ERZURUM KENTİ ÇÖP DEPOLAMA ALANININ DOĞAYA KAZANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERZURUM KENTİ ÇÖP DEPOLAMA ALANININ DOĞAYA KAZANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 Çevre Dergisi ERZURUM KENTİ ÇÖP DEPOLAMA ALANININ DOĞAYA KAZANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Ilgar KIRZIOĞLU Aıaıürk ü. Müh Fak Çevre Müh Böî.Erzıırum Anahtar Kelimeler: Katı Artık, Depolama Alanı, Cepkeni, Doğaya Kazandırma ÖZET Oluşagelen nüfus artışı ve kentleşme olgusu katı artık ve çöp üretimini de beraberinde getirmekledir. Toplum yaşamı daha modernleştikçe, tüketim alışkanlıklarının artması, değişmesi ile katı artık üretimi daha fazla olmaktadır. Üretilen katı artıklar birçok belediye kuruluşlarınca doğada geniş alanlarda, herhangi bir değerlendirme işlemi yapılmaksızın terk edilmektedir. Bu çöp alanları doğada peyzajda onarımı, kendi kendini yenilemesi hayli uzun bir zaman alan büyük mekan birimlerini oluşturmaktadır. Birçok yönlü çevre sorunu oluşturan bu alanların tekrar doğaya kazandırılması, gerekli peyzaj onarım düzenlemelerinin yapılması gerek ekolojik ortamı gerek toplum sağlığını koruma ve kent yakın çevresi rekreasyonel mekan birimlerini arttırma bakımından her geçen gün önem kazanmaktadır. GİRİŞ Çağımı/.ın olgusu olan nüfus artışı ve beraberinde getirdiği kentleşme eylemi ile birlikte kentlerde katı artık, çöp üretimi artmaktadır. Halk dilinde "çöp" olarak bilinen katı artıklar yerleşim merkezlerimiz için önemli çevre sorunu teşkil etmektedir (Curi. 1988). İnsan ve hayvanların yaşam aktivitelerini devam ettirmelerinde onaya çıkan, normal şanlarda katı cisim özelliği taşıyan, kullanım dışı, istenmeyen materyallere "katı artık" denir (Ergim, 1990). Evlerden çıkan çöpler, ticari ve endüstriyel faaliyetler sonunda ortaya çıkan artıklar, madencilik ve tanınla ilgili-çalışmalarda, su tasfiye tesislerinde ortaya çıkan artık maddeler "katı artık" olarak tanımlanmaktadır (T.Ç.S., 1991). İnsanların günlük faaliyetleri sonucu ortaya akıc! olabilecek kadar sıvı içermeyen her türlü işe yaramaz, istenmeyen veya atılmış-malzeme katı artıklar içinde değerlendirilmektedir (Karpuzcu, 1988). Katı artıklann depolanma alanları, çöplükler genellikle kentlerin yakın çevrelerinde, iskan dışı alanlarda, akarsu kenarlannda, vadilerde yer aldırtmaktadırlar. Buralarda birçok belediyelerce açıkta depolama ile katı artıklar doğaya terk edilmektedir. Bu tür alanlar, nüfusu fazla olmayan küçük yerleşim birimleri için, doğanın kendi kendini yenilemesi ile kullanım dışı kalan depolama alanları da doğada kendiliğinden kaybolabilmekte idi. Ancak nüfus artışı ve aşırı kentleşme olgusu nedeni ile fazla miktarda artan katı artık birikimleri kent çevrelerinde çok daha geniş alanlar kaplamakta ve sonuçta hava, su, toprak kirliliklerine yol açan önemli birer çevre sorunu oluşturmaktadırlar. Aynca, katı artık depolamasının yer değiştirerek yeni bir yerde oluşturulması sonucu terk edilen eski depolama alanlan, çöplükler hiçbir şekilde değerlendirilmemekte, kullanım dışı kalmış, doğadan, peyzajdan koparılmış mekan parçaları olarak görülmektedirler..buralar da çevre sorunu oluşturan alanlar olarak değerlendirilebilinmektedirler. Katı artık depolaması yapılmayarak terk edi- Şekil-l: Erzurum kenti, mevcut ve önerilen çöp depolama alanlarının konumu. 1- Mevcut çöp depolama alanı 2- Önerilen çöp depolama alanı [25j

2 Ekoloji len eski depolama, çöplük alanları, yapılacak özel peyzaj düzenlemeleri ile doğal çevre ortamlarıyla bütünleşebilecekleri gibi yakınlarındaki kent halkı için sorun yaratan bir ortamın bertaraf edilmesi yanısıra yeni birer mesire alanı kazandınlabilmesi, güzellik, değer kazanmaları bakımından da önem taşımaktadır. Erzurum kenti katı artık depolama alanı, kent çöplüğü, Erzurum kentinin konumuna göre 9 km kadar uzaklıkta, Çat ilçesi karayolu yakınında, Dutçu deresi mevkiinde yer almaktadır (Şekil-1). Mevcut durumda takriben 4 ha. kadar genişlikte bir alan üzerinde yayılmış bulunan katı artık depolama alanı, aynı zamanda kent üzerindeki hakim rüzgar yönünde de (güneybatı) yer almaktadır. Rüzgarlı havalarda depolama alanından havalanan, savrulan kağıt, poşet, karton parçaları çevre tarım ve otlak alanlarına da yayılarak çeşitli sorunlara yol açmaktadırlar (Kırzıoğlu, 1992). Sürekli sorun oluşturagelen mevcut katı artık depolama alanı 6 yıldan beri kullanılmakta olup yakın bir gelecekte, yeni bir depolama alanının yer seçimi yapılarak gerçekleştirilmesi ile terk edilecektir. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Erzurum İli Çevre Müdürlüğü ve Erzurum Belediyesinin ilgili görevlileri ile birlikte yapılan araştırmalar sonucu yeni bir depolama alanı saptanmış olup, maddi olanakların elvereceği ölçüde çağdaş anlamda kent katı artıklarının tartılması, ayrıştırılması, kompostlaştırılması, geri kazanılması, depolanması çalışmaları sürdürülmektedir. Böylece yakın bir gelecekte terk edilecek olan mevcut depolama alanının öneri bir peyzaj düzenlemesi çalışması, ile tekrar doğaya kazandırılması hayli önemli bir konu olarak değerlcndirilebüinmektedir. Aynı zamanda kent çevresindeki,mesire alanlarının azlığından yakınan kent halkı için de Resim-2: Katı artık depolama alanından diğer bir gorii- nüş. Resim-1: Erzurum kenti katı artıklarının depolandığı Dutçu Deresi mevkiinin mevcut görünümü Resim-2.1: Aynı arazinin doğaya tekrar kazandırılmasın- da oluşturacağı görünüş. Resim-1.1: Aynı arazinin öneri peyzaj düzenlemesi çalışmaları ile kazanacağı görüntü.

3 Çevre Dergisi yeni bir mesire alanının kazandırılması bakımından da memnuniyet verici olacaktır. MATERYAL VE METOD Erzurum kenti 'e yakın nüfusu ile yakın bir gelecekte "Büyükşehir Belediyesi" sıfatına sahip olmaya aday kentlerimizden biri durumundadır. Aynı zamanda Doğa Anadolu'da sosyoekonomik, ticaret, kültür ve eğitim bakımından önemli bir merkezi oluşturmaktadır. Üniversite ve kolordu kenti olması nedeni ile oldukça fazla miktarda katı artık üretimi de oluşagelmektedir. Erzurum kentinin katı artık toplama, taşıma ve depolama işlemleri Erzurum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü elemanları ve araçlan ile yapılmaktadır. Yaz aylannda, günde ortalama 400 ton civannda, kış aylannda ise, kül ve cüruf fazlalığı nedeniyle günde ortalama 600 ton civannda Resim-3: Çuk geniş bir alan üzerinde yayılmış bulunan katı artıkların hoş olmayan görünümleri. katı artık nıiktan kent halkı tarafından üretilmektedir (E.B.T.İ.M., 1993). Katı artıkların toplanıp, taşınıp, depolanması yeşilli kapasitedeki ve çeşitli ieknik donatılara sahip araçlar ile yaz-kış, cumartesi ve pazar günleri, resmi ve bayram günleri dahil hergün, kentin bütün semtlerine, günde 2 sefer olmak üzere yapılmaktadır. Erzurum kent merkezinin, üniversitenin, kentteki askeri tesislerin katı artıklarının yanısıra, kente yakın yerleşim birimleri olan Dadaşkent (mevcut durumda kişi), Dadaşköy (3 bin kişi), Ilıca ( kişi), Dumlu (8.000 kişi) yerleşim birimlerinin de katı artıkları Erzurum Belediyesinin personeli ve araçlan ile toplanarak taşınmakta ve aynı depolama alanında depolanmaktadır (E.B.T.İ.M, 1993). Katı artık depolama işlemi bir ara istasyon kullanılmaksızın direkt olarak Dutçu Deresi mevkiinde yapılmaktadır. Depolama alanında "açıktaserbest depolama" yapılmakta olup, herhangi bir ayıklama, geri kazanma veya değerlendirme işlemi yapılmamaktadır. 6 yıldan beri kullanılmakta olan Dutçu Deresi katı artık depolama alanında depolama, çöp dökümü ve biriktirimi, Palandöken dağlarından Erzurum ovasına, Karasu çayına doğru akmakta olan Dutçu deresi vadisi boyunca ve kenar alanlarında yapılmaktadır. Erzurum kenti katı artıklarının içeriğinin belirlenmesi amacı ile Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Böliimün'ce kent bütününde "çöpkent" yöntemi kullanılmaktadır. Çöpkent yöntemine göre, kentteki mahalleler sosyo-ekonomik gruplarına göre gruplandınlmaktadırlar. Her grup birimi içinden seçilen mahallenin çöp depolama biriminden farklı zaman aralıklarında alman örnekler katı artık lahoratuannda analiz edilerek bulgular kaydedilmektedir (A.Ü.M.F.Ç.M.B., 1993). Kesim-3.1: Aynı arazinin ileriki yıllarda öneri bir mesire alanı olması ile oluşturacağı doğa ile bütünleşmiş görünümü. BULGULAR VE TARTIŞMA Yapılan çöpkent ve katı artık laboratuarı analizleri sonucunda kentte toplanan katı artıkların organik madde içerikleri, semtlere göre %36 ile %62 arasında değişmektedir. Kompostlanabilir madde özelliğini taşıyan bu organik artıklar bitki verimliliği için de yeterli düzeyde görülmektedir (Erdin, 1990) -[27]

4 Ekoloji ^^^^» / m^.vfiv.-isifis <^ı <k. %, - 'v &$ : yi^. fa r^ -5- >;> ' '^yf&z u ^-A'.i.7"v:x>*.*K w. &/ Vçje tnsyon Kültür toprağı Toprnb altı 75 v T V! Çöp malery«li ^.^3 Geçifîm siz tabaka " ^^ Mevcut tarjrnv ald $Qku-2 SONUÇ VE ÖNERİLER Erzurum kenti katı artıkları için öneri bir depolama alanı kentin kuzey yönü tarafında, hakim rüzgar yönünün aksi tarafında, oldukça geçirimsiz jeolojik özelliğe sahip bir alan üzerinde kantar, ayıklama, geri kazanma ve kompostlama işlemleri tasarlanarak planlanmaktadır (Karpuzcu, 1988; Peavy, Rowc, Tchobanoglous, 1988; Wentz, 1989). Mevcut durumdaki Dutçu Deresi mevkiindeki depolama alanının kullanım dışı bırakılması durumunda, buranın tekrar doğaya, peyzaja geri kazandırılması yerinde bir çalışma olacaktır. Öncelikle mevcut katı artık birikintilerinin yayılması, olası metan gazı patlamalarını önleyici gaz ve sızıntı sulan drenaj borularının döşenmesi, inşaat makinalan ile gerekli yayılmanın homojenleştirilmesi yapılmalıdır (Şekil-2) (Erdin, 1990; Wentzs, 1989). Ayrı bir yerden verimli kültür toprağının taşınarak çöp alanları üzerinde gerekli dolgu katmanlarının oluşturulması sağlanmalıdır. Toprağın daha

5 Çevre uergisi sonraki işlevlerdeki kalınlığı dikilmek istenen bitkinin kök derinliğine göre seçilir (Şekil-3) (Güney, Demirtaş, 1991) (K.A.K.Y., 1991). Tepelik alanlarda, yer yer eğirnlendirilmiş yerlerde teraslamalar kültür toprağı ile örtülmelidir (Şekil-4) (Güney, Demirtaş, 1991; Rainey, 1992). Gerekli toprak yayma, düzenleme işlemleri yapıldıktan sonra arazinin tekrar bitkilendirilmesi, re-vejetasyon işlemi yapılmalıdır. Öncelikle arazinin tamamı üzerinde çim ve yoncagiller (graminae, leguminae) karışımlarının ekimleri sağlanılmalıdır. Böylelikle olası erozyon ihtimalleri azaltılabilecek aynı zamanda toprak zenginleşebilecek ve ikinci plantasyon aşamasına hazırlanacaktır. Bu arada yamaçlar ve eğimli kısımlar ise bodur bitki türleri ile örtülebilir. Kültüre alınan bu arazinin ilerideki kullanım amaçlarına göre örtülenmesi gerekmektedir: -Tarımsal kullanımlar için: l m kültüre elverişli toprak, humus, miktarı 0.4 m. -Çim sahası için: Ham toprak yeterli (20-30 cm), humus ıniktan 0. l m. -Ağaç ve yeşillendirme için: Toplam 1.5 m. toprak tabakası ve bunun 0.3 m.si ana toprak olmalı. İyi ve başarılı yeşillendirme için öncü bitki türleri bunların oluşturduğu biyotopoda daha duyarlı, fazla istekli bitkiler dikilmelidir. Bitki aralıkları birer metre olmalıdır (Erdin, 1992). Diğer bitkilendirme çalışmalarında; yörenin ekolojik özelliğine, yer aldırılacak fonksiyonlara göre ağaç, ağaççık, çalı türleri ile bitkilendirme yapılmalıdır. Erzurum kenti katı artık depolama alanının, sözkonusu çalışmalar sonunda, mevcut durumda Jcent çevresinde az sayıda bulunan mesire alanlarına ek bir mesire alanı olarak düzenlenmesi ile kent halkının da ihtiyacı doğrultusundaki peyzaj düzenlemesi çalışmalarını oluşturacaktır (Resim-1, Resim-3.1). A RESEARCH FOR GAINING THE SOLID WASTE DEPOT AREA OF ERZURUM CITY TO NATURE SUMMARY Production of solid waste relates with population increase and urbanization. As there is modernization in social life there is an increase in solid waste production. The produced solid wastes are stored and left in large öpen spaces in nature by many mum'cipal foundations without any treatment. These solid waste areas form large space units in nature, in landscape which can take quite a long time for renewing themselves. Re-gaining these environmental problematic areas to nature, making their landscape repairing studies are getting importance from the points of view of both preserving the ecological condition and social health and in increasing the recreational space units around the cities. KAYNAKLAR 1) CURI.K., 1988, Katı Artıklar. Çevre ve İnsan, Yıl: 3, Sayı: 9. S: 7-16, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Ankara. 2) DEMİRTAŞ, Z., GÜNEY, M.A., 1991, "Urban Was(e Problem in İzmir And Solution Proposals with Landscape Architectural Precautions", International Symposium on Urban Ecology, p: , îzmir. 3) ERDİN, E., 1990, Çöp ve Katı Artıklar Ders Notlan, s: , Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü, Bornova, îzmir. 4) ERDİN, E., 1992, "Çöp ve Katı Atık Depolama Yerlerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Yeşil lendirilmesi", Ekoloji Çevre Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, s: 48, İzmir. 5) ERGUN.O.N., 1990, Katı Artıklar Ders Notlan, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun. 6) KARPUZCU.M., 1988, "Kan Artıklar", Çevre Mühendisliğine Giriş, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sayı: 1356, s: , İstanbul. 7) KIRZIOĞLU, I., 1992, "Erzurum Kentinin Katı Artıklar Sorunu", TRT Röportajı, Erzurum. 8) PEAVY, H.S., ROWE, D.R., TCHOBANOGLOUS, G., 1988, Solid Waste, Environmental Kngineering, p: , Mc Graw-Hill Book Co., N.Y., U.S.A. 9) RAINEY,R.M., 1992, Idyl auf MÜH: Byxbee Park, Gartcn und Laaschafc, N: 10, s: 13-16, Münchcn, Ccnnany. 10) VESILIND.P.A., 1975, Environmental Pollution And Control. Ann Arbor Science, Michigan. U.S.A. 11) WENTZ,C.A., 1989, Landfıll Disposal, Hazardous Waste Management, p: , Mc Graw-Hill Book Co., N.Y.. U.S.A. 12) A.Ü.M.F.Ç.M.B., Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü verileri, Erzurum. 13) E.B.T.İ.M., Erzurum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü verileri, Erzurum. 14) K.A.K.Y., Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Türk Çevre Mevzuatı, Cilt: H, s: , Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara. 15) T.Ç.S., Türkiye'nin Çevre Sorunları, "Katı Atıklar", s: , Türkiye Çevre Soranları Vakfı Yayını. Ankara. 29

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLAR VE YÖNETİMİ. Toplumların kalkınmışlık düzeylerine, siyasal ve toplumsal örgütlenme

KENTSEL KATI ATIKLAR VE YÖNETİMİ. Toplumların kalkınmışlık düzeylerine, siyasal ve toplumsal örgütlenme Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., D. Altunbaş, "Kentsel Katı Atıklar ve Yönetimi", Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar: Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler,

Detaylı

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Şenol Adıgüzel * Özet: Günümüzde artan sanayileşme ve kentleşme hareketleriyle birlikte atık sorunu önemli bir çevresel

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 200-208, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi AN ACTUAL EXAMPLE FOR REHABILITATION OF OPEN DUMP AREAS IN

Detaylı

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 63-82, ELAZIĞ-2002 ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Water Problems and Water Pollution

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ *

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),261-271 KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * Ebru MANAVOĞLU Veli ORTAÇEŞME a Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ İLİ İÇİN ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç Dr. Füsun

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

BULDAN İLÇESİNİN ALTYAPI VE ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULDAN İLÇESİNİN ALTYAPI VE ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BULDAN İLÇESİNİN ALTYAPI VE ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard. Doç. Dr. Osman Nuri AĞDAĞ, Doç. Dr. Hüseyin SELÇUK Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası DENİZLİ'DE SANAYİLEŞME VE KENTLEŞME SEMPOZYUMU 15-16-17 EKİM 1999 BİLDİRİLER KİTABI Yayın no 230 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak 36/1 -A 06440 Demirtepe/ANKARA

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU

KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA Karacadağ Kalkınma Ajansı T.C. Harran Üniversitesi KOMPOST TESİSİ KURULMASI AMACINA YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ Bildiriler 49 50 KAYNAKLAR 1. Grischek, T., Foley, A., Schoenheinz, D. and Gutt, B. (2002) Effects of Interaction between Surface Water and Groundwater on Groundwater Flow and Quality beneath Urban Areas,

Detaylı

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ ARAŞTIRMA MAKALESİ KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ Naim SEZGİN*, H.Kurtuluş ÖZCAN*, Kamil VARINCA**, Mehmet BORAT* * İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KÜTAHYA KATI ATIK BİRLİĞİ (KÜKAB) ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KÜTAHYA KATI ATIK BİRLİĞİ (KÜKAB) ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.11-28. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 Research article/araştırma makalesi Investıgatıon of natural water values in terms of

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2007, 5 (2), 55-76 Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş ta Çöp Depolama Alanı Tespiti Landfill site selection in Kahramanmaraş using multiple criteria analyses

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Katı Atık Depo Alanları Çevresel Zararlarının Önlenmesine Yönelik Yasal Mevzuat ve Ağaçlandırma Politikaları

Katı Atık Depo Alanları Çevresel Zararlarının Önlenmesine Yönelik Yasal Mevzuat ve Ağaçlandırma Politikaları 201 Katı Atık Depo Alanları Çevresel Zararlarının Önlenmesine Yönelik Yasal Mevzuat Ağaçlandırma Politikaları Ufuk COŞGUN Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, PK. 264, Antalya ÖZET: Ülkemizde

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı