ransfer Fiyatlandırması.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ransfer Fiyatlandırması."

Transkript

1 ransfer Fiyatlandırması. Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi G. Hülya Yılmaz - Ortak (YMM) Gressi Benveniste Kıdemli Müdür (SMMM) 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Hotel - Istanbul

2 Yeni Transfer Fiyatlaması Kurallarının Değerlendirilmesi Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi Emsal Bedel Tespiti Fiyatlama Metodolojileri Fonksiyon Risk Analizi Karşılaştırma (Ekonomik) Analiz Belgeleme Ön (Peşin) Fiyatlama Anlaşmaları Grup Şirketlerinde Masraf Paylaşımları Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Açısından Transfer Fiyatlandırmasının Önemi Uygulamada Soru İşaretleri

3 I Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi G. Hülya Yılmaz

4 İlgili Mevzuat 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13, 22, sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13 ün Gerekçesi 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 11/(1) c) sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 17 G.V.K. GT No sayılı eski K.V.K. G.T. No sayılı eski K.V.K. G.T. No: 33 OECD Modeli Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Madde 9: Bağımlı Teşebbüsler Konuyla ilgili Yargı Kararları Konuyla ilgili Özelgeler

5 Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi Transfer Fiyatı Nedir? Transfer fiyatı ilişkili kişiler arasındaki mal teslimi ve hizmet ifası işlemlerinde uygulanan bedel veya fiyattır.

6 Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi İLİŞKİLİ KİŞİ Kurumun kendi ortakları Kurumun veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve kurumlar -İdare -Denetim -Sermaye bakımından bağlı kurumlar ve gerçek kişiler (doğrudan veya dolaylı) Kurum ortakları ile ilişkili (3.dereceye kadar kısımlar dahil) gerçek kişiler (Eşler, eşlerin üstsoyu ve altsoyu ile 3. derece dahil yansoy ve kayın hısımları) Zararlı Vergi Rekabeti yapan ülke ve bölgelerdeki kurumlar ve gerçek kişiler

7 Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi İlişkili Kişi Grup Şirketleri Çok uluslu şirketler Kurum ortakları Kurum iştirakleri Serbest Bölgede şubesi bulunan kurumlar Zararlı vergi rekabetine yol açan ülkelerde şubesi bulunan kurumlar

8 Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi Zararlı (Haksız) Vergi Rekabeti ne Yol Açtığı Kabul Edilen Ülkelerde / Bölgelerde Bulunan Kişilerle Yapılan İşlemler Zararlı (Haksız) Vergi Rekabeti: Bir ülkenin, vergi mükelleflerini tabi tuttuğu vergi yüklerini diğer ülkelerde uygulanan oranlara göre azaltıp düşük tutmak suretiyle kendi rekabet gücünü arttırıp yabancı yatırımları kendisine çekmesi ve böylece başka ülkelerin vergi matrahlarının kendisine doğru kaymasına ve dolayısıyla o ülkelerde vergi geliri kaybına yol açmasıdır. K.V.K. Madde 30/(7) hükümleri gereğince; zararlı vergi rekabetine yol açtığı kabul edilen ülkelerde / bölgelerde bulunan kurumlarla yapılan işlemler de ilişkili kişilerle yapılan işlemler olarak değerlendirilecektir. %30 Vergi Tevkifatı Yükümlülüğü: Bakanlar Kurulu nca ilan edilecek ülkelerde /bölgelerde faaliyette bulunan kurumlara nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler %30 oranında vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Henüz Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmamıştır.

9 Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi Alım, satım işlemleri İmalat işlemleri İnşaat işlemleri Kiralama ve kiraya verme işlemleri Ödünç para alınması ve verilmesi İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler

10 Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi Masraf paylaşımına ilişkin ödemeler Royalty ödemeleri Leasing ödemeleri Factoring ödemeleri

11 Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi Serbest Bölgelerdeki Faaliyetler ve Vergi İncelemeleri Serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlar Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. 6 Şubat 2004 tarihinden itibaren serbest bölgelerle ilgili mevzuat değişikliği neticesinde, Serbest Bölgelerdeki faaliyetler de V.U.K. hükümlerine tabi hale gelmiştir. Vergi inceleme elemanları artık serbest bölgede faaliyet gösterenlerden doğrudan bilgi alıp inceleme yapabilmektedirler. Serbest bölgelerdeki şubeler ve şirketlerde başlatılan vergi incelemelerinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı iddiası ile eleştiriler ve tarhiyatlar yapılmaya başlanmıştır.

12 Kapsama Giren Kurumlar ve Örtülü Kazanç Vergilemesi Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunurlarsa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Kurum kazancının tespitinde; Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar indirim konusu yapılamaz ( (Yeni KVK Madde 11/(1) c) ).

13 Örtülü Kazanç Dağıtımı Vergilemesi Örtülü dağıtılan kazanç, dağıtan nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulur. Örtülü kazanç, kazanç dağıtılan taraf açısından, örtülü kazanç dağıtımının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar olarak ilişkili tarafların statülerine göre temettü stopajına tabi tutulacaktır.

14 Örtülü Kazanç Dağıtımı Vergilemesi Temettü Stopajı Uygulaması Örtülü olarak dağıtılan kazancı elde eden ilişkili kişilerin vergisel statülerine göre stopaj yükümlülüğü olup olmadığı tespit edilmelidir. a) Örtülü kazancın dağıtıldığı ilişkili kişi tam mükellef kurum ise temettü stopajı uygulanmayacaktır. b) Örtülü kazancın dağıtıldığı ilişkili kişi tam mükellef gerçek kişi ise temettü stopajı uygulanacaktır. c) Örtülü kazancın dağıtıldığı ilişkili kişi dar mükellefin ana merkezi ise ana merkeze aktarılan tutara temettü stopajı uygulanacaktır. Örtülü dağıtılan ve kar payı olarak addedelien kazanç, net kar payı mı; yoksa brüt kar payı olarak mı dikkate alınacaktır?

15 Örtülü Kazanç Dağıtımı Vergilemesi Zararlı Vergi Rekabetine Yol Açan Ülke ve Bölgelere Yapılan Kazanç Aktarımlarının Vergilendirilmesi Zararlı vergi rekabetine yol açan ve Bakanlar Kurulu nca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu tip ülkelerde bulunan işyerleri kontrol edilen yabancı kurumlar dahil) nakden /hesaben yapılan ödemeler %30 oranında vergi kesintisine tabidir. Aşağıdaki ödemeler üzerinden stopaj yapılması konusunda belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu na verilmiştir: - Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemele - Emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler -Yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunlu geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler. Yurt dışı finans kuruluşlarından yapılan borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kar payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri %30 stopaj kapsamı dışında tutulmuştur.

16 Örtülü Kazanç Dağıtımı Vergilemesi Düzeltme Müessesesi Tam Mükellef Kurumlar arasındaki Örtülü Kazanç aktarımında vergi kaybı olmadığı savunması : Örtülü kazanç aktarımına ilişkin olarak eski Kurumlar Vergisi Kanunu nda düzeltme imkanı bulunmadığı için; örtülü olarak dağıtılan kazancın, elde eden nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulmuş olması halinde örtülü kazanç dağıtıldığı iddiasının yapılamayacağına dair görüşler ileri sürülmüştür. Yeni hükümlere göre artık Düzelteme imkanı var. Dağıtım tam mükellef kurumlar arasında olduğu zaman, örtülü kazancı elde eden taraf bu kazancı ilgili hesap dönemi sonu itibariyle iştirak kazancı olarak dikkate alacaktır. Düzeltme için Şart: Örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması. Örtülü dağıtılan kazanca isabet eden KDV nasıl değerlendirilecek?

17 II Emsal Bedel Fiyatlama Fonksiyon Risk Karşılaştırma Analizleri Gressi Benveniste

18 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Emsallere Uygunluk İlkesi (Arm s Length Principle) Emsallere Uygunluk İlkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan fiyatlar veya bedellerin, arada böyle bir ilişkinin bulunmaması halinde oluşacak fiyat veya bedellere uygun olması prensibini ifade eder.

19 Vergi Usul Kanunu (V.U.K) ndaki Emsal Bedel Tanımı (V.U.K. Md. 267) Emsal Bedeli: Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen ya da doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde (örneğin: ) satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer. 1) Ortalama Fiyat Esası 2) Maliyet Bedeli Esası - Toptan satışlar için %5 - Perakende satışlar için %10 3) Takdir Esası (Takdir Komisyonuna Başvurma)

20 Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri ve Vergi Usul Kanunu nun (V.U.K.) Emsal Bedel Tespit Kuralları K.V.K da yer alan Transfer Fiyatlandırması hükümleri vergiye tabi kurum kazancının tespitinde geçerlidir. Belirtilen transfer fiyatı veya emsal bedel tespit yöntemlerinin diğer vergi uygulamaları açısından da geçerli olacağına dair bir hüküm yoktur. Diğer vergi kanunlarındaki emsal bedel uygulaması hali hazırda V.U.K. hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. (KDVK Md. 27/3.: Emsal bedeli ve emsal ücreti V.U.K. hükümlerine göre tespit olunur) Transfer fiyatlandırması ve V.U.K. emsal bedel tespiti kuralları arasında nasıl bir uyum sağlanacaktır?

21 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Emsallere Uygun Fiyatın / Bedelin Tespitinde Uygulanacak Yöntemler (Transfer Fiyatlaması Yöntemleri) 1) Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (Comparable Uncontrolled Price CUP Method) 2) Maliyet Artı Yöntemi (Cost Plus Method) 3) Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi (Resale Price Method) 4) Yukarıdaki üç yöntemden herhangi birisi ile emsale uygun fiyat tespit edilemiyorsa mükellefin, işlemin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemler (OECD tarafından tanımlanmış olan diğer yöntemler veya tanımlanmamış ancak işleme özgü olan yöntem)

22 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Transfer Fiyatlaması Yöntemi Seçiminde Esas Alınacak Prensipler Yöntemler arasında uygulama açısından herhangi bir öncelik sırası yoktur. Uygulama kıstası: işlemin niteliğine en uygun yöntem dir. K.V.K. 13. Maddede açıkça sayılan geleneksel üç yöntemin dışında mükellefin kendi belirleyeceği diğer bir yöntemi uygulayabilmesi için geleneksel üç yönteme de başvurabilme olanağının bulunmaması gerekmektedir.

23 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Geleneksel Yöntem Dışında Diğer Yöntemlerin Kullanılması Halinde İzlenecek Yol Geleneksel üç yöntemden hiçbirisi uygulanamıyorsa, mükellef kendi belirleyeceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi uygulayabilir. Bu yöntem; a) Tamamen mükellefin kendi belirlediği yöntem veya b) OECD nin Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi nde belirtilen Diğer Yöntemler başlığı altında sayılan ve esas itibariyle kar paylaşımı veya karlılık göstergeleri dikkate alınarak uygulanan yöntemler: İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi ( Transactional Net Margin Method-TNMM ) Kar bölüşüm yöntemi ( Profit Split Method )

24 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Emsal Bedel Tespitinde Süreç Nasıl İşliyor? Transfer Fiyatı Tespit Analizi Faaliyetin Tanımlanması Fonksiyon Analizi & Risk Analizi Uygun Yöntem Seçimi Karşılaştırma Analizi (Ekonomik Analiz Benchmarking) Dökümantasyon (Belgeleme)

25 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Faaliyetin Tanımlanması Organizasyon Yapısı İş Tanımı (Ürünler, Tedarikçiler, Müşteriler ) Sektörün Tanımlanması (Rekabet durumu, Pazar payı) İlişkili Şirketlerle Yapılan İşlemler (Mal, hizmet alım - satımı, gayrimaddi haklar, borçlanmalar)

26 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Fonksiyon ve Risk Analizi Üstlenilen Riskler? Yürütülen Fonksiyonlar? Sahip Olunan Varlıklar?

27 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Fonksiyon ve Risk Analizi Key Entrepreneurial Risk Taking ( KERT ) Fonksiyonu (OECD Prensibi) Risk, Fonksiyon ve Kar arasındaki yakın bağlantıyı ifade eder. Kar oluşumunu sağlama sürecindeki fonksiyonları kimler yürütmektedir? ve bu fonksiyonların getirdiği riskleri kimler üstlenmektedir? Prensip: Kar oluşumu sürecinde; fonksiyonlar hangi şirket tarafından yürütülüyor ve riskler en çok hangi şirket tarafından üstleniliyorsa o şirket en çok kar etme hakkına sahiptir ( Risk Alma Kar Etme bağlantısı prensibi).

28 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Fonksiyon ve Risk Analizi Hangi kaynaklar kullanılıyor? Hangi Fonksiyonlar yürütülüyor? Fonksiyonlar Üretim/İşleme Ar-ge (teknoloji, know-how üretimi) Kalite Kontrol Reklam/Pazarlama Satın Alma Satış Sipariş ve dağıtım Müşteri kredilendirmesi Faturalama ve tahsilat Depolama, stok tutma Satış Sonrası Hizmetler, Garanti ve Yedek Parça Servisleri Yönetim (Muhasebe, İç Kontrol, Hukuk) İnsan Kaynakları Yatırım / Finansman

29 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Fonksiyon ve Risk Analizi Hangi riskler üstleniliyor? Riskler Piyasa Riski Envanter /Stok Tutma Riski Kredi Riski Döviz Kuru Riski Ürün Riski Hatalı Ürün Riski Alacak Tahsil Etme Riski Garanti Riski Teknolojik Riskler Yönetimsel Riskler Faaliyette Bulunulan Ülke Mevzuatından Kaynaklanan Riskler

30 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi İlişkili Kişi ve Kurumlarla Yapılan İşlemlerin Analizi Karşılaştırılabilir İşlemler ve bağımsız taraflar arasındaki karşılaştırılabilir işlemlerle ilgili emsaller bulunması Bulunan emsaller ve bilgilere göre kullanılacak yönteme karar verilmesi TRANSFER FİYATININ HESAPLANMASI

31 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Karşılaştırılabilir İşlemler Karşılaştırılabilir Bağımsız Taraflar (Kişiler/Kurumlar) Karşılaştırılabilir Koşullar Yöntem seçiminin sağlıklı yapılabilmesi için bu üç unsurun hepsine ilişkin bilgi bulunması gereklidir.

32 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri OECD Rehberi Geleneksel Yöntemler İşleme Dayalı Karlılık Yöntemleri Diğer -Karşılaştırılabilir Fiyat - İşleme Dayalı Net Kar Marjı - Global Formüller - Maliyet Artı -Kar Bölüşüm Yöntemi Paylaşım Yöntemi - Yeniden Satış fiyatı (Bu yöntem pek uygulanmamaktadır) Kaynak:

33 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Mükellefçe uygulanan satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uyguladığı piyasa fiyatı ile karşılaştırılmasıdır. İç Emsal Bedel Tespiti: Dış Emsal Bedel Tespiti: Mükellef TF İlişkili Kuruluş Mükellef TF İlişkili Kuruluş İç Emsal Bağımsız (3. kişiler) Bağımsız (3. kişiler) Dış Emsal (Piyasa Fiyatı) Bağımsız (3. kişiler)

34 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Uygulanırken Dikkat Edilecek Faktörler: Ürün kalitesindeki farklılıklar Pazarın coğrafi olarak farklılıkları Pazar seviyesi (nihai tüketici / toptancı) Sözleşme hükümleri (satış miktarı vb.) Yüklenilen riskler (marka sorumluluğu, nakliye, sigorta vb.) İşlem tarihi Bu faktörlerde farklılıklar varsa, bunları ortadan kaldıracak makul ayarlamaların yapılması gereklidir.

35 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Karşılaştırılabilir Fiyat Yönteminin Kullanım Alanları Ticari ürünler Lisans ödemeleri Finansman (faiz oranı tesbiti açısından) Komisyon Ödemeleri

36 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Maliyet Artı Yöntemi Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kar oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder. Kullanım Alanları Sözleşmeye dayalı üretim ( toll manufacturing ) Fason Üretim Yarı mamul satışları Uzun süreli ticari alım satım anlaşmaları Hizmet ifaları

37 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Maliyet Artı Yöntemi Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar: 1) Maliyet bazını tespit etmek çok önemlidir. (hangi kalemler maliyete girecek?) 2) Sadece değişken maliyet unsurlarını dikkate alan maliyet bazı ile sabit maliyetleri de hesaba katan toplam maliyet bazı farklı sonuçlar doğuracaktır. 3) Standard maliyet fiili maliyet ayrımı dikkate alınmalıdır. 4) Sadece sabit giderleri karşılamaya yönelik maliyet hesabı kabul edilebilecek midir?

38 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Tespiti Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış karı düşülerek hesaplanmasını ifade eder. Makul Brüt Satış Karı = Emsal Brüt Satış Karı TF? PF = 100 YTL Üretim Firması Distribütör PİYASA Ürünün Maliyeti = 60 YTL Piyasa Fiyatı (PF) = 100 YTL Emsal Brüt Kar Marjı = %10 (İlişkisiz distribütörlerce elde edilen) Distribütöre Satış İçin Emsal Bedel = TF) = ( (100 (100*%10) )= 90 YTL Distribütörün Karı = = 10 YTL Üretim Firmasının Karı = = 30 YTL Toplam Kar = = 40 YTL

39 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Kullanım Alanları Ürün üzerinde satıcı tarafından ek işlem yapılmadan satış yapılan ticari faaliyetler Distribütörlük faaliyetleri Satıcının çok fazla risk ve fonksiyon üstlenmediği durumlar

40 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi- Maliyet Artı Yöntemi Karşılaştırma Maliyet = 100 Pazar Fiyatı = 200 Maliyet Artı (Oran) = %10 Brüt Kar Marjı = %10 TF Yöntemi Üretici Distribütör Nihai Müşteri Maliyet Artı (1) 200 Yeniden Satış Fiyatı (2) 200 (1) 110 = (100 * %10) (2) 180 = 200 (200 * %10) Risk/ Kar Analizi: Maliyet Artı Yönteminde : Distribütörde üreticiden daha fazla kar kalıyor (distribütör daha fazla risk üstleniyor) Yeniden Satış Fiyatı Yönteminde: Üreticide distribütörden daha fazla kar kalıyor (üretici daha fazla risk üstleniyor, distribütörün üstlendiği pek fazla risk ve fonksiyon yok)

41 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Uygun Yöntem Seçimi İşleme Dayalı Karlılık Yöntemleri 1) Kar Bölüşüm Yöntemi (Profit Split): Toplam kar üstlenilen riskler (örneğin: markanın sahibi olmak) ve fonksiyonlara göre belirli anahtarla ilişkili şirketlere dağıtılır. Dağıtım Üretim

42 Uygun Yöntem Seçimi İşleme Dayalı Karlılık Yöntemleri Kalan Karı Bölüşüm Yöntemi (Residual Profit Split) Dağıtım Satış %20 Finans/Yönetim Lojistik %10 Araştırma&Geliştirme /Patent ve lisanslar %30 RUTİN FONKSİYONLARDAN KARLAR RUTİN OLMAYAN FONKSİYONLARDAN KARLAR Sözleşmeli Üretim %15 Markalar %25

43 Uygun Yöntem Seçimi İşleme Dayalı Karlılık Yöntemleri 2) İşlemsel Net Kar Marjı Yöntemi (Transactional Net Margin Method): Emsale uygunluk karlılık araştırmalarına göre belirlenir. Emsal alınan şirketlerin finansal verileri dikkate alınır. Net kar marjları fonksiyonel farklılıklardan daha az etkilenirler. Firma karlılıkları bir bütün olarak ele alınır, işlem bazında karşılaştırma yapılmaz.

44 Uygun Yöntem Seçimi 2) İşlemsel Net Kar Marjı Yöntemi Kar Göstergelerinin Kullanılması Satışlar Faaliyet Kar - SMMM Brüt Kar Marjı Faaliyet Giderleri 900 Berry Rasyosu Faaliyet Karı 100 Faaliyet Kar Marjı = Faaliyet Karı / Satışlar = %2 Berry Rasyosu = Brüt Kar / Faaliyet Giderleri = 1,11

45 Uygun Yöntem Seçimi Çokuluslu Şirketlerde İşlemler İtibariyle En Çok Kullanılan Transfer Fiyatlandırması (TF) Yöntemleri İşlem Grup içi mal satışları Grup içi hizmet satışları Lisans ödemeleri Grup içi finansman hizmetleri Masraf Paylaşımları En Çok Kullanılan TF Yöntemi Karşılaştırılabilir Fiyat Maliyet Artı Karşılaştırılabilir Fiyat (İç Emsal) Karşılaştırılabilir Fiyat (İç Emsal) Maliyet Artı / Dağıtım Anahtarı

46 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Karşılaştırma Analizi Karşılaştırma analizi yapabilmek için Maliye Bakanlığı tarafından henüz herhangi bir veri tabanı adres gösterilmemiştir. Halka açık şirketlerin kamuya açık yayımlanan finansal verileri kullanılabilir. Yurtdışı veri tabanlarından yararlanılabilecek midir (hem mükellefler hem de Mali İdare açısından)? Emsal araştırması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar : Bağımsız firmalar emsal olarak seçilmelidir. Seçilecek firmalar benzer fonksiyonlara sahip olmalıdır. Seçilecek firmalar benzer ürünlere sahip olmalıdır (Bazen ürün benzerliği fonksiyonel benzerlikten daha az önemli olmaktadır).

47 Transfer Fiyatlandırması Kuralları Karşılaştırma Analizi (devamı) Firma büyüklüklerine dikkat edilmelidir. Aktif olmayan firmalar seçilmemelidir. Yeterli finansal verisi olmayan firmalar seçilmemelidir. Sürekli zarar eden firmalar seçilmemelidir. Yeni kurulmuş firmalar seçilirken dikkat edilmelidir. Çok çeşitli ürün yelpazesi olan ve çok çeşitli pazarlara hizmet veren firmalar seçilirken dikkat edilmelidir. Başından çok önemli bir olay geçmiş firmalar seçilirken dikkat edilmelidir (bu olaylardan firmaların kazancı etkilenebilir).

48 III Belgeleme Ön Fiyatlama Anlaşmaları - Masraf Paylaşımları SPK / TTK ilgili hükümler Belirsizlikler G. Hülya Yılmaz

49 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Dökümantasyon (Belgeleme) Zorunluluğu ( (KVK Md. 13/(3) ) Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. İspat Edici Kağıtlar : V.U.K. Madde 227 Dökümantasyon Yapma Amaçları : - Savunma (ispat külfeti öncelikle mükellefe ait) - Planlama - Kanuni Zorunluluk Dökümantasyonun içeriği bakımından Maliye Bakanlığı henüz bir açıklama yapmamıştır. Dökümantasyon yükümlülüklerine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu nun bazı düzenlemeler getireceği beklenmektedir.

50 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Belgeleme Çalışmalarına Hazırlık İçin Şimdiden Neler Yapılabilir? Yabancı sermayeli / çokuluslu şirketlerde ana merkezde mevcut transfer fiyatlaması ile ilgili dökümantasyon talep edilebilir. İlişkili şirketlerle hangi işlemler, hangi şartlar altında ve hangi fiyatlardan yapılıyor; yazılı bir mevcut durum çalışması yapılabilir. Fonksiyon analizi çalışmasına başlanabilir. Hangi riskler (varsa) üstleniliyor, buna ilişkin çalışma yapılıp yazılı olarak belgelendirilebilir. Ekonomik (Karşılaştırma) Analizi için emsaller tesbit edilebilir. Yöntem seçimine karar verilebilir (yazılı dayanak çalışma ile belgelendirerek)

51 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Ön (Peşin) Fiyatlama Anlaşması (Advance Pricing Agreement - APA) Yapabilme İmkanı ( (KVK Md. 13/(5) ) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin isteğine bağlı olarak Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. Mevzuatımızda tanımlanan Ön Fiyatlama Anlaşması, tek taraflıdır, sadece Türk Vergi İdaresi ile mükellef arasında yapılmaktadır ( Unilateral APA ).

52 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Ön Fiyatlama Anlaşmaları (ÖFA) Yapmalı mı, Yapmamalı mı? Gelir İdaresi nezdinde çalışmaya başlayacak ÖFA birimindeki uzmanların yeterli sayıda ve teknik yeterlilikte olması gerekiyor. Bu durum sağlanamazsa görüşmeler çok uzun sürebilir, anlaşmaların incelenmesi ve imzalanması gecikebilir. ÖFA nın Kanunda belirtilen üç yıllık süre içinde değişebilecek şartlara uyumlu olarak esnek hazırlanması, Vergi İdaresince de esnek hazırlanmış ÖFA ların kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde, sırf anlaşma imzalandı diye üç yıl boyunca hatalı fiyatların uygulanması sözkonusu olabilecektir.

53 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Ön Fiyatlama Anlaşmaları (ÖFA) Yapmalı mı Yapmamalı mı? Rekabet dolayısıyla ticari işlemlerini çok fazla detaylı açıklamak istemeyen kurumlar için ÖFA başvurusu yapmak pek tercih edilmeyebilir. Kanunda tanımlanan ÖFA tek taraflı olduğu için sadece Türk Vergi İdaresini bağlayacaktır. Diğer ülkenin vergi idaresi ile de anlaşma sağlayan karşılıklı / çift taraflı ÖFA yapılması daha faydalıdır. Çift taraflı ÖFA çifte vergilemeyi de önlemektedir. ÖFA yapmak mükellef ile vergi idaresi arasında karşılıklı güven ve işbirliği sağlamaktadır. Anlaşma yapmak suretiyle belirlenen transfer fiyatlaması yöntemi ve dolayısıyla bu yöntemin uygulanması neticesinde elde edilecek kazanç / zarar konusunda önceden onay alınmış olmaktadır.

54 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Grup Şirketlerinde Masraf Paylaşımı ( (Yeni K.V.K. Madde 22/ (3) ) Dar mükellef kurum kazancının tesbitinde; dar mükellef statüsünde olan yabancı bir kurumun Türkiye deki şubesinin, ana merkezinin veya Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine katılmak üzere ödediği paylar kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilir. Türkiye deki kurumun kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar ise kurumlar vergisi matrahı tesbitinde indirim konusu yapılabilecektir.

55 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Grup Şirketlerinde Masraf Paylaşımı Paylaşım Konusu Masrafların Türleri A) Doğrudan Giderler: Bazı durumlarda grup içi şirketlerden birine özel bir hizmet veriliyor olabilir. Bu durumda giderin doğrudan yansıtılması daha uygundur. B) Dolaylı Giderler: Çeşitli hizmetlerin tüm grup içi şirketlere verilmesi halinde, hizmeti veren merkez tarafından katlanılan toplam hizmet maliyetinin grup içindeki şirketlerin hizmetten faydalanma oranlarına göre dağıtılması gereklidir. Dağıtılan maliyet üzerine belli bir kar marjı konulabilir. Bu kar marjının emsal kar marjı olması gerekir. C) Ortakların Hissedarlıkları Dolayısıyla Meydana Gelen Masraflar ( Stewardship Expenses ): Tamamiyle ortakların kendi faaliyetleri ile ilgili olan giderlerin diğer grup şirketlerine yansıtılması kabul edilemez. Bu tip giderler yansıtıldıkları takdirde kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilir. Örn: ana şirketin hisse senedi basım masrafları, ana şirketin genel kurul toplantı masrafları.

56 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Grup Şirketlerinde Masraf Paylaşımı Masraf Paylaşımında Kullanılabilecek Dağıtım Anahtarları A) Doğrudan Giderler İçin: Personel zaman çizelgeleri B) Dolaylı Giderler İçin: Genellikle satış rakamlarının toplam grup satışlarına oranına göre dağıtım yapılır. Hizmet çeşitlerine göre, masraflar veya personel sayısı da esas alınabilir. Hizmetlerin çeşitlerine göre en uygun anahtarı belirleyip ona göre dağıtım yapılmalıdır.

57 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Grup Şirketlerinde Masraf Paylaşımı Uygulanabilecek Fiyatlama Yöntemleri Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Maliyet Artı Yöntemi (Karşılaştırmanın mümkün olmadığı hallerde)

58 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Grup Şirketlerinde Masraf Paylaşımı Masraf Paylaşımında Dökümantasyon Yazılı Masraf Paylaşım Anlaşması ( Cost Sharing/Cost Contribution Agreement ) Masraf dağıtım anahtarları ile ilgili açıklamalar (hizmet türleri itibariyle) Hizmetleri veren ana merkezin fonksiyon analizi Yararlanma Testi (Benefit Test): Hangi hizmetlerden hangi grup şirketleri gerçek anlamda faydalanıyor. Verilen hizmetin ilgili grup şirketinin satışlarını ve karını artırıcı bir etki yaratması gereklidir. Bu husus test edilmelidir. Masraf yansıtmada eklenen kar marjının emsal kar marjı olduğunu ispatlayan belge ve bilgiler. Hizmetlerin faturaları Ana merkezin verdiği hizmetleri ilişkin katlandığı masrafların bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenip denetim raporunun hazırlanması.

59 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) Uygulamalarında Transfer Fiyatlandırmasının Önemi SPK Md. 15/son fıkra: Temettü ve Bedelsiz Payların Dağıtım Esasları Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim vaya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz Bu hüküm eski K.V.K. nun Örtülü Kazanç ile ilgili Maddesinde yer alan ifadelere paralel olarak SPK nunda da yer almaktadır.

60 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) Açısından Transfer Fiyatlandırmasının Önemi SPK Md. 46/c) : Tedbirler Sermaye Piyasası Kurulu SPK na Tabi Anonim Ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının, Kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum ve işlemleri ile sermayenin azalmasına veya kaybına yol açan işlemlerinin hukuka aykırılığının tesbiti veya iptali için dava açmaya, TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgililerden aykırılıkların giderilmesi için tedbir almasını ve öngörülen işlemleri yapmasını istemeye ve gerektiğinde bu halleri ilgili mercilere intikal ettirmeye yetkilidir. Bu hüküm SPK na da, örtülü kazanç aktarımı tesbiti halinde dava açmak üzere yetki vermektedir.

61 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) Açısından Transfer Fiyatlandırmasının Önemi SPK Md. 46/d) : Tedbirler Bu hüküm Sermaye Piyasası Kurulu na, örtülü kazanç aktarımı tesbit edilen anonim ortaklıklardan, denetleme sonuçlarının gene Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde ortaklara duyurulmasını isteme yetkisini vermektedir. Dolayısıyla, halka açık bir şirkette tesbit edilen örtülü kazanç aktarımının tüm ortaklara duyurulması yükümlülüğü de sözkonusudur.

62 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) Açısından Transfer Fiyatlandırmasının Önemi SPK Md. 47/A) 6 : Cezai Sorumluluk SPK Madde 15 in son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulunarak karı ve/veya mal varlığı azaltılan tüzel kişilerin yetkilileri ve bunların fiilerine iştirak edenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve YTL den YTL ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

63 Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) Açısından Transfer Fiyatlandırmasının Önemi SPK Md. 49 Usul Hükümleri Örtülü kazanç aktarımı dolayısıyla işlenen suçtan dolayı soruşturma yapılması için SPK tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuru yapılması gereklidir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ www.bumindogrusoz.com - MARMARA ÜNİ. MALİ HUKUK ÖĞRTM. ÜYESİ - MALİYE BAKANLIĞI VERGİ KONSEYİ E. ÜYESİ MÜESSESENİN VARLIK SEBEBİ Sermayeye

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ www.bumindogrusoz.com - MARMARA ÜNİ. MALİ HUKUK ÖĞRTM. ÜYESİ - MALİYE BAKANLIĞI VERGİ KONSEYİ E. ÜYESİ MÜESSESENİN VARLIK SEBEBİ Sermayeye

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ www.bumindogrusoz.com - MARMARA ÜNİ. MALİ HUKUK ÖĞRTM. ÜYESİ - MALİYE BAKANLIĞI VERGİ KONSEYİ ÜYESİ MÜESSESENİN VARLIK SEBEBİ Sermayeye

Detaylı

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* Zeki GündG ndüz,ymm, Ortak, Vergi Hizmetleri Canan Aladağ,, Müdür, M Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI Tanım: Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırmadır. Bu yöntemle

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Kurumların, ilişkili kişileri ile gerçekleştirmiş olduğu mal

Detaylı

1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Esası

1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Esası İÇİNDEKİLER 1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Esası... 1 2- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Mevzuatı... 1 3- Emsallere Uygunluk İlkesi... 6 4- Emsallere

Detaylı

Enerji Sektöründe Transfer Fiyatlandırması*

Enerji Sektöründe Transfer Fiyatlandırması* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Enerji Sektöründe Transfer Fiyatlandırması* Faruk Sabuncu, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri Hakan Eraslan,, Kıdemli K Müdür, M

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

KPMG TÜRKİYE KPMG TRANSFER FİYATLANDIRMASI TÜRKİ İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR YE DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK. Ocak 2008 DENETİM/VERGİ/DA

KPMG TÜRKİYE KPMG TRANSFER FİYATLANDIRMASI TÜRKİ İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR YE DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK. Ocak 2008 DENETİM/VERGİ/DA KPMG TÜRKİYE KPMG TRANSFER FİYATLANDIRMASI TÜRKİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR YE DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK Ocak 2008 DENETİM/VERGİ/DA TRANSFER FİYATLANDIRMASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1) TRANSFER

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE FAİZİ Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ - MARMARA ÜNİ. MALİ HUKUK ÖĞRTM. ÜYESİ - MALİYE BAKANLIĞI VERGİ KONSEYİ E. ÜYESİ MÜESSESENİN VARLIK SEBEBİ Sermayeye Faiz Yürütülmesi

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

DUYURU ( 2012 15 ) 17.04.2012

DUYURU ( 2012 15 ) 17.04.2012 7.0.0 DUYURU ( 0 5 ) Konu : 0 yılı Kurumlar vergisi beyannamesinde Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Bu formu ilişkili kişilerle işlemlerde bulunan

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik OECD transfer fiyatlaması yöntemleri/terminoloji

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu Serdar Sumay Kıdemli Müdür Levent Atakan Kıdemli Müdür 13 Ocak 2011 Transfer Fiyatlandırması İhtiyacı Araştırma ve Geliştirme T E D A R İ K Ç İ Plan Alım Üretim

Detaylı

KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK

KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK Transfer Fiyatlandırması Servisleri Bütün dünyada, vergi gelirlerini korumak için Transfer Fiyatlandırması kuralları her geçen

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Kayseri Sanayi Odası Faruk Sabuncu PwC Şirket Ortağı, YMM 3 Nisan 2007 İçerik I II Değiştirilen hükümler Getirilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı Av. Zeki Gündüz,YMM 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik Uluslararası

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

İlişkili kişiye mal teslimleri eleştiri konusu yapılan bir vergi incelemesinin analizi (Maliyet Artı Yöntemi) Serkan ÖZDEMİR Vergi Müfettişi

İlişkili kişiye mal teslimleri eleştiri konusu yapılan bir vergi incelemesinin analizi (Maliyet Artı Yöntemi) Serkan ÖZDEMİR Vergi Müfettişi İlişkili kişiye mal teslimleri eleştiri konusu yapılan bir vergi incelemesinin analizi (Maliyet Artı Yöntemi) Serkan ÖZDEMİR Vergi Müfettişi Mükellef kurumun Faaliyet konusu Mükellef kurumun imalatını

Detaylı

TRANSFER FİYATLAMASINDA (ÖKD*) YENI DÖNEM BAŞLIYOR - NE YAPMALI? NASIL YAPMALI? SEMİNERİ. Yeni TF sistemi nasıl işleyecek?

TRANSFER FİYATLAMASINDA (ÖKD*) YENI DÖNEM BAŞLIYOR - NE YAPMALI? NASIL YAPMALI? SEMİNERİ. Yeni TF sistemi nasıl işleyecek? TRANSFER FİYATLAMASINDA (ÖKD*) YENI DÖNEM BAŞLIYOR - NE YAPMALI? NASIL YAPMALI? SEMİNERİ Yeni TF sistemi nasıl işleyecek? Canan Aladağ, PwC, Swissotel-İstanbul İçerik Uygulanabilecek fiyat tespit yöntemleri

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması uygulamalarına giriş

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması uygulamalarına giriş Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması uygulamalarına giriş Av. Zeki Gündüz,YMM 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik Yeni düzenlemenin

Detaylı

Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması*

Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması* Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / / Zeki Gündüz *connectedthinking PwC Ajanda 1. Temel anlaşmazlık noktaları 2. Örnek olaylar yöntemlere göre i. Karşılaştırılabilir

Detaylı

2007 BĐTERKEN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI UYGULAMASI SORUNLAR ÇÖZÜMLER - ÖNERĐLER. Swissotel / 30 Kasım 2007 / Zeki Gündüz. PwC

2007 BĐTERKEN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI UYGULAMASI SORUNLAR ÇÖZÜMLER - ÖNERĐLER. Swissotel / 30 Kasım 2007 / Zeki Gündüz. PwC 2007 BĐTERKEN UYGULAMASI SORUNLAR ÇÖZÜMLER - ÖNERĐLER Swissotel / / Zeki Gündüz PwC Ajanda 1. Transfer Fiyatlandırması Yasal Düzenlemeler 2. 1 Seri Numaralı Genel Tebliğ ve Getirdikleri 3. Belgelendirme

Detaylı

2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı

2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı İstanbul, 24.04.2008 2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı DUYURU NO:2008/43 18.04.2008 tarih ve 42 sayılı duyurumuz ile bildirdiğimiz 2

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması.

Transfer Fiyatlandırması. Transfer Fiyatlandırması. Transfer Fiyatlaması Kurallarının Gümrük Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Otel - İstanbul Gürkan Öztürk Gümrük Uzmanı Transfer Fiyatlaması Neden

Detaylı

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları*

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* Bilgütay Yaşar, ar, YMM, Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri *connectedthinking PwC Ajanda

Detaylı

23.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/18

23.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/18 23012015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM AŞ SİRKÜLER 2015/18 KONU: 2014 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanması Çalışmaları Hk Bildiğimiz üzere

Detaylı

Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması*

Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması* Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / / Zeki Gündüz *connectedthinking PwC Đçerik Karşılıklı anlaşma prosedürleri

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI I. GİRİŞ 5422 sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanunu nun (K.V.K.) 15. maddesinde,

Detaylı

Transfer FiyatlandırmasıYoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı. Adnan Ertürk Gelir İdaresi Daire Başkanı Tel: (312) 415 34 51 E-mail: aerturk@gelirler.gov.

Transfer FiyatlandırmasıYoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı. Adnan Ertürk Gelir İdaresi Daire Başkanı Tel: (312) 415 34 51 E-mail: aerturk@gelirler.gov. Transfer FiyatlandırmasıYoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Adnan Ertürk Gelir İdaresi Daire Başkanı Tel: (312) 415 34 51 E-mail: aerturk@gelirler.gov.tr 1 Kurumlar vergisinin konusu Aşağıda sayılan kurumların

Detaylı

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FİYATLANDIRMASI

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FİYATLANDIRMASI GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FİYATLANDIRMASI Cenk Ulu -, Direktör, Vergi Hizmetleri www.vergiportali.com *connectedthinking Arm s Length Principle - Emsal Bedel OYUNCULAR: 1- Şirketler----------------Kar

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Uygulaması. A. Feridun Güngör Tax Partner

Transfer Fiyatlandırması Uygulaması. A. Feridun Güngör Tax Partner Transfer Fiyatlandırması Uygulaması A. Feridun Güngör Tax Partner Sunumun Kapsamı Transfer Fiyatlandırmasına Genel Bakış Holding ve Grup İçi Hizmet Masraflarının Dağıtımında Transfer Fiyatlandırması Halka

Detaylı

Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız?

Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız? Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız? 2 Transfer fiyatlandırması nedir? Transfer fiyatlandırması grup şirketleri arasındaki ilişkili bir işlemde uygulanan fiyatın aralarında herhangi

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Transfer Fiyatlaması* GVK Düzenlemeleri* Vergi Cennetleri ile Mücadele* Masraf Dağılımı*

Transfer Fiyatlaması* GVK Düzenlemeleri* Vergi Cennetleri ile Mücadele* Masraf Dağılımı* Transfer Fiyatlaması* GVK Düzenlemeleri* Vergi Cennetleri ile Mücadele* Masraf Dağılımı* Av. Zeki Gündüz,YMM 15 Mart 2006, Swissotel İstanbul *connectedthinking pwc Transfer Fiyatlaması* Mevcut Uygulama

Detaylı

Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Genel Tebliğler Transfer Fiyatlandırması ile ilgili Sayılı Sirküler

Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Genel Tebliğler Transfer Fiyatlandırması ile ilgili Sayılı Sirküler ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Yasal Dayanaklar 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

- Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,

- Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri, 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1- "3.1.3- Kurumun veya Ortaklarının İdaresi,

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

Sirküler no: 033 İstanbul, 16 Nisan 2010

Sirküler no: 033 İstanbul, 16 Nisan 2010 Sirküler no: 033 İstanbul, 16 Nisan 2010 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulması. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 2009 yılında

Detaylı

YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR Mahmut Aydoğmuş Vergi Müfettişi İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırma ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR YENİDEN

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TASLAĞI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TASLAĞI TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TASLAĞI B.K.K. No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Resmi Gazete No Kapsam TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA

Detaylı

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Hazırlayan: A. ŞEREF ACAR EKSPER YMM A.Ş. 1 İLGİLİ HESAP DÖNEMİ İÇİN ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILIR 2 HEM ORTAK OLDUĞU KURUMLARA HEMDE SÖZ KONUSU KURUMA

Detaylı

ARAŞTIRMA KONUSU: ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ

ARAŞTIRMA KONUSU: ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ ARAŞTIRMA KONUSU: ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ Örtülü Sermaye(Thin Capitalization): En önemli vergi güvenlik müesseselerinden biri olan örtülü sermaye 5520 sayılı ve 13.06.2006 tarihli Kurumlar Vergisi

Detaylı

SPK Mevzuatına Göre Transfer Fiyatlamasıve Yöneticilerin Sorumlulukları. Zeki Gündüz, Avukat, YMM 30 Kasım 2006

SPK Mevzuatına Göre Transfer Fiyatlamasıve Yöneticilerin Sorumlulukları. Zeki Gündüz, Avukat, YMM 30 Kasım 2006 SPK Mevzuatına Göre Transfer Fiyatlamasıve Yöneticilerin Sorumlulukları Zeki Gündüz, Avukat, YMM 30 Sunum İçeriği Bölüm 1: SPK Kanunu ve örtülü kazanç dağıtımı Bölüm 2: SPK nın yaptığıörtülü kazanç dağıtımıincelemeleri

Detaylı

TEBLİĞ. ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare ye başvurmaları mümkün bulunmaktadır.

TEBLİĞ. ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare ye başvurmaları mümkün bulunmaktadır. 22 Nisan 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26855 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 2) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

Özelge: Kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkulün, kiralanması ve satışının KDV, KV ve Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu hk.

Özelge: Kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkulün, kiralanması ve satışının KDV, KV ve Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu hk. Özelge: Kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkulün, kiralanması ve satışının KDV, KV ve Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu hk. Sayı: Tarih: 31/08/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2704 T.C. GELİR

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM. Kapsam, Amaç ve Tanımlar

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM. Kapsam, Amaç ve Tanımlar B.K.K. No 2007/12888 Resmi Gazete Tarihi 06/12/2007 Resmi Gazete Sayısı 26722 Kapsam fkarar Sayısı : 2007/12888 Ekli "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLAMASI UYGULAMASI ŞUBAT 2010 İSMMMO - TESMER 1

ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLAMASI UYGULAMASI ŞUBAT 2010 İSMMMO - TESMER 1 ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLAMASI UYGULAMASI ŞUBAT 2010 1 VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ Örtülü sermaye, Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, Kontrol edilen yabancı şirket, Zararlı

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

The Member Firm of CPAA International Worldwide ÖZEL BÜLTEN TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI MÜESSESESİ

The Member Firm of CPAA International Worldwide ÖZEL BÜLTEN TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI MÜESSESESİ Sayı : 2007/167-13 Tarih : 3 Aralık 2007 The Member Firm of CPAA International Worldwide ÖZEL BÜLTEN TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI MÜESSESESİ İlgili Mevzuat ve Genel Tebliğ Açıklamaları

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA KATILIM PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK VERİLMESİ HALİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE KDV UYGULAMASI Uygulamada sıkça karşılaşılan

Detaylı

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması 6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler 19.09.2016 /2016-68 /Transfer Fiyatlandırması 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Bu makale Eylül 2006 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyolog Dergisi nin 222 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Eylül 2006 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyolog Dergisi nin 222 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Eylül 2006 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyolog Dergisi nin 222 numaralı sayısında yayımlanmıştır. YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SONRASI KOOPERATİFLERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Detaylı

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir.

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir. TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI VE YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRILMASI RAPORU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1-İlişkili kişiler arasındaki

Detaylı

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI VERGİLENDİRMENİN GENEL ESASLARI 1. ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Detaylı

HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 2 ÖRTÜLÜ SERMAYE Kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ 5 TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ Giriş: Bilindiği üzere, 5520 sayılı

Detaylı

Sektöründe. Fiyatlandırması. 5/10/2012 Feyyaz Yazar

Sektöründe. Fiyatlandırması. 5/10/2012 Feyyaz Yazar Sigortacılık Sektöründe Transfer Fiyatlandırması İşlemler, Yöntemler ve Sorunlar 5/10/2012 Feyyaz Yazar Sigortacılık Sektöründe Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları İşlemler, Yöntemler ve Sorunlar / Feyyaz

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xxi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SORUNLAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SORUNLAR TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA SORUNLAR ve ÖNERİLERİ Bilgehan ÇİÇEK * 1. GİRİŞ Transfer fiyatlandırması kısaca; bir firmanın bağlantılı olduğu alt ya da ana şirket veya şubeleri ile yapmış olduğu mal ve hizmet

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI 1. KONU: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere

Detaylı

1. 2006 yılının getirdikler 2. 2007 de neler yaptık? Yükümlülüklerimiz neler? 3. Taslak Bakanlar Kurulu Kararı ve getirecekleri 4.

1. 2006 yılının getirdikler 2. 2007 de neler yaptık? Yükümlülüklerimiz neler? 3. Taslak Bakanlar Kurulu Kararı ve getirecekleri 4. 1. 2006 yılının getirdikler 2. 2007 de neler yaptık? Yükümlülüklerimiz neler? 3. Taslak Bakanlar Kurulu Kararı ve getirecekleri 4. Finansal işlemlerde transfer fiyatlandırması 5. Vergi davaları ve incelemelerinde

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

qê~åëñéê=cáó~íä~åç¼êã~ë¼

qê~åëñéê=cáó~íä~åç¼êã~ë¼ Vergi qê~åëñéê=cáó~íä~åç¼êã~ë¼ N=pÉêá=kçÛäì=dÉåÉä=qÉÄäáğ Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1) Resmi Gazete No: 26704 Resmi Gazete Tarihi: 18 Kasım

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-35

SİRKÜLER RAPOR 2007-35 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/41 İstanbul, 18 Nisan 2008 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

KURUMLARDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI

KURUMLARDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUMLARDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUMLARDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNA ÖRNEK UYGULAMA A-GENEL AÇIKLAMALAR; *Bu makale uygulamaya yönelik olarak hazırlandığından, uzun

Detaylı

İçindekiler. 1.2.4.1. Fiyatlandırma... 59

İçindekiler. 1.2.4.1. Fiyatlandırma... 59 İçindekiler I. BÖLÜM : TRANSFER FİYATLANDIRMASI... 21 1.1 Transfer Fiyatlandırması Nedir?... 21 1.1.1. Kelime Anlamı... 21 1.1.2. Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme... 23 1.1.3. Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.03.2015 Sayı: 2015/064 Ref: 4/064

SİRKÜLER İstanbul, 23.03.2015 Sayı: 2015/064 Ref: 4/064 SİRKÜLER İstanbul, 23.03.2015 Sayı: 2015/064 Ref: 4/064 Konu: YURTDIŞINDAN GELEN GRUP İÇİ HİZMET (MANAGEMENT FEE) FATURALARINDA HİZMETİN GERÇEKTEN ALINDIĞININ İSPAT EDİLMESİ, İSPAT EDİLEMEMESİ HALİNDE

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ İNCELENMESİ

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ İNCELENMESİ GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ SERMAYE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 5 GRUP ŞİRKETLERİ (*) ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ SERMAYE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 1 - GİRİŞ Bu çalışmamızda 5520

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü

Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI KAPSAMINDA YAPILACAK KARŞI KURUM DÜZELTMESİNİN ZAMANAŞINI SÜRELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-21

SİRKÜLER RAPOR 2008-21 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi 2007 den bu yana transfer fiyatlandırması alanında çok

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI. Erdal Çalıkoğlu Partner/Ernst&Young Türkiye Sami Şener Partner/Ernst&Young Türkiye

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI. Erdal Çalıkoğlu Partner/Ernst&Young Türkiye Sami Şener Partner/Ernst&Young Türkiye TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI Erdal Çalıkoğlu Partner/Ernst&Young Türkiye Sami Şener Partner/Ernst&Young Türkiye Neden Transfer Fiyatlandırması? Dünya ekonomisinde son yıllarda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU, TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU, TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI TRANSFER FİYATLANDIRMASI, TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU, TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ÖNEMLİ NOT:. İŞ BU KİTAPÇIK BİR BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI OLUP HATA VE UNUTMA MÜSTESNADIR.

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA BELGELENDİRME

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA BELGELENDİRME TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA BELGELENDİRME Erkan YETKİNER E.Baş Hesap Uzmanı I-Giriş: Bilindiği üzere 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014 www.pwc.com/tr Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar Vergi İncelemeleri Neden İncelemeye Seçilebilirsiniz? Risk Analiz Sistemi (Risk Analiz Merkezi) BA/BS 666: Kara liste uygulaması Tek vergi

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk.

Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk. Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk. Sayı: 62030549-125[30-2013/327]-737 Tarih: 04/04/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ

Detaylı

04.03.2011 DUYURU ( 2011-13 )

04.03.2011 DUYURU ( 2011-13 ) 04.03.2011 DUYURU ( 2011-13 ) Konu: 2010 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Transfer Fiyatlaması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Hakkında Mükellefin ilişkili kişilerle

Detaylı

TRANSFER FĐYATLANDIRMA UYGULAMASINA ĐLĐŞKĐN BKK YAYIMLANDI

TRANSFER FĐYATLANDIRMA UYGULAMASINA ĐLĐŞKĐN BKK YAYIMLANDI 06.12.2007/175 TRANSFER FĐYATLANDIRMA UYGULAMASINA ĐLĐŞKĐN BKK YAYIMLANDI 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren yeni 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun, yasadan ayrı olarak 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı