Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri"

Transkript

1 BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer) elektronik devre elemanlarýnýn (direnç, kondansatör, bobin, diyod, transistör, entegre vb.) birleþimiyle üretilmektedir. 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda elektronik bilim dalýnda ortaya çýkan hýzlý geliþmeler günümüzde kullandýðýmýz olaðanüstü özellikli bilgisayarlarý ortaya çýkarmýþtýr. Verileri çok kýsa sürede iþleyebilen bilgisayar, insanoðlunun üretim, iletiþim, eðitim, eðlence kalýplarýný kökten deðiþtirmiþtir. Bilgisayarýn elektronik devreleri tek baþýna hiçbir iþlem yapamaz. Onu akýllý hâle getiren yazýlým (software) adý verilen komutlar bütünüdür. Günümüzde ortalama bir ev kullanýcýsý bilgisayarla þu iþleri yapabilmektedir: Yazý yazma, resim çizme, sunu hazýrlama, web sitesi oluþturma, müzik dinleme, TV izleme, internete baðlanma, telefon etme, faks çekme-alma, elektronik posta gönderme-alma, sohbet (chat) etme. Ülkemizde bilgisayarýn evlere girmesi ortalama 10 yýllýk bir geçmiþe sahiptir. Son 10 yýlda donaným ve yazýlým fiyatlarýnýn çok düþmesi orta gelirli ailelerin bile bilgisayar edinebilmesini olanaklý hâle getirmiþtir. B. BÝLGÝSAYARIN TARÝHÇESÝ Bilgisayarýn ortaya çýkmasýna kadar geçen tarihsel süreç çok uzundur. Ýnsanoðlunun milâttan önce 4000 li yýllarda baþlayan hesaplayýcý geliþtirme çalýþmalarý Resim 1 de görülen abaküs adý verilen basit aracýn bulunmasýyla baþlamýþtýr. Resim 1: Abaküs Abaküsten sonraki asýrlarda icat edilen hesaplayýcýlar diþlilerin belli bir düzende birleþtirilmesiyle üretilmiþti. Yani mekanik yapýlýydý. Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri 20. yüzyýlýn baþlarýnda resim 2 de görülen lâmbalý (havasý alýnmýþ tüplü) elektronik devre elemanlarý bulundu. Bu elemanlar kullanýlarak yapýlan bilgisayarlar çok elektrik harcýyor, sýk arýza yapýyor, yüksek bir ýsý yayýyor ve çok yer kaplýyordu. 1

2 Resim 3: Transistörlü devre örneði 1950 li yýllarda bulunan transistör (resim 3) sayesinde elektronik alanýnda yeni bir dönem baþladý. Tüm elektronik cihazlarda olduðu gibi bilgisayarlarýn üretiminde de transistörler yoðun olarak kullanýlmaya baþlandý. Yarý iletken adý verilen silisyum ve germanyum gibi elementler kullanýlarak yapýlan transistör küçük boyutlu bir devre elemaný olduðundan çok az bir enerji harcýyor ve hýzlý çalýþýyordu. Resim 4: Tümdevre (yonga) örnekleri 1970 li yýllarda yüzlerce transistörün bir gövde üzerinde özel yöntemler kullanýlarak baðlanmasýyla resim 4 te örenkleri verilen entegreler (tüm devre, yonga, chip) geliþtirildi. Entegrelerle yapýlan bilgisayarlar biraz daha küçüldü ve hýzlandý li yýllarda binlerce hatta milyonlarca transistörün küçük bir gövde üzerinde özel yöntemler kullanýlarak baðlanmasýyla entegreler (tümdevre, yonga) geliþtirildi. Entegrelerle yapýlan bilgisayarlar biraz daha küçüldü ve hýzlandý. Bilgisayar Çeþitleri Bilgisayarlar veri iþleme, fiziksel büyüklük ve baðlantý þekillerine göre üç grupta toplanabilir. 1. Veri Ýþleme Þekline Göre Bilgisayar Türleri a. Sayma Tekniðine Dayalý Bilgisayarlar Tüm iþlemleri sayýlarla yapan bilgisayarlardýr. Bu tür bilgisayarlara veri giriþi ve çýkýþý sayýsal (dijital) olarak gerçekleþtirilir. Evlerde ve iþ yerlerinde kullandýðýmýz bilgisayarlar bu türdendir. b. Ölçme Tekniðine Dayalý Bilgisayarlar Fiziksel büyüklükleri ölçen ve sonuçlarý yine fiziksel büyüklük olarak geri veren bilgisayar türleridir. Bu tür bilgisayarlar, veri giriþini grafik olarak alýr ve sonucu yine grafik olarak verir. 2. Fiziksel Büyüklüklerine Göre Bilgisayar Türleri a. Küçük Boy (Kiþisel) Bilgisayarlar Yaygýn olarak kullanýlan bilgisayarlar bu türdendir. Bu bilgisayarlar PC (personel computer, kiþisel bilgisayar) olarak adlandýrýlýr. IBM in 1981 yýlýnda ürettiði ilk PC nin çok beðenilmesi üzerine diðer firmalar da bu bilgisayara benzer (uyumlu) ürünler yapmaya baþladýlar. Küçük boy bilgisayarlar iki gruba ayrýlabilir. 2

3 Resim 5: Masaüstü bilgisayar örnekleri I. Masaüstü (Desktop) Bilgisayarlar Baðýmsýz çalýþabilir. Birden fazla bilgisayar, birbirine baðlanarak bir að da oluþturabilir. Resim 6: Küçük boy bilgisayar örnekleri II. Taþýnabilir Bilgisayarlar (Notebook, Laptop) Defter büyüklüðünde olmalarýna karþýn masaüstü bilgisayarlarýn yapabildiði tüm iþlemleri gerçekleþtirebilirler. Resim 7: Büyük boy bilgisayarýn kasasý III. Büyük Boy Bilgisayarlar Fiziksel yapý, iþlem hacmi ve çevre birimleri açýsýndan büyük boyutludur. Bu tür bilgisayarlar ana bilgisayar diye adlandýrýlýrlar. Bankalarda kullanýlan bilgisayarlarýn baðlý olduðu ana bilgisayarlar bu türdendir. 3. Baðlantý Þekillerine Göre Bilgisayar Türleri a. Tek Kullanýcýlý Bilgisayarlar Çalýþma anýnda baþka bir bilgisayar tarafýndan kontrol edilmeyen, yani bir baþka bilgisayarla baðlantýsý olmayan bilgisayarlardýr. b. Çok Kullanýcýlý Bilgisayarlar Bir ana bilgisayara baðlý olan ve ana bilgisayar tarafýndan yönlendirilip kontrol edilen bilgisayardýr. Bu bilgisayarla ayný anda birden fazla kiþinin iþlem yapabilmesi mümkündür. Çok kullanýcýlý bilgisayarlarda þunlar bulunur: I. Ana bilgisayar (server) 3

4 II. Að yapýsý (kablo baðlantýlarý) III. Terminaller Þekil 1: Çok kullanýcýlý bilgisayar sisteminin blok þemasý Ana bilgisayara baðlý olarak çalýþan bilgisayarlara terminal adý verilir. Terminaller baðlanma ve að yapýlarýna göre farklýlýk göstermesine karþýn, akýllý ve akýlsýz olmak üzere ikiye ayrýlýrlar. Bir aða baðlý olarak iþlem yapan terminaller akýlsýz, hem aða baðlý olarak hem de tek baþýna iþlem yapabilen terminaller ise akýllý olarak nitelendirilir. C. BÝLGÝSAYAR AÐLARI Veri (data) iletmek ve bilgisayar kaynaklarýný ortak kullanmak için birden fazla bilgisayarýn birbirine baðlanmasýna að denir. Að, kablolu ya da kablosuz olabilir. Bilgisayarlar veri iþlemenin yanýnda veri iletiminde de kullanýlýr. Bilgisayarlarýn birbirine baðlanmasýnda temel amaç, verilerin iletilmesi bir yerde toplanmasýný saðlamaktýr. Bürolar, iþletmeler, bankalar vb. bilgisayar aðlarýndan yararlanmaktadýr. 1. Yerel ve Ulusal Aðlar a. Yerel Aðlar (Local Area Networks, LAN) Kýsa mesafelerde (ayný bina içerisinde) bulunan bilgisayarlarýn birbirleriyle iletiþimini saðlamak için kullanýlan baðlantýdýr. Yerel að yapýsýndaki bilgisayarlarda faks ve yazýcý gibi yan birimler yer alýr. Örneðin, bir bankanýn þubesindeki bilgisayar yapýsýný incelediðimizde, bankada çalýþan personelin her birinin önünde bir bilgisayar ve yazýcý bulunmaktadýr. Bazen iki memur ayný yazýcýyý kullanabilmektedir. Buradaki bilgisayar ve yazýcýlar, veri aktarýmýný yapabilmek için kabloyla saðlanan yerel að baðlantýlarýný kullanýrlar. Yerel aðda bulunan bilgisayarlarýn görevleri þunlardýr: Ana (Server) Bilgisayar Bu bilgisayar, çok kullanýcýlý olarak adlandýrýlan að ortamýnda kendisine baðlý bilgisayarlarý yönetir, izler ve veri paylaþýmýný düzenler. Terminal Að ortamýnda ana bilgisayara baðlý olarak çalýþan bilgisayardýr. 2. Ulusal Aðlar (WAN, Wide Area Networks) Birbirinden uzakta olan bilgisayarlarýn birbirine baðlanmasý iþlemidir. 4

5 Þekil 2: Geniþ að baðlantýsýnýn blok þemasý Ulusal aðlarýn bilgisayar baðlantýlarý modemler üzerinden gerçekleþtirilir. Modem (modülatör/ demodülatör), bilgisayardan gelen sayýsal verileri analog sinyallere analog sinyalleri ise sayýsal sinyaller hâline dönüþtürebilir. Þekil 3: Modemin bilgisayardan gelen dijital sinyalleri analog sinyal hâle getiriþinin basit olarak gösterilmesi Modemli baðlantýlar deðiþik þekillerde (çevirmeli, kiralýk hat) olabilmektedir. I. Kiralýk Hatlar (Leased Lines) Sadece kullanýcýya tahsis edilen hatlardýr. Bu hat sürekli olarak açýktýr. II. Çevirmeli Telefon Hatlarý (Dial Lines) Ýki nokta arasýnda sürekli bir baðlantý yoktur. Sadece baðlantý kurulmak istendiðinde karþý tarafýn telefon numarasý çevrilir ve kullanýlan süre kadar ücret ödenir. 3. Ýnternet ve Ýntranet a. Ýnternet Dünya üzerindeki bilgisayar kullanýcýlarýnýn birbirlerine baðlanmasýný saðlayan geniþ aða internet denir. Ýnternet baðýmsýz bir yapýya sahiptir. Ancak, internet üzerinde oluþabilecek karýþýklýklarý önlemek için düzenleme görevini üstlenmiþ kuruluþlar vardýr. Bu kuruluþlar, adresleme ve standartlarla uðraþýrlar. Bu kuruluþlarýn dýþýnda internete hiçbir kurum ya da ülke hâkim deðildir. Resim 8: Ýnternetin yapýsýnýn basit olarak gösterilmesi Ýnternet üzerinde yer alan bilgilere ulaþmak için aðýn içerisinde belirli adresleme kurallarýna 5

6 uyulmasý gerekir. Bu kurallara uyularak dünyanýn herhangi bir yerinde internete aktarýlmýþ bilgileri kendi bilgisayarýmýza indirmemiz mümkündür. b. Ýntranet Bir kurum içerisinde interneti kullanarak yapýlan iþlemlere intranet denir. Diðer bir deyiþle intranet, kurum içerisinde kullanýcýlarýn bilgi alýþ veriþi gibi iþlemleri internetin kaynaklarýný ve gücünü kullanarak yapmasýdýr. Ç. BÝLGÝSAYARIN VERÝLERÝ ÝÞLEME ÞEKLÝ Bilgisayara veri giriþi iþleminde günlük hayatta kullanýlan harf ve rakam gibi sembollerden yararlanýlýr. Bilgisayar, bunlarý kendi anlayacaðý þekle (forma) dönüþtürür. Bilgisayara girilen veriler iki grup altýnda toplanýr: I. Sayýsal (Nümerik) Veriler Sayýsal veriler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan oluþan rakamlardýr. II. Alfasayýsal (Alfanümerik) Veriler Harf, rakam ve özel karakterlerin bir arada kullanýlabildiði veri tipidir, örneðin, 10 Ocak 1998 ifadesinde rakam, harf ve özel karakterler birlikte yer almaktadýr. Alfasayýsal veri tipi içerisinde üç tip veri bulunur. Rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Harfler: A, B, C, D,...,X, Y, Z Özel karakterler:!, ', *, +, %, &, /, (, ), =,?, _, \... Bilgisayar, girilen karakterlerin her birini 0 ve 1'lerden oluþan ikili (binary) sayý sistemiyle yorumlar ve iþlem yapar Ýkili sayý sistemini oluþturan 0 ve 1'ler yüksek voltaj ya da alçak voltaj olarak nitelendirilebildiði gibi, anahtarýn açýk ve kapalý olmasý durumuyla da ifade edilir. Þekil 4: Anahtarýn açýk (0) ve kapalý (1) olma durumu 0 ve 1'lerden oluþan her bir basamak BIT (binary digit) olarak adlandýrýlýr. Bit, tek baþýna bilgisayarda bir anlam ifade etmediði için gruplandýrýlýr. Bu gruplandýrma 8'li, 16'lý ve 32'li olabilir. 8 bit birleþerek bir karakterlik bilgi ifade eden bellek birimini oluþturur. 8 bitlik veriye 1 byte (bayt) denir. Byte, bilgi saklamada kullanýlan en küçük birimdir. Bilgisayara girilen her karakter (harf, rakam, özel karakterler ve grafikler) bir byte ile temsil edilir. Ýkili (binary) sayý sisteminde 1 byte ile 256 deðiþik karakter kodu ifade edilebilir. Bilgisayarlarda iki tür kod sistemi vardýr. Bunlar: I. ASCII (American Standart Code for Information Interchange) II. EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) Örnek: Basit anlamýyla A harfi bilgisayarda byte ile olarak ifade edilebilir. Klâvyeden bir tuþa basýldýðýnda bilgisayar, tuþun karþýlýðý olan byte dizisini oluþturur ve buna baðlý iþlemi gerçekleþtirir. 6

7 D. BÝLGÝSAYARIN KAPASÝTESÝ Bilgisayarda kapasite (depolama, saklama) birimi byte olarak ifade edilir. Bilgisayarlarda kapasite ölçüm birimleri aþaðýdaki gibidir: 0 ya da 1 : 1 bit 8 bit : 1 byte (bayt) 1024 bayt : 1 kilobayt (kb) 1024 kb : 1 megabayt (MB) 1024 MB : 1 gigabayt (GB) 1024 GB : 1 terabayt (TB) E. BÝLGÝSAYARIN DIÞ DONANIMI Giriþ birimleri, çýkýþ birimleri ve depolama birimleri ayný zamanda bilgisayarýn dýþ donanýmdýr. Baþka bir deyiþle, bilgisayara dýþarýdan bilgi verilmesini, bilgisayar tarafýndan bulunan sonuçlarýn alýnmasýný ve gerektiðinde saklanmasýný saðlayan birimlerin tümü, bilgisayarýn dýþ donanýmýný oluþtururlar. Geliþen teknolojiyle birlikte giriþ, çýkýþ ve depolama birimlerine yenileri eklenmekte ya da bu birimlerin özellikleri geliþtirilmektedir. Dýþ donaným birimleri þunlardýr: Resim 9: Türkçe Q klâvye 1. Klâvye (Keyboard) Üzerinde harf, rakam ve sembolleri içeren tuþlarý bulunduran ve bunlara basýldýðýnda bilgisayara veri ve komut giriþini saðlayan birime klâvye denir. Klâvyenin tipini belirtirken kullanýlan Türkçe sözcüðü, klâvye üzerinde Türkçe de bulunan bütün harflerin var olduðunu gösterir. Klâvyenin sol üst köþesindeki harf klâvyenin F ya da Q tipi olduðunu belirtir. Klâvyelerin kablosuz modelleri de vardýr. Bu modellerde klâvye ile bilgisayar iletiþimi enfraruj ýþýný kullanýlarak saðlanmaktadýr. Ülkemizde kullanýlan klâvyeler, tuþlarýnýn diziliþ sýrasýna göre üç çeþittir. a. Q klâvye: Ýngiliz klâvyesi olarak da adlandýrýlýr. Q harfi, klâvyenin sol baþýnda yer alýr. b. F klâvye: Türkçe klâvye olarak da adlandýrýlýr. Bu klâvyede harf diziliþi, daktilolardaki gibidir. c. Q Türkçe klâvye: Q klâvyede Türkçe Ö, Ç, Þ, l, Ð, Ü harfler, sað tarafa yerleþtirilmiþtir. Klâvye üzerindeki tuþlarýn özellikleri þunlardýr: a. Genel Amaçlý Tuþlar Büyük ve küçük harfler ile rakamlarýn yazýlmasý için kullanýlan tuþlardýr. Klâvyeden sürekli 7

8 olarak büyük harf yazýlacaðý zaman Caps Lock tuþuna basýlýr. Büyük harf yazýmýndan vaz geçmek için Caps Lock tuþuna bir kez daha basýlýr. Ara sýra büyük harf yazýlacaðý zaman ise shift (kaldýrma) tuþuna basýlýrken ilgili harfe basýlýr. Klâvyenin sol tarafýnda bulunan sayý tuþlarýnýn üst kýsmýnda bulunan karakterleri yazdýrabilmek için Shift (kaldýrma) tuþuna basýldýktan sonra ilgili tuþa basýlýr. Örneðin % karakterini yazdýrabilmek için Shift tuþuyla birlikte 5 tuþuna basýlýr. b. Fonksiyon Tuþlarý Klâvyenin en üst sýrasýnda yer alan ve F1 den F12 ye deðin sýralanan tuþlardýr. Fonksiyon (iþlev) tuþlarý kullanýlan yazýlýma göre farklý görevler üstlenirler. Örneðin, F1 tuþu Microsoft firmasý tarafýndan üretilmiþ yazýlýmlarda (Word, WordPad vb.) yardým isteme iþleminde kullanýlýr. Resim 10: Fonksiyon tuþlarý c. Sayý Tuþlarý Bilgisayar klâvyesinde iki grup sayý tuþu vardýr. Birinci grup klâvyenin sol tarafýnda, ikinci grup ise klâvyenin sað tarafýnda yer alýr. Klâvyenin sað tarafýnda yer alan sayý tuþlarý daha çok rakamsal iþlemleri yoðun olarak kiþiler tarafýndan kullanýlýr. Saðdaki sayý tuþlarýnýn etkin (aktif) olabilmesi için Num Lock tuþuna basýlýr. Resim 11: Klâvyenin sað tarafýnda bulunan sayýsal iþlem tuþlarý ç. Kursör (Ýmleç, Ekleme Noktasý) Kontrol Tuþlarý Bu bölümde bulunan yön tuþlarý ekleme noktasýnýn yukarý, aþaðý, saða ve sola hareketini saðlar. Üzerinden geçtiði karakterlere herhangi bir etkisi olmaz. Ekleme noktasý hareket tuþlarý klâvyenin orta bölümünde bulunduðu gibi sayýsal iþlem bölümünde de bulunur. Ancak sayýsal iþlem bölümündeki yön tuþlarýnýn aktif olmasý için Num Lock tuþunun ýþýðýnýn sönük olmasý gerekir. d. Özel Amaçlý Tuþlar Resim 12: Ekleme noktasý kontrol tuþlarý 8

9 Hemen her türlü yazýlýmda en çok kullanýlan tuþlardýr. Þimdi bunlarý inceleyelim. I. Enter Tuþu Enter tuþu o satýrda yazýlacak bilginin bittiðini belirterek bir alt satýra geçmek için kullanýlýr. Bu tuþ, bazý klâvyelerde return olarak adlandýrýlmýþtýr. Klâvyeden yazýlan komut, ancak Enter tuþuna basýldýðýnda iþleme baþlar. Klâvye üzerinde iki tane Enter tuþu bulunur. Bunlardan biri harflerin bulunduðu bölümün saðýnda, ikincisi ise sayýsal iþlem tuþlarýnýn saðýndadýr. Görev ve kullaným þekli birbirinin aynýdýr. Resim 13: Enter tuþlarý II. Space Bar (Boþluk) Tuþu Ýmleci (ekleme noktasýný) saða doðru hareket ettirir. Ara çubuðu olarak da isimlendirilir. III. Delete (Del) Tuþu) Ýmlecin (ekleme noktasýnýn) bulunduðu noktanýn saðýndan baþlayarak bir karakter silinmesini saðlar. Kelime silmek için ise Del tuþu Ctrl tuþuyla birlikte kullanýlýr. Del tuþu klâvyede hem orta bölümde hem de sayýsal tuþ grubu bölümünde bulunur. Sayýsal tuþ grubunda bulunan Del tuþunun aktif olmasý için Num Lock ýþýðýnýn sönük olmasý gerekir. IV. Caps Lock Tuþu Büyük harf kilitleme tuþudur. Bir defa basýldýðýnda, bundan sonra yazýlacak tüm harflerin büyük olmasýný saðlar. Bu tuþ yalnýzca harfler için geçerlidir. Basýlý durumda olup olmadýðý, klâvyenin sað tarafýndaki Caps Lock ledinden anlaþýlýr. Led ýþýk yayýyorsa, Caps Lock tuþu aktif durumda demektir. Caps Lock tuþunun görevine son vermek için, bu tuþa tekrar basýlmalýdýr. Bu durumda Caps Lock ýþýðý sönecek ve bundan sonra yazýlacak olan harfler küçük olacaktýr. Resim 14: Caps Lock tuþu V. Backspace Tuþu Sola doðru silme tuþudur. Ýmlecin üzerinde bulunduðu yerin solundaki karakteri siler ve bir karakter sola kayar. Resim 15: Back Space tuþu VI. Insert (Ins) Tuþu Ekranda yazýlmýþ bir karakter kümesinin arasýna, herhangi bir ekleme yapmak için kullanýlýr. Insert tuþu klâvyede iki ayrý yerde bulunur. Klâvyenin sayýsal iþlem bölümündeki Ins tuþunun kullanýlabilmesi için Num Lock ýþýðýnýn sönük konumda olmasý gerekir. VII. Shift (Kaldýrma, Üst Karakter) Tuþu Ýki iþlemi gerçekleþtiren ve üzerinde üç ayrý karakter olan tuþlardan üstteki (ikinci) karakterin 9

10 yazýlmasýný saðlar. A tuþuna Shift tuþuyla birlikte basýldýðýnda büyük A yazýlýr. VIII. Num Lock Tuþu Klâvyenin saðýnda bulunan tuþlarýn iþlevlerini deðiþtirir. Num lock tuþunun ýþýðý yanýyor ise, tuþlarýn üst tarafýnda yer alan iþlemler yapýlýr. Num Lock tuþunun ýþýðý yanýyor ise tuþlarýn sayý iþlemleri yapýlýr, Sönükse yönlendirme ve diðer iþlemler yapýlýr. IX. Tab tuþu Ýmleci saða doðru 8 karakter hareket ettirmeye yarar. Shift tuþuyla birlikte basýldýðýnda benzer iþlemi sola doðru yapar. Windows iþletim sisteminde Alt tuþuyla birlikte Tab tuþuna basýldýðýnda açýk yazýlýmlar arasýnda geçiþ yapýlabilir. X. Esc (Escape, Kaçýþ) Tuþu Kullanýlan yazýlýma göre çeþitli görevler üstlenebilen bu tuþ, genel olarak bilgisayarýn yapmakta olduðu iþleme son vermek amacýyla kullanýlýr. XI. Alt Tuþu Klâvye üzerinde bulunan harf ve özel iþaretler sýnýrlýdýr. Ancak bilgisayarda yazabileceðiniz karakterler klâvyede görebildiklerimizle sýnýrlý deðildir. Klâvyede görülmeyen özel karakterleri yazabilmek için Alt tuþuyla sayýsal iþlem tuþlarý bölümündeki rakamlardan yararlanýlýr. Bilgisayarýn tanýdýðý rakam, harf ve özel iþaretlerden oluþan 255 adet karakterin bellekte bir sýra numarasý vardýr. Alt tuþuyla birlikte sayýsal iþlem tuþlarý bölümündeki rakamlarla karakterin sýra numarasý yazýlarak belirlenen karakterler elde edilir. Örneðin, Alt tuþuyla birlikte 226 tuþlandýðýnda â, Alt tuþuyla birlikte 238 tuþlandýðýnda ise î iþareti elde edilir. Alt tuþu bazý yazýlýmlarda farklý iþlevler için de kullanýlýr. Örneðin, Word yazýlýmýnda Alt tuþu, Ctrl ve G tuþlarýyla birlikte kullanýldýðýnda Git komutu verilmiþ olur. Resim 16: Alt tuþu XII. Alt Gr Tuþu Tuþlarýn sað alt köþesinde yer alan karakterlerin yazýlmasýný saðlar. Örneðin köþeli parantezi ( [ ) yazabilmek için AltGr tuþu basýlýyken 9 tuþuna basýlýr. XIII. Page Up (PgUp, Yukarý Sayfa) Tuþu Ýmleci (ekleme noktasýný) bir sayfa yukarýya taþýr. Kl âvyede iki adet Page Up tuþu vardýr. XIV. Page Down (PgDn, Aþaðý Sayfa) Tuþu Ýmleci bir sayfa aþaðýya taþýr. Klâvyede iki adet Page Down tuþu vardýr. XV. Home Tuþu Bu tuþun iþlevi kullanýlan yazýlýma göre farklýlýk gösterir. Genel olarak imleci bulunduðu satýrýn baþýna ya da ekranýn en baþýna getirir. XVI. End Tuþu Bu tuþ home tuþunun tam tersi iþlem yapar. Ýmleci bulunduðu satýrýn sonuna ya da ekranýn en 10

11 sonuna getirir. XVII. Print Screen / Sys Rq Tuþu Ekranda var olan bilgilerin panoya aktarýlmasýný saðlar. Print Screen tuþu Alt tuþuyla birlikte kullanýldýðýnda ise ekrandaki görüntünün tamamý deðil, sadece aktif olan pencere görüntüsü panoya (clipboard a) aktarýlýr. Panoya aktarma iþlemi, ekrandaki bilgilerin geçici bir süre için bilgisayar belleðinde saklanmasý amacýyla yapýlýr. XIX. Ctrl Tuþu Ctrl tuþu tek baþýna kullanýlmaz. Klâvye üzerindeki bazý tuþlarla birlikte kullanýlarak çeþitli iþlevleri gerçekleþtirir. Örneðin Ctrl tuþu, Alt ve Del tuþlarýyla birlikte kullanýldýðýnda bilgisayarýn kapanýp yeniden baþlamasý saðlanýr. Word yazýlýmýnda Ctrl+C tuþuna basýldýðýnda seçili metin ya da nesne kopyalanarak panoya aktarýlýr. XX. Pause / Break Tuþu Bilgisayarýn yapmakta olduðu iþlemin geçici bir süre durdurulmasýný saðlar. Klâvyenin herhangi bir tuþuna basýldýðýnda, durdurulan iþlem devam eder. XXI. Scroll Lock Ekranda imlecin bulunduðu yeri sabit tutarak ekranýn kaymasýný saðlar. XXI. Winkey Tuþu Ýmleç (Kursör, Ekleme Noktasý) Ekranda yanýp sönen ve ekranýn neresinde bulunduðumuzu gösteren ýþýklý göstergedir. Fare Göstergeci Fareyi hareket ettirdiðimizde ekranda görülen küçük oktur. Farenin sol tuþuna bastýðýmýz zaman göstergeç üzerinde bulunduðu düðmeyi çalýþtýrýr. Alternatif Tuþlar Klâvyede yer alan ctrl ve alt tuþlarý tek baþýna kullanýlmaz. Bir baþka tuþla ayný anda basýlarak kullanýlýr. Ctrl+C Break tuþuyla ayný iþlevi yapar. Çalýþmakta olan iþlemi keser. Ctrl+S Pause tuþuyla ayný iþlemi yapar. Yapýlmakta olan iþlemi bir tuþa basýncaya kadar durdurur. Herhangi bir tuþa basýldýðýnda kaldýðý yerden iþleme devam eder. Ctrl+Alt+Del Bilgisayarý güç düðmesi kullanmadan açýp kapatmaya yarar. Bu iþlemi yapmak iþletim sisteminin çökmesine yol açar o nedenle sýk kullanýlmamalýdýr. 11

12 2. Monitör (Ekran) Monitör, bilgisayarýn görüntü birimidir. Yaygýn olarak 14, 15 ve 17 inçlik boyuta sahip renkli ekranlar kullanýlmaktadýr. Diz üstü bilgisayarlarda ise likit kristal (LCD) ekran vardýr. Resim 17: Ekran kontrol düðmeleri ve ekranýn boyutlarýnýn köþegen uzunluðuna göre belirleniþi Ekranýn kalitesini belirleyen deðer pixel (piksel, noktacýk) kavramýdýr. 0,27 ya da 0,28 piksel yoðunluklu ekranlar tercih edilmelidir. Resim 18: Ekrandaki görüntüyü oluþturan pikseller Ekranda oluþan görüntünün kalitesi açýklanýrken çözünürlük (resolution) terimi kullanýlýr. Ekranýn çözünürlüðü toplam ekran yüzeyinin kaç ekran noktasýna ayrýþtýðý belirlenerek ifade edilir. Çözünürlüðü 800x600 ekran noktasý olan bir monitörün vereceði görüntünün kalitesi 640x480 olan bir ekranýnkine oranla çok daha iyi olacaktýr. Noktalar (pixel: picture element) arasýndaki aralýk (nokta aralýðý: dot pitch) çok olunca nokta sayýsý azalýr. Noktalar arasýndaki mesafe az olunca da noktacýk sayýsý artar böylece görüntü daha net olur. Ekranýn net ve hýzlý olmasý için ekran kartýnýn da kaliteli olmasý gerekir. Uygulamada MB lýk ekran kartlarý mevcuttur MB lýk bir ekran kartý standart (ev) kullanýcýlarý için yeterli olmaktadýr. Ekran seçerken titreþimi düþük, az radyasyon yayan ve TSE ya da ISO9002 kalite belgesine sahip markalar yeðlenmelidir. a. Katot Iþýn Tüplü (CRT, Cathode Ray Tube) Ekranlar Siyah-beyaz ya da renkli modelleri bulunan CRT ekranlar çok yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Bu tür ekranlarýn enerji harcamasý yüksektir. Masa üzerinde çok yer kaplarlar. Ayrýca insan saðlýðý açýsýndan zararlý radyasyon yayarlar. 3-4 yýl öncesine deðin analog yapýlý olarak üretilen 12

13 CRT tipi ekranlar günümüzde dijital yapýlý olarak üretilmektedir. Ev ve iþ yerlerinde kullanýlan katot ýþýnlý ekranlarýn cam tüpleri statik elektriklenme nedeniyle çok toz çeker. Toz ise nem ile birleþtiði zaman elektronik devreler üzerinde bozucu etki yapar. Ýþte bu nedenle ortamýn kirlilik durumuna göre ekranlarýn içi 6-12 ayda bir kez üfleyici özellikli hava kompresörüyle temizlenmelidir. Bu iþlem yapýldýðý zaman ekran az ýsýnýr, devre elemanlarýnýn ömrü uzar ve ekranýn arýza yapma olasýlýðý düþer. Ayrýca, ekran kullanýlmadýðý zaman tozlara karþý örtü ile korunmalýdýr. Resim 19: Katot ýþýn tüplü (CRT) ekran çeþitleri Þekil 8: Katot ýþýn tüplü (CRT) ekranýnýn iç yapýsýnýn blok þemasý Yukarýda verilen þekilde görüldüðü gibi CRT tipi ekranlarda elektron tabancasýndan çýkan elektron demetleri yatay ve düþey saptýrýcý devreleri sayesinde ekranýn fosfor kaplý tabakasýna çarpar. Ekranýn cam yüzeyine çok yakýndan bakýldýðýnda görülebilen minik fosfor parçacýklarý sayesinde görüntü oluþur. Siyah-beyaz ekranlarda bir adet elektron tabancasý bulunurken, renkli ekranlarda üç adet elektron tabancasý bulunur. b. Sývý Kristalli (LCD, Liquid Cyristal Display) Ekranlar Elektriklendiðinde renk deðiþtirme özelliðine sahip sývý elementler kullanýlarak yapýlan LCD ekranlar hafiftir ve çok az yer kaplar. Ayrýca yaydýklarý radyasyon oraný da çok düþüktür. Ancak günümüzde fiyatlarý henüz çok yüksektir. 13

14 Resim 20: Sývý kristalli (LCD) ekran örnekleri 3. Disket Sürücü (Floppy Disk Driver, FDD) Disketlerin bilgisayar ile haberleþmesini saðlayan arçlara disket sürücü (floppy driver) denir. Günümüzde 3,5 inçlik disket sürücüler yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Eski model bilgisayarlarda ise 5,25 inçlik disket sürücüler karþýmýza çýkmaktadýr. Resim 21: Disket sürücü örnekleri Disket sürücü cihazý aþaðýda verilen resimde görüldüðü gibi verileri manyetik alan olarak diskete kaydeder. Bu iþlem þöyle gerçekleþir: Bilgisayarýn iþlemcisinden gelen elektrik sinyali (lojik 1) disket sürücünün okuma yazma kafasýnýn mini bobininde bir manyetik alan oluþturur. Kafada oluþan manyetik alan disket yüzeyinde bulunan küçük boyutlu demir tozlarýný mýknatýslar. Disket sürücü disketteki bilgileri okuyacaðý zaman ise yukarýda anlatýlan iþlemin tersi olur. Yani, disket yüzeyindeki manyetik alan (mini mýknatýs) okuma yazma kafasýnýn bobininde elektrik akýmý oluþturur. Disket sürücülerin motorlarý 300 d/d ile döndüðünden 7200 d/d ile dönen sabit disklere göre veri okuma/yazma hýzlarý çok düþüktür. Resim 22: Disket sürücünün iç yapýsýnýn basit olarak gösterilmesi I. Disket Sürücüye Disket Takma Ýþleminin Yapýlýþý Disket, sürücünün ön tarafýnda bulunan yuvaya takýlýr. Sürücüye disket takýlmadan önce sürücüde takýlý bir disket varsa çýkarýlýr. Sürücünün ýþýðýnýn yanmadýðýndan emin olunmalýdýr. Disketlerin plâstik kaplý arka kýsýmlarýndan tutulmalý, ön taraflarýna ve içlerindeki manyetik 14

15 plâklara dokunulmamalýdýr. Disket, etiketli yüzü üste gelecek þekilde sürücünün ön tarafýndaki yuvaya, yavaþça sürülerek takýlmalýdýr. 3,5 inçlik disketlerin takýldýðý, sürücüden gelen týk sesiyle anlaþýlýr. Resim 23: Disketin disket sürücüye takýlýþý II. Disket Sürücüden Disket Çýkarma Ýþleminin Yapýlýþý Sürücüden disketi çýkarmadan önce sürücü ýþýðýnýn yanmadýðýndan emin olunur. Disketi çýkartmak için kullanýlan düðmeye basýlýr. Bu düðme, disketin bir bölümünün dýþarý çýkmasýný saðlar. Disket dýþarý çýkan kýsmýndan tutularak yavaþça çýkartýlýr. Sürücüden çýkarýlýrken disketin eðilmemesi için özen gösterilmelidir. Resim 24: Disket çýkarma düðmesi III. Disket (Floppy Disk) Disket, üzerine bilgi yazýlabilen manyetik ortamdýr. Bilgisayardaki verilerin bir baþka bilgisayara taþýnmasý ya da yedeðinin alýnmasý için disket kullanýlýr. Disketlerin bilgi depolama kapasitesi sýnýrlýdýr. Resim 24: 3,5 inçlik disketler Diskete bilgi yazýlabilir, yazýlmýþ bilgiler silinebilir, geri alýnabilir ve bilgiler üzerinde gerekli deðiþiklikler yapýlabilir. Disketler üzerinde çalýþma, sabit diske göre çok yavaþtýr. Yine sabit disklere göre depolama 15

16 kapasiteleri düþüktür. Disket plâkalarýnýn yüzeylerinde veri yerleþtirme kanallarý (track) vardýr. Mini bir bobinden oluþan disket sürücü kafasý daire þeklinde olan track'lere 0 ve 1 þeklindeki bilgileri manyetik olarak depo eder. Diskette bulunan bilgiler, kullanýcý tarafýndan silinmediði ya da koruma yöntemlerine uyulduðu sürece kaybolmaz. Disketin arka tarafýnda koruma deliði (protect) vardýr. Bu koruma deliði açýk olduðu zaman diskete kayýt yapýlamaz. Korumasý açýk bir diskete kayýt yapýlamadýðý için de virüs bulaþmasý da söz konusu olmaz. 3,5 inçlik HD (high density) özellikli disketlerde 1,44 MB lýk veri saklanabilir. DD (double density) özellikli disketlere ise 720 kb lýk bilgi saklanabilir. Aþaðýda verilen þekilde DD özellikli bir disketin mantýksal yapýsý verilmiþtir. Bir disketin her iki yüzünde de iç içe geçmiþ dairesel halkalar üzerinde track ler (izler) bulunur. Bu izler gözle görülemez (manyetik olarak üretici tarafýndan oluþturulur). 3,5 inçlik disketlerde iz sayýsý 80 dir. Bilgisayarýn disk üzerine veri (data) yazabilmesi için izlerin parçalara (sektör) ayrýlmasý gerekir. Parçalara ayýrma, DOS ya da Windows 98 iþletim sisteminde formatlama (biçimlendirme) iþlemiyle yapýlýr. DD özellikli bir disket biçimlendirildiði zaman her iki yüzü 9 sektöre (dilime), HD özellikli bir disket ise 18 sektöre ayrýlýr. Parçalara ayrýlmýþ olan her bir iz bir sektörü oluþturur. Bir sektör 512 byte (bayt) lýk veri saklayabilir. Bu deðeri göz önüne alarak DD özellikli bir disketin kapasitesini hesaplayacak olursak: DD diskette, 2 adet yüz, her sektörde 80 iz, her izde 9 sektör, her sektörde 512 byte (yaklaþýk olarak 0,5 kb) olduðuna göre, Veri saklama kapasitesi = 2x80x9x0,5 = 720 kb olarak bulunur. Þekil : DD (double density) özellikli 720 kb lýk disketin mantýksal yapýsý Disketleri kullanýrken dikkat edilmesi gereken hususlar þunlardýr: Manyetik alandan uzak tutulmalýdýr. Disketin bilgi depolayan manyetik yüzeyine el sürülmemelidir. TV, radyo, ekran gibi cihazlarýn yakýnýna konulmamalýdýr. 16

17 Aðýr cisimlerin altýna konulmamalýdýr. Çok sýcak ya da çok soðuk ortamlarda býrakýlmamalýdýr. Diskete etiket yapýþtýrýldýktan sonra bastýrarak yazý yazýlmamalýdýr. Disket sürücünün ýþýðý yanarken disket çýkarýlmamalýdýr. Disket toz ve sudan uzak tutulmalýdýr. Disketin bozulabileceði göz önüne alýnarak önemli kayýtlarýn ikinci bir kopyasý daha alýnmalýdýr. 4. Yazýcý (Printer) Bilgisayardaki bilgilerin kâðýda yazdýrýlmasýný saðlayan çýkýþ birimidir. Uygulamada nokta vuruþlu (dot matrix), mürekkep püskürtmeli (ink jet) ve lâzer (laser) tipi yazýcýlar kullanýlmaktadýr. Yazýcýnýn baský kalitesi (çözünürlüðü) dpi (dot per inch, bir inçe düþen nokta sayýsý) birimiyle belirtilir. Yazýcýnýn dpi deðeri ne kadar yüksekse o kadar net yazý elde edilir. Yazýcýlarýn birçok marka ve modeli olduðundan, kullanýlacak yazýcýnýn özellikleri bilgisayar tarafýndan bilinmiyor olabilir. Bu durumda kullanýlacak yazýcý, bilgisayara tanýtýlýr (install). Tanýtma iþlemi bir program yardýmýyla yapýlýr. Yazýcýlarda iki kablo bulunur. Bunlardan biri elektrik baðlantýsý, diðeri ise bilgisayar baðlantýsý için kullanýlýr. Yazýcýnýn elektrik besleme fiþi, toprak hattý olan bir prize takýlmalýdýr. Yazýcýdan gelen diðer kablo ise kasa üzerinde bulunan yazýcý yuvasýna (port) takýlýr. Bu iþlem sýrasýnda hem yazýcý hem de bilgisayar kapalý olmalýdýr. Yazýcýlar da bilgisayarlar gibi elektronik birer makinedir. Bu nedenle tozdan, nemden, fazla sýcak ve soðuktan, sarsýntýdan, darbeden korunmalýdýr. a. Nokta Vuruþlu (Dot Matrix) Yazýcý Kâðýt üzerine vurarak karakter oluþturan yazýcý çeþididir. Özellikle fatura, irsaliye gibi çok nüshalý olarak basýlmasý gereken evraklar nokta vuruþlu yazýcýyla hazýrlanýr. Resim 25: Vurmalý (dot matrix) yazýcý ve yazý örneði b. Mürekkep Püskürtmeli (Inkjet) Yazýcý Kâðýt üzerine mürekkep püskürtme esasýna dayanarak çalýþan yazýcý çeþididir. Baský maliyeti yüksek olan bu yazýcýlarla renkli ve siyah beyaz çýktýlar alýnabilir. Mürekkep püskürtmeli yazýcýlar baský kalitesi ve baský hýzýna göre fiyatlandýrýlmaktadýr. Uygulamada yaygýn olarak kullanýlan mürekkep püskürtmeli yazýcýlar dpi yoðunluklu baský yapabilmektedir. Yazýcýnýn yaptýðý baskýnýn dpi deðeri yükseldikçe çýktýlarýn kalitesi artmaktadýr. 17

18 Resim 26: Mürekkep püskürtmeli (ink jet) yazýcý c. Lâzer (Laser) Yazýcý Toz hâlindeki toneri kullanarak baský yapan araçtýr. Bu tip yazýcýlarýn baský kalitesi dpi gibi yüksek kalitede olabilmektedir. Matbaada bastýrýlacak bir belgenin kalýplarýnýn lâzer yazýcýyla aydýnger ya da asetat kâðýdýna basýlmasý gereklidir. O nedenle yayýncýlýk alanýnda lâzer yazýcýlar kullanýlmakrtadýr. Renkli baský yapabilen lâzer yazýcýlar siyah-beyaz baský yapanlara oranla çok pahalýdýr. Resim 27: Lâzer yazýcý örnekleri 5. Fare (Mouse) Ýþaretleme aygýtý adý da verilen bu araç, ekranda ekleme noktasýnýn (fare göstergecinin) hareketlerini kontrol etmek için kullanýlan giriþ birimidir. Resim 28: Fare (mouse) örnekleri Özellikle grafik tabanlý yazýlýmlarda, ekran üzerinde menüler ve komut seçenekleri bulunur. Fare bu seçeneklerin seçilebilmesi ya da komutlarýn verilmesi sýrasýnda hýzlý hareket etmeyi saðlar. Günümüzde 2, 3, 4, 5 tuþlu (düðmeli) fareler kullanýlmaktadýr. Fareyi kullanýrken avuç içi fareyi kavrayacak þekilde yerleþtirilir. Ýki tuþlu farelerde iþaret parmaðý ve orta parmak her iki tuþun üzerine ayrý ayrý konulur. Böylece istenilen tuþ kolayca kullanýlabilir. Fare pad (altlýk) üzerinde hareket ettirilince alt kýsýmda bulunan plâstikle kaplý metal top döner ve imleçi hareket ettiren elektronik devrenin sinyal üretmesini saðlar. Toz ve kir bulunan ortamda çalýþtýrýlan farenin topu ve hareket aktarma silindirleri zaman içinde kirlenir. Kirlenme sonucu farenin göstergecinin hareketleri bozulur. Bu durumu gidermek için farenin altýndaki kapak açýlýp top çýkarýlarak silindirlerin ve topun temizliði yapýlýr. Farelerin kablosuz modelleri de vardýr. Bu modellerde fare ile bilgisayar iletiþimi enfraruj 18

19 ýþýný kullanýlarak saðlanmaktadýr. Aþaðýda verilen resimde farenin iç yapýsý basit olarak gösterilmiþtir. Resim 29: Farenin iç yapýsý Normal farelerde alt kýsýmda bulunan plâstik kaplý metal top düzgün yüzeyde hareket ettirildiðinde döner ve fare içindeki diskleri döndürerek elektrik sinyalleri üretir. Ýz topu adý verilen farelerde ise plâstik top üst kýsýmdadýr. Parmaklarla hareket ettirilen top normal farelerdeki gibi görev yapar. Genellikle diz üstü bilgisayarlarda yerden kazanmak için iz topu klâvye üzerine uygun bir kýsma yerleþtirilir. Resim 30: Ýz topu (trackball) 6. Çizici (Plotter) Yazýcý gibi çalýþýr. Genellikle reklâm amaçlý afiþ, tabela hazýrlama, mimarî çizim iþlemlerinde kullanýlýr. Resim 31: Çizici (plotter) örnekleri 7. Tarayýcý (Scanner) Resim, yazý gibi unsurlarý bilgisayar ortamýna aktarmaya yarar. Tarayýcýyla bilgisayara aktarýlan resimler grafik yazýlýmlarýyla (Photoshop, Image Editor, Paint, Imagingi Paint Shop Pro vb.) iþlenebilir. Ayrýca kâðýt üzerindeki yazýlar tarayýcýyla bilgisayara aktarýldýktan sonra Recognita, Fine 19

20 Reader, Text Bridge vb. gibi karakter tanýma (OCR) yazýlýmlarý kullanýlarak metin hâline dönüþtürülebilir. Uygulamada el tipi ve masaüstü tarayýcýlar kullanýlýr. El tipi tarayýcýlar amatör çalýþmalarda kullanýlabilir. Bunlarýn fiyatlarý ucuzdur ancak yapýlan taramalar çok kalitesizdir. A4 ya da A3 boyutunda kâðýtlarý tarayabilecek boyutlarda üretilen masaüstü tarayýcýlar optik çözünürlük kalitesine göre fiyatlandýrýlýr. Optik çözünürlüðü yüksek olan tarayýcýlar daha pahalýdýr. Amatör çalýþmalarda dpi yoðunluklu tarama yeterli olur. Profesyonel amaçlý çalýþmalarda ise dpi yoðunluklu tarama yapýlýr. Resim 32: a) El tipi tarayýcýlar b) Masaüstü tarayýcýlar 8. CD-ROM sürücü (CD-ROM driver) MB bilgi depolayabilen CD leri okuyabilen cihazdýr. Günümüzde üretilen hemen hemen tüm bilgisayarlarda standart olarak CD-ROM sürücü bulunur. CD-ROM cihazýnýn veri okuma hýzý 1X - 56X arasýnda deðiþmektedir yýlý Kasým ayý itibariyle piasada bulunan CD-ROM sürücüler 40X - 56X arasýnda deðiþmektedir. Resim 33: CD-ROM sürücüler CD-ROM sürücülerde kullanýlan CD-ROM lara bilgiler lâzer ýþýný kullanýlarak kaydedilir. CD-ROM un yüzeyinde lâzer ýþýnýyla yakýlan yerler ýþýðý yansýtmaz yani lojik 0 bilgisini saklar. Yakýlmayan yerler ise ýþýðý yansýtarak lojik 0 bilgisini saklar. Üzerine veri (data) kayýt edilmiþ bir CD-ROM, CD-ROM sürücüye takýldýðý zaman cihazýn okuma devresinde bulunan lâzer diyoddan gönderilen ýþýn yakýlmýþ yüzeylerden yansýmaz, yakýlmamýþ yüzeylerden ise yansýr. Yansýyan ýþýnlar alt kýsýmda bulunan fotodiyodu etkiler. Üzerine düþen ýþýk ile iletime geçen fotodiyod verileri elektrik sinyaline çeviren elektronik devreye kumanda eder. 20

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1

TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 1) Hangisi giriş birimlerinden biri değildir? a) Monitör c) Tarayıcı 2) Aşağıdakilerden hangisi kalıcı veri saklama birimlerindendir? a) Ram b) Bellek c) Harddisc

Detaylı

BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Öğr. Gör. Özge Öztimur Karadağ 1 Bilgisayarın Tanımı 2 Bilgisayarın Tanımı Bilgisayar belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. 2 Bilgisayarın Temel

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır!

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Donanım Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ

BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ BİLGİSAYARA GİRİŞ ve WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar verileri alan, işleyen ve gerektiğinde bilgi olarak geri iade eden elektro mekanik bir sistemdir. Veri işlenmemiş (ham) bilgidir.

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ Ankara, 2013 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ 1 Bilgisayar Donanım Birimleri Bilgisayar sistemleri, donanım birimlerinin

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri.

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Bölüm 3 Donanım Dış Donanım 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Dış Donanım Birimleri. NELER ÖĞRENECEĞİZ? Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Yazıcı Çeşitleri 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 2 Bilgisayar Donanımları:

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU)

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Donanım Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan elektronik bir aygıttır. Başlıca üç bölümden

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI 1 DERS İZLENCESİ 2 SİSTEM MİMARİLERİNE GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar Donanımı ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI. www.bilgisayarnedir.net

BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar Donanımı ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI. www.bilgisayarnedir.net BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar Donanımı ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Donanımı Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat

1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat 1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

Bilgisayarların Çeşitleri:

Bilgisayarların Çeşitleri: Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik

Detaylı

CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem

CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem Donanım CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem yaparlar. Güncel hızları GHz seviyeleri ile ifade

Detaylı

Giriş Çıkış Birimleri:

Giriş Çıkış Birimleri: DONANIM VE YAZILIM Giriş Çıkış Birimleri: Bilgisayara dış ortamdan bilgi girilmesini sağlayan ve girilen bu bilgilerin bilgisayar tarafından işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Arş.Görev.Semih ÇALIŞKAN 1.Hafta İÇİNDEKİLER Bilgisayar nedir? Donanım nedir? Yazılım nedir? Giriş nedir? İşlem nedir? Bellek nedir? Çıkış nedir? BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM Bilgisayar : Kullanıcıdan aldığı bilgiyi işleyip, tekrar kullanıcaya sunan teknolojik alete denir.üç çeşit bilgisayar vardır.bunlar ; Masaüstü,Dizüstü,Tablet. Bilgisayarın Özellikleri : 1. Hızlıdır. 2.Hatasızdır.

Detaylı

DONANIM & YAZILIM Modül 2

DONANIM & YAZILIM Modül 2 Modül 2 MODÜL 2 DONANIM & YAZILIM Donanım Yazılım Nedir? Temel Donanım Bileşenleri İşletim Sistemleri (Win,Pardus,MAC) Laptop Projeksiyon Bağlantıları Projeksiyon Açma Kapama İşletim Sistemi ile Görüntü

Detaylı

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Kullanıcıdan aldığı bilgilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapabilen, Yaptığı işlemleri saklayabilen, Sakladığı

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANLARI

BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANLARI BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANLARI * Fiziksel olarak bir bilgisayarı oluşturan tüm birimlerdir. * Donanım somut bir kavramdır. Bu nedenle donanımı, elle tutulur, gözle görülür tüm parçaları olarak da tanımlayabiliriz.

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Donanım Nedir? Donanım Aygıtları. Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad.

BİLGİSAYAR DONANIMI. Donanım Nedir? Donanım Aygıtları. Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad. Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım Aygıtları Giriş aygıtları, İşlemci, Depolama aygıtları, Çıktı aygıtları, Çevresel aygıtlar

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI

BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info DONANIM VE YAZILIM Ahmet SOYARSLAN biltek.info Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk, fare, yazıcı gibi.. Bilgisayar

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Tanımı

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Tanımı Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Tanımı Bilgisayar, uzun ve karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen mantıksal bağlantılara dayalı karar verip işlem yürüten makinadır. Bilgisayarın Gelişim Süreci

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C)

Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C) Örnek Bilgisayar Soruları TEMEL BİLGİLER I 1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Byte B) Gigabyte C) Megabyte D) Fat 2) 8 bit ile işlem yapan ve bilgileri ifade

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü

Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü Donanım Nedir? Giriş aygıtları İşlemci Depolama aygıtları Çıkış aygıtları Çevresel aygıtlar Giriş Aygıtları

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir.

DONANIM VE YAZILIM. Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir. DONANIM VE YAZILIM Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir. Donanım Örnekleri: Ana Kart: Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Temel Kavramlar Sayı ve Kodlama Sistemleri Bilgisayarın Kullanım Alanları ve Bilgisayarda Ölçü Birimleri Anakart, İşlemci (CPU), ROM ve RAM,

Detaylı

BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ

BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BİLGİSAYARLARIN İÇ DONANIMI, ANA BİRİMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ BİLGİSAYAR NEDİR? Verileri işleyen,veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapabilen,elde ettiği

Detaylı

KLAVYEDE TUŞLAR İMLEÇ NEDİR?

KLAVYEDE TUŞLAR İMLEÇ NEDİR? KLAVYE TUŞLARI İMLEÇ NEDİR? Klavye ile yazı yazabilmemiz için yazı yazacağımız yerde imleci konumlandırmamız gerekir. Klavye Çeşitleri Q ve F olmak üzere iki çeşit klavye vardır. Klavyenin alfabe tuşlarının

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ 1 Düşünelim? * Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? * Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 2 Bilgisayar

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK 1. BELGE İŞLEMLERİ... 1 1.1. Arayüz ve Görünüm Ayarları... 1 1.1.1. Genel Görünüm... 1 1.1.2. Belge Görünümleri... 2 1.1.3. Yakınlaştırma...

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu Bilgisayar Nedir? Belirli bir sonuç üretmek amacıyla; mantıksal kıyaslamalardan sonuç çıkarabilen, büyük miktarlarda bilgiyi depolayabilen ve gerektiğinde bu bilgileri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Notları. K. Selçuk GÜLİTER / Bilişim Teknolojileri Öğretmeni BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMEL KAVRAMLAR-1

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Notları. K. Selçuk GÜLİTER / Bilişim Teknolojileri Öğretmeni BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMEL KAVRAMLAR-1 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Notları K. Selçuk GÜLİTER / Bilişim Teknolojileri Öğretmeni BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMEL KAVRAMLAR-1 BT Temel Kavramları Bilişim teknolojilerinden bahsederken akla

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

27.10.2014 MONĐTÖRLER

27.10.2014 MONĐTÖRLER MONĐTÖRLER 46 47 Bilgisayarın kullanıcının yaptığı işlemleri görebilmesini sağlayan görsel parçasıdır. Monitörde hareketli ya da sabit resim olarak algılananlar aslında tek karelik resimlerdir. Bu tek

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Feridun Karakoç Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2015 Kütahya

BİLGİSAYAR DONANIMI. Feridun Karakoç Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2015 Kütahya BİLGİSAYAR DONANIMI Feridun Karakoç Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2015 Kütahya Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir.

Detaylı

Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk fare, yazıcı gibi..

Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk fare, yazıcı gibi.. DONANIM VE YAZILIM Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle ttlabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk fare, yazıcı gibi.. Bilgisayar Donanımları Donanımlar, kasanın

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak.

Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak. Dersin Amacı 2 Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak. Yazıcı türlerini ve çalışma mantıklarını açıklamak. 1 3 Giriş Birimleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 3. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 3. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 3. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) Bilgisayar Donanımları 2.) Girdi Aygıtları * Klavye * Fare (mouse) * Tarayıcı (scanner) * Kamera

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Bilgisayar Dersi Notları1 1

Bilgisayar Dersi Notları1 1 A. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TEMEL ÇALIŞMA PRENSİBİ Bilgisayar, kullanıcı tarafından giriş birimleriyle verilen sözel ve sayısal verileri işleyerek çıkış birimleri aracılığı ile kullanıcısına sunan elektronik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

İlk dönemler sadece iş amaçlı kullanılan bilgisayarlar daha farklı alanlarda da kullanılmaya başladı. Artık bilgisayar bir iş aracı değil hayatın

İlk dönemler sadece iş amaçlı kullanılan bilgisayarlar daha farklı alanlarda da kullanılmaya başladı. Artık bilgisayar bir iş aracı değil hayatın İlk dönemler sadece iş amaçlı kullanılan bilgisayarlar daha farklı alanlarda da kullanılmaya başladı. Artık bilgisayar bir iş aracı değil hayatın birer parçası haline geldi. Bu denli hayatımıza giren bilgisayarlar,

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI Boşluklara uygun olan kelimeleri yazınız.

KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI Boşluklara uygun olan kelimeleri yazınız. Boşluklara uygun olan kelimeleri yazınız. İfadelerin yanına Doğru için D / Yanlış için Y yazınız. 1)Bilgisayarı oluşturan parçaların her birine...denir? 2)Bilgisayarda yapılan işlemlerin depolanıp kaydedildiği,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM. Bilgi: Araştırma, gözlem veya deney yoluyla elde edilen gerçeklerdir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM. Bilgi: Araştırma, gözlem veya deney yoluyla elde edilen gerçeklerdir. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM Bilgi: Araştırma, gözlem veya deney yoluyla elde edilen gerçeklerdir. Bilişim: Ekonomik, teknik ve toplumsal alanda bilginin elektronik makineler aracılığıyla düzenli işlenmesidir.

Detaylı