TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ. ARAÇ SATIġ ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ. ARAÇ SATIġ ġartnamesġ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SATIġ ġartnamesġ 1-TANIMLAR: Bu Ģartnamede satıcı TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ KırĢehir ġube Müdürlüğü (kısaca TMO), ihaleye iģtirak edecek kiģi ve kuruluģlar da kısaca firma olarak ifade edilecektir. 2- ĠġĠN KONUSU: TMO KırĢehir ġube Müdürlüğüne ait aģağıda bulunduğu yer, plakası, markası ve modeli yazılı trafikten kaydı silinmiģ 2 adet taģıt aracının bu Ģartname esasları dâhilinde AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ ile ihale yoluyla satışı yapılacak olup ihalede muhammen bedelin üstünde üçten fazla teklif olması durumunda kapalı zarfla verilen teklifler açıldıktan sonra en düşük teklif sahibi elenerek diğer istekliler arasında (Üç ve üçten az teklif olması durumunda tüm istekliler arasında) açık artırmaya geçilir. İhale açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. TaĢıtın bulunduğu Yer Plaka no Aracın markası Cinsi Modeli Yakıtı KırĢehir ġube Müd. 06.P.6241 RENAULT TX Binek oto 1988 Benzinli KırĢehir ġube Müd. 40.DF.106 DODGE 250 Çift kabin 1987 Dizel 3- ĠHALE GÜNÜ VE YAPILACAĞI YER : Ġhale 24/03/2015 tarih, saat 10:00 da TMO ġube Müdürlüğü nün Kılıçözü Sanayi Sitesi Hızarcılar Bölümü KırĢehir adresindeki binasında, bu iģ için teģekkül ettirilecek ihale komisyonu marifetiyle yapılacaktır. Bu iģe talip olacaklar en geç 24/03/2015 tarihinde, Salı günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırarak, ġube Müdürlüğümüz Bilgi iģlem Servisine kapalı tekliflerini vermiģ olacaklardır. Ġhale saatinden sonra gönderilecek veya verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tarihte ihaleye iģtirak eden olmaması durumunda 31/03/2015 tarihinde tekrar ihale yapılacaktır. 4- ĠHALE EDĠLEN ARAÇLARIN MUHAMMEN BEDELLERĠ VE GEÇĠCĠ TEMĠNATLARI: Araç Muhammen Geçici Plaka no Markası Modeli Yakıt Bedeli (TL) teminat (TL) 06.P.6241 RENAULT TX 1988 Benzinli 1750 TL 150 TL 40.DF.106 DODGE çift kabin 1987 Dizel 1900 TL 150 TL - 1 -

2 Geçici teminatlar ihale günü veya öncesi ġube Müdürlüğümüz veznesine yatırılarak alınacak vezne makbuzu dıģ zarfa konacaktır. Geçici teminat nakit olabileceği gibi bankalardan limit içi süresiz banka teminat mektubu olabilir. (Teminat mektup olarak verilmesi halinde Ġhale günü en geç 10:00 a kadar ġubemiz veznesine yatırılacak ve teyidi ofisimizce alınarak kasaya konup karģılığında vezne makbuzu alınacaktır) 5- TEKLĠFLERĠN VERĠLME ġeklġ VE ġartlari: Faks, telgraf, teleks vb. ile verilecek teklifler kabul edilmeyecektir. Bu iģe talip olacaklar, araçları teklif vermeden ve mesai saatleri içinde; TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ KIRġEHĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ Kılıçözü Sanayi Sitesi Hızarcılar Bölümü adresinde görebilir. Ġstekliler araçları yerinde görsün veya görmesin verdikleri teklifler ( araçların görüldüğü ve tekliflerin buna göre verildiği) anlamında kabul edilerek buna göre değerlendirme yapılacak ve bilahare yapılacak itirazlar geçersiz sayılacaktır. 6- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: Kanunla Bakanlar kurulu kararı ile veya resmi Gazete de yayımlanan yasaklama kararı ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve bankaların ihalelerinden yasaklanmıģ olanlar, TMO personeli ve ihale komisyon üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kiģilerin eģ ve 3üncü dereceye kadar kan sıhri kısımları doğrudan veya aracı kullanarak ihaleye giremezler. 7- ĠHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK OLAN BELGELER: DıĢ zarfa konulacak belgeler: A) Bu iģ için hazırlanmıģ olan iģ bu idari ve teknik Ģartname okunup hükümlerinin ve maddelerinin aynen kabul edildiğine dair Ģartname ve ekleri her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmıģ olarak dıģ zarfa konulacaktır. B) 6 ncı maddenin dıģında kalıp da ihaleye girecek olanların içinde hiçbir Ticari faaliyeti olmayan gerçek kiģilerinde ihaleye iģtirak etmeleri mümkün olacaktır. Gerçek kiģilerin ihaleye iģtirak etmeleri halinde; 1- Daimi ikametgâh belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti) 2- Nüfus cüzdanının arkalı önlü sureti (Aslı ihale esnasında komisyona ibraz edilecektir) 3- Ġmza sirküleri (aslı veya noter tasdikli) 4- Geçici teminata ait vezne makbuzunun aslı - 2 -

3 Firma adına ihaleye iģtirak edilmesi halinde: a) Firmaya ait 2014 yılı Ticaret Odası Belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti) b) Firma adına katılanlara ait vekâletname ve imza sirküleri (aslı veya noter tasdikli sureti) c) Firma olarak katılacak olanlar SSK veya Bağ-kur a pirim borcunun olmadığına dair belge (ihale tebliğinden sonraki tarihte alınmıģ olacaktır.) d) Geçici teminat vezne makbuzu aslı 8- ĠÇ ZARFA KONULACAK BELGELER: Ġç zarfa yalnızca ekli teklif mektubu örneğine uygun olarak hazırlanmıģ teklif mektubu konulacaktır. Teklif Mektubuna yazılan fiyat KDV hariç ve TL olarak yazılacaktır. 9- SÖZLEġME: a) Ġhale üzerinde kalan firma veya gerçek kiģilerin kendisine TMO ca yapılacak tebligatı müteakip 3 (üç) iģ günü içerisinde gerekli ödemeleri yapıp araç veya araçlarını teslim almaları durumunda kesin teminat yatırmayacak, sözleģme akit edilmeyecek satıģ sonuçlandırılacaktır. b) Ġhale üzerinde kalan alıcı kendisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren 3 (üç) iģ günü içinde Geçici teminatı Kati teminata çevirerek sözleģme akdi için ġube Müdürlüğümüz Teknik ĠĢler servisine baģvurmak zorundadır.(a maddesi dıģında kalacaksa) c) Tebligat; mektup, adres veya faksla yapılabileceği gibi Ofis gerek gördüğünde ihale günü, ihalenin onayına müteakip alıcıya aynı gün imza karģılığında yapabilecektir. 3 (üç) iģ günü içerisinde Geçici teminat kati teminata çevrilmediği takdirde veya kesin teminat yatırıldığı halde Ofisimizce hazırlanacak sözleģme yetkili firma sahipleri yada temsilcilerine huzurda imzalandığı veya araç bedeli yatırılıp teslim alınmadığı takdirde hiçbir kanuni iģleme gerek kalmaksızın geçici veya kati teminat gelir kaydedilerek iģi sırayla 2 nciye, 3 üncüye veya bir baģkasına verip vermemekte TMO serbesttir. 10- GEÇĠCĠ TEMĠNATIN ĠADESĠ: Alıcının 3 (üç) iģ günü içerisinde satın almak istediği cihaz veya malzemelerin bedelini Ofis veznesine yatırıp cihaz veya malzemelerin teslim alması veya kati teminat yatırarak sözleģme akit etmesi halinde geçici teminatı iade edilecektir. 11- KESĠN TEMĠNAT VE ĠADESĠ: Kesin teminat ihale tutarının %10 u tutarında olacaktır. Kesin teminat nakit, devlet tahvili olabileceği gibi ekli listede belirtilen bankalardan alınmıģ limit içi süresiz banka teminat mektubu da olabilecektir. (Teyidi ġubemizce alınacaktır) Kati teminat, taahhüdün yerine getirildiğinin anlaģılmasını müteakip iade edilecektir

4 12- ÖDEME, MAL TESLĠMĠ VE GEÇĠKME HALĠ: Araç bedeli, TMO veznesine KDV ile birlikte defaten ve Türk lirası olarak yatırılacaktır. Ofisçe yapılacak tebligatın alınmasına müteakip 3 (üç) iģ günü içinde alıcı Ofise müracaatla cihaz veya malzeme bedelini peģin olarak yatırıp aracı aldığı takdirde kati teminat alınmayacak, sözleģme akdedilmeyecektir. Geçici teminatı ise iade edilecektir. Araç veya araçların bedelleri 3 (üç) iģ günü içerisinde yatırılmadığı takdirde, Ofisçe yapılacak tebligatın alınmasına müteakip 3 (üç) iģ günü içerisinde Ofise müracaatla geçici teminatını kati teminata dönüģtürerek kendisi ile sözleģme akdedilecektir. Araç bedelinin yatırılması teslim alınması ve Ofis sahası dıģına çıkartılması için sözleģme akit tarihinden bir gün sonra baģlamak üzere 10 (on) iģ günü süre verilecektir. Bu sürenin aģımı halinde alıcıya ilave olarak alınmayan her cihaz veya malzeme için günlüğü TL den olmak üzere 5 (beģ) iģ günü cezalı süre daha verilecektir. Ancak cezalı süre 5 (beģ) iģ gününü geçmeyecektir. Alıcı verilen süre ve süreler içerisinde taahhüdünü yerine getirmez ise TMO geçici ve kesin teminatları irat kaydetmekte serbesttir. Herhangi bir sebeple sözleģmesi feshedilen satıģa konu araç veya araçların bir baģkasına ihale edilmesi sonucu eski fiyat ile yeni fiyat arasında fark meydana gelir ise alıcı herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hükme gerek kalmaksızın iģlemin ortaya çıktığı tarihten ödeme tarihine kadar geçecek süre için TMO nun alacaklarına uyguladığı en yüksek oran üzerinden faizi ile birlikte bu farkı defaten TMO ya ödemeyi kabul eder. Gelir kaydedilen teminat doğan TMO zararına mahsup edilmez. 13- MASRAFLAR: ĠĢ bu taahhütle ilgili olarak çıkmıģ veya çıkacak vergi, harç, pul, muayene ve tahvil gibi bütün masraflar ve ücretler ile bu iģle ilgili olarak akdedilecek sözleģmenin damga pulu, karar pulu v.b. masraflar alıcıya aittir. 14- MÜCBĠR SEBEPLER: ĠĢi alan firma mücbir sebeplerden dolayı taahhüdünü zamanında kısmen veya tamamen yerine getiremez ise TMO bu gecikmeyi taahhüt süresini ekleyip eklememekte serbesttir. Gecikmenin mücbir sebeplerden meydana gelip gelmediğinin takdiri de TMO ya aittir. ĠĢ bu mücbir sebeplerden dolayı meydana gelecek gecikmenin TMO yu müģkül duruma sokacak Ģekilde uzaması halinde karģılıklı hiçbir hak ve talepte bulunmaksızın sözleģmeyi tasfiye etmekte TMO serbesttir. Yangın deprem sel hadiseleri mücbir sebep olarak kabul edilecektir. 15- ĠġĠ DEVRETME: Ġhale üzerinde kalan gerçek kiģi veya firma, iģi bir baģkasına devredemez. Aksi halde devir muteber kabul edilmez

5 16- KANUNĠ ADRES: Satıcı tarafından istenilen belgeler içinde alıcı tarafından belirtilecek adres, kanuni adres olarak kabul edilmiģtir. Bu adresin değiģmesi halinde yeni adres 3 (üç) iģ günü içinde satıcıya bildirilecektir. Aksi halde eski adrese yapılacak tebligatlar alıcıya/satıcıya yapılmıģ sayılacaktır. 17- ANLAġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Bu Ģartnamenin ve buna göre yapılacak sözleģmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaģmazlıklar KIRġEHĠR mahkemeleri ve icra dairelerinde çözümlenecektir. 18- VEKÂLETLE ĠLGĠLĠ HUSUS: Firma veya Ģahısların vekil veya temsilcileri yetkilerini açıkça belirten noter tasdikli bir belgeyi getireceklerdir. 19- OPSĠYON: Ġhale sonucunda ihale üzerinde kalan firma veya kiģilerin vermiģ olduğu fiyat, 30 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Ofis bu süre içerisinde ihalenin icrasını veya iptalini alıcıya tebliğ etmezse alıcı araç veya araçlarını almaktan vazgeçerek Ofis veznesine yatırmıģ olduğu teminatını geri alabilir. 20- ĠHALE DIġI BIRAKILMA NEDENLERĠ: AĢağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dıģı bırakılacaktır: a) Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iģleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, iģlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) Ġflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karģı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c) Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleģmiģ sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleģmiģ vergi borcu olan. e) Ġhale tarihinden önceki beģ (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. f) Ġhale tarihinden önceki beģ (5) yıl içinde, Ġdareye yaptığı iģler sırasında iģ veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Ġdare tarafından ispat edilen. g) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiģ olan. h) Bu ġartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve veya sahte belge verdiği tespit edilen

6 i) Bu ġartnamenin 6.inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 21- ÖZEL HÜKÜMLER: a) Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet ihale kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. b) Bu Ģartname konusu iģlerin yapılması ve çalıģtırılan iģçiler bakımından iģ kanunun ve benzer mevzuatın yükümlülüklerin yerine getirilmesinden alıcı sorumludur. c) Uygun fiyat ve koģullarda üstünlüğünü tespitte satıcı serbesttir. d) Teklifler açıldıktan sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. e) Teklif sahipleri araçları buldukları yerde mevcut durumlarını eksikliklerini görüp hali hazır durumlarına göre teklifte bulunduklarından ihalenin yapılmasından sonra bazı parçaların eksikliğini öne süremeyecekler, itirazda bulunmayacaklar ve hali hazır durumları ile kabul edeceklerdir. f) ġartname bedeli: TL ( KDV dâhildir) g) ġartname 21 maddeden ibarettir. EKLER: 1-Teklif mektubu örneği 2- Ġhale ilan metni TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ KIRġEHĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ - 6 -

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı NĠNVE GIDA MEġRUBAT TARIM TURĠZM MEDĠKAL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ, Dicle Kalkınma Ajansı

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve TT web sitesinde detayları yer alan araçlar aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı