Yar n n yenilikçi teknolojileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yar n n yenilikçi teknolojileri"

Transkript

1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz Yar n n yenilikçi teknolojileri Elektrikli ulafl m vizyonundan flekerden benzin üretimine, yar n flekillendirecek yenilikçi teknolojiler h zla gelifliyor. Elektrikli ekosistem Araçlar n, yenilebilir kaynaklardan gelen fazla enerjiyi depolayabildikleri yeni bir ulafl m kavram do uyor. Tatl tasarruflar Brezilya daki motorlu araçlar n yaklafl k yüzde 40 fleker kam fl ndan üretilen alkolle çal fl yor.

2 2 GELECEK&TRENDLER Editör - çindekiler Bulufla de eri inovasyon verir M. Rauf Atefl novasyon denince akl ma gelen isimlerden biri, hiç flüphesiz ünlü yönetim gurusu Clayton Christensen dir. Bu konuya öncülük etmifl, çok say da kitap yazm fl, araflt rmalar haz rlam flt r. Bir yaz s nda flu de erlendirmesini okumufltum: novasyon olmadan icat, bofl vakit u rafl d r. Patentlenmifl bir icat yaln zca bafllang çt r. Christensen e göre dünya tarihi çok say da icatla dolu. Bu icatlardan baz lar n n de eri 100 y l sonra anlafl ld ve ticari olarak baflar sa lad. MIT de yap lan bir araflt rma, bu gerçe i do ruluyor. Araflt rmaya göre patentlerin sadece yüzde 10 u ticari bir öneme sahip olabiliyor, yüzde 1 i de kendinden sonraki icatlar n ifline yar yor. Clayton Christensen, özetle diyor ki bir icat bulup patentini almak ifl de il. Onu ticarilefltirmek, bir yenilikçi ürün haline getirmek gerekiyor. Gelecek&Trendler dergisinin bu say s n yay na haz rlarken Christensen in bu görüflleri akl ma geldi. Buluflçulu un inovasyonla de er kazand n, sürekli yeniliklerle ise ömrünün artt n anlat yor. lk otomobil bir bulufl olarak kabul edilebilir. Henry Ford un T Model i ise bir inovasyondu. Ard ndan otomobil konusunda çok say da inovasyon yap ld. fiimdi de elektrikli arabalar geliyor. Paradigmay tamamen de ifltirecek bu araçlar da otomobilde bir baflka inovasyonu ifade ediyor. T pk Brezilya da fleker kam fl ndan üretilmifl alkol ile çal flan tafl tlar gibi Üstelik motorlu araçlar n yüzde 40 bu kapsama giriyormufl. Gerçekten ciddi bir yenilik Hem tasarruf sa l yor hem çevreyi koruyor. Bu dönem için ideal bir çözüm Gelecek&Trendler in yeni say s gerçekten ilginç Ben büyük bir ilgi ile okudum. Sizin de ilginizi çekece ini tahmin ediyorum. Sayg lar mla Ç NDEK LER Elektrikli ekosistem...3 Tatl tasarruflar...6 Bilgelik tanr ças...8 Evrenin merkezine yolculuk...10 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz iflleri Müdürü Ebru F rat Haber Müdürü Hande Demirel Süzer Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel Süzer, Hüseyin Gelis, Sibel Hür, Sedef Seçkin Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask Doruk Grafik Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürleri Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Sat fl Temsilcisi Deniz Küçükhüseyin Çakmakç Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks c Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir.

3 NOVASYON Ulafl m Araçlar n, temiz bir ulafl m sa laman n ötesinde yenilenebilir kaynaklardan gelen fazla enerjiyi depolayabildikleri yepyeni bir mobilite kavram do uyor. Yar nlar n enerji ve ulafl m ekosisteminin altyap s yeni sürüfl sistemleri, piller ve ak ll flebeke teknolojileriyle kuruluyor. Elektrikli ekosistem Milyonlarca elektrikli arac n y nlar halinde otoparklarda ve garajlarda dizilmifl ana flebekeden enerji yükledi ini hayal edin. fiimdi hayalinizi bir ad m daha ileriye tafl y p enerjiye talebin patlad saatlerde, bu araçlar n her birinin depolad klar enerjinin bir k sm n flebekeye aktard klar n gözünüzün önüne getirin. flte otomotiv endüstrisini gelecek befl y l içinde bafltan afla de ifltirecek itici güç bu olacak. Elektrikli ulafl m vizyonu, bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucunda ortaya ç kt. Özellikle Hindistan ve Çin gibi geliflmekte olan piyasalarda sürekli hareket halinde olmak isteyen insan say s her geçen gün artarken enerji tüketimi de dikkate de er derecede yükseliyor. Geçmiflte bu talep, temel olarak fosil yak tlarla karfl lan rd. Ancak zaman tükeniyor çünkü fosil kaynaklar art k kuruma aflamas nda ve neden Teknisyenler, Siemens teknolojilerini kullanarak bir Porsche yi elektrikli bir arabaya dönüfltürüyor. Styrofoam ile daha sonra motor ile pil blo u aras nda kalacak boflluk dolduruluyor (sa da). Gelecek&Trendler 3

4 4 NOVASYON Ulafl m olduklar CO2 sal n mlar da iklim de iflikli inin ivmelenerek artmas na sebep oluyor. Bu nedenle rüzgar ve günefl enerjisi gibi yenilenebilir ve CO2 içermeyen enerji kaynaklar n kullanmak isteyen enerji tedarikçilerinin say s her geçen gün art yor. Ancak bu flirketlerin kazançlar n n hava koflullar na ba l olmas ciddi bir sorun olarak kendini gösteriyor. Bu tip kaynaklardan gelen elektri in pay artt kça enerjileri an nda ak t labilecek geçici depolama tesislerinin gelifltirilmesi ihtiyac da artacak. Burada bir öneri olarak, elektri e ve fiyat na ba l olarak herhangi bir enerji istasyonunda elektrik sat n alabilen veya genel flebekeye elektrik satabilen elektrikli araçlar için gelifltirilmifl pillerden faydalanmak fikri ileri sürülebilir. Örne in akflam geç vakitler veya sert iklim koflullar nda oldu u gibi, flebekede bir elektrik fazlal n n oldu u saatlerde dolum yapmay caziplefltirmek için elektrik fiyatlar düflürülebilir. Tersine iklim koflullar n n normal oldu u ya da gündüzleri enerjiye afl - r talep oldu u saatlerde, pek çok araç sahibini kendi elektriklerini flebekeye geri satmaktan kâr ettirecek flekilde elektrik fiyatlar art r labilir. Asl nda otomobillere kurulabilecek ak ll bir yönetim sistemiyle sürücünün o gün için ne kadar yol alaca ve o mesafe için ne kadar elektrik gerekece i otomatik olarak hesaplanarak bu karar n kendili inden al nmas sa lanabilir. Zaten gün içinde otomobillerin ço u günün büyük bir k sm at l kald klar ndan iflyerlerindeki park yerlerinden, halka aç k otoparklardan veya evlerin garajlar ndan ana flebekeye sürekli ba l olabilirler. Elektrik fiyatlar n n arza ve talebe göre esnek bir sistemde belirlenmesi, depolar n bir kerede tamamen doldurmak isteyerek elektrik fiyatlar n n roket h z nda f rlamas na neden olan milyonlarca arac n say s n da azaltacakt r. Gelir yaratan arabalar. Bafl parmak kural na göre maksimum ç kt s üç megawatt olan her bir rüzgar türbinine karfl l k, potansiyel birer enerji depolama birimi olarak 300 civar nda elektrikli otomobil olmas gerekiyor. Otomobillerden mobil birer enerji depolama birimi olarak faydalanmak bir taflla iki kufl vurulmas demek. Araç akülerinin hemen hemen sonsuza dek yüklenip boflalt labilece- ini varsayarak, enerji tedarikçisi flirketlere yenilenebilir kaynaklardan gelen ekstra enerjiye karfl kendilerini koruyabilecekleri bir tampon sa lan rken, araç sahiplerine de pillerini doldurmalar n finanse etmeleri için ekstra bir gelir kayna yarat lm fl olacak. Bu nedenle pillerin gelece in elektrikli araçlar nda en pahal bileflenlerden biri olaca n tahmin etmek hiç de zor de il. Bugün orta s n f bir araban n 100 kilometrelik mesafe almak için tahminen 15 kilowatt saatlik enerjisi olan bir pile ihtiyac bulunuyor. Bu tip bir pilin flimdiki maliyeti ise 10 bin dolar. Ancak bu tip mobil enerji tesisleri aç s ndan elektrikten yaratt klar gelirle finanse etmenin yan s ra di er seçenekler de mevcut. Örne in araç sahipleri bu pilleri sat n almak zorunda kalmayabilirler. Onun yerine herhangi Elektrikli arabalar daha sonra flebekeye geri verilebilecek enerjiyi depolayarak rüzgar ve günefl enerjileri için bir tampon görevi görebilirler. bir enerji tedarikçisinden leasing yoluyla kiralamaya gidebilirler. Bir baflka ifadeyle enerji tedarikçisi flirketler kendi enerji depolama kapasitelerini halka açarak satt klar pillerin finansman n izleyen dönemdeki ikincil kullan m esas na dayand rabilirler. Gelecekle ilgili herhangi bir konseptin, elektrikli arabalar n gelecekte hangi flekle bürüneceklerinden ve elektrik kompozisyonunda ne tür roller oynayacaklar ndan ba- ms z olarak en önemli paydafllar bir araya getirmesi gerekir. Bunlar politikalar gerekli paradigma de iflikli inin önünü açabilecek elektrik üreticileri, otomobil üreticileri, tedarikçiler ve hükümetlerdir. Bu konuda Almanya da ilk ad m ekonomi ve teknoloji bakanl - (BMWi), ulaflt rma, inflaat ve kentsel sorunlar bakanl (BMVBS), çevre, do an n korunmas ve nükleer güvenlik bakanl (BMU) ve e itim ve araflt rma bakanl n n (BMBF), Kas m 2008 de Elektrikli Ulafl m bafll kl ulusal strateji konferans n düzenlemesiyle at lm fl oldu. Bu konfersansta E.ON, RWE ve Evonik gibi enerji tedarikçileri, Volkswagen, Daimler, Continental ve Bosch gibi otomobil üreticileri ve Siemens gibi elektronik bileflen flirketleri ile çeflitli araflt rma enstitüleri bir araya getirildi. Alman Ulaflt rma Bakan Wolfgang Tiefensee, toplant da yapt konuflmada, Benim as l hedefim elektrikli ulafl mdan yeni bir ulafl m kültürü ve yeni bir kentsel planlama sistemi yarat lmas n baflaracak yeni bir bulufl olarak faydalanmakt r demiflti. Çevre Bakan Sigmar Gabriel ise tampon birer depolama birimi olarak faaliyet gösteren elektrikli arabalar n yenilenebilir enerji kaynaklar yla önemli bir ba kurulmas na yard mc olaca n düflündü ünü belirtmiflti. Gabriel in söyledi ine göre Almanya, elektrik kompozisyonu içindeki yenilenebilir enerji kaynaklar n n pay n bugünkü yüzde 15 de erinden 2020 y l na kadar yüzde 40 a yükseltmeyi planlad ndan böylesi bir geliflmenin bu ülke aç s ndan de eri çok fazla. Pil ittifaklar. Söz s ras, elektrik arz nda elektrikli ulafl m sa layan bileflenlere veya elektrikli otomobillerin üretimine geldi inde, Almanya flu anda lider konumda. ster konvansiyonel olsun ister rüzgar veya günefltermal, bu ülke dünyan n en verimli enerji tesislerini tasarl yor ve ayr ca enerjiyi uzak mesafelere minimum kay pla tafl yabilecek sistemler de gelifltiriyor. Otomobiller söz konusu oldu unda ise Almanya hem elektrikli motorlarda hem araç elektronik sistemlerinde liderli i kimseye kapt rm yor. Ancak ifl pil teknolojisine gelince durum de ifliyor. Bu

5 Bir Porsche elektrikli bir motorun monte edilmesiyle dönüfltürülüyor. alanda en son yenilikler Çin de ve Kore de gerçeklefltiriliyor. Her ne kadar tüm dünyadaki lityum-iyon pillerin sadece yüzde 1 i Almanya da üretiliyor olsa da, bu alanda halen yeni bir fleyler gelifltirebiliyor. Evonik in ifltiraki LiTec den üç bilim insan ndan oluflan bir tak m, lityum-iyon pilleri için k sa devreyi engelleyen bir separatör gelifltirerek yüksek performansl birimlerin çok daha güvenli çal flmalar n sa lad. Lityum-iyon piller, elektrikli arabalar çal flt rabilecek tek seçenek olarak görüldüklerinden bu bir hayli önemli bir geliflme. Asl nda temel olarak otomotiv ulafl m nda gerekli enerji yo unlu unu sa layabilen tek pil türü de denilebilir. Zaten bu nedenle BMBF de, Almanya n n bu alanda havlu atmamas n sa lamak için bir Lityum- yon Pil ittifak kurmufl durumda. Bu arada BMWi de son teknoloji ürünü sürücü sistemleri gelifltirmek için Mobilite ve Ulafl m Teknolojileri ad alt nda bir araflt rma program bafllatm fl bulunuyor. Burada as l odak olan hibridlerin yan s ra otomobiller için yeni enerji elektroni i sistemlerine yo unlafl lacak. yi denilebilecek bir elektrikli arac n takriben 300 kilometre yol alabilmesini sa layacak 42 kilowatt saatlik bir pile sahip olmas gerekir (bir baflka ifadeyle 100 kilometre bafl na 15 kilowatt saat enerji tüketimi olmas gerekir). Normal flartlarda 230 volt luk voltaj ve 16 amps lik ak m de erlerinin yeterli olaca n varsayarsak böylesi bir pilin flarj etmesi için gereken süre yaklafl k 12 saattir. Siemens Kurumsal Teknolojiler de bir elektrikli ulafl m tak m n n baflkan Profesör Gernor Spielgelberg ise, Ancak 400 volt ve 25 amps lik bir ortamda bu pil sadece iki saat içinde tekrar flarj edilebilir diyor. Almanya daki bütün evlerde trifaze ak m ba lant - s oldu undan 400 volt potansiyeli zaten mevcut. Spielgelberg, fiu anda yapbozda tek eksik kalan parça, araçlar ile elektrik flebekesi aras nda uygun bir arayüz gelifltiril- mesi diye ekliyor. Siemens in Enerji ve Endüstri sektörleriyle çok yak n çal flan Spiegelberg in ekibi, bu flirketin elektri in mobilitesi araflt rmalar nda ve gelifltirmelerinde merkezi bir rol oynuyor. Bu ekibin oda nda ise elektrikli araç sistemlerinin gereksinimleri ile mobilite enerji flebekesi altyap s n n tasarlanmas bulunuyor. Siemens mühendisleri, di er fleylerin yan s ra elektrik üretimi ve da t m seçenekleri, ulaflt rma ve enerji yönetim sistemleri, ak ll ölçümler, enerji elektroni i, yaz l m, sensörler ve elbette elektrikli sürücüler ile enerjinin depolanmas ve geri kazan m üzerinde incelemeler yap yor. Elektrikli sürücüler, enderji depolar olarak hizmet vermelerinin yan s ra Siemens in Çevreci Portföy ünün önemli birer parças haline de gelebilirler. Zaten enerjiyi içten yanmal motorlara k yasla çok daha verimli kullanmalar n n s rr da burada yat yor. Spiegelberg, Bugünkü potansiyelimizle 2020 y l na gelindi inde sadece Almanya da yollarda 4,5 milyon elektrikli araç olaca na inan yorum. Bu araçlar n tümü mevcut flebekeden elektrik alabilecek. Asl nda bunun son derece mütevazi bir tahmin oldu unu da söylemeliyim zira bu rakamda sadece günde en fazla 70 kilometre yol yapan ve ailelerin ikinci araba olarak gördüklerinin yar s dikkate al nm flt r diyor. fiebekeye kat lan arabalar. Siemens in enerji tedarik zincirinin tüm halkalar nda y llarla ifade edilen bir deneyimi ve kimsenin küçümsemeye cesaret edemeyece i devasa bir uzmanl var. Nitekim flirket, araç parçalar ndan enerji flebekesi bileflenlerine kadar gelece in elektrikli ulafl m sistemlerinin tasarlanmas nda ideal pozisyonunu flimdiden alm fl durumda. Siemens in enerji sektörü bölümünden Tobias Wittman, 2008 y l nda Berlin deki Elektrikli Ulafl m Ulusal Strateji Konferans na bu bilinçle kat ld nda, Araçtan fiebekeye Senaryosu isminde bir yaz l m n sunumunu yapm flt. Merkezi ve da t lm fl enerji sistemleri aras ndaki etkileflimin simülasyonunu yapan bu program, elektrikli arabalar n hem bir enerji tüketicisi hem bir enerji kayna olarak oynayacaklar rolü göstermiflti. Araçlar n do ru zamanlarda nas l flebekeden ucuz elektrik çekip depolayabilecekleri ve sonra gün içinde zaman geldi inde nas l kâr ederek bu elektri i flebekeye geri satabilecekleri anlat lm flt. Siemens Enerji Sektörü, EDISON (Da t lm fl ve Entegre bir Pazarda Sürdürülebilir Enerji ve Aç k A lar Kullanan Elektrikli Araçlar) projesi olarak bilinen bir uluslararas konsorsiyumla 2009 fiubat ay nda Danimarka da bir ortakl k sözleflmesi imzalamakla bu tip bir sistem için bir araflt rma ittifak kurmufl oldu. Siemens in bu konsorsiyumdaki etkinliklerden sorumlu baflkan Sven Holthusen, Bu projenin amac, elektrikli ve hibrid araçlar için kullan lan elektrik enerjisi depolayan cihazlar n ve flarj ile deflarj etme teknolojilerinin standartlaflt r lmas d r. Bizim iflimiz, elektrikli araçlar n kamu flebekesine ba lanma potansiyeli üzerinde araflt rmalar yapmak diye konufluyor. Siemens, EDISON projesinin bir orta olarak, flarj etme istasyonlar nda ve ilgili kontrol sistemlerinde pil kapasitelerinin optimum kullan m n sa lamak için gerekenler gibi kilit teknolojilerin koordinasyonu ve temininden sorumlu. Asl nda bu sistemin kalbinde, pillerin flarj edilmesini ve flebekeye enerji aktar m n yöneten enerji elektroni i ile iletiflim sistemleri yat yor. Tüm bunlar, 2020 y l na kadar tüm elektrik enerjisinin yüzde 50 sini rüzgardan sa l yor olaca n duyurmufl Danimarka n n planlar yla uyum içinde. Sonuçta bu ülke fazla elektri in de- Gelecek&Trendler 5

6 6 NOVASYON Brezilya örne i polanmas için çözümler gelifltirilmesini bir hayli kritik görüyor. Spiegelberg bu durumu flöyle aç kl yor: E er rüzgar enerjisini depolama seçene i üzerinde düflünmezseniz yeterli ve istikrarl bir enerji arz sa lamak için normal ç kt n n alt kat kadar sistemler kurman z gerekir. Mobil enerji tesisleri. Elektrikli araçlar flehir flebekesine ba lamak, çok yüksek miktarlarda enerjinin her iki yönde de h zla akmas na neden olaca ndan dikkate de er bir meydan okuman n ortaya ç kmas na sebep olabilir. Düzenleyici enerji, flebekedeki frekans dalgalanmalar n yok etmek için enerji flebekesi operatörünün sa lamak zorunda oldu u enerjiye verilen isimdir. Enerji arz eden tesislerin sundu undan daha fazla enerji talep edildi inde ortaya ç kan bu durumda düzenleyici enerjinin iflleri aksatmayacak kadar k sa bir süre içinde do al gaz tesislerinden, hidroenerji santrallerinden, termal tesislerden veya enerji depolama birimlerinden enerji transferi yapabilmesi gerekir. Kruska, Bu durum bizim zaten haz rl kl oldu umuz bir meydan okuma. Elektrikli araçlar elektrik flebekesine ba lamak için gerekli altyap larda ihtiyaç duyulabilecek her türden bileflenlerin, sistem ve çözümlerin ço una flimdiden sahibiz. Hatta flebeke efllefltirme için SIPLINK ve yerel flebeke transformatörleri hakk nda bile flebeke tasar m uzmanl m z var diyor. Bu bahsedilen sorunlar kula a sanki çok yeniymifl gibi gelse de Siemens in bu sorunlarla ilgili inovasyonlar y llar öncesine dayan yor. Gerçekten de elektrikli arabalar içten yanmal motorlara sahip araçlardan çok daha önce 1885/86 y llar nda Carl Benz taraf ndan icat edilmiflti. Siemens in CEO su Peter Löscher, flirketin Ocak 2009 daki y ll k toplant s nda flöyle söylemiflti: Elektrikli ulafl - m n gelifltirilmesinde bizim mühendislerimizin ç r aç c çal flma gelene i 100 y ldan uzun bir süre önceye dayan r. Sonuçta Elektromote isimli dünyan n ilk elektrikle çal - flan otomobilini 1882 y l nda Werner Siemens piyasaya sürmüfltü. Bugün eskiye k yasla elektrikli araçlar n baflar l olma flanslar çok daha yüksek. Ancak de iflmeyen tek fley var, o da Siemens araflt rmac lar n n ve gelifltiricilerinin elektrikli araçlar n üretiminde önemli bir bulufl yapmak için hissettikleri ç r aç c ruhtur. Tatl tasarruflar Brezilya daki motorlu araçlar n yaklafl k yüzde 40, fleker kam fl ndan üretilmifl alkol ile çal fl yor. Önümüzdeki 5 y l içinde bu rakam n, petrole ba ml l n ve çevreye verilen hasar n daha da azalt lmas yla yüzde 60 seviyesine ç kabilece i konufluluyor. Siemens ise flekerden benzin üreterek enerji tasarrufuna katk da bulunan bu sisteme, üstün teknolojisiyle destek veriyor. São Paulo nun güney metropollerinde yaflayan insanlar n ço u, bu flehri her gün çevreleyen duman n fark na bile varm yor. Samba nas l Brezilya n n vazgeçilmez özelliklerinden biriyse bu hafif sisin de Brezilya ya özgü oldu u düflünülüyor. Ancak São Paulo nun 60 km kadar kuzeyindeki Jundai de yer alan Siemens Endüstriyel Buhar Türbinleri nde sat fl ve pazarlama müdürü olarak çal flan Paulo Costa nun, bu hava kirlili- ine al flmaya hiç niyeti yok. Costa, flehre indi inde, bir kaç y l kadar önce sat n ald ve esnek yak t kullanan arac n sürerek elinden geldi ince hava kirlili inin artmamas - na katk da bulunmamaya çal fl yor. Asl nda yap lan say s z araflt rmayla da konvansiyonel tipte benzinle çal flan araçlara k yasla bu tip arabalar n havay çok daha az kirletti i tespit edilmifl. Costa, Bu flehrin otobanlar nda her gün voltalayan milyonlarca otomobilin hepsinde benzin kullan l yor olsayd São Paulo nun hava kalitesi bin kat beter olurdu diye konufluyor. Arabalar nda alkol ve benzin kar fl m olan verimli esnek yak t kullanan Brezilyal say s her geçen gün art yor. Bu arabalar n baz lar nda, fiyat benzinden çok daha düflük olan etanol bile kullan labiliyor. Hasat edilmeden önceki fotosentez sürecinde, yak ld nda yayd CO2 miktar kadar n emebilen fleker kam fl ndan, etanol biyoyak t üretilen Brezilya da, özellikle de esnek motorlar n CO2 dengesi çok revaçta. Costa, Brezilya da motorlu araçlarda tüketilen yak t n flu anda zaten yüzde 50 si etanol ve bu oran her geçen gün etanol lehine daha da art yor diyor. Etanolün bir yak t olarak cazibesini art - ran bir di er faktör de içinde depolanan enerjinin bir k sm n n do rudan güneflten gelmesi. Bugün insanlar bazen etanol üretimi için enerjiye ihtiyaç duyuldu unu unutabiliyor ancak fleker kam fl ndan elde edilebilen enerji miktar bir dereceye kadar oluyor. Oysa çok daha etkin süreçlerin kullan m yla burada gereksinim duyulan enerji miktar azalt labilir. Siemens in sundu u teknolojiler de bu amaca hizmet ediyor. Costa eski günleri yad ederek Brezilya 1975 y l nda etanol program n bafllatt nda, alkol üreten fleker fabrikalar s k lm fl fleker kam fl saplar ndan oluflan fiber at klar, tesislerin arkas ndaki aç k arazide yakarlard. Halbuki bagasse denilen bu at k fleker kam fl lifleri muazzam birer enerji kayna- yd diyor. Zaten bugün ç kt kapasiteleri 25 ile 70 MW aras nda de iflen biyokütle enerji tesislerinin di er endüstriyel tesislerde kullan lmak üzere elektrik ve buhar üretirken bagasse kullanmalar n n temel nedeni de burada yat yor. Sonuç olarak geçmifl on y lda fleker fabrikalar n n enerjiden sa lad klar getiri on kat artm fl durumda. Brezilyal flirketler biyokütle tesislerinde kulland klar türbinlerden neler beklenmesi gerekti ini çok iyi biliyorlar. Costa flöyle aç kl yor: Müflterilerimizin fiyat duyarl l afl r yüksek. Hal böyle olunca bu çok özel pazarda bafllang çtaki yat r m n maliyeti ile bu cihazlar n yaflam ömürleri boyunca sa layacaklar getiri-götürü dengesinin oldukça farkl oldu u anlam ç k yor. Siemens ise bu soruna çözüm bulmak amac yla Avrupa daki en baflar l türbin mo-

7 Brezilyal dam t c larda fleker kam fl etanole dönüfltürülüyor. Bu sürecin enerji verimlili ini art rmak içinse Siemens in türbinlerinden faydalan larak ezilmifl fleker kam fl saplar ndan enerji üretiliyor (üstte). dellerinden birini, Brezilya pazar n n ihtiyaçlar do rultusunda uyarlamak suretiyle SST300 buhar bas nçl türbininin yeni bir versiyonunu kullan ma sundu. Costa flöyle devam ediyor: Almanya ve Brezilya da çal flan Siemens mühendislerinden oluflturulan bir tak m, Brezilyal müflterilerin özel taleplerini etkin bir flekilde karfl layacak ve tüm parçalar n n Brezilya da kolayl kla bulunabilen malzemelerden üretilmesini mümkün k lan bu model üzerinde aylar n harcad. Elbette kalite ve güvenlik baz nda da hiç bir flüpheye yer b rak lmamas gerekiyordu. Ancak bu modifiye edilmifl türbinin fiyat etiketi, Brezilya n n dört bir yan ndaki fleker fabrikalar n tatmin edecek seviyede, yani orjinalinin yüzde 30 alt nda belirlendi. Örne- in tahliye vanas n n tasar m, maksimum 32 bar a kadar bas nca dayanabilecek flekilde de ifltirildi. Ayr ca bu birimin kompakt ölçüleri sayesinde maliyetler de dikkate de er oranda düflürüldü. Bu gibi kazançlar, Usina Santa Cruz fleker fabrikas n n endüstri direktörü Marcos Monaco ya da oldukça cazip geldi. Marcos, Bu türbinleri Siemens den sat n alma karar m - z n ard nda temel olarak proje flartnamelerimize ve kurallar m za uyum gösteren performans ve parçalar n n bulunabilme özellikleri yatmaktad r ki siparifl adedimizi bugüne kadar birden üçe ç karm fl durumday z diyor. Usina Santa Cruz, Brezilya da faaliyet gösteren 25 büyük fleker fabrikas ndan biri. Usina n n oldukça yüksek bir üretim hacmi var. Her hasat döneminden sonra yaklafl k dört milyon ton fleker kam fl iflliyor. Bu nedenle endüstride, verimlilik anlam nda dikkate de- er bir rekabetçi özellik kazanmas flart. Üstelik geçti imiz aylarda petrol fiyatlar nda yaflanan paraflütsüz yere çak lma nedeniyle fleker kam fl ndan üretilmifl etanolü rekabetçi fiyatlarla piyasaya sürmek de zorlaflm fl durumda. Ancak diyor Costa, Siemens in türbinlerinin katk s yla verimlili- imizi artt rarak bu meydan okuyucu ortamdan hayatta kalarak ç kaca m za eminim. Bu türbinlerin avantajlar hakk ndaki söylentiler öylesine h zl yay l yor ki içlerinde Peru, Arjantin, Kolombiya, ve Meksika n n da bulundu u Latin Amerika ülkelerinin hemen hepsinden siparifller ya maya bafllam fl durumda. Anlafl lan o ki bu geliflme sayesinde otomobillerin yak t depolar art k güneflten gelen enerjiyle daha fazla dolacak. Gelecek&Trendler 7

8 8 NOVASYON Senaryo 2025 Bilgelik tanr ças Y l Güney Hindistan n k rsal kesimindeki enerjiye ba ml olmayan küçük bir kasaban n lise ö rencileri, küçücük de iflikliklerin bile köylerinin enerji ekonomisini nas l etkileyece ini gösteren yeni bir interaktif program test etme flans n yakalar. Yedi yafl nda minik bir k z çocu uyken enerji verimlili i böce i taraf ndan s r ld ma inan yorum. O günü hala hat rlar m. Kas m ay yd ve ya mur nihayet durmufltu. Oldukça iri bir kamyon, köyümüzün yollardan s çrayan çamur ve kirle kaplanmas na neden olmufltu. Kamyon, palmiye orman - m zdaki küçük bir aç kl k alana park etmifl, arkas ndaki devasa büyüklükte bir makineye benzer kutuyu indirmiflti. Kamyon sürücüsü, uzaklaflmadan önce köyün çocuklar na bu makinenin hindistan cevizlerini elektri e çevirece ini ve hepsinin zengin olaca n söylemiflti. T pk bir sihir gibiydi. Bu ifli nas l becerece ini ö renmek için bir dakika bile bekleyemezdim. Çünkü o güne de in günefl batt ktan sonra tamam yla karanl a gömülürdük. Çok k sa bir sürede ö rendi im üzere, hindistan cevizi kabuklar n elektri e çeviren ancak bu ifli onlar bir motoru hareket ettirmek için kullan lan benzine dönüfltürmek için yakan bu makinenin çal flt r lmas ve bak m için aç lan e itim kursuna gönüllü olarak yaz lan erkeklerden biri de benim babamd. Okuldan sonralar genellikle, ö retmenlerimin, lambalar ve di er elektrikli aletler için üretti i enerji sayesinde insanlar n akflamlar n çal flmaya veya di er verimli ifllere adamalar n sa layan bu makine hakk nda söylediklerini düflünür dururdum. Yok efendim dünyaya gelen bebek say s azalacakm fl.

9 nsanlar art k para kazanmak için flehirlere gitmeyeceklermifl. Falan, filan... Bunlar sadece 10 y l önceydi. Bugün her fley çok farkl. Asl nda size her fleyin ne kadar de iflti i hakk nda bir fikir verebilmek için bir kaç hafta önce köyümüze gelen baflka tür bir jeneratörden bahsetmeliyim. Ancak bir kamyonun arkas na yüklenmifl olarak gelmek yerine bu yeni makine internetten ücretsiz olarak indirilmifl ve elektrik üretmek yerine kulland m z elektrikten tasarruf etmemize ve kaynaklar m z çok daha verimli kullanmam za yard mc olacak fikirler üretiyor. Evet! Son derece sihirli bir flekilde enerji ve kaynaklar ekosistemimizin bir bölümündeki herhangi bir de iflikli in, sistemin di er bölümlerini nas l etkileyebilece ini görmemizi sa l yor. Köyümüzün lideri Dr. Advani bu sisteme, Hindu bilgelik ve ö renme tanr ças olan Saraswathi nin ad n koydu. Ayr ca bu yeni yaz l m n büyük bir ihtimalle köyümüzün karbon kredileri satma flans n ola anüstü art raca n da söylüyor. Bu yaz l m, köyümüzün uydu üzerinden 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekiyor. Sonra da bunu, hükümetimizin y llar önce herkesin kulland enerji miktar n takip etmeleri ve azaltmalar amac yla zorunlu tuttu u üzere her bir makineye ilifltirilmifl enerji tüketimini ölçen sensörlerle donat lm fl ucuz ve küçük yüzlerce SIM kart ndan gelen bilgilerle co rafyasal bazda ve efl zamanl olarak birlefltiriyor. Dr. Advani bu sabah bütün s n f bir araya toplayarak köyümüzü daha enerji etkini hale getirmekte ne gibi bir rol oynayabilece- imizi düflünmemizi istedi. S n f m zda oldukça büyük bir ekran kürsü bulunur ve herkes biryandan da göz ucuyla bir sonraki sistemlere giren ve ç kan enerji miktarlar n gösteren küçük k rm z köpükçüklere bakar. Asl nda burada depolar m zdaki hindistan cevizi kabuklar n n temiz yanmas ndan ibaret olan ve ekranda dakika bafl na gram baz nda temsil edilen kuru at k ak fl n n, elektrikle çal flan bir tafl ma band yla jeneratörümüzü nas l besledi ini büyülenmiflçesine izleriz. Bu jeneratör, köyümüzdeki bir kaç yüz evin ihtiyac ndan çok daha fazlas olan 500kW a kadar enerji üretebiliyor. Dr.Advani asl nda üretti imiz enerjinin önemli bir k sm n n ak ll bir elektrik flebekesine sat ld n ve ellerinden geldi ince katk da bulunmaya çal flan bizim gibi di er köylerin de çabalar yla kömürle çal flan bir kaç enerji tesisinin yerine geçti imizi söylüyor. Büyük ekrana bakarken, bir yandan boyunlar nda GPS kolyeleri as l bir düzine Bonnet makaki maymunun konumlar n izlerken di er yandan palmiye orman m zdaki a açlar n dibinden hindistan cevizlerini toplayan küçük robotik toplay c araçlar m z n konumlar n ve enerji seviyelerini görebiliyoruz. Bu maymunlar, a açlar n büyük dallar n sallayarak meyvelerin a açtan düflmelerini sa layacak, sonra da kabuklar n soyacak flekilde e itilmifllerdir. Araçlar n enerji seviyeleri önceden belirlenmifl noktaya geldi inde ise ait olduklar depoya tekrar enerji yüklemesi yapmak ve yüklerini boflaltmak için geri döndüklerini de görebiliyoruz. Bu büyük ekranda ayr ca, minicik köyümüzdeki ya mur suyu toplama tesisimizden gelen kömürle filtrelenmifl temiz su arz n sa layan bir elektrik pompas n n enerji ihtiyac n izleyebiliyoruz. Burada ayr ca, organik moleküllerin yüzde 99 unu ay klayabilen özel gelifltirilmifl bir bakteri türünden faydalanan ve su bas nc yla çal flan kanalizasyon ar tma tesisimizdeki ifl ak fl gibi enerji verimlili ini art r c di er tüm sistemlerin durumunu ve ç kt lar n da izleyebiliyoruz. Zannedersem Dr. Advani simsiyah gözlerini bir projektör gibi üzerime çevirip Evet Bayan Agamya, bu ifli oldukça ciddiye al yor gibi bir haliniz var. Peki enerji etkinli imizi nas l daha da art rabilece imiz hakk nda herhangi bir öneriniz var m? diye sorduktan bir kaç dakika sonra tüm bunlardan fevkalade etkilenmifl görünmek zorundayd m. Ekranda günefl enerjisiyle çal flan bir sokak lambas n temsil eden alana dokunarak alt nda 100W yazan k rm z bir ampulün yanmas na neden olduktan sonra, Efendim, sokak lambalar m z bizler uyurken bile tüm gece boyunca yan yor. Ancak tam da insanlar n çok ifline yarayacaklar sabaha karfl enerjileri tükenmifl oluyor. Sonuçta insanlar haftada birkaç kez pillerini flarj etmek zorunda kal - yor dedim. Ekranda birkaç eve dokunmamla Elektrikli aletler kullan l yor mesaj n n ç kmas bir olmufltu. Ço unda ise enerji çekildi ini gösterecek flekilde Elektrikli El Feneri fiarj Ediyor mesaj ç km flt. Menü seçeneklerinden birine dokunarak ve Tümünü Kapat komutunu gösteren bir ekran n gelmesini sa layarak, E er bunlar n ço u kapat - labilirse jeneratörümüz diye devam ederken ekranda k rm z bir köpükçükle rakam gösteren bir jeneratör görüntüsüne do ru bakarak, flebekeye sat labilecek ekstradan bir 2,5 kilowat saatlik enerji tasarrufu yapabilir demifltim. Advani, Çok zekice, Bayan Agamya ancak bu flarj edicilerin ço u kapat ld nda insanlar ne yapacak? diye sordu. Ben ise Çok basit, sokak fl klar na harekete karfl duyarl sensörler ekleyebilirsiniz. Bu sayede zamanlar n n ço unu kapal yken geçirmelerine karfl n karanl k sabahlar için kullanabilecekleri enerjileri olabilecek. Ve üstelik 60 sokak lambam z n her birinde kullan lmayan enerjinin 18 kilowat ndan üç saatini stoklayabilirsek iflte o zaman gece bafl na 18 kilowat dan bile çok daha yüksek enerji tasarrufu yapabiliriz diye ekledim. Arthur F. Pease Gelecek&Trendler 9

10 10 AR-GE IT çözümleri ve hizmetleri Evrenin en karanl k, so uk ve yafll bölgelerinin s rlar n iffla etmek için flimdiye kadar denenmifl en heyecanl görevlerden ikisi bafllat ld. Frans z Guyanas ndaki Avrupa uzay liman ndan, ESA n n uzak k z lötesi alan teleskopu olan Herschel ve kozmik arka plan haritaland r c s Planck, Ariane 5 roketiyle baflar l bir flekilde f rlat ld. Evrenin merkezine yolculuk Kaynak: ESA Bugüne kadar uzaya f rlat lm fl en büyük aynaya sahip olan Herschel, y ld zlar ve galaksiler kadar toz bulutlar ile y ld zlar n etraf nda gezegen oluflturan disklerin de nas l ortaya ç kt klar n araflt rmak için elektromanyetik spektrumun flimdiye kadar haritalar en az ç kar lm fl bölgelerini gözlemleyecek. Herschel ayr ca evrenin en ücra köflelerinde su olup olmad n keflfetmek için bugüne kadar gelifltirilmifl en etkili araç olma özelli ine de sahip. Planck ise evrende Big Bang den (Büyük Patlama) sonra ortal a yay lan ilk fl k hüzmesinden geriye kalan fosil radyasyonundaki minnac k kural d fl l klar haritaland rmak için tasarlanm fl. Planck n gözlemlenebileceklerin deneysel s n rlar na ulaflabilmesine yetecek derecede bir hassasl olaca ndan evrenin ilk haline dikkatle bakabilecek ve dünya çap nda bilim camias için halen bir yapboz oyunu olma özelli ini sürdüren anlafl lmaz fl ks z cisim ile fl ks z enerji gibi bileflenlerini araflt rabilecek. Siemens in katk s. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri (SIS), en bafl ndan itibaren ESA taraf ndan yürütülen bu bilimsel mega projenin bir parças oldu. 1 milyon Euro luk anlaflma çerçevesinde SIS, uzay meki- inin yap m ve test aflamas ndaki en önemli süreçlerin gelifltirilmesinde katk da bulundu- u kadar merkezi test sistemi için çok amaçl bileflenlerin gelifltirilmesini sa lad. Bunlara ek olarak SIS, görev kontrol sistemi olarak adland r lan yenilikçi teknolojinin de sa lay - c s oldu. Bu sistem, Herschel ve Planck' n uzaydaki görevi boyunca Uzay Kontrol Merkezi'ndeki kontrol ve gözetlemesinde kullan lan ana elementi oluflturmakta. Hercshel ve Planck flu anda kendilerini nihayetinde dünyadan 1,5 milyon kilometre kadar uzaktaki konuma getirecek oldukça uzun ve ince bir yörüngede seyahat ediyor. Her iki uydu da yaklafl k iki ay sonra L2 etraf nda günefl ile dünyan n bileflik çekim güçlerinin yerçekimsel bir kararl l k noktas yaratt klar farkl iki yörüngelerinden ilk bilimsel gözlemlerini yapmaya bafllayacak. Oraya ulaflt klar nda ise günefl, dünya ya da ay n neden oldu u termal veya radyasyon parazitlenmelerine maruz kalmaks z n Herschel, önceden belirlenmifl uzay hedeflerini gözlemlerken Planck da uzay n geneli hakk nda hiç durmayan bir araflt rmay bafllatacak. 20 y ll k çal flman n sonucu. ESA Bilimsel ve Robotik Keflifler Direktörü David Southwood, Herschel ile ESA n n 90 lar n ikinci yar s nda ilk k z lötesi uzay gözlemleme giriflimi olan ISO nun üstlendi i ç r aç - c araflt rmalar kald yerden devam ettirebilece iz ve zaten flu anda ne yap yorsak k - z lötesi astronomi alan nda dünya çap ndaki bilim camias n n bugüne de in edindi i deneyimin temelleri üzerinde yap yoruz. Ancak bugün elimizin alt nda çok daha ileri bir teknoloji var diyor. ESA n n Genel Direktörü Jean-Jacques Dordain ise bu ikili f rlatman n, bu görevlerin hayalini kuran bilim insanlar n n, bu uydular tasarlayan mühendislerin, bunlar üreten firmalar n ve tüm bu çabalar koordine eden ESA çal flanlar n n 20 y ll k yo un tempolu çal flmalar n n sonucu oldu una dikkat çekiyor ve ekliyor: Herschel ile Planck, Avrupa da bugüne kadar üretilmifl en karmafl k bilim uydular - d r. Thales Alenia Space France n liderli inde çal flan ve hem Avrupa hem Amerika da 15 ülkeden 100 ü aflk n firman n dahil oldu- u endüstriyel bir tak m taraf ndan gelifltirilmifllerdir.

11

12

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM

Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM Açıklama Bu eğitimde izleyeceğiniz sunular, www.duyguguncesi.net/sunular

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı