T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 8/5105 Yönetmelikler Ekli «Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik» in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 16/7/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. KenanEVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. R. PASİN Devlet Bakanı İ. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı İ. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. İ. ÖZTRAK Devlet Bakanı C. MENTEŞ Adalet Bekanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. vesos. Yardım Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma Bakanı H. SAĞLAM MILLI Eğitim Bakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskan Bakanı S.ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı M. R. GÜNEY Köy İşleri ve Koop. Bakanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bakanı S. ÇETİNER İçişleri Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı F. İLKEL Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V. ÖZGÜL Gençlik ve Spor Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 Remi Gazete Kodu: Resmi Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik Amaç - Kapsam ve Deyimler Madde 1 Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarım, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarım sağlamayı amaçlamaktadır. Madde 2 Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçüerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar. Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; a. «Kurum ve Kuruluş» deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahallî idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu İktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseleri, b. «Memur» deyimi, 657' sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları, c)«sözleşmeli Personel» deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 8434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 0/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları, d. «Geçici Görevli» deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta çalışanları, e. «İşçi» deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları, ifade eder. Ana tikeler Madde 4 Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Madde 5 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar: a. Kadınlar; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır. Pantolon, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez. b. Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz, bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. Bina içinde ceketsiz, gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. Çeşitli Hükümler Madde 6 Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler. Madde 7 Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur. Madde 8 Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir. Madde 9 Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz. Madde 10 Her türlü resmî belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılık - kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur. Madde 11 Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs -15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle İlgili hususlar bakanlık merkez teşkilâtında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir. Madde 12 Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar. Madde 13 Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz. Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 14 7/6/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi hükümleri ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı «Millî Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik» hükümleri saklıdır. Madde 15 Diyanet İşleri Başkanlığında bilfiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve kuşamına ilişkin hususlar 17 ncl maddede belirtilen mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür. Cezai Hükümler Madde 16 Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır. İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır. Madde 17 Bu Yönetmelik; 2413 sayılı «Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri İle İlgili Kararname»; 2596 sayılı «Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun» un 6 ncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı «Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun» tatbik suretini gösterir «Nizamname» hükümleri uyarınca düzenlenmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 1082 Sayı: Madde 18 27/1/1982 tarihli ve 8/4219 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 19 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 20 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Karar Sayısı: 8/5829 İlişik «Hava Nakliyatım Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği» nin yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 20/8/1982 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 10/9/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. K. CANTÜRK Devlet Bakanı V. İ. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı İ. EVLİYAOĞLU KültürveTurizm Bakanı Prof. Dr. İ. ÖZTRAK Devlet Bakanı C. MENTEŞ Adalet Bakanı İ. EVLİYAOĞLU Maliye Bakanı V. Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Safi. vs Sos. Yardım Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bakanı S. ÇETİNER İçişleri Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN M. TURGUT F. İLKEL Çalışma Bakanı V. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Hava Nakliyatım Kolaylaştırma Ketnlteamm Karakış, Görev ve ÇalışmaYönetmeliği (SHD - 7) Madde 1 AMAÇ: Bu Yönetmelik 5/0/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nln 37'nci maddesine ve Avrupa dahilindeki hava nakliyatının kolaylaştırılması maksadı ile Mayıs 1953 tarihlerinde Cannes şehrinde akdedilen toplantı ile Avrupa dahilindeki hava nakliyatının koordinasyonu konusunda 21 Nisan - 10 Mayıs 1954 tarihlerinde Strazburg şehrinde toplanan konferans kararlarına uyularak ülkemiz de de ulusal bir «Hava Nakliyatım Kolaylaştırma Komitesi» kurulması, görevlerinin belirlenmesi ve çalışmaların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Madde 2 KAPSAM: Bu Yönetmelik hava nakliyatını kolaylaştırmak üzere bir Komite'nin kurulması ve bu Komitenin faaliyetlerini yürütmesinde uygulanacak esasları kapsar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Madde 3 KURULUŞ : Hava Nakliyatım Kolaylaştırma Komitesi aşağıdaki kuruluşların tayin edecekleri en az Daire Başkanı seviyesinde yetkili temsilcilerinden oluşur. a. Genelkurmay Başkanlığı b, içişleri Bakanlığı e. Dışişleri Bakanlığı d. Ticaret (Bakanlığı e. Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı t. Gümrük ve Tekel Bakanlığı g. Ulaştırma Bakanlığı h. Tarım ve Orman (Bakanlığı 1. Kültür ve Turizm Bakanlığı j. Hava Kuvvetleri Komutanlığı k. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü l. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü m. Türk Hava Yollan A. O. Genel Müdürlüğü Madde 4 SORUMLULUK: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Komite üyesi bakanlıklar ve kuruluşlar kendileri İle ilgili hususların yerine getirilmesinden sorumludurlar. Madde 5 KOMİTENİN GÖREVLERİ: a. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 9 numaralı Ek'i olan «Hava Nakliyatının Kolaylaştırılması» adlı dokümanın Türkiye'de uygulanma konularım incelemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak. b. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 9 numaralı Ek'i ile İlgili gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere bağlı olarak gerekli önlemleri saptamak. c. Hava Nakliyatı'nın kolaylaştırılması ve koordinasyonu konusunda yapılacak tüm ICAO toplantı ve konferansları İle ilgili olarak: (1) Ortak görüşü saptamak. (2) Katılma gereğini tayin etmek. (3) Konferans ve toplantının konusuna göre katılacak kuruluşları önermek. (4) Toplantı ve konferansa katılacak delegasyonu gerekli bilgi ve talimatla teçhiz etmek. d. ICAO toplantı ve konferanslarının hava nakliyatım kolaylaştırmayla ilgili tavsiye kararlarının yerine getirilmesi yolunda, imkânlar arayarak gerekli teklif ve teşebbüslerde bulunmak. e. Gerektiğinde, hava nakliyatının kolaylaştırılması konusundaki komite kararlarının uygulama şeklini mahallinde incelemek. Madde 6 ÇALIŞMA ESASLARI: a. Komite, kuruluş ve görevleri bakımından devamlılık taşır ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında ayda bir defa toplanır. Başkan aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığının da temsilcisidir. Toplantının açılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasnun mevcut olması şarttır. Her toplantıda gelecek toplantının tarihi ve gündemi saptanır. b. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde komite o toplantı İçin üyeler arasından geçici başkan seçer. c. Komitenin sekretarya hizmetleri, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: d. Komite, gerektiğinde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar temsilcilerini komite çalışmalarına istişari mahiyette katılmaları için davet edebilir. e. Komite gerektiğinde belirli görevler için alt komisyonlar kurabilir. Bu alt komisyonun çalışmaları daha sonra komitede incelenir ve karara bağlanır. f. Komite aylık toplantılar dışında Başkan veya temsilcilerin teklifi üzerine olağanüstü toplantılar düzenleyebilir. Bu olağanüstü toplantının gündemi ve tarihi, üç gün önceden Başkan tarafından ilgililere duyurulur. g. Komitenin daimi toplantı yeri, Ulaştırma Bakanlığıdır. Ancak konu ile ilgili olarak toplantı yeri değiştirilebilir. h. Komitede alınacak kararlar için yapılacak oylamalarda, her üye kuruluş bir oy hakkına sahiptir. Kararlar mevcut üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile alınır ve kararlarda karşı oy'a yer verilir. i. Komitenin aldığı kararlar Ulaştırma Bakanlığınca ilgili kuruluşlara duyurulur. j. Komite üyeleri ile komite çalışmalarına davet edilen kurum ve kuruluş temsilcilerine harcırahları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenir. Madde 7 YÜRÜRLÜK : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 8 YÜRÜTME : Bu Yönetmelik Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülür. Çukurova üniversitesinden : Çukurova Üniversitesi Konut Yönetmeliği Madde 1 Çukurova üniversitesine ait konutların yönetimi bu yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Madde 2 Üniversiteye ait konutlar üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerine dolduracakları bildirim formundaki puanlar esas alınarak tahsis edilir. Madde 3 üniversitede görevi özellik arzeden öğretim yardımcıları üe idari ve teknik elemanlar için tüm konutların ençok % 15'1 oranında konut tahsisi yapılabilir. Bu konutlarda oturma izni Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayı ile olur. özel görevi nedeniyle kendisine konut tahsis edilen kişi bu görevden alındığında konutu boşaltır. Madde 4 Konutlarda kendisine konutta oturma izni verilen ilgili ile onun Yasalara göre bakmakla yükümlü olduğu yakınları oturabilir. Konut geçici veya sürekli olarak başkasına devredilmez, kısmen veya tüm olarak kiraya verilemez. Madde 5 ilgililere konutlarda oturma izni Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayı ile verilir. Konutta oturma izni verilmesini isteyenler örnek bildirim formları ile doğrudan Rektörlüğe başvururlar. Bildirim formunu bilerek yanlış veya bilerek eksik doldurduğu saptanan ilgilinin oturma izni kararı kendiliğinden kalkar. Ayrıca konutlarda oturanlar bu yönetmeliğin tüm maddelerine aynen uyacaklarım içeren bir beyan vermek zorundadırlar. Madde 6 Konutlarda oturma izninin verilmesinde uygulanacak puanlamada aşağıdaki kıstaslar esas alınır : a) Medeni hal, b) Çocuk Sayısı, c) Çocukların yaşı, d) Eşin çalışma durumu e) Adana'da kirada oturma durumu, f) üniversiteyi bitirdikten sonra geçen süre, g) Devlet memurluğunda geçen süre, h) Çukurova üniversitesüıe bağlı öğretim kurumla- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 rındaki hizmet adresi (Çukurova üniversitesinin kurulusuna kadar Adana Ziraat ve Çukurova Tıp Fakültelerinde geçen süre dahil), ı) Akademik durum, i) Türkiye Üniversitelerindeki öğretim üye ve öğretim yardımcısı olarak geçen süre, j) üniversite dışı diğer yükseköğretim kurumlarında geçen süre, k) önceki maddelerde değerlendirilmeyen yurt dışında lisans üstü eğitimde geçen süre, 1) önceki maddelerde değerlendirilmeyen yurt dışında lisans üstü eğitim sonrası çalışmalarda geçen süre. Bu kıstaslar İçin verilecek puanlar üniversite Yönetim Kurulu kararıyla saptanır. Madde 7 Kısmi statüde çalışanlar ite ders saati başına ücret alanlar ve üniversite konutunun bulunduğu Belediye sınırları içinde kendisine, eşine ve reşit olmayan çocuğuna ait evi olanlara üniversite konutlarında oturma izni verilmez. Ki şisel konut mülkiyetinin tapuda ferağ işlemi görmeden bir başkasına devri oturma izni sağlanması için geçerli kabul edilmez. Madde g Konutlarda oturma izni isteyenlerin durumları, 8. maddedeki kıstaslara uygun olarak hazırlanmış olan puanlara göre saptamr. Konutlar ilgilüere alacakları puanlara göre tahsis edilir. Herhangi bir konutun boşaldığı veya yeni konutlar hizmete girdiği tarihte konutlarda oturmakta olanlar da yeniden sıralamaya katılabüirler. İlkelere göre yapılacak puanlama ve değerlendirme Ç. Ü. Yönetim Kurulunca seçilecek 3 kişilik bir komisyonca yürütülür. Madde 9 Üniversite konutlarında oturanlar arasından Rektörce iki yıl süre ile görevlendirilen üç kişilik «Çukurova üniversitesi Konutları Yönetim Kurulu» oluşturulur. Kurul kendi arasında bir başkan seçer. Bu kurulun görevi konutlar ve çevresinin bakımı ve düzeni İle diğer sorunlar hakkında öneriler oluşturarak Rektörlüğe bildirmektir. Madde 10 Konutlarda oturanlar Rektörlük izni olmadan konutların dış ve iç görünüş ve yapısı ile ortak tesislerde (Elektrik, kalorifer su tesisatı vb.) hiçbir değişikllk ve eklenti yapamazlar. Konutlarda oturanlar, konutlarda giderilmesi gereken arızaları konut Yönetim Kurullarına hemen bildirmekle yükümlüdürler. Madde 11 Oturma süresi içinde konutların olağan kullanılmasından doğan çeşitli kusurlar örneğin, kırılan camların takılması, priz, kilit, anahtar, zil gibi elektrik aksamının ve muslukların onanırı ve benzeri işler giderleri oturanlarca karşılanması kaydıyla Rektörlükçe yaptırılabilir. Bunların dışında kalan ve konutlarda oturanın kusurlu kullanışına bağlı olmayan onarım, tadilat işi üniversiteye aittir. Ancak, bu onanma konutta oturanların kusurlu hareketi neden olmuşsa onanm gideri kendisinden tahsil olunur. Madde 12 Konutların kiralan üniversite Yönetim Kurulunca saptanır. Madde 13 Konut kiralan ile fiili gider olarak hesaplanan telefon, su, elektrik, yakıt vb. ek ödemeler konutlarda oturanların maaşlarından kesilir. Madde 14 Konutu boşaltmak durumunda olanlar en az bir ay önce Rektörlüğe durumu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde bu kişiler bir aylık kira ve diğer ek ödenekleri ödemek zorundadırlar. Madde 15 Konutlarda oturma izni aşağıdaki maddelerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde Rektörlükçe geçersiz sayılır ve konut aşağıda parantez içinde belirtilen sürelerde boşaltılır. a) Başka yere atanma (3 ay) b) İlgililerin doldurduktan bildirim formunun gerçeğe aykın olduğunun anlaşılması, (1 ay) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: c) Konutların bakım, onarım ve idaresinde görülen ve konutta oturanlara bildirilen aksaklıkların giderilmemesi, (3 ay) d) İlgililerin kısa dönem dışında askere gitmesi, (3 ay) e) Dış görevlendirmelerde 13 ayı aşan süreler için (2 ay) emekli olma (3 ay), ölüm (6 ay) f) Görevin sona ermesi (2 ay), görevden uzaklaştırılma (2 ay) istifa (2 ay). Böyle durumlarda konutları boşaltmayanlar hakkında 8126 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. g) Konutta oturanların aylığından kiranın ve bağlı ek ödemelerin (su, elektrik, ısınma, sıcak su, telefon ve benzeri yakıt giderlerinin) kesilmemiş olması aşağıdaki fıkranın uygulanmasına engel olmaz. Kiranın telefon, su, elektrik, yakıt vb. gider karşılıklarının aylık bordrolarından kesilmesine imkan bulunmayanlar ile her ne sebeple olursa olsun, kira ve diğer ek ödemelere ilişkin borcunu ayın ilk beş günü iğinde ödememeleri nedeniyle çekilen ihtar İle verilecek on günlük süre içinde kira ve diğer ek ödemeleri ödemeyenler ve her ne sebeple olursa olsun bir takvim yık içinde iki defa kira ve diğer ek ödemeleri zamanında peşin olarak ödemeyenler kendilerine yapılan bildirimi izleyen aybaşı İtibariyle bir ay içinde konutu boşaltmak zorundadırlar. Madde 16 Her beş yılda bir rotasyona olanak sağlamak amacıyla konutta oturanların puanları tekrar gözden geçirilerek yeniden saptanır. Puan sıralaması sonunda konutta oturanlardan boşalacak konutlar, konutta oturmaya hak kazananlara puan sırasına göre tahsis edilir. Madde 17 Konutların oturmaya tahsisi sırasında bu yönetmeliğe bağlı olarak teslim ve tesellüm belgeleri düzenlenir. Bu belgeler, girişte kira sözleşmesini, çıkışta geri ve ibrayı tazammun eder. Madde 18 Bu yönetmelik kapsamına girmeyen Yönetim Kurulu karar verir. ilgili konularda üniversite GEÇİCİ MADDE 1 Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte kısmi statüde çalışıpta üniversite konutlarında halen oturmakta bulunanlar, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren engeç 4 ay içinde konutları boşaltırlar. GEÇİCİ MADDE 2 Bu yönetmelik yürürlüğe girmezden önce kendilerine konut tahsis edilen ve halen konutlarda oturmakta olan öğretim yardımcıları, öğretim üyeliğine yükseltilip atanmadıkları takdirde, yönetmeliğin yürürlük tarihinden başlıyarak en geç iki yıl içinde konutu boşaltırlar. Madde 19 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayım tarihinden İtibaren yürürlüğe girer. Madde 20 Bu Yönetmelik hükümleri Çukurova üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 T.C. Resmi Gazete Kurulu* Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) 7 Ekim 1920 j^" 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı ; J İLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları 16 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bilenmiştir : OTOMOBİL. SATIŞ İLANI 1 Konusu : Pazarlıkla yapılacak satışın konusu Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 8/3/1982 günlü bir ilamıyla tasfiyesine karar verilen Kervan Menkul Kıymetler F i nansman ve Yatırım A. Ş.'nin ortaklarından birine ait Anadol marka 1977 model binek otomobilidir. 2 Satılacak malın evsafı ve muhammen bedeli: Rüzgârlı Sokak (Ulus), Çavuşoglu Garajında bulunan 06 - RC plâka TAO 2 TA şasi, motor seri nolu Anadol marka 1977 model arabadır. Muhammen bedeli , TL. (üçyüzellibin TL. dir.) Araba 54 PS gücünde, 4 silindirli, düz şanzumanlı, 2 dingilli sağ arka tampon darbeli Km. dir. 3 Satışa katılma şartları : a) Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı gün ve saatte satış bedeli tahsil olunacaktır. b) Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcıyla sonradan teklifte bulunanlar arasında satış sonra 10 günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma ile yapılacak, satış en çok artırılan üzerinde bırakılacaktır. c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblâğ karşılığını peşin olarak nakit veya limit dahilinde teminat mektubu yahut devlet tahvili şeklinde Kurumumuza yatırmadrkça artırılma talepleri kabul edilmez. d) Tasfiye Kurullarında görevli personel, eşleri ile anası, babası, kayınpederi, kardeş ve çocukları ihaleye giremezler. 4 Satış günü, saati ve yeri: Yukarda plaka, motor şasi nosu bildirilen arabanın satışı 5/11/1982 günü saat 14.00'de Rüzgârlı Sokak Çavuşoglu Garajında yapılacaktır. 1. günü bu arabanın kıymet bedelinin 75"ine istekli çıkan olmazsa satış 2. gün olan 12/11/1982 günü aynı saatte ve yerde yapılacaktır. Alıcı aldığı mal üzerinde bir itirazda bulunamaz. Arabanın satış yerinden taşınması v.s. giderleri alıcıya aittir. İhale Komisyonu bu arabayı satıp satmamakla yetkilidir.

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 25 Eldin 1082 Sayı: Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 6 No. lu Tasfiye Kurulu Baskanlığı'ndan : PAZARLIKLA MENKUL. MAL. SATIŞ İLANI Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyesine karar verilen ve tasfiye İşlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker MARTAŞ (Vedat KE9ÎKBIYTK) 'a ait olan ve halen Ankara Mithatpaşa Caddesi No : 50/8 numarada bulunan büro eşyaları 9/11/1982 günü peşin para ile pazarlık suretiyle gösterilen adreste saat 14.00'de satılacaktır. Süz konusu menkul eşyaların son durumları hakkında bilgi İle satış sözleşmesi ve satış şartnamesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 Kat: 3'deki 6 No. lu Tasfiye Kurulundan ücretsiz temin edilebilir. Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 8 No. lu Tasfiye Kurulu Baskanlığı'ndan : MENKUL MAL SATIŞ İLANI Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyesine karar verilen Banker PA- LUKENT (S. Nazif ATİLLA)'e ait aşağıdaki otolar bulundukları Ankara Belediyesi Sıhhiye Otoparkı'nda belirtilen tarihlerde saat 14.00'de şartname hükümleri dairesinde satılacaktır. Söz konusu araçların son durumu hakkında bilgi ve sair hususlar şartnamede yazılı olup şartname No. lu Tasfiye Kurulunun bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 Kat: 3 adresinden temin edilebilir. Fiyatı C i n s i TL. 1. satış günü 2. satış günü 1975 model Dodge (Pikap) 10 DfU 255 SOOJOOO, 10/11/ /11/ model Mercedes (230.4) 06 PS , 10/11/ /11/1982 İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir : Banker Egeli Bankerlik Ticaret Limited Şirketi - Ortakları Orhan TOKSAL ve Kadri ODUNCULAR"m tasfiyesine İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesince 18/10/1982 tarihinde karar verilmiştir. ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve görevli izmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılmış olan genel bildirideki esaslar dahilinde, 1 Egeli Bankerlik Ticaret Limited Şirketi : Ortakları Orhan Toksal ve Kadri Oduncular'dan alacaklı olanların bu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde İzmir'de SSK îşhanı Adliye Binası No : 316 Konak adresinde faaliyette bulunan 1 No. lu Tasfiye Kurulu'na alacaklarım yazdırmak üzere başvurmaları; 2 Adı geçen bankere ve sözkonusu Kanun (Hükmünde Kararnamelerde belirtilen ilgililerine borçlu olanlar ile bunların mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduranların ve geçersiz tasarruflarından yararlanmış olanların beyanda bulunmak üzere ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde SSK tşhanı Adliye Binası No: 316 Konak'daki 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığına başvurmaları; S Adı geçen banker ile ilgili tasfiye karan görevli Bakanlığın başvurusu üzerine verilmiş olduğundan bizzat bankerin ve anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde sayılan diğer İlgililerin bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Kararnamenin 5 inci maddesinde öngörülen şekilde tasfiye kararım vermiş olan Mahkemeye beyanda bulunmaları; Hân olunur.

11 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 11 İstanbul 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1977/503 K. No : 1977/432 C. S. No : 1977/8936 Davacı : K.H. Sanık : Sabahattin Ocak Suç : 1918 ve 1177 S. K. Suç Tarihi: 28/4/11977 Sanık Sebahattln Ocak'm yukarıda yazüı suçundan dolayı , /3, /2, /son, TCK 59, 647/4, maddeleri gereğince Ura ağır para cezası ile mahkumiyetine, sigaraların müsaderesine, kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline 24/6/1977 tarihinde karar verilmiş olup sanığın tüm adreslerinden arandığı halde bulunamamış olması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilanen tebliğ olunur / 1 E. No : 1981/436 K. No : 1982/496 CS.No: 1981/5936 Davacı : K. H. Müdahll : Agop Dursun Sanık : Sami Canbolat Suç : Dolandırıcılık Suç Tarihi : 26/6/1981 Sanık Sami Conbolat'ın yukarıda yazılı suçundan dolayı TCK nun 503/llk, 522, 657/4, 72. maddeleri gereğince lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine 130 lira yargı giderinin sanıktan tahsiline 14/6/1962 tarihinde karar verilmiş olup sanığın tüm adreslerinden arandığı halde bulunamamış olması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilanen tebliğ olunur /2» İstanbul 10. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1981/70 K. No : 1982/120 Sanık : Şeref Ayyıldız, Muhsin oğlu 1965 doğumlu Eyüp tslambey Gültepe Man. Yukarıda temi yazılı ikisi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü İle 6136 S. K. 13/1. 55/3. 647/6. maddeleri gereğince 8 ay hapis TL. ağır para cezası tecü 7201 sayılı Yasanın 8 ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması kabil olamamıştır. Bu itibarla aynı Yasanın 32. maddesine göre hüküm hülasası Hanen tebliğ olunur / 8 E. No : 1975/957 K. No : 1980/53 Sanık : Davut Varol Ahmet oğlu, 1956 doğumlu Şişli Halideedip adıvar Cad. Narçiçeği Sok. No : 21 Yukarıda ismi yazık kişi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile TCK. 430/2. 416/son 82, 71. maddeleri gereğince 13 ay müddetle hapis cezası ile tecziyesine sayılı Yasanın 8. ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması kabil olamamıştır. Bu itibarla aynı yasanın 32. maddesine göre hüküm hülasası ilanen tebliğ olunur /7

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1982 Sayı: İstanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1978/604 K. No : 1978/659 Sanık : Necdet Burak, B. Kâmil, A. Zeliha, 2/3/1963 doğumlu, Başkale, Merkez Mahallesi, Cilt. 001/05, Sayfa: 3, Kütük : 183 de kayıtlı, ayni yerde oturur. Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 604/659 sayılı ilamı İle 1918 S. K sayılı Kanunla muaddel 25/3, 1177 sayılı Kanunun 88/2, 1918 sayılı Kanunun son, TCK. nun 55/3, 647/4-1/5. nci maddeleri gereğince 4 ay hapis, 25 lira ağır para cezası, hapsin lira ağır para cezası ile tecziyesine, 7201 sayılı Yasanın 8 ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması kabil olamamıştır. Bu itibarla, aynı Yasanın 32. maddesine göre hüküm hülâsası llânen tebliğ olunur /8 E. No : 1978/768 K. No : 19800/397 Sanıklar : 1 Abdullah Daşlı, B. Cafer, A. Huriye, 1/1/1952 doğumlu, Şarkışla, Konakyazı Köyü Kütük : 37, Cilt. 28/1, Sahife : 48 de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul Aksaray, Oruçgazi Sokak No: 12 de oturur. 2 Burhan Taşlı, B. Cafer, A. Huriye, 1/1/1950 doğumlu ayni nüfusta kayıtlı ve ayni yerde oturur. Yukarıda adresleri gösterilen sanıklar Mahkememizin 2/4/1980 tarih ve 768/ 397 sayılı İlamı İle TCK. 572/1, 258/1 3, 258/2-3. maddeleri gereğince, sanıklardan Abdullah Taşlı iki ay hafif hapis, 4 ay hapis, Burhan Taşlı ilk ay hafif hapis ve iki ay hapis cezası ile tecziyelerine, 7201 sayılı Yasanın 8. ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması kabil olmamıştır. Bu itibarla, aynı Yasanın 32. maddesine göre hüküm hülâsası ilanen tebliğ olunur /9 İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : a E. No : 1981/253 K, No : 1982/153 Sanık ; Hacı Ahmet Demiroğlu, ZUlfikar oğlu 1965 doğumlu, Çünğüş Geçit nüfusunda kayıtlı Suç : Toplu kaçakçılık Suç Tarihi : 23/7/1981 Yukarıda acık kimliği yazılı sanık Hacı Ahmet Demiroğlu ve suç arkadaşları haklarında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; hareketine uyan 1918 sayılı Kanunun 27/2-3, ve 1177 sayılı Kanunun 88., 2248 S. K S. K. 33, T. C. K. 56/3, 59. maddeleri ile neti çeten 11 ay 3 gün müddetle ağır hapis grtimrük eşyasından dolayı 1721 Ura 66 kuruş, tekel eşyasından dolayı 500 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine mütedair verilen 26/5/1982 tarih ve 1982/153 sayılı karar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olması sebebi ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince adı «ecene İlanen tebliğ olunur / 3

13 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 İstanbul 5. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1978/ sayılı Kanuna muhalefet etmekten sanık Ünya Saraçtı Mahallesi hane 30 da kayıtlı Kumkapı Türkeli Caddesi Tulunba çıkmaz 26 da oturur Gani oğlu 1941 doğumlu Hüsamettin Bakım hakkında verilen 22/5/1981 günlü gıyabi karara tebliğ edilememiştir, dosya tetkik edildi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 506 sayılı Kanunnu 140/B, 1696 sayılı Kanuna ek 6 madde gereğince neticeten altıyüz Ura ağır para cezası ile cezalandırılmasına, dair verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeler gereğince ilan en tebliğine ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebllğolunur /11 E. No : 1979/ sayılı Kanuna muhalefetten samk Muş, Malazgirt Hasanpaşa Köyü hane 102 de kayıtlı, Aksaray Vatan Caddesi Ahmetliye Sokak Bozkurt Bekârlar Handa kalır Halil oğlu Aliye'den olma 1963 doğumlu Celâl Arda hakkında verilen 24/12/1981 tarihli gıyabi karar bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Dosya tetkik edildi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ 6136 sayılı Kanunun i. 15. TCK. 55/3, Madde gereğince dört ay hapis iki bin lira ağır para cezası İle tecziyesine, 647/4. madde ile hapis cezası 100 liradan onimbinlira ağır para cezası İle tecziyesine, 647/6. İle cezanın teciline dair verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeler gereğince ilanın tebliiğne ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra kararın kesinleştiği ilanen teliğ olunur /12 Çıldır İcra Memurluğundan: e 1982/49 Borçlu: Yusuf Ortancı, Camflcebir Mahallesi Horasan. Çıldır Ağıllı köyünden Orhan Orhan vekili Av. Haşim Aktaş'a 15/11/1981 vade tarihli senet ile TL., 5/4/1982 vade tarihli senet ile TL. ki cem'an TL. borcunuzdan dolayı aleyhinize Horasan Asliye Hukuk Mahkemesinin 4/2/1982 gün ve 1982/4 esas, 1982/5 D. iş ilâmı ile ihtiyatı haciz kararı alınmış, bu karara istinaden Ura değerinde 9 adet tosun, lira kıymetinde iki adet yerli ırkı inek, 15JOOO Ura kıymetinde 1 adet sinıger marka ayaklı dikiş makinası, lira kıymetinde 1 adet kütüphanen divan ve lira kıymetinde 2 adet çeyiz sandığı İhtiyaten haczedilmiş olup, adresinize ödeme emri tebliğ edilmiş olup, adresiniz meçhul olduğundan bilâ tebliğ iade edildiğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı lira ve masraflarım işbu ödeme emrinin gazetede neşri tarihinden itibaren 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı olan senetler kambiyo senedi niteliğinde haciz değilse 20 gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 20 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile İcra Dairesine bildirmeniz, aksi takdirde İcra takibindeki kambiyo senet altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz liraya kadar para cezası ile mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında bir itirazınız varsa bu sebepleri ile birlikte 20 gün içinde Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden İtirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz talkdirde halkınızda cebri icraya devam olunacak, hacizli menkul mallar satılarak paraya çevrilecektir. Keyfiyet 163 örnek No. lu ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: İstanbul 10. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1982/309 K. No : 1982/127 Sanık : Mustafa Anafarta Üzer, Mehmet Nihat oğlu 1955 doğumlu Şigli, Bomanti Güvenç Sok. No : 31/3 Yukarıda ismi yazılı kişi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile TCK, 383 1, 413, 2248/2. 647/ maddeleri gereğince,15 gün hapis 500 lira ağır para cezası hapis liraya çevrildi cezanın teciline 7201 sayılı Yasanın 6. <ve ırmlteakip maddeleri «ereğince tebligat yapılması kabil olamamıştır. Bu itibarla aym yasanın 32. maddesine göre hüküm hülâsası ilanen tebliğ olunur /4 E. No : 1980/472 K. No : 1981/588 Sanık : Eşref Tan Fadıl oğlu, 1966 doğumlu Diyarbakır Karakollarında Seyrentepe mevkiinde Yukarıda ismi yazılı kişi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile 492/ /3. 647/4. maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapis hapis TL. çevrilmesine karar verildi sayılı Yasanın 8. ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılmasına kabil olamamıştır. Bu itibarla aynı Yasanın 32. nci maddesine göre hüküm hülâsası ilanen tebliğ olunur / 5 ' - e Yenimahalle İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1982/321 Davacı: K. H. Davalılar: 1 ö. Faruk Gültekin; 1934 doğumlu Şiran nüfusuna kayıtlı, Yeşilevler ilkokulunda öğretmen. 2 Ramazan Saygın; 1945 doğumlu Kulu nüfusunda kayıtlı, zabıta memuru. 3 Veli Yılmaz; 1946 doğumlu GUlşehir nüfusuna kayıtlı, assubay. 4 Ali Taşçı, 1941 doğumlu Sorgun nüfusuna kayıtlı, maliye müfettişi. 5 Neonu Balıkçı; 1945 doğumlu Çanakkale nüfusuna kayıtlı, assubay. 6 Nazmi Demirbaş; 1937 doğumlu Fatsa nüfusuna kayıtlı, assubay. 7 Aynur Çaptuğ; 1947 doğumlu Yenimahalle nüfusuna kayıtlı, bankacı. 8 Zeliha Erturk; 1957 doğumlu Yenimahalle nüfusuna kayıtlı, serbest. Davacı K. H. tarafından davalılar aleyhine Mahkememize İkame olunan Yenimahalle, Yeşilevler Ukokulu ve öğrenci Koruma Derneği'nin feshi davasının yapılan açık duruşmasında: Anılan Koruma Derneğinin, 1630 sayılı Yasanın 43. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi gereğince feshine karar verilmesi Yenimahalle C. Savcılığının 982/2316 Hz. 1982/1669 esas ve 1982/13 sayılı iddianamesiyle istendiği, Yukarıda ad ve adresleri yazılı davalılara dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediği, zabıtaca yaptırılan tahkikatta da adreslerinin bulunamadığı, bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 5/11/1982 günü saat 10.10'dâ adı geçen davalıların Mahkememizde bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

15 25 Ektin 1982 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa; 18 Afyon Ağır Ceza Hâkimliğinden : Gayrireşlt kızı evlenmek maksadı ile kaçırıp ırzına geçme ve bu fiillere yardun suçundan sanıklar, Konya - Ilgın, Şıbbedrettin M. H. : 176'da nüfusa kayıtlı olup, Konya Ereğli Cad. Çıkmaz Sokak No : 35'de oturur, Hurşit oğhı, 1955 D. lu Arap Ali Çalır ile aynı yer nüfusunda kayıtlı, Kadınhanı İlçesi, Kamışlı Köyünde sığır çobanlığı yapan, Hurslt oğlu 1953 doğumlu Medet Çalır hakkında Mahkememizin 12/5/1982 gün ve 1980/83 Esas, 1982/66 Karar sayılı ilâmı İle sanıklardan Medet Çalır'ın müsnet suçtan beraatine diğer santk Arap Ali Çalır'ın İse TCK. nun 430/2, 59, 416/3, 80, 59, 71, 40. maddeleri ile neticeten sanık Arap Ali Çalık 10 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamadığından, işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca Resmi Gazete ile ilânına ilânın yapılmasından sonra 15 gün geçtikten sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu İlan olunur Ankara 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1982/497 Davacı K. H. tarafından davalı Ankara Satranç Derneğinin 1630 sayılı Dernekler Kanununa aykırılık nedeniyle derneğin feshine dair Ankara C. Savcılığı Basın Bürosunca 7/9/1982 tarih Basın Hz. 1982/371 Basın Es. 1982/245 esas sayılı iddianame İle Tunus Caddesi No: 16 Akay adresinde bulunan derneğin feshi için dava açılmış ve dav ah Derneğin adresi bulunamadığından Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına talep veçhiyle karar verilmiş olduğundan davalı Derneğin veya başkanın duruşması olan 12/11/1982 günü saat de duruşmaya gelmediği ve kendisini de bir vekille temsu ettirmediği takdirde davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur a Nazilli Asliye Ceza Hâkimliğinden : Nazilli Asliye Ceza Mahkemesinin 26/4/1982 tarih 1979/164 EsaSğ 1982/258 sayılı kararı ile 17/12/1978 tarihinde İşlemiş olduğu alıkoyma suçundan sanık Ezine Cumhuriyet Mahallesi Geyikli Caddesi 88 no. dan Salih ve Şaziye'den olma, 1950 D. lu Hüseyin Kaş'ın TCK nun 430/2, 40, 647 sayılı K nun 4. maddesi gereğince lira ağır para cezasına dair verilen gıyabi karar sanığın adresinden tesbiti mümkün olmadığı ve bütün aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince İlânen tebliğ olunur, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmediği takdirde ilan keslnleşip infaz edileceği tebliğ olunuz Tavşanlı Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1982/14 K. No : 1982/69 21/11/1981 tarihinde dolandırıcılık suçundan sanık Afyon Ui Cebeceler köyü cilt , sahife no 4, kütük sıra no. 163 nüfusa kayıtlı Battal oğlu Hanife'den doğma, 1/1/1958 doğumlu Kemal Güllünün TCK. 503/1, 522/1. maddeleri gereğince 9 ay hapis, lira ağır para cezasına mahkûm edilmiştir. Sanığın gıyabında verilen hükmü kendisine bunca aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur '

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 86 Ekim 1988 Sayı: Yayladağı Tapulama Hâkimliğinden: E. No : 1982/35 Davacı Ali ve Zinhar Tam bağ ile dahili davacılar Fehire Tam bağ ve arkadaşları tarafından davalı Hazine aleyhine ağılan tapulama tesrbitine itiraz davasının Mahkememizde yapılan yargılaması sonunda: Mahkememizin dava konusu Yayladağı Kulaç Köyü Horbağı Mevkiinde bulunan 618 nolu parselin dosyada bulunan Yayladağı Sulh Hukuk Mahkemesinin 1980/74 Esas ve 1980/74 Karar sayılı veraset ilâmı uyarınca 9/36 hissesinin Fehire Tambağ, 3/36 hissesinin Kazım Tambağ, 3/36 hissesinin Mehmet Tambağ, 3/36 hissesinin Ali Tambağ, 3/36 hissesinin Semiha Akçimen, 3/36 hissesinin İbrahim Tambağ, 3/36 hissesinin Mevlüt Tambağ, 3/36 hissesinin Zinhar Tambağ, S/96 hissesinin Gazi Tambağ, 3/36 hissesinin Fatma Bardakçı adlarına tapuya tesblt ve yazımına mütedair 11/10/1982 gün ve 1982/46 sayüı kararı dahili davacılardan Mehmet. Tambağ'a (Ahmet oğlu Yayladağı Kulaç Köyünden) tebliğ edilemediğinden, adresi de. meçhul olduğundan, İşbu karar özeti adı geçen dahili davacıya 7201 sayılı Tebligat Kanununun İlgili maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine tebliği müteakip bir ay içinde kamın yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur Altındağ 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1979/123 EC. No: 1981/100 Dolandırıcüıık suçundan sanık Mehmet oğlu Hedlye'den olma, 1954 doğumlu Aralan Yakut hakkında Mahkememizin 16/4/1981 tarih ve 1979/123 Esas, 1981/100 saydı hüküm ile TCK. nun 503, 522, 523/1, 647 sayılı Kanunun 4/1, 72, 647 sayılı Kanunun 6. maddeler igereğince 15 gün hapis, 20 lira ağır para cezası yerine 320 lira ağır para cezasının ertelenmesine karar verilmiş sanığın bütün aramalara nağmen bulunamadığından gıyabi İlâmın Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat K. nun 28, 29 ve 30 ve müteakip maddeleri gereğince İlân tarihinden İtibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşeceği, mahkeme ve gazete İlân parasının tahsil edileceği ilân olunur Altındağ Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1981/793 K. H. tarafından Ankara'daki Doğuluları Tanıştırma Derneği aleyhine açılan Dernek Feshi davasının yapılan muhakemesinde :, Dernek Başkanı Bekir Çan'ın adına davetiye ilânen yapılmış bulunduğundan, adı geçenin duruşma günü olan 23/11/1982 günü saat 10.30'da bizzat veya bir vekille temsil edilmediği takdirde gıyabında duruşmanın devam edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Hân olunur. Dinar Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/753 K. No : 1982/187 ' - Müessir Fiil suçundan sanık Kâmil oğlu 1956 D. lu Dinar Yıprak Köyü nüfusuna kayıtlı Bayram Çelik'ln Beraat ettiği gıyabında karar verildiği sanığın bunca aramalara rağmen bulunmadığı 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince adı gecen sanığın ilânen tebliğine Hân tarümnden İtibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir

17 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Gönen Sulh Hukuk Hâkimliği Satış Memurluğundan : 1982/23 GAYRİMENKUL AÇIKARTIRMA İLANI Gönen - Çifteçeşmeler Köyünün Bakacak mevkiinde olup, tapulama görmüş ve tapulamaca 547 parsel olarak tesblti yapılmış Doğusu : Rahmi Sahan ve Salih Keskin, Batısı : Murat öztürk ve kısmen Mer'a, Kuzeyi: Mer'a, Güneyi: Yol ve ötesi Mehmet Karakuş hududları ile çevrili m 2 miktarında boş vaziyette tarla olup ,-- lira kıymetindedir, Malikleri Halil Gezici, İsmail Emek, Nefise Emek, Hüseyin Emek ve Halil Emek'tir. Gönen Sulh Hukuk Hâkimliğinin 2/12/1981 gün ve 1980/ sayılı kararı ile taşınmazın satışına karar verilmiş ve karar temyiz edilmiyerek 14/9/1982 günü kesinleşmiş olmakla, taşınmaz 29/11/1982 Pazartesi günü saat 14.00, arasında Gönen - Sarıköy Bucağı Belediye Binası önünde satılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'lnl bulmadığı takdirde 9/12/ 1982 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Davalılardan Gönen İlçesi, Alâaddln Köyünde oturur İsmail Emek'e satış ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Artırma. Eksiltme ve ihale ilânları Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : Bölgemiz ihtiyacı G No. lu S/l lerle çeşitli oto yedek parçası ve No. lu S/l lerle çeşitli inşaat malzemeleri 5539 sayılı Kanunun 26. madedsine göre teklif almak suretiyle satm alınacaktır. Teklifleri en son verme tarihi 2/11/1982 saat ye kadardır. Dosya malzeme Amirliğinde görülebilir. ilân olunur /1-1 Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden: HEK MALZEME SATİLACAKTİR Derneğimiz Ankara Etimesgut Merkez Depolarında Bulunan; Hek Kumaş Giyim Eşyaları (Tahmini 200 Ton), Hek çadır, kanaviçe ve çuval parçaları (Tahmini 146 ton) kapalı zarf usulüyle ve beher kg. için teklif alınarak satılacaktır. Buna ait şartnameler Ankara'da Genel Merkezinden, İstanbul'da Kızılay İstanbul Bölge Başmüdürlüğünden ve Manisa'da Kızılay Ege İrtibat Amirliğinden 500, TL. mukabilinde temin edilebilir. Tekliflerin en geç 5/11/1982 günü saat 15.00'e kadar Selanik Cad. No. 18 deki Genel Merkezimizin, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi edilmiş olması lazımdır. Teklifler aynı gün saat da Genel Merkezimizde iştirakçilerin huzurunda açılacaktır. Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 3-3

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 1 Kuruluşumuzun gereksinimi olan 10 kalem rulman fiyat ve teklif alma usulü ile satın alınacaktır 2 İlgililer tekliflerini, idari şartnamemizin 1 maddesinin c fıkrasına göre yatıracakları geçici teminattan ile birlikte 16/11/1982 Salı günü saat 1400 e kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir 3 Bu işle ilgili İdari şartname, Kuruluşumuz Makina ve İkmal Daire Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir 4 Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir 5 Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeyecektir 6 Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir / Kuruluşumuz gereksinimi 100 ton odun fiyat ve teklif alma usulü İle satın alınacaktır. 2 İlgililer tekliflerini, idari şartnamemizin 1. maddesinin c fıkrasına göre yatıracakları geçici teminatlan ile birlikte 9/11/1982 Salı günü saat e kadar Kuruluşumuz Yazı İşler} Şefliğine vereceklerdir. 3 Bu işle İlgili idari şartnameler Kuruluşumuz Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 4 Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmiyecektir. 5 Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmiyecektir. 6 Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir / 2-2 Türk Hava Kurumundan : KÜÇÜK ÇANTA ALINACAKTÜR 1 Örneklerine ve şartnamesine uygun olarak adedi cepli ve adedi kapaklı olmak üzere adet küçük çanta kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 İşin geçici teminatı , TL.'dir. 3 tşin örnekleri ve şartnamesi Ankara'da T. H. K. Genel Merkez Satmalına Komisyon Başkanlığında mesai saatleri içinde görülebilir. 4 İhalesi 15 Kasım 1982 Pazartesi günü saat 15.Wde T. H. K. Genel Merkez Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. Geçici teminat belgesini havi kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. 5 Kurum, 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-2 PTT Genel Müdürlüğünden : 1 Teşekkülümüz İhtiyacı İçin 5250 adet kaplşonlu yağmurluk depo teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satmahnacaktır. 2 Bu İşe alt şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 400, TL. bedelle temin edilebilir ve numune yağmurluk aynı yerlerde görülebilir. 3 Teklifler en geç 11/11/1982 günü saat lo.oo'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 4 Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-2

19 Ankara üniversitesi Rektörlüğünden : Aşağıda adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı ile eksiltme gün ve saatleri belirtilen İşler; 7/10/1982 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları İhale ve Satınalma Yönetmeliği esaslarına göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. a) Eksiltme aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Yapı İşleri Daire Başkanlığında Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. b) Bu işlere ait ihale dosyaları Rektörlük Binasındaki Yapı İşleri Daire Başkanlığında görülebilir. c) EksUtmeye iştirak edeceklerin 2/11/1982 günü saat 17.00'ye kadar şartnamelerde istenen evraka ekledikleri bir dilekçe ile Yapı İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri şarttır. d) Eksiltmede İstenilen evrakı tam olarak eklemeyerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. e) Her müracaat için istenilen e v r a k ı n a y r ı ayn eklenmesi şarttır. Bir müracaata eklenen evrak diğer müracaat için geçerli kabul edilmez. f) İdare yaptığı inceleme sonucu iştirak belgesi verip vermemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. g) Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra verilen zarfları ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. h) üniversitemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. ı) Banka teminat mektuplarının limit dahili olması şarttır. İşin Adı Keşli Bedeli TL. GEç. Tem. TL. İ H A Tarihi L E N 1 N Saati 1 A. Ü. Rektörlük Binası Büyük Onarım İşi Fen Fakültesi Jeoloji Müh. Binası Hem /11/ İnşaatı İşi Fen Fak. Ahlathbel Rasathane Lojmanları /11/ İkmal İnşaatı İşi /11/ Ziraat Faik. Su Ürünleri Eğitim Ünitesi İkmal İnşaatı İşi, Ziraat Fak. Et ve Et Mamulleri Pilot Tesisi /11/ tkmal İnşaatı İşL /11/ Ziraat Fakültesi Kürsü Seraları İkmali İşi /11/ / 2-2 «M ı A\ 1 #4 ı 25 Ekim 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19

20 Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü Samsun 8. Bölge Müdürlüğünden : 1 Aşağıdaki işler 2490 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltme suretiyle ihale edilecektir. ili işin Adı Lira Geç. Tem. Banka Ref. Müracaat İ H A L E N İ N 1. Keşif Bed. Lira Lira Son Günü Tarihi Günü Saati Amasya EK I. Grup Köyyolları Stablize İhzarı /11/ /11/1982 Cuma Amasya EK II. Grup Köyyolları Stablize ihzarı /11/ /11/1982 Cuma Eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde Samsun YSE. 8. Bölge Müdürlüğü odasında Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 İhaleler 8/2574 sayılı Kararnameye uygun olarak değişken fiat esası üzerinden yapılacaktır. 4 - Her işe ait eksiltme dosyası YSE. 8. Bölge Müdürlüğü Yolişleri Şefliğinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) Engeç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar her iş için ayrı bir dilekçe ile YSE. 8. Bölge MüdUrUlğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve müddeti dolmamış (C) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesi aslı, b) Yapı araçları bildirisi, c) işlerin özel şartnamelerinde yazılı ana inşaat makinalarımn kendisine ait olduğunu belirtir fatura veya makinaları kiraladığına dair noterden tasdikli mukavele (kiralanacak makinanın kiralayan şahsa ait olduğunu gösterir fatura veya trafik ruhsatnamelerinin noter tastikli suretleri) ni eklemeleri, en az bir adet yükleyici, onbeş adet damperli kamyon ve bir adet figüre makinası bulunması şartı aranacaktır. sureti). d) Mali durum bildirisi, e) İlk ilân tarihinden sonra alınmış her işin hizasındaki miktarda banka referans mektubu, f) Teknik personel bildirisi, (İşin fenni mesuliyetini yürütecek bir teknik eleman diploma aslı veya noterden 1982 tastikli g) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinden adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi, Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı : 17849

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ 19.11.2009 tarih ve 2009/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak: Madde 1: Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2012-1 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLENLERİN İŞ TALEP FORMU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2012-1 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLENLERİN İŞ TALEP FORMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 2012/1 KPSS SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR Kurumumuz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için merkez teşkilatımızda boş bulunan 5 adet mütercim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KIYAFET YÖNETMELİĞİ MAYIS 2000 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1-Bu yönergenin amacı 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile buna dayalı olarak çıkarılan Kamu Konutları yönetmeliğinde belirlenen personele

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı