OYAK BANK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OYAK BANK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR"

Transkript

1 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

2 Oyak Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Bank A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralõk 2004 tarihi itibariyle hazõrlanan bilançosu ile aynõ tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akõm tablosu ve özkaynak değişim tablosunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadõr. Bağõmsõz denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir. 2. Denetim, 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu uyarõnca yürürlüğe konulan hesap ve kayõt düzeni ile muhasebe ve bağõmsõz denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, bağõmsõz denetimin, mali tablolarda önemli bir hatanõn olup olmadõğõ konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanmasõnõ ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve açõklamalara ilişkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve doğrulanmasõnõn yanõ sõra, uygulanan muhasebe standartlarõnõn ve yönetim tarafõndan yapõlan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tablolarõn bir bütün olarak sunumunun değerlendirilmesini içermektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasõna makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanõyoruz. 3. Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarõyla, Oyak Bank A.Ş. nin 31 Aralõk 2004 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynõ tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarõnõ ve nakit akõmlarõnõ Bankalar Kanununun 13 üncü maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarõna uygun olarak doğru bir biçimde yansõtmaktadõr. DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU İstanbul, 28 Şubat 2005 Hasan Kõlõç Sorumlu Ortak Başdenetçi

3 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN VE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLARA İLİŞKİN BANKA YÖNETİMİNİN TEYİT YAZISI Banka nõn Yönetim Merkezinin Adresi : Eski Büyükdere Cad.Ayazağa Köyyolu No: Maslak/ İstanbul Banka nõn Telefon Numarasõ : (0 212) Banka nõn Fax Numarasõ : (0 212) Banka nõn Elektronik Site Adresi : Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafõndan düzenlenen Kamuya Açõklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Hakkõnda 17 Sayõlõ Tebliğ e göre raporlama paketi aşağõda yer alan bölümlerden oluşmaktadõr: Genel Bilgiler Konsolide Olmayan Mali Tablolar Muhasebe Politikalarõ Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Diğer Açõklama ve Dipnotlar Bağõmsõz Denetim Raporu Konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açõklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Bankamõz kayõtlarõna uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Milyar Türk Lirasõ olarak, Türk Lirasõ nõn 31 Aralõk 2004 tarihindeki cari satõn alma gücüne göre yeniden ifade edilerek hazõrlanmõş olup, bağõmsõz denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 28 Şubat 2005 Mehmet Aydõn KARAÖZ Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan EMİNSOY Alp SİVRİOĞLU Savaş ERKAN Genel Müdür Mali Kontrol Grup Başkanõ Muhasebe Müdürü

4 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nõn hizmet türü ve faaliyet alanlarõna ilişkin açõklama ve dipnotlar... 1 II. Banka nõn dahil olduğu gruba ilişkin açõklama ve dipnotlar... 2 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolar I. Bilanço II. Bilanço dõşõ yükümlülükler tablosu... 5 III. Gelir tablosu IV. Ozkaynak değişim tablosu... 7 V. Nakit akõm tablosu... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalarõ I. Sunum esaslarõna ilişkin açõklama ve dipnotlar... 9 II. İştirak ve Bağlõ Ortaklõk Yatõrõmlarõ İçin Kullanõlan Muhasebe Yöntemleri III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlerine ilişkin açõlama ve dipnotlar IV. Finansal araçlarõn netleştirilmesine ilişkin açõklama ve dipnotlar V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açõklama ve dipnotlar VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açõklama ve dipnotlar VII. Alõm satõm amaçlõ menkul değerlere ilişkin açõklama ve dipnotlar VIII. Satõş ve geri alõş anlaşmalarõ ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açõklama ve IX. dipnotlar Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satõlmaya hazõr menkul değerler ve banka kaynaklõ krediler ve alacaklara ilişkin açõklama ve dipnotlar X. Banka kaynaklõ krediler ve alacaklar ve ayrõlan özel karşõlõklara ilişkin açõklama ve dipnotlar XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlõklara ilişkin açõklama ve dipnotlar XII. Maddi duran varlõklara ilişkin açõklama ve dipnotlar XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açõklama ve dipnotlar XIV. Karşõlõklar ve şarta bağlõ yükümlülüklere ilişkin açõklama ve dipnotlar XV. Çalõşanlarõn haklarõna ilişkin yükümlülüklere ilişkin açõklama ve dipnotlar XVI. Vergi uygulamalarõna ilişkin açõklama ve dipnotlar XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açõklamalar XVIII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açõklama ve dipnotlar XIX. Aval ve kabullere ilişkin açõklama ve dipnotlar XX. Devlet teşviklerine ilişkin açõklama ve dipnotlar XXI. Raporlamanõn bölümlemeye göre yapõlmasõna ilişkin açõklama ve dipnotlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Finansal araçlarõn kullanõm stratejisi ve yabancõ para cinsinden işlemlere ilişkin açõklamalar II. Sermayeye yeterliliği standart oranõna ilişkin açõklama ve dipnotlar III. Kredi riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar IV. Piyasa riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar V. Kur riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar VI. Faiz oranõ riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar VII. Likidite riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar VIII. Finansal varlõk ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açõklama ve dipnotlar IX. Başkalarõnõn nam ve hesabõna yapõlan işlemler, inanca dayalõ işlemlere ilişkin açõklama ve dipnotlar X. Faaliyet bölümlerine ilişkin açõklama ve dipnotlar... 33

5 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolara ilişkin Açõklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar IV. Nazõm hesaplara ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar VI. Nakit akõm tablosuna ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar VII. Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortaklõklarõn muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar VIII. Bankanõn dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açõklanmasõ gereken hususlar IX. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar X. Banka nõn yurtiçi, yurtdõşõ, kõyõ bankacõlõğõ bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdõşõ temsilciliklerine ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar XI. Bilanço sonrasõ hususlara ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar ALTINCI BÖLÜM Diğer Açõklama ve Dipnotlar I. Banka nõn faaliyetine ilişkin diğer açõklamalar YEDİNCİ BÖLÜM Bağõmsõz denetim raporuna ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar I. Bağõmsõz denetim raporuna ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar... 81

6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Banka nõn Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarõ 1984 yõlõnda İstanbul şubesiyle faaliyetlerine başlayan Bank of Boston, 1990 yõlõnda First National Bank of Boston A.Ş. adõnõ alarak Ordu Yardõmlaşma Kurumu ( OYAK ), Alarko Grubu ve Cerrahoğlu Grubu yla beraber 4 ortaklõ bir Türk Bankasõ olarak faaliyetini sürdürmüştür de Banka nõn adõ Türk Boston Bank olarak değişmiş ve 1993 yõlõnda OYAK diğer bütün hisseleri alarak Banka nõn tek sahibi olmuştur. 10 Mayõs 1996 tarihinde Türk Boston Bank õn ünvanõ değiştirilerek Oyak Bank A.Ş. olmuştur. 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Oyak Bank A.Ş. bünyesinde birleştirilen Sümerbank A.Ş. 11 Temmuz 1933 tarihinde kurulmuştur. Geçmişte Sümerbank Holding A.Ş. nin bankacõlõk birimi olarak faaliyet gösterirken 1993 yõlõnda Sümerbank A.Ş. ünvanõ ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre bankacõlõk alanõnda faaliyet göstermeye başlamõştõr yõlõnda özelleştirme kapsamõnda Sümerbank A.Ş. nin %100 hisseleri Hayyam Garipoğlu Grubu na satõlmõştõr. 22 Aralõk 1999 tarih ve (mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 21 Aralõk 1999 tarih ve 99/13765 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ nõn 3. Maddesi nin (a) fõkrasõ uyarõnca Sümerbank A.Ş. nin temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetimi ve denetimi Bankalar Kanunu nun 14. Maddesi nin 3. ve 4. fõkralarõ uyarõnca Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu na (bu raporda kõsaca TMSF olarak adlandõrõlacaktõr) devredilmiştir yõlõ içerisinde TMSF, yine mülkiyeti TMSF ye intikal etmiş bulunan Egebank A.Ş., Türkiye Tütüncüler Bankasõ Yaşarbank A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankasõ A.Ş., Bank Kapital A.Ş. ve Ulusal Bank T.A.Ş. nin tüm aktif ve pasiflerinin Sümerbank A.Ş. ye devir yoluyla birleştirilmesine karar vermiştir. TMSF Yönetim Kurulu nun 8 Ağustos 2001 tarih ve 157 sayõlõ kararõ ve 31 Temmuz 2001 tarih ve 148 sayõlõ kararõ ile Sümerbank A.Ş. hisse senetlerinin en geç 13 Ağustos 2001 tarihinde OYAK a devredilmesine karar verilmiştir. Buna istinaden 9 Ağustos 2001 tarihinde TMSF ile OYAK arasõnda bir hisse devir sözleşmesi imzalanmõştõr. İmzalanan sözleşmeye göre, tüm hisseleri TMSF ye intikal eden Sümerbank A.Ş. nin sermayesini teşkil eden ve her biri 1,000 TL nominal değerli 133,400,000,000 adet hisse, TMSF tarafõndan OYAK a devredilmiştir.10 Ağustos 2001 tarihli Genel Kurul Kararõna istinaden 133,400 Milyar TL (endekslenmemiş) tutarõndaki Sümerbank A.Ş. sermayesinden 133,395 Milyar TL (endekslenmemiş) dönem zararõ tenzil edilmiş ve 5 Milyar TL na düşen banka sermayesi OYAK tarafõndan 27,000 Milyar TL na (endekslenmemiş) çõkarõlmõştõr. 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Sümerbank A.Ş. nin tüm hesaplarõnõ kapatarak Oyak Bank A.Ş. ile birleşmesine ve faaliyetlerini Oyak Bank A.Ş. bünyesinde sürdürmesine karar verilmiştir. Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 2 Ocak 2002 tarihli ve 569 sayõlõ kararõ ile Sümerbank A.Ş. ve Oyak Bank A.Ş. genel kurullarõnõn devre dair kararlarõnõn tescil edilmesine onay verilmesi 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu nun 18. Maddesi nin (1) numaralõ fõkrasõ ve bu fõkra hükmüne dayanõlarak çõkarõlan Bankalarõn Birleşme ve Devirleri Hakkõnda Yönetmelik hükümleri uyarõnca uygun görülmüş ve 3 Ocak 2002 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanmõştõr. Söz konusu devir yoluyla birleşme 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. 1

7 BİRİNCİ BÖLÜM (devamõ) GENEL BİLGİLER (devamõ) I. Banka nõn Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarõ (devamõ) Banka nõn başlõca amacõ ve iştigal konusu halen yürürlükte olan Bankalar Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatõn öngördüğü veya öngöreceği sõnõrlar içinde, her türlü bankacõlõk işlemlerinin yapõlmasõ, mevduat kabul edilmesi ve bankalarõn ehliyet sahalarõna giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasõdõr. II. Banka nõn Dahil Olduğu Grup Banka Ordu Yardõmlaşma Kurumu ( OYAK ) grubuna dahildir. 2

8 OYAK BANK A.S. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTILMIS BILANÇOSU MILYAR TÜRK LIRASI Bagimsiz Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM AKTIF KALEMLER Dipnot ( ) ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 123,112 99, ,295 46,254 78, , Kasa 27,544-27,544 21,237-21, Efektif Deposu - 25,101 25,101-25,317 25, T.C. Merkez Bankasi 95,568 73, ,535 25,017 53,292 78, Diger II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEGERLER (Net) (2) 46,376 24,090 70, , , , Devlet Borçlanma Senetleri 42,764 23,936 66, , , , Devlet Tahvili 36,670 23,936 60, , , , Hazine Bonosu 6,094-6,094 63,598-63, Diger Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri Diger Menkul Degerler 3, , III. BANKALAR VE DIGER MALI KURULUSLAR 5, , ,966 17,697 33,717 51, Bankalar 5, , ,966 17,697 33,717 51, Yurtiçi Bankalar 5,039 54,907 59,946 17,098 15,839 32, Yurtdisi Bankalar , , ,878 18, Yurtdisi Merkez ve Subeler Diger Mali Kuruluslar IV. PARA PIYASALARI , , Bankalararasi Para Piyasasindan Alacaklar , , IMKB Takasbank Piyasasindan Alacaklar Ters Repo Islemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLER (Net) (3) 927, ,084 1,147,229 29,271 29,102 58, Hisse Senetleri 1, ,050 1, , Diger Menkul Degerler 926, ,040 1,146,179 28,267 29,053 57,320 VI. KREDILER (4) 2,378,605 1,105,171 3,483,776 1,602, ,066 2,482, Kisa Vadeli 986, ,757 1,520, , ,764 1,294, Orta ve Uzun Vadeli 1,366, ,414 1,936, , ,302 1,168, Takipteki Krediler 33,917-33,917 25,131-25, Özel Karsiliklar (-) (7,785) - (7,785) (6,115) - (6,115) VII. FAKTORING ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (5) 162, , , , ,842 1,070, Devlet Borçlanma Senetleri 162, , , , ,842 1,070, Devlet Tahvili 162, , , , ,842 1,042, Hazine Bonosu ,807-27, Diger Kamu Borçlanma Senetleri Diger Menkul Degerler IX. ISTIRAKLER (Net) (6) ,657-2, Mali Istirakler ,657-2, Mali Olmayan Istirakler X. BAGLI ORTAKLIKLAR (Net) (7) 7,381 6,675 14,056 7,381 75,921 83, Mali Ortakliklar 7,381 6,675 14,056 7,381 75,921 83, Mali Olmayan Ortakliklar XI. DIGER YATIRIMLAR (Net) (8) XII. FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI (Net) (9) Finansal Kiralama Alacaklari Kazanilmamis Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARSILIKLAR 91, , ,912 70, , ,987 XIV. MUHTELIF ALACAKLAR 16,100 1,099 17,199 2,570 1,165 3,735 XV. FAIZ VE GELIR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (10) 120,703 25, , ,808 25, , Kredilerin 33,145 11,767 44,912 25,754 7,417 33, Menkul Degerlerin 79,031 11,173 90, ,627 17, , Diger 8,527 2,103 10,630 10,427 1,190 11,617 XVI. MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) 191, , , , Defter Degeri 611, , , , Birikmis Amortismanlar ( - ) (420,009) (192) (420,201) (395,559) (190) (395,749) XVII. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13, ,534 19, , Serefiye Diger 45, ,892 43, , Birikmis Amortismanlar ( - ) (32,196) (162) (32,358) (24,754) (187) (24,941) XVIII. DIGER AKTIFLER (11) 13,336 2,703 16,039 8,809 2,779 11,588 AKTIF TOPLAMI 4,098,072 2,056,162 6,154,234 3,458,841 1,663,871 5,122,712 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 3

9 OYAK BANK A.S. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTILMIS BILANÇOSU MILYAR TÜRK LIRASI Bagimsiz Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis PASIF KALEMLER Dipnot CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM ( ) ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 2,746,314 1,893,930 4,640,244 2,354,359 1,645,673 4,000, Bankalararasi Mevduat 72,542 6,599 79,141 9,641 18,636 28, Tasarruf Mevduati 2,101,628-2,101,628 1,616,886-1,616, Resmi Kuruluslar Mevduati 7,236-7,236 7,898-7, Ticari Kuruluslar Mevduati 505, , , , Diger Kuruluslar Mevduati 58,943-58,943 64,183-64, Döviz Tevdiat Hesabi - 1,887,331 1,887,331-1,627,037 1,627, Kiymetli Madenler Depo Hesaplari II. PARA PIYASALARI 178, ,150 22,372-22, Bankalararasi Para Piyasalarindan Alinan Borçlar IMKB Takasbank Piyasasindan Alinan Borçlar 119, , Repo Islemlerinden Saglanan Fonlar (2) 58,496-58,496 22,372-22,372 III. ALINAN KREDILER (3) 51, , , , , , T.C. Merkez Bankasi Kredileri Alinan Diger Krediler 51, , , , , , Yurtiçi Banka ve Kuruluslardan 51,437 73, ,517 37,596 26,397 63, Yurtdisi Banka, Kurulus ve Fonlardan - 235, , ,881 78, ,666 IV. IHRAÇ EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) Bonolar Varliga Dayali Menkul Kiymetler Tahviller V. FONLAR (5) VI. MUHTELIF BORÇLAR (6) 57,492 42, ,454 38,239 10,211 48,450 VII. DIGER YABANCI KAYNAKLAR (8) 51,227 10,102 61,329 46,200 13,933 60,133 VIII. ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇ VE PRIMLER 19, ,232 20,983-20,983 IX. FAKTORING BORÇLARI X. FINANSAL KIRALAMA BORÇLARI (Net) (9) ,818 2, Finansal Kiralama Borçlari - 1,125 1,125-2,977 2, Ertelenmis Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (148) (148) - (159) (159) XI. FAIZ VE GIDER REESKONTLARI (10) 35,265 18,433 53,698 40,078 5,905 45, Mevduatin 27,526 4,023 31,549 34,760 3,666 38, Alinan Kredilerin 2,162 3,381 5,543 2, , Repo Islemlerinin Diger 5,497 11,029 16,526 2,691 1,470 4,161 XII. KARSILIKLAR (11) 18,946 6,616 25,562 16,290 5,371 21, Genel Karsiliklar 13,316 6,616 19,932 8,912 5,371 14, Kidem Tazminati Karsiligi 2,130-2,130 3,093-3, Vergi Karsiligi Sigorta Teknik Karsiliklari (Net) Diger Karsiliklar 3,500-3,500 4,285-4,285 XIII. SERMAYE BENZERI KREDILER XIV. ÖZKAYNAKLAR (12) 713,156 1, , ,876 (255) 602, Ödenmis Sermaye (14) 224, , , , Sermaye Yedekleri 259,591 1, , ,381 (255) 263, Hisse Senedi Ihraç Primleri (13) Hisse Senedi Iptal Kârlari Menkul Degerler Deger Artis Fonu (3,303) 1,297 (2,006) 487 (255) Yeniden Degerleme Fonu Yeniden Degerleme Deger Artisi Diger Sermaye Yedekleri Ödenmis Sermayenin Enflasyon Düzeltme Farki 262, , , , Kâr Yedekleri 113, ,817 43,064-43, Yasal Yedekler 5,533-5,533 2,158-2, Statü Yedekleri Olaganüstü Yedekler 109, ,494 41,016-41, Diger Kâr Yedekleri (1,210) - (1,210) (110) - (110) 14.4.Kâr veya Zarar 115, ,170 71,853-71, Geçmis Yillar Kâr ve Zararlari Dönem Net Kâr ve Zarari 115, ,170 71,853-71,853 PASIF TOPLAMI 3,871,214 2,283,020 6,154,234 3,333,874 1,788,838 5,122,712 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 4

10 OYAK BANK A.S. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTILMIS BILANÇO DISI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU MILYAR TÜRK LIRASI Bagimsiz Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM Dipnot ( ) ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BILANÇO DISI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 10,360,575 1,502,833 11,863,408 7,423,832 1,281,160 8,704,992 I. GARANTI ve KEFALETLER (2), (3) 490, ,352 1,428, , ,074 1,092, Teminat Mektuplari 490, , , , , , Devlet Ihale Kanunu Kapsamina Girenler 55,595-55,595 51,597-51, Dis Ticaret Islemleri Dolayisiyla Verilenler Diger Teminat Mektuplari 434, , , , , , Banka Kredileri - 51,542 51,542-74,325 74, Ithalat Kabul Kredileri - 51,542 51,542-74,325 74, Diger Banka Kabulleri Akreditifler - 421, , , , Belgeli Akreditifler - 421, , , , Diger Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasina Cirolar Diger Cirolar Menkul Kiy. Ih. Satin Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerimizden Diger Garantilerimizden - 8,310 8,310-21,109 21, Diger Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (2) 9,696,599 32,869 9,729,468 7,088,653 8,963 7,097, Cayilamaz Taahhütler 1,227,051 32,869 1,259, ,120 8, , Vadeli, Aktif Deger Alim Taahhütleri 11,202 9,276 20,478 2,490 4,481 6, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - 23,587 23, Istir. ve Bag. Ort. Ser. Ist. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 185, , , , Men. Kiy. Ihr. Aracilik Taahhütleri Zorunlu Karsilik Ödeme Taahhüdü 4, ,770 6,058-6, Çekler Için Ödeme Taahhütlerimiz 348, , , , Ihracat taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 30,940-30, Kredi Karti Harcama Limit Taahhütleri 646, , , , Açiga Menkul Kiymet Satis Taahhütlerinden Alacaklar Açiga Menkul Kiymet Satis Taahhütlerinden Borçlar Diger Cayilamaz Taahhütler ,482 5, Cayilabilir Taahhütler 8,469,548-8,469,548 6,220,533-6,220, Cayilabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 8,469,548-8,469,548 6,220,533-6,220, Diger Cayilabilir Taahhütler III. TÜREV FINANSAL ARAÇLAR 173, , ,556 32, , , Vadeli Döviz Alim-Satim Islemleri 32, , ,110 12,247 89, , Vadeli Döviz Alim Islemleri 7,372 72,350 79,722 3,655 47,231 50, Vadeli Döviz Satim Islemleri 24,884 56,504 81,388 8,592 42,096 50, Para ve Faiz Swap Islemleri 72, , ,292 20, , , Swap Para Alim Islemleri - 200, , , , Swap Para Satim Islemleri 72, , ,841 20, , , Swap Faiz Alim Islemleri Swap Faiz Satim Islemleri Para, Faiz ve Menkul Deger Opsiyonlari 68,872 66, , Para Alim Opsiyonlari 34,436 33,141 67, Para Satim Opsiyonlari 34,436 33,141 67, Faiz Alim Opsiyonlari Faiz Satim Opsiyonlari Menkul Deger Alim Opsiyonlari Menkul Deger Satim Opsiyonlari Futures Para Islemleri Futures Para Alim Islemleri Futures Para Satim Islemleri Futures Faiz Alim-Satim Islemleri Futures Faiz Alim Islemleri Futures Faiz Satim Islemleri Diger B. EMANET VE REHINLI KIYMETLER (IV+V) 6,391,414 3,530,605 9,922,019 4,012,971 2,292,305 6,305,276 IV. EMANET KIYMETLER 1,867, ,886 2,284,668 1,997, ,286 2,326, Müsteri Fon ve Portföy Mevcutlari Emanete Alinan Menkul Degerler 1,830, ,884 2,193,830 1,971, ,275 2,261, Tahsile Alinan Çekler 36,835 25,838 62,673 25,987 7,715 33, Tahsile Alinan Ticari Senetler Tahsile Alinan Diger Kiymetler Ihracina Araci Olunan Kiymetler Diger Emanet Kiymetler 1 28,164 28, ,296 31, Emanet Kiymet Alanlar V. REHINLI KIYMETLER 4,523,632 3,113,719 7,637,351 2,015,804 1,963,019 3,978, Menkul Kiymetler 70,146 23,297 93,443 67,566 21,990 89, Teminat Senetleri 426,220 89, ,690 51,512 34,162 85, Emtia Varant Gayrimenkul 1,028, ,610 1,470, , , , Diger Rehinli Kiymetler 2,998,500 2,558,785 5,557,285 1,148,891 1,657,350 2,806, Rehinli Kiymet Alanlar ,165 14,515 VI. KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER - - BILANÇO DISI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 16,751,989 5,033,438 21,785,427 11,436,803 3,573,465 15,010,268 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 5

11 OYAK BANK A.S. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTILMIS GELIR TABLOSU M I L Y A R T Ü R K L I R A S I Bagimsiz Denetimden Geçmis M I L Y A R T Ü R K L I R A S I Bagimsiz Denetimden Geçmis GELIR VE GIDER KALEMLERI Dipnot CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM ( ) ( ) I. FAIZ GELIRLERI (1) 1,003, , Kredilerden Alinan Faizler 606, , TP Kredilerden Alinan Faizler 546, , Kisa Vadeli Kredilerden 216, , Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 329, , YP Kredilerden Alinan Faizler 56,169 33, Kisa Vadeli Kredilerden 27,683 25, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 28,486 7, Takipteki Alacaklardan Alinan Faizler 3,782 2, Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alinan Primler Zorunlu Karsiliklardan Alinan Faizler 24,252 25, Bankalardan Alinan Faizler 4,278 5, T.C. Merkez Bankasindan 925 2, Yurtiçi Bankalardan 1,900 1, Yurtdisi Bankalardan 1,453 1, Para Piyasasi Islemlerinden Alinan Faizler 3,185 83, Menkul Degerlerden Alinan Faizler 364, , Alim Satim Amaçli Menkul Degerlerden 76,123 71, Satilmaya Hazir Menkul Degerlerden 151,944 1, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Degerlerden 136, , Diger Faiz Gelirleri II. FAIZ GIDERLERI (2) (621,584) (672,851) 2.1.Mevduata Verilen Faizler (550,408) (624,781) Bankalar Mevduatina (7,873) (8,432) Tasarruf Mevduatina (404,313) (508,606) Resmi Kuruluslar Mevduatina (469) (1,039) Ticari Kuruluslar Mevduatina (98,825) (68,122) Diger Kuruluslar Mevduatina (4,124) (8,061) Döviz Tevdiat Hesaplarina (34,804) (30,521) Kiymetli Maden Depo Hesaplarina Para Piyasasi Islemlerine Verilen Faizler (14,923) (20,501) 2.3.Kullanilan Kredilere Verilen Faizler (55,126) (25,283) T.C. Merkez Bankasina Yurtiçi Bankalara (10,983) (11,653) Yurtdisi Bankalara (44,143) (13,630) Yurtdisi Merkez ve Subeler Diger Kuruluslara Ihraç Edslen Menkul Kiymetlere Verilen Faizler Diger Faiz Giderleri (1,127) (2,286) III. NET FAIZ GELIRI (I - II) 382, ,307 IV. NET ÜCRET VE KOMISYON GELIRLERI 97,064 42, Alinan Ücret ve Komisyonlar 120,808 61, Nakdi Kredilerden 26,848 13, Gayri Nakdi Kredilerden 14,868 9, Diger 79,092 38, Verilen Ücret ve Komisyonlar (23,744) (18,955) Nakdi Kredilere Verilen (610) (77) Gayri Nakdi Kredilere Verilen (159) (198) Diger (22,975) (18,680) V. TEMETTÜ GELIRLERI Alim Satim Amaçli Menkul Degerlerden Satilmaya Hazir Menkul Degerlerden - - VI. NET TICARI KÂR / ZARAR 9, , Sermaye Piyasasi Islemleri Kâr/Zarari (Net) 149, , Sermaye Piyasasi Islemleri Kâri 483, , Türev Finansal Araçlardan Karlar 448, Diger 35, , Sermaye Piyasasi Islemleri Zarari (334,590) (12,897) Türev Finansal Araçlardan Zararlar (312,531) Diger (22,059) (12,897) 6.2.Kambiyo Kâr/Zarari (Net) (139,254) 10, Kambiyo Kâr 779, , Kambiyo Zarari (918,848) (974,384) VII. DIGER FAALIYET GELIRLERI (3) 23,380 31,848 VIII. FAALIYET GELIRLERI TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 512, ,445 IX. KREDI VE DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) (4) (25,441) (17,868) X. DIGER FALIYET GIDERLERI (-) (301,481) (338,137) XI. FAALIYET KÂRI (VIII-IX-X) 185, ,440 XII. BAGLI ORTAKLIKLAR VE ISTIRAKLERDEN KÂR/ZARAR (5) - 5,299 XIII. NET PARASAL POZISYON KÂR/ZARARI (70,221) (35,886) XIV.VERGI ÖNCESI KÂR (XI+XII+XIII) 115,170 71,853 XV. VERGI KARSILIGI (-) - - XVI.VERGI SONRASI OLAGAN FAALIYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 115,170 71,853 XVII.VERGI SONRASI OLAGANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olaganüstü Net Kâr/Zarar Olaganüstü Gelirler Olaganüstü Giderler (-) Olaganüstü Kâra Iliskin Vergi Karsiligi (-) - - XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) (6) 115,170 71,853 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 6

12 OYAK BANK A.S. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTILMIS ÖZKAYNAK DEGISIM TABLOSU MILYAR TL ÖZKAYNAK KALEMLERINDEKI DEGISIKLIKLER Ödenmis Ödenmis Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olaganüstü Diger Dönem Net Geçmis Dönem Yeni. Degerleme Yeni. Degerleme Menkul Deger. Genel Sermaye Enf.Düzeltme Farki Ihraç Primleri Iptal Kârlari Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kâri / (Zarari) Kâri / (Zarari) Fonu Deger Artisi Deger Artis Fonu Toplam ÖNCEKI DÖNEM ( ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 224, , , ,750 II. Muhasebe Politikasinda Yapilan Degisiklikler III. Yeni Bakiye (I + II) 224, , , ,750 IV. Net Dönem Kâri veya Zarari , ,853 V. Kar Dagitimi ,158-41,016 - (48,528) (5,122) 5.1. Dagitilan Temettü Yedeklere Aktarilan Tutarlar ,158-41,016 - (48,528) (5,354) 5.3. Diger VI. Sermaye Artirimi (860) (860) 6.1. Nakden Yeniden Degerleme Fonu Yeniden Degerleme Deger Artisi Menkul Deger Deger Artis Fonu Ödenmis Sermaye Enflasyon Düzeltme Farki Hisse Senedi Ihraci Kur Farklari (860) (860) 6.8 Diger VII. Hisse Senetlerine Dönüstürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII) 224, , ,158-41,016 (110) 71, ,621 CARI DÖNEM ( ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 224, , ,158-41,016 (110) 71, ,621 Dönem Içindeki Artislar: II. Satilmaya Hazir Menkul Kiymetlerden (2,238) (2,238) 2.1.Net Rayiç Deger Kâri / Zarari (2,238) (2,238) III. Nakit Akis Riskinden Korunmadan Net Rayiç Deger Kâri / Zarari Aktarilan Tutarlar: IV. Satilmaya Hazir Menkul Kiymetlerden Net Kâra Aktarilan Tutarlar V. Nakit Akis Riskinden Korunmadan Net Kâra Aktarilan Tutarlar Varliklara Aktarilan Tutarlar VI. Dönem Net Kâri 115, ,170 VII. Kar Dagitimi ,375-68,478 - (71,853) Dagitilan Temettü Yedeklere Aktarilan Tutarlar ,375-68,478 - (71,853) Diger VIII. Sermaye Artirimi (1,100) (1,100) 8.1. Nakden Yeniden Degerleme Fonu Yeniden Degerleme Deger Artisi Menkul Deger Deger Artis Fonu Ödenmis Sermaye Enflasyon Düzeltme Farki Hisse Senedi Ihraci Kur Farklari (1,100) (1,100) 8.8 Diger IX. Hisse Senetlerine Dönüstürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi(I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 224, , , ,494 (1,210) 115, (2,006) 714,453 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 7 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 7

13 OYAK BANK A.S. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTILMIS NAKIT AKIM TABLOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis CARI DÖNEM MILYAR TÜRK LIRASI Bagimsiz Denetimden Geçmis ÖNCEKI DÖNEM Dipnot ( ) ( ) A. BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI 1.1. Bankacilik Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Degisim Öncesi Faaliyet Kâri(+) 386,661 (19,000) Alinan Faizler(+) 1,007, , Ödenen Faizler(-) (616,096) (626,869) Alinan Temettüler(+) - 5, Alinan Ücret ve Komisyonlar(+) 120,808 19, Elde Edilen Diger Kazançlar(+) 150,281 60, Zarar Olarak Muhasebelestirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 22,220 12, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapilan Nakit Ödemeler(-) (133,057) (128,805) Ödenen Vergiler(-) (9,935) (23,032) Olagandisi Kalemler(+/-) (70,221) (39,218) Diger(+/-) (84,568) (54,444) 1.2. Bankacilik Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Degisim 55, , Alim Satim Amaçli Menkul Degerlerde Net Artis/Azalis(+/-) 336,058 82, Bankalar Hesabindaki Net Artis/Azalis(+/-) (177,477) 909, Kredilerdeki Net Artis/Azalis(+/-) (1,001,365) (1,094,512) Diger Aktiflerde Net Artis/Azalis(+/-) (17,927) Bankalarin Mevduatlarinda Net Artis (Azalis)(+/-) 50,864 (147,028) Diger Mevduatlarda Net Artis (Azalis)(+/-) 589, , Alinan Kredilerdeki Net Artis (Azalis)(+/-) 220, , Vadesi Gelmis Borçlarda Net Artis (Azalis)(+/-) 3, Diger Borçlarda Net Artis(Azalis)(+/-) 51,449 13,035 I. Bankacilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akimi(+/-) 441, ,384 B. YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI II. Yatirim Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akimi(+/-) (400,208) (372,181) 2.1.Iktisap Edilen Bagli Ortaklik ve Istirakler ve Diger Yatirimlar(-) Elden Çikarilan Bagli Ortaklik ve Istirakler ve Diger Yatirimlar(+) 66,893 2, Satin Alinan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) (15,091) (58,859) 2.4.Elden Çikarilan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 69,179 8, Elde Edilen Satilmaya Hazir Menkul Degerler(-) (1,053,689) (57,320) 2.6.Elden Çikarilan Satilmaya Hazir Menkul Degerler(+) Satin Alinan Yatirim Amaçli Menkul Degerler(-) (71,010) (1,133,670) 2.8.Satilan Yatirim Amaçli Menkul Degerler(+) 603, , Olagandisi Kalemler(+/-) Diger (+/-) - (8,231) C. FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Saglanan Net Nakit(+/-) (4,067) 94, Krediler ve Ihraç Edilen Menkul Degerlerden Saglanan Nakit(+) - 81, Krediler ve Ihraç Edilen Menkul Degerlerden Kaynaklanan Nakit Çikisi(-) Ihraç Edilen Sermaye Araçlari(+) Temettü Ödemeleri(-) Finansal Kiralamaya Iliskin Ödemeler(-) (1,841) (106) 3.6.Olagandisi Kalemler(+/-) Diger(+/-) (2,226) 13,144 IV.Döviz Kurundaki Degisimin Nakit ve Nakde Esdeger Varliklar Üzerindeki Etkisi(+/-) (127,087) 10,975 V. Nakit ve Nakde Esdeger Varliklardaki Net Artis(I+II+III+IV) (89,369) 206,855 VI. Dönem Basindaki Nakit ve Nakde Esdeger Varliklar(+) (1) 311, ,809 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Esdeger Varliklar(V+VI) (2) 222, ,664 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 8

14 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI I. Sunum Esaslarõna İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Bankalar, Bankalar Kanunu nun 13. maddesi uyarõnca hesaplarõnõ ve yõllõk bilançolarõ ile kar ve zarar cetvellerini Türkiye Bankalar Birliği nin görüşü alõnarak hazõrlanõp Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nca ( BDDK ) belirlenen esas ve usullere uygun bir şekilde ve bu amaçla yürürlükte olan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ( MUY ) esaslarõna ilişkin izahnameye uygun olarak tutmak ve düzenlemek zorundadõr. Banka yasal kayõtlarõnõ, mali tablolarõnõ ve mali tablolarõna baz teşkil eden dokümanlarõ söz konusu düzenlemelere ve Türk Ticaret Mevzuatõ ile Vergi Mevzuatõ na uygun olarak tutmaktadõr. Muhasebe Esaslarõ Ekte sunulan mali tablolar Banka nõn yasal kayõtlarõ esas alõnarak düzenlenmektedir. Banka, Vergi Usul Kanunu nunda değişiklik yapan 5024 sayõlõ Kanun uyarõnca, enflasyon muhasebesi düzeltmelerini 30 Haziran 2004 tarihinden itibaren yasal kayõtlarõna yansõtmaktadõr. 31 Aralõk 2003 tarihi itibariyle ise mali tablolar sabit kõymetlerin yeniden değerlemesi hariç tarihi maliyet ilkesi ve yasal kayõtlar esas alõnarak düzenlenmiş olup, gerçek durumu göstermek amacõyla MUY un 14 Sayõlõ Tebliği: Mali Tablolarõn Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardõ nda ( Tebliğ 14 ) belirtildiği üzere mali tablolarõn paranõn bilanço gününde cari satõn alma gücü dikkate alõnarak düzenlenmesi amacõyla yapõlan enflasyon muhasebesi düzeltme ve sõnõflamalarõnõ içermektedir. Enflasyon Muhasebesi Ekteki mali tablolarda, bilanço tarihi itibariyle Türk Lirasõ nõn satõn alma gücündeki değişiminin gösterilmesi amacõyla, Tebliğ 14 hükümlerince öngörüldüğü üzere genel fiyat endeksleri kullanõlarak bazõ düzeltmeler yapõlmõştõr. Enflasyon muhasebesi ile ilgili ilkeler aşağõda Beşinci Bölüm IX. Enflasyon Muhasebesine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar bölümünde verilmektedir. Tebliğ 14 ün uygulanmasõnõ gerektiren durumlardan biri, üç yõllõk kümülatif enflasyon oranõnõn %100 veya üzerinde ve cari yõl enflasyon oranõnõn %10 veya üzerinde olmasõdõr. Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü tarafõndan yayõmlanan Toptan Eşya Fiyat Endeksi baz alõndõğõnda, söz konusu kümülatif oran 31 Aralõk 2004 tarihinde sona eren üç yõllõk dönem için % 69.7, cari yõl için ise % 13.8 olarak gerçekleşmiştir. Tebliğ 14, mali tablolarõn bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullanõlarak daha önceki dönemlere tekabül eden bakiyelerin de aynõ birimden gösterilmesini öngörmektedir. Endeksleme düzeltmeleri, BDDK tarafõndan yayõmlanan toptan eşya fiyat endeksleri ve DİE tarafõndan yayõmlanan fiyat endeksleri kullanõlarak hesaplanmõştõr. Tebliğ 14 madde 5 e göre ekonomide aşağõda belirtilen diğer hususlarõn da bulunmasõ halinde yüksek enflasyonun varlõğõ kabul edilir ve mali tablolar bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulur: a) Nüfusun çoğunluğunun, değer kaybõndan korunmak amacõyla parasal servetlerini parasal olmayan veya değeri Türk Lirasõna göre daha istikrarlõ olan yabancõ para varlõklarda tutmalarõ, b) Nüfusun çoğunluğunun alacak ve borçlarõnõ Türk Lirasõ yerine değeri nispeten daha istikrarlõ yabancõ para ile belirlemeleri, c) Kõsa vadeli işlemlerde dahi, satõn alma gücündeki kayõplarõ karşõlamak için fiyatlarõn vade farkõ konularak belirlenmesi, d) Faiz oranlarõnõn, ücretlerin ve fiyatlarõn, genel fiyat endekslerine bağlanmasõ, 9

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI (devamõ) I. Sunum Esaslarõna İlişkin Açõklama ve Dipnotlar (devamõ) II. Bilanço tarihindeki parasal değerleri hesaplamak için kullanõlmõş olan endeksler ve düzeltme katsayõlarõ aşağõdaki gibidir: Endeks Katsayõ 31 Aralõk , Aralõk , Aralõk , Aralõk , Enflasyon muhasebesiyle ilgili düzeltmeler aşağõda belirtilen ana hatlar çerçevesinde uygulanmõştõr: Mali tablolar Tebliğ 14 e uygun olarak paranõn bilanço gününde cari satõn alma gücü dikkate alõnarak düzenlenmektedir. Bilanço tarihindeki Türk Lirasõ nõn satõn alma gücünü göstermeyen bütün tutarlar, fiyat endeksleri kullanõlarak düzeltilmiştir. Bilançodaki parasal kalemler, bilanço tarihindeki paranõn cari satõn alma gücü cinsinden ifade edildiklerinden düzeltme işlemine tabi tutulmamaktadõr. Parasal değerler para olarak tutulan, tahsil edilen veya ödenen kalemlerdir. Mali tablolarda tarihi maliyet bedeliyle yer alan ve parasal olmayan aktifler, pasifler ve özsermayenin bileşenleri, ilk elde etme maliyeti ve varsa itfa edilen değerlerin elde ediliş tarihine, tahsil tarihine veya bilançoya kaydediliş tarihine tekabül eden düzeltme oranlarõ kullanõlarak düzeltilmiştir. Ekteki mali tablolarda, yasal kayõtlarda yer alan yeniden değerlemeler elimine edilmiştir. Gelir tablosu kalemleri paranõn bilanço tarihindeki satõn alma gücüne göre yeniden ifade edilmek üzere gelir ve giderlerin tahakkuk tarihleri esas alõnarak düzeltme işlemine tabi tutulur. Amortisman ve tükenme paylarõ, aktiflerin düzeltilmiş değerleri üzerinden hesaplanarak ayrõlõr ve ilgili hesaba düzeltilmiş değerleri ile yansõtõldõklarõndan gelir tablosunda ayrõca düzeltme işlemine tabi tutulmaz. Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yaygõn olarak yapõlan giderler ve sağlanan gelirler, gelir ve gider kalemlerinde gerçekleşen hareketlerin mevsimsellik göstermediği ve döneme eşit biçimde dağõlmõş olduğunu doğrulayõcõ nesnel ölçütlerin varlõğõ ve dipnotlarda gerekli açõklamanõn yapõlmasõ kaydõyla, dönem sonu fiyat endeksinin dönemin ortalama fiyat endeksine bölünmesi suretiyle hesaplanacak düzeltme katsayõsõ kullanõlarak düzeltme işlemine tabi tutulabilir. Enflasyonun Banka nõn parasal durumuna etkileri gelir tablosunda net parasal pozisyon karõ (zararõ) olarak yer almaktadõr. İştirak ve Bağlõ Ortaklõk Yatõrõmlarõ İçin Kullanõlan Muhasebe Yöntemleri Banka, iştirak ve bağlõ ortaklõklarõnõ maliyet bedeline yeniden değerleme değer artõş fonlarõnõn sermayelerine ilavesi sonucu bedelsiz olarak dağõtõlan hisse senetlerinin nominal değerini eklemek ve kalõcõ değer düşüklükleri için gerekli karşõlõklarõ ayõrmak suretiyle değerlemektedir. Türk vergi mevzuatõnca öngörülen iştiraklerin içsel kaynaklarõnõn sermayelerine eklenmesi suretiyle dağõtõlan bedelsiz hisselerden doğan yeniden değerleme değer artõşlarõ, enflasyon muhasebesi uygulamasõ kapsamõnda ekli mali tablolardan elimine edilmektedir. İştirak ve bağlõ ortaklõk yatõrõmlarõ, endekslenmiş satõn alma maliyetlerinden bilanço tarihi değerlerine getirilmektedir. Yabancõ para iştirakler Banka nõn dönem sonu evalüasyon kurlarõ ile değerlenmektedir. Cari dönem içerisinde yabancõ para iştiraklerin dönem sonu kuru ile değerlenmesi sonucu oluşan 834 Milyar TL kur farkõ kambiyo gelirleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir. İştirakler ve bağlõ ortaklõklar üzerinde aktifleştirilen kur farklarõ bulunmamaktadõr. Yurtdõşõ kuruluşlardaki net yatõrõmlardan kaynaklanan değer artõşlarõ bilançoda diğer kar yedekleri satõrõnda gösterilmiştir. 10

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamõ) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamõ) III. Vadeli İşlem Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açõklamalar Banka nõn türev işlemleri yabancõ para swap, vadeli alõm satõm ve opsiyon sözleşmelerinden meydana gelmektedir. IV. Finansal Araçlarõn Netleştirilmesine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Finansal aktifler ile pasifler, yasal olarak netleştirmenin uygulanabilir olduğu veya Banka tarafõndan aktif ve pasiflerin netleştirme yöntemiyle realize edileceği öngörüldüğü durumda netleştirilmekte ve mali tablolarda net tutarlarõ üzerinden gösterilmektedir. Aksi takdirde, finansal varlõk ve yükümlülüklerle ilgili netleştirme yapõlmamaktadõr. V. Faiz Gelir ve Giderlerine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasõna göre kayõtlara yansõtõlmaktadõr. Dövize endeksli TL kredilerden elde edilen kur farkõ geliri, faiz gelirleri içinde muhasebeleştirilmektedir. Tüm gelir ve gider kalemleri endekslenerek bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmiştir. İlgili mevzuat gereğince donuk alacak haline gelmiş kredilerin ve diğer alacaklarõn faiz tahakkuk ve reeskontlarõ iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar faiz gelirleri dõşõnda tutulmaktadõr. VI. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Herhangi bir vadeli işleme ilişkin olarak tahsil edilen/ödenen ücret ve komisyon gelir/giderleri tahakkuk esasõna göre, diğer ücret ve komisyon gelir/giderleri ise tahsilat esasõna göre muhasebeleştirilmektedir. VII. Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değerlere İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Alõm satõm amaçlõ menkul değerler maliyet bedelleriyle mali tablolara alõnmakta ve rayiç değerleri üzerinden mali tablolarda gösterilmektedir. Alõm satõm amaçlõ menkul değerler içerisinde yer alan devlet tahvili ve hazine bonolarõndan İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nda ( İMKB ) işlem görenler bilanço tarihinde İMKB de oluşan ağõrlõklõ ortalama fiyatlarla, İMKB de işlem görmekle birlikte bilanço tarihinde İMKB de alõm satõma konu olmayan Devlet tahvili ve Hazine bonolarõ son işlem tarihindeki ağõrlõklõ ortalama fiyatlarla, İMKB de işlem görmeyen menkul değerler ise T.C. Merkez Bankasõ fiyatlarõyla değerlenmektedir. Alõm satõm amaçlõ menkul değerler içerisinde bulunan Eurobond lar Reuters ekranlarõnda oluşan kotasyonlar dikkate alõnarak değerlenmektedir. Alõm satõm amaçlõ menkul değerlerin elde etme maliyeti ile rayiç değerlerine göre değerlenmiş değerleri arasõndaki fark, faiz gelir ve reeskontlarõ veya menkul değerler değer düşüş karşõlõğõ hesabõna yansõtõlmaktadõr. Alõm satõm amaçlõ menkul değerlerin elde tutulmasõ esnasõnda kazanõlan faizler faiz geliri, kâr paylarõ ise kâr payõ gelirleri hesaplarõna intikal ettirilmektedir. 11

17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamõ) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamõ) VIII. Satõş ve Geri Alõş Anlaşmalarõ ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Bilanço tarihi itibariyle tekrar geri alõmlarõ öngörülen anlaşmalar çerçevesinde satõlan menkul değerlerin toplam tutarõ 58,496 Milyar TL dir. Repo sözleşmesi karşõlõğõnda elde edilen fonlar pasifte 332-Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar TP hesabõnda takip edilmektedir. Repoya konu menkul değerler rayiç değerleri ile değerlenmektedir. Banka nõn bu tür faaliyetleri kõsa vadeli olup tamamõyla devlet tahvilinden oluşmaktadõr. Repo konusu menkul değerlere ait gelirler faiz gelirleri içerisinde, repo anlaşmalarõ çerçevesinde ödenen giderler ise faiz giderleri hesaplarõnda muhasebeleştirilmektedir. Ters repo karşõlõğõ verilen fonlar bilançonun aktifinde Ters Repo işlemlerinden Alacaklar hesabõnda takip edilmektedir. Bilanço tarihi itibariyle ters repo karşõlõğõ verilen fonlar bulunmamaktadõr. Bilanço tarihi itibariyle herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değer bulunmamaktadõr. IX. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler, Satõlmaya Hazõr Menkul Değerler ve Banka Kaynaklõ Krediler ve Alacaklara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlõklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşullarõn sağlanmõş olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklõ krediler ve alacaklar dõşõnda kalan finansal varlõklardan oluşmaktadõr. Banka kaynaklõ krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratõlanlardan alõm-satõm ya da kõsa vadede satõlma amacõyla elde tutulanlar dõşõnda kalan finansal varlõklarõ ifade etmektedir. Satõlmaya hazõr finansal varlõklar; banka kaynaklõ krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacaklar ve alõm-satõm amaçlõlar dõşõnda kalan finansal varlõklarõ, ifade etmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satõlmaya hazõr finansal varlõklar ve banka kaynaklõ krediler ve alacaklar maliyet değerleri ile kayõtlara alõnmaktadõr. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, iç verim oranõ yöntemi kullanõlarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalõşõ için karşõlõk ayrõlmaktadõr. Banka tarafõndan vadeye kadar elde tutulmak amacõyla edinilen ve bu şekilde sõnõflandõrõlan ancak sõnõflandõrma esaslarõna uyulmadõğõndan iki yõl boyunca bu sõnõflandõrmaya tabi tutulmayacak finansal varlõklar bulunmamaktadõr. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanõlan faiz gelirleri gelir tablosunda faiz geliri olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür menkul değerlerden alõnan kar payõ gelirleri gelir tablosunda kar payõ gelirleri arasõnda muhasebeleştirilmektedir. Satõlmaya hazõr finansal varlõklarõn müteakip değerlemesi rayiç değer esasõna göre yapõlmaktadõr. Bu tür varlõklarõn rayiç değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesaplarõ içinde gösterilmektedir. İlgili varlõğõn elden çõkarõlmasõ durumunda rayiç değer uygulamasõ sonucunda özkaynak hesaplarõnda oluşan değer yatõrõm amaçlõ menkul değerlerden kaynaklanan kar / zarar olarak gelir tablosuna yansõtõlmaktadõr. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler işlem tarihi esas alõnarak muhasebeleştirilmektedir. 12

18 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamõ) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamõ) X. Banka Kaynaklõ Krediler ve Alacaklar ve Ayrõlan Özel Karşõlõklara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Banka kaynaklõ krediler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, iskonto edilen değerleri üzerinden değerlenmektedir. Bunlarõn teminatõ olarak alõnan varlõklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmektedir. Nakdi krediler içerisinde izlenen bireysel ve kurumsal krediler içeriklerine göre, Tek Düzen Hesap Planõ (THP) ve İzahnamesinde belirtilen hesaplarda orjinal bakiyelerine göre muhasebeleştirilmektedir. Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, açõlõş tarihindeki kurdan Türk Lirasõ na çevrilerek Türk Parasõ ( TP ) hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farklarõ gelir-gider hesaplarõna yansõtõlmaktadõr. Sorunlu hale gelmiş olarak kabul edilen krediler, 30 Haziran 2001 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan Bankalarca Karşõlõk Ayrõlacak Kredilerin ve Diğer Alacaklarõn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrõlacak Karşõlõklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkõnda Yönetmelik, 31 Ocak 2002 tarih ve mükerrer sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan Bankalarca Karşõlõk Ayrõlacak Kredilerin ve Diğer Alacaklarõn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrõlacak Karşõlõklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkõnda Yönetmelikte Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Yönetmelik ve ayrõca Türkiye Bankalar Birliği nce 6 Şubat 2002 tarih 545 sayõlõ yazõ ekinde bankalara bildirilen Bankalarca Karşõlõk Ayrõlacak Kredilerin ve Diğer Alacaklarõn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrõlacak Karşõlõklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkõnda Yönetmeliğin Uygulanmasõna İlişkin Genelge de yer alan esaslar çerçevesinde sõnõflandõrõlmakta ve buna göre özel karşõlõklar ayrõlmaktadõr. Özel karşõlõklar 820- Provizyonlar / Tasfiye Olunacak Alacaklar (Tahsili Şüpheli Alacaklar dahil) ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Provizyonu Türk Parasõ Hesabõ na aktarõlmaktadõr. Yapõlan kõsmi tahsilatlar, alacağa ilişkin karşõlõk ayrõlan yõl içerisinde gerçekleştirildiklerinde, karşõlõk işleminin kõsmen iptali yoluna gidilmekte, geçmiş yõllarda gerçekleşmiş ise Geçmiş Yõllar Giderlerine Ait Tahsilatlar hesabõnda izlenmektedir. XI. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Bilanço tarihi itibariyle Banka nõn konsolide olmayan mali ekli mali tablolarõnda şerefiye bulunmamaktadõr. 13

19 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamõ) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamõ) XI. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar (devamõ) Diğer maddi olmayan duran varlõklar endekslenmiş satõn alma maliyetlerinden endekslenmiş amortismanlar düşülerek bilanço tarihi değerine getirilmekte ve ekonomik ömürleri itibariyle itfa edilmektedir. Cari dönem içerisinde uygulanan amortisman yönteminde değişiklik yapõlmõştõr. Banka, Vergi Usul Kanunu nun 5024 sayõlõ Tebliği uyarõnca, enflasyon muhasebesi düzeltmelerini 30 Haziran 2004 tarihinden itibaren yasal kayõtlarõna yansõtmõştõr. 1 Ocak 2004 tarihinden önce Banka aktifine giren sabit kõymetlere geçmiş dönemlerde geçerli olan amortisman oranlarõ uygulanõrken, 1 Ocak 2004 tarihinden sonra alõnan sabit kõymetler, faydalõ ömürleri dikkate alõnarak belirlenen amortisman oranlarõ kullanõlarak itfa edilmektedir. XII. Maddi Duran Varlõklara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Sabit Kõymetler endekslenmiş satõn alma maliyetlerinden endekslenmiş amortismanlar düşülerek bilanço tarihi değerine getirilmektedir. Sabit kõymetler, normal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadõr. 1 Ocak 2004 tarihinden önce Banka aktifine giren sabit kõymetlere geçmiş dönemlerde geçerli olan amortisman oranlarõ uygulanõrken, 1 Ocak 2004 tarihinden sonra alõnan sabit kõymetler, faydalõ ömürleri dikkate alõnarak belirlenen amortisman oranlarõ kullanõlarak itfa edilmektedir. Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlõklara ilişkin olarak, bir tam yõl için öngörülen amortisman tutarõnõn, varlõğõn aktifte kalõş süresiyle orantõlanmasõ suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrõlmõştõr. İhtiyatlõlõk ve önemlilik ilkeleri kapsamõnda maddi duran varlõklarõn enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin cari değerlerinin üzerinde olmasõ durumlarõnda, aşan tutarlar kadar değer düşüklüğü karşõlõklarõ ayrõlmakta ve tespit edilen tutarlar mali tablolara yansõtõlmaktadõr. Maddi duran varlõklarõn elden çõkarõlmasõndan doğan kazanç veya kayõplar enflasyona göre düzeltilmiş tutarlarõ ile ilgili dönemin kar zarar hesaplarõna aktarõlmaktadõr. Maddi duran varlõklara yapõlan normal bakõm ve onarõm harcamalarõ gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlõklar üzerindeki rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadõr. Banka, VUK 5024 uygulamasõ çerçevesinde 31 Aralõk 2003 tarihine kadar hesaplanan yeniden değerleme değer artõşlarõnõ elimine etmiş ve cari yõlda maddi duran varlõklarõnõ, yasal kayõtlarõnda, (ilgili amortismanlar dahil) yeniden değerlemeye tabi tutmamõştõr. 14

20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamõ) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamõ) XIII. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Kiralama konusu varlõklar enflasyon muhasebesine tabi tutulmuş değerleri ile sabit kõymetler (menkuller) hesabõnõn altõnda izlenmekte ve normal amortisman yöntemine göre aylõk ve yõllõk bazda amortismana tabi tutulmaktadõr. Finansal Kiralama İşlemleri ile elde edilen sabit kõymetler 60 ayda amorti edilmektedir. Ödenen kiralarõn anapara ve faiz toplamlarõ pasifte yer alan finansal kiralama borçlar hesabõna, faiz tutarlarõ ise aktifte yer alan Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri hesabõnõn alacağõ ile sözleşme süresince ay sonlarõnda diğer faiz giderleri hesabõnõn borcu ile tasfiye edilmektedir. 1 Temmuz 2003 tarihinden önce imza altõna alõnan finansal kiralama işlemlerinde kiracõ durumunda olan Banka finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleşmesinde MUY un 4 sayõlõ Tebliği Kiralama İşlemlerine İlişkin Muhasebe Standardõ ( Tebliğ 4 ) benimsemiştir. Finansal kiralama konusu sözleşme süresi bitmeden, sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda, kiralayana ceza olarak ödenmesi gereken tutarlar kiralamanõn sona erdiği dönemde gider olarak muhasebeleştirilmektedir. XIV. Karşõlõklar ve Şarta Bağlõ Yükümlülüklere İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Bilanço tarihi itibarõyla, geçmiş olaylarõn bir sonucu olarak ortaya çõkmasõ muhtemel olan ve tutarõ güvenilir bir şeklide ölçülebilen şarta bağlõ olay bulunmamaktadõr. Bilanço tarihi itibarõyla, Banka nõn hukuk departmanõndan alõnan bilgilere göre Banka aleyhine açõlmõş ve halen devam eden toplam 155 adet dava bulunmaktadõr. Bu davalarõn toplam tutarõ 12,619 Milyar TL, 2,486,456 ABD Dolarõ, 212,298 Euro ve 188,308 Alman Markõ ndan (96,280 Euro) oluşmaktadõr. 15

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı