Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri"

Transkript

1 BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer) elektronik devre elemanlarýnýn (direnç, kondansatör, bobin, diyod, transistör, entegre vb.) birleþimiyle üretilmektedir. 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda elektronik bilim dalýnda ortaya çýkan hýzlý geliþmeler günümüzde kullandýðýmýz olaðanüstü özellikli bilgisayarlarý ortaya çýkarmýþtýr. Verileri çok kýsa sürede iþleyebilen bilgisayar, insanoðlunun üretim, iletiþim, eðitim, eðlence kalýplarýný kökten deðiþtirmiþtir. Bilgisayarýn elektronik devreleri tek baþýna hiçbir iþlem yapamaz. Onu akýllý hâle getiren yazýlým (software) adý verilen komutlar bütünüdür. Günümüzde ortalama bir ev kullanýcýsý bilgisayarla þu iþleri yapabilmektedir: Yazý yazma, resim çizme, sunu hazýrlama, web sitesi oluþturma, müzik dinleme, TV izleme, internete baðlanma, telefon etme, faks çekme-alma, elektronik posta gönderme-alma, sohbet (chat) etme. Ülkemizde bilgisayarýn evlere girmesi ortalama 10 yýllýk bir geçmiþe sahiptir. Son 10 yýlda donaným ve yazýlým fiyatlarýnýn çok düþmesi orta gelirli ailelerin bile bilgisayar edinebilmesini olanaklý hâle getirmiþtir. B. BÝLGÝSAYARIN TARÝHÇESÝ Bilgisayarýn ortaya çýkmasýna kadar geçen tarihsel süreç çok uzundur. Ýnsanoðlunun milâttan önce 4000 li yýllarda baþlayan hesaplayýcý geliþtirme çalýþmalarý Resim 1 de görülen abaküs adý verilen basit aracýn bulunmasýyla baþlamýþtýr. Resim 1: Abaküs Abaküsten sonraki asýrlarda icat edilen hesaplayýcýlar diþlilerin belli bir düzende birleþtirilmesiyle üretilmiþti. Yani mekanik yapýlýydý. Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri 20. yüzyýlýn baþlarýnda resim 2 de görülen lâmbalý (havasý alýnmýþ tüplü) elektronik devre elemanlarý bulundu. Bu elemanlar kullanýlarak yapýlan bilgisayarlar çok elektrik harcýyor, sýk arýza yapýyor, yüksek bir ýsý yayýyor ve çok yer kaplýyordu. 1

2 Resim 3: Transistörlü devre örneði 1950 li yýllarda bulunan transistör (resim 3) sayesinde elektronik alanýnda yeni bir dönem baþladý. Tüm elektronik cihazlarda olduðu gibi bilgisayarlarýn üretiminde de transistörler yoðun olarak kullanýlmaya baþlandý. Yarý iletken adý verilen silisyum ve germanyum gibi elementler kullanýlarak yapýlan transistör küçük boyutlu bir devre elemaný olduðundan çok az bir enerji harcýyor ve hýzlý çalýþýyordu. Resim 4: Tümdevre (yonga) örnekleri 1970 li yýllarda yüzlerce transistörün bir gövde üzerinde özel yöntemler kullanýlarak baðlanmasýyla resim 4 te örenkleri verilen entegreler (tüm devre, yonga, chip) geliþtirildi. Entegrelerle yapýlan bilgisayarlar biraz daha küçüldü ve hýzlandý li yýllarda binlerce hatta milyonlarca transistörün küçük bir gövde üzerinde özel yöntemler kullanýlarak baðlanmasýyla entegreler (tümdevre, yonga) geliþtirildi. Entegrelerle yapýlan bilgisayarlar biraz daha küçüldü ve hýzlandý. Bilgisayar Çeþitleri Bilgisayarlar veri iþleme, fiziksel büyüklük ve baðlantý þekillerine göre üç grupta toplanabilir. 1. Veri Ýþleme Þekline Göre Bilgisayar Türleri a. Sayma Tekniðine Dayalý Bilgisayarlar Tüm iþlemleri sayýlarla yapan bilgisayarlardýr. Bu tür bilgisayarlara veri giriþi ve çýkýþý sayýsal (dijital) olarak gerçekleþtirilir. Evlerde ve iþ yerlerinde kullandýðýmýz bilgisayarlar bu türdendir. b. Ölçme Tekniðine Dayalý Bilgisayarlar Fiziksel büyüklükleri ölçen ve sonuçlarý yine fiziksel büyüklük olarak geri veren bilgisayar türleridir. Bu tür bilgisayarlar, veri giriþini grafik olarak alýr ve sonucu yine grafik olarak verir. 2. Fiziksel Büyüklüklerine Göre Bilgisayar Türleri a. Küçük Boy (Kiþisel) Bilgisayarlar Yaygýn olarak kullanýlan bilgisayarlar bu türdendir. Bu bilgisayarlar PC (personel computer, kiþisel bilgisayar) olarak adlandýrýlýr. IBM in 1981 yýlýnda ürettiði ilk PC nin çok beðenilmesi üzerine diðer firmalar da bu bilgisayara benzer (uyumlu) ürünler yapmaya baþladýlar. Küçük boy bilgisayarlar iki gruba ayrýlabilir. 2

3 Resim 5: Masaüstü bilgisayar örnekleri I. Masaüstü (Desktop) Bilgisayarlar Baðýmsýz çalýþabilir. Birden fazla bilgisayar, birbirine baðlanarak bir að da oluþturabilir. Resim 6: Küçük boy bilgisayar örnekleri II. Taþýnabilir Bilgisayarlar (Notebook, Laptop) Defter büyüklüðünde olmalarýna karþýn masaüstü bilgisayarlarýn yapabildiði tüm iþlemleri gerçekleþtirebilirler. Resim 7: Büyük boy bilgisayarýn kasasý III. Büyük Boy Bilgisayarlar Fiziksel yapý, iþlem hacmi ve çevre birimleri açýsýndan büyük boyutludur. Bu tür bilgisayarlar ana bilgisayar diye adlandýrýlýrlar. Bankalarda kullanýlan bilgisayarlarýn baðlý olduðu ana bilgisayarlar bu türdendir. 3. Baðlantý Þekillerine Göre Bilgisayar Türleri a. Tek Kullanýcýlý Bilgisayarlar Çalýþma anýnda baþka bir bilgisayar tarafýndan kontrol edilmeyen, yani bir baþka bilgisayarla baðlantýsý olmayan bilgisayarlardýr. b. Çok Kullanýcýlý Bilgisayarlar Bir ana bilgisayara baðlý olan ve ana bilgisayar tarafýndan yönlendirilip kontrol edilen bilgisayardýr. Bu bilgisayarla ayný anda birden fazla kiþinin iþlem yapabilmesi mümkündür. Çok kullanýcýlý bilgisayarlarda þunlar bulunur: I. Ana bilgisayar (server) 3

4 II. Að yapýsý (kablo baðlantýlarý) III. Terminaller Þekil 1: Çok kullanýcýlý bilgisayar sisteminin blok þemasý Ana bilgisayara baðlý olarak çalýþan bilgisayarlara terminal adý verilir. Terminaller baðlanma ve að yapýlarýna göre farklýlýk göstermesine karþýn, akýllý ve akýlsýz olmak üzere ikiye ayrýlýrlar. Bir aða baðlý olarak iþlem yapan terminaller akýlsýz, hem aða baðlý olarak hem de tek baþýna iþlem yapabilen terminaller ise akýllý olarak nitelendirilir. C. BÝLGÝSAYAR AÐLARI Veri (data) iletmek ve bilgisayar kaynaklarýný ortak kullanmak için birden fazla bilgisayarýn birbirine baðlanmasýna að denir. Að, kablolu ya da kablosuz olabilir. Bilgisayarlar veri iþlemenin yanýnda veri iletiminde de kullanýlýr. Bilgisayarlarýn birbirine baðlanmasýnda temel amaç, verilerin iletilmesi bir yerde toplanmasýný saðlamaktýr. Bürolar, iþletmeler, bankalar vb. bilgisayar aðlarýndan yararlanmaktadýr. 1. Yerel ve Ulusal Aðlar a. Yerel Aðlar (Local Area Networks, LAN) Kýsa mesafelerde (ayný bina içerisinde) bulunan bilgisayarlarýn birbirleriyle iletiþimini saðlamak için kullanýlan baðlantýdýr. Yerel að yapýsýndaki bilgisayarlarda faks ve yazýcý gibi yan birimler yer alýr. Örneðin, bir bankanýn þubesindeki bilgisayar yapýsýný incelediðimizde, bankada çalýþan personelin her birinin önünde bir bilgisayar ve yazýcý bulunmaktadýr. Bazen iki memur ayný yazýcýyý kullanabilmektedir. Buradaki bilgisayar ve yazýcýlar, veri aktarýmýný yapabilmek için kabloyla saðlanan yerel að baðlantýlarýný kullanýrlar. Yerel aðda bulunan bilgisayarlarýn görevleri þunlardýr: Ana (Server) Bilgisayar Bu bilgisayar, çok kullanýcýlý olarak adlandýrýlan að ortamýnda kendisine baðlý bilgisayarlarý yönetir, izler ve veri paylaþýmýný düzenler. Terminal Að ortamýnda ana bilgisayara baðlý olarak çalýþan bilgisayardýr. 2. Ulusal Aðlar (WAN, Wide Area Networks) Birbirinden uzakta olan bilgisayarlarýn birbirine baðlanmasý iþlemidir. 4

5 Þekil 2: Geniþ að baðlantýsýnýn blok þemasý Ulusal aðlarýn bilgisayar baðlantýlarý modemler üzerinden gerçekleþtirilir. Modem (modülatör/ demodülatör), bilgisayardan gelen sayýsal verileri analog sinyallere analog sinyalleri ise sayýsal sinyaller hâline dönüþtürebilir. Þekil 3: Modemin bilgisayardan gelen dijital sinyalleri analog sinyal hâle getiriþinin basit olarak gösterilmesi Modemli baðlantýlar deðiþik þekillerde (çevirmeli, kiralýk hat) olabilmektedir. I. Kiralýk Hatlar (Leased Lines) Sadece kullanýcýya tahsis edilen hatlardýr. Bu hat sürekli olarak açýktýr. II. Çevirmeli Telefon Hatlarý (Dial Lines) Ýki nokta arasýnda sürekli bir baðlantý yoktur. Sadece baðlantý kurulmak istendiðinde karþý tarafýn telefon numarasý çevrilir ve kullanýlan süre kadar ücret ödenir. 3. Ýnternet ve Ýntranet a. Ýnternet Dünya üzerindeki bilgisayar kullanýcýlarýnýn birbirlerine baðlanmasýný saðlayan geniþ aða internet denir. Ýnternet baðýmsýz bir yapýya sahiptir. Ancak, internet üzerinde oluþabilecek karýþýklýklarý önlemek için düzenleme görevini üstlenmiþ kuruluþlar vardýr. Bu kuruluþlar, adresleme ve standartlarla uðraþýrlar. Bu kuruluþlarýn dýþýnda internete hiçbir kurum ya da ülke hâkim deðildir. Resim 8: Ýnternetin yapýsýnýn basit olarak gösterilmesi Ýnternet üzerinde yer alan bilgilere ulaþmak için aðýn içerisinde belirli adresleme kurallarýna 5

6 uyulmasý gerekir. Bu kurallara uyularak dünyanýn herhangi bir yerinde internete aktarýlmýþ bilgileri kendi bilgisayarýmýza indirmemiz mümkündür. b. Ýntranet Bir kurum içerisinde interneti kullanarak yapýlan iþlemlere intranet denir. Diðer bir deyiþle intranet, kurum içerisinde kullanýcýlarýn bilgi alýþ veriþi gibi iþlemleri internetin kaynaklarýný ve gücünü kullanarak yapmasýdýr. Ç. BÝLGÝSAYARIN VERÝLERÝ ÝÞLEME ÞEKLÝ Bilgisayara veri giriþi iþleminde günlük hayatta kullanýlan harf ve rakam gibi sembollerden yararlanýlýr. Bilgisayar, bunlarý kendi anlayacaðý þekle (forma) dönüþtürür. Bilgisayara girilen veriler iki grup altýnda toplanýr: I. Sayýsal (Nümerik) Veriler Sayýsal veriler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan oluþan rakamlardýr. II. Alfasayýsal (Alfanümerik) Veriler Harf, rakam ve özel karakterlerin bir arada kullanýlabildiði veri tipidir, örneðin, 10 Ocak 1998 ifadesinde rakam, harf ve özel karakterler birlikte yer almaktadýr. Alfasayýsal veri tipi içerisinde üç tip veri bulunur. Rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Harfler: A, B, C, D,...,X, Y, Z Özel karakterler:!, ', *, +, %, &, /, (, ), =,?, _, \... Bilgisayar, girilen karakterlerin her birini 0 ve 1'lerden oluþan ikili (binary) sayý sistemiyle yorumlar ve iþlem yapar Ýkili sayý sistemini oluþturan 0 ve 1'ler yüksek voltaj ya da alçak voltaj olarak nitelendirilebildiði gibi, anahtarýn açýk ve kapalý olmasý durumuyla da ifade edilir. Þekil 4: Anahtarýn açýk (0) ve kapalý (1) olma durumu 0 ve 1'lerden oluþan her bir basamak BIT (binary digit) olarak adlandýrýlýr. Bit, tek baþýna bilgisayarda bir anlam ifade etmediði için gruplandýrýlýr. Bu gruplandýrma 8'li, 16'lý ve 32'li olabilir. 8 bit birleþerek bir karakterlik bilgi ifade eden bellek birimini oluþturur. 8 bitlik veriye 1 byte (bayt) denir. Byte, bilgi saklamada kullanýlan en küçük birimdir. Bilgisayara girilen her karakter (harf, rakam, özel karakterler ve grafikler) bir byte ile temsil edilir. Ýkili (binary) sayý sisteminde 1 byte ile 256 deðiþik karakter kodu ifade edilebilir. Bilgisayarlarda iki tür kod sistemi vardýr. Bunlar: I. ASCII (American Standart Code for Information Interchange) II. EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) Örnek: Basit anlamýyla A harfi bilgisayarda byte ile olarak ifade edilebilir. Klâvyeden bir tuþa basýldýðýnda bilgisayar, tuþun karþýlýðý olan byte dizisini oluþturur ve buna baðlý iþlemi gerçekleþtirir. 6

7 D. BÝLGÝSAYARIN KAPASÝTESÝ Bilgisayarda kapasite (depolama, saklama) birimi byte olarak ifade edilir. Bilgisayarlarda kapasite ölçüm birimleri aþaðýdaki gibidir: 0 ya da 1 : 1 bit 8 bit : 1 byte (bayt) 1024 bayt : 1 kilobayt (kb) 1024 kb : 1 megabayt (MB) 1024 MB : 1 gigabayt (GB) 1024 GB : 1 terabayt (TB) E. BÝLGÝSAYARIN DIÞ DONANIMI Giriþ birimleri, çýkýþ birimleri ve depolama birimleri ayný zamanda bilgisayarýn dýþ donanýmdýr. Baþka bir deyiþle, bilgisayara dýþarýdan bilgi verilmesini, bilgisayar tarafýndan bulunan sonuçlarýn alýnmasýný ve gerektiðinde saklanmasýný saðlayan birimlerin tümü, bilgisayarýn dýþ donanýmýný oluþtururlar. Geliþen teknolojiyle birlikte giriþ, çýkýþ ve depolama birimlerine yenileri eklenmekte ya da bu birimlerin özellikleri geliþtirilmektedir. Dýþ donaným birimleri þunlardýr: Resim 9: Türkçe Q klâvye 1. Klâvye (Keyboard) Üzerinde harf, rakam ve sembolleri içeren tuþlarý bulunduran ve bunlara basýldýðýnda bilgisayara veri ve komut giriþini saðlayan birime klâvye denir. Klâvyenin tipini belirtirken kullanýlan Türkçe sözcüðü, klâvye üzerinde Türkçe de bulunan bütün harflerin var olduðunu gösterir. Klâvyenin sol üst köþesindeki harf klâvyenin F ya da Q tipi olduðunu belirtir. Klâvyelerin kablosuz modelleri de vardýr. Bu modellerde klâvye ile bilgisayar iletiþimi enfraruj ýþýný kullanýlarak saðlanmaktadýr. Ülkemizde kullanýlan klâvyeler, tuþlarýnýn diziliþ sýrasýna göre üç çeþittir. a. Q klâvye: Ýngiliz klâvyesi olarak da adlandýrýlýr. Q harfi, klâvyenin sol baþýnda yer alýr. b. F klâvye: Türkçe klâvye olarak da adlandýrýlýr. Bu klâvyede harf diziliþi, daktilolardaki gibidir. c. Q Türkçe klâvye: Q klâvyede Türkçe Ö, Ç, Þ, l, Ð, Ü harfler, sað tarafa yerleþtirilmiþtir. Klâvye üzerindeki tuþlarýn özellikleri þunlardýr: a. Genel Amaçlý Tuþlar Büyük ve küçük harfler ile rakamlarýn yazýlmasý için kullanýlan tuþlardýr. Klâvyeden sürekli 7

8 olarak büyük harf yazýlacaðý zaman Caps Lock tuþuna basýlýr. Büyük harf yazýmýndan vaz geçmek için Caps Lock tuþuna bir kez daha basýlýr. Ara sýra büyük harf yazýlacaðý zaman ise shift (kaldýrma) tuþuna basýlýrken ilgili harfe basýlýr. Klâvyenin sol tarafýnda bulunan sayý tuþlarýnýn üst kýsmýnda bulunan karakterleri yazdýrabilmek için Shift (kaldýrma) tuþuna basýldýktan sonra ilgili tuþa basýlýr. Örneðin % karakterini yazdýrabilmek için Shift tuþuyla birlikte 5 tuþuna basýlýr. b. Fonksiyon Tuþlarý Klâvyenin en üst sýrasýnda yer alan ve F1 den F12 ye deðin sýralanan tuþlardýr. Fonksiyon (iþlev) tuþlarý kullanýlan yazýlýma göre farklý görevler üstlenirler. Örneðin, F1 tuþu Microsoft firmasý tarafýndan üretilmiþ yazýlýmlarda (Word, WordPad vb.) yardým isteme iþleminde kullanýlýr. Resim 10: Fonksiyon tuþlarý c. Sayý Tuþlarý Bilgisayar klâvyesinde iki grup sayý tuþu vardýr. Birinci grup klâvyenin sol tarafýnda, ikinci grup ise klâvyenin sað tarafýnda yer alýr. Klâvyenin sað tarafýnda yer alan sayý tuþlarý daha çok rakamsal iþlemleri yoðun olarak kiþiler tarafýndan kullanýlýr. Saðdaki sayý tuþlarýnýn etkin (aktif) olabilmesi için Num Lock tuþuna basýlýr. Resim 11: Klâvyenin sað tarafýnda bulunan sayýsal iþlem tuþlarý ç. Kursör (Ýmleç, Ekleme Noktasý) Kontrol Tuþlarý Bu bölümde bulunan yön tuþlarý ekleme noktasýnýn yukarý, aþaðý, saða ve sola hareketini saðlar. Üzerinden geçtiði karakterlere herhangi bir etkisi olmaz. Ekleme noktasý hareket tuþlarý klâvyenin orta bölümünde bulunduðu gibi sayýsal iþlem bölümünde de bulunur. Ancak sayýsal iþlem bölümündeki yön tuþlarýnýn aktif olmasý için Num Lock tuþunun ýþýðýnýn sönük olmasý gerekir. d. Özel Amaçlý Tuþlar Resim 12: Ekleme noktasý kontrol tuþlarý 8

9 Hemen her türlü yazýlýmda en çok kullanýlan tuþlardýr. Þimdi bunlarý inceleyelim. I. Enter Tuþu Enter tuþu o satýrda yazýlacak bilginin bittiðini belirterek bir alt satýra geçmek için kullanýlýr. Bu tuþ, bazý klâvyelerde return olarak adlandýrýlmýþtýr. Klâvyeden yazýlan komut, ancak Enter tuþuna basýldýðýnda iþleme baþlar. Klâvye üzerinde iki tane Enter tuþu bulunur. Bunlardan biri harflerin bulunduðu bölümün saðýnda, ikincisi ise sayýsal iþlem tuþlarýnýn saðýndadýr. Görev ve kullaným þekli birbirinin aynýdýr. Resim 13: Enter tuþlarý II. Space Bar (Boþluk) Tuþu Ýmleci (ekleme noktasýný) saða doðru hareket ettirir. Ara çubuðu olarak da isimlendirilir. III. Delete (Del) Tuþu) Ýmlecin (ekleme noktasýnýn) bulunduðu noktanýn saðýndan baþlayarak bir karakter silinmesini saðlar. Kelime silmek için ise Del tuþu Ctrl tuþuyla birlikte kullanýlýr. Del tuþu klâvyede hem orta bölümde hem de sayýsal tuþ grubu bölümünde bulunur. Sayýsal tuþ grubunda bulunan Del tuþunun aktif olmasý için Num Lock ýþýðýnýn sönük olmasý gerekir. IV. Caps Lock Tuþu Büyük harf kilitleme tuþudur. Bir defa basýldýðýnda, bundan sonra yazýlacak tüm harflerin büyük olmasýný saðlar. Bu tuþ yalnýzca harfler için geçerlidir. Basýlý durumda olup olmadýðý, klâvyenin sað tarafýndaki Caps Lock ledinden anlaþýlýr. Led ýþýk yayýyorsa, Caps Lock tuþu aktif durumda demektir. Caps Lock tuþunun görevine son vermek için, bu tuþa tekrar basýlmalýdýr. Bu durumda Caps Lock ýþýðý sönecek ve bundan sonra yazýlacak olan harfler küçük olacaktýr. Resim 14: Caps Lock tuþu V. Backspace Tuþu Sola doðru silme tuþudur. Ýmlecin üzerinde bulunduðu yerin solundaki karakteri siler ve bir karakter sola kayar. Resim 15: Back Space tuþu VI. Insert (Ins) Tuþu Ekranda yazýlmýþ bir karakter kümesinin arasýna, herhangi bir ekleme yapmak için kullanýlýr. Insert tuþu klâvyede iki ayrý yerde bulunur. Klâvyenin sayýsal iþlem bölümündeki Ins tuþunun kullanýlabilmesi için Num Lock ýþýðýnýn sönük konumda olmasý gerekir. VII. Shift (Kaldýrma, Üst Karakter) Tuþu Ýki iþlemi gerçekleþtiren ve üzerinde üç ayrý karakter olan tuþlardan üstteki (ikinci) karakterin 9

10 yazýlmasýný saðlar. A tuþuna Shift tuþuyla birlikte basýldýðýnda büyük A yazýlýr. VIII. Num Lock Tuþu Klâvyenin saðýnda bulunan tuþlarýn iþlevlerini deðiþtirir. Num lock tuþunun ýþýðý yanýyor ise, tuþlarýn üst tarafýnda yer alan iþlemler yapýlýr. Num Lock tuþunun ýþýðý yanýyor ise tuþlarýn sayý iþlemleri yapýlýr, Sönükse yönlendirme ve diðer iþlemler yapýlýr. IX. Tab tuþu Ýmleci saða doðru 8 karakter hareket ettirmeye yarar. Shift tuþuyla birlikte basýldýðýnda benzer iþlemi sola doðru yapar. Windows iþletim sisteminde Alt tuþuyla birlikte Tab tuþuna basýldýðýnda açýk yazýlýmlar arasýnda geçiþ yapýlabilir. X. Esc (Escape, Kaçýþ) Tuþu Kullanýlan yazýlýma göre çeþitli görevler üstlenebilen bu tuþ, genel olarak bilgisayarýn yapmakta olduðu iþleme son vermek amacýyla kullanýlýr. XI. Alt Tuþu Klâvye üzerinde bulunan harf ve özel iþaretler sýnýrlýdýr. Ancak bilgisayarda yazabileceðiniz karakterler klâvyede görebildiklerimizle sýnýrlý deðildir. Klâvyede görülmeyen özel karakterleri yazabilmek için Alt tuþuyla sayýsal iþlem tuþlarý bölümündeki rakamlardan yararlanýlýr. Bilgisayarýn tanýdýðý rakam, harf ve özel iþaretlerden oluþan 255 adet karakterin bellekte bir sýra numarasý vardýr. Alt tuþuyla birlikte sayýsal iþlem tuþlarý bölümündeki rakamlarla karakterin sýra numarasý yazýlarak belirlenen karakterler elde edilir. Örneðin, Alt tuþuyla birlikte 226 tuþlandýðýnda â, Alt tuþuyla birlikte 238 tuþlandýðýnda ise î iþareti elde edilir. Alt tuþu bazý yazýlýmlarda farklý iþlevler için de kullanýlýr. Örneðin, Word yazýlýmýnda Alt tuþu, Ctrl ve G tuþlarýyla birlikte kullanýldýðýnda Git komutu verilmiþ olur. Resim 16: Alt tuþu XII. Alt Gr Tuþu Tuþlarýn sað alt köþesinde yer alan karakterlerin yazýlmasýný saðlar. Örneðin köþeli parantezi ( [ ) yazabilmek için AltGr tuþu basýlýyken 9 tuþuna basýlýr. XIII. Page Up (PgUp, Yukarý Sayfa) Tuþu Ýmleci (ekleme noktasýný) bir sayfa yukarýya taþýr. Kl âvyede iki adet Page Up tuþu vardýr. XIV. Page Down (PgDn, Aþaðý Sayfa) Tuþu Ýmleci bir sayfa aþaðýya taþýr. Klâvyede iki adet Page Down tuþu vardýr. XV. Home Tuþu Bu tuþun iþlevi kullanýlan yazýlýma göre farklýlýk gösterir. Genel olarak imleci bulunduðu satýrýn baþýna ya da ekranýn en baþýna getirir. XVI. End Tuþu Bu tuþ home tuþunun tam tersi iþlem yapar. Ýmleci bulunduðu satýrýn sonuna ya da ekranýn en 10

11 sonuna getirir. XVII. Print Screen / Sys Rq Tuþu Ekranda var olan bilgilerin panoya aktarýlmasýný saðlar. Print Screen tuþu Alt tuþuyla birlikte kullanýldýðýnda ise ekrandaki görüntünün tamamý deðil, sadece aktif olan pencere görüntüsü panoya (clipboard a) aktarýlýr. Panoya aktarma iþlemi, ekrandaki bilgilerin geçici bir süre için bilgisayar belleðinde saklanmasý amacýyla yapýlýr. XIX. Ctrl Tuþu Ctrl tuþu tek baþýna kullanýlmaz. Klâvye üzerindeki bazý tuþlarla birlikte kullanýlarak çeþitli iþlevleri gerçekleþtirir. Örneðin Ctrl tuþu, Alt ve Del tuþlarýyla birlikte kullanýldýðýnda bilgisayarýn kapanýp yeniden baþlamasý saðlanýr. Word yazýlýmýnda Ctrl+C tuþuna basýldýðýnda seçili metin ya da nesne kopyalanarak panoya aktarýlýr. XX. Pause / Break Tuþu Bilgisayarýn yapmakta olduðu iþlemin geçici bir süre durdurulmasýný saðlar. Klâvyenin herhangi bir tuþuna basýldýðýnda, durdurulan iþlem devam eder. XXI. Scroll Lock Ekranda imlecin bulunduðu yeri sabit tutarak ekranýn kaymasýný saðlar. XXI. Winkey Tuþu Ýmleç (Kursör, Ekleme Noktasý) Ekranda yanýp sönen ve ekranýn neresinde bulunduðumuzu gösteren ýþýklý göstergedir. Fare Göstergeci Fareyi hareket ettirdiðimizde ekranda görülen küçük oktur. Farenin sol tuþuna bastýðýmýz zaman göstergeç üzerinde bulunduðu düðmeyi çalýþtýrýr. Alternatif Tuþlar Klâvyede yer alan ctrl ve alt tuþlarý tek baþýna kullanýlmaz. Bir baþka tuþla ayný anda basýlarak kullanýlýr. Ctrl+C Break tuþuyla ayný iþlevi yapar. Çalýþmakta olan iþlemi keser. Ctrl+S Pause tuþuyla ayný iþlemi yapar. Yapýlmakta olan iþlemi bir tuþa basýncaya kadar durdurur. Herhangi bir tuþa basýldýðýnda kaldýðý yerden iþleme devam eder. Ctrl+Alt+Del Bilgisayarý güç düðmesi kullanmadan açýp kapatmaya yarar. Bu iþlemi yapmak iþletim sisteminin çökmesine yol açar o nedenle sýk kullanýlmamalýdýr. 11

12 2. Monitör (Ekran) Monitör, bilgisayarýn görüntü birimidir. Yaygýn olarak 14, 15 ve 17 inçlik boyuta sahip renkli ekranlar kullanýlmaktadýr. Diz üstü bilgisayarlarda ise likit kristal (LCD) ekran vardýr. Resim 17: Ekran kontrol düðmeleri ve ekranýn boyutlarýnýn köþegen uzunluðuna göre belirleniþi Ekranýn kalitesini belirleyen deðer pixel (piksel, noktacýk) kavramýdýr. 0,27 ya da 0,28 piksel yoðunluklu ekranlar tercih edilmelidir. Resim 18: Ekrandaki görüntüyü oluþturan pikseller Ekranda oluþan görüntünün kalitesi açýklanýrken çözünürlük (resolution) terimi kullanýlýr. Ekranýn çözünürlüðü toplam ekran yüzeyinin kaç ekran noktasýna ayrýþtýðý belirlenerek ifade edilir. Çözünürlüðü 800x600 ekran noktasý olan bir monitörün vereceði görüntünün kalitesi 640x480 olan bir ekranýnkine oranla çok daha iyi olacaktýr. Noktalar (pixel: picture element) arasýndaki aralýk (nokta aralýðý: dot pitch) çok olunca nokta sayýsý azalýr. Noktalar arasýndaki mesafe az olunca da noktacýk sayýsý artar böylece görüntü daha net olur. Ekranýn net ve hýzlý olmasý için ekran kartýnýn da kaliteli olmasý gerekir. Uygulamada MB lýk ekran kartlarý mevcuttur MB lýk bir ekran kartý standart (ev) kullanýcýlarý için yeterli olmaktadýr. Ekran seçerken titreþimi düþük, az radyasyon yayan ve TSE ya da ISO9002 kalite belgesine sahip markalar yeðlenmelidir. a. Katot Iþýn Tüplü (CRT, Cathode Ray Tube) Ekranlar Siyah-beyaz ya da renkli modelleri bulunan CRT ekranlar çok yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Bu tür ekranlarýn enerji harcamasý yüksektir. Masa üzerinde çok yer kaplarlar. Ayrýca insan saðlýðý açýsýndan zararlý radyasyon yayarlar. 3-4 yýl öncesine deðin analog yapýlý olarak üretilen 12

13 CRT tipi ekranlar günümüzde dijital yapýlý olarak üretilmektedir. Ev ve iþ yerlerinde kullanýlan katot ýþýnlý ekranlarýn cam tüpleri statik elektriklenme nedeniyle çok toz çeker. Toz ise nem ile birleþtiði zaman elektronik devreler üzerinde bozucu etki yapar. Ýþte bu nedenle ortamýn kirlilik durumuna göre ekranlarýn içi 6-12 ayda bir kez üfleyici özellikli hava kompresörüyle temizlenmelidir. Bu iþlem yapýldýðý zaman ekran az ýsýnýr, devre elemanlarýnýn ömrü uzar ve ekranýn arýza yapma olasýlýðý düþer. Ayrýca, ekran kullanýlmadýðý zaman tozlara karþý örtü ile korunmalýdýr. Resim 19: Katot ýþýn tüplü (CRT) ekran çeþitleri Þekil 8: Katot ýþýn tüplü (CRT) ekranýnýn iç yapýsýnýn blok þemasý Yukarýda verilen þekilde görüldüðü gibi CRT tipi ekranlarda elektron tabancasýndan çýkan elektron demetleri yatay ve düþey saptýrýcý devreleri sayesinde ekranýn fosfor kaplý tabakasýna çarpar. Ekranýn cam yüzeyine çok yakýndan bakýldýðýnda görülebilen minik fosfor parçacýklarý sayesinde görüntü oluþur. Siyah-beyaz ekranlarda bir adet elektron tabancasý bulunurken, renkli ekranlarda üç adet elektron tabancasý bulunur. b. Sývý Kristalli (LCD, Liquid Cyristal Display) Ekranlar Elektriklendiðinde renk deðiþtirme özelliðine sahip sývý elementler kullanýlarak yapýlan LCD ekranlar hafiftir ve çok az yer kaplar. Ayrýca yaydýklarý radyasyon oraný da çok düþüktür. Ancak günümüzde fiyatlarý henüz çok yüksektir. 13

14 Resim 20: Sývý kristalli (LCD) ekran örnekleri 3. Disket Sürücü (Floppy Disk Driver, FDD) Disketlerin bilgisayar ile haberleþmesini saðlayan arçlara disket sürücü (floppy driver) denir. Günümüzde 3,5 inçlik disket sürücüler yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Eski model bilgisayarlarda ise 5,25 inçlik disket sürücüler karþýmýza çýkmaktadýr. Resim 21: Disket sürücü örnekleri Disket sürücü cihazý aþaðýda verilen resimde görüldüðü gibi verileri manyetik alan olarak diskete kaydeder. Bu iþlem þöyle gerçekleþir: Bilgisayarýn iþlemcisinden gelen elektrik sinyali (lojik 1) disket sürücünün okuma yazma kafasýnýn mini bobininde bir manyetik alan oluþturur. Kafada oluþan manyetik alan disket yüzeyinde bulunan küçük boyutlu demir tozlarýný mýknatýslar. Disket sürücü disketteki bilgileri okuyacaðý zaman ise yukarýda anlatýlan iþlemin tersi olur. Yani, disket yüzeyindeki manyetik alan (mini mýknatýs) okuma yazma kafasýnýn bobininde elektrik akýmý oluþturur. Disket sürücülerin motorlarý 300 d/d ile döndüðünden 7200 d/d ile dönen sabit disklere göre veri okuma/yazma hýzlarý çok düþüktür. Resim 22: Disket sürücünün iç yapýsýnýn basit olarak gösterilmesi I. Disket Sürücüye Disket Takma Ýþleminin Yapýlýþý Disket, sürücünün ön tarafýnda bulunan yuvaya takýlýr. Sürücüye disket takýlmadan önce sürücüde takýlý bir disket varsa çýkarýlýr. Sürücünün ýþýðýnýn yanmadýðýndan emin olunmalýdýr. Disketlerin plâstik kaplý arka kýsýmlarýndan tutulmalý, ön taraflarýna ve içlerindeki manyetik 14

15 plâklara dokunulmamalýdýr. Disket, etiketli yüzü üste gelecek þekilde sürücünün ön tarafýndaki yuvaya, yavaþça sürülerek takýlmalýdýr. 3,5 inçlik disketlerin takýldýðý, sürücüden gelen týk sesiyle anlaþýlýr. Resim 23: Disketin disket sürücüye takýlýþý II. Disket Sürücüden Disket Çýkarma Ýþleminin Yapýlýþý Sürücüden disketi çýkarmadan önce sürücü ýþýðýnýn yanmadýðýndan emin olunur. Disketi çýkartmak için kullanýlan düðmeye basýlýr. Bu düðme, disketin bir bölümünün dýþarý çýkmasýný saðlar. Disket dýþarý çýkan kýsmýndan tutularak yavaþça çýkartýlýr. Sürücüden çýkarýlýrken disketin eðilmemesi için özen gösterilmelidir. Resim 24: Disket çýkarma düðmesi III. Disket (Floppy Disk) Disket, üzerine bilgi yazýlabilen manyetik ortamdýr. Bilgisayardaki verilerin bir baþka bilgisayara taþýnmasý ya da yedeðinin alýnmasý için disket kullanýlýr. Disketlerin bilgi depolama kapasitesi sýnýrlýdýr. Resim 24: 3,5 inçlik disketler Diskete bilgi yazýlabilir, yazýlmýþ bilgiler silinebilir, geri alýnabilir ve bilgiler üzerinde gerekli deðiþiklikler yapýlabilir. Disketler üzerinde çalýþma, sabit diske göre çok yavaþtýr. Yine sabit disklere göre depolama 15

16 kapasiteleri düþüktür. Disket plâkalarýnýn yüzeylerinde veri yerleþtirme kanallarý (track) vardýr. Mini bir bobinden oluþan disket sürücü kafasý daire þeklinde olan track'lere 0 ve 1 þeklindeki bilgileri manyetik olarak depo eder. Diskette bulunan bilgiler, kullanýcý tarafýndan silinmediði ya da koruma yöntemlerine uyulduðu sürece kaybolmaz. Disketin arka tarafýnda koruma deliði (protect) vardýr. Bu koruma deliði açýk olduðu zaman diskete kayýt yapýlamaz. Korumasý açýk bir diskete kayýt yapýlamadýðý için de virüs bulaþmasý da söz konusu olmaz. 3,5 inçlik HD (high density) özellikli disketlerde 1,44 MB lýk veri saklanabilir. DD (double density) özellikli disketlere ise 720 kb lýk bilgi saklanabilir. Aþaðýda verilen þekilde DD özellikli bir disketin mantýksal yapýsý verilmiþtir. Bir disketin her iki yüzünde de iç içe geçmiþ dairesel halkalar üzerinde track ler (izler) bulunur. Bu izler gözle görülemez (manyetik olarak üretici tarafýndan oluþturulur). 3,5 inçlik disketlerde iz sayýsý 80 dir. Bilgisayarýn disk üzerine veri (data) yazabilmesi için izlerin parçalara (sektör) ayrýlmasý gerekir. Parçalara ayýrma, DOS ya da Windows 98 iþletim sisteminde formatlama (biçimlendirme) iþlemiyle yapýlýr. DD özellikli bir disket biçimlendirildiði zaman her iki yüzü 9 sektöre (dilime), HD özellikli bir disket ise 18 sektöre ayrýlýr. Parçalara ayrýlmýþ olan her bir iz bir sektörü oluþturur. Bir sektör 512 byte (bayt) lýk veri saklayabilir. Bu deðeri göz önüne alarak DD özellikli bir disketin kapasitesini hesaplayacak olursak: DD diskette, 2 adet yüz, her sektörde 80 iz, her izde 9 sektör, her sektörde 512 byte (yaklaþýk olarak 0,5 kb) olduðuna göre, Veri saklama kapasitesi = 2x80x9x0,5 = 720 kb olarak bulunur. Þekil : DD (double density) özellikli 720 kb lýk disketin mantýksal yapýsý Disketleri kullanýrken dikkat edilmesi gereken hususlar þunlardýr: Manyetik alandan uzak tutulmalýdýr. Disketin bilgi depolayan manyetik yüzeyine el sürülmemelidir. TV, radyo, ekran gibi cihazlarýn yakýnýna konulmamalýdýr. 16

17 Aðýr cisimlerin altýna konulmamalýdýr. Çok sýcak ya da çok soðuk ortamlarda býrakýlmamalýdýr. Diskete etiket yapýþtýrýldýktan sonra bastýrarak yazý yazýlmamalýdýr. Disket sürücünün ýþýðý yanarken disket çýkarýlmamalýdýr. Disket toz ve sudan uzak tutulmalýdýr. Disketin bozulabileceði göz önüne alýnarak önemli kayýtlarýn ikinci bir kopyasý daha alýnmalýdýr. 4. Yazýcý (Printer) Bilgisayardaki bilgilerin kâðýda yazdýrýlmasýný saðlayan çýkýþ birimidir. Uygulamada nokta vuruþlu (dot matrix), mürekkep püskürtmeli (ink jet) ve lâzer (laser) tipi yazýcýlar kullanýlmaktadýr. Yazýcýnýn baský kalitesi (çözünürlüðü) dpi (dot per inch, bir inçe düþen nokta sayýsý) birimiyle belirtilir. Yazýcýnýn dpi deðeri ne kadar yüksekse o kadar net yazý elde edilir. Yazýcýlarýn birçok marka ve modeli olduðundan, kullanýlacak yazýcýnýn özellikleri bilgisayar tarafýndan bilinmiyor olabilir. Bu durumda kullanýlacak yazýcý, bilgisayara tanýtýlýr (install). Tanýtma iþlemi bir program yardýmýyla yapýlýr. Yazýcýlarda iki kablo bulunur. Bunlardan biri elektrik baðlantýsý, diðeri ise bilgisayar baðlantýsý için kullanýlýr. Yazýcýnýn elektrik besleme fiþi, toprak hattý olan bir prize takýlmalýdýr. Yazýcýdan gelen diðer kablo ise kasa üzerinde bulunan yazýcý yuvasýna (port) takýlýr. Bu iþlem sýrasýnda hem yazýcý hem de bilgisayar kapalý olmalýdýr. Yazýcýlar da bilgisayarlar gibi elektronik birer makinedir. Bu nedenle tozdan, nemden, fazla sýcak ve soðuktan, sarsýntýdan, darbeden korunmalýdýr. a. Nokta Vuruþlu (Dot Matrix) Yazýcý Kâðýt üzerine vurarak karakter oluþturan yazýcý çeþididir. Özellikle fatura, irsaliye gibi çok nüshalý olarak basýlmasý gereken evraklar nokta vuruþlu yazýcýyla hazýrlanýr. Resim 25: Vurmalý (dot matrix) yazýcý ve yazý örneði b. Mürekkep Püskürtmeli (Inkjet) Yazýcý Kâðýt üzerine mürekkep püskürtme esasýna dayanarak çalýþan yazýcý çeþididir. Baský maliyeti yüksek olan bu yazýcýlarla renkli ve siyah beyaz çýktýlar alýnabilir. Mürekkep püskürtmeli yazýcýlar baský kalitesi ve baský hýzýna göre fiyatlandýrýlmaktadýr. Uygulamada yaygýn olarak kullanýlan mürekkep püskürtmeli yazýcýlar dpi yoðunluklu baský yapabilmektedir. Yazýcýnýn yaptýðý baskýnýn dpi deðeri yükseldikçe çýktýlarýn kalitesi artmaktadýr. 17

18 Resim 26: Mürekkep püskürtmeli (ink jet) yazýcý c. Lâzer (Laser) Yazýcý Toz hâlindeki toneri kullanarak baský yapan araçtýr. Bu tip yazýcýlarýn baský kalitesi dpi gibi yüksek kalitede olabilmektedir. Matbaada bastýrýlacak bir belgenin kalýplarýnýn lâzer yazýcýyla aydýnger ya da asetat kâðýdýna basýlmasý gereklidir. O nedenle yayýncýlýk alanýnda lâzer yazýcýlar kullanýlmakrtadýr. Renkli baský yapabilen lâzer yazýcýlar siyah-beyaz baský yapanlara oranla çok pahalýdýr. Resim 27: Lâzer yazýcý örnekleri 5. Fare (Mouse) Ýþaretleme aygýtý adý da verilen bu araç, ekranda ekleme noktasýnýn (fare göstergecinin) hareketlerini kontrol etmek için kullanýlan giriþ birimidir. Resim 28: Fare (mouse) örnekleri Özellikle grafik tabanlý yazýlýmlarda, ekran üzerinde menüler ve komut seçenekleri bulunur. Fare bu seçeneklerin seçilebilmesi ya da komutlarýn verilmesi sýrasýnda hýzlý hareket etmeyi saðlar. Günümüzde 2, 3, 4, 5 tuþlu (düðmeli) fareler kullanýlmaktadýr. Fareyi kullanýrken avuç içi fareyi kavrayacak þekilde yerleþtirilir. Ýki tuþlu farelerde iþaret parmaðý ve orta parmak her iki tuþun üzerine ayrý ayrý konulur. Böylece istenilen tuþ kolayca kullanýlabilir. Fare pad (altlýk) üzerinde hareket ettirilince alt kýsýmda bulunan plâstikle kaplý metal top döner ve imleçi hareket ettiren elektronik devrenin sinyal üretmesini saðlar. Toz ve kir bulunan ortamda çalýþtýrýlan farenin topu ve hareket aktarma silindirleri zaman içinde kirlenir. Kirlenme sonucu farenin göstergecinin hareketleri bozulur. Bu durumu gidermek için farenin altýndaki kapak açýlýp top çýkarýlarak silindirlerin ve topun temizliði yapýlýr. Farelerin kablosuz modelleri de vardýr. Bu modellerde fare ile bilgisayar iletiþimi enfraruj 18

19 ýþýný kullanýlarak saðlanmaktadýr. Aþaðýda verilen resimde farenin iç yapýsý basit olarak gösterilmiþtir. Resim 29: Farenin iç yapýsý Normal farelerde alt kýsýmda bulunan plâstik kaplý metal top düzgün yüzeyde hareket ettirildiðinde döner ve fare içindeki diskleri döndürerek elektrik sinyalleri üretir. Ýz topu adý verilen farelerde ise plâstik top üst kýsýmdadýr. Parmaklarla hareket ettirilen top normal farelerdeki gibi görev yapar. Genellikle diz üstü bilgisayarlarda yerden kazanmak için iz topu klâvye üzerine uygun bir kýsma yerleþtirilir. Resim 30: Ýz topu (trackball) 6. Çizici (Plotter) Yazýcý gibi çalýþýr. Genellikle reklâm amaçlý afiþ, tabela hazýrlama, mimarî çizim iþlemlerinde kullanýlýr. Resim 31: Çizici (plotter) örnekleri 7. Tarayýcý (Scanner) Resim, yazý gibi unsurlarý bilgisayar ortamýna aktarmaya yarar. Tarayýcýyla bilgisayara aktarýlan resimler grafik yazýlýmlarýyla (Photoshop, Image Editor, Paint, Imagingi Paint Shop Pro vb.) iþlenebilir. Ayrýca kâðýt üzerindeki yazýlar tarayýcýyla bilgisayara aktarýldýktan sonra Recognita, Fine 19

20 Reader, Text Bridge vb. gibi karakter tanýma (OCR) yazýlýmlarý kullanýlarak metin hâline dönüþtürülebilir. Uygulamada el tipi ve masaüstü tarayýcýlar kullanýlýr. El tipi tarayýcýlar amatör çalýþmalarda kullanýlabilir. Bunlarýn fiyatlarý ucuzdur ancak yapýlan taramalar çok kalitesizdir. A4 ya da A3 boyutunda kâðýtlarý tarayabilecek boyutlarda üretilen masaüstü tarayýcýlar optik çözünürlük kalitesine göre fiyatlandýrýlýr. Optik çözünürlüðü yüksek olan tarayýcýlar daha pahalýdýr. Amatör çalýþmalarda dpi yoðunluklu tarama yeterli olur. Profesyonel amaçlý çalýþmalarda ise dpi yoðunluklu tarama yapýlýr. Resim 32: a) El tipi tarayýcýlar b) Masaüstü tarayýcýlar 8. CD-ROM sürücü (CD-ROM driver) MB bilgi depolayabilen CD leri okuyabilen cihazdýr. Günümüzde üretilen hemen hemen tüm bilgisayarlarda standart olarak CD-ROM sürücü bulunur. CD-ROM cihazýnýn veri okuma hýzý 1X - 56X arasýnda deðiþmektedir yýlý Kasým ayý itibariyle piasada bulunan CD-ROM sürücüler 40X - 56X arasýnda deðiþmektedir. Resim 33: CD-ROM sürücüler CD-ROM sürücülerde kullanýlan CD-ROM lara bilgiler lâzer ýþýný kullanýlarak kaydedilir. CD-ROM un yüzeyinde lâzer ýþýnýyla yakýlan yerler ýþýðý yansýtmaz yani lojik 0 bilgisini saklar. Yakýlmayan yerler ise ýþýðý yansýtarak lojik 0 bilgisini saklar. Üzerine veri (data) kayýt edilmiþ bir CD-ROM, CD-ROM sürücüye takýldýðý zaman cihazýn okuma devresinde bulunan lâzer diyoddan gönderilen ýþýn yakýlmýþ yüzeylerden yansýmaz, yakýlmamýþ yüzeylerden ise yansýr. Yansýyan ýþýnlar alt kýsýmda bulunan fotodiyodu etkiler. Üzerine düþen ýþýk ile iletime geçen fotodiyod verileri elektrik sinyaline çeviren elektronik devreye kumanda eder. 20

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý.

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý. Bölüm 3: Diyotlar - DÝYOTLRIN TEMEL YPISI VE TNIMI P ve N tipi iki yarý iletkenin birleþtirilmesinden oluþan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

BİLGİSAYAR NEDİR? BİLGİSAYAR. Veri Giriş Ünitesi Veri İşlem Ünitesi Çıkış Ünitesi. Merkezi İşlem Birimi (CPU) Anakart(mainboard) Ana Bellek(RAM)

BİLGİSAYAR NEDİR? BİLGİSAYAR. Veri Giriş Ünitesi Veri İşlem Ünitesi Çıkış Ünitesi. Merkezi İşlem Birimi (CPU) Anakart(mainboard) Ana Bellek(RAM) BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıların girdiği bilgileri veri giriş ünitesine alan, işlem ünitesi ile girilen bilgileri işleyen, elde ettiği sonuçları kendi içinde saklayabilen ve işlenen verilerin

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 7 ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı