Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme"

Transkript

1 GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (1): 1-15 Research/Araştırma Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme Serkan ÖZTÜRK * Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik Müh. Böl., TR-29100, Bağlarbaşı, Gümüşhane. Geliş tarihi/received Düzeltilerek geliş tarihi/received in revised form Kabul tarihi/accepted Özet Jeolojik olaylar genellikle fraktal özellik gösterir. Fraktal özelliğe sahip bir sistemin veya sürecin temel özelliği, ölçekle değişmez oluşu veya kendine benzer oluşudur. Bu özelliğe sahip olan sistemler veya süreçler, bir güç yasası olarak fraktal boyut ile temsil edilebilirler. Depremselliğin fraktal boyutu ise deprem oluş sürecindeki düzensizliğin ve depremlerin yığılma özelliklerinin bir ölçüsüdür. Bu çalışmanın temel amacı, fraktal dağılım Dc-değeri ve depremsellik parametresi b- değeri ile ölçülendirilen zaman, uzay ve magnitüd dağılımlarındaki fraktal bir yapıya sahip olan depremselliğin doğasını araştırmaktır. Bu amaçla, aletsel dönemde yılları arasında Türkiye de meydana gelmiş olan depremi içeren katalog kullanılmıştır. Detaylı değerlendirme için, Türkiye 55 farklı sismik bölgeye ayrılmıştır. Sismik b-değerleri maksimum olasılık yöntemiyle ve Dc-değerleri de %95 güven sınırları içerisinde doğrusal regresyon kullanılarak hesaplanmıştır. Bu iki sismotektonik parametre arasındaki en uygun ve en güvenilir istatistiksel ilişkiyi belirleyebilmek için; (1) L 2 Norm veya En Küçük Kareler Yöntemi, (2) L 1 Norm veya En Küçük Toplamlı Mutlak Sapma, (3) Toplam En Küçük Kareler veya Ortogonal Regresyon ve (4) Robust Regresyon olmak üzere dört farklı yöntem test edilmiştir. Tüm regresyonlar için, ilişki katsayıları ile birlikte aşağıdaki doğrusal ilişkiler elde edilmiştir: Dc *b, En Küçük Kareler için (r=-0.82) Dc *b, En Küçük Toplamlı Mutlak Sapma için (r=-0.83) Dc *b, Robust Regresyon için (r=-0.81) Dc *b, Ortogonal Regresyon için (r=-0.85) Sonuç olarak, Ortogonal regresyon yöntemi kullanılarak Türkiye depremleri için Dc-değeri ile b- değeri arasında, güçlü bir negatif ilişkiye (r=-0.85) sahip Dc * b ilişkisi elde edilmiştir. Bu ampirik ilişki literatürde mevcut olan bölgesel ilişkilerle uyumludur ve Türkiye depremleri için daha güncel ve daha güvenilir olarak önerilebilir. Anahtar kelimeler: Türkiye, Deprem, b-değeri, Fraktal dağılım, Regresyon, İlişki katsayısı. * Serkan ÖZTÜRK, Tel: (456)

2 A Statistical Assessment on the Relationship between the Fractal Distribution Dc-value and Seismicity Parameters b-value for Turkey Earthquakes Abstract Geological events generally show fractal properties. The principle property of a system or process which has fractal property is scale invariance or self-similarity. The processes or systems having these properties can be represented by fractal dimension as a power law. Fractal dimension of seismicity is a measure of the complexity in the earthquake occurrence process and the clustering properties of earthquakes. The main purpose of this work is to investigate the nature of seismicity which has a fractal structure in time, space, and magnitude distributions, as quantified by the fractal distribution Dc-value and seismicity parameters b-value. For this purpose, earthquake catalogue consisting earthquakes occurred in Turkey in the instrumental period between 1970 and 2011 is used. For a detailed assessment, Turkey is divided into 55 different seismic zones. Seismic b-values are calculated by the maximum likelihood method and the Dc-values are obtained with 95% confidence limits by linear regression. In order to determine the most suitable and reliable statistical relation among these two seismotectonic parameters, four different methods as (1) L 2 or Least Squares Regression, (2) L 1 or Least Sum of Absolute Deviations Regression, (3) Total Least Squares or Orthogonal Regression and, (4) Robust Regression are tested. For all regressions, following linear relationships are obtained with their correlation coefficients: Dc *b, for Least Squares Regression (r=-0.82) Dc *b, for Least Sum of Absolute Deviations Regression (r=-0.83) Dc *b, for Robust Regression (r=-0.81) Dc *b, for Orthogonal Regression (r=-0.85) Consequently, using Orthogonal regression method, the relationship of Dc * b with a strong negative correlation (r=-0.85) is obtained between Dc-value and b-value for Turkey earthquakes. This empirical equation is accordance with the other regional relationships existing in literature and it can be suggested as more up-to-date and more reliable for Turkey earthquakes. Key words: Turkey, Earthquake, b-value, Fractal distribution, Regression, Correlation coefficient. 1.Giriş Türkiye sismik olarak oldukça aktif bir bölgededir ve bu nedenle deprem tehlike değerlendirmelerinde sismik değişimleri analiz etmek için istatistiksel ve fiziksel birçok çalışma yapılmıştır. Türkiye de meydana gelen depremlerin fiziksel davranışlarını tanımlamak için önerilen çok sayıdaki istatistiksel modelin yanında, sismolojideki ölçekleme yasalarını ve bunların değişmeyen özelliklerini kullanarak dünyanın farklı bölgeleri içinde birçok araştırma yapılmıştır (örneğin; Kagan ve Knopoff, 1980; Mandelbrot, 1982; Hirata, 1989; Öncel vd. 1995; Caneva ve Smirnov, 2004; Öncel ve Wilson, 2007; Öztürk, 2011; Roy vd. 2011). Bununla birlikte, depremsellik ve fay dağılımı arasındaki olası ilişki ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Sismotektonik değişkenler arasında fraktal ilişkilerin deprem tehlikesi çalışmalarına olan potansiyel uygulamaları, temelde veri setlerinin fraktal nitelikleri arasındaki normal ve aykırı ilişkilere karşılık gelen tartışmalara dayanır. Dolayısıyla, bu ilişki modellerinin analizi ve haritalanması deprem riski ve mekanizmaları için farklı bir bakış açısı ortaya koyabilir (Öncel ve Wilson, 2002). Fraktal özellik fraktal boyut (Dc) ile temsil edilir. Fraktal boyut, sistemdeki veya veri 2

3 grubundaki karmaşıklığın bir ölçüsü olup anlamı kullanılan veriye ve uygulanan yönteme göre değişir. Fraktal kavramı son yıllarda arazide ve laboratuvarlarda gözlenen kırık sistemlerinin karmaşık yapısını açıklamakta kullanılmaktadır. Özellikle dağlar, nehirler, deniz girintisi, faylar gibi jeolojik yapıların ve depremler gibi doğal olayların incelenmesinde, fraktal geometri kavramı geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Kayaçlarda kırık sistemlerinin gelişmesi ve depremlerin oluşumu fraktal olayların tipik örneklerini oluştururlar. Ayrıca, yukarıda bahsedilen bir çok çalışma deprem oluşumunun uzay ve zaman dağılımlarının fraktal olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, sismik aktivite gösteren fay bölgeleri ölçek değişmez özelliği olan karmaşık sistemler olup, depremlerin uzay ve zaman dağılımlarını temsil eden fraktal boyut ile fay uzunluğu ve kaynak boyutunu temsil eden b-değeri arasında bir ilişki gözlenmektedir. Fraktal boyutun zaman ve uzaydaki değişimleri güçlü depremlerin ön belirtisi olarak değerlendirilebilir. Sismik olarak aktif olan fay bölgeleri, deprem kaynak boyutunun veya fay uzunluğunun bir güç yasası ölçeği ve uzayzamanda depremler arasındaki fraktal ilişki veya ölçek değişmezliği sergileyen karmaşık doğal sistemlerdir (Öncel vd. 1995). Dolayısıyla, depremselliğin istatistiksel ölçek ilişkilerinin büyük depremlerin kısa vadede belirlenmesine hassas olmasından dolayı bu çalışmada, Türkiye depremleri için fraktal boyut ile depremlerin boyut dağılımı arasında uygun ve güvenilir bir ampirik ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu iki sismotektonik parametre arasındaki en uygun ilişkiyi belirleyebilmek için, En Küçük Kareler Yöntemi, En Küçük Toplamlı Mutlak Sapma, Ortogonal Regresyon ve Robust Regresyon gibi dört farklı yöntem test edilmiştir. 2. Kullanılan Deprem Verisi ve Sismik Kaynak Bölgeleri Türkiye ve civarı için hem ulusal hem de uluslararası kaynaklardan elde edilebilecek birçok deprem kataloğu mevcuttur. Bu çalışmada kullanılan veri kaynağının yılları arasındaki kısmı Öztürk ten (2009) alınmıştır. Öztürk (2009), yılları arasındaki depremleri International Seismological Centre (ISC) kataloğundan, yılları arasındaki veriyi ise Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü nden (KOERI) derlemiştir. Bununla birlikte bazı bilinmeyen depremler için Öztürk (2009), National Telemetric Earthquake Observatory Network (TURKNET), Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS) ve TÜBİTAK gibi katalogları kaynak olarak kullanmıştır. Öztürk (2009), süre magnitüdüne (M D ) göre homojen olan aletsel bir deprem kataloğu hazırlamıştır. Bu katalog, yılları arasında Türkiye ve civarında meydana gelmiş olan depremi içermektedir. Bu kataloğa ek olarak, yılları arasındaki veri için yine KOERI kataloğu kullanılmıştır. Öztürk (2009), yılları arasında homojen ve tam bir deprem kataloğu hazırlayabilmek için bazı ampirik ilişkiler kullanmıştır. KOERI, yerel depremler için süre magnitüdünün hesaplanamadığı durumlarda genellikle yerel magnitüd (M L ) hesaplar yılları arasında KOERI kataloğunda M D nin bilinmediği durumlarda, Öztürk (2009) tarafından verilen ilişkiler kullanılarak M D hesaplanmış ve bu zaman periyodu için Türkiye ve civarında deprem elde edilmiştir. Sonuç olarak, yılları arasında Türkiye ve civar için M D ye göre homojen olan ve depremi içeren bir katalog hazırlanmıştır ( yılları arasındaki deprem kataloğunun hazırlanması ile ilişkili tüm detaylar Bayrak vd. nde (2009) bulunabilir). Bir sismik kaynak bölgesi, sismik olarak homojen bir alanı tanımlar. İdeal bir sismik kaynak bölgesi tanımlaması, paleosismolojik, jeoloji, tektonik, tarihsel ve aletsel depremselliğin ve düşünülen bölgenin diğer neotektonik özelliklerinin tam olarak anlaşılmasını gerektirir. Sismik kaynak bölgeleri, sıkça iki temel özellik kullanılarak belirlenebilir: (i) bölgenin sismik profili ve (ii) tektonik yapısı (Erdik vd. 1999). Birçok araştırmacı deprem tehlikesi çalışmaları için tektonik bölgelendirmenin oldukça yaygın bir yöntem olduğunu ifade etmiş ve Türkiye yi içeren çok 3

4 sayıda bölgelendirme çalışması farklı araştırmacılar tarafından yapılmıştır (örneğin; Jiménez vd., 2001; Kayabalı, 2002; Erdik vd. 1999; Bayrak vd. 2009). Bu çalışmadaki sismik kaynak bölgeleri, temel olarak Bayrak vd., (2009) ve Erdik vd., (1999) tarafından yapılan tektonik bölgelendirme çalışmalarına dayalı olarak belirlenmiştir. Erdik vd., (1999) tüm deprem verisini kullanarak ve farklı araştırmacılar tarafından yapılan bölgelendirme çalışmalarını dikkate alarak Türkiye için 37 sismik kaynak bölgesi tanımlamıştır. Bununla birlikte Bayrak vd., (2009), depremlerin episantr dağılımları ile birlikte mevcut tektonik yapıları haritalayarak, yılları arasında Türkiye de meydana gelmiş büyük depremlerin TÜBİTAK tarafından verilen odak mekanizması çözümlerini ve Türkiye için yapılan farklı bölgelendirme çalışmalarını dikkate alarak Türkiye için 24 farklı kaynak bölgesi tanımlamışlardır. Sonuç olarak, bu çalışmalar ve magnitüdü 4.0 veya daha büyük olan depremlerin episantr dağılımlarının birlikte çizimi ile mevcut tektonik yapılar ve odak mekanizması çözümleri de dikkate alınarak, diğer çalışmalardan farklı olarak Türkiye ve civarı için yeni bir tektonik bölgelendirme yapılmış ve Şekil 1 de görüldüğü gibi Türkiye 55 farklı kaynak bölgeye ayrılmıştır. Bayrak vd. nde (2009) verilen ve aynı bölgeler içerisine düşen farklı tektonik yapıları detaylı olarak analiz edebilmek için, diğer çalışmalardan farklı olarak daha küçük yeni bölgeler tanımlanmıştır. Bununla birlikte, her bir bölgedeki deprem sayısı analizler için yeterlidir arasındaki sayılarla numaralandırılmış olan sismik kaynak bölgeleri tektonik yapıları ile birlikte Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 de, her bir bölge için sismotektonik parametrelerin hesaplanmasında kullanılan deprem sayıları ile birlikte depremsellik parametresi b-değeri ve fraktal dağılım Dc-değerleri de verilmiştir. Ayrıca, b ve Dc-değerlerinin hesaplanması için kullanılan şekiller örnek temsil etmesi açısından yalnızca 1. Bölge için Şekil 2a ve 2b de verilmiştir. Şekil 1. Türkiye ve civarındaki aktif fay sistemleri ve sismik kaynak bölgeleri. Ana tektonik yapılar Şaroğlu vd. nden (1992) değiştirilerek alınmıştır. 4

5 Tablo 1. Türkiye ve civarındaki 55 sismik kaynak bölgesi için deprem sayılarıyla birlikte sismotektonik parametreler b ve Dc-değerleri. Bölge Deprem Tektonik Yapı b-değeri Dc-değeri Sayısı 1 Kuzey Doğu Anadolu Fay Zonu (KDAFZ) (Horosan Fayı, Dumlu ve Çobandede Fay Zonları) Ağrı, Tutak, Balıklıgöl ve Kağızman Fayları (ATBKF) Iğdır, Doğubeyazıt ve Çaldıran Fayaları (IDÇF) Başkale, Erciş, Muradiye ve Süphan Fayları (BEMSF) Hasan Timur Fay Zonu (HTFZ) Malazgirt ve Bulanık Fayları (MBF) Bitlis-Zagros Bindirme Zonu (BZBZ) (Kavakbaşı Fayı, Muş Bindirme Zon Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu) Karacadağ Genişleme Bölgesi (KGB) Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) Ölü Deniz Fay Zonunun Bir Bölümünün Bağlantı Noktası ve DAFZ Kıbrıs ın Kuzey Kısmı Kıbrıs Yayının Doğu Kısmını İçeren Güney Kesimi Kıbrıs Yayının Batı Kısmı Acıgöl, Dinar ve Çivril Fayları (ADÇF) Muğla ve Rodos Bölgesi Ege Yayı Burdur Fay Zonu (BFZ) Büyük ve Küçük Menderes Grabenleri (BKMG) Aliağa ve Dumlupınar Fayları (ADF) ve Zeytindağ-Bergama Fayları (ZBF) Alaşehir ve Gediz Grabenleri (AGG) Sultandağı, Beyşehir ve Tatarlı Fayları (SBTF)

6 Tablo 1 in devamı 34 Kütahya ve Simav Grabenleri (KSG) Soma ve Bakırçay Grabenleri (SBG) Eskişehir, İnönü-Dodurga ve Kaymaz Fayları (EİDKF) Manyas ve Ulubat Fayları (MUF) Yenice-Gönen ve Sarıköy Fayları (YGSF) Etili Fayı (EF) Kuzey Anadolu Fay Zonunun Marmara Kısmı (MKAFZ) Düzce Fayı (DF) İsmetpaşa Segmenti (IS) Yağmurlu-Ezinepazarı Fay Zonu (YEFZ) Kuzey Anadolu Fay Zonunun Doğu Kısmı (DKAFZ) (Bingöl-Karakoçan, Sancak-Uzunpınar Fay Zonları) Ovacık ve Malatya Fay Zonu (OMFZ) Sürgü Fayı (SF) Orta Anadolu Fay Zonu (OAFZ) (Yakapınar-Göksun ve Yıldızeli Fay Zonları) 55 Tuzgölü Fay Zonu (TFZ) Şekil 2a. 1. Bölge için magnitüd-kümülatif deprem sayısı ilişkisi ve b-değeri. 6

7 Şekil 2b. 1. Bölge için standart sapma ile birlikte (yeşil çizgiler) fraktal dağılım Dc-değeri. 3. Sismotektonik Parametrelerin Tanımlanması Depremlerin uzay ve zamanda, enerjilerine göre düzensiz olarak dağılım gösterdikleri iyi bilinir. Doğal olayların geometrilerinin fraktal tanımının (Mandelbrot, 1982) ortaya konulmasından sonra, depremsellik gibi çoğu karmaşık uzay-zaman olgularının tanımlanabileceği ve güç yasası ölçekleriyle birlikte fraktal parametreler açısından yorumlanabileceği ifade edilmiştir (Öncel vd. 1995). Bu bölümde, depremlerin b- değeri ve fraktal boyut Dc-değerinin hesaplanması ile ilgili yöntemlerden kısaca bahsedilecektir Depremlerin Magnitüd-Frekans Dağılımları (Sismotektonik b-değeri) Depremlerin magnitüd dağılımlarının modellenmesi Gutenberg-Richter yasası (G-R) ile yapılır (Gutenberg ve Richter, 1944). Depremlerin magnitüd-deprem sayısı ilişkisi aşağıdaki gibi verilir: log 10 N( M ) a bm (1) Burada N(M); magnitüdü M den büyük ve eşit olan depremlerin kümülatif sayısıdır. b parametresi depremlerin boyut dağılımının eğimini tanımlarken, a parametresi ise depremsellik veya deprem üretme oranı ile ilişkilidir. b-değeri, depremselliğin boyut-ölçek özelliklerinin tanımlanmasındaki en önemli istatistiksel parametrelerden biridir. b-değeri bölgeden bölgeye kabaca arasında değişir. Bununla birlikte, ortalama olarak b- değerinin bölgesel ölçek tahminleri yaklaşık olarak 1 e eşittir (Frohlich ve Davis, 1993). Birçok faktör b-değerinin normalden farklılık göstermesine neden olabilir. Düşük b-değerli bölgeler ana şoktan sonra muhtemelen yüksek uygulamalı kayma gerilmesi altındayken, yüksek b-değerli bölgeler kayma meydana gelen alanlarla ilişkilidir. Bundan farklı olarak, yüksek b-değerleri, çoklu kırık alanlarının önemine işaret eden artan jeolojik karmaşıklığa sahip bölgelerle ilişkilidir. Sonuç olarak, düşük b- değeri kırıklı ortamlardaki düşük heterojeniteyle, büyük gerilme ve yamulma, büyük deformasyon hızı ve büyük faylarla ilişkilidir (Bayrak ve Öztürk, 2004). Herhangi bir bölgedeki b-değerini hesaplamak için birçok yöntem mevcuttur. Fakat b- değerlerinin tahmini için en güçlü ve yaygın 7

8 olarak kullanılan yöntem maksimum olasılık yöntemidir (Aki, 1965): b 2.303/( M M min 0.05) (2) Burada M ; ortalama magnitüd değeri ve M min ise minimum magnitüd değeridir. İkinci denklemdeki 0.05 değeri bir ilişki sabitidir. %95 güven aralığında sismik b-değerinin standart sapması, Aki (1965) tarafından önerilen 1.96b / n denklemi kullanılarak hesaplanabilir. Bu denklemde n parametresi, tahmin yapmada kullanılan depremlerin sayısıdır. Bu ifade, n=100 depremi içeren tipik bir örnek için b-değeri üzerinde civarında bir güven limiti ortaya koyar Depremlerin Uzaysal Dağılımının Fraktal Boyutu (İlişki Boyutu, Dc-değeri) Deprem dağılımlarının uzaysal modelleri ve oluşumlarının zamansal modelleri, iki-noktalı ilişki boyutu Dc kullanılarak fraktal olarak tanımlanır. İlişki boyutunun analizi, geometrik nesnelerin kendine-benzerliğinin (self-similarity) tanımlanması için güçlü bir araçtır. Grassberger ve Procaccia (1983), ilişki boyutu Dc ve ilişki toplamı C(r) yi aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: Dc lim log C( r)/ log r (3) r 0 C( r) 2NR r / N( N 1) (4) Burada C(r); ilişki fonksiyonu, r; iki episantr veya hiposantr arasındaki uzaklık ve N; birbirinden R<r uzaklıkla ayrılan olay çiftlerinin sayısıdır. Eğer episantr dağılımı fraktal bir yapıya sahipse, aşağıdaki eşitlik elde edilir: C ~ Dc ( r) r (5) Burada Dc; fraktal boyuttur veya daha kesin bir ifadeyle ilişki boyutudur. İki deprem arasındaki r uzaklığı (derece olarak) aşağıdaki şekilde hesaplanır: r cos 1 cos cos sin sin cos (6) i j i j i j Burada ( i, i ) ve ( j, j ); sırasıyla i. ve j. olayların enlem ve boylamlarıdır (Hirata, 1989). r uzaklığına (1 =111 km alarak) karşı C(r) değerleri çift logaritmik koordinatlarda çizilirse fraktal boyut Dc, pratik olarak grafiğin eğiminden hesaplanabilir. Fraktal analiz sıkça, sismotektonik değişkenlerin kümelenmesinde ve boyut ölçek niteliklerinin tanımlanmasında kullanılır. Fraktal boyut Dc, olası kırılmayan bölgelerden kaçınmayı önlemek için hesaplanır ve bu kırılmayan bölgeler gelecekte kırılabilecek potansiyel sismik boşluklar olarak ifade edilir. Dc-değeri, episantr veya hiposantr uzaklıklarıyla ve belirgin depremler arasındaki elastik etkileşimin dalgalanmalarına dayalı fiziksel modellerle ilişkilidir. Başka bir deyişle, fraktal ilişki boyutundaki değişimler esas itibariyle, fay sistemlerindeki deprem aktivitesinin heterojenite derecesinin sayısal ölçümü veya karmaşıklığına bağlıdır. Daha düşük b-değeri ile ilişkili aktif fay sistemlerindeki (daha yüksek Dc) yüksek karmaşıklığa sahip alanlarda gerilme dağılımı daha küçük yüzey alanlarının fay düzlemleri üzerinde olur (Öncel ve Wilson, 2002). 4. Bulgular ve Tartışma Daha öncede ifade edildiği gibi, bu çalışmanın temel amacı, Türkiye depremleri için b-değeri ile Dc-değeri arasında güncel ve güvenilir bir ilişki hesaplamaktır. İki sismotektonik parametre arsındaki en uygun ilişkiyi bulabilmek amacıyla, L 2 Norm veya En Küçük Kareler Yöntemi (Cadzow, 2002), L 1 Norm veya En Küçük Toplamlı Mutlak Sapma (Giloni ve Padberg, 2002), Toplam En Küçük Kareler veya Ortogonal Regresyon (Carrol ve Ruppert, 1996) ve Robust Regresyon (Huber, 1964) olmak üzere dört farklı yöntem test edilmiştir. Bununla birlikte, verilen bir veri grubu için parametre tahmin tekniklerinin veya uygun dağılımın seçiminde belirgin bir kural yoktur ve farklı dağılımlar uygulanarak en iyi modeller seçilebilir. Birçok olayda uygun dağılımın seçimi, uyum kalitesinin değerlendirilmesine dayalı olarak yapılır. Mühendislik çalışmalarında kullanılan birkaç uyum kalitesi tekniği geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında seçim 8

9 kriteri olarak, ilişki katsayısı (R 2 veya bazen r kullanılır) güçlü ve kabul edilebilir bir yöntem olarak bilinmektedir (Greene, 1997). r yalnızca kovaryans (öz ilişki) hatasına bağlı olmasına rağmen model uyum değerlendirmesinde önemli bir rol oynar. İlişki katsayısı, konum ve ölçekle değişmez ve istatistiksel olarak standart sapma ve ortalamasından bağımsızdır. Netice olarak, r olasılık çiziminin doğrusallığını ölçer ve uyumun nitel bir değerlendirmesine olanak sağlar. Eğer r, 1 e yakın ise gözlemlerin uyumlu dağılım gösterdiği kabul edilir (Heo vd. 2008). Ek Küçük Kareler Regresyonu (L 2 Norm), en iyi bilinen en eski ve en çok kullanılan faydalı bir eğri uydurma tekniğidir. L 2 Norm, en küçük kareler optimizasyonunun en temel şeklidir ve L 2 Normunun temel doğrusal-cebirsel problemleri için örnekleme algoritmaları, en temel regresyon problemlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla, birçok farklı bilimsel alan yanında matematik ve istatistiksel veri analizinde çok sayıda uygulamaları mevcuttur. Bu istatistiksel doğrusal regresyon modeli yaklaşık 200 yılı aşkın bir süredir yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hata terimi nin normal (Gauss veya üstel) dağılım gösterdiği varsayımı altında etkili bir istatistiksel yaklaşımdır. Doğrusal regresyon modelinin istatistiksel özellikleri yanında, verinin uyumu, regresyon katsayılarının alt setinin ve/veya özgün bir kalitenin değerlendirilmesi için oluşturulur. Sonuç olarak bu yaklaşım, sabit sayıdaki dış değerlere sahip büyük örnekleri içeren çok büyük veri setlerinin çalışılmasını içeren durumlarda kısmen faydalı bir değerlendirme yöntemi olarak kullanılabilir (Cadzow, 2002; Durio ve Isaia, 2003). En küçük kareler doğrusal eğri uydurma tahminlerinin verideki anormal gözlemlere karşı oldukça hassas olduğu bilinir ve bunun bir sonucu olarak ta çok daha güçlü tahminler alternatif modeller olarak üretilmiştir. İlk üretilen yöntemlerden bir tanesi de En Küçük Toplamlı Mutlak Sapma (L 1 Norm) regresyonudur. Burada regresyon katsayısı, rezidüellerin tüm değerlerinin toplamının minimum yapılması ile tahmin edilir. L 1 regresyonu, birçok araştırmacı tarafından 1960 lı yıllardan sonra yeni bir çözüm yöntemi olarak önerilmiştir (Blattberg ve 9 Sargent, 1971; Huber, 1987). L 1 regresyonu, en küçük karelere daha güçlü bir alternatif olarak büyük oranda kullanılmaz. Çünkü tek bir gözlemden bile güçlü bir şekilde etkilenir. L 1 regresyonu için asimptotik teori L 2 regresyonu kadar iyi gelişmemiştir. Bu bir dereceye kadar doğru olmakla birlikte yüksek analizli regresyon tahminleri içinde doğrudur. Ayrıca, L 1 regresyon tahmini, anormal tahminli gözlemler için her zaman güçlü bir analiz yöntemi değildir. Yani, düşük bir analiz noktasına sahiptir (Cadzow, 2002; Giloni ve Padberg, 2002). Basit doğrusal regresyon modellerinde değişken tahminlerindeki hatalar için en yaygın olarak bilinen tekniklerden bir tanesi de Ortogonal Regresyon (Toplam En Küçük Kareler) yöntemidir. Bazen bilinen hata değişim oranının sınırlı olması durumunda fonksiyonel maksimum olasılık tahmini olarak ta isimlendirilir. Olağan doğrusal regresyon analizlerinde amaç, uyumlu eğri üzerindeki ilişkili y değerleri ile y veri değerleri arasındaki düşey uzunlukların karelerinin toplamını minimum yapmaktır. Ortogonal regresyon analizinde ise amaç, veri noktalarından uyumlu eğriye olan ortogonal (dik) uzaklıkları minimum yapmaktır. Dolayısıyla, varsayım geçerli ise, ortogonal regresyon mükemmel olarak kabul edilebilecek bir tahmin değerlendirme yöntemidir. Bununla birlikte bu yöntem hesaplamalardaki denklem hatalarını dikkate almaz. Bu iyi bilenen ortogonal regresyon tahmini eski bir yöntemdir ve birçok çalışmada kullanılmıştır (Carrol ve Ruppert, 1996; Leng vd. 2007). Ortogonal regresyon, sadece ölçüm hata değişim oranının olağan tahmini değildir ve bu kullanımı dikkatli bir denklem hata değerlendirmesini içermelidir. En küçük kareler regresyonundaki en ciddi problem dış değerlerin çok güçlü olmamasından kaynaklanır. Eğer, kötü veri noktası sadece bir değer bile olsa bu değer çözüm üzerinde güçlü bir etkiye sebep olacaktır çünkü dış değerler regresyon parametreleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Basit bir çözüm, kötü uyumlu veri noktasını tekrarlı olarak hesap dışı bırakmak ve kalan veriyi kullanarak en küçük kareler uyumunu yeniden hesaplamaktır. Diğer bir yaklaşım ise Robust Regresyon olarak

10 isimlendirilen ve anormal veri için en küçük kareler kadar kullanışlı olmayan bir uyum kriterini kullanmaktır. Robust regresyon için en yaygın genel yöntem Huber (1964) tarafından tanımlanan M-tahminidir. Doğrusal olmayan regresyon modelleri birçok alanda önemli bir rol oynar. Doğrusal olmayan bir modelin parametrelerin tahmini için klasik en küçük kareler (veya maksimum olasılık) yöntemi birçok durumda yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, bu klasik yöntemlerin dış değerlere ve belli başlı dağılımlardan olan diğer uzaklıklara çok hassas olduğu bilinir. Regresyon modellerinin tahmininde çoğu güçlü gelişmeler, maksimum olasılık yöntemleri veya en küçük karelerin genelleştirilmesine dayalıdır (Gloni vd. 2006). Robust regresyon yöntemi bu uç değerlerden çok az etkilenir. Bununla birlikte, Robust regresyon tahminlerinin davranış değerlendirmesinde küçük örnekli asimptot teknikleri çok faydalıdır. Robust regresyon tahmininin kullanımı Huber (1964) ten başlar. Şekil 3, Türkiye depremleri için b-değeri ile Dcdeğeri arasındaki tüm regresyon analizlerini ilişki katsayıları ile birlikte göstermektedir. Dört farklı regresyon yöntemi için dört farklı ampirik ilişki elde edilmiştir. Tüm regresyonlar için doğrusal ilişkiler kullanılmış ve aşağıdaki eşitlikler elde edilmiştir: Dc *b, L 1 Norm regresyon için (7) Dc *b, L 2 Norm regresyon için (8) Dc *b, Robust regresyon için (9) Dc *b, Ortogonal regresyon için (10) Şekil 3 de görüldüğü gibi farklı regresyonlar için ilişki katsayıları, L 1 (r=-0.82) Norm, L 2 (r=-0.83) Norm, Robust regresyon (r=-0.81) ve Ortogonal regresyon (r=-0.85) arasında birbirine oldukça yakındır. Bununla birlikte, Ortogonal regresyon r=-0.85 ilişki katsayısıyla diğer regresyonlardan daha iyidir. Ayrıca, Ortogonal regresyon için Dcb ilişkisi ile birlikte % 95 güven aralığı Şekil 4 te gösterilmiştir. Güven sınırları içerisindeki depremlerin sayısı L 1 vel 2 Norm regresyonlar için 15, Robust regresyon için 16 ve Ortogonal regresyon için 17 olarak hesaplanmıştır. Şekil yılları arasında Türkiye de meydana gelmiş depremler için b-değeri ile Dcdeğeri arasındaki ilişki. Tüm regresyonlar farklı renklerle verilmiştir. 10

11 Şekil 4. Ortogonal regresyon uyumu, güven aralığı ve Dc-b ilişkisi. Yeşil düz çizgi regresyon uyumunu, kırmızı kesikli çizgi ise %95 güven aralığını göstermektedir. Sismik b-değeri ile fraktal dağılım Dc arasındaki istatistiksel ilişki üzerine Türkiye ve dünyada yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Aki (1981), b-değeri ile Dc-değeri arasında D=2b olarak pozitif bir ilişki önermiş fakat literatürde son yıllarda hem pozitif hem de negatif ilişkiler hesaplanmıştır. Bazı durumlarda ise, b-değeri ile Dc-değeri arasındaki ilişki pozitif bir ilişkiden negatif bir ilişkiye bile değişebilmektedir (Öncel ve Wilson 2002; Öncel ve Wilson, 2007). Hirata (1989), D=2b olarak Aki (1981) tarafından verilen ilişkinin aksine Japonya da Tohoku bölgesinde bu iki parametre arasında Dc= *b olarak negatif bir ilişki (r=-0.77) ifade etmiştir. Henderson vd., (1992), güney Kaliforniya için Riverside kataloğunu kullanarak 1.3 ten büyük yerel depremler için yılları arasında yakın sonuçlar elde etmişlerdir. Benzer şekilde, Türkiye de Kuzey Anadolu Fay Zonu nda Öncel vd., (1995) tarafından yapılan bir depremsellik çalışması b-değeri ile Dc-değeri arasında negatif bir ilişki ortaya koymuştur. b- değeri ile Dc-değeri arasında oldukça düşük bir negatif ilişki katsayısına (r=-0.56) sahip olarak kuzey Ege denizi içine alan bölge için Dc= *b ilişkisini önermişlerdir. Ayrıca, Öncel vd., (1996), Kuzey Anadolu Fay Zonu için oldukça güçlü bir negatif ilişkiye (r=-0.85) sahip Dc= *b ilişkisini ortaya koymuşlardır. Bu çalışmaların aksine, Öncel ve Wilson (2002), Kuzey Anadolu Fay Zonu nun batısında b-değeri ile Dc-değeri arasında oldukça düşük bir pozitif ilişki (r=0.48) önermişlerdir. Öncel ve Wilson (2004), 1999 İzmit depremini takiben Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca b-değeri ile Dcdeğeri arasında güçlü bir pozitif ilişki (r=0.81) ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte Öncel ve Wilson (2007), güney batı Türkiye için, yılları arasında b-değeri ile Dc-değeri için güçlü bir pozitif ilişki (r=0.84) ve yine arasında güçlü bir pozitif ilişki (r=0.94) hesaplarken, yılları arasında ise negatif bir ilişki (r=-0.71) önermişlerdir. Farklı araştırmacılar tarafından verilen bu ilişkilere ait bazı örnekler Tablo 2 de verilmiştir. 11

12 Tablo 2. b-değeri ile Dc-değeri arasındaki ilişkiler üzerine bazı örnekler. Kaynak Aki, (1981) Hirata, (1989) Öncel vd., (1995) Öncel vd., (1996) Öncel ve Wilson, (2002) Öncel ve Wilson, (2004) Öncel ve Wilson, (2007) İlişki D=2*b Dc= *b Dc= *b Dc= *b Pozitif ilişki Pozitif ilişki Pozitif ve negatif ilişki Yukarıda da ifade edildiği gibi, b-değeri ile Dc-değeri arasında dünyanın ve Türkiye nin farklı bölgeleri için birçok eşitlik mevcuttur ve farklı araştırmacılar farklı ilişkiler önermişlerdir. Bu çalışmada, Türkiye depremlerinin fraktal boyutu Dc ile depremsellik parametresi b-değeri arasındaki en uygun ampirik ilişkiyi belirleyebilmek için dört farklı regresyon yöntemi test edilmiştir. Hangi ilişkinin daha güvenilir olduğuna karar verebilmek için ilişki katsayısı dikkate alınmıştır. Bu kritere göre, Türkiye depremleri için, r=-0.85 gibi güçlü bir negatif ilişki katsayısına sahip olan ve ortogonal regresyon ile verilen Dc * b (10. eşitlik) ilişkisi önerilmiştir. Genel bir ifadeyle, tüm regresyonlardan elde dilen denklemler ve ilişki katsayıları birbirine oldukça yakındır. Bununla birlikte, Şekil 3 ve Şekil 4 te görüldüğü gibi ilişki katsayısı ve güven aralığı içerisindeki depremlerin sayısı Ortogonal regresyonda en yüksek olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, L 1 Norm, L 2 Norm ve Robust regresyona kıyasla daha nitel bir değerlendirme sağlar. Ayrıca bu sonuç, literatürde verilen sonuçlarla da uyumludur. 4. Sonuç Sismik olaylardaki farklı oluşumlar, ölçekten bağımsız olarak uzaysal ve zamansal dağılım sergilerler ve fay ve deprem dağılımları ile deprem oluşumlarının zamansal modellerini içerirler. Bu gözlemler, çoğu doğal kırık sisteminin ve deprem oluşumlarının tanımlanabileceğini ve bunların fraktal geometri açısından yorumlanabileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Türkiye depremleri için iki 12 sismotektonik parametre b ve Dc-değeri arasında uygun ve güvenilir bir ilişki ortaya koyabilmek amacıyla, yılları arasındaki depremler kullanılarak istatistiksel bir analiz yapılmıştır. Türkiye ve civarı için M D ye göre homojen olan ve depremi içeren bir katalog kullanılmış ve detaylı analizler için Türkiye 55 farklı tektonik bölgeye ayrılmıştır. b-değerinin hesabı için maksimum olasılık yöntemi, Dc-değerinin hesabı içinse %95 güven sınırları içerisinde doğrusal regresyon kullanılmıştır. İki sismotektonik parametre arasındaki ilişki için, dört farklı regresyon arasında detaylı bir karşılaştırma yapılmıştır. Tahmin yöntemleri olarak (1) L 2 Norm veya En Küçük Kareler Yöntemi, (2) L 1 Norm veya En Küçük Toplamlı Mutlak Sapma, (3) Toplam En Küçük Kareler veya Ortogonal Regresyon ve (4) Robust Regresyon olmak üzere dört farklı yöntem kullanılmıştır. Doğrusal ilişkilerin uyum kalitesini belirlemek ve veri grubu için en iyi ampirik ilişkiyi belirleyebilmek için basit ancak çok kullanışlı bir araç olarak ilişki katsayısı dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, Türkiye depremleri için b-değeri ile Dc-değeri arasında güçlü bir negatif ilişki (r=-0.85) vardır ve Ortogonal regresyon ile Dc * b olarak verilen bu ilişki oldukça güncel ve güvenilir olarak ifade edilebilir. Ayrıca, bu sonuçlar dünyanın ve Türkiye nin farklı bölgeleri için hesaplanan değerlerle uyumludur.

13 Teşekkür İstatistiksel regresyon yöntemlerinin algoritmalarının modellenmesinde yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Hakan Karslı (KTÜ) ya, yapıcı tavsiyelerde bulunan hakem kuruluna ve editöre teşekkür ederim. Bu çalışmada kullanılan istatistiksel programlar, Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (GÜBAP) tarafından desteklenen nolu proje kapsamındadır. Kaynaklar Aki, K., Maximum likelihood estimate of b in the formula log N = a bm and its confidence limits, Bull. Earthq. Res. Inst. Tokyo Univ., 43, Aki, K., Earthquake prediction, American, Geophys. Union, vol 4. Washington, pp Bayrak, Y. ve Öztürk, S., Spatial and temporal variations of the aftershock sequences of the 1999 İzmit and Düzce earthquake, Earth Planets Space. 56, Bayrak, Y., Öztürk, S., Çınar, H., Kalafat, D., Tsapanos, T.M., Koravos, G.Ch. ve Leventakis, G.A., Estimating earthquake hazard parameters from instrumental data for different regions in and around Turkey, Engineering Geology, 10, Blattberg, R.C., ve Sargent, T., 1971, Regression with non-gaussian stable disturbances: Some sampling results, Econometrica, 39, Cadzow, J.A., Minimum 1, 2 and norm approximate solutions to an over determined system of linear equations, Digital Signal Processing, 12, Caneva, A. ve Smirnov, V., Using the Fractal Dimension of Earthquake Distributions and Slope of the Reccurence Curve to Forecast Earthquakes in Colombia, Earth Science Research Journal, 8(1), 3-9. Carrol, R.J. ve Ruppert, D., 1996, The use and misuse of orthogonal regression estimation in linear errors-in-variables models, The American Statistician, 50, 1-6. Durio, A., ve Isaia, E.D., 2003, Parametric Regression Models by Minimum L 2 Criterion. A Study on the Risks of Fire and Electric Shocks of Electronic Transformers, Developments in Applied Statistics, 19, Erdik, M., Alpay, B.Y., Onur, T., Sesetyan, K. ve Birgoren, G., 1999, Assessment of earthquake hazard in Turkey and neighboring regions, Annali di Geofisica, 42, Frohlich, C. ve Davis, S., Teleseismic b- values: Or, much ado about 1.0, Journal of Geophysical Research, 98 (B1), Giloni, A. ve Padberg, M., Alternative methods of linear regression, Mathematical and Computer Modeling, 35, Giloni, A., Simonoff, J.S., ve Sengupta, B., 2006, Robust weighted LAD regression, Computational Statistics & Data Analysis, 50, Grassberger, P. ve Procaccia, I., Measuring the strangeness of strange attractors, Physica, 9(D), Greene, W.H., 1997, Econometric Analysis, 5th edn, pp. 1026, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. Gutenberg, R. ve Richter, C.F., Frequency of earthquakes in California, Bull. Seismol. Soc. Am., 34:

14 Henderson, J., Main, I.G., Meredith, P.G. ve Sammonds, P.R., The evolution of seismicity-observation, experiment and a fracturemechanical interpretation. J. Struct. Geol., 14, Heo, J.H., Kho, Y.W., Shin, H., Kim, S. ve Kim, T., Regression equations of probability plot correlation coefficient test statistics from several probability distributions, Journal of Hydrology, 355, Hirata, T., Correlation between the b-value and the fractal dimension of earthquakes, J. Geophys. Res., 94, Huber, P.J., Robust estimation of a location parameter, Annals of Mathematical Statistics, 35, Huber, P.J. 1987, The place of the L 1 norm in robust estimation. In: Dodge, Y. (Ed.), Statistical Data Analysis Based on the L 1 norm and Related Methods, North- Holland, Amsterdam. Jiménez., M.,J., Giardini, D., Grünthal, G., ve Sesame Working Group (Erdik, M., García-Fernández, M., Lapajne, J., Makropoulos, K., Muson, R., Papaioannou, Ch., Rebez, A., Riad, S., Sellami, S., Shapira, A., Slejko, D., Van Eck, T. ve El Sayed, A.) Unified seismic hazard modelling throughout the Mediterranean region, Bolletino Di Geophysica Teorica Ed Applicata, 42, 1-2, Kagan, Y.Y. ve Knopoff, L., Spatial distribution of earthquakes: the two point correlation function, Geophys. J. R. Astron. Soc., 62, Kayabalı, K., Modeling of seismic hazard for Turkey using the recent neotectonic data, Engineering Geology, 63, Leng, L., Zhang, T., Kleinman, L., ve Zhu, W., 2007, Ordinary Least Square Regression, Orthogonal Regression, Geometric Mean Regression and their Applications in Aerosol Science, Journal of Physics, Conference Series 78, doi: / /78/1/ Mandelbrot, B.B., The fractal Geometry of Nature, Freeman Press, San Francisco. Öncel, A.O., Alptekin, Ö. ve Main, I.G., Temporal variations of the fractal properties of seismicity in the western part of the North Anatolian fault zone: possible artifacts due to improvements in station coverage, Nonlinear Processes Geophys., 2, Öncel, A.O., Main, I.G., Alptekin, Ö. ve Cowie, P.A., Temporal variations of the fractal properties of seismicity in the north Anatolian fault zone between 31 E and 41 E. Pure Appl. Geophys., 146, Öncel, A.O. ve Wilson, T.H., Space-time correlations of seismotectonic parameters: Examples from Japan and from Turkey preceding the Izmit earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 92(1), Öncel, A.O. ve Wilson, T.H., Correlation of seismotectonic variables and GPS strain- measurements in western Turkey, J. Geophys. Res (B11), B Öncel, A.O. ve Wilson, T.H., 2007, Anomalous seismicity preceding the 1999 Izmit event, NW Turkey, Ggeophys. J. Int.. DOI: /j X x. Öztürk, S., Deprem Tehlikesi ve Artçışok Olasılığı Değerlendirme Yöntemlerinin Türkiye deki Depremlere Bir Uygulaması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 346s. Öztürk, S., Characteristics of Seismic Activity in the Western, Central and Eastern Parts of the North Anatolian Fault Zone, Turkey: Temporal and Spatial Analysis, Acta Geophysica, 59 (2), Roy, S., Ghosh, U., Hazra, S. ve Kayal, J.R., Fractal dimension and b-value 14

15 mapping in the Andaman-Sumatra subduction zone, Natural Hazards, 57, Şaroğlu, F., Emre,O. ve Kuşcu, I., Active fault map of Turkey, General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara, Turkey. 15

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

Türkiye Kar Verilerinin İstatistiksel Analiziyle Türk Standartlarındaki Zemin Kar Yüklerinin Değerlendirilmesi *

Türkiye Kar Verilerinin İstatistiksel Analiziyle Türk Standartlarındaki Zemin Kar Yüklerinin Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2014 6889-6908, Yazı 424 Türkiye Kar Verilerinin İstatistiksel Analiziyle Türk Standartlarındaki Zemin Kar Yüklerinin Değerlendirilmesi * Mustafa DURMAZ* Ayşe DALOĞLU** ÖZ Türkiye de

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:3, Kısım:2, 205-214 Haziran 2006 Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi Hakan GÜLER *, Güngör EVREN İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat

Detaylı

Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi ÖZET

Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi ÖZET Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi Özgür Akkoyun 1 ve Z. Fuat Toprak 2 (1) Dicle Üniversitesi MMF Maden Mühendisliği Bölümü, 21280 Diyarbakir, Turkey oakkoyun@dicle.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE UYGULANAN GENİŞ ÖLÇEKLİ TESTLERİN ÇOK BOYUTLULUĞUNUN ANALİZİ 1

TÜRKİYE DE UYGULANAN GENİŞ ÖLÇEKLİ TESTLERİN ÇOK BOYUTLULUĞUNUN ANALİZİ 1 TÜRKİYE DE UYGULANAN GENİŞ ÖLÇEKLİ TESTLERİN ÇOK BOYUTLULUĞUNUN ANALİZİ 1 THE ANALYSIS OF LARGE SCALE TESTS APPLIED IN TURKEY IN TERMS OF THEIR MULTIDIMENSIONALITY Yeşim ÖZER ÖZKAN 2 Meltem ACAR GÜVENDİR

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Detaylı

GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET

GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET Ekonometrik modeller çeşitli ekonomik, matematiksel ve istatistiksel sınırlamalar altındadırlar. Bu nedenle geçerli sonuçlara ulaşmak için bir çok testin yapılması

Detaylı

Kaya Şev Duraylılığının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi (Ünye, Ordu)

Kaya Şev Duraylılığının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi (Ünye, Ordu) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 37 (1) 2013 27 Evaluation of Rock Slope Stability by Different Methods (Ünye, Ordu) Kadir KARAMAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, TRABZON Geliş (received)

Detaylı

An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System

An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak sismik bölgeleme için yenilikçi yaklaşım 1 Ergin Ulutaş 1 Kocaeli University, Engineering

Detaylı

RİSKE MARUZ DEĞER HESABINDA KARIŞIM KOPULA KULLANIMI: DOLAR- EURO PORTFÖYÜ

RİSKE MARUZ DEĞER HESABINDA KARIŞIM KOPULA KULLANIMI: DOLAR- EURO PORTFÖYÜ Journal of Yasar University 2013 8(31) 5187-5202 RİSKE MARUZ DEĞER HESABINDA KARIŞIM KOPULA KULLANIMI: DOLAR- EURO PORTFÖYÜ Demet ÇATAL 1 R. Serkan ALBAYRAK 2 ÖZET Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamalarında

Detaylı

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ Kerem HEPDENİZ 1, İ. İskender SOYASLAN 2 1 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe University Journal of Science Cilt/Volume 9 Sayı/Number 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe University Journal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini

Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 2001, 431-454 Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini K. Batu Tunay Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadî ve İdarî Programlar

Detaylı