SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009"

Transkript

1 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz

2 Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi üzerinde etkide bulunan bir kad n da benim anamd r. Bugün anam n ölümünün birinci y ldönümü oluyor. Bu k fl de erlendirmelerinde ana gerçe i üzerine bir tak m de erlendirmeler yapt m. Kürdistan da üzerinde durmam z gereken bir gerçeklik de ana gerçe idir. Anal k genellikle bir do ufl ifadesidir. Anal n bizdeki en basit anlam, birçok çocuk do urur ve neslini devam ettirirsin biçimindedir. Ben bafl ndan itibaren buna itiraz ettim. Denilebilir ki, anama en sert cevab kendim verdim. O bir ana olarak benimle evdeki bütün hakk n beni do urmaya ba l olarak ileri sürüyordu. Ben de flu tavuk ile civcivi görüyor musun? Tavuk civcivi için ne kadar anaysa, sen de benim için o kadar anas n diyordum. Bu çok kaba bir benzetmeydi ama bunu yapt k. Neden? Çünkü o herhangi bir ana iflte, ben de herhangi bir çocuk. Bu bir çeliflki. Çocuk istedi i gibi yaflayam yor, ana da çocu uyla kendini sürdürmek istiyor. Bu bir çeliflki. Üveyfl ana da o kadar bilinçsiz, o kadar plans z; fakat kendine göre bir isyan anas. Denilebilir ki, gerçekten ayn zamanda erke in de kontrolüne fazla girmemifl bir kad n. Tabii benimle olan iliflkilerini hat rl yorum. Ne istiyor? Asl nda ne istedi ini de fazla bildi i kan s nda de ilim. flte memur olur, biraz para kazan r, bana birkaç metrelik bez al r, birkaç giyecek al r diye düflünüyor. Bunlar öyle fazla içeri i olmayan talepler. Kendisinin hay rl evlattan kastetti i fley, onun o ruh haline biraz anlay fl göstermek, maddi ve manevi anlamda iflte böyle kendisine karfl l k vermek oluyor. Birçok çocukta bu anlamda herhalde karfl l k verir. Anas - n n iyi o lu ya da k z olmaya özen gösterir san r m. Kan mca sizin gerçe iniz de, a rl kl olarak biraz böyledir. fiimdi her fleyde aksilik burada bafllad. Böyle bir çocuk olman n ayr cal m dersiniz, talihi veya talihsizli i mi dersiniz, onu belledik. Kendime göre ne erkenden anaya karfl böyle bir savafl m verdim. nsan anas na karfl savafl verir mi? Biz verdik. Gerçekten çok tuhaf, halen de hepiniz görüyorsunuz. Anas n n çok sevdi i çocuklar, çocu un çok sevdi i anas... Bu durumlara çok az düfltü ümü san yorum veya görmedim. Öyle olmaya çal flt k. Acaba suç muydu, gerçeklik ne dedi bana, do rusu sizinki mi, benimki mi? Üzerinde durmaya de er. Neden erken yafllarda böyle bir mücadele do du, onu da birçok de erlendirmede anlatt m. Tabii burada kalk p böyle bir çocukluk döneminde bir teori ç karacak de iliz. Ama çocukluk- RÊBER APO DE ERLEND R YOR ÜVEYfi ANA ANA TANRIÇA KÜLTÜRÜNÜN SOYLU SES taki flekillenmenin de daha sonraki bütün geliflmeleri etkiledi- ini psikologlar söylüyorlar. Biz de buna eminiz. Bu, bilimsel bir do rudur asl nda. O dönemin mücadelecili i olmazsa daha sonraki dönemin mücadelecili i de pek olmayacak. Ben mi çok ak ll yd m veya karar m çok de iflikti. Bu mücadelecili i dayatt. Bu da ayr bir konu. Burada çok ola anüstü, bilmem çok özel durumlardan bahsetmeye de gerek yok. Bu herhalde her ana-çocuk iliflkisinde yaflanan bir durum. Ama bizim bafllatt - m z süreç, çeliflkinin biraz aç a ç kar lmas süreci oluyor. Bu, erken yafllarda o anlama geliyor. Hesaplaflmay çok erken bafllat yoruz. Onun bir egemenlik anlay fl var; etkilemesi var, kendisine göre bir tak m aile geleneklerini egemen k lacak. Benim bir tak m özgürlük taleplerim var, ben de onlar dayataca- m. Aile gelenekleri nedir? Onun belledi i neyse odur. Benim özgürlük diye belledi im fley nedir? Can m n istedi i neyse odur. Çok ilkel bir egemenlik ve ona karfl geliflen bir özgürlük savafl.. Bunu d fl nda bize verebilecekleri fazla bir fleyleri yoktu. Okul sürecine girdikten sonra, anadan ö renece im fazla bir fley yoktu. Bir kopufl sürecidir sürüp gider. Analardan kopufl ne kadar do rudur, ne kadar yanl flt r? Örnek ana çocuklar genellikle daha sonradan olanaklar elverdi inde ve paralar oldu unda, analar na hediye al rlar. Ben öyle bir yönteme baflvurmad m. Asl nda paramda vard, biraz para kazanmama ra men, akrabalar ma veya anama flöyle bir hediye alay m diye düflünmedim. Belki bunu yad rgam fllard r. Evet, bu konuda biraz inkarc davran yordum, ama bana göre o ulluk farkl olmal yd, onlar n istedikleri gibi bir o ul olmamakla birlikte, bende baflka türlü iyi bir o ul olma aray fl vard. ben hiçbir zaman dost iliflkilerine öyle ucuz hediyelerle yaklaflmad m. Halen de öyleyim. Size her fleyi söyledim; arkadafll a ne kadar ba l oldu umu, erken yafllarda ne kadar çocuk arkadafll klar n n büyük aray c s oldu umu, onlarla olmak için ne kadar can att m, hata öyle arkadafll klar oluflturmak için nas l büyük bir güç zaptetti imi vurgulad m. Tabii bunun ucuz hediyelerle olmayaca n görüyorum. Bu da fazla ilgi çekici olmuyordu. Güçlü arkadafll klar n oluflumuna, güçlü iliflkilerin oluflmas na f rsat vermiyordu. Onun için daha erken yafllarda insanlar ba laman n de iflik yollar n akl ma getirdim. * Bu yazı Reber Apo nun 94 yılı çözümlemesinden alınmıştır

3 çindekiler Ortado u nun demokratikleflmesi Kürt ulusal demokratik birli inden geçer 29 Mart yerel seçimleri Türkiye siyasetinde baz önemli gerçekleri aç a ç kartm fl bulunuyor. Yine Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü aç s ndan yeni ve önemli bir imkân yaratm fl durumdad r. Bu sonuçlar iyi okunur ve onun gereklerine göre hareket edilirse, Türkiye nin demokratikleflmesi ve Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü aç s ndan yeni bir süreç gelifltirilebilir (2 de) Finans ça -komutan para Paran n toplumsal komuta gücü haline gelmesi flüphesiz önemli bir geliflmedir. Bu çözümlenmeden toplumun kavranmas çok eksik kal r. Para belki de tüm vücuda gerekli enerjiyi oluflturmak için... (16 da) Ulusal birlik bilinci yozlaflt r lmamal d r Sykes-Picot mutabakat yla bafllayan ve daha sonra birçok anlaflmayla 21. yüzy lda Ortado u nun siyasi haritas çizilirken, Kürtler dört devletin egemenli i atl nda b rak lm flt r... (23 te) As l Ergenekon siyasi alandaki Ergenekon dur (Abdullah Öcalan) fiimdi daha iyi anlafl l yor ki Gladio, Türkiye yi kuflatm fl. Cosiga n n konuflmalar n dinledim; Türkiye deki Gladio daha özerk yap da diyor. Dünyadaki Gladio... (35 te) Sykes-Picot Mutabakat Dünya son 3 yüz y ld r Bat Avrupa merkezli yönetilmektedir. Özellikle 18. ve 19. yüzy lda baflta Ortado u olmak üzere dünyan n birçok yerinin ngiltere ve Fransa taraf ndan... (46 da) PKK nin Kürt halk için yaratt de erler inkâr edilemez -II PKK Kürdistan halk n n özgürlük mücadelesine karfl 30 y ld r kirli bir savafl yürütüldü ünü ileri sürmüfl ve bu kirli savafl n da derin devlet taraf ndan yürütüldü ünü iddia etmifltir... (52 de) Ezidiler özgürlük mücadelesiyle daha fazla bütünleflmelidir Kürdistan toplumunda en eski inanç biçimi olarak Ezidilik; bin y llardan beridir belirgin bir biçimde varl n korumufl, tüm bask ve sald r lara ra men kendini... (63 te) Özgürlükle sözleflmifl toplum Özgürlük olgusunu tan mlarken, do al denkleme ayk r yönlerin tespiti kadar bunun nedenlerini anlayabilmek, yani kayna n tespit ederek bunlar gidermek tan m anlam na kavuflturabilir... (67 de) Devrimci kültür ve ahlak Kültür ürünlerini insanla ba lant l olarak iki ana bafll k biçiminde ele alabiliriz. Kültürel de iflim içerisinde a rl kta kal c olan de erler vard r. Baz toplumsal yarat mlar da... (70 te) Gabar da her eylem Agitlerin intikam ve özgürlük hayalleri içindi dil ovas ndan ulafl lmaz bir gezegenmifl gibi görünen Gabar a her bakt mda kurdu um hayaller, ailemin ve komflular n her zaman sevgi ve minnetle bahsettikleri, her yerde olup hiç bir yerde... (76 da)

4 2 SERXWEBÛN Nisan 2009 Ortadoğu nun demokratikleşmesi Kürt ulusal demokratik birliğinden geçer Kürt halkının, mücadeleyle elde ettiği kazanımlarını Kürt demokratik siyasetinin gelişmesine kanalize edilmesi gerekiyor. Bunlar nelerdir? Birincisi Kürt ulusal demokratik birliğinin ve kurumlaşmasının yaratılması. Ulusal konferansın acilen toplanıp ulusal strateji ve örgütlülüğü yaratmak üzere çalışma yürütmesidir. İkincisi, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Kürt demokrasisinin ve Kürt demokratik birliğinin ilişkilerinin yaratılmasına dayanarak Türkiye İran, Irak ve Suriye de demokratikleşmeyi, demokratik ilişki ve birlik sistemini yaratmak üzere Kürtlerin harekete geçmesidir Serxwebûn: 29 Mart yerel seçimleri hangi sonuçlar ortaya ç kard? Ortaya ç kan bu sonuçlar Türkiye ve Kürt siyaseti üzerinde nas l bir etki ortaya ç karacakt r? Duran KALKAN: 29 Mart yerel seçimleri Türkiye siyasetinde baz önemli gerçekleri aç a ç kartm fl bulunuyor. Yine Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü aç s ndan yeni ve önemli bir imkan yaratm fl durumdad r. Bu sonuçlar iyi okunur ve onun gereklerine göre hareket edilirse, Türkiye nin demokratikleflmesi ve Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü aç s ndan yeni bir süreç gelifltirilebilir, 29 Mart yerel seçim sonuçlar böyle tarihi bir sürecin bafllang c haline getirilebilir. Her fleyden önce seçim sonuçlar na k - saca bakmak yararl d r. Genelde de de erlendirildi i gibi, 29 Mart yerel seçiminin en önemli sonucu: AKP nin ciddi bir oy kayb na u ramas ve yenilgi yaflamas d r. Her ne kadar Tayyip Erdo an baflta olmak üzere AKP yöneticileri biz hala birinci partiyiz deseler ve kendi yalanlar n zoraki insanlar n beynine kaz mak isteselerde, sand kta ç kan sonuçlar n hiçte böyle olmad görülmüfltür. Çünkü Türkiye genelinde AKP yüzde sekizi aflan bir oy kayb yaflanm flt r. Türkiye de yaflayan insanlar; çeflitli kültürel gruplar, gençler, kad nlar, emekçiler AKP hükümetinin icraat na bakarak AKP ye flunu demifllerdir: verilen sözlerin gere i yerine getirilmezse hiç kimse bofl laflara KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan la yap lan röportaj kanmaz. Derler ya yalanc n n mumu yats ya kadar yanarm fl. AKP nin içine düfltü ü durum da biraz buna benziyor. Halk AKP ye ciddi bir ders vermifltir, hesap sorumufltur. Yenilenme, demokratikleflme, Kürt sorununun çözümü yaklafl mlar yla iktidara gelen, adaletten ve adil paylafl mdan söz eden AKP nin bütün bu söylediklerinin gereklerini pratikte yapmamas ; tersine, Genelkurmayla uzlaflarak kendini yeni bir özel savafl rejimi haline getirmesi halk taraf ndan sand kta cezaland r lm flt r. Tayyip Erdo an her ne kadar, mesaj ald k dese de, mesajdan da öteye AKP ye ciddi bir ders verilmifltir. Çokça de erlendirildi i gibi, AKP için zirveden bafl afla gidifl süreci bafllam flt r. 29 Mart seçimleri AKP nin de Türk siyasetinde böyle bir sürece girdi- ini aç kça gösteren ve kan tlayan bir sonucu ortaya ç kartm flt r. Di er yandan, CHP ve MHP gibi güçler k smen oy art fl sa lam fl olsalar da, onlar n da ciddi bir baflar s ndan söz etmek mümkün de ildir. Nitekim onlarda birinci parti olma yar fl na girmifllerdi, ama böyle bir sonucu elde edememifllerdir. Asl nda AKP den uzaklaflan, ona tepki duyan seçmenin, alternatifsizlikten kaynakl CHP ve MHP gibi güçlere oy vermesi yaflanm flt r. CHP nin, Deniz Baykal baflta oldu- u müddetçe kendini iktidar alternatifi bir parti haline getirmesi mümkün de- ildir. O bak mdan müzmin muhalefet hareketi olmaya devam etmektedir. Geriye MHP kal yor ki, onun da ideolojik duruflundan dolay s n rl bir konumu vard r. Alternatifsizlik her ne kadar MHP yi AKP hükümetinin alternatifiymifl gibi bir konuma çekse de, bunun Türkiye de kolay gerçekleflmeyece i aç kt r. Birçok çevre bunun bilincindedir, ancak hiçbir alternatifin bulunmad koflullarda MHP bir iktidar gücü olarak gündeme gelebilir. En fazla, geçen dönemde yaflad gibi iktidar orta- olabilen bir konumda kalacakt r. Bunlar n sonucunda, yani AKP nin halk nezdinde teflhir olarak seçimi kaybetmesi, CHP ve MHP nin de iktidar alternatifi olarak güven vermemesi sonucunda, 29 Mart yerel seçimlerinde henüz küçük konumda olan partilerin ald klar sonuçlar öne ç km flt r. Bunlardan bir tanesi Demokratik Toplum Partisidir. Kürdistan da birinci parti konumunda olan bu partinin Türkiye - nin demokratikleflmesinde oynayaca rol birçok çevre taraf ndan anlafl lmaya çal fl lmakta ve tart fl lmaktad r. Kürt kimli inin, Kürt kültürel varl n n Türkiye demokrasisi içerisine nas l yerlefltirilece i üzerinde birçok çevre ciddi tart flmalar yürütmektedir. Fakat mevcut konumuyla DTP de Kürt sorununun çözümüne endeksli bir parti durumundad r. Türkiye demokrasisini gelifltirecek, dolay s yla demokratik Türkiye nin iktidar alternatifi olacak bir parti konumuna mevcut siyasetleriyle kendini henüz getirememifltir. Sonuçta Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi güçler seçim sonras ndaki tart flmalar n ön plan nda gelen siyasi parti-

5 Nisan 2009 SERXWEBÛN 3 ler olmufllard r. Saadet Partisi ndeki genel baflkanl k de iflimiyle ortaya ç - kan durumu Türkiye siyasi gerçe i, ayd nlar anlamaya çal flmaktad rlar. Gelecekte yeni bir iktidar alternatifi olabilir mi diye durumu araflt r lmaktad r. Yine Demokrat Parti, yaflad genel baflkanl k de iflimi ard ndan ayd nlar n, düflünürlerin, yazarlar n incelemelerinin oda haline gelmifltir. K saca 29 Mart yerel seçimleri ard ndan Türkiye, AKP hükümetine alternatif olacak, AKP den iktidar devralacak yeni parti ve lider aray fl na girmifltir. Seçim sonras nda yaflanan tart flmalar bunu göstermektedir. AKP, CHP ve MHP gibi güçlerden çok, DTP, Saadet Partisi, DP gibi partilerin öne ç kmas, tart flmalar n gündemine oturmufl olmas bunu ifade etmektedir. Demek ki, öncesinden de tart fl ld ve bir referandum biçiminde de erlendirildi i gibi 29 Mart yerel seçim sonuçlar sadece yerel yönetimlerin belirlenmesi sonucuyla kalmam fl, genelde Türkiye siyasetinin gelece i üzerinde önemli tart flmalar ve aray fllar bafllatan bir sonuç vermifltir. Türkiye siyasetinin gelece inin görülmesi aç s ndan etkili olmufltur. - Bu sonuçlardan sonra Türkiye siyaseti önümüzdeki süreçte hangi yöne ve nas l evirilebilir? - nsan flimdiden henüz net bir cevap verememektedir. AKP nin siyasetteki ömrünü uzatabilmesi bir flarta ba l - d r: Yeni siyasi aç l mlar yapmak. E er AKP gerçekten de seçimde ald yenilginin nedenlerini do ru sorgular ve yeni siyasi aç l mlar yapma gücünü gösterebilirse, yani kendini yenileyebilirse, siyasetteki konumunu, iktidarda kalma durumunu belli bir süre daha devam ettirebilir. Hiç kuflkusuz söz konusu siyasi aç l mlar ise: AB ye girifl sürecini h zland rmak ve bu temelde Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü yönünde gerçekçi ad mlar atabilmek olmaktad r. Yani AKP yi iktidarda tutabilecek, yenilenmesini sa layarak yeniden Türkiye toplumunun karfl s na bir iktidar gücü olarak ç kartabilecek siyasi de ifliklikler esas olarak bunlard r. Avrupa Birli ine girifl temelinde Türkiye nin k smi demokratikleflmesini güçlü biçimde gelifltirebilmesi ve bu çerçevede Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünde cesur, kararl siyasi ad mlar atabilmesidir. fiimdiye kadar oldu u gibi özel savafl n hizmetinde ve o savafl n birer takti i biçimindeki hiç kimseyi aldatamayan ad mlarla sonuç alamayaca, Kürt toplumunu daha fazla kand - r p oyalayamayaca aç a ç km flt r. E er AKP böyle bir yenilenmeyi ve siyasi aç l m yapmay gerçeklefltirirse bir süre daha konumunu sürdürebilir. Yok, böyle aç l m yapamaz ise, o zaman mevcut özel savafl politikalar nda devem edecektir. Var olan gücünü tükenene kadar kullanmay sürdürecektir. Bir süre daha bu gücü kullanma durumu devam edebilir, ama sonuçta PKK ve Kürtlere karfl yürüttü ü savafl içerisinde Bülent Ecevit baflkanl ndaki koalisyon hükümetinin yaflad s f r tüketmeye benzer bir duruma düflecektir. AKP için bu iki olas l k d fl nda baflka bir yol kalmam flt r. Yani art k Kürtleri aldatmak, Türkiye toplumunu beklenti içinde tutmak mümkün de ildir. fiimdiye kadar izledi i politikalar n sonu gelmifltir. Yeni süreç aç s ndan AKP nin önünde iki politik durum vard r: Ya siyasi aç l m yaprak kendini yenileyecek ve mevcut konumunu bir süre daha devam ettirecek ya da özel savafl n hizmetinde PKK ve Kürtlere karfl savafl sürdürerek, ABD nin bir uydusu biçiminde hareket ederek tüm imkânlar n, rezervlerini tüketip tarih sahnesinden silinecektir. AKP nin kendini siyaseten yenileyip yenileyemeyece i, siyasi aç l mlar yap p yapamayaca belli de- ildir. Bu nedenle de flimdiden AKP nin gücünü tüketme ihtimali karfl s nda Türkiye siyasetinin iktidar alternatifinin kim olaca aray fl bafllam flt r. Bu aray fl önümüzdeki süreçte besbelli ki devam edecektir. CHP ve MHP de karar k lma kolay olmayaca na göre, yeni siyasi hareketlerin ortaya ç kmas, partilerin kurulmas, ittifaklar n oluflmas da ihtimal dâhilindedir. Saadet Partisi üzerinde, Demokrat Parti üzerinde çal flmalar olacakt r. Yeni liderler ve partiler aray fl da sürecektir. E er bu çabalar yak n zamanda ciddi sonuç vermezse, o zaman öyle anlafl l yor ki CHP ve MHP üzerinde çal flmak zorunlu hale gelecektir. Ya Deniz Baykal afl larak CHP yi 1970 li y llarda Bülent Ecevit in yapt gibi iktidara tafl yacak yeni bir genel baflkan bulunarak bu rol CHP ye oynat lacak, ya da bu olas l k da geliflmezse o zaman MHP AKP den boflalacak iktidar n sahibi konumuna gelebilecektir. Türkiye siyaseti aç s ndan tüm bu olas l klar n hepsi vard r. - Bu olas l klar içerisinde DTP nin rolü ve ifllevi nas l öngörülebilir? - Kürdistan a ve DTP ye gelince durum kuflkusuz biraz daha de ifliktir. Her fleyden önce, DTP nin AKP ile girdi i seçim yar fl n n kazanan oldu u tart flma götürmez bir gerçektir. AKP- DTP düellosunda kazanan tart flmas z bir biçimde DTP olmufltur. AKP nin bu kadar destek görmüfl olmas na ra men DTP nin böyle bir sonuç alabilme

6 4 SERXWEBÛN Nisan 2009 si önemlidir. Oy oran n genelde artt - rarak Kürdistan n birinci partisi haline gelmeyi baflarm flt r. DTP kendi hedefleri aç s ndan normalin üzerinde bir sonuç alm flt r. Geçmifl seçimlerden daha fazla baflar l ç km flt r, Ancak buna ra men tam bir baflar sa lad, alabilece i siyasi sonuçlar n en üst düzeyinde sonuca ulaflt kesinlikle söylenemez. Bu Kürt toplumu aç s ndan da böyledir. Zaten Türkiye siyaseti aç s ndan de erlendirilirse bunun çok daha fazla böyle oldu u rahatl kla söylenebilir. Elbette DTP nin mevcut sonucu alabilmifl olmas önemli bir baflar ya iflaret ediyor. Bunu asla küçümsememek gerek. Zaten baflta Amed, Van, Siirt olmak üzere Kürt toplumu; kad nlar, gençleri seçim sonuçlar n coflkuyla kutlad lar. Günlerce kutlamalar yapt lar ve elde ettikleri baflar y coflkuya, heyecana dönüfltürdüler. Bu, toplumun al nan sonuçtan duydu u sevinci gösteriyor. Yine DTP nin kitle siyaseti yürüttü ünün, kitleleri, baflta kad nlar olmak üzere siyasete çekti inin göstergesi oluyor. Belirtti imiz gibi, bu durumu küçümsememek, önemli bir sonuç olarak görmek, fakat her fleyin yerine de koymamak gerekiyor. Seçim çalışmasını bizzat valilerin kaymakamların yürüttüğü herkesçe bilinen bir gerçektir DTP nin ald sonuç önemli bir baflar d r. Çünkü çok eflitsiz ve adaletsiz bir seçim yar fl içinde bu sonuç elde edilmifltir. Bunu hep ak lda tutmak gerekiyor. Baflbakan Tayyip Erdo an bu sonuçlar için bir sürü tehditle sonuçlar al nd diyordu. Evet, do ru, bizde kat l yoruz o görüfle. Ama kim kimi tehdit etti? Kim sand klara el koydu? Kim ne kadar seçim hilesi yapt, sonuçlar ortadad r. Sadece Kürdistan da da de il, Türkiye genelinde de AKP nin ne kadar çok seçim hilesi yapt, sald rgan davrand, çat flmalara yol açt gözler önündedir. 29 Mart seçimleri pratik yürütülüfl bak m ndan bir referandumdan çok, savafla benzemifltir. Hem de çok dengesiz bir savafl. Eflit olmayan güçler aras nda süren bir savafl gibi olmufltur. Bir taraf her türlü güce, imkâna sahipken ve sald r rken, di er taraf sadece kendi özgücüne dayanarak bir demokratik direnifl içinde olmufltur. Bu gerçe i hiçbir zaman göz ard etmemek gerekir. Kürdistan da AKP DTP nin karfl - s nda sadece parti olarak seçime girmemifltir; devlet seçime girmifltir. AKP nin arkas nda devlet olmufltur. Daha da öte, hiyerarflik devletçi sistem, kapitalist devletçi dünya sistemi, küresel sistem AKP nin arkas nda yer alm flt r. Bu gerçe i herkes biliyor. Ordu AKP ye çal flm flt r, sermaye çevreleri, hukuk, AB, ABD, yine ran, Irak, Suriye gibi bölge statükocu güçleri AKP ye çal flm flt r. Yani AKP bir parti olmaktan çok, bir sistemi arkas na alarak, o sistemin temsilcisi konumunda Kürdistan da seçimi kazanmak üzere bir sald r yürütmüfltür. Bu sistemin, Kürt ü inkâr eden ve imha etmek isteyen sistem oldu u tart flma götürmezdir. Kürdistan da kapitalist devletçi sistemin nas l bir siyaset izledi i, neyi temsil etti i, Birinci Dünya Savafl yla oluflan sistemin ne anlama geldi i 29 Mart yerel seçim sürecinde bir kez daha aç a ç km flt r. Bütün bunlara dayanarak AKP nin her türlü yönteme baflvuran ve her türlü imkân kullanan bir seçim çal flmas yürüttü- ü de gözler önündedir. Bunu inkâr etmek asla mümkün de ildir. Çünkü ordu, generaller, subaylar her yerde AKP ye çal flm fllard r. Genelkurmay, TRT-6 n n kuruluflunu kendilerinin de destekledi ini söyleyerek 29 Mart seçimlerinde AKP nin arkas nda oldu unu aç kça ortaya koymufltur. Kürdistan n bütün flehir, kasaba ve köylerinde generaller, subaylar AKP ile birlikte seçim çal flmalar yürütmüfllerdir. Halk DTP ye oy vermemeleri, AKP ye oy vermeleri noktas nda tehdit etmifllerdir. AKP adaylar n n belirlenmesinde bizzat AKP il baflkanlar yla birlikte çal flm fllar, sand klar üzerinde bask uygulam fllard r. Bu aç k bir durum ve e er Tayyip Erdo an bir tehditten söz ediyorsa, tehdit kendileri ad na Türk ordusundan bu biçimde gelmifltir. Di er yandan, seçim çal flmas n bizzat valilerin, kaymakamlar n yürüttü ü herkesçe bilinen bir gerçektir. Dersim valili inden tutal m da fiemdinli kaymakaml na kadar vali ve kaymakamlar birer AKP il veya ilçe baflkan gibi, hatta onlardan daha faal hareket etmifllerdir. Seçim rüflveti ayyuka ç km flt r. Eskiden bu ifller gizli yap l rd. AKP eliyle bu gizlilik de ortadan kald r larak rüflvet, art k normal bir fleymifl gibi toplum gündemine getirilmifltir. Toplumsal ahlak ciddi biçimde zedelenmifl, bozulmufltur. Hem de ahlaka en çok ba l oldu unu, ahlak korudu unu söyleyen bir parti taraf ndan toplumsal ahlaka en a r darbelerden biri bu biçimde vurulmufltur. Kömürle, makarnayla, buzdolab yla, çamafl r makinesiyle, bizzat para vererek insanlar sat n al nmaya çal fl lm flt r. Önce aç b rak, yoksullu a terk et, sonra da oy karfl l nda sat n al! Oyunu elde edebilmek için insanlara küçük fleyler ver ve onlar n beynini, yüre ini, insanl n sat n almaya çal fl! flte toplumsal ahlak bu kadar çökertilmifl, çürütülmüfltür. Bu uygulamalar günün yirmi dört saatinde alenî bir biçimde, yüzü k zarmayan insanlar taraf ndan sokaklarda, evlerde, mahallelerde yap lm flt r. fl bu kadar ileri düzeye ç - kart lm flt r. Bütün sermayedarlar AKP nin desteklenmesini istemifllerdir. Para musluklar n n a z AKP nin seçim harcamalar için ard na kadar aç lm flt r. Yine belli bir medya grubu borazan gibi AKP destekçili i yapm flt r. CHP, MHP Kürdistan da AKP yi desteklemek üzere anlaflma yapm flt r. Bu konularda yap lan toplant lar, görüflmeler o zaman bas na bile yans m flt. - Bir de seçimlerde AKP ye uluslararas destekten bahsettiniz bunu biraz daha açabilir misiniz? - Evet, bu iç duruma ba l bir de d fl destek vard r. Biliniyor bizzat Abdullah Gül Cumhurbaflkan olarak ran a gitti. Irak Cumhurbaflkan Celal Talabani, Su Forumu gerekçesiyle stanbul a getirildi. Bütün bunlarla Türkiye toplumuna 29 Mart seçimlerinde ran ve Irak yönetimlerinin AKP ye destekleri yans t lmaya çal fl ld. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ran a

7 Nisan 2009 SERXWEBÛN 5 giderken, Kürt sorununda yeni geliflmeler olacak aç klamas yla Kürt halk n aldatmaya, Kürt insanlar n n AKP ye oy vermesini sa lamaya çal flt. Asl nda ran a gidiflinin temel amac n n, Kürtlerden oy almak için aldat - c bir ça r yapmak oldu u daha sonraki süreçte netçe ortaya ç kt. Yine Irak Cumhurbaflkan Celal Talabani stanbul da PKK nin silahs zland r laca n söyleyerek asl nda AKP nin desteklemesi gerekti i mesaj n vermeye çal flt. Bundan daha güçlü, daha etkili bir seçim deste i herhalde olmazd. Bölgenin bütün statükocu güçleri flu ya da bu biçimde AKP nin arkas nda olduklar n söylediler. Öte yandan, d fl destek de ayn oranda yafland. AB, seçim öncesi PKK raporu yay nlayarak AKP yi destekledi- ini netçe ortaya koydu. Herhalde PKK yi bu kadar kötüleyen bir raporu yay nlaman n AKP ye seçim deste i oldu unu anlamak zor de ildir. ABD ise zaten bir fiil çal flt. Yeni D fliflleri Bakan bayan Clinton, hiçbir ülkeye gitmeden Türkiye ye gelip Türk yetkililerle görüflmeler yapt. PKK nin ortak düflman oldu unu ilan ederek Kürtlerin AKP yi desteklemesi için ça r da bulundu. Bununla da kalmad, Baflkan Obama n n da hemen seçim sonras Ankara y ziyaret edece ini söyleyerek ABD yönetiminin AKP nin arkas nda oldu unu resmen ilan etti. Bundan daha etkili bir seçim deste i olabilir miydi? Besbelli ki olamazd ve ABD baflkanl k ve d fliflleri bakanl düzeyinde 29 Mart yerel seçimlerinde AKP ye destek veren, AKP için seçim çal flmas yapan güç oldu. Bu çabalar n DTP karfl t güçlerle görüflmeler yaparak da bizzat iç politikaya kar flma biçiminde daha da derinlefltirdi. ABD, DTP den kopmufl ya da DTP ye karfl olacak baz sözde Kürt siyasetçileriyle görüflme yaparak DTP karfl s nda bir parti örgütlemeye çal flt. DTP ye karfl oldu unu, oy verilmemesi gerekti ini Kürt toplumuna hissettirmeye çal flt. Bu kadar aç k DTP karfl t ve AKP yi destekleyen bir çal flma içerisinde oldu. flte 29 Mart yerel seçimleri bu koflullarda gerçekleflti. - Bu kadar iç d fl ve her türlü siyasiekonomik deste e ra men AKP karfl s nda DTP bu baflar y neye dayanarak, nas l sa layabildi? - DTP sadece Kürt halk n n gençlerinin ve kad nlar n n gücüne dayanan bir çal flma yürüttü. Herhangi bir paras yoktu, ciddi bir örgütlenmesi de söz konusu de ildi. Hatta Türkiye - nin sol, demokratik güçleriyle ittifak - n bozabilmek için de bin bir türlü oyun ortaya ç kart lm flt. Onun sonu- Şimdi AKP nin iradesi kırılmış olsa da, aynı şey devlet ve sistem açısından tamamen söylenemez. Bu noktada bir yetersizlik durumu söz konusudur. Fakat mevcut seçim sonucu da Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünün önünün açılabilmesi açısından oldukça ciddi bir siyasi veriyi ifade etmektedir cunda DTP, geçen dönemlerdeki seçimlerde oldu u kadar bile bir demokratik güç birli i oluflturamadan 29 Mart yerel seçimlerine girdi. Bundan önceki seçimlerde daha genifl ve güç birlikleriyle seçime giriyordu. 29 Mart seçimlerinde o da sabote edildi. Çat partisinin oluflumu sabote edildi- i gibi, yerel seçimde güç birli i de sabote edilerek çok c l z baz ittifaklara dayal olarak tamamen Kürt gençli inin, kad nlar n n ve emekçilerinin öz güce dayal, özgürlük tutkular n ifade eden bir seçim çal flmas yürüttü. Böyle olunca Kürt toplumuna daha fazla dayand, Kürt halk n n özgürlük ve demokrasi taleplerini daha net dile getirdi. Kürt halk önderli ini daha net sahiplendi, daha somut demokratik çözüm projeleri ortaya koyarak Kürt toplumunun oylar n n bir siyasette birleflmesini sa lamaya çal flt. Bu sonuç böyle bir seçim yar fl ard ndan ortaya ç km flt r. Bu bak mdan da AKP nin Kürdistan da yaflad - yenilginin tarihi oldu u aç kt r. Bu kadar güce ve deste e ra men Türkiye genelinden de farkl olarak yüzde on befle yaklaflan bir oy kayb yaflam flt r AKP. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Kürdistan da ald oylar Türkiye genelinin befl puan üstündeyken, 29 Mart yerel seçimlerinde bu sonuç tersine dönmüfltür; Kürdistan daki oy oran Türkiye genelinin yüzde befl-alt dan fazla gerisine düflmüfltür. Bu düzeyde bir AKP yenilgisi söz konusudur. DTP nin ald sonuç bu nedenle önemlidir. AKP ye karfl kazand seçim düellosu asl nda tamamen devlete ve inkârc sisteme karfl kazan lm fl bir seçim baflar s olmaktad r. Bu bak mdan da ciddiye al nmal, önemli görülmelidir. Bu sonuç normalin biraz üzerinde olan baflar sonucudur. Fakat tam bir zafer de ildir. Tam bir zafer olsayd, inkârc sistemin iradesi k r larak bir siyaset de iflikli i tart flmas z ortaya ç kard. Fakat flimdi AKP nin iradesi k r lm fl olsa da, ayn fley devlet ve sistem aç s ndan tamamen söylenemez. Bu noktada bir yetersizlik durumu söz konusudur. Fakat mevcut seçim sonucu da Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünün önünün aç labilmesi aç s ndan oldukça ciddi bir siyasi veriyi ifade etmektedir. Demokratik siyasi çözüm sürecinin geliflmesine imkân verecek bir siyasi kazan m ortaya ç km flt r. 29 Mart yerel seçim sonucu kendi bafl na bir çözümü üretememifl olsa da, üzerinde çal fl larak Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünün gelifltirilmesini imkân dahiline sokmufltur. Kendi bafl na bir çözüm ifade etmese de, çözüme temel oluflturacak, üzerinde çal - fl l rsa çözüm yaratacak bir birikim ve siyasi kazan m ortaya ç km flt r. Nitekim flimdi bunun üzerinde çal fl lmaktad r. ABD bile siyasetinde de ifliklik yapm flt r. Daha sonraki süreç gözler önündedir. Türkiye siyasi çevreleri bu durumu çok yönlü tart flmaya alm flt r. 30 Mart tan bu yana bu tart flmalar kesintisiz bir biçimde de-

8 6 SERXWEBÛN Nisan 2009 vam ediyor. Kürt siyasetinin yeni bir ç k fl ve aç l m yapmas için önemli bir veri oluflmufl bulunuyor. Birçok çevre bunu de erlendirerek kendi siyaseti aç s nda sonuçlar ç karmaya çal fl yor. Tabii herkesten çok bunu Kürt demokratik siyaseti de erlendirmeli, bu sonucu iyi anlamal, iyi okumal, neye hizmet edebilecek, neyi yaratabilecek güçte oldu unu iyi görmeli ve oldukça iddial, iradeli ve yarat - c bir siyasi yaklafl mla bu sonucu Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünü sa latacak bir temel haline getirebilmelidir. - Bu nas l sa lanabilir, bunun için nas l bir siyaset izlenmeli? - Bu noktada da iki yönlü bir aç l m yapma ihtiyac kesinlikle vard r. Mevcut 29 Mart seçim sonuçlar Kürt demokratik siyasetinde böyle bir ç k fl ve aç l m yapma imkân vermifltir. Birincisi, Kürt ulusal demokratik siyasetini oluflturma ve birlefltirmeye dönük aç - l m ve çabalard r. Daha çok kendini Kürt ulusal konferans nda ifade etmektedir. Nitekim seçim çal flmalar sürecinde en çok tart fl lan bir konu Kürt ulusal konferans n n toplanaca konusuydu. fiimdi 29 Mart yerel seçiminde DTP nin ald sonuç Kürt ulusal konferans n n yap lmas için güçlü bir f rsat ve imkân ortaya ç karm flt r. Kuzey Kürdistan da seçimin DTP taraf ndan kazan lm fl olmas Kürdistan daki di er parçalar ndaki birikimle de birlefltirilince Kürt ulusal demokratik stratejisini oluflturacak bir ulusal konferans n toplanmas için yeterli verinin oluflmas n sa lam flt r. Dolay s yla flimdi ulusal konferans daha gerçekleflebilir bir temele kavuflmufltur. Yine gerçeklefltirilmesi de her zamankinden daha acil ve önemli bir görev haline gelmifltir. Dolay s yla 29 Mart yerel seçimlerinde DTP nin ald sonuca dayanarak ve bu birikimin erimesine f rsat vermeden, tüm Kürt güçlerinin kat laca bir ulusal konferans toplayarak Kürt ulusal demokratik stratejisini ve bu temelde ulusal demokratik örgütlülü ünü yaratmak ertelenemez ve tarihi bir görev haline gelmifltir. Herkes bu gerçe i iyi görmek durumundad r. Baflta DTP, ald seçim baflar s na dayanarak ulusal konferans n gerçekleflmesi için herkesten önde ve daha büyük bir kat l mla çaba yürütmelidir. Di er tüm yurtsever demokratik güçler de bu baflar y kendi baflar s olarak görüp, buradan Kürt halk n n kazanmas n sa latacak önemli ad mlar atabilmek için çaba harcamal d r. Bu da ancak ulusal konferans n toplanmas yla olur. Kürt ulusal konferans n n toplanmas - n n koflullar her zamankinden daha olgun hale gelmifltir. mkânlar ve f rsatlar her zamankinde fazlad r. Dolay s yla ulusal konferans n yap lmas her zamankinden daha acil ve önemli bir tarihi görev konumundad r. Bu görev görmezden gelinemeyece i gibi, ertelenemez bir görevdir de. Onun için herkes sonuçlar do ru de erlendirerek ve koflullar do ru anlayarak bu tarihi görevin baflar yla gerçekleflmesi için çaba harcamal d r. Demokrat olman n, yurtsever olman n, Kürt ulusal demokrasisi içinde yer alman n koflulu böyle bir görevin gerçekleflmesi için çal flmakt r. DTP nin seçim başarısını kalıcı Kürt ulusal demokratik siyasetine dönüştürebilmeliyiz Bu konuda Önder Apo nun görüfl ve önerileri ulusal konferans n toplanabilmesi için oldukça somut veriler de ortaya koymufl bulunmaktad r. Bir ulusal konferans n hangi konular tart flarak karara ba lamas gerekti ini befl ilke flart biçiminde somutlaflt rm flt r. Dikkat edilirse, Önder Apo görüflü flu olsun, bu olsun diye bir dayatmada bulunmamaktad r. Ancak, befl konuda Kürtler stratejik görüfllerini tespit ederek ortak tutum sergiler duruma gelmelidirler, demifltir. Bunu da ulusal konferansta tart flarak yapmay do ru bulmufltur. Konferans için bir gündem ortaya koymufltur. fiu gündemler tart - fl larak karar al ns n, demifltir. Ancak, karar flu olsun, diye her hangi bir dayatmas yoktur. Önder Apo nun ortaya koydu u gündem yerinde bir gündemdir. Elbette ki birlik konusu, ekonomik ve sosyal yan yla demokratik siyaset konusu, savunma konusu, kültürel haklar konusu Kürt ulusal demokratik stratejisinin belirginlefltirilmesi aç s ndan temel ilkeleri ifade etmektedir. Di- er yandan, sadece baz görüfller belirleyip ilke kararlar alman n pratikte çok sonuç vermeyece ini de erlendirerek dört pratik öneride de bulunmufltur. Yani oluflturulacak Kürt ulusal demokratik stratejisinin hayata geçirilmesini sa layacak bir örgütsel yap n n oluflturulmas n da önermifltir. Bunun için sürekli bir ulusal demokratik karar organ n n yarat lmas n, yani Kürdistan ulusal kongresinin ya da meclisinin oluflturulmas n önermifltir. Di er yandan, bu kongrenin kararlar n hayata geçirecek bir icra kurulunun, yürütme kurulunun oluflturulmas n önermifltir. Buna dayal olarak bir ulusal savunma güçlerinin oluflturulmas - n önermifltir. Bir de, geçmiflte yaflanan savafl n kirli yüzünü aç a ç kart p çözümleyecek bir hakikat ve adalet komisyonunun oluflturularak, çal fl r k - l nmas n önermifltir. Bütün bunlar Kürt ulusal konferans n n devaml l, Kürt ulusunun gelece ini yönlendirir bir hale gelmesi aç s ndan hayati önem arz etmektedir. Bu görüfl ve önerilerle ulusal konferans n çerçevesi, içeri i konusunda önemli bir ayd nlanma oluflmufltur. Bunlara ek de yap labilir, daha zengin de k l nabilir, herkes buna katk sunabilir. Sorumlu olan, bu iflte ben de var m, diyen herkes katk sunabilir ve böylece ulusal konferans gerçeklefltirilebilir. Bu görev geçmiflteki gibi art k bir propaganda ya da haz rl k çal flmas olmaktan ç kart larak pratikte gecikmeden gerçeklefltirilmesi gereken somut bir siyasi görev haline gelmifltir. DTP nin kazand seçim baflar - s n kal c Kürt ulusal demokratik siyasetine dönüfltürebilmenin yolu budur. Bunun d fl ndaki yaklafl mlarla mevcut kazan mlar kal c k lmak mümkün de- ildir. E er mevcut kazan mlar kal c k lmay öngören ad mlar at lmazsa, bu kazan mlar n giderek eriyece i ve yok olaca aç kt r. Nitekim geçmiflte de mücadelenin önemli dönemlerinde böyle kazan mla ortaya ç kt, ancak onlar n yeterli bir karar ve örgütlenmeye dönüfltürülememesi, sonuçta eriyip heder olmalar na yol açt. 29 Mart yerel

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı