TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, C ilt: 22, Sayı: 80, ss TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA Selahattin KAYNAK * Yılmaz Onur ARİ ** Özet Yoğunlaşma bir sektördeki üretim ve fiyatın az sayıda firma tarafından kontrol edilmesidir. Endüstride faaliyet gösteren firma sayısı ve büyüklüğü yoğunlaşma düzeyinin oluşmasında önemli faktörlerdir. Piyasadaki yoğunlaşma düzeyini ölçmenin en bilinen yöntemleri piyasadaki en büyük firmaların piyasa paylarının toplamından oluşan N-Firma yoğunlaşma oranı ve endüstrilerde rekabetçi olmayan davranışları belirlemede kullanılan Herfındahl-Hirschman indeksidir. Çalışmada N-Firma Yoğunlaşma Oranları (CR4 ve CRg) ve Herfındahl- Hirschman İndeksi yardımıyla Türk otomotiv sektöründeki yoğunlaşma düzeyi analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda CR4-e göre yerli binek ve yerli hafif ticari, CR8 e göre ise yerli hafif ticari ve ithal hafif ticari araç sektöründe yüksek düzeyde yoğunlaşmanın olduğu görülmüştür. Herfındahl-Hirschman İndeksi analizi sonucunda da yerli hafif ticari ve yerli binek araç sektöründe monopolcü rekabet piyasa yapısı söz konusu iken ithal binek ve ithal hafifi ticari araç sektöründe düşük yoğunlaşma oranı olduğu ve bunun neticesinde daha rekabetçi bir yapının geçerli olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yoğunlaşma, Piyasa Yapısı, Oligopol, N-Firma Yoğunlaşma Oranı, Herfındahl-Hirschman indeksi JEL Sınıflaması: D22, D40, D29. * Yrd. Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, ** Arş. Gör., Bayburt Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü,

2 40 Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles Abstract Concentration means that production and pricing are controlled by a few firms in a sector. Number and size o f firms which operate in an industry are crucial factors for determining concentration level. The most popular ways to measure the market concentration level are N-Firm Concentration Rate, which is calculated a sum o f market shares o f the biggest firms in a market, and Herfindahl-Hirschman Index, which is used fo r determining the uncompetitive behaviors in an industry. in this study concentration level o f Turkish automotive sector was analyzed through N-Firm Concentration Rates (CR4 and CR8) and Herfindahl-Hirschman Index.As a result o f the analysis, high levels o f concentration were seen in domestic passenger cars and domestic light commercial vehicles sectors in CR4, while domestic and imported light commercial sectors in CR8. in Herfindahl-Hirschman analysis, it s seen that a monopolistic structure obtains in domestic passenger and light commercial vehicles, but low concentration rates in imported passenger and light commercial vehicles. As a result of this situation there is a more competitive structure in imported passenger and light commercial vehicles. Keywords: Concentration, Market Structure, Oligopoly, N-Firm Concentration Rate, Herfindahl-Hirschman Index, Automotive Sector. JEL Classification: D22, D40, D Giriş Günümüzde firmaların çeşitli faaliyetleri piyasaları tam rekabetçi yapıdan uzaklaştırıp aksak rekabet piyasalanmn (monopol, monopolcü rekabet, oligopol piyasaları) oluşmasına neden olmaktadır. Bu faaliyetlerin amacı; piyasa paylarım arttırmak, maliyetlerim düşürmek, gelirlerim ve dolayısıyla karlarım arttırmaktır. Bunu sağlamak için de mal farklılaşmasına gitmek, ölçek ekonomilerim sağlamak, firmalar arası anlaşmalar yapmak, çeşitli pazarlama teknikleri uygulamak (özellikle reklam faaliyetleri) şeklinde olabilmektedir (Polat, 2007: 98). İktisat teorisinde piyasalarda tam rekabet şartlarının geçerli olması durumunda, toplumun en çok istediği mal ve hizmetler firmalar tarafından minimum maliyetle üretilerek kaynaklar en etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle firmalar da normal kar elde ettikleri için tüketiciler minimum fiyattan istedikleri mal ve

3 Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama 41 hizmetleri satın alabilmektedirler. Bu nedenle tam rekabet piyasası, en etkin piyasa yapısı olarak kabul edilmektedir (Akan, 2002: 92). Ancak yoğunlaşma oranının yüksek olduğu sektörlerde, rekabetsiz bir fiyat sisteminin oluşması ve kaynakların yanlış dağılması sebebiyle tüketicilerin zarar görmesi sonucu doğmaktadır (Durukan ve Hamurcu, 2009: 75). Günümüz piyasa oluşumları incelendiğinde, ağırlıklı olarak tam rekabet piyasası ile monopol (tekel) piyasası arasında yer alan monopolcü rekabet ve oligopol piyasa yapılarının yer aldığı görülmektedir. Piyasa yapılan belirlenirken var olan birçok yöntem içersinde en çok başvurulan yöntemler Yapı-Davramş- Performans (Structure-Conduct-Performance SCP) yaklaşımı çalışmaları kapsamında N-Firma Yoğunlaşma Oranı ve Herfindahl-Hirschman İndeksi analizidir (Polat, 2007: 98). Endüstriyel iktisat çalışmalarında genelde sektördeki piyasa yapısı ile performansı arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Burada anahtar kavram olan yapı, davramş ve performans (Structure, Conduct and Performance SCP ) endüstri performansının tahmin edilmesinde yardımcı olmaktadır. Al- Obaidan (2008:105) Yapı Davramş ve Performans Paradigmasımn piyasa yoğunlaşması ve rekabetin derecesi arasında doğrudan bir ilişkiyi desteklediğim belirtmektedir. Yapı, davranış ve performans paradigmasına alternatif olarak ortaya konan piyasa etkinliği paradigmasına göre ise rekabetin bir süreç olduğu ve tekelleşmenin tek başına olumsuz sonuçlar oluşturmadığı ifade edilmektedir. Bu paradigmaya göre, eğer firmalar çeşitli teknolojik gelişmelerle maliyetlerim aşağıya çekip karlarım arttırıyor ve tüketiciyi refah kaybına uğratmıyorlarsa bunların tekel konumunda olması olumsuzluk olarak algılanmamalıdır (Akay, 2007:9-10). Baumol, Panzar ve Willig (1982) tarafından geliştirilen rekabet edilebilir piyasalar paradigmasına göre de tekelci gücün esas kaynağı yoğunlaşma ve ölçek ekonomilerinin aksine piyasaya giriş ve piyasadan çıkış sürecindeki engellerdir. Bir başka ifadeyle endüstride faaliyet gösteren firma sayısının az olması veya endüstride büyük ölçekli firmaların varlığı bu teoriye göre endüstri performansının mutlaka düşük olduğu anlamına gelmemektedir (Günalp, 2002: 49). Piyasa yoğunlaşma indeksleri, piyasa gücünün ölçülmesinde yararlı ve pratik göstergeler sağlamaktadır. Bu indeksler, piyasa bazında değerler oldukları için, bir firmanın piyasadaki gücünün belirlenmesinde başka verilerle birlikte ele alındığında çok daha yararlı olmaktadırlar. Piyasa yoğunlaşma endeksleri, kolay hesaplanabilirler ve piyasanın ne kadar rekabetçi olduğuna ilişkin ipuçları verirler. Piyasada faaliyet gösteren firma sayısının çokluğu ve bu firmaların birbirine denk olmaları oramnda yoğunlaşma azalır ve rekabet artar. Piyasa yapısının rekabetçi olması ölçüsünde de, piyasada faaliyet gösteren firmaların piyasa değişkenlerini etkileme güçleri azalır. Bu nedenle piyasamn ne kadar rekabetçi olduğunun

4 42 Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ tespitinde piyasa yoğunlaşma oranlarının bilinmesi önemlidir (Durukan ve Hamurcu, 2009:76-77). Türk otomotiv sektörünün piyasa yapısını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın ilk bölümünde yoğunlaşma kavramı, yoğunlaşma ve piyasa yapısı arasındaki ilişki; takip eden bölümde de bu ilişki çerçevesinde N-Firma Yoğunlaşma Oram ve Herfindahl-Hirschman İndeksi analizi yöntemi kullanılarak Türk Otomotiv Sektörü nün piyasa yapısı belirlenmiştir. 2. Yoğunlaşmanın Kavramsal Çerçevesi Yoğunlaşma kavramı genel tanımıyla, bir sektördeki üretim ve fiyatlama davranışlarının az sayıda firma tarafından kontrol edilmesidir. Bir diğer anlamda yoğunlaşma, ekonomiyi veya belirli bir sanayi dalım oluşturan firmalar arasında çeşitli yollarla oluşan haksız rekabeti ölçmede kullanılan önemli bir piyasa yapısı analiz aracıdır Schmalensee (1988:648). Piyasa davranışlarının tek bir firma ile kontrol edildiği durum monopolcü; iki veya daha fazla firma tarafından kontrol edildiği durumlar ise oligopolcü yapılar olarak tanımlanmaktadır (Güneş vd., 1997:34). Piyasa yoğunlaşması, içinde bulunulan piyasanın türü ve rekabet şekillerine göre farklılık göstermektedir. Monopolistik yapıdaki bir piyasada yoğunlaşma çok yüksek, rekabet çok zayıf iken tam rekabetçi bir piyasada ise yoğunlaşma düşük ve rekabet yüksek olmaktadır (Baş, 2004:111). Yoğunlaşma hem firma sayısı hem de firma büyüklüğü ile ilişkilidir. Bu durum firma sayısını azaltan ve firma büyüklüğünü arttıran faktörler dolaylı veya dolaysız olarak yoğunlaşmanın artmasına neden olmaktadır. Firma büyüklüğünü etkileyen faktörler arz ve talep yönlü olmak üzere iki grupta incelenebilir. Arz yönlü faktörler firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisini etkilediklerinden dolayı ölçek ekonomileri ile ilişkilendiıilebilir. Bu nedenle ölçek ekonomileri, yoğunlaşmayı arttıran en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Firma büyüklüğünü talep açısından etkileyen faktörler ise talebin mutlak büyüklüğü, ürünün homojenlik veya farklılaşma derecesi, coğrafi yerleşim, zaman, diğer piyasalardaki arz ve talep koşullarına bağımlılık, talebin değişebilirliği ve tahmin edilebilme özelliğidir (Akan 2002: 92-93). Yoğunlaşma, firmaların faaliyet gösterdikleri piyasalar ve bu piyasalar içersinde üretim ve dağıtım zincirindeki yerleri dikkate alınarak yatay, dikey ve karma yoğunlaşma olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Çelen, 2010: 13-16). Yatay yoğunlaşmalar, benzer mal ve hizmet üreten piyasalarda birbirleriyle rekabet halinde bulunan firmalar arasında gerçekleşen yoğunlaşmalardır. İki beyaz eşya üreticisinin birleşmesi, yerel bir marketin başka bir hipermarket zinciri

5 Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama İ 3 tarafından devralınması veya ilaç üreten iki firmanın oluşturduğu ortak girişim yatay yoğunlaşmalara örnek olarak verilebilir (Çelen, 2010:13-16). Yatay yoğunlaşma sonucunda ilgili piyasadaki firma sayısı en az bir tane azalmakta ve ortaya çıkan yeni firmanın piyasa payı daha büyük olmaktadır (Hovenkamp, 1999: 445). Genel olarak rekabet yasaları bu tür yoğunlaşmaları rekabet bozucu bir tehdit unsuru olarak değerlendirmektedir (Ardıç, 2004:19). Harvard ve Chicago Okuluna göre, birleşen firmalar arasında hiç sineıji yaratılmıyorsa, piyasada fiyatlar artmaktadır. Ancak büyük piyasa payına sahip firmalar birleşerek fiyatı düşürebiliyorsa ölçek ekonomileri ortaya çıkmaktadır. (Farrell ve Shapiro,1990: ). Dikey yoğunlaşmalar, bir mal veya hizmetin üretim ve dağıtımının farklı aşamalarındaki firmalar arasında olmaktadır. Dikey yoğunlaşmalar yukan veya aşağı yönlü olabilmektedir. Yukan yönlü yoğunlaşmada bir malın alıcısı durumundaki firma tedarikçi konumundaki firmanın kontrolünü ele geçirmektedir. Aşağı yönlü yoğunlaşmada ise, ürünün tedarikçisi konumundaki firma ürünün alıcısı konumundaki firmanın kontrolünü devralmaktadır (Çelen,2010:13-16). Dikey yoğunlaşmaların sonucunda üretim zincirinin hem alt hem de üst kısımlarında firma sayısının değişmemiş olması nedeniyle piyasa yapısında doğrudan bir değişiklik olmamaktadır. Bununla birlikte, dikey yoğunlaşmaların rekabeti bozucu etkileri de olabilmektedir. Piyasanın rakiplere kapatılması (foreclosure effect) bu etkilerin başında gelmektedir. Örneğin, devralan firma devralınan firmanın müşterisi ise artık devralan firmaya diğer firmaların satış yapma imkânı olmayacaktır. Buna ilaveten, dikey yoğunlaşmalarda piyasaya giriş için mutlak sermaye ihtiyacım arttırmak suretiyle piyasaya yeni girişleri zorlaştırma ve piyasada anlaşmalar için uygun ortamı sağlama gibi rekabet üzerinde birtakım negatif etkileri de bulunmaktadır (Waldman ve Jensen, 1998:506). Özellikle dikey yoğunlaşma sonucunda bir firmanın piyasada güç sahibi olması, rakip firmaların piyasanın dışına itilmesine veya maliyetlerin artmasına neden olmaktadır (Bishop ve Walker, : 288). Karma yoğunlaşmalar, faaliyet alanları bakımından aralarında hiçbir girdiçıktı ilişkisi bulunmayan firmalar arasında gerçekleşen yoğunlaşmalardır. Bu tür yoğunlaşmalarda taraflar birbirlerinin fiili veya potansiyel rakibi değildir. Bir telefon şirketiyle bir araba kiralama şirketinin birleşmesi buna örnektir. Hem dikey hem de karma yoğunlaşmalar yatay yoğunlaşmalara kıyasla daha az rekabeti kısıtlayıcı etkilere yol açarlar (Çelen, 2010: 13-16). Eğer karma yoğunlaşma işlem maliyetlerindeki tasarruf ya da azalma sonrasında meydana gelmişse, bu durum piyasa etkinliğim arttırabilir (Demirgil, 2008:34). Zaman içinde ekonomik faaliyetlerin belirli ellerde yoğunlaşmasına neden olan birçok yoğunlaşmayı arttırıcı güçten söz edilebilir. Bu yoğunlaşmayı arttırıcı

6 44 Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ faktörler; etkinlik, yüksek kar elde etme arzusu, giriş engelleri ve yoğunlaşmayı artırıcı hukuki yapımn varlığı şeklinde sıralanabilir (Yıldırım vd., 2009:54-59). 3. Literatür Araştırması Literatürde piyasa yoğunlaşmasıyla ilgili çalışmalarda genellikle piyasa yoğunlaşmasının çeşitli sektörlerde incelendiği, N-Firma Yoğunlaşma Oram ve Herfindahl-Hirschman İndeksi ile de bu sektörlerdeki piyasa yapılarının belirlendiği ve bu yöntemlerle bulunan yoğunlaşma derecelerinin üretim, maliyet ve gelire göre değerlendirildiği görülmüştür. Literatürde yoğunlaşma konusunda yapılmış birçok yerli ve yabancı çalışma bulunmaktadır. Türkiye de bu konuda çeşitli sektörlerde yapılmış çalışmalara (Erlat, 1989; Güneş vd., 1997; Aktaş ve Yurdakul, 2001; Baş, 2004; Polat, 2007; Koç v d., 2008; Durukan ve Hamurcu, 2009) örnek verilebilir. Erlat (1989: ) Bursa Tekstil Sektörünün yoğunlaşma derecelerim üretim aşamalarına göre incelediği çalışmasında yoğunlaşma eğrileri kullanmış ve eşitlikten en uzak dağılımların elyaf-iplik, örme ve konfeksiyon aşamalarında olduğu, dağılımdaki eşitsizliğin en az olduğu üretim aşamalarının da brode, nakış, dokuma ve dokusuz yüzeyler olduğu sonucuna ulaşmıştır. Input-output tablosunun sektör tasnifine uygun olarak Türkiye deki imalat sanayindeki yoğunlaşma eğilimlerinin incelendiği bir çalışmada (Güneş vd., 1997:33-47) dörtlü sanayi sınıflaması baz alındığında imalat sanayinin 1992 yılında Türkiye de 28 sektörde çok yüksek düzeyde, 18 sektörde yüksek düzeyde, 19 sektörde orta derecede tekelleşme eğiliminde ve 17 sektörde de rekabetçi eğilimlerde olduğu görülmüştür. Yoğunlaşma oranlan ve H-H İndeksi dikkate alınarak yapılan sınıflamada tekelleşmenin en yüksek olduğu sektörler ambalaj, kok kömürü ve briket üretimi, spor aletleri, bitüm kökenli inşaat malzemeleri ve uçak yapımı; rekabetçi yapımn en yüksek olduğu sektörler ise konfeksiyon, iplik-elyaf, örme, kağıt ve karton ambalaj ve yem olarak belirlenmiştir. Aktaş ve Yurdakul ( 2001:9) un sektöründe yaptığı araştırmada Türkiye de bu sektörde rekabeti engelleyen en önemli faktörün kayıt dışı fabrikalar olduğunu, bununla birlikte sektördeki denetim yetersizliğinin haksız rekabete yol açtığım ortaya koymuştur. Bunun bir sonucu olarak küçük ve orta ölçekli firmaların bu sorunlardan etkilendiği ve gelecekte var olan büyük ölçekli firmalann piyasaya hakim olacağı ve sektörde yoğunlaşma oranlanm yükselteceği öngörülmektedir. Yapılan çalışmalarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin piyasalannda, yoğunlaşmanın çok sık rastlanan bir durum olduğu, bu durumun da rekabetin

7 Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama 45 önündeki engellerden biri olmaya devam ettiği ifade edilmektedir (Baş, 2004:110). Türkiye de özellikle gıda sektöründe son yıllardaki gıda güvenliği ve kalite standartlan düzenlemeleri bu sektördeki birleşme ve satın almaları arttırmış, dev gıda şirketlerinin sayısı çoğalmış ve dolayısıyla gerek gıda gerekse gıda imalat sanayinde değişimi zorlayan perakende sektöründe yoğunlaşma oranlan oldukça artmıştır (Koç vd., 2008: ). Türkiye de çimento sektöründe yapılan araştırmada da N-Firma Yoğunlaşma analizi ve H-H analizi uygulanmış, ilk analizde piyasa yapısı monopolcü rekabet ile oligopol piyasası arasında zayıf bir oligopol yapı olarak belirlenirken, ikinci analizde ise daha rekabetçi bir yapı sergilediği belirlenmiştir (Polat, 2007:97-116). Durukan ve Hamurcu (2009:84) yaptıklan çalışmada mobil iletişimde piyasa yoğunlaşmasını incelemiş, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan) piyasa yapıları ve sektördeki yoğunlaşma dereceleri H-H İndeksi analiz yöntemiyle karşılaştırmıştır. Analiz sonucunda Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan da rekabetçi olmayan, aşın yoğunlaşmış oligopol bir piyasa yapısının, Tacikistan ve Özbekistan da ise orta derecede yoğunlaşmış oligopol bir piyasa yapısının varlığı ortaya çıkmıştır. Yurtdışında yoğunlaşmayla ilgili yapılmış araştırmalara da (Owen, Ryan ve Weatherston, 2008; Silk ve King III, 2008 ; Yuping, 2010 ; Wenjie, 2011) örnek verilebilir Owen, Ryan ve Weatherston (2008: 289), çalışmasında spor liglerindeki rekabetçi dengenin takımlann gelir dağılımındaki dengesizliklerden ve şampiyonluk sonuçlanndan kaynaklandığım öne sürmüştür. Çalışmasında Herfindahl Hirschman İndeksim kullanmış ve sonuç olarak ligdeki takım sayısındaki değişimin H-H İndeksinin sadece alt limitim değil, aynı zamanda üst limitim de etkileyebileceği sonucuna ulaşmıştır. Yoğunlaşma derecelerinin üretim, maliyet ve gelire göre incelendiğinde farklı sonuçlar elde edilebileceğim öne süren çalışmalar da mevcuttur. Amerikan reklamcılık ve pazarlama sektörü üzerinde yapılan bir yoğunlaşma çalışmasında tüm endüstri gelirleri içinde küçük paylara sahip iki sektörün (Görsel Reklamcılık ve Reklamcılık Materyali Dağıtımı) 2002 yılında en büyük CR4 yoğunlaşma oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. (Silk ve King I I I, 2008:30). Yuping (2010:1) çalışmasında yoğunlaşma oram metodunu (CRn), Lorenz eğrisini ve Gini katsayısını, Çin in inşaat sektöründeki mutlak yoğunlaşma oram ve göreceli yoğunlaşma oranını den 2008 e kadar olan verileri dikkate alarak analiz etmiştir. Çalışmada söz konusu yıllarda Çin in inşaat sektöründeki

8 46 Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ yoğunlaşma düzeyinin düşük olmakla birlikte sektördeki yoğunlaşma oranlarında artışın görüldüğü dile getirilmiştir. Otomotiv sektöründe Wenjie nin yaptığı bir çalışmada (2011: 1997), Çin in yıllan arasında otomobil piyasasındaki yoğunlaşma dereceleri analiz edilmiştir. Çalışmada Çin in otomotiv sektöründeki yoğunlaşmanın özellikle son yıllarda arttığı ve sektörün oligopol bir yapıya büründüğü görülmüştür. Wenjie aynca otomotiv sektöründeki yoğunlaşma oranlarım endüstri yoğunlaşma oram, kar oram, AR-GE yoğunluğu, ürün farklılaştırması ve sektöre giriş engelleri gibi değişkenlerle incelemiştir. Otomotiv sektöründeki yoğunlaşma oranlarının kar oranlarıyla pozitif bir ilişkisinin olduğu, ancak AR-GE yoğunluğu ve ürün farklılaşmasıyla negatif bir ilişkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 4. Türk Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bir piyasadaki yoğunlaşmayı ölçmeye yönelik iki ana akım bulunmaktadır. Bunlar yapısalcı yaklaşımlar ve yapısalcı olmayan yaklaşımlardır. Çalışmada yapısalcı yaklaşım akımı tercih edilmiştir. Zira yapısalcı yaklaşımlar, bir sektörde rekabet derecesinin, firma sayısı ve yoğunlaşma dereceleri gibi piyasa yapısı göstergeleri ile açıklanabileceğim öne sürmektedir. Aynca yapısal yaklaşım genelde rekabetin, özelde de otomotiv sektörü gibi endüstriyel sektörlerde rekabetin anlaşılmasına yardımcı olacak en yetkin sımr olarak kabul edilmektedir. Yapısal olmayan yaklaşımlar ise, piyasa yapısı ve yoğunlaşma dışındaki, giıiş-çıkış engelleri ve piyasanın genel yanşılabilirliği gibi faktörlerin de rekabetçi davranışı etkileyeceğim ileri sürmektedir. (Yağcılar, 2011: 21). Yoğunlaşma düzeyinin hesaplanmasında kullanılabilecek standart bir ölçü üzerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bununla beraber değişik yoğunlaşma ölçütleri arasında geniş bir seçim yelpazesi bulunmaktadır. Bunlann içinde en çok kullanılan ve kabul gören; N-Firma Yoğunlaşma İndeksi, Herfindahl Hirschman İndeksi, Entropi İndeksi, Linda İndeksi, Hall-Tideman İndeksi ve Gini İndeksidir. Ancak ampirik çalışmalarda en yaygın olarak kullanılan yoğunlaşma ölçütleri N-Firma Yoğunlaşma İndeksi ve Herfindahl Hirschman İndeksi dir (Yıldınm vd., 2009: 40 45). Rosenbluth-Hall-Tideman Endeksi, Hannah ve Kay Endeksi, Linda Endeksi gibi özet endeksleri, kısmi endekslerden ayıran en önemli faktör bu endekslerin piyasadaki firmalann bir bölümü yerine tüm firmalan dikkate almalandır. İdeal bir yoğunlaşma endeksi oluşturmak için birçok girişimde bulunulmuş, fakat bu girişimlerin tamamına yakınında ön yargılar ve kusurlar bulunduğu için başansızlığa uğramıştır. Yoğunlaşma çalışmalannda kısmi endeksler en sık kullanılan endeks türüdür. Başlıca özellikleri ise firmalann belirli bir bölümü ele alınarak yoğunlaşma

9 Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama 47 oranının hesaplanmasıdır. Özellikle otomotiv gibi endüstriyel sektörlerde sürekli olarak kullanılmaktadır (Koch, 1980:172). Türk otomotiv sektöründe yoğunlaşma düzeyi N-Firma Yoğunlaşma İndeksi ve Herfindahl Hirschman İndeksi yöntemleri ile belirlenmiştir. Herfindahl- Hrischman endeksim N-Firma Yoğunlaşma endeksinden ayırt eden iki temel unsur vardır. Birincisi Herfindahl-Hrischman endeksi bir endüstride faaliyet gösteren tüm firmaların nisbi büyüklükleri hakkında bilgi vermesi ikincisi ise en büyük firmaların piyasa paylarım daha ağırlıklı bir şekilde ölçmesidir (The Concise Encyclopedia of Economics, 2008; Güneş vd., 1997: 35). N-Firma Yoğunlaşma Oram (CRN), endüstrideki en büyük N Sayıdaki firmanın toplam piyasa payını göstermektedir. CR4, en büyük 4 firmanın piyasa payının toplamını ifade ederken (CR8), en büyük 8 firmanın toplam piyasa payını göstermektedir (Yolaç, 2010: 1089). Motorlu taşıtların satış miktarları baz alınarak formül (1) yardımı ile yoğunlaşma oram indeksi hesaplanmıştır. Çalışmada Ek-1 deki yerli binek araç satış, Ek-2 deki yerli hafif ticari araç satış, Ek-3 teki ithal binek araç satış ve Ek- 4 teki ithal hafif ticari araç satış verilerinden hareketle piyasadaki ilk 4 ve ilk 8 firmanın yoğunlaşma oranlan formül ( 1 ) yardımı ile hesaplanmıştır. (D N-Firma Yoğunlaşma Oranı (CRN); CRn : N " sayıda firma için yoğunlaşma oranı X i : i firması için X " değişkeninin, firmalar bu değişkene göre alt alta sıralandığında aldığı değer X : Piyasadaki firmalann tümü için X değişkeninin aldığı toplam değer Uygulamada CRN yoğunlaşma oranına göre; oran 0-30 arasında ise düşük (rekabet var), arasında orta derecede (rekabet azalmakta, monopolcü rekabet), arasında yüksek derecede (rekabet iyice azalmakta ve oligopol yapı oluşmakta) ve arasında çok yüksek derecede yoğunlaşma olduğu kabul edilmektedir (Polat, 2007:100). Benzer şekilde motorlu taşıtlann satış miktarlan baz alınarak formül (2) yardımı ile Herfindahl-Hirschman İndeksi de hesaplanmıştır. Herfindahl-Hirschman İndeksi veya H-H İndeksi firmanın piyasa payımn karelerinin toplamından oluşur.

10 48 Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ H = E,1, P ; (2) P 2 ; firma piyasa paylanmn karelerinin toplamı Bu endeks hem tüm dağılımı hesaba katmasından dolayı, hem de firma sayısındaki azlık ve firma büyüklükleri arasındaki değişikliklere hassas olmasından dolayı iyi bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bir piyasa için H-H İndeks değeri 0 ile 1 arasında değerler alabilmektedir. H-H İndeksi sanayide tek bir firma varsa en yüksek değer olan 1 ulaşır. Eğer firmaların büyüklüğü birbirine eşit ise en küçük değeri olan 1/n e düşer. Firma büyüklükleri arasında eşitsizlik arttığında H değeri yükselmekte, n sayısı arttığında ise H değeri azalmaktadır (Günlü, 2011: 103). Piyasada çok sayıda ve küçük ölçekli firmalar olduğunda indeks sıfıra yakın bir değer almaktadır. 0-0,2 arası H-H İndeks değeri yoğun olmayan ve tam rekabetçi bir piyasayı; 0,2-0,4 arası H-H İndeks değeri orta yoğunluklu, monopolcü rekabetçi bir piyasası; 0,4-1 arası da yoğun, rekabetçi olmayan oligopolcü bir piyasayı ifade etmektedir Yoğunlaşma Oranı İndeksine Göre Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma Oranı Çalışmada N-Otomotiv Yoğunlaşma Oram için kullanılacak x değişkeni motorlu taşıt satış miktarlarım göstermektedir. Bu değişkenle ilgili veriler Otomotiv Distribütörleri Demeğinin (ODD) satış raporlarından elde edilmiştir. Marka ve model bazında yer alan veriler firmaların ODD ye yaptığı bildirimlerden oluşmaktadır. Büyüklük sıralamasına göre ilk dört firmanın birikimli payı alınarak CR4 oram elde edilmektedir. Motorlu taşıtların satış miktarları baz alınarak formül ( 1 ) yardımı ile yoğunlaşma oranı indeksi hesaplanmıştır. (3) Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 teki en büyük 4 firmanın satış rakamları kullanılarak formül (3) yardımı ile Tablo-l deki veriler elde edilmiştir.

11 Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama 42 Tablo 1: CR4 e göre Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma Oram CR4 (Yerli Binek) CR4 (İthal Binek) CR4 (Yerli Hafif Ticari) c r 4 (İthal Hafif Ticari) ,6 53,3 96,9 60, ,9 50,5 98,5 63, ,9 45,4 91,4 63, ,2 43,8 90,2 63, ,9 46,7 87,6 58, ,2 44,4 89,0 54, ,9 44,3 94,2 54, ,1 46,3 96,5 62,2 Tablo l de görüldüğü gibi yerli binek araçlar sektöründe yüksek bir yoğunlaşma düzeyinin olduğu, özellikle 2007 yılından soma bu oranın yüzde 95 in üzerine çıktığı görülmektedir. İthal binek araç satışlarında 2003 ve 2004 yıllarında yoğunlaşma oranı yüzde 50 nin üzerindeyken bu oran 2005 yılından itibaren yüzde 45 ortalamalarında seyretmektedir. Bu da ithal binek araç satışlarında oligopolcü bir yapıdan monopolcü rekabete doğru bir seyir izlendiğim göstermektedir. Yerli hafif ticari araçlar sektöründe yüksek bir yoğunlaşma derecesi söz konusu iken ithal hafif ticari araçlar sektöründe orta düzeyde bir yoğunlaşma söz konusudur. İthal hafif ticari araçlar sektöründe 2007 yılına kadar yüzde 60 civarlarında olan yoğunlaşma oranı, bu yıldan itibaren yüzde 60 m altına inmiştir. Ancak yinede ilgili sektörde oligopolcü bir piyasa yapısı olduğu görülmektedir. Tablo 2: CRx'c Göre Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma Oranı c r 8 (Yerli Binek) c r 8 (İthal Binek) c r 8 (Yerli Hafif Ticari) CR8 (İthal Hafif Ticari) ,5 80, ,7 82, ,0 99,5 79, ,1 99,3 79, ,6 99,6 77, ,3 99,6 73, ,9 99,4 73, ,1 99,8 81,0

12 50 Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ Büyüklük sıralamasına göre ilk sekiz firmanın birikimli payı alınarak hesaplanan CRXyoğunlaşma oranı tablo 2 de gösterilmektedir. Ancak Türkiye de yerli binek faaliyet alanında sekiz firmanın bulunmaması nedeniyle CR8 yoğunlaşma oram he saptanamamıştır. Benzer şekilde 2003 ve 2004 yılında yerli hafif ticari araçlarda da sekiz firmanın bulunamaması nedeniyle CR8 sözkonusu yıllar için hesaplanmamıştır. İthal binek araç satışlarında ilk 8 firmanın yoğunlaşma oram 2003 ve 2004 yıllarında yüzde 70 in üzerindeyken, bu oran 2005 yılından itibaren yüzde aralığına gerilemiştir. Bu durumda Türkiye de ithal binek faaliyet alanında monopolcü bir yapıdan oligopolcü bir yapıya geçişin yaşandığı söylenebilir. Yerli hafif ticari araç satışlarında CR8 oranlarının yüzde 99 gibi çok yüksek bir düzeyde seyrettiği görülmektedir yılına kadar faaliyet alanında 8 firmanın bulunmaması ve bu yıldan itibaren de yoğunlaşma derecesinin çok yüksek olması yerli hafif ticari faaliyet alanında rekabetçi bir yapımn oluşmadığım göstermektedir. İthal hafif ticari araç satışlarında da yüksek bir yoğunlaşma derecesi olup sektörde monopolcü bir yapımn var olduğu görülmektedir H-H İndeksine Göre Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma Oranı Firma büyüklükleri arasındaki değişiklikleri dikkate alması ve tüm dağılımı hesaba katmasından H-H İndeksi daha hassas bir ölçü birimi olarak kabul edilmektedir. Tablo 3 teki veriler Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 te gösterilen Türk otomotiv sektöründeki yerli ve ithal araçların binek ve hafif ticari grubundakilerin satış miktarı baz alınarak formül (4) vasıtasıyla elde edilmiştir. H=HUP- (4) Tablo 3 te yer alan veriler Herfindahl Hirschman (H-H) İndeksine göre yoğunlaşma oranlarım göstermektedir. Bu indeksin hesaplanmasında tüm firmalann satış miktan dikkate alınmıştır. İndeks 0 ile 1 arasında değerler alır. Faaliyet sınıfı altında tek girişim varsa en yüksek değer olan l'e ulaşır, girişimler eşit büyüklükte ise en küçük değeri olan 1/n'ye ulaşır. İndeks değeri l e yaklaştıkça yoğunlaşma yüksek demektir.

13 Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama 51 Tablo 3: Herfindahl-Hirschman (H-H ) İndeksine Göre Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma Oranı H-H (Yerli Binek) H-H (İthal Binek) H-H (Yerli Hafif Ticari) H-H (İthal Hafif Ticari) ,31 0,08 0,35 0, ,29 0,08 0,33 0, ,27 0,07 0,30 0, ,27 0,06 0,32 0, ,29 0,07 0,34 0, ,26 0,06 0,32 0, ,29 0,06 0,36 0, ,30 0,07 0,34 0,12 H-H İndeksine göre yerli binek satışlarında yoğunlaşma indeksi 0,26-0,31 aralığında yer almaktadır. Dolayısıyla bu faaliyet alanında orta düzey bir yoğunlaşma mevcut olup monopolcü rekabet piyasa yapısının görüldüğü söylenebilir. İthal binek satışlarında ise oldukça düşük bir yoğunlaşma görülmektedir. Dolayısıyla ithal binek faaliyet alanında tam rekabetçi bir yapının oluştuğu görülmektedir. H-H İndeksine göre yerli hafif ticari araçların yoğunlaşma oranlan 0,30-0,36 değeri ile orta yoğunluklu ve monopolcü rekabet piyasasımn hakim olduğu görülmektedir. İthal hafif ticari araç satışında da H-H İndeksine göre düşük bir yoğunlaşma oram ile tam rekabete yakın bir piyasa yapısının olduğu söylenebilir. 5. SONUÇ Otomotiv sektörü, sağladığı katma değer, yarattığı iş hacmi ve sürekli etkileşim içinde olduğu diğer sanayi kollanyla, ülke ekonomilerindeki öncü sektörlerden biri olmuştur. Sektör; demir-çelik, lastik ve petro-kimya gibi sanayi kollarını da beslemekte ve teknolojik ilerlemeyi desteklemektedir. Bu sebepten dolayı otomotiv sektörü yalmzca gelişmiş ülkelerde değil, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de teknolojik ilerlemenin en önemli öncüsü olmuştur.

INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY IN TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY. Orhan ÇOBAN *

INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY IN TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY. Orhan ÇOBAN * 18 TÜRK OTOMOTİV SANAYİİNDE ENDÜSTRİYEL VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ÖZ Orhan ÇOBAN * Bu çalışmada firma ve endüstri ölçeğinde Türk otomotiv sanayiinin ekonomik performansı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE OTOMOBİL KASA TİPİ VE YAKIT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE OTOMOBİL KASA TİPİ VE YAKIT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE OTOMOBİL KASA TİPİ VE YAKIT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Mehmet DİNÇ İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: I Özet TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ekrem ERDEM 1 Ahmet KÖSEOĞLU 2 Bu çalışmada teknolojik değişim

Detaylı

İLK 500 SANAYİ KURULUŞUNDA YABANCI SERMAYE PAYININ SEKTÖREL ANALİZİ VE BAZI GÖSTERGELER İTİBARİYLE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN PERFORMANSLARI

İLK 500 SANAYİ KURULUŞUNDA YABANCI SERMAYE PAYININ SEKTÖREL ANALİZİ VE BAZI GÖSTERGELER İTİBARİYLE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN PERFORMANSLARI İLK 500 SANAYİ KURULUŞUNDA YABANCI SERMAYE PAYININ SEKTÖREL ANALİZİ VE BAZI GÖSTERGELER İTİBARİYLE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN PERFORMANSLARI Recep DÜZGÜN * Oğuzhan TÜRKER ** Eyyup ECEVİT *** ÖZ Bu

Detaylı

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ Araş.Gör. Cihan KIZIL * Doç.Dr. Fuat ERDAL Özet Bir ülke mal ve hizmetlerinin uluslararası rekabet gücünün göstergelerinden

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERİ YAKLAŞIMI 2 TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERİ YAKLAŞIMI ÖZ Must ustafa SAATÇİ * Alper ASLAN ** Dışa açılma ve rekabet arasındaki ilişki ithalatın piyasayı disipline

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

EVALUATION OF THE BUSINESS, FINANCIAL AND TOTAL RISK LEVELS OF TOURISM COMPANIES QUATED ON ISTANBUL STOCK EXHANGE IN THE CONTEXT OF LEVERAGE ANALYSIS

EVALUATION OF THE BUSINESS, FINANCIAL AND TOTAL RISK LEVELS OF TOURISM COMPANIES QUATED ON ISTANBUL STOCK EXHANGE IN THE CONTEXT OF LEVERAGE ANALYSIS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.309-324. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Mercan HATİPOĞLU Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü mercanhatipoglu@gmail.com

Detaylı

Özet. İsmet GÖÇER * Osman PEKER **

Özet. İsmet GÖÇER * Osman PEKER ** Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi İsmet GÖÇER * Osman PEKER ** Özet Bu çalışmada,

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.259-281. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma

Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma Yrd. Doç. Dr. Fatma Ulucan Özkul Öğr. Gör. Gülçin Tapşın Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma Yrd. Doç. Dr. Fatma

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz Şevket TÜYLÜOĞLU Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü tuyluoglu@gmail.com Şenay SARAÇ Yrd.Doç.

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT ve TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAKAN TUNÇ Tez Danışmanı: YRD. DOÇ.

Detaylı

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama *

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama * Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.34-54 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.34-54 Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama * Feyyaz ZEREN Sorumlu Yazar, Sakarya Üniversitesi, İşletme

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 127-162 Yusuf BAYRAKTUTAN Ferhat PEHLİVANOĞLU Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği An Efficiency Analysis In Health Businesses:

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA Doç. Dr. İlhan EGE Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Arş. Gör. Emre

Detaylı

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnġn VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE ETKĠNLĠK ÖLÇÜMÜ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnġn VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE ETKĠNLĠK ÖLÇÜMÜ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ BĠREYSEL EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnġn VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE ETKĠNLĠK ÖLÇÜMÜ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Dr. Aykut KARAKAYA Yrd. Doç. Dr. Ahmet KURTARAN Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI ÖZ Ülke ekonomilerinin gelişiminde

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı