Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R / I N D E X Tarihçe / History 1-2 Belgeler / Certifica 3-4 Tamamlanan Projeler / Complate Projects 6-21 Yapýmý Devam Eden Projeler / Complate Projects Finansal Bilgiler / Financial Informations Makina Ekipman Listesi / Machine List

2 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ 1940 yýllarda Ýstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olan Yüksek Mühendis Ahmet Cemal Kura, Yüksek Mühendis Sedat Üründül ve Yüksek Mühendis Hayri Bingöl, 60 yýlý aþkýn mühendislik kariyerlerinde, bir çok önemli projeye imza atmýþlardýr. Kura, Üründül ve Bingöl, 1966 yýlýnda PALET ÝNÞAAT'ý kurmuþlardýr. PALET ÝNÞAAT 40 yýlý aþkýn inþaat tecrübesinin içinde, fabrika, soðukhava deposu, tahýl silosu, karayolu, demiryolu, tünel, köprü, liman, konut, iþ merkezi, hastane, kanalizasyon, baraj, hidroelektrik santrali,sulama kanalý, askeri füze rampalarý ve radar tesisleri gibi çok çeþitli inþaat projelerini tamamlamýþtýr. Bu projelerin içinde en göze çarpaný, kuþkusuz, hem Türkiye'de, hem de dünyada büyük öneme sahip olan Atatürk Barajý ve Hidroelektrik Santrali inþaatýdýr yýlýnda Atatürk Barajý ve HES ihalesini kazanan konsorsiyumun lider firmasý olan PALET ÝNÞAAT, iþin alýnmasýnda oynadýðý önemli rolü, projenin tamamlanmasý aþamasýna kadar baþarýyla sürdürmüþtür. PALET ÝNÞAAT'ýn bugüne kadar taahhüt etmiþ olduðu bütün iþleri üstün kalitede ve zamanýnda bitirmiþ olmasý, iþverenlerle hiçbir anlaþmazlýk yaþamamýþ olmasý, inþaat sektöründe en köklü ve güvenilir firmalardan biri olmasýný saðlamýþtýr. Palet Ýnþaat ve Ticaret Limited Þirketinin ünvaný, tarihinden itibaren nev'i deðiþikliði sonucu PALET ÝNÞAAT VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ olarak deðiþtirilmiþtir. Türkiye Müteahhitler Birliði ve Ýntes gibi sektörünün önemli kuruluþlarýna üye olan PALET ÝNÞAAT, sahip olduðu geniþ makine parký ve güçlü ekonomik yapýsý ile yurtiçi ve yurtdýþýnda yeni projeleri gerçekleþtirmeye devam edecektir. 2

3 ÞÝRKET TARÝHÇESÝ / COMPANY PROFILE Ahmet Cemal Kura, Sedat Urundul and Hayri Bingol, (from left to right in the picture) who graduated from Istanbul Technical University in the mid 1940 ies, have contributed to Turkish construction industry with numerous projects in the 50 years' period. They became partners and chief executives of YOLAL CONSTRUCTION CO., which was one of the largest construction companies in Turkey, subsequent to their graduation. Their field of activities includes industrial complexes, cold stores, grain silos, highways, railways, tunnels, bridges, ports, sewage systems, hospitals, commercial complexes, dams, hydroelectric projects and military installations. PALET CONSTRUCTION was established in 1966 by Messrs Kura, Urundul and Bingol, who continued their prospective careers by executing major projects with the newly-founded company. One of the most important rings in this chain of projects is ATATURK DAM AND HYDROELECTRIC POWER PLANT awarded in early 1980ies. It is not only a mega-project in Turkey, but also in the world. PALET CONSTRUCTION is the Pilot Firm of the consortium ATA that executed the project with success. PALET played a major role in the prequalification and tender stages as well as the construction phase. The final fact to be stressed upon is that PALET successfully completed all its projects in due time and that PALET has never had any litigation or dispute with its employers. PALET Construction and Trading Co. Ltd. was modified to PALET Construction and Trading Co. Inc. on This modification was announced on the Turkish Trade Register Journal dated no The headquarters of the company has been relocated from Istanbul to Ankara, the capital city of Turkey, on

4 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ SERTÝFÝKALAR / CERTIFICATION Þirketimizin Kalite Yönetim Sistemi BS EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Standardýna göre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ise OHSAS 18001:1999 Stansdardýna göre tetkik ve tescil edilmiþtir. Þirketimiz kalite yönetim anlayýþýný belgeleyen sertinkasyon kurumu Letrina, Uluslararasý Akreditasyon Kurumu olan IAF tarafýndan akredite edildiði Türkiye Akreditasyon Kurumu, TürkAk tarafýndan da belgelenmiþtir. Þirketimizin kalite güvence anlayýþý; Ýþlerimizde kalite yönetim sistemimize tam uymak kaydýyla, müþteri memnuniyetini saðlamak, Eðitimli çalýþanlarýmýzla birlikte, teknolojik geliþmeyi yakýndan takip ederek, sürekli geliþme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlý, zamanýnda, istenen kalitede iþ yapmak Þirket içi iþ akýþlarýnda optimizasyonu saðlayacak þekilde, inþaat sürecine katkýda bulunan tüm katýlýmcdarýn yani iþ sahibi, planlamacý ve þirket personelinin daha iyi iþbirliðinin saðlanmasý için gerekli organizasyon ve çalýþmalarýn titizlikle takip edilerek, sürekli kontrol anlayýþý saðlanarak kalite yönetim sistemimizin etkinliði ve sürekliliðini saðlamak ana maddeleri çerçevesinde þekillenmiþtir. Þirketimizin Kalite Yönetim Sistemi BS EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Standardýna göre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ise OHSAS 18001:1999 Stansdardýna göre tetkik ve tescil edilmiþtir. Þirketimiz kalite yönetim anlayýþýný belgeleyen sertinkasyon kurumu Letrina, Uluslararasý Akreditasyon Kurumu olan IAF tarafýndan akredite edildiði Türkiye Akreditasyon Kurumu, TürkAk tarafýndan da belgelenmiþtir. Þirketimizin kalite güvence anlayýþý; Ýþlerimizde kalite yönetim sistemimize tam uymak kaydýyla, müþteri memnuniyetini saðlamak, Eðitimli çalýþanlarýmýzla birlikte, teknolojik geliþmeyi yakýndan takip ederek, sürekli geliþme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlý, zamanýnda, istenen kalitede iþ yapmak Þirket içi iþ akýþlarýnda optimizasyonu saðlayacak þekilde, inþaat sürecine katkýda bulunan tüm katýlýmcdarýn yani iþ sahibi, planlamacý ve þirket personelinin daha iyi iþbirliðinin saðlanmasý için gerekli organizasyon ve çalýþmalarýn titizlikle takip edilerek, sürekli kontrol anlayýþý saðlanarak kalite yönetim sistemimizin etkinliði ve sürekliliðini saðlamak ana maddeleri çerçevesinde þekillenmiþtir. 4

5 Palet Ýnþaat ve Ticaret Anonim Þirketinin inþaat sektöründeki isim haklarýnýn aidiyeti Türkiye Patent Enstitüsü tarafýndan Marka Tescil Belgesi ile belgelendirilmiþtir. Yurtdýþý Müteahhitlik sektöründe hizmet verebilmek amacýyla Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Yurtdýþý Müteahhitlik Belgesi de firmamýzýn sahip olduðu deðerli karnelerden bir tanesidir. Müteahhitlik sektöründe projelerimizi büyük bir itina ile gerçekleþtirirken güvenilir kurumsal kimliðimizi devam ettirmemizi tüm bu belge ve sertifikalar en iyi biçimde göstermektedir. Sektörde öncü kuruluþlardan biri olmamýzýn verdiði sorumluluklarýn bilincinde bir müteahhitlik firmasý olarak çalýþmalarýmýzý her zaman istenen standartlarda ve üstünde yapacaðýmýzý taahhüt ediyoruz... Palet Ýnþaat ve Ticaret Anonim Þirketinin inþaat sektöründeki isim haklarýnýn aidiyeti Türkiye Patent Enstitüsü tarafýndan Marka Tescil Belgesi ile belgelendirilmiþtir. Yurtdýþý Müteahhitlik sektöründe hizmet verebilmek amacýyla Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Yurtdýþý Müteahhitlik Belgesi de firmamýzýn sahip olduðu deðerli karnelerden bir tanesidir. Müteahhitlik sektöründe projelerimizi büyük bir itina ile gerçekleþtirirken güvenilir kurumsal kimliðimizi devam ettirmemizi tüm bu belge ve sertifikalar en iyi biçimde göstermektedir. Sektörde öncü kuruluþlardan biri olmamýzýn verdiði sorumluluklarýn bilincinde bir müteahhitlik firmasý olarak çalýþmalarýmýzý her zaman istenen standartlarda ve üstünde yapacaðýmýzý taahhüt ediyoruz... 5

6 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ TAMAMLANAN PROJELER COMPLATE PROJECTS 6

7 ATATÜRK BARAJI VE HES CONSTRUCTION OF ATATÜRK DAM AND HYDROELECTRIC POWER PLANT Müteahhit Firma Constructor Atatürk Barajý ve HES Ýnþaatý Construction of Atatürk Dam and Hydroelectric Power Plant Þanlýurfa / TURKEY DSÝ Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of State Hydraulics Department - ANKARA / TURKEY TL (based on 1983's unit prices) (US $ ) ATA Ýnþaat Konsorsiyumu Ortak Giriþiminin PALET Ýnþaat ve Tic.A.Þ. % 35 hisse ile LÝDER Firmasýdýr. Palet Construction and Trading Co. Inc. is the pilot firm with 35% share of the ATA construction consortium executing the project Projenin Özeti Brief Description 85 milyon m3 kaya dolgu baraj ve MW gücünde hidroelektrik santralý inþaatý. Türkiye'nin en büyük, dünyanýn ise kendi sýnýfýnda beþinci büyük barajýdýr. Construction of 85 million m3 rockfill dam MW Hydroelectric Power Plant 30 km Permanent roads, m tunnels Largest dam in Turkey and the fifth largest dam in the world. 7

8 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ATATÜRK BARAJI VE HES ÝNÞAATI KARAKTERÝSTÝK ÖZELLÝKLERÝ CONSTRUCTION OF ATATÜRK DAM AND HYDROELECTRIC POWER PLANT Tipi : Kaya Dolgu Batardo Gövda Dolgusu : m 3 Amacý : Sulama ve Enerji Dolusavak Kapaklarý : 6 adet 240 tonluk ana kapak Gövde Yapýsý : m 3 2 adet 60 tonluk yardýmcý kapak Su Depolama Hacmi Göl Alaný Drenaj Havzasý : m 3 : 817 km 2 : km 2 Derivasyon Tüneli Cebri Boru : 3 adet 8 m çapýnda m uzunluðunda atnalý kesitli : 6,60-7,25 m çapýnda m Temelden Yükseklik : 169 m uzunluðunda Kret Uzunluðu : 1169 m Hidrolik Türbinler : 8 adet 300 MW gücünde orta Kret Geniþliði : 15 m hýzlý, düþey eksenli Francis türbin 8

9 ATATÜRK BARAJI VE HES ÝNÞAATI KARAKTERÝSTÝK ÖZELLÝKLERÝ CONSTRUCTION OF ATATÜRK DAM AND HYDROELECTRIC POWER PLANT Atatürk Barajý Þantiyesinde çalýþanlar ve misafirler için bir yermeþim kendi oluþturulmuþtur. Ofis Binalarý : m 2 Lokal Binalarý : m 2 Tiyatro : 600 m 2 Aile Lojmanlarý : m 2 Misafirhaneler : m 2 Güreþ Salonu : 300 m 2 Ýþçi Yatakhaneleri : m 2 Ýþçi Yemekhaneleri : m 2 Kapalý Spor Salonu : 300 m 2 Atatürk Barajý, kaya dolgu tipi baraj olmasýna raðmen çeþitli birimlerdeki toplam m3 lük beton hacmi ile Türkiye de ve Dünyadaki çeþitli beton baraj yapýlarýnýn arasýnda ön sýralarda yer almaktadýr. Gövde Hacmi açýsýndan Dünyanýnýn 6. büyük barajý olan Atatürk Barajý ülkemizin mühendislik projelerindeki en önemli eseri olmakla birlikte Türk Müteahhitlik sektörünün geliþiminde de önemli bir kilometre taþýdýr. 9

10 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ KÖKLÜCE HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ KÖKLÜCE HYDRO ELECTRICAL POWER PLANT CONSTRUCTION Müteahhit Firma Constructor Köklüce Hidroelektrik Santrali Tamamlanmasý I. Kýsým Ýnþaatý ve Ataköy HES Ýnþaatý Köklüce Hydro Electrical Power Plant Construction Niksar - TOKAT / TURKEY DSÝ VII. Bölge Müdürlüðü - Samsun / TURKEY State Hydraulics Department VII. Regional Directorate - Samsun / TURKEY ,-TL. (1980 yýlý fiyatlarýyla) ( USD) TL (based on 1980's unit prices) (US $ ) PALET Ýnþaat ve Tic.A.Þ. PALET Construction & Trading Co Inc. Projenin Özeti Brief Description Yeþilýrmak ile Kelkit Çayýný birleþtiren 6,5 km. uzunluðunda kuvvet tüneli ve 2 x 45 MW gücünde Köklüce Hidroelektrik Santralý inþaatý. Construction of 6,5 km. long power tunnel linking Yeþilýrmak and Kelkit rivers and 2 x 45 MW Hydroelectric power plant at Köklüce. 10

11 KARAKOVA BARAJI VE TESÝSLERÝ CONSTRUCTION OF KARAOVA DAM AND FACILITIES Müteahhit Firma Constructor Karaova Barajý ve Tesisleri Construction of Karaova Dam and Facilities Kýrþehir / TURKEY DSÝ XII. Bölge Müdürlüðü - KAYSERÝ Stade Hydraulic Works 12th Regional Directorate - Kayseri / TURKEY TL (1990 yýlý fiyatlarýyla) (US $ ) TL (based on 1990's unit prices) (US $ ) PALET Ýnþaat ve Tic.A.Þ. PALET Construction & Trading Co Inc. Projenin Özeti Brief Description Baraj yüksekliði : 66,30 m Dolgu hacmi : m3 Derivasyon tüneli : 474 m. Beton, Betonarme hacmi : m3 Cebri boru, kapak imalatý : kg Enjeksiyon delgisi : m Enjeksiyon miktarý : m3 Height from foundation : 66,30 m. Wolume of Embankment : m 3 Diversion Tunnel Length : 474 m. Volume of Conc.and reinforced : m3 Penstock : kg Drilling for grouting : m. Volume of grouting : m3 11

12 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ATA KONAKLARI ATA RESIDENCE Müteahhit Firma Constructor Ata Konaklarý Ata Residence Çamlýca - Ýstanbul / TURKEY Ata Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Ata Construction US $ US $ ATA Ýnþaat Konsorsiyumu Ortak Giriþiminin PALET Ýnþaat ve Tic.A.Þ. % 35 hisse ile LÝDER Firmasýdýr. Palet Construction and Trading Co. Inc. is the pilot firm with 35% share of the ATA construction consortium executing the project Projenin Özeti Brief Description 120 adet daire inþaatý, m2 konut inþaatý, m2 garaj inþaatý, 18 derslik okul inþaatý, alt yapý iþleri, havuz, çocuk parký, kreþ ve rekreasyon sahasýndan oluþmaktadýr. This project consists of ; 120 apartments construction, m2 construction area m2 living area, m2 garage - school with 18 classes construction, kindergarten, infrastructure works, swimming pool, play ground and recreation field. 12

13 BAHÇELÝK PROJESÝ ANA ÝLETÝM KANALI BAHÇELÝK MAIN IRRIGATION CANAL CONSTRUCTION Bahçelik Ana Ýletim Kanalý Ýnþaatý Bahçelik Main Irrigation Canal Construction Kayseri / TURKEY DSÝ XII Bölge Müdürlüðü - KAYSERÝ DSÝ XII Regional Directorate KAYSERÝ ,20-YTL USD $ Projenin Özeti ha alanýn sulanmasý için m beton kaplamalý trapez kesitli kanal, 14 adet köprü ve muhtelif ebatlarda 98 adet sanat yapýsý inþaatý yapýlacaktýr. Brief Description Construction of m concrete coated trapeze canal, 14 bridges and 98 facilities in various sizes for irrigation of ha 13

14 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ KARADERE BARAJI CONSTRUCTION OF KARADERE IRRIGATION Projenin Özeti Brief Description Karadere Sulamasý Ýnþaatý Gökýrmak Karadere Dam Construction Taþköprü - Kastamonu / TURKEY DSÝ XXIII. Bölge Müdürlüðü - KASTAMONU DSÝ XXIII. Regional Directorate KASTAMONU ,41.-YTL US $ ha. Sahanýn sulamasý ve drenaj tesislerin inþaasý için m. Beton kaplamalý anakanal, m. Beton kaplamalý Yedek ve Tersiyer kanal, m. Ýþletme bakým yolu, 250 adet S.Y.O.P, 600 adet Ç.A.P., 400 adet çek yapýsý, 80 adet sel geçidi (A.S.G ve Ü.S.G.), 3400m. Sifon, 1 Adet pompa istasyonu yapýlacaktýr. Completion of dam construction including m3 filling of dam body, spillway construction, m3 concrete works and injections 14

15 YEDÝGÖZE SANA BEY BARAJI VE HES DERÝVASYON YAPILARI DIVERSION STRUCTURES OF YEDÝGÖZE DAM AND HEPP Yedigöze Barajý ve HES Derivasyon Yapýlarý Ýnþaatý Diversion Structures of Yedigöze Dam and HEPP Adana / TURKEY Yedigöze Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Yedigöze Elektrik Üretim ve Tic. Ltd ,-YTL US $ Müteahhit Firma Constructor Palet - Pustiler Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50 hisse ile Pilot Ortak) Palet - Pustiler Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50 % share) Projenin Özeti Brief Description 850m ve 890m uzunluðunda iki adet derivasyon tüneli Atnalý þeklinde, çapý 9,4 m Construction of two tunnels, 850m and 890m long Horse shoe cross-sectioned, with a diameter of 9,4 m, 15

16 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ GÜZELHÝSAR BARAJI CONSTRUCTION OF GÜZELHÝSAR DAM Projenin Özeti Güzelhisar Barajý ve Tesisleri Ýnþaatý Construction of Güzelhisar Dam Ýzmir / TURKEY Petkim - Petrokimya A.Þ. - ANKARA Petkim - Petrokimya Co.Inc. - ANKARA / TURKEY TL US $ ,5 milyon m3'lük kaya dolgu baraj. Derivasyon tüneli 6 m çapýnda 620 m uzunluðundadýr. Brief Description Construction of 4,5 million cu.m. rock fill dam and 6 m. diameter, 620 m. long diversion tunnel. 16

17 ATÝKHÝSAR BARAJI CONSTRUCTION OF ATÝKHÝSAR DAM AND FACILITIES Projenin Özeti Brief Description Atikhisar Barajý ve Tesisleri Ýnþaatý Constructýon of Atikhisar Dam and Facýlýtýes Çanakkale / TURKEY DSÝ Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of State Hydraulics Department - ANKARA / TURKEY TL US $ Toprak dolgu barajý inþaatý Earth fill Dam construction 17

18 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ KARABÜK TAÞKIN KORUMA YAPILARI... Projenin Özeti Brief Description Kýlavuzlar, Yukarý Kýzýlcaören, Sarýahmetli, Eskipazar Taþkýn Koruma Yapýlarýnýn 100 Yýllýk Taþkýna Göre Rehabilitasyonu (WDSÝ - 9A,13,14) Rehabilitation of flood protection structures at Kýlavuzlar, Yukarý Kýzýlcaören, Sarýahmetli, Eskipazar According to 100 years flood. (WDSI-9A,13,14) Karabük / TURKEY DSÝ XXIII. Bölge Müdürlüðü - KASTAMONU State Hydraulic Works XXIII Regional Directorate - Kastamonu / TURKEY TL US $ Islah Güzergahýnýn düzenlenmesi, kýyýlarýn istifli taþ dolgu, gabyon þilte ve betonarme ýstýnad duvarý ile korunmasý. Ayrýca kutu gabyon kullanarak mahmuz teþkili ile kýyý kýyý ve akýþ tanzim iþlerinin yapýlmasý. Brief description arrangement of the improvisation route; Protection of banks with stone-stack filling, reno mattress and reinforced concrete retaining walls. Regulation of bank and flow by spur formation using box gabions Projenin Özeti Brief Description Aþaðý Sakarya Seddeleri I.Kýsým Ýnþaatý Construction of the Down Sakarya River Dikes Adapazarý / TURKEY DSÝ Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of State Hydraulic Department - ANKARA / TURKEY TL US $ Sakarya nehri kenarýnda su baskýnýna karþý sedde Ýnþaatý. Construction of dikes on Sakarya River for shore protection 18

19 KASTAMONU KÖY YOLLARI KASTAMONU STABILIZED - ASPHALT COATING PART. IV AND FACILITIES Projenin Özeti Kastamonu 4.Grup Stabilize-Asfalt Kaplama MuhtelifÇap ve Ebatta Sanat Yapýsý (WRS-Ks.4) Kastamonu Stabilized - Asphalt Coating Part.IV and Facilities Kastamonu / TURKEY Köy Hizmetleri 13. Bölge Müdürlüðü - KASTAMONU Rural Services, 13 th Regional Directorate - KASTAMONU TL US $ ,65 km. Stabilize kaplama, 8,5 km. asfalt kaplama ile muhtelif ebatlarda 37 adet box Ýnþaatý Brief Description Construction of 90,65km Stabilized Coating, 8,5km Asphalt coating and 37 boxes construction with various dimensions Projenin Özeti Brief Description Mengen - Devrek I. Kýsým Ýnþaatý Mengen - Devrek Higway (1st Part) Bolu - Zonguldak / TURKEY Karayollarý Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of Higways - ANKARA / TURKEY TL US $ Sanat yapýlarýyla beraber 32 km uzunluðunda karayolu Ýnþaatý Construction of 32 km highway with facilities between two cities 19

20 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ SÝNCAN - ARÝFÝYE DEMÝRYOLU SÝNCAN - ARÝFÝYE RAÝLWAY CONSTRUCTION (Part Two) Projenin Özeti Brief Description Sincan - Arifiye Demiryolu II. Kýsým Ýnþaatý Sincan - Arifiye Railway II nd Part Ankara / TURKEY Bayýndýrlýk Bakanlýðý - ANKARA Ministry of Public Works TL US $ Ýki tünel ve diðer sanat yapýlarýný kapsayan 22 km uzunluðunda demiryolu inþaatý. Construction of 22 km. long railway including two tunnels. Projenin Özeti Brief Description Tecer - Kangal Demiryol Varyantý III. Kýsým Ýnþaatý Tecer - Kangal Railway (3rd Part) Sivas / TURKEY Bayýndýrlýk Bakanlýðý DLH Gn. Müdürlüðü - ANKARA Ministry of Public Works TL US $ istasyon ve diðer sanat yapýlarýný kapsayan 28 km uzunluðunda demiryolu inþaatý. Construction of 28 km. long railway together with 4 stations. 20

21 DORUKHAN TÜNELÝ DORUKHAN HIGWAY TUNNEL Projenin Özeti Brief Description Dorukhan Tüneli Ýnþaatý Dorukhan Higway Tunnel Zonguldak / TURKEY Karayollarý Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of Higways - ANKARA / TURKEY TL US $ eðimli, 10 m çapýnda 2 kurblu 900 m uzunluðunda karayolu tüneli inþaatý Construction of 900 m. long higway tunnel with two curves of 10 m. diameter and with two different slopes. ALSANCAK SÝLOSU / ÝZMÝR ALSANCAK / ÝZMÝR / TURKEY HAYDARPAÞA SÝLOSU / ÝSTANBUL HAYDARPAÞA / ÝSTANBUL / TURKEY 21

22 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ DEVAM EDEN PROJELER?????????????????????? 22

23 KARADERE SULAMASI CONSTRUCTION OF KARADERE IRRIGATION Projenin Özeti Brief Description Karadere Sulamasý Ýnþaatý Construction of Karadere Irrigation Kastamonu / TURKEY DSÝ XXIII. Bölge Müdürlüðü - KASTAMONU DSÝ XXIII Regional Directorate KASTAMONU / TURKEY 1995 Devam Ediyor In progress TL US $ ha. Sahanýn sulamasý ve drenaj tesislerin inþaasý için m. Beton kaplamalý anakanal, m. Beton kaplamalý Yedek ve Tersiyer kanal, m. Ýþletme bakým yolu, 250 adet S.Y.O.P, 600 adet Ç.A.P., 400 adet çek yapýsý, 80 adet sel geçidi (A.S.G ve Ü.S.G.), 3400m. Sifon, 1 Adet pompa istasyonu yapýlacaktýr. For the irrigation of 6449 hectares and construction of drainage facilities, the following will be constructed: 63610m concrete coating main channel,185455m concrete coating secondry channel, m maintenance road, 1320 unitfacilities constructions, 3400m siphon and 1 unit pomping station. 23

24 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ÝSTANBUL MELEN PROJESÝ 4. KISIM ÝSTANBUL MELEN PROJECT CP.4 Müteahhit Firma Constructor Büyük Ýstanbul Ýçmesuyu II. Merhale Projesi, Melen Sistemi kapsamýndaki, Sözleþme Paketi No.4, Þile Kontrol Merkezi - Hamidiye Tüneli Çýkýþý Arasý Ýletim Hattý Greater Ýstanbul Water Supply Project Stage II, Melen System, Contract No. 4, Þile Control Center - Hamidiye Tunnel Outlet Transmission Main Ýstanbul / TURKEY DSÝ Genel Müdürlüðü General Directorate of State Hydraulic Works ,23 TL USD Palet - Yertaþ Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50,1 hisse ile Pilot Ortak ) Palet - Yertaþ Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50,1% share) 24

25 ÝSTANBUL MELEN PROJESÝ 4. KISIM ÝSTANBUL MELEN PROJECT CP.4 Projenin Özeti Þile-Alaçalý Tüneli ana bileþenleri; - 4,5 m çapýnda, m uzunluðunda beton kaplama tünel Yeþilvadi Geçiþi ana bileþenleri - Yeþilvadi kondüvisi (4,5 m çapýnda, 5436 m uzunluðunda çelik kaplamalý betonarme kondüvi) - Kondüvi boyunca Yeþildere'nin ýslahý Alaçalý-Ömerli Tüneli ana bileþenleri; - 4,5 m çapýnda, m uzunluðunda beton kaplama tünel - Ömerli baðlantý branþmaný Hamidiye Tüneli ana bileþenleri; - 4,5 m çapýnda, m uzunluðunda beton kaplama tünel Ömerli Baðlantýsý ana bileþenleri; - 4,5 m çapýnda, 60 m uzunluðunda beton kaplama tünel - Çýkýþ yapýsý Geçici Yaklaþým Galerileri'nin yapýmý ve inþaat öncesi hale dönüþtürülmesi, Ömerli Barajý Baðlantýsý çýkýþ yapýsý vana ve borulama iþlerinin yapýlmasý, Þile - Alaçalý Tüneli ve Ömerli Barajý Baðlantýsý çýkýþ yapýlarý baðlantý yollarýnýn yapýlmasý, Peyzaj Ýþleri. Brief Description Þile-Alaçalý Tunnel mainly composed of ; - concrete lined tunnel 4.5 m in diameter and 3754 m in length Yeþilvadi Conduit mainly composed of: - Yeþilvadi Conduit (4.5 m in diameter, 5436 m long, reinforced concrete conduit with steel lining) - Rehabilitation of Yeþildere Creek along the conduit Alaçalý-Ömerli Tunnel mainly composed of ; - concrete lined tunnel 4.5 m in diameter and 4770 m in length - branch to Ömerli Reservoir Connection Hamidiye Tunnel mainly composed of ; - concrete lined tunnel 4.5 m in diameter and 3260 m in length Ömerli Reservoir Connection mainly composed of ; - concrete lined tunnel 4.5 m in diameter and 60 m in length - outlet structure Construction of access adits and reinstatement after construction; Valves and pipe works for Outlet Structure of Ömerli Reservoir Connection; Access roads for Þile - Alaçalý Tunnel and Ömerli Reservoir Connection Outlet Structures; Landscaping; 25

26 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ CEVÝZLÝK REGÜLATÖRÜ VE HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ CEVÝZLÝK REGULATOR AND HEPP Müteahhit Firma Constructor Cevizlik Regülatörü ve HES Ýnþaatý Cevizlik Regulator and HEPP Ýkizdere - Rize / TURKEY Akým Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Þ. Akým Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Þ ,-YTL US $ Palet - Pustiler Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50 hisse ile Pilot Ortak ) Palet - Pustiler Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50 % share) Projenin Özeti Beton dolgu gövdeli regülatör, Toplam uzunluðu 7.797m olan Enerji Tünelleri, Atnalý þeklinde, Beton kaplamalý, Ýç çapý 4 m Denge Bacasý Kurulu gücü 95 MW olan HES Yapýsý Ýnþaatý Brief Description Concrete filled body Regulator, Energy Tunnels total length of m, Horse shoe type, Concrete lining, with 4,4m excavation diameter HEPP, 95 MW hydroelectric power 26

27 BAHÇECÝK PAZARÖREN - SAMAÐIR SULAMASI BAHÇELÝK PROJECT PAZAROREN - SAMAÐIR IRRIGATION Projenin Özeti Brief Description Bahçelik Projesi Pazarören - Samaðýr Sulamasý Ýnþaatý Bahçelik Project Pazarören - Samaðýr Irrigation Kayseri / TURKEY DSÝ XII Bölge Müdürlüðü - KAYSERÝ DSÝ XII Regional Directorate KAYSERÝ / TURKEY 2005 In progress, ,00 TL US $ ,21 km'lik ana iletim kanalý (trapez kesitli),(450 m'si galeri), 98 km çeþitli tip ve çapta borulu sulama þebeke tesisi, 37,5 km tahliye kanallarý, Güzergahlar üzerindeki sanat yapýlarý ile kanal güzergahlarýnýn kamulaþtýrma ile irtifak planlarýnýn yapýmý. Construction of km main inrrigation canal ( Trapeze Sectioned)( galleries of 450 m ) 98 km pipelined irrigation system in various size and sections, 37.5 km wasteway canals Engineering and expropriating works through this route 27

28 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ KALKANDERE REGÜLATÖRÜ VE YOKUÞLU HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ... Kalkandere Regülatörü ve Yokuþlu HES Ýnþaatý... Kalkandere - Rize / TURKEY Akým Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Þ. - Gaziantep In progress, TL US $ Müteahhit Firma Constructor Palet - Pustiler Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50 hisse ile Pilot Ortak) Palet - Pustiler Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50 % share) Projenin Özeti Beton dolgu gövdeli regülatör Toplam uzunluðu m, Ýç çapý 4 m, Beton kaplamalý, Enerji Tüneli, Toplam m, uzunluðunda 5 adet Yaklaþým Tüneli, Dolusavak, Denge Bacasý, Sualma Yapýsý, Balýk Geçidi, 280 m uzunluðunde cebri boru imalatý ve montajý Kurulu gücü 16,675x2 = 33,35 MW olan Santral Yapýsý Ýnþaatý. Brief Description

29 GELÝBOLU KATI ATIK DEPOLAMA TESÝSÝ... Müteahhit Firma Constructor Gelibolu Düzenli Katý Atýk Depolama Tesisi Ýnþaatý... Gelibolu - Çanakkale / TURKEY Gelibolu Belediye Baþkanlýðý - Gelibolu / ÇANAKKALE In progress ,75,-TL US $ Palet Ýnþaat ve Tic. A.Þ. PALET Construction & Trading Co Inc. Projenin Özeti Katý atýk depolama sahasýnýn Kazý, Dolgu, Zemin teþkili, drenaj iþleri, Atýksu Havuzu, Yönetim Binasý, Kantar Tesisi, ve 5,5 km uzunluðunda yol inþaatý Brief Description

30 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ YEDÝGÖZE BARAJI VE HES DÝPSAVAK VE VANA ODASI ÝNÞAATI... Yedigöze Sani Bey Barajý ve HES Dipsavak ve Tehlike Dipsavaðý - Vana Odasý - Ýmamoðlu Sulamasý Sualma Yapýsý ve Tünel Ýnþaat ve Hidromekanik Ýþleri Müteahhit Firma Constructor Ýmamoðlu - Adana / TURKEY Yedigöze Enerji Üretim ve Tic. A.Þ. - Gaziantep Yedigöze Enerji Üretim ve Tic. A.Þ. - Gaziantep 2009 In progress ,-TL US $ Palet - Pustiler Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50 hisse ile Pilot Ortak) Palet - Pustiler Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50 % share) Projenin Özeti Dipsavak ve Tehlike Dipsavaðý - Vana Odasý Ýnþaatý Ýmamoðlu Sulamasý Sualma Yapýsý ve Tünel Ýnþaat ve Hidromekanik - Mekanik Ýþleri Brief Description

31 PAKÝSTAN??????????????????? 31

32 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ FÝNANSAL BÝLGÝLER FINANCIAL INFORMATIONS 32

33 Tamamlanan Projeler Listesi (Ýþ Sýrasýna Göre) ÝÞÝN ADI Yedigöze Barajý ve HES Derivasyon Yapýlarý Bahçelik Projesi Ana Ýletim Kanalý Tosya Köydeþ Projesi, 1. Kat Asfalt Kaplama Gökýrmak Karadere Barajý Kýlavuzlar, Yukarý Kýzýlcaören, Sarýahmetli, Eskipazar Taþkýn Koruma Rehabilitasyonu (WDSÝ 9A,13,14) Kastamonu 4.Grup Stabilize Kap.l. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Çap Ve Ebatta Sanat Yapýsý (WRS-Ks.4) Ata Konaklarý Atatürk Barajý ve HES Karova Barajý ve Tesisleri Köklüce HES Tamamlanmasý I. Kýsým Ýnþaatý ve Ataköy HES Sincan-Arifiye Demiryolu II. Kýsým Güzelhisar Barajý ve Tesisleri Aþaðý Sakarya Þeddeleri I. Kýsým Dorukhan Tüneli Tecer - Kangal Demiryol Varyantý 3. Kýsým Atikhisar Barajý ve Tesisleri Mengen - Devrek I. Kýsým 2009 YILI GÜNCELLENMÝÞ ÝÞ TUTARI TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 33

34 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ Devam Eden Projeler Listesi (Ýþ Sýrasýna Göre) ÝÞÝN ADI 2009 YILI GÜNCELLENMÝÞ ÝÞ TUTARI Gökýrmak Karadere Sulamasý Ýnþaatý Bahçelik Projesi Pazarören Samaðýr Sulamasý Ýnþaatý Cevizlik Regülatörü ve HES Ýnþaatý Büyük Ýstanbul Ýçmesuyu II. Merhale Projesi, Melen Sistemi - Þile Kontrol Merkezi-Hamidiye Tüneli Çýkýþý Arasý Ýletim Hattý Ýnþaatý Kalkandere Regülatörü ve Yokuþlu HES Ýnþaatý Gelibolu Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisi Ýnþaatý Yedigöze Sani Bey Barajý ve HES Dipsavak ve Tehlike Dipsavaðý-Vana Odasý-Ýmamoðlu Sulamasý Sualma Yapýsý ve Tüneli Ýnþaat ve Hidromekanik-Mekanik Ýþler TL TL TL TL TL TL TL Son 5 Yýlda Gerçekleþen Ciro (2009 Ocak Ayý Güncellenmiþ Tutarý) Gelecek 3 Yýllýk Ciro Tahmini (Mevcut Devam Eden Ýþ lerle) TL TL TL TL TL TL TL TL 34

35 B A N K A K R E D Ý L E R Ý BANKA ADI - ÞUBE Asya Katýlým Bankasý A.Þ. Ankara - Ostim Þb. Anadolubank A.Þ. Ankara - Ulus Þb. Þekerbankbank A.Þ. Ankara - Ulus Þb. Kuveyt Türk Katýlým Bankasý A.Þ. Ankara - Ankara Þb. T.Ýþ Bankasý A.Þ. Ankara - Baþkent Þb. Türkiye Finans Katýlým Bankasý A.Þ. Ýstanbul - Kadýköy Þb. Albaraka Türk Katýlým Bankasý A.Þ. Ankara - Turan Güneþ Þb. DenizBank A.Þ. Ankara - Ulus Ticari Merkez Þb. TEMÝNAT MEKTUBU KREDÝSÝ TL TL TL TL TL USD TL TL REFERANS MEKTUBU KREDÝSÝ (NAKÝT+G.NAKÝT) TL TL TL TL TL USD TL TL B Ý L A N Ç O Ö Z E T Ý Toplam Varlýklar Dönen Varlýklar Toplamý Duran Varlýklar Toplamý Kýsa Vadeli Yabancý Kaynaklar Toplamý Kýsa Vadeli Mali Borçlar Yýllara Sari Ýnþaat ve Onarým Hakediþleri Uzun Vadeli Yabancý Kaynaklar Toplamý Uzun Vadeli Mali Borçlar Özkaynaklar Net Dönem Karý (Zararý) TL TL TL TL 75 TL TL 0 TL 0 TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL TL TL TL TL TL 35

PALE T İN ŞA A T VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PALE T İN ŞA A T VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PALE T İN ŞA A T VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MERKEZ OFİSİ Ahmet Mithat Efendi Sokak No:30/3 06550 Çankaya - Ankara /TÜRKİYE Tel: +90 312 409 98 00 (pbx 64 hat) - 442 67 02 Fax:

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Cevizlidere Cad. No : 40/1 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : www.heseninsaat.com.tr email : heseninsaat@gmail.com

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Ceyhun Atıfkansu Cad. 1222.Sok.No : 15/2 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : http://www.heseninsaat.com email

Detaylı

Aşağı Öveçler 1307 Sokak No: 3/5 Çankaya-ANKARA Tel : (0312) 473 70 20 Faks: (0312) 473 70 33 E-mail: info@polinenerji.com

Aşağı Öveçler 1307 Sokak No: 3/5 Çankaya-ANKARA Tel : (0312) 473 70 20 Faks: (0312) 473 70 33 E-mail: info@polinenerji.com Aşağı Öveçler 1307 Sokak No: 3/5 Çankaya-ANKARA Tel : (0312) 473 70 20 Faks: (0312) 473 70 33 E-mail: info@polinenerji.com HAKKIMIZDA: Polin Enerji, 2012 yılında yeraltı ve yerüstü inşaat işlerinde faaliyet

Detaylı

NOKTASAL PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT MİMARLIK EĞİTİM SAN.. VE TİC. LTD. ŞTİ. NOKTASAL PROJE su mühendisliği ve enerji alanında kadrosu ve deneyimi ile hem kamu, hem de özel sektör müşterilerine

Detaylı

AHMET TEOMAN ALANSAL. Ankara/TÜRKİYE

AHMET TEOMAN ALANSAL. Ankara/TÜRKİYE AHMET TEOMAN ALANSAL Ankara/TÜRKİYE HOŞ GELDİNİZ Ankara/TÜRKİYE AHMET TEOMAN ALANSAL 10.02.1940 İstanbul da doğmuştur. 1964 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine girmiştir. 1970 yılında DSİ XI. Bölge

Detaylı

İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ.

İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ. BZ G GROUP İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ. HAKKIMIZDA GMT GENEL MAKINA TASARIM 1996 yýlýnda kurulmuþ olup, bu güne kadar Su Yapýlarý ve Endüstriyel tesislerde bir çok ekipmanýn Proje, Ýmalat ve Montajýný gerçekleþtirmiþtir.

Detaylı

Su Yapıları Örnekleri

Su Yapıları Örnekleri Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği IM 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş Su Yapıları Örnekleri Arş. Gör. Dr. İbrahim UÇAR 11 Kasım 2015 Baraj Kullanım Amaçları Su Temini Sulama Taşkın

Detaylı

Aba Yol Asfaltlama İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Fenka Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ABA FENKA TAAHHÜT

Aba Yol Asfaltlama İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Fenka Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ABA FENKA TAAHHÜT Aba Yol Asfaltlama İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Fenka Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Firmalarımız Abayol ve Fenka Taahhüt grup firmalarımız ile yol yapımı,havaalanı pist ve apron

Detaylı

Makina Parkı. Afganistan - Güney Sudan - Türkiye

Makina Parkı. Afganistan - Güney Sudan - Türkiye Makina Parkı Afganistan - Güney Sudan - Türkiye Afganistan ASFALT EMÜLSİYON PLENTİ MODEL KAPASİTE Machine Roll 2006 120 Ton/Saat HİDROLİK KIRICILAR MODEL KAPASİTE Hidrolik Kırıcı 2008 - KIRMA - ELEME TESİSİ

Detaylı

İnşaat CONSTRUCTION2012

İnşaat CONSTRUCTION2012 İnşaat CONSTRUCTION2012 SUYUN GÜCÜ HAYATIN ENERJİSİ POWER OF WATER, ENERGY OF LIFE Merkez - Head Office: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1377. Sokak Can İş Merkezi No: 5/4 06520 Balgat - Ankara / TÜRKİYE T:

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m

w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m S A N AY İ V E T U R İ Z M T İ C. LT D. Ş T İ. K A L İ T E B E L G E L E R İ M İ Z ANA FELSEFEMİZ KARAKÖSE İNŞAAT, kurulduğundan bu yana ana felsefesi olarak;

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

TEKSON ÇALIŞMA ALANLARI / INTRESTS OF TEKSON

TEKSON ÇALIŞMA ALANLARI / INTRESTS OF TEKSON TEKSON ÇALIŞMA ALANLARI / INTRESTS OF TEKSON www.tekson.com.tr ATASU BARAJI / ATASU DAM / ABOUT TEKSON 01 TEKSON 1982 bu yana Türkiye de sondaj, ankraj ve enjeksiyon alanında başarıyla hizmet veren bir

Detaylı

İçindekiler. Genel Bakış. Vizyon, Misyon, Yönetim Yaklaşımı. Malzeme Analiz Raporları. Sanayi Sicil Belgesi, Taşıt Belgesi. İş Deneyim Belgeleri

İçindekiler. Genel Bakış. Vizyon, Misyon, Yönetim Yaklaşımı. Malzeme Analiz Raporları. Sanayi Sicil Belgesi, Taşıt Belgesi. İş Deneyim Belgeleri B.M.T. 2012 İçindekiler Genel Bakış 3 Vizyon, Misyon, Yönetim Yaklaşımı 5 Malzeme Analiz Raporları 6 Sanayi Sicil Belgesi, Taşıt Belgesi 9 İş Deneyim Belgeleri 10 Fotoğraflar 11 Projeler 14 Makine Ekipman

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

AMT - Aksoy Makina Tasarım Mühendislik İnşaat Enerji Çevre Teknolojileri Turizm Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti Keresteciler Sanayi Sitesi 12.Sok.

AMT - Aksoy Makina Tasarım Mühendislik İnşaat Enerji Çevre Teknolojileri Turizm Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti Keresteciler Sanayi Sitesi 12.Sok. AMT - Aksoy Makina Tasarım Mühendislik İnşaat Enerji Çevre Teknolojileri Turizm Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti Keresteciler Sanayi Sitesi 12.Sok. No:23 Saray-Kazan/ANKARA Tel: 0312 815 25 56 Fax: 0312 815

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

UZMANLIK İSTEYEN HER PROJEDE BİZ VARIZ...

UZMANLIK İSTEYEN HER PROJEDE BİZ VARIZ... 2007 yılında yaşama değer katmak için yola çıkan YAFA, arkasında bıraktığı 8 yılda iş yaptığı idarelere kazandırdığı güven, piyasada elde ettiği itibar ve iş ortaklarına kattığı kazanımlarla büyümeye devam

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Tüm kamu ve özel kurumların isteklerini kendi hedefimiz olarak benimseyerek en ince ayrıntılarına kadar daima en kusursuzu inşa etmek için çalışmak.

Tüm kamu ve özel kurumların isteklerini kendi hedefimiz olarak benimseyerek en ince ayrıntılarına kadar daima en kusursuzu inşa etmek için çalışmak. Güvenilir ve dürüst çalışma ilkeleriyle sektöründe aranılan isimlerden biri olarak nesiller boyu insanlığa hizmet verecek yapılar üretme bilinci içinde, yaptığı tüm projeleri kaliteli, sorunsuz ve zamanında

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

HES DOĞALTAŞ ÇATI İZALASYON İNŞAAT ENERJİ MAK. NAK. HARF. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

HES DOĞALTAŞ ÇATI İZALASYON İNŞAAT ENERJİ MAK. NAK. HARF. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. HES DOĞALTAŞ ÇATI İZALASYON İNŞAAT ENERJİ MAK. NAK. HARF. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Yeni Sanayi Sitesi 25. Blok No:19 3226 ISPARTA Tel/Fax : 0 246 202 22 12 Mobil No : 0 532 587 03 30 / 0 553 451

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken 1. ÖZET 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU S.NO Açıklamalar 1 Proje Adı Kale Reg. Ve HES 2 Şirket Adı Asa Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3 Şirket Adresi Musazade Mah. Cumhuriyet Meydanı Molla

Detaylı

TETKİK VE DEĞERLENDİRME INVESTIGATION AND EVALUATION VIII. 82

TETKİK VE DEĞERLENDİRME INVESTIGATION AND EVALUATION VIII. 82 Deprem, Aşırı Rüzgar ve Yağış, Düşme ve Çarpma, Patlama, Yangın, Zararlı Kimyasallar ve Aşırı Hidrolik Etkiler Sebepli Olarak Oluşan Risklerin Analizi Tanımlanmış Beklenti Performansı Esaslı ve Risk Azaltılması

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES. Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp

SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES. Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES University Hospitals Hospitals Polyclinics Forensic Science Institutes 41 SAĞLIK YAPILARI REFERANS PROJELER

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History I ENG101 İngilizce

Detaylı

2. ŞİRKET FAALİYET ALANLARI 4. ORGANİZASYON ŞEMASI 5. PERSONEL KALİFİKASYONU 8. TAMAMLANAN PROJELER 9. DEVAM EDEN PROJELER 9. ŞANTİYELERDEN RESİMLER

2. ŞİRKET FAALİYET ALANLARI 4. ORGANİZASYON ŞEMASI 5. PERSONEL KALİFİKASYONU 8. TAMAMLANAN PROJELER 9. DEVAM EDEN PROJELER 9. ŞANTİYELERDEN RESİMLER İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET PROFİLİ 2. ŞİRKET FAALİYET ALANLARI 3. TİCARET ODASI KAYDI 4. ORGANİZASYON ŞEMASI 5. PERSONEL KALİFİKASYONU 6. EKİPMAN LİSTESİ 7. REFERANSLAR 8. TAMAMLANAN PROJELER 9. DEVAM EDEN

Detaylı

B.C.E.S. BÜLBÜLOĞLU ÇELİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

B.C.E.S. BÜLBÜLOĞLU ÇELİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş B.C.E.S. BÜLBÜLOĞLU ÇELİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİRMA BİLGİLERİ KURULUŞ YAPISI ÇALIŞMA ALANLARIMIZ Çelik Yapı İmalat ve Montajı Çelik Yapılar Endüstriyel Tesisler Hizmet Yapıları ve Alışveriş

Detaylı

www.ozgen.com info@ozgen.com

www.ozgen.com info@ozgen.com Şirketimiz bugüne kadar tamamlamış olduğu Elektrik Santrallarında kaliteli, emniyetli ve hızlı iş üretimi ile işverenlerin takdirini kazanmıştır. Bu broşürde Elektrik Santralları ile ilgili yapmış olduğumuz

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Sayın ilgili, Firmamız 1997 yılında Kadri Öztürk tarafından kurulmuştur.

Sayın ilgili, Firmamız 1997 yılında Kadri Öztürk tarafından kurulmuştur. TANITIM DOSYASI Sayın ilgili, Firmamız 1997 yılında Kadri Öztürk tarafından kurulmuştur. Kadri Öztürk, 1976 yılında inşaat müteahhitliği olarak iş hayatına başlamış, 1997 yılından itibaren de aile firması

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

HAKKIMIZDA. w w w. s e l k u t i n s a a t. c o m

HAKKIMIZDA. w w w. s e l k u t i n s a a t. c o m HAKKIMIZDA Firmamız 2005 yılında inşaat sektöründeki gelişmeler ışığında faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda çeşitli maden ve sanayi kuruluşlarının, endüstriyel işletmelerin tesis binalarının inşaat

Detaylı

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI İş Veren: EKOL LOJİSTİK A.Ş. İşin Tanımı: Anahtar Teslim Rıhtım, İskele, Depolama, Gümrük ve Yardımcı Binaların İnşaatı Tarih : 2016-2017 Tutar: 27.500.000,00 USD EKOL

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

A.M.T Aksoy Makina Tasarım Mühendislik İnşaat Enerji Çev. Tek.Tur.Dan. San. Tic.Ltd.Şti. Adres: İstanbul Yolu 26. Km. Keresteciler Sanayi Sitesi 12.

A.M.T Aksoy Makina Tasarım Mühendislik İnşaat Enerji Çev. Tek.Tur.Dan. San. Tic.Ltd.Şti. Adres: İstanbul Yolu 26. Km. Keresteciler Sanayi Sitesi 12. A.M.T Aksoy Makina Tasarım Mühendislik İnşaat Enerji Çev. Tek.Tur.Dan. San. Tic.Ltd.Şti. Adres: İstanbul Yolu 26. Km. Keresteciler Sanayi Sitesi 12. Sk. No: 23 Saray/Kazan Ankara/TÜRKİYE Tel: +90 312 815

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır 1 ASİSTEK YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Deneyimli yönetici kadrosu, uzman ekip ve yüksek

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

BARAN BAYUK İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK TAAHHÜT

BARAN BAYUK İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK TAAHHÜT BARAN BAYUK İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK TAAHHÜT TANITIM DOSYASI İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA ÇALIŞTIĞIMIZ İŞLERDEN FOTOĞRAFLAR DEVAM EDEN İŞLER MAKİNA PARKI PERSONEL DURUMU YÖNETİCİ CV LERİ İRTİBAT VERGİ

Detaylı

. Hedef Insaat.. Hedef Construction

. Hedef Insaat.. Hedef Construction . Hedef Insaat. Hedef Construction Hedef İnşaat Şirketi 2004 yılında kuruldu. Kuruluş ilkelerimiz; insan odaklı yaklaşım ile modern kentlere imza atmaktır. Başarının sırrı bilgili, deneyimli, işini kendine

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS HmSS HmSS 50 NO 1 2 3 4 45 P. ADI SLG 540 SLG 540 SLG 540 SLG 540 40 HP 15 20 25 30 HmSS 20 14 P. ADI HP SLG 4" 10 18 2900 d/dk 13 2900 d/dk 16 30 1450 d/dk 12 35 4 P. ADI HP SLG 540 4 14 11 12 10 10 9

Detaylı

"HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ"

HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEO 320 MESLEKİ SAHA UYGULAMALARI DERS NOTU "HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ" Prof. Dr. Recep KILIÇ Jeoteknik Araştırma Grubu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İnşaat ve Makina San. Ltd. Şti. Construction & Machinery Industries Company

İnşaat ve Makina San. Ltd. Şti. Construction & Machinery Industries Company İnşaat ve Makina San. Ltd. Şti Construction & Machinery Industries Company 984 yılında Uluova İnşaat ile inşaat faaliyetlerine başlayan Uluova Şirketler Grubu sürekli ve dengeli büyüyerek faaliyet gösterdiği

Detaylı

YATAY MİLLİ ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR DOUBLE SUCTION SPLIT CASE PUMPS

YATAY MİLLİ ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR DOUBLE SUCTION SPLIT CASE PUMPS YATAY Mİİ ÇİT MİŞİ OMAAR DOU SUTION SIT AS UMS www.vansan.com.tr İÇİNDKİR / ontents Genel ilgi General Information Sayfa Ürün Kodu Sistemi roduct ode System Sayfa 45 erformans ilgileri erformance Data

Detaylı

TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD.

TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD. TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD. İnşaat sektöründe, çözüm odaklı ve işveren memnuniyeti öncelikli yaklaşımıyla yer alan Kandemir Taahhüt ve İnşaat Ltd., seçkin projelerin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

Yaþama Enerji Katýyoruz... Yaþama Enerji Katýyoruz...

Yaþama Enerji Katýyoruz... Yaþama Enerji Katýyoruz... Yaþama Enerji Katýyoruz... Yaþama Enerji Katýyoruz... HES Ýþletmeciliði Hydroelectric Power Station Operation Koruma - Kumanda Sistemleri ve Þalt Sahalarý Yapýmý Protection - Control Systems and Switchyard

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Hakkında Kuruluşu 2011 olan Nurhak Grup, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılamaya ve arttırmaya devam etmektedir. Nurhak Grup, her projesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaratıcı çözümler

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan

Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan Hakkımızda; Sepeco İnşaat LTD. 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Sepeco inşaat şubesi olan DP.Sepeco firması 2002 yılında Taşkent/Özbekistan

Detaylı

TMD PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU

TMD PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU Techical Machine Desing üretim ve Ar-Ge faaliyetleri için gerekli olan en verimli ve kaliteli makinelerin uluslararası standartlarda tasarım ve üretimini yapan makine sanayisinde

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. 1948 Garanti Koza 1948 1952 1976 1983 1987 1990 2000 2004 2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 11. - 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. Gayrimenkul Genel

Detaylı

Alstom Türkiye. Türkiye'de enerji ve ulaşım altyapısının gelişimine 60 yıldır katkı sağlıyoruz. Alstom Tesisleri. Holding. Power (Enerji Üretimi)

Alstom Türkiye. Türkiye'de enerji ve ulaşım altyapısının gelişimine 60 yıldır katkı sağlıyoruz. Alstom Tesisleri. Holding. Power (Enerji Üretimi) Alstom Tesisleri Ortadoğu & Afrika Merkez Ofisi, Türkiye Proje Yönetim Ofisi, İstanbul Satış Ofisi İstanbul Satış Ofisi Güney Avrupa ve Orta Asya Merkez Ofisi, İstanbul Satış Ofisi Güç Transformatörleri

Detaylı

YOL RAPORU ALTERNATİF ENERJİ SAMSUN PR Samsun Aydınca Yol Raporu

YOL RAPORU ALTERNATİF ENERJİ SAMSUN PR Samsun Aydınca Yol Raporu Hareket Heavy Lifting&Project Transportation Co. Eyup Sultan Mah. Sekmen Cad. No:28-34885 Sancaktepe Istanbul-TURKEY Tel :+90 (216) 311 41 41 pbx Fax :+90 (216) 311 41 45 Web: www.hareket.com.tr YOL RAPORU

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

gürcistan parsiyel nakliye

gürcistan parsiyel nakliye Gürcistan'a loj i stik taşımalarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS Stadiums Open and Covered Sports Fields Refectories Entertainment

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

2012 Günümüze / Present ... PRİZMA MÜHENDİSLİK ... PRIZMA ENGINEERING. www.prizmamuhendislik.net

2012 Günümüze / Present ... PRİZMA MÜHENDİSLİK ... PRIZMA ENGINEERING. www.prizmamuhendislik.net 2012 Günümüze / Present..................... PRİZMA MÜHENDİSLİK PRIZMA ENGINEERING w w w. p r i z m a g r o u p. n e t www.prizmamuhendislik.net 1 İÇİNDEKİLER / INDEX 01. Hakkımızda / About Us 02. Ulaşım

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Firma, Türkiye de ilk ve tek PASLANMAZ ÇELİK Paket Atıksu Arıtma Sistemleri üreticisidir.

Firma, Türkiye de ilk ve tek PASLANMAZ ÇELİK Paket Atıksu Arıtma Sistemleri üreticisidir. Firma Profili 2012 1 Hakkımızda... 1983 yılında kurulan Kazancıoğlu, Isı Cihazları, Buhar Jeneratörleri, Buhar Kazanları, Kalorifer Kazanları ve Yakıt Tankları imalatı yaparak Türk Sanayii nde yüksek kaliteli

Detaylı

Faaliyet Alanlarımız:

Faaliyet Alanlarımız: Field of Activities: Power Plants (HEPP, SCPP, CCPP, WEPP, SPP) Substations/Switchyards (AIS, GIS, Hybrid) Factories, Industrial Facilities, Petrochemical Facilities, Desalination Plants, etc. We do electrical,

Detaylı

NES ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN

NES ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN KALİTE POLİTİKAMIZ NES ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN hedefi enerji sektöründe yurtiçi ve yurtdışı ile rekabet edebilen, dinamik, yenilikçi, araştırma ve gelişime önem

Detaylı

Ürdün parsiyel nakliye

Ürdün parsiyel nakliye Ürdün'e lojistik taşımalarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet vermek,

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ ŞİRKET KATALOĞU 1 HAKKIMIZDA BOZO İNŞAAT 2000 yılında İzmit e 896 konut güçlendirme projesi ile inşaat sektöründe faaliyete başlamıştır. Kurulduğu günden bu zamana kadar birçok yurt içi ve yurt dışı, inşaat

Detaylı

Azerbaycan parsiyel nakliye

Azerbaycan parsiyel nakliye Azerbaycan'a lojistik taşı m alarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim Genel Toplam Ders Adedi : -935 T : -1865,6 U : -244 Kredi : -1977,1 : -3183 T + U : -2109,6 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 1 MAT 1301 Matematik I 4 0 4 6 2 INS 1101 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 MHN 1101 Teknik

Detaylı

BİLGİ NOTU. Baraj, Cebri Boru Regülatör İletim Sanat Yapıları Santral Depolama İletim Rezervuar. Tesislerinin yeraldığı CBS katmanları bulunmaktadır.

BİLGİ NOTU. Baraj, Cebri Boru Regülatör İletim Sanat Yapıları Santral Depolama İletim Rezervuar. Tesislerinin yeraldığı CBS katmanları bulunmaktadır. BİLGİ NOTU Bu iş kapsamında hazırlanacak olan ve İdare tarafından istenen veriler 2006/7 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemi Genelgesi çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemi-CBS ortamında hazırlanmalıdır. Halihazırda

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1 Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

Hidromekanik Ekipman

Hidromekanik Ekipman HİDROMEKANİK Hidromekanik Ekipman Prosem Mühendislik, barajlar ve hidroelektrik santrallar, sulama sistemleri ve benzer tesislerde kullanılan hidromekanik ekipmanların planlaması, kati ve uygulama projeleri,

Detaylı

G Ö L M A K E N E R J İ

G Ö L M A K E N E R J İ 1 2 G Ö L M A K E N E R J İ G Ö L M A K E N E R J İ 3 GÖLMAK ENERJİ HAKKINDA Bizler yılların birikimini ülkemize kazandırmak ve ülkemize bir fayda sağlamak maksadı ile Gölmak Enerji Hizmet İşletmeleri

Detaylı

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013)

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013) KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (213) Highway Transportation Statistics UE1 - TÜRKİYE VE KARAYOLU İSTATİSTİKLERİ Turkey and Road Statistics UE2 - YILLARA GÖRE KARAYOLU AĞI Road Network By Years UE3 - KARAYOLU

Detaylı

SEPDRAIN GDP 50 GDP 80 GDP 100. Atık Su ve Drenaj Dalgıç Pompaları. Waste Water and Drainage Submersible Electropumps

SEPDRAIN GDP 50 GDP 80 GDP 100. Atık Su ve Drenaj Dalgıç Pompaları. Waste Water and Drainage Submersible Electropumps SEPDRAIN Atık Su ve Drenaj Dalgıç Pompaları Waste Water and Drainage Submersible Electropumps GDP GDP GDP GDP Atık Su ve Drenaj Dalgıç Pompaları GDP Waste Water and Drainage Submersible Electropumps SEPDRAIN

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı