İŞTE İSTANBUL UN. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010"

Transkript

1 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI KOBİ LERİ HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL Türkiye, müzakerelerde adalet bekliyor Turkey is expecting fairness in negotiations Suriye de yatırım fırsatı Investment opportunity in Syria Limanlara en çok ithal madde boşalttık We mostly discharged imported raw materials to the ports

2 BA KAN DAN-FROM THE PRESIDENT Gururland ran başar öyküleri Elating success stories Türkiye de mevcut irketlerin neredeyse tamam na yak n küçük ve orta ölçekli i letmelerden olu uyor. KOB 'lerimiz, istihdam n yüzde 76's n, katma de erin yüzde 20'sini olu turuyorlar. Bu i letmelerimiz, üretim ve istihdama sa lad klar büyük katma de erlerle, Türkiye ekonomisinin en dinamik unsurlar d r. Fakat sürekli de i en rekabet ko ullar nedeniyle KOB ler, hem iç pazarda hem de d pazarlarda zorlan yor. Bu zorluklar n ba nda da finans teminindeki güçlükler geliyor. Çok aç kt r ki de i en rekabetçi artlara ayak uyduran, rekabetçi ve yüksek katma de er olu turan KOB lerin desteklenmesi gerekiyor. stanbul Ticaret Odas olarak, 2004 y l ndan beri düzenledi imiz Ba ar l KOB Yar mas ile bu firmalar m z cesaretlendirip destekliyoruz. Bu yar mam z, tüm üyelerimize, Yan Sanayi Borsas üyelerine ve Kalk nmada Öncelikli Yöreler kapsam ndaki illerde faaliyette bulunan tüm KOB lere aç k. Dereceye giren i letmelerimizi bugüne kadar be kategoride ödüllendiriyorduk. Bu y l ise Ba ar l Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu kategorisini de dahil ettik. Böylece hem mesleki e itime hem de i letmelerimizin kalifiye eleman ihtiyac na dikkat çekip, destek olmak istedik. Ba ar l i letmelerimizin ödüllendirildi i törenimize Ba bakan Say n Recep Tayyip Erdo an ile Sanayi ve Ticaret Bakan Say n Nihat Ergün ün de kat lmas ; hem i letmelerimize hem bize güç verdi. Dilerim ald m z bu güç ile ayn zamanda bölgesel kalk nm l k ve refah seviyesinin yükseltilmesinde de önemli bir i lev üstlenen KOB lerimiz için yeni bir rüzgâr yakalar z. Bir atasözümüz, Küçük suda büyük bal k olunmaz der. te güç verece imiz her bir KOB iç pazar m z büyüterek, dünya ticaretindeki pay m z misliyle art rarak büyük sulara aç labilecektir. Ba ar l KOB lerimizin öykülerini okuyunca, bu ba ar ya her zamankinden daha çok yak n oldu umuzu anlayacaks n z. Bir dahaki say da bulu mak dile iyle. Almost all of the companies operating in Turkey are small and medium-sized enterprises. The SME s provide 76 percent of the employment, and 20 percent of the venues. These enterprises are among the most dynamic elements of Turkish economy, thanks to their major contribution to the production and employment. Yet, SME s face difficulties both in the domestic market, and abroad, due to ever changing terms of competition. The leading one among such difficulties arises while catching funds for financing. It is clear that competitive SME s that contribute to the economy and adapt well to the changing competitive environment need to be supported. As Istanbul Chamber of Commerce, we try to encourage and support these firms with the "Successful SME Awards" we have been giving since The Successful SME s Awards is open to all ICOC members, the Turkish Subcontracting Exchange Members, and all SME s in the provinces within the scope of Priority Development Regions. So far, we have provided awards to successful enterprises in five categories. This year, we have added the category of Successful Vocational High-Schools or Vocational Training Institutes. Thus we intend to direct attention to the importance of vocational training and the qualified personnel needs of enterprises, while supporting successful institutions at the same time. The presence of the Prime Minister, Recep Tayyip Erdo an as well as the Ministry of Industry and Trade, Nihat Ergün in the award ceremony encouraged both ICOC and the successful enterprises. I hope this encouragement may help us in catching a new wind for our SME s, which take an important role for improving the regional development and increasing welfare levels. A well known proverb says "You can't be a big fish in a small pond." Every SME we support will extend the size of our domestic market, increase our share of the global trade, and as a result, will be ready to sail for larger seas and oceans. Reading the success stories of our SME s will help you grasp how we stand closer than ever to realize this ultimate aim of expansion. Hope to see you on the next issue. DR. MURAT YALÇINTA İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

3 Ç NDEK L stanbul Ticaret Odas Ad na mtiyaz Sahibi Owner on Behalf of the stanbul Chamber of Commerce Dr. Murat Yalç nta SAYI/NUMBER 94 KASIM/NOVEMBER Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz leri Müdürü Puplications Coordinator and Editor-in-Chief Dr. Cengiz Ersun TO Yay nlar Koordinatörü ICOC Puplications Coordinator smail en Yay n Kurulu Publishing Committee Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Kenan Öztekin Dr. Ahmet Naci Helvac efik Memi Zeliha Aslan Tamer Çerçi Do an Erdo an Genel Yay n Yönetmeni Executive Editor Zeliha Aslan Haber Koordinatörü News Coordinator Tamer Çerçi Haber Merkezi Press Department Reporters Dilek Ülker, Soyhan Alpaslan, lker Ba öz, Canan Bilgin, Nuran Çapk n, Yahya Gül, Dil ah Keflio lu, Nalan Söylemez, Fedai Y ld r m m Adres / Address STANBUL T CARET ODASI STANBUL CHAMBER OF COMMERCE, Re adiye Cad. Eminönü- stanbul / Turkey Telefon numaralar / Telephone numbers (44 lines) Bas n Yay n ubesi / Press Department Tel: Fax: Internet: Tasar m / Design Taze Ajans Bask / Publishing Alt noluk Yay n ve Sanayi A.. Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n Yay n Tarihi: Bu dergi içeri indeki tüm yaz ve resimler, kaynak gösterilmeksizin ve izin al nmaks z n kullan lamaz. Tüm yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. The contents of this magazine may be repoduced by mentioning the source all responsibility of the views expressed and pictures published in this Review belong to the authors of the articles 10 4 G da sektörü SIAL deydi Food industry at sial CeBIT 2011 için Partner Ülke protokolü imzaland Partner Country protocol signed for CeBIT 2011 Teknopark stanbul ABD de tan t ld Technopark Istanbul lounched in the US Çek Cumhuriyeti nden i adamlar TO yu ziyaret etti Businessmen from the Czech Republic visited ICOC ranl i adamlar i birli i için TO da Iranian businessmen at ICOC for collaboration KOBET C in final konferans yap ld KOBETIC s final conference was held New York valili i stanbul da ofis açt The governorship of New York has opened a bureau in stanbul Afganistan dan, Ticaret Odas kural m önerisi A proposal from Afganistan: Let s establish a chamber of commerce 9 uncu birli i Günleri 9 th Cooperation Days KAPAK-COVER te stanbul un un en ba ar l KOB leri Here are the most successful SME s of stanbul H BE REHBER -GRANT GUIDELINES Do u Marmara daki KOB lere özel destek var Special support to SME s in the eastern Marmara region ARA TIRMA-RESEARCHRESEARCH Mikro finansman n ad var ama yasas yok Microfinance has a name but no law EKONOM DÜNYA-WORLD ECONOMY AB nin tavr, Türkiye yi Gümrük Birli i nden ayr lma noktas na getirebilir The EU s attitude may push Turkey to pull out from the Customs Union EKONOM TÜRK YE-TURKISH TURKISH ECONOMY Türkiye kendisine yönelik asimetrik ilgi yi iyi de erlendirmeli Turkey must utilize wisely the Asymmetric Interest shown towards her

4 ER-CONTENTS ANALİZ-ANALYSIS İşte yeni büyük oyun! This is the new great game! AB AJANDASI-EU AGENDA Türkiye müzakerelerde adalet bekliyor Turkey expect fairness in negotiations HEDEF PAZAR-TARGET MARKET Suriye de yatırım fırsatı Investment opportunity in Syria FUAR-FUAR Hannover Messe için geri sayım başladı Countdown starts for Hannover Messe TAŞIMACILIK-TRANSPORTATION Limanlara en çok ithal hammadde boşalttık We mostly discharged imported raw materials to the ports İSTANBUL-ISTANBUL 500 eserin iziyle 8 bin yıllık tarih An 8,000 year history traced by 500 artefacts SERGİ-SERGİ 1400 üncü yılında Kur an Holy Qur an in its 1400th year KAYBOLAN MESLEKLER DIMINISHING PROFESSIONS Hayatımızdan kayıp gitti buzdaki dansçılar gibi BAKIRCILIK Like dancers on ice, it slipped away from our lives Coppersmithing ASIRLIK ÇINARLAR AGE-OLD VETERANS Nedim Yel: İlkelerinize bağlı olun Nedim Yel: Loyal to your principles SEKTÖREL AÇIKOTURUM SECTORAL OPEN FORUM Yüksek maliyet ve elde kalan hurda zorluyor High costs and scrap stocks create problems VERGİ-TAX Orta Vadeli Program uygulaması Medium-term program implementation KİTAPLIK-BOOKSHELF EKONOMİK VERİLER ECONOMIC INDICATORS ADRESLER-ADDRESSES İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

5 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC GIDA SEKTÖRÜ SIAL DEYDİ FOOD INDUSTRY AT SIAL 6 ncı sırada yer aldı. İki yılda bir Fransa nın başkenti Paris te düzenlenen SIAL Uluslararası Gıda Fuarı, Türk firmalarının son teknolojiyle üretilmiş birbirinden farklı ve yenilikçi ürünlerine ev sahipliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası organizasyonu ile Türkiye den 128 firma, 4 bin 356 metrekarelik milli stant alanında yer aldı. Ayrıca 41 şirkette fuara bireysel olarak katıldı. Fuara daha fazla firmanın katılımını sağlamak isteyen İTO, önceki fuarda 150 metrekare olan kendi standını da 30 metrekareye indirdi. Türkiye, 105 ülkenin katıldığı fuarda bu yılki 128 firma ve 4 bin 356 metrekarelik alanıyla milli katılım düzeyindeki sıralamada Fransa ve İtalya nın ardından 3 üncü ülke katılımları sıralamasında ise İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, fuara katılan firmaları ziyaret ederek takdir beratlarını dağıttı. Dr. Yalçıntaş, 1988 yılından beri SIAL e katılıyoruz. 10 firmayla başladık, bugün 128 firmaya ulaştık. Ama asıl artış Türkiye gıda ve içecek sektörünün ciddi anlamda gelişmeye başladığı 2000 yılından sonra oldu. Bu da Türkiye de gıda sektörünün gelişimini gösteriyor. Diğer ülkeler bizi çok ciddi rakip olarak görüyor dedi. SIAL International Food Trade Fair, held every two years in France s capital, Paris hosted innovative products, all different from each other of Turkish firms produced using stateof-the-art technology. Under the organization of Istanbul Chamber of Commerce, 128 firms from Turkey were in the national booth area of 4,356 sqm. Furtlemore, 41 companies participated in the trade fair individually. Wishing to have more firms participating in the exhibition, ICOC reduced its own booth area which was 150 sqm in the previous trade fair down to 30 sqm. At this year s trade fair with 105 country participants, Turkey ranked third after France and Italy in national participation rankings and 6th in country participation rankings with 128 firms and 4,356 sqm of participation area. Visiting the firms the trade fair ICOC President of the Board Dr. Murat Yalçıntaş handed out certificates of appreciation. Dr. Yalçıntaş said: We have been participating in SIAL since We started with 10 firms, reaching 128 today. However, the main growth took place after 2000 when the Turkish food and beverage industry started to develop seriously. This demonstrates the progress of the food industry in Turkey. Other countries consider us to be very strong rivals. CeBIT 2011 İÇİN PARTNER ÜLKE PROTOKOLÜ İMZALANDI PARTNER COUNTRY PROTOCOL SIGNED FOR CeBIT 2011 İTO, Hannover Sanayi Fuarı, Anuga Gıda Fuarı ve Frankfurt Kitap Fuarı nın ardından dünyanın en önemli teknoloji fuarı CeBIT te Türkiye ye Partner Ülke ayrıcalığını yaşatacak. Türkiye nin 2011 yılı Partner Ülkesi olması ile ilgili işbirliği protokol İTO ile CeBIT organizatörü Deutsche Messe arasında 7 Ekim de törenle imzalandı. İmza törenine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Oliver Liersch, Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi ve CeBIT Direktörü Ernst Raue, BITKOM Başkan Yardımcısı Heinz Paul Bonn katıldı. Almanya nın Hannover kentinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Şansölye Angela Merkel tarafından açılışı yapılması beklenen fuarda, şirketlerarası tüm ilişkiler İTO ile Deutsche Messe aracılığıyla yürütülecek. Following the Hannover Industrial Fair, Anuga Food Fair and Frankfurt Book Fair, ICOC is now going to represent Turkey and will have the privilege of being a Partner Country at CeBIT, the most important technology trade fair of the world. The protocol of collaboration for Turkey s becoming Partner Country for year 2011 was signed in a ceremony on October 7 between ITO and CeBIT s organizer Deutsche Messe. Dr. Murat Yalçıntaş, President of Istanbul Chamber of Commerce; Dr. Oliver Liersch, Undersecretariat of Ministry for Economy, Employment and Transportation of Lower Saxony Province; Ernst Raue, Member of the Board of Deutsche Messe AG, and CeBIT Director; and Heinz Paul Bonn, Vice-President of BITKOM attended the signing ceremony. All inter-company relations will be conducted by ICOC and Deutsche Messe at the trade fair expected to be opened by the Prime Minister, Recep Tayyip Erdoğan and Chancellor, Angela Merkel at the city of Hannover, Germany. -4- İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER 2010

6 TEKNOPARK İSTANBUL ABD DE TANITILDI TECHNOPARK ISTANBUL PROMOTED IN THE US Amerikan-Türk Konseyi nin (ATC) 29. yıllık konferansı Washington da gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da katıldı. Dr. Yalçıntaş, konferansta özel sektör ve savunma sanayi işbirliğine ilişkin bir konuşma yaptı. Başkan Dr. Yalçıntaş, özel sektör-savunma sanayi işbirliğinin en somut ve güncel örneği olan Teknopark İstanbul u ABD nin en büyük savunma şirketlerine anlattı. Dr. Yalçıntaş, İTO ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) işbirliğinde kurulan Teknopark İstanbul un bu ortaklıktan aldığı güç ile bölgesinin en güçlü teknoparkı olacağını vurguladı. Dr. Yalçıntaş, Nisan 2009 da ABD Başkanı Barack Obama nın ziyaretiyle Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik ortaklık tan, model ortaklığa yükseldiğine işaret etti. Dr. Yalçıntaş, Bana göre, savunma sanayii iki ülke arasındaki model ortaklık uygulamasının başlayacağı, çok iyi bir temeldir, büyük bir fırsattır. Özellikle Başkanlığını yürüttüğüm İstanbul Ticaret Odası ile Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın birlikte gerçekleştirdikleri İstanbul Teknopark ı bunun için çok anlamlı bir fırsattır. Biz, model ortaklığımızı teknoparkla, ticaretle geliştirip işbirliklerimizi yeni ufuklara taşıyabiliriz diye konuştu. American-Turkish Council s (ATC) 29th annual conference was held in Washington. President of Istanbul Chamber of Commerce Dr. Murat Yalçıntaş was among the attendants. Dr. Yalçıntaş delivered a speech at the conference on the collaboration between the private sector and the defence industry. President Dr. Yalçıntaş described Technopark Istanbul which is the most concrete and current example of the collaboration between the private sector and the defence industry to the largest defence corporations of the US. Dr. Yalçıntaş stressed that Technopark Istanbul, set up under the collaboration of ICOC and Undersecretariat of Defence Industry (SSM), will become the most potent technopark of its region through the strength it gets from this partnership. Dr. Yalçıntaş pointed out that Turkish-US relationship moved from strategic partnership to model partnership with the visit of US President Barack Obama in April Dr. Yalçıntaş added: For me, the defence industry is a very good basis for the commencement of the model partnership implementation between the two countries; it is a great opportunity. Istanbul Technopark realized jointly by Istanbul Chamber of Commerce whose chairmanship I am in charge of and our Undersecretariat of Defence Industry is a very meaningful opportunity for this. Developing our collaboration with Technopark, with trade. We can take our model partnership to new horizons, ÇEK CUMHURİYETİ NDEN İŞADAMLARI İTO YU ZİYARET ETTİ BUSINESSMEN FROM THE CZECH REPUBLIC VISITED ICOC Çek Cumhuriyeti nden işadamları, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Irena Krasnicka nın başkanlığında İTO yu ziyaret etti. Çek heyetini İTO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Demir karşıladı. Demir, İTO olarak Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden oldukça memnun olduklarını söyledi. Her iki ülkenin de ticari hacimlerinin hızla büyüdüğünü hatırlatan Hasan Demir, Çek Cumhuriyeti nin, Türkiye deki genç ve dinamik nüfusu göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Toplantının ardından iki ülke işadamları ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Businessmen from the Czech Republic under the leadership of the Czech Republic Istanbul Chief Consul Irena Krasnicka were guests of ICOC. The Czech delegate was welcomed by ICOC Member of the Board, Hasan Demir. Demir remarked that as ICOC, they were very pleased from the development of the economic relationships between Turkey and the Czech Republic. Noting that the trade volumes of both countries grew rapidly, Hasan Demir pointed out that the Czech Republic should not disregard the young and dynamic population in Turkey. The businessmen of the two countries also held bilateral meetings afterwards. İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

7 TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC İRANLI İŞADAMLARI İŞBİRLİĞİ İÇİN İTO DA IRANIAN BUSINESSMEN AT ICOC FOR COLLABORATION ran n Kazvin Eyaleti ne mensup i adamlar, stanbul Ticaret Odas n ( TO) ziyaret etti. Ziyarette, ticaret hacminin art r lmas ve iki ülke i adamlar n n daha fazla ortak proje geli tirmeleri üzerinde duruldu. Kazvin Ticaret Odas Ba kan Hassan Jashidiha ba kanl ndaki ran heyetini kar layan TO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Develio lu, Türkiye ran n Bat ya aç lan kap s olurken, ran da Türkiye nin Do u ya aç lan kap s d r dedi. Bölgenin pek Yolu üzerinde yer ald n hat rlatan Hassan Jashidiha, Kazvin Eyaleti hakk nda bilgi verdi: Bölgemizin sanayisi oldukça geli mi. Temizlik maddesi, motosiklet, diki makinesi, i e, CD, kimyasal maddeler gibi alanlarda oldukça iddial üretimlerimiz oluyor. 44 i adam faaliyet gösteriyor bölgede. 143 maden oca da faal durumda. Bölgenin iklimi tar ma uygun. eker pancar, f st k, kuru üzüm üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Kuru üzümler, Türkiye üzerinden ABD ye bile sat l yor. 60 ülkeye ihracat gerçekle tiriyoruz. Bölgemizde enerji maliyetleri de oldukça uygun. Businessmen from Iran s Kazvin Province visited Istanbul Chamber of Commerce (ICOC). During the visit, the issues related with the increasing of the trade volume and development by the businessmen of the two countries, and ways to develop more new joint projects were discussed. ICOC Member of the Board Mehmet Develioglu, who welcomed the Iranian delegation headed by the Chairman of Kazvin Chamber of Commerce, Hassan Jashidiha, said: Turkey is Iran s gate opening to the West and Iran is Turkey s gate opening to the East. Reminding that the region lies over the Silk Road, Hasan Jashidiha provided the following information on Kazvin Province: The industry in our region is quite developed. We have quite contentious production in the fields like cleaning materials, motorcycles, sewing machines, bottles, CDs and chemicals. 44 businessmen operate in the region. There are 143 mines that are active. The climate of the region is fit to agriculture. We produce and export sugar beets, pistachios and raisins. Raisins are even sold to the US over Turkey. We have exports to 60 countries. The Cost of energy is quite affordable in our area as well. KOBETİC İN FİNAL KONFERANSI YAPILDI KOBETIC S FINAL CONFERENCE WAS HELD Liderli ini TO nun yürüttü ü ve Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen KOB lerin e-ticaret Konusunda E itilmesi (KOBET C) ba l kl mesleki e itim projesinin final konferans yap ld. Proje süresince yap lan faaliyetler hakk nda sunumlar n yap ld konferans n aç l konu mas n TO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Develio lu gerçekle tirdi. Develio lu, e-ticaretin geleneksel ticaretin bir alternatifi olmas aç s ndan i letmelere büyük f rsatlar sundu unu belirtti. nternet kullan m n n yayg nla mas yla e-ticaretteki i lem hacminin büyük bölümünün i letmeler aras nda olaca n n tahmin edildi ini söyledi. Develio lu, özellikle; uygun, elveri li, h zl, güncel, ki iye özel ürün ve hizmet sunmas ndan dolay günümüzde e-ticaret kullan m n n i letmelere oldukça önemli avantajlar sa lad n kaydetti The final conference of the professional training project titled Training of SME's on E-Trade (KOBETIC), which was led by the ICOC and supported by the European Commission, was held. ICOC Member of the Board Mehmet Develio lu delivered the opening remarks of the conference where presentations were made on the activities carried out during the project. As an alternative to traditional trade Develio lu noted that e-trade offered great opportunities to businesses He pointed out that as Internet use becomes prevalent, a major segment of the transaction volume in e-trade will be between businesses. Develio lu remarked that the use of e-trade presently accords highly significant advantages to businesses due to offering of appropriate, convenient, fast, current and customized products and services. -6- İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER 2010

8 NEW YORK VALİLİĞİ İSTANBUL DA OFİS AÇTI THE GOVERNORSHIP OF NEW YORK HAS OPENED A BUREAU IN ISTANBUL New York Valili i ve stanbul Ticaret Odas ( TO), ba ta New York Eyaleti ve stanbul olmak üzere, ABD ve Türkiye aras ndaki ticaret ve yat r m ili kilerini art rmak için önemli bir i birli ine imza att. ABD, Türkiye de ilk resmi ticaret ve yat r m ofisini TO ortakl yla açt. Ye ilköy stanbul Dünya Ticaret Merkezi ( DTM) de hizmete giren New York Eyaleti ve TO Ticaret ve Yat r m Ofisi, ABD nin dünyadaki 17 nci ve Türkiye'deki ilk resmi yat r m ve geli tirme merkezi oldu. Böylece TO, ülkemizin d ticaretini artt rmak üzere fuarlardan Türk ürünleri sergilerine, heyet ziyaretlerinden pazar ara t rmalar na kadar yürüttü ü çal malara bir yenisini daha eklemi oldu. New York Valili i stanbul Ticaret ve Yat r m Ofisi; TO Yönetim Kurulu Ba kan Dr. Murat Yalç nta, ABD nin stanbul Ba konsolosu Scott Frederic Kilner, New York Valili i Ba dan man Samuel Natapoff, ABD Yurtiçi Güvenlik Bakanl Temsilcisi Charles Bartoldus, Ofis Direktörü Ally Ay e Gündüz ün kat ld törenle aç ld. Ortakl k kapsam nda TO, New York Valili i nin Yat r m ve Ticaret Geli tirme Ofisi ne stanbul Dünya Ticaret Merkezi nde ev sahipli i yapacak. New York Eyaleti ve stanbul Ticaret Odas Yat r m ve Ticaret Geli tirme Ofisi, ABD ile i yapmak isteyen Türk i adamlar n n ve Türkiye pazar na ilgi duyan ABD li i adamlar n n u rak noktas olacak. adamlar na talep ettikleri her türlü bilgi, pazar/ ürün ara t rmas, toplu taleplerde inceleme gezisi f rsat ve i amaçl vize ba vurular nda yard m sa lanacak. The Governorship of New York and Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) initiated a significant cooperation in increasing the commerce and investment links between the US and Turkey, and particularly between the State of New York and Istanbul. The US' first official investment and commerce bureau in Turkey has been opened in partnership with the ICOC. The Commerce and Investment Bureau of the New York State and ICOC, opened in World Trade Center of Istanbul (IDTM) at Ye ilköy is the 17th official investment and development center of the US in the whole world, and a first in Turkey. This presents another example of ICOC's activities to increase the exports of our country, adding to a list including activities from fairs to Turkish products exhibitions, from committee visits to market research. New York Governorship's Bureau of Investment and Commerce at Istanbul was opened with a ceremony attended by ICOC President Dr. Murat Yalç nta, US Consul General in Istanbul Scott Frederic Kilner, the Chief of Staff to the Governorship of New York Samuel Natapoff, US Department of Homeland Security Representative Charles Bartoldus, and the Office Director Ally Ay e Gündüz. Within the scope of the partnership agreement, ICOC shall be the landlord of the New York Governorship's Bureau for Development of Investment and Commerce at Istanbul World Trade Center. The Bureau for Development of Investment and Commerce of Istanbul Chamber of Commerce and New York Governorship shall be a busy station for Turkish businessmen intending to do business in the US, and for American businessmen who are interested in the Turkish market. All information required by the businessmen as well as market/product studies will be provided from the bureau, in addition to the opportunities for investigative tours upon collective requests, and assistance for visa applications. AFGANİSTAN DAN, TİCARET ODASI KURALIM ÖNERİSİ A PROPOSAL FROM AFGANISTAN: LET S ESTABLISH A CHAMBER OF COMMERCE Afganistan Ticaret Bakan Yard mc s Ghulam Mohammed Yaylaqi, beraberinde bir grup i adam ile TO yu ziyaret etti. Afganistan Ticaret Bakan Yard mc s Ghulam Mohammed Yaylaqi, Afganistan için Türkiye nin her zaman özel bir öneme sahip oldu unu ve Afgan halk n n Türkiye ye, büyük bir yak nl k besledi ini söyledi. Yaylaqi, ülkesindeki yat r m olanaklar n öyle anlatt : kili ili kilerimizi üst seviyelere ta mak için Afganistan-Türkiye Ticaret Odas kurulmas n istiyoruz. Bu konuda da sizden destek bekliyoruz. Sahip oldu umuz zengin yeralt kaynak rezervlerinin de eri 5 trilyon düzeyinde. Bu kaynaklar Türkiye taraf ndan de erlendirilebilir Accompanied by a group of businessmen Deputy Trade Minister of Afghanistan, Ghulam Mohammed Yaylaqi visited ICOC. Deputy Trade Minister of Afghanistan Ghulam Mohammed Yaylaqi said that Turkey has always been of great significance for Afghanistan and that the people of Afghanistan have a great affinity to Turkey. Yaylaqi described the investment opportunities in his country as follows: We want an Afghanistan- Turkey Chamber of Commerce to be set up for carrying our bilateral relations to higher levels. We expect your support in this regard. The the rich underground resource reserves we own is at the level of 5 trillion. Turkey may invest in these resources and help their utilization. İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

9 TO DAN HABERLER Soyhan Alpaslan NEWS FROM ICOC 9 UNCU İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ 9 TH COOPERATION DAYS Ö nemli i birliklerinin ve ba lant lar n kuruldu u birli i Günleri nin dokuzuncusu gerçekle tirildi. birli i Günleri ne 32 ana sanayici ile 300 yan sanayici kat ld ve 900 den fazla i görü mesi yap ld. T he ninth in the series of Cooperation Days, in which important cooperation and networking activities take place, has just been completed. More than 32 principal industries and 300 subcontracting industries were represented in the Cooperation Days, where more than 900 business meetings took place y l ndan bu yana düzenlenen birli i Günleri ile Türk Yan Sanayi Borsas (TYSB) ana ve yan sanayiciyi tan t rmaya, yabanc meslekta lar ile bulu turmaya devam ediyor. TYSB, Ekim tarihlerinde düzenlenen IX birli i Günleri nde yerli ve yabanc sanayiciyi 9 uncu kez görü türdü. 9. birli i Günleri ne 32 ana sanayici firma ile 300 ü a k n yan sanayici kat ld. Otomotiv, beyaz e ya, demir çelik, elektrik ve elektronik, makine imalat, havac l k, savunma, telekomünikasyon, s tma ve havaland rma, in aat sektörlerinde bulunan ana sanayici firmalar, yan sanayicilerle 900 ikili görü me gerçekle tirdi. NASIL KURULDU? TYSB, stanbul Ticaret Odas ( TO) bünyesinde kuruldu u günden bu yana Türk sanayi için çal yor. TYSB nin kurulu hikâyesi 1990 y l na uzan yor li y llarda ba layan ekonomide reform süreci ile birlikte TO da ticaret, sanayi ile ilgili ara t rmalar n art rd. Yurtd ndaki olanaklar ve yeni pazarlar ara t ran TO bu alanda birçok yenilik ve ara t rman n öncüsü oldu. TO nun kendi üyeleri aras nda yapt ara t rmalar, firmalar n; üretim durumu, makine park, ihracat potansiyeli gibi bilgileri d nda sahip olduklar önemli ihracat potansiyelini de ortaya koymu tu. Üyelerini d a açmak, d a ba ml l n da olanaklar ölçüsünde s n rlamak, rekabet güçlerini geli tirmek ve birbirleriyle ba lant kurmalar n sa lamak için TO, Yan Sanayi Borsas n kurdu. Birle mi Milletler S nai Kalk nma Te kilat n n (UNIDO) i birli iyle 1990'da kurulan bu 'Borsa' Türkiye'de ilk ve tek örnek oldu. Borsa daha sonra; Türk Yan Sanayi Borsas (TYSB) ad n ald ve Türk yan sanayicisine hem yurt içinde hem yurt d nda yeni pazarlar bulmaya, mevcut pazarlar n da geni letmeye ba lad. LK BULU MA 2003 TEYD TYSB, ana sanayinin taleplerini kar larken yan sanayinin de ana sanayiye tan t m n yapt. Hem yerli hem de yabanc ana sanayiyi Türk yan sanayicisi ile geni kapsaml olarak ilk kez 2003 y l nda bir araya getirdi. 1. birli i Günleri ne; Mercedes den Türk Demir Döküm e, John Deer den Arçelik e, Bosh tan Siemens e, Alarko'dan Peugeot'ya kadar say s z dünya devi sanayici kat ld. Bu firmalar n üst düzey ithalat ve sat n alma yöneticileri TO TYSB n n organize etti i birli i Günleri nde yerli yan sanayicilerle bir araya geldi. DÜNYASI SÜREKL OLMASINI STED 2003 y l nda yap lan I. birli i Günleri Türk sanayicisi taraf ndan büyük bir memnuniyetle kar land. Amerika dan, Almanya dan, Fransa dan, Japonya dan ve birçok Avrupa ülkesinden gelen ana sanayici ile Türk yan sanayicinin aras ndaki önemli i birliklerinin de ilk sa lam ad m olan bu etkinlik i dünyas nda büyük yank buldu. dünyas i birli i günlerinin sürekli olmas n istedi. TO, talebi olumlu kar lad ve birli i Günleri ni her y l tekrarlayarak gelenekselle tirme karar ald. TYSB, birli i Günleri organizasyonunun d nda da y l içinde çe itli zamanlarda da daha dar kapsaml ikili i görü meleri düzenliyor. Baz sektörlerden gelen birebir istekleri kar layan TYSB Bosch, Volkswagen, Mercedes gibi firmalarla Türk yan sanayini biraya getiren özel i birli i günleri düzenliyor. The "Cooperation Days" held regularly since 2003 by the Turkish Subcontracting Exchange (TSPX) continue to serve as a meeting ground for the principal and subcontracting industries and their foreign colleagues. TSPX, brought together the domestic and foreign industrialists for the 9th time at the IX. Cooperation Days held on 21-22nd of October. 9. Cooperation Days brought together 32 firms of principal industries and more than 300 subcontracting producers. The principal industry firms of automotive, white goods, iron and steel, electric and electronics, machinery manufacturing, aviation, defence, telecommunications, heating and ventilation, and construction industries made 900 bilateral meetings with subcontracting firms. HOW WAS IT ESTABLISHED? TSPX continues its activities for the benefit of Turkish industry since the day it was established within the ICOC (Istanbul Chamber of Commerce). The establishment of TSPX dates back to With the process of economic reformation that took start in the 1980s, ICOC also increased its research activities concerning trade and industry. Researching for opportunities and new markets abroad, ICOC led numerous innovations and other studies in this field. The research carried out by ICOC within its members revealed that its members had a substantial potential for exports, alongside establishing a catalogue of information about their production status, machinery inventory etc. ICOC founded the Subcontracting Exchange in order to help its members to do business abroad, limit their foreign dependence to an extent, develop their competitive power, and get them to establish connections with one another. This Exchange founded in 1990 with the cooperation of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), is the first and only example of its kind in Turkey. The Exchange was later renamed as the Turkish Subcontracting Exchange (TSPX), and began its quest of finding new markets domestic or foreign for Turkish subcontracting industries, and developing the existing ones. THE FIRST MEETING IN 2003 While meeting the demands of the principal industries, TSPX also served to introduce the subcontracting industry to the principal industries. The first large scale meeting of both domestic and foreign principal industries with the Turkish subcontracting industries took place in year Cooperation Days were attended by numerous world leaders, from Mercedes to Türk Demir Döküm, from John Deer to Arçelik, from Bosch to Siemens, from Alarko to Peugeot. The high level imports and procurement directors of these firms came together with the domestic subcontracting industrialists in the Cooperation Days organized by ICOC - TSPX. THE BUSINESS WORLD ASKED FOR A REGULAR EVENT The first Cooperation Days held in 2003 was met with great satisfaction on the part of Turkish industrialists. This event that brought together the key industrialists of the USA, Germany, France, Japan and many European countries, and Turkish subcontracting industrialists crated a tremendous impact throughout the business world as providing the first solid steps to important partnerships. Subsequently, the business world practically demanded a regularly held event. ICOC accepted the -8- İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER 2010

10 TYSB nin avantajlar Bütün hizmetlere ücretsiz eri me imkan sunuyor. Yeni pazarlara ve yurtd taleplere eri me imkan sa l yor. Türkçe ve ngilizce olarak periyodik bültenlerini üyelerine gönderiyor. Profesyonel olarak talep e le tirme hizmeti veriyor. Üyelerinin uluslararas yan sanayi fuarlar na kat lmas n sa l yor. Yurt d fuarlara, inceleme ve ara t rma gezileri düzenliyor. Üyelerini, dünya çap ndaki sanayi tesislerine inceleme yapmalar için götürüyor. Ücretsiz teknik destek ve dan manl k hizmeti veriyor. Üyelerinin üretimde, ihracatta, rekabette güçlerini art rmalar için e itim seminerleri veriyor. The Advantages of TSPX Provides free access to all services. Provides opportunity to access new markets and international demand. Periodical newsletters in Turkish and English are sent to the members. Offers professional demand match-up services. Enables its members to take part in the international subcontracting industry trade shows and exhibitions. Organizes research and study visits to trade shows abroad. Organizes visits for its members to world leading industrial facilities. Offers free of charge technical support and consultancy services. Offers training seminars to strengthen its members in the production, export and competition aspects. TO ÇATISI ALTINDA birli i Günleri, TO çat s alt nda oldu u için hem ana sanayici hem de yan sanayici için güvenilir, sa lam bir ilk ad m olarak görülüyor. TO nun TYSB üyeleri aras ndan seçti i firmalar, yine TO nun sektörel hedefler çerçevesinde ba lant kurup, Türkiye ye davet etti i yabanc sanayicilerle tan yorlar. Yerli ana sanayi 2003 y l ndan bu yana önemli taleplerinin bir k sm n TYSB üyelerinden kar lamay tercih ediyor. TO TYSB, birli i günleri için, ana sanayici ve al c firmalarla görü erek onlar Türkiye ye davet ediyor. Avrupa dan, Amerika dan, Uzakdo u dan olmak üzere her y l ortalama 30 civar ndaki firmay Türkiye ye getiriyor. Bu firmalar n talepleri i birli i günleri ba lamadan toplan yor. Toplanan talepler, uygun üretim yapan yerli yan sanayici ile e le tiriliyor. Bu e le tirmelerden sonra birli i Günleri nde gerçekle tirilen yüz yüze görü melerde herhangi bir sorun ya anm yor. YILDA 3 B N 500 TALEB ÜYELER NE LET YOR TYSB; y lda yakla k 3 bin 500 talebi üyelerine iletiyor. Bu taleplerin yüzde 75 i yurt d ndan geliyor. TYSB nin üye yan sanayicilerini ana sanayicilerle bulu turma ve yeni i olanaklar sa lama amac yla yürüttü ü en etkili faaliyetlerinden biri olan birli i Günleri nde, yan sanayici firmalar n yüzde 80 i görü tükleri ana sanayici firmalarla ilk defa bu organizasyon sayesinde tan t klar n söylüyor. birli i günlerinde tan an firmalar TO çat s alt nda kurduklar ba lant lar ile hem yurt içine hem de yurt d na aç l yorlar. Borsa, ihracatlar n, cirolar n art ran firmalar n ba ar öyküleriyle dolu. TO, her i birli i günlerinden sonra ve kat ld fuarlarda yan sanayici firmalar yla anketler yap yor. Bu anketlerden ç kan sonuçlara göre Birli i Günleri kapsam nda yap lan görü melerin en az yüzde 10 u i birli ine dönü üyor. Kat l mc lar n yüzde 96 s için ana sanayiciye ula man n en etkin yolu birli i Günleri. request and turned the Cooperation Days into a yearly recurring event. Apart from the Cooperation Days, TSPX holds other bilateral business meetings of narrower focus at various times during the year. In response to some specific demands from certain sectors, the TYSB has so far organized Special Cooperation Days that brought Bosch, Volkswagen, Mercedes and such firms with the Turkish subcontracting industries. UNDER THE ICOC UMBRELLA The Cooperation Days are deemed as a good and confidence inspiring first step for both the principal and the subcontracting industries, since they are held under the ICOC umbrella. Firms that ICOC picks among TSPX members establish connection within the framework of ICOC s sector aims and meet the foreign industrialists invited to Turkey. Local principal industries have preferred since 2003 to meet a considerable portion of their needs from TSPX members. ICOC - TSPX contacts principal industrialists and procurers regarding the Cooperation Days, and invites them to Turkey. Each year an average of 30 firms come to Turkey from Europe, America and Far East. The needs and demands of these firms are collected even before the actual Cooperation Days. The demands and needs are then matched with domestic subcontracting industrialists who produce suitable products. Following this match-up, no problems are experienced at the face-to-face meetings held at the Cooperation Days. THREE THOUSAND AND FIVE HUNDRED NEEDS CHANNELLED ANNUALLY TSPX directs approximately 3500 demands each year to its members. 75 percent of these needs are from abroad. 80% of the subcontracting industry firms claim that they have met with their principal industry counterparts for the first time during these Cooperation Days where subcontracting industrialists that are the members of TSPX get the opportunity to meet key industrialists to talk about new business opportunities. The firms that meet at the Cooperation Days extend their connections both within the country and abroad, thanks to the networking activities they carry out under the ICOC roof. The exchange has many stories of success about the firms that increase their turnover through these connections. ICOC also carries out surveys with subcontracting industry firms after cooperation days and trade shows. The results of these surveys show that the meetings held during the Cooperation Days turn into actual business cooperation at a rate of at least 10 percent. 96% of those in attendance consider the Cooperation Days as the most effective way they meet principal industrialists. İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

11 KAPAK-COVER Soyhan Alpaslan Bu y l 5 incisi yap lan yar şmada ş ödüller Başbakan Erdoğan taraf ndan verildi Awards of the 5 th edition of the competition were presented by the Prime Minister Erdo an İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI KOBİ LERİ HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER 2010

12 İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği 5. Başarılı KOBİ Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. İTO da düzenlenen törenle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın elinden ödüllerini alan başarılı KOBİ ler kervanına, bu yıl meslek okulları kategorisi ile ikincilik ödülü alan firmalar da dahil edildi. Yarışmada ikincilik başarısını gösteren firmalara ödüllerini ise Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün verdi. Bu sayımızda birincilik ve ikincilik kazanan KOBİ lerimizi tanıtıyoruz... The winners of the 5 th Successful SME's Awards, organised by Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), have been announced. The ranks of the successful SME's, which received their awards from the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan at a ceremony held at ICOC, were joined this year by vocational schools category as well as by companies receiving runner up awards. The runner up companies was presented their awards by the Industry and Trade Minister, Nihat Ergün. In this issue, we introduce the winner and runner up SME's Türkiye nin şirket kimliğinin neredeyse tamamına yakınını küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor. Türkiye nin KOBİ tanımlaması içinde yer alan şirketlerin bir kısmı da Avrupa birliği tanımları içinde mikro ölçekte yer alıyorlar. Türkiye nin KOBİ leri hem iç pazarda hem de dış pazarlarda rekabette zorlanıyorlar. Kredi bulmakta zorluk çekiyor, Ar-Ge ye para ayıramıyor, yeni yatırımlar ve gelişmek için gerekli sermayeyi sağlayamıyorlar. Değişen rekabetçi şartlara ayak uyduran, rekabetçi ve yüksek katma değer oluşturan KOBİ leri desteklemek ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla İstanbul Ticaret Odası 2004 yılından beri Başarılı KOBİ Yarışması nı düzenliyor. Başarılı KOBİ Yarışması tüm İTO üyelerine, Yan Sanayi Borsası üyelerine ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamındaki illerde faaliyette bulunan tüm KOBİ lere açık. Kadın Girişimci, İhracat Başarısı, Ar-Ge ve Teknoloji Uygulama, Yenilikçilik ve 3. ve 4. Bölge İllerinde Faaliyet Gösteren KOBİ olmak üzere şimdiye kadar beş dalda düzenlenen yarışmaya, bu yıl Başarı Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu kategorisi de dahil edildi. Yaptığı bir çok çalışma ile mesleki eğitime verdiği önemi her fırsatta gösteren İTO; Türkiye nin gözbebeği olarak nitelediği meslek liseleri ve meslek yüksek okullarına bu yarışma ile de farklı bir açıdan destek verdi. Bu yıl Kadın Girişimci Kategorisi hariç ikinci olan firmalara da ödül verildi. Kadın girişimciler arasında ikincilik ödülüne layık firma bulunamadı. İşte ödüllerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ün katıldığı bir törenle alan yılın başarılı KOBİ leri... The corporate identity of Turkey almost exclusively comprises of small and medium sized enterprises. Some of the companies included in the SME definition in Turkey are of micro size interms of the European Union standards. Turkish SME's have difficulties competing in domestic as well as external markets. They struggle to find loans, cannot allocate funds for R&D and provide the necessary capital for new investments and development. Since 2004, the Istanbul Chamber of Commerce has been organizing the Successful SME's Awards held with the aim to support and reward the SME's which adapt to the changing competition conditions and contribute to the economy. The Successful SME's Awards is open to all ICOC members, The Turkish Subcontracting Exchange Members and all SME's operating in the provinces within the scope of Priority Development Regions. The awards, held until now in five categories, namely the Women Entrepreneur, Exporting Success, R&D and Technology Implementation, Innovation and SME's operating in the 3rd and 4th Regions were awarded this year also in the Successful Vocational School or Vocational High School category. ICOC, which demonstrates on every occasion the importance it attaches to the vocational training with a number of activies it carries out has again supported vocational schools and vocational training institutes at universities, which are for ICOC, the apple of the eye of Turkey.. Except for the Women Entrepreneur Category, runner up companies were also awarded this year. No company deemed worthy of the runner was found among the women entrepreneur companies. We introduce the successful SME's which received their awards at the award ceremony from the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and Industry and Trade Minister Nihat Ergün İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

13 K A D I N G R M C - W I N N E R O F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G O R Y K A D I N G R M C - W I N N E R O KADIN G R MC WINNER OF THE WOMAN ENTREPRENEUR CATEGORY PARİS BUTİKLERİNE TÜRK MALI SATIYOR SELLING TURKISH PRODUCTS TO BOUTIQUES IN PARIS K ad n Giri imci Ödülü nü alan Berrin Eser, kendi markas Berr-In ile modan n ba kenti Paris teki seçkin butiklerin ve ma azalar n tercih etti i markalardan biri olmay ba ard y l nda ba lad ihracat n h zla art ran Berrin Tekstil, 4.5 milyon TL lik cirosunun büyük ço unlu unu ihracat ile gerçekle tirdi. W ith her brand Berr-In, Berrin Eser, winner of the Woman Entrepreneur Award, has managed to become one of the brands of choice by the elite boutiques and stores in Paris, the capital of fashion. Increasing quickly its exporting volume since 2007, Berrin Textile generated most of its TL 4.5 million turnover from exports. stanbul Ticaret Odas ndan Kad n Giri imci Ödülü nü kazanan Berrin Eser in Berr-In markas ile üretti i bayan d giyim ürünleri, ba ta Fransa olmak üzere Avrupa n n birçok ülkesinde ayr ca Türkiye de seçkin butik ve ma azalarda sat l yor. Eser, iki y l içinde Türkiye de ma azalar açmay hedefliyor. Berrin Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketi, 4.5 milyon TL lik cirosunun tamam na yak n n ihracatla olu turdu ve küresel krizde dahi ihracat n art rd. Berr-In ile modan n ba kenti Paris teki seçkin butiklerin ve ma azalar n tercih etti i markalardan biri olmay ba aran Berrin Eser, 2007 y l nda Fransa da seçkin butik ve ma azalara da t m yapan büyük bir toptanc yla anla t m ve bu ma azan n showroomuna deneme amaçl bir koleksiyon gönderdim. Modellerimin s ra d tarz ve kalitesi sayesinde gelen yo un talep do rultusunda Berr-In markas n ilk olarak modan n kalbi olan Paris pazar na ihraç etmeye ba lad m diyerek, en önemli ihraç pazar n n Fransa oldu una dikkat çekti. Eser, stanbul da tekstil sektörünün önde gelen firmalar n n bulundu u Bomonti semtinde 700 metrekarelik bir tasar m ofisinde ekibiyle birlikte çal yor. Ayr ca d ar da üretim yapan 10 adet atölye de yaln zca Berr-In için imalat gerçekle tiriyor. Berrin Eser, genel koordinatörlük görevini üstlenen o lu Görkem Ataç ile birlikte markas n da irketini de daha The women outfit products, produced under the Berr-In brand of Berrin Eser who won the Woman Entrepreneur Award of Istanbul Chamber of Commerce, are being sold in many countries in Europe, particularly in France, and in elite boutiques and stores in Turkey. Eser intends to open stores in Turkey within two years. Berrin Textile, Industry and Commerce Limited Company generated almost its entire turnover of TL 4.5 million from exports and increased its exports even at time of the global crisis. Berrin Eser, who has managed to become one of the brands of choice by the elite boutiques and stores in Paris, the capital of fashion, with her brand Berr-In pointed out that her most important export market is France: I made a deal in 2007 with a big retailer who supplied exclusive boutiques and stores and sent a test collection to the showrooms of these stores. I began exporting the Berr-In brand firstly to the Paris market, the heart of fashion, in line with the high demand generated by the out-of-the-ordinary style and quality of my models." Eser works together with her team in a 700 sqm design office in Bomonti quarter where leading companies of the textile sector in Istanbul are located. In addition, 10 other external workshops are manufacturing only for Berr-In. Berrin Eser, together with her son Görkem Ataç, functioning as the general coordinator, are looking for new markets to take their brand and company even further İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER 2010 W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G O R Y K A D I N G R M C - W I N N E R O F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G O R Y KA D I N G R M C - W I N N E R O F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G O R Y K A D I N G R M C - W I N N E R O F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G R Y

14 F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G O R Y K A D I N G R M C - W I N N E R O F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G O R Y K A D I N G R M C - W I N N E R O F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G O R Y K A D I N G R M C - W I N N E R O F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E GO R Y K A D I N G R M C - W I N N E R O F T H E W O M A N E N T R E P R E N E U R C A T E G O R Y K A D I N G R M C - W I N N E R O F T H E ileriye ta mak için yeni hedefler pe inde. C ROSUNU HRACATLA YAPTI 2007 y l nda ba lad ihracat n h zla art ran Berrin Tekstil, 4.5 milyon TL lik cirosunun büyük ço unlu unu ihracat ile gerçekle tirdi. K sa sürede yakalad ihracat ba ar s nedeniyle 2008 y l sonunda TK B taraf ndan Ba ar Sertifikas ile ödüllendirilen Eser, hedeflerini öyle özetledi: 2009 y l nda tekstil sektörünü de derinden etkileyen krize ra men yapt m z ihracat için yine TK B bize Ba ar Sertifikas verdi. Yeterli sermayemiz olu mu tu. Moralimiz yüksekti. Böylece iç piyasaya aç lma karar ald k. Hedefim, iç piyasada da markala mak. u anda da iç piyasada stanbul, Ankara, zmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin gibi ehirlerde baz ma aza ve butiklerde ürünlerimiz sat l yor. Önümüzdeki iki y l içinde ilk ma azam z stanbul da açmay hedefliyoruz. Sonra di er büyük illere s ra gelecek. FARKLI DOKU VE MALZEMELER B R ARADA Berrin Eser, birbirinden farkl kuma lar kulland kreasyonlar na farkl özellikler kazand rm. Tasar mlar n n en önemli özelli i, geni bir ya grubuna hitap eden ürünlerin ki inin rahatl kla kendi tarz n olu turmas na olanak vermesi. Eser, bu konuda unlar söyledi: Çok rahat, asimetrik tarzlar olu turuyorum. Keçe, örme, dokuma, dantel, deri gibi birbirinden farkl doku ve malzemeleri bir arada kullan yorum. S ra d, k, hemen her ya a hitap eden ve giyenin kendi tarz n olu turmas n sa layacak Ö renciyken, stilistlik yapt Berrin Eser, 1976 y l nda Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Sanatlar n kazanarak geldi i stanbul da hem çal t hem okudu. Ö renciyken Zeki Triko ailesi bünyesindeki Hilmi Triko da stilistlik yapt. Üniversitede yan na ald bir grup arkada ile tekstil firmalar na pentür (kuma üzerine el ile çizilen desen) haz rlad. Boya bulmakta zorlan nca okulun kimya laboratuvar nda boya üretti. Daha sonra resim yetene ini kupon bask atölyesi kurarak de erlendirdi. Firmalara kendi üretti i desenlerin bask s n yapt. Bir dönemin ünlü tekstil markalar Vepa, Penyelüks ve Porio da büyük at l mlar yapt. Kendi deyimi ile devrim yaratt. pekyol için Twist markas n olu turdu ve alt yap s n haz rlad. Ayr ca birçok ki iyi yeti tirip tekstil sektörüne kazand rd. Worked as a stylist while studying Berrin Eser worked and studied at the same time in Istanbul where she came to study in the Textile Arts of the Applied Fine Arts Institute in While studying, she worked as a stylist in Hilmi Triko, subsidiary of the Zeki Triko family. She prepared hand drawn patterns over fabric for textile companies together with a group of friends from the university. After encountering difficulties in procuring paints, she produced paint of her own at the chemistry laboratory of the university. Later, she utilised her drawing talent by setting up a coupon printing workshop. She printed for the companies patterns of her own designs. She led many breakthroughs in famous textile brands of the time such as Vepa, Penyeluks and Porio. In her own words, she initiated a revolution. She created the Twist brand for Ipekyol and prepared its infrastructure. Furthermore, she trained many people for the benefit of the textile sector. tasar mlar haz rl yorum. Alt alta, üst üste giyilebilecek, parçalar n n yer de i tirebildi i giysiler bunlar. Bir giysi ile birkaç tane giysiye sahipmi gibi giyinebiliyorsunuz. TURNOVER GENERATED BY EXPORTS Increasing quickly its exporting volume since 2007, Berrin Textile generated most of its TL 4.5 million turnover from exports. Eser, who was awarded with the Certificate of Achievement by ITKIB in 2008 for her success in exporting achieved in short time, summarized her targets as following: ITKIB awarded us with a Certificate of Achievement in 2009 for our exports made despite the crisis which affected deeply the textile sector. We had an adequate capital. We are highly motivated. Consequently, we decided to get into the domestic sector. My target is to become a brand in the domestic market, too. Our products are currently being sold in certain stores and boutiques in cities such as Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Adana, Bursa and Mersin. In the next two years, we aim to open our first store in Istanbul. Then it will be the turn of the other big cities." DIFFERENT FABRICS AND MATERIALS BROUGHT TOGETHER Berrin Eser has given different characteristics to her creations using different fabrics. The most important aspect of her designs is that they appeal to a wide age range and enable the individual to set up her own style. Eser said on the matter: I create comfortable, asymmetric styles. I use different fabrics and materials together such as pads, knitwear, fabric, lacework and leather. I use designs that are unusual and stylish which appeal to almost every age group and help anyone to form his/her own style. These are outfits that can be worn one under the other and vice versa, and the pieces can switch places. Only one outfit is enough to dress as if you have not one but many clothes. İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

15 H R A C A T B A A R I S I B R N C S - W I N N E R O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I B YÜKSEK GERİLİMDE TEK İHRACATÇIMIZ OUR ONLY EXPORTER IN THE AREA OF HIGH VOLTAGE R iskli ve hata kabul etmeyen yüksek gerilim ürünlerinde dünyada rakip tan mayan Em Elektrik, bunu yaparken yerli mühendislik ve Ar-Ge kullan yor. Mü terinin iste ine özel üretim de yapan firma, robotlu otomasyon ve modern yüksek gerilim test sistemine sahip.. E m Electric, unrivalled in the world in the high voltage products is using domestic engineering and R&D while carrying out its business which poses a risk and does not tolerate errors. The company, which carries out custom production in line with the customer requests, employs robotic automation with contemporary high voltage test system. Yurt d pazarlarda gösterdi i ba ar yla stanbul Ticaret Odas n n ( TO) 5. Ba ar l KOB Yar mas nda hracat Ba ar s kategorisinde birincilik ödülü almaya hak kazanan Em Elektrik, ürünlerinin yüzde 90 n ihraç ediyor. Em Elektrik Malzemeleri Yüklenim Sanayi Ticaret Limited irketi, 1999 y l nda, yüksek gerilim kablo, montaj i leri yapan bir taahhüt firmas olarak kuruldu krizinde taahhüt i lerinin azalmas üzerine üretime kaymaya ba layan firman n kurucusu, elektrik mühendisi Sadettin Erdeniz EM Elektrik, Türkiye de yüksek gerilim kablo sistemleri çaprazlama kutular ve di er yüksek gerilim kablo aksesuarlar üretimini ve HRACAT BA ARISI B R NC S WINNER OF THE EXPORTING SUCCESS CATEGORY ihracat n yapan tek Türk firmas. Firma bu ürünlerin ara t rmas n, geli tirmesini kendisine ait yüksek gerilim test laboratuvar nda yerli mühendislik kullanarak yap yor. Ürünlerin tip testleri, dünyaca tan nm IPH-Berlin test laboratuvarlar nda ba ar ile yap ld. Ürünlerin montaj, ara saha testleri ve nihai kabul test uygulamalar sonucu sistemi devreye alma, enerjilendirme ve yük alt nda güvenli çal mas n sa lamak gibi tüm hizmetleri verebilecek düzeyde geli mi bir mühendislik sistemine sahip. DÜNYA ÜRET C LER NE SATIYOR Ödülünü Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n elinden alan Sadettin Erdeniz, Birle ik Arap Emirlikleri ve Katar ba ta olmak üzere Japonya, Avustralya, sviçre, Almanya, spanya, Em Electric, deemed worthy of the top award in the Exporting Success category at the 5th Successful SME's Awards held by Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) due to its achievements in the international markets, exports 90 percent of its products. Em Electric Limited Company was founded in 1999 as a contracting company engaged in installation of high voltage cables. The company, taking a step towards manufacturing following the decline of contracting works in the 2001 crisis was founded by Sadettin Erdeniz, an electrical engineer... Em Electric is the only Turkish company which manufactures and exports cross bonding boxes for high voltage cable systems and other high voltage cable accessories in Turkey. The company is researching and developing these products at its own high voltage test laboratories using domestic engineering. The type tests of the products were successfully conducted at the world- renowned IPH-Berlin test laboratories. The company has an advanced engineering system which can provide all services such as putting the system into operation, energizing and ensuring the safe working conditions under the load following the installation, provisional field test and final acceptance of the products. SALES TO GLOBAL MANUFACTURERS Sadettin Erdeniz, who was presented its award by the -14- İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER 2010 S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I B R N C S - W I N N E R O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R IS I B R N C S - W I N N E R O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I B R N C S - W I N N E R O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G R Y

16 R N C S - W I N N E R O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I B R N C S - W I N N E R O F T H E E X P O ngiltere, talya ve Fransa gibi ülkelere ihracat yap yor. Girilmesi çok zor ve oldukça dar bir pazar olan yüksek gerilim kablo aksesuarlar nda Türkiye ye önemli bir yer açan Em Elektrik, büyük firmalara, EM Elektrik taraf ndan geli tirilen ürünleri, firmalar n kendi markalar yla yapmaya devam ediyor. Bunun yan nda ayn ürünü kendi markas olan EMELEC ad yla daha uygun fiyata vererek, fiyat politikas avantaj ndan talep yarat lmas n sa l yor ve dünyan n her taraf na kendi markas yla ürün sat yor. hracatta iddial olabilmek için Ar- Ge çal malar na önem verdi ini belirten Sadettin Erdeniz Türkiye Bilimsel Ara t rmalar Kurumu (TÜB TAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli tirme daresi Ba kanl (KOSGEB) ile çok yak n i birli i içinde. HEDEF HRACATI ARTIRMAK Piyasada kal c olabilmenin ön ko ulunu yeni trendleri takip etmek ve de i imin gerisinde kalmamak olarak niteleyen Erdeniz Dünyada da u anda bizimle kalitede rekabet edebilir düzeyde rakibimiz yok. Bunu dünya pazar nda yer alan büyük ihalelere ço u büyük firman n bizden teklif isteyip bizim fiyatlar m zla kat lmas ndan anl yoruz dedi. Yüksek gerilim konusunda hayati öneme sahip ürünlerin daha kullan l, daha az maliyetli, bir önceki ürünle rekabet edebilecek düzeyde yeni bir ürün için sürekli Ar-Ge Körfez deki pazar yüzde 13 büyüyor Em Elektrik, 2010 y l sonunda Körfez Ülkeleri ndeki pazar pay n n en az yüzde 13 büyümesini bekliyor. Dubai ve Katar ba ta olmak üzere Orta Do u ülkelerinde artan yat r m olanaklar bu art desteklemeye devam ediyor. Firma; Avrupa Birli i ülkelerinin uygulad klar ortak politikalardan faydalanarak Macaristan a öncelikli olmak üzere, Orta Avrupa ya da sat lar n sürekli art r yor. Orta Do u ülkeleri projelerinde Em topraklama kutular teknik ve ticari yönleri ile ra bet görüyor. sviçre ve Almanya n n güç iletim sahas nda tan nm firmalar n sipari leri art yor. The market in the Gulf is growing by 13 percent Em Electric is expecting its market share in the Gulf Countries to increase by 13 percent by the end of The growing investment opportunities in the Middle East countries, particularly in Dubai and Qatar, are continuing to support this increase. Taking advantage of the common policies implemented by the European Union countries, the company is constantly increasing its sales volume to Central Europe, particularly to Hungary. Em earthing boxes are being preferred for their technical and commercial aspects in projects in the Middle East countries. The orders placed by renowned companies in the field of power transmission in Switzerland and Germany are increasing. yapan Em Elektrik, mü terinin istedi i herhangi bir ürünü tasarlay p, mü teriye özel üretim yapabilecek esnek bir üretim organizasyonuna sahip. Firma, yeni ald stanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ndeki (ISTOB) 6 bin metrekare kapal alanl modern fabrikas nda kapasitesini ve yeni ürün çe itleri ile ihracat n daha da artt rmay hedefliyor. Prime Minister, Recep Tayyip Erdo an exports to countries such as United Arab Emirates, Qatar, Japan, Australia, Switzerland, Germany, Spain, the UK, Italy and France. EM Electric, which made room for Turkey in the high voltage cable accessories, a niche market which is very difficult to penetrate, is continuing to manufacture its products for R T N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I B R N C S - W I N N E R O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I B R N C S - W I N NE R O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I B R N C S - W I N N E R O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S big companies under their own brands. In addition, by offering the same product with its own brand EMELEC for more affordable price, it ensures the creation of demand stemming from the price advantage and is selling its own brand around the globe. Sadettin Erdeniz, pointing out to the R&D studies in order to be assertive in exports, is cooperating closely with the Turkish Scientific Research Council (TUBITAK) and Small and Medium-Size Industry Development and Support Organization (KOSGEB). THE TARGET IS TO INCREASE EXPORT Erdeniz, stating that the prerequisite for becoming long lasting in the market was to follow the trends and not lagging behind the changes said: Presently, we do not have a competitor which can challenge us in terms of quality in the world. We understand this from the fact that many big companies participate in the big tenders in the world by bidding our prices after requesting us quotation. Em Electric, which conducts R&D studies consistently to develop more practical products, having an important place the in high voltage matter to more practical, and which costs less and can compete with the previous products, has a flexible production organization, capable of carrying out custom production for the customer by designing any products requested by the customer. The company is targeting to increase its production capacity in its newly-purchased, modern factory with a closed space of 6 thousand sqm located in Tuzla Organized Industrial Zone (ISTOB), and its export volume by ensuring wide range of new products. İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

17 İ H R A C A T B A Ş A R I S I İ K İ N C İ S İ - R U N N E R U P O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y İ H R A C A T N E R U P O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y İ H R A C A T B A Ş A R I S I İ K İ N C İ S İ - R U N N E R U P O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G R Y Beta-Pak Otomatik Paketleme Ambalajlama Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Başarılı İhracat Kategorisi nde ikincilik ödülü aldı yılında kurulan firma, kuruluşundan bu yana ambalaj sektöründe en hızlı büyüme gösteren firmalardan biri. Yerli mühendislikle, kendi bünyesinde yaptığı Ar-Ge ve Ür- Ge çalışmalarıyla termoform ve özel ambalaj makineleri üreten Beta-Pak, Avrupalı ve Amerikalı firmalarla rekabet ediyor. Beta- Pak, makinelerini 42 ülkeye ihraç ediyor. TEKELLERE RAKİP OLDU Firma, Beta-Pak BPT26/37-Max Label Etiketli ismini verdikleri bir makine ile dünyada tekel İHRACAT BAŞARISI İKİNCİSİ RUNNER UP OF THE EXPORTING SUCCESS CATEGORY DÜNYA DEVLERİYLE REKABET EDİYOR COMPETING WITH THE GLOBAL GIANTS Uluslararası ihalelerde İtalyan, Alman rakiplerini eleyen Beta-Pak, geçen yıl ürettiği makine ile Türkiye için bir ilki gerçekleştirdi. Aynı anda ambalajın yan yüzünü komple çevreleyen baskılı etiketlerin uygulamasını yapabilen bir makine üreten firma bununla dünyada tekel konumundaki üç büyük üreticiye rakip oldu. Beta-Pak, which outclassed its Italian and German rivals in international tenders, accomplished a first in Turkey with a machine manufactured last year. The company which manufactured a machine that can apply printed labels encompassing completely the sides of the packaging has therefore challenged the three big manufacturers that hold monopoly in the world. konumundaki üç büyük üreticiye rakip oldu. Türkiye de ilk kez bu makineyi kendilerinin ürettiğine dikkat çeken Beta-Pak Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Karagülle şu bilgileri verdi: Termoform makine üreten Türk firmalar da var, fakat bizim ürettiğimiz makinenin özelliği aynı anda ambalajın yan yüzünü komple çevreleyen baskılı etiketlerin uygulamasını yapabilmesi Termoform makineler birçok sektörde genellikle de süt ve süt ürünleri için kullanılıyor. Mesela küçük ve birbirine perforeli bitişik yoğurt, puding ambalajları buna örnek gösterilebilir. Dünyada Danone nin sahip olduğu Arcil ile Oystar ın sahip olduğu Erca ve Hassia nın ürettiği bu makineleri artık Beta-Pak olarak biz üretebiliyoruz. Bu makinelerin ithalat fiyatı makine Beta-Pak Automatic Packaging Machines Industry and Commerce Limited Company was the runner up in the Export Success Category. The company has become one of the fastest growing companies in the packaging sector since its establishment in Beta-Pak, which produces thermoform and special packaging machines using domestic engineering in its R&D and NPD studies, is competing with European and American companies. Beta- Pak exports its machines to 42 countries. COMPETING WITH THE MONOPOLIES With the machine named Beta-Pak BPT26/37-Max Label, the company has entered in competition with three big producers holding monopoly in the world. Cengiz Karagülle, Chairman of Beta-Pak, pointing out that they have manufactured this machine for the first time in Turkey, has related the following: There are companies in Turkey that manufacture thermoform machines, but the featured characteristic of our machine is that it can simultaneously apply printed labels that cover completely the side of the packaging. Thermoform machines are used in many sectors, particularly for milk and dairy products. Small yogurt and pudding packages that are joined with perforation, for instance, can be shown as examples for this. As Beta-Pak we can now manufacture these machines manufactured in the world by Arcil, subsidiary of -16- İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER 2010 R I S I İ K İ N C İ S İ - R U N N E R U P O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y İ H R A C A T B A Ş A R I S I İ K İ N C İ S İ - R U N

18 B A A R I S I K N C S - R U N N E R U P O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I K N C S -R U N N E R U P O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A R I S I K N C S - R U N N E R U P O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E GO R Y H R A C A T B A A R I S I K N C S - R U N N E R U P O F T H E E X P O R T I N G S U C C E S S C A T E G O R Y H R A C A T B A A ba na 2 ile 2 milyon 500 bin Euro aras nda sat l yor. Biz euro fiyatla sat yoruz. Üretim program m za u anda bu makineden ilk sene için 10 adet alm durumday z. Güney Amerika, Avustralya pazar için harekete geçen Beta- Pak; spanya, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerine girebilmek için bir spanyol firmas na da temsilcilik verdi. SUR YE, DUBA VE RAN DA TEMS LC L VAR Beta-Pak; ran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Filistin, Yemen, Cezayir, Almanya, Hollanda, Ukrayna, Litvanya, Fildi i, M s r, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Romanya, Bulgaristan, Umman, Dubai, Pakistan a ihracat yap yor. Suriye, Dubai, ran gibi ülkelerde de temsilcilikleri bulunuyor. ALMAN VE TALYANLAR I HALEDE ELED Beta-Pak, yurt d nda kat ld ihalelerde Avrupal firmalarla yar yor. En son olarak Suriye Arap Cumhuriyeti Sanayi Bakanl G da Sanayi Genel Kurulu u Tartus Su i eleme Genel irketleri ihalesinde be talyan ve bir Alman firmay eleyerek ihaleyi kazanan Beta- Pak, fiyat yla da kalitesiyle de rakiplerini geride b rak yor. Mü teriye, bir hafta e itim veriyor AR-GE Ç N 3 M LYON EURO YERL MÜHEND SL K Karagülle, AR-GE çal malar n n irket için büyük önem ta d n dile getirerek ara t rma ve ürün geli tirme konusuna büyük önem verdiklerini u sözlerle ifade etti: Beta-Pak bulu çu bir firma. Sürekli yenilikler yap yoruz. Ar-Ge departman m z konusunda uzman ve donan ml mühendislerden olu uyor. Tüm tasar mlar n imalat ve yaz l m programlar Beta-Pak makine bünyesinde yap l yor. Uzman ellerde üretti imiz makinelerimizi montaj garantisiyle hizmete sunuyoruz. Üretim süreçleri boyunca, her bir parça birçok kez kalite kontrolden geçiriliyor. Sonra parçalar n birlikte uyum içinde çal mas denetleniyor. Montaj ve test a amalar ndan sonra makinenin fabrikaya nakliyesi yap l yor, kuruluyor ve çal mas test ediliyor Beta-Pak, makine satt mü terisine makine ile ilgili bir haftal k e itim veriyor. Sat sonras nda, makineyi kullanacak ki i veya ki ilere Beta-Pak taraf ndan, fabrika bünyesinde uzman ve e itimli personel taraf ndan e itim veriliyor. E itimini ba ar yla tamamlayan mü teriye de Beta-Pak Operatörü sertifikas veriliyor. Amaç, mü terinin makineyi daha verimli kullanmas. A week-long training to the customer Beta-Pak delivers to its customer a week-long training regarding the sold machine. After the sale, training by Beta-Pak s trained and expert personnel is delivered to the person(s) who will be operating the machine at the plant. The customer who completes the training successfully receives a Beta-Pak Operator certificate. The aim is to ensure that the customer uses the machine more efficiently. Danone, and Erca and Hassia, subsidiaries of Oystar. These machines are imported for around million Euros per machine. We sell them for ,000 Euros. Currently, we have included in our production schedule 10 machines for the first year." FRANCHISES IN SYRIA, DUBAI AND IRAN Beta-Pak exports to Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia, Palestine, Yemen, Algeria, Germany, the Netherlands, Ukraine, Lithuania, the Ivory Coast, Egypt, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Romania, Bulgaria, Oman, Dubai and Pakistan. The company has franchises in countries such as Syria, Dubai and Iran. THE GERMANS AND THE ITALIANS WERE ELIMINATED IN THE TENDER Beta-Pak is competing with German companies in the tenders held abroad. Beta-Pak, which has recently won the tender of Tartus Water Bottling General Group of Companies of the Food Industry General Enterprise, the Ministry of Industry of the Syrian Arab Republic, is surpassing its competitors with its price as well as quality. Acting for the South American and Australian markets, Beta- Pak has also given franchise to a Spanish company in order to penetrate the Spain, France and North American countries. 3 MILLION EURO OF DOMESTIC ENGINEERING FOR R&D Karagülle, stating that R&D studies are very important for the company, expressed the following regarding the importance they paid to research and product development: Beta-Pak is an innovative company. We engage in constant innovations. Our R&D department is comprised of experts and skilled engineers. The production and software programmes of all designs are carried out inside the Beta-Pak machine. We offer the machines that we have manufactured using expertise with installation guarantee. During the production processes, every part undergoes a number of quality checks. Then the parts are checked for working together in harmony. After the installation and testing stages, the machinery is transported to the plant, installed and tested for operation. İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

19 3 VE 4. BÖLGE LLER NDE FAAL YET GÖSTEREN KOB B R NC S -WINNER OF THE SME s OPERATING IN THE 3 RD AND 4 T 3 VE 4. BÖLGE LLER NDE FAAL YET GÖSTEREN KOB B R NC S WINNER OF THE SME s OPERATING IN THE 3 RD AND 4 TH REGIONS CATEGORY SANAYİ ÇÖPÜNDEN ELEKTRİK ÜRETEN KAZAN GELİŞTİRDİ FROM INDUSTRIAL WASTE Ba ta kalorifer ve endüstriyel kazanlar olmak üzere s teknolojisi alan nda Türkiye nin dev firmalar ndan Mimsan Makine n aat ve Ticaret Limited irketi, stanbul Ticaret Odas n n ( TO) 5. Ba ar l KOB Yar mas nda 3 ve 4. Bölge llerinde Faaliyet Gösteren KOB ler Kategorisi nde birinci oldu. Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi nde 12 bin metrekarelik bir kapal alanda 250 çal an ile hizmet veren Mimsan, uluslararas enerji yat r mc lar n n da çözüm orta. KR ZDE Ç ALDI 1983 y l nda Malatya da bir mühendislik bürosu olarak i e ba layan Mimsan n ürünleri 37 ülkede kullan mda. Ba ta Suriye ve ran da olmak üzere çe itli ülkelerde bayilikleri de bulunan Mimsan, 2000 y l nda yerli kömürleri yakarak elektrik üretimi sa layan ilk yerli endüstriyel kazanlar üretti. Kriz döneminde, birçok firman n aksine istihdam n da art rarak, çal an say s na 100 ki i daha ekleyen Mimsan, ba ta elektrostatik baca olmak üzere enerji alan nda ileri teknolojiye yönelik Ar-Ge yat r mlar yapt. Ödülünü, TO da yap lan törende Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n elinden alan Mimsan Grup un genel müdürü ve firman n kurucu iki orta ndan biri olan karde lerden Hac Ahmet lhan, Ülkemizin dü ük kalorili kömürlerini hatta neredeyse ta lar n yakabilen kazanlar üretiyoruz. Yerli kömürlerin ekonomiye kazand r lmas için çal yoruz dedi. BOILER GENERATING ELECTRICITY T ürkiye de ilk kez baca gaz kalitesinin iyile tirilmesi için elektrostatik filtreyi üreten Mimsan, enerji teknolojilerinde d a ba ml l m z n ve cari aç m z n azalt lmas için çok önemli çal malar yap yor. Ba ta Almanya olmak üzere birçok ülkeye fason üretim de yapan Mimsan n ürünleri 37 ülkede kullan mda. M imsan, which has manufactured for the first time in Turkey the electrostatic filter for the improvement of the quality of flue gases, is carrying out very important works for the reduction of foreign dependency in energy technologies and the reduction of our current account deficit. The products of Mimsan, which is carrying out contract manufacturing for many countries, particularly Germany, are used in 37 countries. Mimsan Machine, Construction and Commerce Limited Company, one of the giant company in Turkey in the field of heat technology, particularly central heating and industrial boilers, was the winner of the SME's Operating in the 3rd and 4th Regions Category at the 5th Successful SME's Awards held by Istanbul Chamber of Commerce (ICOC). Mimsan, operating in 12,000 sqm closed space in 2nd Organized Industrial Zone in Malatya with its 250 personnel, is at the same time a solution partner of international energy investors. EMPLOYMENT AMIDST THE CRISIS The products of Mimsan, which entered into business as an engineering office in Malatya in 1983, are used in 37 countries. Mimsan, which has dealers in various countries, including Syria and Iran, manufactured the first domestic industrial boilers generating electricity by burning domestic coals in Adding further 100 employers to its workforce during the crisis, in contrast to many companies, Mimsan invested in R&D related to the advanced technology, particularly in electrostatic flues. Hac Ahmet lhan, the CEO and one of the two founding brothers of Mimsan Group who received the award from the Prime Minister, Recep Tayyip Erdo an at the ceremony held in ICOC said: We manufacture boilers that can burn the low calorie coals of our country, even its stones. We are striving to make use of domestic coals for the benefit of our economy İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER 2010 NS CATEGORY 3 VE 4. BÖLGE LLER NDE FAAL YET GÖSTEREN KOB B R NC S -WINNER OF THE SME s OPERATING IN THE 3 RD AND 4 TH REGIONS CATEGORY 3 VE 4. BÖLGE LLER NDE FAAL YET GÖSTEREN KOB B R NC S -WINNER OF THE SME s OPERATING IN THE 3 RD AND 4 TH REGIONS CATEG RY

20 H REGIONS CATEGORY 3 VE 4. BÖLGE LLER NDE FAAL YET GÖSTEREN KOB B R NC S -WINNER OF THE SME s OPERATING IN THE3 RD AND 4 TH REGIONS CATEGORY 3 VE 4. BÖLGE LLER NDE FAAL YET GÖSTEREN KOB B R NC S -WINNER OF THE SME s OPERATING IN THE 3 RD AND 4 TH REGIONS CATE GORY 3 VE 4. BÖLGE LLER NDE FAAL YET GÖSTEREN KOB B R NC S -WINNER OF THE SME s OPERATING IN THE 3 RD AND 4 TH REGIO B TK SEL ATIKTAN ELEKTR K ÜRETEN KAZAN Mimsan, Türkiye deki termik santrallere ilk yerli ekipman kurdu. Böylece, Türkiye de ilk kez yerli bir firman n yerli mühendislik kullanarak bir termik santral kurmas konusunda örnek oldu. Üretti i ilk yerli elektro statik filtreler, baca gazlar ndan çevreye sal nan zararl madde oran n azaltt y l nda, at klar n ekonomiye kazand r lmas çal malar na ba lad. Pamuk ifti, a aç kabu u, ayçiçe i kabu u, çeltik, çay çöpü, zirai at klar gibi maddelerin yak larak elektrik elde edilmesini sa layan ilk yerli kazanlar üretti. Firma, ta kar ml kömürleri yakacak kapasitede kömür kazanlar n imal etti. Ba ta Almanya olmak üzere birçok ülkeye fason üretim de yap yor. Amaç; sanayicinin enerji ve yak t maliyetini dü üren, çevreci, ucuz enerjili sistemler üretmek ve kurmak. YÜZDE 50 ENERJ TASARRUFU SA LADI Türkiye de ilk kez baca gaz kalitesinin iyile tirilmesi için elektrostatik filtreyi üreten Mimsan, enerji teknolojilerinde d a ba ml l m z n ve cari aç m z n azalt lmas için çok önemli çal malar yap yor y l nda teknolojiye 1 milyon lira kaynak ay ran firma ve Ar-Ge yat r mlar na da devan ediyor. Endüstriyel kazanlarda ilk 3 te Endüstriyel kazanlar sektörünün en büyük ilk üç firmas aras nda yer alan Mimsan, 2008 y l nda 150 olan çal an say s n bu y l 250 ye ç kard. Üretiminin yüzde 15 ini yurt d na satan firma, yurt d çal malar n h zland rd. Ba ta Almanya olmak üzere Avrupa da birçok firmaya fason imalat yap yor. ran ve Suriye ba ta olmak üzere Orta Do u ve Orta Asya ülkelerinde de bayilikleri bulunan Mimsan; Azerbaycan da çöp yak t alan nda büyük bir yat r m n çözüm ortakl n yürütüyor. Mimsan, in the top 3, at the industrial boilers sector Mimsan, ranking among the top 3 biggest companies in the industrial boilers sector, has increased the number of its employees from 150 in 2008 to 250 this year. Selling 15 percent of its production abroad, the company has increased its international activities. It carries out contract manufacturing to a number of companies in Europe, particularly in Germany. Mimsan, which has dealers in the countries of the Middle East and Central Asia, particularly in Iran and Syria, is carrying out the solution partnership for a large investment in the area of waste fuel in Azerbaijan. Mimsan, Kyoto protokolü ile ülke olarak girdi imiz taahhütlerin gerektirdi i modern baca gaz ar tma sistemlerinin orta kapasite kazan dairelerinde kullan lmas için sistemler kuruyor ve teknoloji üretiyor. Geli tirdi i teknoloji, sanayicimizin buhar, enerji ve çevre maliyetlerini yüzde 50 ye varacak ekilde dü ürüyor. Yap lan yat r m birkaç ay içinde kendini amorti ediyor. Firma, ünlü airimiz Cahit S tk Taranc n n özlemini çekti i ülkeye ula mak için u sözü düstur edinmi : Gök mavi, dal ye il, enerji ucuz olsun. A BOILER WHICH GENERATES ELECTRICITY OUT OF VEGETABLE WASTE Mimsan installed the first domestic equipment to thermal power plants. In this way, it has become an example for the establishment of a thermal power plant by a domestic company using domestic engineering for the first time. The first electrostatic filters manufactured by the company reduced the ratio of harmful emissions released by the flues into the environment. In 2006, it began working on the recycling of waste for the benefit of the economy. It manufactured the first domestic boilers which generate electricity by burning materials such as cotton waste, tree bark, sunflower shells, unshelled rice, tea waste and agricultural waste. The company manufactured coal burners with a capacity of burning anthracite coals. It also carries out contract manufacturing for many countries, including Germany. Its aim is to manufacture and install eco-friendly and cheap systems which reduce the energy and fuel costs of the industrialist. 50 PERCENT ENERGY SAVINGS Mimsan, which has manufactured for the first time in Turkey the electrostatic filter for the improvement of the quality of flue gases, is carrying out very important works for the reduction of foreign dependency in energy technologies and the reduction of our current account deficit. The company, which allocated 1 million liras to technology in 2010, continues to invest in R&D. Mimsan installs systems and produces technology for the modern flue gas recycling systems to be used in the medium capacity boiler rooms required by the Kyoto Protocol to which our country is signatory. The developed technology is reducing the steam, energy and environmental costs of our industrialists by up to 50 percent. The investments redeem themselves within few months. The company has adopted the following remark by our famous poet Cahit S tk Taranc who expressed his desire for the country: Let the sky be blue, the branch green and the energy cheap. İ TOVİ ZYON KASIM/NOVEMBER

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ İLERLEME RAPORU

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ İLERLEME RAPORU BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ İLERLEME RAPORU KASIM 2014 Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Başvuru Sayısı BÖLÜM 1: LİSANS BAŞVURULARI Başvuru Durumu KASIM 2014 İtibariyle Sistemdeki Toplam

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures.

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures. İnsanlara, gu zelliğe açılan pencereler sunmaktır sanat... Hayata farklı pencerelerden bakanları ortak zevklerde buluşturabilmektir. Biz; Ali Pekgu zel tarafından kurulan Yamaçlar Dekorasyon olarak, 1970

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

SELİMOĞLU-DEMİRLAND-DOSSO DOSSİ İŞBİRLİĞİ Temelleri 1961 yılında atılan SELİMOĞLU İNŞAAT kurulduğundan bugüne kadar gerek kendi sektöründe, gerekse petrokimya ve gıda alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir.

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT?

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? 1 Expokent Fact Sheet (Kasım/November 2013) ENGLISH Working on the idea: since 2010 Established: 31/05/2012 Office with full equipment : 140m 2 in Çukurambar one of Ankara s

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı