Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çevre Korumaya Katkýnýz...11 Cihazýn Tanýtýmý...12 Donaným...13 Fýrýn Kumandasý...13 Oto Sensör...13 Güvenlik Sistemleri...13 Çalýþtýrma Kilidi...13 Emniyet Kapatmasý...13 Soðutma Faný...13 Havalandýrmalý Kapak Piroliz Ýþlemi Ýçin Kapak Kilidi...13 Enerji Tasarrufu Olanaklarý Kullaným Önerileri Nem Ýlaveli Piþirme "Nem Ýlaveli Piþirme" için Tarifler PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler...15 Piroliz-Temizlik Fonksiyonu...15 Aksesuar...16 Korumalý Tepsi, Standart Tepsi ve Izgara FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi...17 FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Montajý...17 FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sisteminde Yer Deðiþtirme...18 Besin Termometresi...18 Açacak...18 Kireç Çözme Tabletleri Plastik Hortum Miele home...19 Bilgilerin Gösterilmesi...19 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...19 Gelecekte Evde...19 Diðer Bilgiler...19 Kumanda Üniteleri...20 Sensörkü Tuþlar...20 Ekran...21 Ana menü...21 Semboller

3 Ýçindekiler Program Türleri...24 Çalýþtýrma...26 Ana Ayarlarýn Giriþi...26 Cihazýn Temizlenmesi ve Ýlk Isýtma...27 Otomatik Programlar...28 Elle Kolay Kullaným...29 Geniþletilmiþ Elle Kumanda...30 Program Türünün Seçimi...30 Isý Derecesini Deðiþtirme...30 Süre/Baþlatma Saati/Son (Otomatik Kapatma) Otomatik Kapatma...31 Otomatik Kapatmalý Gecikmeli Baþlatma...32 Otomatik Kapatmalý Piþirme Ýþleminin Akýþý...32 Verilen Piþirme süresinin Deðiþtirilmesi veya Silinmesi Isýtma Sürecinin Deðiþtirilmesi...33 Fýrýnýn Önceden Isýtýlmasý...34 Nem Azaltma...35 Program Türünün Deðiþtirilmesi Özel Programlar...36 "Özel Programlar" Menüsü Özel Programlarýn Oluþturulmasý...37 Özel Programlarýn Çaðýrýlmasý...37 Nem Ýlaveli Piþirme...38 Otomatik Programlar...39 Gece Fýrýnda Piþirme...39 "Nem Ýlaveli Piþirme" Programý Buhar Püskürtmelerinin Sayýsý ve Zamaný...40 "Nem Ýlaveli Piþirme" Programý Kalan Suyun Buharlaþmasý...42 Kalan Suyun Buharlaþma Süreci...42 Kalan Suyu Hemen Buharlaþtýrýnýz...42 Kalan Suyu Buharlaþtýrma Ýþleminin Durdurulmasý...43 Kireç Çözme...43 Kýsa Süre-Çalar Saati (Yumurta Saati)

4 Ýçindekiler Ayarlar Lisan...45 Güncel Saat...46 Gösterge...46 Zaman Formatý...46 Ayar Aydýnlatma...46 Ana Menü Katalizatör...47 Fan Süresini Uzatma...48 Piroliz...48 Isýtma Süreci...48 Baþlatma/Start...49 Önerilen Isý Dereceleri...49 Ekran...49 Kontrast Parlaklýk Ses Gücü...50 Sinyal Sesleri Frekans...50 Tuþ Sesi...50 Güvenlik...51 Çalýþtýrma Kilidi...51 Cihaz Çalýþýrken Kilitleme...51 Birimler Isý Derecesi...52 Bayiler...52 Fabrika Ayarý...52 Test Enstitüsü için Bilgiler sayýlý Avrupa Normuna Uygun Test Yemekleri sayýlý Avrupa Normuna Uygun Enerji Verimi Sýnýfý

5 Ýçindekiler Temizlik ve Bakým...54 Cihazýn Ön Yüzü...54 Aksesuar...55 Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi Izgara, Tel Raflar Besin Termometresi...55 FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi...55 Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Yaðlanmasý...56 PerfectClean-Kaplama Emaye Piþirme Alaný...59 Piþirme Alanýnýn Elle Temizliði Kapaðýn Çýkarýlmasý...62 Kapak Parçalarýnýn Ayrýlmasý...63 Kapaðýn Takýlmasý...66 FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Çýkarýlmasý Tel Raflarýn Çýkarýlmasý...68 Üst Isýtma-/Gril Rezistansýnýn Katlanmasý...68 Kireç Çözme...69 Kireç Çözme Ýþleminin Baþlama Saati...69 Kireç Çözme Ýþlemi (Tablo) Kireç Çözme Ýþlemine Hazýrlýk...70 Kireç Çözme Ýþleminin Uygulanmasý...70 Arýza ve Hatalar...72 Müþteri Hizmetleri...75 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...76 Elektrik Baðlantýsý...78 Montaj Ölçü Çizimleri...79 Cihaz ölçüsü ve dolap kesiti...79 Cihaz Yüzünün Detay Ölçüleri...80 Fýrýn Montajý

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verebilir. Fýrýný çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Kullanma kýlavuzunun içinde cihazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Böylece meydana gelebilecek zararlardan kendinizi ve cihazýnýzý korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz! Kullaným Kurallarý Bu fýrýn evlerde ve ev benzeri ortamlarda, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer çalýþma ortamlarýnda. çiftlik evlerinde. otellerde, motellerde, kahvaltý veren pansiyonlarda ve benzeri yerlerde kullanýlabilir. Fýrýný sadece evlerde fýrýnda kek ve börek piþirme, kýzartma, gril, yemek piþirme, dondurulmuþ gýdalarýn çözülmesi, konserve ve besinleri kurutmak için kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki iþler için kullanýlamaz. Kullaným kurallarýný dikkate almadan veya yanlýþ kullanýmdan kaynaklanan zararlar için üretici firma sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn fýrýna dokunmalarýna izin vermeyiniz. Fýrýnýn kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri ýsýnýr. Çocuk cildi büyüklere göre daha hassas olduðu için yüksek ýsýdan hemen etkilenebilir. Dikkat yanýk tehlikesi! Piroliz iþlemi sýrasýnda fýrýnýn ön tarafý normal çalýþma þartlarýna göre çok fazla ýsýnýr. Çocuklarýnýzý piroliz iþlemi uygulanýrken fýrýndan uzak tutunuz, fýrýný ellemelerine engel olunuz. Yanýk tehlikesi! 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý montaj- ve bakým veya tamirler sonucunda fýrýný kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bu zararlarý karþýlamaz. Montaja baþlamadan önce fýrýnýn gözle görülür bir hasarý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz tehlikeye girebilir! Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun döþenmiþ koruyucu bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye tesisatý kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan (cereyan çarpmasý gibi) üretici firma sorumlu deðildir. Fýrýnýn baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketi üzerindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn bozulmamasý için bu verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin deðilseniz elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr. Bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). Fýrýnýnýzý ancak montajý yapýldýktan sonra güvenli bir þekilde kullanabilirsiniz. Fýrýnýn kasasýný asla açmaya kalkmayýnýz. Cereyan ileten parçalara olasý bir temas veya elektrikli ve mekanik yapý parçalarýnýn deðiþtirilmesi sýrasýnda sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn da fonksiyonlarý bozulabilir. Fýrýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firmanýn yetki verdiði uzman teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sýrasýnda fýrýnýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Cihazýn þebekeden ayrýlmasý ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde gerçekleþir: evdeki sigorta kapatýlýr, vidalý sigorta tamamen yuvasýndan çýkartýlýr, cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Fiþi prizden çýkartmak için kablodan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Arýzalý parçalar ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu þart yerine getirildiðinde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. Baðlantý kablosunun hasar görmesi durumunda üretici firmanýn yetkili kýldýðý uzman bir personel tarafýndan özel bir baðlantý kablosu ile deðiþtirilebilir. Bu fýrýnýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak güvenlik þartlarýný iyi bilen ve cihazýn güvenle kullanýlmasýný saðlayabilen uzman ve yetkili personel/ firma tarafýndan yapýlabilir. Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn bulunduðu alanda yüksek ýsý meydana gelir! Fýrýna yemek sürerken veya çýkartýrken veya fýrýný kullanýrken koruyucu mutfak eldiveni kullanýnýz. Özellikle Üst Isýtma-/Gril rezistansýna dikkat ediniz. Yanýk tehlikesi! Kýzgýn yað ile hazýrlanan yiyeceklerde cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Kýzgýn yað alev alabilir. Yangýn tehlikesi! "Büyük Gril ", "Küçük Gril" ve "Turbo Gril" programlarýnda önerilen gril sürelerine baðlý kalýnýz. Çok uzun gril süreleri gril malzemesinin kurumasýna ve alev almasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! "Büyük Gril ", "Küçük Gril" ve "Turbo Gril" programlarýný küçük ekmekleri piþirmek veya ekmek ve baharatlý otlarý kurutmak için kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Bunun yerine "Turbo +" veya "Üst-Alt- Isýtma" programlarýndan birini kullanabilirsiniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yemeklerin hazýrlanmasý sýrasýnda kimi zaman alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsý nedeniyle alkol buharlaþýr. Bu buhar çok sýcak olan rezistansýn tutuþmasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! Fýrýnýn içinde saklamak istediðiniz yiyeceklerin üstüne bir kapak koyunuz. Yemeklerden çýkacak olan nem fýrýnýn içinde korozyona neden olabilir. Ayrýca üstleri örtüldüðü takdirde yemekler kurumazlar. Kalan ýsýyý yemekleri sýcak tutmak için kullanacaksanýz fýrýný kapatmayýnýz. Seçilmiþ olan programý açýk býrakýnýz ve en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Cihazý asla kapatmayýnýz. Fýrýnýn içindeki nem yükselir ve kondense su nedeniyle fýrýnýn içinde korozyon meydana gelebilir. kumanda paneli, mutfak tezgahý veya dolaplar zarar görebilir. "Üst-Alt Isýtma"/ "Alt Isýtma"/"Yoðun Piþirme" programlarýnda fýrýn tabanýna asla aluminyum folyo sermeyiniz. Oluþan yoðun ýsý nedeniyle emaye çatlayabilir veya yer yer kalkabilir. Bu sebeple fýrýn tabanýna tava, tencere veya tepsiler koymayýnýz. Farklý marka bir tepsiyi fýrýna sürerken alt kenar ile fýrýn tabaný arasýnda en az 6 cm bir mesafe býrakýlmasýna dikkat ediniz. Fýrýnýn yüzeyi henüz sýcak iken tepsiye veya fýrýnýn içine soðuk su dökmeyiniz. Oluþan su buharý haþlanmalara neden olabilir. Isý deðiþimi sonucunda emaye zarar görebilir. Yiyeceklerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmasýna dikkat ediniz. Besinlerin içindeki bulunabilecek olasý bakteriler ancak yeterli yüksek ýsýda ( 70 C) ve yeterli uzun bir sürede ( 10 dak.) yok olabilirler. Yemeðin yeterli derecede ýsýndýðýndan emin deðilseniz, daha uzun bir süre seçiniz. Yemeði alt üst ediniz veya karýþtýrýnýz. Sadece fýrýn için uygun plastik kaplarý kullanabilirsiniz. Diðer plastik kaplar yüksek ýsýda erir. Fýrýn zarar görebilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fýrýn içinde konserve kutularýnda yemek piþirmeyiniz. Burada yüksek basýnç oluþur. Konserve kutularý patlayabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Fýrýnýn içinde tencere, tava gibi malzemeleri bir yerden bir yere çekmeyiniz. Fýrýnýn tabaný zarar görebilir. Fýrýn kapaðý üzerine oturmayýnýz ve aðýr malzemeler koymayýnýz. Cihaz hasar görür. Fýrýn kapaðýnýn en fazla aðýrlýk kaldýrma kapasitesi 15 kg.dýr. Cihazý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý fýrýn çevresindeki kolay tutuþabilen maddelerin alev almasýna sebep olabilir. Piroliz iþlemini baþlatmadan önce tel raflar ve sonradan alýnabilen aksesuar da dahil olmak üzere fýrýnýn içindeki bazý aksesuarlarý dýþarý alýnýz. Piroliz iþlemi sýrasýnda oluþan yüksek ýsý nedeniyle aksesuarlar zarar görebilir. Sadece özel Miele besin termometresini kullanýnýz. Besin termometresi deðiþtirilecekse, yerine tekrar orijinal Miele besin termometresi satýn alýnmalýdýr. Bu termometreyi yetkili Miele servislerinde bulabilirsiniz. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasýndan dolayý meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Aksesuar Ancak Miele firmasýnýn izin verdiði aksesuarlar takýlabilir veya kullanýlabilir. Aksi halde cihaz garanti kapsamýndan çýkartýlýr ve tüketici bu haklardan faydalanamaz. 10

11 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý taþýnma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. BU malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöðe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmesine yardýmcý olunuz. Lütfen eskiyen cihazýnýzý evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 11

12 Cihazýn Tanýtýmý H 5681 BP Kumanda Paneli Piroliz Ýþlemi için Kapak Kilidi Kablosuz Besin Termometresi Alýcý Antenli Üst-Alt Isýtma-/Gril Rezistansý Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirmede Buhar Giriþ Delikleri Fýrýn Arka Sacýnda Fan Delikleri Beþ Sýra Sürgülü Tel Raflar Buharlama Sistemi Doldurma Borusu Kablosuz Besin Termometresi Saklama Yuvasý Kapak 12

13 Donaným Fýrýn Kumandasý Fýrýn kumandasý sayesinde fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril iþlemlerinin yanýnda aþaðýdaki olanaklardan da faydalanabilirsiniz: güncel saat, çalar saat, piþirme programlarýnýn zaman programlamasý, "Özel Programlarýn" kayýt edilmesi, otomatik programlarýn kullanýmý, kiþisel ayarlarýn seçimi. Oto Sensör Bu sensör þunlarý kumanda eder: otomatik programlarýn piþirme sürelerini. Ekranda bununla ilgili bir gösterge vardýr. soðutma fanýnýn çalýþmaya devam etmesini. piroliz iþleminin süresini. Güvenlik Sistemleri Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi sayesinde fýrýnýn istenmeyen kiþiler tarafýndan kullanýmý engellenir, ayný isimli bölümü okuyunuz. Emniyet Kapatmasý Fýrýn olaðandan daha uzun bir süre çalýþmaya devam ediyorsa, bu sistem devreye girer. Sürenin uzunluðu seçilen program türüne baðlýdýr. Soðutma Faný Her piþirme iþleminde soðutma faný otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýðýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk hava ile karýþýmý saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný hala çalýþmaya devam eder, böylece fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmesini engel olur. Havalandýrmalý Kapak Kapak camý ýsý yansýtmalý bir kaplama ile kaplanmýþtýr. Fýrýn çalýþýrken hava kapaktan geçirilir ve en dýþtaki cam böylece soðuk kalýr. Kapaðý bir araya getiren parçalar birbirinden ayrýlabilir. Piroliz Ýþlemi Ýçin Kapak Kilidi Piroliz temizliði baþlarken cihazýn kapaðý kilitlenir. Bu kilit ancak piroliz iþlemi bittikten sonra fýrýn içindeki ýsý 280 C dereceye düþtükten sonra açýlýr. 13

14 Donaným Enerji Tasarrufu Olanaklarý Aydýnlatma Cihazýn fabrika ayarýnda devam eden bir piþirme iþleminde fýrýn lambasý 15 saniye sonra kapanýr, "Ayarlar Aydýnlatma" bölümüne bakýnýz. Kapak Kontak Þalteri Kapak açýldýðýnda kontak þalteri otomatik olarak çalýþýr. Devam eden piþirme iþleminde rezistansý çalýþtýrýr ve programýn türüne göre sýcak hava fanýný kapatýr. Böylece bir kýzartmaya sos ilave edildiðinde gereksiz ýsý kaybýný önler. Ayný zamanda fýrýn lambasý açýlýr. Enerji Tasarrufu Modu Bir otomatik programýn veya otomatik kapatmalý bir piþirme iþleminin sonunda belirli bir süre cihaz kullanýlmazsa fýrýn enerji tasarrufu amacýyla kapanýr. Bu süre seçilen ayarlara baðlýdýr (program türü, ýsý derecesi, süre gibi). Güncel saat gösterilir veya ekran kararýr, "Ayarlar Güncel Saat Göstergesi" bölümüne bakýnýz. Kalan Isýdan Faydalanma Otomatik kapatmalý programlarda veya besin termometresi kullanýlan programlarda fýrýn rezistansý piþirme iþleminin sonuna doðru kendiliðinden kapanýr. Bunun yerine kalan ýsý geçer. Piþirme iþlemini bitirmek için kalan ýsý yeterli olacaktýr. Ekranda ay wird "Enerji Tasarrufu Süreci" görülür. Soðutma faný ve seçilen programa göre sýcak hava faný açýk kalýr. 14

15 Donaným Kullaným Önerileri BU kitapçýk kullanma kýlavuzu ile birlikte verilmektedir. Burada aþaðýdaki konulara ait ayrýntýlý bilgiler bulacaksýnýz: Otomatik programlar Besin termometresi Fýrýnda Piþirme Kýzartma Düþük Isýda Piþirme Gril Çözme Konserve Hazýr Yemeklerin Hazýrlanmasý Otomatik Programlar için Tarifler Nem Ýlaveli Piþirme Bu fonksiyon ekmek veya et gibi besinlerin nem ilave edilerek daha güzel piþmesini saðlar. Nem ilaveli piþirme otomatik programlarda bulunur ve ayrý olarak da kullanýlabilir. "Nem Ýlaveli Piþirme" için Tarifler Nem ilaveli otomatik programlarýn kullanýmý veya "Nem Ýlaveli Piþirme" programý ile bilgiler veya yemek tarifleri için cihazýnýzýn kullanma kýlavuzuna ek olarak verilen kitapçýktan yararlanýnýz. PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler PerfectClean-kaplama malzemeler: Tel raflar Fýrýn tepsisi Standart tepsi Izgara Yapýþmayý önleyen bu mükemmel kaplama sayesinde yiyecekler yapýþmaz ve temizlik iþlerini de çok kolaylaþtýrýr. FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi de PerfectClean-kaplamalýdýr. Bu kaplama yüzeyleri daha parlak gösterdiði için görünümü etkilemektedir. Piroliz-Temizlik Fonksiyonu Cihazýn piþirme alaný Piroliz programýnda temizlenebilir. Piroliz iþleminde fýrýn 400 C dereceye kadar ýsýtýlýr. Mevcut kirler yüksek ýsýda parçalanýr ve küle dönüþür. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz. 15

16 Donaným Aksesuar Cihazla birlikte verilen aksesuarlar aþaðýda yazýlýdýr. Diðer aksesuarlarý Miele yetkili servislerinden veya Miele bayilerinden alabilirsiniz; "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bkz. Korumalý Tepsi, Standart Tepsi ve Izgara Tepsi, standart tepsi ve ýzgara tel raflarýn kýzaklarý arasýna sürülür. Tepsilerin ve ýzgaranýn yanýnda dýþarý kaymayý engelleyen çýkýntýlar mevcuttur. Ancak kaldýrýlarak yerinden kaldýrýlabilir. Fýrýn tepsisini üzerine yerleþtirilmiþ ýzgara ile birlikte kullanýnýz. Tepsiyi tel raflarýn arasýna sürünüz ve üzerine otomatik olarak ýzgarayý oturtunuz. 16

17 Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Montajý Fýrýn soðumuþ olmalýdýr. Yanýk tehlikesi! FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini her rafa takabilir ve fýrýndan tamamen dýþarý çekebilirsiniz. Üstüne tepsi veya ýzgarayý yerleþtirmeden önce sürgü sistemini tam olarak fýrýna sürünüz. Baðýmsýz sürgü sistemi bir rafýn iki destek kanalý arasýna takýlýr. Üzerinde Miele- yazýsý olan kýsým saða monte edilecektir. Montaj sýrasýnda sürgü sistemini birbirinden ayýrmayýnýz. Tepsi veya ýzgaranýn dýþarý kaymamasý için sürgü sistemi týrnaklarý arasýnda olmasýna dikkat ediniz: Sürgü sistemini önde iki kanalýn arasýna oturtunuz (1.) ve fýrýnýn içine sürünüz (2.). Baðýmsýz sürgü sisteminin taþýma kapasitesi em fazla 15 kilodur. Baðýmsýz sürgü sistemini alttaki raf kanallarý arasýna yerleþtiriniz (3.). Eðer sürgü sistemleri monte edildikten sonra rahat çalýþmazsa, bir kereliðine kuvvetlice dýþarý doðru çekiniz. 17

18 Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sisteminde Yer Deðiþtirme Fýrýn soðumuþ olmalýdýr. Yanýk tehlikesi! FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini dýþarý çýkarýp baþka bir rafa yerleþtirmek isterseniz: Besin Termometresi Cihazýnýzda bir adet kablosuz besin termometresi bulunmaktadýr. Besin termometresi kapaktaki yuvasýnda saklanmalýdýr. Her kullanýmdan sonra besin termometresini bu yuvaya sokunuz. Termometrenin yuvasýna tam olarak oturmasýna dikkat ediniz, aksi halde fýrýn kapaðý kapanýrken zarar görebilir. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini önden kaldýrýnýz ve tel kýzak boyunca dýþarý doðru çekiniz. Daha sonra istediðiniz tel rafa takýnýz, " Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Montajý" bölümüne bakýnýz. Besin termometresinin kullanýmý ile ilgili bilgileri "Kullaným Önerileri" kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Açacak Bu açma aleti ile yandaki lambanýn kapaðýný açabilirsiniz. Kireç Çözme Tabletleri Plastik Hortum Bu aksesuar cihazýn kireç çözme iþleminde gerekli olacaktýr. 18

19 Miele home Miele home sisteminde iletiþim sistemine sahip cihazlar elektrik þebekesi sayesinde bir göstergeye / çalýþma durumlarý ile ilgili bilgiler gönderir. Bu kullanma kýlavuzu iletiþim sistemine sahip bir fýrýný anlatmaktadýr. Bu fýrýn sonradan alýnacak bir iletiþim modülü ile Miele home sistemine baðlanabilir. Bilgilerin Gösterilmesi SüperVision Ev Cihazý Ekranda iletiþim sistemine sahip birkaç cihazýn çalýþma durumlarý gösterilebilir. InfoControl XIC 2100 Mobil gösterge cihazlarý ile ev aletlerinin çalýþma durumlarý hakkýnda ses ve görsel olarak bilgi (evinizin yakýnlarýnda) alýnabilir.. Her iki göstergeden ayný zamanda faydalanabilirsiniz. Sonradan Alýnabilen Aksesuar Gerekli: Ýletiþim Modülü XKM 2000 SV Alýnabilir: Mobil gösterge cihazý: InfoControl XIC 2100 Aksesuarla birlikte ayrý montaj- ve kullanma kýlavuzu verilmektedir. Gelecekte Evde Miele home sistemi takýldýðý yerden sökülebilir. Ýlerde iletiþim sistemine sahip ev aletleri, örneðin bir bilgisayar yardýmýyla veya bir mobil telefon ile kontrol ve kumanda edilebilir. Diðer Bilgiler Miele home, SüperVision ve ilerdeki olanaklarla ilgili diðer bilgileri internette adresinde bulabilirsiniz. 19

20 Kumanda Üniteleri Cihazýn kumandasý bir ekran üzerinden ve ekranýn altýnda ve yanýnda bulunan elektronik sensörlü tuþlarla yapýlýr. Bunlar parmak dokunuþu ile çalýþýr. Her parmak dokunuþu bir sinyal ile onaylanýr. Bu sinyal sesinin gücünü isterseniz deðiþtirebilirsiniz ve kapatabilirsiniz ("Ayarlar - Ses Gücü-Tuþ Sesi" bölümüne bakýnýz). Sensörkü Tuþlar Anlamlarý Sensörlü Tuþlar Cihaz açýkken ekranda bu sensörlü tuþlarýn dizilimi görülür. Bir iþlemde kullanýlabilecek sensörlü tuþlar ýþýklandýrýlmýþtýr. 0 9 Sensörlü-Sayýsal Tuþlar Bu tuþlar ýsý veya süre verileceði zaman gösterilir. Sensörlü AÇMA/KAPAMA Tuþu Cihazý açmak ve kapatmak için kullanýlýr. Sensörlü Clear Tuþu Son girdiyi silmek için kullanýlýr. Sensörlü Kýsa Süre Uyarýcýsý(yumurta saati) Örneðin yumurta piþirmek için kýsa bir süre seçilir. 20

21 Kumanda Üniteleri Ekran Burada program türleri, ýsý dereceleri, piþirme süreleri, otomatik programlar ve ayarlar ile ilgili bütün bilgileri görebilirsiniz. Sensörlü tuþu ile cihaz açýldýktan sonra ekranda seçilebilir menü noktalarýný gösteren bir liste ile ana menü görülür. Menü noktasýnýn yanýnda aydýnlatýlmýþ sensörlü tuþa dokunarak bir menü noktasý seçiniz. Ana menü Turbo + Üst-Alt Isýtma Büyük Gril Piroliz Çözme Aydýnlatma Küçük Gril Turbo Nem Ýlaveli Piþirme Yoðun Piþirme Üst Isýtma Otomatik Kýzartma Turbo Gril Alt Isýtma Kireç Çözme Otomatik Düþük Isýda Piþirme Özel Programlar Ayarlar 21

22 Kumanda Üniteleri Semboller Ekranda yazý ile birlikte semboller de gösterilir: Semboller Anlamlarý Menü noktasýna bir sensörlü tuþ baðlanýr ve bununla menü noktasý seçilebilir. Bir listede üç menü noktasýndan daha fazla nokta varsa, ekranda saðda "oklar" görülür. Baðlanan sensörlü tuþlara dokunarak listede yukarý veya aþaðý doðru "gezinebilirsiniz". Bir listede gezinirken en sonra yan yana çizgiler görülür. Daha sonra tekrar listenin baþýna dönülür. / Ekranda aydýnlatýlan süre ve ýsý dereceleri bu tuþlarla azaltýlabilir veya yükseltilebilir. Bu verileri sensörlü sayýsal tuþlarla da girebilirsiniz. geri OK ile onayladýktan sonra tekrar liste gösterilir. O anda seçtiðiniz ayarý iþaretler. Bundan önce " " gösterilmez. Kumanda için diðer bilgileri iþaretleyiniz. Bu bilgi penceresini "OK" ile onaylayarak siliniz. Çalýþtýrma kilidi devreye alýnmýþtýr, "Ayarlar Güvenlik" bölümüne bakýnýz: açýk = Cihaz kullanýma kapalý. kapalý = Cihaz kullanýlabilir. Bir kýsa süre ayarlanmýþtýr. 22

23 Kumanda Üniteleri Bir program seçildiðinde yapýlan ayara göre þu semboller görülebilir: Sembol Anlamlarý Süre Son Baþlama saati Ýþlem bitti Hýzlý-Isýtma Süreci, Hýzlý-Kýzartmaya baþlama süreci Isýtma süreci, Kýzartmaya baþlama süreci Besin termometresi kullanýmýnda çekirdek ýsý Turbo +, Turbo Yoðun piþirme Nem ilaveli piþirme Otomatik kýzartma Üst-Alt Isýtma Üst Isýtma Alt Isýtma Çözme Büyük Gril Küçük Gril Turbo Gril Otomatik Program, Düþük Isýda Piþirme Aydýnlatma Piroliz 23

24 Program Türleri Farklý yemek tariflerinin hazýrlanabilmesi için kullanýmýnýza çeþitli programlar sunulmuþtur. Cihazýnýzdaki sistemler: Üst-Isýtma/Gril rezistansý (fýrýn tavaný altýnda) Alt ýsýtma rezistansý (fýrýn tabaný altýnda) Halka rezistans (fan havalandýrma delikleri arkasýnda) Fan (fan havalandýrma delikleri arkasýnda) Buharlama sistemi Programýn türüne göre bu sistemler farklý kombinasyonlarda kullanýlabilir, [ ] içindeki açýklamalara bakýnýz. Program Türü Turbo + [ + ] Turbo [ + + ] Yoðun Piþirme [ + + ] Nem Ýlaveli Piþirme [ + + ] Otomatik Kýzartma [ + ] Çözme [ + ] Açýklamalar Fýrýnda piþirme ve kýzartma iþlemleri için uygundur. Birden fazla rafta ayný zamanda yemek piþirilebilir. Isý hava akýmý nedeniyle gýdalara daha çabuk ulaþtýðý için ýsý ayarý "Üst-Alt Isýtma" programýna göre daha düþüktür. Bir rafta piþirme ve kýzartma için kullanýlýr. Üstü meyveli ýslak kekler için uygundur. Yassý hamur iþleri ve kýzartma için uygun deðildir, kýzartma sosu çok çabuk kararýr. Fýrýnda piþirme ve kýzartma için nem korumalý bir programdýr. Kýzartma için kullanýlýr. Kýzartmaya baþlarken fýrýn önce yüksek bir ýsý ayarýna getirilerek ýsýtýlýr (230 C). Bu ýsýya ulaþýldýktan sonra cihaz kendiliðinden ayarlanan ýsý derecesine (kýzartmaya devam ýsýsý) düþer. Dondurulmuþ malzemelerin bozulmadan çözülmesi için uygun bir programdýr. 24

25 Program Türleri Program Türü Üst-Alt Isýtma [ + ] Üst-Isýtma [ ] Alt Isýtma [ ] Büyük Gril [ ] Küçük Gril [ ] Turbo Gril [ + ] Otomatik [Programa göre] Düþük ýsýda piþirme [ + ] Açýklamalar Geleneksel tariflerde adý geçen piþirme ve kýzartmalar için uygundur. Sufle yapmak için kullanýlýr. Daha eski tarifleri uygularken cihazýn ýsý derecesini 10 daha düþük tutunuz. Piþirme süresi deðiþmez. Piþen malzemenin üstünün biraz daha kýzarmasý isteniyorsa, piþirme süresinin sonunda bu sistem seçilir. Piþen malzemenin altýnýn biraz fazla kýzarmasý için piþirme süresinin sonuna doðru seçilen bir programdýr. Gerekli enfraruj ýþýnlarýn üretilebilmesi için rezistansýn tamamý açýlýr ve kor rengini alýr. Büyük miktarda yassý gril malzemesinin grili için kullanýlýr (örneðin: biftek gibi). Büyük kalýplardaki malzemenin üstünün kýzarmasý için seçilir. Gerekli enfraruj ýþýnlarýn üretilebilmesi için rezistansýn sadece iç bölümü açýlýr ve kor rengini alýr. Az miktarda yassý gril malzemelerinin grili için kullanýlýr(örn.: biftek gibi). Küçük kalýplardaki malzemelerin üstünün kýzarmasý için uygundur. Rosto ve piliç gibi büyük çaptaki gril malzemelerinin grili için uygundur. Isý ayarý "Büyük Gril"/"Küçük Gril " programýna göre daha düþüktür, ýsý hava akýmý ile malzemeye hemen ulaþýr. Kullanýlabilecek otomatik program listesi çaðýrýlýr. Etin yumuþacýk piþirilmesi için uygun bir programdýr. 25

26 Çalýþtýrma Ana Ayarlarýn Giriþi Cihaz elektrik þebekesine baðlandýktan sonra fýrýn otomatik olarak açýlýr. Hoþ Geldiniz Yazýsý Önce ekranda "Miele - Hoþ Geldiniz" yazýsý görülür. Arkasýndan fýrýn çalýþtýrmak için gerekli olan bir kaç tane ayarlar ile ilgili sorusu göreceksiniz. Ekrandaki bilgileri izleyiniz. Lisan Ayarý Önce kullanmak istediðiniz lisaný seçiniz: Ýstediðiniz lisan ekranda görülünceye kadar listede " / Lisanýn sol tarafýndaki sensörlü tuþa dokununuz. Yapýlan seçim yanýnda bir onay iþareti ile gösterilir. Seçiminizi "OK" yazýsýnýn yanýndaki sensörlü tuþa dokunarak onaylayýnýz. Zaman Formatý Þimdi zaman formatý sorusu gelecektir. Fýrýn fabrikadan çýkarýlýrken zaman formatý 24-saatlik bir düzen ile ayarlanmýþtýr. Ýstediðiniz zaman formatýnýn sol yanýndaki sensörlü tuþa dokununuz. R Yapýlan seçim bir onay iþareti ile gösterilir. Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Güncel Saat Ayarý Daha sonra güncel saati ayarlayýnýz. Saatler aydýnlatýlmýþtýr. Sensörlü sayýsal tuþlarla saatleri ayarlayýnýz ve "OK" ile onayladýktan sonra dakikalarý ayarlayýnýz ve OK ile onaylayýnýz. Güncel Saat Göstergesi Sonunda kapatýlan cihazýn güncel saat göstergesinin nasýl çalýþacaðýný belirleyiniz, bunun için "Ayarlar Güncel Saat Gösterge" bölümüne bakýnýz. açýk Güncel saat ekrandan devamlý gösterilir. 60 saniye için açýk Güncel saat sadece bu zaman bölümü içinde gösterilir. gösterilmez Ekran kararýr. Ýstediðiniz ayarýn solunda bulunan sensörlü tuþa dokununuz. "OK" ile onayladýktan sonra ekranda : cihazýnýzda Miele home-sisteminin bulunduð iþareti görülür. çalýþtýrma iþleminin baþarý ile tamamlandýðý gösterilir. Son rapor "OK" ile onaylandýktan sonra cihazýnýz çalýþmaya hazýr durumdadýr. Yanlýþlýkla istemediðiniz bir lisaný seçmeniz durumunda "Ayarlar Lisan " bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz. 26

27 Çalýþtýrma Cihazýn Temizlenmesi ve Ýlk Isýtma Cihazýn üzerindeki ýkartýnýz. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerileri dikkate alýnýz. Fýrýný kullanmadan önce: aksesuarý fýrýndan çýkarýnýz ve temizleyiniz. fýrýný bir kere boþ ýsýtýnýz, böylece ilk ýsýtma sýrasýnda oluþan kokular yok olur gider. Cihazý ýsýtmadan önce fýrýndaki toz ve ambalaj artýklarýný temizlemek için fýrýnýn içini ýslak bir bezle siliniz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Cihaz açýlýr ve ekranda ana menü görülür. "Turbo +" yanýndaki sensörlü tuþa dokununuz. Ekranda ýsý derecesi olarak 160 C aydýnlatýlarak önerilir. En yüksek dereceyi (250 C) ayarlayýnýz. Bunun için yanýndaki sensörlü tuþu veya sensörlü sayýsal tuþlarý kullanabilirsiniz. "OK" yanýndaki sensörlü tuþa dokununuz. Boþ fýrýný en az bir saat ýsýtýnýz. Bu süre içinde mutfaðýn iyice havalandýrýlmasýný saðlayýnýz. Kokularýn diðer odalara sýzmasýný önleyiniz. Isýma iþlemini otomatik olarak da kapattýrabilirsiniz, "Otomatik Kapatma" bölümünü okuyunuz. Fýrýný kapattýktan sonra oda sýcaklýðýna düþünceye kadar bekleyiniz. Fýrýn soðuduktan sonra fýrýnýn içini hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz ve temiz bir bezle kurulayýnýz. Fýrýnýn içi kuruduktan sonra kapaðýný kapatabilirsiniz. 27

28 Otomatik Programlar Fýrýnýnýz rahat ve mükemmel yemekler piþirmenizi saðlayacak sayýsýz otomatik programlarla donatýlmýþtýr. Yemeðiniz için uygun olan programý seçiniz ve ekrandaki önerileri izleyiniz. Otomatik programlarý ana menüde "Otomatik" menü noktasýnda bulabilirsiniz. Cihazý sensörlü tuþu ile açýnýz. "Otomatik" yazýsýný seçiniz. Ekranda þu liste görülür: Kekler Hamur iþi Ekmek Karma tahýllý ekmek Küçük ekmek Pizza Et Av eti Kanatlýlar Balýk Sufle/Graten Dondurulmuþ yemekler Isýtma (Tabakta yemek ýsýtma) Tatlýlar Düþük ýsýda piþirme Þabat-Programý Ýstediðiniz menü noktasýný seçiniz. Diðer seçenekler gösterilir. kadar geçen her adýmý ekranda görebilirsiniz. Programýna göre aþaðýdaki konularla ilgili detaylý bilgiler verilecektir: Kýzartma- veya fýrýn kalýplarý, Raf sýralarý, Besin termometresi kullanýmý, Nem korumalý programlarda gerekli olan su miktarý, Piþirme süresi. Önerileri izleyiniz. Yemek tariflerinin de bulunduðu otomatik programlara ait diðer bilgileri "Kullaným Önerileri" ve "Nem Ýlaveli Piþirme" tarifi kitapçýklarýnda bulabilirsiniz. 28

29 Elle Kolay Kullaným Cihazý açýnýz, program türünü ve ýsý derecesini seçiniz ve piþirme iþleminin sonunda cihazý tekrar kapatýnýz. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Cihazý sensörlü tuþu ile açýnýz. Ana menü gösterilir. Program türü seçilir. Seçilen programýn alt menüsü ekranda gösterilir ve önerilen ýsý derecesi aydýnlatýlýr. Gösterilen alandaki ýsý derecesi gerekirse deðiþtirilir. Fýrýn rezistansý ve soðutma faný açýlýr. Ekranda piþirme iþleminin akýþýný izleyebilirsiniz. Program adýnýn ve ýsý derecesinin yanýnda ayarlanan ýsýya ulaþýncaya kadar "Isýma süreci" veya "Hýzlý-Isýtma süreci" gösterilir. Seçilen ýsýya ilk defa ulaþýldýðýnda eðer devrede ise bir sinyal sesi duyulur, "Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz. Daha sonra ekranda "Ýþlem devam ediyor" yazýsý görülür. "Deðiþtirme" noktasýný seçtiðinizde deðiþtirilebilecek (örneðin: seçilen ýsý derecesi)tüm menü noktalarý tekrar gösterilir. Piþirme iþleminin sonunda cihazý sensörlü tuþu ile kapatýnýz ve yemeði fýrýndan çýkartýnýz. Bir piþirme iþlemi bittikten sonra, oluþan nemin fýrýnýn içine, kumanda paneline ve mutfak dolaplarýna sinmemesi ve daðýlmasý için soðutma faný çalýþmaya devam eder. Fan sensörlü kumanda ile kapatýlýr. Bu fabrika ayarýný isterseniz kapatabilirsiniz, "Ayarlar Soðutma Faný Süresini Uzatma" böl.bak. 29

30 Geniþletilmiþ Elle Kumanda Kolay elle kumandanýn yanýnda cihazýn otomatik kapatýlmasý için geniþletilmiþ bir kullaným olanaðý mevcuttur. Bunun dýþýnda ýsýtma sürecini ve fýrýn içindeki nemi ayarlayabilirsiniz. Program Türünün Seçimi Cihazý açýnýz. Programýn adýný seçiniz. Program seçildikten sonra ekranda bir piþirme iþlemi için verebileceðiniz veya deðiþtirebileceðiniz diðer menü noktalarý görülür: Isý derecesi Çekirdek Isý -- C (Çekirdek ýsý ancak besin termometresi kullanýldýðýnda ekranda görülür, "Kullaným Önerileri", "Besin Termometresi" bölümüne bakýnýz) Süre Baþlama saati Son Isýtma süreci (sadece "Turbo +", "Otomatik kýzartma", "Üst-Alt Isýtma" programlarýnda görülür) Nem azaltma Program türünü deðiþtirme Isý Derecesini Deðiþtirme Bir program seçildiðinde, ekranda bir ýsý derecesi önerilir ve deðiþtirilebilecek ýsý sýnýrý gösterilir. Cihaz fabrikadan teslim edilirken önerilen ýsý dereceleri þöyle ayarlanmýþtýr: Turbo C Turbo C Otomatik Kýzartma* C Nem Ýlaveli Piþirme C Yoðun Piþirme C Üst-Alt Isýtma C Üst Isýtma C Alt Isýtma C Turbo Gril C Küçük Gril C Büyük Gril C Çözme 25 C * Kýzartmaya baþlama derecesi yakl. 230 C, Kýzartmaya devam derecesi 160 C Önerilen ýsý derecesi sizin yemek tarifinize uyuyorsa "OK" ile onaylayýnýz. Önerilen ýsý derecesi sizin tarifinize uymuyorsa, bu iþlem için ýsýyý deðiþtiriniz. Önerilen ýsý derecesini kiþisel alýþkanlýklarýnýza göre kalýcý olarak ayarlayabilirsiniz, "Ayarlar Önerilen Isý Dereceleri" bölümüne bakýnýz. Önerilen ýsý derecesi sizin tarifinize uymuyorsa, bu piþirme için dereceyi kendi isteðinize göre deðiþtiriniz, "Ayarlar Önerilen Isý Derecesi" bölümüne bakýnýz. 30

31 Geniþletilmiþ Elle Kumanda Süre/Baþlatma Saati/Son (Otomatik Kapatma) Yemek piþirme iþlemi süre, baþlama saati ve bitirme saati verilerek otomatik olarak kapatýlabilir veya açýlabilir- ve kapatýlabilir. Süre Burada bir piþirme iþlemi için gerekli olan süreyi veriniz. Bu süre sona erdikten sonra fýrýn rezistansý otomatik olarak kapan?r. Girilebilecek en uzun süre 12 saat olabilir. Besin termometresi kullanýlacaksa bir "süre" verilemez. Burada piþirme iþleminin süresi çekirdek ýsýya ulaþmaya baðlýdýr. Baþlama Saati Bununla bir piþirme iþleminin baðlanmasý gereken saati ayarlayabilirsiniz. Fýrýn rezistansý bu zaman diliminde otomatik olarak açýlýr. "Baþlama saati" besin termometresi kullanýmý dýþýnda ancak "Süre" veya "Son" ile baðlantýlý olarak kullanýlabilir. Son Bununla piþirme iþleminin bitmesi gereken saat dilimini belirleyebilirsiniz. Fýrýn rezistansý tam bu saatte otomatik olarak kapanýr. Bir besin termometresi kullanýldýðýnda bir "Bitirme Saati" verilemez. Bu durumda piþirme iþleminin bitiþ saati çekirdek ýsýya ulaþmaya baðlýdýr. Otomatik Kapatma Bir piþirme iþleminin otomatik kapatýlmasý için "Süre" veya "Bitirme Saati/Son" menüsünü seçiniz ve istediðiniz zaman dilimini veriniz. Örnek: Saat 11:45. Yemeðinizin 30 dakikaya ihtiyacý var ve saat 12:15 de piþmiþ olmalýdýr. "Süre" menüsünü seçiniz ve saati 0:30 olarak giriniz veya "Son" menüsünü seçiniz ve saati 12:15 olarak giriniz. Bu saat dolduktan sonra veya tam bu saatte piþirme iþlemi kapatýlýr. 31

32 Geniþletilmiþ Elle Kumanda Otomatik Kapatmalý Gecikmeli Baþlatma Otomatik açýlma ve kapanma kýzartma için önerilir. Fýrýnda piþirme programý çok önceden seçilmemelidir. Hamur kuruyabilir ve hamurun içindeki kabartma tozu etkisini kaybedebilir. Bir piþirme iþlemini otomatik açabilmek ve kapatabilmek için piþirme saatini Süre ve Son Baþlama saati ve Süre veya Baþlama saati ve Bitirme saatini verebilirsiniz. Süre ve Son Örnek: Saat 11:30. Yemeðinizin 30 dakikaya ihtiyacý var ve saat 12:30 da piþmiþ olmalýdýr. "Süre" menüsünü seçiniz ve saati 0:30 olarak giriniz. Daha sonra "Son" menüsünü seçiniz ev saati 12:30 olarak giriniz. "Baþlama saati" otomatik olarak hesaplanýr. Ekranda "Baþlama saati 12:00" olarak gösterilir. Tam bu saate piþirme iþlemi baþlar. Otomatik Kapatmalý Piþirme Ýþleminin Akýþý Baþlayýncaya kadar: program ve seçilen ýsý derecesi gösterilir. "Baþlama saati" gösterilir. Baþladýktan sonra gerekli ýsýya ulaþýlýncaya kadar ýsýtma süreci izlenebilir. Bu ýsýya ulaþýldýktan sonra eðer devrede ise bir sinyal sesi duyulur, "Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz. Isýtma Sürecinden SonraFett "kalan süre" gösterilir. kalan sürenin akýþý kontrol edilebilir. Piþirme bitmeden kýsa bir süre önce fýrýn rezistansý kapanýr. Kalan ýsýdan faydalanma devreye girer. Piþirme iþlemini bitirmek için mevcut ýsý yeterli olacaktýr. "Enerji tasarrufu süreci" gösterilir. Soðutma faný ve programýn türüne göre sýcak hava faný çalýþmaya devam eder. Piþirme Ýþleminin Sonunda programýn türüne göre sýcak hava faný da kapanýr. ekranda "Ýþlem bitti" yazýsý ve sembolü görülür. sinyal sesi fonksiyonu devrede ise bir sinyal sesi duyulur, "Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz. 32

33 Geniþletilmiþ Elle Kumanda En Sonunda fýrýn içindeki nemli hava kumanda paneline, dolaplara ve fýrýnýn içine sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder. Fan sensör kumandalý olarak kapatýlýr. Fabrikada yapýlan bu ayarý isterseniz deðiþtirebilirsiniz, bunun için "Ayarlar - Soðutma Faný Süresini Uzatma" bölümüne bakýnýz. belirli bir süre içinde fýrýnda baþka bir iþlem yapýlmazsa, fýrýn enerji tasarrufu amacýyla otomatik olarak kapanýr. Bu süre seçilen ayarlara baðlýdýr (program türü, ýsý derecesi, süre gibi). Verilen Piþirme süresinin Deðiþtirilmesi veya Silinmesi "Deðiþtiriniz" yazýsý seçildiðinde deðiþtirilebilecek bütün menü noktalarý ekranda gösterilir. Ýstediðiniz menü noktasýný seçiniz ve deðiþtiriniz. Verilen süreyi sensörlü tuþu ile siliniz. Bir elektrik kesintisinde tüm veriler silinir. Isýtma Sürecinin Deðiþtirilmesi "Turbo +", "Otomatik Kýzartma" ve "Üst- Alt Isýtma" programlarýnda ekranda "Isýtma Süreci" menü noktasý þu seçeneklerle gösterilir: hýzlý (fabrika ayarý) Cihazýn mümkün olan en kýsa sürede hýzla istenilen ýsý derecesine ulaþabilmesi için üst ýsýtma-/gril rezistansý, halka rezistans ve fan ayný anda açýlýr. Ekranda sembolü gösterilir. normal Sadece seçilen programa uygun rezistanslar açýlýr, "Program Türleri" bölümüne bakýnýz. Ekranda sembolü gösterilir. Hýzlý ýsýtma süreci çok fazla kararmamalarý için belirli hamur iþlerinde (bisküvi, küçük kurabiye, pizza gibi)kapatýlmalýdýr. Hýzlý-Isýtmanýn Kapatýlmasý bir piþirme iþlemi için: "Isýtma süreci" ve "normal" menü noktalarýný seçiniz. 100 C'nin altýnda bir ýsý ayarý yapýldýðýnda Hýzlý-Isýtma süreci kapanýr. genelde: "Ayarlar Isýtma süreci" bölümüne bakýnýz. 33

34 Geniþletilmiþ Elle Kumanda Fýrýnýn Önceden Isýtýlmasý Çoðu yemekleri soðuk fýrýna koyarak ön ýsýtma sürecindeki ýsýdan faydalanabilirsiniz. Sadece birkaç yemek çeþidi için fýrýn önceden ýsýtýlmalýdýr. Turbo + programýnda esmer ekmek piþirilir, rozbif ve fileto kýzartýlýr. Üst-Alt Isýtma programýnda kýsa sürede kek ve kurabiye piþirilir (yakl. 30 dakikaya kadar), hassas hamurlar piþirilir (Bisküvi), esmer ekmek piþirilir, rozbif ve fileto kýzartýlýr. Ön Isýtma için: Programý ve ýsý derecesini seçiniz. Isýtma sürecini bekleyiniz. Ayarlanan ýsý derecesine ulaþýldýðýnda sinyal sesi açýksa,i bir sinyal duyulur "Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesi" böl.bak. Daha sonra piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Pizza ve bisküvi ve küçük kurabiyeler gibi hassas hamurlarda ön ýsýtma sýrasýnda hýzlý-ýsýtma sürecini kapatýnýz. Çünkü bu malzemeler üstten gelen ýsý ile çok çabuk kýzarýrlar. 34

35 Geniþletilmiþ Elle Kumanda Nem Azaltma Bu fonksiyon üstü gevrek olmasý lazým gelen yiyeceklerde seçilmelidir, örneðin dondurulmuþ kýzartmalýk patates gibi. Ayný þekilde üstü meyveli ýslak kekler veya elmalý kekler gibi hamurlarda bu fonksiyon uygun olacaktýr. Program Türünün Deðiþtirilmesi Bu menü noktasý ile seçilmiþ olan program türünü deðiþtirebilirsiniz. Verilen süreler saklý kalýr. "Nem azaltma " fonksiyonu her programda kullanýlabilir. Bu fonksiyondan iyi bir netice almak için bir piþirme programý baþlarken çalýþtýrýnýz. "Nem Azaltma" iþlemi her piþirme programý için ayrýca devreye alýnmalýdýr. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Cihazý sensörlü tuþu ile açýnýz. Programýn türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Ekranda liste gösterilir. "Nem Azaltma" noktasýný seçiniz ve "açýk" yazýsýný onaylayýnýz. 35

36 Özel Programlar Sýk sýk kullandýðýnýz 25 kadar yemek tarifini bir özel program adý altýnda hafýzaya alabilirsiniz ve kadar programa kadar Menü "Özel Programlar" menüsü altýnda tekrar arayabilirsiniz. Bunun için: bir otomatik programýn sonunda "hafýzaya alýnýz " menü noktasýný seçiniz ve bir program adý veriniz. "Özel Programlar" menüsünü seçiniz. Dört kademeli bir piþirme iþlemine kadar kombinasyon yapabilir ve bunlarý bir program adý altýnda hafýzaya alabilirsiniz. "Özel Programlar" Menüsü Özel programlar hafýzaya alýndýðýnda ekranda þu liste görülür: seçiniz Özel programlarý çaðýrýnýz ve "hemen baþlatýnýz" veya "daha geç baþlatýnýz". oluþturunuz Özel programlar oluþturabilirsiniz. deðiþtiriniz Mevcut programlarý gösterebilir ve deðiþtirebilirsiniz. siliniz Mevcut programlarý tek tek silebilirsiniz. Ýsterseniz bütün özel programlarý ayný anda silebilirsiniz, "Ayarlar Fabrika Ayarý Özel Programlar" böl.bak. Ana Menüye Mevcut programlardan 3 programa kadar ana menüye ilave yapabilirsiniz. Bu deðiþikliði geri almak için "Ayarlar Fabrika Ayarý Ana Menü" bölümüne bakýnýz. 36

37 Özel Programlar Özel Programlarýn Oluþturulmasý Özel programlar hafýzaya alýndýktan sonra, piþirme iþlemi için gerekli adýmlarý belirleyebilmek için önce "oluþturunuz" menü noktasýný seçiniz. Daha sonra diðer noktalarý uygulayýnýz. "Özel Programlar" menüsünü seçiniz. Ýstediðiniz programý seçiniz ve onaylayýnýz. Gerekirse önerilen ýsý derecesini deðiþtiriniz. Bir süre veriniz veya besin termometresi kullanýlýyorsa bir çekirdek ýsý belirleyiniz ve bu verileri onaylayýnýz. Ayarlarý kontrol ediniz ve bunu "devam" yazýsý ile onaylayýnýz. Baþka piþirme dilimleri de ekleyebilirsiniz. Örneðin: ilk programdan sonra baþka bir program da kullanýlacaksa. Bunu uygulama þekli yukarýda yazýldýðý gibidir. Sonunda istediðiniz raf sýrasýný seçiniz. "Devam" yazýsý ile onayladýktan sonra önceden verilen program isimlerini seçebilir veya bir özel program adý belirleyebilirsiniz. Bunun için: Oklarýn yanýndaki sensörlü tuþlara dokunarak harfleri veya sayýlarý seçiniz. Ýstediðiniz iþaret görüldükten sonra "iþareti seçiniz" noktasý ile onaylayýnýz. Daha sonra iþaret üst satýrda "Ýsim" kelimesinin yanýnda görülür. Diðer iþaretleri seçiniz. "Ýþaretleri siliniz" menü noktasý ile yanlýþ girilen bilgileri düzeltebilirsiniz. ""Boþluk" ile arada boþluk býrakýnýz. Programýn ismini "OK" ile onaylayýnýz. Özel Programlarýn Çaðýrýlmasý Ana menüde "Özel Programlar alt menü noktasýný seçiniz". 37

38 Nem Ýlaveli Piþirme Piþirme iþleminde oluþan nemi korumak amacýyla cihazda bulunan bir buharla sistemi ile "Nem Ayarý" yapýlýr. Burada solda kumanda panelinin altýnda bulunan borudan su çekilir. Nem ilaveli piþirme iþlemlerinde sadece su kullanýnýz. Diðer sývýlar cihazýn bozulmasýna sebep olabilir. Su piþirme iþlemi sýrasýnda buhar þeklinde fýrýnýn içine verilir. Buhar giriþi Nem korumalý fýrýnda piþirme, kýzartma veya piþirme iþlemlerinde buhar giriþi ve hava akýmý piþirme ve kýzarma iþlemlerinin eþit ve mükemmel olmasýný saðlar: Mis gibi ve üstü parlak, gevrek ekmekler; fýrýndan alýnmýþ gibi küçük ekmekler ve kruvasanlar; yumuþacýk ve üstü kýzarmýþ fakat kurumamýþ etler; mükemmel piþirilmiþ lezzetli sufleler ve bunun gibi daha birçoklarý. Yemek tarifi örneklerini ve diðer bilgileri "Nem Ýlaveli Piþirme" kitapçýðýnda bulacaksýnýz. Nem korumalý piþirme þekli beze ve haþlama hamur gibi zaten nemli hamur iþleri için uygun deðildir. Bu tür hamurlarda fýrýnda piþirme sýrasýnda bir kurutma iþlemi devreye girmelidir. Nem korumalý piþirme þekli beze ve haþlama hamur gibi zaten nemli hamur iþleri için uygun deðildir. Bu tür hamurlarda fýrýnda piþirme sýrasýnda bir kurutma iþlemi devreye girmelidir. Nem korumalý piþirme iþlemleri için otomatik programlar hizmete sunulmuþtur veya bunun için özel olarak geliþtirilmiþ "Nem Ýlaveli Piþirme" programýný kullanabilirsiniz. Nem korumalý bir otomatik program veya "Nem Ýlaveli Piþirme" programýný kullanmadan önce buharlama sistemini yýkayýnýz. Bunun için boþ fýrýný bir kere "Nem Ýlaveli Piþirme C - otomatik buhar püskürtme" ayarýnda yaklaþýk 30 dakika kadar çalýþtýrýnýz. 38

39 Nem Ýlaveli Piþirme Otomatik Programlar Nem korumalý otomatik programlarda uygun ýsý ayarlarý ve ýsý dereceleri veya süreler program tarafýndan düzenlenir. Piþirme programý baþlamadan önce belirli miktarda suyun hazýrlanmasý ve çekilmesi sizden istenecektir. Ýstenen su miktarý gerçekten ihtiyaç olandan daha fazladýr, böylece su kabýnda her zaman biraz su kalacaktýr. Buhar püskürtmelerin zamanýný ve sayýsýný program kendi ayarlar. Gece Fýrýnda Piþirme Bazý otomatik programlar size ekmekleri gece piþirme olanaðý sunmaktadýr, örneðin bu sayede ertesi sabah ekmeðiniz kahvaltýya hazýr olacaktýr. Bunun için program seçildikten hemen sonra "Son" menü noktasý gösterilir. Eðer "Son" menü noktasýný seçerseniz bir bitiþ saati görülür, bu bitiþ saatini beþ altý saatlik bir çerçeve içinde ne zamana isterseniz o zamana kaydýrabilirsiniz. Bundan sonra ekrandaki diðer önerileri izleyiniz. 39

40 Nem Ýlaveli Piþirme "Nem Ýlaveli Piþirme" Programý "Nem Ýlaveli Piþirme" programý için ýsý derecesi (e az 130 C) ve buhar püskürtme gereklidir. Bunun dýþýnda piþirme süresi programlanabilir veya besin termometresi kullanýlabilir. Buhar Püskürtmelerinin Sayýsý ve Zamaný Buhar sayýsý ve zamaný piþecek malzemeye göre ayarlanýr: Mayalý Hamurlarda Hamurun iyi kabarmasý için buhar piþirme iþleminin baþýnda püskürtülür. Ekmek ve Küçük Ekmeklerde Nem korumalý piþirme ile hamur iyi kabarýr. Piþirme iþleminin sonunda verilen bir buhar püskürtme sayesinde ekmeðin üstü parlak olur. Yaðlý Etlerin Kýzartýlmasýnda Yaðlarýnýn daha iyi akabilmesi için kýzartma iþleminin baþýnda nem ilave edilir. "Nem Ýlaveli Piþirme" kitapçýðýndaki yemek tarifeleri örnek alýnabilir. "Nem Ýlaveli Piþirme" programý seçildikten sonra buhar püskürtmelerinin sayýsýný belirlemeniz gerekir. Þunlardan birini seçebilirsiniz: Otomatik Burada bir buhar püskürtme için gerekli olacak su miktarý hazýr tutulmalýdýr. Cihaz ýsýtma sürecinden sonra otomatik olarak buharý püskürtür. Buhar püskürtme yaklaþýk 5 dakika sürer. 1 Buhar püskürtme 2 Buhar püskürtme 3 Buhar püskürtme Burada buhar püskürtme sayýsýna göre istenen su miktarý hazýr bulundurulmalýdýr. Buhar püskürtmeler en erken ýsýtma sürecinden sonra yapýlýr. Bir buhar püskürtme süresi yaklaþýk 5 dakikadýr. Ýstediðiniz zaman dilimlerinde buhar püskürtmelerin yapýlabilmesi için kýsa süre sinyalini ayarlayýnýz. Bir buhar püskürtme iþlemi sýrasýnda fýrýn iç camý nemlenir. Bu ýslaklýk fýrýnýn çalýþmasý sýrasýnda buharlaþýr ve kaybolur. 40

41 Nem Ýlaveli Piþirme "Nem Ýlaveli Piþirme" Programý Piþecek malzemeyi hazýrlayýnýz ve fýrýna sürünüz. "Nem Ýlaveli Piþirme" programýný seçiniz. Isý derecesini seçiniz. Otomatik buhar giriþini veya buhar püskürtme sayýsýný seçiniz. Gerekli su miktarýný hazýrlayýnýz. Otomatik/ 1 Buhar püskürtme: yakl. 100 ml 2 Buhar püskürtme : yakl. 150 ml 3 Buhar püskürtme: yakl. 250 ml Solda kumanda panelinin altýndaki doldurma borusunu öne doðru katlayýnýz. Gerekli olan su miktarý çekilecektir. Bu çekiþ ekrandaki çizgilerle izlenebilir. Ýstenen su miktarý her zaman biraz fazla ölçülür, böylece kabýn içinde bir miktar su kalýr. Kapak kapandýðýnda tekrar kýsa bir pompalama sesi duyulur. Otomatik Buhar Püskürtme Isýtma sürecinden sonra buhar püskürtülür ve fýrýn içindeki nem buharlaþýr. Buhar püskürtme iþleminden sonra malzemeyi sonuna kadar piþiriniz. Elle Yapýlan Buhar Püskürtme Isýtma sürecinden sonra tarifte belirtilen sürelerde buhar püskürtülür. Bunu hatýrlamak için kýsa süre sinyalinden yararlanýnýz. Bunun için istediðiniz zaman noktasý için: "Buhar çözünüz" noktasýný seçiniz. Su fýrýnýn içinde buharlaþýr. Daha sonraki buhar püskürtmelerde ona göre iþlem yapýnýz. Buhar giriþinden sonra malzemeyi sona kadar piþiriniz. Ýçinde istenen miktarda su olan kabý borunun altýna tutunuz ve su çekme iþlemini OK ile baþlatýnýz. 41

42 Nem Ýlaveli Piþirme Kalan Suyun Buharlaþmasý Bir piþirme iþleminin sonunda veya durdurulmasýnda cihazýn buhar sisteminde su kalýrsa, o zaman kalan bu suyun buharlaþtýrýlmasý istenecektir. Bu talep þu durumlarda ekranda görülür: cihaz açýldýðýnda. "Nem Ýlaveli Piþirme" programý seçildiðinde. Nem ilaveli piþirme ile bir otomatik program seçildiðinde. Ýþlemi "Durdurma" ile "OK" baþlatma arasýnda bir seçim yapabilirsiniz. En iyisi kalan suyu hemen buharlaþtýrýnýz, böylece bir sonraki piþirme programýnda yemeðin üzerine temiz su püskürtülecektir. Kalan Suyun Buharlaþma Süreci Kalan suyun buharlaþmasýnda cihaz yaklaþýk 150 C ýsýnýr ve kalan su fýrýnýn içinde buharlaþýr. Suyun miktarýna göre kalan suyun buharlaþmasý 30 dakika kadar sürebilir. Kalan suyun buharlaþmasýnda nem fýrýnýn içine ve kapaðýna siner. Fýrýn soðuduktan sonra bu buharlarý siliniz. Kalan Suyu Hemen Buharlaþtýrýnýz "Kalan suyu buharlaþtýrýn" önerisini "OK" ile onaylayýnýz. Kalan su hemen buharlaþtýrýlmaya baþlar. Ekranda yaklaþýk bir kalan süre gösterilir. 42

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5981 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4700 B, H 4710 B H 4800 B, H 4810 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı