T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 VAN

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz; Başlangıçta son derece yetersiz bir alt yapı ile çalışmaya başlamasına rağmen, zaman içinde Türkiye nin Doğu-Güneydoğu eksenine yerleşmiş, birimlerini Van, Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı illerine yaygınlaştırmıştır. Bugün adı geçen illerde Üniversitemiz, 11 Fakülte, 16 Meslek Yüksekokulu, 3 Sağlık Yüksekokulu, 3 Enstitü, 17 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 1486 akademisyen, 1160 idari personel ve 109 vizeli işçiyle, e yaklaşan öğrenciye ve bölgemize hizmet vermektedir. Bu bakımdan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, adı geçen illerdeki en büyük araştırma ve eğitim kurumu olmasının yanı sıra, yarattığı istihdam olanakları ve alt yapı yatırımları ile bölgenin en büyük ekonomik güçlerinden biridir. Yine Üniversitemiz yarattığı kapasite ile bulunduğu yörede küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının, ticaretin, hizmet sektörünün gelişmesine olan katkılarına paralel olarak toplam yaşam kalitesinin yükseltilmesinde de etkili kurumların başında gelmektedir. Üniversitemiz çağdaş düşünceyi ön planda tutarak, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak üzere çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Ayrıca son yıllarda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü alanında meydana gelen değişikliklerin en önemli unsuru olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, bütün hükümleri ile uygulanması konusunda çalışmalarını hızla sürdüren Üniversitemiz, Mali Hizmetler Birimi ve Harcama Birimleri ile eşgüdüm içerisinde kamu kaynaklarının, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde 2006 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan ve Üniversitemizin ilk İdare Faaliyet raporu olan 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu nun Üniversitemize, Kamu Kurumlarına ve Kamuoyuna faydalı olmasını dilerim. 1

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI Akademik ve İdari Birimlerin Hizmet Alanları Sosyal Alanlar Laboratuarlar ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sunucular Kütüphane Kaynakları Makine ve Teçhizat Sayıları Taşıtlar Listesi İNSAN KAYNAKLARI Akademik Personel Dolu Kadrolar Boş Kadrolar Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İdari Personel Dolu Kadrolar Boş Kadrolar SUNULAN HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Akademik Birimler Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sağlık Hizmetleri İdari Hizmetler YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ DENETİM SONUÇLARI B- PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- GÜÇLÜ YÖNLER B- ZAYIF YÖNLER C- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER. 101 ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ 2 BEYANI

4 I-GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Üniversitemizin Stratejik Planı dönemi için hazırlanacağından Misyon ve Vizyon bilgilerine yer verilmemiştir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitelerin Yetki Görev ve Sorumlulukları 2547 Sayılı Kanunun İlgili maddelerinde (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve diğer) sayılmış olup, aynı kanunun 12. maddesi ile Üniversitelerin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 3

5 2006 YILI AKADEMİK YÖNETİM TEŞKİLATI VE YÖNETİM KADROSU * Rektörlük * Rektör Prof. Dr. Yücel AŞKIN * Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan CEYLAN * Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL * Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU * Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİNGÖL * Yönetim Kurulu * Prof. Dr. Yücel AŞKIN Rektör * Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. * Prof. Dr. Fırat CENGİZ Ziraat Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Rauf YILDIZ Eğitim Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı * Prof. Dr. Mansur KAMACI Tıp Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekanı * Prof. Dr. Nihat MERT Veteriner Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Selahattin KIYICI İlahiyat Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Recai KARAHAN Hakkari Eğitim Fak. Dekanı * Prof. Dr. Duran BOLAT Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi * Prof. Dr. Hasan YILMAZ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi * Prof. Dr. C. Olcayto SABANCI Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi * Senato * Prof. Dr. Yücel AŞKIN Rektör * Prof. Dr. Hasan CEYLAN Rektör Yardımcısı * Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL Rektör Yardımcısı * Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU Rektör Yardımcısı * Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. * Prof. Dr. Fırat CENGİZ Ziraat Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Rauf YILDIZ Eğitim Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı * Prof. Dr. Mansur KAMACI Tıp Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekanı * Prof. Dr. Nihat MERT Veteriner Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Selahattin KIYICI İlahiyat Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Recai KARAHAN Hakkari Eğitim Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Muhsin MACİT Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi * Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi * Doç. Dr. Alaattin KARACA Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü * Prof. Dr. Yalçın YETKİN Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü * Doç. Dr. Aşkın KOR Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. * Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOZAT Özalp MYO Müdürü * Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR Van Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü * Prof. Dr. C. Olcayto SABANCI Van MYO Müdürü * Öğr. Gör. Murat ÇELİK Adilcevaz MYO Müdürü * Doç. Dr. A. TÜFEKÇİOĞLU İlahiyat MYO Müdürü * Doç. Dr. Güler ŞAHİN Van SYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Ömer TERZİOĞLU Erciş MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Necat GÖRENTAŞ Gevaş MYO Müdürü 4

6 * Öğr. Gör. Safiye KÜÇÜK Tatvan MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Fevzi ERDOĞAN Bitlis SYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Tahir YAŞAR Hakkari MYO Müdürü * Öğr. Gör. Kazım BAŞ Muş SYO Müdürü * Öğr. Gör. Haşim ATALAY Ahlat MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. İrfan DAŞKIRAN Bitlis MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİNGÖL Doğubeyazıt MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. İlhan KAYA Hizan MYO Müdürü * Yrd. Doç. Dr. H. GÜDÜCÜOĞLU Yüksekova MYO Müdürü * Doç. Dr. Nahit AKTAŞ Başkale MYO Müdürü * Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü * Dekanlıklar * Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU * Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat CENGİZ * Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf YILDIZ * Mühendislik-Mimarlık Fak. Dek. Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU * Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mansur KAMACI * Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat MERT * İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin KIYICI * İktisadi ve İdari Bil. Fak. Dek. Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ * Güzel Sanatlar Fakültesi Dek. Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK * Hakkari Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai KARAHAN * Enstitüler * Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Doç. Dr. Aşkın KOR * Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Alaattin KARACA * Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yalçın YETKİN * Yüksekokullar * Adilcevaz MYO Müdürü Öğr. Gör. Murat ÇELİK * Ahlat MYO Müdürü Öğr. Gör. Haşim ATALAY * Bitlis MYO Müdürü Öğr. Gör. İrfan DAŞKIRAN * Bitlis SYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fevzi ERDOĞAN * Erciş MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer TERZİOĞLU * Gevaş MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat GÖRENTAŞ * Hakkari MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tahir YAŞAR * İlahiyat MYO Müdürü Doç. Dr. A. TÜFEKÇİOĞLU * Muş SYO Müdürü Öğr. Gör. Kazım BAŞ * Özalp MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOZAT * Tatvan MYO Müdürü Öğr. Gör. Safiye KÜÇÜK * Van MYO Müdürü Prof. Dr. C. Olcayto SABANCI * Van SYO Müdürü Doç. Dr. Güler ŞAHİN * Van Sağ. Hiz. MYO Müdürü Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR * Doğubeyazıt MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİNGÖL * Hizan MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. İlhan KAYA * Yüksekova MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. GÜDÜCÜOĞLU * Başkale MYO Müdürü Doç. Dr. Nahit AKTAŞ * Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR 5

7 * Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları * Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. B. C. TANRITANIR * Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alaattin KARACA * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Salih MERCAN * Araştırma ve Uygulama Merkezleri * Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU * Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Uzman Sema SANCAK * Türk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. İlhan BAŞGÖZ * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. M. Salih MERCAN * Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZGÖKÇE * Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER * Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şevket ALP * Sert Kabuklu Meyveleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OĞUZ * Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai KARAHAN * Van Gölü Çev. Tar. ve Kül. Değ. Arş. ve Uyg. Merkezi Müdür V. Dr. Mehmet KULAZ * Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. T. Zahit AĞAOĞLU * Van Gölü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şevket ALP * Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü - * Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Uzman Sema SANCAK * Yeşil Alan Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bünyamin YILDIRIM * Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa SARI * Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rauf YILDIZ * Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN * Genel Sekreterlik * Prof. Dr. Işık TEPE Genel Sekreter * Salih YURTKURAN Genel Sekreter Yardımcısı * Daire Başkanlıkları * Cenap ÜNSAL Personel Daire Başkanı * Dursun ÖZDEMİR Strateji Geliştirme Daire Başkanı * F. Ahmet KARATAŞ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı * Selahattin KIRAN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı * Salih AVCI İdari ve Mali İşler Daire Başkanı * Emin DEMİRÖRS Öğrenci İşleri Daire Başkanı * İsmail ÇETİNKAYA Kütüphane ve Dok. Daire Başkan V. 6

8 * Hukuk Müşavirliği * Okyar SOYDAN Hukuk Danışmanı * Suzan ŞANLI Avukat * Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü * Kemal KUŞMAN İşletme Müdürü * Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü * Nalan AKGÜN Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. * Sivil Savunma Uzmanlığı * Gürsel İZCİER Sivil Savunma Uzman V. * Yazı İşleri Müdürlüğü * Şükran YURTKURAN Yazı İşleri Şube Müdürü 7

9 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-FİZİKSEL YAPI 1.1- Akademik ve İdari Birimlerin Hizmet Alanları Birimler Blok Sayısı Alanı (m2) Rektörlük İdare Binası FAKÜLTELER Fen Edebiyat Fakültesi Veteriner Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fak. (il Fak) Araştırma ve Uygulama Has YÜKSEKOKULLAR Muş S.Y.O Van S.Y.O Van M.Y.O Bitlis M.Y.O Tatvan M.Y.O Hakkari M.Y.O Ahlat M.Y.O Özalp M.Y.O Adilcevaz M.Y.O Erciş M.Y.O Gevaş M.Y.O Merkezi Derslik Merkezi Laboratuar+ Derslikler Merkezi Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi Yapı Dairesi Atölyeler Uygulama Çiftliği 8 6,600 Uygulama Fırını Toplam

10 1.2- Sosyal Alanlar Birimler Blok Sayısı Alanı (m2) Sosyal Tesisler Mediko Sosyal Merkezi Spor Tes. Soy. Evi Kapalı Spor Salonu Kapalı Halı Saha Açık Spor Tesisleri 6700 Misafirhane Merkezi Kafeterya Konferans Salonu Çarşı Binası Süt Fabrikası Kampus Personel Lojmanları 244 daire Hakkari M.Y.O. Personel Lojmanı Toplam Laboratuarlar Laboratuar adı Sayısı Fen-Edebiyat Fakültesi 19 Mimarlık Mühendislik Fakültesi 10 Tıp Fakültesi 9 Veterinerlik Fakültesi 27 Ziraat Fakültesi 15 Eğitim Fakültesi 6 Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi 14 Van S.Y.O 2 Bitlis S.Y.O 4 Muş S.Y.O 2 Van Sağ.Hiz. M.Y.O 1 Van M.Y.O 23 Bitlis M.Y.O 1 Erciş M..O 6 Tatvan M.Y.O 4 Hakkari M.Y.O 2 Adil cevaz M.Y.O 2 Ahlat M.Y.O 2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 Toplam Laboratuar 152 9

11 2-ÖRGÜT YAPISI SENATO REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER MERKEZLER BÖLÜMLER GENEL SEKRETER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM MERKEZİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETER YARDIMCILARI ZİRAAT FAKÜLTESİ VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. ARŞ. MERKEZİ TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR BİL. ARŞ. VE UYG. MERKEZİ ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ BÖLÜM BŞK. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞ. MÜD. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLİM ARAŞTIRMA VE UYG. MERKEZİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞ. MÜD. TIP FAKÜLTESİ İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.LIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU SERT KAB. MEY. ARŞ. VE UYG. MERKEZİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI VETERİNER FAKÜLTESİ ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRK EL SAN. ARŞ VE UYG. MERKEZİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU VAN GÖLÜ ÇEV. TAR. KÜL. DEĞ. ARŞ.UYG. M. KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (*) TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU VAN KEDİSİ ARŞ. VE UYGULAMA MERKEZİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTE ARŞİVİ HAKKARİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (*) BİTLİS MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKARİ MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞUBEYAZIT MESLEK YÜKSEKOK(*) VAN GÖLÜ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ DENEYSEL TIP ARŞ. VE UYG. MERKEZİ (*) Henüz eğitim-öğretime başlamamış okullar MUŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KANIK TURİZM VE OTEL İŞL. YÜK. (*) KADIN SORUNLARI ARŞ. VE UYG. MERK. STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERK AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU (*) UZAKTAN ALGILAMA MERKEZİ SÜREKLİ EĞİTİM (YÜSEM) MERKEZİ BİTLİS SAĞLIK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU (*) SAĞLIK ARŞ. VE UYG. MERKEZİ TÜRK KÜLTÜRÜ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ 10

12 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3.1 Bilgi ve Teknolojik kaynaklar BİRİM Bilgisayar Yazıcı Faks Projektör Kitap Süreli Yayın. Fotokopi Tarayıcı Barkod Okuyucu Barkod yazıcı Mikroskop Evrak İmha Mak. Güç Kaynak. Çim.Biç.Mak. Elk. Süpürge Fen-Edb. Fak Eğitim Fakültesi Tıp Fak Veterinerlik Fak Müh.Mim. Fak Ziraat Fak İk.İd.Blm. Fak İlahiyat Fak Güzel San. Fak Sağ.Bil.Enst Fen Bil.Enst Sos.Bil.Enst Van S.Y.O Bitlis S.Y.O Muş S.Y.O Van M.Y.O Bitlis M.Y.O Erciş M.Y.O Özalp M.Y.O Tatvan M.Y.O Hakkari M.Y.O Gevaş M.Y.O Van Sağ Hiz.M.Y.O Başkale M.Y.O 3 1 İlahiyat M.Y.O Adilcevaz M.Y.O Ahlat M.Y.O Araş. ve Uyg. Has Özel Kalem

13 BİRİM Bilgisayar Yazıcı Faks Projektör Kitap Süreli Yayın. Fotokopi Tarayıcı Barkod Okuyucu Barkod yazıcı Mikroskop Evrak İmha Mak. Güç Kaynak. Çim.Biç.Mak. Elk. Süpürge Strateji Gel.Dai.Bşk İd.ve.Mal.İş.Da.Bşk Sağ. Kül.Sp.Dai.Bşk Yapı İşleri Dai.Bşk Kütüphane ve Dök.Dai. Bşk Personel Dai. Bşk Öğrenci İşleri Dai. Bşk Bilgisayar Bil. Ar. Uyg. Mer Bölümler 3 3 Bilimsel Ar.Prj.Bşk Toplam Sunucular 1 Adet Web Server Pentium IV tabanlı, Windows işletim sistemi 1 Adet Posta Sunucusu Pentium IV tabanlı, Linux işletim sistemi 1 Adet DNS Server Pentium IV tabanlı, Linux İşletim Sistemi 1 Adet Ftp ve Domain Server Pentium IV tabanlı, Linux İşletim Sistemi 2 Adet Personel ve öğrenci oto.için server Pentium IV tabanlı, Windows İşletim Sistemi 1 Adet Personel Maaş Otomasyonu için server Pentium IV tabanlı, Windows İşletim Sistemi 1 Adet oracle database server 3 Adet Cisco router (bu routerlara bağlı modemlerle lojman ve bazı birimlere dial-ap internet bağlantı hizmeti verilmektedir. 12

14 3.3 Kütüphane Kaynakları Kütüphanede Bulunan Kaynakların Türlerine Göre Dağılımı Kitaplar Süreli Yayınlar 1123 Elektronik Yayınlar Tam Metin Kitap Veri Tabanları 1 a) Elektronik Kitap (Tam Metin) Tam Metin Dergi Veri Tabanları 13 a) Elektronik Dergi (Tam Metin) Bibliyografik Veri Tabanları 4 Atıf Veri Tabanları 2 Cd-rom Veri Tabanları 2 Kartografik Materyaller Cd 320 Dvd 4 Disket 27 Harita 1 Ses Kaseti 17 Video Kaset Makine ve Teçhizat Sayıları Makine ve Cihazlar Listesi ADET Tıbbi Cihaz lık komple playine makinesi 2 40 lık kalınlık makinesi 1 50 lik kalınlık makinesi 1 60 lık şerit testere makinesi 2 Ağır tip freze makinesi 2 Lazeri 2500 PF jampikli yatar makinesi 1 Yatar daire testere makinesi 1 Hidrolik ısıtma kaplama pres makinesi 1 Şaküllü freze makinesi 1 Bant zımpara makinesi 1 Otomatik masif yapıştırma makinesi 1 Otomatik tutkal sürme makinesi 1 Silikonlu toz emme makinesi litrelik hava kompresörü 1 Kompresör 1 Kulbağa tipi kriko 2 Lift 1 Lastik sökme makinesi 1 Pres lastik üstü makinesi 1 Kaynak makinesi 1 Küçük boy yıkama makinesi 1 Akü şarj redresörü 1 Delici kırıcı matkap 1 Kırıcı hitli 1 Kırıcı ve delici hitli 1 Trançer 1 Ataklı matkap 1 Büyük boy kaynak makinesi 1 13

15 Makine ve Cihazlar Listesi ADET Sac bükme makinesi 1 Küçük boy jeneratör 1 Platform 1 5 tonluk pres makinesi 1 Meridyen fonksiyonlu telefon santrali (12 telefon makinesi ile birlikte) 1 Traktör 2 Greyder 1 Yükleyici 1 Kazıcı 1 Forklift Taşıtlar Listesi Sıra No: Cinsi Markası Modeli 1 Otobüs Mercedes Otobüs Mercedes Otobüs Mercedes Otobüs Isuzu Otobüs Isuzu Otobüs Otoyol Otobüs Kargo Otobüs V Otobüs V Otobüs Mercedes Otobüs V Otobüs V Otobüs Belde Otobüs M.A.N Otomobil Renault Otomobil Kartal Otomobil Renault Otomobil Kartal Otomobil Kartal Otomobil Kartal L Otomobil Kartal L Otomobil Kartal L Otomobil Renault 9 GTE Otomobil Renault Concorde Otomobil Ford Taunus Otomobil Kartal SL Otomobil Kartal SL Otomobil Kartal SL Otomobil Kartal SL Otomobil Doğan SLX Otomobil Kartal Otomobil Kartal

16 Sıra No: Cinsi Markası Modeli 33 Otomobil Kartal Minibüs Peugeot Minibüs Ford Minibüs Ford Transit Minibüs Ford Transit Minibüs Ford Minibüs Peugeot Minibüs Peugeot Minibüs Ford Transit Minibüs Ford Transit 43 Ambulans Ford Transit Ambulans Ford Transit Ambulans Mercedes Pikap Dodge Pikap Dodge Pikap Dodge 4x Pikap Dodge 4x4 50 UP-PW Dodge Pikap Dodge 4x4 52 Kamyonet Ford Kamyonet Isuzu İtfaiye BMC Çöp Kamyonu BMC Traktör Şteyr Traktör Traktör Şteyr Traktör Şteyr Traktör Şteyr Traktör Fiat Traktör Şteyr Traktör Şteyr Traktör Newholland Traktör Newholland

17 4.1.AKADEMİK PERSONEL Dolu Kadrolar 4- İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ Araş. Araş.Gör Araş.Gör. Prof. Doç.Dr. Yard.Doç. Öğr.Gör. Okutman Uzman Gör. (ÖYP) (2547/35) Toplam Fen-Edebiyat Fakültesi Mimarlık Mühendislik Fak Tıp Fakültesi Veterinerlik Fak Ziraat Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İlahiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fak Fen Bilimleri Enstitüsü 3 3 Van Sağlık Y.O Bitlis Sağlık Y.O. 3 3 Muş Sağlık Y.O. 5 5 Van Sağ. Hiz. M.Y.O Van M.Y.O Bitlis M.Y.O Erciş M.Y.O Özalp M.Y.O Tatvan M.Y.O Hakkari M.Y.O Gevaş M.Y.O Başkale M.Y.O Hizan M.Y.O. 2 2 İlahiyat M.Y.O Adilcevaz M.Y.O Ahlat M.Y.O Türk El San. Uyg. ve Ar.M Van Gölü Çev. Arş. Mer. 1 1 Diğer Merkezler Rektörlük Orta Doğu Tek. Unv.(ÖYP) 81 Genel Toplam

18 Akademik Personel Boş Kadrolar Dereceler Unvanı 1.derece 2.derece 3.derece 4.derece 5.derece 6.derece 7.derece Toplam Profesör Doçent Yar. Doç Öğretim Gör Okutman Araştırma gör Uzman Toplam Akademik Personelinin Dolu Kadro Grafiği 2547/35 Arş Gör. ÖYP Arş.Gör Uzman Profesör Doç.Dr. Yar.Doç. Arş.Gör. Okutman Öğr.Gör. 17

19 Akademik Personel Boş Kadro Grafiği Uzman Profesör Doç.Dr. Arş.Gör. Yar.Doç Okutman Öğr.Gör. 4.2-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Birim Prof Doç.Dr. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Okutman Geldiği Ülke Tıp Fak 2 Azerbaycan Eğitim Fak Fen-Edb. Fak. 7 1 Müh.Mim Fak. 1 Ziraat Fak. 1 Toplam

20 4.3.İDARİ PERSONEL Dolu Kadrolar BİRİMİ GİH THS SHS AHS DHS YHS G.İŞÇİ K.İŞÇİ TOPLAM Fen-Edebiyat Fakültesi Mimarlık Mühendislik Fak Tıp Fakültesi Veterinerlik Fak Ziraat Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fak İlahiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü 8 8 Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Van Sağlık Y.O Bitlis Sağlık Y.O Muş Sağlık Y.O Van Sağ. Hiz. M.Y.O Van M.Y.O Bitlis M.Y.O Erciş M.Y.O Özalp M.Y.O Tatvan M.Y.O Hakkari M.Y.O Gevaş M.Y.O Başkale M.Y.O. 3 3 Hizan M.Y.O İlahiyat M.Y.O Adilcevaz M.Y.O Ahlat M.Y.O Türk El San. Uyg. Ve 5 5 Araş.Mer. Bilg. Bil. Arş. Uyg. Mer Araştırma ve Uyg. Has

21 BİRİMİ GİH THS SHS AHS DHS YHS G.İŞCİ K.İŞCİ TOPLAM Gen. Sek İdari ve Mali İşler Dai. Bşk Strateji Gel. Dai. Başk. 1 1 Personel Dai.Bşk Kütüphane Dök. Dai. Bşk Bilgi İşlem Dai.Bşk Sağlık Kül. Spor Dai.Bşk Yapı İşleri Dai. Bşk Öğrenci İşleri Dai. Başk Diğer Merkezler 6 6 Genel Toplam İdari Personel Boş Kadrolar DERECELER SINIFLAR TOPLAM GİH THS SHS AVS YHS Özelleştirme (1-13 dereceler arası; 46 Boş)( dereceler arası 29 boş) Kad.(GİH) TOPLAM

22 İdari Personelin Sınıflara Göre Dağılım Grafiği T.H.S %7 S.H.S %16 G.İ.H.S %47 Y.H.S %30 İdari Personel Boş Kadro Grafiği ÖZELLEŞTİRME Kadroları YHS GİH AHS THS SHS 21

23 5.1- Eğitim Hizmetleri Akademik Birimler 5- SUNULAN HİZMETLER FAKÜLTELER VETERİNER FAKÜLTESİ 1. Fakültenin Tarihçesi : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır 2. Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları: Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü: * Anatomi Anabilim Dalı * Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı * Biyokimya Anabilim Dalı * Fizyoloji Anabilim Dalı * Veteriner Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü: * Mikrobiyoloji Anabilim Dalı * Bakteriyoloji Bilim Dalı * İç Hastalıkları Anabilim Dalı * Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı * Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı * Döllenme ve Sun i Tohumlama Anabilim Dalı * Parazitoloji Anabilim Dalı * Patoloji Anabilim Dalı * Cerrahi Anabilim Dalı * Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı * Viroloji Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü : * Zooteknik Anabilim Dalı * Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı * Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı 1.Fakültenin Tarihçesi: EĞİTİM FAKÜLTESİ 1974 yılı öncesinde Yatılı Öğretmen Okulu olarak hizmet vermekte olan bugünkü Fakülte, yılları arasında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüş, yılları arasında ise, 2 yıllık Eğitim Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmiştir. Daha sonra, tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun a Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun gereğince, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı Van Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ne dönüştürülmüştür. YÖK Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı Kararıyla Eğitim Fakültelerinde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Böylece ülkemizin gereksinim duyduğu öğretmenleri yetiştirmek üzere Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarının 22

24 yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Eğitim Fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle, tarih ve 4306 Sayılı Kanun la yürürlüğe giren ve Eğitim- Öğretim Yılı nda uygulanmaya başlanan sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim için sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni gereksiniminin karşılanması amaçlanmıştır. Lisansüstü düzeyde öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile de daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde önemli bir adım atılmıştır. Tüm öğretmen yetiştirme programlarına, olabildiğince erken bir dönemde zorunlu bilgisayar dersi konularak, öğretmen adaylarının temel bilgisayar kullanma becerilerini kazanmaları ve bilgi teknolojilerini yakından tanımaları amaçlanmıştır. Bunun yanında, gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımı, öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesi; alan derslerinde öğretmen adaylarının bilgisayar, internet, çoklu ortam, televizyon, video, ışıldak, tepegöz gibi çeşitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde kullanmaları sağlanmıştır. Ayrıca, yeni programlarda zorunlu dersler yanında seçmeli derslere yer verilerek, öğretmen adaylarının ilgi duydukları alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmıştır. Yeni programlarla, uygulamalı olarak öğretmen adaylarının konu alanına özgü çeşitli öğretim yöntem ve stratejilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini, materyallerini, planlama ve değerlendirme etkinliklerini öğrenmeleri ve denemeleri sağlanmıştır. 2. Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları : İlköğretim Bölümü: * Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı * Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı * Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı * İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı * Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü : * Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı * Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı * Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı * Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü : * Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı * Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü : * Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı * Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bölümü : * Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü : * Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü : * Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı 23

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Yirminci kuruluş yılını kutlayan Üniversitemiz kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI KASIM-2010 PERFORMANS PROGRAMI 2011 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2012 KIRKLARELİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı K I R K L A R E L İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 ZONGULDAK Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER...

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı