Vasküler Ringler Trakeoesofageal Vasküler Kompressif Sendromlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vasküler Ringler Trakeoesofageal Vasküler Kompressif Sendromlar"

Transkript

1 Journal of Clinical and Analytical Medicine Vasküler Ringler Trakeoesofageal Vasküler Kompressif Sendromlar Rıza Doğan Konjenital bir anomali olan vasküler ringler, branchial ark sisteminin anormal gelişimi sonucu trakea ve esofagusun bu ark sisteminden oluşan damarlar ile çevrelendiği ve bası altında kaldığı patolojilerdir. Anatomik açıdan trakea ve esofagusun ikisinin birden bu damarlar ile çevrildiği formuna komplet (Şekil 1), tam olarak çevrilemediği trakea veya esofagusun bir kısmının bası altında kaldığı formuna ise inkomplet(şekil 2), vasküler ring denilmektedir. Bu iki tip trakeaözefageal kompresyon anomalisinde aynı semptomların bulunması, benzer şekilde değerlendirilmesi, benzer cerrahi müdahalelerin uygulanması nedeniyle bazıları inkomplet olsa dahi aynı başlıkta, vasküler ring konusu içinde incelenmektedir. Son yıllarda bazı otörler, konjenital trakea stenozlarının uzun segment komplet trakeal ring e baglı olmayan,vasküler anomalilere sekonder trakea ve ana bronşun bası altında kaldığı,beraberinde trakeomalazinin de bulunabildiği patolojiler için trakeoesofageal vasküler kompressif sendromlar adını kullanmaktadırlar(1). Bu tür anomalilerin varlığı 18.yüzyıldan beri bilinmektedir. İlk olarak, çift arkus aorta, 1737 de Hommel(2) tarafından tanımlanmıştır da Kommerell(3), aberran sağ subklavian arterin röntgenolojik bulgularını ilk kez tanımlamıştır yılında Wolman(4), çeşitli vasküler ring tiplerinin klinik görüntülerini inceleyerek yayınlamıştır(2). Bu konuda ilk başarılı cerrahi girişim ve vasküler ring adını ilk kullanan, çift arkus aorta divizyonunu 1945 yılında yapan Robert Gross dur(5). Vakaların çoğunun asemptomatik oluşu, semptomların genelde çocuk altı aylık olduktan sonra ortaya çıkışı sebebi ile gerçek vasküler ring insidansı bilinememektedir. Genel olarak inkomplet olanların komplet olanlardan daha sık görüldüğü, izole vakalar halinde rastlandığı, popülasyonda % 0.5 oranında görüldüğü söylenebilir. Vasküler ring ler prenatal tanınabilir. Bari den Tuo ve ark.(6) iki merkez olarak altı yıllık sürede hamilede yaptıkları ultrasonografik çalışma sonucu 19 hastada izole vasküler ring tesbit etmişler, insidansı tüm hamilelikler için % 1.6 olarak bildirmişlerdir. Aynı çalışmada tesbit edilen kardiyak defekt sayısı olarak belirtilmiştir. Embriyoloji Her ne kadar aortanın embriyolojik gelişimi hakkında daha önce çalışmalar yapıldığı bilinmekle birlikte, en detaylı çalışma ve tanımlama 1948 yılında Edwards(7), 1951 yılında Barry(8) tarafından yapılmıştır. Kısaca bahsetmek gerekirse küçük embriyoda, kan kalpten aortik sac olarak adlandırılan dilatasyon ile sonlanan primitif trunkus arteriosusa pompalanır. Embriyonik hayatın ilk üç haftasında mevcut olan bir çift altı aortik arkus aortik sac dan laterale posteriora doğru birbirinden uzaklaşır ve dorsal aortik root (kök) adındaki bir çift damarla birleşir. Aortik root lar orta katta birleşerek dorsal aortayı oluşturur(şekil 3). İntersegmental arterler dorsal aortik root ve dorsal aortadan çıkarlar. Birinci, ikinci ve 4.cü ark lar kaybolur. Üçüncü aortik ark common karotid arterleri oluşturur. Altı çift olan aortik ark tan 4.cü ve 6 cısı aortik arkus sistemini oluşturur. Sağ dorsal aortik root un 8.ci segmentinin regresyonu ve yukarıya doğru migrasyonu sonucu subklavian arterler oluşur (Şekil 4). Sol 4.cü aortik ark genişler ve son Şekil 1. Komplet vasküler ring (çift arkus aorta) Şekil 2. İnkomplet vasküler ring (çift arkus aorta). Sağ ark ın esofagus basısı ve trakea da yaptığı darlık izlenmektedir. Sorumlu Yazar: Rıza Doğan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye. 1 Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine 31

2 anatomik şekil ortaya çıkar (Şekil 5). Vasküler ringlerin çoğu adı geçen segmentlerin regresyonunun olmayışı veya anormal regresyonu sonucu ortaya çıkar. Stewart ve ark.(9) tarafından bu anatomopatolojik durumu açıklayabilecek bir hipotetikal çift arkus aorta ve bilateral duktus arteriosus şeması geliştirilmiştir. Bu şemaya(şekil 6) göre en sık regrasyona uğrayan bölgeler gösterilmiştir. Sınıflandırma Şekil 3. İnsan embriyosunda aortik ark kompleksinin çeşitli komponentlerinin şematik görünümü. Regresyona uğrayarak ortadan kaybolan ve erişkinlerde bulunmayan komponentler noktalı çizgiler halinde gösterilmiştir. Edwards(7) dan başlayarak bugüne değin anomalilerin yer ve şekline göre; anomalinin uzunluğu, genişliği veya aortanın devamlılığına göre; pulmoner arter e göre olmak üzere bir çok farklı sınıflandırma kullanılmıştır. Bu konuda ilk ve nisbeten en yaygın kullanılan Mayo Clinic monogramına göre vasküler ringler 7 tipe ayrılır(9,10) (Tablo1). Sınıflandırmadaki çeşitliliği ortadan kaldırmak amacıyla, yıllarında yapılan International Nomenclature and Database Conferences for Pediatric Cardiac Surgery de vasküler ringlerin % 95 inden fazlasının 4 ana kategoride toplandığı öne sürülerek vasküler ring sınıflandırmasının - Çift arkus aorta - Sağ arkus aorta + sol lig.arteriosus - Innominate arter kompresyonu -Pulmoner arter sling şeklinde yapılması önerilmiştir(10,11). Çift arkus aorta dominant sağ arkus, dominant sol arkus ve balans arkuslu olmak üzere üç gurupta kategorize edilebilmektedir. Yine sağ arkus aorta iki ana gurupta kategorize edilebilmektedir. Birincisinde sol subklavian arter retroesofageal seyirli olup arkus aortadan çıkan en son daldır. İkincisinde arkus aorta dallanması ayna hayalidir. Bu anomalide sol innominate arter arkus aortadan ilk çıkan brakiosefalik dal olup sol subklavian ve sol karotid artere ayrılır. Daha nadiren rastlanılan vasküler ring anomalileri şu şekilde sıralanabilir: - Sol arkus aorta + aberran sağ subklavian arter(12,13). - Sol arkus aorta + aberran sağ subklavian arter + sağ subklavian arter çıkımında anevrizma. - Sol servikal arkus aorta(14). - Sağ servikal arkus aorta. - Sol arkus aorta + sağ desendan aorta + sağ lig.arteriosus(15). - Sol arkus aorta + sağ desendan aorta + sağ patent duktus arteriosus(16). - Duktus arteriosus sling(17). - Hemitrunkal sling(18). - Sağ arkus aorta + sağ lig.arteriosus + sol pulmoner arter yokluğu(19). - Sağ arkus aorta + sağ patent duktus arteriosus + sol pulmoner arter yokluğu. Şekil 4. İnsan aortik ark kompleksinin embriyo 15mm. halinde iken ventral şematik görünümü. Normal aortik ark sisteminin gelişiminde kilit rol oynayan sağ dorsal aortik kökün 8.ci segmentinin regresyonu görülmektedir. Şekil 5. Normal aortik arkusun erişkin halinin ventral görünümü. Aortik arkusun ve dallarının embriyolojik kökenleri parantez içinde belirtilmiştir. Şekil 6. Hipotetikal çift arkus aortanın şematik görünümü. Çift arkus aorta ve bilateral duktus arteriosus şeması. En sık regrese olduğu düşünülen kesimler oklarla işaretlenmiştir. (Stewart JR(9) dan modifiye edilmiştir). 32 Journal of Clinical and Analytical Medicine 2 Journal of Clinical and Analytical Medicine

3 Şekil 7. Çift arkus aorta. Her iki arkus patent olup sağ ark dominant(a) Koarktasyonla birlikte çift arkus aorta(b) Sol arkus distal kesimi atretik olup sağ ark dominant(c) (Sğ. S: Sağ subclavian arter, Sl. S: Sol subclavian arter, Sğ.C.C.: Sağ common carotid arter, Sl.C.C.: Sol common carotid arter, PA: Pulmoner arter, PDA: Patent duktus arteriosus). Vasküler ring ler izole görülebildikleri gibi konjenital kardiyak anomalilerle birlikte görülebilirler. Konjenital kardiak malformasyonların % sında vasküler ring e rastlanmaktadır(1). Tedavi Trakeoesofageal vasküler kompressif sendromların tedavisinde en önemli nokta hırıltılı solunum,dispne, stridor gibi solunum sistemi şikayet ve bulgularına vasküler ringe bağlı trakea basısının mı yoksa primer trakeal bir patolojinin (konjenital trakeal stenoz- trakeal komplet ring gibi) mi neden olduğunu saptamaktır.birçok otör trakeadaki darlığın yada solunum sıkıntısının vasküler ringe sekonder geliştiği düşünülen vakalarda vasküler ringin divizyonunun yeterli olduğu(1, 20, 21) görüşünde iken diğer bir grup otör ise uzun segment komplet trakeal ring i olan vakalarda tek başına vasküler ring divizyonu ile hastalardaki persistan trakeal stenoz komponentinin düzeltilemeyeceğini bu tür vakalarda her nekadar morbidite ve mortalite daha yüksek ise de,aynı seansta primer trakeal patolojinin (uzun segment komplet trakeal ring) de cerrahi olarak düzeltilmesinin gerekli olduğunu vurgulamaktadırlar(22, 23). Vasküler ring lerin cerrahi tedavileri sonrasında respiratuar arrest,trakeal stenoz,pnömoni,sepsis,çeşitli kardiovasküler komplikasyonlar, oksijen bağımlılığı, şilotoraks, vokal kord paralizisi gibi major, yara infeksiyonu, göğüs duvarı asimetrisi gibi minör komplikasyonlar gelişebilmektedir.en düşük mortalite( % 3-18) izole vasküler ringin divizyonu yapılan trakeoesofageal vasküler kompressif sendromlu hastalarda elde edilmektedir(1, 24, 25). Vasküler ring ile birlikte konjenital trakeal stenozu olan vakalarda mortalite daha yüksekdir. Chiu ve ark.(25) 131 vakalık serilerinde mortaliteyi sadece vasküler ring divizyonu yapılanlarda % 50,divizyon ile birlikte trakea stenozuna aynı seansta müdahale edilenlerde ise % 67 olarak bildirmişlerdir. Bu durumda yapılması gereken konjenital trakea stenozu da olduğu düşünülen hastalarda preoperatif dönemde hastaya bronkoskopi yapmak ve trakeaya yönelik bir cerrahi uygulamak gerekip gerekmediğine karar vermektir. Çift Arkus Aorta En sık görülen vasküler ring tipidir. Örnek vermek gerekirse Great Ormond Street Hospital dan bildirilen 51 vakalık serinin 27 si(26), Chicago Children s Memorial Hospital dan bildirilen 204 vakalık serinin 61 i(10) çift arkus aorta dır. Bu anomali hipotetik çift arkus aorta şemasına göre sağ 8.ci dorsal aortik arkusun regresyonundaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar. Arkus aortalar trakea ve esofagusun her iki tarafından geçip posteriorda tek bir inen aorta oluştururlar. Vakaların hemen tümünde solda patent duktus arteriosus (PDA) vardır. Sol patent duktusun kısa olması durumunda pulmoner arter arkaya doğru çekilir ve trakea ya önden bası oluşturur. PDA çift taraflı olabilir(26). Her iki arkusun lümen genişliği birbirine eşit veya biri diğerinden daha ince olabilir. Desendan aortanın solda yer aldığı vakalarda major ark genellikle posterior (sağ ark) yerleşimlidir. Benzer şekilde desendan aortanın üst kısmının sağda yer aldığı vakalarda sağ anterior ark major ark tır. Bazen arkuslardan biri fibröz bir band şeklinde olup içi tıkalıdır. Sol (anterior) arkus genellikle sol karotid arter ile sol subklavian arter arasında hipoplaziktir (Şekil 7). Sağ (posterior) arkus retroesofageal dir. Değişik serilere göre % arasında değişen oranlarda başka konjenital kardiyak anomaliler (TOF, TGA, Aorta koarktasyonu gibi) ile birlikte görülebilmektedir. Semptomlar erken bebeklik döneminde ortaya çıkar. Semptom ve klinik, vasküler halkanın yarattığı trakeal ve özefageal obstrüksiyonun derecesine bağlıdır. Hastanın hikayesinde sık sık stridor, wheezing, dispne, pnömoni, apne ataklarına hatta respiratuar arrest e rastlanır. Bebeklerin başlarının ekstansiyonda olacak şekilde yatmaları tipiktir Tanı akciğer grafisi (PA ve yan), baryumlu esofagus grafisi, transtorasik EKO, kontrastlı multidetektör bilgisayarlı tomografi (CT), magnetik rezonans görüntüleme (MRI) ve anjiografi (DSA,MR veya CT anjiografi) ile konur. Günümüzde EKO, CT, MRI en sık tercih edilen tanı metodlarıdır(27,28). PA akciğer grafisinde basıya bağlı olarak tek veya çift taraflı amfizem, sağ veya soldan trakeaya bası, lateral akciğer grafisinde trakeanın anteriorunda bası olduğu izlenebilir. Torakal CT de aortik arkuslara ait trakea daki basının derecesi, seviyesi ve uzunluğu net olarak izlenebilir(şekil 8). Baryumlu esofagus grafilerinde esofagusun arkadan, yandan ve önden kompresyona uğradığı görülebilir(şekil 9). Kompresyona ait çentiklenmeler farklı seviyelerde ve büyüklüklerde olabilir. Angiografi topografik vasküler anatomiyi spesifik olarak belirlemekle birlikte, atretik vaskü- 3 Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine 33

4 Şekil 8. Çift arkus aortada trakea basısı ler yapıları belirleyememesi, trakeal ve /veya esofagus basısını gösterememesi gibi dezavantajlara sahiptir(şekil 10). Operasyon sol 4.interkostal aralıktan yapılan lateral veya posterolateral torakotomi ile yapılır. Her iki arkus anterior ve posteriorundan diseke edilir, duktus arteriosus veya lig. arteriosum divize edilir. Atretik segment varlığında vasküler ring bu segmentin divizyonu ile ortadan kaldırılır. Diğer vakalarda ise daha ince olan arkus genellikle subklavian arterin distalinden divize edilmelidir ( Şekil 11). Her iki arkusun kalınlığının birbirine eşit olması durumunda ise sağ (posterior) arkusun kesilmesi kompresyonun ortadan kaldırılması ve normal anatominin sağlanması için tercih edilmelidir. Daha sonra kompresyonun tümüyle ortadan kaldırılması için sol n.laryngeus recurrens e dikkat edilerek esofagus ve trakeanın diseke edilmesi, bu iki yapı arasında varsa tüm fibröz bandların kesilmesi önemlidir. Genellikle kesilen damar uçları gerginliğin ortadan kalkması ile birbirinden ayrılır. Ancak bazı otörler kesik damar ucunun rezidü bir basıya neden olmaması için bir sütür ile göğüs duvarına asılmasını önermektedirler. Burke and Chang ın(29) ilk kez 1993 yılında vasküler ringi bir vakalarında torakoskopik divize etmelerinden itibaren vasküler ring tedavisinde VATS ile divizyon, rutin kullanılır hale gelmesede giderek artan oranda uygulanır hale gelmiştir(30,31). Mihaljevic ve ark.da 2003 yılında ilk Da Vinci sistem Robotik vasküler divizyonu yayımlamışlardır(32). Hastaların yaklaşık % 30 kadarında vasküler ring divize edildiği halde semptomların devam etmesi uzun süreli ekstrensek trakea basısına bağlı gelişen malaziye bağlanmaktadır(33). Genelde kendi kendini sınırlayan bu komplikasyon basının ortadan kalkması, çocuğun büyümesi sonucu bir süre sonra sorun olmaktan çıkar. Şekil 9. Çift arkus aortalı bir bebeğe ait Baryumlu esofagus grafisinde her iki arkusun basısı izlenmektedir. Şekil 10. Sağ ark ı dominant olan çift arkus aortalı hastamıza ait DSA. Sağ Arkus Aorta + Sol Ligamentum Arteriosus Sağ yerleşimli arkus aorta trakea ve özegafusun sağından arkasına dönerek desendan aorta ile devam eder. Bu malformasyon sol dorsal aortik root un regresyonu sonucu gelişir. Sol duktus arteriosus ile desendan aorta arasındaki regresyon sonucu aortanın ayna hayali dallanması meydana gelir. Buna göre aortadan sırası ile sol innominate arter, sağ karotid arter ve sağ subklavian arter çıkar(şekil 12). Sol duktus arteriosus sol pulmoner arter ile sol innominate arterin sol subklavian arter dalı arasında veya sol PA ile desendan aortanın üst kesimi arasında yer alabilir(bu ikinci anomalide vasküler ring komplet dir). Sol 4.cü aortik arkusun regresyonu sol common karotid arter ile sol subklavian arter arasında oluşacak olursa meydana gelecek anomali sağ aortik arkus + sol lig. veya duktus arteriosus + aberran sol subklavian arter dir(şekil 13). Vasküler ring li çocukların yaklaşık % inde görüldüğü bildirilen bu anomalide aortadan sırası ile sol common karotid arter, sağ common karotid arter ve sağ subklavian arter çıkar. Aberran sol subklavian arter desendan aortadan çıkıp esofagusun arkasından seyreder. Bu anomali de komplet vasküler ring oluşturur(şekil 14). Aberran subklavian arterin orijin aldığı bölge bulböz bir genişleme, malformasyon ihtiva edebilir. Bu patoloji baryumlu esofagus grafilerinde retroesofageal geniş ve konkav bir indentasyon oluşturabilir. Bu görünüm 1936 da ilk kez tanımlayan kişinin adına izafeten Kommerell divertikulum u olarak isimlendirilmektedir. Sağ arkus aorta + brakiosefalik damarların ayna hayali dallanması patolojilerinde kardiak anomalilere oldukça sık rastlanırken, sağ arkus aorta + aberran sol subklavian arter patolojisinde nadiren rastlanır(26). Vasküler ringin trakea ve özegafusa yaptığı basının şiddeti açısından sağ arkus aorta + aberran sol subklavian arter ve sol duktus arteriosus da bası çift arkus aortaya göre daha hafiftir, çocuklar genelde asemptomatikdirler. Tedavisinde duktus veya lig. arteriosus un sol torakotomi yoluyla divizyonu gereklidir. Vakaların çoğunda trakea kompresyonunun ortadan kalkması için sol subklavian arterin divizyonu gerekmez. Sağ arkus aorta + aberran sol subklavian arter anomalili bazı vakalarda büyük ve esofagusa kompresyon yapan Kommerell divertikülünün sağ torakotomi yolu ile eksizyonu gerekir(34). İnnominate Arter Kompresyonu İnfant ve çocuklarda trakeanın innominate arter tarafından kompresyonu oldukça yaygın tanınan bir patoloji olup ilk başarılı cerrahi tedavisi 1948 yılında innominate arter suspansiyonu tekniği kullanılarak Cross ve Neuhauser tarafından bildirilmiştir(35). Bu anomalide anatomik olarak innominate arter aortadan normalden daha solda ve posterior çıkış gösterir(şekil 15). Angiografik ve MRI çalışmalarında, bazı infant ve çocuklarda innominate arterin trakeanın tamamen yada parsiyel olarak solundan çıktığı gösterilmiştir(36,37). 34 Journal of Clinical and Analytical Medicine 4 Journal of Clinical and Analytical Medicine

5 Şekil 11. Sol Ark ı dominant olan çift arkus aortalı bir hastamıza ait ameliyat görüntüsü (solda), aynı hastada posterior ark ın ve PDA nın divizyonu (sağda). Şekil 12. Sağ arkus aorta + sol ligamentum arteriosus. Bazı vakalarda ise innominate arter normalden daha kısa olup trakeaya bası yapar(26). İnnominate arterin trakeanın anteriorundan bası yaptığı her vakada cerrahi endikasyon yoktur. Strife ve ark.1981 de yaptıkları çalışmalarında(37) normal çocukların yaklaşık % 30 unda lateral akciğer grafisinde trakeanın anteriorunda innominate arter nedeniyle bir indentasyon olduğunu göstermiştir(şekil 16). Benzer şekilde Mustard ve ark.1969 yılında innominate arter basısı olan 285 çocuğun ancak 39 unda operasyon endikasyonu oluşturacak ölçüde bası oluşturduğunu bildirmişlerdir. İki veya daha fazla bronkopnömoni veya trakeobronşit atağı geçiren, bronkoskopik veya MRI çalışmalarıyla trakeanın en az %50-70 daralma gösterdiği, semptomları (stridor, respiratuar distres) şiddetli olan çocuklarda cerrahi endikasyon konulmalıdır. Trakeanın karinanın hemen 1-2 cm üzerinde oblik olarak daralması, bronkoskop ile daralma bölgesinde bronkoskopun ucunun anteriora doğru itilmesi ile sağ radial arter basıncında düşme olması tipiktir. Cerrahi tedavide sağ yada sol torakotomi yapılarak innominate arterin manubrium sterni arkasına suspansiyon tekniği kullanılarak başarılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Daha sonraları bu vakalardan bazılarında semptomların % oranında aynen kalması, % oranında parsiyel düzelme olması nedeniyle bu teknikten büyük ölçüde vazgeçilmiştir(38,39). Sebening ve ark.(1) external suspansiyon yapılırken intraoperatif bronkoskopi yapılmasını önermekte ve bu sayede başarılı sonuçlar elde edilebileceğini vurgulamaktadırlar(şekil 17). Cerrahi tedavi endikasyonu olan çocuklarda 1982 yılında Langlois(40) tarafından tarif edilen reimplantasyon tekniğinin kompresyonu ortadan kaldırmada daha emin bir ameliyat olduğu bildirilmektedir(41). Bu teknikte median sternotomi girişimi yolu ile innominate arter trakenın sağına, asendan aortanın anterioruna doğru yeniden anastomoz edilir(şekil 18). Şekil 13. Sağ arkus aorta + sol ligamentum arteriosus + sol aberran subklavian arter. 5 Journal of Clinical and Analytical Medicine Aberran (Retroesofageal) Sağ Subklavian Arter Sol aortik arkus varlığında, sağ subklavian arterin innominate arter yerine arkusun son dalı olarak çıkması ve soldan sağa doğru oblik seyrederek sağ kola ulaşması ile karakterize bir anomalidir. Aortanın en sık görülen bu vasküler anomalisinin görülme insidansı normal popülasyonda % 0.5 olup, otopsi serilerinde 1/200 e ulaşmaktadır(12,26). Sağ dorsal aortik root un 8.segmenti yerine sağ 4.aortik arkın regresyonu sonucu oluşmaktadır. Çoğunlukla (% 80) aberran sağ subklavian arter esofagus ve trakeanın arkasından, nadiren de (% 5) trakeanın önünden seyreder (Şekil 19). Trakea ve esofagus arasında seyir % oranında bildirilmiştir(12). Sağda yer alan duktus arteriosus Journal of Clinical and Analytical Medicine 35

6 Şekil 17. İnnominate arter suspansiyon tekniği Şekil 14. Sağ arkus aorta + sol ligamentum arteriosus ve sol aberran subklavian arterli bir hastamızın angiosu. Şekil 15. İnnominate arter kompresyonunun anatomik ve trakeaya yaptığı basının bronkoskopik görünümü. Şekil 18. İnnominate arter re-implantasyon tekniği Şekil 16. Sık bronkopnömoni geçiren bir çocukta çekilen bronkografide innominate arter basına bağlı olarak trakea da bası olduğu görülmektedir. 36 Journal of Clinical and Analytical Medicine 6 Journal of Clinical and Analytical Medicine varsa komplet bir vasküler ring oluşturur. Uzun yıllar boyunca, 1974 de Bayford tarafından ortaya atıldığı üzere, bu anomalide aberran sağ subklavian arterin esofagusa bası yaparak yutma güçlüğüne yol açtığı kabul edilmiştir. Bu yutma güçlüğüne dysphagia lusoria adı verilmiştir. Ancak fizyolojik açıdan bakıldığında sağda yer alan bir patent duktus arteriosus Kommerell divertikülü denen bulböz görünümlü sol subklavian arter çıkım kesimini pulmoner arter ile birleştirip komplet bir ring oluşturmadan disfaji olması mümkün değildir. Nitekim vakaların çoğunda disfaji bulunmamaktadır. Baryumlu esofagus grafilerinde arkada bilateral indentasyon olması bu anomali için tipik kabul edilebilir. Ancak, kesin tanı MRI (Şekil 20), CT veya angiografi ile konulablilir (Şekil 21). Tedavide semptomlar yeterince belirgin ise sol torakotomi ile aberran sağ subklavian arter divize edilebilir. Geç dönemde subklavian steel sendromu oluşabileceği görüşü ile median sternotomi veya sağ torakotomi yolu ile anormal sağ subklavian arterin reimplantasyonu önerilmektedir(26,28,42).

7 Şekil 19. Retroesofageal anormal sağ subklavian arter. A ve B: Patolojinin şematik olarak ventral ve aksial görünümü, D ve E: Aberran sağ subklavian arterin divizyonu ve reimplantasyon tekniği. Şekil 20. Aberran sağ subklavian arterin torakal CT de üç boyutlu olarak trakea arkasından geçişi izlenmektedir.(doçdr. Muşturay Karçaaltıncaba nın izni ile,h.ü Tıp Fak. Radyoloji ABD) Pulmoner Arter Sling (Vasküler Sling) İlk defa 1987 de Glaevecke tarafından tarif edilen bu patolojide sol pulmoner arter kısmen elonge olmuş bir ana pulmoner arterden veya sağ pulmoner arterin posteriorundan çıkar. Daha sonra önce sağa sonra dorsale döner, karinanın tam distalinde sağ ana bronşun etrafından geçerek sola yönelir ve trakea ile esofagus arasında sola doğru ilerler(şekil 22). Böylece oluşan vasküler sling (askı) sağ ana bronşa veya trakenın distalinde ona arkadan veya her ikisine birden kompresyon yapar. İlk başarılı cerrahi tedavisi 1954 yılında Willis J.Potts tarafından yapılana kadar(43) semptomatik olan hiçbir hasta yaşatılamamıştır. Nitekim Gikonyo ve ark.1989 da yaptıkları yayınlarında medikal tedavi edilen vakalarda mortalitenin % 90 olduğunu bildirmişlerdir. Literatüre bakıldığında bu anomaliden dolayı ameliyat edilen hastalarda mortalite ve morbidite diğer vasküler ring anomalilerine oranla daha yüksektir. Bunun en önemli sebebi bu vakalarda % 50 ye varan oranda ek kardiyak anomaliler(4,26) yine % 80 oranında ek ağır trakeobronşial anomalilerin(4,23) olmasıdır(şekil 23) Son yıllarda ekstrakorporeal dolaşım kullanılarak hem vasküler sling hem de trakeobronşial sistem anomalilerine (Şekil 24) müdahale edilebilmekte olup bu sayede tek seansta total düzeltme yapılabilmektedir(23,44,45). Her iki cinste eşit oranda görülen bu anomalide semptomlar hastaların % 50 sinde doğumla birlikte, 2/3 ünde ise ilk bir ay içinde ortaya çıkar. Wheezing, stridor, respiratuar distres, apneik speller, intermittant siyanoz, akciğer enfeksiyonları ve respiratuar arrets en sık görülen 7 Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine 37

8 A C B D Şekil 21. Aberran sağ subclavian arter, sol pulmoner arter stenozu ve poststenotik dilatasyon olan bir hastamıza ait torakal CT. Aberran sağ subclavian arter trakea ve esofagusun arkasından seyretmektedir.(a,b) Sol pulmoner arter stenozu ve post stenotik dilatasyon. Bu hastadaki vasküler ring inkompledir(c,d). Şekil 22. Pulmoner vasküler sling anomalisinin horizontal planda görünümü. 1-Esofagus, 2-sol pulmoner arter, 3-trakea, 4-sağ pulmoner arter. A B Şekil 24.. Aynı izlenmektedir. C hastanın intraoperatif bronkoskopisinde trakea basısı D Şekil 23. Pulmoner vasküler sling anomalisi ile refere edilen 1 yaşında bir hastamıza ait. Selektif pulmoner angio(a). Torakal CT (Gönderen merkezce hastada trakeal bronş ve aksesuar üst lob hatalı olarak azygos fissürü ve lobu olarak değerlendirilmiştir)(b). Trakeal bronş ve aksesuar lobun üç boyutlu torakal görüntüsü(c). Trakeal bronş distalde uzun segment trakea stenozu(2mm çap) ve sağ ana bronş ağzında tama yakın stenoz görülmektedir(3d torakal CT)(D). Şekil 25. Pulmoner vasküler sling anomalili bir hastamıza ait angio. 38 Journal of Clinical and Analytical Medicine 8 Journal of Clinical and Analytical Medicine Şekil 26. Pulmoner vasküler sling anomalili bir hastamıza ait torakal CT görüntüsü(doçdr. Muşturay Karçaaltıncaba nın izni ile H.Ü Tıp Fak. Radyoloji ABD )

9 Şekil 27. Pulmoner anastomoz tekniği. vasküler sling anomalisinde sol pulmoner arterin divizyonu ve ana pulmoner artere Şekil 28. Pulmoner vasküler sling de trakea rezeksiyonu ile birlikte sol pulmoner arterin translokasyonu tekniği. Şekil 29. Trakea darlığında perikardiyal trakeoplasti tekniği Şekil 30. Pulmoner vasküler sling de trakeanın rezeksiyonu ile birlikte trakeal tekniği otogreft implantasyon klinik bulgular olup hastaların hemen hepsi cerrahi girişim yapılmaz ise ilk 6 ay içinde kaybedilir. Akciğer grafisinde sağ akciğerde havalanma fazlalığı oluşu tipiktir. Angiografik görünüm tipik olup tanı koydurucudur(şekil 25).Tanı amacıyla transtorasik EKO, torakal CT (Şekil 26) ve MRI son yıllarda en sık kullanılan non invaziv tanı metodlarıdır. Backer ve ark(23) 1985 den itibaren angiografi kullanmadıklarını ve EKO ile hastaların hepsinde % 100 doğru tanıya ulaştıklarını bildirmişlerdir. Bronkografi ve özefagografi tanıda yararlı olabilirse de genel durumu bozuk olan ve ek trakeobranşial sistem anomalileri olan infantlarda tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden artık önerilmemektedir yılından itibaren 16 pulmoner sling ameliyatı gerçekleştiren Backer ve ark(23) hastaların hepsine bronkoskopi yapılmasını önermektedir. Pulmoner arter sling in tedavisi cerrahi olup tanı konulu konmaz yapılmalıdır. Yaygın olarak uygulanan cerrahi metodlardan ilki sol torakotomi yolu ile 3 veya 4.cü interkostal aralıktan girilerek anormal sol pulmoner arterin kesilmesi, trakea ve esofagus arasından diseke edilip serbestleştirilmesinden sonra ana pulmoner artere uçyan anastomozu şeklindedir(potts, 1954) (Şekil 27). Aynı ameliyat tekniği daha sonra median sternotomi yolu ile de uygulanmıştır. Yukarıdaki tekniklerin uygulandığı vakalarda rezidüel trakeobronşial stenoz, pulmoner arter anastomozunda oklüzyon gibi sebeplerle cerrahi sonuçlar büyük oranda hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır de Hickey(46) sol pulmoner arter reimplantasyonu + trakeal rezeksiyonun tek seansta yapılabileceğini gösterdikten sonra tek seans tamir metodları ardı ardına geliştirilmiştir da Jonas sol pulmoner arterin translokasyonu + trakea rezeksiyonu(şekil 28), 1990 da Yamaguchi sol pulmoner arter reimplantasyon + kartilaj graft, 1998 de Muraji sol pulmoner arter reimplantasyonu + slide trakeoplasti, 1999 da Backer ve ark. pulmoner arterin reimplantasyonu yada translokasyonuna ek olarak trakeobronşial sistem darlığına yönelik olarak perikardial trakeoplasti(şekil 29), rezeksiyon + trakeal otograft implantasyon metodlarını geliştirmişlerdir(23) (Şekil 30) yılında Jacobs ve ark. beşi pulmoner vasküler sling li 24 trakea stenozlu çocukta trakeal homograft rekonstrüksiyon sonuçlarını yayınlamışlardır(47). Günümüzde artık pulmoner vasküler sling anomalisi de ek trakeobronşial ve kardiyak anomaliler ile birlikte tek seansta, median sternotomi yolu 9 Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine 39

10 ile ekstrakorporeal dolaşım kullanılarak % 0 operatif mortalite ile gerçekleştirilebilmektedir. Diğer nadir görülen trakeoesofageal vasküler kompressif sendromlar Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu Oldukça büyümüş pulmoner arter, pulmoner kapağın ve kusplarının hipoplastik olması ile karakterize bir anomalidir.genellikle ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu ile birlikte görülür.hastaların % 4-6 sında Fallot tetralojisi vardır.hastaların bir kısmı izole vakalar olup hiçbir intrakardiyak defekt patolojiye eşlik etmez(48). Büyümüş pulmoner arter ve sol atrium distal trakea ile sol ya da sağ ana bronşa basar.bu hastalarda semtom değişken olup prognoz semptomların şiddetine ve çocuğun yaşına bağlıdır. Semptomları şiddetli olan infantlarda mortalite % gibi oldukça yüksek değerlerdedir(49, 50). Semptomu hafif orta olan hastalarda cerrahi tedavi elektif şartlarda yapılırken, ciddi semptomu olan vakalarda açık kalp cerrahisi teknikleri kullanılarak pulmoner arter kondüit ile değiştirilebilir, pulmoner arterlere redüksiyon arterioplastisi yapılabilir. Bazı otörler basının daha da ortadan kalkması amacıyla Lecompte manevrası (asendan aorta transekte edilir, pulmoner arter aortanın önüne alınır) yapılmasını önerirler(49). Bu arada varsa ek kardiyak anomaliler tümüyle düzeltilir. Cerrahi korrektif müdahaleye rağmen bronşial obtrüksiyonu düzelmeyen bazı vakalarda self ekspandabl stent kullanılarak havayolu açıklığının sağlanabileceği bildirilmiştir(51). Stent uygulaması palyatif ve mümkün olduğunca kaçınılması gereken bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmelidir. Kesintili Arkus Aorta (Interrupted Aortic Arch) Oldukça nadir görülen bir anomalidir Tüm konjenital kardiyak malformasyonların yaklaşık % 1 kadarını oluştururlar.hastalar genellikle yenidoğan döneminde teşhis edilirleri Üç tipi vardır. Tip A en sık görülen ikinci tip (% 30-40) olup kesinti sol subklavian arterin distalinde olup desendan aorta duktus yolu ile kanlanır.tip B (% 50-55) de kesinti sol karotis arter ile sol subkavian arter arasındadır. Tip C de aortadaki kesinti sol karotis ile innominate arter arasında olup en nadir görülen tiptir. Desendan aorta her üç tip anomalide de ansatüre kan ile kanlanır.vakaların % inde ek ciddi intrakardiyak anomaliler bulunur. Trakeadaki bası genelde anomaliye bağlı değildir. Proksimal ve distal aortanın rezeksiyon uç-uca anastomoz tekniği ile rekonstrükte edildiği vakalarda aorta boyu kısaldığı için hava yolu basısı bu anomalide postoperatif dönemde ortaya çıkar (52, 53). Mümkün olduğunca konservatif yaklaşımlar tercih edilmeli, havayoluna yönelik cerrahi ya da stent konulmasından sakınılmalıdır(54). Kaynaklar 1. Sebening CH, Jakob H, Tochtermann U, Lange R, Vahl CF, Bodegom P, Szabo G, Fleischer F, Schmidt K, Zilow E, Springer W, Ulmer HE, Hagl S.Vascular tracheobranchial compression syndromes. Experience in surgical treatment and literature review. Thorac.Cardiovasc.Surg, 2000;48: Hommel: Cited by Poytner CWM. Arterial anomalies pertaining to aortic arches and branches arising from them. Lincoln Studies (Lincoln, NE), 1916;16: Kommerell B. Verlagerung des ösophagus durch eine abnorm verlaufende arteria subclavian dextra (Arteria lusoria). Fortschr.a.d. Geb.d. Röntgenstrahlen, 1936;54: Akçevin A. Arkus aorta anomalileri. In: Bozer AY, Ed. Kalp hastalıkları ve cerrahisi. Ankara. Ayyıldız Matbaası, 1985: Gross RE. Surgical relief for tracheal obstruction from a vascular ring. N.Engl.J.Med, 1945;233: Tuo G, Volpe P, Bava GL, Bondanza S, De Robertis V, Pongiglione G, Marasini M. Prenatal Diagnosis and Outcome of Isolated Vascular Rings.Am J Cardiol 2009;103: Edwards JE. Anomalies of the derivatives of the aortic arch system. Med.Clin. North.Am, 1948;32: Barry A. Aortic arch derivatives in human adult. Anat.Rec. 1951;111: Stewart JR, Kincaid OW, Edwards JE. An atlas of Vascular Rings and related malformations of the aortik arch system. Springfield, III.Charles C Thomas, 1964, Backer CL, IIbawi MN, Idriss FS, DeLeon SY. Vascular anomalies causing tracheoesophageal compression. Review of experience in children. J.Thorac.Cardiovasc.Surg, 1989;97: Backer CL, Mavroudis C. Congenital heart surgery nomenclature and database project: vascular ring, tracheal stenosis, pectus excavatum. Ann.Thorac. Surg.2000;69: Beabout JW, Stewart JR, Kincaid OW. Aberrant right subclavian artery, dispute of commonly accepted concepts. Am.J.Roentgen. 1964;92: Gross RE.Surgical treatment for dysphagia lusoria. Ann.Surg, 1946;124: Whitman G, Stephenson LW, Weinberg P. Vascular ring: left cervical aortic arch, right descending aorta, and right ligamentum arteriosum. J.Thorac.Cardiovasc. Surg, 1982;83: Park SC, Siewers RD, Neches WH, Lenox CC, Zuberbuhler JR. Left aortik arch with right descending aorta and right ligamentum arteriosum: a rare form of vascular ring. J.Thorac.Cardiovasc.Surg, 1976;71: Murthy K, Mattioli L, Diehl AM, Holder TM. Vascular ring due to left aortic arch right descending aorta, and right patent ductus arteriosus. J.Pediatr.Surg 1970;5: Binet JP, Conso JF, Losay J, Nancy P, Raynoud EJ, Beafils F, Dor C, Bruniaux J. Ductus arteriosus sling: report of a newly recognised anomaly and its surgical correction. Thorax 1978;33: Ben-Shachar G, Beder SD, Liebman J, Van Heeckeren D: Hemitruncal sling. A newly recognized anomaly and its surgical correction. J.Thorac.Cardiovasc. Surg,1985;90: Dodge-Khatami A, Backer CL, Dunham ME, Mavroudis C. Right aortic arch, right ligamentum absent left pulmonary artery: a rare vascular ring. Ann.Thorac. Surg, 1999;67: Woods RK, Sharp RJ, Holcomb GW, Synder CL, Lofland GK, Ashcraft KW, Holder TM. Vascular anomalies and tracheoesophageal compression: a single institution s 25-year experience. Ann Thorac Surg 2001;72: Conte S, Farina G, Caianello G, Palma G, Pisacane C, Mansi N, Vosa C. Repair of pulmonary artery sling by reimplantation without cardiopulmonary bypass. Thorac Cardiovasc Surg 2003;51: Fiore AC, Brown JW, Weber TR, Turrentine NM. Surgical treatment of pulmonary artery sling and tracheal stenosis. Ann Thorac Surg 2005;79: Backer CL, Mavroudis C, Dunham ME, Holinger LD. Pulmonary artery sling: Results with median sternotomy, cardiopulmonary bypass, and reimplantation. Ann. Thorac.Surg, 1999;67: Yılmaz M, Özkan M, Doğan R, Demircin M, Ersoy Ü, Böke E, Paşaoğlu İ. Vascular anomalies causing tracheoesophageal compression: a 20-year experience in diagnosis and management. Heart Surg Forum 2003;6: Chiu PPL, Rusan M, Williams WG, Caldarone CA, Kim PCW. Long-term outcomes of clinically significant vascular rings associated with congenital tracheal stenosis. J Pediatr Surg ; 41: DeLeval M. Vascular Rings. In: Stark J, DeLeval M. Eds. Surgery for Congenital Heart Defects. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1994: Van Son LAM, Julsrud PR, Hagler DJ, Sim EKW, Puga FJ, Schaff HV, Danielson GK. Imaging strategies for vascular rings. Ann.Thorac.Surg, 1994;57: Chun K, Colombani P, Dudgeon D, Haller A. Diagnosis and management of congenital vascular rings: a 22 year experience.ann.thorac.surg, 1992;53: Burke RP, Chang A. Video-assisted thoracoscopic division of a vascular ring in an infant: a new operative technique. J Card Surg 1993;8: Burke RP, Roscenfeld HM, Wernovsky G, Jonas RA. Video-assisted thoracoscopic vascular ring division in infants and children. J Am Coll Cardiol 1995;25: Koontz CS, Bhatia A, Forbees J, Wulkan ML. Video-assisted thoracoscopic division of vascular rings in pediatric patients. Am Surg 2005;71: Mihaljevic T, Canon JW, del Nido PJ. Robotically assisted division of a vascular ring in children. J Thorac Cardiovasc Surg 2003;125: Fleck RJ, Pacharn P, Fricke BL, Ziegler MA, Cotton RT, Donnelly LF. Imaging findings in pediatric patients with persistent airway symptoms after surgery for double aortic arch. AJR Am J Roentgenol 2002; 178: Jung JY, Almond CH, Saab SB, Labibidi Z. Surgical repair of right aortic arch with aberrant left subclavian artery and left ligamentum arteriosum.j.thorac.cardiovasc.surg, 1978;75: Gross RE, Neuhauser EBD. Compression of the trachea by an anomalous innominate artery: an operation for its relief. Am.J.Dis.Child, 1948;75: Fletcher BD, Cohn RC. Tracheal compression and the innominate artery: MR evaluation in infants. Radiology.1989;170: Strife JL, Baumel AS, Dunbar JS. Tracheal compression by the innominate artery in infancy and childhood. Radiology, 1981;139: Moes CAF, Izukawa T, Trusler GA. Innominate artery compression of the trachea. Arch.Otolaryngol, 1975;101: Ardito JM, Tucker GF, Ossoff RH, DeLeon SY. Innominate artery compression of the trachea in infants with reflex apnea. Ann.otol, 1980;89: Langois J, Binet JP, Planche C, Canso JF, Hvass U, Cham B, Razofinombana A, 40 Journal of Clinical and Analytical Medicine 10 Journal of Clinical and Analytical Medicine

11 Belhaj M. La compression de la trachea par le tronc arteriel brachio-cephalique chez le nourrission: a propos d une experience chirurgicale de trente-quatre cas. Ann.Chir.Thorac.Cardiovasc, 1982;36: Hawkins JA, Bailey WW; Clark SM. Innominate artery compression of the trachea. Treatment by reimplantation of the innominate artery. J.Thorac.Cardiovasc. Surg, 1992;103: Siderys H. A new operation for symptomatic aberrant right subclavian artery in the adult (dysphagia lusoria). J.Thorac.Cardiovasc.Surg, 1969;57: Potts WJ,Holinger PH, Rosenblum AH. Anomalous left pulmonary artery causing obstruction to right main bronchus: report of a case. JAMA 1954;155: Jonas RA, Spevak PJ, McGill T, Castenada AR. Pulmonary artery sling: primary repair by tracheal resection in infancy. J.Thorac.Cardiovasc.Surg, 1989;97: Horvath P, Hucin B, Hruda J, Sulc J, Brezovsky P, Tuma S, Liesler J, Skovranek J. Intermediate to late results of surgical relief of vascular tracheobronchial compression. Eur.J.Cardio-Thorac.Surg, 1992;6: Hickey MJ, Wood AE. Pulmonary artery sling with tracheal stenosis: one-stage repair. Ann.Thorac.Surg, 1987;44: Jacobs JP, Elliott MJ, Haw MP, Bailey CM, Herberhold C. Pediatric tracheal homograft reconstruction: A novel approach to complex tracheal stenosis in children. J.Thorac.Cardiovasc.Surg,1996;112: Elliott MJ. Absent pulmonary valve syndrome. In: Stark JF, de Leval MR, Tsang VT, eds: Surgery for Congenital Heart Defects. 3rd ed..london: J Wiley & Sons ; 2006; pp Nolke L, Azakie A, Anagnostopoulos PV, Alphonso N, Karl TR. The Lecompte maneuver for relief of airway compression in absent pulmonary valve syndrome. Ann Thorac Surg 2006; 81: Brown JW, Ruzmetov M, Vijay P, Rodefeld MD, Turrentine MW. Surgical treatment of absent pulmonary valve syndrome associated with bronchial obstruction. Ann Thorac Surg 2006; 82: Dodge-Khatami A, Backer CL, Holinger LD, Baden HP, Mavroudis C. Complete repair of tetralogy of Fallot with absent pulmonary valve including the role of airway stenting. J Card Surg 1999; 14:82 91). 52. Schreiber C, Eicken A, Vogt M et al. Repair of interrupted aortic arch:results after more than 20 years. Ann Thorac Surg 2000; 70: , discussion Mitchell MB, Campbell DN, Toews WH, Khan TZ. Autograft aortic arch extension and sleeve resection for bronchial compression after interrupted aortic arch repair. Ann Thorac Surg 2002; 73: Kumar P, Bush AP, Ladas GP, Goldstraw P. Tracheobronchial obstruction in children: experience with endoscopic airway stenting. Ann Thorac Surg 2003; 75: Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine 41

Çocuklarda tekrarlayan hışıltının bir nedeni olarak pulmoner arter sling

Çocuklarda tekrarlayan hışıltının bir nedeni olarak pulmoner arter sling Çocuklarda tekrarlayan hışıltının bir nedeni olarak pulmoner arter sling Şit UÇAR 1, Pelin ZORLU 1, Özge METİN 1, Utku Arman ÖRÜN 2 1 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Vasküler Ring: Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar

Vasküler Ring: Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar Vasküler Ring: Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Levent SALTIK, Ahmet ÖZKARA, Ayşe SARIOĞLU, M. Salih BİLAL, Özge KÖNER, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır.

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır. TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus Patent Duktus Arteriyozus Dr. Mustafa SAÇAR Duktus arteriyozus v Ana pulmoner arter inen aort v Media tabakasında spirel yerleşimli düz kas hücreleri yoğun v İntima tabakası aorta göre kalın v Doğumla

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET PULMONER HĠPERTANSĠYONU OLAN DOĞUMSAL KALP HASTALARINDA DOWN SENDROMUNUN POSTOPERATĠF ENTÜBASYON SÜRESĠ, YOĞUN BAKIM KALIġ SÜRESĠ VE HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Duygu TÜRKBEY,

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Penetran Toraks Travmaları Göğüs Duvarı Yaralanmaları: Bıçak ya da düşük kalibreli silah yaralanmalarında göğüs

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI

TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

DOĞUMSAL ARKUS AORTA ANOMALİLERİ

DOĞUMSAL ARKUS AORTA ANOMALİLERİ Bayındır P, Kalın S, Doğumsal Arkus Aorta Anomalileri 2014;2(2):186-195 DOĞUMSAL ARKUS AORTA ANOMALİLERİ Petek Bayındır, Sevinç Kalın, Mehran Pedram, H Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Onur Genç Göğüs Cerrahisi Trakeal Stenoz Giriş Trakeal stenozis en sık görülen cerrahi trakeal problem olmaya devam etmektedir. Düşük basınçlı

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

Aort Anevrizmaları. Dr. Nevzat Erdil

Aort Anevrizmaları. Dr. Nevzat Erdil Aort Anevrizmaları Dr. Nevzat Erdil Asendan aort anevrizması (%45) Arcus aorta anevrizması (%10) Desendan aort anevrizması (%55) Torakoabdominal aort anevrizması (%10) Asendan aort anevrizması Tanım:

Detaylı

TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM TARİHÇE

TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM TARİHÇE 1 TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM Trunkus arteriosus (TA) tüm konjenital kalp defektleri arasında %3 ün altında görülür. Her iki ventrikülün tabanından köken alan tek bir arteriyel çıkış, beraberinde semilunar

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

MEDİASTENİN VASKÜLER PATOLOJİLERİ

MEDİASTENİN VASKÜLER PATOLOJİLERİ Muhip KANKO 1, Ercüment ÇİFTÇİ 2 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Detaylı

Konjenital Özofagus Malformasyonları

Konjenital Özofagus Malformasyonları J Kartal TR 2013;24(1):68-72 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.05668 DERLEME REVİEW Konjenital Özofagus Malformasyonları Congenital Malformations of the Esophagus Serdar EVMAN, Recep DEMİRHAN Dr. Lütfi Kırdar

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ Major Kalp anomalileri 2-3/1000 canlı doğumda görülür. Perinatal ölümlerin %40, Hayatın ilk ayındaki ölümlerin %20 sinden sorumludur. Literatüre

Detaylı

Konjenital Akciger Hastalıkları DR ATALAY ŞAHİN

Konjenital Akciger Hastalıkları DR ATALAY ŞAHİN Konjenital Akciger Hastalıkları DR ATALAY ŞAHİN Fazlalık, eksiklik veya yokluk şeklinde Bazıları hemen bulgu verirken diğerleri tesadüfen bulunabilir Genetik faktörlerin yanında embriyonik duraksamalar

Detaylı

Konjenital Akciger Hastalıkları

Konjenital Akciger Hastalıkları Konjenital Akciger Hastalıkları DR ATALAY ŞAHİN Fazlalık, eksiklik veya yokluk şeklinde Bazıları hemen bulgu verirken diğerleri tesadüfen bulunabilir Genetik faktörlerin yanında embriyonik duraksamalar

Detaylı

Mediyasten, her iki plevral boşluğun arasında kalan anatomik bütünün adıdır.

Mediyasten, her iki plevral boşluğun arasında kalan anatomik bütünün adıdır. Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI 1 BÖLÜM 1 Mediyasten Anatomisi ve Mediyastenin Kompartmanları BÖLÜM 1 Mediyasten Anatomisi ve Mediyastenin Kompartmanları Miray

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları 1 FALLOT TETRALOJİSİ Etiene-louis Arthur Fallot tarafından 1888 tarihinde tarif edilen bu konjenital kalp hastalığı dört ana patolojiden oluşmaktadır. 1- VSD 2- Pulmoner

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

KONJENİTAL LOBER AMFİZEM

KONJENİTAL LOBER AMFİZEM ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 613-618, 1994 KONJENİTAL LOBER AMFİZEM Sinan Arsan 44 Murat Güvener* Şevket Atasoy 4 * Ali Sarsgül* 4 Yurdakul Yurdakul 4 * Konjenitai

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Trakeomalazi. (Derleme) C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 23 (2): 110-114, 2001 Trakeomalazi (TM) solunum yolu tıkanıklığı. Tracheomalacia Gökhan

Trakeomalazi. (Derleme) C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 23 (2): 110-114, 2001 Trakeomalazi (TM) solunum yolu tıkanıklığı. Tracheomalacia Gökhan Trakeomalazi (Derleme) Tracheomalacia Gökhan KÖYLÜOĞLU * ÖZET Trakeomalazi (TM), trakeanın kıkırdak dokusunun gelişim bozukluğu sonucu oluşan yumuşak hava yolunun, solunum sırasında kolaylıkla kapanmasına

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Dr Gökhan ORCN, Dr Figen PLIYIK, Dr Zeynep YZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi ilim Dalı, ursa İkiz eşi olarak 37. gebelik haftasında doğan kız bebek, doğumdan itibaren özellikle

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Yabancı Cisim Aspirasyonları Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Epidemiyoloji Klinik Tanı Yöntemleri Tedavi Korunma Yabancı cisim aspirasyonu (YCA)

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ersin Erek, Yusuf K. Yalçınbaş, Yasemin Mamur, Kazım Öztarhan*, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu,

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi Başvuru: 15.06.2013 Kabul: 04.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Bekir İnan1,

Detaylı

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF)

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle birlikte gebeliğin

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

AORT KOARKTASYONU İNSİDANS KLASİFİKASYON

AORT KOARKTASYONU İNSİDANS KLASİFİKASYON AORT KOARKTASYONU İNSİDANS Distal aort arkusunda daralma ile seyreden aort koaktasyonları, 1000 canlı doğumda 0.2-0.6 oranında görülür. Tüm konjenital kalp hastalıklarının %6-8 inde aort koarktasyonu saptanmıştır.

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz Klinik Pediatri, 2003;2(2):47-51. Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin

Detaylı

64 KESİT BT İLE KORONER VE TÜM VÜCUT ANJİYOGRAFİ

64 KESİT BT İLE KORONER VE TÜM VÜCUT ANJİYOGRAFİ 64 KESİT BT İLE KORONER VE TÜM VÜCUT ANJİYOGRAFİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. KORONER BT ANJİYOGRAFİ 2-20 2. TORAKAL BT ANJİYOGRAFİ 21-24 3. ABDOMİNAL BT ANJİYOGRAFİ 25-30 4. PERİFERİK BT ANJİYOGRAFİ 31-34

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ D R. S E V G İ S A R Z E P Ç AT L A K S İ VA S N U M U N E H A S TA N E S İ S İ VA S - 2017 o Elektrokardiyografi(EKG), akut koroner sendrom(aks) ların ve bazı diğer kardiyak

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

VSD ve Pulmoner Atrezi ile Birlikte Majör Aorto-pulmoner Kollateral Arter (MAPCA)'lı Hastada Bilateral Unifokalizasyon

VSD ve Pulmoner Atrezi ile Birlikte Majör Aorto-pulmoner Kollateral Arter (MAPCA)'lı Hastada Bilateral Unifokalizasyon VSD ve Pulmoner Atrezi ile Birlikte Majör Aorto-pulmoner Kollateral Arter (MAPCA)'lı Hastada Bilateral Unifokalizasyon Emin TİRELİ*, Cevahir HABERAL*, Kubilay KORKUT* Yılmaz NİŞANCI**, Enver DAYIOĞLU*,

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Konjenital kalp hastalıkları; Kardiyovasküler sistemde doğumda veya daha sonra tanımlanabilen, doğustan

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Hasta grupları ve ablasyon endikasyonları (n=5330) AVNRT A.Yol AV nod A.Flatter AT Diğer Has. n 2243 1147 803

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı:

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Amaç: Göğüs Cerrahisi stajı sonunda 5.sınıf öğrencileri, bir tıp fakültesi mezunu pratisyen hekimin bilmesi gereken konulara hakim olacak, gerekli

Detaylı

ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM. Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM. Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Tanım: Persistan Pnömoni: Semptomların ve radyolojik anomalilerin

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Toraks Anatomisi. Hazırlayan : Dr. Necati Çıtak

Toraks Anatomisi. Hazırlayan : Dr. Necati Çıtak Toraks Anatomisi Hazırlayan : Dr. Necati Çıtak Linea İnterspinalise özgün nirengi noktaları Th4 korpusunun alt kenarı hizasından 2.kostanın sternuma bağlandığı yerden (Louis açısı) Mediastinumu, superius

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna 18 Ocak 12 Çarşamba Pnömonektomi Pnömonektomi Her ne kadar yapılma oranı giderek oranı azalıyor olsa da her zaman yapılmaya devam edilecek bir işlemdir. 18 Ocak

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Asemptomatik WPW İzole ventriküler preeksitasyon: Anormal EKG paterni, Semptomsuzluk, ECGpedia.org WPW

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir.

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Primer spontan pnömotoraks

Detaylı