T.C. ARSUZ BELEDİYESİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ARSUZ BELEDİYESİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1

2 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK

3 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 3

4 " HEP BĠRLĠKTE SAYGI VE SEVGĠYLE" ELK.MÜH. NAZIM ÇULHA ARSUZ BELEDĠYE BAġKANI 4

5 ULUÇINAR MAHALLEMĠZDE, ARSUZ NEHRĠNĠN DENĠZLE BĠRLEġMESĠ, GENEL BĠLGĠLER 5

6 MĠSYON VE VĠZYON MĠSYONUMUZ : Önce insan anlayıģından yola çıkarak Ġlçemizi turizmi, tarım ve sanayisi ile modern çağdaģ yaģanabilir, yaģam kalitesi yüksek, insan odaklı hızlı ve kent kimliğine uygun bir ilçe haline getirmektir. VĠZYONUMUZ : Ġlçemizin kaynaklarını ve çalıģanlarımızın gücünü en etkili ve verimli bir biçimde kullanarak halkımızın temel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karģılamaktır YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR : Kanunun vermiģ olduğu yetkiler çerçevesinde Ġlçemizin mahalli ve müģterek ihtiyaçlarının tümünü karģılamak. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. ÜSTÜNLÜKLERĠMĠZ olması. Hizmette devamlılığı, adaleti ve uyumu esas alan personele sahip olması. Dürüst Ģeffaf ve hesap verebilir bir yönetime sahip olması. Kaynakları verimli kullanan, esnek ve yenilikçi kurumsal bir yapıya sahip Fiziki çalıģma koģullarına uygun mekanların planlanmıģ olması. Katılımcılığa dayalı iyi yönetimi ilke edinen bir kadroya sahip olması. Hizmet anlayıģında herkese eģit mesafede durulması. ZAYIFLIKLARIMIZ Hizmet alanımızın geniģ olmasına karģılık gelirimizin az olması Hizmet binalarımızın yetersiz ve dağınık olması Ġlçemizin hizmet alanının geniģ olması yapılan hizmetlerimizin görünmemesi. Personel giderlerinin yüksek olması. Borç yükünün yüksek olması. ÜST YÖNETĠCĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI: Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde ; 6

7 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve Ġç Kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir hususu hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elk.Müh. Nazım ÇULHA Belediye BaĢkanı ÖRGÜT YAPIMIZ 1-Belediye BaĢkanı 2-Belediye Meclisi 3-Belediye Encümeni 4-Belediye BaĢkan Yardımcıları 5-Özel Kalem Müdürlüğü 6-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü 8-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 9-Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 10-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 11-Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü 12-Zabıta Müdürlüğü BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠ KAYNAKLARIMIZ Cihazın Adı Adedi 1- Telefon Bilgisayar Bilgisayar Yazıcısı Faks 2 5 Tarayıcı 5 6- Fotokopi Makinesi 5 7- Bilgisayar Güç Kaynağı 2 8- Ana Bilgisayar Kabini 2 9- Jeneratör 2 10-Para Sayma Makinası 2 7

8 MEHMET SAĞIR BÜYÜKTEPE TURĠZM ĠNAYET DEVECĠ ĠġYERĠ AHMET DEVRĠM ĠġYERĠ EMĠN KESKĠN ĠġYERĠ BĠNALARIMIZ-ĠġYERLERĠMĠZ KLAS,DÜĞÜN SALONU BEYAZSARAY RESTAURANT DÜĞÜN SALONU 8 VE 450 m2 kapalı 120 m2 idari 2500 m2 Karaağaç Atalar mh. açık 472 m2 üst k. 290 m2 Alt Kat 300 m2 Karaağaç Mah. açık alan Karaağaç Mah. Atatürk Cd. No: Karaağaç Mah. Atatürk Cd. No: 2 44,81, Karaağaç Mah. Atatürk Cd. No: Karaağaç Mah. Atatürk Cd. No: ĠHSAN YILDIZ ĠġYERĠ SELĠM YAġAR ĠġYERĠ Karaağaç mah. No: 3 Plaj SELĠM YAġAR ĠġYERĠ Karaağaç mah no 2 plaj SEDAT DEMĠRKAN ĠġYERĠ Karaağaç mah No:1 Plaj FIRAT ÇĠÇEK Dükkan 16-A ATATÜRK CD. PASAJ ALPER DENĠZCĠ Dükkan 16-C ATATÜRK CD. PASAJ SUPHĠ ERGEN Dükkan 16-D ATATÜRK CD. PASAJ NECATĠ DEVRĠM Dükkan 16-E ATATÜRK CD. PASAJ NEVAL KARAÇAY Dükkan 16-F ATATÜRK CD. PASAJ NEVAL KARAÇAY Dükkan 16-G ATATÜRK CD. PASAJ MEHMET YOLCU Dükkan 16-H ATATÜRK CD. PASAJ KILIÇ KARDEġLER Dükkan16-I ATATÜRK CD. PASAJ ALĠ ġanli Dükkan 16-J ATATÜRK CD. PASAJ FIRAT ÇĠÇEK Sağlık Tes. YUNUS EMRE CD AHMET BÖLÜCÜ Sağlık Tes. YUNUS EMRE CD. ERHAN GELMEZ 700 m2 Arsa ġ.er ALĠ TÜRKMEN CD. ENVAR PALTA DÜĞÜN SALONU ÇINAR MH. Akasya Cad. CORÇ ANJALĠNA EKMEK FIRINI 13 HASAN YEġĠL BALIKHANE 15-C EMEL TURAN BALIKHANE 15-D EMEL TURAN BALIKHANE 15-F EMEL TURAN BALIKHANE 15-E DEĞER TULTAK HALK PLAJI 50 ADET KABĠN 2 BERĠL ÖZEN GARAJ KAFE BAR ADNAN YEġĠL BÜFE 19 ZARĠF PARKI ÇARDAK GAZĠNO KADĠR KENAN DEHNĠOĞLU RESTURANT MAHMUT KARAÇAY HALĠ SAHA Alakop 20 ada 7 parsel Kabev/Ulucınar Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası Kabev/Uluçınar Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası Kabev/Uluçınar Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası

9 Alakop Arsa Resmi Kurum Alanı PĠRĠNÇLĠK 426 KÖY BĠNASI VE FIRIN, ECZANE KIRAATHANE, BOġ DÜKKAN VE MUHTARLIK IġIKLI 735 KIRAATHANE ODASI MADENLĠ AVLULU EV TAM ESKĠ BELEDĠYE- MADENLĠ , EVLĠ BAHÇE TAM BELEDĠYE HĠZMET ALANI VE BĠNASI ġevre ARSA TAM ECZANE YERĠ ġevre ARSA TAM SAĞLIK OCAĞI 1 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM D/3 AKÇALI KONUTLARI 2 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM A/ZMN AKÇALI KONUTLARI 3 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM A/1 AKÇALI KONUTLARI 4 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM A/2 AKÇALI KONUTLARI 5 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM B/1 AKÇALI KONUTLARI 6 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM B/2 AKÇALI KONUTLARI 7 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM B/3 AKÇALI KONUTLARI 8 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM C/ZMN AKÇALI KONUTLARI 9 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM C/1 AKÇALI KONUTLARI 0 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM D/2 AKÇALI KONUTLARI ARAÇLARIMIZ NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU) AKARYA KIT CĠNSĠ 31 KC 298 KAMYON AS GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 1 DAMPERLĠ 2 31 LY 849 KAMYON DODGE 1994 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN DAMPERLĠ 3 KAMYON DESETO 1991 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN DAMPERLĠ 4 KAMYON FARGO 2000 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN DAMPERLĠ 5 31 LK 400 KAMYON FARGO 1998 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 KP 774 KAMYON DODGE KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 7 31 KP 775 KAMYON DODGE 1987 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 31 KF 375 KAMYON DODGE 1995 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 31 TR 651 KAMYON FATĠH 1998 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ 9 NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU AKARYAK IT CĠNSĠ 1 31 KAL 06 KAMYONET FORD 2011 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 KK 391 KAMYONET ET KĠA 2003 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARACI 3 31 LC 872 KAMYONET MAZD 1992 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 Z 9574 KAMYONET FORD 2011 KARAAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN

10 5 31 KG 597 KAMYONET FORD 2007 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 LH 014 KAMYONET ET IVECO 1991 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARACI 7 31 KG 434 KAMYONET FĠAT FĠORĠN2007 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 06 TFP 93 MĠNĠBÜS FORD 1995 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 31 TP 567 KAMYONET LEVEND 1998 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN V 7099 KAMYONET FĠAT FĠORĠNO 2014 ARSUZ BLD YENĠ ZABITA MD. ÇALIġIYOR MOTORĠN ALINDI V 7110 KAMYONET FĠAT FĠORĠNO 2014 ARSUZ BLD YENĠ ĠMAR VE ÇALIġIYOR MOTORĠN ALINDI ġeh.md LV 079 PĠKAP SKODA 1991 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN L 7458 KAMYONET TRANSĠT VAN 2006 FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN L 7540 KAMYONET ISUZU 2009 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN L 7539 KAMYONET FĠAT 2009 NARDÜZÜ ZABITA ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU NO ARAÇ PLAKAS I CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ (ÇÖP ARAÇLARI) NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL AKARYA DURUMU KIT CĠNSĠ (ÇALIġMIY ORSA NERDE) 1 31 LP 914 ÇÖP ARACI ĠSUZU 2008 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 KB 681 ÇÖP ARACI ĠVECO 2007 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 Z 0741 ÇÖP ARACI ĠVECO 2000 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 KA 129 ÇÖP ARACI FATĠH 1997 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 5 31 TD 562 ÇÖP ARACI FATĠH 2000 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 LH 724 ÇÖP ARACI ĠVECO ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 7 31 TL 737 ÇÖP ARACI FATĠH 2002 GÖKMEYDAN FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 31 UV 232 ÇÖP ARACI IVECO 2005 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 31 TN 223 ÇÖP ARACI FATĠH 1998 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN KA 72 ÇÖP ARACI 1998 ĠVECO ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN TL 820 ÇÖP ARACI ISUZU 2000 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (AMBULANS) NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL AKARYA DURUMU KIT CĠNSĠ (ÇALIġMIY ORSA NERDE) 1 31 L 9237 AMBULANS FORD 2009 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 TP 787 AMBULANS WOLT 1994 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 TU 911 AMBULANS FORD 2006 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 TF 121 AMBULANS MERCEDES 2000 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (OTOMOBĠL) CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI NO ARAÇ PLAKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU AKARYA KIT CĠNSĠ 1 31 LA 003 OTOMOBĠL RENAULT 1990 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 2 31 TZ 300 OTOMOBĠL RENAULT 2001 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 3 31 L 0001 OTOMOBĠL HONDA CIVIC 2007 KARAAĞAÇ ĠMAR ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 10

11 4 31 KS 017 OTOMOBĠL OPEL VECTRA 2000 KARAAĞAÇ ĠMAR ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 5 31 TK 727 OTOMOBĠL WOLKSVAGEN 2008 MADENLĠ MAKAM ARACI ÇALIġIYOR BENZĠN 6 31 LK 990 OTOMOBĠL KARTAL 1996 MADENLĠ ZABITA ÇALIġIYOR BENZĠN 7 31 UD 466 OTOMOBĠL RENAULT 2006 NARDÜZÜ MALĠ HĠZMETLER ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 31 LL 718 OTOMOBĠL ġahġn 1995 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR 9 31 TV 999 OTOMOBĠL KARTAL 2000 ÜÇGÜLLÜK ÇEVRE KORUMA ÇALIġIYOR BENZĠN TA 900 OTOMOBĠL KARTAL ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (Ġġ MAKĠNALARI) NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDE NERDE VE HANGĠ FAAL DURUMU AKARYA KIT CĠNSĠ N GELDĠ BĠRĠMDE 1 31 LY 036 ARAZÖZ IVECO 1994 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 LN 211 VĠDANJÖR FORD 1992 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 KF 379 VĠDANJÖR FATĠH 1995 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 LN 176 VĠDANJÖR FORD 1991 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 5 31 KZ 893 VĠDANJÖR FATĠH 1993 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 YOK KEPÇE JCB 2010 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 7- YOK KEPÇE JCB ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 YOK KEPÇE JCB 2011 GÖKMEYDAN FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 06 AV 7703 KEPÇE JCB 2010 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 10 YOK KEPÇE ÇUKUROVA GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN KZ 060 TRAKTÖR KEPÇE STEYR1988 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN KEPÇE MASTAġ 2004 KARAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 13 31YK0000 KEPÇE ÇUKUROVA 1992 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 14 YOK KEPÇE JCB 2008 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 15 YOK KEPÇE MASTAġ 2010 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 16 YOK SĠLĠNDĠR BOMAG GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 17 YOK SĠLĠNDĠR BOMAG 1992 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN LS 955 ĠTFAĠYE FORD KARGO 2008 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN LR 872 SU TANKER ĠVECO 1992 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 20 YOK KEPÇE JCB-3CX MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN GREYDER CAT 1981 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (TRAKTÖR) NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL AKARYA DURUMU KIT CĠNSĠ (ÇALIġMIY ORSA NERDE) 1 31 Z 9441 TRAKTÖR WALTRA 2011 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 KP 167 TRAKTÖR STEYR 1987 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 Z 3317 TRAKTÖR TÜMOSAN 2010 GÖKMEYDAN FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 KAE 54 TRAKTÖR TÜMOSAN 2011 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 5 31 KZ 177 TRAKTÖR STEYR 1989 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 LF 071 TRAKTÖR STEYR 1991 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 7 31 KP 773 TRAKTÖR STEYR 1987 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 31 KZ 783 TRAKTÖR STEYR 1988 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 31 LD 938 TRAKTÖR MASSEY FERG 1990 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN KL 008 TRAKTÖR STEYR 1991 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 11

12 11 YOK TRAKTÖR MASSEY FERG 1967 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN UR 639 TRAKTÖR NEW HOLLAND ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN LV 524 TRAKTÖR FĠAT ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN TK 237 TRAKTÖR FĠAT ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN TK 238 TRAKTÖR FĠAT ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (CENAZE ARAÇLARI) NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDE N GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU AKARYA KIT CĠNSĠ 1 31 LN 708 CENAZE ARACI LEYLAND 1991 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 KU 265 CENAZE ARACI FORD 1990 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 LR 873 CENAZE ARACI LEVEND 1992 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 L 3588 CENAZE ARACI FORD 2008 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 5 31 KH 418 HASTA NAKĠL WOLKSVAGEN 2003 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 UD 827 CENAZE ARACI WALKSVAGEN GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN NO ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (MOTORSĠKLET) ARAÇ CĠNSĠ MODEL YILI HANGĠ PLAKASI MARKASI BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU AKARYA KIT CĠNSĠ 1 31 UL 493 MOTORSĠKLET KANUNĠ 2004 ARSUZ ZABITA ÇALIġIYOR BENZĠN 2 31 UL 492 MOTORSĠKLET KANUNĠ 2004 ARSUZ ZABITA ÇALIġIYOR BENZĠN 3 31 Z 1661 MOTORSĠKLET KYMCO 2009 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 4 31 Z 1660 MOTORSĠKLET KYMCO 2009 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 5 31 Z 3152 MOTORSĠKLET KANUNĠ 2010 MADENLĠ ZABITA ÇALIġIYOR BENZĠN 6 31 UH 314 MOTORSĠKLET SCOOTER 2005 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 7 31 UH 317 MOTORSĠKLET SCOOTER 2006 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 8 31 KAT 06 MOTORSĠKLET KUBA 2011 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN TOPLAM 99 ARAÇ 12

13 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALĠYETLERĠ Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde 1 adet Yazı ĠĢleri Müdürü, 5 adet Memur ile Yazı ĠĢleri, Evrak Kayıt, Encümen, Meclis ve Evlendirme ĠĢ ve ĠĢlemlerini yürütmektedir. MECLĠS ÇALIġMALARI Belediye Meclisi tarihleri arasında toplam 15 Meclis Toplantı, 6 adet komisyon toplantısı yapmıģ olup, bu toplantılarda toplam 30 adet karar alınmıģtır. Bu kararlar zaman geçirilmeden yazılarak, bir üst yazı eģliğinde gereği yapılmak Üzere Kaymakamlık Makamına ve ilgili ünitelerine gönderilmiģtir tarihleri arasında Belediyemiz Bütçe Komisyonu 3adet, Ġmar Komisyonu ise 4 adet toplantı yapmıģtır. Bu toplantılarda alınmıģ bulunan kararlar BaĢkanlık Makamı tarafından meclise sunulmuģtur. ENCÜMEN KARARLARI Belediye Encümeni tarihleri arasında toplam 57 adet toplantı yapmıģ olup, Bu toplantılarda 302 adet karar alınmıģtır. Alınan kararların yazımı yapıldıktan sonra bir üst yazı eģliğinde gereği yapılmak üzere ilgili ünitesine gönderilmiģtir. DĠLEKÇE KAYIT ĠġLEMLERĠ tarihleri arasında toplam 4468 adet dilekçe verilmiģ, kaydı yapılmıģ ve dilekçeler ilgili ünitelerine gönderilmiģ ve gereğinin yerine getirilmesi sağlanmıģtır. RESMĠ EVRAK KAYIT ĠġLEMLERĠ tarihleri arasında toplam 2238 adet evrak intikal etmiģ, olup, kayıtları yapılan bu evraklar ilgili ünitelerine gönderilmiģtir. Aynı tarihler arasında diğer resmi kurum ve kuruluģlara 251 adet evrak gönderilmiģtir. NĠKAH ĠġLEMLERĠ Belediyemize tarihleri arasında nikah için müracaat eden ve evrakları tamam olanların nikahları anında ve ücretsiz olarak kıyılmıģ, gerekli iģlemler yapılarak halkımızın mağdur olmasına meydan verilmeden, bu tarihler arasında toplam 586 adet nikah kıyılmıģ ve evlenme cüzdanları anında verilerek, ilgili Nüfus Müdürlüklerine bildirilmiģtir Nüfus Müdürlüğü tarafından Evlendirme Memurluğumuz denetlenmiģtir. 13

14 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALLĠYETLERĠ 1- Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden fakir vatandaģlarımıza Ramazan Bayramında yaklaģık 1500 paket gıda yardımı yapıldı. 2- Ġlçemiz sınırları içersinde bulunan tüm mahallerde halkımızla bütünleģme ve sorunların yerinde tespiti ile ilgili toplantılar yapıldı 3- Kent konseyi nedir, kent konseyinin amacı, oluģturulması ve faydaları ile ilgili halkımızı bilgilendirme amaçlı eğitim verildi, kent konseyi oluģturuldu.toplantılarını yaptı,çalıģmaları devam ediyor. 14

15 4- Ġlçemizin dinamik güçlerinden olan mahalle muhtarlarımızla ortak bir Ģekilde nasıl çalıģılır sorunları nedir, öğrenmek için mahalle muhtarlarımızla toplantılar yapıldı. 5- Ġlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren esnaflarımızın sorunlarını dinlemek ve beraberce çözüm üretmek için toplantılar yapıldı. 15

16 6- Ġlçemizde bulunan esnaflarımızı değiģik tarihlerde zaman elverdiğince esnaf ziyaretlerimiz yapıldı. 7- Ġlçemizde yapılmıģ ve yapılacak çalıģmaları bilgilendirmek amacıyla Basın Mensuplarımızla toplantı yapıldı. 16

17 8- Okullarımızın sorunlarını yerinde ve okul yöneticileri ile bizzat görüģerek çözmek için okul ziyaretleri yapıldı. Ayrıca okullarımızda okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. 17

18 9- Ġlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden yaģlı ve hasta olan vatandaģlarımızı zamanımız oldukça ziyaret ettik. 18

19 10- Ġlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaģlarımızın sorunlarını ve beklentileri nelerdir öğrenmek düģüncesiyle zamanımız oldukça ev ziyaretlerine bulunduk. 19

20 KAYMAKAMLIK MAKAMI ZĠYARETĠ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ZĠYARETĠ 11- Ġlçemiz sınırları içerisinde bulun resmi devlet daireleriyle Arsuz Ġlçemizin geleceği ile ilgili sürekli istiģarede bulunmak için ziyaret ettik. 20

21 12 - Ġlçemizin en büyük ve en önemli sorunlarından olan Elektrik kesintilerin çözümü ile ilgili sorunlarımız ve çözüm yollarının tespit eden dosya hazırlanıp Enerji SA Genel Müdürlüğüne teslim edilip, sorunun çözümünde önemli adımlar atılmıģtır. 13- Ġlçemizin sorunlarını çözüm yollarını nedir, neler yapılır nasıl çözülür, tespitini yapıp dosyalar halinde ilgili Bakanlıklara, Bölge Müdürlüklerine ziyaret edilip teslim edildi. 21

22 14 - Belediyelerdeki sorunların çözümü ile ilgili yapılacak çalıģmalar a mahsus Yurt içi Yurt DıĢı eğitim toplantılara katıldık. 15- Gençlik Spor Müdürlüğü ile ortaklaģa olarak ilçemizde bir zeka geliģtirmesi oyunu olan satranç turnuvası düzenlenmiģtir. 22

23 16-Temiz Çevre Temiz Hava sloganıyla halk plajlarımızda halkımızın yoğun katılımı ile temizlik kampanyası düzenlenmiģtir. 23

24 17-Hatay Valiliği tarafından organize edilen BaĢkente Hatay Günleri kapsamında ilçemiz Arsuz ve belediyemizin tanıtımı yapılmıģtır. 18- Ġlçemiz sınırlarında ikamet eden sakat ve özürlü olan 2 vatandaģımıza elektrikli özürlü bisikleti verildi. Ayrıca 2 adet elektrikli özürlü bisikleti tamiri yapıldı. 24

25 KARAAĞAÇ SPOR ZĠYARETĠMĠZ GÖZCÜLER SPOR 19- Geleceğimiz olan gençlerimiz spora teģvik etmek amacıyla ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren 4 amatör spor kulüplerine gerekli nakdi ve aynı yardımlar yapılmıģtır. 25

26 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz te kurulmuģtur. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimi tarih ve 15 sayılı meclis kararı ile ihdas edilerek çalıģmalarına baģlamıģtır. Arsuz Ġlçesi sınırları içerisinde mevcut belde belediyeleri 6360 sayılı kanun gereği kapanmıģ, köyler mahalleye dönüģtürülmüģ olup, burada görev yapan iģçi-memur personelin çoğu belediyemize devredilerek tek çatı altında toplanmıģtır. Arsuz Ġlçesi dağınık bir yerleģim alanına sahiptir. Hizmetlerin hızlı ve etkin bir Ģekilde yürütülmesi için mevcut personel atamaları yapılırken, personelin bilgi, deneyim, eğitim, potansiyel ve yaratıcılık unsurları göz önünde bulundurularak mümkün olan en iyi iģ veriminin alınması amaçlanmıģtır. Müdürlük olarak, Ġnsan Kaynakları Yönetiminin vazgeçilmez ilkeleri olan; Liyakat, EĢitlik, Güvence, Tarafsızlık ilkeleri ıģığında, sorumluluk bilinciyle çalıģmalarımızı sürdürmekteyiz yılına ait olan bu faaliyet raporunda Müdürlüğümüzün misyonu, vizyonu, temel değerleri, personel yapısı, müdürlüğümüzün görevleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler ve ilkelerimize iliģkin bilgiler yer almaktadır. Faaliyetlerimiz 1- Belediye Meclisinin tarih ve 15 sayılı kararı ile kurulan Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 6360 sayılı kanun gereği kapanan belde belediyeleri, köy ve özel idareden devrolan iģçi-memur tüm personelin atama iģlemlerini gerçekleģtirerek ilgililere tebliği sağlanmıģtır. 2- ĠĢçi Raporları SGK ya iģlenmiģtir. 3- Memurların yıllık terfi iģlemleri yapılmıģtır. 4- SözleĢmeli iken asil memurluğa geçen personellerin asalet tasdikleri yapılmıģtır sayılı yasaya tabi çalıģanlarımızın tüm bilgilerinin SGK ve HĠTAP a aktarımı sağlanmıģtır. 6-1 adet Zabıta Memurunun emeklilik iģlemleri yapılmıģtır. 7- Stajer öğrencilerin evrakları düzenlenmiģtir. 8- ĠĢ baģvuruları kabul edilerek, değerlendirilmesi için üst makama iletilmiģtir adet giden evrak kaydı yapılmıģtır. 190 adet gelen evrak kaydı yapılmıģtır. ĠĢçi ve memur bordroları, ikramiyeler ile diğer sosyal hakların ödenmesi için gerekli iģlemler düzenli bir Ģekilde yapılmaktadır. Belediyemizde çalıģan tüm personelin görev tanımlamaları yapılmıģtır. Kamu Görevlileri Etik SözleĢmesi tüm personele imzalatılmıģtır. Arsuz Kent Konseyi oluģturulmuģ olup, ilk olağan genel kurul toplantısını yapmıģtır. 26

27 Arsuz Belediyesinin Personel Yapısı Memur Kadrolu Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Toplam ĠĢçi Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Ġlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Doktora Toplam Kurumsal Yönetimin GeliĢtirilmesi amacıyla Stratejik Plana uygun olarak yapılacak Faaliyet ve Projeler SIRA HEDEF PROJELER Eğitim Ġhtiyacının Belirlenmesi ve Eğitim Planın Hazırlanması Talep ve Ġhtiyaca gore Hizmet Ġçi Eğitimin Yapılması (Öncelikle Zabıta Personeli için ) Eğitim Verimliliğin Değerlendirilmesi Personel Performansının Değerlendirilmesi BaĢarılı Personelin Ödüllendirilmesi(Performans Sonuçları Hizmet Yıllarına Göre) Personel Memnuniyeti Ölçüm Anketi Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi amacıyla Stratejik Plana Uygun olarak yapılacak Faaliyet ve Projeler SIRA HEDEF PROJELER ÇalıĢan personellerin daha iyi hizmet sunabilmesi için motivasyon arttırıcı aktivite ve etkinlikler yapılması. 27

28 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Yetki Görev ve sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesine göre ''Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzeni sağlaması ile görevli olup; Belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevli kılınmıģtır. Zabıta müdürlüğünün 01/01/ /12/2014 Tarihleri arasında yapmıģ olduğu faaliyetler maddeler halinde aģağıya çıkarılmıģtır. Bilgilerinize arz ederim. 2:Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler A:Fiziksel Yapı Birim Ġçi Telefon Sabit Telefon 3 Adet 1 Adet c: Araç Sayısı Zabıta Araçı 3 Adet Zabıta Motorsiklet 4 Adet d :Personel Durumu Zabıta Müdürü 1 Adet Zabıta Memuru Memur 5 Adet 10 Adet Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 1 Adet Zabıta Müdürü, 5 Adet Zabıta Memuru, 10 Adet Memur Zabıta görevlisi olmak üzere 16 Adet Personel görev yapmaktadır. 28

29 1:Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iģyerlerinin ruhsatlandırılması için gerekli ihtarnameler yapılmıģ, süre hitabında ruhsatlandırılması sağlanmıģtır. Ruhsat Komisyonu ile birlikte ruhsatlandırma aģamasında olan iģyerleri, sıhhi ve fenni yönden kontrol edilmiģtir. Sıhhi ĠĢyeri Ruhsatı :251 Gayrisıhhi ĠĢyeri Ruhsatı : 15 Umuma Açık ĠĢyeri Ruhsatı : 10 Toplam 276 ĠĢyeri ruhsatlandırılmıģtır. 2: 188 Adet ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma ruhsatı yenilenmiģtir. 3: 01/01/2014 Tarihi itibari ile 2014 yılına ait 10 hafta tatili ruhsat teskeresi düzenlenmiģtir. 4: Gelen Evrak :400 Giden Evrak :323 ĠĢlemleri tamamlanmıģ toplam 323 Adet yazıģma sonuçlanmıģtır. 5: Belediyemize kamu kurumlarından gelen ilanların vatandaģlarımıza duyurulması esnasında gerekli çalıģmalar yapılmıģ olup, 17 adet cevabi yazı yazılmıģtır. 6: 4207 Sayılı yasa gereği kapalı alanda sigara içilmemesi konusunda sağlık grup baģkanlığınca oluģturulan müģterek ekip ile esnaflar denetlenmiģtir. 7. Müdürlüğümüze günlük gelen telefon Ģikayetlerini ortalama 50 e yakını, ekiplerce sonuçlandırılmıģtır. 8: 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerince belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda mevzuata aykırı ve kaçak yapılaģma ile ilgili denetimler Ġmar Müdürlüğünce koordinasyon içinde günlük sürdürülmekte olup, 32 Adet inģaata ceza tutanağı düzenlenmiģtir. 9: Kurumumuzun ilgili müdürlerin tebliğ ve tebellüğ ile her türlü halkımızla olan iletiģimlerini sağlamaktadır. 10: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi (h) fıkrası gereğince ilçe genelinde bütünlük sağlanması Arsuz Belediye Encümenin kararları da belirtilen açma ve kapanma saatlerine uygunluk sağlanması ile ilgili denetimler yapılmaktadır. 11: Yaz sezonunda trafik yoğunluğunu düzenlemek için trafik delinatörler ve trafik levhaları konulmuģtur. 29

30 12:Usulsüz yer iģgalleri yapılması, trafik akıģının engellenmesi, sattıkları mamullerin sağlıklı olup olmaması denetlenmemesi haksız rekabet ile beldede ekonomi ve ticaretin geliģmesine engelleyen seyyar satıcılıkla etkin Ģekilde mücadele edilmiģ, ses yükseltici cihazla yapılan gürültü kirliliği engellenmiģtir. 13:Belediye binamızın ve hizmet biriminin güvenliği zabıta personeli tarafından büyük dikkat ve sorumluluk anlayıģıyla takip edilmektedir. 14:Belediyeye gündelik iģlerini yapmaları için gelen mükellefler ilgili birimlere yönlendirilmiģtir. 15:Belediyemiz tarafından düzenlenen halk toplantıları ile muhtelif etkinliklerde nizam ve intizam sağlanmıģtır. 16:23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi, 19 Eylül Gaziler Günü,yapılan etkinliklerde gerekli tören görevleri yerine getirilmiģtir. 17:Belediyemiz sınırları içinde faaliyette bulunan iģyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı sayısı ve özellikleri gibi ulaģılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek ve bu bilgileri kullanarak esnaf denetim planları oluģturulmaktadır. 18:Belediyemiz sınırları içerisinde Uluçınar Mahallesinde bulunan seyyar mısır ve fındık tablaları için 10 ayrı yerde yer tespiti yapılmıģtır. 19:Motosiklet ekibi ile özellikle yaz sezonunda beldenin huzur ve rahatı için çalıģmalar yapılmaktadır. 20:VatandaĢlarımızın tüm Ģikayetleri anında değerlendirilmekte uyarı ve ikazlarımıza uymayanlara yasal iģlem yapılmaktadır. 30

31 FAALĠYET RAPORU BELEDĠYE SUÇ VE CEZALARININ TAKĠBĠ YASA ĠLGĠLĠ ĠġLEM GÖRDÜĞÜ CEZA TOPLAM 5326 sayılı Kabahatler kanunu 14 Mali Hizmet Müdürüne sevk 9KiĢi=(PeĢin)69.00TL 5 KiĢi= TL TL 2559 S.K(5259 S.K.değ.)6.cı mad. 1 Encümene Sevk TL TL 1608 S.K ( Encümene Sevk 7 KiĢi= TL TL S.K.değ.)1.mad. Not: Yılmaz PALTA ve Nesim HORUZ ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma ruhsatları olmadığından faaliyetten men edilmiģtir. 21:Zabıta Müdürlüğünün 2014 Bütçe ve Gider Durumu MÜDÜRLÜK BÜTÇESĠ BÜTÇE VE GĠDER DURUMU BÜTÇE GERÇEKLEġTĠRME DURUMU BÜTÇE GERÇEKLEġTĠRME ORANIMIZ % TL TL. % 9 22:Zabıta faaliyetlerinin etkin ve verimli olabilmesi, personel bilgi ve yeteğinin geliģtirilmesi amacıyla personelin ortak çalıģma uyumluluğun kazandırılması için birim içi toplantılar düzenlenerek personelin birbirleri ile kaynaģması sağlanmıģtır. 23:Ġlçemiz sınırları içerisinde mera, yayla, kıģlak bulunmadığı için ilçemiz sınırları içerisine koyun, keçi, sığır cinsi hayvanların giriģlerine izin verilmemesi yönünde çalıģmalar yapılmaktadır. 31

32 24: Turistlik nitelikli ilçe olduğumuzdan yaz sezonunda Uluçınar Mahallesine giriģ yapan toptancı araçlarının esnaflarla olan alıģveriģleri trafik kilitlenmesine sebep verdiğinden özellikle cuma günleri Arsuz cami önü ile ana caddemizde çok büyük trafik yoğunluğu olduğundan yaz döneminde (10 Haziran-30 Eylül) hafta içi saat 15:00'e kadar Cuma, Cumartesi, Pazar günleri de saat 10:00'a kadar söz konusu araçların esnafla ilgili alıģveriģlerini alınan saatlerde uygulaması kararı alınmıģ ve bu yönde denetimler yapılmıģtır. 25: TL iģgaliye harcı tahsil edilmiģtir. 26:Yardıma muhtaç olduğunu iddia ederek baģka insanlardan yiyecek veya para isteyerek geçimini bu Ģekilde sağlayan dilencilere men etme çalıģmaları sağlanmıģtır. 32

33 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün amacı ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi Ģekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak yaģanabilir ve sonraki nesillere aktarılabilecek sağlıklı bir çevre oluģturmak ve bu alanda çeģitli plan ve projeler geliģtirmek, denetim ve kontroller gerçekleģtirmek, eğitim ve bilgilendirme çalıģmaları yaparak çevre bilincini arttırmaktır. _ Arsuz Belediyesi olarak yazın çevre kampanyası düzenlenmiģ baģta Belediye BaĢkanımız olmak üzere tüm çalıģanlarımızın katıldığı halkımıza örnek bir davranıģ sergilenmiģ. Önümüzdeki yıllar dada çevre temizlik kampanyalarının devamı sağlanmaya çalıģılacaktır. _ VatandaĢlarımızın çevreye iliģkin dilek ve Ģikayetlerini dinleyerek değerlendirmeye çalıģtık ve bunun sonucunda bilgilendirdik. _ Ġlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine karģı önlemler alınmaya çalıģılmaktadır. _ Birim amiri olarak çalıģma konularıyla ilgili her türlü sempozyum, seminer, panel, fuar v.b etkinliklerde belediyemizi temsil etmeye çalıģtım. _ Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik, toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluģlar olarak tanımlanan gayrisıhhi müesseselerin 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ruhsatlandırılmasına veya kapatılmasına iliģkin iģlemler yaptık. _ Periyodik olarak kasap denetimleri yapılarak kaçak et kesimi ve sağlıksız et tüketimi engellendi. _ Kurban bayramında kurban kesmek isteyen vatandaģların dini hükümlere, sağlık Ģartlarına ve çevre Ģartlarına uygun olarak kurbanlarını kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olduk.ayrıca vatandaģlarımızı kurban kesilecek yerlere yönlendirdik ve kurban atıklarını vakit kaybetmeden belediyemizce toplanmasını sağladık. _ Özellikle yaz aylarında insanları rahatsız eden karasinek, sivrisinekle mücadele için belediye sınırları içerisinde bulunan ve larva üremesine elveriģli olduğu tespit edilen tüm dere, ve sitelerde bulunan kanalizasyonlar, sitelerde bulunan arıtmalar ve üremeye müsait tüm jit alanları yaz sezonu boyunca ilaçlanıp karasinek ve sivrisinek mücadelesi yapılmıģtır. _ Sınırlarımız içerisinde bulunan sitelerin arıtmalarının periyodik olarak kontrolü yapılarak uygun bir Ģekilde çalıģtırılması tarafımızca sağlanmıģtır. Gıda satıģ ve toplu tüketim yerleri denetlenerek uygunsuz davranan esnafa yasal iģlem yapıldı. Salgın ve bulaģıcı hayvan hastalıklarının hayvan hareketleriyle yayılmasını önlemek için Ġlçe Tarım Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak gerekli önlemler alınmıģtır. Akçalı mezbahanesinde kesimi yapılan sığır ve koyunların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri yapılarak sağlıklı etlerin tüketilmesi sağlanmıģ tarafımızca kayıt altına alınmıģtır. 33

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILAR'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILAR'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kreş Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF: Kreş Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih, 2017/8932 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İçi şleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü SIRA NO 1 2 KURUM KODU 060 STAND ART DOSYA PLANI KODU 1E+08 HİZMETİN ADI 02Temel Prosedürler ve bağlı iģler 04Talimatlar 05Formlar Atıklarla ilgili iģlemler 01Tıbbi Atıklar 99Diğer HİZMETİN TANIMI Kalite

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ Amaç T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı. 2012 / 89 Özü 1.ci oturumu / Salı günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 89 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 89 : Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.12.01.00.302.99/665-38604

Detaylı