DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT"

Transkript

1 DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT

2 DUR ÝSMAÝL DUR! ÝSMAÝL EVDE BULUNAMIYOR Yahya, acýlý bir yüz ifadesiyle dýþarý fýrladý. Mutfaða kadar koþtu. Kapýda durup ellerini dizlerine vurdu: -Ýsmail yine yok anne, diye baðýrdý. Kadýn, böyle bir haberle baþlamak istemiyordu sabaha. Yüzü bir anda bulandý. Dudaklarý titredi. Elindeki çaydanlýðý mutfak tezgâhýnýn üstüne býraktý. Tok bir ses çýktý. Ardýndan kýsa bir sessizlik oldu. Bir süre sonra saçlarýna ak düþmüþ olan orta yaþlý kadýn acýyla baðýrdý: -Ne? Yok mu, diye sordu. Yahya, çaresiz bir hareketle ellerini iki yana açarak: -Yok, dedi tekrar. Annenin adý Hatice ydi. Hatice verilen haberle þaþkýna dönmüþtü. Yüzündeki ifade gitgide kötüleþirken: -Yok mu? Ýyice baktýn mý çevreye? Belki -Baktým anne. Hatice böyle bir sonuca razý olmak istemiyordu: -Dur bir de ben bakayým, dedi. Yahya, ellerini iki yana açtý çaresizlik belirtisi olarak. Kaþlarýnýn içe dönük uçlarý birer çöp gibi alnýna doðru kalkmýþtý. Gözleri küçülmüþtü. Hatice, ellerindeki ýslaklýðý önlüðüne silerek mutfaktan çýktý. Evin uzun koridorunu geçti. Yahya da arkasýndaydý. Ýkisi birlikte girdiler yatak odasýna. Ýsmail in döþeði boþtu. Kýrmýzý yorgan saða kaymýþ, ucu yere yayýlmýþtý. Yastýk ters duruyordu. Yahya boþ yataðý iþaret ederek: -Yastýðý yorganýn altýna uzatmýþtý. Adam yatar gibi Kendisini yatýyor sanmamýzý istemiþti herhâlde, diye durumu açýklamaya çalýþtý. Hatice nin bu açýklamalarý duyacak durumu yoktu. O, irileþmiþ gözleriyle boþ yataða bakýyor; küçük oðlunu düþünüyordu. Ýsmail, daha önce de evden kaçmýþtý. Bu ikincisiydi. Ýlk kaçýþýnda baþýna bir hâl gelmeden yakalanmýþtý. Kayboluþunun üçüncü gününde de yanýnda bir polis ile geri dönmüþtü. Babacan polis, orta yaþlý anneye: -Haným, çocuðunuza sahip olun. Bu sefer çabuk fark etmiþ teþkilattaki arkadaþlar onu. Ama bir baþka kez bu kadar þanslý olmayabilirsiniz. Gazetelerde okuyor, televizyonlarda dinliyorsunuz. Her gün bir baþka olay, demiþti amir bir sesle. Hatice baþýný önüne eðerek: -Haklýsýnýz memur bey, diye tasdik etmiþti onu. Memur bey açýklamalarýný sürdürerek: -Sokak çocuklarý, çeteler kurarak þehirleri ele geçiriyor. Kendi hâlindeki insanlarý tedirgin ediyorlar. Kapkaç olaylarý, yaralamalar hatta cinayetler Aman ha, diye uyarmýþtý. Hatice, yaþlý gözlerini süzerek polise teþekkür etmiþti. Aradan iki hafta geçmemiþti ya iþte yine yoktu Ýsmail. Ya baþýna bir þey gelirse? Çetelerin eline düþüp kapkaç iþine baþlatýlýrsa? -Çete baþlarý Anadolu dan çocuklarý kaçýrýp suç iþletiyorlarmýþ, dedi Yahya. Zaten bir düþtün mü kurtuluþ yok! -Aman aðzýndan yel alsýn! O ne biçim söz? YAHYA, ÜVEY BABASI ÝLE ÇATIÞIYOR

3 O sýrada yan kapý açýldý. Üzerindeki çizgili pijamasýyla Ülfet dýþarý çýktý. Belli ki yeni uyanmýþtý. Gözlerini oluþturarak: -Ne oldu yine, diye sordu. Yahya nýn kaþlarý çatýldý. Üvey babasýna dönüp: -Senin yüzünden oldu, diye baðýrdý. Hatice geri döndü, oðlunu tersledi: -Sus terbiyesiz, nasýl konuþuyorsun sen, diye siniri bir eda ile baþladý oðlunu yanýtlamaya. Hatice tümcesinin burasýnda durdu. Sonra: - babanla, diye tamamladý sözünü. Yahya nýn sarýþýn saçlarý kirpi gibi kabardý. Elini döndürüp iþaret parmaðýyla Ülfet i iþaret ederek: -O benim babam deðil! Ýsmail in de deðil. O çocuk, üvey baba ile birlikte yaþamamak için kaçtý bu evden. Ýyi de etti, dedi. Annesi ani bir hareketle döndü ve elinin tersiyle çarptý oðlunun aðzýna. Ýnce bir kan sýzdý Yahya nýn çenesine doðru. Ülfet koþup araya girdi: -Dur haným! Ne yapýyorsun? Çocuk haklý. Üvey babayý kabullenmek kolay deðil, dedi. Yahya daha da sinirlenmiþti. Dudaðýndan sýzan kaný silerken: -Sen karýþma, diye baðýrdý üvey babasýna. Ülfet endiþeli bir yüzle: -Olur mu evlâdým, diye söylendi. Yahya sesini iyice yükselterek: -Olur! O benim anam. Döver de sever de. Ama sen kimsin? Çýk git hayatýmýzdan. Ýstenmiyorsun bu evde, dedi. Sözünü bitiren Yahya, herhangi bir karþýlýk beklemedi, dýþ kapýya doðru koþtu. Tam çýkmak üzereyken durdu ve geri döndü: -Yoksa ben de kaçýp gideceðim buradan. Týpký Ýsmail gibi, dedi. Geride Hatice ile Ülfet kalakaldýlar. ÝSMAÝL EVDEN KAÇIYOR Güneþin ilk ýþýklarý karþý tepelere vuruyordu. Zirveler sarýþýn kadýn baþlarýna dönmüþtü. Kent henüz canlanmamýþtý. Apartmanlarýn perdeleri kapalýydý. Sokaklarda da bir canlýlýk oluþmamýþtý henüz. Sadece belediyenin çöp kamyonlarý tek baþlarýna dolaþýyor ve akþamdan dýþarý býrakýlan atýk poþetlerini topluyordu. Çevrede aç kediler ve köpekler geziniyordu. Ýsmail in elleri cebindeydi. Belli ki üþüyordu. Ýki saate yakýn bir zaman olmuþtu evden çýkalý. Tenha sokaklarda dolaþarak sabahý etmiþti. Ýsmail in yolunun üzerinde otobüs terminali vardý. Genç adam az sonra oradaydý. Birkaç otobüs bahçeye dizilmiþti. Motorlar hâlsiz öksürüklerle çalýþýyordu. En öndeki otobüsün þoför yardýmcýsý, yolcularýn bagajlarýný yerleþtiriyordu. Çevre valiz, çanta ve torbalarla doluydu. Yolcular eþyalarýnýn baþýndaydýlar. Yükü bagaja yerleþen yolcu içeri geçiyor ve yerine oturuyordu. Ýsmail bir süre bahçe kapýsýnda ayak sürükledi. Saða sola bakýndý. Sonra yavaþ yavaþ ilerledi ve tam bagaj kapýsýnýn yanýnda durdu. Bakýþlarýný yere dikip beklemeye baþladý. Þoför yardýmcýsýnýn iþini bitirmesi uzun sürmedi. Esmer muavin ellerini çýrpa çýrpa temizledi. Üstünü baþýný düzeltti. Arkasý Ýsmail e dönüktü. Bagajý yerleþtirilen son yolcu saatine baktý. Muavine dönerek: -Çok sürer mi kalkmamýz delikanlý, diye sordu. Esmer yüzlü sürücü yardýmcýsý da saatine baktý: -On beþ dakika sonra hareket ederiz aðabey, dedi. Yolcu olumlu anlamýnda baþýný salladý. Sonra karþý kaldýrýmdaki seyyar satýcýyý iþaret ederek:

4 -Poðaça alacaðým da, dedi. Þoför yardýmcýsý gülümsedi: -Tabiî. Þu ileride temiz bir pastane var. Oradan da alabilirsiniz, diye açýklama yaptý. Yardýmcý ile yolcu birlikte yürüdüler. Mavi gömlekli yardýmcý yazýhaneye girerken yolcu da pastaneye yöneldi. Ýsmail, tedirgin bakýþlarla onlarý izliyordu. Yolcu ile yardýmcý gözden kaybolunca atik bir hareketle atladý ve otobüsün bagajýna girdi. Onun bu hareketini gören olmamýþtý. Bavullarýn arkasýna doðru süründü. Gizleneceði uygun bir yer buldu ve oraya yan üstü uzandý. Dýþarýdan bakýnca burasýnýn görünmesi olanaksýzdý. Birkaç dakika sonra son bavullarýn konduðu bagaj kapaðý gürültüyle kapandý. Ýçeri karanlýk oldu. Ýsmail hiç bu kadar sevmemiþti bu ýþýksýzlýðý. Ama yine de gözlerini kapatýp beklemeye baþladý. Çok sürmedi, otobüs metalik bir inlemeyle çalýþtý. Önce bagaja egzoz dumaný doldu sonra otobüs harekete geçerek is kokusunu geride býraktý. Ýsmail, derin bir oh çekti. Sýrt üstü dönüp bakýþlarýný karanlýða dikti. Öylece kalakaldý. Ne kadar zaman yol aldýlar, nerelerden geçtiler, nerede mola verdiler hiçbir þeyin farkýna varamadý Ýsmail. Birkaç kez uyudu, uyandý. Sýk sýk saða, sola döndü. Aðrýyan kaslarýný dinlendirmeye çalýþtý. Kaçak yolcu bir süre sonra üþümeye baþladý. Ellerini bacaklarýnýn arasýna soktu. Ancak ýsýnmak için bu hareketi yetmedi. Çevresindeki torbalarý üzerine doðru eðdirdi. Bavullarý sýkýþtýrdý. Soðuðu biraz olsun kesmeye çalýþtý. Galiba gece olmuþtu. Bagajdaki soðukluk gide gide daha da artýyordu. Ýsmail üþüyen yerlerini ovalayarak ýsýnmaya çalýþtý ama olmadý. Yeterince ýsýnamadý. Soðuk daha da yoðunlaþýyor ayaz hâlini alýyordu. Ýsmail, buz kesen elleriyle saðý solu yokladý. Yumuþak bir çuvala, sonra kumaþ bir valize dokundu parmaklarý. Allah tan valiz kilitli deðildi. Genç kaçak buna çok sevindi. Ýsmail uzandýðý yerden doðruldu. Hay aksi! Karanlýkta pek dikkat etmemiþ ve kafasýný tavana çarpmýþtý. Yüzünü acý ile buruþturdu. Bir süre çarpan yerini ovuþturarak acýsýný geçirmeye çalýþtý. Bir süre sonra önündeki valizin fermuarýný çekti Ýsmail. Açýlan aralýktan elini içeri soktu. Önce bir iki kavanozu elledi sonra yandaki kumaþlara uzandý. Tuttuðu þeyi çekip çýkardý. Bu bir ceketti. Ýsmail, bulduðu ceketi alelacele sýrtýna geçirdi. Ardýndan eline geçen bir kazaðý omzuna attý. Kazaðýn kollarýný boynuna doladý. Bulduðu bir, iki þeyi daha çýkartýp bunlarý da bacaklarýna sardý. Çok geçmeden ýsýnmaya baþlamýþtý Ýsmail. Hatta terlemiþti bile. YAHYA NEREYE GÝDÝYOR? Yahya o hýzla fýrlamýþtý evden. Arkasýndan annesi baðýrarak dýþarý çýktý ama oðlunu engelleme isteðinde baþarýlý olamadý. Kýzgýn oðul, evin bahçesini koþa koþa geçti. Bahçe kapýsýný açmak için uðraþmadý, latalarýn üzerinden atladý. Yola çýktý. Adýmlarýný kocaman kocaman atarak yokuþ aþaðý koþmaya baþladý. Birkaç sokaða girdi, çýktý. Çok geçmeden izini tamamen kaybettirdi. Kentin çarþýsýný baþtan sona kat edip otobüs terminaline ulaþtý Yahya. Tam o esnada bir otobüs sefere çýkmak üzereydi. Yahya ivedi el kol iþaretleriyle otobüsü durdurdu. Þoför, kýrçýl saçlý baþýný camdan dýþarý çýkartýp: -Hayrola evlât? Nereye gideceksin, diye sordu. Yahya umursamaz bir ifadeyle: -Nereye olursa, diye yanýtladý soruyu. Þoför babacan bir yüz hareketiyle baþýný iki yana salladý: -Haydi atla bakalým, dedi. Yahya, otobüsün açýlan arka kapýsýna doðru koþtu. Þoför yardýmcýsý dýþarý sarkmýþ kendisini bekliyordu. Yahya çevik bir hareketle içeri atladý. Ýlk basamakta durup biraz soluklandý.

5 O sýrada þoför yardýmcýsý: -Devam et, diye baðýrdý. Yahya, þoför yardýmcýsýnýn yüzüne baktý. Göz göze geldiler. Genç yardýmcý alýþkýn bir ifadeyle: -Þöyle geç aðabey. Arkadaki boþ koltuklardan birine otur, dedi. Yahya içinden: - Ýsmail in küçüklüðüne ne kadar da benziyor? diye geçirdi yerine otururken. Yahya nýn siniri henüz geçmemiþti. Sol gözü arada bir seðiriyordu. Çok geçmeden düþünceleri eve kaydý. Olanlarý yeniden yaþýyor gibiydi. Burnundan uzun bir soluk verip: -Yeter artýk, dedi. Ýsmail haklý. Kimse annesini üvey babasýyla paylaþamaz. Sonunda evden kaçar iþte, diye mýrýldandý. Yahya, alnýnda biriken terleri elinin tersiyle sildi. Baþýný arkaya yasladý. Gözlerini kapayarak derin düþünceler içinde yuvarlandý: - Ah baba, diye hüzünlü bir þikayet cümlesi geçirdi içinden. Durdu, anýmsamaya çalýþtý. I- ýh! Baþaramadý. Babasý aklýna gelmiyordu bir türlü. Daha o küçükken olup bitmiþti her þey. Babasý þofördü. Daha doðrusu þoförmüþ. Annesi öyle söylemiþti Yahya ya. Her kamyon þoförü gibi evinden çýkýyor ve haftalarca görünmüyordu. Daha Hatice ile evleneli üç yýl olmuþtu. Ýlk yýl Yahya, ikinci yýl Ýsmail dünyaya gelmiþti. Taze çift bir araya gelip sevinçlerini doya doya yaþayamýyorlardý. Baba koca kamyonuyla yollarda yük ararken, anne de iki bebeðiyle eþini bekliyordu evde. Ve bir gün olan oldu. Hatice, radyodan eþinin adýný duydu. Uzak bir ilde trafik kazasý olmuþ ve birkaç kiþi ölmüþtü. Ölenlerin isimleri arasýnda evin babasý da vardý. ÝSMAÝL OTOBÜSÜN BAGAJINDA Ýsmail gözlerini açtýðýnda kurt gibi acýkmýþtý. Genç adam yattýðý yerden doðruldu. Daha önce kapaðýný açtýðý valizi önüne çekti. Ýçini el yordamýyla yokladý. Dokunduðu kavanozu kavrayýp dýþarý çýkardý. Þiþenin kapaðýný açmasý pek zor olmadý. Bu bir þeftali reçeliydi. Ýsmail, reçeli bitirinceye kadar içti. Sonra içi boþalan kavanozun kapaðýný kapayýp yan taraftaki boþluða yuvarladý. Artýk karný doymuþtu. Ýsmail tekrar uzandý bulunduðu yere. Gözlerini kapayýp düþünmeye baþladý: - Ýyi mi ettim acaba? diye geçirdi içinden. Annesini, aðabeyi Yahya yý anýmsadý. Daha þimdiden özlemiþti onlarý. Üçü bir arada olsa ne iyi olurdu: - Ah o Ülfet denen þiþko adam olmasa Bu düþüncesini birkaç kez annesine de açmýþtý Ýsmail. Ama annesi bunun olanaksýz olduðunu söylemiþti oðluna: -Hem Ülfet Bey her gün burada deðil ki. Haftada bir gün geliyor, demiþti. Ýsmail yalvarýr gibi: -Hiç gelmese olmaz mý anne, diye sormuþtu. Hatice çaresizliðini belirten bir ifadeyle: -Olmaz. Çünkü bu evin yükünü o çekiyor. Kiramýzý ödüyor, mutfak masraflarýmýzý karþýlýyor, demiþti. Ýsmail büyük adam edasý ile: -Bunun için ona baðlý olmamýz çok saçma! Biz iki kardeþ çalýþýr, bu dediðin iþleri karþýlayacak parayý kazanabiliriz, diye karþýlýk vermiþti. Hatice, oðlunun saçlarýný okþayarak: -Siz daha küçüksünüz. Aðabeyin ortaokulda, sen ise ilk Bu durumda nasýl çalýþýrsýnýz? Ne yaparsýnýz, diye sormuþtu. Ýsmail diklenip: -Aðabeyim ayakkabý boyar, ben de simit satarým. Yapacak þeyler bulunur elbet, diye çözümler bile üretmiþti.

6 Sonunda Hatice sýkýlmýþtý. Yüzünü baþka yöne çevirip: -Olmaz dedim ya... Eðitiminizi yarým býraktýrmam size. Hele biraz daha sýkýn diþinizi, deyip bitirmiþti diyalogu. OTOBÜS KAZA GEÇÝRÝYOR Ýsmail ince, uzun bir fren sesiyle uyandý. Sonra yana doðru yuvarlandýðýný duyumsadý. Ýstenç dýþý bir hareketle yanýndaki valizi tutmaya çalýþtý ama beceremedi. Ondan önce valiz havaya fýrlamýþ ve gürültüyle Ýsmail in üzerine düþmüþtü. O arada valizdeki þiþeler þangýrdayarak yere saçýlmýþ ve içlerindeki reçel, turþu, yoðurt ve benzeri yiyecekler dökülmüþtü. Sonra Ýsmail bütün bu sývý yiyeceklerin yüzüne, boynuna ve göðsüne aktýðýný hissetti. Dýþarýdan camlarýn kýrýlýrken çýkardýðý sesler duyuluyordu. Metal gýcýrtýlarý kulaklarý saðýr edecek þekilde yeri göðü doldurmuþtu. Yolcular çaðlýk çýðlýðaydý. Ýnceli kalýnlý sesler birbirine karýþmýþtý. Kimi aðlýyor, kimi haykýrýyor, kimi de dualar okuyordu. Ýsmail habire dönüp duruyordu. Kafasý bir tavana, bir döþemeye çarpýyordu. Yüzünün ve boynunun bazý yerlerine cam kýrýklarý batmýþtý. Ellerinde ve bacaklarýnda acýlar oluþmuþtu. Ýlk þaþkýnlýðýný atlatan Ýsmail: - Kaza oluyor galiba? diye geçirdi içinden. Koca otobüs birkaç takla daha attýktan sonra yan üstü devrildi ve durdu. Önce camlarýn kýrýlma sesi sustu, sonra madenî parçalarýn çýkardýðý gýcýrtýlar kesildi. Ýnsanlar, bir süre daha çýðlýk atmaya devam ettiler. Sonra onlar da susup daha alt perdeden inlemeye koyuldular. Ýsmail yüreðini ezen bir korku ile: -Öldüm mü acep, diye geçirdi içinden. Saðýný, solunu yokladý. Hayýr, ölmemiþti ama bütün vücudu aðrýyordu. Bulunduðu yerden sürüne sürüne çýkmaya çalýþtý. Bunu baþarmasý zor olmadý. Çünkü otobüsün bagaj kapaklarý menteþelerinden kopup saða, sola savrulmuþtu. Yan yatmýþ olan otobüsün her yerinden bir þeyler sarkýyordu. Kýrýlan camlar, yýrtýk perdeler, cam kenarý lastikleri, tavan ve taban döþemeleri Delinen akaryakýt deposundan þýrýl þýrýl mazot akýyordu topraða. Havayý petrol kokusu kaplamýþtý. Çevre yaralýlarla doluydu. Düzensiz bir þekilde savrulan vücutlarýn kimisi kýpýrdamadan yatýyordu. Kimisi de hâlâ canlýydý. Çimenlerin üzerine bulaþmýþ kan gölcüklerinde ay ýþýðý þavklanýyordu. BEKLENMEDÝK SÜRPRÝZ Ýsmail bagajdan çýkýp sersemlemiþ bir þekilde ilerledi. Otobüsten birkaç adým uzaklaþtý. Þimdi çevresini daha iyi görebiliyordu. Ayakta olan yalnýz Ýsmail di. Çaresiz yaralýlar, bu on altý yaþýndaki çocuktan medet umuyor: -Yardým edin, diye inliyorlardý. Ýsmail ne yapabilirdi ki? Zaten þu anda hiçbir þey düþünemiyordu. Beyni durmuþtu sanki. Rast gele yürümesini sürdürdü. Yaklaþýk yirmi metre yukarýdan geçen asfalt yol tenhaydý. Þarampole yuvarlanan otobüsten henüz haberdar olan yoktu. Arada bir geçen otomobil ve kamyonlar hiç hýz kesmiyor, ýslýk ýslýða uzaklaþýyordu. Keskin bir dönemeçte meydana gelen kazayý teþhis etmek zaten zordu. Ýsmail þarampolün kenarýna kadar gidip elini kaldýrdý, asfalttan akan otolara baðýrmak istedi. Ama sesi çýkmýyordu. Kendini zorladý: -Ýmdaat! Yardým edin, diyebildi kýsýk bir sesle. Ýsmail in sesi o kadar yavaþ çýkmýþtý ki deðil otoyoldan geçenler, çevredekiler bile zor duydular onu. Ama duydular ki arkasýndan cýlýz bir ses: -Ýsmail, diye seslendi kendisine. Ýsmail afalladý. Olduðu yerde çakýldý kaldý. Birisi adýný söylemiþti. Ama bu olanaksýzdý.

7 Onun adýný kim bilebilirdi ki burada? Galiba hayalinde oluþmuþtu bu ses. Ama hayýr: -Ýsmail! Kulaðýna gelen bu ses gerçekti. Arkadaki yaralýlardan biri onu tanýyordu. Hýzla geri döndü Ýsmail. Üç adým kadar gerisinde solda, bir çalýnýn dibindeydi sesin sahibi. Elini kaldýrmýþ, Ýsmail! diye inliyordu. Ýsmail hemen oraya koþtu. Yaralýnýn yanýna çöktü. Kafasýný kucaðýna alýp yüzünü ay ýþýðýna çevirdi. Þimdi o da yaralýyý tanýmýþtý. Bu aðabeyi Yahya idi: -Burada ne yapýyorsun aðabey? Sen de mi otobüsteydin, diye sordu. Yahya acýlý bir ifadeyle: -Evet, ben de senin ardýndan evden ayrýldým. Bu otobüse binmiþtim, diye yanýtladý soruyu. Ýsmail merakla: -Yaran nasýl, diye sordu. Yahya cýlýz bir sesle devam etti: -Aðrýlarým var. Bacaðým da kýrýk galiba, dedi. Ýsmail, ne yapmasý gerektiðini düþündü bir süre. Sonra Yahya yý yavaþça sýrtlandý: -Yola çýkartayým seni. Geçenlerden birini durdurup, hastaneye yetiþtiririm, dedi. Otobüs enkazý ile yol arasýndaki rampa uzadýkça uzadý. Ýsmail, aðabeyini zar zor yukarý çýkarýp asfaltýn kýyýsýna uzattý. Ardýndan yolun ortasýna doðru koþtu. Kollarýný iki yana açýp salamaya ve gelen ilk arabayý durdurmaya çalýþtý. Bunda da baþarýlý oldu. Çok geçmeden virajý dönen bir otomobil ince bir fren sesiyle az ötede durdu. Þoför baþýný camdan çýkartýp: -Ne oldu kardeþ, diye sordu. Ýsmail heyecanla ona doðru koþtu: -Kaza oldu aðabey, dedi. Þoför yüzünü endiþeyle buruþturdu: -Büyük mü yoksa, diye sordu. Ýsmail soluk soluða olayý özetleyerek: -Otobüs þarampole yuvarlandý. Kaza çok büyük, diye yanýtladý soruyu. Þurada yatan benim kardeþim. Henüz yaþýyor. Ne olur onu hastaneye ulaþtýralým, diye ekledi. Ýsmail, otomobilin sürücüsü ile konuþurken arkada birkaç araç daha durmuþtu. Ýnsanlar merakla arabalarýndan indiler. Bir kýsmý Ýsmail i dinlerken bazýlarý da Yahya nýn baþýna toplanmýþtý. Her kafadan bir ses çýkýyordu: -Ne olmuþ burada? -Ölmüþ mü yoksa? -Kaza büyük müymüþ? -Aþaðýda bir otobüs var. Kazayý yapan otobüs -Bakalým baþka yaralýlar var mý? Yolculardan bir kýsmý þarampolden inip otobüsün yanýna ulaþmýþtý. Çok geçmeden onlarýn sesleri duyuldu: -Polis Ýmdadý arayýn. -Ambulans çaðýralým arkadaþlar. -Burada birkaç yaralý daha var. -Onlarý da yukarý çýkaralým. O sýrada kaza yerine bir minibüs daha ulaþmýþtý. Araçtan endiþeli bakýþlarla önce bir kadýn indi. Ardýndan bir erkek Kadýnla erkek önlerinde park etmiþ olan araçlarýn yanýndan acele acele geçtiler. Kalabalýðýn yanýna vardýlar. Kadýn endiþe içinde: -Ne olmuþ kardeþler? Kaza mý, diye sordu. O sýrada kalabalýk açýldý. Yeni gelenlere sýrada yer vermek için iki yana bölündü. O zaman Yahya ve onun baþýnda aðlayan Ýsmail ortaya çýkmýþtý. Oraya yeni ulaþmýþ olan kadýn bir an donmuþ gibi durdu. Sonra iki yana açtýðý ellerini birer tokaç gibi dizlerine vurup:

8 -Ýsmail, diye tiz bir çýðlýk attý. Ýsmail, bu gece ikinci kez tekrarlanan ismini duyunca irkildi. Oturduðu yerden kalktý. Þaþkýn þaþkýn çevresine bakýnmaya baþladý. Kadýn, üç adýmda Ýsmail in yanýna ulaþtý. Onun reçele bulanmýþ baþýný iki yandan tutarak kendine doðru çekti. Ýsmail þaþkýnlýk içinde ama sevinçli bir þekildi: -Anne sen?! Ülfet baba nerede, diyebildi. Belki de yaþamýnda ilk kez Ülfet baba diyordu Ülfet, Hatice nin hemen ardýndaydý: -Buradayým oðlum, dedi sevinç içinde. Ýsmail hemen yere eðildi. Yatan yaralýyý iþaret ederek: -Yahya, dedi. Hatice nin yüzü allak bullak oldu: -Ne? Yahya mý? O da mý seninleydi, diye sordu. Ardýndan zavallý Hatice, þimþek hýzýyla eðildi ve diðer oðlunun yanýna çöktü. Onun baþýný kucaðýna alýp: -Oðlum yaralý mýsýn sen, diye sordu. Sonra sorusunun yanýtýný beklemeden kocasýna seslenerek: -Ülfet minibüsü getir. Hastaneye yetiþtirmeliyiz çocuðu, dedi. Otobüsün yanýna inmiþ olan yolcular oluþturduklarý sedye ile yaralýlarý taþýyordu. Çok geçmeden kýr saçlý bir adam ile çocuk yaþta biri daha yukarý ulaþtýrýldý. Sedyeyi taþýyanlardan önde olaný üzüntülü bir ses tonuyla: -Maalesef, dedi. Diðerleri gitmiþ. Ancak bu ikisi canlý kurtulmuþ. Onlarý da hemen hastaneye yetiþtirmeliyiz. Yoksa... Ülfet, minibüsünü seri hareketlerle yaralýlarýn olduðu bölüme ulaþtýrmýþtý. Kalabalýk hemen açýldý. Aþaðýdan taþýnan yaralýlar minibüsün arkasýna uzatýldý. Ülfet araçtan aþaðýya atladý. Ýki adýmda arkaya dolandý. Yahya nýn yanýna çöküp onu kucaðýna aldý. Üvey baba ile oðul o anda göz göze geldiler. Ay ýþýðý Yahya nýn gözbebeklerinde þavklandý. Genç adam gülümsüyordu: -Sað ol baba, dedi belli belirsiz bir tonda. Ülfet onu duymuþtu: -Bir þey deðil oðlum, diye yanýtladý. Ülfet, Yahya yý minibüsün ara koltuðuna yatýrýp saðýný solunu çeþitli eþyalarla besledi. Hatice ile Ýsmail ön koltuða oturdular. Baba seri hareketlerle direksiyona geçti. Az sonra minibüs en yakýndaki þehre ulaþmak için yola çýkmýþtý. HASTANEDE OLANLAR Þehrin hastanesinin acil servisinin önü ana baba günüydü. Hemþireler ve hastabakýcýlar endiþeli bakýþlarla gelen minibüse bakýyorlardý. Ardýndan sedyeleri alýp gürültüyle koridorlarda koþuþturdular. Ülfet, minibüsün arkasýný, hastanenin giriþ kapýsýna kadar dayamýþtý. Sonra inip bagaj kapýsýný iki yana açtý. Yaralýlarý indirmeye davrandý. Oraya ulaþan sarýþýn ve eriþkin bir hemþire: -Kaza mý, diye sordu. Ülfet titreyen sesiyle: -Otobüs kazasý hemþire haným... Dört yaralý var. Durumlarý ciddi, diye yanýtladý soruyu. Sedyeleri taþýyan hastabakýcýlar çevik hareketlerle minibüsün içine atladýlar. Önce kýr saçlý adamý iki yanýndan tutup sedyenin üzerine aldýlar. Dolan sedye çekilince ikincisi ileri sürüldü. Genç olan diðer yaralý da itina ile yerinden kaldýrýldý ve sedyeye yatýrýldý. Bu sýrada annesi ile Ýsmail, Yahya yý indiriyorlardý aracýn yan kapýsýndan. Eriþkin hemþire onlarý görünce: -Buraya da bir sedye yetiþtirin, diye uyardý ilgilileri.

9 Çok geçmeden Yahya için de gereken yapýlmýþtý. Acil servisin koridorlarýndan gýcýrtýlarla geçen sedyeler, doktor odalarýna alýndý. Kapýlar aceleyle kapandý. Hatice ile Ülfet dýþarýda kalakaldýlar. Bir süre endiþeli bakýþlarla çevreyi süzdüler. Oturacak bir yer arar gibiydiler. Ýkisi de çok yorgundu. Ülfet ileriyi iþaret ederek: -Þuraya oturalým haným, dedi köþede duran banka doðru ilerledi. Önce Hatice, ardýndan Ülfet birer külçe gibi yýðýldýlar bankýn serin tahtasýna. Orta yaþlý kadýnýn yüzünde yoðun bir acý okunuyordu. Gözlerinden sürekli yaþlar akýyor, çenesine kadar iniyordu. Acýlý annenin elindeki mendil ýpýslak olmuþtu. Ülfet aðlamýyordu ama o da aðlamaklýydý. Çok üzülmüþtü çünkü. ÇOCUKLARIN ARDINDAN OLANLAR Hatice, bu sabahtan itibaren yaþadýklarýný anýmsadý. Erkenden kalkmýþ, mutfaða geçmiþti. Amacý, kocasý ile iki oðluna kahvaltý hazýrlamaktý. Tam çay suyunu ocaða koyacakken büyük oðlu Yahya acý haberi vermiþti. Küçük oðlu Ýsmail yine terk etmiþti evi. Bu durumu konuþurken kocasý Ülfet de konuya katýlmýþ ve Yahya ile tartýþmýþlardý. Yahya, Ülfet e karþý saygýsýzlýk sayýlabilecek sözler sarf etmiþti. Oysa Ülfet bunu hak etmiyordu. Ülfet iyi ve yardýmsever bir insandý. Çevredeki mahallelerde birkaç marketin sahibiydi. Yani varlýðý yerindeydi üstelik. Yýllar önce Hatice, kamyon þoförü olan kocasý Tecer in ölüm haberini alýnca ortalýk yerde kimsesiz ve çaresiz kalakalmýþtý. Ýki bebesine ve kendisine sahip çýkacak bir Allah ýn kulu yoktu çevresinde. Tecer in ailesi kalabalýk deðildi. Kimi, kimsesi yoktu. Hatice nin ailesi de reddetmiþti genç kadýný. Çünkü Hatice ile Tecer, evliliklerini kaçarak kurmuþlardý. Bu yüzden Hatice nin ailesiyle de arasý bozuktu zaten. Tecer in ölümüyle ortada kalan bu küçük aileye mahallede market iþleten Ülfet sahip çýkmýþtý. Birkaç yýl karþýlýksýz olarak gereksinimlerini karþýlamýþ, ev kiralarýný vermiþti. Sonunda Hatice nin, çevredeki serseriler tarafýndan rahatsýz edilmesi iliþkiyi farklý bir yola iletmiþti. Bir gün Hatice, Ülfet in ofisine gidip çaresizliðini anlatmýþ, ardýndan onunla evlenmek istemiþti. Ama Ülfet evliydi. Hatice, bu evliliðin göstermelik olmasýna bile razýydý: -Ülfet bey bizi koru yeter, demiþti. Sonunda anlaþma saðlandý ve Hatice ile Ülfet evlendi. Böylece Hatice, kendini ve çocuklarýný güvence altýna almýþ oldu. Küçük aile yýllarca ciddi bir sýkýntý ile karþýlaþmadan yaþadý. Hatice ile Ülfet in evliliklerinin gizli yanýný kimse bilmedi. Buna çocuklar da dahildi. Bu yüzden onlar, Ülfet i bir üvey baba gibi görüyorlardý. Bu nedenle onu bir türlü sevemediler. Onlara göre sanki Ülfet, babalarýný öldürmüþ ve annelerini ele geçirmiþti. Bu yüzden aralarýnda hiçbir zaman çatýþma eksik olmadý. Bu sabah da evde ayný hava hakimdi. Üvey babayý kabullenemeyen Ýsmail evden kaçmýþ, Yahya da Ülfet ile tartýþmýþtý. Hatice böyle olsun istemiyordu. Olanlardan dolayý oðlunu azarlamýþ, hatta küçük bir tokat bile atmýþtý. Bunu hazmedemeyen Yahya da evi terk etmiþti. Hatice nin siniri yatýþýnca: -Ülfet Bey çocuklarýmý bul, diye yalvarmýþtý kocasýna. Ülfet, marketin minibüsüne Hatice yi bindirip kentin sokaklarýnda Yahya ile Ýsmail i aramýþtý uzun süre. Ama bunda baþarýlý olamamýþlardý. Çocuklar, kent dýþýna çýkmýþ olabilirlerdi. Bu düþünceyle, karý koca otogara yönelmiþlerdi. Gar yazýhanesinde görevli olanlardan birisi, tarife uygun bir genci gördüðünü söylüyordu. Ona göre, büyük þehre giden bir otobüse son anda binmiþ ve gitmiþti delikanlý. Bu Yahya olabilirdi. Artýk durmanýn sýrasý deðildi. Ülfet, minibüsün yönünü kent dýþýna çevirmiþti. Ýþte þimdi hastanedeydiler.

10 KIRÇIL SAÇLI ADAMIN SIRRI Ülfet kolundaki saate baktý: -Gecenin üçü, dedi. Ne yapacaðýz? Hatice yanýt vermedi. Yüzü ellerinin arasýndaydý. Yaþamýndaki her kare tek tek ve sýra ile geçiyordu gözlerinin önünden. Acýlý kadýn sessizce aðlýyordu. Bir süre sonra kapý açýldý. Doktorlardan biri koridora çýktý. Onun dýþarý çýktýðýný gören Hatice ile Ülfet ayaklandýlar. Merak içinde, doktorun yüzüne bakmaya baþladýlar. Doktor, karý kocaya: -Hastalarýn hepsi sizin mi, diye sordu. Ülfet heyecanlý bir ifade ile: -Hayýr, iki delikanlý bizim çocuklarýmýz. Diðerlerini tanýmayýz, dedi. Doktor hafifçe gülümsedi: -Delikanlýlardan birinde hiçbir þey yok. Bir iki cam kesiðiyle atlatmýþ kazayý. Diðerinin bacaðýnda kýrýk var. Onu da alçýya aldýk. Öteki çocuk da iyi sayýlýr birkaç kýrýðý var, o da alçýlandý. Yaþlý adama gelince kafadan darbe almýþ. Ama þuuru yerinde. Hayatî tehlikesi yok, diye açýkladý. Doktorun peþinden hastalar, sedyeler üzerinde çýkmaya baþladýlar. Ýlk çýkanýn kafasý sargýlýydý. Sargýlarýn kenarýndan kýrçýl saçlarý görünüyordu. Ülfet üzüntülü bir ifadeyle: -Geçmiþ olsun, dileðinde bulundu kýr saçlý adama. Hatice, önünden geçmekte olan kýrçýl saçlý adama biraz da þaþýrarak baktý. Sonra kýsa bir zaman göz göze geldiler. Hatice, kýr saçlý adamýn ardýndan þaþkýn þaþkýn: - Yok, diye geçirdi içinden. Benzettim herhâlde. Hatice, sargýlar içinde uzaklaþan adama doðru döndü tekrar. Bir daha bakmak istedi. Bunu istem dýþý yapmýþtý. O sýrada kýr saçlý adam da dönmüþ, ona bakýyordu. Hatice sendeledi. Düþmemek için kocasýnýn koluna tutundu. O sýrada Yahya ile Ýsmail in sedyeleri de çýkýyordu. Ülfet gülen gözlerle çocuklarýn üzerine doðru eðildi. Delikanlýlarýn yüzünde de arý duru bir tebessüm vardý: Ýsmail heyecan içinde: -Durumumuz iyi Ülfet baba, dedi. Yahya daha sevinçliydi: -Hiç üzülmeyin anne! Ýyiyiz, diye mýrýldandý. Hatice, oðullarýný duymadý sanki. Kafasý bir baþka yere takýlýp kalmýþtý. Ülfet, sedyeyi süren görevlilere, kazazedelerin nereye gittiklerini sordu. Hasta bakýcýlardan biri: -Servise çýkarýyoruz beyefendi. Sizinkiler bu gece burada konuðumuz olacak. Vakit çok geç oldu zaten. Siz de çýkýp kendinize kalacak bir yer bulun. Otel filan... Yarýn gelir iþlemleri baþlatýrsýnýz, diye açýklama yaptý. HATÝCE DÜÞÜNCELER ÝÇÝNDE BOCALIYOR Ülfet ile Hatice hastaneden çýkýnca serin bir hava çarptý yüzlerine. Ülfet kendine geldi. Bir süre sonra baþýndaki aðrý geçmiþti. Ama Hatice derin ve bulanýk düþünceler arasýnda bocalýyordu. O gece karý koca minibüslerinin koltuklarýný devirip yattýlar. Ülfet hafif bir uykuya daldý. Hatice ise sabaha kadar gözlerini kýrpmadý. Öylece bekledi. Sabahleyin karý koca erkenden kalktýlar. Birer çorba içtiler yakýndaki lokantada. Sonra hastaneye yollandýlar.

11 Yahya, Ýsmail, kýrçýl saçlý adam ve genç hasta bir odaya yatýrýlmýþlardý. Baþuçlarýna serum þiþeleri aþýlmýþ, komodinlerinin üstüne ilâçlarý konmuþtu. Ülfet önden, Hatice arkadan girdiler odaya. Kapýnýn yanýnda kýr saçlý adam yatýyordu. Baþýndaki sargý hafifçe kanlanmþtý. Ülfet kýr saçlý adama: -Geçmiþ olsun kardeþim, dedi içtenlikle. Ýsmail in yataðýna yöneldi. Hatice nin gözleri yere dikilmiþti. Öylece yürüyordu: - Baksam mý, bakmasam mý? diye geçiriyordu içinden. Sonra, Bakmamalýyým! dedi kendi kendine. Ancak odaya adýmýný atýnca bu kararý bozuldu. Giriþin hemen yanýndaki kýr saçlý adamla göz göze geldi Hatice. Yüreði hýzlý hýzlý çarpmaya baþladý. Heyecanla ayaðý halýya takýldý ve sendeledi. Düþmemek için yataðýn demirine tutundu. Baþý sargýlý adam, istem dýþý bir atýlganlýkla: -Dikkat et Hatice, deyiverdi. O anda odadaki her þey dondu. Bir süreliðine yaþam durdu sanki. Sonra herkes olduðu yerde döndü, þaþkýnlýk içinde kýr saçlý adama bakmaya baþladýlar. Hatice, eðik bir durumda kalakalmýþtý. Yüzü kýpkýrmýzýydý. Alnýnda ter taneleri birikmiþti. Ne ileri, ne geri gidebiliyordu. Yüzü yerde, öylece sonucu bekliyordu. Nice sonra Ýsmail þaþkýnlýk ve kýzgýnlýkla: -Ne dedin sen, diye sordu. Baþý sargýlý kýr saçlý adam telâþ içinde elini salladý. Aðzýndan anlaþýlmaz kelimeler döküldü. Sözler boðazýna düðümlenmiþti sanki. Bir türlü yanýt veremiyordu Ýsmail in sorusuna. Hatice telâþla araya girdi: -Hiç, hiçbir þey demedi. Ne diyebilir ki? O beni tanýmaz, ben onu tanýmam, diye mýrýldandý. O arada kýr saçlý adam da biraz toparlamýþtý kendisini: -Doðru tanýþmayýz biz, dedi. Yahya kýzarmýþ bir yüzle araya girdi: -Hayýr, Hatice dedin sen. Annemin adýný söyledin. Kimsin sen, diye sordu. Ülfet ise odanýn ortasýna gelmiþ ve orada kalakalmýþtý. Nice sonra geri döndü, kýr saçlý adamýn yataðýnýn yanýna kadar geldi. Hafifçe eðildi. Biraz da tehditkâr bir ifadeyle: -Evet sen kimsin, diye sordu. Kýr saçlý adam, artýk saklayamayacaðýný anlamýþtý sýrrýný. Bir süre sustu, sonra: -Ben Tecer. Hatice nin kocasý, dedi. Ülfet in gözleri kýrpýþtý. Alnýnda iki damla ter belirdi. Böyle bir þeyi beklemiyordu. Kafasýný toparlamak için bir zaman öylece bekledi. Sonra Hatice den yana döndü. Kadýncaðýz ise periþan bir hâldeydi. Mahcup bakýþlarý hâlâ yerde bekliyordu. Ülfet yumuþak bir sesle: -Hatice, dedi soran gözlerle. Uzun bir suskunluktan sonra Hatice de baþýnýn kaldýrdý: -Evet o Tecer, dedi. Ülfet, hiçbir þey söylemedi; hatta nefes bile almadý. Nice sonra kapýya yöneldi. Kýsa adýmlarla çýktý, gitti. Ayak sesleri koridorda yankýlandý bir süre. Hatice ürkek bir sesle: -Radyodan kaza haberini aldým. Öldüðünü söyledi, dedi. Tecer, duyulur duyulmaz bir sesle: -Büyük bir kaza idi. Her yaným kýrýklarla doluydu. Baþýmý direksiyona çarpmýþtým. Þuurum yerinde deðildi. Aylarca hastanede kim olduðumu bilemeden yattým. Bana bakan hemþire haným çok iyi bir insandý. Bana karþý çok nazik ve sevecendi. Belki de onun yoðun ilgisiydi beni baðlayan. Aylar süren tedavi ve serî ameliyatlardan sonra iyileþtim, diye açýkladý. Tecer kýsa bir ara verdi konuþmasýna. Sonra yanýndaki yatakta yatmakta olan çocuðu iþaret ederek: -Ýsmail, dedi. Oðlum

12 Hatice kendi Ýsmail ine baktý. Çok sinirliydi. Gözleri kýzarmýþtý. Yahya da ondan aþaðý deðildi. Küçük Ýsmail ise þaþkýn þaþkýn saða sola bakýyordu. Uzunca bir sessizlik daha oldu. Kimse konuþmadý ama herkes yoðun yoðun düþündü. Sonunda sessizliði Yahya bozdu: -Acaba babam gitmiþ midir anne, diye sordu. Ýsmail de kardeþini destekler bir eda ile: -Ülfet babamýz dýþarýda bizi bekliyor mu dersin anne, diye sordu ardýndan. Hatice, gözlerinde beliren yaþlarý saklamaya çalýþarak: -Evet, bekliyordur. O bizi burada býrakýp gitmez çocuklar. Þu anda minibüsünü çalýþtýrmýþ, ailesinin gelmesini bekliyordur, diye açýkladý. Ýsmail neþe içinde: -Öyleyse biz ne bekliyoruz, diye sordu. -Haydi gidelim. -Koluma girin. Ben tek baþýma yürüyemem. Hatice koþtu. Yahya yý yataðýndan doðrulttu. Ýsmail de öte yandan destek verdi. Yahya, kollarýný annesi ile küçük kardeþinin omzundan aþýrdý: -Haydi gidelim, dedi tekrar. Anne ile iki oðul, hastane odasýndan dýþarý çýktýlar. Ülfet koridorun öteki baþýnda durmuþ, ailesini bekliyordu

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DÖNEM ÖDEVÝ KONULARI BELÝRLENÝYOR KUNDUZ KAFALI KRAL Kasabanýn arkasýndaki koruluða giden yol her zamanki gibi tenha deðildi. Çocuklar ikiþerli, üçerli gruplar

Detaylı

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KARA DELÝK GAZETECÝ EZGÝ ÝÞ PEÞÝNDE Ülkenin büyük gazetesinin yazý iþleri müdürü yanýnda çalýþanlara: -Bana Ezgi yi çaðýrýn dedi. Bir süre sonra muhabir Ezgi, müdürünün

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KAÇ AVCI KAÇ AVCI TEMUR AV PEÞÝNDE Avcý Temur bugün erkenden kalkmýþtý. Güneþ bile doðmamýþtý o ayaklandýðýnda daha. Kasabayý çevreleyen daðlarýn zirveleri yeni yeni

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT UÇUK KAÇIK BÝR ÖYKÜ BAÞLIYOR PLASTIK SÝTEYE YOLCULUK Hakan Uçuk, arkadaþlarý arasýnda soyadýndan dolayý alay konusu ola ola büyüdü. Daha çocukluðunun ilk yýllarýnda,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇÖP DAÐI KAMYONLAR ÇÖP TAÞIYOR Yoksul köyümüzün güneyindeki derin vadiye kentin çöpleri dökülüyordu. Her gün kocaman kamyonlar homurdana homurdana taþýyordu ev artýklarýný.

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

DUMANA KARIÞAN HAYAT

DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT Bu kitap Türk Dil Kurumu Ýmla Kýlavuzu esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. ERDEMLER SERÝSÝ DUMANA KARIÞAN HAYAT Yayýn Yönetmeni : Editör : Hüseyin Yanýk Hasan Öztürk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Babama Kamera Vermeyin

Babama Kamera Vermeyin Babama Kamera Vermeyin Amcamýn yeni aldýðý kamera bizimkilerin ilgi odaðý olmuþtu. Babamýn ve amcamýn elektronik eþyalara olan meraklarý yüzünden babaannemin eviyle bizimki, yumurta kaynatma makinesinden

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ Çetin Öner DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Mustafa Delioğlu Çetin Öner DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Nurten

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

YAZ KAMPI. Birinci Bölüm

YAZ KAMPI. Birinci Bölüm Birinci Bölüm YAZ KAMPI Necdet Karaman, güneþli bir pazar sabahý bahçeden gelen gürültülerle isteksizce uyandý. Homurdanarak yataðýndan kalktý ve perdeyi aralayarak dýþarý baktý. Çocuklarý Murat ve Zeynep,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

vakti onu, her zaman dolaþtýklarý parka býrakmakta hiç sakýnca görmediler. Ýlk birkaç gece Dost tan söz ettiler, az biraz içleri sýzlar gibi oldu

vakti onu, her zaman dolaþtýklarý parka býrakmakta hiç sakýnca görmediler. Ýlk birkaç gece Dost tan söz ettiler, az biraz içleri sýzlar gibi oldu DOST UN KADERİ Dost, bir arkadaþlarýnýn köpeðinin yavrusuydu. Sekiz yavru arasýndan onu özene bezene seçmiþler, öpe koklaya getirmiþlerdi eve. Yeni evli, genç insanlardý. Dost u sevdiler, öptüler, onunla

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi Deniz Feneri Bir zamanlar bir deniz feneri vardý. Uçsuz bucaksýz bir denizin kýyýsýnda gemileri beklerdi. Hemen arkasýndaki yamaçta da bir kasaba uzanýrdý. Bir liman kasabasý... Gemiciler, gemilerini bu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

çene altýna kadar ulaþan on on beþ santimlik bir burun. Baþý da, sonu da ayný kalýnlýkta.

çene altýna kadar ulaþan on on beþ santimlik bir burun. Baþý da, sonu da ayný kalýnlýkta. R y u n o s u k e A k u t a g a v a Burun Japoncadan Çeviren: H. Can Erkin Uzundu baþkeþiþ Zenchi'nin burnu ve bunu Ýke-no-o'da herkes bilirdi. Dudaðýn üstünden çene altýna kadar ulaþan on on beþ santimlik

Detaylı

Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR

Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR 1 1 2 Fatih ACAR Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Sevgili Çocuklar, Sizler geleceðimizin teminatýsýnýz. Sizlerin güven içerisinde bir yaþam sürmenizi

Detaylı

Nazým Hikmet Ran. (Bir müteverrime nin baþucunda) Nazým Hikmet. Ölecek anladýk artýk iyice. Kalbimiz þimdiden hicrile dolu

Nazým Hikmet Ran. (Bir müteverrime nin baþucunda) Nazým Hikmet. Ölecek anladýk artýk iyice. Kalbimiz þimdiden hicrile dolu Ran Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org (Bir müteverrime nin baþucunda) Ölecek anladýk artýk iyice Kalbimiz þimdiden hicrile dolu "Her günün ufkunu sarýnca gece" "Diyoruz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Günümüzün Getirdikleri

Günümüzün Getirdikleri Günümüzün Getirdikleri Günümüz Türk Edebiyatý, Günümüz Türk Þiiri, Günümüz Türk Romaný; günümüz müziði, sinemasý, sanatý; günümüz TV programlarý, yarýþmalarý, talk-show'larý; günümüz yemekleri, sohbetleri,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

bir uðrar böyle. Bugün kendisi gelecek. Baþlamýþ bir filmi izlemek için sinema kapýsýnda

bir uðrar böyle. Bugün kendisi gelecek. Baþlamýþ bir filmi izlemek için sinema kapýsýnda Z a f e r D o r u k Yazlýk Sinemalar Telefonla konuþan karýma kaþ göz iþaretiyle, Kim? diye soruyorum. Elini almacýn aðzýna kapayýp Halanýn kýzý diyor. Bize gelmek istiyorlarmýþ. Sinirleri yýllar önce

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Temmuz 2009 Sayý: 57. Fotoðraf: Erol TAÞKAN. e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Temmuz 2009 Sayý: 57. Fotoðraf: Erol TAÞKAN. e-mail: hale@corumhakimiyet.net Temmuz 2009 Sayý: 57 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Fotoðraf: Erol TAÞKAN 2- Keþke 3- Dört yaným pencere 4- Çöpte bir uçurtma 5- Ve bir baþka boyutta 5- Yalancý 5- Söküp atacaðým 5- Sen kendine uykusuz

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Yolcusu. J a l e S a n c a k

Yolcusu. J a l e S a n c a k J a l e S a n c a k Rüzgârýn Yolcusu Nicedir yolcuydu, yalnýz yolculuklarýn piri, tek ve tenha olanlardandý. Otobüs Asmabað tesislerinde duruyor. Bütün tenha yolcular gibi biliyor, onun tenine deðen yanar,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

açmadan bir öncekinden ve onun öncesinden de farksýz seslerle gelen yeni günü dinliyorum.

açmadan bir öncekinden ve onun öncesinden de farksýz seslerle gelen yeni günü dinliyorum. Nemika Tuðcu Gece Buluþmalarý Ne zaman geleceðini içimdeki saat söylüyor. Bir önceki geliþinin ne zaman olduðunu da hatýrlamýyorum, ama geleceði günün sabahý ortalýk aydýnlanmadan uyanýyorum. Yaþlý bedenim

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Evler ve. Annem bana hep Savruluþun çocuðusun sen, derdi. Küçükken ne demek istediðini. Hâle Seval

Evler ve. Annem bana hep Savruluþun çocuðusun sen, derdi. Küçükken ne demek istediðini. Hâle Seval Hâle Seval Evler ve Gölgeler Annem bana hep Savruluþun çocuðusun sen, derdi. Küçükken ne demek istediðini pek anlamazdým. Sadece iri iri gözlerimi açar, savruluþ sözünü tekrarlardým. Seninle zamanýmýn

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

"Efendim o tamamen bir taktik meselesi. Güveleri aldatmak için öyle yazýyoruz."

Efendim o tamamen bir taktik meselesi. Güveleri aldatmak için öyle yazýyoruz. 5 Fýkralarla Türkiye Baskilli Metin, çok samimi olduðu Palulu Þeref ve Seyfettin isimli iki arkadaþýný ziyaret etmek için Palu'ya gider. Sohbet, muhabbet, yemek eðlence, hasret giderirler. Gece geç vakte

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Eskiden, meyhanelerde, gazinolarda, balozlarda birden ayaða kalkýp hariçten gazel atanlarýn sebebi içtikleri içki ve yüreklerindeki samimiyetti.

Eskiden, meyhanelerde, gazinolarda, balozlarda birden ayaða kalkýp hariçten gazel atanlarýn sebebi içtikleri içki ve yüreklerindeki samimiyetti. hariçten gazel okumak Eskiden, henüz ne radyo ne televizyon icat edilmemiþken, insanlar eðlenmek için þehrin muhtelif yerlerindeki meyhanelere, gazinolara, balozlara giderlerdi. Bu yerlerin hanendesi,

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Klasikler Ve Bez Bebekler Gönderen : papatya54-15/09/2010 10:24 Genelde yabancýlarýn toplantýlarýnda rastladýðýmýz bu mahcup minik kýz/erkek bez bebekler klasiklerle özdeþmiþ gibiler;:) :) :) http://img197.imageshack.us/img197/512/yeniresimd.jpg

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü)

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü) M. Suat GÜLÞEN Vurgun (Marmarisli süngercilerin öyküsü) Denizin derinliklerinde vurgun yiyerek, Sakat kalan, yaþamlarýný kaybeden Marmarisli süngercilere ve Kayýn pederim Dalgýç Hüsein Tekin'e ithaf ediyorum.

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KELÝME (SÖZCÜK) Aslý da babasý gibi doktor olmak istiyor. Ýþlerimiz bitmedi ki yanýnýza gelelim. Aðabeyim uzun boyludur ama ablam kýsa boyludur.

KELÝME (SÖZCÜK) Aslý da babasý gibi doktor olmak istiyor. Ýþlerimiz bitmedi ki yanýnýza gelelim. Aðabeyim uzun boyludur ama ablam kýsa boyludur. KELÝME (SÖZCÜK) Tek baþýna anlamý olan ya da tek baþýna anlamý olmadýðý hâlde cümle içinde görev yapan ses ve ses topluluklarýna kelime (sözcük) denir. "Aslý ile Canan da öðlene kadar iþleri biterse bize

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

S o n A n t l a þ m a Can Eryümlü

S o n A n t l a þ m a Can Eryümlü Son Antlaþma Can Eryümlü www.altkitap.com Delikanlý adam Fatih Ergökmen'in anýsýna Son Antlaþma Can Eryümlü altkitap - roman 1 Son Antlaþma Can Eryümlü Aralýk 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti: Tasarým:

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı!

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! 9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! Doktor Haklan bey, sabah muayenesine yetişmek üzere hızla hastaneye doğru yürüyordu. Cep telefonu çaldı, arayan hemşire Ayten hanımdı.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ

PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 20. basım Sevim Ak PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ Resimleyen: Behiç Ak cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü:

Detaylı

C A NAVA R I N Ç AGR ISI

C A NAVA R I N Ç AGR ISI C A NAVA R I N Ç AGR ISI Canavar, canavarların hep yaptığı gibi, gece yarısından hemen sonra çıktı ortaya. Geldiğinde Conor uyanıktı. Kısa süre önce bir kâbus görmüştü. Herhangi bir kâbus değil- di bu;

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı