Sosyal bilimciler bugünü, bilgisayar veya. enformasyon çağı olarak nitelendirmekte; sanayi çağının artık dönemini tamamladığını

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal bilimciler bugünü, bilgisayar veya. enformasyon çağı olarak nitelendirmekte; sanayi çağının artık dönemini tamamladığını"

Transkript

1 BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ KORUNMASI AB. ve TÜRKİYE (*) 1- GİRİŞ (1) Ayşe Saadet ARIKAN (**) Günümüzde, çağdaş yaşamın değişik yönlerinin artık büyük oranda bilgisayarlar ile düzenlendiği görülmektedir. Şehir içi, şehirlerarası ve ülkelerarası seyahat, bankaların çalışma sistemi, kartlı alışveriş sistemi bilgisayarın, yaşamı etkilediği alanlardan sadece birkaçını oluşturmaktadır. Sosyal bilimciler bugünü, bilgisayar veya. enformasyon çağı olarak nitelendirmekte; sanayi çağının artık dönemini tamamladığını vurgulamaktadırlar. 1937'li yıllarda başlayan yeni dönemin en önemli özelliği, bilgisayar ve bilginin elektronik işlenmesinin, haberleşmeyi, öğrenme şeklini, öğrenme yerini, iş hayatını, çalışmayı, imalatı önemli ölçüde değiştirmiş olmasıdır. Bu çerçevede bilgisayarların işyerlerinde, eğitim kurumlarında ve evlerde giderek daha yaygın bir biçünde kullanıldığı görülmektedir. Teknolojinin ve özellikle bilgisayar endüstrisinin (2) gelişimi bilgisayar ve bilgisayar programları yaşam kalitesini arttırırken, (*) Ankara (**) LL.M., Hakim; Adalet Bakanlığı, A.T. Koordinasyon Dairesi. (1) Bilgisayar programlannın korunmasının hukuki yönü, programiann üzerinde çalıştığı bilgisayann ve bilgisayar teknolojisinin bazı temel kavramlarının bilinmesini gerektirmektedir. Bu nedenle (ifade ediş şeklinden doğan sorumluluk kendisine ait olmak üzere) Yazar, bu çalışmanın teknik yönünün kavrimmasındaki ~eğerli katkıları için Bilgisayar Y. Mühendisi Derya ARIKAN'a teşekkürü bir borç bilir. Bu çalışma Yazar'ın, Ankara Barosu'nun 22 Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da ve Türkiye Barolar Birliği'nin 20 Kasım 1996 tarihinde İstanbul'da, Mikrosoft ile birlikte düzenlediği sempozyumlarda sunduğu tebliğ esas alınarak hazırlanmıştır. (2) Bilgisayar endüstrisi deyimi ile hem makina olarak bilgisayar endüstrisi hem de bilgisayarı çalıştıran bilgisayar programları endüstrisi kastedilmektedir. TÜRKİYE BAROLAR BİRLiG İ DERGisi, ı996/3 309

2 ile ilgili bazı olumsuz uygulamalar (3) Hukukun yeni düzenlemeler getirmesine yol açmıştır. Bu olumsuzluklardan en önemlisi, bilgisayar programlarından haksız biçimde yararlanma olgusunun yaygınlaşmasıdır. Başlangıçta sadece 1(1-Zmanlar dünyasında, bu uzmanların kendi aralarında yaptığı sözleşmelerle, Borçlar Hukuku hükümlerine göre korunan bilgisayar programları, zamanla kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve (programların disketierde yer alması nedeni ile) piyasada herkesin ulaşabileceği şekilde dağıtılınaları yüzünden kolayca yasadışı çoğaltmalara konu olmuştur. Programdan haksız biçimde.yararlanan üçüncü kişilere karşı etkin bir koruma arayışı, bilgisayar programlarının Fikri Hukuk disiplini içinde değerlendirilmesine yol açmıştır. Bilgisayar programlarının korunmasının Fikr1 Hukuk açısından incelendiği bu çalışmada konu üç bölümde irdelenmektedir: Birinci Bölüm'de, bilgisayar programı kavramı ve program çeşitleri tanımlanarak, bilgisayar endüstrisinin gelişme süreci hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Koruma kapsamının belirlenmesindeki önemi nedeni ile programların hazırlanma sürecine ve yine koruma ile doğrudan bağlantılı teknik kavrarnlara ayrıca değinilmiştir. "Bilgisayar Programlarının Korunması" başlıklı İkinci Bö.lüm'de programların korunmasına değişik hukuk disiplinlerinin yaklaşımı incelenmektedir. Korumainn tüm dünyada Fikri Hukuk noktasında odaklaşrp.ası gerçeğinden yola çıkılarak, bu konudaki uluslararası sözleşmelerin program korumasına yaklaşımı da yine bu Bölüm'ün konuları arasındadır. Buna ilaveten değişik (3) Bu olumsuzlukların arasında kişisel verilerin, bilgisayar araç olarak kullanılmak suretiyle temel hakları ihlal edici biçimde kullanılması bulunduğu gibi, uzak terminalleri izinsiz ve sürekli biçimde kullanmak; bedelini ödemeden mal ve hizmet elde etmek ve karşılıksız yarar sağlamak için, bir bilgisayar sistemine hukuka aykırı biçimde girmek; sistemi değiştirmek, imha etmek; sisteme girişi önlemek; bir sisteme izinsiz girmek gibi haller de bulunmaktadır. Bu makalede, programların korunmasına Fikri Hukuk açısından yaklaşıldığından, Kamu Hukukunun konusunu oluşturan yukardaki türden olumsuzlukların incelenmesine yer verilmemiştir. 310 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ DERGİSİ, 1996/3

3 ülkelerin mevzuatı ve mahkeme kararlarına yer verilirken, bilgisayar ve program endüstrisinin doğum yeri olan ABD'ndeki duruma özellikle değinilmiştir. Türkiye'nin Kıta Avrupa'sı hukuk sisteminde yer alması ve A.T. ile Gümrük Birliği ilişkisi nedeni ile bazı A.B. ülkeleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir (4). A.T.'na üye ülkeler mevzuatındaki farklılıkl~nn Avrupa Topluluğu'nu harekete geçirmesi nedeni ile, A.B. içinde yapılan uyum çalışmaları ve (Türkiye açısından da uyum yükümlülüğü bulunan) 91/250 sayılı Bilgisayar Programlarının Korunması Direktifine, İkinci Bölüm'ün konulan arasında özenle yer verilmiştir. Türkiye'deki durumun değerlendirildiği Üçüncü Bölüm'de önce, programlan ayrıntılı biçimde düzenleyen FSEK da dahil olmak üzere, patent ve endüstriyel tasarımları içeren Türk mevzuatının, konuya genel yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Türki- ye'nin uluslararası sözleşmeler karşısındaki konumu ile Gümrük Birliği ilişkisi içinde (A.T. nun fikri ve sınai haklar mevzuatına uyum yükümlülüğümüz dikkate alınarak), 1/95 sayılı OKK'nda konunun düzenleme şekline ayrıca değinilmiştir. Nihayet bu Bölüm'ün en önemli başlığını oluşturan "Türk Mevzuatının Değerlendirmesi" kısmında, FSEK'nun program koruması ile ilgili hükümleri, A.T.nun 91/250 sayılı Direktiii (5) ve GATT TRIPs Anlaşması'nın ışığı altında, Bern Sözleşmesi'de değişiklik yapma çalışmaları da dikkate alınarak karşılaştırmalı biçimde incelenmiştir. Çalışmanın Sonuç bölümünde yukarıdaki incelemelerin genel bir değerlendirilmesi yapılarak, önerilerde bulunulmuştur. (4) Bu inceleme yapılırken daha ziyade, 91/250 sayılı AT. Direktiii'nin üye devletlerin takdir hakkına bıraktığı noktalarda yoğunlaşmaya çalışılmıştır. Diğer konularda ise, 91/250 sayılı AT. Direktiii'nden önce AT. içinde mevcut olan farklılıklar sergilenmeye çalışılmıştır. (5) AT. nun, taklit ve korsan malların gümrüklerde durdurulması ile ilgili 3295/94 ve 1367/95 sayılı Tüzükleri de programlar açısından ayrıca dikkate alınmıştır. TÜRKİYE BAROLAR BİRLiGi DERGisi, 1996/3 311

4 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR ve BİLGİSAYAR PROGRAMLARI I- BİLGİSAYAR ve BİLGİSAYAR PROGRAMLARI 1- BİLGİSAYAR KA VRAMI Bilgisayar (computer), ana' hafıza. birimine (main memory) depolanan bilgilerin kontrolü altında dışardan bilgi- veri alan (input)~ bunu depolayan; insan müdahalesi olmadan bu veri üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapan, 'tüm bu işlemlerin sonucunda bir çıktı (output) üreten elektronik bir araçtır (6). görmeleri nedeni ile, İlk bilgisayarların hesap makinası işlevi hesaplamak anlamına gelen İngilizce' COMPUTER sözcüğü ile ifade edilen bilgisayar, bugün hesap makinası dışında çok geniş alanda işlemler görse de aynı sözcükle ifade edilmektedir (7). Bir makina (araç) olan bilgisayarı, bilgisayar programından (8) ayırt etmek için Donanım (9) sözcüğü de yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bilgi ve veri üzerinde işlem ya pan bilgisayarda yukarda verilen tanıma uygun olarak dört ana birim bulunmaktadır. Bunlar: a- Girdi Birimi (Input Unit) Bilgisayara bilgi girilmesi sırasında kullanılan en önemli birim klavye dir, (6) SHELLY, B.G.- CASHMAN, T.J.: Computer Foundementals for an Information Age, 1984 California, Ch. 1, sh. 1. (7) SHELLY- CASHMAN : A.g.e., Ch. 4, sh. 24 (8) Bilgisayar programı (software) için Türkçede Yazılım tabiri de kullanılmaktadır. (9) Hardware. 312 TÜRKİYE BAROLAR BİRLiGİ DERGiSi,. 1996/3

5 b- İşlem Birimi (Processor Unit) Bir benzetme yapmak gerekirse insan beynine tekabül eden bu birim iki kısımdan oluşmaktadır: aa- Ana Bellek (Main Memory) \ Bu kısımda, komutlar ve bilgisayara verilen bilgiler elektronik olarak depolanınaktadır. bb- Merkezi İşlem Birimi= İşletici (Central Processing Unit) Bilgisayara verilen verilbilgi ve komutları yorumlayan, icra eden ve bilgisayarın girdi, çıktı ve depolama faaliyetlerini kontrol eden bu önemli birimde, bilgisayarın aritmetik ve mantıksal işlemlerin yapıldığı bölüm ile bilgisayarın tüm faaliyetlerini yönetip kontrol eden kontrol bölümü bulunmaktadır. c- Yedek Depolama Birimi (Auxiliary Storage Unit) Verilerin işlenm~si ve komutların icrası sırasında depolama işlevi gören Ana Belleğin çok büyük olmaması nedeni ile geçici veri ve komutlar başka yerlerde kaydedilip (örneğin diske~ler gibi) ihtiyaç anında Yedek Depolama Birimi aracılığı ile bilgisayara verilir ve Merkezi İşlem Birimi, yukarda belirtilen bölümlerinin aracılığı ile istenilen sonucu sağlar. d- Çıktı Birimi (Output Unit) Klavye aracılığı ile girilen veriler ışığı altında istenen sonuç, gerektiğinde Ye dek Depolama Birimine sürülen diskette yer alan komutların İşlem Biriminde işlenmesinden sonra, Çıktı Birimi aracılığı ile insanın ulaşabileceği bir hale getirilir. Çıktı Birimi, sonuç bilginin anında görülmesini sağlayan Ekran (10) ve bilginin kalıcı biçimde alınmasını sağlayan Printer dan oluşmaktadır. (lo) CRT (Cathod Ray Tube). TÜRKİYE BAROLAR BiRLiGi DERGiSi, 1996/3 313

6 2- BİLGİSAYAR PROGRAMI KAVRAMİ Yazılım (ll) olarak da ifade edilen bilgisayar programı, bilgisayarın (yukardaki tanırnma. uygun biçimde) veri işleme ve istenilen çıktıya ulaşma fonksiyonunu yerine getirmesi için: - Girdi işlemlerini, - Aritmetiksel işlemleri, - Mantıksal işlemleri, - Depolama işlemlerini ve - Çıktı işlemlerini yapabilmesini sağlayan komutlar bütünüdür (12). Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, (13) 1978 yılında düzenlediği. Tip Mevzuatta (14) bilgisayar programını, "Makinanın (bilgisayarın) okuyabileceği şekilde düzenlenip yerleştirildiğinde, bilgisayara: - bir fonksiyonu icra etme, - bir amacı gerçekleştirme, -bir sonucu vurgulama yeteneğini veren komutlar bütünü" olarak tanımlamıştır. Bilgisayar programını oluşturan bu komutlar: - klavyeden bilgi alıp ana belleğe depolama, -matematiksel işlemlerde ana bellekteki bilginin kullanılma- 'sını sağlama (rakamlar vererek toplama işlemi yapılmasını isteme örneğinde olduğu gibi), (ll) Software. (ı2) DWORKIN G.,.-TAYLOR, R.D.: Copyright, Design and Patent Act of ı988, London ı990, sh. ı 79; SHELLY- CASHMAN : A.g.e., Ch. ı3, sh. ı; EC Commission: Green Pa per on Copyright and the Challenge of Technology - Copyright Issues Requiring Immediate Action, COM (88) ı 72 Final, 7 June ı988, sh. ı 70. (ı3) WIPO, fikri ve sına! hakların korunması çerçevesinde ı967 yılında imzalanan bir sözleşme ile kurulmuş olup, Birleşmiş Milletler'in hükümetlerarası teşkilatlarından biridir. Türkiye bu Teşkilata ı976 yılından bu yana üyedir. (ı4) Model Provisions on the Protection of Computer Software. 314 TÜRKİYE BAROLAR BİRLiGi DERGiSi, 1996/3

7 - bellekteki iki verının mukayesesini takiben bu çerçevede karşılaştırmalı işlemler yapılması, - print alınması, - ekranda gösterme, - ekranda grafik çizimi, -verilerin diskete kaydı komutlarından oluşmaktadır. Karmaşık sorunların çözümü için hazirianan programların yüzlerce, hatta binlerce komuttan oluşması mümkün olup; istenen sonucun alınma~ı yani programın başarısı, bu komutların doğru sırada yazılmasına bağlıdır (15). 3- BİLGİSAYAR ve BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ GELiŞME SÜRECi Bilgisayar ve bilgisayar programı, doğum yeri olatı ABD esas alınacak olursa, günümüze beş evreden geçerek ulaşmıştır yılından bugüne kadar geçen bu dönemleri, aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: A- Birinci Evre: Yılları İlk dijital (16) bilgisayar, hesap makinası (computer) olarak, 1937 yılında ABD'nde yapılmıştır (17) yılında ilk geniş kapsamlı bilgisayar (18), Mauchly ve Eckert tarafından yapılmış ve da yaygınlaşmıştır yılında Dr. J. von Neumann bilgisayara, sonradan program yükleme konseptini oluşturmuş ve bu nitelikteki ilk bilgisa-. yar, (19t 1952 yılındaki seçimlerde, ayların % 5 inin bu yolla sayılması üzerine halkın dikkatini çekmiştir. (15) SHELLY- CASHMAN : A.g.e., Ch. 1, sh. 8. (16) Digit, O dan 9 akadar olan rakamların her birini ifade etmekte olan bir kavram olup digital, "rakamlı" anlamını taşımaktadır. Dijital bilgisayar ile ifade edilmek istenen, makinanın okuduğu dilin bu rakamlardan oluşan dil olmasıdır. Bkz. ilerde, "Konu İle İlgili Kavramlar" başlığı altındaki bilgiler, sh (1 7) Atanasaf ve Berry tarafından yapılan bu bilgisayar, bu kişilerin isimlerine ithafen "ABC" olarak anılmıştır. (18) ENIAC : Electronic Nurnerical Integratar and Computer. (19) EDSAC : Electronic Delay Storage Automatic Calculater. TÜRKİYE BAROLAR BİRLiGi DERGisi, 1996/3 315

8 Maliyet yüksekliği nedeni ile çok az sayıdaki kurum tarafından kullanılabilen bilgisayar, yılları arasında, aralarında IBM ve RemingtonRand gibi firmaların da bulunduğu 13 şirket tarafından imal edilmeye başlanmıştır ve 1957 yıllarında, program yüklenebilen bilgisayarlar, makinanın anlayabileceği dil ile programlanmaya başlanmış ve Dr. Grace Hopper'ın liderliğinde program dilleri geliştirilmeye başlanmıştır (20). B- İkinci Devre: Yılları 1958 yılına kadar bilgisayar içindeki elektronik devre aracılığı ile bilgi iletimi,. çok yer işgal eden ve bir süre sonra fazla ısınmaya neden olan vakum tüpler aracılığı ile yapılıyordu. Bu tarihte elektronik devre işleyişi için transistörün (21) kullanımı, bilgisayar teknolojisinde yeni bir devir başlatmıştır. Bu dönemde özel kesimdeki şirketler ve üniversiteler gibi bilim çevrelerinde kullanılan bilgisayar sayısı 2250 e ulaşmıştır. İkinci evrenin en önemli özelliği bilgisayar şirketlerinin sayısının artmış olmasına rağmen, bir bilgisayarı çalıştırmak için hazırlanan dahili programların, diğer bilgisayarları çalıştırmaması ve bunun sonucunda da şirketler arasındaki rekabet yokluğudur (22). C- Üçüncü Evre: Yılları. Bu yıllar hem bilgisayar hem de bilgisayar programları açısından önemli bir dönemi oluşturmaktadır. Bilgisayar açısından en önemli gelişme, elektronik devre iletiminde transistörün yerine bir, başparmak tırnağı büyüklüzünde (20) Birinci evre ile ilgili açıklamalar için bkz. SHELLY- CASHMAN : a.g.e., Ch. 2, sh (21) Transistör, 1947 yılında Bell Labrotuarlarında çalışan Bardeen, Brattain ve Shockley tarafından bulunmuştur. Bu üç bilimadamı bu nedenle Nobel ödülü almıştır. (22) SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 2, sh TÜRKİYE BAROLAR BİRLiGi DERGiSi, 1996/3

9 - yarı - iletken çipierin (23) kullanılmaya başlanmmsı, bir başka deyimle entegre devre teknolojisindeki gelişmedir. Bu gelişme ile birlikte maliyet yüksek olsa da, büyük şirketler için ilk "mini computer" (24) lar imal edilmeye başlanmıştır. Piyasadaki bilgisayar sayısı e ulaşmıştır. Kullanıcı devreye girdiğinde, bilgisayarın cevap vermesini sağlayan "interactive" işlem, bu dön~mde geliştirilmiştir. Bilgisayar programları açısından atfedilen öneme gelince: 1969 yılına kadar bilgisayar şirketleri, hem makinalarını (donanım = bilgisayar) hem de programlarını (yazılım = bilgisayar prggramı) kendileri yapıp; her ikisi için tek bir pakette tek birfiat belirlemektedirler. (Yalnız, paket içinde, programın mülkiyetinin değil kullanma hakkının kiralandığı vurgulanmakta idi.) Sözü edilen tarihte IBM şirketi, bu işle uğraşan endüstrinin de etkisi ile bundan sonra bilgisayar programlarını ayrı fiatlandıracağını belirtmiştir. Bu yaklaşım, ilk kez 1968 yılında kurulan Bilgisayar Programı Şirketlerinin (25) IBM ile rekabet edebilmelerine imkan sağlamış ve program endüstrisinin 1970 lerde önemli ölçüde büyümesine neden olmuştur. D- Dördüncü Evre: Yılları 1970 yılında ABD'deki bilgisayar sayısı e ulaşmıştır. Özellikle minibilgisayarlara olan talep, 1977 li yıllarda bir bir minibilgisayar endüstrisinin doğumuna yol açmıştır (26). (23) Chips. Çipler, doğada bulunan silikon kristallerinin katmanlar haline getirilmesinden sonra, mühendisler tarafından üzerine devrelerin işlenmesi ile oluşturulan yarı,-iletken materyaldir. Günlük yaşamda telefondan çamaşır makinasına, elektronik olarak çalışan tüm aletlerde bulunmaktadır. Bilgisayarlarda çipierin oluşturulması konusunda bkz. SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 8, sh (24) O tarihlerde şirketlerde kullamlan "mini bilgisayarlar" bugün, "PC personel computer = kişisel bilgisayar" olarak, büyük şirketlerin yanısıra, küçük işletmeler, okullar ve evlerimizde herkesin günlük yaşantısina girmiş bulunmaktadır. PC tabiri, ilk kez 1981 yılındaibm'in ni telendirmesi ile günlük dile yerleşmiştir. (25) İlk bilgisayar programı şirketi Computer Scienc~ Cooperation'dır. Üçüncü evre konusunda bkz. SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 2, sh (26) O dönemde popüler olan makinalar Apple I ve Apple II olarak adlandırılmış;blok olarak tek bir gövde üzerine yerleştirilmiş eknan+klavye+kaydedi- TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ DERGİSİ, lll96/3 317

10 Büyük şirketler bir kenara bırakılacak olursa, piyasadaki ıninibilgisayarlar için yazılan programlar başlangıçta sadece oyun programlan olarak hazırlanmışt1r. Bu nedenledir ki bu bilgisayarlar 9nce oyun makinaları şeklinde gelişmiştir. E- Beşinci Evre: Bir makina olan bilgisayarla il~li mi~ro elektronik teknolojisinin gelişmesi sonucunda, minibilgisayarların maliyeti düşmüş; kullanım yerlerinin çoğalması ve her kesimden talebin artması ise. bilgisayar programlannın daha da gelişmesini teşvik edici olmuştur (27). Bu 'çerçevede, oyuiı programlannın yanısıra yine. minibilgisayarlarda kullanılmak ü~ere, metin yazma programlan geliştirilmiştir (28). Özellikle mali konularda haz~rlanan programların, mali danışmanlar ve diğer çalışanlara kazandıracağı zamanın farkedilmesi ile iş dünyası, bilgisayarın ve bilgisayar programlarının sadece. oyun için olmadığı iyice anlamıştır. Bu dönemde, bilgisayar ile bilgisayar programı en. iyi biçimde emek ve zamandan tasarrufu ile hata indirgeyen ürünler ve hesaplar ortaya koyması sağ bağdaştınlniış ve insanın, payını sıfı:ı:-a. Ianmıştır. Gerek bilgisayar gerek bilgisayar programı gelişmelerin sonucunda: sektöründeki bu - Eğitim. sektörü bundan yaygın biçimde yararlanmış, ' - İşyerierinde yazışma kırtasiyesini de ortadan kaldırarak verimliliği artıran büro otomasyonu doğmuş, - Robotlann imalat sektöründe kullanılması sağlanmış, ciden oluşan PET = Personel Electronic Transactorlı;ır piyasaya. sürülmüştür. Bu bilgisayarlarda, 19p4'lü yıllarda geliştirilen BASIC dili kullanılmıştır. (BASIC: Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code). (27) 1981 yılında ev, okul, KOBİ ve büyük işletmelerdeiri minibilgisayar sayısı iken, 1982 yıiinda bu sayı e ulaşmıştır. Bkz. SHELLY CASHMAN : a.g.e., Ch. 2, sh. 21. (28) CAl: Computer Assisted Instruction bunlar arasındadır. 318 TÜRKİYE BAROLAR BiıiLiöi DERGiSi, 1991W.,,!

11 -Mühendis", mimar ve diğer tasarımcılar açısından CAD (29) ve CAM (30) gibi yaratmayı 1 tasarlamayı ve imalatı kolaylaştıran sistemler doğmuştur (31). Belki yeni bir dönem olarak adlandırılabilecek günümüzde ise yapay zekalı (32) makinaların işlevleri son derece gelişmiş ve özellikle internet örneğinde olduğu gibi haberleşme 1 iletişim, altın çağını yaşayan bir konuma ulaşmıştır. Bu gelişme içinde bilgisayar programlarının, makina '(bilgisayar) endüstrisinden ayrı, bağımsız bir endüstri olarak doğmasında üç önemli etken rol almıştır. Bunlar: - Makina ile ilgili teknolojinin gelişmesi, lardan itibaren programların, makinadan ayrı olarak piyasaya sürülmesi ve bunun sonucunda, program fırmaları arasında rekabet yaratılması, - PC denilen ve herkesin ulaşabileceği türden, küçük ebatlı "kişisel bilgisayar" ların evler de dahil her alanda y~ygınlaşmasıdır. Başlangıçta sadece oyun programları varken zamanla: - Eğitim programları - İş programları (33), - Metin yazma programları (34), -Veri tahanı programları (35) ve - Grafik programları, -Haberleşmeyi sağlayan programlar gelişmiştir. (29) CAD : Computer Aided Design : Bilgisayar Destekli Tasarım. (30) CAM : Computer Aided Manufacturing : Bilgisayar Destekli imalat. (31) Beşinci Evre için bkz. SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 2, sh (32) Artifıcial Intelligence. (33) Business Software. (34) Wörd Processing Software. (35) Data Base Software. TÜRKİYE BAROLAR BiRLİÖi DERGiSi, 1996/3 319

12 . Program endüstrisinin ilk doğduğu yıllarda, a'z sermaye gerektiren ve özel bir işyeri gerektirmeyen bu endüstri; 2-3 kişilik şirketlerden oluşup, p~ogramın bu kişiler tarafından kendi evlerinde geliştirilmesi nedeni ile "Cottage Industry = Klübe Endüstrisi" olarak anılmıştır. Oysa bugün program endüstrisini, küçük firmaların yanısıra, ciroları milyonlarca dolara ulaşari Mikrosoft, Lotus, Visi Corp gibi devler oluşturmaktadır (36). II- PROGRAM ÇEŞİTLERİ Elektronik bir araç olan bilgisayardan yararlanabilmek, üç tür bilgisayar program~nı gerektirmektedir. Bunlar sırası ile Sistem programları, Uygulama programları ve Derleme programlarıdır. 1- işletim SİSTEMİ (Program)(*) \ Sistem programları, bilgisayarın dahili fonksiyonlarını kontrol eden, bilgisayarın bilgisayar olarak çalışmasını sağlayan programlardır. ~iraz sonra sözü edilecek olan uygulama programları, ancak işletim sistemi programları varsa çalıştırılabilmektedir. Sistem programlarının bir kısmı, bellek imal edildiğinde ROM (37) tipi bir bellek ahirak önceden kaydedilmişse de pek çok işletim sisteminin disketiere kaydedilip, bilgisayara sonradan yüklenmesi de mümkündür. İşletim sistemindeki program komutları aracılığı ile sistem, diskete, printer'a, ekrana ve diğer aksama ulaşımı kontrol eder.. Bu işlemleri yaparken klavye aracılığı ile kullanıcıyla 'haberleşirken, uygulama programı ile iletişim kurarak, bilgisayarın Merkezi İşlem Biriminin klavye talimatiarına cevap vermesini sağlar (38). Disket, printer, ekran, hafıza gibi bilgisayar aksamma ulaşırnın kontrolu yanında, iletişim sistemlerinin pek çok ilave fonk- (36) SHELLY -CASHMAN: a.g.e., Ch. 17, sh (*) Operating Systems (37) Bir bellek türü olan ROM : Read Only Memory ve diğer bellek türleri için bkz. aşağıdaki Konu İle İlgili Kavramlar, sh. 16. (38) PHILLIPS, J. FIRTH, A: Introduction to Intellectual Property; London 1990, sh TÜRKİYE BAROLAR BİRLiGi DERGiSi, 1996/3

13 siyonları da içerdiği görülmektedir. Tarih ve zaman belirtilmesi, disketteki programın içeriğinin (menu) ekranda gösterilmesi (directory), disketin formatlanması, dosyaların yeniden isimlendirilmesi, dosyaların silinmesi, disketin tamamının veya bağımsız bir dosyanın kopyalanması, kopyalamadan sonra orjinal ile kopyalanan arasında karşılaştırma yapılması işletim sistemlerinin içerdiği fonksiyonlar arasındadır (39). Tanınmış işletim sistemi (programları) arasında MS DOS, Unix ve MS Windows bulunmaktadır. Bunlardan :Ms'Windows'un da 3.1, Work Groups, NT ve nihayet 1995 yılında geliştirilen Windows 95 tipi programları bulunmaktadır. Bilgisayar programlarının birbirleri ile ve makina (bilgisayar) ile olan iletişimini aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür: (39) SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 14, sh TÜRKİYE BAROLAR BİRLİÖİ DERGİSİ, 1996/3 321,

14 BİLGİSAYAR (Donanım) BİLGİSAYAR PROGRAMI (Yazılım) ANABELLEK MERKEZi İŞLEMCi' ı Aritmetik ve Maptıksal İşlemler '+ ı ı işletim SİSTEMİ J!'.. 'If Kontrol UYGULAMA PROGRAMI. DERLEME PROGRAMLARI'. 2- UYGULAMA PROGRAMLARI (*) Bir işletim sistemi üzerinde çalışan ve kullanıcının yazı yazmak (40), çizim yapmak (41), muhasebe işlemleri yapmak, satranç v.s. gibi oyun oynamak veya Internet'te (42) dolaşmak gibi amaçlarının gerçekıeşmesinı sağlayan programlardır. (*) Application Programmes. (40) Kelime-işlemci Programlan (MS Word, Word Perfect, Word Star gibi). (41) CAD Programlan (Auotocad gibi).. (42) Browser Programları (Netscape gibi). 322 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ DERGisi,

15 Uygulama programları genellikle, bilgisayara sonradan (örneğin kaydedildiği disket aracılığı ile) yüklenen programlardır. Bazı hallerde uygulama programları, alelade kullanıcı yerine, programcılar için bilgisayar programı yazarken yardımcı olmak üzere hazırlanmış olabilir. Tool (43) adı verilen bu tür yardımcı uygulama programları, profesyonel programcılar tarafından kullanılmaktadır ( 44). 3- DERLEME PROGRAMLARI (*) Bilgisayar programları, programcı tarafından hazırlandığında normal olarak insimın anlayabileceği bir dille yazılmıştır ( 45). Kaynak kodu denilen bu programın, makinanın anlayacağı dijital dile (nesne koduna) çevrilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan derleme programları, kaynak kodlarının nesne kodlarina çevrilmesinde kullanılan program türüdür. Bu programlar, kullanılan dil esas alınarak C Compiler, Pascal Compiler, Fortran Compiler, Cobol Compiler ve Visual Basic Compiler gibi isimler almaktadır. III- BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HAZlRLANMASI Bir bilgisayar programının hazırlanmasında, hazırlık çalışmaları, kaynak kodunun yazılması ve bu kodun nesne koduna çevrilmesi aşaması olmak üzere üç aşama bulunmaktadır. 1- HAZIRLIK AŞAMASI Bir programın hazırlık aşamasını iki kısımda incelemekte yarar bulunmaktadır. İlk kısımda programın ve makinanın istenilen çıktıyı verebilmesine imkan sağlayıcı bir sistem araştırması ve analizi yapılır. Sistem analistleri tarafından yapılan bu araş- (43) Bu tür programlar arasında electronic spreadsheet ve file management (ya da diğer ismi ile data base management) programları bulunmaktadır. (44) EC Commission: a.g.rapor, sh. 170; SHELLY- CASHMANN: a.g.e., Ch. 12, sh (*) Compilation Programınes. (45) Bkz. aşağıda Bilgisayar Programlarının Hazırlanması. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ DERGiSi, ı996/3 323

16 l tırma sonunda bir yapı 1 usül oluşturulur ve bazı özellikler tesbit edilir. Programcının, hazırladığı programın başarılı olması için, sistem analistlerinin belirlediği usulü dikkate alması gerektiği gibi hangi verilerden yararlanabileceğini de iyi saptaması gerekmektedir.. Hazırlık aşamasının ikinci kısmında programcı sistem analistinin belirlediği usul ve veriler çerçevesinde bilgisayar programının yapısı ve mantığını tasarlar. Bu tasarım, program yaratma evresinin en önemli bölümünü oluşturur. Zira bu işlemin gerekli ayrıntıların tamamlanması ile sözü edilen program yapısı ve mantığı aşağıda incelenecek olan kaynak koduna vücut verecektir. Yapının, mantığın ve komutların birbirini tamamlaması halinde ortaya çıkan kod, istenen doğru sonucu verecek, her koşulda çalışacak ve kolaylıkla değişiklik yapılabilecektir ( 46). Bu aşamada programcı, komutları doğrudan yazmaya başlayabileceği gibi rnetodoloji olarak akış şernalarından yararlanabilir. Akış şem'alarında, istenen sonuca 1 çözüriıe ulaştıracak olan program mantığını ifade etmek ve program komutları arasındaki mantıksal ilişkiyi göstermek üzere, mantıksal çözümü temsil eden semboller kullanılır. Programcı programı yazarken örneğin: - girdi okunmalı, - hesaplama işlemi yapılmalı, -karşılaştırma yapılmalı veya karar alınmalı, - alternatifiere göre değişik sonuçlar karşılaştırılmalı, - çıktı alınmalı şeklindeki komutları basamak, basamak düşünürken; her bir basamağı bir sembol ile gösterme imkanına sahiptir. Bu çerçevede hazırlanan semboller pekçok ülkede ulusal standartiaşma ku- ( 46) Programın etkinliği olarak isimlendirilen bu nitelikler ile ilgili olarak programcılar, programın: reliable, robust, maintainable olduğundan sözederler. Bkz. SHELLY- CASHMANN : a.g.e., Ch. 16, sh TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ DERGisi, 1996/3

17 rumlarınca standarda dahil bağlanmış olup; bu semboller, komutların ve programın grafik düzenlenmesini sağlamaktadır. Örneğin ABD'nde, bir akış şem'asında bulunan sembollerden bazılarının standarda bağlanmış şekil ve anlamlarını aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür (47): D <> işlem yapma komutları için kullanılır. Alternatifler ile ilgili karar komutları için kullanılır. Başlama, bitiş, kesinti komutları ile ilgili Terminal o Girdi ve çıktı komutları için kulanılır. o Akış şem'asındaki program parçaları arasındaki bağlantı için o Sayfaya girme veya çıkma ile ilgili komutlar için 2- KAYNAK KODU (*) Akış şem'alarının (veya diğer metodların) da yardımı ile tasarımı tamamlanan program komutları genellikle, insanın anlayacağı dille yazılmış komutlardır. Kaynak Kodu= Source Code olarak adlandırılan bu komutların, makinanın anlayacağı dijital dile çevrilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 3- NESNE KODU (**) Nesne Kodu = Object Code, derleme programları aracılığı ile makinanın anlayacağı dijital dile çevrilmiş programlardır. (47) Semboller için bkz. SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 16, sh. 3. Program tasanınında akış şem'alarının yanısıra başka metodolojiler de kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 16, sh. ll. (*) Source Code. (**) Object Code. TÜRKİYE BAROLAR BiRLiGi DERGiSi, ı996/3 325

18 İşletim sistemleri ve uygulama programları piyasada bulunan disketler üzerinde, nesne kodu şeklinde yer almaktadır. Kodlama, O ve 1 lerden oluşan (48) ikili sistemde (49) aşağıdaki şekilde yapılır: l A = B= = o= z = = Kodlama bazan 10 luk (decimal) sisteme göre de yapılabilir. Bu durumda: A = 65 B= 66 Z = 90 şeklinde gösterilir. Kodlama konusunda da standartlar oluşturulmuştur (50). Programların bu şekilde hazırlanıp kodlanmasından sonra, programın nasıl kullanılacağı ve içeriği hakkında gerekli bilgiler program dökümanlarında / kitapçıklarında yer alır. IV- KONU İLE İLGİLİ DİGER KAVRAMLAR 1- VERİ Veri (DATA), bilgisayarın bir sonuca ulaşmak için bilgi işleme süreci içinde (51),.üzerinde işlem yaptiğı rakamlar, sözcükler ve cümleler olarak tanımlanabilir. Bilgisayar programlarının isteni- (48) Bu rakamların her biri bit olarak adlandırılır. 8 bit, byte olarak adlandırılır. ( 49) Binary digit. (50) SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 8, sh (51) Input, storage, process ve out put işlemleri. 326 TÜRKİYE B~OLAR BİRLiGi DERGiSi, 1996/3

19 len sonucu vermesi ancak gerekli verinin bilgisayarın hafızasına verilmesi ile mümkündür. 2- BELLEK TİPLERİ Veri ve programların kaydedildiği belleğin dört tipi bulun.., maktadır: a- RAM (Random Access Mernory) RAM nitelikli bir hafızaya kaydedilen veri 1 program: - ekranda görülebilir, - print edilebilir, - bellekten silinebilir, belleğe sonn::idan kaydedilebilir, - komutlar ile değiştirilebilir. b- ROM (Read Only Memory) Bu nitelikteki belleklerde veri 1 program, bellek - chip imalatı sırasında, chip üzerine kaydedildiğinden, bir daha silinemez ve komutlar ile değiştirilemez. Yukardaki iki tipin yanısıra, PROM (programmable ROM = kullanıcı tarafından sonradan. programın ROM nitelikli belleğe kaydı) ve EPROM (Erasable PROM = PROM'un silinebilir özellikli olan şekli) olmak üzere iki bellek tipi daha bulunmaktadır (52). 3- BİLGİSAYAR DiLLERİ Programcı kaynak kodu şeklinde program yazarken, yaradanahileceği 400 den fazla bilgisayar dili bulunmaktadır. Gelişme süreci içinde diller dört seviyeden oluşmaktadır: 1- Assembly Language (kaynak kodu halinde dahi makinanın anlayacağı: şekilde yazımı sağlayan bir dildir.) (52) SHELLY- CASHMAN: a.g.e., Ch. 8, sh. 13. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ DERGİSİ, 1996/3 327.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

BĐLĐŞĐM SUÇLARIYLA MÜCADELE YÖNTEMLERĐ

BĐLĐŞĐM SUÇLARIYLA MÜCADELE YÖNTEMLERĐ T.C. RADYO VE TELEVĐZYON ÜST KURULU BĐLĐŞĐM SUÇLARIYLA MÜCADELE YÖNTEMLERĐ UZMANLIK TEZĐ Uğur BOĞA ANKARA EKĐM/2011 T.C. RADYO VE TELEVĐZYON ÜST KURULU BĐLĐŞĐM SUÇLARIYLA MÜCADELE YÖNTEMLERĐ UZMANLIK TEZĐ

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK Published by Av. Dr. Cahit SULUK at Smashwords Copyright 2010 Av. Dr. Cahit SULUK Smashwords

Detaylı

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Projesi ZEYNEP

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ *

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ * Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 2005, ss.11 30 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ * Alkan SOYAK MÜ. İİBF. İktisat Bölümü, Öğretim

Detaylı

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM)

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) 2006 Kültür ve Turizm Bakanlığı. Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1 Fikri Haklar...4 2 Elektronik Ortamda Fikri Haklar ve DRM...6 3 İlgili Taraflar...14 3.1 İçerik Sağlayıcılar...15

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI 5.1 Giriş Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılımdan oluşan bir bütün olduğunu, yazılım olmadan hiçbir bilgisayarın çalışamadığını ve bilgisayar donanımının hangi veri

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM SUÇLARI İLE MÜCADELE YÜKSEK LİSANS TEZİ İSMAİL TULUM

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM SUÇLARI İLE MÜCADELE YÜKSEK LİSANS TEZİ İSMAİL TULUM i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM SUÇLARI İLE MÜCADELE YÜKSEK LİSANS TEZİ İSMAİL TULUM Tez Danışmanı: Doç. Dr. Faruk TURHAN ISPARTA- 2006

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2014 Sayı: 6 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2014 Sayı: 6 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2014 Sayı: 6 İÇİNDEKİLER.1 ÖNSÖZ.2 MESLEK.3.4 OYUN MARKA.5 PATENT *Ödüllü sorularımızı içermektedir..6 PUBLICATIONS Değerli Üyeler, Artık yeni adıyla anılacak olan

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (I) * The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (I) * The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (I) * The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law Avukat Dr. Cahit Suluk** I. GENEL OLARAK Uzun bir süre fikri hakların korunması daha ziyade

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında belirli alanlardaki mevzuatında olduğu gibi, fikri mülkiyet mevzuatında da Avrupa Birliği (AB) ile

Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında belirli alanlardaki mevzuatında olduğu gibi, fikri mülkiyet mevzuatında da Avrupa Birliği (AB) ile AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARI KORUMA ŞARTLARI (*),(**) Protection Requirements of Registered Design in the European Union Law and the Turkish Law I. GİRİŞ Avukat Dr. Cahit Suluk

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

İnsan sağlığı için özel bir önemi olan ilacın patent konusu olması uzun yıllar tartışılmıştır. Bir buluş niteliği taşıyan

İnsan sağlığı için özel bir önemi olan ilacın patent konusu olması uzun yıllar tartışılmıştır. Bir buluş niteliği taşıyan Özcan Büyüktanır / Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 2(2) 2012, 76 88 Türk Hukukunda İlaç Patentine Genel Bakış Araştırma Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR* *Dr., Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk

Detaylı