THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k"

Transkript

1 THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar, hayat n daha ciddi yanlar n inkâr etmez; her fleye ra men mutluluk ilkesinin savunuculu unu yapar. Bu ilkenin içerdi i mesaj, romanlar ndaki karakterlerin felsefeleri ve ayn zamanda da incelikli yaz biçemiyle iletir. Edepsiz kelime oyunlar, alakas z sonuçlar, z tl k içeren ifadeler, ara sözler Robbins in anlat m n n belli bafll özellikleridir. Romanlar yaln zca edebi uzlafl mlar de il, insano lunu tatmin etmenin en iyi yolu hakk nda toplumda yer alan varsay mlar da sorgular. Robbins, panteizm, mistik Do u dinleri ve Yeni Fizik gibi çeflitli kaynaklardan alternatif düflünceleri bir araya getirir. Robbins genellikle Thomas Pynchon, John Barth ve Kurt Vonnegut gibi postmodern yazarlar n edebi takipçisi olarak de erlendirilmektedir. O da bu yazarlar gibi modern hayat n saçmal n teslim ederken, uyum göstermek ad na bireysel anlat m ndan fedakârl k etmez ve eserlerinde üstkurmaca ö eler kullan r. Ço unlukla okuyucuya do rudan hitap eder, eserin ak fl yla ilgili yorumlarda bulunur ve romanlar nda bir karakter olarak varl k gösterir. Ancak ço unlukla kara komedi türünde yazan ve modern dünya hakk nda kasvetli öngörülerde bulunan yak n tarihteki öncellerinin aksine, eserlerinde iyimser bir tona ve genellikle uçar bir mizaha yer verir. Robbins, Dur Bir Mola Ver ile ço u elefltirmenin övgüsünü kazanm flt r. Ancak bu roman, 1973 e kadar popüler bir baflar elde edememifl, bu tarihten sonraysa kült haline gelmifltir. Robbins in eserlerinin daha sonra büyük baflar kazanmas, genelde insanlar n hayatlar ndaki sevinç düzeyini yükseltmeyi baflaramayan toplumsal uzlafl mlar pervas zca sorgulay p alaya alan romanlar n n, özellikle gençler ve s rad fl insanlar taraf ndan be- enilmesine ba lanmaktad r. Even Cowgirls Get the Blues (1976) adl roman nda ise Robbins, Sissy Hankshaw ad nda, ellerinin baflparmaklar yirmi üç santim uzunlu unda olan, otostop tutkunu, çekici bir kad n kahraman anlat r. Sissy, mankenlik yapt New York ile bir grup feminist kad n kovboy taraf ndan devral nm fl bir kozmetik sa l k çiftli inin bulundu u South Dakota aras nda mekik dokur. Sissy nin seyahatleri anlat l rken, bir yandan da insan n evrenle iliflkisi ve bireysel özgürlü ün önemi gibi temalar irdelenir. Still Life with Woodpecker da (1980/A açkakan, Çev. Fatma Taflkent, Ayr nt Yay nlar, 1999) Robbins in daha önceki eserlerinin karmafl k konular n n aksine basit bir hikâye vard r; baz elefltirmenlere göre de kitap yavafl ilerler ve fabl benzeridir. Kitapta, çevreci modern bir prenses ile onun metafizik bir kanun kaça olan âfl n n öyküsü anlat l r. Robbins kitab nda, bireysel romantizmin ve kiflisel tekamülün, toplumsal eylemcilikten daha önemli oldu unu savunur; iyi de kötü kadar adi olabilir düflüncesine inanarak dogmay reddeder. Jitterbug Perfume (1984/Parfümün Dans, Çev. Belk s Çorakç Diflbudak, Ayr nt Yay nlar, 1995) adl roman nda çeflitli karakterler mükemmel parfümün ve ölümsüzlü ün s rr n n aray fl içinde, zaman n ve mekân n ötesine geçer. Bu roman da hem okurlar hem de Publishers Weekly, Kirkus Review, San Francisco Chronicle, Washington Post gibi ciddi yay n organlar taraf ndan çok be enilmifltir. The San Diego Union da Robbins için flöyle denmifltir: Baz yazarlar bir sürü para kazan r, baz lar ysa edebiyat kurumu taraf ndan klasiklefltirilir; ama okuyucular taraf ndan, Tom Robbins kadar sevilen yazar pek azd r. Hayranlar onun kitaplar n bugünlerde pek az kitab n yaratabildi i bir coflku ve adanm fll kla kucaklar... Robbins in sözcüklerle oynama, metaforik uçufllar yapma hevesi yap tlar na taflk n bir hava getirse de, o oyunlar n çok ciddiye alan bir yazard r. Half Asleep in Frog Pajamas (1994/Sirius tan Gelen Kurba a, Çev. Süha Sertabibo lu, Ayr nt Yay nlar, 2001), Fierce Invalids Home From Hot Climates (2000/S cak Ülkelerden Dönen Vahfli Sakatlar, Çev. Nuray Y lmaz, Ayr nt Yay nlar, 2007), Villa Incognita (2003/Villa Meçhul, Çev. fiebnem Kaptan Göktafl, Ayr nt Yay nlar, 2009) ve Wild Ducks Flying Backward (2003/Geriye Uçan Yaban Ördekleri, Çev. Aysun Babacan, Ayr nt Yay nlar, 2009) yazar n di er kitaplar d r.

2 Ayr nt : 187 Edebiyat Dizisi:65 Dur Bir Mola Ver Tom Robbins ngilizce den Çeviren Fatma Taflkent Yay ma Haz rlayan Özden Ar kan Düzelti Ayten Koçal Kitab n Özgün Ad Another Roadside Attraction Bantam Books/1991 bas m ndan çevrilmifltir. Thomas E. Robbins 1971 & Kesim Ajans Bu kitab n Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak llüstrasyonu Sevinç Altan Kapak Tasar m Arslan Kahraman Kapak Düzeni Gökçe Alper Bask Kayhan Matbaac l k San. ve Tic. Ltd. fiti. Davutpafla Cad. Güven San. Sit. C Blok No: 244 Topkap / st. Tel.: (0212) Sertifika No.: Birinci Bas m 1997 kinci Bas m 1998 Üçüncü Bas m 2004 Dördüncü Bas m 2007 Beflinci Bas m 2010 Alt nc Bas m 2012 Bask Adedi 2000 ISBN Sertifika No.: AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Eminönü - stanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) &

3 Tom Robbins Dur Bir Mola Ver

4 EDEB YAT D Z S GÜLÜNES AfiKLAR/Milan Kundera Ë KALEC N N PENALTI ANINDAK END fies /Peter Handke Ë YÜZBAfiI VE KADINLAR TABURU/Mario Vargas Llosa Ë B Z/Yevgeni Zamyatin Ë KES K B R BAfi/Iris Murdoch Ë YEN TANRILAR/Alberto Vasquez-Figueroa Ë NFAZA ÇA RI/Vladimir Nabokov Ë EVET AMA, B R LOKOMOT F BUNU YAPAB L R M BAKALIM?/Woody Allen Ë ÇALI HOROZU/Michel Tournier Ë BANYO/Jean-Philippe Toussaint Ë BALKON/Jean Genet Ë GÜNEfi MPARATORLU U/J.G. Ballard Ë BEYAZ ZENC LER/Ingvar Ambjörnsen Ë S YAH MADONNA/Doris Lessing Ë KAPANDA ÜÇ KAPLAN/G. Cabrera Infante Ë ZAMANIN KIYISINDAK KADIN/Marge Piercy Ë ANARfi N N KISA YAZI/Hans Magnus Enzensberger Ë FOTO RAF MAK NES /Jean-Philippe Toussaint Ë GÜLÜN GÜNLÜ- Ü/Ursula K. LeGuin Ë HOTEL DU LAC/Anita Brookner Ë AZ ZLER ve ÂL MLER/Terry Eagleton Ë VE- DA YEME /Michel Tournier Ë ORLANDO/Virginia Woolf Ë UTANÇ B TT /Anja Meulenbelt Ë YAKIN GELECE N M TOSLARI/J. G. Ballard Ë KARANLI IN SOL EL /Ursula K. LeGuin Ë A /Iris Murdoch Ë WATT/Samuel Beckett Ë EKOTOPYA/Ernest Callenbach Ë GECEY ANLAT BANA/Djuna Barnes Ë N- SAN POSTUNA BÜRÜNMÜfi KÖPEK/Ingvar Ambjörnsen Ë CUMA/Michel Tournier Ë AFROD T N BAfiKALDIRISI/Lawrence Durrell Ë GÜNDEL K MUTLULU A ALIfiMA/Anja Meulenbelt Ë MUR- PHY/Samuel Beckett Ë MASAL MASAL Ç NDE/Khimaira/John Barth Ë ZEN VE MOTOS KLET BAKIM SANATI/Robert M. Pirsig Ë PARFÜMÜN DANSI/Tom Robbins Ë SINIRSIZ RÜYALAR D YARI/J. G. Ballard Ë FRANSIZ TE MEN N KADINI/John Fowles Ë BEYAZ OTEL/D.M. Thomas Ë MYRA/Gore Vidal Ë DALGALAR/Virginia Woolf Ë ATLANT K ÖTES /Witold Gombrowicz Ë HAYRANLIK/Anja Meulenbelt Ë FERDYDURKE/Witold Gombrowicz Ë MELEKLER ZAMANI/Iris Murdoch Ë PAULINA 1880/Pierre Jean Jouve Ë EfiEKARISI FABR KASI/Iain Banks Ë ROCK LANET /Iain Banks Ë KAYIP ZA- MAN/Anja Meulenbelt Ë SEN Ç ME GÖMDÜM/Andrew Jolly Ë BAfiTAN ÇIKARICININ GÜNLÜ- Ü/Søren Kierkegaard Ë KONFIDENZ/Ariel Dorfman Ë ALTIN DAMLA/Michel Tournier Ë B R GAR P VAKA: MATMAZEL P./Brian O Doherty Ë NIETZSCHE A LADI INDA/Irvin D. Yalom Ë KIZILA- AÇLAR KRALI/Michel Tournier Ë A LEDE B R ÖLÜM/James Agee Ë KUTSAL BÖLGE/Carlos Fuentes Ë KALPS Z AMANDA/Jurek Becker Ë 62-MAKET SET /Julio Cortázar Ë ÇARPIfiMA/J.G. Ballard Ë ÜÇ- LEME-Molloy-Malone Ölüyor-Adland r lamayan/samuel Beckett Ë DUR B R MOLA VER/Tom Robbins Ë HIRSIZIN GÜNLÜ Ü/Jean Genet Ë KÜÇÜK DE fi MLER/Marge Piercy Ë LILA/Robert M. Pirsig Ë ERG NL K YAfiI/Michel Leiris Ë AfiKSIZ L fik LER/Samuel Beckett Ë ES RGEYEN GÖKYÜZÜ/Paul Bowles Ë YALANCI JAKOB/Jurek Becker Ë D VAN/Irvin D. Yalom Ë PORNOGRAF /Witold Gombrowicz Ë MERCIER LE CAMIER/Samuel Beckett Ë B R ERKE E NASIL TECAVÜZ ED L R?/Märta Tikkanen Ë BENDEN Z VE MARCO POLO/Paul Griffiths Ë DO MAMIfi KR STOF/Carlos Fuentes Ë RÜYA SA- K NLER /Iris Murdoch Ë H Ç Ç N MET NLER ve Uzun Öyküler/Samuel Beckett Ë DUYGU YOLCU- LU U/Laurence Sterne Ë BETTY BLUE/Philippe Djian Ë A AÇKAKAN/Tom Robbins Ë ANARfi ST/Tristan Hawkins Ë BAKAKA /Witold Gombrowicz Ë PORTNOY UN FERYADI/Philip Roth Ë 10 1/2 BÖLÜM- DE DÜNYA TAR H /Julian Barnes Ë SUN TENEFFÜS/Ricardo Piglia Ë MANfi ÖTES /Julian Barnes Ë ADA/Aldous Huxley Ë GÜLÜN MUC ZES /Jean Genet Ë MÖSYÖ/Jean-Philippe Toussaint Ë Ç ÇEKLE- R N MERYEM ANASI/Jean Genet Ë BAfiUCU O LANI/Alison Fell Ë YARATIK/John Fowles Ë SEN SEVM YORUM/Julian Barnes Ë ZENC LER/Jean Genet Ë TÜNEL/Ernesto Sábato Ë KARA PRENS/Iris Murdoch Ë KARNINDAN KONUfiANIN ÖYKÜSÜ/Pauline Melville Ë TANRI NIN A ZINDAN EV- REN N H KÂYES /Franco Ferrucci Ë HAYATIN VE AfiKIN YASALARI/Connie Palmen Ë KAHRAMAN- LAR VE MEZARLAR/Ernesto Sabato Ë KAYNAK VE ÇALI/Michel Tournier Ë CENNETE B R KOfiU/J.G. Ballard Ë D fi ADAM/Joanna Russ Ë FLAUBERT N PAPA ANI/Julian Barnes Ë ALDATMA/Philip Roth Ë KOKA N GECELER /J.G. Ballard Ë ACABA NASIL?/Samuel Beckett Ë MANTISSA/John Fowles Ë KOLEKS YONCU/John Fowles Ë BENJAMIN: DAR GEÇ TTEK AYDIN/Jay Parini Ë METEOR- LAR/Michel Tournier Ë ARKADAfiLIK/Connie Palmen Ë AfiK VESA RE/Julian Barnes Ë S R US TAN GELEN KURBA A/Tom Robbins Ë BAYAN GULLIVER CÜCELER ÜLKES NDE/Alison Fell Ë GELE- CEKTEN ANILAR/William Morris Ë BEN MLE TANIfiMADAN ÖNCE/Julian Barnes Ë NG LTERE NG LTERE YE KARfiI/Julian Barnes Ë Y fi/david Lodge Ë Y T K RUHLAR IRMA I/Connie Palmen Ë TERAP /David Lodge Ë ÖLÜRKEN/Jim Crace Ë GÜZELL K HIRSIZLARI/Pascal Bruckner Ë SÜPER

5 KENT/J.G. Ballard Ë SISKA BACAKLAR/Tom Robbins Ë BETON ADA/J.G. Ballard Ë LK AfiK, SON TÖRENLER/Ian McEwan Ë GILLES LE JEANNE/Michel Tournier Ë B R KOMÜN STLE EVLEND M/Philip Roth Ë KIZILDER L N N fiarkisi/james Welc Ë S NEMA MÜDAV M /Walker Percy Ë KARANLIKLARIN EFEND S /Ernesto Sabato Ë METROLAND/Julian Barnes Ë B Z NEDEN TERK ETT N SAYIN BAfiKAN?/François Vigouroux Ë DÜfiÜNCE BALONLARI/David Lodge Ë M LENYUM NSANLARI/J.G. Ballard Ë MÜNECC M KRALLAR/M. Tournier Ë BEYAZDAK KARA/Maggie Gee Ë KAYBOLUfi/G. Perec Ë HINÇ AYLARI/P. Bruckner Ë L MON MASASI/J. Barnes Ë BÜYÜCÜ/J. Fowles Ë GÜNDO UMUNA YOLCULUK/J. Barnes Ë OKLUK RP /J. Barnes Ë FISKADORO/D. Johnson Ë HAYALETLER N GÖÇÜ/P. Melville Ë ÖLEN HAYVAN/P. Roth Ë SICAK ÜLKELERDEN DÖNEN VAHfi SAKATLAR/Tom Robbins Ë PASTORAL AMER KA/P. Roth Ë ABANOZ KULE/J. Fowles Ë ARTHUR VE GEORGE/J. Barnes Ë VAHfiET SERG S /J. G. Ballard Ë V LLA MEÇHUL/Tom Robbins Ë ASKER GRAMOFONU NASIL TAM R EDER?/Sas a Stanis ić Ë FARMAKON/D. Wittenborn Ë NE KADAR LER G DEB L RS N?/David Lodge Ë GER YE UÇAN YABAN ÖRDEKLER /Tom Robbins Ë B R SAHTEKÂR OLARAK HAYATIM/ P. Carey Ë NTERNETTE BALIK AVLAMAK/Nasreen Akhtar Ë LANCELOT/ Walker PercyË ÖLÜ B R D LDE AfiK/ Lee Siegel Ë VAHfi NSANLAR/ D. Wittenborn

6

7 Bu kitap, Kendrickler e (merhum) Kaptan John ve (hâlâ direnen) Billy ye; Shazam a, küçük Terrie ye ve flimdi her neredeyse harika flapflal ay ya adanm flt r.

8

9 sa n n yapt baflka çok fleyler daha vard r; e er birer birer yaz lm fl olsalar, yaz lan kitaplar dünyaya bile s mazd san r m. YUHANNA YA GÖRE NC L BAP 21: 25

10

11 Bu arada, 16 mm lik Dalay Lama projektörünü çal flt ran Reggie Fox, 16 mm lik Tarzan filmlerinin ya da Marx Biraderler in, Dalay Lama ve etraf ndakiler taraf ndan çok tutulaca n söyledi. Bu kifliler, kesinlikle insan ya da hayvan can n n al nd filmleri görmek istemezler; onlar n ilgisini çeken, e lence ve macerad r. Lowell Thomas, Jr., Yaflad m z Dünyan n Ötesinde (Ek, Tibet e Giderken Yan n za Alabilecekleriniz )

12

13 Birinci Bölüm

14

15 Büyücünün iç çamafl rlar daha yeni bulundu. Miami civar ndaki durgun bir gölün üzerinde yüzen mukavva bir bavulun içinde. Söz konusu keflif ne kadar önemliyse de ki her birimizin kaderini de ifltirme olas l var bu rapora bafllarken kullanaca m z bir hadise de il. Mistik iç çamafl rlar yla dolu bavulun içinde, John Paul Ziller n Afrika ya yoksa Hindistan m yd? yapt seyahatlerden birinde tuttu u günlükten kopar lm fl sayfalar, al nt lar vard. fiöyle bafll yordu günlük: Arap o lan gece yar s bana bir kâse beyaz incir getiriyor. Çocu un derisi alt n sar s ; üstüme uyar m diye deniyorum. Sineklerden korunmaya yaram yor. Y ld zlardan da. Huflu kemirgeni yata m n baflucunda ötmekte. Ve flöyle devam ediyordu günlük: Sabah her yerde büyü iflaretleri var. British Museum dan birtak m arkeologlar bir beddua keflfet- 15

16 tiler. Yerliler huzursuz. Civar köylerden birinde yaflayan bir bakire bir gergedan taraf ndan kaç r ld. Kimsenin gözünün tutmad pigmeler muammay çözmeye çal fl yorlar. Günlü ün bafllang c böyleydi. Ama bu, raporumuzun bafllang c de il. Ne FBI ne de CIA, bavuldaki eflyalar n John Paul Ziller a ait oldu unu do ruluyor. Gösterdikleri isteksizlik, ya bürokratik bir formalite ya da taktik bir aldatmaca. Tanr aflk na, Ziller dan baflka kim a aç kurba- as derisinden yap lma binici donu giyerdi ki? Her neyse, biz gündemdeki s cak olaylarla vakit kaybetmeyelim. Bu raporun yaz lmas n gerekli k lan kriz faktörlerine ra men, dönemin, raporun aciliyetinin alt n çizen genel ruh haline ra men, ahlâk yap s nda dünya çap nda yaflanabilecek sars nt ya ra men, ona ra men, bu belgenin yazar ne bir gazeteci, ne de bir akademisyendir. Yazar, sözlerinin içerdi i potansiyel tarihsel önemin pekâlâ fark nda olmakla birlikte, nesnelli in, kendi perspektifinin önüne geçmesine de pek izin vermeyecektir. Ve yazar n perspektifinin merkezinde, tüm kamuoyunu ilgilendiren hadiselerin korkunç boyutlar na ra men, bir k z yer al yor: Amanda ad nda bir k z. Hayatta sevdi im üç fley var diye ans z n ba rd Amanda, ilk uzun trans ndan uyan nca. Kelebek, kaktüs ve Sonsuz Yan lg. Daha sonra bir de ifliklik yap p listesine mantarlar ve motosikletleri de ekledi. Amanda s cak denebilecek bir haziran sabah kaktüs bahçesinde dolafl rken kumun üzerine resimler çizen yafll bir Navaho ya rastlad. Sanatç n n ifllevi nedir? diye sordu Amanda bahçesine izinsiz giren bu yetenekli adama. Sanatç n n ifllevi diye cevaplad Navaho yerlisi, hayat n sunmad klar n sunmakt r. Amanda, y ld r mlar n düfltü ü, gök gürültülerinin duyuldu u fliddetli bir f rt na esnas nda hamile kalm flt. Y ld r mdan m yoksa sevgilimden mi? diye zaman zaman düflüncelere dald olurdu. 16

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER B R NC ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ Bu yap t, Marx' n kendi yeni tarihsel ve ekonomik görüfllerinin temel özelliklerini aç kl a kavuflturdu u bir s rada, 1846-47 k fl nda yaz lm flt.

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi

NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi 1 * Önce bir kavram kargaflas na meydan vermemek için, erotik edebiyat diye bir s n fland rma yap labilir mi, yoksa edebiyatta erotizm diye bir nitelendirmeyle

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı