T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 VAN

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz; Başlangıçta son derece yetersiz bir alt yapı ile çalışmaya başlamasına rağmen, zaman içinde Türkiye nin Doğu-Güneydoğu eksenine yerleşmiş, birimlerini Van, Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı illerine yaygınlaştırmıştır. Bugün adı geçen illerde Üniversitemiz, 11 Fakülte, 16 Meslek Yüksekokulu, 3 Sağlık Yüksekokulu, 3 Enstitü, 17 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 1486 akademisyen, 1160 idari personel ve 109 vizeli işçiyle, e yaklaşan öğrenciye ve bölgemize hizmet vermektedir. Bu bakımdan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, adı geçen illerdeki en büyük araştırma ve eğitim kurumu olmasının yanı sıra, yarattığı istihdam olanakları ve alt yapı yatırımları ile bölgenin en büyük ekonomik güçlerinden biridir. Yine Üniversitemiz yarattığı kapasite ile bulunduğu yörede küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının, ticaretin, hizmet sektörünün gelişmesine olan katkılarına paralel olarak toplam yaşam kalitesinin yükseltilmesinde de etkili kurumların başında gelmektedir. Üniversitemiz çağdaş düşünceyi ön planda tutarak, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak üzere çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Ayrıca son yıllarda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü alanında meydana gelen değişikliklerin en önemli unsuru olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, bütün hükümleri ile uygulanması konusunda çalışmalarını hızla sürdüren Üniversitemiz, Mali Hizmetler Birimi ve Harcama Birimleri ile eşgüdüm içerisinde kamu kaynaklarının, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde 2006 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan ve Üniversitemizin ilk İdare Faaliyet raporu olan 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu nun Üniversitemize, Kamu Kurumlarına ve Kamuoyuna faydalı olmasını dilerim. 1

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI Akademik ve İdari Birimlerin Hizmet Alanları Sosyal Alanlar Laboratuarlar ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sunucular Kütüphane Kaynakları Makine ve Teçhizat Sayıları Taşıtlar Listesi İNSAN KAYNAKLARI Akademik Personel Dolu Kadrolar Boş Kadrolar Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İdari Personel Dolu Kadrolar Boş Kadrolar SUNULAN HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Akademik Birimler Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sağlık Hizmetleri İdari Hizmetler YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ DENETİM SONUÇLARI B- PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- GÜÇLÜ YÖNLER B- ZAYIF YÖNLER C- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER. 101 ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ 2 BEYANI

4 I-GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Üniversitemizin Stratejik Planı dönemi için hazırlanacağından Misyon ve Vizyon bilgilerine yer verilmemiştir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitelerin Yetki Görev ve Sorumlulukları 2547 Sayılı Kanunun İlgili maddelerinde (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve diğer) sayılmış olup, aynı kanunun 12. maddesi ile Üniversitelerin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 3

5 2006 YILI AKADEMİK YÖNETİM TEŞKİLATI VE YÖNETİM KADROSU * Rektörlük * Rektör Prof. Dr. Yücel AŞKIN * Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan CEYLAN * Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL * Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU * Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİNGÖL * Yönetim Kurulu * Prof. Dr. Yücel AŞKIN Rektör * Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. * Prof. Dr. Fırat CENGİZ Ziraat Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Rauf YILDIZ Eğitim Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı * Prof. Dr. Mansur KAMACI Tıp Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekanı * Prof. Dr. Nihat MERT Veteriner Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Selahattin KIYICI İlahiyat Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Recai KARAHAN Hakkari Eğitim Fak. Dekanı * Prof. Dr. Duran BOLAT Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi * Prof. Dr. Hasan YILMAZ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi * Prof. Dr. C. Olcayto SABANCI Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi * Senato * Prof. Dr. Yücel AŞKIN Rektör * Prof. Dr. Hasan CEYLAN Rektör Yardımcısı * Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL Rektör Yardımcısı * Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU Rektör Yardımcısı * Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. * Prof. Dr. Fırat CENGİZ Ziraat Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Rauf YILDIZ Eğitim Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı * Prof. Dr. Mansur KAMACI Tıp Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekanı * Prof. Dr. Nihat MERT Veteriner Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Selahattin KIYICI İlahiyat Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Recai KARAHAN Hakkari Eğitim Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Muhsin MACİT Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi * Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi * Doç. Dr. Alaattin KARACA Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü * Prof. Dr. Yalçın YETKİN Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü * Doç. Dr. Aşkın KOR Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. * Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOZAT Özalp MYO Müdürü * Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR Van Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü * Prof. Dr. C. Olcayto SABANCI Van MYO Müdürü * Öğr. Gör. Murat ÇELİK Adilcevaz MYO Müdürü * Doç. Dr. A. TÜFEKÇİOĞLU İlahiyat MYO Müdürü * Doç. Dr. Güler ŞAHİN Van SYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Ömer TERZİOĞLU Erciş MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Necat GÖRENTAŞ Gevaş MYO Müdürü 4

6 * Öğr. Gör. Safiye KÜÇÜK Tatvan MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Fevzi ERDOĞAN Bitlis SYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Tahir YAŞAR Hakkari MYO Müdürü * Öğr. Gör. Kazım BAŞ Muş SYO Müdürü * Öğr. Gör. Haşim ATALAY Ahlat MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. İrfan DAŞKIRAN Bitlis MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİNGÖL Doğubeyazıt MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. İlhan KAYA Hizan MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. H. GÜDÜCÜOĞLU Yüksekova MYO Müdürü * Doç. Dr. Nahit AKTAŞ Başkale MYO Müdürü * Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü * Dekanlıklar * Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU * Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat CENGİZ * Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf YILDIZ * Mühendislik-Mimarlık Fak. Dek. Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU * Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mansur KAMACI * Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat MERT * İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin KIYICI * İktisadi ve İdari Bil. Fak. Dek. Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ * Güzel Sanatlar Fakültesi Dek. Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK * Hakkari Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai KARAHAN * Enstitüler * Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Doç. Dr. Aşkın KOR * Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Alaattin KARACA * Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yalçın YETKİN * Yüksekokullar * Adilcevaz MYO Müdürü Öğr. Gör. Murat ÇELİK * Ahlat MYO Müdürü Öğr. Gör. Haşim ATALAY * Bitlis MYO Müdürü Öğr. Gör. İrfan DAŞKIRAN * Bitlis SYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fevzi ERDOĞAN * Erciş MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer TERZİOĞLU * Gevaş MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat GÖRENTAŞ * Hakkari MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tahir YAŞAR * İlahiyat MYO Müdürü Doç. Dr. A. TÜFEKÇİOĞLU * Muş SYO Müdürü Öğr. Gör. Kazım BAŞ * Özalp MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOZAT * Tatvan MYO Müdürü Öğr. Gör. Safiye KÜÇÜK * Van MYO Müdürü Prof. Dr. C. Olcayto SABANCI * Van SYO Müdürü Doç. Dr. Güler ŞAHİN * Van Sağ. Hiz. MYO Müdürü Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR * Doğubeyazıt MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİNGÖL * Hizan MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. İlhan KAYA * Yüksekova MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. GÜDÜCÜOĞLU * Başkale MYO Müdürü Doç. Dr. Nahit AKTAŞ * Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR 5

7 * Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları * Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. B. C. TANRITANIR * Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alaattin KARACA * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Salih MERCAN * Araştırma ve Uygulama Merkezleri * Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU * Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Uzman Sema SANCAK * Türk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. İlhan BAŞGÖZ * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. M. Salih MERCAN * Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZGÖKÇE * Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER * Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şevket ALP * Sert Kabuklu Meyveleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OĞUZ * Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai KARAHAN * Van Gölü Çev. Tar. ve Kül. Değ. Arş. ve Uyg. Merkezi Müdür V. Dr. Mehmet KULAZ * Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. T. Zahit AĞAOĞLU * Van Gölü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şevket ALP * Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü - * Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Uzman Sema SANCAK * Yeşil Alan Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bünyamin YILDIRIM * Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa SARI * Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rauf YILDIZ * Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN * Genel Sekreterlik * Prof. Dr. Işık TEPE Genel Sekreter * Salih YURTKURAN Genel Sekreter Yardımcısı * Daire Başkanlıkları * Cenap ÜNSAL Personel Daire Başkanı * Dursun ÖZDEMİR Strateji Geliştirme Daire Başkanı * F. Ahmet KARATAŞ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı * Selahattin KIRAN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı * Salih AVCI İdari ve Mali İşler Daire Başkanı * Emin DEMİRÖRS Öğrenci İşleri Daire Başkanı * İsmail ÇETİNKAYA Kütüphane ve Dok. Daire Başkan V. 6

8 * Hukuk Müşavirliği * Okyar SOYDAN Hukuk Danışmanı * Suzan ŞANLI Avukat * Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü * Kemal KUŞMAN İşletme Müdürü * Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü * Nalan AKGÜN Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. * Sivil Savunma Uzmanlığı * Gürsel İZCİER Sivil Savunma Uzman V. * Yazı İşleri Müdürlüğü * Şükran YURTKURAN Yazı İşleri Şube Müdürü 7

9 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-FİZİKSEL YAPI 1.1- Akademik ve İdari Birimlerin Hizmet Alanları Birimler Blok Sayısı Alanı (m2) Rektörlük İdare Binası FAKÜLTELER Fen Edebiyat Fakültesi Veteriner Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fak. (il Fak) Araştırma ve Uygulama Has YÜKSEKOKULLAR Muş S.Y.O Van S.Y.O Van M.Y.O Bitlis M.Y.O Tatvan M.Y.O Hakkari M.Y.O Ahlat M.Y.O Özalp M.Y.O Adilcevaz M.Y.O Erciş M.Y.O Gevaş M.Y.O Merkezi Derslik Merkezi Laboratuar+ Derslikler Merkezi Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi Yapı Dairesi Atölyeler Uygulama Çiftliği 8 6,600 Uygulama Fırını Toplam

10 1.2- Sosyal Alanlar Birimler Blok Sayısı Alanı (m2) Sosyal Tesisler Mediko Sosyal Merkezi Spor Tes. Soy. Evi Kapalı Spor Salonu Kapalı Halı Saha Açık Spor Tesisleri 6700 Misafirhane Merkezi Kafeterya Konferans Salonu Çarşı Binası Süt Fabrikası Kampus Personel Lojmanları 244 daire Hakkari M.Y.O. Personel Lojmanı Toplam Laboratuarlar Laboratuar adı Sayısı Fen-Edebiyat Fakültesi 19 Mimarlık Mühendislik Fakültesi 10 Tıp Fakültesi 9 Veterinerlik Fakültesi 27 Ziraat Fakültesi 15 Eğitim Fakültesi 6 Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi 14 Van S.Y.O 2 Bitlis S.Y.O 4 Muş S.Y.O 2 Van Sağ.Hiz. M.Y.O 1 Van M.Y.O 23 Bitlis M.Y.O 1 Erciş M..O 6 Tatvan M.Y.O 4 Hakkari M.Y.O 2 Adil cevaz M.Y.O 2 Ahlat M.Y.O 2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 Toplam Laboratuar 152 9

11 2-ÖRGÜT YAPISI SENATO REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER MERKEZLER BÖLÜMLER GENEL SEKRETER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM MERKEZİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETER YARDIMCILARI ZİRAAT FAKÜLTESİ VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. ARŞ. MERKEZİ TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR BİL. ARŞ. VE UYG. MERKEZİ ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ BÖLÜM BŞK. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞ. MÜD. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLİM ARAŞTIRMA VE UYG. MERKEZİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞ. MÜD. TIP FAKÜLTESİ İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.LIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU SERT KAB. MEY. ARŞ. VE UYG. MERKEZİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI VETERİNER FAKÜLTESİ ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRK EL SAN. ARŞ VE UYG. MERKEZİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU VAN GÖLÜ ÇEV. TAR. KÜL. DEĞ. ARŞ.UYG. M. KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (*) TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU VAN KEDİSİ ARŞ. VE UYGULAMA MERKEZİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTE ARŞİVİ HAKKARİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (*) BİTLİS MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKARİ MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞUBEYAZIT MESLEK YÜKSEKOK(*) VAN GÖLÜ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ DENEYSEL TIP ARŞ. VE UYG. MERKEZİ (*) Henüz eğitim-öğretime başlamamış okullar MUŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KANIK TURİZM VE OTEL İŞL. YÜK. (*) KADIN SORUNLARI ARŞ. VE UYG. MERK. STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERK AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU (*) UZAKTAN ALGILAMA MERKEZİ SÜREKLİ EĞİTİM (YÜSEM) MERKEZİ BİTLİS SAĞLIK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU (*) SAĞLIK ARŞ. VE UYG. MERKEZİ TÜRK KÜLTÜRÜ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ 10

12 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3.1 Bilgi ve Teknolojik kaynaklar BİRİM Bilgisayar Yazıcı Faks Projektör Kitap Süreli Yayın. Fotokopi Tarayıcı Barkod Okuyucu Barkod yazıcı Mikroskop Evrak İmha Mak. Güç Kaynak. Çim.Biç.Mak. Elk. Süpürge Fen-Edb. Fak Eğitim Fakültesi Tıp Fak Veterinerlik Fak Müh.Mim. Fak Ziraat Fak İk.İd.Blm. Fak İlahiyat Fak Güzel San. Fak Sağ.Bil.Enst Fen Bil.Enst Sos.Bil.Enst Van S.Y.O Bitlis S.Y.O Muş S.Y.O Van M.Y.O Bitlis M.Y.O Erciş M.Y.O Özalp M.Y.O Tatvan M.Y.O Hakkari M.Y.O Gevaş M.Y.O Van Sağ Hiz.M.Y.O Başkale M.Y.O 3 1 İlahiyat M.Y.O Adilcevaz M.Y.O Ahlat M.Y.O Araş. ve Uyg. Has Özel Kalem

13 BİRİM Bilgisayar Yazıcı Faks Projektör Kitap Süreli Yayın. Fotokopi Tarayıcı Barkod Okuyucu Barkod yazıcı Mikroskop Evrak İmha Mak. Güç Kaynak. Çim.Biç.Mak. Elk. Süpürge Strateji Gel.Dai.Bşk İd.ve.Mal.İş.Da.Bşk Sağ. Kül.Sp.Dai.Bşk Yapı İşleri Dai.Bşk Kütüphane ve Dök.Dai. Bşk Personel Dai. Bşk Öğrenci İşleri Dai. Bşk Bilgisayar Bil. Ar. Uyg. Mer Bölümler 3 3 Bilimsel Ar.Prj.Bşk Toplam Sunucular 1 Adet Web Server Pentium IV tabanlı, Windows işletim sistemi 1 Adet Posta Sunucusu Pentium IV tabanlı, Linux işletim sistemi 1 Adet DNS Server Pentium IV tabanlı, Linux İşletim Sistemi 1 Adet Ftp ve Domain Server Pentium IV tabanlı, Linux İşletim Sistemi 2 Adet Personel ve öğrenci oto.için server Pentium IV tabanlı, Windows İşletim Sistemi 1 Adet Personel Maaş Otomasyonu için server Pentium IV tabanlı, Windows İşletim Sistemi 1 Adet oracle database server 3 Adet Cisco router (bu routerlara bağlı modemlerle lojman ve bazı birimlere dial-ap internet bağlantı hizmeti verilmektedir. 12

14 3.3 Kütüphane Kaynakları Kütüphanede Bulunan Kaynakların Türlerine Göre Dağılımı Kitaplar Süreli Yayınlar 1123 Elektronik Yayınlar Tam Metin Kitap Veri Tabanları 1 a) Elektronik Kitap (Tam Metin) Tam Metin Dergi Veri Tabanları 13 a) Elektronik Dergi (Tam Metin) Bibliyografik Veri Tabanları 4 Atıf Veri Tabanları 2 Cd-rom Veri Tabanları 2 Kartografik Materyaller Cd 320 Dvd 4 Disket 27 Harita 1 Ses Kaseti 17 Video Kaset Makine ve Teçhizat Sayıları Makine ve Cihazlar Listesi ADET Tıbbi Cihaz lık komple playine makinesi 2 40 lık kalınlık makinesi 1 50 lik kalınlık makinesi 1 60 lık şerit testere makinesi 2 Ağır tip freze makinesi 2 Lazeri 2500 PF jampikli yatar makinesi 1 Yatar daire testere makinesi 1 Hidrolik ısıtma kaplama pres makinesi 1 Şaküllü freze makinesi 1 Bant zımpara makinesi 1 Otomatik masif yapıştırma makinesi 1 Otomatik tutkal sürme makinesi 1 Silikonlu toz emme makinesi litrelik hava kompresörü 1 Kompresör 1 Kulbağa tipi kriko 2 Lift 1 Lastik sökme makinesi 1 Pres lastik üstü makinesi 1 Kaynak makinesi 1 Küçük boy yıkama makinesi 1 Akü şarj redresörü 1 Delici kırıcı matkap 1 Kırıcı hitli 1 Kırıcı ve delici hitli 1 Trançer 1 Ataklı matkap 1 Büyük boy kaynak makinesi 1 13

15 Makine ve Cihazlar Listesi ADET Sac bükme makinesi 1 Küçük boy jeneratör 1 Platform 1 5 tonluk pres makinesi 1 Meridyen fonksiyonlu telefon santrali (12 telefon makinesi ile birlikte) 1 Traktör 2 Greyder 1 Yükleyici 1 Kazıcı 1 Forklift Taşıtlar Listesi Sıra No: Cinsi Markası Modeli 1 Otobüs Mercedes Otobüs Mercedes Otobüs Mercedes Otobüs Isuzu Otobüs Isuzu Otobüs Otoyol Otobüs Kargo Otobüs V Otobüs V Otobüs Mercedes Otobüs V Otobüs V Otobüs Belde Otobüs M.A.N Otomobil Renault Otomobil Kartal Otomobil Renault Otomobil Kartal Otomobil Kartal Otomobil Kartal L Otomobil Kartal L Otomobil Kartal L Otomobil Renault 9 GTE Otomobil Renault Concorde Otomobil Ford Taunus Otomobil Kartal SL Otomobil Kartal SL Otomobil Kartal SL Otomobil Kartal SL Otomobil Doğan SLX Otomobil Kartal Otomobil Kartal

16 Sıra No: Cinsi Markası Modeli 33 Otomobil Kartal Minibüs Peugeot Minibüs Ford Minibüs Ford Transit Minibüs Ford Transit Minibüs Ford Minibüs Peugeot Minibüs Peugeot Minibüs Ford Transit Minibüs Ford Transit 43 Ambulans Ford Transit Ambulans Ford Transit Ambulans Mercedes Pikap Dodge Pikap Dodge Pikap Dodge 4x Pikap Dodge 4x4 50 UP-PW Dodge Pikap Dodge 4x4 52 Kamyonet Ford Kamyonet Isuzu İtfaiye BMC Çöp Kamyonu BMC Traktör Şteyr Traktör Traktör Şteyr Traktör Şteyr Traktör Şteyr Traktör Fiat Traktör Şteyr Traktör Şteyr Traktör Newholland Traktör Newholland

17 4.1.AKADEMİK PERSONEL Dolu Kadrolar 4- İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ Araş. Araş.Gör Araş.Gör. Prof. Doç.Dr. Yard.Doç. Öğr.Gör. Okutman Uzman Gör. (ÖYP) (2547/35) Toplam Fen-Edebiyat Fakültesi Mimarlık Mühendislik Fak Tıp Fakültesi Veterinerlik Fak Ziraat Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İlahiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fak Fen Bilimleri Enstitüsü 3 3 Van Sağlık Y.O Bitlis Sağlık Y.O. 3 3 Muş Sağlık Y.O. 5 5 Van Sağ. Hiz. M.Y.O Van M.Y.O Bitlis M.Y.O Erciş M.Y.O Özalp M.Y.O Tatvan M.Y.O Hakkari M.Y.O Gevaş M.Y.O Başkale M.Y.O Hizan M.Y.O. 2 2 İlahiyat M.Y.O Adilcevaz M.Y.O Ahlat M.Y.O Türk El San. Uyg. ve Ar.M Van Gölü Çev. Arş. Mer. 1 1 Diğer Merkezler Rektörlük Orta Doğu Tek. Unv.(ÖYP) 81 Genel Toplam

18 Akademik Personel Boş Kadrolar Dereceler Unvanı 1.derece 2.derece 3.derece 4.derece 5.derece 6.derece 7.derece Toplam Profesör Doçent Yar. Doç Öğretim Gör Okutman Araştırma gör Uzman Toplam Akademik Personelinin Dolu Kadro Grafiği 2547/35 Arş Gör. ÖYP Arş.Gör Uzman Profesör Doç.Dr. Yar.Doç. Arş.Gör. Okutman Öğr.Gör. 17

19 Akademik Personel Boş Kadro Grafiği Uzman Profesör Doç.Dr. Arş.Gör. Yar.Doç Okutman Öğr.Gör. 4.2-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Birim Prof Doç.Dr. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Okutman Geldiği Ülke Tıp Fak 2 Azerbaycan Eğitim Fak Fen-Edb. Fak. 7 1 Müh.Mim Fak. 1 Ziraat Fak. 1 Toplam

20 4.3.İDARİ PERSONEL Dolu Kadrolar BİRİMİ GİH THS SHS AHS DHS YHS G.İŞÇİ K.İŞÇİ TOPLAM Fen-Edebiyat Fakültesi Mimarlık Mühendislik Fak Tıp Fakültesi Veterinerlik Fak Ziraat Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fak İlahiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü 8 8 Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Van Sağlık Y.O Bitlis Sağlık Y.O Muş Sağlık Y.O Van Sağ. Hiz. M.Y.O Van M.Y.O Bitlis M.Y.O Erciş M.Y.O Özalp M.Y.O Tatvan M.Y.O Hakkari M.Y.O Gevaş M.Y.O Başkale M.Y.O. 3 3 Hizan M.Y.O İlahiyat M.Y.O Adilcevaz M.Y.O Ahlat M.Y.O Türk El San. Uyg. Ve 5 5 Araş.Mer. Bilg. Bil. Arş. Uyg. Mer Araştırma ve Uyg. Has

21 BİRİMİ GİH THS SHS AHS DHS YHS G.İŞCİ K.İŞCİ TOPLAM Gen. Sek İdari ve Mali İşler Dai. Bşk Strateji Gel. Dai. Başk. 1 1 Personel Dai.Bşk Kütüphane Dök. Dai. Bşk Bilgi İşlem Dai.Bşk Sağlık Kül. Spor Dai.Bşk Yapı İşleri Dai. Bşk Öğrenci İşleri Dai. Başk Diğer Merkezler 6 6 Genel Toplam İdari Personel Boş Kadrolar DERECELER SINIFLAR TOPLAM GİH THS SHS AVS YHS Özelleştirme (1-13 dereceler arası; 46 Boş)( dereceler arası 29 boş) Kad.(GİH) TOPLAM

22 İdari Personelin Sınıflara Göre Dağılım Grafiği T.H.S %7 S.H.S %16 G.İ.H.S %47 Y.H.S %30 İdari Personel Boş Kadro Grafiği ÖZELLEŞTİRME Kadroları YHS GİH AHS THS SHS 21

23 5.1- Eğitim Hizmetleri Akademik Birimler 5- SUNULAN HİZMETLER FAKÜLTELER VETERİNER FAKÜLTESİ 1. Fakültenin Tarihçesi : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır 2. Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları: Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü: * Anatomi Anabilim Dalı * Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı * Biyokimya Anabilim Dalı * Fizyoloji Anabilim Dalı * Veteriner Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü: * Mikrobiyoloji Anabilim Dalı * Bakteriyoloji Bilim Dalı * İç Hastalıkları Anabilim Dalı * Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı * Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı * Döllenme ve Sun i Tohumlama Anabilim Dalı * Parazitoloji Anabilim Dalı * Patoloji Anabilim Dalı * Cerrahi Anabilim Dalı * Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı * Viroloji Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü : * Zooteknik Anabilim Dalı * Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı * Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı 1.Fakültenin Tarihçesi: EĞİTİM FAKÜLTESİ 1974 yılı öncesinde Yatılı Öğretmen Okulu olarak hizmet vermekte olan bugünkü Fakülte, yılları arasında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüş, yılları arasında ise, 2 yıllık Eğitim Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmiştir. Daha sonra, tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun a Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun gereğince, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı Van Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ne dönüştürülmüştür. YÖK Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı Kararıyla Eğitim Fakültelerinde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Böylece ülkemizin gereksinim duyduğu öğretmenleri yetiştirmek üzere Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarının 22

24 yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Eğitim Fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle, tarih ve 4306 Sayılı Kanun la yürürlüğe giren ve Eğitim- Öğretim Yılı nda uygulanmaya başlanan sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim için sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni gereksiniminin karşılanması amaçlanmıştır. Lisansüstü düzeyde öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile de daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde önemli bir adım atılmıştır. Tüm öğretmen yetiştirme programlarına, olabildiğince erken bir dönemde zorunlu bilgisayar dersi konularak, öğretmen adaylarının temel bilgisayar kullanma becerilerini kazanmaları ve bilgi teknolojilerini yakından tanımaları amaçlanmıştır. Bunun yanında, gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımı, öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesi; alan derslerinde öğretmen adaylarının bilgisayar, internet, çoklu ortam, televizyon, video, ışıldak, tepegöz gibi çeşitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde kullanmaları sağlanmıştır. Ayrıca, yeni programlarda zorunlu dersler yanında seçmeli derslere yer verilerek, öğretmen adaylarının ilgi duydukları alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmıştır. Yeni programlarla, uygulamalı olarak öğretmen adaylarının konu alanına özgü çeşitli öğretim yöntem ve stratejilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini, materyallerini, planlama ve değerlendirme etkinliklerini öğrenmeleri ve denemeleri sağlanmıştır. 2. Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları : İlköğretim Bölümü: * Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı * Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı * Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı * İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı * Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü : * Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı * Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı * Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı * Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü : * Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı * Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü : * Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı * Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bölümü : * Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü : * Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü : * Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı 23

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 36 31 67 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 23 15 38 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ Açık Öğretim İkinci Öğretim Örgün Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam Öğretim Seviyesi E K T E K T E K T E K T E K T Önlisans

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 4.08.203 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016 ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.03.0 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 9 3 0 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı Enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI

TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınavı Yapacak Öğretim Elemanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ I DERSİ ARA SINAV (VİZE) PROGRAMLARI Sınav Yapılacak Birim/Bölüm Sınavın Yapılacağı Yer Tarih

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/MYO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl 7.Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim için öğrenci

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 55 İktisat 5 Tüm İktisat (İÖ) 3 Tüm Maliye 5 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları Maliye (İ.Ö) 3 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II DERSİ ARA SINAV PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II DERSİ ARA SINAV PROGRAMI ÖNEMLİ NOT: Sınavların sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili bölümlerin her salonda en az bir gözetmen olacak şekilde görevlendirme yapmaları önemle arz olunur. Sınav görevlileri sınav başlamadan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik 5 Kimya 2 2 Biyoloji 2 2 Matematik(İÖ) 5 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI FAKÜLTELERE GÖRE YABANCI DİL I (İNGİLİZCE I- ALMANCA I- FRANSIZCA I) ŞUBE NUMARALARI

2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI FAKÜLTELERE GÖRE YABANCI DİL I (İNGİLİZCE I- ALMANCA I- FRANSIZCA I) ŞUBE NUMARALARI ALMANCA I- FRANSIZCA I) NUMARALARI YBD121 İNGİLİZCE I ADALET M.Y.O. ADALET ÖRGÜN 74 YBD101 İNGİLİZCE I ANTALYA DEVLET KON. LİSANS I ÖRGÜN 52 YBD101 İNGİLİZCE I AYŞE SAK UYGULAMALI B. YO. PAZARLAMA ÖRGÜN

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler 2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler Anabilimdalı Adı Sayı En Küçük Öyp Puanı En Büyük Öyp Puanı AHŞAP YAPILAR VE RESTORASYON ANABİLİM DALI 1 83,116 83,116 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Müh.Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik

Detaylı

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. 22726 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. 1 1 22727 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr.Gör. 3 1 22728 İletişim Fakültesi

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 436 İktisat 43 Tüm İktisat (İ.Ö) 43 Tüm Maliye 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İ.Ö) 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. 10 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

1 Kamu Yönetimi. Uluslararası İlişkiler

1 Kamu Yönetimi. Uluslararası İlişkiler ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 5 İktisat İktisat (İ.Ö) Maliye Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İ.Ö) Tüm İkt.

Detaylı

İlan No Üniversite Fakülte Bölüm ABD Kadro Sayısı En Büyük En Küçük 5231 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İlan No Üniversite Fakülte Bölüm ABD Kadro Sayısı En Büyük En Küçük 5231 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İlan No Üniversite Fakülte Bölüm ABD Kadro Sayısı En Büyük En Küçük 5231 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 3 85,944 84,644 5244 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2008 VAN Y ü z ü n c ü Y ı l Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 1 ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU Üniversitemiz, 20 Temmuz 1982 tarihli ve 41 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN 1 2008 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarihli ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz,

Detaylı

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI 1001283 Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Uzman 5 1 Tıp Fakültesi mezunu 1001271 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Arş.Gör. 6 1 1001270 Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Öğr.Gör.

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Ana Bilim Dalı Program ALES Puan Türü Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu UNİP

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANLARI KADRO SAYISI İLAN ŞARTI MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÇİNİ TASARIMI 1

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANLARI KADRO SAYISI İLAN ŞARTI MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÇİNİ TASARIMI 1 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ Ders planında yer alan derslerin en az % 25 i seçmeli derslerden oluşmalıdır. Yani toplam 240 kredi( AKTS) lik ders planında öğrencinin

Detaylı

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti. BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER: - Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Tezs.Y.Lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2013-2014 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM -1 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 015-016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI -3-4 AYNI FARKLI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 4 4 8 8 1 1 Maliye 1 1 Kamu Yönetimi İktisat TM-1

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 YLSY. com.tr ALAN PUAN GENEL YERLEŞEN ADAY BOŞ KONTEN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KODU KURUM ADI ALAN ADI TÜRÜ KONTENJAN SAYISI JAN PUAN PUAN 1102354 ADNAN MENDERES (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 1147006

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI - - -3 AYNI FARKLI TIP FAKÜLTESİ MF-3 - MF-3 İLE ALAN TÜM BÖLÜMLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 50 4

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I VİZE SINAV PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I VİZE SINAV PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I VİZE SINAV PROGRAMI Öğretim Elemanının Unvanı, Adı ve Soyadı Sınav Yapılacak Birim ve Derslik

Detaylı

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 011-01 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- SOSYAL

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESi 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I DERSİ BÜTÜNLEME PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESi 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I DERSİ BÜTÜNLEME PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESi 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I DERSİ BÜTÜNLEME PROGRAMI Öğretim Elemanı Ders Verilecek Birim/Bölüm Dersin Yapılacağı Bina

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ D43 - FARABİ- 01 Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Farabi Kurum Koordinatörü Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük

Detaylı