Yar n n yenilikçi teknolojileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yar n n yenilikçi teknolojileri"

Transkript

1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz Yar n n yenilikçi teknolojileri Elektrikli ulafl m vizyonundan flekerden benzin üretimine, yar n flekillendirecek yenilikçi teknolojiler h zla gelifliyor. Elektrikli ekosistem Araçlar n, yenilebilir kaynaklardan gelen fazla enerjiyi depolayabildikleri yeni bir ulafl m kavram do uyor. Tatl tasarruflar Brezilya daki motorlu araçlar n yaklafl k yüzde 40 fleker kam fl ndan üretilen alkolle çal fl yor.

2 2 GELECEK&TRENDLER Editör - çindekiler Bulufla de eri inovasyon verir M. Rauf Atefl novasyon denince akl ma gelen isimlerden biri, hiç flüphesiz ünlü yönetim gurusu Clayton Christensen dir. Bu konuya öncülük etmifl, çok say da kitap yazm fl, araflt rmalar haz rlam flt r. Bir yaz s nda flu de erlendirmesini okumufltum: novasyon olmadan icat, bofl vakit u rafl d r. Patentlenmifl bir icat yaln zca bafllang çt r. Christensen e göre dünya tarihi çok say da icatla dolu. Bu icatlardan baz lar n n de eri 100 y l sonra anlafl ld ve ticari olarak baflar sa lad. MIT de yap lan bir araflt rma, bu gerçe i do ruluyor. Araflt rmaya göre patentlerin sadece yüzde 10 u ticari bir öneme sahip olabiliyor, yüzde 1 i de kendinden sonraki icatlar n ifline yar yor. Clayton Christensen, özetle diyor ki bir icat bulup patentini almak ifl de il. Onu ticarilefltirmek, bir yenilikçi ürün haline getirmek gerekiyor. Gelecek&Trendler dergisinin bu say s n yay na haz rlarken Christensen in bu görüflleri akl ma geldi. Buluflçulu un inovasyonla de er kazand n, sürekli yeniliklerle ise ömrünün artt n anlat yor. lk otomobil bir bulufl olarak kabul edilebilir. Henry Ford un T Model i ise bir inovasyondu. Ard ndan otomobil konusunda çok say da inovasyon yap ld. fiimdi de elektrikli arabalar geliyor. Paradigmay tamamen de ifltirecek bu araçlar da otomobilde bir baflka inovasyonu ifade ediyor. T pk Brezilya da fleker kam fl ndan üretilmifl alkol ile çal flan tafl tlar gibi Üstelik motorlu araçlar n yüzde 40 bu kapsama giriyormufl. Gerçekten ciddi bir yenilik Hem tasarruf sa l yor hem çevreyi koruyor. Bu dönem için ideal bir çözüm Gelecek&Trendler in yeni say s gerçekten ilginç Ben büyük bir ilgi ile okudum. Sizin de ilginizi çekece ini tahmin ediyorum. Sayg lar mla Ç NDEK LER Elektrikli ekosistem...3 Tatl tasarruflar...6 Bilgelik tanr ças...8 Evrenin merkezine yolculuk...10 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz iflleri Müdürü Ebru F rat Haber Müdürü Hande Demirel Süzer Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel Süzer, Hüseyin Gelis, Sibel Hür, Sedef Seçkin Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask Doruk Grafik Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürleri Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Sat fl Temsilcisi Deniz Küçükhüseyin Çakmakç Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks c Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir.

3 NOVASYON Ulafl m Araçlar n, temiz bir ulafl m sa laman n ötesinde yenilenebilir kaynaklardan gelen fazla enerjiyi depolayabildikleri yepyeni bir mobilite kavram do uyor. Yar nlar n enerji ve ulafl m ekosisteminin altyap s yeni sürüfl sistemleri, piller ve ak ll flebeke teknolojileriyle kuruluyor. Elektrikli ekosistem Milyonlarca elektrikli arac n y nlar halinde otoparklarda ve garajlarda dizilmifl ana flebekeden enerji yükledi ini hayal edin. fiimdi hayalinizi bir ad m daha ileriye tafl y p enerjiye talebin patlad saatlerde, bu araçlar n her birinin depolad klar enerjinin bir k sm n flebekeye aktard klar n gözünüzün önüne getirin. flte otomotiv endüstrisini gelecek befl y l içinde bafltan afla de ifltirecek itici güç bu olacak. Elektrikli ulafl m vizyonu, bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucunda ortaya ç kt. Özellikle Hindistan ve Çin gibi geliflmekte olan piyasalarda sürekli hareket halinde olmak isteyen insan say s her geçen gün artarken enerji tüketimi de dikkate de er derecede yükseliyor. Geçmiflte bu talep, temel olarak fosil yak tlarla karfl lan rd. Ancak zaman tükeniyor çünkü fosil kaynaklar art k kuruma aflamas nda ve neden Teknisyenler, Siemens teknolojilerini kullanarak bir Porsche yi elektrikli bir arabaya dönüfltürüyor. Styrofoam ile daha sonra motor ile pil blo u aras nda kalacak boflluk dolduruluyor (sa da). Gelecek&Trendler 3

4 4 NOVASYON Ulafl m olduklar CO2 sal n mlar da iklim de iflikli inin ivmelenerek artmas na sebep oluyor. Bu nedenle rüzgar ve günefl enerjisi gibi yenilenebilir ve CO2 içermeyen enerji kaynaklar n kullanmak isteyen enerji tedarikçilerinin say s her geçen gün art yor. Ancak bu flirketlerin kazançlar n n hava koflullar na ba l olmas ciddi bir sorun olarak kendini gösteriyor. Bu tip kaynaklardan gelen elektri in pay artt kça enerjileri an nda ak t labilecek geçici depolama tesislerinin gelifltirilmesi ihtiyac da artacak. Burada bir öneri olarak, elektri e ve fiyat na ba l olarak herhangi bir enerji istasyonunda elektrik sat n alabilen veya genel flebekeye elektrik satabilen elektrikli araçlar için gelifltirilmifl pillerden faydalanmak fikri ileri sürülebilir. Örne in akflam geç vakitler veya sert iklim koflullar nda oldu u gibi, flebekede bir elektrik fazlal n n oldu u saatlerde dolum yapmay caziplefltirmek için elektrik fiyatlar düflürülebilir. Tersine iklim koflullar n n normal oldu u ya da gündüzleri enerjiye afl - r talep oldu u saatlerde, pek çok araç sahibini kendi elektriklerini flebekeye geri satmaktan kâr ettirecek flekilde elektrik fiyatlar art r labilir. Asl nda otomobillere kurulabilecek ak ll bir yönetim sistemiyle sürücünün o gün için ne kadar yol alaca ve o mesafe için ne kadar elektrik gerekece i otomatik olarak hesaplanarak bu karar n kendili inden al nmas sa lanabilir. Zaten gün içinde otomobillerin ço u günün büyük bir k sm at l kald klar ndan iflyerlerindeki park yerlerinden, halka aç k otoparklardan veya evlerin garajlar ndan ana flebekeye sürekli ba l olabilirler. Elektrik fiyatlar n n arza ve talebe göre esnek bir sistemde belirlenmesi, depolar n bir kerede tamamen doldurmak isteyerek elektrik fiyatlar n n roket h z nda f rlamas na neden olan milyonlarca arac n say s n da azaltacakt r. Gelir yaratan arabalar. Bafl parmak kural na göre maksimum ç kt s üç megawatt olan her bir rüzgar türbinine karfl l k, potansiyel birer enerji depolama birimi olarak 300 civar nda elektrikli otomobil olmas gerekiyor. Otomobillerden mobil birer enerji depolama birimi olarak faydalanmak bir taflla iki kufl vurulmas demek. Araç akülerinin hemen hemen sonsuza dek yüklenip boflalt labilece- ini varsayarak, enerji tedarikçisi flirketlere yenilenebilir kaynaklardan gelen ekstra enerjiye karfl kendilerini koruyabilecekleri bir tampon sa lan rken, araç sahiplerine de pillerini doldurmalar n finanse etmeleri için ekstra bir gelir kayna yarat lm fl olacak. Bu nedenle pillerin gelece in elektrikli araçlar nda en pahal bileflenlerden biri olaca n tahmin etmek hiç de zor de il. Bugün orta s n f bir araban n 100 kilometrelik mesafe almak için tahminen 15 kilowatt saatlik enerjisi olan bir pile ihtiyac bulunuyor. Bu tip bir pilin flimdiki maliyeti ise 10 bin dolar. Ancak bu tip mobil enerji tesisleri aç s ndan elektrikten yaratt klar gelirle finanse etmenin yan s ra di er seçenekler de mevcut. Örne in araç sahipleri bu pilleri sat n almak zorunda kalmayabilirler. Onun yerine herhangi Elektrikli arabalar daha sonra flebekeye geri verilebilecek enerjiyi depolayarak rüzgar ve günefl enerjileri için bir tampon görevi görebilirler. bir enerji tedarikçisinden leasing yoluyla kiralamaya gidebilirler. Bir baflka ifadeyle enerji tedarikçisi flirketler kendi enerji depolama kapasitelerini halka açarak satt klar pillerin finansman n izleyen dönemdeki ikincil kullan m esas na dayand rabilirler. Gelecekle ilgili herhangi bir konseptin, elektrikli arabalar n gelecekte hangi flekle bürüneceklerinden ve elektrik kompozisyonunda ne tür roller oynayacaklar ndan ba- ms z olarak en önemli paydafllar bir araya getirmesi gerekir. Bunlar politikalar gerekli paradigma de iflikli inin önünü açabilecek elektrik üreticileri, otomobil üreticileri, tedarikçiler ve hükümetlerdir. Bu konuda Almanya da ilk ad m ekonomi ve teknoloji bakanl - (BMWi), ulaflt rma, inflaat ve kentsel sorunlar bakanl (BMVBS), çevre, do an n korunmas ve nükleer güvenlik bakanl (BMU) ve e itim ve araflt rma bakanl n n (BMBF), Kas m 2008 de Elektrikli Ulafl m bafll kl ulusal strateji konferans n düzenlemesiyle at lm fl oldu. Bu konfersansta E.ON, RWE ve Evonik gibi enerji tedarikçileri, Volkswagen, Daimler, Continental ve Bosch gibi otomobil üreticileri ve Siemens gibi elektronik bileflen flirketleri ile çeflitli araflt rma enstitüleri bir araya getirildi. Alman Ulaflt rma Bakan Wolfgang Tiefensee, toplant da yapt konuflmada, Benim as l hedefim elektrikli ulafl mdan yeni bir ulafl m kültürü ve yeni bir kentsel planlama sistemi yarat lmas n baflaracak yeni bir bulufl olarak faydalanmakt r demiflti. Çevre Bakan Sigmar Gabriel ise tampon birer depolama birimi olarak faaliyet gösteren elektrikli arabalar n yenilenebilir enerji kaynaklar yla önemli bir ba kurulmas na yard mc olaca n düflündü ünü belirtmiflti. Gabriel in söyledi ine göre Almanya, elektrik kompozisyonu içindeki yenilenebilir enerji kaynaklar n n pay n bugünkü yüzde 15 de erinden 2020 y l na kadar yüzde 40 a yükseltmeyi planlad ndan böylesi bir geliflmenin bu ülke aç s ndan de eri çok fazla. Pil ittifaklar. Söz s ras, elektrik arz nda elektrikli ulafl m sa layan bileflenlere veya elektrikli otomobillerin üretimine geldi inde, Almanya flu anda lider konumda. ster konvansiyonel olsun ister rüzgar veya günefltermal, bu ülke dünyan n en verimli enerji tesislerini tasarl yor ve ayr ca enerjiyi uzak mesafelere minimum kay pla tafl yabilecek sistemler de gelifltiriyor. Otomobiller söz konusu oldu unda ise Almanya hem elektrikli motorlarda hem araç elektronik sistemlerinde liderli i kimseye kapt rm yor. Ancak ifl pil teknolojisine gelince durum de ifliyor. Bu

5 Bir Porsche elektrikli bir motorun monte edilmesiyle dönüfltürülüyor. alanda en son yenilikler Çin de ve Kore de gerçeklefltiriliyor. Her ne kadar tüm dünyadaki lityum-iyon pillerin sadece yüzde 1 i Almanya da üretiliyor olsa da, bu alanda halen yeni bir fleyler gelifltirebiliyor. Evonik in ifltiraki LiTec den üç bilim insan ndan oluflan bir tak m, lityum-iyon pilleri için k sa devreyi engelleyen bir separatör gelifltirerek yüksek performansl birimlerin çok daha güvenli çal flmalar n sa lad. Lityum-iyon piller, elektrikli arabalar çal flt rabilecek tek seçenek olarak görüldüklerinden bu bir hayli önemli bir geliflme. Asl nda temel olarak otomotiv ulafl m nda gerekli enerji yo unlu unu sa layabilen tek pil türü de denilebilir. Zaten bu nedenle BMBF de, Almanya n n bu alanda havlu atmamas n sa lamak için bir Lityum- yon Pil ittifak kurmufl durumda. Bu arada BMWi de son teknoloji ürünü sürücü sistemleri gelifltirmek için Mobilite ve Ulafl m Teknolojileri ad alt nda bir araflt rma program bafllatm fl bulunuyor. Burada as l odak olan hibridlerin yan s ra otomobiller için yeni enerji elektroni i sistemlerine yo unlafl lacak. yi denilebilecek bir elektrikli arac n takriben 300 kilometre yol alabilmesini sa layacak 42 kilowatt saatlik bir pile sahip olmas gerekir (bir baflka ifadeyle 100 kilometre bafl na 15 kilowatt saat enerji tüketimi olmas gerekir). Normal flartlarda 230 volt luk voltaj ve 16 amps lik ak m de erlerinin yeterli olaca n varsayarsak böylesi bir pilin flarj etmesi için gereken süre yaklafl k 12 saattir. Siemens Kurumsal Teknolojiler de bir elektrikli ulafl m tak m n n baflkan Profesör Gernor Spielgelberg ise, Ancak 400 volt ve 25 amps lik bir ortamda bu pil sadece iki saat içinde tekrar flarj edilebilir diyor. Almanya daki bütün evlerde trifaze ak m ba lant - s oldu undan 400 volt potansiyeli zaten mevcut. Spielgelberg, fiu anda yapbozda tek eksik kalan parça, araçlar ile elektrik flebekesi aras nda uygun bir arayüz gelifltiril- mesi diye ekliyor. Siemens in Enerji ve Endüstri sektörleriyle çok yak n çal flan Spiegelberg in ekibi, bu flirketin elektri in mobilitesi araflt rmalar nda ve gelifltirmelerinde merkezi bir rol oynuyor. Bu ekibin oda nda ise elektrikli araç sistemlerinin gereksinimleri ile mobilite enerji flebekesi altyap s n n tasarlanmas bulunuyor. Siemens mühendisleri, di er fleylerin yan s ra elektrik üretimi ve da t m seçenekleri, ulaflt rma ve enerji yönetim sistemleri, ak ll ölçümler, enerji elektroni i, yaz l m, sensörler ve elbette elektrikli sürücüler ile enerjinin depolanmas ve geri kazan m üzerinde incelemeler yap yor. Elektrikli sürücüler, enderji depolar olarak hizmet vermelerinin yan s ra Siemens in Çevreci Portföy ünün önemli birer parças haline de gelebilirler. Zaten enerjiyi içten yanmal motorlara k yasla çok daha verimli kullanmalar n n s rr da burada yat yor. Spiegelberg, Bugünkü potansiyelimizle 2020 y l na gelindi inde sadece Almanya da yollarda 4,5 milyon elektrikli araç olaca na inan yorum. Bu araçlar n tümü mevcut flebekeden elektrik alabilecek. Asl nda bunun son derece mütevazi bir tahmin oldu unu da söylemeliyim zira bu rakamda sadece günde en fazla 70 kilometre yol yapan ve ailelerin ikinci araba olarak gördüklerinin yar s dikkate al nm flt r diyor. fiebekeye kat lan arabalar. Siemens in enerji tedarik zincirinin tüm halkalar nda y llarla ifade edilen bir deneyimi ve kimsenin küçümsemeye cesaret edemeyece i devasa bir uzmanl var. Nitekim flirket, araç parçalar ndan enerji flebekesi bileflenlerine kadar gelece in elektrikli ulafl m sistemlerinin tasarlanmas nda ideal pozisyonunu flimdiden alm fl durumda. Siemens in enerji sektörü bölümünden Tobias Wittman, 2008 y l nda Berlin deki Elektrikli Ulafl m Ulusal Strateji Konferans na bu bilinçle kat ld nda, Araçtan fiebekeye Senaryosu isminde bir yaz l m n sunumunu yapm flt. Merkezi ve da t lm fl enerji sistemleri aras ndaki etkileflimin simülasyonunu yapan bu program, elektrikli arabalar n hem bir enerji tüketicisi hem bir enerji kayna olarak oynayacaklar rolü göstermiflti. Araçlar n do ru zamanlarda nas l flebekeden ucuz elektrik çekip depolayabilecekleri ve sonra gün içinde zaman geldi inde nas l kâr ederek bu elektri i flebekeye geri satabilecekleri anlat lm flt. Siemens Enerji Sektörü, EDISON (Da t lm fl ve Entegre bir Pazarda Sürdürülebilir Enerji ve Aç k A lar Kullanan Elektrikli Araçlar) projesi olarak bilinen bir uluslararas konsorsiyumla 2009 fiubat ay nda Danimarka da bir ortakl k sözleflmesi imzalamakla bu tip bir sistem için bir araflt rma ittifak kurmufl oldu. Siemens in bu konsorsiyumdaki etkinliklerden sorumlu baflkan Sven Holthusen, Bu projenin amac, elektrikli ve hibrid araçlar için kullan lan elektrik enerjisi depolayan cihazlar n ve flarj ile deflarj etme teknolojilerinin standartlaflt r lmas d r. Bizim iflimiz, elektrikli araçlar n kamu flebekesine ba lanma potansiyeli üzerinde araflt rmalar yapmak diye konufluyor. Siemens, EDISON projesinin bir orta olarak, flarj etme istasyonlar nda ve ilgili kontrol sistemlerinde pil kapasitelerinin optimum kullan m n sa lamak için gerekenler gibi kilit teknolojilerin koordinasyonu ve temininden sorumlu. Asl nda bu sistemin kalbinde, pillerin flarj edilmesini ve flebekeye enerji aktar m n yöneten enerji elektroni i ile iletiflim sistemleri yat yor. Tüm bunlar, 2020 y l na kadar tüm elektrik enerjisinin yüzde 50 sini rüzgardan sa l yor olaca n duyurmufl Danimarka n n planlar yla uyum içinde. Sonuçta bu ülke fazla elektri in de- Gelecek&Trendler 5

6 6 NOVASYON Brezilya örne i polanmas için çözümler gelifltirilmesini bir hayli kritik görüyor. Spiegelberg bu durumu flöyle aç kl yor: E er rüzgar enerjisini depolama seçene i üzerinde düflünmezseniz yeterli ve istikrarl bir enerji arz sa lamak için normal ç kt n n alt kat kadar sistemler kurman z gerekir. Mobil enerji tesisleri. Elektrikli araçlar flehir flebekesine ba lamak, çok yüksek miktarlarda enerjinin her iki yönde de h zla akmas na neden olaca ndan dikkate de er bir meydan okuman n ortaya ç kmas na sebep olabilir. Düzenleyici enerji, flebekedeki frekans dalgalanmalar n yok etmek için enerji flebekesi operatörünün sa lamak zorunda oldu u enerjiye verilen isimdir. Enerji arz eden tesislerin sundu undan daha fazla enerji talep edildi inde ortaya ç kan bu durumda düzenleyici enerjinin iflleri aksatmayacak kadar k sa bir süre içinde do al gaz tesislerinden, hidroenerji santrallerinden, termal tesislerden veya enerji depolama birimlerinden enerji transferi yapabilmesi gerekir. Kruska, Bu durum bizim zaten haz rl kl oldu umuz bir meydan okuma. Elektrikli araçlar elektrik flebekesine ba lamak için gerekli altyap larda ihtiyaç duyulabilecek her türden bileflenlerin, sistem ve çözümlerin ço una flimdiden sahibiz. Hatta flebeke efllefltirme için SIPLINK ve yerel flebeke transformatörleri hakk nda bile flebeke tasar m uzmanl m z var diyor. Bu bahsedilen sorunlar kula a sanki çok yeniymifl gibi gelse de Siemens in bu sorunlarla ilgili inovasyonlar y llar öncesine dayan yor. Gerçekten de elektrikli arabalar içten yanmal motorlara sahip araçlardan çok daha önce 1885/86 y llar nda Carl Benz taraf ndan icat edilmiflti. Siemens in CEO su Peter Löscher, flirketin Ocak 2009 daki y ll k toplant s nda flöyle söylemiflti: Elektrikli ulafl - m n gelifltirilmesinde bizim mühendislerimizin ç r aç c çal flma gelene i 100 y ldan uzun bir süre önceye dayan r. Sonuçta Elektromote isimli dünyan n ilk elektrikle çal - flan otomobilini 1882 y l nda Werner Siemens piyasaya sürmüfltü. Bugün eskiye k yasla elektrikli araçlar n baflar l olma flanslar çok daha yüksek. Ancak de iflmeyen tek fley var, o da Siemens araflt rmac lar n n ve gelifltiricilerinin elektrikli araçlar n üretiminde önemli bir bulufl yapmak için hissettikleri ç r aç c ruhtur. Tatl tasarruflar Brezilya daki motorlu araçlar n yaklafl k yüzde 40, fleker kam fl ndan üretilmifl alkol ile çal fl yor. Önümüzdeki 5 y l içinde bu rakam n, petrole ba ml l n ve çevreye verilen hasar n daha da azalt lmas yla yüzde 60 seviyesine ç kabilece i konufluluyor. Siemens ise flekerden benzin üreterek enerji tasarrufuna katk da bulunan bu sisteme, üstün teknolojisiyle destek veriyor. São Paulo nun güney metropollerinde yaflayan insanlar n ço u, bu flehri her gün çevreleyen duman n fark na bile varm yor. Samba nas l Brezilya n n vazgeçilmez özelliklerinden biriyse bu hafif sisin de Brezilya ya özgü oldu u düflünülüyor. Ancak São Paulo nun 60 km kadar kuzeyindeki Jundai de yer alan Siemens Endüstriyel Buhar Türbinleri nde sat fl ve pazarlama müdürü olarak çal flan Paulo Costa nun, bu hava kirlili- ine al flmaya hiç niyeti yok. Costa, flehre indi inde, bir kaç y l kadar önce sat n ald ve esnek yak t kullanan arac n sürerek elinden geldi ince hava kirlili inin artmamas - na katk da bulunmamaya çal fl yor. Asl nda yap lan say s z araflt rmayla da konvansiyonel tipte benzinle çal flan araçlara k yasla bu tip arabalar n havay çok daha az kirletti i tespit edilmifl. Costa, Bu flehrin otobanlar nda her gün voltalayan milyonlarca otomobilin hepsinde benzin kullan l yor olsayd São Paulo nun hava kalitesi bin kat beter olurdu diye konufluyor. Arabalar nda alkol ve benzin kar fl m olan verimli esnek yak t kullanan Brezilyal say s her geçen gün art yor. Bu arabalar n baz lar nda, fiyat benzinden çok daha düflük olan etanol bile kullan labiliyor. Hasat edilmeden önceki fotosentez sürecinde, yak ld nda yayd CO2 miktar kadar n emebilen fleker kam fl ndan, etanol biyoyak t üretilen Brezilya da, özellikle de esnek motorlar n CO2 dengesi çok revaçta. Costa, Brezilya da motorlu araçlarda tüketilen yak t n flu anda zaten yüzde 50 si etanol ve bu oran her geçen gün etanol lehine daha da art yor diyor. Etanolün bir yak t olarak cazibesini art - ran bir di er faktör de içinde depolanan enerjinin bir k sm n n do rudan güneflten gelmesi. Bugün insanlar bazen etanol üretimi için enerjiye ihtiyaç duyuldu unu unutabiliyor ancak fleker kam fl ndan elde edilebilen enerji miktar bir dereceye kadar oluyor. Oysa çok daha etkin süreçlerin kullan m yla burada gereksinim duyulan enerji miktar azalt labilir. Siemens in sundu u teknolojiler de bu amaca hizmet ediyor. Costa eski günleri yad ederek Brezilya 1975 y l nda etanol program n bafllatt nda, alkol üreten fleker fabrikalar s k lm fl fleker kam fl saplar ndan oluflan fiber at klar, tesislerin arkas ndaki aç k arazide yakarlard. Halbuki bagasse denilen bu at k fleker kam fl lifleri muazzam birer enerji kayna- yd diyor. Zaten bugün ç kt kapasiteleri 25 ile 70 MW aras nda de iflen biyokütle enerji tesislerinin di er endüstriyel tesislerde kullan lmak üzere elektrik ve buhar üretirken bagasse kullanmalar n n temel nedeni de burada yat yor. Sonuç olarak geçmifl on y lda fleker fabrikalar n n enerjiden sa lad klar getiri on kat artm fl durumda. Brezilyal flirketler biyokütle tesislerinde kulland klar türbinlerden neler beklenmesi gerekti ini çok iyi biliyorlar. Costa flöyle aç kl yor: Müflterilerimizin fiyat duyarl l afl r yüksek. Hal böyle olunca bu çok özel pazarda bafllang çtaki yat r m n maliyeti ile bu cihazlar n yaflam ömürleri boyunca sa layacaklar getiri-götürü dengesinin oldukça farkl oldu u anlam ç k yor. Siemens ise bu soruna çözüm bulmak amac yla Avrupa daki en baflar l türbin mo-

7 Brezilyal dam t c larda fleker kam fl etanole dönüfltürülüyor. Bu sürecin enerji verimlili ini art rmak içinse Siemens in türbinlerinden faydalan larak ezilmifl fleker kam fl saplar ndan enerji üretiliyor (üstte). dellerinden birini, Brezilya pazar n n ihtiyaçlar do rultusunda uyarlamak suretiyle SST300 buhar bas nçl türbininin yeni bir versiyonunu kullan ma sundu. Costa flöyle devam ediyor: Almanya ve Brezilya da çal flan Siemens mühendislerinden oluflturulan bir tak m, Brezilyal müflterilerin özel taleplerini etkin bir flekilde karfl layacak ve tüm parçalar n n Brezilya da kolayl kla bulunabilen malzemelerden üretilmesini mümkün k lan bu model üzerinde aylar n harcad. Elbette kalite ve güvenlik baz nda da hiç bir flüpheye yer b rak lmamas gerekiyordu. Ancak bu modifiye edilmifl türbinin fiyat etiketi, Brezilya n n dört bir yan ndaki fleker fabrikalar n tatmin edecek seviyede, yani orjinalinin yüzde 30 alt nda belirlendi. Örne- in tahliye vanas n n tasar m, maksimum 32 bar a kadar bas nca dayanabilecek flekilde de ifltirildi. Ayr ca bu birimin kompakt ölçüleri sayesinde maliyetler de dikkate de er oranda düflürüldü. Bu gibi kazançlar, Usina Santa Cruz fleker fabrikas n n endüstri direktörü Marcos Monaco ya da oldukça cazip geldi. Marcos, Bu türbinleri Siemens den sat n alma karar m - z n ard nda temel olarak proje flartnamelerimize ve kurallar m za uyum gösteren performans ve parçalar n n bulunabilme özellikleri yatmaktad r ki siparifl adedimizi bugüne kadar birden üçe ç karm fl durumday z diyor. Usina Santa Cruz, Brezilya da faaliyet gösteren 25 büyük fleker fabrikas ndan biri. Usina n n oldukça yüksek bir üretim hacmi var. Her hasat döneminden sonra yaklafl k dört milyon ton fleker kam fl iflliyor. Bu nedenle endüstride, verimlilik anlam nda dikkate de- er bir rekabetçi özellik kazanmas flart. Üstelik geçti imiz aylarda petrol fiyatlar nda yaflanan paraflütsüz yere çak lma nedeniyle fleker kam fl ndan üretilmifl etanolü rekabetçi fiyatlarla piyasaya sürmek de zorlaflm fl durumda. Ancak diyor Costa, Siemens in türbinlerinin katk s yla verimlili- imizi artt rarak bu meydan okuyucu ortamdan hayatta kalarak ç kaca m za eminim. Bu türbinlerin avantajlar hakk ndaki söylentiler öylesine h zl yay l yor ki içlerinde Peru, Arjantin, Kolombiya, ve Meksika n n da bulundu u Latin Amerika ülkelerinin hemen hepsinden siparifller ya maya bafllam fl durumda. Anlafl lan o ki bu geliflme sayesinde otomobillerin yak t depolar art k güneflten gelen enerjiyle daha fazla dolacak. Gelecek&Trendler 7

8 8 NOVASYON Senaryo 2025 Bilgelik tanr ças Y l Güney Hindistan n k rsal kesimindeki enerjiye ba ml olmayan küçük bir kasaban n lise ö rencileri, küçücük de iflikliklerin bile köylerinin enerji ekonomisini nas l etkileyece ini gösteren yeni bir interaktif program test etme flans n yakalar. Yedi yafl nda minik bir k z çocu uyken enerji verimlili i böce i taraf ndan s r ld ma inan yorum. O günü hala hat rlar m. Kas m ay yd ve ya mur nihayet durmufltu. Oldukça iri bir kamyon, köyümüzün yollardan s çrayan çamur ve kirle kaplanmas na neden olmufltu. Kamyon, palmiye orman - m zdaki küçük bir aç kl k alana park etmifl, arkas ndaki devasa büyüklükte bir makineye benzer kutuyu indirmiflti. Kamyon sürücüsü, uzaklaflmadan önce köyün çocuklar na bu makinenin hindistan cevizlerini elektri e çevirece ini ve hepsinin zengin olaca n söylemiflti. T pk bir sihir gibiydi. Bu ifli nas l becerece ini ö renmek için bir dakika bile bekleyemezdim. Çünkü o güne de in günefl batt ktan sonra tamam yla karanl a gömülürdük. Çok k sa bir sürede ö rendi im üzere, hindistan cevizi kabuklar n elektri e çeviren ancak bu ifli onlar bir motoru hareket ettirmek için kullan lan benzine dönüfltürmek için yakan bu makinenin çal flt r lmas ve bak m için aç lan e itim kursuna gönüllü olarak yaz lan erkeklerden biri de benim babamd. Okuldan sonralar genellikle, ö retmenlerimin, lambalar ve di er elektrikli aletler için üretti i enerji sayesinde insanlar n akflamlar n çal flmaya veya di er verimli ifllere adamalar n sa layan bu makine hakk nda söylediklerini düflünür dururdum. Yok efendim dünyaya gelen bebek say s azalacakm fl.

9 nsanlar art k para kazanmak için flehirlere gitmeyeceklermifl. Falan, filan... Bunlar sadece 10 y l önceydi. Bugün her fley çok farkl. Asl nda size her fleyin ne kadar de iflti i hakk nda bir fikir verebilmek için bir kaç hafta önce köyümüze gelen baflka tür bir jeneratörden bahsetmeliyim. Ancak bir kamyonun arkas na yüklenmifl olarak gelmek yerine bu yeni makine internetten ücretsiz olarak indirilmifl ve elektrik üretmek yerine kulland m z elektrikten tasarruf etmemize ve kaynaklar m z çok daha verimli kullanmam za yard mc olacak fikirler üretiyor. Evet! Son derece sihirli bir flekilde enerji ve kaynaklar ekosistemimizin bir bölümündeki herhangi bir de iflikli in, sistemin di er bölümlerini nas l etkileyebilece ini görmemizi sa l yor. Köyümüzün lideri Dr. Advani bu sisteme, Hindu bilgelik ve ö renme tanr ças olan Saraswathi nin ad n koydu. Ayr ca bu yeni yaz l m n büyük bir ihtimalle köyümüzün karbon kredileri satma flans n ola anüstü art raca n da söylüyor. Bu yaz l m, köyümüzün uydu üzerinden 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekiyor. Sonra da bunu, hükümetimizin y llar önce herkesin kulland enerji miktar n takip etmeleri ve azaltmalar amac yla zorunlu tuttu u üzere her bir makineye ilifltirilmifl enerji tüketimini ölçen sensörlerle donat lm fl ucuz ve küçük yüzlerce SIM kart ndan gelen bilgilerle co rafyasal bazda ve efl zamanl olarak birlefltiriyor. Dr. Advani bu sabah bütün s n f bir araya toplayarak köyümüzü daha enerji etkini hale getirmekte ne gibi bir rol oynayabilece- imizi düflünmemizi istedi. S n f m zda oldukça büyük bir ekran kürsü bulunur ve herkes biryandan da göz ucuyla bir sonraki sistemlere giren ve ç kan enerji miktarlar n gösteren küçük k rm z köpükçüklere bakar. Asl nda burada depolar m zdaki hindistan cevizi kabuklar n n temiz yanmas ndan ibaret olan ve ekranda dakika bafl na gram baz nda temsil edilen kuru at k ak fl n n, elektrikle çal flan bir tafl ma band yla jeneratörümüzü nas l besledi ini büyülenmiflçesine izleriz. Bu jeneratör, köyümüzdeki bir kaç yüz evin ihtiyac ndan çok daha fazlas olan 500kW a kadar enerji üretebiliyor. Dr.Advani asl nda üretti imiz enerjinin önemli bir k sm n n ak ll bir elektrik flebekesine sat ld n ve ellerinden geldi ince katk da bulunmaya çal flan bizim gibi di er köylerin de çabalar yla kömürle çal flan bir kaç enerji tesisinin yerine geçti imizi söylüyor. Büyük ekrana bakarken, bir yandan boyunlar nda GPS kolyeleri as l bir düzine Bonnet makaki maymunun konumlar n izlerken di er yandan palmiye orman m zdaki a açlar n dibinden hindistan cevizlerini toplayan küçük robotik toplay c araçlar m z n konumlar n ve enerji seviyelerini görebiliyoruz. Bu maymunlar, a açlar n büyük dallar n sallayarak meyvelerin a açtan düflmelerini sa layacak, sonra da kabuklar n soyacak flekilde e itilmifllerdir. Araçlar n enerji seviyeleri önceden belirlenmifl noktaya geldi inde ise ait olduklar depoya tekrar enerji yüklemesi yapmak ve yüklerini boflaltmak için geri döndüklerini de görebiliyoruz. Bu büyük ekranda ayr ca, minicik köyümüzdeki ya mur suyu toplama tesisimizden gelen kömürle filtrelenmifl temiz su arz n sa layan bir elektrik pompas n n enerji ihtiyac n izleyebiliyoruz. Burada ayr ca, organik moleküllerin yüzde 99 unu ay klayabilen özel gelifltirilmifl bir bakteri türünden faydalanan ve su bas nc yla çal flan kanalizasyon ar tma tesisimizdeki ifl ak fl gibi enerji verimlili ini art r c di er tüm sistemlerin durumunu ve ç kt lar n da izleyebiliyoruz. Zannedersem Dr. Advani simsiyah gözlerini bir projektör gibi üzerime çevirip Evet Bayan Agamya, bu ifli oldukça ciddiye al yor gibi bir haliniz var. Peki enerji etkinli imizi nas l daha da art rabilece imiz hakk nda herhangi bir öneriniz var m? diye sorduktan bir kaç dakika sonra tüm bunlardan fevkalade etkilenmifl görünmek zorundayd m. Ekranda günefl enerjisiyle çal flan bir sokak lambas n temsil eden alana dokunarak alt nda 100W yazan k rm z bir ampulün yanmas na neden olduktan sonra, Efendim, sokak lambalar m z bizler uyurken bile tüm gece boyunca yan yor. Ancak tam da insanlar n çok ifline yarayacaklar sabaha karfl enerjileri tükenmifl oluyor. Sonuçta insanlar haftada birkaç kez pillerini flarj etmek zorunda kal - yor dedim. Ekranda birkaç eve dokunmamla Elektrikli aletler kullan l yor mesaj n n ç kmas bir olmufltu. Ço unda ise enerji çekildi ini gösterecek flekilde Elektrikli El Feneri fiarj Ediyor mesaj ç km flt. Menü seçeneklerinden birine dokunarak ve Tümünü Kapat komutunu gösteren bir ekran n gelmesini sa layarak, E er bunlar n ço u kapat - labilirse jeneratörümüz diye devam ederken ekranda k rm z bir köpükçükle rakam gösteren bir jeneratör görüntüsüne do ru bakarak, flebekeye sat labilecek ekstradan bir 2,5 kilowat saatlik enerji tasarrufu yapabilir demifltim. Advani, Çok zekice, Bayan Agamya ancak bu flarj edicilerin ço u kapat ld nda insanlar ne yapacak? diye sordu. Ben ise Çok basit, sokak fl klar na harekete karfl duyarl sensörler ekleyebilirsiniz. Bu sayede zamanlar n n ço unu kapal yken geçirmelerine karfl n karanl k sabahlar için kullanabilecekleri enerjileri olabilecek. Ve üstelik 60 sokak lambam z n her birinde kullan lmayan enerjinin 18 kilowat ndan üç saatini stoklayabilirsek iflte o zaman gece bafl na 18 kilowat dan bile çok daha yüksek enerji tasarrufu yapabiliriz diye ekledim. Arthur F. Pease Gelecek&Trendler 9

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay.

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay. Project1 5/10/10 10:12 AM Page 1 EKO MAYIS-HAZ RAN 2010 SAYI:3 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Türkiye nin Karbon Taahhüdü Ne Olmal? Yeflil Dönüflüm KOB lerden mi Bafllayacak? mkânlar,

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

EKO. Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler. Sosyal Sorumlulu a Yeni Standart: ISO 26000. 16 Sayfal k Özel Cancun Eki BARDAK BOfi MU, DOLU MU?

EKO. Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler. Sosyal Sorumlulu a Yeni Standart: ISO 26000. 16 Sayfal k Özel Cancun Eki BARDAK BOfi MU, DOLU MU? Project1 1/14/11 9:47 AM Page 1 EKO OCAK-fiUBAT 2011 SAYI:7 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Do ayla Sorun! da S f r Yeflil fl Plan Nas l Yap l r? Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKO MART-N SAN 2010 SAYI:2 MIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A 7 TL (KDV dahil) TEM Z TEKNOLOJ LER: Art k Çok mu Geç? Victor Ananias: Organik ç

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı