ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERCEPTIONS REGARDING WEBQUST MEDIUM SUPPORTED BY 5E LEARNING MODEL ġemsettin ġahġn Selçuk Üniversitesi, Türkiye Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye ÖZET: Webquest, öğrencilerin eleģtirel düģünme, bilgiyi yapılandırma ve uygulamaya dönüģtürme becerilerinin geliģmesini sağlayan öğrenci merkezli ve öğretmen rehberliğinde gerçekleģtirilen bir uygulama ortamıdır. Bu ortam sayesinde öğrencilerin web üzerindeki uygulama sonrasında elde ettikleri bilgileri düzenlemeleri ve daha önceki bildikleri ile sentezleyerek yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu araģtırmanın temel amacı, ortaöğretim öğrencilerinin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ bir webquest uygulamasına iliģkin görüģlerinin değerlendirilmesidir. AraĢtırma yılında Karaman ili merkez ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda gerçekleģtirilmiģtir. Bu bağlamda ilk önce Ortaöğretim BiliĢim Teknolojileri dersi Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusu, 5e modeli ile desteklenmiģ webquest ortamına aktarılmıģ ve öğrencilere bu ortamda gruplar halinde uygulama yaptırılmıģtır. Daha sonra öğrenci görüģlerinin ortaya çıkarılması için, yarı yapılandırılmıģ görüģme soruları hazırlanmıģtır. Hazırlanan görüģme formu, ders anlatımı söz konusu ortamda gerçekleģtirilen yirmidört 1. sınıf öğrencisine her biri yaklaģık 3dk süren oturumlar halinde uygulanmıģtır. AraĢtırmanın sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz modeli kullanılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Webquest, ağ araģtırması, 5e modeli, üst düzey düģünme becerileri ABSTRACT: Webquest is a student-centered and instructor-guided medium that develops students critical thinking, knowledge construction and transfer of this knowledge to practical life. With the provision of this medium, learners are expected to organize and synthesize the knowledge they have acquired after the web-based application. The purpose of this study is to evaluate students perceptions regarding a webquest implementation supported by 5E Learning Model. The research staudy was carried out at a secondary school in the center of Karaman in spring semester. For this aim, the students in groups were exposed to the subject matter Computer Network and Security in Information Technologies course through a Webquest Medium. After the implementation, 24 1th class students were interviewed via a semi-structured interview form in 3-minute sessions. The collected data was analysed descriptively. Keywords: Webquest, network research,5e model, higher-order thinking skills 1. GĠRĠġ Sürekli geliģen ve değiģen dünyamızda her alanda yapılan değiģiklikler gibi eğitim alanında eğitimi daha verimli hale getirecek, öğrenciyi aktif öğrenen konuma getirecek ve üst düzey düģünme becerilerinin geliģmesine katlıda bulunacak yeni yaklaģımlar uygulanmaya baģlanmıģtır. ĠĢe koģulan bu yenilikçi yaklaģımlardan belki de en önemlisi eğitimin yapılandırıcı öğrenme kuramı destekli olarak yürütülmesidir. Ülkemizde de zaman içersinde yapılandırmacı öğrenme kuramı uygulanmaya baģlanmıģ ve bu kuram çerçevesinde geliģtirilen çeģitli öğretim materyalleri ve etkinlikleri artık eğitimde kullanılmaktadır (Çepni, Akdeniz ve Keser, 2; Bayar, 25; Özmen ve Yıldırım, 25; Özsevgeç, 26; Sifoğlu, 27). GeliĢtirilen bu materyaller ve etkinlikler özellikle bu söz konusu kuramın dahilinde yer alan 5E modeline uygun olarak hazırlanmaktadır. 5E öğrenme modelinin temel alınmasının nedeni ise alan yazında, bu modelin kullanılabilirliği en yüksek model olduğu belirtilmesindendir. (Gürses,26).

2 Son yıllarda Ġnternet teknolojisinin geliģimine ve eğitimde kullanımının yaygınlaģmasına paralel olarak geliģtirilen ve kullanım alanı giderek artan webquest (ağ araģtırması) ortamı, tıpkı 5E öğrenme modeli gibi geleneksel öğretim yönteminden farklı olarak öğretmen ve öğrencilere farklı bir yaklaģım tarzı sunmaktadır. Webquest yaklaģımı ile yapılandırmacı kuramın öğrenme ve öğretme anlayıģı pratik edilmektedir (Halat, 28). BaĢka bir ifadeyle, webquest modeliyle, öğrenciye internetten etkin bir Ģekilde faydalanma imkânı sağlanırken, aynı zamanda da öğrenciye aktif olabileceği bir ortam sunulmaktadır. Webquest yaklaģımı ortaya atıldığın günden beri birçok eğitimci, öğretmen ve araģtırmacı tarafından büyük bir ilgiyle karģılanmaktadır (Kelly, 2; Halat ve Jakubowski, 21). Summerville (2), webquesti, öğretmenlerin öğrencilerinin bilgiye ulaģması için internette gezinti yapmalarını sağladığı alternatif bir yaklaģım olarak açıklamaktadır. Marc (23) webquesti, öğrencileri araģtırmaya teģvik eden, internette gerekli kaynaklara bağlantı kuran ve yeni öğrenilmiģ bilgileri daha ayrıntılı öğrenmeye dönüģtüren bir öğrenme yapısı olarak tarif etmektedir. Kılıç (27) ise, öğrencilerin öğrenmek için gerekli kaynakları internetten edindikleri, araģtırmaya dayalı ve uygulamalı bir öğretim tekniği Ģeklinde tanımlamıģtır. Webquest uygulamaları, öğrenme-öğretme sürecine internetin katılması ile düzenlenmiģ çevrimiçi bir ortam olarak ifade edilebilir. Öğrenci, süreçle ilgili bilgiyi internet ortamında öğrendiği gibi belirlenen hedeflere varmak için ihtiyacı olan bilgi kaynaklarına da internet aracılığı ile ulaģmaktadır. Bunun sonucunda öğrenme-öğretme sürecinin devam etmesi için belirli bir mekâna ya da zamana bağlı kalma zorunluluğu ortadan kalkmıģ olmaktadır. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynakları da webquesti hazırlayan öğretmen tarafından verildiği için öğrenci, öğrenme sürecinde zamandan tasarruf sağlamaktadır. Bunun yanında sürecin öğretmen tarafından yönetilmesi, öğrencilere internetten güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaģma imkânı sunacaktır (Weeks, 25: s. 23). Bu çalıģmada öğrenci görüģlerine konu olan webquest ortamını 5e öğrenme modeli ile destekleyerek bu ortamın öğrenme-öğretme sürecinde etkinliği artırılmak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu Ģekilde mevcut literatürde kabul gören webquest ortamlarında bulunması gereken bölümlere pozitif etki yapacağı düģünülmektedir. Örneğin; webquest ortamının litaratürde kabul edilen bölümlerinden biri olan kaynaklar kısmını, 5e öğrenme modelinin derinleģtirme bölümü ile destekleyerek bu bölümün daha zengin ve ilgi çekici hale geleceği tahmin edilmektedir. Bunun yanında özelikle eğitim teknolojilerine, internet tabanlı eğitime, web tabanlı eğitime ve uzaktan eğitime alternatif bir yaklaģım sunulmasıyla, öğrenme-öğrenme süreci zenginleģtirilecektir. 2. YÖNTEM 2.1. AraĢtırmanın Amacı Eğitimin teknolojide yaģanan büyük geliģimlere paralel olarak sürekli olarak düzenlenmesi ve yeni uygulamalarla zenginleģtirilmesi gerekmektedir. Bu durumdan hareketle, eğitim sisteminin önemli bir basamağı olan ortaöğretim okullarında, var olan problemlerin üzerinde düģünmek, eksiklikleri giderecek araģtırmalar yapmak ve yeni neslin ihtiyaç duyduğu teknoloji destekli eğitim uygulamalar ile bu problemlere çözümler üretmek gereklidir. Bu sebeple bu çalıģmanın amacı; 5e öğretim modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında öğretim görmüģ öğrencilerin söz konusu uygulamaya iliģkin olarak bu ortam hakkındaki görüģlerini değerlendirmektir AraĢtırma Modeli AraĢtırmada, ortaöğretim öğrencilerinin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamına iliģkin görüģlerini tespit etmek amacıyla nitel veri toplama teknikleri kullanılarak betimsel bir çalıģma yapılmıģtır. Betimleme yöntemi, geçmiģte ya da halen mevcut ulan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi hedefleyen bir araģtırma modelidir (Karasar, 24: s.77) ÇalıĢma Grubu AraĢtırma, öğretim yılı bahar döneminde Karaman Anadolu Ġmam-Hatip Lisesi öğrencileri ile yürütülmüģtür. AraĢtırmaya katılan yirmidört 1. sınıf öğrencisi, 5e modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında BiliĢim Teknolojileri dersine katılan 55 öğrenci arasından rastgele seçilmiģtir. Öğrencilerin demografik verileri Tablo 1 de verilmiģtir.

3 Tablo 1. Öğrencilerin demografik verileri Özellik N % Özellik N % Cinsiyet Bilgisayar Kullanma Süresi Kız yıl Erkek yıl Bilgisayar Kullanma Düzeyi 8 yıl ve yukarısı Temel Düzey Bilgisayar(Ġnterneti) seviyor musunuz? Orta Düzey Orta Düzeyde Ġleri Düzey Çok Bilgisayarı (Ġnterneti) günlük hangi sıklıkta kullanıyorsunuz? Evinizde Ġnternet bağlantısı var mı? 1 saatten az Evet saat Hayır Toplam Veri Toplama Aracı AraĢtırmada 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamları hakkında öğrencilerin görüģleri nelerdir? sorusuna yanıt aranmaya çalıģılmıģtır. Bu bağlamda ilk önce ortaöğretim BiliĢim Teknolojileri dersi Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusu, 5e modeli ile desteklenmiģ webquest ortamına aktarılmıģ ve öğrencilere bu ortamda gruplar halinde uygulama yaptırılmıģtır. Uygulama sonrasında, öğrenci görüģlerinin alınması için, yarı yapılandırılmıģ görüģme soruları hazırlanmıģtır. Yarı yapılandırılmıģ görüģme, ne tam yapılandırılmıģ görüģmeler kadar katı ne de yapılandırılmamıģ görüģmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer almaktadır (Karasar, 24). Hazırlanan taslak sorular uzman görüģüne sunulmuģ ve üzerinde gerekli değiģiklikler yapılarak sorulara son Ģekli verilmiģtir Veri Toplama Süreci AraĢtırma yılında Karaman ili merkez ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda gerçekleģtirilmiģtir. Web-tabanlı olarak geliģtirilen ortamda, öğrenimine devam eden 1.sınıf toplam 55 öğrenciye 5 erli gruplar halinde uygulama yaptırılmıģtır. Daha sonra söz konusu evrenden rastgele seçilen yirmidört 1. sınıf öğrencisine her biri yaklaģık 3dk süren oturumlar halinde hazırlanan görüģme formu uygulanmıģtır. GörüĢmeler tamamlandıktan sonra her bir soru için alınan cevaplar ile ilgili temalar oluģturulmuģ ve soru bazında bir sınıflama yapılması suretiyle toplanan veriler betimsel analiz için hazır hale getirilmiģtir Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması AraĢtırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıģtır. Betimsel analiz, toplanan verilerin daha önceden belirlenmiģ olan temalara/görüģme sürecinde kullanılan sorulara göre özetlenip yorumlanmasıdır (Yıldırım ve ġimģek, 24: s. 171). Bu araģtırmada yarı yapılandırılmıģ görüģme formunda yer alan sorular/önermeler temel alınarak betimsel analiz yapılmıģtır. Bu yöntemde görüģülen bireylerin görüģlerini daha açık ve çarpıcı bir Ģekilde yansıtabilmek için sık sık doğrudan alıntılar yapılmaktadır.(altunıģık ve diğerleri, 21; Yıldırım ve ġimģek, 24). AraĢtırmada elde edilen verilerin hangi temalar altında toplanacağını belirlemek üzere 2 araģtırmacı verileri birlikte incelemiģ ve temaları oluģturmuģlardır. OluĢturulan bu temalardan da yararlanılarak her bir soru maddesi ile ilgili yanıt seçeneklerinin yazılı olduğu GörüĢme Kodlama Anahtarı hazırlanmıģtır. AraĢtırmacılar birbirinden bağımsız olarak verilerin yazılı olduğu formları okuyarak uygun temalar içine kodlamalar yapmıģlardır. Daha sonra yapılan bu kodlamaların tutarlılığı karģılaģtırılmıģtır. Bu Ģekilde yapılan güvenilirlik hesaplamasının sonucu %7 den büyük olduğu görülmüģtür..güvenirlik hesaplarının %7 in üzerinde çıkması, araģtırma için güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Burada elde edilen sonuç, araģtırma için güvenilir kabul edilmiģtir.

4 3. BULGULAR 3.1. Bilgisayar Ağları Ve Güvenlik Konusunun Anlatım ġekline ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Öğrencilerin Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusunun anlatım Ģekline iliģkin görüģlerini ortaya çıkarmak için öğrencilere Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusunun derste nasıl anlatılmasını isterdin? sorusu yöneltilmiģtir. Öğrencilerin tamamı bilgisayar laboratuarında internet eģliğinde dersin anlatılmasını isterdim Ģeklinde görüģ bildirmiģlerdir. Konunun bilgisayar laboratuarında internet eģliğinde anlatılmasını isteyen E1 kodlu erkek öğrenci Evet; Çünkü bana göre internet daha etkileyici öğrenme Ģeklidir. Bununla Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusunu daha iyi öğrenebileceğimi zannediyorum Ģeklinde fikrini ifade etmiģtir.k6 kodlu kız öğrenci ise Ġnternet üzerinden iģlemek isterdim. Çünkü görüntülü olarak görmek, üzerinde uygulama yapmak ve keģfetmek benim açımdan daha iyi oluyor Ģeklinde dersin bilgisayar laboratuarında internet eģliğinde anlatılmasını istediğini belirtmiģtir Bilgisayar Ağları ve Güvenlik Konusunu 5e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamında Öğrenmek Ġçin Geçirilen Süre Ve Bu Ortamının Bölümlerine ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Öğrencilerin Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusunu öğrenmek için 5e öğrenme modeli Ġle desteklenmiģ webquest ortamında geçirdikleri sürenin belirlenebilmesi ve bu ortamın bölümlerine iliģkin düģüncelerinin ortaya çıkarılması için öğrencilere çeģitli sorular yöneltilmiģtir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan elde edilen temalar, frekansları ve yüzdelik oranları Tablo 2 de gösterilmiģtir. Tablo 2. 5e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamında Geçirilen Süre ve Bu Ortamın Bölümleri Web e eriģim koģulları Webquest ortamında en rahat ve zorlanmadığım bölüm Kolay ve çabuk GiriĢ Orta düzeyde 3 KeĢfetme Kötü Açıklama Web e haftada kaç defa girdin? DerinleĢtirme arası 8 Değerlendirme arası ve yukarısı 4 Açıklama Webquest ortamında en zorlandığın 2 bölüm? Web te Webquest ortamında ne kadar zaman geçirdin? 1 saat ve daha az 2 saat ve yukarısı DerinleĢtirme Hiçbir bölümden zorlanmadım Webquest ortamında anlatılan konuyu bitirdin mi? Evet Hayır Toplam 24 1 GörüĢleri alınan öğrencilerin, hazırlanan ortamda anlatılan konuyu büyük çoğunlukla bitirdiği tespit edilmiģtir. 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamındaki mevcut bölümlerde(giriģ- KeĢfetme-Açıklama-DerinleĢtirme-Değerlendirme) konu anlatımı sırasında öğrencilerin en rahat ve zorlanmadan tamamladıkları bölüm giriģ bölümü olmuģtur. K9 kodlu kız öğrenci En rahat ve kolay geçtiğim bölüm giriģ bölümüydü. Çünkü giriģ bölümünde geçmiģ teknolojilerden bahsederek günümüzle kıyaslaması akılda daha kalıcılığı sağlıyor Ģeklinde düģüncelerini ifade etmiģtir.e11 kodlu erkek öğrenci ise En zorlandığım bölüm derinleģtirmeydi. Çünkü kaynakların çok olması ve bilgisayar ağlarının geniģ konu olmasıyla anlamam zorlaģtı, ama anlayabildiğim bölümler olduysa da en zorlandığım bölüm olma

5 özelliğini kaybetmedi Ģeklinde görüģlerini bildirerek en zorlandığı bölümün derinleģtirme olduğunu açıklamaya çalıģmıģtır e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamında Ders Anlatılırken Öğrencilere En Çok Katkı Sağlayan Unsurlara ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Öğrencilere 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında ders anlatılırken, dersi anlamanıza yardımcı en çok katkı sağlayan unsur neydi? sorusu yöneltilerek 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında ders anlatılırken öğrencilere en çok katkı sağlayan unsurlar tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Öğrencilerin yanıtlarından elde edilen temalar, frekansları ve yüzdelik oranları Tablo 3 de gösterilmiģtir. Tablo 3. Ders Anlatımında Öğrenciye En Çok Katkı Sağlayan Unsurlar Konunun bölümlere(5e modeli Ġnternette araģtırma yaparak ve Ģeklinde) ayrılması keģfederek öğrenme Bilgisayarda uygulama yaparak öğrenme Görsel ve ĠĢlevsel ortamda iģlenmesi Toplam e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında dersin anlatılması, K6 kodlu kız öğrenci tarafından Bilgisayarda uygulama yapmak, etkinlik düzenlemek, hayatta iliģki kurmak ve örneklendirme olması dersi anlamama ve konuyu öğrenmeme en çok katkı sağladı Ģeklinde ifade edilmiģtir e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamına ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Öğrencilerin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamına iliģkin düģüncelerinin ortaya çıkarılması için öğrencilere çeģitli sorular yöneltilmiģtir. Öğrencilerin bu sorulara verdiği cevaplardan elde edilen temalar, frekansları ve yüzdelik oranları Tablo 4 ve 5 te gösterilmiģtir. Tablo 4. 5e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamına ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Dersin Webquest ortamında Webquestin beğenmediğin anlatılması yönleri HoĢuma gitti, beğendim Beğenmediğim yönü yok Webquestin beğendiğin yönleri Kaynaklar ve adresler Ġnternet üzerinden iletiģimi sağlaması Eğlenceli bölümün az olması Bilgi verici ve eğlendirici Fazla detaya inmesi Görsellik ve öğrenmeyi kolaylaģtırması Görsellik az Ġnternet kullanmama amacına olumlu etki Webquest nasıl olmalıydı? Öğrenciyi aktif tutma ġu anki, mevcut Ģekliyle Bölümlere ayrılmıģ olması Görsellik daha fazla olmalı Kendimi geliģtirmeme yardım Eğlence olmalı Toplam 24 1 Dersin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında anlatılması, bütün öğrenciler tarafından beğenilmiģtir. K12 kodlu kız öğrenci Evet, webquest ortamında anlatılması hoģuma gitti. Çünkü gayet kullanıģlı ve açıklayıcıydı. Güzel bir etkinlik olduğunu düģünüyorum. Bu yüzden tekrar tekrar kullanabilirim. E1 kodlu erkek öğrenci ise Benim hoģuma gitti. Çünkü dersi hep aynı klasik bir Ģekilde iģliyorduk. Böyle farklılıkların yapılması hem dersin anlaģılmasını kolaylaģtırır, hem de derse olan ilgiyi artırır. Ģeklinde, düģüncelerini açıklamıģlardır. 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamı hakkında öğrencilerin görüģlerinden bazı örnekler aģağıda verilmiģtir:

6 Webquest güzel bir program, Ġnsanın hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlıyor. [K9] Webquest internete baģka bir açıyla bakmamı sağladı. Mesela önceden internete girdiğimde facebooka girer ya da oyun oynardım ama Ģimdi ise araģtırmalar yapıyorum. Bana interneti birçok amaçla kullanmamı öğretti. [E9] Webquestin beğenmediğim yönü yoktur. Her bir bölümü gayet güzel ve öğretici. [K4] Tablo 5. 5e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamına ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Webquest gerekli miydi? Webquest eğlenceli, çekici geldi mi? Evet Eğlenceli ve ilgi çekici 83.3 Webquest konu anlatımında ses/yazı Biraz Sadece ses Webquest sıkıcı mı? Sadece yazı Hayır Ses ve yazı Biraz sıkıcı Webquest öğrenmeme yardımcı oldu Webquest öğrenmeyi karmaģıklaģtırdı mı? Evet Hayır 4 Toplam Bunun yanında öğrencilerin tamamı dersin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında anlatılmasını gerekli bulmuģ, öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtmiģ ve öğrenmeyi karmaģıklaģtırmadığını ifade etmiģlerdir. Öğrencilerin ifadelerinden bazı örnekler Ģu Ģekildedir: Dersin bu Ģekilde anlatılması gerekliydi. Çünkü çok zor anlaģılan konular uygulamalı olduğu için çok kolay ve zamanı israf etmeden öğreniliyor.[e3] Webquest eğlenceli bir etkinlik ayrıca seçilen konular da ilgi çekiciydi. Konuların ilgi çekmesi Webquesti daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getiriyor. [K12] Webquest öğrenmeme yardımcı oldu. Webquest olmasa daha iyi öğrenmezdim herhalde. Görsellik güzel ve ayrıca kalıcılık sağlıyor. [K1] Webquest katiyen öğrenmemi karmaģıklaģtırmadı. Aksine daha etkili daha verimli öğrenmemi sağladı. [E1] 4. TARTIġMA VE SONUÇ AraĢtırmaya genel olarak bakıldığında dersin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında anlatılması öğrencilere en çok katkıyı bilgisayarda uygulama ve internette araģtırma yapmasına imkân vermesi ve bunun sonucunda öğrencinin bilgiyi keģfetmesine yardımcı olması Ģeklinde sağladığı belirlenmiģtir. Zheng ve arkadaģları (25) nın webquestin etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalıģma sonucunda ortaya çıkardıkları webquestin dört boyutlu yapısında belirtilen bilginin uygulamaya dönüģtürülmesi ile kritik düģünme boyutlarıyla ortaya çıkan sonuçların örtüģtüğü görülmektedir. Dersin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında anlatılması bütün öğrenciler tarafından beğenilmiģtir. Söz konusu ortamın beğenilen yönleri; Ġnternet üzerinden iletiģimi sağlaması, bilgi verici ve eğlendirici olması, görsellik ve öğrenmeyi kolaylaģtırması, internet kullanma amacına olumlu etki yapması, öğrenciyi aktif tutması, bölümlere ayrılmıģ olması ve öğrencinin kendini geliģtirmesine yardımcı olması Ģeklindedir. Bu ortamın en beğenilen yönünü ise öğrenciler tarafından Bilgi verici ve eğlendirici olması Ģeklinde ifade etmiģlerdir. Ortaya çıkan bu sonuç Matematik öğretiminde webquestin kullanımına iliģkin öğretmen adaylarının görüģleri adlı çalıģmada ortaya çıkan bulgularla benzerlik göstermektedir(halat, 27). ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin tamamı, geliģtirilen bu ortamın öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtmiģlerdir. Dodge (1995) ve March (1998) de yapmıģ oldukları çalıģmalarda webquest ortamının farklı öğrenim düzeylerinde öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olduğu sonucuna ulaģmıģlardır. Yine benzer Ģekilde Cruz ve Carvalho (28) yapmıģ oldukları araģtırma sonucunda derste webquest kullanımının öğrencileri öğrenmeye motive ettiği ve öğrenmelerine yardımcı olduğunu ortaya koymuģlardır. AraĢtırma sonucunda bütün öğrenciler geliģtirilen ortamda anlatılan dersin öğrenmeyi karmaģıklaģtırmadığı yönünde görüģ bildirmiģlerdir. Ortaya çıkan bu sonuç Halat (25;27) ın yaptığı çalıģmalardan sonra sıralamıģ olduğu webquestin yararlılıklarıyla örtüģtüğü görülmüģtür.

7 5. ÖNERĠLER Webquest ortamı gerek ders anlatımı gerek ise ders sonrası aktivite olarak kullanılarak hem öğrencilerin konuyu daha farklı açılardan ele alması ve kavraması, eleģtirel gözle değerlendirebilmesi hem de öğrenilenleri pekiģtirmesi sağlanabilir. Bunu yanı sıra teknoloji destekli eğitime daha açık olan yeni nesil öğrenenlerinin daha güdeleyici ve renkli bir ortamda eğitim almaları da sağlanabilir. Ortam eğitmenler tarafından gerek bireysel çalıģmalarda gerekse küçük araģtırma ve tartıģma grupları Ģeklinde de kullanılabilir. Bu çalıģma daha farklı bir grupla örneğin yetiģkinlerle ve daha fazla sayıda öğrenci ile gerçekleģtirilebilir. TartıĢma yöntemine daha yatkın olan bir yetiģkin grubu ile gerçekleģtirilecek bir webquest çalıģmasının daha farklı sonuçlar verebileceği düģünülmektedir. KAYNAKLAR AltunıĢık, R., CoĢkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (21). Sosyal bilimlerde araģtırma yöntemleri. Adapazarı: Sakarya kitabevi. Bayar, F. (25). Ġlköğretim 5. sınıf fen bilgisi öğretim programında yer alan ısı ve ısının maddedeki yolculuğu ünitesi ile ilgili bütünleģtirici öğrenme kuramına uygun etkinliklerin geliģtirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye. Cruz, S. C.& Carvalho A. A. (28). A WebQuest About Tuthankamen. Computers and Education, 21(3), Çepni, S., Akdeniz, A. R., & Keser, Ö. F. (2). Fen bilimleri öğretiminde bütünleģtirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliģtirilmesi. 19.Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Eylül, Elazığ. Dodge, B. (1995). Webquests: A technique for Internet-based learning. Distance educator, 1(2), Gürses, E. (26). Durgun elektrik konusunda yapılandırıcı öğrenme kuramına dayalı, 5E modeline uygun olarak geliģtirilen dokümanların uygulanması ve etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye. Halat, E. (25). Webquestin Öğretim Amaçlı Kullanımı. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Denizli. Halat, E. (27). Matematik Öğretiminde Webquest in Kullanımına ĠliĢkinÖğretmen Adaylarının GörüĢleri. Ġlköğretim Online, sayı 6(2), Joly, K. (27). Halat, E. (28).Webquest temelli Matematik öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının geometrik düģünme düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa Karasar, Niyazi (24). Bilimsel araģtırma yöntemleri. (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kelly, R. (2). Working with WebQuests. Teaching Exceptional Children, 32, 6, March, T. (1998). Why WebQuests? an introduction. [Online]: Retrieved on 1-June-211, at URL: March, T. (23). What webquest are (really). (http://bestwebquests.com/what_webquests_are.asp). Ziyaret tarihi: Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications. Özmen, H., & Yıldırım, N. (25). ÇalıĢma yapraklarının öğrenci baģarısına etkisi: Asitler ve bazlar örneği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2, Özsevgeç, T. (26). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliģtirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), Sifoğlu, N. (27). Ġlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde yapısalcı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme yaklaģımlarının öğrenci baģarısı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Summerville, J. (2). WebQuests. TechTrends, 44(2), Weeks, T. S. (25). A Critical Analysis of the Representation of Race in Secondary Social Studies WebQuests. Unpubleshed Doctoral Dissertation. North Carolina State University. Yıldırım, A. ve ġimģek, H. (24). Sosyal Bilimlerde Nitel AraĢtırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayınları. Zheng, R., Stucky, B., McAlck, M., Menchana, M. & Stoddart, S. (25).WebQuest Learning as Perceived by Higher-Education Learners. TechTrends, 49(4),

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 224 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI NDA MÜZİK DERSİ ALMIŞ/ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN GENEL PROGRAMLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSLERİNİ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ THE ANALYSIS OF VIEW OF POINTS OF STUDENTS AT THE SECONDARY SCHOOLS REGARDING TO USAGE OF THE IT TECHNOLOGIES

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNETĠ VE ARAMA MOTORLARINI KULLANIM DURUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNETĠ VE ARAMA MOTORLARINI KULLANIM DURUMLARI ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNETĠ VE ARAMA MOTORLARINI KULLANIM DURUMLARI THE USE LEVELS OF INTERNET AND SEARCHING ENGINEES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Senem SAKARYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ *

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:36 Syf: 01-16 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

REHBER ÖĞRETMENLERĠN ĠNTERNETE YÖNELĠK REHBERLĠK AÇISINDAN YETERLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

REHBER ÖĞRETMENLERĠN ĠNTERNETE YÖNELĠK REHBERLĠK AÇISINDAN YETERLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ REHBER ÖĞRETMENLERĠN ĠNTERNETE YÖNELĠK REHBERLĠK AÇISINDAN YETERLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF THE GUIDANCE TEACHERS SUFFICIENCY IN TERMS OF INTERNET USAGE Halit ARSLAN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 29 (2011) 2005 ORTAÖĞRETĠM FĠZĠK PROGRAMI DÜZENLEMELERĠNĠN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 29 (2011) 2005 ORTAÖĞRETĠM FĠZĠK PROGRAMI DÜZENLEMELERĠNĠN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2005 ORTAÖĞRETĠM FĠZĠK PROGRAMI DÜZENLEMELERĠNĠN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION ON THE SECONDARY SCHOOL PHYSICS PROGRAM ARRANGEMENTS IN 2005 WITH RESPECT TO THE

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM TARĠH DERSLERĠNDE BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ EL KAYNAKLAR ĠLE ETKĠNLĠK TEMELLĠ DERS

ORTAÖĞRETĠM TARĠH DERSLERĠNDE BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ EL KAYNAKLAR ĠLE ETKĠNLĠK TEMELLĠ DERS - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic, p. 1323-1337, TURKEY ORTAÖĞRETĠM TARĠH DERSLERĠNDE BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ EL KAYNAKLAR ĠLE ETKĠNLĠK TEMELLĠ DERS ĠġLEMENĠN

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s Caner ÖZGEN 1 Gıyasettin DEMĠRHAN 2 LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNE KATILIMI ÜNĠVERSĠTE BĠRĠNCĠ SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN, LĠSE SON SINIFTA ĠKEN BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNE KATILIP KATILMAMA

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ 556 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ ÖZET Gökhan DEMĠRCĠOĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Trabzon, demircig73@hotmail.com

Detaylı

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN TABULOJĠ GRUBU Doç. Dr. Necla TURANLI Hacettepe Üniversitesi/ANKARA PROJE DANIŞMANLARI Doç. Dr. Erdal EKĠCĠ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇANAKKALE Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN Temmuz -

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

TEKNOLOJĠ-ZENGĠN BĠREYSEL ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENME PRATĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ

TEKNOLOJĠ-ZENGĠN BĠREYSEL ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENME PRATĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ TEKNOLOJĠ-ZENGĠN BĠREYSEL ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENME PRATĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ EXAMINING LEARNING PRACTICE IN TECHNOLOGY-RICH INDIVIDUAL LEARNING ENVIRONMETS Tuğba ALTAN Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s Yıl:, Sayı: 9, Aralık 06, s. 0- Özlem ULU KALIN EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠNE BAKIġLARININ KARġILAġTIRILMASI Özet Hızla geliģmekte ve değiģmekte olan teknoloji, kuģkusuz

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI

3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI 3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI THE EFFECTS OF 3-D ONLINE SOCIAL ENVIRONMENTS IN EDUCATIONAL USE ON STUDENT

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA Gülten ÖKTEN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDE GEOGEBRA KULLANIMI ÜZERİNE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDE GEOGEBRA KULLANIMI ÜZERİNE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDE GEOGEBRA KULLANIMI ÜZERİNE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS VIEWS ON THE USE OF GEOGEBRA IN SECONDARY MATHEMATICS CURRICULUM Yılmaz ZENGİN

Detaylı

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Technological Pedagogical

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi . İnşaat Yönetimi Kongresi, -- Kasım, Bursa daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Özet Gülgün Mıstıkoğlu Motivasyon özde insanların baģarılı olmalarına,

Detaylı

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ön bilgiler Öğrencilerin öğrenme stilleri Öğrenci tercihleri Öğrenme ortamı Öğretmenin öğretme stilleri Kullanılan öğretim yöntemi 5E ÖĞRETİM MODELİ Yapılandırıcı

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Y.2010, C.2, S.1. s.121-130 Suleyman Demirel University The Journal of Visionary Y.2010, Vol.2, No.1. pp.121-130 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE GÖRSEL OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

ÖĞRENCİLERDE GÖRSEL OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 629-642, TURKEY ÖĞRENCİLERDE GÖRSEL OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Ziya Gökalp Göktolga Sibel Gülse Bal Kemal Esengün GaziosmanpaĢa Üniversitesi,

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR *

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1961-1977, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNDE

Detaylı

DEĞĠġEN EĞĠTĠM ANLAYIġI ĠÇĠNDE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SEÇMELĠ DERSLERLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ: KOÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖRNEĞĠ

DEĞĠġEN EĞĠTĠM ANLAYIġI ĠÇĠNDE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SEÇMELĠ DERSLERLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ: KOÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖRNEĞĠ 1504 DEĞĠġEN EĞĠTĠM ANLAYIġI ĠÇĠNDE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SEÇMELĠ DERSLERLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ: KOÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖRNEĞĠ Yıldız ÖZTAN ULUSOY, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADĠSĠPLĠN, TEMATĠK YAKLAġIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERĠLER

Detaylı

THE STUDY OF CREATING DESIGN GUIDE FOR MODULES USED IN MODULAR EDUCATION

THE STUDY OF CREATING DESIGN GUIDE FOR MODULES USED IN MODULAR EDUCATION THE STUDY OF CREATING DESIGN GUIDE FOR MODULES USED IN MODULAR EDUCATION MODÜLER EĞĠTĠMDE KULLANILAN MODÜLLER ĠÇĠN TASARIM REHBERĠ OLUġTURMA ÇALIġMASI Alper ASLAN 1 İdris GÖKSU 2 Yiğit Emrah TURGUT 3 Engin

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s. 583-588 M. Safa YEPREM 1 Abdurrahman ÖZSAĞIR 2 DĠNĠ MUSĠKĠ UYGULAMALARININ HAFĠF DÜZEYDE ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKĠSĠ 3 Özet Bu araģtırmanın amacı

Detaylı

EVALUATIONS OF THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT HIGH SCHOOL PHYISCAL EDUCATION AND SPORTS LESSON

EVALUATIONS OF THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT HIGH SCHOOL PHYISCAL EDUCATION AND SPORTS LESSON EVALUATIONS OF THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT HIGH SCHOOL PHYISCAL EDUCATION AND SPORTS LESSON LĠSE BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR DERSĠNE YÖNELĠK ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Fikret ALINCAK 1 Ġsa DOĞAN

Detaylı

Abdurrahman Tanrıöğen Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 atogen@pau.edu.tr 2010 www.newwsa.com Denizli-Turkey

Abdurrahman Tanrıöğen Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 atogen@pau.edu.tr 2010 www.newwsa.com Denizli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0289 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Abdurrahman Tanrıöğen Accepted: January 2011 Adem Özel

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MEB TEġKĠLAT YASASI NDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLERĠN ĠL EĞĠTĠM DENETMEN VE YARDIMCILARINA OLAN YANSIMALARI

MEB TEġKĠLAT YASASI NDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLERĠN ĠL EĞĠTĠM DENETMEN VE YARDIMCILARINA OLAN YANSIMALARI BEU SBE Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 MEB TEġKĠLAT YASASI NDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLERĠN ĠL EĞĠTĠM DENETMEN VE YARDIMCILARINA OLAN YANSIMALARI Tuncay Yavuz ÖZDEMĠR - Mukadder Boydak ÖZAN - Metin AKGÜN * Özet Bu

Detaylı

İLETİŞİM ORTAMLARININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ: IPTV ÖRNEĞİ

İLETİŞİM ORTAMLARININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ: IPTV ÖRNEĞİ 1707 İLETİŞİM ORTAMLARININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ: ÖRNEĞİ Gaye Topa Çiftçi, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi, gayetopa@gmail.com Doç. Dr. T. Volkan Yüzer, Uzaktan Eğitim Anabilim

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ

GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ DEVELOPING A WEB-BASED INSTRUCTION ENVIRONMENT FOR SECURE COMPUTER AND INTERNET USE Feridun C. ÖZÇAKIR

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * ÖZET

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 741-752, ANKARA-TURKEY SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * Fatma ÜNAL ** Cengiz ÖZMEN

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* Anahtar Sözcükler: Bilgi okuryazarlığı,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience A.Seda SARACALOĞLU 1 Serap YILMAZ 2 Suna ÇÖĞMEN 3 Ümran ġahġn 4 Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ KULLANMA DURUMLARINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ: ġanliurfa ĠLĠ ÖRNEĞĠ

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ KULLANMA DURUMLARINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ: ġanliurfa ĠLĠ ÖRNEĞĠ 28 ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ KULLANMA DURUMLARINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ: ġanliurfa ĠLĠ ÖRNEĞĠ Menderes KILIÇASLAN, Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, menderes.kilicaslan@gmail.com

Detaylı

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKİYEDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ İKİ ANA BAŞLIKTA İNCELELENEBİLİR

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ OPINIONS OF ACCOUNTANTS ABOUT TURKISH TRADE LAW, TURKISH ACCOUNTING STANDARDS-TURKISH FINANCIAL REPORTING

Detaylı

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Lisesi AMAÇ: Kimya öğretmeni yetiģtirme programı kapsamındaki okul deneyimi derslerinin

Detaylı

Matematik Öğretiminde Drama *

Matematik Öğretiminde Drama * Matematik Öğretiminde Drama * Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI 2 ÖZET Bu yazıda öğrenciler için çoğunlukla soyut ve gerçek hayattan kopuk gibi algılanan matematik dersinin öğretiminde kullanılabilecek bir öğretim

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri Turkish Journal of Educational Studies, 3(1):43-52, Ocak 2016, TURK-JES İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı Arasındaki İlişkiye

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM DÖRDÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS VE

ĠLKÖĞRETĠM DÖRDÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS VE ĠLKÖĞRETĠM DÖRDÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIġMA KĠTAPLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ANLAYIġINA GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Gürbüz OCAK 1 Abdullah DAĠ 2 ÖZET 2005 ilköğretim programları ülkemizde eğitime bakıģ

Detaylı

INVESTIGATING THE STUDETS IDEAS ABOUT PROBLEM BASED LEARNING

INVESTIGATING THE STUDETS IDEAS ABOUT PROBLEM BASED LEARNING PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYE YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ(19. EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ KURULTAYI) ÖZET Araştırmanın amacı, öğrencilerin probleme dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik görüşlerini değerlendirmektir.

Detaylı

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME TEMELLİ BİR ÖĞRETİM PROGRAMININ OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME TEMELLİ BİR ÖĞRETİM PROGRAMININ OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.865-885, TURKEY YAPILANDIRMACI ÖĞRENME TEMELLİ BİR ÖĞRETİM PROGRAMININ OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI HASTA EĞİTİMİ DERSİ KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI Kullanıcı Deneyimi Araştırması Raporu 03 Örgün Öğrencilerin Aldıkları Uzaktan Eğitim Dersi Hakkındaki HASTA EĞİTİMİGörüşleri DERSİ KULLANICI DENEYİMİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ODAKLI BİLİMSEL YAYINLARDA SÖZLÜK KULLANMA DURUMU

İLKÖĞRETİM ODAKLI BİLİMSEL YAYINLARDA SÖZLÜK KULLANMA DURUMU İLKÖĞRETİM ODAKLI BİLİMSEL YAYINLARDA SÖZLÜK KULLANMA DURUMU Emine KOLAÇ ÖZET Betimsel nitelik taşıyan bu araştırma ilköğretim odaklı bilimsel yayınlarda sözlük kullanma durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENME İSTASYONLARI UYGULAMASININ AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ Hasan Hüseyin MERGEN Yüksek

İLKÖĞRETİM 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENME İSTASYONLARI UYGULAMASININ AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ Hasan Hüseyin MERGEN Yüksek İLKÖĞRETİM 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENME İSTASYONLARI UYGULAMASININ AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ Hasan Hüseyin MERGEN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gürbüz OCAK Eylül,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR Öğr. Gör. Dr. Abdullah Can Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Türkiye de eğitim alanının uygulamalı bir bilim olarak yapılanma sürecinin geçmiģten günümüze

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALAR

BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALAR National / International Journal Publications BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALAR 1. Eraslan, A. (in press). Teachers reflections on the implementation of the new elementary school mathematics curriculum in Turkey.

Detaylı

6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI DURUKAN, E. ve DEMĠR, E. (2017). 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci ÇalıĢma Kitaplarındaki Etkinliklerin Bloom un YenilenmiĢ Taksonomisine Göre Sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür

Detaylı

9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ. AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER

9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ. AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER 9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER Yıldırım Bayezit DELDAL Antalya, 2015 SUNUM PLANI ASM DEĞİŞEN YAPISI

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

BELİRLİ İNTEGRAL KONUSUNDA DİNAMİK MATEMATİK YAZILIMI GEOGEBRA KULLANARAK ÇALIŞMA YAPRAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

BELİRLİ İNTEGRAL KONUSUNDA DİNAMİK MATEMATİK YAZILIMI GEOGEBRA KULLANARAK ÇALIŞMA YAPRAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BELİRLİ İNTEGRAL KONUSUNDA DİNAMİK MATEMATİK YAZILIMI GEOGEBRA KULLANARAK ÇALIŞMA YAPRAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ DEVELOPING WORKSHEETS FOR DEFINITE INTEGRAL BY USING DYNAMIC MATHEMATICS SOFTWARE WITH GEOGEBRA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI 1 Doç. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Dr. Ġbrahim KISAÇ

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI 1 Doç. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Dr. Ġbrahim KISAÇ YeĢilyaprak, B. ve Kısaç, Ġ. (1999). Öğretmen Adaylarına Uygulanan Atılganlık Eğitimi ve Sonuçları. Mesleki Eğitim Dergisi, 1 (1) Ocak, 12-18. ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ÖĞRETİMSEL VİDEOLARIN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİMSEL VİDEOLARIN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÖĞRETİMSEL VİDEOLARIN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ TEACHERS' VIEWS ON THE USE OF INSTRUCTIONAL VIDEOS IN BASIC COMPUTER COURSES Fatma Burcu TOPU Atatürk

Detaylı