Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sabýr ve direniþ çaðrýsý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý Hafta Sonu ekinde Y GERÇEKTEN HABER VERiR Hafta Son ue bayinizden kimizi isteyiniz... ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr YIL: 41 SAYI: Katar'da yaþayan Yusuf El Kardavi, Mýsýr'daki isyaný "Ýhvan-i Müslümin"in baþlattýðýný ileri sürüp, 'laik dünya'ya el altýndan 'Mýsýrlýlara destek olmayýn' diyenlere itiraz ediyor. "(Bu) Gençlerin zulme karþý olan isyanýdýr. Ýhvan baþlattý diyen varsa, yanýlýyorlar. Namaz kýlanlarý görünce Ýhvancý dediler" diye seslendi... FOTOÐRAF: AA Sabýr ve direniþ çaðrýsý MISIRLI ALÝM YUSUF EL KARDAVÝ, OKUDUÐU CUMA HUTBESÝNDE, ZALÝM ÝDARECÝYE HAKKI SÖYLEMEK GEREK DEDÝ VE HERKESÝ SABREDEREK KAHÝRE DEKÝ TAHRÝR MEYDANINI TERK ETMEMEYE ÇAÐIRDI. Yazýcýoðlu için sarsýcý iddia AVUKAT YAVUZ UN ÝDDÝALARI ÇARPICIYDI n Stv Ha ber e konuþan BBP li avukat Ke mal Ya vuz dan çarpýcý bir iddia: Heli kop te rin düþ tü ðü ye rin ko or di nat la rý nýn i þa ret len di ði ha ri ta kriz mer ke zi ne u laþ tý rýl ma dý. Haberi sayfa 4 te Dâvâ açýldý HANEFÝ AVCI NIN 20 YIL HAPSÝ ÝSTENÝYOR n Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, Em ni yet Mü dü rü Av cý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 22 ki þi hak kýn da Dev rim ci Ka rar gâh Ör gü tü id di a na me sini ka bul et ti. Haberi sayfa 5 te MEYDANDAKÝ BÝNLERCE KÝÞÝ DÝNLEDÝ ZALÝME HAKKI SÖYLEMEK GEREK n Dün ya ca ta nýn mýþ bü yük a lim Yu suf el Kar da vi nin dün kü Cu ma hut be si El Ce zi re te le viz yo nu ta ra fýn dan nak len ya yýn lan dý. Ka hi re de ki Tah rir Mey da ný n da top la nan la rýn da din le dik le ri hut be de Mý sýr lý la ra ses le nen Kar da vi, genç le re ses le nir ken Sab re din ve mey da ný terk et me yin de di. Tüm e ði tim ve öð re ti mi ni Ez her Ü ni ver si te si nde sür dü ren Kar da vi, sö zü din le nen bir Ýs lâm a li mi o la rak ta ný ný yor. n Gü cü ye ten he rke s me y dana gel sin di yen Kar da vi, hut be sin de Bir ka vim ken di ni dü zelt me se Al lah on la rý dü zelt mez ha dis-i þe ri fi ni de ha týr lat tý. Ci had la rýn en ha yýr lý sý za lim sul ta na kar þý hak ký söy le mek tir di yen Kar da vi, Bu halk Ö mer Sü ley ma ný baþ kan o la rak ka bul et mez. Çün kü o da Mü ba rek in bir par ça sý. Or du muz, A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný ný baþ kan o la rak ta yin et sin di ye ses len di. Suna Durmaz / Kuveyt Dünya, Mübarek sonrasýný konuþuyor YENÝ BAÞKANIN KÝM OLACAÐI TARTIÞILIYOR n Mý sýr da hal kýn Cum hur baþ ka ný Mü ba rek in git me si i çin a yak lan ma sý nýn ar dýn dan, tüm dün ya da Mü ba rek son ra sý na gö re plan ve stra te ji ler ile yeni baþkanýn kim olacaðý ko nu þu lu yor. Haberi sayfa 7 te OSTÝM de ihmal var ÝÞYERÝ SAHÝBÝ ÝHMALÝ REDDETTÝ, AMA... n A SÝ AD An ka ra Þu be Baþ ka ný Ser hat E sen, Os tim ve Ý ve dik Sa na yi Si te le rin de mey da na ge len pat la ma lar da ih ma lin söz ko nu su ol du ðu nu be lirt ti. Haberi sayfa 5 te Türkiye Ortadoðu da aktör TÜRKÝYE GÜNDEME TAÞINDI n Or ta do ðu uz ma ný Jos hu a Wal ker, Tür ki ye nin, Or ta do ðu nun ken di ken di ne a tan mýþ ki lit ak tö rü ve u lus la ra ra sý o yun cusu ol du ðu nu söyledi. Haberi sayfa 7 te ISSN HASTALANMIÞ ROLLER VE AÝLE HAYATI Yasemin Yaþar ýn yazýsý sayfa 2 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ LÂHÝKA Â sâ yi þi mu ha fa za ya ken di mi zi di nen mec bur bi li yo ruz ma su mu teh li ke ve za rar la ra Be di uz za man Sa id Nur si. Da hi lî â sâ yi þi ih lâl su re tin de, yüz de on ca ni yü zün den dok san sok mak, a da let-i Ý lâ hi ye ve ha ki kat-i Kur â ni ye i le þid det le men e dil di ði i çin, biz bü tün kuv ve ti miz le, o ders-i Kur â nî i ti ba rýy la, â sâ yi þi mu ha fa za ya ken di mi zi di nen mec bur bi li yo ruz. Mah ke me Re i si ne, Pek çok u zun ve maz lû mâ ne ma - ce ra-yý ha ya tý ma da ir þu ga yet ký sa i - fa de mi din le me ni zi ri ca e di yo rum. Yir mi se kiz se ne em sal siz i ha net le - rin, ta ras sut la rýn, ha pis le rin i le ri sür dük le ri se bep le rin den, Bi rin ci si: Be ni Re ji min a ley hin de dir di ye it ham et miþ ler. Bu na ce va ben de riz ki: Her hü kû met te mu ha lif ler bu lu nur. Â sâ yi þe, em ni ye te i liþ me mek þar týy la her kes vic da nýy la, kal - biy le ka bul et ti ði bir me to du, bir fik ri i le mes ul o la - maz. Çün kü di nin de en mu ta as sýp ve ceb bar bir hü kû met o lan Ýn gi liz le rin yüz se ne hâ ki mi ye ti al - týn da bu lu nan yüz mil yon dan zi ya de Müs lü man - lar, Ýn gi liz le rin küf rî re jim le ri ni Kur ân i le red det - tik le ri ve ka bul et me dik le ri hal de, Ýn gi liz mah ke me - le ri þim di ye ka dar on la ra o ci het te i liþ me miþ tir. Hem bu mil let te ve bu hü kû met-i Ýs lâ mi ye i çin de es ki den be ri bu lu nan Ya hu di ler ve Nas ra nî ler, bu mil le tin di ni ne ve kud sî re jim le ri ne mu ha lif ve zýt ve mu te riz ol duk la rý hal de, hiç bir za man mah ke me, ka nun la rýy la on la ra o ci het te i liþ me miþ tir. Hem Haz ret-i Ö mer (r.a.) hi lâ fe ti za ma nýn da bir â di Hý ris ti yan la mah ke me de be ra ber mu ha - ke me ol muþ lar. Hal bu ki o â di Hý ris ti yan, Müs lü - man la rýn hem mu kad des re jim le ri ne, hem din - le ri ne, hem ka nun la rý na mu ha lif i ken, o mah ke - me de o nun ha li na za ra a lýn ma ma sý gös te ri yor ki, mah ke me hiç bir ce re ya na â let o la maz, hiç bir ta - raf gir lik i çi ne gi re mez ki, Ha li fe-i Rû-yi Ze min, â di bir kâ fir le mu ha ke me ol muþ lar. Ýþ te, ben de yü zer â yât-ý Kur â ni ye ye is ti na den Kur ân ýn kud sî ka nun la rý nýn ye ri ne, me de ni ye - tin bo zuk kýs mýn dan a nar þi lik he sa bý na ve bir ne vi bol þe vik lik na mý na is tib dad-ý mut lak mâ - nâ sýn da Cum hu ri yet te ki hür ri yet per de si al týn - da din dar lar hak kýn da e þedd-i zul me â let o la bi - len mu vak kat bir re ji me, de ðil yal nýz ben, bel ki bü tün ehl-i vic dan mu ha lif tir. Hem mu ha le fet, hiç bir hü kû met te bir suç sa yýl mý yor. Ý kin ci si: Â sâ yi þi boz mak, em ni ye ti ih lâl et - mek ih ti ma li ba ha ne siy le o tuz se ne ce za yý ba na çek tir di ler. Bu na ce va ben de riz ki: Mah ke me nin tah ki ka týy la hem beþ yüz bin fe - da kâr Nur Ta le be le ri bu lun du ðu hal de, hem yir - mi se kiz se ne zar fýn da bu ka dar zâ li mâ ne i ha - net le re mâ ruz ol du ðu muz hal de, Nur cu lar la a lâ - ka dar o lan al tý vi lâ yet, al tý mah ke me hiç bir vu - ku a tý ný kay de de me me le ri, gös te re me me le ri is pat e di yor ki, Nur cu lar â sâ yi þin mu ha fýz la rý dýr lar. Ý - man der siy le her ke sin ka fa sýn da bir ya sak çý yý bý - ra ký yor lar. Â sâ yi þi mu ha fa za e di yor lar. Ve üç vi - lâ ye tin in saf lý za bý ta la rý bu nu tas dik et miþ ler. Ü çün cü sü: Di ni si ya se te â let yap mak is ti yor di ye be ni suç lu ya pý yor lar. Se bi lür re þad ýn 116. sa yý sýn da - ki Ha ki kat Ko nu þu yor na mýn da ki ma ka lem bu na kat î bir ce vap týr. O ma ka le nin ký sa ca hü lâ sa sý þu dur: El ce vap: Bü tün dün ya sý ný, hat tâ lü zum ol sa ken - di þah sî â hi re ti ni di ne fe da et me ye bü tün ha ya tý þe ha det e den ve o tuz beþ se ne den be ri si ya se ti terk e den ve beþ mah ke me bu me se le ye da ir kat î de lil bu la ma dý ðý hal de sek sen ya þý ný geç miþ, ka bir ka pý - sýn da, hem dün ya da hiç bir þe ye mâ lik ol ma yan bir a dam hak kýn da di ni si ya se te â let ya pý yor di yen - ler, yer den gö ðe ka dar hak sýz dýr lar, in saf sýz dýr lar. Hem bu if ti ra la rýy la be ra ber, o a dam hak kýn da gü - ya â sâ yi þi ve em ni ye ti ih lâl et mek is ti yor, di yor lar. Hal bu ki o a da mýn Kur ân-ý Ha kîm den al dý ðý ha ki - kat der si ve ta le be le ri ne ver di ði ders þu dur: Bir ha ne de ve ya bir ge mi de bir tek mâ sum, on câ - ni bu lun sa, a da let-i Kur â ni ye o mâ su mun hak ký na za rar ver me mek i çin, o ha ne yi yak ma sý ný ve o ge mi - yi ba týr ma sý ný men et ti ði hal de, do kuz mâ su mu bir - tek câ ni yü zün den mah vet mek su re tin de o ha ne yi yak mak ve o ge mi yi ba týr mak, en a zîm bir zu lüm, bir hý ya net, bir ga dir ol du ðun dan, da hi lî â sâ yi þi ih lâl su re tin de, yüz de on ca ni yü zün den dok san ma su mu teh li ke ve za rar la ra sok mak, a da let-i Ý lâ hi ye ve ha ki - kat-i Kur â ni ye i le þid det le men e dil di ði i çin, biz bü - tün kuv ve ti miz le, o ders-i Kur â nî i ti ba rýy la, â sâ yi þi mu ha fa za ya ken di mi zi di nen mec bur bi li yo ruz. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 738 Âl-i Nev-î be þe rin ha yat-ý dün ye vi ye sin de en ce mi yet li mer kez ve en e sas lý zem be rek ve dün ye vî sa a det i çin bir Cen net, bir mel ce, bir ta has sün gâh i se, â i le ha ya tý dýr. Be di üz za man Sa id Nur sî B u a sýr, her tür lü yý kým ve sap - ma la rýy la saf la rý da ha da net - leþ tir di. Doð ru luk, bü tün mer te be - le riy le; çir kin lik de yi ne bü tün te den nî de re ke le riy le kar þý mý - za çýk mak ta dýr. Genç lik ö nü ne su nu lan rol mo del ler; a i - le ye tak dim e di len a i le mo del le ri; an ne le - re-ba ba la ra ser vis e di len an ne lik-ba ba lýk rol le ri i çin de pek çok bo zul muþ luk lar ve sap ma lar ta þý yor. Ce mi ye tin i çe ri sin de ki fýt ra ta zýt her mo del, u cu be lik ler i çe ri yor. A i le kur muþ, ev lât sa hi bi ol muþ, top lum kar þý sýn da bir so rum lu luk a la rak sa n'at çý(!) kim li ði el de et miþ ki þi ler; bý ra kýn an ne li ðiba ba lý ðý, eþ ol ma so rum lu lu ðu nu, sa n'at çý kim li ði ni; he nüz da ha in san ol ma hu su si - ye ti ni bi le ka za na ma mýþ; ken di ne, e þi ne, ço cuk la rý na kar þý a dam gi bi bir du ruþ, ki - þi lik, kim lik, rol bu la ma mýþ o la rak ce mi - yet i çin de yer al mak ta dýr lar. Böy le a ca yip lik ler ta þý yan has ta rol ler, ne a cý ki her gün Müs lü man a i le le ri nin bir ne v'î ta has sün gâ hý o lan a i le ha yat la rý ný sars ma ya de vam et mek te dir. Ýn san sos yal bir var lýk ol du ðu i çin, o nun ta þý dý ðý rol de ki bo zul ma lar sa de ce ken diy - le a lâ ka lý de ðil, il gi li ol du ðu her þe yi a lâ ka - dar e den bir du rum ser gi li yor. Bu da in - san lar da ki rol bo zul ma sý ný da ha va him bir hâ le so ku yor. Bu za man es ki za ma na ký yas e dil mez. Çün kü es ki den in sa nýn iþ le di ði gü nah setr e di le bi li yor, her kes on dan ha ber dar ol - mu yor du. Oy sa â hir za man da bir þah sýn iþ le di ði gü nah lar bin ler a dam gi bi te sir e - di yor. Çün kü tek no lo ji nin ge liþ me si dolayýsýyla bir tek ke li mey le bir mil yon ke bâ ir bir den iþ le ni yor. Mil yon lar ca in sa nýn du yu or gan la rý na hi tab e den gü nah lar hýz la ya yý lý yor. Üs te lik ön ce den gü nah lar iç ti mâî ha ya týn i çi ne çý kýl dý ðý za man bu la þýr ken, gü nü müz - de in san la rýn en ö ze li o lan ev le ri ne tek no lo - jik â let ler va sý ta sýy la gir mek te dir. Bu ze hir le me le rin de he de fi sa de ce ev de an ne ve ba ba de ðil, ma sum ev lât lar da ol - mak ta dýr. Kü çü cük dün ya la ra vak tin den ev vel ve ri len me saj lar, u ya rý lan his ler on - la rýn a kýl ve kalp le rin de ma ne vî ya ra lan - ma la ra se bep ol mak ta dýr. Bir yu va nýn ma ne vi yat göv de si o lan ka - dýn la rýn he ve sat la rý ný tah rik e de rek, on la rý se fa ha te dâ vet et mek te dir ler. E vin re i si i se, hem iç ti maî ha yat ta, hem e vi nin i çin de a de ta gü nah bom bar dý man - la rý na ma ruz ka lýp, ya ak lý ný da ðý týp ma ne - vî bir di va ne o lur, ya kal bi ni da ðý týp ma ne - vî bir din siz o lur, ya fik ri ni da ðý týp ma ne vî bir ec ne bi o lur. Bir top lu mun bel ke mi ði hük mün de ki a i le bo zu lur sa da, ar týk o top lum felç o lur. Bu gün çev re miz de hep þi kâ yet e den, hu zur suz, öf ke li, mut suz in san la rýn sa yý sý - nýn art tý ðý ný gör mek te yiz. Ýþ te bu mut suz - luk, hu zur suz luk ve öf ke le rin se be bi el bet - te ki rol ler de ki bu bo zul ma lar dýr. Ar týk a hir za man da ne an ne an ne gi bi, ne ba ba ba ba gi bi ve ne de ço cuk ço cuk gi bi dir. Rol ler de ki has ta lan ma lar, as lýn dan fýt rat tan u zak laþ ma nýn, fab ri ka a yar la - rý nda ki bo zul ma la rýn gös ter ge le ri dir. As lýn da ýs ka la nan ger çek þu dur ki, rol - ler de ki her bir bo zul ma, ma ne vî bir has ta - lan ma be lir ti si dir. Ýn san lar ge nel de mad dî has ta lýk la rý na Rabbinizden size eriþecek bir baðýþlanmayý ve Cenneti kazanmak için yarýþýn ki, o Cennetin geniþliði gökler ve yer kadardýr ve takvâ sahipleri için hazýrlanmýþtýr. Hastalanmýþ roller ve aile hayatý YORUMluYORUM YASEMÝN YAÞAR du yar sýz kal maz lar. Fa kat ma ne vî has ta - lýk la rý nýn far ký na bi le var ma dýk la rý çok tur. Üs te lik mad dî has ta lýk lar, in sa nýn sa de ce dün ye vî ha ya tý ný teh dit e der ken; ma ne vî Ýnsan sosyal bir varlýk olduðu için, onun taþýdýðý roldeki bozulmalar sadece kendiyle alâkalý deðil, ilgili olduðu her þeyi alâkadar eden bir durum sergiliyor. Bu da insanlardaki rol bozulmasýný daha vahim bir hâle sokuyor. has ta lýk lar, hem dün ya hem a hi re tin mah - vol ma sý na se bep o lur lar. Bu yüz den ce mi yet ha ya týn da he men he men her ke se bir þe kil de bu laþ mýþ ma - ne vî has ta lýk la rý ta ný mak, te da vi et mek da ha bir ö nem ar z e der. Kal bin de ma ne vî has ta lýk o la nýn ta hay - yül le ri kir le nir, ta sav vur la rý ba ya ðý la þýr, fi - kir le ri sis le nir. Doð ru gö re mez, dü þü ne mez, de ðer len - di re mez. Bu da bi re yin hem þah sî ha ya tý ný, hem de iç ti mâî ha ya tý ný ze hir len di rir. Hâ sý lý, rol le ri, ye ni baþ tan bir e le al mak ge re ki yor. An ne nin, an ne ro lü nü; ba ba - nýn ba ba ro lü nü; ço cu ðun ço cuk ro lü nü ye ni baþ tan bir ça lýþ mak ge re ki yor. Ö zel lik le de sos yal rol ler ta þý yan, top lu - mun kar þý sýn da o lan ki þi le rin ta þý dý ðý rol - le ri da ha bir has sa si yet le e le al mak ge re ki - yor. Çün kü on lar da ki bo zul ma ve sap ma, he nüz ken di si o la ma mýþ lar i çin baþ ka bir sap ma ör ne ði o luþ tu ra cak týr. Ýmran Sûresi: 133 / Âyet-i Kerime Meâli Te fek kür e den in san mut lu dur san da lah ma il.com AHMET SANDAL Bir sa at te fek kür, bir se ne na fi le i ba det ten ha yýr lý dýr (Ha dis-i Þe rif, Ac lû nî, Keþ fü l-ha fâ, 1: 310) Dü þü nen in san mut lu dur. He def mut lu luk - sa iþ te sa na ko lay ve en kes tir me yol. Za - ten, Ce nâb-ý Hak biz le re te fek kür et me yi, ak let me yi ve dü þün me yi em ret mi yor mu? E vet em re di yor. Hem de Kur ân-ý Ke rim in yüz ler ce ye rin de, yüz ler ce â ye tin de bu nu em re di yor. Öy - ley se dü þün ve mut lu ol! Al lah (cc), in san la rý na sýl dü þün me ye ça ðý rý - yor? Kâ i na tý ve tüm ya ra týl mýþ la rý mü þa he de e - de rek dü þün me ye ça ðý rý yor. Ýþ te dü þün ce ye ça - ðý ran â yet ler den bir ka çý: Ka mer Sû re si 22. â yet: An dol sun Biz Kur ân ý zikr (ö ðüt a lýp dü þün mek) i çin ko lay laþ týr dýk. Fa kat ö ðüt a lýp-dü þü nen var mý? Nahl Sû re si 12. â yet: Ge ce yi, gün dü zü, gü ne þi ve a yý si zin em ri ni ze ver di; yýl dýz lar da O nun em - riy le em re ha zýr ký lýn mýþ týr. Þüp he siz bun da, ak lý - ný kul la na bi len bir top lu luk i çin â yet ler var dýr. Fur kan Sû re si 44. â yet: Yok sa sen, on la rýn ço ðu - nu (söz) i þi tir ya da ak lý ný kul la nýr mý sa yý yor sun? On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler; ha yýr, on lar yol ba ký mýn dan da ha þaþ kýn ve a þa ðý dýr lar. Þu a râ Sû re si 28. â yet: (Mu sa) E ðer ak lý ný zý kul la - na bi li yor sa nýz, O, do ðu nun da, ba tý nýn da ve bun lar a ra sýn da o lan her þe yin de Rab bi dir de di. Rum Sû re si 24. â yet: Si ze bir kor ku ve u mut (un su ru) o la rak þim þe ði gös ter me si i le gök ten su in dir mek sû re tiy le ö lü mün den son ra ye ri o - nun la di rilt me si de, O nun â yet le rin den dir. Þüp he siz bun da, ak lý ný kul la na bi le cek bir ka vim i çin ger çek ten â yet ler var dýr. Câ si ye Sû re si 5. â yet: Ge ce i le gün dü zün ar dar da ge li þin de (ve ya ay ký rý lý ðýn da), Al lah ýn gök ten rý zýk in di rip ö lü mün den son ra yer yü zü nü di rilt me sin de ve rüz gâr la rý (bel li bir dü zen i çin de) yö net me sin de ak lý ný kul la nan bir ka vim i çin â yet ler var dýr. E vet, Kur ân-ý Ke rim de in sa ný te fek kü re ça ðý - ran ni ce ni ce â yet ve i þa ret var dýr. Bu ke sin bir bil gi dir. Pe ki, in san ni ye bu ka dar ýs rar la dü þün - me ye çað rýl mak ta dýr? Bi rin ci ne den a hi ret te kur - tu lu þu muz bu te fek kü re bað lý dýr. Ý kin ci sebep de dün ya da ki mut lu lu ðu muz da te fek kü re bað lý dýr. Dü þün mek mut lu luk tur de dim yu ka rý da, ya zý mýn ba þýn da. Rab bi miz bi zim i çin mut lu luk for mü lü nü Kur ân-ý Ke rim e yer leþ tir miþ. Kim Kur ân a sa rý lýr sa mut lu o lur. Dü þün mek in sa na na sýl mut lu luk ve ri yor? Ýþ - te bu nun i za hý. Dü þün mek in san da bir ra bý ta, ya ni bað lý lýk sað lý - yor. Bu ra bý ta da üç bo yut var dýr. Bi rin ci si Ya ra dan - dýr. Ý kin ci bo yut bütün ya ra týl mýþ lar dýr. Ü çün cü bo - yut i se in sa nýn ken di si dir. Ýn san dü þün mek le þu nun far ký na va rý yor. Yal nýz ol ma dý ðý nýn far ký na va rý yor. Be ni Ya ra dan bir yü ce Zât var. O be ni ya rat mýþ ve dün ya ya gön der miþ. Bu du rum dan, bu dü þün ce den bü yük bir kuv vet a lý yor. Bu dü þün ce in sa na bü yük bir kuv vet ve ri yor ve yal nýz ol ma dý ðý ný an lý yor. Yal - nýz ol ma dý ðý ný an la yan in san mut lu dur. Yal nýz in - san mut suz dur. Yal nýz in san ve yal nýz ca ken di si ni dü þü nen in san mut suz dur. Ýn san dü þün mek le i kin ci o la rak þu nu fark e di - yor: Ken di si gi bi ya ra týl mýþ ni ce can lý, can sýz var lý ðý keþ fe di yor. Da ha doð ru su his se di yor. Bu ke þif ve his le bir lik te, bir hu su sun far ký na va rý yor. Bu ka dar ya ra týl mýþ i çe ri sin de, ay ný þart lar da ya da ben zer þart lar da bu lun du ðu nu fark e di yor. De mek ki, bu ka dar ya ra týl mýþ in san ve di ðer can lý lar, can sýz var - lýk lar bir se be be bi nâ en ya ra týl dý. Ha yat boþ de ðil. Bir mak sa dý var. Ýþ te bu nun far ký na va rý yor. Bu far - ký na va rýþ la bir lik te bir he de fi ol du ðu nu an lý yor. He de fi ol du ðu nu an la yan in san mut lu dur. He de fi ol ma yan, gü nü bir lik ya þa yan in san mut suz dur. Dü þün me de ki ü çün cü bo yut in sa nýn ken di si ni ta - ný ma sý dýr. Ýn san dü þün mek le ken di si ni ta ný yor. Bu ta ný ma þöy le o lu yor: Ya ra tý cý yý, kâ i na tý, tüm ya ra týl - mýþ la rý te fek kür e den bir in san an lar ki, ken di si çok kü çük bir ko num da dýr. Bu ka dar mu az zam bir ya ra - dý lýþ i çe ri sin de nok ta dan da hi kü çük kal mak ta dýr. Bu - nu dü þü nen in san ben cil o la maz. Ya ni ken di si ne bir pâ ye ve re mez. Bütün mut suz luk lar in sa nýn kib rin den ge lir. Ki bir li in san lar, kar þý sýn da ki ni kü çük gö re rek, ken di sin de bir güç ol du ðu nu sa na rak i þe baþ lar lar ve fe lâ ke te doð ru gi der ler. O ki bir li ler e ðer ak let se ler di, dü þün se ler di, mut lu lu ðun bütün kâ i na tý te fek kür den gel di ði ni ve mut lu lu ðun a sýl o la rak bü tün cül dü þün - me den kay nak lan dý ðý ný an lar lar dý. Za ten, ge li þen bi - lim de gös ter miþ tir ki, in san bey ni nin her i ki ta ra fý da bir bi riy le da ya nýþ ma i çe ri sin de dir. Ýn san bey ni kap - sam lý dü þün me ye yat kýn dýr. Kap sam lý dü þün dük çe be yin de ge liþ mek te dir. Bu ra dan çý ka ra ca ðý mýz so - nuç yar dým laþ ma cý ve da ya nýþ ma cý ol ma mýz ge rek ti - ði dir. Öy ley se, mut lu lu ðun bir yo lu da yar dým laþ ma - dan, da ya nýþ ma dan ve kap sam lý bir þe kil de et ra fý ný dü þün mek ten ve ben cil lik ten sýy rýl mak tan ge lir. E vet, u zun u zun an lat ma ya ye ri miz kâ fî de ðil. So nuç çok a çýk ve bel li dir: Dü þü nen in san mut lu dur ves se lâm. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Do ðal gaz, yýl da bin 300 li ra ta sar ruf sað lý yor A DA PA ZA RI Gaz Da ðý tým A.Þ (AG DAÞ) Ge - nel Mü dü rü Ke nan De mir, do ðal ga zýn çev re ci bir ya kýt ol ma sý ya nýn da yýl da bin 300 li ra ta sar - ruf sað la dý ðý ný söy le di. De mir, yap tý ðý a çýk la ma - da, 2010 yý lýn da Sa kar ya da do ðal gaz kul la nan ev sa yý sý nýn 62 bin 500 e u laþ tý ðý ný vur gu ladý De mir, or ta la ma 100 met re ka re lik bir da i re de o tu ran 4 ki þi lik bir a i le nin yýl lýk kö mür ve tüp ma li ye ti nin yak la þýk 2 bin 200 li ra yý bul du ðu nu, an cak ay ný a i le nin bu ih ti ya cý ný do ðal gaz i le kar þý la ma sý du ru mun da 900 li ra nýn ye ter li ol - du ðu nu di le ge tir di. Bu þe kil de do ðal gaz kul la - ný mý dolayýsýyla yýl da or ta la ma bin 300 li ra ta - sar ruf e dil di ði ni i fa de e den De mir, te miz lik, bo - ya-ba da na ve sað lýk gi der le ri gi bi yan ma li yet le - rin de bu he sa ba ka týl ma sý ha lin de yýl lýk ta sar - ru fun 2 bin li ra yý geç ti ði ni an lat tý. De mir, ö zel - lik le o cak ta tüp ye ri ne do ðal ga zýn kul la nýl ma sý ha lin de de yüz de 80 ci va rýn da bir ta sar ruf sað - lan dý ðý ný be lirt ti. Sakarya / ci han Tram vay da ke sin ti siz u la þým KA BA TAÞ-Zey tin bur nu-bað cý lar tram vay hat týn da ak tar ma dö ne mi so na er di. Du rak - lar da yü rü tü len al çalt ma ça lýþ ma la rý nýn ta - mam lan ma sý nýn ar dýn dan Ka ba taþ-bað cý lar a ra sý 65 da ki ka ya in di. Zey tin bur nu Tram vay Ýs tas yo nu nda dü zen le nen ba sýn top lan tý sý - nýn ar dýn dan Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, tranvayýn geçtiði ilçelerin belediye baþkanlarý ke sin ti siz u la þý - mý baþ la tan tram vay sü rü þü nü bir lik te ger - çek leþ tir di. Hat ü ze rin de ke sin ti siz u la þým sað la mak a ma cýy la 37 a det yüz de 100 dü þük ta ban lý tram vay a ra cý nýn hiz met ve re ce ði ni di le ge ti ren Top baþ, Bü yük þe hir be le di ye si o la rak va tan daþ la rý mý zýn Zey tin bur nu nda i - nip tram vay de ðiþ tir me si is te me dik ve hat tý ke sin ti siz ha le ge tir dik. Böy le ce va tan daþ la rý - mýz tek bi let le ak tar ma sýz ve ke sin ti siz o la rak 65 da ki ka i çin de Bað cý lar dan Ka ba taþ a u laþ - ma im kâ ný na sa hip o la cak. Biz bu yýl u la þý ma 7 mil yar, top lam ya tý rý ma i se 16 mil yar li ra pay a yýr dýk. di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 2 R. Evvel 1432 Ru mî: 23 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Seviye Belirleme Sýnavý'ný 3-4 yýl içinde kaldýracaklarýný bildiren Bakan Çubukçu, liselerin hepsinin eðitim kalitesini eþit hale getirerek yaygýnlaþtýracaklarýný da kaydetti. SBS, 3-4 YIL ÝÇÝNDE KALKIYOR MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANI NÝMET ÇUBUKÇU, 8. SINIFLARIN TABÝ TUTULDUÐU SBS'YÝ 3-4 YIL ÝÇERÝSÝNDE KALDIRACAKLARINI SÖYLEDÝ. SE VÝ YE Be lir le me Sý na vý ný (SBS) kal dý ra - cak la rý nýn müj de si ni ve ren Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, ya ban cý o kul la rýn öð ren ci a lý mýn da da ken di pro se dür le ri ni uy gu la ma ya de vam e de cek le ri ni söy le di. Hür ri yet ga ze te sin de yer a lan ha be re gö re; Çu buk çu þun la rý söy le di: A na do lu li se le - ri ne ta ma men dö nüþ me sü re ci var bi li yor - su nuz. Ö zel lik le a ka de mik li se ler, ya ni yük se köð re ti me ha zýr la yan o kul la rýn hep - si nin e ði tim ka li te si ni e þit ha le ge ti rip yay - gýn laþ tý ra ca ðýz. Ay rý ca sý nav la öð ren ci ka - bul et me le ri ne ge rek kal ma ya cak. Ya ban cý o kul lar mev cut sta tü le ri ni ku rum la rý na ö - zel o la rak dü zen le ye bi lir. Za ten bir ço ðu þu an da da sý nav sýz öð ren ci a la bi li yor. Ya da is ter se SBS ye gö re a lý yor. Biz on la rýn na sýl öð ren ci a la cak la rý ný be lir le mi yo ruz. Çu - buk çu, ö zel o kul lar da ki öð ren ci sa yý sý nýn art tý rýl ma sý nýn, öð ret men a day la rý na ye ni ça lýþ ma a lan la rý o luþ tu ra ca ðý ný söy le di. Kriz dö nem le rin de ö zel o kul öð ren ci le ri - nin a zal dý ðý ný ha týr la tan Çu buk çu, þöy le ko nuþ tu: 2001 kri zin den son ra öð ren ci sa yý sý yüz de 16 a zal mýþ tý. Bu öð ren ci kay bý üç yýl da ge ri a lýn dý. Mem nu ni yet le be lirt - me li yim ki ik ti da rý mý zýn bü tün yýl la rýn da ö zel o kul la rý mýz da ki öð ren ci sa yý sý art mýþ - týr. Bu öð re tim yý lýn da ö zel o kul lar da 50 bin 853 öð ret men ça lýþ mak ta. Res mî o kul - la rý mýz da 23 öð ren ci i çin 1 öð ret men, ö zel o kul la rý mýz da 9 öð ren ci i çin 1 öð ret men gö rev yap mak ta. Ö zel o kul la rýn top lam öð ren ci i çin de ki pa yý yüz de 3. Ge liþ miþ ül - ke ler de bu o ran yüz de 10 un ü ze rin de. Ö - zel o kul la rýn pa yý art týk ça res mî o kul lar da - ki öð ren ci yo ðun lu ðu dü þe cek. Bu o kul lar - da ki öð ren ci le rin da ha i yi hiz met al ma sý sað la na cak den bu ya na top lam öð - ren ci sa yý sýn da yüz de 7.32, ö zel o kul lar da - ki öð ren ci sa yý sýn da i se yüz de 109 ar týþ ya - þan dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ah met Ka bak lý ve fa tý nýn 10. yý lýn da a ný la cak GA ZE TE CÝ-YA ZAR Ah met Ka bak lý, ö lü - mü nün 10. yý lýn da çe þit li faaliyet ler le a - ný la cak. Türk E de bi ya tý Vak fý ndan ya pý - lan a çýk la ma ya gö re, Ka bak lý i çin 9 ve 13 Þu bat ta rih le rin de ÝBB Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý Kül tür Mü dür lü ðü ve Türk E de bi ya tý Vak fý iþ bir li ðiy le 2 an - ma top lan tý sý dü zen le ne cek. Ka bak lý, ön - ce ö lüm ta ri hi o lan 8 Þu bat ta a i le si, ku - ru cu su ol du ðu Türk E de bi ya tý Vak fý ü - ye le ri, öð ren ci le ri ve se ven le ri ta ra fýn dan E yüp Sul tan Me zar lý ðý nda ki kab ri ba þýn - da Kur ân ti lâ ve ti ve ha tim du â sý na ka tý - la cak lar. Türk E de bi ya tý Vak fý nda da 9 Þu bat ta Al pe ren e Ve fa baþ lý ðýy la ya pý - la cak Çar þam ba Soh bet le ri nde de ko - nuþ ma cý lar Ah met Ka bak lý yý an la ta cak. Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nu nda, 13 Þu bat ta dü zen le ne cek bir di ðer top lan tý - da da ka tý lým cý lar Ka bak lý yý çe þit li yön le - riy le e le a la cak. Ay rý ca, Ka bak lý nýn ha ya - týn dan çe þit li ke sit le rin yer al dý ðý Ah met Ka bak lý Fo toð raf la rý Ser gi si a çý la cak. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Türk Halk Mü - zi ði Sa nat çý sý E sat Ka bak lý da Tür kü ler - le Türk Dün ya sý te ma lý bir an ma kon - se ri ve re cek. Türk E de bi ya tý Vak fý nýn res to ras yo nu ta mam la nan Sul ta nah - met te ki hiz met bi na sý ve va kýf bün ye - sin de ku ru lan E de bi yat Ký ra at ha ne - si nin a çý lý þý da 13 Þu bat Pa zar gü nü ger - çek leþ ti ri le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Hem ze min ge çit te ka za: 5 ö lü ÝZ MÝR ÝN Ti re il çe sin de ön ce ki ak þam sa at le rin de tre nin hem ze min ge çit te ser vis mi ni bü sü - ne çarp ma sý so nu cu 5 ki þi öl dü. TCDD Ge nel Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ka - za nýn sa at sý ra la rýn da mey da na gel di ði be lir ti le rek, þun lar kay de dil di: Ýz mir-ti re se - fe ri ni ya pan ray o to bü sü, Ti re gi ri þin de ko ru ma lý hem ze min ge çit te ba ri yer kol la rý i nik fla þör ve çan ça lý þýr va zi yet te i ken iþ çi ta þý yan bir mi ni bü sün ka pa lý hem ze min ge çi de ba ri yer kol la - rý ný a ni den ký ra rak gir me si so nu cu hem ze min ge çit ka za sý mey da na gel miþ tir. Ka za ye rin - de 3 ki þi ö lür ken, ya ra la na rak Ti re Dev let Has ta ne si i le E ge Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta - ne si ne sevk e di len 2 iþ çi de has ta ne ler de öl dü. 5 ki þi i se ya ra lan dý. An ka ra - Tire / a a Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa TAH LÝL Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Haftanýn içinden KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Bu gün, haf ta i çin de med ya da yer a lan ha ber - ler den çý kar dý ðý mýz ba zý not la rý, kü çük yo - rum lar la o kur la rý mý za sun mak is ti yo ruz. E - ðer il gi ni zi çe ker ve tu tar sa, haf ta da bir bu tar zý de vam et tir me yi dü þü ne bi li riz. Tak di ri si ze a it. «««Bursa nutkunun faturasý Hü kü me tin Yar gý tay ve Da nýþ tay da ki ü ye ve da - i re sa yý sý ný art tý ran dü zen le me ler yap ma gi ri þi mi ne kar þý so kak di re ni þi baþ lat ma ya ni yet le nen ve bu tav rý ný M. Ke mal in Bur sa nut ku na da yan dý ran CHP ye i ti raz, AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü - se yin Çe lik ten gel di. Ken di si nin Tür ki ye de A ta - türk ü, A ta türk çü lü ðü ve Nu tuk u i yi bi len ler den bi ri ol du ðu nu söy le yen Çe lik, M. Ke mal in böy le bir nut ku bu lun ma dý ðý ný sa vun du ve CHP li le ri kast e de rek A ta türk ha yat ta ol say dý bun la rý ko va - lar dý de di (Ha ber türk, ). A ma ko va la ma yön te mi nin na sýl o la ca ðý na, Bur sa nut ku de ni len me tin de ki el, taþ, so pa ve si lâh gi bi a raç lar dan bi - ri ni kul la nýp kul lan ma ya ca ðý na a çýk lýk ge tir me di. Çe lik in o nu tuk la il gi li o la rak yap tý ðý Bu a nar þi dir de ðer len dir me si doð ru. A ma o nun Böy le bir ko - nuþ ma yok de di ði Bur sa nut ku i çin Ký lýç da roð lu Var di yor. ÝP li ler de öy le. Ve an la þý lan o ki, Var de yip o na is ti na den ey lem ya pan lar hep o la cak. Ve bu nun fa tu ra sý da hep M. Ke mal e çý ka cak. «««Al kol ya sa ðý ve al kol tü ke ti min de ki ar týþ AKP al ko lü ya sak lý yor pa ra no ya sý nýn ye ni den týr ma ný þa geç ti ði bir or tam da çý kan Al kol tü ke ti mi al tý yýl da i ki kat tan faz la art tý (Za man, ) ha be ri son de re ce il ginç bir pa ra doks or ta ya çý ka - rýr ken, bu ko nu ya ö zel du yar lý lýk gös te rip ca yýr tý ko par ma yý sür dü ren Söz cü ga ze te si, Ka deh ler AKP ye kalk tý man þe ti ve Al kol sý nýr la ma sý na öf - ke ku san va tan daþ lar yur dun dört bir ya nýn da so - ka ða dö kü lüp, týk sý rýn ca ya ka dar iç ti ler spot la rýy la ( ), tar týþ ma ya ay rý bir renk ve çeþ ni kat tý. A ca ba Za man ýn ha be rin de ge çen al kol tü ke ti - min de ki ar týþ böy le si týk sý rýn ca ya ka dar i çen le rin mi ma ri fe ti; yok sa ev vel ce hiç gö rül me miþ þe kil de tam say fa ga ze te i lân la rýy la ya pý lan ra ký ö zen dir me - le ri nin de bir so nu cu o la rak Ye þi lay ýn al ko liz mi ön le me a maç lý fa a li yet le ri ni çok da ha ö nem li ha le ge ti ren sos yal bir a fe tin mi i þa re ti? «««A ta türk çü lük fa þist lik se... Sa bah ya za rý Hýn cal U luç, A ta türk çü ol mak, o na sa hip len mek, o nun la gu rur duy mak, o na ö - ze nil me si ni is te mek fa þist lik se, ben fa þist ol - mak la gu rur du ya rým di ye yaz mýþ ( ). Ne di ye lim? Ol sun o na mü ba rek. «««A po: M. Ke mal ku ru cu ön de ri miz Ö ca lan ýn a vu kat la rýy la ya kýn te mas ha lin de ol du ðu be lir ti len Cen giz Kap maz, Ne þe Dü zel e ver di ði mü lâ kat ta A po nun M. Ke mal or tak de - ðe ri miz, ku ru cu ön de ri miz dir de di ði ni ak tar - mýþ (Ta raf, ). Yo ru ma ha cet var mý? «««CHP, ce ma at ler, si ya set CHP li de ri Ký lýç da roð lu, Say gýn bir sü rü ce ma at, si ya se te bu laþ ma mýþ yüz ler ce i nanç gru bu var. Bun - la rýn bü yük kýs mý si ya sal laþ ma mýþ, ken di ma ne vî dün ya la rýn da ya þý yor lar. Bun la ra her za man say gý duy ma mýz ge re ki yor de miþ (Öz lem A kar su Çe lik, Ak þam, ). Te mel de doð ru bir yak la þým. A ma bu me sa jýn ce ma at le re Si ya set ten ve dün ya dan ta - ma men e li ni zi e te ði ni zi çe kip ken di ka bu ðu nuz da ya þa yýn üs lû buy la ses len di ril me si prob lem li. Ay rý ca, ce ma at le rin du yar lý ol du ðu ko nu lar da es ki den kal - ma du yar sýz ve hoy rat yak la þým la rýn terk e di lip, di nî de ðer ler baþ ta ol mak ü ze re top lu mun ger çek le riy le ba rý þýk söy lem ve po li ti ka la rýn ge liþ ti ri lip i nan dý rý cý bir þe kil de ha ya ta ta þýn ma sý da ge re ki yor. Bu ko nu la rý çö zü me ka vuþ tu ra cak for mül i se Be di üz za man ýn yap tý ðý orijinal yo rum lar da. «««CHP li gö züy le DP ve e zan CHP Par ti Mec li si nin i lâ hi yat çý ye ni ü ye si Mu - ham med Çak mak, Ýn san lar DP yi A rap ça e zan ta le bi ni ye ri ne ge tir di ði i çin ik ti da ra ta þý dý di yor (Va tan, ). Doð ru sö ze ne de nir? CHP za - rif ve in ce din dar lý ðýn ya þan dý ðý par ti (Ha ber - türk, ) sö zü ne i se in þa al lah di ye lim... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 HA BER LER 4 HA BER YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ SEMÝNERE DAVET KONUÞMACI: Mehmet Kutlular KONU: 28 Þubat Süreci ve Yeni Asya TARÝH: 06/02/2011 Pazar Saat: ORGANÝZASYON : Asyanur Kültür Merkezi YER: Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar/Ankara GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Halil Çadýr ve Ailesi Ürkmez - Payamlý - ÝZMÝR BÜ YÜ K Bir lik Par ti si (BBP) Mer kez Ka rar Yü rüt - me Ku ru lu (MKYK) Ü ye si Ke mal Ya vuz mer - hum ge nel baþ kan la rý Muh sin Ya zý cý oð lu nun öl dü ðü he li kop ter ka za sýn da he li kop te rin düþ - tü ðü ye rin ko or di nat la rý nýn i þa ret len di ði ha ri - ta nýn kriz mer ke zi ne u laþ tý rýl ma dý ðý ný söy le di. Sa man yo lu Ha ber TV de ya yýn la nan Prof. Dr. Müm ta z'er Tür kö ne ve Fa ruk Mer can la En da ze prog ra mýn da BBP li de ri Muh sin Ya - zý cý oð luy la bir lik te 5 ki þi nin de ve fat et ti ði o - lay ma sa ya ya tý rýl dý. Prog ra ma BBP a vu kat la - rýn dan ve par ti nin MKYK Ü ye si Ke mal Ya - vuz, ö nem li id di a lar da bu lun du. He li kop te - rin düþ me sin den son ra hem jan dar ma hem de em ni yet is tih ba ra tý nýn der hal Te le ko mü - ni kas yon Ý le ti þim Baþ kan lý ðý na (TÝB) mü ra - ca at et ti ði ni i fa da e de rek þun la rý kay det ti: Hem jan dar ma hem de em ni yet is tih ba - ra tý der hal TÝB e mü ra ca at e di yor. TÝB, bu ha ri ta yý o luþ tu ra rak ken di le ri ne u la þýl dý ðýn - dan ilk ya rým sa at i çer sin de, Turk cell in ve A ve a nýn baz is tas yon la rý ça kýþ tý rý la rak o luþ - tu ru lu yor. Ü çün cü bir baz is tas yo nu ol muþ ol say dý e ðer nok ta sal ko or di nat ve ri le bi lir di a ma o gün kü ilk an da o luþ tu ru lan ha ri ta bu ha ri ta. Bu ha ri ta da 8 ki lo met re ka re ye sý kýþ - tý rýl mýþ bir ko or di nat var. An cak kriz mer - ke zi ne bu ko or di nat hiç bir za man u laþ tý rýl - ma dý. Ne jan dar ma a ra cý lý ðýy la u laþ tý rýl dý ne em ni yet a ra cý lý ðýy la u laþ tý rýl dý? Da ha va hi mi bu ko or di nat lar 20 da ki ka i çin de il gi li bi - rim le re u laþ tý rýl mýþ du rum da. Ya ni Kah ra - man ma raþ Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na u laþ tý - rýl mýþ du rum da ve yi ne Kah ra man ma raþ Em ni ye ti ne u laþ tý rýl mýþ du rum da. A ma hiç - bir þe kil de bu Kriz Mer ke zi ne u laþ ma dý. Bu ra da a ra ma kur tar ma fa a li ye tin de o lu þan za a fýn ge cik me nin bel ki Ýs ma il in ol du ðu ke sin, bir den faz la ha yat kay bý na se bep o lan bu va ka da bu il gi li le rin doð ru dan ku su ru - nun ol du ðu i nan cýn da yým. BBP, ÖZEL YETKÝLÝ SAVCI ÝSTEYECEK Bu a ra da An tal ya da de vam e den par ti si - nin ge nel is ti þa re kam pýn da ko nu þan BBP Ge nel Baþ ka ný Yal çýn Top çu, ge le cek haf ta Kah ra man ma raþ Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na baþ vu ra rak, Muh sin Ya zý cý oð lu nun öl dü ðü ka zay la il gi li so ruþ tur ma nýn ö zel yet ki li cum hu ri yet sav cý sý ta ra fýn dan so ruþ tu rul - ma sý ný ta lep e den di lek çe yi ve re cek le ri ni de bil di ril di. Ýs tan bul / Ye ni As ya AN KA RA DA ön ce ki gün ya þa nan çif te fa - ci alarla ilgili so ruþ tur ma i çin bir cum hu - ri yet baþ sav cý ve ki li ve 4 cum hu ri yet sav - cý sý gö rev len dir ildi. An ka ra da ön ce ki gün ya þa nan çif te fa ci - a nýn bi lân ço su art ma ya de vam et ti. Pat la - ma lar da ö lü sa yý sý 18 e u la þýr ken ya ra lý sa - yý sý i se 48 ol du. Or ta do ðu Sa na yi ve Ti ca - ret Mer ke zi nde (OS TÝM) ön ce ki gün sa - bah sa at le rin de Me ga Cen ter Ýþ Mer ke zin - de hid ro lik ma ki ne ü re ten fab ri ka da mey - da na ge len pat la ma da 7 ki þi öl müþ, 34 ki þi de ya ra lan mýþ tý. Bü yük mad dî ha sa rýn mey da na gel di ði bu pat la ma nýn þo ku at la - týl ma dan An ka ra da ak þam sa at le rin de bir pat la ma da ha mey da na gel di. Ýlk pat la ma - nýn ol du ðu ye re yak la þýk bir ki lo met re u - zak lýk ta da ki Ý ve dik Or ga ni ze Sa na yi Böl ge - si nde ki bi yo di zel ve ti ner do lum a töl ye sin - de he nüz be lir le ne me yen bir se bep le yan - gýn çýk tý. Yan gýn sý ra sýn da iþ ye ri ö nün de bu lu nan bir a ra cýn da LPG tü pü nün pat la - dý ðý be lir til di. E kip ler, ilk an da en kaz dan 9 ce set, 14 ya ra lý çý kar dý. A ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý sa at e ka dar de vam et ti. Ça lýþ ma la ra dün gü nün ilk ý þýk la rýy la bir lik - te tek rar baþ lan dý. Ça lýþ ma la ra dün 20 ki þi - lik bir e kip ka tý lýr ken, 2 ki þi nin da ha ce se di - ne u la þýl dý. Pat la ma nýn ol du ðu böl ge de du - man lar tüt me ye de vam et ti. Bu a ra da, ya - kýn la rýn dan ha ber a la ma yan ba zý va tan daþ - lar, po li sin gü ven lik çem be ri ne al dý ðý o lay ye ri nin dý þýn da ki bek le yi þi ni sür dür dü. 5 SAV CI GÖ REV LEN DÝ RÝL DÝ Pat la ma lar la il gi li so ruþ tur ma i çin bir cum hu ri yet baþ sav cý ve ki li ve 4 cum hu ri yet sav cý sý gö rev len dir di. An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ýb ra him Et hem Ku riþ in de ön - ce ki gün ak þam pat la ma la rýn mey da na gel - di ði ye re gi de rek, bil gi al dý ðý öð re nil di. ÝLK PAT LA MA DA 7 KÝ ÞÝ ÖL DÜ An ka ra Va li li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, OS TÝM de ki ilk pat la ma da ar dýn dan ya pý lan ça lýþ ma lar da en kaz al týn da ka lan 1 fab ri ka ça lý þa ný nýn da ha ce se di ne u la þýl ma sýy la, o lay - da 7 ki þi nin vefat et ti ði nin an la þýl dý ðý nýn i fa - de e dil di. A çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Bi - ri a ðýr ya ra lý ol mak ü ze re 12 ya ra lý va tan da þý - mý zýn te da vi le ri An ka ra da muh te lif has ta ne - ler de ha len de vam e dil mek te dir. Ay rý ca o lay - da ya ra la nan 22 va tan da þý mý zýn da has ta ne - ler de te da vi le ri ta mam la na rak ta bur cu e dil - miþ ler dir. ÝÞ YERÝ SAHÝBÝ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDÝ OS TÝM de ilk pat la ma nýn ya þan dý ðý Öz - kan lar Þir ke ti nin or tak la rýn dan Ay han Öz kan, fir ma la rý na i liþ kin iþ let me ruh sa tý ve iþ gü ven li ði ko nu sun da ki id di a la ra i liþ - kin, 2008 yý lýn da al mýþ ol duk la rý iþ ye ri aç - ma ruh sa tý ný gös te re rek Bu, 2008 yý lýn da al dý ðý mýz in þa at ruh sa tý mýz dýr. Biz gü ven - li ðe u yan cid dî bir fir ma yýz di ye ko nuþ tu. Öz kan, yet ki li ler den bu nun ba sý na fark lý yan sý týl ma ma sý ný is te ye rek, Bi zim ba þý - mý za ge len her ke sin ba þý na ge le bi le cek þans sýz bir o lay dýr. Bu ok si jen tü pü pat la - ma sý dýr. Bu nun suç lu la rý ný a ra mak ye ri ne ya ra lý bi ri nin üs tü ne suç at mak doð ru de - ðil dir. Lüt fen bu nu dü zelt me ye ri ne git - sin ler ve suç lu yu be ra ber ce a ra yýp bu la - lým. Ya ni bu ra da suç lu ben sem be ni tes pit et sin ler a ma suç lu ben de ði lim. Her tür lü gü ven lik ted bi ri ni al mý þým. Her tür lü þey düz gün dür di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a OSTÝM DE ÝHMAL VAR ÝDDÝASI AV RAS YA Sa na yi ci ve Ýþ A dam la rý Der ne ði (A SÝ AD) An ka ra Þu be Baþ ka ný Ser hat E sen de yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Os tim ve Ý ve dik Sa na yi Si te le rin de mey da na ge len pat la ma lar da ih ma lin söz ko nu su ol du ðu nu be lirt ti. E sen, Os tim de ki Me ga Cen ter i çin de ki ya tay son daj ü re tim te si sin de mey da na ge len pat la ma nýn gaz sý kýþ ma sýn dan mey da na gel di ði ni i fa de e de rek, O la yý TV ka nal la rýn dan tüm de tay la rý i le iz le mek ve bir þey ya pa ma mak, ça re siz kal mak ka de ri miz mi dir?, Ne den biz ül ke o la rak bu ra da yýz?, Ne den in san ca ya þam ve ça lýþ ma hak ký ný sað la ya mý yo ruz? so ru la rý ný yö nelt ti. Ý ve - dik de ki pat la ma nýn he men ar dýn dan o lay ye ri ne gi den An ka ra Va li si A la ad din Yük sel in a cý ger çe ði göz ler ö nü ne ser di ði ni, iþ let me nin tor na a töl ye si o - la rak ruh sat al dý ðý ný an cak ti ner ve bo ya i ma la tý ya pýl dý ðý ný i fa de e den E sen, bu nun ih mal ve so rum suz luk ol du ðu nu kay det ti. E sen, Or ta do ðu nun ü - re tim kal bi o la rak bi li nen Os tim de de ne tim ve can gü ven li ði nin, iþ ve re nin ve ö zel lik le yö ne ten le rin so rum lu lu ðun da ol du ðu nu be lirt ti. An ka ra / a a ER GÜN: SPE KÜ LA TÝF DE ÐER LEN DÝR ME YAP MA YIN SA NA YÝ ve Ti ca ret Ba ka ný Ni hat Er - gün, OS TÝM de ki pat la ma la ra i liþ kin o la rak, ü zün tü i çe ri sin de bir ta kýmsp spe kü la tif de ðer len dir me ler ya pýl - ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný, her tür lü tek nik e ki bin ku rul du ðu nu ve ça lýþ - ma la rýn baþ la týl dý ðý ný kay det ti. DÝN ÇER: LÜT FEN Ý TÝ BAR ET ME YÝN ÇALIÞMA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Ö mer Din çer, bir TV ka na lýn da he nüz bi lir ki þi le rin ça lýþ ma la rý ný ta mam la - ya rak ra por la rý ný ver me di ði ni be lir te - rek, pat la ma la ra i liþ kin bir yar gý ya var ma nýn doð ru ol ma ya ca ðý ný söy le - di. Ba kan Din çer, Þu an da söy le nen her þey o ra da o la ya u zak tan þa hit o - lan la rýn tah min le ri ü ze ri ne söy le nen þey ler. Lüt fen i ti bar et me yin de di. Ý KÝ PAT LA MA DA DA AY NI MAR KA TÜP KUL LA NIL DI ÝVEDÝK Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si Baþ - ka ný Ha san Gül te kin, her i ki pat la ma - nýn ol du ðu iþ ye rin de ay ný mar ka sa na - yi tüp le ri kul la nýl dý ðý ný, pat la ma nýn, tüp le rin ka çak yap ma sý ya da i ma lat ha ta sýn dan kay nak lan dý ðý ný dü þün - dük le ri ni i fa de et ti. Er soy Gaz Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ka sým Er soy i se OS TÝM 24. Cad de de mey da na ge len o lay da Ok si jen tüp le - ri nin pat la dý ðý þek lin de ya pý lan yo rum, ha ber ve a çýk la ma la rýn ger çek ler le il gi - si nin bu lun ma dý ðý ný sa vun du. E ker hak kýn da gen so ru nchp, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba ka ný Meh di E ker hak kýn da, Yan lýþ po li ti ka lar la çift çi le ri iþ siz li ðe ve yok sul lu ða it ti ði id di a sýy la gen so ru ö ner ge si ver di. CHP Grup Baþ kan ve kil le ri Ke mal A na dol, A kif Ham za çe bi ve Mu har rem Ýn ce nin im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan gen so ru ö ner ge sin - de, AKP ik ti da rý dö ne min de uy gu la nan ta rým po li - ti ka la rý yü zün den, ü re ti ci le rin bü yük so run lar la kar þý laþ tý ðý be lir til di. Ö ner ge de, AKP ik ti da rý dö ne - min de, 3 mil yon hu bu bat ü re ti ci si nin pe ri þan ol - du ðu, ku ru bak li yat ü re tim a la ný nýn ve küt lü pa - muk ü re ti mi nin a zal dý ðý kay de dil di. Bü yük baþ hay - van var lý ðýn da an lam lý bir i yi leþ me sað la na ma dý ðý be lir ti len ö ner ge de, ko yun ve ke çi var lý ðý nýn da a - zal dý ðý, 2002 yý lýn da 434 bin o lan kýr mý zý et ü re ti - mi nin, 2009 yý lýn da 412 bin to na ka dar in di ði i fa de e dil di. Tür ki ye de kýr sal a lan da yok sul luk o ra ný nýn, 2002 yý lýn da yüz de 34,48 i ken 2009 yý lýn da yüz de 38,69 a yük sel di ði id di a e dil di. Ö ner ge de, Yan lýþ po li ti ka la rýy la çift çi le ri iþ siz li ðe ve yok sul lu ða it ti ði, kýr mý zý et fi ya tý ný pa ha lý laþ týr dý ðý, çö zü mü, yer li ü - re tim ve ü re ti ci yi des tek le mek ye ri ne it ha lat ta bul - du ðu ve bu su ret le ya ban cý ül ke le rin çift çi le ri nin des tek len me si ne yol a ça rak gö re vi nin ge rek le ri ne ay ký rý dav ran dý ðý id di a sýy la Ba kan E ker hak kýn da gen so ru a çýl ma sý is ten di. An ka ra / a a Ba kan lýk: Biz de su i kast bel ge si yok nmýllî Sa vun ma Ba kan lý ðý, Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç a su i kast id di a la rý na i liþ kin An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn is te di ði bütün bil gi ve bel ge le rin gön de ril di ði ni a çýk la dý. Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý Ge nel Sek re ter li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, ön ce ki gün ba zý ba sýn ya yýn or gan la rýn da yer a lan A rýnç a su i kast id di a la rý na i liþ kin An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca yü rü tü len so ruþ tur ma i le il gi li ha ber ler kap sa mýn da ya pý lan in ce le me de, Baþ sav cý lýk ça 27 O cak 2010 i le 10 Mart 2010 ta rih - le ri a ra sýn da Ba kan lýk tan beþ ay rý ya zý i le ta lep te bu - lu nul du ðu nun tes pit e dil di ði be lir ti le rek, þun lar kay - de dil di: Ýs te ni len tüm bil gi ve bel ge le rin 11 Þu bat 2010 ve 2 Ni san 2010 ta rih le ri a ra sýn da yi ne beþ ay - rý ya zý i le gön de ril di ði tes bit e dil miþ tir. Mil lî Sa vun - ma Ba kan lý ðý ar þiv le rin de mev cut o lup da, dev let sýr rý ol duk la rý ge rek çe siy le gön de ril me yen hiç bir bil gi ve ya bel ge bu lun ma mak ta dýr. An ka ra / a a As lý türk i a de e dile cek nýngýlýz West mins ter As li ye Hu kuk Mah ke me si, i þa da mý Or han As lý türk ün Tür ki ye ye i a de si ne ka - rar ver di. Mah ke me Ýn gil te re Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn i - a de ka ra rý ný dün ya zý lý o la rak bil dir di. Bu a ra da As lý - türk ün ka ra rý tem yi ze gö tür me me yi ve hak kýn da Ýs tan bul 1. A ðýr Ce za Mah ke me sin de bu lu nan ka - rar doð rul tu sun da Tür ki ye de yar gý lan ma yý ka bul et ti ði öð re nil di. As lý türk ün ký sa bir sü re i çin de Tür - ki ye ye i a de e dil me si ön gö rü lü yor. Ýn gil te re de suç - lu la rýn i a de sin de son ka ra rý Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ve ri - yor. As lý türk ün A ra lýk a yý ba þýn da ki du ruþ ma sýn da tu tuk lu luk ha li nin de va mý na ka rar ve ril miþ, an cak þart lý tah li ye ta le bi so nu cu Or han As lý türk, a ra lýk a yý so nun da tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re þart lý tah li ye e dil miþ ti. As lý türk 8 ay bo yun ca Lon dra da ki Wand sworth Ce za e vin de tu tul du. Lon dra / a a MUÞ UN Ký zý la ðaç bel de si nin DSP li be le di ye baþ ka ný Þi rin Yýl maz, par ti sin den is ti fa et ti. Yýl maz, Muþ 1. No ter li ðin de yap tý ðý iþ lem le DSP den is ti fa et ti ði ni be lirt ti, gö re vi ni ba ðým sýz o la rak yü rü te ce ði ni söy le - di. 12 Ey lül de ya pý lan re fe ran dum da DSP nin Ha yýr o yu kul lan ma ka ra rý al dý ðý ný, an cak ken di si nin E vet o yu kul lan dý ðý ný i fa de e den Yýl maz, On dan son ra ge rek Ge nel Baþ kan i le ge rek se di ðer yö ne ti ci ler le a - ra mýz da so ðuk luk baþ la dý. Bu du rum, DSP ça tý sý al - týn da hiz met yap ma ma en gel ol du de di. Muþ / a a ANKARA OSTÝM DEKÝ PATLAMALARLA ÝLGÝLÝ SORUÞTURMA ÝÇÝN BÝRÝ CUMHURÝYET BAÞSAVCIVEKÝLÝ VE 4 CUMHURÝYET SAVCISI GÖREVLENDÝRÝLDÝ. FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Bü tün za lim le rin so nu aynýdýr FARK Her ka de me de ki za lim i da re ci ler ka ba hat - li dir, ký nan ma yý ve i kâz e dil me yi hak e di - yor; a ma en az on lar ka dar bu zu lüm le re ses siz ka lan lar da ký nan ma yý hak et mi yor mu? Mý sýr da ki is yan i yi ce a lev len di. 30 yý lý aþ kýn bir sü re dir ül ke yi i da re e den Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, git me mek i çin di ren se de i þi - nin ko lay ol ma dý ðý ný her hal de ken di si de an la - mýþ týr. Ni te kim, yap tý ðý bir a çýk la ma da Ka os o - lur di ye is ti fa et mi yo rum an la mýn da be yan da bu - lun muþ. Ne ka dar da in ce dü þün ce li, de ðil mi? Git me ye ha zýr, a ma yi ne de ül ke si ni dü þü nü yor! Sü rek li ha týr la tý yo ruz, yi ne tek rar la mak i cap e - de cek: Me se le ye, Mý sýr ý yö ne ten bir i da re ci o la - rak ba kar sak doð ru ne ti ce le re u la þa ma yýz. Ö - nem li o lan i sim ve re sim de ðil. Mý sýr da ya þa nan - la rýn ben zer le ri her ül ke de az ya da çok var. Bu se bep le ne re de za lim var sa, en baþ ta o ra da ki â - lim le re iþ dü þer. Mut lak su ret te za lim le re i ti raz e den le rin en ba þýn da â lim ler gel me li. Â lim de - nin ce de ak la sa de ce i lâ hi yat çý lar gel me me li. Bu gün ya da ya rýn git me se bi le Mý sýr Cum - hur baþ ka ný nýn u zun sü re ik ti dar da ka la bi le ce ði - ne ih ti mal ve ren yok. Baþ ta A me ri ka ol mak ü ze - re dün ya ül ke le ri Mü ba rek son ra sý ný ko nu þup tar týþ ma ya baþ la dý bi le. Ve lev ki Hüs nü Mü ba rek bu gün ya rýn git me miþ ol sun, ge rek Mý sýr lý lar ve ge rek se dün ya mil let le ri nez din de hük men mað lûp ve ik ti dar dan u zak laþ mýþ ko num da dýr. Mý sýr da ki is yan ýn ca mi ler de ký lý nan Cu ma na ma zý son ra sýn da baþ la mýþ ol ma sý ný Tür ki - ye de ya þa yan la ik ler an la mak ta zor la ný yor. Ni te kim, ba zý ya zar lar Böy le iþ mi o lur tü rü ya zý lar yaz dý lar. Bu tes bi te i ti raz i se, Mý sýr da ya þa yan ve is yan ýn i çin de bu lu nan Amr Þa la - ka ni den gel di. Bir kaç gün dür Ýs yan gün lük - le ri ya zan Þa la ka ni, Ýs lâm cý ya da se kü ler, Hý ris ti yan ya da Müs lü man, tek bir þey yap - ma ya ça lý þý yo ruz. De mok ra si i çin uð ra þý yo ruz. Dik ta tö rü müz den kur tul ma ya ça lý þý yo ruz. Ben Ýs lâm cý de ði lim. Gün dem le ri ni de sev mi yo - rum. A ma ol sun, de mok ra si de bu nu ko nu þa - lým is ti yo rum. Bi zi, kim o lur sak o la lým, din le - me yen Mü ba rek e be ra ber ba ðý rý yo ruz de miþ. (Ra di kal, 4 Þu bat 2011) Bu kav ga sý ra sýn da an lam lý bir çað rý da Ka - tar da ya þa yan Yu suf El Kar da vi den gel di. Kar da - vi, is ya ný Ýh vân-ý Müs li mîn in baþ lat tý ðý ný i le ri sü rüp, la ik dün ya ya el al týn dan Mý sýr lý la ra des - tek ol ma yýn di yen le re i ti raz e di yor. (Bu) Genç - le rin zul me kar þý o lan is ya ný dýr. Ýh van baþ lat tý di - yen var sa, ya ný lý yor lar. Na maz ký lan la rý gö rün ce Ýh van cý de di ler. Oy sa Mý sýr hal ký nýn yüz de 80 i za ten na ma zý ný ký lar. Bu nu bil mi yor lar mý? (Baþ - ta) Genç le re, da ya nýn di yo rum, sab re din, mey da - ný bý rak ma yýn. Ci had la rýn en ha yýr lý sý za lim sul - ta na kar þý hak ký söy le mek tir di ye ses len miþ. Mý sýr da ki ge liþ me le ri yo rum la yan çok sa yý da uz man bu ha ta ya düþ tü. Mü ba rek gi der se kim ge lir? so ru su nu en ö ne a lýp, bir ba ký ma Mü ba - rek yö ne ti mi nin de vam et me si ne ça nak tut tu - lar. Ý ki de bir Mý sýr ý Ý ran la ký yas la dý lar. Öy le bi - le ol sa, mil yon la rýn i ti ra zý hiç dik ka te a lýn ma ya - cak mý? Mý sýr hal ký ken di ni top tan in ti har mý et mek is ti yor ki, on la rýn ne is te dik le ri, ne de - dik le ri ku lak ar dý e di li yor? Ta rih þa hit tir ki bü tün za lim le rin so nu hüs - ran dýr. Dün ya da ki bü tün za lim ler, Mý sýr da ya þa nan lar dan ders al sýn Ýn þâ al lah. Ay ný za - man da Mý sýr da ya þa nan lar dan â lim le rin a la - cak la rý ders de var el bet te... Ya zý cý oð lu nun ö lü mün de sarsýcý id di a Patlamalara soruþturma DSP'de re fe ran dum is ti fasý Ankara Ortadoðu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde yaþanan çifte facianýn bilânçosu artmaya devam etti. Patlamalarda ölü sayýsý 18'e ulaþýrken yaralý sayýsý ise 48 oldu. FO TOÐ RAF: AA

5 YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ HABER 5 BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN Bü tün id di a lý söy lem ler in ve re fe ran dum da ki va ad le rin ak si ne, si ya sî ik ti dar si vil om buds man da as ke re do kun ma ya cak ve as ke rî har ca ma la rý de ne tim dý þý bý rak tý ra cak ye ni ta sa rý ve ka nun la ra ye ni le ri ek le ni yor. Ýk ti dar par ti si nin oy la rýy la Mec lis ko mis yo nun dan ge çi ri len ve Mec lis ta ti le gir me den ön ce ya sa laþ tý rýl ma sý ön gö rü len Ka mu De net çi li ði Ku ru mu (KDK) ta sa rý sýn da ki is tis naî hü küm ler e TSK nýn sýrf as ke rî ni te lik li fa a li yet le ri i fa de si nin ek len me siy le as ke rî ni te lik li fa a li yet ler in KDK nin gö rev a la ný dý þýn da tu tul ma sýy la ka lýn mý yor. Mec lis te gö rü þül mek te o lan Tor ba Ya sa Ta sa rý sý nda sen di ka lar la bir ký sým mes lek o da la rý ve si vil top lum ku ru luþ la rý, mev cut iþ çi hak la rý nýn el le rin den a lý nýp ge ri ye gi dil di ði ge rek çe siy le so kak la ra i ni yor. An ka ra da bin ler ce po lis le on bin ler ce gös te ri ci a ra sýn da pan zer li, gaz bom ba lý, taþ lý-so pa lý mey dan sa va þý ya þa ný yor Tar týþ ma ko nu la rý nýn ba þýn da, ta sa rý da iþ çi ler i çin de ne me sü re si nin i ki ay dan a ya çý ka rýl ma sý, an cak on per so nel ça lýþ tý ran iþ yer le rin de staj ya pý la bi le ce ði nin be lir til me si ge - Avcý iddianamesi kabul edildi n ÝSTANBUL 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, tu tuk lu Em ni yet Mü dü rü Ha ne fi Av cý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 22 ki þi hak kýn da Dev rim ci Ka rar gah Ör gü tü so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ha zýr la nan id di a na me yi ka bul et ti. Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ka dir Al tý ný þýk ta ra fýn dan Av cý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 14 ü tu tuk lu 22 ki þi hak kýn da ha zýr la nan id di a na me ü ze rin de ki in ce le me si ni ta mam la dý. Mah ke me he ye ti, id di a na me nin ka bu lü ne ka rar ver di. Mah ke me, ten sip in ce le me si so nu cun da da va nýn ilk du ruþ ma la rý nýn 13 ve 15 Ni san 2011 ta rih le rin de Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de ya pýl ma sý na ka rar ver di. Mah ke me he ye ti, Dev rim ci Ka rar gah ad lý si lah lý te rör ör gü tü nün var lý ðý, ya pý sý, var sa ey lem le ri ko nu sun da de tay lý bil gi le rin is te nil me si i çin Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü, Mil li Ýs tih ba rat Teþ ki la tý, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ve Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý na ya zý ya zýl ma sý ný da ka rar laþ týr dý. Av cý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 14 tu tuk lu þüp he li nin, te rör ör gü tü ü ye si ol duk la rý na i liþ kin kuv vet li suç þüp he si nin var lý ðý ný gös te ren ol gu la rýn bu lun ma sý ve de vam et me si i le a tý lý ey le min CMK nýn 100. mad de si nin 3. fýk ra sýn da sa yý lan suç lar dan ol ma sý dik ka te a lý na rak tu tuk lu luk hal le ri nin de va mý na ka rar ve ren mah ke me he ye ti, Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len Dev rim ci Ka rar gah Ör gü tü da va sý dos ya sý nýn bir ör ne ði nin di ji tal or tam da is ten me si ne hük met ti. 129 say fa lýk id di a na me de, tu tuk lu sa nýk lar dan Em ni yet Mü dü rü Ha ne fi Av cý nýn, Dev rim ci ka rar gah te rör ör gü tü ve men sup la rý na yar dým ve Te rör le mü ca de le de gö rev al mýþ ki þi le ri he def gös ter me gi bi suç lar dan 22 yýl 6 ay i la 49 yýl 6 ay a ra sýn da de ði þen ha pis le ce za lan dý rýl ma sý is ten di. Ýs tan bul / a a Baþ ba kan ýn ba sýn da nýþ ma ný gö re vi ni bý rak tý n BAÞBAKANLIK Ba sýn Da nýþ ma ný Ke mal Öz türk, gö re vin den ay rýl dý ðý ný bil dir di. Öz türk, yap tý ðý a çýk la ma da, 2003 ten bu ya na An ka ra da ba sýn da nýþ man lý ðý yap tý ðý ný, bu sü re nin 5 yý lý nýn Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç la, 3 yý la ya ký ný nýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le geç ti ði ni be lirt ti. Ül ke me böy le hiz met et ti ðim i çin çok bü yük o nur duy dum a çýk la ma sýn da bu lu nan Öz türk, þun la rý kay det ti: An cak ba sýn ve si ya set ku rum la rý a ra sýn da ge çen çok yo ðun, yo ru cu ve stres li gö re vim de ar týk nö bet de ði þi mi vak ti gel di. Bu ne den le gu rur la sür dür dü ðüm Baþ ba kan lýk Ba sýn Da nýþ man lý ðý gö re vim den bu gün i ti ba riy le ay rýl dým. Bir sü re a i le me va kit a yý ra rak din le ne ce ðim. Ni ye tim Ýs tan bul a dö ne rek u zun so luk lu, ka lý cý e ser ler bý ra ka cak ça lýþ ma lar yap mak. Ak tif si ya se te gir me yi dü þün mü yo rum. An ka ra/ a a Gerginlik stratejisi nin amacý li yor. Sen di ka lar, uy gu la may la iþ çi sý ný rý nýn 20 den 5 e çe kil di ðin den, böy le lik le de ne ti min en az ol du ðu a lan la rýn staj yer kul la ný mý na a çýl dý ðýn dan þi kâ yet çi ler. De ne me sü re si nin dü þü rül me si ni is te yen sen di ka la ra kar þý lýk, Ça lýþ ma Ba kan lý ðý iþ ve ren le rin i þe a la cak la rý iþ çi le rin de ne yim sa hi bi ol ma la rý ný ter cih et ti ði ve genç iþ siz lik o ra ný nýn or ta la ma iþ siz lik o ra ný nýn ol duk ça ü ze rin de ol du ðu ge rek çe siy le ilk de fa i þe gi re cek o lan la rýn is tih da mý ko lay la þa ca ðý ný id di a et mek te. Ay rý ca, mes lek yük sek o kul la rý nýn ve mes le ki tek nik e ði tim ve ren yük sek o kul la rýn öð ren ci le ri ne staj im ka ný ge ti ril di ði ni i le ri sür mek te KU LÜP LE RE 163 MÝL YON TL Ke za ya sa da me mur la rýn ge çi ci o la rak baþ ka ku rum lar da gö rev len di ril me si ne, sen di ka lar Ka mu e mek çi le ri, rý za la rý dý þýn da ku rum i çi ve ku rum lar a ra sýn da 1 yýl dan 6 a ya ka dar gö rev len di ri le bi le cek, sür gün ku ral ha li ne ge le cek di ye i ti raz et mek te. Ba kan lý ðýn, me mur la rýn ge çi ci gö rev len di ril me le ri ni dü zen le yen mad de de bu ge çi ci gö rev len dir me ler de me mu run mu va fa ka ti nin a ra na ca ðý a çýk ça be lir til se de, is tis nai du rum lar i çin ka mu ya ra rý ve hiz met ge rek le ri gö ze ti le rek üs te lik Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý nýn gö rü þü a lýn mak su re tiy le ge çi ci gö rev len dir me ya pý la bi le ce ði ni ge rek çe gös ter mek te... Bü tün bun la rýn ya ný sý ra be le di ye ler de is tih dam faz la sý iþ çi le rin Mil lî E ði tim ve Em ni yet gi bi baþ ka ku rum la ra nak le dil me si, a tan dýk la rý ye re beþ gün de baþ la maz lar sa iþ le ri ni kay be de cek le ri hük müy le, hiz met a lým yön te mi yle ta þe ron lu ðun dev re ye so ku la ca ðý, tek no lo ji nin ge liþ me siy le iþ çi le rin iþ ye ri ne gel me den ça lýþ ma sýn da prim le rin ek sik ya tý rý la ca ðý ben ze ri bir di zi de tay da tar týþ ma var. Ve bun la rýn hiç bi ri çö zül me ye cek so run lar de ðil Doð ru su bü tün bun la ra ba kýl dý ðýn da, hü kû met i le iþ çi-me mur sen di ka la rý nýn o tu rup an la þa ma ya cak la rý bir du rum gö zük mü yor. Ne var ki bu na rað men, a na mu ha le fet par ti si mil let ve kil le ri nin ba þý ný çek ti ði sen di ka lar la, po lis a ra sýn da ki ký ya sý ya kav ga ve top lum sal o lay lar, is ter is te mez i þin i çin de ki iþ e da ir is tif ham la ra se be bi yet ve ri yor. Ger çek ten de mok ra tik hak a ra ma ve top lan tý ye ri ne ne den bu kav ga ter cih e di li yor? Son ra ta sa rý yý pro tes to ey lem le ri ni su hû let le ge çiþ tir me si ge re ken hü kû met ni çin ger gin li ði art tý rý cý tah rik le re fýr sat ver di ri yor? Sen di ka lar la o tu ru lup prob lem ler ko nu þu la maz mý? Me se le yi bu den li zor la ma nýn an la mý ne dir? Mec lis te ki tor ba ya sa dan ya rar lan mak i çin u zun sü re dir gi ri þim le ri ni sür dü ren i ki bü yük spor ku lü bü nün he sap dö nem le ri ne a it top lam 163 mil yon TL yi bu lan ver gi borç la rý ný uz laþ ma yo lu yla si lip ver gi zi yaý ce zâ la rýy la bir lik te af fa uð ra tan hü kû met, ne den tor ba ya sa sý nda iþ çi le re ay ný an la yý þý gös ter mez? NE DEN UZ LAÞ MA A RAN MAZ? Ku lüp ler Bir li ði i le gö rü þüp ver gi af fý ta lep le ri ni ka bul e de rek tor ba ya a tan Baþ ba kan, ne den sen di ka lar la gö rüþ mez? Yüz ler ce mil yon luk trans fer ler da hil tüm ta ký mýn pa ra sý dev let ten yo rum la rý na yol a çan si ya sî ik ti dar, ni çin iþ çi ve me mur sen di ka la rýy la uz laþ ma a ra maz? Bu so ru la rýn ce va bý, AKP si ya sî ik ti da rý nýn Tür ki ye nin ö nün de ki ger çek gün de mi giz le me ve son de re ce su nî ko nu lar la, a si met rik si ya sî tan si yo nu yük selt me yi he def le di ði ni su yü zü ne çý ka rý yor. Se çim ön ce si so run la ra sað lýk lý ve doð ru çö züm le re ge tir mek ye ri ne po li tik po le mik ler le baþ la yan si ya sî sü re ci ni tah te re val li o yu nuy la le hi ne çe vir me ye ça lýþ tý ðý ný or ta ya ko yu yor. Ve bu du rum, Cum hur baþ ka ný na ve ri len on ca yet kiy le za ten ya rý baþ kan lýk sis te mi nin yü rür lük te ol du ðu Tür ki ye de de mok ra tik par la men ter re ji mi ta ma men lâf ta bý rak tý ran baþ kan lýk tar týþ ma sý ný baþ la tan Baþ ba kan Er do ðan ýn, AKP ve CHP den i bâ ret i ki par ti li sis tem he de fi ne u la þa bil mek a ma cýy la, ge niþ kit le le ri si ya se ten ku tup laþ tý ran sað-sol re ka be ti ne sü rük le me stra te ji si yo ru mu na hak lý lýk ka zan dý rý yor. Er do ðan ýn son sü reç te mil li yet çi söy lem ler le sað oy la rý çek me me saj la rý na ba kýl dý ðýn da, A le vî-sün nî, Türk-Kürt ve saðsol gi bi ay rýþ ma la rýn si ya se tin mal ze me si ya pýl dý ðý gö rü lü yor. Ýk ti dar kol tu ðun da kal mak i çin de ðer mi? Mahkemeden yasaða destek YÖK BAÞ KA NI HAK KIN DA, ''BA ÞÖR TÜ SÜ'' KO NU SUN DA Ý Ü'YE GÖN DE RÝ - LEN YA ZIY LA BAÞ LA TI LAN SO RUÞ TUR MA DA VE RÝ LEN ''TA KÝP SÝZ LÝK KA - RA RI'', SÝN CAN 1. A ÐIR CE ZA MAH KE ME SÝ TA RA FIN DAN KAL DI RIL DI. YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can hak kýn da, ba þör tü sü ko nu sun da Ýs tan bul Ü ni ver si te si ne (Ý Ü) gön de ri len ya zýy la A na ya sa yý ih lal ve hal ký ka nun la ra uy ma ma ya a le nen tah rik su çu nu iþ le di ði id di a sýy la baþ la tý lan so ruþ tur ma da ve ri len ta kip siz lik ka ra rý, Sin can 1. A ðýr Ce za Mah ke me si ta ra fýn dan kal dý rýl dý. Sin can 1. A ðýr Ce za Mah ke me si Baþ ka ný Os man Kaç maz ýn ver di ði ka rar da, þi ka yet ko nu su ey le min Öz can ýn YÖK baþ kan lý ðý gö re viy le il gi li ol du ðu i fa de e di le rek, so ruþ tur ma nýn 2547 Sa yý lý Yük se köð re tim Ka nu nu nun, YÖK Baþ ka ný hak kýn da ki ce za so ruþ tur ma u su lü nü dü zen le yen 53. mad de si ne gö re ya pýl ma dý ðý sa vu nul du. Ka rar da, Ve ri len ko vuþ tur ma ya yer ol ma dý ðý na da ir ka rar hu - HÜSNÜ Mü ba rek yö ne ti mi ni de vir mek i çin i ki haf ta dýr di re nen Mý sýr hal ký na Ýs tan bul da Cu ma na ma zý son ra sý des tek ey le mi dü zen len di. Be ya zýt mey da nýn da ki ey le me 5 bi ni aþ kýn in san ka týl dý. Cu ma na ma zýn dan son ra a la na top la nan ka la ba lýk, ön ce Mý sýr da ki ey lem ler de ha ya tý ný kay be den ler i çin gý ya bi ce na ze na ma zý kýl dý. Son ra Kur an-ý Ke rim o kun du. Ey lem de Hüs nü Mü ba rek in fo toð raf la rý ya kýl dý. Fi ra vun Mü ba rek he sap ve re cek, Ýs yan a te þi ta but la rý ya ka cak, Mü ba rek ye ter ar týk þek lin de pan kart lar a çýl dý, slo gan lar a týl dý. Ey le me Müs lü man Kar deþ le rin li der le rin den Dr. Eþ ref Ab dü laf far da ka týl dý. Bir çok u lu sal ve ya ban cý te le viz yon ka na lý ey le mi can lý o la rak ver di. Si vil top lum ku ru luþ la rý a dý na or tak ba sýn a çýk la ma sý ný ya pan ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým þun la rý söy le di: kuk tan yok sun o lup, hu ku ka uy gun ol ma dý ðý, u sul ve ya sa la ra da ay ký rý ol du ðun dan i ti ra zýn ka bu lüy le ko vuþ tur ma ya yer ol ma dý ðý na da ir ka ra rýn kal dý rýl ma sý na ka rar ver mek ge rek mek te dir id di a sýn da bu lu nul du. Tür ki ye Genç lik Bir li ði (TGB) An ka ra Ýl Sek re te ri Os man Er bil, YÖK ün ba þör tü sü ne i liþ kin o la rak Ý Ü ye gön der di ði ya zý se be biy le A na ya sa yý ih lal et ti ði, gö re vi ni kö tü ye kul lan dý ðý ve hal ký ka nun la ra uy ma ma ya tah rik su çu nu iþ le di ði id di a sýy la Öz can hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun muþ tu. An ka ra Cum hu ri yet Sav cý sý Mus ta fa Þa hin Tan rý ö ver, Öz can hak kýn da, Ko vuþ tur ma a çýl ma sý na yer ol ma dý ðý na ka rar ver miþ, Er bil i se bu ka ra ra Sin can A ðýr Ce za Mah ke me sin de i ti raz et miþ ti. Bu di re niþ her ke se ders o la cak. Mes cid-i Ak sa yý ký lýr ken des tek ve ren bü tün li der le rin so nu böy le o la cak. Ka hi re de so kak lar dol du, mey dan lar dol du. Halk ha re ke te ge çe cek. Sa de ce Ka hi re de de ðil bü tün dün ya da bu gün mey dan lar dol du. Hep bir lik te nö bet te yiz, hep bir lik te Mý sýr hal ký nýn ya nýn da yýz. Söz bit ti ar týk. 9 Ma vi Mar ma ra þe hi di nin a te þiy le ar týk öz gür lük a te þi ya kýl dý. Müs lü man Kar deþ le rin li der le rin den Dr. Eþ ref Ab dül gaf far i se Bir çok ül ke de in san lar so kak la ra dö kü le rek Ýs ra il e ve A me ri ka ya ha yýr de di ler. Bu gün üm me tin do ðum gü nü dür. Bu gün Mý sýr da mil yon lar ta rih ya zý yor. Bu gi di þa týn, bu yük se li þin ö nün de du ra ma ya cak lar de di. Ko nuþ ma lar dan son ra Dr. Eþ ref Ab dül gaf far ta ra fýn dan di re nen Mý sýr hal ký i çin du a ya pýl dý. Du a nýn ar dýn dan ka la ba lýk o lay sýz da ðýl dý. ÖZCAN: GÖREVÝM EÞÝT ÞARTLARDA EÐÝTÝM ALINMASINI SAÐLAMAK YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan YÖK Baþ ka ný Yu suf Zi - ya Öz can, sý nav la ra ba - þör tü süy le gi ril me si ne i zin ver di ði i çin hak kýn - da so ruþ tur ma baþ la - týl ma sý ný, "Ü ze ri me dü þen hu ku ki so rum - lu lu ðu ye ri ne ge ti re ce - ðim. Gö re vim öð ren ci - le rin e þit þart lar da e ði - tim al ma sý ný sað la - mak" þek lin de de ðer - len dir di. An ka ra / a a Beyazýt meydanýnda cuma namazý sonrasý toplanan 5 bini aþkýn kiþi, Hüsnü Mübarek yönetimini devirmek için iki haftadýr direnen Mýsýr halkýna destek verdi. Ýstanbul da Mübarek e öfke MI SIR BÜ YÜ KEL ÇÝ LÝ ÐÝ NE YÜ RÜ DÜ LER ANKARA'DA da ba zý si vil top lum ku ru - luþ la rý, Cu ma son ra sýn da Mý sýr da Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in gö re vi bý rak - ma sý i çin di re niþ ya pan Mý sýr lý la ra des tek i çin top lan dý. Ko ca te pe Ca mii çý ký þýn da bir a ra ya ge len grup ta ki ler, Mý sýr da ki mu ha - lif le re des tek ve re rek Mü ba rek in gö re vi bý ra ka rak ül ke yi terk et me si ni ta lep et ti. Ko ca te pe den Mý sýr Bü yü kel çi li ði ne yü rü - yüþ dü zen le yen grup, bu ra da yap týk la rý ba sýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan o lay sýz bir þe kil de da ðýl dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya ANKARA Tehlikenin farkýnda mýyýz? MEHMET KARA As lýn da e pey dir, si ya sî par ti ge nel baþ kan la rý nýn a ra la rýn da ki kav ga lar dan bah set mek is te mi yo ruz. Çün kü on la rýn kav ga la rý, bir bir le ri ne ha ka ret et me le ri ül ke nin gün de mi ni meþ gul e der ken, bir çok so ru nu da per de li yor. Çok ö nem li me se le ler Tür ki ye nin gün de mi ne da hi ge ti ri le mi yor. Bu so run la rýn ba þýn da bel ki de ço cuk la rýn ge le cek le ri i le il gi li so run lar yer a lý yor E ði tim sis te mi ma lûm. Yaz-boz tah ta sý na dön dü ðü i çin ço cuk lar ne ya pa cak la rý ný da hi bi le mi yor lar. Ay ný hü kü met dö ne min de 6, 7 ve 8. sý nýf la rýn gi re ce ði bir sý nav uy gu la ma ya ko yu lur ken bir ba ký yor su nuz, sý nav lar Mil lî E ði tim Ba ka ný de ði þin ce kal dý rýl mýþ. Þim di i se ba zý sý nýf lar sý nav la ra gi rer ken di ðer le ri sý nav dan mu af o la bi li yor lar. Öð ren ci ler, o kul la rýn a çýk ol du ðu dö nem ler de o kul i le ders ha ne a ra sýn da gün le ri ni ge çi ri yor. Bir ya rýþ týr gi di yor. Ço cuk lar sý nav stre sin den baþ ka bir þey gö re mez o lu yor lar. Et ra fýn da ki o lay lar la il gi len me yi bý ra kýn, a i le le ri i le va kit ge çi re mez ha le ge li yor, baþ ka bir iþ le il gi len me ye fýr sat da hi bu la mý yor lar. E ði ti min so run la rý ta bi bun lar la sý nýr lý de ðil. Öð ren ci le rin ol du ðu ka dar e ði tim ci le rin de bir çok so run la rý var. Bu gün bu ra da ge le ce ði miz de di ði miz genç le rin ge le ce ði ni bir ba ký ma ka rar tan, te le viz yon, in ter net ve cep te le fo nu gi bi bü yük tah ri bat mey da na ge ti ren tek no lo ji ler den bah set mek, teh li ke ye dik kat çek mek is ti yo ruz. A ma cý dâ hi lin de kul la nýl dý ðýn da fay da lý o lan bu tek no lo jik a let ler, a ma cý dý þýn da kul la nýl dý ðýn da mad dî, ma ne vî ve ru hî, o na rýl ma sý zor bü yük tah ri bat la ra ne den o la bi li yor. Pe ki bu teh li ke le rin far kýn da mý yýz? 16 mil yon öð ren ci ya rý yýl ta ti li ne gir di ve ta ti lin bir haf ta sý da geç ti. Ço cuk lar ta til le ri ni na sýl ge çi ri yor? Ya pý lan a raþ týr ma lar da ço cuk la rý mý zýn ta til le ri ni o ku ya rak de ðil, te le viz yon sey re de rek ve in ter net ba þýn da ge çir dik le ri ni gös te ri yor. Ýn san lýk ta ri hi nin en ö nem li ve bü yük bu luþ la rýn dan bi ri si ka bul e di len in ter ne tin, ço cuk lar i çin cid dî teh li ke saç tý ðý or ta da. Za rar lý si te ler en bü yük teh li ke yi o luþ tu rur ken, soh bet o da la rý de ni len kar þý sýn da ki nin kim ol du ðu nu bil me den ya pý lan soh bet ler bü yük za rar lar ve ri yor. Pay la þým si te le rin de ki ad res ve fo toð raf lar ra hat bir þe kil de her kes ta ra fýn dan gö rü le bi li yor. Ýs te yen is te di ði ni pay la þý yor. Za rar lý mý de ðil mi kon trol e den kim se yok. Kö tü, çir kin me saj lar, kü für ler ser best çe o ra ya ya zý la bi li yor. Ço cuk lar da bu ra dan gö re rek, bu ke li me le ri öð re ni yor lar. Ýn ter ne tin di ðer bir za ra rý da ço cuk la rý mý zýn di li ni boz ma sý o lu yor. By, ok, slm gi bi an lam sýz bir dil o luþ tu rul muþ, ço cuk lar nor mal cüm le kur ma yý u nu tu yor lar. Ay ný sa kýn ca cep te le fo nun da da ge çer li... Ay rý ca bil gi sa yar da ve ya in ter net or ta mýn da oy na nan o yun lar ço cuk lar da ba ðým lý lýk ya pa bi li yor. O yun ba ðým lý sý ço cuk lar sos yal ha yat tan, ar ka daþ la rýn dan, hat ta a i le sin den ko pu yor. Sa nal bir dün ya da sa nal ar ka daþ la rý i le da ha faz la za man ge çir me ye baþ lý yor. Bu da bir çok ba þa rý sýz lý ðý be ra be rin de ge ti ri yor. Ya pý lan bir a raþ týr ma gös ter di ki, in ter ne ti kul lan ma ya ye te cek ka dar bil gi ye sa hip o lan çok az sa yý da ki an ne-ba ba ço cuk la rý nýn tek no lo ji kul la ný mý sý ra sýn da kar þý la þa bi le ce ði risk le ri an la ya bi li yor. Ay ný a raþ týr ma da or ta ya çý kan so nuç, bu i þin va ha me ti ni or ta ya ko yu yor. Ço cuk lar in ter net kul lan ma ya 10 ya þýn da baþ lý yor ve gün de or ta la ma 1-1,5 sa at in ter net kul la ný yor. Ya ni, in ter net, öð ren ci le rin hem o kul ba þa rý sý ný hem de ge li þim le ri ni o lum suz et ki li yor. Bir baþ ka teh li ke i se te le viz yo nun za rar la rý... A i le ya pý sý ný teh dit e den prog ram ve di zi le rin art ma sý ço cuk la rýn za rar lý a lýþ kan lýk lar ka zan ma sý na yol a çý yor. Geç ti ði miz gün ler de Rad yo Te le viz yon Üst Ku ru lu (RTÜK) Baþ ka ný Prof. Dr. Da vut Dur sun un ço cuk la rýn 900 sa a ti o kul da bin 200 sa a ti te le viz yon kar þý sýn da ge çir di ði ni a çýk la ma sý da i þin ne bo yut la ra gel di ði ni gös te ri yor. Dur sun, il köð re tim ça ðý ný ta mam la mýþ bir ço cu ðun yak la þýk 100 bin ka dar þid det sah ne si ve 8 bin ö lüm ya da öl dür me sah ne si iz le miþ ol duk la rý ný ak tar mýþ tý. Dur sun, bu çar pý cý ra kam la rý ver dik ten son ra te le viz yo nun, iz le yi ci ler ve da ha çok ge li þim ça ðýn da ki ço cuk lar ü ze rin de o lum lu et ki le ri nin ya nýn da bir di zi o lum suz et ki le ri bu lun du ðu nu söy le miþ ti. Dur sun, ço cuk la rýn fi zi kî, sos yal ve ah la kî ge li þi mi nin te le viz yon ya yýn la rýn ca o lum suz et ki len di ði ni be lir tir ken, ba zý ted bir ler al dýk la rý ný a çýk la mýþ tý. Ö ne çý kan en ö nem li ted bi rin, ço cuk la rýn te le viz yon kar þý sýn da bu lun duk la rý sa at ler de on la rý o lum suz et ki le ye bi le cek i çe rik te ki prog ram la rýn ya yýn lan ma ma sý ol du ðu nu vur gu la mýþ tý. An cak bu na dik kat e den te le viz yon sa yý sý nýn ne ka dar az ol du ðu nu da her kes gö rü yor. Ta bi î, ço cuk lar bu ka dar te le viz yon kar þý sýn da za man ge çi rin ce de ki tap o ku ma ya fýr sat bu la mý yor lar! DES Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma da Tür ki ye Ne den O ku mu yor? so ru su na ve ri len ce vap lar da bu nun is pa tý ni te li ðin de. Genç ler, iþ yo ðun lu ðu, ders ler, in ter net ve te le viz yon dolayýsýyla ki tap o ku ma dýk la rý ný a çýk la mýþ lar. Pe ki in san lar bu teh li ke nin far kýn da lar mý? Far kýn da ol ma dýk la rý a raþ týr ma lar da or ta ya çý ký yor. O hal de, ço cuk la rý mý zý bu be la lar dan kur tar ma nýn yo lu ço cu ðu mu zu sý ký ta kip et mek, sý ký ted bir ler al mak tan ge çi yor. On lar la bir lik te ki tap al mak, ki tap o ku mak, ki tap o ku nan me kân la ra gö tür mek ge re ki yor. Ak si hal de, on la rý ge le cek le ri ve do la yý sýy la bi zim ge le ce ði miz cid dî risk al týn da o la cak týr

6 6 YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ MED YA PO LÝ TÝK Sa yýþ tay her ku ru mu de net le ye bil me li Bi lin di ði gi bi Sa yýþ tay Ka nu - nu ka bul e dil di, a ma bu ka - nun çok ko nu þu la cak. Çün - kü as ke rin har ca ma la rý de net len - me de ku ru mun gö rü þü ne gö re ra por la na cak. Ya ni büt çe den bü - yük pay a lan as ke rî har ca ma lar, i ca zet li ya pý la bi le cek. Ka bul e di len me tin ay nen þöy - le: Sa vun ma, gü ven lik ve is tih ba - rat la i le il gi li ka mu i da re le ri nin el le rin de bu lu nan dev let mal la rý - nýn bu ka nun u ya rýn ca ya pý la cak de ne ti mi so nu cun da ha zýr la na - cak ra por la rýn ka mu o yu na du yu - rul ma sý na i liþ kin hu sus lar; il gi li ka mu i da re si nin gö rüþ le ri a lý na - rak Sa yýþ tay ta ra fýn dan ha zýr la nýp Ba kan lar Ku ru lun ca çý ka rý la cak bir yö net men lik le dü zen le nir. Al lah aþ ký na böy le de net le me o - lur mu? De net le ne cek ka mu i da re si i zin ve rir se ma hi ye tin de ki gö rüþ le ri a - lý na rak ra por ha zýr la ma... Pe ki, bir ka mu ku ru mu ken di a ley hin de gö- rüþ be yan e der mi? Müm kün dür, a ma Tür ki ye de böy le bir þey hiç ya pýl ma dý. Ka nu nun böy le ol ma sý doð ru de - ðil dir. Bu mil le tin di þin den týr na - ðýn dan ö de di ði ver gi ler den bü yük pay a lýp, de net le me ya pan ku rum - la ra he sap ver me yi ku ru mun ar zu - su na bað la mak yan lýþ týr. Bu, as ker le ri de töh met al týn da bý ra kýr. O nun i çin en ev vel Ge nel - kur may bu ka nu nun yan lýþ lý ðý ný i fa - de et me li dir. Hem bu ül ke de ka yýt dý þý, bel ge - siz iþ ya pýl ma ma sý i çin çýr pý na ca - ðýz; ö bür ta raf tan bu ka nun la bu nu uy gu la ma ya ko ya ca ðýz. DOSYAM ÞERÝF GÜNDÜZ An la ma dý ðý mýz bir hu sus da þu - dur ki, as ke rî a lým ve har ca ma la rýn yurt dý þý kýs mýn da ya ban cý ül ke ler - de ki fir ma lar ve ya Tür ki ye de ki a ra - cý ku ru luþ la rý ci haz, si lâh, a raç, ge - reç hak kýn da her bil gi yi bil di ði, bütün fi yat ve har ca ma la rýn en in ce te fer ru a tý na ka dar öð ren di ði hal de, bu dev le tin giz li li ði ni ih lâl et mi yor da, res mî bir ku ru mun bu nu de net - le me si giz li li ði ih lâl o lur mu? Bu ya ban cý ki þi le re kar þý bil gi o - lur ken, ken di ül ke in sa ný mýz dan giz le ne cek bir hu sus mil lî lik de ðil - dir. Ka nun lar la ku rul muþ Sa yýþ tay büt çe den pay a lan her ku rum ve ku ru lu þu il gi li ku ru mun gö rü þü - nün dý þýn da ba ðým sýz de net le ye bil - me li dir. Bu ül ke de dev le tin pa ra sý ný har ca yan her ku rum de net le me de ya sa lar ö nün de e þit ol ma lý dýr. Yok sa ka yýt dý þýn dan þi kâ yet e den le rin þi kâ ye te hak ký ol maz. Ve o za man: Dað lar da cep ha ne lik ler bu lu - nun ca ka yýt dý þý o lur. De niz ler - de si lâh ve mü him mat çý kýn ca kay dý bu lun maz. Son ra bi ri le ri kal kar JÝ TEM var der, di ðe ri yok tur bu ka yýt dý þý der. Bu ül ke de her har ca ma nýn ve ba li ol du ðu gi bi, he sa bý da ol ma lý dýr. Yol ya kýn i ken hü kü met bu ya sa yý dü zelt me li dir. Yok sa Sa yýþ tay ar þiv - le ri de þa i be li ya nar ve As ke rî mal - la rýn de ne tim ko nu su bu ka dar say - dam lýk tan u zak la þýr i se, kaz dý ðý nýz her yer den, nam lu su si ze dö nük si - lah lar pýt rak gi bi çý ka bi lir." (Za man, E ser Ka ra kaþ, ) Ve bu de ne tim ler ya pý la maz sa as ker ve sa ye ti bit mez. Ö lüm... Ve biz FAR KIN DA mý sý nýz, bil mem. Ö lü mü bir giy si, bir jest, bir söz gi bi gö rü yo ruz. O yüz den de... Ki mi ne ya kýþ tý rý yo ruz, ki mi ne hiç ya kýþ tý ra mý yo ruz. Ki mi du rum da uy gun bu lu yo ruz, ki mi du rum da uy - gun suz! Ço ðu za man da ö lüm bir tür has ta lýk gi bi gö rü nü - yor gö zü mü ze. Ki mi le ri ni, me se la çok can lý de di ði miz tip te in san - la rý as la bu has ta lý ða ya ka lan maz sa ný yo ruz! Öy le in - san lar öl dü ðün de, baþ ka tür lü sar sý lý yo ruz. On ca yük sek doz can lý lýk i la cý ö lü me kâr et me - di, di ye dü þü nü yo ruz alt tan al ta ve bu na çok bo zu - lu yo ruz. Çün kü i liþ ki le ri mi zi, a la cak la rý mý zý, ve re cek le ri - mi zi, tut ku la rý mý zý, tut sak lýk la rý mý zý... Hep si ni a ma hep si ni san ki hiç öl me ye cek mi þiz gi bi ör güt lü yo ruz. Ah, bi raz u zak tan ba ka bil sek ken di mi ze... Gö re ce ðiz ki, bu ha li miz, sev dik le ri mi zin ö lüm le ri ka dar a cý! 1 ÞU BAT Sa lý gü nü Hür ri yet ga ze te sin de 24 ba ro nun, iç le rin de ma a le sef Ýs tan bul Ba ro su da var, De mok ra si ve Hu kuk Dev le ti i çin Ka mu o yu na Du yu ru: ÇOK GEÇ OL MA DAN baþ lýk lý tam sa hi fe bir i la ný ný gör dük. Ý lan ya da du yu ru nun a ma cý Yar gý tay ve Da nýþ tay da ü ye ve da i re sa yý sý ný ar tý - ran, Yar gý tay ý ye ni den ya pý lan dý ran bir ka nun ta sa rý sý ný e leþ tir mek. Söz ko nu su 24 ba ro bu ka nun la yar gý - nýn da yü rüt me ye bað la na ca ðý ný ve böy - le ce hu kuk dev le ti nin ve de mok ra si nin son la na ca ðý ný ö ne sü rü yor lar. Bu ya zý da bu tar týþ ma ya gir mek is te mi - yo rum. Da ha zi ya de ön pla na çý kart mak is te di - ðim nok ta bu ba ro la rýn geç miþ hu kuk dev le ti ve de mok ra si per for mans la rý. Bu gün ö ne sür dük le ri id di a nýn cid di - ye a lý na bil me si i çin ku ru luþ la rýn geç - miþ te mes lek le ri ne, hu ku ka, hu kuk dev - le ti kav ra mý na i ha net et me miþ ol ma la rý çok ö nem li. Ak si du rum da bu bil di ri ve ya yýn lan dý - «««Ün lü le rin ö lü mü nün med ya da ki yan sý ma la rý tam da bu a çý dan ib ret lik ö zel lik ler ta þý yor. Kim se ba na ö le nin ya kýn la rý nýn a cý sý ný an la yýp pay - laþ tý ðý ný söy le me sin! O te sel li si zor a cý nýn ö zü sev di ði ni kay bet mek tir: Gi den, gel me ye cek tir! Fa kat ün lü bi ri nin ö lü mü ne u zak tan ba kýp að la þan - la rýn der di ço ðu za man fark lý dýr: On la rýn ki ö lüm ger - çe ðiy le kav ga ya tu tuþ mak týr. Hat ta Fa ce bo ok, Twit ter gi bi sos yal að lar da bir ün - lü nün ö lü mü ü ze ri ne ya zý lan la rý sa kin ka fay la o ku du - ðun da, u ta nýp sý ký lýr in san. Çün kü yo rum lar e nin de so nun da a man, üç gün lük dün ya! Bak, o da öl dü! Biz ken di ha ya tý mý zýn de ðe ri ni bi le lim nok ta sý na ge lip da ya nýr. Es ki in san lar ö lüm ger çe ði ni ev re ni an la mak i çin bir a nah tar o la rak kul la nýr lar dý. Oy sa mo dern in sa nýn ö lüm far kýn da lý ðý e go ist bir mo ti vas yon dan ö te ye gi de mi yor. «««Sevsinler bu barolarý ðý ga ze te ka ðý dý baþ ka a maç lar, me se la te - miz lik i çin kul la ný la bi lir. A þa ðý da ya kýn, çok ya kýn ta ri hi mi ze i - liþ kin ba zý gün ve o lay la rý ha týr la ta ca ðým. Bu ba ro la rýn, yö ne ti ci le ri nin, bu yö - ne tim le re oy ve ren a vu kat la rýn bu ta rih - ler de na sýl tep ki ler ver dik le ri ni doð ru su çok me rak e di yo rum; bu ko nu lar da be - ni ay dýn la tan o lur sa se vi ni rim. Baþ la ya lým, tek tek, nu ma ra la ya rak gi de lim Ni san muh tý ra sý he men er te sin - de bu ba ro lar ve yö ne ti ci le ri bu muh tý ra - ya kar þý çý kýp, bu ber bat muh tý ra met ni - nin hu kuk dev le ti ne ve de mok ra si ye, ya ni cum hu ri yet kav ra mý na i ha net ol du ðu nu ga ze te i lan la rýy la a çýk la dý lar mý? 2- A na ya sa Mah ke me si nin 367 ka ra rý - ný e leþ tir di ler mi? Yar gý ka rar la rý nýn uy - gu lan ma zo run lu lu ðu ol du ðu nu, her ke si bað la dý ðý ný a ma e leþ ti ri le mez ol ma dý ðý ný en i yi her hal de bu a vu kat ar ka daþ la rý mýz bil mez ler mi? 3- A na ya sa Mah ke me si nin 367 ka ra rý ön ce si dö ne min CHP Ge nel Baþ ka ný De - niz Bay kal ýn bu ka rar böy le çýk maz i se ka os o lur sö zü nü e leþ tir di ler, sa hi fe sa hi - fe ga ze te i lan la rý ver di ler mi? 4- Yar gý tay ýn o kor kunç Hrant Dink ka ra rý son ra sý bu ay ný ar ka daþ lar na sýl tep ki gös ter di ler? 5- Bu ba ro la rýn men sup la rý, yö ne tim le - ri yok sa yar gý nýn ya da as ke rin e leþ ti ri le - me ye ce ði ni, sa de ce se çil miþ le rin mi e leþ - ti ri ye ko nu o la bi le cek le ri ni dü þü nü yor lar? 6- Dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Sa yýn Ya þar Bü yü ka nýt Þem din li da va sý sa nýk la rý o lan i ki uz man ça vuþ i çin, ben on la rý ta ný rým, i yi ço cuk lar dýr de di ðin - de na sýl tep ki ler ver di ler? 7- Bir or ge ne ra lin i ki uz man ça vu þu han gi bað lan tý lar la ta ný dý ðý ný dü þün dü - ler mi? 8-1 Þu bat ta rih li bu i la nýn, du yu ru - nun al týn da im za sý o lan Bo lu Ba ro su, Bo lu da, Bo lu Ex pres ga ze te si nin bir ya - za rý nýn (!) bun dan son ra öl dü rü len her as ker i çin a þa ðý da ki i sim ler den be þi ni de biz öl dü re lim i fa de si ni i fa de öz gür lü ðü gö ren Bo lu dan çý kan bir yar gý ka ra rý Yok böy le bir ö lüm! Bek len me dik ö lüm ler kar þý sýn da son za man lar da bu tep ki ve ri li yor. Da ha sý, u zun sü re dir ö lüm cül bir has ta lýk tan çe ken med ya tik bir ki þi ha yat tan ay rýl dý ðýn da bi le ay ný tep ki gös te ri li yor. Oy sa öy le siy le, böy le siy le ö lüm var, hep o la cak! A ma in san lýk ka dar es ki bir buy ruk var: Öl dür me - ye cek sin! Ya ni... As la ol ma ma sý ge re ken, as la ka bul len me me miz ge re - ken ö lüm ler göz kýrp ma dan iþ le nen ci na yet ler, ha in ce ve bü tün kut sal la rý çið ne ye rek ger çek leþ ti ri len ký yým lar dýr. Kaç gün dür ga ze te say fa la rý ný ka rýþ tý rýr ken yok, böy le bir ö lüm di ye is yan et ti ðim bir þey var. Ne mi? Mut ki de jan dar ma ka ra ko lu nun bah çe sin de a çý lan ku yu dan çý kan 18 ce se din sak la dý ðý sýr! Pe ki med ya da, ka mu o yun da bu o la ya il gi ne ka dar? Ce va bý bi li yor su nuz. Haþ met Ba boð lu, Sa bah, 4 Þu bat 2011 kar þý sýn da ne de di ler? 9- Bu ba ro la rýn yö ne tim le ri Bit lis in Mut ki il çe sin de top rak tan fýþ ký ran ke - mik ler ko nu sun da ne dü þü nü yor lar? Bu ko nu da ne den bir ga ze te i la ný ver me yi dü þün mü yor lar? 10- Bu ba ro lar Er ge ne kon da va sý sa ný ðý A rif Do ðan ýn a çýk la ma la rý kar þý sýn da ses - siz ka lan Ge nel kur may ý ne den bir a çýk la - ma ya ça ðýr mý yor lar? Bu lis te yi son su za ka dar u zat mak müm kün. Be nim bu ko nu dan an la dý ðým, söz ko - nu su ba ro la rýn yö ne ti mi nin kar þý çýk tý ðý ye ga ne þe yin se çil miþ le rin yap ma ya ça lýþ - týk la rý a ma ken di le ri nin be ðen me di ði dü - zen le me ler ol du ðu. Sý ký mý, öy le A na ya sa Mah ke me si ni, Yar gý tay ý, Da nýþ tay ý, TSK yý e leþ tir mek. 27 Ni san muh tý ra sýn da el le ri ni o - vuþ tu ran, son ra Yar gý tay ýn da i re sa yý sý art tý rý lýr ken hu kuk dev le ti el den gi di - yor di yen hu kuk çu lar ve on la rýn ba - ro la rýy la kar þý kar þý ya yýz. E ser Ka ra kaþ, Star, 4 Þu bat 2011 yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) Gsm: (0555) EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL E LE MAN ÝZ MÝR'in TÝ RE il çe sin de Me sul Mü dür lük ya pa cak, ça lý þa cak Op tis yen a ra ný yor. (0 505) Göz de Op tik Mus ta fa Ku ru n AN TAL YA A LAN YA'da a çý la cak o lan Kre þi miz i çin so rum lu Mü dür a ran mak - ta dýr. Ýr ti bat Te le fo nu: (0555) n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u - to cad bil gi si ye ter li, sü rü - cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ notogaz Satýmý Ateþ oto Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4- Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212) Topkapý Þube:(212) (0532) ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN DÝN ÇER NAK LÝ YAT Ga ran ti li, Ma ran goz lu (0212 ) (0216 ) (0532) nýs KÂN LI KAT mül ki yet li sa tý lýk iþ ye ri 150 m 2, ta kas lý, TL. (0543) ZAYÝ n ZI ZI BN NOLU TÝCARÝ Taksinin fiþ koçanlarý kayýptýr.hükümsüzdür. 34 THN 61 Süleyman Canbaz ve Ort. n Uludað Üniversitesi öðrenci kimliðimi, nüfus cüzdanýmý ve ehliyet belgemi kabettim hükümsüzdür. Saim Said Temiz

7 8 E LÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ PO ZÝ TÝF PEN CE RE 82 Harçlýðýmla satýn aldýðým ilk kitap YE NÝ AS YA NIN HAF TA LIK Ý LÂ VE SÝ DÝR 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ e ni as ya.com.tr SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com GENÇ ve ki tap, bi ri di ðe ri ol mak sý zýn dü þü nü le me ye cek muh te þem i ki li. Ki tap lar genç le re, genç ler de ki tap la ra ya ký þý yor. Ki tap sýz lýk i se her ke sim i çin ür kü tü cü. Genç lik, in san ha ya tý nýn dö nüm nok ta sý ve bir bü tün hâ lin de ha ya týn na sýl lý ðý ný be lir le yen kri tik sü reç. Genç lik yýl la rý na ka dar ki ço cuk luk dö ne mi genç li ði; genç lik ten son ra ki or ta yaþ ve ih ti yar lýk dö ne mi i se, yi ne genç li ði ö nem li ký lý yor. Ya ni çok i yi ge çi ril me miþ bir ço cuk luk dö ne mi; çal kan tý lar ve a ra yýþ lar i çe ri sin de bir genç lik de mek tir. Yi ne ay ný þe kil de genç lik çal kan tý lar i çe ri sin de o lur sa, bu, ken di si ni zor gün ler bek le yen bir or ta yaþ ve ih ti yar lýk sü re ci de mek tir. O za man ne ya pýp et me li, genç li ðin ü ze rin de has sa si yet le dur ma lý ve bu zor lu sü reç te bü yük ler on la ra reh ber lik et me li dir ler. Bu ko nu da dev let or gan la rý nýn da, e be veyn le rin de bil gi do lu, doð ru i le ti þim tek nik le ri kul la na rak genç ler le o lan bir lik te lik le ri art týr ma la rý ge re kir. Ak si hal de ro ta sý ný bu la ma mýþ bir genç lik; hem ken di, hem a i le si ve hem de dev le ti i çin bü yük sý kýn tý lar i çe re cek tir. Uz man la rýn ve e be veyn le rin, genç le re bil gi le ri ni ve tec rü be le ri ni pay laþ ma la rý es na sýn da ol duk ça ti tiz bir i le ti þim tek ni ði kul lan mak, ak ta rý la cak bil gi den ve tec rü be den çok da ha ö nem li dir. Çün kü doð ru bil gi ve tec rü be ak ta rýl sa da, e ðer ak ta rým tek ni ði ve üs lû bu yok sa ve ya za yýf sa o ak ta rý lan bil gi nin doð ru lu ðu çok faz la bir an lam i fa de et me ye cek tir. Ço ðu kez genç le re söy le nen na si hat ler de bir prob lem yok tur. A ma o na si hat le ri söy le me bi çi mi ve do za jý, o es na da ki mi mik ler, ses to nu, ye ri ve za ma ný doð ru na si ha ti et ki siz ha le ge ti re bil mek te dir. Ke mal le u zun ca bir za man dýr ta ný þý yo ruz. Ken di ya þa dýk la rý na ve ba þý na ge len ha di se le re þaþ kýn lýk du yan bi ri si. Nor mal o lan bir ha di se yi bi le Ke mal bü yük bir þaþ kýn lýk i çe ri sin de an la týr. O nun i çin ço ðu ki þi o nu, zor an lar ya da an la maz. Ya ni o na, Ne ol muþ ki böy le a bar tý lý o la rak, çok bü yük bir þey var mýþ gi bi an la tý yor sun? di yor lar. Oy sa ben Ke mal i an lý yo rum. Ke mal çok has sas bir genç. Du yar lý lýk dü ze yi ol duk ça yük sek. Bir gün iþ ye rin de o da ma gel miþ ti. E pey ce bir ko nuþ tuk. Ben de ken di si ni ra hat his set sin di ye çok da ko nu þur ken göz le ri ne bak ma mýþ tým. Ha ni o da i çin de u fak te fek iþ le ri ya par ken, ay ný za man da da kü çük çap lý, id di â lý ol ma yan ko nuþ ma lar ya pý yor duk. A ma o nun bü tün ko nuþ ma bo yun ca göz le ri nin ü ze rim de ol du ðu nun far kýn day dým. Bak tým çok da soh be ti miz ni ha ye te u laþ ma dan Ke mal, Ho cam ben mü sa a de is ti yo rum de di ve ay rýl dý. A ra dan bir kaç sa at geç miþ ti ki, bak tým te le fon da Ke mal. Ke mal, bü yük bir ü zün tü i çe ri sin de, Ho cam, bi li yo rum ben si ze bü yük bir say gý sýz lýk yap tým. Tam da soh bet bit me den kal kýp git tim. E ve ge lin ce yap tý ðý mýn yan lýþ ol du ðu nu dü þün düm ve si zi a ra dým. Siz den çok ö zür di li yo rum ho cam. Bi raz da ho cam ben si zi ken di meþ gu li yet le ri ni zin çok ol du ðu bir za man da meþ gul et tim. Bu nun i çin de ö zür di le rim. Ke mal i ye ni an lý yor dum. O nun in ce lik ve ne za ket do lu yak la þý mý as lýn da ba na bir ders ve ri yor du. O, Ö zür di le rim ho cam de dik çe, ben o nun her bir öz rün de bir in ce lik der si bu lu yor dum. Ney se ki i fa de et ti ken di si ni de, ka pa lý o da la rý mýz o luþ ma dý. Þim di ler de i yi yiz Ke mal le. Ke mal in bu yö nü nü ta ný yýn ca, her ko nu nun, her hâ di se nin her in san da ay rý bir i zi ol du ðu nu fark et tim. Al lah her in sa ný ay rý bir du yar lý lýk ta ya rat mýþ. Ay ný cüm le her fark lý in san da ay rý ay rý çað rý þým lar mey da na ge ti ri yor. Bir e ði tim ci ha tý ra mý hiç u nut mu yo rum. Mü zik bö lü mün de der si miz var dý. O ders te ha zýr lýk sýz ko nuþ ma ör nek le ri ya pa cak týk. Or ta ya çý ka cak du rum la rý ben de bil mi yor dum. Bir öð ren ci ar ka da þý mý kür sü ye dâ vet et tim. Çýk tý. Bu yu run ho cam de di. Ben de, E fen dim siz den, ha zýr lýk sýz ko nuþ ma ör ne ði çer çe ve sin de, an ne ko nu su et ra fýn da beþ da ki ka lýk bir ko nuþ ma is ti yo ruz. de dim. 18 yaþ la rýn da ki er kek öð ren ci miz, ön ce bi raz du rak la dý. Bi raz zih nin de ki ko nu i le il gi li bil gi le ri dü zen le di. Ve son ra yüz hat la rý ka rýþ mýþ bir þe kil de. Yüz ren gi at mýþ bir þe kil de, Ho cam, ö zür di li yo rum, a ma ha ya tým da hiç bir an lam de ðe ri ol ma yan bir kav ram sor du nuz. Hiç bir þey ko nuþ mak is te mi yo rum. Sý nýf ar ka daþ la rým dan da ö zür di le ye rek, ye ri me o tur mak is ti yo rum. de di. Sý nýf ta ki bü tün öð ren ci ler buz kes miþ, þo ke ol muþ tu. Doð ru su ben de bü yük bir þaþ kýn lýk i çe ri sin de i dim, a ma çok da bel li Kitabý, elinde büyük bir mücevher taþýyormuþ gibi tutan Kemal, Hocam, artýk ben bir kitap okuyucusu olacaðým. Çalýþýp, para kazanýp kitaplara vereceðim. Çok geç kalmýþým diyordu. et me me ye ça lýþ tým. He men bir ak tör tav rý i çe ri sin de, sý nýf tan bir ba yan ar ka da þý mý zýn is mi ni söy le ye rek o nu kür sü ye dâ vet et tim. E vet, ar ka da þým, ko nu ay ný, an ne. Bi ze beþ da ki ka an ne i le il gi li dü þün ce le ri ni an lat ba ka lým. de dim. As lýn da yap tý ðým þey bi raz da genç le rin du yar lý lýk ha ri ta la rý ný gör mek ve ken di si nin de his set me si ni sað la mak. Ba yan öð ren ci miz bi raz dü þün dü ve Ho cam çok ö zür di le rim, çok duy gu lan dým. An ne mi çok öz le dim. Þu an ko nu þa ma ya ca ðým di ye rek hýç ký rýk lar la að la ma ya baþ la dý ve ko þa rak ye ri ne o tur du. E vet, bir kav ram, a ma i ki fark lý an lam or ta ya çýk mýþ tý. Sý nýf her i ki tab lo da da þok i çe ri sin de i di. Bi ri si so ðuk duþ et ki si yap - mýþ tý, di ðe ri de duy gu sal bir at mos fer o luþ tur muþ tu. E vet, her ko nu her in san da ay rý ay rý kom po zis yon lar o luþ tu ru yor du. Her in sa nýn ö zel bir do na ným i çe ri sin de ol du ðu an la þý lý yor du. Ney se, ko num Ke mal di. Ge çen ler de o da ma gel di. E pey ce bir mu hab be ti mi zin so nun da, ken di si git miþ ve ko nuþ ma la rý mýz i çin de a dý ge çen bir ki tap al mýþ. Bu du rum dan da çok et ki len miþ o la rak, bu a dý mý ný çok geç kal mýþ bir a dým o la rak de ðer len di ri yor. Ke mal ken di ken di ne gü lüm sü yor ve Ho cam bi li yor mu su nuz, bu be nim ken di harç lý ðým la al dý ðým ilk ki tap. Za ten baþ ka þe kil ler de de al dý ðým ilk ki tap. A ma bu bir de ði þi min baþ lan gý cý o la cak ho cam gö re cek si niz. Ya þa dýk la rý mýn ne ka dar gü lünç ol du ðu nun ben de far kýn da yým. A ma þü kür ki far kýn da yým. Ki ta bý, e lin de bü yük bir mü cev her ta þý yor muþ gi bi tu tan Ke mal, Ho cam, ar týk ben bir ki tap o ku yu cu su o la ca ðým. Ça lý þýp, pa ra ka za nýp ki tap la ra ve re ce ðim. Çok geç kal mý þým. Ge ce li gün düz lü za man la rý o ku ya rak ge çir mem ge rek ti ði ni bi li yo rum. Çok geç kal dý ðý mý an la mam bi le be nim i çin bü yük ni met. Si ze te þek kür e di yo rum ho cam. Ke mal i çin ar týk iþ ler yo lun da. A ma bu a þa ma öy le ö nem li, öy le ö nem li ki... Bu a þa ma ya ka dar ki ge re ken ler, bir mo to run ça lý þýn ca ya ka dar ki des tek un sur la rý gi bi. AZÝZ ÖZKAN G Ö Z Y A Þ I Göz ya þý; Ý lâ hî rah me tin â yi ne-i in sa nýn göz pý nar la - rýn dan sü zül me si dir. Göz ya þý; hic ran la ya nan bir ru hun iç ten i çe sýz la ný þý dýr. Göz ya þý; has ret do lu si ne le re dö kü len ýz tý rap dam la la rý dýr. Göz ya þý; ay rý lýk dar be si ni yi yen kim se i le ka vuþ ma haz zý ný ta dan kim se le rin gayr-i ih ti yâ rî baþ vur duk la rý yol dur. Göz ya þý çe þit çe þit tir, kor ku dan, mu sî bet ten, se vinç ten, ü zün tü den kay nak la nan ol du ðu gi bi vus lat i le fi rak i le mey da na ge len ler de var dýr. Göz ya þý Al lah ve Pey gam ber sev gi sin den de kay nak la nýr ki en ef da li dir. Ay rý lýk lar að la týr, na sýl ki sev di ðin den ay rý lan a þýk öy le bir að la mýþ ve de miþ ki; Að la mak tan gö zü mün ya þý ný pür hun ey le din / Bi ri ni ay ný A ras bi ri ni Cey hun ey le din. Gü nü mü zün du yar sýz, duy gu ký sý rý in san la rý ný gö ren baþ ka bir þa ir i se duy gu su nu þöy le di le ge tir miþ. Ne þa ir yaþ dö ker ne a þýk að lar / Ta ri he ka rýþ tý es ki sev da lar Bey hu de ses le nir bey hu de çað lar / Bir sa ða bir so la gö zü mün ya þý Ý lâ hî rah met e ðer in san da te cel lî e der se yal nýz in san la ra de ðil; ke di ye að lar, kö pe ðe að lar, a ða ca að lar. Yav ru su nun o to yo la ya pýþ mýþ ce se di ni ya la yan an ne kö pe ðin ha zin hâ li ne de að lar. Göz yaþ la rý ra hat la týr, sý kýn tý dan bu na lan ruh la ra pen ce re ler a çar. Ay rý lýk að la týr, yýl lar dýr gur bet te ki yav ru su na öz lem du yan an ne ve ba ba yý að lat tý ðý gi bi. Ay rý lýk að la týr, ku ru di re ðin fi râk-ý Ah me dî den (asm) að la dý ðý gi bi. Ka vuþ ma að la týr, u zun sü re dir gö rül me yen ak ra ba la ra ka vuþ mak gi bi. Ka vuþ ma að la týr, ve da zi ya re tin de Kon ya ya uð ra yan Hz. Be di üz za man ýn Hz. Mev lâ nâ nýn hu zu run da sar sý la sar sý la að la ma sý gi bi. E vet göz yaþ la rý a þýk i çin, aþk i çin vaz ge çil mez bir o lay dýr. Göz ya þý ol maz i se in san ra hat la ya maz, ken di ne ge le mez. A ma bir þa ir bu nun tam ter si ni id di â e de rek ba ký nýz ne de miþ: ***** Að lat ma tah fi fe de baþ lar / Að lat ma se rin let me de dir bað rý mý yaþ lar. Rah me te sa kýn ger çi da yan maz bu na taþ lar. / Að lat ma da yak ha li pe ri þa ný ma bak ma Yaþ lar a ka rak bel ki u çar zer re si aþ kýn / A teþ le ya þar yaþ la de ðil ya re si aþ kýn Yan mak týr e fen dim bi ri cik ça re si aþ kýn / Að lat ma da yak ha li pe ri þa ný ma bak ma De mek ki aþ kýn de va mý i çin yan mak ge rek, að la mak de ðil; a þý ka gö re að la mak ta ham mül süz gö nül le re has bir yol dur. Bu na gö re að la yan a þýk, pes et miþ de mek tir ki aþk yo lun da i ler le ye mez. Fu zu lî nin aþk an la yý þýn da ko ruk ü zü mün tat lý bi rer bal tu lum ba cýk la rý na dön me si i çin na sýl Tem muz sý cak la rý na ih ti yaç var i se; in sa nýn da fay da lý, ve rim li bir in san ol ma sý i çin aþk a te þi i le yan ma sý na ih ti yaç var dýr. Aþk yo lun da i ler le mek an cak ve an cak yan mak la o lur. Göz ya þý dök mek bü yük le rin, mer ha met li le rin hâ li dir; Pey gam be ri miz (asm) Ve da Hac cýn da i ken nâ zil o lan Bu gün si zin di ni ni zi ke mâ le er dir dim â ye ti ni du yun ca göz ya þý dö ken Hz. E bû be kir in hâ li gi bi, Kâ i na týn ze vâl ve ö lü mü nü i lân e den Ben ba týp gi den le ri sev mem â ye ti ni o ku yan Be di üz za man ýn að la dý ðý gi bi, Pey gam be ri mi zin (asm) ve fa týn dan he men son ra Hz. Bi lâl-i Ha be þî nin hü zün ve has ret a ký tan ya nýk se siy le e zan o kur ken Eþ he dü en ne Mu ham me de r-re sû lul lah de di ði za man as hab-ý ki ra mýn að la dý ðý gi bi. Sev gi li Pey gam be ri mi zin (asm) ký zý Hz. Fa tý ma (r.an ha), ba ba sý nýn ve fa týn dan son ra mü ba rek kab ri ne e ði lip bir a vuç top rak a lýp kok la dý ðý za man þöy le de miþ ti: Ah med in top ra ðý ný kok la ya nýn baþ ka gü zel ko ku lar kok la ma sý ge rek mez. Bu nu söy ler ken de göz le rin den sü zü len rah me tin her gö re nin kal bi ni ý lýk ý lýk dol dur du ðu gi bi... Al lah he pi mi zi Ý lâ hî rah me te â yi ne kýl sýn ve Al lah i çin göz ya þý dö ken ler den ey le sin. Â min.

8 2 E LÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ ARAÞTIRMA E LÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ GENÇ KALEMLER 7 ALÝ RIZA AYDIN His be ke li me si, lû gat mâ nâ sý o la - rak Ýs lâm ýn emr-i bi l-ma ruf ve nehy-i a ni l-mün ker, ya ni i yi li ði em ret me ve kö tü lü ðü ya sak la - ma pren si bi ge re ðin ce ger çek - leþ ti ri len ge nel ah lâ ký ve top lum dü ze ni ni ko ru ma fa a li yet le ri ni ve ö zel lik le bu iþ le gö - rev li mü es se se yi i fa de e der. Gü nü müz þart la rý na gö re gö rev ve yet ki le - ri bir tek mü es se se nin ça tý sý al tý na; ta ri fi de bir ma ka le ye sýð ma ya cak ka dar çok o lan his - be teþ ki lâ tý, top lu mun hu zu ru nu sað la ma da ö nem li ro lü bu lu nan bir ku rum dur. His be teþ ki lâ tý nýn gö rev a la ný Al lah hak - ký, kul hak ký ve her i ki yö nü de bu lu nan hak lar ol mak ü ze re üç a na baþ lýk al týn da top lan mak ta dýr. Bun la rýn ba zý la rý þun lar dýr: Bi rin ci si: E za nýn vak tin de o kun ma sý nýn, ce ma at le i ba det le rin vak tin de e da sý nýn, Cu - ma ve Bay ram na maz la rý nýn i fa sý nýn sað lan - ma sý; i ba det ler de a le nî ih lâl le re (Ra ma zan a - yýn da a le nen o ruç ye nil me si, iç ki i çip sar hoþ o lun ma sý, ka dýn la rýn id det müd de ti ni bek le - me den ev len me le ri vb.) ve bid a la ra en gel o - lun ma sý; sý ný rý a þan ka dýn-er kek i liþ ki le ri nin en gel len me si; öl çü tar tý â let ve a raç la rýn da sah te kâr lý ðýn ön len me si; ih ti yaç tan kay nak - lan ma yan di len ci li ðin ya sak - lan ma sý; eh li yet siz din a dam la - rý nýn hal ký ya nýlt ma sý na fýr sat ve ril me me si gi bi di nî-iç ti maî fa a li yet ler. Ý kin ci si: Ha rap o lan yol, su ka na lý ve ka na li zas yon gi bi alt ya - pý te sis le riy le i ba det ha ne le rin ve sa vun ma sis tem le ri nin ta mi ri nin sað lan ma sý; kom þu hak la rý na te - ca vü zün, her tür lü mes lek ah lâ ký ih lâ li nin, ge cik ti ril miþ borç la rýn ö de til me si nin, mu a me lât ta ka - nun la ra u yul ma sý nýn te mi ni ve çar þý pa zar la il gi li hu sus lar. Ü çün cü sü: Top lu ta þý ma a raç - la rýn da ya da top lu mun is ti fa de et - ti ði a lan lar da ka dýn-er kek i liþ ki le - rin de di nî-ah lâ kî ku ral la ra ri a ye tin sað lan ma sý; ta þýt lar da a þý rý yük le me - nin en gel len me si; iþ çi, ye tim, kö le ve hay van hak la rý nýn ko run ma sý; bu lun tu hay van ya da kay bol muþ ço cuk la rýn ye di ri lip i çi ril me si; yol la rýn te miz tu tul ma sý ve ay dýn la týl ma sý; top lum men fa a ti ne ay ký rý in þa at la ra i zin ve - ril me me si gi bi fa a li yet le ri kap sa mak ta dýr. 1 Son de re ce ge niþ fa a li yet a la ný bu lu nan his be a dýn da ki bu teþ ki lâ týn gö rev li me mu - ru na muh te sib ve ya nâ zý rü l-his be de nir. His be fa a li ye ti ni yü rüt mek le gö rev li me mu - run hür ve mü kel lef ve Müs lü man, so rum lu - luk a la ný na gi ren ko nu lar da ma ruf ve mün - ke ri ya ni meþ rû o lan la ol ma ya ný a yý ra bi le cek se vi ye de di nî-mes le kî bil gi si bu lu nan; öl çü tar tý, pa ra a ya rý ve fi yat de net le me si ya pa cak ka dar he sap bil me si muh te sib de a ra nan Asayiþte bir Peygamber modeli: Hisbe teþkilâtý þart lar dan dýr. Ay rý ca, muh te sib de a da let, gü zel ah lâk, gü ve ni lir ol mak gi bi fa zi let le rin bu lun ma sý gö rev ve so rum lu luk üst le ne cek ki þi de ol ma sý ge re ken va sýf lar dan dýr. 2 Âl-i Ým ran Sû re si nin 104. â ye tin de i fa de e di len: Siz den, hay ra ça ðý ran, i yi li ði em re dip kö tü lü ðü me ne den bir top lu luk bu lun sun. Ýþ te on lar kur tu lu þa e ren ler dir â ye ti ni tef sir e den mü fes sir ler, bu â ye tin em ri u ya rýn ca, Müs lü man lar i çin de, i yi li ði em re den, kö tü lük ten a lý ko yan bir iç ti maî kon trol mü es se se si nin bu lun ma sý nýn farz-ý ki fâ ye ol du ðu nu be lirt miþ ler; an cak, bu gö re - vi üst le nen ki þi ler de, gö re vin i yi ve hak ka ni - ye te uy gun o la rak ye ri ne ge ti ril me si ni müm - kün ký la cak ba zý þart la rýn bu lun ma sý ge rek ti - ði ne i þa ret et miþ ler dir. Hz. Pey gam be ri miz in, va zet ti ði, ken di koy du ðu ik ti sâ dî ve iç ti maî hü küm le rin uy - gu la ný þý ný ye rin de gör mek i çin muh te sib o la - rak biz zat çar þý pa zar tef tiþ le ri ne çýk tý ðý ve gay ri meþ rû dav ra nýþ lar da bu lu nan la ra ge - rek li i kaz lar da bu lun du ðu ri va yet ler den an la - þýl mak ta dýr. 3 Pey gam ber E fen di miz (asm), ka dýn sa hâ - bî le ri his be fa a li ye tin de gö rev len di ði i çin ka - dýn la rýn da muh te sib ta yin e dil me le ri ni ca iz gör müþ; bu sis tem de gö rev ya pa cak lar a ra - sýn da cin si yet far ký gö zet me miþ tir. Pey gam - be ri mi zin (asm) em riy le gö rev len di ri len ve kay nak lar da a dý ge çen ü çü er kek i ki si ka dýn beþ sa hâ bî þun lar dýr: Mek ke de Sa îd b. Âs b. Sa îd el-ü me vî, Me di ne de Ab dul lah b. Sa îd b. Ü say ha, Ö - mer b. Hat tab, Sem râ bint Nü heyk el-e se - diy ye ve Þi fâ bint Ab dul lah. Hz. Ö mer, Hz. Os man ve Hz. A li nin de biz zat þe hir ve Pa zar de ne tim le ri ne çýk týk la rý, ay rý ca bu iþ i çin ö zel gö rev li ler ta yin et tik le ri bi lin mek te dir. 4 Bir kö tü dav ra nýþ ya da iþ le nen bir suç, te - ces sü se kaç ma dan ya ni bir kim se nin bi lin - me si ni is te me di ði ö zel du rum la rý ný a raþ týr - ma ya kal kýþ ma dan ve yal nýz þüp he ü ze ri ne ki þi lik hak la rý ný çið ne me den tes bit e dil dik ten son ra en ha fif ten en a ðý ra doð ru u sûl ler le gi - de ri lir: a) Ýþ le nen fi i lin gay rý meþ rû ol du ðu - nun an la týl ma sý; b) Bi le rek kö tü lük iþ le ye ne ö ðüt ve ril me si; c) Tek dir ve teh dit; d) Kö tü - lü ðe ve si le o lan du ru mun or ta dan kal dý rýl - ma sý ve bu tür â let e de vat ve eþ ya nýn tah rip e dil me si; e) Öl çü lü bir þe kil de þu ce za lar dan bi ri nin uy gu lan ma sý: Ha pis, teþ hir, darp, mes lek ten men vb. ce za lar. 5 Muh te sib, Al lah hak ký nýn ih lâ li ha lin de af - fet me yet ki si ni kul la na bi lir ken, kul hak ký ih - lâ li du ru mun da böy le bir yet ki si yok tur. His be hem Kur ân ýn bir em ri hem de Hz. Pey gam be ri mi zin sün ne ti ol ma sý i ti ba rýy la Müs lü man la ra bir mi ras o la rak in ti kal et miþ - tir. Os man lý da i se his be, a þi ret ten dev le te ge çiþ le ya ni dev le tin te þek kü lüy le bir lik te uy - gu la ma ya baþ lan dý ðý hu su sun da ri va yet ler bu lun mak ta dýr. Os man lý dö ne mi þe hir ha ya týn da his be teþ ki lâ tý ve bu teþ ki lâ týn yü rü tül me sin de ka dý nýn yar dým cý sý mev ki in de gö rev ya - pan muk te sib, ö nem li bir a sa yiþ bi ri mi ve vaz ge çil mez bir de ne tim un su ru o la rak gö rül mek te dir. 6 Zi ra top lum ha ya týn da ö zel lik le þe hir ya þa yý þý ný sað lam te mel le re o turt mak ve yü rür lük te ki iç ti mâî dü ze ni ko ru mak, en ö nem li me se le ler den bi riy di. O dö nem de ih ti sab a ða sý ve ya ih ti sab e mi ri de ni len muh te si bin gö rev ve yet ki - le ri ih ti sab ka nun nâ me sin de de tay la rýy la be lir til miþ tir. Bir ör nek: Fa tih Sul tan Meh med dev ri ne a it Ýs tan bul ih ti sap ka nun nâ me sin de, Al lah ýn ya rat tý ðý her þe yin hu ku ku - nun gö rü lüp gö ze til me si nden muh - te sip le rin so rum lu ol du ðu i fa de e dil - mek te ve bu gö re ve ge niþ bir yet ki çer çe ve si çi zil mek te dir. Ka nu nî Sul tan Sü ley man dev - rin den i ti ba ren A na do lu dan ve Ru me li den çok sa yý da ki þi nin ta - rým la iþ ti gâ li bý ra ka rak Ýs tan bul a gel me ye baþ la ma la rý ü ze ri ne bu gö çü ön le mek i çin çe þit li ted bir - ler a lýn ma ya baþ lan mýþ týr. Bu mü na se bet le ih ti sab a ða sý, za - man za man ma hal le ler de do la - þa rak de net le me de bu lu nur ve baþ ka þe hir ler den göç e den le ri tes bit e der, on la rý mem le ket le - ri ne ge ri gön de rir di. Ýh ti sab a - ða sý, bu nun ya nýn da gün lük za ru rî ih ti yaç mad de le ri nin hal kýn e li ne uy gun ve u cuz þart lar da geç me si ni sað lar; bu mak - sat la es naf ve di ðer ti ca ret er ba bý ný kon trol al týn da tu tar; ti ca rî ve iç ti maî den ge le ri, a - zýn lýk hak la rý ný, es naf lon ca la rý nýn fa a li ye - ti ni, ba yýn dýr lýk hiz met le ri ni ve a sa yi þi gö - rüp gö ze tir di. Bu se bep ten do la yý, ka dý sý bu lu nan her ye re bir de muh te sib, di ðer a - dýy la ih ti sab a ða sý ta yin e di lir di. 25 Tem muz 1855 te kal dý rý lan bu sis te min gö re vi, ye ri ne ye ni ku ru lan Þeh re mâ ne ti ne, ya ni Be le di ye ye dev re dil di. Ýþ te, bi ze, a sa yiþ te bir Pey gam ber mo de li Dip not lar: 1- TDV Ýs lâm Ans.18: Ga za lî, 2: TDV Ýs lâm Ans. 18: 135 (Tir mi zî, Bü yu, 4:72). 4- A ge. (Ab dül hay el Ket tâ nî, 2: 46). 5- A ge. 18: Me cel le-i u mur-ý be le di ye, Ýs tan bul, 1922, 1: 327. Yeni neslin kapýsýnda durulmaz! MUHAMMED ZORLU Obir sa îd, mut lu ve hu zur lu. E lin de muh te fî ce o ku du ðu ki tap 10. Söz Ha þir bah si. Kim den mi bah se di yo - rum? Þe hir i çi o to büs te da ki ka lýk bir yol cu luk ta bi le ce bin de ta þý dý ðý kü çük ri sâ - le yi çý ka rýp o ku yan bi ri: Sa id, yaþ la - rýn da ya þý kü çük o lan lar dan bi ri sa de ce. Sý na va git mek i çin bin di ðim o to büs te boþ kol tuk la rýn bi ri ne o tur duk tan son - ra far ký na var dým; kü çük gi bi gö zü ken, yü re ði bü yük Sa id i. O to büs du rak tan du ra ða ka la ba lýk laþ - ma ya baþ la dý ðý sý ra lar da sa ðým da bu lu - nan kü çük Sa id sol ce bin den çý kar dý ðý ri - sâ le nin sa týr la rý a ra sý na da lýp git me ye baþ la dý. Ka la ba lýk o to bü sün bo ðu nuk lu - ðun da, Sa id in man za ra sý na ba kýn ca ay rý pen ce re a çýl dý ben de, fe rah lan dým a de ta. Ve ü ni ver si te ye ka dar o lan ký sa yol cu lu - ðum da göz le ri mi on dan a la ma dým. Müs me kât bu man za ra ya gýp ta e di yor - dur. El ham dü lil lah, mâ þâ al lah di yo rum Sa id in her say fa yý çe vi ri þin de. Ký sa ve mâ nâ lý dü þün me ye baþ lý yo rum. Dü þü nü yo rum, im dad is te yen in san lý ða â - cil yar dý mý sað la yan Nur la rý. Az söz le çok mâ nâ i fa de e den, az ve öz ko nu þan Üs ta dý. Ve kü çük Sa id gi bi da ha ni ce le ri ni Te fek kü re da lý yo rum; saf, te miz o lan ki þi le rin nur si ma sý ný dü þü ne rek. Ley le-i zul met-i ce hî li, ten vir e de ni. Al týn la rýn üs tün de kýy me ti o lan say fa lar, i çim de ki Sýnava gitmek için bindiðim otobüste boþ koltuklarýn birine oturduktan sonra farkýna vardým; küçük gibi gözüken, yüreði büyük Said i. Elinde muhtefîce okuduðu kitap 10. Söz Haþir bahsi. O bir saîd, mutlu ve huzurlu... ca hil li ði kal dý ran ben li ði mi biz yap tý ran say fa lar. Taþ lýk yer ler den ge çen in san lý - ðý düm düz yo la sevk et ti ren Nur do lu ha ki kat li say fa lar... Ne bü yük ni met Al la hým! Þü kür ler ol - sun ki; o ra da, bu ra da, þu ra da de ðil de nur - da yýz, nur lar da yýz, ken di miz de yiz. Genç o kur ken haþ ri, ya þa ma ya baþ lý yo - rum haþ ri. Sa id, sa týr la rýn a ra sýn da öy le bir zevk ve lez zet a lý yor o la cak ki, a ra da bir, i ki du da ðý nýn a ra sýn da çý kan Ha þir bah sin de ge çen Hem hiç müm kün mü dür ki... söz le ri ni du yu yo rum. Hem hiç mâ kul mü dür ki, hat tâ çe kir - dek ka dar her bir mev cu da bir a ðaç ka dar va zi fe yü kü yük le sin, çi çek le ri ka dar hik - met le ri bin dir sin, se me re le ri ka dar mas la - hat la rý tak sýn da, bü tün o va zi fe ye, o hik - met le re, o mas la hat la ra dün ya ya mü te vec - cih yal nýz bir çe kir dek ka dar gâ ye ver sin, bir har dal ka dar e hem mi ye ti ol ma yan dün ye vî be ka sý ný gâ ye yap sýn; ve bun la rý, â lem-i mâ nâ ya çe kir dek ler ve â lem-i â hi - re te bir mez ra a yap ma sýn; tâ, ha ki kî ve lâ - yýk gâ ye le ri ni ver sin ler ve bu ka dar mü - him ih ti fâ lât-ý mü him me yi gâ ye siz, boþ, a - bes bý rak sýn, on la rýn yü zü nü â lem-i mâ nâ - ya, â lem-i â hi re te çe vir me sin; tâ, a sýl gâ ye - le ri ve lâ yýk mey ve le ri ni gös ter sin? E vet, hiç müm kün mü dür ki Far kýn da ol ma dan se si nin çýk ma sý Sa - id i u tan dýr mýþ o la cak ki, yü zü ký zar ma - ya baþ lý yor. Sa id is ti fi ni boz ma ya rak he - men ce cik say fa lar a ra sýn da bul du ðu lez - ze te ge ri dö nü yor. Ben de su huf-u se mâ - vi ye den dam la yan bu ki tap la rýn bu duy - gu la rý ya þa tan ol du ðu nu ha týr lý yo rum. Te bes süm e di yo rum. Fi nal sý na vý mýn stre si ni a zal tan o to - büs te ki o man za ra, söz le rin a ra sýn da mâ nâ lý bir söz e dö nüþ müþ tü. O to büs ü ni ver si te du ra ðý na yak laþ mýþ o la cak ki, dü þün ce le rim bö lü nü yor, i ne cek var ses le ri ni duy ma ya baþ lý yo rum ve o man za ra ya ve da e di yo rum. Ço cuk lu ðu mu za ar ma ðan ol sun bu na ka rat: Bir üs tad ta ný yo rum, o da Be - di üz za man, bir Üs tad ta ný yo rum, en bü yük bir kah ra man, Bir üs tad ta ný yo - rum; as rýn ve ki li, an cak Lâ i lâ he il lal lah, e lin de du ran san cak. Ý çim den de nur lu ne sil ka pý sýn da as la du rul maz, du ra - maz lar di ye rek i ni yo rum. Ýçimizdeki kiþilik MERVE ÝRÝYARI Hayatýmýzýn her anýnda, her dakikasýnda büyük sýnavýn hazýrlayýcý sorularýyla karþý karþýya geliyoruz. Bazen görmezden gelip, aldýrýþ etmeden arkamýzý döndüðümüz, aslýnda ahirete ait kanaat notlarýmýz; ama farkýna bile varamýyoruz Okuldaki sýnavlarý hatýrlayalým bir de... Klâsik sýnavlarda kâðýdý þekillerle dolduranlar da vardýr, tüm sorularý tam cevaplayan da... Öðretmenin sevdirdiði bir ders olursa herkes iyi bir not alýr genelde. Ama öðretmeni sevmeyen öðrenciler çoðu zaman o dersin sýnavýndan kötü not alýrlar... Dünyaya geldiðimizde boþ ve kalýn bir defter elimize verilir. Onu biz doldurmak zorundayýzdýr ve asla kopya çekme gibi bir þansýmýz da yoktur... Defterimizi en iyi þekilde doldurmaya çalýþmalýyýz. Mânevî defteri elimize verseler; tezhip ve hatlarla da iyice süslemeye çalýþýrdýk herhalde ama görüntü deðil, içindekiler önemlidir. Aslýnda yaþarken de asýl önemli olan içimizdeki biz deðil miyiz? Bugünlerde giyim tarzýna, konuþmasýna bakarak insanlarý yargýlayanlar çok hatalar yapabiliyor. Dýþarýda açýk olan bir bayan camiye girerek; baþýný güzelce örtüp, tadil-i erkâna uyarak benden çok daha güzel namaz kýlabiliyor. Bu devirde gerçek iman ýn kimde olduðunu bilmek çok zor gerçekten!.. Zamaný ve yeri geldiðinde Ne yapsam? diye düþündüðünüz zamanlarda kumanda sizin elinizdedir. Her zaman iyi bir þeyler yapmaya çalýþýp; puanýmýzý yüksek tutmayý isteriz. Çünkü öðretmenlerimiz hükmünde olan peygamberleri ve onlarý bize yollayan Yaratýcýmýzý çok severiz. Geçenlerde bir camide üflenen neyin sesi caminin akustiði o kadar güzel inþâ edilmiþti ki her yerden yankýlanýyordu. Sesin bütün duvarlara çarparak geri döndüðünü ve Yaratýcýma bu þekilde duâ etmenin hazzýný bütün benliðimle hissettim. Onu o kadar seviyormuþum ki, içimin duâsý nefesime yansýdý adeta. Þu vecize aklýma geldi: Bu kâinatta görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki, bu mütemadiyen deðiþen ve tazelenen kâinat, bütün mevcudatýyla âyinedarlýk dilleriyle, o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder. Her güzellik O nu hatýrlatýyor. Kanaatimiz bunlarý görebilmekle geliyor. Defterimize yazýlanlarý düþününce, hangimiz umutsuzluða kapýlmýyoruz ki? Ama o merhamet eden ve baðýþlayandýr. Yanlýþlarýmýz doðrularýmýzý götürmediði için de þanslýyýz. Hatta yanlýþlarýmýzdan dönme kapýsý her zaman açýk iken daha çok þanslýyýz Kalbimizin sandýðýna kilitli defterimiz açýldýðý zaman, güzellikleriyle gelsin ve yaysýn, herkes her zaman güzel amellerin sahibi olsun Ýnþâallah

9 6 E LÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ GÖRÜÞ E LÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ MAKALE 3 Hik met kav ra mý ü ze ri ne ABDULLAH BENLÝCE ben li ma il.com Hik met ke li me o la rak in sa nýn, mev cu da týn ha ki kat le ri ni bi lip, ha yýr lý iþ le ri yap mak sý fa tý na de nir. Al lah a a it bir sý fat o la rak da her þe ye bir ga ye ve mak sat yer leþ tir mek, her þe yi mâ nâ lý kýl mak, eþ ya ya gü zel ve ha yýr lý ne ti ce ler tak mak ta ma mý i le hik met kap sa mýn da o lan þey ler dir. Hik met, ke li me an la mý o la rak, baþ ka bir a çý dan; söz de ve dav ra nýþ ta tam ve doð ru i sa bet, lâf zý az, mâ nâ sý en gin söz; Kur ân da Al lah ýn pey gam ber le ri ne ve seç kin ha lis kul la rý na na sip et ti ði de rin an la yýþ ka bi li ye ti gi bi çok çe þit li an lam lar da kul la ný la bi len ge niþ kap sam lý bir kav ram dýr. Mü fes sir ler, hik me te o tuz dan faz la mâ nâ ver miþ ler. Her mes lek ve meþ rep sa hi bi ken di mes le ði ne uy gun mâ nâ lar ver miþ. Me se lâ; fý kýh il min de hik met, he lâl ve ha ra mý bil di ren bir i lim dir di ye ta rif e dil miþ. Ta sav vuf â lim le ri ne gö re hik met, le dün ve ma ne vî sýr lar o la rak ta rif e dil miþ. Ba zý â lim ler hik met ten ka sýt Pey gam be ri miz in (asm) sün ne ti de miþ. Hik met, fay da lý i lim ve pey gam ber lik an la mý na da ge lir den miþ. Fi lo zof lar hik me ti fel se fe o la rak i zah et miþ. El ma - Bu gün dört mez hep i mam la rýn dan Ah med bin Han bel i le yol cu lu ðu mu za de vam e di yo ruz. Ehl-i sün ne tin a mel de dört hak mez he bin den bi ri o lan Han be lî mez he bi nin i ma mý Ah med bin Han bel, Bað dat ta 780 (H.164) se ne sin de doð du. As len Bas ra lý dýr. Ba ba sý Mu ham med bin Han bel as ker (su bay) i di. Da ha Ah med bin Han bel çok kü çük yaþ ta i ken ba ba sý ve fat et ti. O nun ye tiþ me si, i lim tah si li al ma sý i le an ne si il gi len di. Ah med bin Han bel, em sâ li a ra sýn da cid di ye ti, tak va sý, sab rý, me ta net ve ta ham mü lü i le meþ hur ol du. Ý lim öð ren mek i çin pek çok Ýs lâm bel de si ni do laþ tý ve bu u ður da pek çok me þak ka te kat lan dý. Din i lim le ri ni öð re nip, bil has sa tef sir, ha dis ve fý kýh i lim le rin de yük sek se vi ye ye u laþ tý. Da ha son ra Bað dat a dön dü ve il mi ni ya yýp, in san la ra çok fay da lý ol du. Ah med bin Han bel (ra) mez heb sa hi bi bir lý lý Ham di Ya zýr i se: Hik met; fay da lý i lim ve sa lih a mel dir. di ye ta ným la mýþ. Kur ân da i se hik met, mâ nâ sý en ge niþ ve zen gin bir ke li me dir. Kur ân da 99 de fa geç mek te dir. 46 de fa Al lah ýn A ziz is mi i le, 36 de fa da A lîm is mi i le be ra ber geç mek te dir. Kur ân ýn ba zý â yet le rin de bil gi, ba zý â yet le rin de i se pey gam ber mâ - â lim dir. Mez he bi da ha çok Þam, Bað dat ve Mý sýr da ya yýl mýþ týr. Dört hak mez heb, Müs lü man lar i çin rah met ve ko lay lýk týr. Ni te kim Pey gam ber E fen di miz (asm); Üm me ti min (müc te hid le ri nin) mez hep le re ay rýl ma sý rah met tir. bu yur muþ tur. Al lah u Te â lâ ya o lan bað lý lý ðý dolayýsýyla son de re ce te va zu sa hi biy di. Dert li le re der man ol ma ya ça lý þýr dý. Yok sul la rý ko rur, çok i ba det e der di. Son de re ce ha lim se lim, çok al çak gö nül lüy dü. A ce le ci de ðil di. Her ge ce Kur ân-ý Ke rim in ye di de bi ri ni o ku ya rak ye di gün de hat me der di. Yat sý na ma zý ný ký lýn ca bi raz is ti ra hat e der di. Son ra kal kýp sa ba ha ka dar i ba det ve ta at la meþ gul o lur du. Hal ka da i ma ko lay lýk yol la rý ný gös te rir, a ðýr va zi fe le ri yük le mez di. A cýk tý ðý za man bir þey bu la maz sa kim se den yi ye cek is te mez di ve kim se yi ra hat sýz et mez di. Ço ðu za man ek me ði ne sir ke ka týk o lur du. O nu da ha çok mes cid de, ce na ze na ma zýn da ve has ta zi ya ret le rin de gö rür ler di. Çok ke re az þey yer; Ö le cek kim se i çin bun lar çok bi le der di. Ha ram þüp he si o lan þe yi red de der di. Ah med bin Han bel Pey gam ber E fen di mi zin (asm) sün ne ti ne son de re ce bað lýy dý; Hiç bir ha dis-i þe ri fi yaz ma - nâ sý na gel mek te dir. Üs tad Haz ret le ri nin Yir mi Be þin ci Söz de Kur ân hak kýn da yap tý ðý bir di zi ta rif ten bi ri si de þu dur: Þu ki ta bý ke bî ri kâ i na týn bir ter cü mei e ze li ye si Ya ni, bu kâ i na tý kim ve ni çin ya rat mýþ týr ve bu â lem ve i çin de ki eþ ya ne gi bi mâ nâ lar i fa de e di yor? so ru la rý n ý n e n mü kem mel ce va bý Kur â n-ý Ke rim de dir. Bu hik met kud sî dir. Zi ra, kâ i nat tan Al lah na mý na ve o nun es mâ sý he sa bý na bah set mek te dir. Ýþ te kâ i na ta bu þe kil de ba kýl dý ðý za man, ya ni mâ nâi har fî na za rýy la ba kýl dý ðýn da, hik met li o lan o Kur ân a, o kâ i na ta, hik me te uy gun bir ba kýþ yap mýþ ol mak ta yýz. Üs tad Haz ret le ri yi ne Ý þâ râ tü l Ý câz da hik me te bü tün bu mâ nâ la rý ku þa tan bir mâ nâ dým ki, o nun la a mel et me ye yim bu yu rur du. Ehl-i sün net i ti ka dýn dan as la ta viz ver mez di. Bað dat ta Mu te zi le fýr ka sý men sup la rý; Kur ân-ý Ke rim mah lûk tur di ye rek, Ab ba si ha li fe si Me mun u bu yan lýþ i ti kad la rý na i nan dýr dý lar. Bu nu ka bul et me si i çin Ah med bin Han bel e de, Me mun ve si le siy le bas ký ve iþ ken ce et ti ler. 28 ay hap se dil di. Bü tün bun la ra rað men o; Kur ân-ý Ke rim Al la hu Teâ lâ nýn ke lâ mý dýr, mah lûk de ðil dir de di. Be di üz za man, Ri sâ le-i Nur da o nun la il gi li o la rak Ý mam-ý Ah med ib ni Han bel gi bi bir mü ca hid-i ek ber, Kur ân ýn bir tek me se le si i çin ha pis te pek çok a zap ve ril miþ ve þek vâ et me ye rek, ke mâl-i sa býr la se bat e dip o me se le ler de sü kût et me miþ (Lem a lar, 26. Lem a, 16. Ri ca, s. 579) i fa de si ni kul lan mýþ týr. Ah med bin Han bel in dil ler den dil le re ge zen bir çok men ký be si var dýr. Pek çok ki ta bý var dýr. Ve ta rih 855 (H.241) Cu ma gü nü nü gös te rir ken ve fat et ti. Ve fat ha be ri Bað dat hal ký ný að lat tý. Bað dat lý lar ev le ri nin ka pý la rý ný a çýp Ce na ze na ma zý i çin ab dest al mak is te yen gel sin di ye ba ðýr dý lar. Kuþ lar ta bu tu nun ü ze rin de u çu þup, ken di le ri ni ta bu ta vur du lar. O gün da ha ver miþ tir. Ýn san da ki a kýl kuv ve ti nin va sat mer te be si ne hik met de miþ tir. Ýn san ak lý nýn üç mer te be si var dýr: Bi ri si tef rit mer te be si o lan ga bâ vet tir. Bu mer te be de a kýl hiç bir þey den ha be ri ol ma ya cak ka dar iþ le me yen ve ça lýþ ma yan bir du rum da dýr. Ne hak ký, ne bâ tý lý id rak e de me ye cek bir ha ma kat de re ce si dir. Ý kin ci si, if rat mer te be si o lan cer be ze dir. Bu mer te be de i se a kýl hak ký ba týl, ba tý lý hak gös te re cek ka dar al da tý cý bir ze kâ ya sa hip tir. Ýn san la rý ek se ri da lâ le te a tan ve sap tý ran in san lar, bu cer be ze mer te be sin de o lan dâ hî de re ce sin de ki kâ fir ler dir. Di ðe ri i se va sat o lan hik met tir. A kýl bu mer te be de hak ký hak bi lir o na tâ bi o lur, ba tý lý ba týl bi lip on dan u zak du rur. Üs tad Haz ret le ri nin bu hik met ta ri fi di ðer mü fes sir le rin ta ným ve ta ri fi nin üs tün de bir ça tý gi bi du rup hep si ni i çi ne a lý yor. Me se lâ; gö zün hik me ti, gör mek tir; ga ye si i se gö rü len þey ler üs tün de te cel lî e den Al lah ýn i sim ve sý fat la rý ný te fek kür et mek ve kul luk ta bu lun mak týr. Ak lýn hik me ti, eþ ya nýn ar ka cep he sin de du ran mâ nâ la rý o ku mak týr, ga ye si i se o eþ ya üs tün de ki tev hi de i þa ret e den de lil le ri te fek kür i le o ku yup Al lah ýn i sim ve sý fat la rý ný is tih san ve tes bih et mek tir. Kal bin hik me ti, kâ i na týn kü çük i puç la rý i le i þa ret et ti ði son suz gü zel lik sa hi bi o lan Al lah ý sev mek ve o na pe res tiþ et mek tir. Bir mü ca hid-i ek ber: Ah med ib ni Han bel ARZU KONAN Ya hu di ve Hý ris ti yan lar dan pek çok kim se, bu ha di se yi gö re rek Müs lü man ol du lar. Að la yýp ba ðý ra rak La i la he il lal lah de di ler. Ah med bin Han bel in ta le be le ri ne þöy le na si hat bu yu rur du: * Ý lim, in san la ra, ek mek ve su ka dar lâ zým dýr. Ý lim, ri va yet, ku ru ma lû mat ve bil gi çok lu ðu de ðil dir. Ý lim, fay da lý o lan ve ken di siy le a mel e di len þey dir. * Ku lun kal bi ni ýs lah et me si, dü zelt me si i çin, i yi ler le be ra ber ol ma sý ka dar fay da lý bir þey yok tur. * Her þey i çin ke rem var dýr. Kal bin ke re mi Ha lýk tan ra zý ol mak, ka de re rý za gös ter mek tir. * Siz de ol ma yan me zi yet ler le si zi met he den kim se nin, siz de ol ma yan kö tü lük ler le bir gün kö tü le ye ce ði ni de u nut ma yý nýz. * Te vek kül, her þe yi Al lah tan bil mek ve rýz ký O nun ver di ði ne i nan mak týr. * Hüsn-i zan ný o la nýn ha ya tý hoþ ge çer. * Me zi yet, fa zi let; i lim ve ir fan ta mam lý ðý i le dir. Rah me tul lâ hi a leyh. Kay nak: Bað dat Ev li ya la rý, c. 1. Ku an tum fel se fe si VÝRA BÝSMÝLLAH VEHBÝ HORASANLI veh bi ho ra san il.com Yir min ci yüz yý lýn ba þýn da fi zik dün ya sýn da ye ni bir ge liþ me or ta ya çýk tý. A to mik ve ya a to mal tý bü yük lük ler de ki ci sim le rin ha re ket le ri i le il gi li yep ye ni id di a lar or ta ya a týl dý. Ku an tum me ka ni ði a dý ve ri len ye ni fel se fî yak la þý mýn en ö nem li ö zel li ði be lir siz lik il ke si nin ön pla na çýk mýþ ol ma sý dýr. Ýn san lar, kâ i nat ta ce re yan e den ka nun la ra, ku ral la ra bir i sim ve re rek gü ya her þe yi an la dýk la rý ný zan ne di yor lar. Hâl bu ki bi lim de keþ fe di len her þey me ðer se da ha ne ka dar çok þe yi bil mi yor mu þuz ce va bý ný ver di ði hal de, sa de ce i sim ta ka rak (san ki her þey an la þýl dý ve ba sit leþ ti) bu an lam sýz ve saç ma dü þün ce yü zün den ma ter ya liz min tu za ðý na düþ mek ten kur tu la mý yor lar. E lek trik de mek le, yer çe ki mi a dý ný ver mek le ka nun lar an la þýl mý yor. Sa de ce Ce nâb-ý Al lah ýn kâ i nat ta kur muþ ol du ðu dü ze nin kü çük bir nok ta sý ný id rak et miþ o lu yo ruz. Nor mal o lan so nuç; Rab bi mi zin kud re ti nin ne de re ce bü yük ve il mi nin son suz de ne cek ka dar ge niþ ol du ðu nu an la mak ol ma sý ge rek ti ði hal de; bu a kýl la rý gö zü ne in miþ za val lý ma ter ya list ler her þe yi ken di ken di ne ol muþ zan ne di yor. Bir kýs mý se bep le re ve ya ta bi a ta (hâ þâ) ya ra tý cý lýk is nat e de rek da lâ let ba tak lý ðý na dü þü yor. On la rýn bu a cý na cak hal le ri ni gö rün ce Za ra ra ken di rý za sý i le gi re nin le hin de ba kýl maz sö zü ak la ge li yor. Al lah ýn ver miþ ol du ðu a kýl ve kalp gö zü i le kâ i na ta bak tý ðý mýz da Rab bi mi zin var lý ðý ve bir li ði he men or ta ya çý ký yor. Çok ze ki ol ma ya ge rek yok, hiç kim se ken di si ne ve ri len duy gu la rý yer li ye rin de kul lan dý ðý tak dir de Al lah ý in kâr e de mez. Þim di kalk mýþ ka os et ki si a dý al týn da bir sü rü id di a lar or ta ya a tý lý yor. Dü zen, dü zen siz li ði mey da na ge ti rir. Dü zen siz li ðin i çin de de bir dü zen var dýr. Dü zen, dü zen siz lik ten do ðar. Ye ni dü zen de uz laþ ma ve bað lý lýk, de ði þi min ar dýn dan çok ký sa sü re li o la rak ken di ni gös te rir. U la þý lan ye ni dü zen, ken di li ðin den ör güt le nen bir sü reç va sý ta sý i le kes ti ri le mez bir yö ne doð ru ge li þir. Ne di ye yim Al lah, a kýl fi kir ve i man ver sin. Ýn sa noð lu Ya ra tý cý sý ný u nut mak ve da lâ le te sap mak i çin ne ler uy du ru yor bir bak sa ný za; ken di li ðin den ör güt le ni yor muþ, i yi mi! Ka os ve ke le bek et ki si te o ri si nin ba ba sý Ed ward N. Lo renz in ö lü mü dolayýsýyla bir ya zar bun la rý söy lü yor. Ye ri gel miþ ken ke le bek et ki si de ni len þey den bi raz bah se de lim. Es ki bir Çin a ta sö zün den ya pý lan bir u yar la ma i le Çin de bir ke le be ðin ka nat çýr pý þý Kan sas ta er te si gü nün ha va du ru mu nu et ki ler di yen Lo renz, as lýn da bir mad de nin her þey i le a lâ ka lý ol du ðu nu, bir bi rin den ba ðým sýz ha re ket e de me ye ce ði ni, Rab bi mi zin iz ni ol ma dan yap ra ðýn bi le ký mýl da ma ya ca ðý â ye ti ni tef sir e di yor. Rab bim, Lo renz baþ ta ol mak ü ze re bü tün bi lim a dam la rý na hi da yet na sip et sin. Ku an tum te o ri si nin en çok i ti raz a lan yö nü þu dur: Bir sis tem ay ný an da bir kaç fark lý du rum da bu lu na bi lir. Max Born ve Brog li e i sim li bi lim a dam la rý 1926 yý lýn da dal ga la rýn fi zik sel bir dal ga ol ma dý ðý ný, bir ihtimal dal ga sý o la rak yo rum lan ma sý ge rek ti ði ni söy le di ler. Böy le ce Par ça cýk la rýn du ru mu tabiî bir be lir siz lik ta þý mak ta dýr id di a sý i le Max Born 1954 yý lýn da No bel ö dü lü nü a lý yor. Bu be lir siz lik il ke si de ni len þe yi, ak lýn ka bul e de bi le ce ði ni san mý yo rum. Zi ra Dü zen siz lik te dü zen var dýr, dü zen siz lik ve ya ka os da bir dü zen dir de mek bir bi ri i le zýt kav ram la rýn ay ný an lam da kul la nýl ma sý de mek tir ki, en baþ ta kul la ný lan li sa na hý ya net tir. Bir þey Hem sý cak týr hem de so ðuk tur gi bi bir ö ner me or ta ya çý kar ki bu nu ka bul et mek im kân sýz dýr. Ku an tum cu la rýn bir ke di ör ne ði var dýr. Schrö din ger in ke di si a dý ve ri len bir de ney de bir ke di nin ay ný an da hem ö lü, hem de di ri ol du ðu bir du rum dan bah se di li yor du. Üst üs te gel me ol gu su a dý ve ri len bu id di a ya gö re be lir siz lik, kar ma þa, dü zen siz lik al mýþ ba þý ný gi di yor du. El bet te bir çok bi lim a da mý bu gö rüþ le re i ti raz e di yor, ka týl ma dý ðý ný a çýk ça söy lü yor du. Zi ra kâ i nat ta in sa nýn kir li e li do kun ma dýk ça bir ne za fet, bir dü zen, bir te miz lik ve in ti zam he men gö ze çarp mak ta dýr. Ba þý bo zuk lu ðu ve kar ma þa yý gös te ren en kü çük bir de lil da hi yok tur. Ku an tum cu bi lim a dam la rýn ka os, kar ma þa, be lir siz lik ve dü zen siz lik de dik le ri þey ler, öl çüm â let le ri nin ye ter siz lik le rin den do la yý yap mýþ ol duk la rý de ney ler den is te dik le ri so nu cu çý ka ra ma dýk la rý nýn bir i ti ra fý dýr. Bir id di â or ta ya a tý yor sun, son ra bu nu de ney ler le is pat la ya ma yýn ca E fen dim iþ te be lir siz lik, ka os bu dur di yor sun. Bu na kar ga lar bi le gü ler. Ku an tum cu la rýn ke di ör ne ði ne kar þý ben de niz Kas ta mo nu lu bir va tan da þýn yo la as tý ðý ta be lâ i le ce vap ver mek is ti yo rum. Ben ci le yin, yol da çok ka za ol du ðu nu gör müþ, bir ya zý a sa rak ge len ge çe ni i kaz et mek is te miþ. Lâ kin ko nuþ tu ðu gi bi yaz mýþ: Daþ dü þe bü lü A yý çý ka bü lü Her þey o la bü lü Ýþ te sev gi li o ku yu cu lar, ben ku an tum fi zik çi le ri ni ay nen böy le an lý yo rum. Be lir siz lik ve kar ma þa i cat e dip her þey o la bü lü di yor lar. Za ten fel se fe nin yo lu bu de ðil mi dir? Her þe yi Al lah ýn kud ret e li ne ver mek ye ri ne ken di ken di le ri ne ol muþ ve ya se bep ler yap mýþ di ye rek ba tak lý ða sap la nýp du rur lar. Bir kýs mý, se bep le ri ka nun ve ku ral lar i çi ne so ka ma yýn ca, o nok ta da ke ser ve Ýþ te Al lah bu nu ya rat mýþ týr der. Bu ne ka dar i man lý bir ba kýþ a çý sý dýr, o ku yu cu la rý mýn tak di ri ne su nu yo rum. Zi ra bi ri si ku an tum cu lar gi bi bir id di a or ta ya a týn ca Hah! bak bu nun se be bi de buy muþ di ye rek ye ni den da lâ let yol la rý na sap ma teh li ke si var dýr. Ý mam-ý Ga za li Ýb ni Si na ve Fa ra bi gi bi bü yük fel se fe â lim le ri ni ba zý nok ta lar da kü çük gör müþ, on la ra ba sit bir mü min ka dar da hi de ðer ver me miþ tir. Zi ra fel se fe nin Kur ân ý din le me yen da la let li yo lu, fe lâ ket ten ve pe ri þan lýk tan baþ ka bir þey de ðil dir. Ka ra ca oð lan, ken di nef si ne gü ve nen le ri bak ne gü zel e leþ tir miþ: Ev vel sen de yü ce ler den u çar dýn / Þim di en gin le re in din mi gö nül / Der ya, de niz, dað, taþ de mez ge çer din / Ka ra da men zi lin al dýn mý gö nül Yi ðit li ðin el den git ti yel gi bi / Da ma ðým da ta dý kal dý bal gi bi / Hoy rat e li deð miþ gon ca gül gi bi / Bo zul muþ bað la ra dön dün mü gö nül Has ta ol dun ya ta ðý ný is ter sin / Ka dir Mev lâm sað lý ðý ný gös ter sin / Cen net-i A lâ dan bir köþk di ler sin / Boy nu nun far zý ný kýl dýn mý gö nül Ka ra ca oð lan der ki söy le sö zü nü / Hak ka tes lim ey le ken di ö zü nü / El i çin de ka ra la ma yü zü nü / Yo lun doð ru su nu bul dun mu gö nül Rab bim den bü tün mü min le rin i man la ya þa ma sý ný, öy le ce öl me si ni, ay ný þe kil de ha þir de di rilt me si ni ni yaz e di yo rum.

10 4 E LÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ MAKALE E LÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ KÜTÜP-HANE 5 MUHSÝN DURAN Ho ra san ýn Merv þeh rin de Mi lâ dî 700 lü yýl lar da ya þa yan bir ka dý, bu gün kü an la mýy la bir hâ kim ya þar dý. Bu ka dý, ma lý mül kü ye rin de, ha tý rý sa yý lýr bir in san dý. Ta bi böy le var lýk lý bir kim se nin þeh rin dý þýn da bir de ü züm ba ðý var dý. Ka dý bir gün: Bun ca meþ gu li ye tim a ra sýn da bu ba ðýn ba ký mý ný na sýl ya pa bi li rim? di ye dü þü nür ken, ak lý na gel di ði ü ze re he men þeh rin kö le pa za rý na git ti. Top rak iþ le rin den an la yan Mü ba rek is min de bir kö le sa týn al dý. He nüz ba ha rýn mer ha ba de me di ði, ta bi a týn ye þil len me di ði kýþ gün le ri nin son la rýn da ye ni kö le si Mü ba rek le ba ðýn yo lu nu tut tu. Kö le si ne ya pa ca ðý iþ le ri ta rif et ti. Za ten top rak iþ le rin den an la yan kö le ye: Gö rüþ mek di le ðiy le de yip ay rý la rak þeh re dön dü. Ka dý þe hir de ki i þin den fýr sat bul duk ça, þeh rin dý þýn da ki ye þil va di nin, bað e vi nin yo lu nu tu tu yor, te miz ha va a lý yor, din le ni yor, kö le si Mü ba rek in yap týk la rý ný kon trol e di yor, yap ma sý ge re ken le ri tem bih li yor, böy le ce gün ler haf ta la rý, haf ta lar ay la rý ko va lý yor du. Gün ler güz mev si mi ne da yan mýþ tý. Yi ne bir gün Ka dý E fen di: Ýþ ler den i yi ce bu nal dým. Bað da ü züm ler de ol gun laþ ma ya baþ la mýþ týr, bu gün ba ða gi de yim de di, son ra da yo la re van o lup ba ða var dý. Bað da ça lý þan kö le si Mü ba rek, e pey dir gör me di ði e fen di si ni iç ten ge len bir mu hab bet le kar þý la dý. Bi raz o tu rup has bi hâl den son ra, Ka dý E fen di: Mü ba rek! Ba ða i yi bak mýþ sýn. Ü züm ler de ma þal lah ö bek ö bek, sal kým sal kým, te vek le ri, kü tük le ri dol dur muþ, þun lar dan bi raz ta da yým, de di. Mü ba rek der hal kal kýp, bað da o te vek se nin bu te vek be nim he sa bý, sa rý sa rý sal kým la rý e lin de ki se pe te koy muþ, ge tir di. Ka dý E fen di: Ma þal lah, bu ne gü zel ü züm ler böy le, Bis mil lah di ye rek a týþ týr ma ya baþ la dý. A ma is te di ði ta dý ya ka la ya ma dý. Bu nun ü ze ri ne Mü ba rek e dö ne rek: Oð lum Mü ba rek! Þun la rýn da ha tat lý la rý yok mu, on lar dan ge tir se ne. Mü ba rek he men: Pe ki e fen dim di ye rek, ba ðýn da ha de rin le ri ne dal dý. Da ha tat lý la rý ný seç mek i çin a de ta ö zen gös ter di. Dik kat li ce in ce le ye rek bir kaç sal kým da ha ko par dý e fen di - Üç kap si ne tak dim et ti. E fen di bun lar dan da bir ka çý nýn ta dý na bak tý. O da ne? Da ha da ek þi, tat sýz. Bu nun ü ze ri ne Mü ba rek e bi raz da tat lý sert çý kýþ tý: Oð lum Mü ba rek, bun la rý ko pa rýr ken tat lý o lup ol ma dý ðý ný a dam að zý na a la rak ta dar, ba kar öy le ge ti rir. Sen bun la rýn ta dý na bak ma dýn mý hiç? Mü ba rek: Ha yýr E fen dim, ben hiç bi ri si nin ta dý na bak ma dým, de di. E fen di: Ne de mek bak ma dým, ya ni sen bu bað dan hiç ü züm ye me din mi? Ha yýr E fen dim. Siz ba na bu gö re vi ve rir ken bað da ki ü züm ler den yi ye bi lir sin, de me di niz ki; si zin iz ni niz ol ma dý ðýn dan ben de ha ram dýr di ye ba ðý ný zýn ü zü mün den ye me dim. Bu ce vap kar þý sýn da Ka dý E fen di, tak dir kâr þaþ kýn lý ðý ný bel li et me me ye ça lý þa rak, hay ran hay ran bu; vü cu du kö le, a ma ru hu e fen di sin den da ha hür ve te nez zül süz, a sil, in sa ný sey re dal dý. Ka dý E fen di a týy la e vi ne dö ner ken ak lýn dan bin bir dü þün ce ge çir di. O gün ler de þeh rin i ti bar lý a i le le ri ev li lik ça ðý na gel miþ ký zý ný is te mek te dir ler. Ta lip o lan la rýn ma kam-mev ki sa hi bi say gýn ki þi ler ol du ðu nu bil mek te dir. A ma hiçbi ri si nin Mü ba rek ka dar a sil ve tak va dav ra nýþ lý o la ma ya cak la rý ný da dü þün mek te dir. O nun i çin de yol cu luk bo yun ca ge liþ tir di ði, ký zý ný kö le si ne ver me fik ri ni e þiy le pay laþ ma ya ka rar ver di. E ve ge lin ce ba þýn dan ge çen o la yý ve dü þün ce si ni e þi ne aç tý: Ha ným! Pey gam be ri mi zin ev li lik le il gi li tav si ye le ri ma lû mun dur: Ka dýn lar la (ve er kek ler le) dört has le ti i çin ev le ni lir; ma lý i çin, a sa le ti i çin, gü zel li ði i çin, di ni i çin, sen din dar o la ný ter cih et, me sut o lur sun. (Ýbn-i Ma ce, ni kâh: 6) bu yu ru yor lar. Bi zim Mü ba rek iþ te böy le bi ri si, ne der sin? E fen di! Bu iþ ler i ki mi zin ka ra rýy la ol maz ki, ký zý mý zýn rý za sý e sas týr. A sýl o nun la ko nu - þa lým di ye rek, du ru mu ký sa za man da kýz la rý na ak tar dý lar. O da: Siz uy gun gör dük ten son ra ben ra zý yým de di. Ký sa bir za man son ra Mü ba rek, E fen di si nin ký zýy la ev len di. An ne ba ba nýn göz le ri kýz la rý nýn ve da mat la rý nýn de vam lý ü ze rin dey di. Gün ler gün le ri ko va la dý a ra dan haf ta lar, hat ta ay lar geç ti. Yi ne bir gün an ne ký zý na sor du: Ký zým be yin den mem nun mu sun? An ne ci ðim, bir ko nu var, on dan baþ ka þi kâ ye tim yok tur. O da; biz þim di ye ka dar be ra ber o la ma dýk de di. An ne nin ka fa sý na o lum suz bin bir kay gý, kuþ ku ve dü þün ce sö kün et ti. Du ru mu be yi ne ak tar dý. Ka dý Bey, hiç bir o lum suz lu ðun o la ca ðý na ih ti mal ver me di, zi ra doð ru o la ný yap mýþ tý, Al lah Re su lü nün tav si ye si ne uy dum ve is ti þa re i le ka rar ver dim, in þâ al lah ha yýr dýr di ye dü þün dü. Uy gun bir za man ve ze min de ye ni da ma dý Mü ba rek e þu yol lu sor du: Oð lum bun ca gün dür ký zým la ev li sin a ma öð ren di ði me gö re he nüz bir a ra ya ge le me miþ si niz. Se be bi ne dir bil mek is te rim? de di. Mü ba rek: E fen dim ben ký zý nýz la ev le ne ne ka dar ne ye di, ne iç ti bil mi yo rum. Bel ki ha ram lok ma ye miþ o la bi lir. Be nim bil gi ve i nan cý ma gö re, bir in san ha ram ye di ði za man o ha ram lok ma nýn et ki si kýrk gün den son ra an cak vü cut tan çý kar, vü cut te miz le nir. Ben si zin ký zý nýz la ev len dim. Tâ ki ha yýr lý ev lât e di ne yim. Ýs ti yo rum ki o ev lât ha ram ye me yen an ne ve ba ba dan dün ya ya gel sin. An cak böy le bir ço cuk ha yýr lý o la bi lir. Bu ne den le de kýrk gün bek le me ye ka rar ver dim. Ma ze re tim bu dur de di. Bu i fa de le ri du yan ka dý e fen di nin, da ma dý Mü ba rek e hay ran lý ðý bir kat da ha art mýþ tý. Ni ha yet kýrk gün den son ra ki za man lar da Mü ba rek in bir ço cu ðu ol du. O nun a dý Ab dul lah bin Mü ba rek o la rak tâ te be ü t-tâ bi in (Pey gam be ri mi zin as ha bý ný gö ren ler) dev rin den bu za ma na ka dar a ný la gel miþ tir. *** E þi ve ken di si ha ram ye me miþ bir kö le nin bu ço cu ðu nun na sýl bi ri si ol du ðu nu me rak e di yor ve o nun la ta nýþ mak is ti yor mu su nuz? He men in ter ne te gir me ni zi ve bu ço cu ðun ha ya tý ný o ku ma ný zý tav si ye e de rim. E fen dim! Ýn san la rýn vü cu du nun bes len di ði üç kap var dýr ki; bun la ra meþ rû ve mü bah gý da lar ko na rak bes len me dik çe bir in san hem ruh, hem de be den sað lý ðý na as la ka vu þa maz. Bu kap lar: Mi de, ka fa ve kalp tir. Mi de: He lâl gý da lar la den ge li o la rak bes len me li. Bil has sa gü nü müz de þüp he li ler den ka çýn ma lý dýr. Zi ra ha ram gý da gi ren vü cu dun du ru mu va him dir. Vü cu dun bütün or gan la rý ný can lý tu ta cak o lan, mi de ye ko nu la cak o lan gý da lar dýr. Bu gý da lar ha ram o lur sa; göz ha ra ma bak mak tan zevk a lýr. Dil ha ram ko nuþ ma yý se ver. Ku lak ha ram söz din le mek ten hoþ la nýr. Be yin ha ram dü þün mek te ve kur gu la mak ta ma ha ret kesp e der ve hâ ke za... Ka fa: As rýn fen i lim le riy le, sos yal i lim le riy le gý da lan ma lý dýr. Ý lim ler bi rer â let tir. On lar hem hay ra hem de þer re kul la ný la bi lir, kul la ný lý yor da. Ýlk i cat a tom bom ba sý ný Ja pon ya da kul lan dýk la rý gi bi. Ý lim le rin hay ra kul la ný la bil me si i çin i se, kalp dev re ye gi rer. Kalp: Din i lim le ri, i ba det, zi kir gi bi gý da lar la bes len me si ge re kir. Kal bin gý da sý ný kal bi ya ra tan þöy le bil di ri yor: Bi le si niz ki kalp ler an cak Al lah ý an mak la (do yar) hu zur bu lur. (Ra d Sû re si 28) Yu ka rý da üç kab dan ka fa ve kal bin na sýl bes le ne ce ði ni Be di üz za man Haz ret le ri de be lið bir tarz da þöy le ve ci ze leþ ti ri yor: Vic da nýn zi ya sý u lum-u di ni ye dir. Ak lýn nu ru, fü nûn-u me de ni ye dir. Ý ki si nin im ti za cýy la ha ki kat te cel lî e der. O i ki ce nah i le ta le be nin him me ti per vaz e der. Ýf ti rak et tik le ri va kit bi rin ci sin de ta as sup, i kin ci sin de hi le ve þüp he te vel lüd e der (Mü nâ za rât) *** Ta rih bo yun ca ol du ðu gi bi gü nü müz de de ço ðun luk la þek va ve þi kâ yet le rin, âh-u e nin le rin kay na ðý bu kap lar ne de niy le de ðil mi dir? Mi de si boþ ve ya tam do ya ma yan la rýn, ka fa sý boþ ya da a bur cu bur bil gi ler le ka rý þýk o lan la rýn, kal bi boþ ve ya ger çek gý da sýy la bes le ne me yen le rin fer ya dý ný, çev re mi ze bi raz dik kat ke si lir sek çok net bir þe kil de mut la ka du ya rýz. Bü tün in san lý ðýn bu üç ka bý meþ rû ve mü bah gý da lar la dol dur ma sý, ye gâ ne ga ye, te men ni ve du â la rý mýz dýr. ORHAN GÜLER Þan lý ec dâ dý mýz dan yâ di gâr, þe hit kan la rýy la le ba leb mü ba rek va ta ný mý zýn ba þý na a çý lan Türk- Kürt me se le si ne da ir, bir grup de ðer li mü el li fin hâl ça re le ri ni or ta ya ko yan bir der le me. E ser, ay rý ya zar la ra a it 11 ya zý ve de ði þik ki þi ler le ya pý lan üç rö por ta jý kap sa yan beþ bö lüm den mey da na ge li yor. Böl ge nin Ta ri hi bö lü mün de Doç. Dr. Mü nir Ay kut un Gü ney do ðu A na do lu nun Me de ni yet Ta ri hi A çý sýn dan Ö ne mi, Ar þiv ci-a raþ týr ma cý Ab dul lah De mir in Os man lý Kay nak la rý na Gö re Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu nun Ýl ha ký ve Dr. Ab dul na sýr Yi ner in Ýd ris-i Bit li sî (1473?- 1520); Ta ným ve Teþ his bö lü mün de Ni met De mir in Gü ney do ðu Me se le si, Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan ýn Tür ki ye nin Kürt So ru nu, Prof. Dr. Mu sa K. Yýl maz ýn Do ðu ve Gü ney do ðu nun Te mel So ru nu ve Doç. Dr. Þa di E ren in Irk çý lýk Ü ze ri ne Ký sa bir De ðer len dir me; Çö züm Ö ne ri le ri bö lü mün de Ga ze te ci-ya zar Mus ta fa Ak yol un Kürt So ru nu nu Çöz mek Ý çin Os man lý Tec rü be si ni Ha týr la mak Ge rek, Ab dul ha mid Kýr mý zý ve Se lin Böl me nin Kürt Ha re ket le rin de Din dar lý ðýn Ye ni Te za hür le ri, A raþ týr ma cý-ya zar Naz mi E roð lu nun Gü ney do ðu So ru nu ve Ha mi di ye A lay la rý na Da ir Bir kaç Bel ge de An la tý lan lar; E ði tim Fak tö rü bö lü mün de B. Sa it Çift çi nin E ði ti min Do ðu Ya ka sý baþ lýk lý ya zý la rý yer a lý yor. Son bö lüm o lan Rö por taj lar da i se, Ke mal Be nek in Prof. Dr. Müm taz er Tür kö ne yle yap tý ðý Din, Et nik Fark lý lýk la rý A þan Bir Top lum sal Ya pýþ tý rý cý dýr, Ah met Dur sun un Yu suf Kap lan la yap tý ðý Tür ki ye nin Üst Kim li ði Ýs lâm dýr ve yi ne Ah met Dur sun un Prof. Dr. Mit hat San car la yap tý ðý Gü ney do ðu da ki So run Bir De mok ra si So ru nu dur baþ lýk lý rö por taj lar bu lu nu yor. Tak dim de de be lir til di ði ü ze re, e ser, Ye ni As ya Vak fý bün ye sin de ki Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü nün ya yýn or ga ný Köp rü der gi sin de neþ re dil miþ o lan ma ka le ler den der len miþ. A bar tý yo ruz sa nýl ma sýn; e se rin her hâ lin den, or tak a kýl mah su lü ol du ðu an la þý lý yor. Ya ni e se ri teþ kil e den ya zý ve rö por taj lar ga yet us ta lýk la se çil miþ ve bö lüm len miþ. O ku ma bit ti ðin de Þu ra sý nok san ol muþ, o ra sý þöy le ol say mýþ. di ye cek hâ li niz kal mý yor! An la ya ca ðý nýz, mev zu ya lâ yýk bir pro je, her sa ha da ol du ðu gi bi bu sa ha da da en sa la hi yet li ka lem Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ba kýþ a çý sý ný da muh te vî ya zý lar la süs le ne rek a da ma kýl lý or ta ya kon muþ. Ge le lim ya zý ve rö por taj la ra Ha ki ka ten bir bi rin den gü zel iþ ler, bun lar. Siz de tak dir e der si niz ki, bi ri si ni ö ne çý kar mak, di ðer le ri - Çö züm, de mok ra si de ve i man kar deþ li ði nde GÜ NEY DO ÐU SO RU NU (Ta ri hi-kay na ðý-çö zü mü) Ha zýr la yan: Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü. Say fa Sa yý sý: 212. E bat la rý: 13,5x19,5 cm. Tü rü: Der le me. Ya yýn la yan: Ye ni As ya Neþ ri yat. Ya yýn Ta ri hi: Ka sým ne hak sýz lýk o lur; her bi rin den ký sa ca da ol sa bah set mek de bu ya zý nýn sý nýr la rý ný a þa cak! En i yi si i se, ga li ba, bir ba ký ma çö züm e da ir his sî bir ha tý ra ya yer ver mek Gü ney do ðu lu a ka de mis yen Mu sa K. Yýl maz an la tý yor: 1993 yý lý, Gü ney do ðu da o lay la rýn yo ðun ya þan dý ðý bir dö nem di. Res mî bir gö rev do - la yý sýy la Ma ni sa nýn bir il çe sin de bu lun du ðum sý ra da, Cu ma gü nü il çe müf tü sü, ye ni il çe ol muþ bir ka sa ba ca mi in de va az ver me mi tek lif et ti. Ka bul et tim. / Cu ma sa ba hý müf tü lü ðün þo fö rüy le yo la çýk týk. Fa kat þo för de bir te dir gin lik his set me ye baþ la dým; hiç ko nuþ mu yor ve üz gün du ru yor du. Me ðer bir gün ön ce, gi de ce ði miz ka sa ba ya Gü - ney do ðu dan i ki þe hit ce na ze si gel miþ! Müf tü bey, ca mi de va az ve rir ken Gü ney do ðu lu ol du ðu mu söy le di ðim tak dir de ba zý genç le rin tep ki gös te re bi le ce ðin den en di þe e de rek du ru mu ba na ha týr lat ma sý i çin þo fö rü nü u yar mýþ; an cak þo för bir tür lü söy le me ye ce sa ret e de me miþ. Te dir gin li ði bun dan mýþ... / Der ken ka sa ba ya var dýk. Va a zýn so nun da, bu ra da mi sa fir o la rak bu lun du ðu mu ve Gü ney do ðu dan gel di ði mi söy le ye rek kür sü den in dim. Na maz dan son ra ce ma at, de ðil tep ki gös ter mek, e li mi sýk mak ve be ni ku cak la mak i çin sý ra ya gir di ler. Müf tü lük þo fö rü nün yü zün de se vinç e ma re le ri be lir miþ ti. Ön ce ka sa ba lý lar bi zi ye me ðe al dý lar; ar dýn dan, Gü ney do ðu dan ge len þe hit a i le le ri nin ta zi ye le ri ni de yap týk tan son ra mem nun bir þe kil de ka sa ba dan ay rýl dýk (s. 82) Ne gü zel ve ib ret lik bir ha tý ra, de ðil mi? Si zi bil mem, a ma bu fa ki rin, a ný lan bah si o ku du ðun da göz le ri dol du! Ay rý ca, bu kez E ge li (Ma ni sa) bir a ka de mis ye nin (Doç. Dr. Þa di E ren), ya zý sýn da çö züm e da ir ben zer bir ha tý ra yý pay laþ tý ðý ný (s. 93) ek le ye lim Ve kü çük not la rý mýz (sý ray la): * Ön ce lik le, ens ti tü den ben zer pro je ler (me se lâ A le vi lik-sün ni lik mev zu u vs.) bek le di ði mi zi söy le sek na sýl o lur?!... * E ser de ki ya zý ve rö por taj la rýn Köp rü nün han gi sa yý la rýn dan a lýn dý ðý keþ ke be lir til sey miþ... * Me tin de ki dip not ra kam la rý o ka dar kü çük ki güç lük le se çi li yor. Dip not de miþ ken, her say fa da dip not ra kam la rý nýn 1 den baþ la dý ðý ný i fa de e de lim. Böy le der le me bir e ser de dip not ra kam la rý nýn en a zýn dan her ya zý da mü te sel sil/sý ra lý/zin cir le me ol ma sý ge rek mez miy di? * Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan ýn, (ay nen týr nak i çin de) te vek kül cü de di ði tav rý, so run lar kar þý sýn da pa sif kal ma yý tel kin e den þek lin de yo rum la ma sý (s. 61) dik kat çe ki ci. Te vek kül ya da bu nu e sas a lan bir tav rýn (te vek kül vâ rî) pa sif lik le a lâ ka sý na sýl ku ru lur, an la mak ka bil de ðil! Or ta yo lu (va sat) e sas a lan, ya ni müs bet bir his o lan te vek kül ü, pa sif lik mâ nâ sýn da da ol sa o lum suz la mak müm kün mü? * Me tin de Ha mi di ye A lay la rý ve Ab dül ha mid in Kürt po li ti ka sý a ra baþ lý ðý (s. 107) na sýl sa se çil me miþ, ya ni a yýrt e dil me miþ. * Ay ný ya zý da i ki yer de a týf ya pý lan The Kurds ad lý ki ta býn ya zar(lar)ý bir bi ri ne ka rýþ mýþ! Say fa 106 da Da vid McDo wall, üç say fa ö te de de Derk Ki na ne ge çi yor. Doð ru su han gi si? (Gi di þa ta gö re, ilk i sim da ha bas kýn gö rü nü yor.) Vel hâ sýl, ba kýþ a çý la rý na gö re teþ hi si gi bi te da vi si de fark lý lýk arz e den ve bu yö nüy le tar týþ ma la ra, hat tâ kamp laþ ma la ra/ dü þük yo ðun luk lu sa vaþ la ra bi le yol a çan me se le yi uz man ka lem ler den öð ren mek is te yen le re yö ne lik mü him bir e ser.

11 YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ DÜNYA 11 Dün ya, Mü ba rek son ra sý ný ko nu þu yor DÜN YA KA MU O YUN DA MI SIR CUM HUR BAÞ KA NI HÜS NÜ MÜ BA REK ÝN ÝS TÝ - FA SI NA KE SÝN GÖ ZÜY LE BA KI LIR KEN, MÜ BA REK TEN SON RA YET KÝ LE RÝN KÝ - ME YA DA KÝM LE RE DEV RE DÝ LE CE ÐÝ KO NU SUN DA YO RUM LAR YA PI LI YOR. ABD NÝN say gýn ga ze te le rin den New York Ti mes (NYT), ABD yö ne ti mi nin, Mý sýr lý yet ki li ler le Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in der hal is ti fa et me si ko nu su nu gö rüþ tü ðü nü yaz dý. Ga ze te de A me ri ka lý yet ki li le re ve A rap dip lo mat la ra da yan dý rý la rak çý kan ha ber de, i ki ta raf a ra sýn da gö rü þü len bir pla na gö re, Mý sýr or du su nun da des te ðiy le Mü ba rek in yet ki si ni Mý sýr Cum hur baþ ka ný Yar dým cý sý Ö mer Sü ley man ýn baþ kan lý ðý ný ya pa ca ðý ge çi ci bir hü kü me te dev ret me si nin ön gö rül dü ðü kay de dil di. Ha ber de, Mü ba rek in þim di lik gö re vi ni bý rak ma ya ya naþ ma sa da ABD ve Mý sýr yö ne tim le ri nin, Ö mer Sü ley man ýn, Mý sýr Ge nel kur may Baþ ka ný Kor ge ne ral Sa mi E nan ve Mý sýr Sa vun ma Ba ka ný Ma re þal Mu ham med Tan ta vi ta ra fýn dan des tek le ne rek, ül ke de der hal a na ya sal bir re form sü re ci ni baþ lat ma sý na yö ne lik bir plan hak kýn da gö rüþ me le ri ni sür dür dük le ri be lir til di. New York Ti mes, gö rü þü len plan da, ge çi ci hü kü me tin, Müs lü man Kar deþ ler de da hil ol mak ü ze re Mý sýr da mu ha le fet grup la rý na, ül ke de Ey lül a yýn da öz gür ve a dil se çim le rin ya pý la bil me si a ma cýy la se çim sis te mi nin gö rü þül me si i çin ça lýþ ma la ra baþ lan ma sý yo lun da çað rý da bu lun ma sý nýn ön gö rül dü ðü nü de yaz dý. Ha ber de, ABD yö ne ti mi yet ki li le ri nin, söz ko nu su pla nýn, Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek i is ti fa et me ye ik na et me a ma cýy la Mý sýr lý üst dü zey yet ki li ler le ü ze rin de gö rü þü len bir kaç se çe nek ten bi ri ol du ðu nu be lirt tik le ri, an cak so nu cun Mý sýr ýn ken di a na ya sal ku ral la rý na ve Mý sýr da so ka ða dö kü len pro tes to cu la rýn ruh ha li ne de bað lý ol du ðu nu söy le dik le ri, bu an lam da ih ti yat lý ko nuþ tuk la rý bil di ril di. New York / a a Mübarek, Amerikan ABC televizyonuna konuþtu. FOTOÐRAF: AA Mýsýr genelindeki protesto gösterileri devam ederken, dünya genelinde ülkeyi nasýl bir geleceðin beklediðine dair soru iþaretleri bulunuyor. FOTOÐRAF: AA MÜ BA REK, ÜLKEDE KA OS O LUR DÝ YE GÝT MÝ YOR MUÞ! MISIR Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, ül ke yi ka o sa sa ra ca ðýn dan kork tu ðu i çin is ti fa et me di ði ni söy le di. Mü ba rek, A me ri kan ABC te le viz yon ka na lýn da Chris ti a ne A man po ur a yap tý ðý a çýk la ma da, ye te rin ce cum hur baþ kan lý ðý yap tý ðý ný ve ik ti da rý þim di bý rak mak is te di ði ni, a ma ül ke si ni ka o sun sar ma sýn dan kork tu ðun dan bu nu ya pa ma dý ðý ný be lir te rek, Mý sýr lý la rýn a ra la rýn da sa vaþ ma la rý ný gör mek is te me di ði ni kay det ti. Was hing ton / a a SE NA TO DA MI SIR TA SA RI SI NA O NAY ABD Se na to su, Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek i ik ti da rý ge çi ci bir hü kü me te dev ret me ye ça ðý ran ka rar ta sa rý sý ný o nay la dý. Kon gre de ki et ki li i sim ler den o lan, Cum hu ri yet çi Se na tör John McCa in ve De mok rat Se na tör John Kerry ta ra fýn dan ha zýr la nan ta sa rý, Se na to da ses li oy la ma yön te miy le ka bul e dil di. Bað la yý cý lý ðý ol ma yan ka rar da, Mü ba rek e, de mok ra tik bir si ya sî sis te me dü zen li ve ba rýþ çýl ge çi þi der hal baþ lat ma sý çað rý sýn da bu lu nu lu yor. Ka rar da, bu nun, bu yýl öz gür ve a dil se çim le rin ya pý la bil me si i çin ge rek li re form la rýn ha ya ta ge çi ril me si a ma cýy la Mý sýr da ki mu ha le fet li der le ri, si vil top lum ve or duy la ko or di nas yon ha lin de, ik ti da rýn kap sa yý cý bir ge çi ci hü kü me te dev re dil me si ni de i çer me si ge rek ti ði be lir ti li yor. Was hing ton / a a MÜS LÜ MAN KAR DEÞ LER: CUM HUR BAÞ KAN LI ÐI Ý ÇÝN HE VES LÝ DE ÐÝ LÝZ MISIR'IN en bü yük mu ha lif ha re ke ti Müs lü man Kar deþ ler, cum hur baþ kan lý ðý na a day ol ma ya he ves li ol ma dýk la rý ný be lirt ti. El Ce zi re te le viz yo nu nun ha be ri ne gö re, Müs lü man Kar deþ ler in ü ye si o lan es ki mil let ve ki li Mu ham med el Bel ta gi, Mü ba rek re ji mi nin bit me si nin ar dýn dan mü za ke re ye ha zý rýz. Cum hur baþ kan lý ðý na a day ol ma ya ve ya bir ko a lis yon hü kü me tin de gö rev len di ril me ye he ves li de ði liz de di ve hü kü me tin ör güt le flört et ti ði ni i fa de et ti. El Bel ta gi, si ya si re form la rý gö rüþ me ye da vet e den hü kü met tem sil ci le ri nin, ya sak lý ör gü tün par ti o la rak ta ný na ca ðý i þa re ti ni ver di ði ni söy le di. Müs lü man Kar deþ ler ör gü tü ü ye le ri, Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek kar þý tý gös te ri le re ka tý lý yor an cak gös te ri le rin or ga ni ze e dil me sin de her han gi bir rol le ri ol ma dý ðý ný sa vu nu yor. Ör güt hü kü me tin gö rüþ me dâ ve ti ni de red det miþ ti. Ka hi re / a a HABERLER Tür ki ye, Or ta do ðu da ki lit ak tör ko nu mun da n BRAN DE ÝS Ü ni ver si te si ne bað lý Crown Or ta do ðu Ça lýþ ma la rý Mer ke zi ve Ger man Mars hall Fund uz ma ný Jos hu a Wal ker, Tür ki ye nin, Or ta do ðu nun ken di ken di ne a tan mýþ ki lit ak tö rü ve u lus lar a ra sý o yun cu ol du ðu nu be lir te rek, Or ta do ðu da en bü yük ve en hýz lý bü yü yen e ko no mi o la rak Tür ki ye nin, ben zer siz bir þe kil de, (ya þa nan son ge liþ me ler le bir lik te) böl ge de ye ni or ta ya çýk mak ta o lan hü kü met ler i çin al ter na tif mo del ler sun ma da be lir le yi ci rol oy na ya bi le ce ði ni kay det ti. Wal ker, Fo re ign Po licy Der gi si nde Türk le rin Or ta do ðu nun Ki lit Ak tö rü O la rak Dö nü þü baþ lýk lý ya zý ka le me al dý. Wal ker, a na list le rin, A rap dün ya sýn da ki o lay ve dev rim le ri, da ha çok So ðuk Sa va þýn iz le ri nin en son ör ne ði o la rak gör dü ðü nü be lirt ti. An cak u zun va de li da ha ö nem li kü re sel e ði lim le re as lýn da Türk le rin a þi na ol du ðu nu i fa de e den Wal ker, En faz la Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek ta ra fýn dan tem sil e di len, ge le nek sel o to ri ter re jim le re kar þý da ha ön ce hiç gö rül me miþ dü zey de ve bir bi ri ne bað lý pro tes to lar, Or ta do ðu yu Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun çö zü lü þü ve A rap mil li yet çi li ði ni yük se li þi ni ha týr la tan dö ne me ge ri dön dür dü i fa de si ni kul lan dý. Er do ðan ýn, Mü ba rek e hal ký nýn se si ne ku lak ver me si söz le ri ni ha týr la tan Wal ker, bu nun, Tür ki ye yi Or ta do ðu nun ken di ken di ne a tan mýþ ki lit ak tö rü ha li ne ge tir di ði ni yaz dý. Was hing ton / a a Gazze-Mýsýr tünelinde iþler tersine döndü! n ÝSRAÝL i le Gaz ze Þe ri di a ra sýn da ki tü nel le rin, Mý sýr da ki o lay lar se be biy le bu kez ter si ne hiz met ver me ye baþ la dý ðý, Si na Ya rý ma da sýn da ya þa yan la rýn a cil ih ti yaç la rý i çin Gaz ze den mal git ti ði be lir til di. Lüb nan da ya yým la nan El Ah bar ga ze te sin de yer a lan ve Ýs ra il ba sý ný na yan sý yan ha be re gö re, Mý sýr da ki o lay lar Ka hi re den Si na ya mal sev ki ya tý nýn dur ma sý na yol aç tý. Bu ge liþ mey le bir lik te Gaz ze Þe ri di i le Mý sýr sý ný rýn da Fi la del fi ko ri do ru o la rak ad lan dý rý lan böl ge de ki tü nel ler bu kez ter si ne hiz met ver me ye baþ la dý. Ha ber ler de, Gaz ze nin tam kar þý is ti ka me tin de ki le re baþ ta ek mek ol mak ü ze re çe þit li gý da mad de le ri nin ta þýn dý ðý be lir ti li yor. Tel Aviv / a a Cuma namazý sonrasý imam konuþma yaptý n MISIR IN baþ þehri Ka hi re de ki Tah rir mey da nýn da bir mil yon dan faz la gös te ri ci nin top lan dý ðý bil di ril di. El Ce zi re te le viz yo nu, Tah rir mey da nýn da top la nan gös te ri ci le rin ül ke nin mil lî mar þý ný o ku ya rak Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in ik ti da rý bý rak ma sý yö nün de slo gan lar at tý ðý ný du yur du. Te le viz yon ha be rin de, Tah rir mey da nýn da ki gös te ri ci ler a ra sýn da sý zan on lar ca gü ven lik gö rev li si nin kim lik le ri nin de þif re e dil di ði de be lir til di. El Ce zi re te le viz yo nu, mu ha lif li der Mu ham med El Ba ra dei ve A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Amr Mu sa nýn da Tah rir mey da ný na gel di ði ni du yur du. Cu ma na ma zý ný kýl dý ran Ý mam Ha lid el Ma rak bi hut be sin de, Öz gür doð duk, öz gür ya þa ya ca ðýz. Za fe re ka dar sa býr lý ol ma ný zý is ti yo rum de di. Bi zi tem sil e den, ta lep le ri mi zi di le ge ti ren bir par ti miz yok. Mü za ke re et mek is te yen, bu ra ya ge lir, ko nu þu ruz di yen i mam, ce ma at le bir lik te ö len ler i çin göz ya þý dök tü. Na maz so na e rer er mez top la nan lar Cum hur baþ ka ný Mü ba rek i çin de fol, de fol slo gan la rý at tý lar. Tah rir mey da ný na ge len Sa vun ma Ba ka ný Mu ham med Hü se yin Ten ta vi de top la nan la ra ilk kez ses le ne rek, Mü ba rek e at fen, Si ze se çim de a day ol ma ya ca ðý ný söy le di de di. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir Gönüllü'nün annesi, deðerli arkadaþýmýz Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç, Said Eski, Talip Sakar / ÝZMÝR GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemizin temsilcisi Cuma Bahçeci'nin annesi Emine Bahçeci'nin baþarýlý bir göz ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Kendilerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Haþim Çeken, Hüseyin Yüksekdað / MERSÝN GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Hasan Þen / ÝZMÝR TAZÝYE Gazetemizin Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarýmýz Þükrü Bulut ve kardeþlerimiz Ahmet Turan ve Þevket Bulut'un muhtereme ablasý Remziye Oruç un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Gazetemizin eski Genel Müdürü Bekir Gönüllü ile kardeþlerimiz Ahmet ve Nusret Gönüllü'nün annesi, Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Torbalý Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi vefaik Altun'unkayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Baþakþehir Yeni Asya Okuyucularý

12 12 YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ Ý LAN GÝRESUN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE ERÝ MEMURU ALIM ÝLANI 657 sayýlý D.M.K.'nun 48. maddesi (A) fýkrasýndaki þartlarý ve tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ile tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik hükümlerine göre, boþ bulunan, aþaðýda; sýnýfý, unvaný, derecesi, adedi, cinsiyeti, öðrenim durumu, KPSS taban puaný türü belirtilen 32 adet Ýtfaiye Eri kadrosuna sözlü sýnav ile memur alýmý yapýlacaktýr. T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2009/4573 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup. Birinci artýrmanýn 16/02/2011 günü saat 10:20-10:30'da RAMÝ KIÞLA CD. NUR SAN. SÝT. 69/21 BAYRAMPAÞA / ÝST.'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 27/01/2011 Konulan Deðeri Adedi Cinsi ve Özellikleri 7.500,00 YTL 3 LORATÝ MARKALI ÇORAP ÖRGÜ MAKÝNELERÝ B: 7775 DENÝZLÝ ÝLÝ ÇÝVRÝL ÝLÇESÝ ÇITAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN EK: sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 48. maddesinin (A) fýkrasýndaki þartlarý ve 21 Ekim 2006 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesindeki Ýtfaiye Erliðine atanma þartlarýna göre boþ Ýtfaiye Eri kadrolarýna sözlü sýnav ile alým yapýlacaktýr. ATAMA YAPILACAK KADROLAR ÝLE ARANILAN NÝTELÝKLER BAÞVURU ÞARTLARI: 1) 657 sayýlý D.M.K.'nun 48. maddesi A fýkrasý þartlarýný taþýyor olmak. 2) Tartýlma ve Ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayaklý olmak kaydýyla erkeklerde en az 1,67 m, kadýnlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. 3) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak. 3) Askerlik çaðýna gelmiþ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmýþ yahut tecilli olmak. 4) 2010 KPSS ye girmiþ, lisans mezunlarý KPSSP3 türünden 65 ve üzeri, ön lisans mezunlarý KPSSP93 türünden 75 ve üzeri puan almýþ olmak. 5) Sýnav Tarihi olan tarihi Ýtibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, Belediyemize baþvuran adaylar yukarýda belirtilen her kategori için ayrý ayrý olmak üzere, KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak, alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðýrýlacak olup, sýnava çaðýrýlan adaylarýn listesi Belediyemizin Ýnternet sitesinden ve ilan panosunda yayýnlanacaktýr. Sýnava çaðrý için baþka duyuru yapýlmayacaktýr. Sözlü sýnavýna çaðrýlan adaylar, tarihinde sýnava giriþ belgelerini Giresun Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðünden alacaklardýr. Adaylar sözlü sýnava gelirken nüfus cüzdaný ve sýnava giriþ belgelerini yanlarýnda bulunduracaklardýr. BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvurular, Perþembe günü saat :00 arasý kabul edilecektir. Baþvurular, Giresun Belediye Baþkanlýðý Taþbaþý Sosyal Tesislerinde Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü'ne þahsen yapýlacaktýr. Faks, Posta ve Elektronik Posta ( ) ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ve bilgi ile nitelikleri uymadýðý sonradan tespit edilen adaylarýn baþvurularý deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER: 1) Adaylar tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru formu ( Boþ Baþvuru formu örneði kurumdan temin edilecektir.) 2) 2010 yýlýnda ÖSYM tarafýndan yapýlan KPSSP3 veya KPSSP93 sonuç belgesinin fotokopisi (Belgenin Aslý baþvuru sýrasýnda adayýn yanýnda olacaktýr.) 3) Saðlýk Raporu (Tam teþekküllü Devlet Hastanelerinden) 4) Boy ve kilo ölçülerini gösterir belge, ( Giresun Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðünden her adayýn ölçülerini gösterir belge temin edilecektir.) 5) Nüfus cüzdaný aslý veya tasdikli sureti (T.C. Vatandaþlýk no.su olan) 6) Öðrenim durumunu gösterir belgenin aslý veya fotokopisi. 7) Ýkametgâh ilmühaberi 8) Son altý ay içinde çekilmiþ 4 adet vesikalýk fotoðraf ( 1 adedi Baþvuru formuna yapýþtýrýlacaktýr.) 9) Sabýka kaydý olmadýðýna dair belge (Sýnav tarihinden geriye doðru 30 gün içinde alýnmýþ) 10) Askerlikle iliþiði olmadýðýna dair belge aslý veya tasdikli sureti SINAV YERÝ ZAMANI: 1- Sýnav Tarihi : Sýnav Saati : Sýnav Yeri : Giresun Belediyesi Taþbaþý Sosyal Tesisleri Adaylar dayanýklýlýk testi için yanlarýnda eþofman ve spor ayakkabý getireceklerdir. SÖZLÜ SINAV KONULARI: 1) T.C. Anayasasý, 2) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkilap Tarihi, 3) Genel Kültür, 4) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5) Mahalli Ýdareler ile ilgili temel mevzuatlar, 6) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi. SINAV ÞEKLÝ, DEÐERLENDÝRME YÖNTEMÝ VE ÝLANI: 1) Sözlü sýnavlar duyurulmuþ olan yer ve saatte baþlar ve geç gelenler alýnmazlar. 2) Sözlü sýnavda deðerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapýlýr, sözlü sýnavda en az 70 puan almak þarttýr. 3) Sözlü Sýnavda alýnan not, atamaya esas nottur. 4) Sözlü Sýnav sonuçlarý, baþarý sýrasýna göre belediye ilan tahtasýnda ilan edilir ve kazananlara yazýlý olarak bildirilir. 5) Baþvuru sýrasýnda istenilen belgeler eksik teslim edilirse, sýnava çaðrýlmaz. 6) Atama yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlýr. 7) Sýnav komisyonu sýnavý iptal edebilir ve durum sýnava girecek adaylara bildirilir. Baþvuru ve iþlemler sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr ve bunlarýn atamalarý yapýlmaz. Durumlarý tespit edilenlerin atamalarý yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. B: 6470 T. C. ÝSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ HA KÝM LÝ ÐÝN DEN ÝLAN 2009/552 Da va cý Do ðan Na mi Ba yar ve ki li Av. Ay nur Ka mýþ ta ra fýn dan da va lý lar Se ba hat Ça pan ve 9 ar ka da þý a ley hi ne a çý lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sýn da ve ri len ka rar ge re ðin ce Mah ke me mi zin 2009/552 e sas sa yý lý dos ya sýn da da va lý BU RAK YIL DI RIM'ýn teb li ga ta ya rar a çýk ad re si bi lin me di ðin den ve em ni yet çe de ne re ye git ti ði bi lin me di ðinden dos ya - nýn du ruþ ma sý nýn 09/03/2001 gü nü, sa at 10:00'a er te li ol du ðu H.U.M.K.'nun 509. ve 510. mad de le ri ge re ðin ce teb lið ye ri ne ka in ol mak ü ze re teb lið o lu nur. 22/12/ B: 7892 ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/2290 Esas. KARAR NO : 2010/523 Davacý EKÞÝOÐLU APARTMANI YÖNETÝCÝLÝÐÝ aleyhine mahkememizde açýlan Ýtirazýn Ýptali davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM; 1- Asýl dosyamýz olan 2007/2290 sayýlý dosyada davalýnýn Ankara 15. Ýcra Müdürlüðünün 2007/4955 sayýlý dosyasýna yönelik itirazýnýn 1.560,00 TL asýl alacak üzerinden iptali ile takibin devamýna, iþlemiþ faiz isteminin reddine, asýl alacaða takip tarihinden itibaren 28/11/2007 tarihine kadar aylýk % 10, bu tarihten sonra aylýk % 5 gecikme zammý uygulanmasýna, asýl alacak üzerinden hesap edilen % 40 icra inkâr tazminatý 624 TL'nin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 2- Birleþtirilen 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/2291 sayýlý dosyasýnda davalýnýn Ankara 15. Ýcra Müdürlüðünün 2007/4954 sayýlý dosyasýna yönelik itirazýnýn 910,00 TL asýl alacak üzerinden iptali ile takibin devamýna, iþlemiþ faiz isteminin reddine, asýl alacaða takip tarihinden itibaren 28/11/2007 tarihine kadar aylýk %10, bu tarihten sonra aylýk %5 gecikme zammý uygulanmasýna, asýl alacak üzerinden hesap edilen % 40 icra inkâr tazminatý 364 TL'nin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, dair karar özeti davalý Abdürrezak Kaya Özuður'a ilanen duyurulur. Ýlan neþir tarihinden itibaren bir hafta sonra teblið edilmiþ sayýlacaktýr. 24/01/ B: 7831 T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/ 4392 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18/02/2011 saat arasýnda Davutpaþa oto parký Güngören Orgenaral Eþref Bitlis cad. Ferah sok no: 23 adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) TL 1 34 FT 6559 PLAKA HUNDAÝ MARKA GRÝ RENKLÝ 2008 MODEL H16 VAN SELCTY TÝPÝ KAMYONET CAMLI HUSUSÝ SAÐ ÖN ÇAMURLUK VE SAÐ ÖN KAPIDA EZÝKLER SAÐ SÜRGÜLÜ KAPI ÇÝZÝKLER SAÐ ARKA ÇAMURLUK EZÝK 2004 SOL ARKA ÇAMURLUK VE SÜRGÜLÜ KAPIDA EZÝKLER VE ÇÝZÝKLER ÖN TANPON ÇÝZÝK TYPE (ORJÝNAL) ÜZERÝNDE RUHSAT VE ANAHTAR YOK. B: 7884 T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/126 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18/02/2011 saat arasýnda Mahmut bey mah. Teoman sokak no: 2 Vatan oto parký Baðcýlar adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) TL 1 34 REA 35 HUNDAI MARKA GRÝ RENKLÝ KAPALI KASA KAMYONET ÖN TANPON KIRIK SAÐ ÇAMURLUK VE SAÐ ÖN KAPI EZÝK, SAÐ ÖN SÝNYAL KIRIK, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER SAÐ ARKA ÇAMURLUK EZÝK, 2004 MODEL KULLANILMIÞ. B: 7885 PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/404 KA RAR NO: 2010/401 Da va cý De met Can ta ra fýn dan da va lý nü fus mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý - lan so ya dý tas hi hi da va sý nýn ya pý lan a çýk du ruþ ma la rý so nun da ve ri len ka rar u ya rýn ca: Da va nýn ka bu lü i le Af yon ka ra hi sar i li E mir dað il çe si A þa ðý pi ri bey li Cum hu ri yet Mah. C. 19 ASN: 55 SNO: 164'de nü fu sa ka yýt lý Ra ma zan ve Üm mü han'dan ol ma 21/06/1992 do - ðum lu DE MET is mi nin ZEY NEP KÜB RA o la rak T.M.K.nun 27. mad de si u ya rýn ca ZEY NEP KÜB RA o la rak tas hi hen dü zel til me si ne ka rar ve ril di ði i lan o lu nur. Ýþ bu i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7 gün son ra ya yýn lan mýþ sa yý la cak týr. 17/12/ B: 7851 BAÞVURU ÞARTLARI 1- Türk vatandaþý olmak, 2- Ýtfaiye Sýnavýnýn yapýlacaðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 3- Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak, 4- Yukarýdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lisans düzeyinde eðitim veren okullarýn Ýlgili bölümlerinden mezunu olmak. 5- Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personel Sýnavýna girmiþ ve KPSSP3 puan türünden yukarýdaki tabloda belirtilen puan ve üzeri almýþ olmak, 6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadýnlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg.dan fazla fark olamamak (Boy ve kilo tespiti saðlýk kuruluþlarýnca onaylý olmasý gerekmektedir.) 7- Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmýþ veya tecilli olmak. 8- Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, Ýtfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak, 9- Daha önce çalýþmýþ olduðu kurum ve kuruluþlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çýkarýlmýþ olmamak, 10- Aðýr hapis veya 1 yýldan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymemiþ olmaktýr. Belediyemize baþvuran adaylar KPSSP3 baþarý puanlarýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlacak adaylarýn listesi 09/02/2011 Tarihinde Belediyemiz ( internet sitesinde ve Belediye Binasý Giriþ Kapýsý Ýlan Panosunda ilan edilecektir. BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvuru süresi 07/02/2011 tarihinde saat 08:00'da baþlayacak ve 07/02/2011 günü mesai bitiminde (17:00) sona erecektir. Baþvurular, Çýtak Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Telefon, posta ve yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER: 1- Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ Baþvuru Formu örneði kurumdan temin edilecek ve) adresinden indirilecektir.) Lisans KPSSP3 Sonuç Belgesi örneði 3- Nüfus Cüzdaný fotokopisi (T.C. Vatandaþlýk Nosu olan) 4- Öðrenim durumlarýný gösterir belge 5-2 adet son altý ay içerisinde çekilmiþ vesikalýk fotoðraf ( 1 adedi Baþvuru Formuna yapýþtýrýlacaktýr.) DEÐERLENDÝRME: Sýnav Komisyonunca yapýlacak olan sözlü sýnavda deðerlendirme 100 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Sözlü sýnavdan yukarýdaki tabloda belirtilen puan türlerinden 50 ve 70 puanýn altýnda alan adaylar baþarýsýz sayýlacaktýr. Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan not'dur. En yüksek baþarý puanýndan baþlayarak atama yapýlacak sayý kadar asil ve yarýsý kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve baþlamayanlarýn yerine sýrasýyla yedek adaylardan atama yapýlacaktýr. SINAV YERÝ VE ZAMANI: Sýnav Çýtak Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü Fatih Mahallesi Cumhuriyet Meydaný Belediye hizmet binasý Çýtak kasabasý ÇÝVRÝL / DENÝZLÝ adresinde 14/02/2011 günü saat 09.00'da sözlü sýnav olarak yapýlacaktýr. Çaðrýlan adaylarýn 14/02/2011 günü tamamý bitirilmediði takdirde takip eden tarihlerde sözlü sýnava devam edilecektir. Sýnava müracaat eden adaylar, müracaatlarý sýrasýnda baþvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit formunu saðlýk kuruluþlarýna onaylatacaklardýr. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylý olmayan adaylar sözlü sýnava alýnmayacaktýr. SINAV KONULARI: a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, b- Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, c- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, d- Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuatlar. e- Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi, (NOT: Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn yanlarýnda dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir.) Sýnav sonuçlarý ( adresinden duyurulacak ve kazanan adaylar yazýlý olarak bildirilecektir. B: 7870 T. C. BEYOÐLU 3.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) 2008/28203 Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa - tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at a ra sýn da YIL DI RIM O TO PAR KI PÝ - YA LE PA ÞA BUL VA RI KAP TAN PA ÞA MAH. NO: 9 KA SIM PA ÞA- BE YOÐ LU ad re sin de ya - pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 02/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce - ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya na ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Tak dir E di len De ðe ri Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik leri , FH 8916 Pla ka Sa yýlý Fi at Mar ka 2008 Mo del Gri Granit Renk te Dob lo Kom bi Ti pi Sol Ön Te ker Pat lak Komple Çi zik Yük Nak li O la rak Ka yýt lý Kam yo net. B: 7900 GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ilaný) T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/3080 Tal. Dosya No: 2011/25 Tal. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 02/03/2011 günü saat 10:00-10:10'da Kahraman 2 Otoparký - Veledi satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/02/2011 saat arasýnda Iþýklar Köþklü Çeþme Mah. 578 Sk. No: 5 Hyundai arkasý Gebze/KOCAELÝ adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % Karabaþ Mah. Tekke Maslaðý Sok. No: 12 Fatih / Ýstanbul adresinde yapýlacaðý ve o gün 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/02/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 07/03/2011 günü ayný yer ve saatte artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden satýþ günü geçerli olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve oranda K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla menin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartna- bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur olunur Lira (TL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) Takdir Edilen Deðeri , BPB 17 plakalý, 2004 model, BMC marka, PRO tipli Lira Krþ. Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri beyaz renkli alacaklý lehine rehinli kamyon, ön tampon , FV 0396 plakalý, Renault marka, 2009 model, Megane, Gri renkli araç. Sað ayna hasarlý, ön sað tekerlek patlak, muhtelif çizikler mevcut. Anahtar ve ruhsat yok. B: 7996 kýrýk, ön cam çatlak, aynalar kýrýk, muhtelif yerlerde çizik ve ezik var, ahþap kasalý, ahþap kasanýn sað tarafý açýk, kasanýn üst tarafý kýrýk, anahtar ve ruhsatý var. B: 7998 BEYOÐLU 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ý lan) 2010/1971 Tal. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa - tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 17/02/2011 PER ÞEM BE gü nü sa at a ra sýn da BE YOÐ - LU/ÝS TAN BUL KAP TAN PA ÞA MAH. PÝ YA L E PA ÞA BUL VA RI NO: 9 YlLDI RIM O TO PAR KI - KA SIM PA ÞA- BE YOÐ LU/ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý - na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 22/02/2011 SA LI gü nü ay ný yer ve sa atte 2.ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz - la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me - si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %...o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la - ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart - na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 19/01/2011 Tak dir E di len De ðe ri Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) EZ 8551 Pla ka lý Mer ce des Benz 2008 Mo del 3228 C Ti pi Kam yon, Ön Tam pon Ký rýk. B: 7949

13 Ý LAN 13 YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ 2010/9424 T. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 16/02/2011 sa at 11:30-11:35 a ra sýn da Bö las ko Ye di e min O to par ký, Ü ni - ver si te Cad. No: 27 Bor no va Ýz mir ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý - la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me - si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði - nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Li ra (YTL) A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) , BV 2025 Pla ka lý, O pel Mar ka, 2005 mo del, Cor sa ti pi Be yaz renk li, a nah ta rý ve ruh sa tý ol ma yan, sol ön ça mur- luk, sol ön ka pý ve ka pý al týn da ha sar lý, sað ka pý al tý ha sar lý, muh te lif yer le rin de vu ruk ve çi zik le ri o lan kam yo net. B: 7999 T. C. Ýzmir 3. Ýcra Müdürlüðü (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2005/584 KA RAR NO: 2007/36 Da va cý Nur ten AK TAÞ ta ra fýn dan, dava lý Re cep AK TAÞ a ley hi ne a çý lan bo þan ma da - va sý nýn ya pý lan du ruþ ma la rý so nun da ve ri len 13/02/2007 ta rih ve 2005/584 E sas, 2007/36 Ka rar sa yý lý ka rar u ya rýn ca; 1- Er zu rum Ý li, I lý ca Ýl çe si, Ku zu luk Kö yü, Cilt: 148, Ha ne: 25, BSN: 80'de nü fu sa ka yýt lý, TC.No lu, Os man ký zý, Son gül'den ol ma, Er zu rum do ðum lu NUR TEN AK TAÞ i le ay ný yer BSN: 67'de nü fu sa ka yýt lý, TC. No lu, Ah met oð lu, Can pa þa'dan ol ma, Er zu rum do ðum lu RE CEP AK TAÞ'ýn TMK.'nýn 166. mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA, 2- Ta raf la rýn müþ te rek ço cuk la rý do ðum lu AY ÇA YA REN'in ve la ye ti nin an - ne si ne ve ril me si ne, ba ba sý i le her a yýn 1. ve 3. haf ta la rý Cu mar te si gü nü sa at 10:00'dan 17:00'ye ka dar, di ni bay ram la rýn 2. gü nü sa at 10:00' dan 3. gü nü sa at 17:00' ye ka dar her yýl 1 Tem muz gü nü sa at 10:00' dan 10 Tem muz gü nü sa at 17:00' ye ka dar ba ba sý nýn ya - nýn da Kal ma sý su re tiy le ki þi sel i liþ ki ku rul ma sý na, 3- Da va ta ri hin den i ti ba ren ge çer li ol mak ü ze re AY ÇA YA REN i çin ay lýk 75 YTL. ted bir na fa ka sý na hük me dil me si ne, na fa ka nýn ka ra rýn ke sin leþ ti ði ta rih ten i ti ba ren ay lýk 100 YTL' ye yük sel ti le rek iþ ti rak na fa ka sý o la rak de va mý na ve Ay ça Ya ren'e ve la ye ten da va lý - dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, faz la ya i liþ kin ta le bin red di ne, 4- Da va cý ken di si i çin na fa ka, mad di ve ma ne vi taz mi nat ta lep et me di ði ni be yan et ti - ðin den bu ko nu da hü küm ku rul ma sý na yer ol ma dý ðý na, 5- Ta raf la rýn müþ te rek ço cuk la rý nýn ve la ye ti an ne si ne ve ril di ðin den TMK.'nun Ve la - yet, Ve sa yet ve Mi ras Hü küm le ri nin uy gu lan ma sý na i liþ kin Tü zük'ün 4. mad de si ge re - ðin ce ço cu ðun her han gi bir mal var lý ðý ol du ðu tak dir de mah ke me mi ze bu ko nu da ma lýn e di nil me ta ri hin den i ti ba ren bir ay lýk sü re i çe ri sin de bil gi ve ril me si nin is te nil me si ne, ak si tak dir de TMK.'nun 360. ve 361. mad de le ri ge re ðin ce ön gö rü len ön lem le rin a lý na rak ge - rek li iþ lem le rin re sen ya pý la ca ðý nýn da va lý an ne ye ih ta rý na (ih ta rat ya pýl dý) YTL harç tan YTL.'si pe þin a lýn dý ðýn dan ge ri ka lan 1.9 YTL.'nin da va lý dan a lýn ma sý na, 7- Da va cý nýn yap tý ðý a þa ðý da dö kü mü ya zý lý YTL. yar gý la ma gi de ri nin da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, ka rar ve ril miþ o lup, iþ bu ka ra rýn da va lý RE CEP AK TAÞ'a i - la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý, teb lið ta ri hin - den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de tem yiz yo lu nun a çýk ol du ðu ak si hal de ka ra rýn bu ha liy le ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur. B: 7955 T. C. ÜSKÜDAR 3. AÝLE MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN Dosya No: 2010/5138 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn günü 09:50-09:55 Saatleri arasýnda Merkez mahallesi, Eskisilivri caddesi No: 10 Mimarsinan / BÜYÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin yüzde altmýþýna istekli bulunmadýðý takdirde, günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden Yüzde 1 Oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur Muhammen Kýymeti : Tutarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri ,00 TL 1 07 NPR 39 Plaka 2005 model Fiat Palio marka H.oto beyaz renk, ruhsat yok, anahtar var, muhtelif çizikler var, motor: 188A , Þasi no: N , orijinal teyp mevcut) B: 7917 BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E sas No: 2010/579 E sas. Yük sel ve Ha ni fe'den ol ma, Üs kü dar 11/04/1987 do ðum lu, Gü müþ ha ne i li, Gü müþ ha - ne Mer kez il çe si, Ar zu lar/ka ba köy Ma hal le si/kö yü nü fu su na ka yýt lý, Cilt no: 69, Ha ne No: 49, BSN: 46'da Da va cý Mü ca hi de Yurt'un Mü ca hi de o lan is mi AY ÞE NUR o la rak Üm - ra ni ye 1. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin 24/12/2010 ta rih, 2010/579 E sas ve 2010/654 sa - yý lý ka ra rý i le dü zel til miþ tir. Ý lan o lu nur. 20/01/ B: 7893 T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2010/1049 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 21/12/2010 tarih, 2010/1049 E., 2010/1906.K. sayýlý karar ile Bekir ve Zekiye'den olma, 11/03/1982 doðumlu, MEHMET ULUTAÞ'ýn fiil ehliyeti sýnýrlandýrýlarak, kendisine annesi Ömer kýzý, 1954 doðumlu, ZEKÝYE ULUTAÞ YASAL DANIÞ- MAN OLARAK atanmýþtýr. 11/01/ B: 7905 T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO :2010/172 KA RAR NO :2010/353 H Ü K Ü M: Ge rek çe de a çýk la nan ne den ler le: 1. Da va nýn KA BU LÜ i le Ço rum i li, O ðuz lar il çe si, Ka yý kö yü C: 56, H. 18 TC: nü fu sa ka yýt lý A rif ve Ay þe Me lek ký zý 15/12/1970 do ðum lu Ha ni fe Kö r'ün is mi nin AY SUN KÖR o la rak TAS HÝ HÝ NE, ka rar ve ril di. B: 7896 T. C. BAKIRKÖY 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ TAZÝYE Gazetemizin Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarýmýz Þükrü Bulut ve aðabeylerimiz Ahmet Turan ve Þevket Bulut'un muhtereme ablasý Remziye Oruç un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi ve Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Patnos Yeni Asya Okuyucularý 2010/5225 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da Ýs tan bul Ya vuz Se lim mah. Ah - met Ye se vi cad. No: 26/A Bað cý lar (Bað cý lar Ye di e min li O to par ký) ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak o ra - nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 19/01/2011 Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 YTL 1 a det 34 EN 6328 pla ka sa yý lý Tem sa mar ka 2009 mo del Ma xus ti pin de be yaz renk li VM39C mo tor no lu, Seyl5PFBKON þa se no lu kam yo net (ruh sat ve anah tar yok) muh te lif yer le rin de vu ruk ve çi zik ler var. B: 8006 T. C. BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ilaný) Dosya No: 2011/212 Tal. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 24/02/2011 günü saatleri arasýnda Barboros Hayrettin Paþa Mah. Cebeci Cad. No: 87 Karakaþ Otopark G.O.PAÞA/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetlerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarý paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanacak K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa girmek isteyen ilgililerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda teminat yatýrmalarý, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 26/01/2011 Muhammen Bedeli Miktarý Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) ,00 TL 1 34 YRD 93 plakalý, Mitsubishi marka, Canter tipli, 2009 model, Beyaz renkli Kapalý kasa kamyonet cinsi araç. Muhtelif yerlerinde çizikleri olan, ruhsat ve anahtar yok. B: 8007 T. C. GAZÝOSMANPAÞA (ÝST.) 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ilaný) Dos ya No: 2011/211 Tal. ÖR NEK NO: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci art týr ma 24/02/2011 gü nü 11:30-11:35 sa at le ri a ra sýn da 165/1 Sok. Yýl maz O to - park Sul tan ga zi/ýs TAN BUL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nün kýy met le ri nin % 60'ýna is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 01/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma ya pý la rak sa tý - la ca ðý. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy met le ri nin % 40'ý ný bul - ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý - nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rý pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den he sap la na cak K.D.V'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, sa tý þa gir mek is te yen il gi li le rin mu ham - men be de lin % 20'si o ra nýn da te mi nat ya týr ma la rý, da ha faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 26/01/2011 Mu ham men Be de li Mik ta rý Cin si (Ma hi ye ti ve Ö nem li Ö zel lik le ri) ,00 TL 1 34 GP 6787 pla ka lý, Mit su bis hi mar ka, Can ter tip li, FE 711 ya zý lý, Be yaz renk li Ka pa lý ka sa kam yo net cin si a raç. Muh- te lif yer le rin de çi zik le ri o lan, ruh sat ve a nah tar yok. B: 8008 T. C. GAZÝOSMANPAÞA (ÝST.) 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ilaný) DOS YA NO: 2010/6889 Tal. ÖR NEK NO: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþtýr. Bi rin ci ar týr ma gü nü sa at: 11:00-11:05'de Alt kay nar ca Mah. Ki raz lý Sok. No: 6 Pen dik ya pý la cak ve o gü nün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak - dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. Ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö - rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le - ce ði, sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri þart týr. Faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Mu ham men kýy me ti Lira Adedi C insi ,00 YTL 1 34 FA 1428 Pla ka lý 2007 Mo del Ta ta T35 Mar ka Ah þap Ka sa lý Kam yo net Sol Ön Ça mur luk E zik Muh te lif Çi zik li. B: 8028 T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dos ya No: Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar a çýk ar týr - ma su re tiy le sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Sa týþ Da vut pa þa a çýk o to par ký Or ge ne ral Eþ ref Bit lis cd. Fer rah sok. N: 23 MER TER ad re sin de ya pý la cak týr. Bi rin ci ar týr ma gü nü sa at :40 a ra sýn da yu ka rý da ya zý lý ad res te ya - pý la ca ðý ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýný ve ön ce lik le a la cak la rý, sa týþ mas ra fý i le pay laþ týr - ma mas raf la rý ný geç mek kay dý i le sa tý la ca ðý, böy le bir be del i le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de gü nü sa at :40 a ra sýn da yu kar da ya zý lý ad res te i kin ci ar týr ma ya pý la - rak tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný ve ön ce lik li a la cak lý la rý, sa týþ mas raf i le pay laþ týr - ma mas raf la rý ný geç mek ko þu lu i le sa tý la ca ðý, a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ ta le bi nin dü - þü rü le ce ði, i ha le ye ka týl mak is te yen ler den tah min e di len kýy me ti nin % 20 o ra nýn da na - kit ve ya te mi nat mek tu bu nun is te ne ce ði, ak si hal de i ha le ye da hil e dil me ye cek le ri ve sa - týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me - nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, tes lim mas raf la rý, i ha le dam ga res mi ve % 18 KDV a lý cý ya a it ol du ðu i lan o lu nur Li ra Adet Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 YTL Mo del 34 FSC 55 Pla ka lý Ford Tran sit 300 S Pa nel van mar ka ka pa lý ka sa kam yo net. Muh te lif yer le rin de çi zik ve e zil me var, a nah tar ve ruh sa tý yok ,00 YTL Top lam B: 8032 BAKIRKÖY 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da ALT KAY NAR ÇA MA HAL LE SÝ KÝ - RAZ LI SO KAK NO: 6 PEN DÝK ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak % 1 KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc - ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te - ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Li ra A det Ma lýn Cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) , ZF 3600 Pla ka lý 2006 Mo del O PEL NEW AS TRA 1,6 HB En joy A nah tar, Ruh sat var. Muht. Çi zik li. B: 8033 T. C. Pendik 1. Ýcra Müdürlüðü (Menkulün Açýk Artýrma Ýlaný) Sa yý: 2009/3798 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - karýl mýþ týr. Bi rin ci art týr ma gün le ri ve sa týþ yer le ri a þa ðý da ya zý lý ad res ler de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de i kin ci ar týr ma gün le ri a þa ðý da ya zý lý ay ný yer ve sa at te 2. art týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr - ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %...o ra nýn da KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas - ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu - nur SA TIÞ MA HAL LÝ : Yal nýz Sel vi cad. No: 1 SO ÐAN LIK BÝ RÝN CÝ SA TIÞ GÜ NÜ: Ý KÝN CÝ SA TIÞ GÜ NÜ : TL A DET CÝN SÝ 8.000,00 1 A det YAK LA ÞIK 18 PAR ÇA DAN O LU ÞAN TAK SAN SO ÐUT- MA SAN. TÝC. LTD. YA PI MI Ö NÜ CAM LI SO ÐU TU CU - LU RE YON DO LA BI (L) ÞEK LÝN DE A det A RI MA KÝ NA MAR KA KIY MA MA KÝ NA SI, 500,00 1 A det HYUN DAÝ MAR KA BÝL GÝ SA YAR EK RAN+KLAV - YE+KA SA. 200,00 1 A det BER KE MAR KA PAS TIR MA KES ME MA KÝNASI SA TIÞ MA HAL LÝ : Yal nýz Sel vi cad. No: 3 SO ÐAN LIK BÝ RÝN CÝ SA TIÞ GÜ NÜ : Ý KÝN CÝ SA TIÞ GÜ NÜ : TL. A DET CÝN SÝ ,00 1 A det TEK SAN MAR KA 6438 SE RÝ NO LU JE NE RA TÖR B: 8034 T. C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) E SAS NO : 2010/336 GE REK ÇE LÝ KA RAR KA RAR NO : 2010/553 HÜ KÜM: Yu ka rý da i zah e di len ne den ler i le;. 1- Da va nýn KA BU LÜ NE, Sam sun i li, Baf ra il çe si, Gök çe a ðaç kö yü, C: 58 H: 42 BSN: 21'de nü fu sa ka yýt lý Ýs met oð lu, Rem zi ye'den doð ma, Baf ra 1971 do ðum lu TC no.lu da va cý Nur han Dur sun'un Nur han o lan a dý nýn; da va cý nýn ço cuk la rý o lan ay ný ha - ne BSN: 30'da nü fu sa ka yýt lý Baf ra 1996 do ðum lu TC no.lu Tar kan Dur sun i le, ay ný ha ne BSN: 31'de nü fu sa ka yýt lý Kâ ðýt ha ne 1999 do ðum lu TC no.lu Mer ve Dur sun'un Nur han o lan ba ba ad la rý nýn Bur han o la rak nü fus kü tü ðün de DÜ ZEL - TÝL ME SÝ NE, B: 8018 T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Ga zi os man pa þa 5. Ýc ra Mü dür lü ðü 2010/2286 Ta li mat dos ya sýn dan ta ra fý ný za gön de - ril miþ o lan ta þý nýr a çýk art týr ma i la ný ta rih li Ye ni As ya ga ze te sin de ta li ma tý - mýz ge re ði ya yýn lan mýþ týr. Ya yýn la nan sa týþ i la nýn da men kul a çýk art týr ma i la ný met ni nin o nun cu sa tý rýn da "ol du ðu" ve "mah cu zun" ke li me le ri a ra sýn da ki ( ; ) nok ta la ma i þa re ti - nin ko nul ma dý ðý ay rý ca ay ný sa týr da "be de li" ke li me si nin "be del" o la rak ya yýn lan dý ðý gö - rül müþ o lup dü zel ti le rek i lan o lu nur Sa týþ Gü nü: B: 4847 Gaziosmanpaþa 5. Ýcra Müdürlüðü (Tashih Ýlaný) TAZÝYE Derince haným okuyularýmýzdan Þükran Özel'in kardeþi, kardeþimiz Ýlhan Özel'in kayýnbiraderi Abdülkadir Düzcan ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýzmit-Derince-Baþiskele- Kuruçeþme-Körfez Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi ve Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Dr. Mehmet Kaðan / Dr. Osman Ataç ve Ailesi ve Ailesi E SAS NO : 2010/478 E sas. GE REK ÇE LÝ KA RAR KA RAR NO : 2011/15 Da va cý nýn da va sý nýn ka bu lü ne, Nev þe hir i li A cý göl il çe si A ðýl lý Köy/Ma hal le si Cilt No: 61 Ha ne No: 41 BSN: 260'da ka yýt lý TC Kim lik nu ma ra lý Ki raz Ars lan'ýn mev - cut is mi nin ip ta li i le HÝC RAN o la rak de ðiþ ti ril me si ne. B: 8019 BAKIRKÖY 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ SPOR Beþiktaþ Schuster ve Aurelio için Tahkim'e gidiyor Yönetici Ahmet Akpýnar, Alman teknik adamýn hakeme küfür etmediðini, verilen 3 maçlýk cezanýn çok olduðunu söyledi. BE ÞÝK TAÞ, Schus ter ve Meh met A u re - li o ya ve ri len ce za la rýn in di ri mi i çin Tah kim Ku ru lu na gi di yor. Sü per Lig'in 19. haf ta sýn da A ta türk O lim pi yat Sta - dý'nda oy na nan Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si - Be þik taþ ma çýn da ha kem Fý rat Ay dý nus'a küfür et ti ði i çin ön ce tri bü ne gön de ri len ar dýn dan da PFDK'dan 3 maç ce za a lan Bernd Schus ter'i sa vu nan hu kuk iþ le rin den so - rum lu yö ne tim ku ru lu ü ye si Ah met Ak pý nar, ''Schus ter kü für et me di ði ni söy lü yor'' de di. Ma çýn ha ke mi Fý rat Ay - dý nus un ra po run da Schus ter in o yun a - la ný ný terk et ti ði yö nün de bir ra po ru ol - du ðu nu be lir ten Ak pý nar, Rad yos por a yap tý ðý a çýk la ma da, Fý rat Ay dý nus un ra po run da Schus ter in o yun a la ný ný terk et ti ði yö nün de bir ra po ru var. Bu - ra da ha kem ka ra rý e sas týr. Ha kem, Schus ter in ce za sý ný uy gun gör müþ tür; za ten bu ko nu da ce za gel me di.'' di ye rek þun la rý söy le di: GÖRÜNTÜDE KÜFÜR YOK ''Ak re di tas yon kar tý ne de niy le 5 bin li - ra ce za gel di. Schus ter in kü für et ti ði id - di a e dil di; a ma gö rün tü ler çok net. Te le - viz yon lar da bu nu de fa lar ca gös ter di ler. Gö rün tü ler den bu nu an lý yo ruz. Bir kü - für ni da sý gö re me dik. Kü für et ti ði id di a sý ra por da da var; a ma Schus ter, ýs rar la kü - für et me di ði ni söy lü yor. Biz de ken di si ne say gý du yu yor ve i na ný yo ruz. Ay rý ca Schus ter in i ti raz et ti ði ko nu lar da hak lý ol du ðu tüm ha kem yo rum cu la rý ta ra fýn - dan be lir len di. Bi zim te men ni miz Schus ter e ce za ve ril me me si yö nün dey - di; fa kat 3 maç gel di; tah ki me gi de ce ðiz. Ümit Özat'a saha içinde saldýran taraftara 6 ay men cezasý verildi F.Bahçeli oyuncular kimsesiz çocuklarý ziyaret etti FE NER BAH ÇE LÝ ba zý fut bol cu - lar, kim se siz ço cuk la rý zi ya ret et ti. Sa rý -la ci vert li ta ký mýn fut - bol cu la rýn dan Em re Be lö zoð - lu, Ö zer Hur ma cý, Be kir Ýr te - gün, Ha san Er bey, Berk E li tez, Gö kay I ra vul ve O kan Al kan, dü zen le nen bir or ga ni zas yon çev re sin de, bir grup kim se siz ve yar dý ma muh taç ço cu ða zi - ya ret te bu lun du. Ço cuk la rýn ya rý yýl kar ne le ri ni in ce le yen, on la ra çe þit li he di ye ler ve ren ve im za da ðý tan fut bol cu lar, ço cuk lar la bir lik te ha tý ra fo - toð ra fý çek tir di. ANKARA Ýl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü ile Manisaspor arasýnda oynanan karþýlaþmada sahaya girerek sarý-lacivertli takýmýn teknik direktörü Ümit Özat'a saldýran taraftara 1224 lira para ile 6 ay müsabakalarý seyirden men cezasý verdi. Vali yardýmcýsý Mehmet Polat'ýn baþkanlýðýndaki Ýl Güvenlik Kurulu toplantýsýnda alýnan karara göre, Ankara 19 Mayýs Stadý'nda yapýlan maç sýrasýnda sahadaki Ümit Özat'a saldýrdýðý belirtilen Muhammet Ýrþad Kahraman isimli taraftara, 1224 lira idari para cezasý ve 6 ay spor müsabakalarýný seyirden men cezasý verildi. Öte yandan ayný karþýlaþmayý izlemeye gelen bir taraftarýn üzerinde yapýlan aramada uyuþturucu madde bulunduðu ve bu kiþiye de 1224 lira idari para cezasý ile 4 ay spor müsabakalarýný seyirden men cezasý verildiði bildirildi. Fenerbahçe lig lideri Trabzonspor'u geçen hafta 2-0 yenerek zirvede puan farkýný 4'e düþürerek büyük bir sevinç yaþadý.fotoðraf: A.A F.BAHÇE MANÝSA'DA 4'TE 4 YAPACAK MI? Süper Lig'de þampiyonluk yarýþýnda iddialý bir duruma gelen sarý-lacivertli ekip bugün deplasmanda karþýlaþacaðý Manisaspor önünde tek hedefi galibiyet. SÜPER Lig'in 20. haftasýnda bugün deplasmanda Manisaspor ile karþýlaþacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Lig lideri Trabzonspor'u geçen hafta 2-0 yenerek zirvede puan farkýný 4'e düþüren sarý-lacivertli ekip, Manisaspor deplasmanýndan da 3 puanla dönerek, yeniden iddialý hale geldiði þampiyonluk yarýþýnda kayýp yaþamak istemiyor. Fenerbahçe'de kýrmýzý kart cezalýlarý Caner Erkin ve Selçuk Þahin ile sarý kart cezalýsý Gökhan Gönül yarýnki maçta forma giyemeyecek. Ayrýca, bronþit olan Özer Hurmacý son yapýlan antrenmana çýkmazken, Uður Boral ise takýmdan ayrý çalýþtý. Süper Lig'deki son 3 maçýnda Sivasspor, Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe, Manisa'da da galip gelirse, bu sezon ligde ilk kez 4 maç arka arkaya kazanmýþ olacak. Sezonun ilk yarýsýnda Süper Lig'de Trabzonspor, Beþiktaþ ve Galatasaray'ý deplasmandaki maçlarda yenen Manisaspor ise Fenerbahçe engelini de geçmesi durumunda, Malatyaspor, Ankaragücü ve Bursaspor'un ardýndan, lig tarihinde ''Dört Büyükler''i ayný sezonda yenen 4. takým olarak tarihe geçecek. Manisa 19 Mayýs Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak maçý hakem Kuddusi Müftüoðlu yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarý öncesi 39 puanlý Fenerbahçe 3, 28 puanlý Manisaspor ise averajla 7. sýrada bulunuyor. Beþiktaþ galibiyete kilitlendi SÜPER LÝG'DE BUGÜN KARDEMÝR KARABÜKSPOR ÝLE KARÞILAÞACAK SÝYAH-BEYAZLILAR, 3 PUANI HEDEFLÝYOR. ÝNÖNÜ STADI'NDA SAAT 16.00'DA BAÞLAYACAK MAÇI M. KAMÝL ABÝTOÐLU YÖNETECEK. BEÞÝKTAÞ, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasýnda bugün sahasýnda aðýrlayacaðý Kardemir Karabükspor önünde 3 puaný hedefliyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor yenilgisiyle ligdeki ''17'de 17'' hedefinde erken fire veren siyah-beyazlý ekip, Kardemir Karabükspor karþýsýnda galip gelerek, zirve takibini sürdürmeyi amaçlýyor. Cezalý teknik direktörü Bernd Schuster'den yoksun siyah-beyazlý ekipte, kýrmýzý kart cezalýsý Aurelio'nun yaný sýra sakatlýðý nedeniyle sezonu kapatan Ersan, sakatlýklarý süren Guti, Cenk ve Nihat bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ýki takýmý Ýstanbul'da 13 yýl sonra karþý karþýya getirecek maç Fiyapý Ýnönü Stadý'nda saat 16.00'da baþlayacak. Müsabakayý hakem Mustafa Kamil Abitoðlu yönetecek. Süper Lig'de 20. hafta maçlarý öncesi 31 puanlý Beþiktaþ 5, 25 puanlý Kardemir Karabükspor ise 11. sýrada bulunuyor. Lebron, Hidayet'li Magic potasýna 51 sayý býraktý NBA'DE Miami Heat'in Orlando Magic'i deplasmanda yendiði maçta Heat'den Lebron James, 51 sayý atarak bu sezon bir maçta en çok sayý atan oyuncu oldu. 43 dakika sahada kalan James, maçý 51 sayý, 11 ribaunt, 8 asistle tamamladý. Ýlk çeyrekte 23 sayý kaydeden Lebron James böylece kariyerinde 8. kez bir maçta 50 sayýya ulaþtý. Miami Heat'te Dwyane Wade 14, Chris Bosh 13 sayý kaydetti. Temsilcimiz Hidayet Türkoðlu'nun 13 sayý attýðý Orlando Magic'de, en skorer isim 22 sayýyla oynayan Jameer Nelson oldu. Magic'de Jason Richardson 18 sayý kaydetti. 23 sayý atan Ersan Ýlyasova Bucks'ý zafere taþýyamadý NBA'DE Milli basketbolcu Ersan Ýlyasova, takýmý Milwaukee Bucks'ýn deplasmanda Golden State Warriors'a yenildiði maçta 23 sayý 13 ribauntla ''double-double'' yaptý. 34 dakika sahada kalan ve Bucks'ýn en skorer ismi olan Ýlyasova'nýn, 2 de asisti var. Bucks'da Corey Magette 21 sayýyla, Carlos Delfino 20 sayý 8 ribauntla oynarken, Luc Mbah a Moute, 15 sayý 19 ribauntla ''double-double'' yaptý. Türkiye ligi dünyada 11. sýrada gösterildi FUTBOLDA 21. yüz yý lýn ilk 10 yý lý nýn dün ya da en güç lü u lu sal li gi Ýn gil te re o la rak gös te ri lir ken, de ðer - len dir me de Tür ki ye li gi 11. sý ra da yer al dý. U lus la ra - ra sý Fut bol Ta ri hi ve Ýs ta tis tik le ri Fe de ras yo nu'nun de ðer len dir me si ne gö re, 21. yüz yý lýn ilk 10 yý lýn da, dün ya nýn en güç lü u lu sal lig le ri sý ra la ma sýn da ilk 15 sý ra þöy le o luþ tu: 1. Ýn gil te re, 2. Ýs pan ya, 3. Ý tal ya, 4. Bre zil ya, 5. Al man ya, 6. Fran sa, 7. Ar jan tin, 8. Hol - lan da, 9. Por te kiz, 10. Mek si ka, 11. Tür ki ye. EKRANDA BUGÜN 14:45 Stoke City - Sunderland (Spormax) Çaykur Rizespor-Denizlispor (TRT1) Beþiktaþ-Kardemir Karabükspor (Lig TV) 17:00 Newcastle - Arsenal (Spormax) Milli Piyango-Fenerbahçe (FBTV) Manisaspor-Fenerbahçe (Lig TV) 19:30 W. Wanderers - M. United (Spormax) 21:45 Cagliari - Juventus (Spormax) 23:00 Barcelona A.Madrid (NTVSpor) SPOR TOTO SÜPER LÝG Bugün: Kasýmpaþa-Ýstanbul B.B. (R.Tayyip Erdoðan) Beþiktaþ-Kardemir Karabükspor (Fiyapý Ýnönü) Kayserispor-Ankaragücü (Kadir Has) Manisaspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayýs) 6 Þubat Pazar: Konyaspor-Gaziantepspor (KonyaAtatürk) Trabzonspor-MP Antalyaspor (Avni Aker) Gençlerbirliði-Bucaspor (Ankara 19 Mayýs) Galatasaray-Eskiþehirspor (Telekom Arena) BANK ASYA 1. LÝG Bugün: Çaykur Rizespor-Denizlispor (Rize Þehir) 6 Þubat Pazar: Mersin Ýd.-Samsun (Tevfik Sýrrý Gür) Gaziantep B.B.-Kayseri Erciyes (Kamil Ocak) Akhisar Belediye-Karþýyaka ( Belediye) Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk) Güngören Belediye-Orduspor (Yahya Baþ) Kartalspor-Tavþanlý Linyitspor (Kartal Ýlçe) Altay-Diyarbakýrspor (Ýzmir Alsancak) TÜRKÝYE KADINLAR BASKETBOL LÝGÝ Bugün: Tarsus Belediyesi-stanbul Üniversitesi (Tarsus) Burhaniye Belediyesi-Mersin B Bel. (Burhaniye) 6 Þubat Pazar: Panküp Kayseri Þeker-Samsun (Kadir Has) Beþiktaþ Cola Turka-Alanya Bele. (Cola Turka) 7 Þubat Pazartesi: BOTAÞ -Galatasaray Medical Park (Menderes) Fenerbahçe-Ceyhan Belediyesi (Caferaða) AROMA ERKEKLER VOLEYBOL LÝGÝ Bugün: Beþiktaþ-Halkbank (BJK Cola Turka) Galatasaray-Ýstanbul B. Bel. (Burhan Felek) Milli Piyango-Fenerbahçe (TVF Baþkent) 6 Þubat Pazar: Ziraat Bankasý-Torul Gençlik (TVF Baþkent) Arkasspor-Çankaya Bel. (Ýzmir Atatürk) AROMA BAYANLAR VOLEYBOL LÝGÝ Bugün: Vakýfbank G.-Dicle Üniversitesi (Ziya Gökalp) Nilüfer Belediyesi-Eczacýbaþý (Bursa Nilüfer) 6 Þubat Pazar: F.Bah çe A cý ba dem- G.Sa ray MP (Bur han Fe lek) Karþýyaka-TED Kolejliler (Ýzmir Mavi Þehir) Ýller Bankasý-Beþiktaþ (TVF Baþkent) SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ YE NÝ AS YA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ A Ý LE - SAÐ LIK 15 Ço cuk la rýn e ði ti mi ceza deðil, ö dül le o lur O kul da ba þa rý sýz lý ðýn se be bi göz o la bi lir nyaklaþik 15 mil yon öð ren ci nin kar ne a la rak, 2 haf ta lýk bir ta til de ol du ðu þu gün ler de uz man lar an ne ba ba la rý u ya rý yor: E ðer ço cu ðu nuz ders le rin de is te ni len ba þa rý yý gös te re me miþ se se be bi göz bo zuk lu ðu o la bi lir. Tür ki ye de her 3 ço cuk tan bi ri nin u zak ve ya ya ký ný gör me so ru nu ol du ðu nu i fa de e den Dün ya göz A ta köy Has ta ne si nden Prof. Dr. Ke mal Di ki ci, göz bo zuk lu ðu nun ço cuk la rýn ders ler de ki ba þa rý du ru mu nu o lum suz et ki le di ði ni söy le di. Gör me bo zuk lu ðu nun far kýn da ol ma yan a i le le rin, ço cuk la rý nýn ders ler de ki dü þük ba þa rý se vi ye le ri ni, öð ren me ye te nek le ri nin dü þük lü ðü ne bað la dýk la rý ný göz le ri nin bo zuk o la bi le ce ði ni hiç dü þün me dik le ri ni be lir ten Profç Dr. Di ki ci, Ö zel lik le be bek lik ça ðýn dan 7-8 ya þý na ka dar ge çen sü re has sas pe ri yot de nen bir dö nem dir, ya ni bu sü re i çin de ya pý lan te da vi ler de ki ba þa rý þan sý yük sek tir de di. Göz bo zuk lu ðu nun er ken teþ his i le ko lay ca at la tý la bil di ði ni vur gu la yan Prof. Dr. Ke mal Di ki ci, ço cuk ta göz bo zuk lu ðu na i þa ret e den be lir ti le ri þöy le a çýk la dý: Ço cu ðun tah ta yý ye te rin ce i yi gö re me me si, o kur ken sa týr at la ma sý, cüm le le ri e liy le ta kip et me si, bir gö zü nü da ha ö ne a la rak ki ta ba bak ma sý, te le viz yo nu ya kýn dan sey ret me si, göz ler de su lan ma ve do la yý sýy la ö dev le ri ni ya par ken zor lan ma sý gi bi du rum lar göz bo zuk lu ðu na i þa ret tir. Ço cuk la rýn da bu tür þi kâ yet ler göz lem le yen e be veyn le rin, mut la ka bir he ki me baþ vur ma sý ge re ki yor. Rek tal ka na ma yý dik ka te a lýn ÜL KE MÝZ DE ka dýn ve er kek ler de gö rül me o ra ný ne re dey se e þit de re ce de o lan rek tal ka na ma lar (ma kat ka na ma la rý) ba zý has ta lýk la rýn en ö nem li ha ber ci si dir. Bir ço ðu mu zun u ta na rak ve kor ka rak di le ge ti re me di ði bu be lir ti e ðer cid di ye a lýn maz sa bel ki de kan ser gi bi teh li ke li bir has ta lý ðýn i ler le me si ne yol a ça bi li yor. Ýs tan bul E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Ge nel Cer ra hi Uz ma ný Op. Dr. A. Ke rim Ö za kay, rek tal ka na ma lar i le il gi li bil gi ler ver di. Rek tal ka na ma yý Dýþ ký la ma i le ma kat tan par lak kýr mý zý kan gel me si ne týb bî dil de he ma to ke zi a ve ya rek tal ka na ma de nir þek lin de ta rif e den Dr. Ö za kay, Rek tal ka na ma lar a ðýr lýk lý o la rak ka lýn bar sa ðýn son ký sým la rý ný o luþ tu ran rek tum ve a nüs kay nak lý dýr. Rek tal ka na ma da ge len ka nýn ren gi ge nel lik le ka na ma nýn ol du ðu ye re gö re de ði þir de di. Dr. Ö za kay, Ö zel lik le 50 yaþ ü ze rin de er kek ve ka dýn lar da da ha ön ce hiç ka na ma öy kü sü yok ken or ta ya çý kan ka na ma lar cid dî o la rak a raþ tý rýl ma lý dýr. Ka na ma ya pan ne den mut la ka bu lun ma lý dýr di ye rek þun la rý söy le di: Ka dýn ve er kek ler de rek tal ka na ma gö rül me o ra ný bir bi ri ne ya kýn dýr. A ma her i ki cin si yet te u tan ma duy gu la rý ne de niy le ve ya ö nem se me ye rek bu ka na ma la rýn ar dýn dan he ki me baþ vur mu yor lar. Bu da bel ki çok cid di o lan bir has ta lý ðýn (kan ser gi bi) i ler le me si ne yol a ça bi li yor. Kü çük bir þey di ye dü þü ne bi le ce ði niz bir rek tal ka na ma çok cid dî bir has ta lý ðýn ha ber ci si ve tek be lir ti si o la bi lir. Kalp has ta la rý na seb ze mey ve tav si ye si AV RU PA Kalp Rit mi Bir li ði E ði tim Ko mi te si Ü ye si Prof. Dr. Bü lent Gö re nek, seb ze ve mey ve tü ke ti mi ni ar ttýr ma nýn, ko ro ner kalp has ta lý ðýn dan ö lüm le ri a zal tý ðý ný söy le di. Es ki þe hir Os man ga zi Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Kar di yo lo ji A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si de o lan Prof. Dr. Gö re nek, 10 Av ru pa ül ke sin de 300 bin den faz la ki þi de ya pý lan çok ö nem li bir a raþ týr ma nýn 19 yýl lýk so nuç la rý nýn a çýk lan dý ðý ný kay det ti. Kalp has ta lýk la rýn da mey ve ve seb ze a ðýr lýk lý bes len me nin öm rü u zat tý ðý nýn ra kam lar la net o la rak or ta ya kon du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Gö re nek, þöy le ko nuþ tu: Av ru pa Kar di yo lo ji Der gi si nde ya yým la nan ça lýþ ma nýn ve ri le ri ne gö re, 2 por si yon dan son ra ki her i lâ ve seb ze ve mey ve tü ke ti mi ko ro ner kalp has ta lýk la rýn dan ö lüm le ri yüz de 4 a zal tý yor. Di ðer bir i fa dey le ör ne ðin 5 por si yon mey ve ve seb ze tü ke ten bir ki þi de ö lüm cül ko ro ner kalp has ta lýk la rý gün de 4 por si yon tü ke ten den yüz de 4 da ha az bu lun du. Gün de 8 por si yon dan faz la mey ve ve seb ze yi yen ler de 3 por si yon dan az tü ke ten le re gö re ko ro ner ar ter has ta lýk lar dan ö lüm ler yüz de 22 da ha az ol mak ta dýr. Ya ni por si yon sa yý sý art týk ça ko ro ner ar ter has ta lý ðýn dan ö lüm ler de cid di a zal ma lar o lu yor. Prof. Dr. Bü lent Gö re nek, mev cut a raþ týr ma so nuç la rý nýn, mey ve ve seb ze a ðýr lýk lý sað lýk lý bes len me nin ko ro ner kalp has ta lýk la rýn da öm rü u zat ma a çý sýn dan ne den li ö nem li ol du ðu nu or ta ya koy du ðu nu söz le ri ne ek le di. Es ki þe hir /a a ANTALYA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'EBEVEYN DAVRANIÞLARI' KONU- LU KONFERANSTA KONUÞAN PEDÝATRÝK NÖROLOG PROF. DR. SABÝHA PAKTUNA KESKÝN, "ÇOCUKLARA VERÝLECEK EÐÝTÝM ÖDÜLLE OLUR. EÐÝTÝMDE CEZANIN YERÝ YOKTUR" DEDÝ. BÜ YÜK ÞE HÝR Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen E be veyn Dav ra nýþ la rý ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Pe di at rik Nö ro log Prof. Dr. Sa bi ha Pak tu na Kes kin ö nem li me saj lar ver di. Hal kýn gös ter di ði bü yük il gi ye te þek kür e den Kes kin, e be veyn le rin ço cuk la rýn ge li þi mi ne ver dik le ri ö nem den do la yý din le yi ci le ri ni kut la dý. Prof. Dr. Kes kin, an ne-ba ba nýn ço cu ða kar þý gö rev le ri, o to ri te, ö dül-ce za kav ram la rý nýn bo yu tu, ço cu ðun ge li þim sü reç le ri ve a ka de mik per for mans tan bek len ti nin bo yu tu ko nu la - rýn da e be veyn le re bil gi ver di. A i le de ço cu ðun ye ri ve ö ne mi ne dik kat çe ken Kes kin, ço cu ða kar þý o to ri te kur mak ta ya pý lan yan lýþ la ra de ði ne rek, Ço cuk la ra o to ri te kur mak on la ra ba ðý rýp ça ðýr mak de ðil, tu tar lý ol mak týr di ye ko nuþ tu. An ne-ba ba nýn ço cuk lar i le i le ti þim kur ma da, do kun ma ol gu su nu mut la ka kul lan ma la rý ge rek ti ði ni söy le yen Prof. Kes kin, e be veyn do kun ma la rý nýn ço cu ða sý cak mo le kül sal gý - la dý ðý ný ve bu nun ço cuk lar a çý sýn dan mut lu luk ve ri ci ol du ðu nu i fa de et ti. Ço cuk la ra ve ri le cek en bü yük e ði ti min sý cak bir yu va ol du ðu nu be lir ten Kes kin, E ði tim ö dül le o lur. E ði tim de ce za nýn ye ri yok tur. Ba ðý rýp ça ðýr ma i le ya da da yak la ço cu ða yak laþ mak, ço cuk lar da bü yük du rak sa ma la ra se bep o lur. Ý le ti þi mi zor laþ tý rýr di ye ko nuþ tu. Kon fe rans son ra sýn da Kes kin din le yi ci ler den ge len so ru la rý da ce vap la dý. Mü þer ref Ak soy / An tal ya Pe di at rik Nö ro log Prof. Dr. Sa bi ha Pak tu na Kes kin Ca il lo u çocuklar için Ýs tan bul da DÜN YA CA ün lü çiz gi film kah ra ma ný Ca il lo u nun ti yat ro o yu nu nun Ýs tan bul ga la sý ya rýn sa at da Zey tin bur nu Kül tür Mer ke zi nde ger çek le þi yor. Gös te ri me gir di ði bütün ül ke ler de ör nek dav ra nýþ la rýy la ço cuk la rýn kal bin de taht ku ran çiz gi film Ca il lo u nun mü zi kal ti yat ro sun da ço cuk lar u nu tul maz bir gün ge çi re cek ve Ca il lo u i le ta nýþ ma im kâ ný bu la cak lar. 0(212) nu ma ra lý te le fon dan ge niþ bil gi a lý na bi lir. Said Temur / Ýstanbul SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR ALMANYA'NIN KÖLN ÞEHRÝNDE ÝNÞA EDÝLEN, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝ VE KÜLLÝYESÝ OLAN, DÝTÝB MERKEZ CAMÝÝ VE KÜLTÜR MERKEZÝ KOMPLEKSÝNÝN KABA ÝNÞAATI TAMAMLANDI. AV RU PA NIN en bü yük ve mo dern ca mi ve kül li ye si o lan ve Al man - ya nýn Köln þeh rin de Di ya net Ýþ le ri Türk Ýs lâm Bir li ði (DÝ TÝB) ta ra fýn - dan in þa e di len DÝ TÝB Mer kez Ca - mii ve Kül tür Mer ke zi komp lek si nin ka ba in þa a tý ta mam lan dý. Ka ba in þa - a týn ta mam lan ma sý, Köln Bü yük þe - hir Be le di ye Baþ ka ný Jür gen Ro ters (SPD), ca mi in þa a tý na i zin ve ril me - sin de ö nem li kat ký sý o lan es ki Baþ kan Fritz Schram ma, Tür ki ye nin Köln Baþ kon so lo su Mus ta fa Ke mal Ba sa, ca mi nin mi ma rý Pa ul Böhm ün de ka týl dý ðý bir tö ren le kut lan dý. Tö re ne Al man med ya sý nýn bü yük il gi gös - ter me si dik kat çek ti. A çý lýþ ta bir ko - nuþ ma ya pan Baþ kan Jür gen Ro ters, E ðer Müs lü man lar Al man ya da bü - yük ve gös te riþ li bir ca mi in þa e di - yor lar sa, bu nor mal leþ me nin, bu ra - da ye ni bir va tan bul duk la rý nýn i þa - re ti dir. Kim in þa e di yor sa o ka lýr. Bu ra da Al man ya da, Köln de in þa e - den, bu ra da ye ni e vi ni bul muþ, i çin - de o tur du ðu, ça lýþ tý ðý ve di ni ni pra ti - ðe dök tü ðü ye ni bir ev bul muþ de - mek tir de di. EN TEG RAS YO NUN Ý ÞA RE TÝ Ca mi ve Kül tür Mer ke zi nin in þa e dil me si nin, dýþ lan ma ve sý nýr lan ma - nýn tam ter si bir du ru mu or ta ya koy du ðu nu be lir ten Ro ters, Bu da - ha faz la en teg ras yo nu ha ber ve ri - yor. i fa de le ri ni kul lan dý. Bir po li ti ka - cý nýn en ö nem li gö rev le rin den bi ri - nin va tan daþ la rýn il gi ve ih ti yaç la rý ný göz lem le me ve ba rýþ i çin de bir lik te hayat i çin den ge li þe kil de an ga je ol - mak ol du ðu nu ha týr la tan Ro ters, DÝ - TÝB in ca mi in þa at iz ni ve in þa sý sý ra - sýn da baþ ta Ca mi Da nýþ ma Ku ru lu ol mak ü ze re çe þit li ça lýþ ma lar la va - tan daþ la rý i þin i çi ne kat ma sýn dan do - la yý kut la dý. DÝ TÝB Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Or han Bi len i se Ý çin de bu lun - du ðu muz bu bü yü le yi ci gün geç miþ - ten bu gü ne, o ra dan biz le ri or tak bir ge le ce ðe ta þý yor. Bu mi henk ta þý na he pi niz kat ký da bu lu nu yor su nuz. de di. Bu bi na nýn bir i ba det ha ne, Müs lü man la rýn me ka ný ol mak tan da ha faz la sý ol du ðu nu vur gu la yan Or han Bi len, Bu, or tak bir ge le ce ðe, kar deþ li ðe, to le ran sa, bu luþ ma ya i - nanç týr. Bir u mut, di lek ve ha yal ler e vi dir. Ýs lâm ve di ðer din ler de ki bu in san cýl lýk bi zi bir a ra ya ge ti ri yor. Bir bi ri mi zi an la ma, sev me ve to le - rans su nu yor. Bi na bu na da hiz met e de cek. di ye ko nuþ tu. Köln / cihan En modern cami Almanya'nýn Köln þehrinde Diyanet Ýþleri Türk Ýslâm Birliði'nin inþa ettirdiði DÝTÝB Merkez Camii ve Kültür Merkezi konpleksi, Avrupa'nýn en büyük ve en modern camisi olma özelliðini taþýyor. CEMAAT KÜTÜÐÜ SÝSTEMÝ ÝLE MÜSLÜMANLARIN HAKLARI KORUNACAK DÝYANET Ýþleri Türk Ýslâm Birliði (DÝTÝB) Almanya da yaþayan Müslümanlarýn güç birliði yapmalarý ve haklarýný aramalarýný daha da kolaylaþtýrmasý için cemaat kütüðü çalýþmalarýna baþladý. DÝTÝB Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Kýlýçarslan, Almanya da Ýslâm dininin resmen bir din statüsünde tanýnmasý, camilerin kilise ve havralar gibi mabet muamelesi görmesi ve imamlarýn papazlar ve hahamlarla ayný konumda olmasýnýn yaný sýra Müslüman çocuklarýn okullarda Federal Anayasa da belirtilen þartlara dayalý bir Ýslâm Din Dersi verilmesini saðlamak için bu adýmý attýklarýný söyledi. Kýlýçarslan, Cemaat kütüðü sayesinde Müslümanlarý kayýt altýna alarak varlýklarýný korumayý ve resmî muhatap olarak tanýnmayý hedefliyoruz. dedi. Din dersini vermek için dini cemaatlerin üye sayýsýný kayýt altýna almasý Almanya þartlarýnda önem taþýyor. Almanya da yaklaþýk 900 bin civarýnda okul çaðýnda Müslüman çocuðun yaþadýðýný tesbit eden DÝTÝB, ilk olarak belli bir üye sayýsýna sahip olduðunu Alman makamlarýna ibraz edecek. Amaç, Ýslâm Din Dersi ni organize edebilecek bir altyapý oluþturmak ve devletin þartlarý yerine getirmiþ muhataplarý arasýnda yer almak. Münih / cihan Pa muk fi yat la rý 150 yý lýn zir ve sin de n DÜN YA NIN en bü yük ü re ti ci le ri a ra - sýn da yer a lan A vus tral ya, Pa kis tan ve Çin de ki sel ler dolayýsýyla pa muk fi yat la - rý son 150 yý lýn en yük sek se vi ye si ne çýk - tý. U lus lar a ra sý pi ya sa lar da pa muk fi - yat la rý yüz de 2.4 yük se liþ le do la ra ka dar yük sel di. A na list ler fi yat la rýn art - ma sýn da pa nik a lým la rý nýn et ki li ol du ðu - nu be lir ti yor.fi yat la rýn ü re ti min dur du ðu A me ri kan iç sa va þý sý ra sýn da ki se vi ye ye gel me sin de Çin in pa muk it ha la tý nýn ge - çen yýl yüz de 86 o ra nýn da art ma sý nýn da pa yý ol du. Pa muk fi yat la rý O cak or ta sýn - dan bu ya na yüz de 30 yük se liþ kay det ti. Pa muk ta ki ar týþ so nu cu teks til ü rün le ri - nin fi yat la rý nýn hýz la týr ma na bi le ce ði be - lir ti li yor. Ýstanbul / aa Si ga ra yý bý ra ka na bir ma aþ ik ra mi ye n SÝ VAS TA bir res to ran sa hi bi, si ga - ra yý bý ra kan per so ne li ne de 1 ma aþ ik - ra mi ye ve re ce ði ni a çýk la dý. Se ba ti bey Ca fe - Res to rant sa hi bi Se ba ti Ma nav, 9 Þu bat Dün ya Si ga ra yý Bý rak ma Gü nü ön ce si bir kam pan ya baþ lat tý. Kam - pan ya hak kýn da ba sýn top lan tý sý dü - zen le yen Ma nav, kam pan ya çer çe ve - sin de iþ ye rin de 10 li ra o lan Ýs ken der ke ba býn fi ya tý ný 7 li ra ya in dir dik le ri ni a - çýk ladý. Ayrýca, si ga ra yý bý ra kan 5 ça lý - þa ný ný da ö dül len dir di. Si ga ra yý bý rak tý - ðý hal de ye ni den baþ la yan iþ çi le rin söz leþ me si ni son lan dý ra ca ðý ný be lir ten Ma nav, bir yýl sü rey le si ga ra ya tek rar baþ la ma yan iþ çi le ri ne i se bir ma aþ ö - dül ve re ce ði ni a çýk la dý. Si ga ra bý rak ma ka ra rý a lan iþ çi ler, pat ron la rý ný gö zü ö - nün de cep le rin de ki son si ga ra la rý ký ra - rak çö pe at tý. Sivas / cihan OD TÜ ilk 500 e gir di n OD TÜ, mer ke zi Ýs pan ya da bu lu - nan Cyber met rics La bo ra tu var la rý ta - ra fýn dan ya pý lan a raþ týr may la Dün - ya nýn en i yi 500 ü ni ver si te si sý ra la - ma sý na gir me yi ba þar dý. OD TÜ, dün - ya da ki 19 bin ü ni ver si te nin de ðer len - di ril di ði We bo met rics Ran king of World U ni ver si ti es sý ra la ma sýn da, bu yýl 321. sý ra da yer a la rak, dün ya nýn ilk 500 ü ni ver si te si a ra sý na gi ren tek Türk ü ni ver si te si ol du. OD TÜ, al dý ðý top lam pu an i le Av ru pa ü ni ver si te le ri i çin de 123 ün cü, As ya ü ni ver si te le ri i - çin de 35 in ci sý ra da yer al dý. Ýlk 500 ü - ni ver si te nin 198 i ABD ve Ka na da da, 220 si Av ru pa da, 47 si i se As ya ül ke - le rin de bu lu nu yor. Ankara / aa A týk i lâç lar e ko no mi ye ka zan dý rý la cak AN KA RA NIN Po lat lý il çe sin de Kent Kon se yi ta ra fýn dan baþ la - tý lan kam pan ya kap sa mýn da ev - ler de a týl va zi yet te bu lu nan i - lâç la rýn top la na rak ih ti yaç sa hi - bi ki þi le re u laþ tý rýl ma sý, e ko no - mi ye ka zan dý rýl ma sý a maç la ný - yor. Tö ren de söz a lan Kent Kon seyi Baþ ka ný Þaban Yýl maz, 10 a det a týk i lâç ku tu su nu Po - lat lý Sað lýk Grup Baþ kan lý ðý, kay ma kam lýk, be le di ye ve þe - hir de bu lu nan 5 a det sað lýk o - ca ðý na bý rak týk la rý ný be lirt ti. A - týk i lâç la rýn top lan dýk tan son ra Son yapýlan araþtýrmada, dünyada 500 milyon kiþinin obez olduðu açýklandý. A RAÞ TIR MA LA RA gö re dün - ya da 500 mil yon ki þi o bez. Uz - man lar, kalp ve da mar has ta - lýk la rý na, hat ta kan se re dâ ve ti - ye çý ka ran o be zi te ye kar þý a ci - len ted bir a lýn ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor. Ye ni ya pý lan bir a raþ - týr ma nýn çar pý cý so nuç la rý, dün ya da o be zi te ger çe ði ni bir kez da ha göz ler ö nü ne ser di. A raþ týr ma ya gö re, dün ya ü ze - rin de 205 mil yon er kek ve 297 mil yon ka dýn a þý rý ki lo lu ya ni o bez. Bu du rum, son 30 yýl da o bez sa yý sý nýn 2 kat art tý ðý an - la mý na ge li yor. Uz man la ra gö - re, o be zi te nin yay gýn lý ðý ge liþ - miþ ve az ge liþ miþ ül ke ler de fark lý lýk gös ter mi yor. Meselâ, yük sek ko les te rol ve tan si yon Sað lýk Grup Baþ kan lý ðý ta ra fýn - dan kon tro lü nün ya pý lýp kul la - ným ta ri hi bi ten le ri im ha et tik - ten son ra ih ti yaç sa hi bi ki þi le re u laþ tý ra cak la rý ný ak tar dý. Yýl - maz, Tril yon lar ca li ra de ðe rin - de i lâç ev le rin ec za do lap la rýn - da a týl va zi yet te bek li yor. Bu ça - lýþ ma mýz la ih ti yaç sa hi bi hem - þe ri le ri mi zin dert le ri ne der man o la ca ðýz hem de bu i lâç la rý e ko - no mi ye ka zan dý ra ca ðýz. Ül ke - miz de ev ler de 2 bu çuk tril yon luk a týk i lâç la rýn çü rü dü ðü he sap lan - mak ta dýr. de di. Polatlý / cihan 10 ki þi den bi ri o bez va k'a la rý nýn a zal dý ðý ge liþ miþ ül ke ler de o be zi te teh dit o luþ - tur ma yý sür dü rü yor. Zi ra Av - ru pa da ye tiþ kin nü fu sun ya rý sý ya faz la ki lo lu ya da o bez. Uz - man lar bu du ru mu tsu na mi ye ben ze ti yor. Kalp-da mar has ta - lýk la rý na ve kan se re dâ ve ti ye çý - ka ran o be zi te, kon trol al tý na a - lý na maz sa baþ ka has ta lýk la rý te - tik le ye ce ði ne dik kat çe ki yor. E KO NO MÝK MA LÝ YE TÝ DE YÜK SEK O be zi te, sað lýk har ca ma la rý - na da yük ge ti ri yor. A me ri ka Bir le þik Dev let le ri nde sað lýk har ca ma la rý nýn yüz de 10 u nu o be zi te so nu cu o lu þan has ta - lýk lar o luþ tu ru yor. Kur ân ez ber le yen mah kûm lar ser best KÖR FEZ ül ke le rin den Ku veyt te Ku r'ân-ý Ke rim i baþ tan son ra ez ber le yen mah kûm - la rýn her yýl i lân e di len E mir af fý ndan ya - rar la na bi le cek le ri bil di ril di. Ba ðýþ ve Ýs lâ mî Ýþ ler Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, bu ka rar i le mah kûm la rýn ýs lâ - hý ve yük sek de ðer ler le do na týl mýþ þe kil de top lu ma ye ni den en teg re e dil me si he def le - ni yor. Ye rel med ya da çý kan ha ber ler de ba - kan lýk, Ku veyt, mah kûm la rýn ýs lâh e dil - me si po li ti ka sý çer çe ve sin de di nî na si hat prog ra mý uy gu la mak ta dýr. Prog ram da hi - lin de mah kûm lar ders le re ka týl mak ta ve ha re ket le ri ne di sip lin kat ma a ma cýy la Kur ân-ý Ke rim i öð ren mek te dir. Ba þa rý la - rý na gö re de E mir in af fý na hak ka za na cak - lar dýr de di. Ba kan lýk ka yýt la rý na gö re son o la rak prog ra ma 137 mah kûm kay dol du. Ön ce ki yýl lar da 200 ün ü ze rin de ka tý lým cý - nýn ol du ðu i fa de e dil di. A da let Ba kan lý ðý, Kur ân ý ez ber le yip ha fýz o lan mah kûm la - rýn af fa da hil ol ma sýy la il gi li ha len bel li bir yö net me lik ol ma dý ðý ný be lirt ti. Fa kat Ba ðýþ ve Ýs lâ mî Ýþ ler Ba kan lý ðý nýn Kur ân ý ez ber - le yen mah kûm la rýn ge le cek te af fa da hil e - dil me le ri ni sað la ya cak bir tek lif ü ze rin de ça lýþ tý ðý kay de dil di. Kuveyt / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı