ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 5E ÖĞRENME MODELĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ WEBQUEST ORTAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERCEPTIONS REGARDING WEBQUST MEDIUM SUPPORTED BY 5E LEARNING MODEL ġemsettin ġahġn Selçuk Üniversitesi, Türkiye Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye ÖZET: Webquest, öğrencilerin eleģtirel düģünme, bilgiyi yapılandırma ve uygulamaya dönüģtürme becerilerinin geliģmesini sağlayan öğrenci merkezli ve öğretmen rehberliğinde gerçekleģtirilen bir uygulama ortamıdır. Bu ortam sayesinde öğrencilerin web üzerindeki uygulama sonrasında elde ettikleri bilgileri düzenlemeleri ve daha önceki bildikleri ile sentezleyerek yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu araģtırmanın temel amacı, ortaöğretim öğrencilerinin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ bir webquest uygulamasına iliģkin görüģlerinin değerlendirilmesidir. AraĢtırma yılında Karaman ili merkez ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda gerçekleģtirilmiģtir. Bu bağlamda ilk önce Ortaöğretim BiliĢim Teknolojileri dersi Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusu, 5e modeli ile desteklenmiģ webquest ortamına aktarılmıģ ve öğrencilere bu ortamda gruplar halinde uygulama yaptırılmıģtır. Daha sonra öğrenci görüģlerinin ortaya çıkarılması için, yarı yapılandırılmıģ görüģme soruları hazırlanmıģtır. Hazırlanan görüģme formu, ders anlatımı söz konusu ortamda gerçekleģtirilen yirmidört 1. sınıf öğrencisine her biri yaklaģık 3dk süren oturumlar halinde uygulanmıģtır. AraĢtırmanın sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz modeli kullanılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Webquest, ağ araģtırması, 5e modeli, üst düzey düģünme becerileri ABSTRACT: Webquest is a student-centered and instructor-guided medium that develops students critical thinking, knowledge construction and transfer of this knowledge to practical life. With the provision of this medium, learners are expected to organize and synthesize the knowledge they have acquired after the web-based application. The purpose of this study is to evaluate students perceptions regarding a webquest implementation supported by 5E Learning Model. The research staudy was carried out at a secondary school in the center of Karaman in spring semester. For this aim, the students in groups were exposed to the subject matter Computer Network and Security in Information Technologies course through a Webquest Medium. After the implementation, 24 1th class students were interviewed via a semi-structured interview form in 3-minute sessions. The collected data was analysed descriptively. Keywords: Webquest, network research,5e model, higher-order thinking skills 1. GĠRĠġ Sürekli geliģen ve değiģen dünyamızda her alanda yapılan değiģiklikler gibi eğitim alanında eğitimi daha verimli hale getirecek, öğrenciyi aktif öğrenen konuma getirecek ve üst düzey düģünme becerilerinin geliģmesine katlıda bulunacak yeni yaklaģımlar uygulanmaya baģlanmıģtır. ĠĢe koģulan bu yenilikçi yaklaģımlardan belki de en önemlisi eğitimin yapılandırıcı öğrenme kuramı destekli olarak yürütülmesidir. Ülkemizde de zaman içersinde yapılandırmacı öğrenme kuramı uygulanmaya baģlanmıģ ve bu kuram çerçevesinde geliģtirilen çeģitli öğretim materyalleri ve etkinlikleri artık eğitimde kullanılmaktadır (Çepni, Akdeniz ve Keser, 2; Bayar, 25; Özmen ve Yıldırım, 25; Özsevgeç, 26; Sifoğlu, 27). GeliĢtirilen bu materyaller ve etkinlikler özellikle bu söz konusu kuramın dahilinde yer alan 5E modeline uygun olarak hazırlanmaktadır. 5E öğrenme modelinin temel alınmasının nedeni ise alan yazında, bu modelin kullanılabilirliği en yüksek model olduğu belirtilmesindendir. (Gürses,26).

2 Son yıllarda Ġnternet teknolojisinin geliģimine ve eğitimde kullanımının yaygınlaģmasına paralel olarak geliģtirilen ve kullanım alanı giderek artan webquest (ağ araģtırması) ortamı, tıpkı 5E öğrenme modeli gibi geleneksel öğretim yönteminden farklı olarak öğretmen ve öğrencilere farklı bir yaklaģım tarzı sunmaktadır. Webquest yaklaģımı ile yapılandırmacı kuramın öğrenme ve öğretme anlayıģı pratik edilmektedir (Halat, 28). BaĢka bir ifadeyle, webquest modeliyle, öğrenciye internetten etkin bir Ģekilde faydalanma imkânı sağlanırken, aynı zamanda da öğrenciye aktif olabileceği bir ortam sunulmaktadır. Webquest yaklaģımı ortaya atıldığın günden beri birçok eğitimci, öğretmen ve araģtırmacı tarafından büyük bir ilgiyle karģılanmaktadır (Kelly, 2; Halat ve Jakubowski, 21). Summerville (2), webquesti, öğretmenlerin öğrencilerinin bilgiye ulaģması için internette gezinti yapmalarını sağladığı alternatif bir yaklaģım olarak açıklamaktadır. Marc (23) webquesti, öğrencileri araģtırmaya teģvik eden, internette gerekli kaynaklara bağlantı kuran ve yeni öğrenilmiģ bilgileri daha ayrıntılı öğrenmeye dönüģtüren bir öğrenme yapısı olarak tarif etmektedir. Kılıç (27) ise, öğrencilerin öğrenmek için gerekli kaynakları internetten edindikleri, araģtırmaya dayalı ve uygulamalı bir öğretim tekniği Ģeklinde tanımlamıģtır. Webquest uygulamaları, öğrenme-öğretme sürecine internetin katılması ile düzenlenmiģ çevrimiçi bir ortam olarak ifade edilebilir. Öğrenci, süreçle ilgili bilgiyi internet ortamında öğrendiği gibi belirlenen hedeflere varmak için ihtiyacı olan bilgi kaynaklarına da internet aracılığı ile ulaģmaktadır. Bunun sonucunda öğrenme-öğretme sürecinin devam etmesi için belirli bir mekâna ya da zamana bağlı kalma zorunluluğu ortadan kalkmıģ olmaktadır. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynakları da webquesti hazırlayan öğretmen tarafından verildiği için öğrenci, öğrenme sürecinde zamandan tasarruf sağlamaktadır. Bunun yanında sürecin öğretmen tarafından yönetilmesi, öğrencilere internetten güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaģma imkânı sunacaktır (Weeks, 25: s. 23). Bu çalıģmada öğrenci görüģlerine konu olan webquest ortamını 5e öğrenme modeli ile destekleyerek bu ortamın öğrenme-öğretme sürecinde etkinliği artırılmak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu Ģekilde mevcut literatürde kabul gören webquest ortamlarında bulunması gereken bölümlere pozitif etki yapacağı düģünülmektedir. Örneğin; webquest ortamının litaratürde kabul edilen bölümlerinden biri olan kaynaklar kısmını, 5e öğrenme modelinin derinleģtirme bölümü ile destekleyerek bu bölümün daha zengin ve ilgi çekici hale geleceği tahmin edilmektedir. Bunun yanında özelikle eğitim teknolojilerine, internet tabanlı eğitime, web tabanlı eğitime ve uzaktan eğitime alternatif bir yaklaģım sunulmasıyla, öğrenme-öğrenme süreci zenginleģtirilecektir. 2. YÖNTEM 2.1. AraĢtırmanın Amacı Eğitimin teknolojide yaģanan büyük geliģimlere paralel olarak sürekli olarak düzenlenmesi ve yeni uygulamalarla zenginleģtirilmesi gerekmektedir. Bu durumdan hareketle, eğitim sisteminin önemli bir basamağı olan ortaöğretim okullarında, var olan problemlerin üzerinde düģünmek, eksiklikleri giderecek araģtırmalar yapmak ve yeni neslin ihtiyaç duyduğu teknoloji destekli eğitim uygulamalar ile bu problemlere çözümler üretmek gereklidir. Bu sebeple bu çalıģmanın amacı; 5e öğretim modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında öğretim görmüģ öğrencilerin söz konusu uygulamaya iliģkin olarak bu ortam hakkındaki görüģlerini değerlendirmektir AraĢtırma Modeli AraĢtırmada, ortaöğretim öğrencilerinin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamına iliģkin görüģlerini tespit etmek amacıyla nitel veri toplama teknikleri kullanılarak betimsel bir çalıģma yapılmıģtır. Betimleme yöntemi, geçmiģte ya da halen mevcut ulan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi hedefleyen bir araģtırma modelidir (Karasar, 24: s.77) ÇalıĢma Grubu AraĢtırma, öğretim yılı bahar döneminde Karaman Anadolu Ġmam-Hatip Lisesi öğrencileri ile yürütülmüģtür. AraĢtırmaya katılan yirmidört 1. sınıf öğrencisi, 5e modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında BiliĢim Teknolojileri dersine katılan 55 öğrenci arasından rastgele seçilmiģtir. Öğrencilerin demografik verileri Tablo 1 de verilmiģtir.

3 Tablo 1. Öğrencilerin demografik verileri Özellik N % Özellik N % Cinsiyet Bilgisayar Kullanma Süresi Kız yıl Erkek yıl Bilgisayar Kullanma Düzeyi 8 yıl ve yukarısı Temel Düzey Bilgisayar(Ġnterneti) seviyor musunuz? Orta Düzey Orta Düzeyde Ġleri Düzey Çok Bilgisayarı (Ġnterneti) günlük hangi sıklıkta kullanıyorsunuz? Evinizde Ġnternet bağlantısı var mı? 1 saatten az Evet saat Hayır Toplam Veri Toplama Aracı AraĢtırmada 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamları hakkında öğrencilerin görüģleri nelerdir? sorusuna yanıt aranmaya çalıģılmıģtır. Bu bağlamda ilk önce ortaöğretim BiliĢim Teknolojileri dersi Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusu, 5e modeli ile desteklenmiģ webquest ortamına aktarılmıģ ve öğrencilere bu ortamda gruplar halinde uygulama yaptırılmıģtır. Uygulama sonrasında, öğrenci görüģlerinin alınması için, yarı yapılandırılmıģ görüģme soruları hazırlanmıģtır. Yarı yapılandırılmıģ görüģme, ne tam yapılandırılmıģ görüģmeler kadar katı ne de yapılandırılmamıģ görüģmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer almaktadır (Karasar, 24). Hazırlanan taslak sorular uzman görüģüne sunulmuģ ve üzerinde gerekli değiģiklikler yapılarak sorulara son Ģekli verilmiģtir Veri Toplama Süreci AraĢtırma yılında Karaman ili merkez ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda gerçekleģtirilmiģtir. Web-tabanlı olarak geliģtirilen ortamda, öğrenimine devam eden 1.sınıf toplam 55 öğrenciye 5 erli gruplar halinde uygulama yaptırılmıģtır. Daha sonra söz konusu evrenden rastgele seçilen yirmidört 1. sınıf öğrencisine her biri yaklaģık 3dk süren oturumlar halinde hazırlanan görüģme formu uygulanmıģtır. GörüĢmeler tamamlandıktan sonra her bir soru için alınan cevaplar ile ilgili temalar oluģturulmuģ ve soru bazında bir sınıflama yapılması suretiyle toplanan veriler betimsel analiz için hazır hale getirilmiģtir Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması AraĢtırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıģtır. Betimsel analiz, toplanan verilerin daha önceden belirlenmiģ olan temalara/görüģme sürecinde kullanılan sorulara göre özetlenip yorumlanmasıdır (Yıldırım ve ġimģek, 24: s. 171). Bu araģtırmada yarı yapılandırılmıģ görüģme formunda yer alan sorular/önermeler temel alınarak betimsel analiz yapılmıģtır. Bu yöntemde görüģülen bireylerin görüģlerini daha açık ve çarpıcı bir Ģekilde yansıtabilmek için sık sık doğrudan alıntılar yapılmaktadır.(altunıģık ve diğerleri, 21; Yıldırım ve ġimģek, 24). AraĢtırmada elde edilen verilerin hangi temalar altında toplanacağını belirlemek üzere 2 araģtırmacı verileri birlikte incelemiģ ve temaları oluģturmuģlardır. OluĢturulan bu temalardan da yararlanılarak her bir soru maddesi ile ilgili yanıt seçeneklerinin yazılı olduğu GörüĢme Kodlama Anahtarı hazırlanmıģtır. AraĢtırmacılar birbirinden bağımsız olarak verilerin yazılı olduğu formları okuyarak uygun temalar içine kodlamalar yapmıģlardır. Daha sonra yapılan bu kodlamaların tutarlılığı karģılaģtırılmıģtır. Bu Ģekilde yapılan güvenilirlik hesaplamasının sonucu %7 den büyük olduğu görülmüģtür..güvenirlik hesaplarının %7 in üzerinde çıkması, araģtırma için güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Burada elde edilen sonuç, araģtırma için güvenilir kabul edilmiģtir.

4 3. BULGULAR 3.1. Bilgisayar Ağları Ve Güvenlik Konusunun Anlatım ġekline ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Öğrencilerin Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusunun anlatım Ģekline iliģkin görüģlerini ortaya çıkarmak için öğrencilere Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusunun derste nasıl anlatılmasını isterdin? sorusu yöneltilmiģtir. Öğrencilerin tamamı bilgisayar laboratuarında internet eģliğinde dersin anlatılmasını isterdim Ģeklinde görüģ bildirmiģlerdir. Konunun bilgisayar laboratuarında internet eģliğinde anlatılmasını isteyen E1 kodlu erkek öğrenci Evet; Çünkü bana göre internet daha etkileyici öğrenme Ģeklidir. Bununla Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusunu daha iyi öğrenebileceğimi zannediyorum Ģeklinde fikrini ifade etmiģtir.k6 kodlu kız öğrenci ise Ġnternet üzerinden iģlemek isterdim. Çünkü görüntülü olarak görmek, üzerinde uygulama yapmak ve keģfetmek benim açımdan daha iyi oluyor Ģeklinde dersin bilgisayar laboratuarında internet eģliğinde anlatılmasını istediğini belirtmiģtir Bilgisayar Ağları ve Güvenlik Konusunu 5e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamında Öğrenmek Ġçin Geçirilen Süre Ve Bu Ortamının Bölümlerine ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Öğrencilerin Bilgisayar Ağları ve Güvenlik konusunu öğrenmek için 5e öğrenme modeli Ġle desteklenmiģ webquest ortamında geçirdikleri sürenin belirlenebilmesi ve bu ortamın bölümlerine iliģkin düģüncelerinin ortaya çıkarılması için öğrencilere çeģitli sorular yöneltilmiģtir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan elde edilen temalar, frekansları ve yüzdelik oranları Tablo 2 de gösterilmiģtir. Tablo 2. 5e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamında Geçirilen Süre ve Bu Ortamın Bölümleri Web e eriģim koģulları Webquest ortamında en rahat ve zorlanmadığım bölüm Kolay ve çabuk GiriĢ Orta düzeyde 3 KeĢfetme Kötü Açıklama Web e haftada kaç defa girdin? DerinleĢtirme arası 8 Değerlendirme arası ve yukarısı 4 Açıklama Webquest ortamında en zorlandığın 2 bölüm? Web te Webquest ortamında ne kadar zaman geçirdin? 1 saat ve daha az 2 saat ve yukarısı DerinleĢtirme Hiçbir bölümden zorlanmadım Webquest ortamında anlatılan konuyu bitirdin mi? Evet Hayır Toplam 24 1 GörüĢleri alınan öğrencilerin, hazırlanan ortamda anlatılan konuyu büyük çoğunlukla bitirdiği tespit edilmiģtir. 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamındaki mevcut bölümlerde(giriģ- KeĢfetme-Açıklama-DerinleĢtirme-Değerlendirme) konu anlatımı sırasında öğrencilerin en rahat ve zorlanmadan tamamladıkları bölüm giriģ bölümü olmuģtur. K9 kodlu kız öğrenci En rahat ve kolay geçtiğim bölüm giriģ bölümüydü. Çünkü giriģ bölümünde geçmiģ teknolojilerden bahsederek günümüzle kıyaslaması akılda daha kalıcılığı sağlıyor Ģeklinde düģüncelerini ifade etmiģtir.e11 kodlu erkek öğrenci ise En zorlandığım bölüm derinleģtirmeydi. Çünkü kaynakların çok olması ve bilgisayar ağlarının geniģ konu olmasıyla anlamam zorlaģtı, ama anlayabildiğim bölümler olduysa da en zorlandığım bölüm olma

5 özelliğini kaybetmedi Ģeklinde görüģlerini bildirerek en zorlandığı bölümün derinleģtirme olduğunu açıklamaya çalıģmıģtır e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamında Ders Anlatılırken Öğrencilere En Çok Katkı Sağlayan Unsurlara ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Öğrencilere 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında ders anlatılırken, dersi anlamanıza yardımcı en çok katkı sağlayan unsur neydi? sorusu yöneltilerek 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında ders anlatılırken öğrencilere en çok katkı sağlayan unsurlar tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Öğrencilerin yanıtlarından elde edilen temalar, frekansları ve yüzdelik oranları Tablo 3 de gösterilmiģtir. Tablo 3. Ders Anlatımında Öğrenciye En Çok Katkı Sağlayan Unsurlar Konunun bölümlere(5e modeli Ġnternette araģtırma yaparak ve Ģeklinde) ayrılması keģfederek öğrenme Bilgisayarda uygulama yaparak öğrenme Görsel ve ĠĢlevsel ortamda iģlenmesi Toplam e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında dersin anlatılması, K6 kodlu kız öğrenci tarafından Bilgisayarda uygulama yapmak, etkinlik düzenlemek, hayatta iliģki kurmak ve örneklendirme olması dersi anlamama ve konuyu öğrenmeme en çok katkı sağladı Ģeklinde ifade edilmiģtir e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamına ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Öğrencilerin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamına iliģkin düģüncelerinin ortaya çıkarılması için öğrencilere çeģitli sorular yöneltilmiģtir. Öğrencilerin bu sorulara verdiği cevaplardan elde edilen temalar, frekansları ve yüzdelik oranları Tablo 4 ve 5 te gösterilmiģtir. Tablo 4. 5e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamına ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Dersin Webquest ortamında Webquestin beğenmediğin anlatılması yönleri HoĢuma gitti, beğendim Beğenmediğim yönü yok Webquestin beğendiğin yönleri Kaynaklar ve adresler Ġnternet üzerinden iletiģimi sağlaması Eğlenceli bölümün az olması Bilgi verici ve eğlendirici Fazla detaya inmesi Görsellik ve öğrenmeyi kolaylaģtırması Görsellik az Ġnternet kullanmama amacına olumlu etki Webquest nasıl olmalıydı? Öğrenciyi aktif tutma ġu anki, mevcut Ģekliyle Bölümlere ayrılmıģ olması Görsellik daha fazla olmalı Kendimi geliģtirmeme yardım Eğlence olmalı Toplam 24 1 Dersin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında anlatılması, bütün öğrenciler tarafından beğenilmiģtir. K12 kodlu kız öğrenci Evet, webquest ortamında anlatılması hoģuma gitti. Çünkü gayet kullanıģlı ve açıklayıcıydı. Güzel bir etkinlik olduğunu düģünüyorum. Bu yüzden tekrar tekrar kullanabilirim. E1 kodlu erkek öğrenci ise Benim hoģuma gitti. Çünkü dersi hep aynı klasik bir Ģekilde iģliyorduk. Böyle farklılıkların yapılması hem dersin anlaģılmasını kolaylaģtırır, hem de derse olan ilgiyi artırır. Ģeklinde, düģüncelerini açıklamıģlardır. 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamı hakkında öğrencilerin görüģlerinden bazı örnekler aģağıda verilmiģtir:

6 Webquest güzel bir program, Ġnsanın hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlıyor. [K9] Webquest internete baģka bir açıyla bakmamı sağladı. Mesela önceden internete girdiğimde facebooka girer ya da oyun oynardım ama Ģimdi ise araģtırmalar yapıyorum. Bana interneti birçok amaçla kullanmamı öğretti. [E9] Webquestin beğenmediğim yönü yoktur. Her bir bölümü gayet güzel ve öğretici. [K4] Tablo 5. 5e Öğrenme Modeli Ġle DesteklenmiĢ Webquest Ortamına ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri Webquest gerekli miydi? Webquest eğlenceli, çekici geldi mi? Evet Eğlenceli ve ilgi çekici 83.3 Webquest konu anlatımında ses/yazı Biraz Sadece ses Webquest sıkıcı mı? Sadece yazı Hayır Ses ve yazı Biraz sıkıcı Webquest öğrenmeme yardımcı oldu Webquest öğrenmeyi karmaģıklaģtırdı mı? Evet Hayır 4 Toplam Bunun yanında öğrencilerin tamamı dersin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında anlatılmasını gerekli bulmuģ, öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtmiģ ve öğrenmeyi karmaģıklaģtırmadığını ifade etmiģlerdir. Öğrencilerin ifadelerinden bazı örnekler Ģu Ģekildedir: Dersin bu Ģekilde anlatılması gerekliydi. Çünkü çok zor anlaģılan konular uygulamalı olduğu için çok kolay ve zamanı israf etmeden öğreniliyor.[e3] Webquest eğlenceli bir etkinlik ayrıca seçilen konular da ilgi çekiciydi. Konuların ilgi çekmesi Webquesti daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getiriyor. [K12] Webquest öğrenmeme yardımcı oldu. Webquest olmasa daha iyi öğrenmezdim herhalde. Görsellik güzel ve ayrıca kalıcılık sağlıyor. [K1] Webquest katiyen öğrenmemi karmaģıklaģtırmadı. Aksine daha etkili daha verimli öğrenmemi sağladı. [E1] 4. TARTIġMA VE SONUÇ AraĢtırmaya genel olarak bakıldığında dersin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında anlatılması öğrencilere en çok katkıyı bilgisayarda uygulama ve internette araģtırma yapmasına imkân vermesi ve bunun sonucunda öğrencinin bilgiyi keģfetmesine yardımcı olması Ģeklinde sağladığı belirlenmiģtir. Zheng ve arkadaģları (25) nın webquestin etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalıģma sonucunda ortaya çıkardıkları webquestin dört boyutlu yapısında belirtilen bilginin uygulamaya dönüģtürülmesi ile kritik düģünme boyutlarıyla ortaya çıkan sonuçların örtüģtüğü görülmektedir. Dersin 5e öğrenme modeli ile desteklenmiģ webquest ortamında anlatılması bütün öğrenciler tarafından beğenilmiģtir. Söz konusu ortamın beğenilen yönleri; Ġnternet üzerinden iletiģimi sağlaması, bilgi verici ve eğlendirici olması, görsellik ve öğrenmeyi kolaylaģtırması, internet kullanma amacına olumlu etki yapması, öğrenciyi aktif tutması, bölümlere ayrılmıģ olması ve öğrencinin kendini geliģtirmesine yardımcı olması Ģeklindedir. Bu ortamın en beğenilen yönünü ise öğrenciler tarafından Bilgi verici ve eğlendirici olması Ģeklinde ifade etmiģlerdir. Ortaya çıkan bu sonuç Matematik öğretiminde webquestin kullanımına iliģkin öğretmen adaylarının görüģleri adlı çalıģmada ortaya çıkan bulgularla benzerlik göstermektedir(halat, 27). ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin tamamı, geliģtirilen bu ortamın öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtmiģlerdir. Dodge (1995) ve March (1998) de yapmıģ oldukları çalıģmalarda webquest ortamının farklı öğrenim düzeylerinde öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olduğu sonucuna ulaģmıģlardır. Yine benzer Ģekilde Cruz ve Carvalho (28) yapmıģ oldukları araģtırma sonucunda derste webquest kullanımının öğrencileri öğrenmeye motive ettiği ve öğrenmelerine yardımcı olduğunu ortaya koymuģlardır. AraĢtırma sonucunda bütün öğrenciler geliģtirilen ortamda anlatılan dersin öğrenmeyi karmaģıklaģtırmadığı yönünde görüģ bildirmiģlerdir. Ortaya çıkan bu sonuç Halat (25;27) ın yaptığı çalıģmalardan sonra sıralamıģ olduğu webquestin yararlılıklarıyla örtüģtüğü görülmüģtür.

7 5. ÖNERĠLER Webquest ortamı gerek ders anlatımı gerek ise ders sonrası aktivite olarak kullanılarak hem öğrencilerin konuyu daha farklı açılardan ele alması ve kavraması, eleģtirel gözle değerlendirebilmesi hem de öğrenilenleri pekiģtirmesi sağlanabilir. Bunu yanı sıra teknoloji destekli eğitime daha açık olan yeni nesil öğrenenlerinin daha güdeleyici ve renkli bir ortamda eğitim almaları da sağlanabilir. Ortam eğitmenler tarafından gerek bireysel çalıģmalarda gerekse küçük araģtırma ve tartıģma grupları Ģeklinde de kullanılabilir. Bu çalıģma daha farklı bir grupla örneğin yetiģkinlerle ve daha fazla sayıda öğrenci ile gerçekleģtirilebilir. TartıĢma yöntemine daha yatkın olan bir yetiģkin grubu ile gerçekleģtirilecek bir webquest çalıģmasının daha farklı sonuçlar verebileceği düģünülmektedir. KAYNAKLAR AltunıĢık, R., CoĢkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (21). Sosyal bilimlerde araģtırma yöntemleri. Adapazarı: Sakarya kitabevi. Bayar, F. (25). Ġlköğretim 5. sınıf fen bilgisi öğretim programında yer alan ısı ve ısının maddedeki yolculuğu ünitesi ile ilgili bütünleģtirici öğrenme kuramına uygun etkinliklerin geliģtirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye. Cruz, S. C.& Carvalho A. A. (28). A WebQuest About Tuthankamen. Computers and Education, 21(3), Çepni, S., Akdeniz, A. R., & Keser, Ö. F. (2). Fen bilimleri öğretiminde bütünleģtirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliģtirilmesi. 19.Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Eylül, Elazığ. Dodge, B. (1995). Webquests: A technique for Internet-based learning. Distance educator, 1(2), Gürses, E. (26). Durgun elektrik konusunda yapılandırıcı öğrenme kuramına dayalı, 5E modeline uygun olarak geliģtirilen dokümanların uygulanması ve etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye. Halat, E. (25). Webquestin Öğretim Amaçlı Kullanımı. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Denizli. Halat, E. (27). Matematik Öğretiminde Webquest in Kullanımına ĠliĢkinÖğretmen Adaylarının GörüĢleri. Ġlköğretim Online, sayı 6(2), Joly, K. (27). Halat, E. (28).Webquest temelli Matematik öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının geometrik düģünme düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa Karasar, Niyazi (24). Bilimsel araģtırma yöntemleri. (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kelly, R. (2). Working with WebQuests. Teaching Exceptional Children, 32, 6, March, T. (1998). Why WebQuests? an introduction. [Online]: Retrieved on 1-June-211, at URL: March, T. (23). What webquest are (really). (http://bestwebquests.com/what_webquests_are.asp). Ziyaret tarihi: Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications. Özmen, H., & Yıldırım, N. (25). ÇalıĢma yapraklarının öğrenci baģarısına etkisi: Asitler ve bazlar örneği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2, Özsevgeç, T. (26). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliģtirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), Sifoğlu, N. (27). Ġlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde yapısalcı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme yaklaģımlarının öğrenci baģarısı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Summerville, J. (2). WebQuests. TechTrends, 44(2), Weeks, T. S. (25). A Critical Analysis of the Representation of Race in Secondary Social Studies WebQuests. Unpubleshed Doctoral Dissertation. North Carolina State University. Yıldırım, A. ve ġimģek, H. (24). Sosyal Bilimlerde Nitel AraĢtırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayınları. Zheng, R., Stucky, B., McAlck, M., Menchana, M. & Stoddart, S. (25).WebQuest Learning as Perceived by Higher-Education Learners. TechTrends, 49(4),

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1687-1702, ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI *

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2487-2498, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer YARDIMCI EDİTÖR (ASSOCIATE EDITOR) Dr. Özlem Çakır İNCELEME EDİTÖRÜ (REVIEW EDITOR) Dr. Cem Babadoğan

Detaylı

THE VIEWS OF INSTRUCTORS THAT TEACH TURKISH TO FOREIGNERS ON TEACHING CASE-ENDINGS: A QUALITATIVE STUDY

THE VIEWS OF INSTRUCTORS THAT TEACH TURKISH TO FOREIGNERS ON TEACHING CASE-ENDINGS: A QUALITATIVE STUDY - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2401-2411, ANKARA-TURKEY YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN HÂL EKLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

AN EVALUATION OF SPEAKING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

AN EVALUATION OF SPEAKING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 212, p. 2199-2218, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KONUŞMA KAYGILARININ

Detaylı

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7320 nimik@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7320 nimik@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0107 HUMANITIES Received: March 2011 Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011 Selma Karatepe Series

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı SES TEMELLĠ CÜMLE YÖNTEMĠ ĠLE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ HATALARININ ĠNCELENMESĠ Aslıhan

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA

Detaylı

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0487 NWSA-EDUCATION SCIENCES Funda Dağ Received: June 2011 Esma BuluĢ Kırıkkaya Accepted: January 2012

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1453-1475, ANKARA-TURKEY ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST BĠLĠġ DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST BĠLĠġ DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2008-2 Sayı / Issue: 17 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST BĠLĠġ DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Cengiz TÜYSÜZ,

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF LISTENING SKILLS

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF LISTENING SKILLS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.87-97, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat ÖZBAY * Deniz

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı