T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik etme işlemleri T. c. BAŞBAKANLIK 2 5 Ekim 1978 Özlük ve Tazı işleri Gn. Md CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan EYÜBOĞLU'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Kövişlerl ve Kooperatifler Bakanı Ali TOPUZ'un vekülik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 25 Ekim 1978 gün ve sayılı yazınız. Bülent ECEVİT Başbakan 25Ekiml978 Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Orhan EYÜB- OGLUnun dönüşüne kadar; Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığına, Köyişleri ve' Kooperatifler Bakam Ali TOPUZ'un vekillik etmesi uygundur. FAHRÎ S. KORVTVRK Cumhurbaşkanı Yasama Bölümü Sayfa : 1

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: T.C. BAŞBAKANLIK n B m, ı / w ı o. 26 Ekim 1978 özlük ve Tazı isleri Gn. Md CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Hikmet ÇE TİN'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakam Ziya MÜEZZtNOĞLU'nun vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım, TÜRKİYE Bülent ECEVİT Başbakan CUMHURBAŞKANLIĞI 26 Ekim 1978 ANKARA BAŞBAKANLIĞA ÎLGÎ: 26 Ekim 1978 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet ÇE- TİN'in dönüşüne kadar; Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakam Ziya MÜEZZtNOĞLU'nun vekillik etmesi uygundur. FAHRİ S. KORVTÜRK Cumhurbaşkanı T. C BAŞBAKANLIK özlük ve Yazı işleri Gn. Md Ekim 1978 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet YÜCELER'İN dönüşüne kadar; Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Devlet Bakam Ahmet ŞENER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. TÜRKİYE Bülent ECEVtT Başbakan CUMHURBAŞKANLIĞI 2 6 m 8 26 Ekim 1978 A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 26 Ekim 1978 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet YÜCELER'in dönüşüne kadar; Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet ŞENER'in vekülik etmesi uygundur. Yasama Bölümü Sayfa : 2 FAHRİ S. KORVTÜRK Cumhurbaşkanı

3 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 T. c. BAŞBAKANLIK özlük ve Yazı İşleri Gn. Md Ekim 1978 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA İLGİ: 4/10/1978 gün ve sayılı tezkeremiz. Görev üe yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Bakam Hilmi İŞGÜZAR'm dönüşüne kadar; Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 22 Ekim 1978 tarihinden itibaren İmar ve İskân Bakam Ahmet KARAASLAN'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A Ekim 1978 BAŞBAKANLIĞA İLGİ: a) 4 Ekim 1978 gün ve sayılı yazımız. b) 25 Ekim 1978 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Bakam Hilmi İŞGÜZAR'm dönüşüne kadar; Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 22 Ekim 1978 tarihinden itibaren İmar ve İskân Bakam Ahmet KARAASLAN'ın vekillik etmesi uygundur. FAHRÎ S. KORVTÜRK Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 7/16580 Milletlerarası Andlasma 13 Temmuz 1978 tarihinde Yeni Delhi'de imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/8/1978 tarih ve IEID : / sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 21/9/1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI S. ATALAY VEKİLİ B A Ş B A K A N B. ECEVİT Devlet Bekanı Başbakan Yardımcısı O. EYÜBOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı V.,H. ÇETİN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı F. SÜKAN Devlet Bakanı H. ÇETİN Devlet Bakanı E. AKOVA Devlet Bakanı L. DOĞAN Devlet Bakanı S. YILDIZ Devlet Bakanı A. R. SEPTİOĞLU Yürütme ve İdare BÖLÜMÜ Sayfa: 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: Devlet Bakam Devlet Bakanı Adalet Bakanı MIHI Savunma Bakanı M. KILIÇ A. ŞENER M. CAN H. E. IŞIK İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı 1. OZAYDINLI G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZİNOĞLU N. UĞUR Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER M. TAN T. MATARACI Ulaştırma Bakanı Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı G. ÖNGÜT M. YÜCELER A. B. ERSOY 0. ALP İsletmeler Bakanı L'Vrji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı K. BULUTOĞLU D. BAYKAL A. COŞKUN A. KARAASLAN Köy İşleri va Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. TOPUZ V. İLHAN Y. CAKMUR H. İŞGÜZAR Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı A. T. KIŞLALI M. ÖZDEMİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ABASINDA EKONOMİK VB TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hindistan CumhuriyeU Hükümeti (bundan böyle aşağıda «Akit Taraflar» diye adlandınlacaklardır.) ekonomik, sınat ve teknik alanlarda mümkün olan en yakın işbirliğini, eşitlik ve karşılıklı yarar esası üzerinden ilerletmek hususunda karşılıklı seklide arzulu olarav; ve iki ülkenin halkları arasında böyle bir işbirliğinin aralarındaki işbirliği gayretini daha da ilerleteceği hususunda kesin inançlı olarak, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Akit Taraflar, ekonomilerinin kalkınmasına ve refahlarına katkıda bulunacak olan iki ülke arasındaki ekonomik, sınat ve teknik işbirliğini Özendirmek ve güçlendirmek amacıyla her türlü önlemi alacaklardır. MADDE 2 Akit Tararlar, diğerleri arasında, aşağıdaki hususları mümkün olan işbirliği alanları olarak belirlemişlerdir: 1 Uzmanlar ve teknisyenler değişimi ile eğitim kolaylıkları; il Sınat ve tarımsal alanlarda, ulaştırma ve müşavirlik konularında ortak girişimler ve diğer işbirliği biçimleri gerçekleştirme; ili İki ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikte incelemeler ve tasarıları birlikte özendirme; ve iv tkl ülkenin ilgili üretim kuruluşları arasında teknoloji değişimi, en uygun teknik çözümlerin bulunması ve artan biçimde verimliliğe ulaşmak için İşbirliği. MADDE S İşbu Anlaşmanın çerçevesinde ekonomik, sınai ve teknik işbirliğine ilişkin olarak üzerinde mutabık kahyan projeler, iki ülkenin ilgili kuruluşları, teşebbüsleri veya kamu orgr.îilnra arasında iıc^&la&ac&k söyleşmeler esası Özerinden gerçekleştirilecektir. l^oa s»&uctfra<;l^/uuld^nı&!a? gerektiğinde Akit Tarafların yetkili makamlarınca onaylanacak tu*. YOrttrr.î vs li«bl'.^.s Sayfa: 4

5 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 MADDE 4 Karşılıklı yarar konusu ekonomik, sınai ve teknik alanlarda yakın İşbirliğini sürdürmek hususunda kesin «eklide azimli olarak, Akit Taraflar, iki ülke arasında ekonomik, sınat ve teknik işbirliği için resmi düzeyde bir Türk Hint Ortak Komitesi kurulmasını kararlaştırmalardır. Ortak Komite: 1 İşbu Anlaşmanın başanlı biçimde uygulanması için gerekli önlemleri alacaktır. U Karşılıklı yarar konusu yeni alanlan belirlemek İçin araştırma yapacaktır; ve İli îki ülkenin Hükümetlerine uygun tavsiyelerde bulunacaktır. Ortak Komite uygun zamanlarda/aralıklarla münavebe Ue Türkiye'de ve Hindistan'da toplanacak ve gündemini diplomatik kanallarla haberleşmek suretiyle saptayacaktır. MADDE 5 İşbu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasında yürütülecek olan işbirliği, iki ülkede yürürlükte bulunan kanunlar ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. MADDE 6 İşbu Anlaşma çerçevesinde imzalanacak sözleşmelerin uygulanması Anlaşma'nın sona erdiği tarihte tamamlanmamış ise, anılan sözleşmelerin tam olarak yerine getirilmesine değin işbu Anlaşma hükümleri yürürlükte kalacaktır. MADDE 7 İşbu Anlaşma onaya tâbi olacak ve Akit Taraflarca Anlaşmanın onay belgelerinin teati edildiği tarihten İtibaren yürürlüğe girecektir. İşbu Anlaşma beş yıllık bir dönem içle yürürlükte kalacaktır. Bu dönemden sonra, Akit Taraflardan biri diğerine Anlaşmayı sona erdirmek niyetini anlaşmanın geçerlik denenlerinin bitiminden altı ay önce yazılı olarak bildirmedikçe Anlaşmanın geçerluigi her seferinde birer yıllık dönemler için otomatik olarak uzatılmış olacaktır. Bunun belgesi olarak. Hükümetleri tarafından usulüne uygun biçimde yetkili kılınmış olan aşağıda İmzası bulunanlar bu Anlaşmayı imzalamışlardır. Teni Delhi'de, 13 Temmuz 1978 tarihinde İngilizce dilinde iki örnek olarak düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Prof. Gündüz A. Okçun Dışişleri Bakam Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti adına A. B. Vajpayec Dışişleri Bakanı AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as «The Contracting Parties»), BEING mutually desirous of advancing the closest possible cooperation in the economic, industrial and technical fields on the basis of equality and mutual benefit; and BELIEVING firmly that such cooperation between the peoples of the two countries shall advance further the cooperative effort between them; HAVE AGREED as follows : Yürütme ve Idars B6l3m0 Sayfa : 5

6 Sayfa. 6 RESMÎ GAZETE 15 Kasını 1978 Sayı: 1646ü Article 1 The Contracting Parties shall take all necessary measures to promote and strengthen economic, Industrial and technical cooperation between the two countries which would contribute to the development of their economies and their welfare. Article 2 The Contracting Parties have identified, inter alia, the following a* the possible fields of cooperation: (i) exchange of experts and technicians and training facilities; (ii) setting up of Joint ventures and other forms of collaboration in the industrial and agricultural fields, communications and consultancy; (iii) Joint promotion of studies and schemes likely to contribute to the social and economic development of the two countries; and (iv) cooperation between the respective production enterprises of the two countries for exchange of technology and in finding the most suitable technical solutions and attaining Increased productivity. Article 3 The implementation of agreed projects relating to economic, Industrial and tecnical cooperation, within the framework of the present Agreement, shall be realized on the basis of contracts to be signed between the Interested enterprises organisations or public bodies of the two countries. These contracts/agreements shall, wherever necessary, be approved by the competent authorities of the Contracting Parties. Article 4 The Contracting Parties, firmly determined to pursue close cooperation in the economic, Industrial and technical fields of mutual i»tere9t, have decided to establish a Turkish-Tcdo Joint Committee at the official level for economic, industrial and technical cooperation between the two countries. This Joint Committee shall : (i) adopt necessary measures for the successful implementation of the present Agreement; (11) seek to identify new areas of mutual Interest; and make appropriate recommendations to the Governments of the two countries. (ill) The Joint Committee shall meet at appropriate times/intervals alternately in Turkey and India, and shall agree upon the agenda by communicating through diplomatic channels. Article Cooperation between the Contracting Parties within the framework of this Agreement shall be governed by the laws and regulations In force in the two countries, S Article 6 In case the implementation of the contracts signed within the framework of the Agreement is not completed at the time of expiry of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to remain in force until such time as the said Contracts are fully implemented. Article 7 The present Agreement shall be subject to ratification and shall come into force from the date of exchange of the instruments of ratification of this Agreement by the Contracting Parties. The present Agreement shall remain in force for a period of five years. Thereafter its validity shall be automatically extended for further periods of YOrOtma va İdare Bfl/OmO Sayfa : 9

7 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 one year at a time, unless either Contracting Party gives to the other a written notice of its intention to terminate the Agreement six months prior to the expiry of any of the aforesaid periods of its validity. IN WITNESS W H E R E O F the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in duplicate at New Delhi on 13th July 1978 in the English language. (Prof. Gündüz A. ökçün) Minister of Foreign Affairs For the Government of the Republic of Turkey (A. B. Vajpayee) Minister of External Affairs For the Government of the Republic of India Atama Kararları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Uzmanlığa, özel Kalem Müdürü Ahmet Kurdoğlu'nun; 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 3/11/1978 Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı B. ECEVİT O. ALP CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı : Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ek Göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Adil Sağlam'ın; 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. Başbakan 3/11/1978 J5. ECEVİT O. ALP Orman Bakanlığından: Sanayi ve Teknoloji Bakam CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Müşavir Müfettişliğe 4 ncü derece kadrolu 1 nci sınıf Müfettiş Şuayip Balta'nın, 2 Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Müşavir Müfettişliğe 4 ncü derece kadrolu 1 nci sınıf Müfettiş Adnan Çuvaş'ın, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: sayılı Yasanın değişik 68 nci maddesinin A bendi ve 161 nci maddesinin A bendinin b fıkrası uyarınca terfian atanmaları uygun görülmüştür. 3 Bu Karan Orman Bakanı yürütür. 31/10/1978 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Başbakan Orman Bakam B. ECEVİT V. İLHAN Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesin'*) 8 Kasım 1978 günlü toplantısında, Üye Ahmet H. Boyacıoğlu seçilmiştir. Ulaştırma Bakanlığından: Yönetmelikler Vangölü Yönetmeliğinin 20. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 31/1/1977 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vangölü Yönetmeliğinin 20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 20 Vangölünde çalışan gemilerde görev alma şartlan, Gemiadamlanmn Yeterlik ve Sayısı Hakkında Tüzük'de belirtilen genel hükümlere tabidir. Vangölün'de çalışan gemiadamlanndan asgarî 1,5 yıl deniz hizmeti bulunmayanlar denizde sefer yapan ticaret gemilerinde Kaptanlık, Başmühendislik veya Başmakinistlik yapamazlar» Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıklannca yürütülür. İmar ve İskân Bakanlığından: «Belediyelerin İmar Yönetmeliklerindeki, Çatı ve Çatı Katı ya da Çekme Kat Yapılmasına ve Müştemilâtlara İlişkin Maddelerin Değiştirilmesine, Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmeliğe» Ek Geçici Madde, Eklenmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 28/9/1978 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediyelerin İmar Yönetmeliklerindeki, Çatı ve Çatı Katı ya da Çekme Kat yapılmasına ve Müştemilâtlara ilişkin Maddelerin Değiştirilmesine, Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine dair Yönetmeliğe, aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. EK GEÇİCİ MADDE 28/9/1978 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 3 ncü maddesinin getirdiği haklardan yararlanabilmek için 30 Kasım 1978 gününe kadar, Belediyesine, çevresini de gösterir şekilde inşaatın durumunu belgeleyen kroki, fotoğraflar ve diğer gerekli belgelerle yazılı olarak başvurulması ve bu fotoğraflann Beledivesince dilekçe eki olarak kabulü gerekir. Yukanda belirtilen süre kesin olup uzatılamaz. MADDE 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:8

9 c ÇARŞAMBA T.C. Resmî Gazete Kurulu» Tarihi : (7 Taarbitewcl 133«) - 7 Helm Kasım 1978 Sayı : ILÂN BÖLÜMÜ J Yargı ilânları Altındağ İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1978/970 Karar No: 1978/734 Ordu İli, Kumru İlçesi Eskidivan Köyü 014/01 cilt 87 sahife 34/33 kütükde nüfusa kayıtlı Cemal oğlu Hacerden doğma 15/4/1951 doğumlu Hüseyin Kudüs'ün Kuduş soyadının Yılmaz olarak buna uyularak eşi Havva Kuduşun soyadının Yılmaz olarak değiştirildiği ilân olunur m Hafik Sulh Hukuk HaklmUğlnden: Davacı Hafik Orman İdaresi tarafından davalı Yıldızeli Yıldız Köyünden Abdullah oğlu Mehmet Ünal aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan acık duruşması sırasında. Davalı Mehmet ütıala tebligat yapılması hususunda çıkarılan tebligatların blla tebliğ iade edildiği keza adresinin tesbitl hususunda defalarca yazılan yazılara verilen cevpta adı geçenlerin bulunamadıklarından bahisle blla infaz İade edildiği, anlaşılmış olup Abdullah oğlu Mehmet Ünala tebligat yapılması için Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiş olduğundan bu karar uyarınca duruşma günü olan 6/12/1978 günü adı geçenin mahkememizde hazır bulunması bulunmadığı takdirde işbu ilanın meşruath davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Eğridir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Davalı Emin (Emir) Gargm, Abdurrahman oğlu, 1947 doğumlu Safiye'den olma Batı Almanya'da çalışır. Davacı Abdurrahman Gargın tarafından aleyhinize açılan nafaka davasının yapılan duruşmasında : Adresinizin meçhul olduğundan ilânen ve Resmî Gazete ile davetiye tebliğine karar verilmiştir. 15/12/1978 Cuma günü saat de duruşmada bulunmadığınız veya bir vekilde göndermediğiniz veya mazerette bildirmediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 398. maddesinin tatbik edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 15 Kasan 1978 Sayı: Adana 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 1978/449 Karar No: 1978/515 ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Muhittin Darende hakkında mahkememizin 19/4/1978 günü ve esas 1978/449 karar 1978/515 sayılı ilamiyle 1782 S. K. nun 24/C, F. maddeleri uyarınca (ikiyüz) lira hafif para cezası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de iiânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına ka rar verilmiştir, llânen tebliğ olunur * Adana 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : Esas No: 1978/488 Karar No: 1978/526 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Bedriye Küçükkurt hakkında mahkememizin 18/4/1978 günü ve esas 1978/488 karar 1978/526 saydı ilamiyle T.C.K. 565/1, 647 S. K. 4 maddeleri uyarınca (20) lira hafif para 20 gün hafif hapis yerine 200 lira ki cem'an 220 lira hafif para cezasıyle mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 n c i maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de iiânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir, llânen tebliğ olunur Esas No: 1977/1100 Karar No: 1978/293 Kumar Oynamak ve oynatmak suçundan sanık Remzi özyiğit hakkında mahkememizin 8/3/1978 günü ve esas 1977/1100 karar 1978/293 sayılı ilamiyle T.C.K. 64, , 647 SK. 4/1 maddeleri uyarınca (100) lira hafif para 15 gün hafif hapis yerine 150 lira k i cem'an 250 lira hafif para cezasıyle mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm R e s m i Gazete'de iiânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir, llânen tebliğ olunur Buldan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/131 Buldan'm Bursa Mahallesinden Fatma Çevikbaş'ın, Ömer Çevikbaş aleyhine açmış olduğu boşanma davasında : Davalı Ömer Çevikbaş'ın adresi tesbit edilemediğinden ve zabıtaca yapılan araştırmada da bulunamadığından 13/9/1978 tarihli Resmî Gazete ile kendisine dava dilekçesi iiânen tebliği edilmiş olup adı geçen davalı duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap karan çıkartılmasına karar verilmekle duruşmanın bırakıldığı 22/11/1978 günü saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunması gelmediği takdirde davanın gıyabında yapılacağı, gıyap karan yerine ilân olunur

11 İS Kasım 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Erbaa Asliye Ceza Hakimliğinden: Dolandırıcılık suçundan sanık Turhal Derbentçl Köyünden Ali oğlu Yeter'd«*n olma 1950 doğumlu Hüseyin Karagöz Erbaa Asliye Ceza Mahkemesinin 15/6/1978 ta rih ve 978/36 esas 978/110 karar sayılı hükmü ile dolandırıcılık suçunrtnc dolayı TCK. nunun 503/Uk, 503/ilk, 5435 sayılı TCK. nunun 522, 40, maddeleri gereğince neticeten dört ay onbeş gün hapis ve üç yüz yetmig dört lira doksan kuruş ağır para cezasıyle hükümlülüğüne, karar verilmiş ve gıyap kararı maznuna tebliğ edilememiş adresinin tesbiti'de mümkün bulunmamış olduğundan işbu hükmün özetinin H. U. M. K. nun , 144 ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun , 30 cu madde?eri gereğince maznuna ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıda tarih ve numarası yazılı kararı temyiz edebilmek kaydıyle ilânen tebliğ olunur Akçaabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : e E. No : 1978/267 Davacılar Alikenan Hacısalihoğlu ve arkadaşları, vekili tarafından davalılar Temel Kılıç ve Aydın Bayram aleyhine açılan tazminat davasının yapılan duruşmasında Davalılardan Temel Kıhç'ın adresi meçhul olduğundan, ilânen yapılan duruşma davetiyesi tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğinden, gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmekle, davalı Temel Kılınç'ın duruşmanın kaldığı 7/12/1978 Perşembe günü saat 10.00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında icrası ile karar verileceği, gıyap davetiydsi yer>ne kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Vakfıkebir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/332 Davacı Kerem Köyünden Sevim Şahin vekili Av. Alaattin Köroğlıı tarafından, davalı aynı yerden Eşi Mehmet oğlu, Kamil Şahin aleyhine açılın boşanma davasınm yapılan duruşması sırasında : Davalı Kamil Şahin bütün aramalara rağmen adresi bulunamadığından, ilâr.en davetiyenin kendisine tebliğine karar verilmistrl. Mahkememizde dertest bulunan 1978/332 Esas sayılı dosyanın duruşma günü bulunan 15/12/1978 günt bizzat vey.ı blrvekale hazır bulunmanız hususu davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur Sinop Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/200 Davacı Sinop Şamlıoğlu Köyünden olup, Taypaklı Köyünde oturur, Osman Cömert tarafından ikame edilmiş bulunan gaiplik davasının yapılmakda olan yargılamasında : Davacının babası Şamlıoğlu Köyü nüfusunda kayıtlı Mehmet ve Fatma oğlu 1310 doğumlu İbrahim adlı şahsın gaipliğine karar verilmesi istenilmekle; varsa 1b rahlm'in, yoksa ve bilgileri mevcutsa üçüncü kişilerin bilgi vermek üzere 26 Aralu> 1978 günü saat 9.00'a kadar veya bir yıllık süre içerisinde Sinop Asliye Hukuk Matı kemesinin 1978/200 sayılı dosyasına başvurmaları lüzumu ilân olunur

12 Sarfa: 12 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: istanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/1186 K. No : 1977/1030 Davacı: K. H. Sanık : Ezel Yılmaz, Mehmet ve Perihan'dan olma 1957 D. lu Aydm Köşk nüfusunda kayıtlı Beyoğlu Kilit Sokak No. 4 de mukim Suç : Randevu evi çalıştırmak Suç Tarihi : 14/11/1977 Maznun randevu evi işletmek suçunu işlediği sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 526/1. maddeleri uyarınca neticeten 250 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 6/12/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından teb igat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar ver.ldiği ilân olunur / 13 E. No: 1977/1225 K. No : 1977/1067 Davacı: K. H. Sanık : ibrahim Kavrak, Yusuf oğ. Evperiye'den olma 1939 D. lu Bursa Yenişehir Ç ce özü H. 136 C. 7 S. 66 da nüfusa kayıtlı. Suç : Kumar oynamak ve oynatmak. Suç Tarihi : 28/11/1977 Maznun İbrahim Kavrak kumar oynamak ve oynatmak suçu sabit olan fiil ve hareket.nden dolayı T. C K nun 567/1, 647/4 maddeleri uyarınca neticeten 550 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 13/12/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 14 E- No : 1976/785 K. No : 1977/907 Davacı: K. H. Sanık : Ahmet özilhan, Şükrü oğ. Fatma'dan olma 1934 D. lu Kayseri Tomarca Pusatlı Köyü H. 43 C. 35/17 S. 79 da nüfusa kayıtlı, istanbul Kocamustafapaşa Canbaziye Çıkmazı No. 13 de mukim. Suç : 1475 S. K. nuna muhalefet. Suç Tarihi : 11/3/1976 Maznunun 1475 S. K. nuna aykırı olarak işlediği suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 1475 S. K. 3, 97/A, 89, 106/1, 72. maddeleri uyarınca neticeten 2750 lira ağır para cezası ile mahkum'yetine 3/11/1977 tanhinde karat verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı TebPg^t Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebl'gatm yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. Yumurtalık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : / /12 Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü, vekili Av. Necdet Ozerdem tarafında a davalı Ali Öztürk aleyhine açılan alacak davasında : Davalı Yumurtalık OCC. Ballas Şirketi S. S. No. da A1J öztürk'e çıkarılan çağrı kâğıdısın adresi bilinmediğinden, tebliğ edilemediğinden, çağrı kâğıd-run Resmi Gazete ile davalıya tebliğinet duruşmanın bırakıldığı 14/12/1976 günü sn»»' 9.00'a bırakılmasına karar verildiği ilan olunur

13 15 Kasım 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 istanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinden: E. No: 1977/385 K. No : 1977/1017 Davacı: K. H. Sanık : Hasan Kozalan, Yusuf ve İRabiadan olma 1948 D. lu istanbul Eminönü Beyazıt H 116 C. 4 S. 123 de nüfusa kayıtlı İncirli Yeniandıran Sitesi C. Blok No : 15 de mukim. Suç: Hırsızlık Suç Tarihi: 3/2/1976 Maznunun işlediği hırsızlık suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 491/1. 525, 647/4, 5, 6. maddeleri uyarınca neticeten 3600 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine 5/12/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 10 B. No: 1977/798 K. No : 1977/652 Davacı: K. H. Sanık : Şükrü öz, Cavit oğ, Fadime'den olma 1936 D. lu Sivas Suşehri Akıncılar Gönen Mah. H. 74 C. bila tno da nüfusa kayıtlı ve istanbul'da Balıkpazan Yeni Otelde kalır. Suç : Mütecaviz sarhoşluk Suç Tarihi: 6/7/1977 Maznun mütecaviz sarhoşluk suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 572/1,647/4,5. maddeleri uyarınca neticeten 600 lira hafif para cezası ile mahkum yetine 6/9/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 11 E. No: 1977/1029 K. No : 1977/855 Davacı: K. H. Samk : Nimet Ulu, Kadir kızı Manzurdan olma 1924 D. lu Bakırköy Merkez Zeytinlik H. 2. C. 12 S. 7 de nüfusa kayıtlı Beyoğlu Eskibursa Sokak Alyon Çıkmazı No : 2 de randevuculuk yapar. Suç : Randevuculuk Suç Tarihi: 12/7/1977 Maznun randevuculuk suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 526/1. maddeleri uyarınca neticeten 250 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 21/ 10/1977 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış savılmasına karar verildği ilân olunur / 12

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE İS Kasım 1978 Sayı: Adana 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No: 1976/789 Karar No: 1978/ sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık istanbul İli Eminönü İlçesi Kumkapı Nahiyesi hane 9 da kayıtlı Diro Pavli oğlu, Sofiya'dan olma, 1941 doğumlu Aleksandros Panlidis hakkında mahkememizin 23/3/1978 günü ve esas 1976/ 789 karar 1978/215 sayılı ilamiyle 506 SK: 140/B. maddeleri uyarınca (200, ) lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 3i nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın ya püdığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Esas No: 1977/1194 Karar No: 1978/ sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Urfa İli Kalaboynu Mah. si hane 58 de kayıtlı Esat oğlu, Zeynep'den olma, 1939 doğumlu Bekir Şişli hakkında mahkememizin 20/4/1978 günü ve esas 1977/1194 karar 1978/314 sayılı ilamiyle 6136 sayılı Kanun 13 ve T.C.K. nun 59, 36. maddeleri uyarınca (10) ay müddetle hapis 416 lira 60 kuruş ağır para cezasıyle mahkûmiyetine suç aletinin müsaderesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 \e 31. rnr.ddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapılcağı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Çorum Asliye İkinci Hukuk Hakimliğinden : 1977/559 Sadık Düdükçü ve Mustafa Çlvgin Aşır Yılmaz vekili Avukat Erdal Eraip tarafından aleyhinize açılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde : Aderesiniz meçhul olduğundan davetiye ve dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş olup 26/10/1978 günlü celseye gelmediğinizden bu defa gıyap karan tebliğine kar «ir verilmiş olmakla 30/ll/l; 7S 'Perşembe gönü ısaat 9.00 da mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur <- * İskenderun 2. nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Dosya No : 1977/1178 Davalı: Hamit Köfteci, Karacaviran Köyü Oğuzcli/GAZtANTE? Davacı S. S. K. G. Müd. vekili Avukat Bilge özen tarafından davalı Hamit Köfteci aleyhine açılan R. Tazminat davasında davalıya yapılan tebligatlar biîa iade edilmiş olduğundan bu kerre ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 12/12/1978 günü saat 9.00 a bırakılan duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekil marifetiyle tem3il etmeniz davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur

15 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Kozan Sulh. Hukuk Hâkimliğinden : 1971/49 Davacısı Kozan İdem Köyünden Hacı Mehmet kızı Emine Bayrakçı vekili Avukat Mustafa Sakallı tarafından aynı köyden Hüseyin oğlu Sıtkı Bayrakçı aleyhine açılan nafaka davasının 1978/49 sayılı dava dosyasında : Davalı Sıtkı Bayrakcı'ya davetiye tebliğ edilememiş olup, adresinde tesbit edilememiş olduğundan, davalı Sıtkı Bayrakcı'nın 5/12/1978 günü saat 8.00 de Kozan Sulh Hukuk Mahkemesi salonunda delilleri ile birlikte hazır bulunması, aksi hine açılan nafaka davasının 1978/49 sayılı dava dosyasında yapılan duruşma sırasında : verileceği ilânen tebliğ olunur Çarşamba Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1975/290 Davacı Emine Örtücü tarafından Davalılar Osman örtücü ve arkadaşları aley hine açılan iadeli muhakeme davasının yapılan duruşması sırasında : Yapılan araştırmalara rağmen davalılardan ölü Mehmet karısı Yüksel örtücü'nün adresi tesbit edilemediğinden tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın talik edildiği 7/12/1978 saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunmanız ve ibrazına lüzum gördüğünüz vesikaları göndermeniz, aksi halde H.U.M.K. nun 509 uncu maddesine göre işlem yapılıp gıyabınızda karar verileceği ilânen tebliğ olunur a Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1978/257 Ankara Haymana Yenice Merkez Mahallesinden Ahmet Koca ve Aygin Koca'ya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan alacak davesı nedeniyle adınıza yapılan ilânen davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmemeniz ve bir vekille de kendinizi temsil ettirmedi iğinizden ibu defa adınıza, ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince 4/12/1978 Günü saat 9.40 da Mahkemede hazır bulunmanız, bulunmadığınız taktirde davaya gıyabınızda devam edüecektlr. Keyfiyet gıyap karan tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Samsun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : /127 Davacılar Lütfü Deveci vs. veküleri Av. Erkan Arat tarafından davalılar Ned'ı Nilüfer Bayrak vs. aleyhlerine açılmış bulunan tescil davasında : Davahlardan Nurten Şambakh'ya adresi meçhul bulunduğundan, dava dilekçesi ve davetiye ilânın tebeliğ edüdiği halde gelmediğinden gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. (Duruşma günü olan 1)5/12/1078 günü saat.00 da mahkemede hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmamın gıyabında devamına karar verileceği tebliğ olunur Yenimahalle 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/860 Yenimahalle İlçesi Çarşı Mah. 155 hanede kayıtlı İsmail oğlu 1933 doğumlu Şerafettin Selçuk'un adı Şeref olarak 2/11/1978 tarihli kararla düzeltihnlştir. Duyurulur

16 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden: Davacı Mehmet Aygün vekili Avukat Necdet HayaUoğlu tarafından davalı m r Türktat Şirketi ve Tahsin Göde aleyhlerine açılan liralık alacak davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Tarsus İlçesi Gaziler Mahallesi 287 Sok. 42 sayılı evde ikamet eden davalı Tahsin Göde'nin adresi bunca aramalara rağmen adresi tesbit edilememiştir. Davalı Tahsin Göde'nin Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 978/15 esa smda kayıtlı ve duruşması 28/11/1978 gününe bırakılan davaya İcabet etmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava duekçesi tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur Elazığ Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 1975A097 Davacı Maliye hazinesi ile davalılar Süleyman Murat vs. arasındaki mülkiyetin tesbiti davasında davaya dahil edilenlere çıkarılan tebligatlar tüm aramalara rağmen bulunmadığından İlanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla : Elazığ Sanayii Mah. Menekşe Sokak No : 5 de mukim dahili davalılar Nuriye Murat, Yusuf Murat, Muharrem Murat, israfil Murat, Ömer Murat, Fethiye Murat, isabet Murat, Fatma Murat ve Nurten Murat'ın duruşmanın bırakıldığı 20/11/1978 günü duruşmaya gelmedikleri maazerette beyan etmedikleri taktirde haklarında gıyap kararı çıkarılacağı ilanen tebuğ olunur Giresun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 1972/ /297 Davacı Mehmet Keçeci vekili Avukat Mehmet Tomurcuk Bozbağ tarafından davalılar Şaibe Aksoy, Sadıka Uzun, Faik Küçükbayraktar ve Yaşar Keçeci aleyhlerine mahkememizde açılan , TL. alacak davasının yapılan duruşması sonunda, davalılardan ayrı ayrı lira 40 kuruş olmak üzere cem'an ,60 TL, alacağın dava tarihi 21/3/1972 tarihinden itibaren */o 5 kanuni falzüe birlikte tahsiline, fazlaya alt talebin reddine, 9/11/1977 gün ve esas 1972/136, karar 1977/297 sayı İle karar verilmiş ve davalılardan Yaşar Keçeci (Liege Rue St. Leohard 463-Belçika) adresini terk etm'ş başkaca tebligata salih açık adreslde tesbit edilemediğinden davah Yaşar Keçecinin işbu kararı ilân tarihinden İtibaren 16 gün İçinde temyiz etmesi lüzumu, aksi halde kararın kesinleşeceği karar tebliğine kaim olmak üzere İlân olunur Bolu Asliye 2. nci Hukuk Hakimliğinden : 1978/702 Davacı S. S. K. G. MA. lüğü vekili Avukat Erdal Hakoğlu taraflından davalı Mazhar Topsaç ve Rıza Aksakal aralarındaki Rücuan alacak davasının yapılan duruşması sırasında : Davalılardan Mazhar Topsaç'uı adresi meçhul olduğu çıkarılan tebligatlardan ve Zabıtta Tahkikatından anlaşılmış olduğundan dava dilekçesinin duruşma günü Ue İlanen tebliğine karar verilmiştir. Davah Mazhar Topsaç duruşmanın bırakıldığı 14/12/1978 günü saat 9.00 da Bolu AsUye 2. ncl Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz, bir mazerette budirmediğinlz, veya kendinizi bir vekille temsü ettirmediğiniz ahvalde gıyap kararmanda ilanen tebliğ edileceği dava dilekçesi ve davetiyenin tebliğine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur

17 25 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Adana 2. Sulh Ceza Hâimliğinden : Esas No: 1978/374 Karar No: 1978/436 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Kuddisi özmen hakkında mahkememizin 31/3/1978 günü ve esas 1978/374 karar 1978/436 sayılı ilamiyle T.CJC 65/1 647 sa. 4 maddeleri uyarınca (15) lira hafif para ve 15 gün hafif hapis cezas: yerine 150 lira ceman 165 lira hafif cezasiyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Esas No: 1975/132 Karar No: 1975/799 Bıçakla yaralamak ve hakaret suçundan sanık Nadir Ayvalı hakkında mahkememizin 2/7/1975 günü ve esas 1975/132 karar 1975/799 sayılı ilamiyle TCK. 456/ 4, 457/1, 457/2, 482/2, 68. maddeleri uyarınca (3 ay) 45 gün müddetle hapis cezası ile 100 lira ağır para cezası mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıld'ğı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. Adana 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 1976/1025 Karar No: 1978/393 Tekel kaçakçılığı suçundan sanık Bitlis İli Çayırarası Köyü hane 6 da kayıtlı, Faik, kızı, İffet'den olma, 1956 doğumlu Nuriye Çaka hakkında mahkememizin 9/5/1978 günü ve esas 1976/1025 karar 1978/393 sayılı ilamiyle 1177 SK: 88/1-2, 1918 SK: 25, T.C.K. 59. maddeleri uyarınca (10) ay hapis, 700, lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine kaçak sigaraların müsaderesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığm 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Gelibolu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 1977/164 Davacı İmar ve İskân Bakanlığına, Afet işleri Genel Müdürlüğü tarafından da vah Faruk Özkan hakkında açılan tazminat davasının duruşmasında: Davalı Faruk Özkan'm adresi bulunmadığından, Resmi Gazete ile 16/7/1978 tarihli gazetenizde İlânen tebligat yapıldığı ancak gelmediği anlaşılmakla, 26/9/1978 tarihli ilânen gıyap tebliğine karar verilmiş olup, adı geçenin 28/12/1978 günü mahkemeye gelmeniz veya bir vekille temsil etmeniz gelmediğinz takdirde davanın gıyabınızda sonuçlanacağı tebliş olunur

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 1978 Sayı: Sorgun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1977/960 Hazine Davacı Sorgun MalmUdUrlttğil, Vekili Avukat Gülay Güler tarafından davalılar GUmüşkavak Köyünden Döndü Kara, Solmaz Kara aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının yargılamasında verilen ara karan gereğince : Davalı GUmüşkavak Köyünden Döndü Kara ile Solmaz Kara'mn bütün aramalara rağmen adreslerinde bulunamadığından ve Mahkemece Uânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan yargılamanın atılı bulunduğu 1/12/1978 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsü ettirmeniz hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur / /965 Hazine Davacı Sorgun MalmüdürlUğU, Vekili Av. Gülay Güler tarafından davalılar Maryam Taşdan ve arkadaştan aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasımn yapılan yargılamasında verilen ara karan gereğince : Davalılar GUmüşkavak Köyünden Maryam Taşdan, Horin Taşdan, Somayil Taşdan'ın bütün aramalara rağmen adresinde bulunamadığından, mahkemece ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan yargılamanın bırkıldığı 1/12/1978 günü saat 9.00'da Mahkememizde hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 6879/ /961 Hazine Davacı Sorgun Malmüdürlüğü, vekili Av. Gülay Güler tarafından davalılar Sorgun GUmüşkavak Köyünden Hanife üçer ve arkadaştan aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasımn yargılamasında verilen ara karan gereğince : Davalılar Sorgun GUmüşkavak Köyünden Hanife Üçer, Şahandar Üçer, Mehmet Hasan üçer ve Mehmet üçer'in bütün aramalara rağmen adreslerinde bulunamadığından ve Mahkemece ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan, yargılamanın atılı bulunduğu 1/12/1978 günü saat 9.00'da Mahkememizde hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur / /962 Hazine Davacı Sorgun Malmüdürlüğü tarafından davalılar GUmüşkavak Köyünden Satı Yerden ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının yargılamasında verilen ara kararı gereğince : Davalılar Sorgun GUmüşkavak Köyünden Gülclhan Yerden İle, Gülfldan Yerden'in bütün aramalara rağmen adresinde bulunamadığından ve mahkemece ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan yargılamanın atılı bulunduğu 1/12/1978 günü saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. * Kıbrıs Türk Banş Kuvvetleri Askeri Savcılığından : 3877 /1-1 İLÂNEN TEBLtft Hırsızlık suçundan sanık 14. P. A. 1. Tb. 2. Bl. erlerinden iken terhis olan Mardin - Gercüş İlçesi Anca Köyü nüfusunda kayıtlı ve oturur iken bu adresinden ayrılan

19 15 Kasım 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 ve yeni adresi de bilinmeyen Hüseyin oğlu, 1956 D. lu Şükrü Ekinci hakkında KTBK. Aa Mahkemesince ittihaz olunan TCK. nun 491., 61/1., 522/1., 525. maddesince yirmi gün hapis ve ceza müddeti kadar emniyeti umumiye nezarti altında bulundurulması cezalarının ertelenmesine dair 30/12/1977 gün ve 1977/ esas ve karar sayılı mahkûmiyet hükmü üânen tebliğ olunur /1-1 - < istanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1978/454 K. No : 1978/319 Davacı: K. H. Sanık : Jağtar Singhs, Chanom oğ D. îu Hindistan uyruklu istanbul'da Sultanahmet Merih Otelinde mukim. Suç : Tehlikeli sevk. Suç Tarihi : 22/3/1978 Maznun tehlikeli oto kullanmak suçu sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 565/1. maddeleri uyarınca neticeten 55 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 11/4/1978 tar hinde karar veriid ği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 7 E. No : 1978/507 K. No : 1978/371 Davacı: K. H. Sanık : Mevlüt Sorgun, ismail oğ. Eîmas'tan olma 1957 D. lu Kayseri Develi Kabaklı Halkından olup istanbul Ged.kpaşa Fınn Sokak No : 24 de mukim. Suç : T. C. K. nunun 549. maddesine muhalefet. Suç Tarihi : 16/4/1978 Maznun üzerinde ekmek bıçağını bulundurma suçu sabit olan fiil ve hareket'nden dolayı T. C. K. nun 549 uncu maddeleri uyarınca neticeten 30 lira hafif para cezası ile mahkum yetine 28/4/1978 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebîigatn yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur / 3 E. No : 1978/796 K. No : 1978/791 Davacı: K. H. Sanık : îlyas Evren. Sait oğ. Zeynepten olma 1341 D. lu Kırklareli Lüleburgaz Seylanevleri 3. Sokak Hane 10 da nüfusa kayıtlı Kuştepe Yavrukurt Sokak No : 13'de mukim. Suç : Fuhuş Suç Tarihi : 8/10/1978 Maznunun fuhuş suçunu işlediği sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K, nun 526/1. maddeleri uyarınca 250 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine 8/9/ 1978 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılam-ması sebeb'yle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği iîfln olunur / 9

20 Sayn: M RESMÎ GAZETE İS Kasım 1978 Sayı: Ankara Asliye 2 nci Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 1978/210 Davalı Hakkı Demiryeğe, M. Tastan Demiryeğe, Osman Vllgen, Ömer Dedecan, Berees Aslan Anası Köyü Siverek/Urfa. Davacı Et ve Balık Kurumu vekili Av. Kamile Doğan tarafından mahkemeye verilen 20/4/1978 tarihli dava dilekçesi ile aleyhine İkame olunan, alacak davasının yapılmakta olan duruşması sırasında: Gösterilen adreste bulunmadığınız gibi, zabıta marifetiyle de adresinizin tesbltlne imkan bulunmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün llânen siz davalılar (Hakkı Demiryeğe, M.Taşkın Demiryeğe, Osman Vilgen. Ömer Dedecan, Bercan Aslan) tebliğine karar verilmiştir, verilen karar uyarınca 18/12/1978 Pazartesi saat da bizat mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekille temsil olunmanız, dava dilekçesi ve tebligat yerine kaim olmak üzere ilftnen tebliğ olunur / /340 Davah : AH Tıîdınm, İbrahim Çelik, Ağır Çolak Tukan Tepeköyfl Selim/Kars. Davacı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar, AH Yıldırım, İbrahim Çelik, Acır Çolak aleyhine ikame olunan davanın yapılmakta olan duruçması sonunda: Gösterilen adreste bulunmadığınız gibi zabıta marifetiyle de yapılan araştırmada da adresinizin tecbitine imkan olmadığı anlaşıldığından 3/11/1978 tarihli celse için dava dilekçesi ve duruşma gününü litren tebliğ edilmiştir. Meşktir cel«ye icabet etmenizden adm'ra ilftnen gıyap kar^n tebliğine ve duruşmanın 10/1/1070 Cum» 8f>at a telkine karar verilmiştir. Belli gün ve saatti duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda devam olunacaffi, gıyap yerine geçmek üzere llânen tebliğ olunur /2 /1-1 m Ankara Asliye linçi Ticaret Mahkemesi BAŞkonlıgından: 1978/73 Davalı: Mustafa Büyükateş, Bentıen Mah. No. 15 Diyarbakır. Davacı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan ,52 TL. alacak dnvasnnın yapılan duruşmasında: Adınıza çıkarılan duruşma gününe ait tebligat blla İkmal iade edildiği anlaşılmakla; adınıza duruşma günü olan dava dilekçesinin İlftnen tebliğine karar verilmiştir Duruşma günü : 6/12/1978 Cuma saat dadır. Duruşma gününde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde adınıza İlftnen gıyap kararı çıkarılacağı, duruşma günü ve dava dilekçesine haiz olmak üzere keyfiyetin Haren tebliğ olunur /1-1 Artırma, Eksiltme ve thale İlânları Balıkesir Susurluk Gobel Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize alt 1964 modeli 105 Hp motor güçlü faal vaziyette bulunan Rotes Commer 5 tonluk kamyon 2490 sayılı Kanunun 41 inci maddesine tevfikan açık artırma suretiyle peşinat bedelle satılacaktır. 2 Kamyonun muhammen bedeli , TL. olup, secici teminatı 5.250, Uradır. 3 Taliplerin 20 Kasım 1978 Pazartesi «ünü saat da Göbel Belediye binasında hazır bulunmaları ilan olunur / 4-4

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık Neşriyat 19 Nisan 1984 Daire Başkanlığına başvurulur PERŞEMBE Sayı: 18377 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1995 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 22245 Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı