T.C. ARSUZ BELEDİYESİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ARSUZ BELEDİYESİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1

2 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK

3 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 3

4 " HEP BĠRLĠKTE SAYGI VE SEVGĠYLE" ELK.MÜH. NAZIM ÇULHA ARSUZ BELEDĠYE BAġKANI 4

5 ULUÇINAR MAHALLEMĠZDE, ARSUZ NEHRĠNĠN DENĠZLE BĠRLEġMESĠ, GENEL BĠLGĠLER 5

6 MĠSYON VE VĠZYON MĠSYONUMUZ : Önce insan anlayıģından yola çıkarak Ġlçemizi turizmi, tarım ve sanayisi ile modern çağdaģ yaģanabilir, yaģam kalitesi yüksek, insan odaklı hızlı ve kent kimliğine uygun bir ilçe haline getirmektir. VĠZYONUMUZ : Ġlçemizin kaynaklarını ve çalıģanlarımızın gücünü en etkili ve verimli bir biçimde kullanarak halkımızın temel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karģılamaktır YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR : Kanunun vermiģ olduğu yetkiler çerçevesinde Ġlçemizin mahalli ve müģterek ihtiyaçlarının tümünü karģılamak. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. ÜSTÜNLÜKLERĠMĠZ olması. Hizmette devamlılığı, adaleti ve uyumu esas alan personele sahip olması. Dürüst Ģeffaf ve hesap verebilir bir yönetime sahip olması. Kaynakları verimli kullanan, esnek ve yenilikçi kurumsal bir yapıya sahip Fiziki çalıģma koģullarına uygun mekanların planlanmıģ olması. Katılımcılığa dayalı iyi yönetimi ilke edinen bir kadroya sahip olması. Hizmet anlayıģında herkese eģit mesafede durulması. ZAYIFLIKLARIMIZ Hizmet alanımızın geniģ olmasına karģılık gelirimizin az olması Hizmet binalarımızın yetersiz ve dağınık olması Ġlçemizin hizmet alanının geniģ olması yapılan hizmetlerimizin görünmemesi. Personel giderlerinin yüksek olması. Borç yükünün yüksek olması. ÜST YÖNETĠCĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI: Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde ; 6

7 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve Ġç Kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir hususu hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elk.Müh. Nazım ÇULHA Belediye BaĢkanı ÖRGÜT YAPIMIZ 1-Belediye BaĢkanı 2-Belediye Meclisi 3-Belediye Encümeni 4-Belediye BaĢkan Yardımcıları 5-Özel Kalem Müdürlüğü 6-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü 8-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 9-Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 10-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 11-Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü 12-Zabıta Müdürlüğü BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠ KAYNAKLARIMIZ Cihazın Adı Adedi 1- Telefon Bilgisayar Bilgisayar Yazıcısı Faks 2 5 Tarayıcı 5 6- Fotokopi Makinesi 5 7- Bilgisayar Güç Kaynağı 2 8- Ana Bilgisayar Kabini 2 9- Jeneratör 2 10-Para Sayma Makinası 2 7

8 MEHMET SAĞIR BÜYÜKTEPE TURĠZM ĠNAYET DEVECĠ ĠġYERĠ AHMET DEVRĠM ĠġYERĠ EMĠN KESKĠN ĠġYERĠ BĠNALARIMIZ-ĠġYERLERĠMĠZ KLAS,DÜĞÜN SALONU BEYAZSARAY RESTAURANT DÜĞÜN SALONU 8 VE 450 m2 kapalı 120 m2 idari 2500 m2 Karaağaç Atalar mh. açık 472 m2 üst k. 290 m2 Alt Kat 300 m2 Karaağaç Mah. açık alan Karaağaç Mah. Atatürk Cd. No: Karaağaç Mah. Atatürk Cd. No: 2 44,81, Karaağaç Mah. Atatürk Cd. No: Karaağaç Mah. Atatürk Cd. No: ĠHSAN YILDIZ ĠġYERĠ SELĠM YAġAR ĠġYERĠ Karaağaç mah. No: 3 Plaj SELĠM YAġAR ĠġYERĠ Karaağaç mah no 2 plaj SEDAT DEMĠRKAN ĠġYERĠ Karaağaç mah No:1 Plaj FIRAT ÇĠÇEK Dükkan 16-A ATATÜRK CD. PASAJ ALPER DENĠZCĠ Dükkan 16-C ATATÜRK CD. PASAJ SUPHĠ ERGEN Dükkan 16-D ATATÜRK CD. PASAJ NECATĠ DEVRĠM Dükkan 16-E ATATÜRK CD. PASAJ NEVAL KARAÇAY Dükkan 16-F ATATÜRK CD. PASAJ NEVAL KARAÇAY Dükkan 16-G ATATÜRK CD. PASAJ MEHMET YOLCU Dükkan 16-H ATATÜRK CD. PASAJ KILIÇ KARDEġLER Dükkan16-I ATATÜRK CD. PASAJ ALĠ ġanli Dükkan 16-J ATATÜRK CD. PASAJ FIRAT ÇĠÇEK Sağlık Tes. YUNUS EMRE CD AHMET BÖLÜCÜ Sağlık Tes. YUNUS EMRE CD. ERHAN GELMEZ 700 m2 Arsa ġ.er ALĠ TÜRKMEN CD. ENVAR PALTA DÜĞÜN SALONU ÇINAR MH. Akasya Cad. CORÇ ANJALĠNA EKMEK FIRINI 13 HASAN YEġĠL BALIKHANE 15-C EMEL TURAN BALIKHANE 15-D EMEL TURAN BALIKHANE 15-F EMEL TURAN BALIKHANE 15-E DEĞER TULTAK HALK PLAJI 50 ADET KABĠN 2 BERĠL ÖZEN GARAJ KAFE BAR ADNAN YEġĠL BÜFE 19 ZARĠF PARKI ÇARDAK GAZĠNO KADĠR KENAN DEHNĠOĞLU RESTURANT MAHMUT KARAÇAY HALĠ SAHA Alakop 20 ada 7 parsel Kabev/Ulucınar Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası Kabev/Uluçınar Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası Kabev/Uluçınar Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası

9 Alakop Arsa Resmi Kurum Alanı PĠRĠNÇLĠK 426 KÖY BĠNASI VE FIRIN, ECZANE KIRAATHANE, BOġ DÜKKAN VE MUHTARLIK IġIKLI 735 KIRAATHANE ODASI MADENLĠ AVLULU EV TAM ESKĠ BELEDĠYE- MADENLĠ , EVLĠ BAHÇE TAM BELEDĠYE HĠZMET ALANI VE BĠNASI ġevre ARSA TAM ECZANE YERĠ ġevre ARSA TAM SAĞLIK OCAĞI 1 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM D/3 AKÇALI KONUTLARI 2 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM A/ZMN AKÇALI KONUTLARI 3 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM A/1 AKÇALI KONUTLARI 4 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM A/2 AKÇALI KONUTLARI 5 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM B/1 AKÇALI KONUTLARI 6 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM B/2 AKÇALI KONUTLARI 7 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM B/3 AKÇALI KONUTLARI 8 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM C/ZMN AKÇALI KONUTLARI 9 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM C/1 AKÇALI KONUTLARI 0 AKÇALI AKÇALI ,71 ARSA TAM D/2 AKÇALI KONUTLARI ARAÇLARIMIZ NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU) AKARYA KIT CĠNSĠ 31 KC 298 KAMYON AS GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 1 DAMPERLĠ 2 31 LY 849 KAMYON DODGE 1994 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN DAMPERLĠ 3 KAMYON DESETO 1991 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN DAMPERLĠ 4 KAMYON FARGO 2000 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN DAMPERLĠ 5 31 LK 400 KAMYON FARGO 1998 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 KP 774 KAMYON DODGE KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 7 31 KP 775 KAMYON DODGE 1987 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 31 KF 375 KAMYON DODGE 1995 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 31 TR 651 KAMYON FATĠH 1998 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ 9 NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU AKARYAK IT CĠNSĠ 1 31 KAL 06 KAMYONET FORD 2011 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 KK 391 KAMYONET ET KĠA 2003 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARACI 3 31 LC 872 KAMYONET MAZD 1992 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 Z 9574 KAMYONET FORD 2011 KARAAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN

10 5 31 KG 597 KAMYONET FORD 2007 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 LH 014 KAMYONET ET IVECO 1991 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARACI 7 31 KG 434 KAMYONET FĠAT FĠORĠN2007 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 06 TFP 93 MĠNĠBÜS FORD 1995 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 31 TP 567 KAMYONET LEVEND 1998 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN V 7099 KAMYONET FĠAT FĠORĠNO 2014 ARSUZ BLD YENĠ ZABITA MD. ÇALIġIYOR MOTORĠN ALINDI V 7110 KAMYONET FĠAT FĠORĠNO 2014 ARSUZ BLD YENĠ ĠMAR VE ÇALIġIYOR MOTORĠN ALINDI ġeh.md LV 079 PĠKAP SKODA 1991 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN L 7458 KAMYONET TRANSĠT VAN 2006 FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN L 7540 KAMYONET ISUZU 2009 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN L 7539 KAMYONET FĠAT 2009 NARDÜZÜ ZABITA ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU NO ARAÇ PLAKAS I CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ (ÇÖP ARAÇLARI) NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL AKARYA DURUMU KIT CĠNSĠ (ÇALIġMIY ORSA NERDE) 1 31 LP 914 ÇÖP ARACI ĠSUZU 2008 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 KB 681 ÇÖP ARACI ĠVECO 2007 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 Z 0741 ÇÖP ARACI ĠVECO 2000 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 KA 129 ÇÖP ARACI FATĠH 1997 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 5 31 TD 562 ÇÖP ARACI FATĠH 2000 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 LH 724 ÇÖP ARACI ĠVECO ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 7 31 TL 737 ÇÖP ARACI FATĠH 2002 GÖKMEYDAN FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 31 UV 232 ÇÖP ARACI IVECO 2005 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 31 TN 223 ÇÖP ARACI FATĠH 1998 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN KA 72 ÇÖP ARACI 1998 ĠVECO ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN TL 820 ÇÖP ARACI ISUZU 2000 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (AMBULANS) NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL AKARYA DURUMU KIT CĠNSĠ (ÇALIġMIY ORSA NERDE) 1 31 L 9237 AMBULANS FORD 2009 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 TP 787 AMBULANS WOLT 1994 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 TU 911 AMBULANS FORD 2006 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 TF 121 AMBULANS MERCEDES 2000 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (OTOMOBĠL) CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI NO ARAÇ PLAKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU AKARYA KIT CĠNSĠ 1 31 LA 003 OTOMOBĠL RENAULT 1990 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 2 31 TZ 300 OTOMOBĠL RENAULT 2001 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 3 31 L 0001 OTOMOBĠL HONDA CIVIC 2007 KARAAĞAÇ ĠMAR ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 10

11 4 31 KS 017 OTOMOBĠL OPEL VECTRA 2000 KARAAĞAÇ ĠMAR ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 5 31 TK 727 OTOMOBĠL WOLKSVAGEN 2008 MADENLĠ MAKAM ARACI ÇALIġIYOR BENZĠN 6 31 LK 990 OTOMOBĠL KARTAL 1996 MADENLĠ ZABITA ÇALIġIYOR BENZĠN 7 31 UD 466 OTOMOBĠL RENAULT 2006 NARDÜZÜ MALĠ HĠZMETLER ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 31 LL 718 OTOMOBĠL ġahġn 1995 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR 9 31 TV 999 OTOMOBĠL KARTAL 2000 ÜÇGÜLLÜK ÇEVRE KORUMA ÇALIġIYOR BENZĠN TA 900 OTOMOBĠL KARTAL ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (Ġġ MAKĠNALARI) NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDE NERDE VE HANGĠ FAAL DURUMU AKARYA KIT CĠNSĠ N GELDĠ BĠRĠMDE 1 31 LY 036 ARAZÖZ IVECO 1994 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 LN 211 VĠDANJÖR FORD 1992 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 KF 379 VĠDANJÖR FATĠH 1995 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 LN 176 VĠDANJÖR FORD 1991 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 5 31 KZ 893 VĠDANJÖR FATĠH 1993 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 YOK KEPÇE JCB 2010 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 7- YOK KEPÇE JCB ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 YOK KEPÇE JCB 2011 GÖKMEYDAN FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 06 AV 7703 KEPÇE JCB 2010 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 10 YOK KEPÇE ÇUKUROVA GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN KZ 060 TRAKTÖR KEPÇE STEYR1988 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN KEPÇE MASTAġ 2004 KARAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 13 31YK0000 KEPÇE ÇUKUROVA 1992 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 14 YOK KEPÇE JCB 2008 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 15 YOK KEPÇE MASTAġ 2010 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 16 YOK SĠLĠNDĠR BOMAG GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 17 YOK SĠLĠNDĠR BOMAG 1992 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN LS 955 ĠTFAĠYE FORD KARGO 2008 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN LR 872 SU TANKER ĠVECO 1992 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 20 YOK KEPÇE JCB-3CX MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN GREYDER CAT 1981 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (TRAKTÖR) NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL AKARYA DURUMU KIT CĠNSĠ (ÇALIġMIY ORSA NERDE) 1 31 Z 9441 TRAKTÖR WALTRA 2011 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 KP 167 TRAKTÖR STEYR 1987 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 Z 3317 TRAKTÖR TÜMOSAN 2010 GÖKMEYDAN FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 KAE 54 TRAKTÖR TÜMOSAN 2011 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 5 31 KZ 177 TRAKTÖR STEYR 1989 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 LF 071 TRAKTÖR STEYR 1991 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 7 31 KP 773 TRAKTÖR STEYR 1987 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 8 31 KZ 783 TRAKTÖR STEYR 1988 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 9 31 LD 938 TRAKTÖR MASSEY FERG 1990 MADENLĠ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN KL 008 TRAKTÖR STEYR 1991 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 11

12 11 YOK TRAKTÖR MASSEY FERG 1967 ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN UR 639 TRAKTÖR NEW HOLLAND ARSUZ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN LV 524 TRAKTÖR FĠAT ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN TK 237 TRAKTÖR FĠAT ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN TK 238 TRAKTÖR FĠAT ÜÇGÜLLÜK FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (CENAZE ARAÇLARI) NO ARAÇ PLAKASI CĠNSĠ MODEL YILI MARKASI HANGĠ BELEDĠYEDE N GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU AKARYA KIT CĠNSĠ 1 31 LN 708 CENAZE ARACI LEYLAND 1991 AKÇALI FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 2 31 KU 265 CENAZE ARACI FORD 1990 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 3 31 LR 873 CENAZE ARACI LEVEND 1992 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 4 31 L 3588 CENAZE ARACI FORD 2008 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 5 31 KH 418 HASTA NAKĠL WOLKSVAGEN 2003 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN 6 31 UD 827 CENAZE ARACI WALKSVAGEN GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR MOTORĠN NO ARSUZ BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ VE FAAL DURUMU (MOTORSĠKLET) ARAÇ CĠNSĠ MODEL YILI HANGĠ PLAKASI MARKASI BELEDĠYEDEN GELDĠ NERDE VE HANGĠ BĠRĠMDE FAAL DURUMU AKARYA KIT CĠNSĠ 1 31 UL 493 MOTORSĠKLET KANUNĠ 2004 ARSUZ ZABITA ÇALIġIYOR BENZĠN 2 31 UL 492 MOTORSĠKLET KANUNĠ 2004 ARSUZ ZABITA ÇALIġIYOR BENZĠN 3 31 Z 1661 MOTORSĠKLET KYMCO 2009 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 4 31 Z 1660 MOTORSĠKLET KYMCO 2009 KARAAĞAÇ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 5 31 Z 3152 MOTORSĠKLET KANUNĠ 2010 MADENLĠ ZABITA ÇALIġIYOR BENZĠN 6 31 UH 314 MOTORSĠKLET SCOOTER 2005 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 7 31 UH 317 MOTORSĠKLET SCOOTER 2006 NARDÜZÜ FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN 8 31 KAT 06 MOTORSĠKLET KUBA 2011 GÖZCÜLER FEN ĠġLERĠ ÇALIġIYOR BENZĠN TOPLAM 99 ARAÇ 12

13 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALĠYETLERĠ Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde 1 adet Yazı ĠĢleri Müdürü, 5 adet Memur ile Yazı ĠĢleri, Evrak Kayıt, Encümen, Meclis ve Evlendirme ĠĢ ve ĠĢlemlerini yürütmektedir. MECLĠS ÇALIġMALARI Belediye Meclisi tarihleri arasında toplam 15 Meclis Toplantı, 6 adet komisyon toplantısı yapmıģ olup, bu toplantılarda toplam 30 adet karar alınmıģtır. Bu kararlar zaman geçirilmeden yazılarak, bir üst yazı eģliğinde gereği yapılmak Üzere Kaymakamlık Makamına ve ilgili ünitelerine gönderilmiģtir tarihleri arasında Belediyemiz Bütçe Komisyonu 3adet, Ġmar Komisyonu ise 4 adet toplantı yapmıģtır. Bu toplantılarda alınmıģ bulunan kararlar BaĢkanlık Makamı tarafından meclise sunulmuģtur. ENCÜMEN KARARLARI Belediye Encümeni tarihleri arasında toplam 57 adet toplantı yapmıģ olup, Bu toplantılarda 302 adet karar alınmıģtır. Alınan kararların yazımı yapıldıktan sonra bir üst yazı eģliğinde gereği yapılmak üzere ilgili ünitesine gönderilmiģtir. DĠLEKÇE KAYIT ĠġLEMLERĠ tarihleri arasında toplam 4468 adet dilekçe verilmiģ, kaydı yapılmıģ ve dilekçeler ilgili ünitelerine gönderilmiģ ve gereğinin yerine getirilmesi sağlanmıģtır. RESMĠ EVRAK KAYIT ĠġLEMLERĠ tarihleri arasında toplam 2238 adet evrak intikal etmiģ, olup, kayıtları yapılan bu evraklar ilgili ünitelerine gönderilmiģtir. Aynı tarihler arasında diğer resmi kurum ve kuruluģlara 251 adet evrak gönderilmiģtir. NĠKAH ĠġLEMLERĠ Belediyemize tarihleri arasında nikah için müracaat eden ve evrakları tamam olanların nikahları anında ve ücretsiz olarak kıyılmıģ, gerekli iģlemler yapılarak halkımızın mağdur olmasına meydan verilmeden, bu tarihler arasında toplam 586 adet nikah kıyılmıģ ve evlenme cüzdanları anında verilerek, ilgili Nüfus Müdürlüklerine bildirilmiģtir Nüfus Müdürlüğü tarafından Evlendirme Memurluğumuz denetlenmiģtir. 13

14 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALLĠYETLERĠ 1- Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden fakir vatandaģlarımıza Ramazan Bayramında yaklaģık 1500 paket gıda yardımı yapıldı. 2- Ġlçemiz sınırları içersinde bulunan tüm mahallerde halkımızla bütünleģme ve sorunların yerinde tespiti ile ilgili toplantılar yapıldı 3- Kent konseyi nedir, kent konseyinin amacı, oluģturulması ve faydaları ile ilgili halkımızı bilgilendirme amaçlı eğitim verildi, kent konseyi oluģturuldu.toplantılarını yaptı,çalıģmaları devam ediyor. 14

15 4- Ġlçemizin dinamik güçlerinden olan mahalle muhtarlarımızla ortak bir Ģekilde nasıl çalıģılır sorunları nedir, öğrenmek için mahalle muhtarlarımızla toplantılar yapıldı. 5- Ġlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren esnaflarımızın sorunlarını dinlemek ve beraberce çözüm üretmek için toplantılar yapıldı. 15

16 6- Ġlçemizde bulunan esnaflarımızı değiģik tarihlerde zaman elverdiğince esnaf ziyaretlerimiz yapıldı. 7- Ġlçemizde yapılmıģ ve yapılacak çalıģmaları bilgilendirmek amacıyla Basın Mensuplarımızla toplantı yapıldı. 16

17 8- Okullarımızın sorunlarını yerinde ve okul yöneticileri ile bizzat görüģerek çözmek için okul ziyaretleri yapıldı. Ayrıca okullarımızda okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. 17

18 9- Ġlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden yaģlı ve hasta olan vatandaģlarımızı zamanımız oldukça ziyaret ettik. 18

19 10- Ġlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaģlarımızın sorunlarını ve beklentileri nelerdir öğrenmek düģüncesiyle zamanımız oldukça ev ziyaretlerine bulunduk. 19

20 KAYMAKAMLIK MAKAMI ZĠYARETĠ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ZĠYARETĠ 11- Ġlçemiz sınırları içerisinde bulun resmi devlet daireleriyle Arsuz Ġlçemizin geleceği ile ilgili sürekli istiģarede bulunmak için ziyaret ettik. 20

21 12 - Ġlçemizin en büyük ve en önemli sorunlarından olan Elektrik kesintilerin çözümü ile ilgili sorunlarımız ve çözüm yollarının tespit eden dosya hazırlanıp Enerji SA Genel Müdürlüğüne teslim edilip, sorunun çözümünde önemli adımlar atılmıģtır. 13- Ġlçemizin sorunlarını çözüm yollarını nedir, neler yapılır nasıl çözülür, tespitini yapıp dosyalar halinde ilgili Bakanlıklara, Bölge Müdürlüklerine ziyaret edilip teslim edildi. 21

22 14 - Belediyelerdeki sorunların çözümü ile ilgili yapılacak çalıģmalar a mahsus Yurt içi Yurt DıĢı eğitim toplantılara katıldık. 15- Gençlik Spor Müdürlüğü ile ortaklaģa olarak ilçemizde bir zeka geliģtirmesi oyunu olan satranç turnuvası düzenlenmiģtir. 22

23 16-Temiz Çevre Temiz Hava sloganıyla halk plajlarımızda halkımızın yoğun katılımı ile temizlik kampanyası düzenlenmiģtir. 23

24 17-Hatay Valiliği tarafından organize edilen BaĢkente Hatay Günleri kapsamında ilçemiz Arsuz ve belediyemizin tanıtımı yapılmıģtır. 18- Ġlçemiz sınırlarında ikamet eden sakat ve özürlü olan 2 vatandaģımıza elektrikli özürlü bisikleti verildi. Ayrıca 2 adet elektrikli özürlü bisikleti tamiri yapıldı. 24

25 KARAAĞAÇ SPOR ZĠYARETĠMĠZ GÖZCÜLER SPOR 19- Geleceğimiz olan gençlerimiz spora teģvik etmek amacıyla ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren 4 amatör spor kulüplerine gerekli nakdi ve aynı yardımlar yapılmıģtır. 25

26 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz te kurulmuģtur. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimi tarih ve 15 sayılı meclis kararı ile ihdas edilerek çalıģmalarına baģlamıģtır. Arsuz Ġlçesi sınırları içerisinde mevcut belde belediyeleri 6360 sayılı kanun gereği kapanmıģ, köyler mahalleye dönüģtürülmüģ olup, burada görev yapan iģçi-memur personelin çoğu belediyemize devredilerek tek çatı altında toplanmıģtır. Arsuz Ġlçesi dağınık bir yerleģim alanına sahiptir. Hizmetlerin hızlı ve etkin bir Ģekilde yürütülmesi için mevcut personel atamaları yapılırken, personelin bilgi, deneyim, eğitim, potansiyel ve yaratıcılık unsurları göz önünde bulundurularak mümkün olan en iyi iģ veriminin alınması amaçlanmıģtır. Müdürlük olarak, Ġnsan Kaynakları Yönetiminin vazgeçilmez ilkeleri olan; Liyakat, EĢitlik, Güvence, Tarafsızlık ilkeleri ıģığında, sorumluluk bilinciyle çalıģmalarımızı sürdürmekteyiz yılına ait olan bu faaliyet raporunda Müdürlüğümüzün misyonu, vizyonu, temel değerleri, personel yapısı, müdürlüğümüzün görevleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler ve ilkelerimize iliģkin bilgiler yer almaktadır. Faaliyetlerimiz 1- Belediye Meclisinin tarih ve 15 sayılı kararı ile kurulan Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 6360 sayılı kanun gereği kapanan belde belediyeleri, köy ve özel idareden devrolan iģçi-memur tüm personelin atama iģlemlerini gerçekleģtirerek ilgililere tebliği sağlanmıģtır. 2- ĠĢçi Raporları SGK ya iģlenmiģtir. 3- Memurların yıllık terfi iģlemleri yapılmıģtır. 4- SözleĢmeli iken asil memurluğa geçen personellerin asalet tasdikleri yapılmıģtır sayılı yasaya tabi çalıģanlarımızın tüm bilgilerinin SGK ve HĠTAP a aktarımı sağlanmıģtır. 6-1 adet Zabıta Memurunun emeklilik iģlemleri yapılmıģtır. 7- Stajer öğrencilerin evrakları düzenlenmiģtir. 8- ĠĢ baģvuruları kabul edilerek, değerlendirilmesi için üst makama iletilmiģtir adet giden evrak kaydı yapılmıģtır. 190 adet gelen evrak kaydı yapılmıģtır. ĠĢçi ve memur bordroları, ikramiyeler ile diğer sosyal hakların ödenmesi için gerekli iģlemler düzenli bir Ģekilde yapılmaktadır. Belediyemizde çalıģan tüm personelin görev tanımlamaları yapılmıģtır. Kamu Görevlileri Etik SözleĢmesi tüm personele imzalatılmıģtır. Arsuz Kent Konseyi oluģturulmuģ olup, ilk olağan genel kurul toplantısını yapmıģtır. 26

27 Arsuz Belediyesinin Personel Yapısı Memur Kadrolu Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Toplam ĠĢçi Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Bay Bayan Ġlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Doktora Toplam Kurumsal Yönetimin GeliĢtirilmesi amacıyla Stratejik Plana uygun olarak yapılacak Faaliyet ve Projeler SIRA HEDEF PROJELER Eğitim Ġhtiyacının Belirlenmesi ve Eğitim Planın Hazırlanması Talep ve Ġhtiyaca gore Hizmet Ġçi Eğitimin Yapılması (Öncelikle Zabıta Personeli için ) Eğitim Verimliliğin Değerlendirilmesi Personel Performansının Değerlendirilmesi BaĢarılı Personelin Ödüllendirilmesi(Performans Sonuçları Hizmet Yıllarına Göre) Personel Memnuniyeti Ölçüm Anketi Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi amacıyla Stratejik Plana Uygun olarak yapılacak Faaliyet ve Projeler SIRA HEDEF PROJELER ÇalıĢan personellerin daha iyi hizmet sunabilmesi için motivasyon arttırıcı aktivite ve etkinlikler yapılması. 27

28 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ Yetki Görev ve sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesine göre ''Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzeni sağlaması ile görevli olup; Belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevli kılınmıģtır. Zabıta müdürlüğünün 01/01/ /12/2014 Tarihleri arasında yapmıģ olduğu faaliyetler maddeler halinde aģağıya çıkarılmıģtır. Bilgilerinize arz ederim. 2:Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler A:Fiziksel Yapı Birim Ġçi Telefon Sabit Telefon 3 Adet 1 Adet c: Araç Sayısı Zabıta Araçı 3 Adet Zabıta Motorsiklet 4 Adet d :Personel Durumu Zabıta Müdürü 1 Adet Zabıta Memuru Memur 5 Adet 10 Adet Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 1 Adet Zabıta Müdürü, 5 Adet Zabıta Memuru, 10 Adet Memur Zabıta görevlisi olmak üzere 16 Adet Personel görev yapmaktadır. 28

29 1:Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iģyerlerinin ruhsatlandırılması için gerekli ihtarnameler yapılmıģ, süre hitabında ruhsatlandırılması sağlanmıģtır. Ruhsat Komisyonu ile birlikte ruhsatlandırma aģamasında olan iģyerleri, sıhhi ve fenni yönden kontrol edilmiģtir. Sıhhi ĠĢyeri Ruhsatı :251 Gayrisıhhi ĠĢyeri Ruhsatı : 15 Umuma Açık ĠĢyeri Ruhsatı : 10 Toplam 276 ĠĢyeri ruhsatlandırılmıģtır. 2: 188 Adet ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma ruhsatı yenilenmiģtir. 3: 01/01/2014 Tarihi itibari ile 2014 yılına ait 10 hafta tatili ruhsat teskeresi düzenlenmiģtir. 4: Gelen Evrak :400 Giden Evrak :323 ĠĢlemleri tamamlanmıģ toplam 323 Adet yazıģma sonuçlanmıģtır. 5: Belediyemize kamu kurumlarından gelen ilanların vatandaģlarımıza duyurulması esnasında gerekli çalıģmalar yapılmıģ olup, 17 adet cevabi yazı yazılmıģtır. 6: 4207 Sayılı yasa gereği kapalı alanda sigara içilmemesi konusunda sağlık grup baģkanlığınca oluģturulan müģterek ekip ile esnaflar denetlenmiģtir. 7. Müdürlüğümüze günlük gelen telefon Ģikayetlerini ortalama 50 e yakını, ekiplerce sonuçlandırılmıģtır. 8: 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerince belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda mevzuata aykırı ve kaçak yapılaģma ile ilgili denetimler Ġmar Müdürlüğünce koordinasyon içinde günlük sürdürülmekte olup, 32 Adet inģaata ceza tutanağı düzenlenmiģtir. 9: Kurumumuzun ilgili müdürlerin tebliğ ve tebellüğ ile her türlü halkımızla olan iletiģimlerini sağlamaktadır. 10: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi (h) fıkrası gereğince ilçe genelinde bütünlük sağlanması Arsuz Belediye Encümenin kararları da belirtilen açma ve kapanma saatlerine uygunluk sağlanması ile ilgili denetimler yapılmaktadır. 11: Yaz sezonunda trafik yoğunluğunu düzenlemek için trafik delinatörler ve trafik levhaları konulmuģtur. 29

30 12:Usulsüz yer iģgalleri yapılması, trafik akıģının engellenmesi, sattıkları mamullerin sağlıklı olup olmaması denetlenmemesi haksız rekabet ile beldede ekonomi ve ticaretin geliģmesine engelleyen seyyar satıcılıkla etkin Ģekilde mücadele edilmiģ, ses yükseltici cihazla yapılan gürültü kirliliği engellenmiģtir. 13:Belediye binamızın ve hizmet biriminin güvenliği zabıta personeli tarafından büyük dikkat ve sorumluluk anlayıģıyla takip edilmektedir. 14:Belediyeye gündelik iģlerini yapmaları için gelen mükellefler ilgili birimlere yönlendirilmiģtir. 15:Belediyemiz tarafından düzenlenen halk toplantıları ile muhtelif etkinliklerde nizam ve intizam sağlanmıģtır. 16:23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi, 19 Eylül Gaziler Günü,yapılan etkinliklerde gerekli tören görevleri yerine getirilmiģtir. 17:Belediyemiz sınırları içinde faaliyette bulunan iģyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı sayısı ve özellikleri gibi ulaģılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek ve bu bilgileri kullanarak esnaf denetim planları oluģturulmaktadır. 18:Belediyemiz sınırları içerisinde Uluçınar Mahallesinde bulunan seyyar mısır ve fındık tablaları için 10 ayrı yerde yer tespiti yapılmıģtır. 19:Motosiklet ekibi ile özellikle yaz sezonunda beldenin huzur ve rahatı için çalıģmalar yapılmaktadır. 20:VatandaĢlarımızın tüm Ģikayetleri anında değerlendirilmekte uyarı ve ikazlarımıza uymayanlara yasal iģlem yapılmaktadır. 30

31 FAALĠYET RAPORU BELEDĠYE SUÇ VE CEZALARININ TAKĠBĠ YASA ĠLGĠLĠ ĠġLEM GÖRDÜĞÜ CEZA TOPLAM 5326 sayılı Kabahatler kanunu 14 Mali Hizmet Müdürüne sevk 9KiĢi=(PeĢin)69.00TL 5 KiĢi= TL TL 2559 S.K(5259 S.K.değ.)6.cı mad. 1 Encümene Sevk TL TL 1608 S.K ( Encümene Sevk 7 KiĢi= TL TL S.K.değ.)1.mad. Not: Yılmaz PALTA ve Nesim HORUZ ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma ruhsatları olmadığından faaliyetten men edilmiģtir. 21:Zabıta Müdürlüğünün 2014 Bütçe ve Gider Durumu MÜDÜRLÜK BÜTÇESĠ BÜTÇE VE GĠDER DURUMU BÜTÇE GERÇEKLEġTĠRME DURUMU BÜTÇE GERÇEKLEġTĠRME ORANIMIZ % TL TL. % 9 22:Zabıta faaliyetlerinin etkin ve verimli olabilmesi, personel bilgi ve yeteğinin geliģtirilmesi amacıyla personelin ortak çalıģma uyumluluğun kazandırılması için birim içi toplantılar düzenlenerek personelin birbirleri ile kaynaģması sağlanmıģtır. 23:Ġlçemiz sınırları içerisinde mera, yayla, kıģlak bulunmadığı için ilçemiz sınırları içerisine koyun, keçi, sığır cinsi hayvanların giriģlerine izin verilmemesi yönünde çalıģmalar yapılmaktadır. 31

32 24: Turistlik nitelikli ilçe olduğumuzdan yaz sezonunda Uluçınar Mahallesine giriģ yapan toptancı araçlarının esnaflarla olan alıģveriģleri trafik kilitlenmesine sebep verdiğinden özellikle cuma günleri Arsuz cami önü ile ana caddemizde çok büyük trafik yoğunluğu olduğundan yaz döneminde (10 Haziran-30 Eylül) hafta içi saat 15:00'e kadar Cuma, Cumartesi, Pazar günleri de saat 10:00'a kadar söz konusu araçların esnafla ilgili alıģveriģlerini alınan saatlerde uygulaması kararı alınmıģ ve bu yönde denetimler yapılmıģtır. 25: TL iģgaliye harcı tahsil edilmiģtir. 26:Yardıma muhtaç olduğunu iddia ederek baģka insanlardan yiyecek veya para isteyerek geçimini bu Ģekilde sağlayan dilencilere men etme çalıģmaları sağlanmıģtır. 32

33 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün amacı ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi Ģekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak yaģanabilir ve sonraki nesillere aktarılabilecek sağlıklı bir çevre oluģturmak ve bu alanda çeģitli plan ve projeler geliģtirmek, denetim ve kontroller gerçekleģtirmek, eğitim ve bilgilendirme çalıģmaları yaparak çevre bilincini arttırmaktır. _ Arsuz Belediyesi olarak yazın çevre kampanyası düzenlenmiģ baģta Belediye BaĢkanımız olmak üzere tüm çalıģanlarımızın katıldığı halkımıza örnek bir davranıģ sergilenmiģ. Önümüzdeki yıllar dada çevre temizlik kampanyalarının devamı sağlanmaya çalıģılacaktır. _ VatandaĢlarımızın çevreye iliģkin dilek ve Ģikayetlerini dinleyerek değerlendirmeye çalıģtık ve bunun sonucunda bilgilendirdik. _ Ġlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine karģı önlemler alınmaya çalıģılmaktadır. _ Birim amiri olarak çalıģma konularıyla ilgili her türlü sempozyum, seminer, panel, fuar v.b etkinliklerde belediyemizi temsil etmeye çalıģtım. _ Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik, toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluģlar olarak tanımlanan gayrisıhhi müesseselerin 2. ve 3. sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ruhsatlandırılmasına veya kapatılmasına iliģkin iģlemler yaptık. _ Periyodik olarak kasap denetimleri yapılarak kaçak et kesimi ve sağlıksız et tüketimi engellendi. _ Kurban bayramında kurban kesmek isteyen vatandaģların dini hükümlere, sağlık Ģartlarına ve çevre Ģartlarına uygun olarak kurbanlarını kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olduk.ayrıca vatandaģlarımızı kurban kesilecek yerlere yönlendirdik ve kurban atıklarını vakit kaybetmeden belediyemizce toplanmasını sağladık. _ Özellikle yaz aylarında insanları rahatsız eden karasinek, sivrisinekle mücadele için belediye sınırları içerisinde bulunan ve larva üremesine elveriģli olduğu tespit edilen tüm dere, ve sitelerde bulunan kanalizasyonlar, sitelerde bulunan arıtmalar ve üremeye müsait tüm jit alanları yaz sezonu boyunca ilaçlanıp karasinek ve sivrisinek mücadelesi yapılmıģtır. _ Sınırlarımız içerisinde bulunan sitelerin arıtmalarının periyodik olarak kontrolü yapılarak uygun bir Ģekilde çalıģtırılması tarafımızca sağlanmıģtır. Gıda satıģ ve toplu tüketim yerleri denetlenerek uygunsuz davranan esnafa yasal iģlem yapıldı. Salgın ve bulaģıcı hayvan hastalıklarının hayvan hareketleriyle yayılmasını önlemek için Ġlçe Tarım Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak gerekli önlemler alınmıģtır. Akçalı mezbahanesinde kesimi yapılan sığır ve koyunların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri yapılarak sağlıklı etlerin tüketilmesi sağlanmıģ tarafımızca kayıt altına alınmıģtır. 33

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ı ı»i» ı ı ı ı ı ı ı ö ö ç ış ı ı ö ı ı ü ü üğü ü ı ı ü ü ı ı ö üşü ı ü ç ış ı ı ö ı ı ş ı Ü «ş ığı ö ş ç İ ı ı ş ç ı ı ı ö üş ığı ı ı Ü Ü ı ı ı ı ı ı ı ğ ı ı ğ ı ığı ı ö ü üğü ü Çı ı ı ı İ ı ğ ü ü Ş ı

Detaylı