Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R / I N D E X Tarihçe / History 1-2 Belgeler / Certifica 3-4 Tamamlanan Projeler / Complate Projects 6-21 Yapýmý Devam Eden Projeler / Complate Projects Finansal Bilgiler / Financial Informations Makina Ekipman Listesi / Machine List

2 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ 1940 yýllarda Ýstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olan Yüksek Mühendis Ahmet Cemal Kura, Yüksek Mühendis Sedat Üründül ve Yüksek Mühendis Hayri Bingöl, 60 yýlý aþkýn mühendislik kariyerlerinde, bir çok önemli projeye imza atmýþlardýr. Kura, Üründül ve Bingöl, 1966 yýlýnda PALET ÝNÞAAT'ý kurmuþlardýr. PALET ÝNÞAAT 40 yýlý aþkýn inþaat tecrübesinin içinde, fabrika, soðukhava deposu, tahýl silosu, karayolu, demiryolu, tünel, köprü, liman, konut, iþ merkezi, hastane, kanalizasyon, baraj, hidroelektrik santrali,sulama kanalý, askeri füze rampalarý ve radar tesisleri gibi çok çeþitli inþaat projelerini tamamlamýþtýr. Bu projelerin içinde en göze çarpaný, kuþkusuz, hem Türkiye'de, hem de dünyada büyük öneme sahip olan Atatürk Barajý ve Hidroelektrik Santrali inþaatýdýr yýlýnda Atatürk Barajý ve HES ihalesini kazanan konsorsiyumun lider firmasý olan PALET ÝNÞAAT, iþin alýnmasýnda oynadýðý önemli rolü, projenin tamamlanmasý aþamasýna kadar baþarýyla sürdürmüþtür. PALET ÝNÞAAT'ýn bugüne kadar taahhüt etmiþ olduðu bütün iþleri üstün kalitede ve zamanýnda bitirmiþ olmasý, iþverenlerle hiçbir anlaþmazlýk yaþamamýþ olmasý, inþaat sektöründe en köklü ve güvenilir firmalardan biri olmasýný saðlamýþtýr. Palet Ýnþaat ve Ticaret Limited Þirketinin ünvaný, tarihinden itibaren nev'i deðiþikliði sonucu PALET ÝNÞAAT VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ olarak deðiþtirilmiþtir. Türkiye Müteahhitler Birliði ve Ýntes gibi sektörünün önemli kuruluþlarýna üye olan PALET ÝNÞAAT, sahip olduðu geniþ makine parký ve güçlü ekonomik yapýsý ile yurtiçi ve yurtdýþýnda yeni projeleri gerçekleþtirmeye devam edecektir. 2

3 ÞÝRKET TARÝHÇESÝ / COMPANY PROFILE Ahmet Cemal Kura, Sedat Urundul and Hayri Bingol, (from left to right in the picture) who graduated from Istanbul Technical University in the mid 1940 ies, have contributed to Turkish construction industry with numerous projects in the 50 years' period. They became partners and chief executives of YOLAL CONSTRUCTION CO., which was one of the largest construction companies in Turkey, subsequent to their graduation. Their field of activities includes industrial complexes, cold stores, grain silos, highways, railways, tunnels, bridges, ports, sewage systems, hospitals, commercial complexes, dams, hydroelectric projects and military installations. PALET CONSTRUCTION was established in 1966 by Messrs Kura, Urundul and Bingol, who continued their prospective careers by executing major projects with the newly-founded company. One of the most important rings in this chain of projects is ATATURK DAM AND HYDROELECTRIC POWER PLANT awarded in early 1980ies. It is not only a mega-project in Turkey, but also in the world. PALET CONSTRUCTION is the Pilot Firm of the consortium ATA that executed the project with success. PALET played a major role in the prequalification and tender stages as well as the construction phase. The final fact to be stressed upon is that PALET successfully completed all its projects in due time and that PALET has never had any litigation or dispute with its employers. PALET Construction and Trading Co. Ltd. was modified to PALET Construction and Trading Co. Inc. on This modification was announced on the Turkish Trade Register Journal dated no The headquarters of the company has been relocated from Istanbul to Ankara, the capital city of Turkey, on

4 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ SERTÝFÝKALAR / CERTIFICATION Þirketimizin Kalite Yönetim Sistemi BS EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Standardýna göre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ise OHSAS 18001:1999 Stansdardýna göre tetkik ve tescil edilmiþtir. Þirketimiz kalite yönetim anlayýþýný belgeleyen sertinkasyon kurumu Letrina, Uluslararasý Akreditasyon Kurumu olan IAF tarafýndan akredite edildiði Türkiye Akreditasyon Kurumu, TürkAk tarafýndan da belgelenmiþtir. Þirketimizin kalite güvence anlayýþý; Ýþlerimizde kalite yönetim sistemimize tam uymak kaydýyla, müþteri memnuniyetini saðlamak, Eðitimli çalýþanlarýmýzla birlikte, teknolojik geliþmeyi yakýndan takip ederek, sürekli geliþme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlý, zamanýnda, istenen kalitede iþ yapmak Þirket içi iþ akýþlarýnda optimizasyonu saðlayacak þekilde, inþaat sürecine katkýda bulunan tüm katýlýmcdarýn yani iþ sahibi, planlamacý ve þirket personelinin daha iyi iþbirliðinin saðlanmasý için gerekli organizasyon ve çalýþmalarýn titizlikle takip edilerek, sürekli kontrol anlayýþý saðlanarak kalite yönetim sistemimizin etkinliði ve sürekliliðini saðlamak ana maddeleri çerçevesinde þekillenmiþtir. Þirketimizin Kalite Yönetim Sistemi BS EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Standardýna göre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ise OHSAS 18001:1999 Stansdardýna göre tetkik ve tescil edilmiþtir. Þirketimiz kalite yönetim anlayýþýný belgeleyen sertinkasyon kurumu Letrina, Uluslararasý Akreditasyon Kurumu olan IAF tarafýndan akredite edildiði Türkiye Akreditasyon Kurumu, TürkAk tarafýndan da belgelenmiþtir. Þirketimizin kalite güvence anlayýþý; Ýþlerimizde kalite yönetim sistemimize tam uymak kaydýyla, müþteri memnuniyetini saðlamak, Eðitimli çalýþanlarýmýzla birlikte, teknolojik geliþmeyi yakýndan takip ederek, sürekli geliþme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlý, zamanýnda, istenen kalitede iþ yapmak Þirket içi iþ akýþlarýnda optimizasyonu saðlayacak þekilde, inþaat sürecine katkýda bulunan tüm katýlýmcdarýn yani iþ sahibi, planlamacý ve þirket personelinin daha iyi iþbirliðinin saðlanmasý için gerekli organizasyon ve çalýþmalarýn titizlikle takip edilerek, sürekli kontrol anlayýþý saðlanarak kalite yönetim sistemimizin etkinliði ve sürekliliðini saðlamak ana maddeleri çerçevesinde þekillenmiþtir. 4

5 Palet Ýnþaat ve Ticaret Anonim Þirketinin inþaat sektöründeki isim haklarýnýn aidiyeti Türkiye Patent Enstitüsü tarafýndan Marka Tescil Belgesi ile belgelendirilmiþtir. Yurtdýþý Müteahhitlik sektöründe hizmet verebilmek amacýyla Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Yurtdýþý Müteahhitlik Belgesi de firmamýzýn sahip olduðu deðerli karnelerden bir tanesidir. Müteahhitlik sektöründe projelerimizi büyük bir itina ile gerçekleþtirirken güvenilir kurumsal kimliðimizi devam ettirmemizi tüm bu belge ve sertifikalar en iyi biçimde göstermektedir. Sektörde öncü kuruluþlardan biri olmamýzýn verdiði sorumluluklarýn bilincinde bir müteahhitlik firmasý olarak çalýþmalarýmýzý her zaman istenen standartlarda ve üstünde yapacaðýmýzý taahhüt ediyoruz... Palet Ýnþaat ve Ticaret Anonim Þirketinin inþaat sektöründeki isim haklarýnýn aidiyeti Türkiye Patent Enstitüsü tarafýndan Marka Tescil Belgesi ile belgelendirilmiþtir. Yurtdýþý Müteahhitlik sektöründe hizmet verebilmek amacýyla Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Yurtdýþý Müteahhitlik Belgesi de firmamýzýn sahip olduðu deðerli karnelerden bir tanesidir. Müteahhitlik sektöründe projelerimizi büyük bir itina ile gerçekleþtirirken güvenilir kurumsal kimliðimizi devam ettirmemizi tüm bu belge ve sertifikalar en iyi biçimde göstermektedir. Sektörde öncü kuruluþlardan biri olmamýzýn verdiði sorumluluklarýn bilincinde bir müteahhitlik firmasý olarak çalýþmalarýmýzý her zaman istenen standartlarda ve üstünde yapacaðýmýzý taahhüt ediyoruz... 5

6 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ TAMAMLANAN PROJELER COMPLATE PROJECTS 6

7 ATATÜRK BARAJI VE HES CONSTRUCTION OF ATATÜRK DAM AND HYDROELECTRIC POWER PLANT Müteahhit Firma Constructor Atatürk Barajý ve HES Ýnþaatý Construction of Atatürk Dam and Hydroelectric Power Plant Þanlýurfa / TURKEY DSÝ Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of State Hydraulics Department - ANKARA / TURKEY TL (based on 1983's unit prices) (US $ ) ATA Ýnþaat Konsorsiyumu Ortak Giriþiminin PALET Ýnþaat ve Tic.A.Þ. % 35 hisse ile LÝDER Firmasýdýr. Palet Construction and Trading Co. Inc. is the pilot firm with 35% share of the ATA construction consortium executing the project Projenin Özeti Brief Description 85 milyon m3 kaya dolgu baraj ve MW gücünde hidroelektrik santralý inþaatý. Türkiye'nin en büyük, dünyanýn ise kendi sýnýfýnda beþinci büyük barajýdýr. Construction of 85 million m3 rockfill dam MW Hydroelectric Power Plant 30 km Permanent roads, m tunnels Largest dam in Turkey and the fifth largest dam in the world. 7

8 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ATATÜRK BARAJI VE HES ÝNÞAATI KARAKTERÝSTÝK ÖZELLÝKLERÝ CONSTRUCTION OF ATATÜRK DAM AND HYDROELECTRIC POWER PLANT Tipi : Kaya Dolgu Batardo Gövda Dolgusu : m 3 Amacý : Sulama ve Enerji Dolusavak Kapaklarý : 6 adet 240 tonluk ana kapak Gövde Yapýsý : m 3 2 adet 60 tonluk yardýmcý kapak Su Depolama Hacmi Göl Alaný Drenaj Havzasý : m 3 : 817 km 2 : km 2 Derivasyon Tüneli Cebri Boru : 3 adet 8 m çapýnda m uzunluðunda atnalý kesitli : 6,60-7,25 m çapýnda m Temelden Yükseklik : 169 m uzunluðunda Kret Uzunluðu : 1169 m Hidrolik Türbinler : 8 adet 300 MW gücünde orta Kret Geniþliði : 15 m hýzlý, düþey eksenli Francis türbin 8

9 ATATÜRK BARAJI VE HES ÝNÞAATI KARAKTERÝSTÝK ÖZELLÝKLERÝ CONSTRUCTION OF ATATÜRK DAM AND HYDROELECTRIC POWER PLANT Atatürk Barajý Þantiyesinde çalýþanlar ve misafirler için bir yermeþim kendi oluþturulmuþtur. Ofis Binalarý : m 2 Lokal Binalarý : m 2 Tiyatro : 600 m 2 Aile Lojmanlarý : m 2 Misafirhaneler : m 2 Güreþ Salonu : 300 m 2 Ýþçi Yatakhaneleri : m 2 Ýþçi Yemekhaneleri : m 2 Kapalý Spor Salonu : 300 m 2 Atatürk Barajý, kaya dolgu tipi baraj olmasýna raðmen çeþitli birimlerdeki toplam m3 lük beton hacmi ile Türkiye de ve Dünyadaki çeþitli beton baraj yapýlarýnýn arasýnda ön sýralarda yer almaktadýr. Gövde Hacmi açýsýndan Dünyanýnýn 6. büyük barajý olan Atatürk Barajý ülkemizin mühendislik projelerindeki en önemli eseri olmakla birlikte Türk Müteahhitlik sektörünün geliþiminde de önemli bir kilometre taþýdýr. 9

10 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ KÖKLÜCE HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ KÖKLÜCE HYDRO ELECTRICAL POWER PLANT CONSTRUCTION Müteahhit Firma Constructor Köklüce Hidroelektrik Santrali Tamamlanmasý I. Kýsým Ýnþaatý ve Ataköy HES Ýnþaatý Köklüce Hydro Electrical Power Plant Construction Niksar - TOKAT / TURKEY DSÝ VII. Bölge Müdürlüðü - Samsun / TURKEY State Hydraulics Department VII. Regional Directorate - Samsun / TURKEY ,-TL. (1980 yýlý fiyatlarýyla) ( USD) TL (based on 1980's unit prices) (US $ ) PALET Ýnþaat ve Tic.A.Þ. PALET Construction & Trading Co Inc. Projenin Özeti Brief Description Yeþilýrmak ile Kelkit Çayýný birleþtiren 6,5 km. uzunluðunda kuvvet tüneli ve 2 x 45 MW gücünde Köklüce Hidroelektrik Santralý inþaatý. Construction of 6,5 km. long power tunnel linking Yeþilýrmak and Kelkit rivers and 2 x 45 MW Hydroelectric power plant at Köklüce. 10

11 KARAKOVA BARAJI VE TESÝSLERÝ CONSTRUCTION OF KARAOVA DAM AND FACILITIES Müteahhit Firma Constructor Karaova Barajý ve Tesisleri Construction of Karaova Dam and Facilities Kýrþehir / TURKEY DSÝ XII. Bölge Müdürlüðü - KAYSERÝ Stade Hydraulic Works 12th Regional Directorate - Kayseri / TURKEY TL (1990 yýlý fiyatlarýyla) (US $ ) TL (based on 1990's unit prices) (US $ ) PALET Ýnþaat ve Tic.A.Þ. PALET Construction & Trading Co Inc. Projenin Özeti Brief Description Baraj yüksekliði : 66,30 m Dolgu hacmi : m3 Derivasyon tüneli : 474 m. Beton, Betonarme hacmi : m3 Cebri boru, kapak imalatý : kg Enjeksiyon delgisi : m Enjeksiyon miktarý : m3 Height from foundation : 66,30 m. Wolume of Embankment : m 3 Diversion Tunnel Length : 474 m. Volume of Conc.and reinforced : m3 Penstock : kg Drilling for grouting : m. Volume of grouting : m3 11

12 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ATA KONAKLARI ATA RESIDENCE Müteahhit Firma Constructor Ata Konaklarý Ata Residence Çamlýca - Ýstanbul / TURKEY Ata Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Ata Construction US $ US $ ATA Ýnþaat Konsorsiyumu Ortak Giriþiminin PALET Ýnþaat ve Tic.A.Þ. % 35 hisse ile LÝDER Firmasýdýr. Palet Construction and Trading Co. Inc. is the pilot firm with 35% share of the ATA construction consortium executing the project Projenin Özeti Brief Description 120 adet daire inþaatý, m2 konut inþaatý, m2 garaj inþaatý, 18 derslik okul inþaatý, alt yapý iþleri, havuz, çocuk parký, kreþ ve rekreasyon sahasýndan oluþmaktadýr. This project consists of ; 120 apartments construction, m2 construction area m2 living area, m2 garage - school with 18 classes construction, kindergarten, infrastructure works, swimming pool, play ground and recreation field. 12

13 BAHÇELÝK PROJESÝ ANA ÝLETÝM KANALI BAHÇELÝK MAIN IRRIGATION CANAL CONSTRUCTION Bahçelik Ana Ýletim Kanalý Ýnþaatý Bahçelik Main Irrigation Canal Construction Kayseri / TURKEY DSÝ XII Bölge Müdürlüðü - KAYSERÝ DSÝ XII Regional Directorate KAYSERÝ ,20-YTL USD $ Projenin Özeti ha alanýn sulanmasý için m beton kaplamalý trapez kesitli kanal, 14 adet köprü ve muhtelif ebatlarda 98 adet sanat yapýsý inþaatý yapýlacaktýr. Brief Description Construction of m concrete coated trapeze canal, 14 bridges and 98 facilities in various sizes for irrigation of ha 13

14 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ KARADERE BARAJI CONSTRUCTION OF KARADERE IRRIGATION Projenin Özeti Brief Description Karadere Sulamasý Ýnþaatý Gökýrmak Karadere Dam Construction Taþköprü - Kastamonu / TURKEY DSÝ XXIII. Bölge Müdürlüðü - KASTAMONU DSÝ XXIII. Regional Directorate KASTAMONU ,41.-YTL US $ ha. Sahanýn sulamasý ve drenaj tesislerin inþaasý için m. Beton kaplamalý anakanal, m. Beton kaplamalý Yedek ve Tersiyer kanal, m. Ýþletme bakým yolu, 250 adet S.Y.O.P, 600 adet Ç.A.P., 400 adet çek yapýsý, 80 adet sel geçidi (A.S.G ve Ü.S.G.), 3400m. Sifon, 1 Adet pompa istasyonu yapýlacaktýr. Completion of dam construction including m3 filling of dam body, spillway construction, m3 concrete works and injections 14

15 YEDÝGÖZE SANA BEY BARAJI VE HES DERÝVASYON YAPILARI DIVERSION STRUCTURES OF YEDÝGÖZE DAM AND HEPP Yedigöze Barajý ve HES Derivasyon Yapýlarý Ýnþaatý Diversion Structures of Yedigöze Dam and HEPP Adana / TURKEY Yedigöze Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Yedigöze Elektrik Üretim ve Tic. Ltd ,-YTL US $ Müteahhit Firma Constructor Palet - Pustiler Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50 hisse ile Pilot Ortak) Palet - Pustiler Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50 % share) Projenin Özeti Brief Description 850m ve 890m uzunluðunda iki adet derivasyon tüneli Atnalý þeklinde, çapý 9,4 m Construction of two tunnels, 850m and 890m long Horse shoe cross-sectioned, with a diameter of 9,4 m, 15

16 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ GÜZELHÝSAR BARAJI CONSTRUCTION OF GÜZELHÝSAR DAM Projenin Özeti Güzelhisar Barajý ve Tesisleri Ýnþaatý Construction of Güzelhisar Dam Ýzmir / TURKEY Petkim - Petrokimya A.Þ. - ANKARA Petkim - Petrokimya Co.Inc. - ANKARA / TURKEY TL US $ ,5 milyon m3'lük kaya dolgu baraj. Derivasyon tüneli 6 m çapýnda 620 m uzunluðundadýr. Brief Description Construction of 4,5 million cu.m. rock fill dam and 6 m. diameter, 620 m. long diversion tunnel. 16

17 ATÝKHÝSAR BARAJI CONSTRUCTION OF ATÝKHÝSAR DAM AND FACILITIES Projenin Özeti Brief Description Atikhisar Barajý ve Tesisleri Ýnþaatý Constructýon of Atikhisar Dam and Facýlýtýes Çanakkale / TURKEY DSÝ Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of State Hydraulics Department - ANKARA / TURKEY TL US $ Toprak dolgu barajý inþaatý Earth fill Dam construction 17

18 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ KARABÜK TAÞKIN KORUMA YAPILARI... Projenin Özeti Brief Description Kýlavuzlar, Yukarý Kýzýlcaören, Sarýahmetli, Eskipazar Taþkýn Koruma Yapýlarýnýn 100 Yýllýk Taþkýna Göre Rehabilitasyonu (WDSÝ - 9A,13,14) Rehabilitation of flood protection structures at Kýlavuzlar, Yukarý Kýzýlcaören, Sarýahmetli, Eskipazar According to 100 years flood. (WDSI-9A,13,14) Karabük / TURKEY DSÝ XXIII. Bölge Müdürlüðü - KASTAMONU State Hydraulic Works XXIII Regional Directorate - Kastamonu / TURKEY TL US $ Islah Güzergahýnýn düzenlenmesi, kýyýlarýn istifli taþ dolgu, gabyon þilte ve betonarme ýstýnad duvarý ile korunmasý. Ayrýca kutu gabyon kullanarak mahmuz teþkili ile kýyý kýyý ve akýþ tanzim iþlerinin yapýlmasý. Brief description arrangement of the improvisation route; Protection of banks with stone-stack filling, reno mattress and reinforced concrete retaining walls. Regulation of bank and flow by spur formation using box gabions Projenin Özeti Brief Description Aþaðý Sakarya Seddeleri I.Kýsým Ýnþaatý Construction of the Down Sakarya River Dikes Adapazarý / TURKEY DSÝ Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of State Hydraulic Department - ANKARA / TURKEY TL US $ Sakarya nehri kenarýnda su baskýnýna karþý sedde Ýnþaatý. Construction of dikes on Sakarya River for shore protection 18

19 KASTAMONU KÖY YOLLARI KASTAMONU STABILIZED - ASPHALT COATING PART. IV AND FACILITIES Projenin Özeti Kastamonu 4.Grup Stabilize-Asfalt Kaplama MuhtelifÇap ve Ebatta Sanat Yapýsý (WRS-Ks.4) Kastamonu Stabilized - Asphalt Coating Part.IV and Facilities Kastamonu / TURKEY Köy Hizmetleri 13. Bölge Müdürlüðü - KASTAMONU Rural Services, 13 th Regional Directorate - KASTAMONU TL US $ ,65 km. Stabilize kaplama, 8,5 km. asfalt kaplama ile muhtelif ebatlarda 37 adet box Ýnþaatý Brief Description Construction of 90,65km Stabilized Coating, 8,5km Asphalt coating and 37 boxes construction with various dimensions Projenin Özeti Brief Description Mengen - Devrek I. Kýsým Ýnþaatý Mengen - Devrek Higway (1st Part) Bolu - Zonguldak / TURKEY Karayollarý Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of Higways - ANKARA / TURKEY TL US $ Sanat yapýlarýyla beraber 32 km uzunluðunda karayolu Ýnþaatý Construction of 32 km highway with facilities between two cities 19

20 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ SÝNCAN - ARÝFÝYE DEMÝRYOLU SÝNCAN - ARÝFÝYE RAÝLWAY CONSTRUCTION (Part Two) Projenin Özeti Brief Description Sincan - Arifiye Demiryolu II. Kýsým Ýnþaatý Sincan - Arifiye Railway II nd Part Ankara / TURKEY Bayýndýrlýk Bakanlýðý - ANKARA Ministry of Public Works TL US $ Ýki tünel ve diðer sanat yapýlarýný kapsayan 22 km uzunluðunda demiryolu inþaatý. Construction of 22 km. long railway including two tunnels. Projenin Özeti Brief Description Tecer - Kangal Demiryol Varyantý III. Kýsým Ýnþaatý Tecer - Kangal Railway (3rd Part) Sivas / TURKEY Bayýndýrlýk Bakanlýðý DLH Gn. Müdürlüðü - ANKARA Ministry of Public Works TL US $ istasyon ve diðer sanat yapýlarýný kapsayan 28 km uzunluðunda demiryolu inþaatý. Construction of 28 km. long railway together with 4 stations. 20

21 DORUKHAN TÜNELÝ DORUKHAN HIGWAY TUNNEL Projenin Özeti Brief Description Dorukhan Tüneli Ýnþaatý Dorukhan Higway Tunnel Zonguldak / TURKEY Karayollarý Genel Müdürlüðü - ANKARA General Directorate of Higways - ANKARA / TURKEY TL US $ eðimli, 10 m çapýnda 2 kurblu 900 m uzunluðunda karayolu tüneli inþaatý Construction of 900 m. long higway tunnel with two curves of 10 m. diameter and with two different slopes. ALSANCAK SÝLOSU / ÝZMÝR ALSANCAK / ÝZMÝR / TURKEY HAYDARPAÞA SÝLOSU / ÝSTANBUL HAYDARPAÞA / ÝSTANBUL / TURKEY 21

22 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ DEVAM EDEN PROJELER?????????????????????? 22

23 KARADERE SULAMASI CONSTRUCTION OF KARADERE IRRIGATION Projenin Özeti Brief Description Karadere Sulamasý Ýnþaatý Construction of Karadere Irrigation Kastamonu / TURKEY DSÝ XXIII. Bölge Müdürlüðü - KASTAMONU DSÝ XXIII Regional Directorate KASTAMONU / TURKEY 1995 Devam Ediyor In progress TL US $ ha. Sahanýn sulamasý ve drenaj tesislerin inþaasý için m. Beton kaplamalý anakanal, m. Beton kaplamalý Yedek ve Tersiyer kanal, m. Ýþletme bakým yolu, 250 adet S.Y.O.P, 600 adet Ç.A.P., 400 adet çek yapýsý, 80 adet sel geçidi (A.S.G ve Ü.S.G.), 3400m. Sifon, 1 Adet pompa istasyonu yapýlacaktýr. For the irrigation of 6449 hectares and construction of drainage facilities, the following will be constructed: 63610m concrete coating main channel,185455m concrete coating secondry channel, m maintenance road, 1320 unitfacilities constructions, 3400m siphon and 1 unit pomping station. 23

24 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ÝSTANBUL MELEN PROJESÝ 4. KISIM ÝSTANBUL MELEN PROJECT CP.4 Müteahhit Firma Constructor Büyük Ýstanbul Ýçmesuyu II. Merhale Projesi, Melen Sistemi kapsamýndaki, Sözleþme Paketi No.4, Þile Kontrol Merkezi - Hamidiye Tüneli Çýkýþý Arasý Ýletim Hattý Greater Ýstanbul Water Supply Project Stage II, Melen System, Contract No. 4, Þile Control Center - Hamidiye Tunnel Outlet Transmission Main Ýstanbul / TURKEY DSÝ Genel Müdürlüðü General Directorate of State Hydraulic Works ,23 TL USD Palet - Yertaþ Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50,1 hisse ile Pilot Ortak ) Palet - Yertaþ Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50,1% share) 24

25 ÝSTANBUL MELEN PROJESÝ 4. KISIM ÝSTANBUL MELEN PROJECT CP.4 Projenin Özeti Þile-Alaçalý Tüneli ana bileþenleri; - 4,5 m çapýnda, m uzunluðunda beton kaplama tünel Yeþilvadi Geçiþi ana bileþenleri - Yeþilvadi kondüvisi (4,5 m çapýnda, 5436 m uzunluðunda çelik kaplamalý betonarme kondüvi) - Kondüvi boyunca Yeþildere'nin ýslahý Alaçalý-Ömerli Tüneli ana bileþenleri; - 4,5 m çapýnda, m uzunluðunda beton kaplama tünel - Ömerli baðlantý branþmaný Hamidiye Tüneli ana bileþenleri; - 4,5 m çapýnda, m uzunluðunda beton kaplama tünel Ömerli Baðlantýsý ana bileþenleri; - 4,5 m çapýnda, 60 m uzunluðunda beton kaplama tünel - Çýkýþ yapýsý Geçici Yaklaþým Galerileri'nin yapýmý ve inþaat öncesi hale dönüþtürülmesi, Ömerli Barajý Baðlantýsý çýkýþ yapýsý vana ve borulama iþlerinin yapýlmasý, Þile - Alaçalý Tüneli ve Ömerli Barajý Baðlantýsý çýkýþ yapýlarý baðlantý yollarýnýn yapýlmasý, Peyzaj Ýþleri. Brief Description Þile-Alaçalý Tunnel mainly composed of ; - concrete lined tunnel 4.5 m in diameter and 3754 m in length Yeþilvadi Conduit mainly composed of: - Yeþilvadi Conduit (4.5 m in diameter, 5436 m long, reinforced concrete conduit with steel lining) - Rehabilitation of Yeþildere Creek along the conduit Alaçalý-Ömerli Tunnel mainly composed of ; - concrete lined tunnel 4.5 m in diameter and 4770 m in length - branch to Ömerli Reservoir Connection Hamidiye Tunnel mainly composed of ; - concrete lined tunnel 4.5 m in diameter and 3260 m in length Ömerli Reservoir Connection mainly composed of ; - concrete lined tunnel 4.5 m in diameter and 60 m in length - outlet structure Construction of access adits and reinstatement after construction; Valves and pipe works for Outlet Structure of Ömerli Reservoir Connection; Access roads for Þile - Alaçalý Tunnel and Ömerli Reservoir Connection Outlet Structures; Landscaping; 25

26 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ CEVÝZLÝK REGÜLATÖRÜ VE HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ CEVÝZLÝK REGULATOR AND HEPP Müteahhit Firma Constructor Cevizlik Regülatörü ve HES Ýnþaatý Cevizlik Regulator and HEPP Ýkizdere - Rize / TURKEY Akým Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Þ. Akým Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Þ ,-YTL US $ Palet - Pustiler Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50 hisse ile Pilot Ortak ) Palet - Pustiler Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50 % share) Projenin Özeti Beton dolgu gövdeli regülatör, Toplam uzunluðu 7.797m olan Enerji Tünelleri, Atnalý þeklinde, Beton kaplamalý, Ýç çapý 4 m Denge Bacasý Kurulu gücü 95 MW olan HES Yapýsý Ýnþaatý Brief Description Concrete filled body Regulator, Energy Tunnels total length of m, Horse shoe type, Concrete lining, with 4,4m excavation diameter HEPP, 95 MW hydroelectric power 26

27 BAHÇECÝK PAZARÖREN - SAMAÐIR SULAMASI BAHÇELÝK PROJECT PAZAROREN - SAMAÐIR IRRIGATION Projenin Özeti Brief Description Bahçelik Projesi Pazarören - Samaðýr Sulamasý Ýnþaatý Bahçelik Project Pazarören - Samaðýr Irrigation Kayseri / TURKEY DSÝ XII Bölge Müdürlüðü - KAYSERÝ DSÝ XII Regional Directorate KAYSERÝ / TURKEY 2005 In progress, ,00 TL US $ ,21 km'lik ana iletim kanalý (trapez kesitli),(450 m'si galeri), 98 km çeþitli tip ve çapta borulu sulama þebeke tesisi, 37,5 km tahliye kanallarý, Güzergahlar üzerindeki sanat yapýlarý ile kanal güzergahlarýnýn kamulaþtýrma ile irtifak planlarýnýn yapýmý. Construction of km main inrrigation canal ( Trapeze Sectioned)( galleries of 450 m ) 98 km pipelined irrigation system in various size and sections, 37.5 km wasteway canals Engineering and expropriating works through this route 27

28 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ KALKANDERE REGÜLATÖRÜ VE YOKUÞLU HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ... Kalkandere Regülatörü ve Yokuþlu HES Ýnþaatý... Kalkandere - Rize / TURKEY Akým Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Þ. - Gaziantep In progress, TL US $ Müteahhit Firma Constructor Palet - Pustiler Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50 hisse ile Pilot Ortak) Palet - Pustiler Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50 % share) Projenin Özeti Beton dolgu gövdeli regülatör Toplam uzunluðu m, Ýç çapý 4 m, Beton kaplamalý, Enerji Tüneli, Toplam m, uzunluðunda 5 adet Yaklaþým Tüneli, Dolusavak, Denge Bacasý, Sualma Yapýsý, Balýk Geçidi, 280 m uzunluðunde cebri boru imalatý ve montajý Kurulu gücü 16,675x2 = 33,35 MW olan Santral Yapýsý Ýnþaatý. Brief Description

29 GELÝBOLU KATI ATIK DEPOLAMA TESÝSÝ... Müteahhit Firma Constructor Gelibolu Düzenli Katý Atýk Depolama Tesisi Ýnþaatý... Gelibolu - Çanakkale / TURKEY Gelibolu Belediye Baþkanlýðý - Gelibolu / ÇANAKKALE In progress ,75,-TL US $ Palet Ýnþaat ve Tic. A.Þ. PALET Construction & Trading Co Inc. Projenin Özeti Katý atýk depolama sahasýnýn Kazý, Dolgu, Zemin teþkili, drenaj iþleri, Atýksu Havuzu, Yönetim Binasý, Kantar Tesisi, ve 5,5 km uzunluðunda yol inþaatý Brief Description

30 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ YEDÝGÖZE BARAJI VE HES DÝPSAVAK VE VANA ODASI ÝNÞAATI... Yedigöze Sani Bey Barajý ve HES Dipsavak ve Tehlike Dipsavaðý - Vana Odasý - Ýmamoðlu Sulamasý Sualma Yapýsý ve Tünel Ýnþaat ve Hidromekanik Ýþleri Müteahhit Firma Constructor Ýmamoðlu - Adana / TURKEY Yedigöze Enerji Üretim ve Tic. A.Þ. - Gaziantep Yedigöze Enerji Üretim ve Tic. A.Þ. - Gaziantep 2009 In progress ,-TL US $ Palet - Pustiler Ýnþaat Ortaklýðý (Palet Ýnþaat %50 hisse ile Pilot Ortak) Palet - Pustiler Construction Consortium (Palet Construction is the Pilot Firm with 50 % share) Projenin Özeti Dipsavak ve Tehlike Dipsavaðý - Vana Odasý Ýnþaatý Ýmamoðlu Sulamasý Sualma Yapýsý ve Tünel Ýnþaat ve Hidromekanik - Mekanik Ýþleri Brief Description

31 PAKÝSTAN??????????????????? 31

32 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ FÝNANSAL BÝLGÝLER FINANCIAL INFORMATIONS 32

33 Tamamlanan Projeler Listesi (Ýþ Sýrasýna Göre) ÝÞÝN ADI Yedigöze Barajý ve HES Derivasyon Yapýlarý Bahçelik Projesi Ana Ýletim Kanalý Tosya Köydeþ Projesi, 1. Kat Asfalt Kaplama Gökýrmak Karadere Barajý Kýlavuzlar, Yukarý Kýzýlcaören, Sarýahmetli, Eskipazar Taþkýn Koruma Rehabilitasyonu (WDSÝ 9A,13,14) Kastamonu 4.Grup Stabilize Kap.l. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Çap Ve Ebatta Sanat Yapýsý (WRS-Ks.4) Ata Konaklarý Atatürk Barajý ve HES Karova Barajý ve Tesisleri Köklüce HES Tamamlanmasý I. Kýsým Ýnþaatý ve Ataköy HES Sincan-Arifiye Demiryolu II. Kýsým Güzelhisar Barajý ve Tesisleri Aþaðý Sakarya Þeddeleri I. Kýsým Dorukhan Tüneli Tecer - Kangal Demiryol Varyantý 3. Kýsým Atikhisar Barajý ve Tesisleri Mengen - Devrek I. Kýsým 2009 YILI GÜNCELLENMÝÞ ÝÞ TUTARI TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 33

34 VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ Devam Eden Projeler Listesi (Ýþ Sýrasýna Göre) ÝÞÝN ADI 2009 YILI GÜNCELLENMÝÞ ÝÞ TUTARI Gökýrmak Karadere Sulamasý Ýnþaatý Bahçelik Projesi Pazarören Samaðýr Sulamasý Ýnþaatý Cevizlik Regülatörü ve HES Ýnþaatý Büyük Ýstanbul Ýçmesuyu II. Merhale Projesi, Melen Sistemi - Þile Kontrol Merkezi-Hamidiye Tüneli Çýkýþý Arasý Ýletim Hattý Ýnþaatý Kalkandere Regülatörü ve Yokuþlu HES Ýnþaatý Gelibolu Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisi Ýnþaatý Yedigöze Sani Bey Barajý ve HES Dipsavak ve Tehlike Dipsavaðý-Vana Odasý-Ýmamoðlu Sulamasý Sualma Yapýsý ve Tüneli Ýnþaat ve Hidromekanik-Mekanik Ýþler TL TL TL TL TL TL TL Son 5 Yýlda Gerçekleþen Ciro (2009 Ocak Ayý Güncellenmiþ Tutarý) Gelecek 3 Yýllýk Ciro Tahmini (Mevcut Devam Eden Ýþ lerle) TL TL TL TL TL TL TL TL 34

35 B A N K A K R E D Ý L E R Ý BANKA ADI - ÞUBE Asya Katýlým Bankasý A.Þ. Ankara - Ostim Þb. Anadolubank A.Þ. Ankara - Ulus Þb. Þekerbankbank A.Þ. Ankara - Ulus Þb. Kuveyt Türk Katýlým Bankasý A.Þ. Ankara - Ankara Þb. T.Ýþ Bankasý A.Þ. Ankara - Baþkent Þb. Türkiye Finans Katýlým Bankasý A.Þ. Ýstanbul - Kadýköy Þb. Albaraka Türk Katýlým Bankasý A.Þ. Ankara - Turan Güneþ Þb. DenizBank A.Þ. Ankara - Ulus Ticari Merkez Þb. TEMÝNAT MEKTUBU KREDÝSÝ TL TL TL TL TL USD TL TL REFERANS MEKTUBU KREDÝSÝ (NAKÝT+G.NAKÝT) TL TL TL TL TL USD TL TL B Ý L A N Ç O Ö Z E T Ý Toplam Varlýklar Dönen Varlýklar Toplamý Duran Varlýklar Toplamý Kýsa Vadeli Yabancý Kaynaklar Toplamý Kýsa Vadeli Mali Borçlar Yýllara Sari Ýnþaat ve Onarým Hakediþleri Uzun Vadeli Yabancý Kaynaklar Toplamý Uzun Vadeli Mali Borçlar Özkaynaklar Net Dönem Karý (Zararý) TL TL TL TL 75 TL TL 0 TL 0 TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL TL TL TL TL TL 35

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC.

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC. 0 03 SARGIN 0 SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. 977 yılında Doç. Dr. Muharrem Sargın tarafından şahıs şirketi olarak SARGIN MÜHENDİSLİK adı altında kurulmuştur. Firma 977-990 yılları arasında

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

Yatýrýmlarýnýz... Hayata Geçiyor... Are becoming real... Your investments... TSKBGD For years, the only thing that we cannot valuate is your trust... Mission Determining the value of the real estates in

Detaylı

VESTAN İNŞAAT TİCARET VE SAN. A.Ş. TANITIM DOSYASI İNŞAAT

VESTAN İNŞAAT TİCARET VE SAN. A.Ş. TANITIM DOSYASI İNŞAAT VESTAN İNŞAAT TİCARET VE SAN AŞ TANITIM DOSYASI ALT YAPI ÜST YAPI İNŞAAT I N S HAKKIMIZDA ALT YAPI ÜST YAPI İNŞAAT I N S HAKKIMIZDA VESTAN İNŞAAT TİCARET VE SAN AŞ I N S VESTAN HAKKINDA 1992 yılında, yurt

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. Firma profili Company profile. Yönetim şeması Organisation chart. Şirket Ortakları Shareholders. Üstyapı Projeleri Storeystructures

İÇİNDEKİLER INDEX. Firma profili Company profile. Yönetim şeması Organisation chart. Şirket Ortakları Shareholders. Üstyapı Projeleri Storeystructures ARIKAN 2 4 6 7 8 65 70 72 74 78 79 İÇİNDEKİLER INDEX Firma profili Company profile Yönetim şeması Organisation chart Şirket Ortakları Shareholders Üstyapı Projeleri Storeystructures Alt Yapı Çalışmaları

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı

Summer Practice Report concerning the practice done in Eser Project and Engineering Office in Ankara

Summer Practice Report concerning the practice done in Eser Project and Engineering Office in Ankara Summer Practice Report concerning the practice done in Eser Project and Engineering Office in Ankara Name : Kadir Can Surname : Erkmen Student Number : 0111935 Date of Completion of Report : 09.10.014

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company

FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company TANITIM Presentation MÝSYON VE VÝZYON Mission and Vision ORGANÝZASYON ÞEMASI Organization Chart BELGELERÝMÝZ Our Certificates KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ SERTÝFÝKASI Certificate

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi Turkish Tunneling and Underground Technologies Magazine ISSN 2148-1768 İki ayda bir yayınlanır / Every other months Kasım-Aralık / November-December 2014 Yıl

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı