T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 8/5105 Yönetmelikler Ekli «Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik» in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 16/7/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. KenanEVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. R. PASİN Devlet Bakanı İ. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı İ. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. İ. ÖZTRAK Devlet Bakanı C. MENTEŞ Adalet Bekanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. vesos. Yardım Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma Bakanı H. SAĞLAM MILLI Eğitim Bakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskan Bakanı S.ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı M. R. GÜNEY Köy İşleri ve Koop. Bakanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bakanı S. ÇETİNER İçişleri Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı F. İLKEL Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V. ÖZGÜL Gençlik ve Spor Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 Remi Gazete Kodu: Resmi Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik Amaç - Kapsam ve Deyimler Madde 1 Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarım, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarım sağlamayı amaçlamaktadır. Madde 2 Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçüerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar. Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; a. «Kurum ve Kuruluş» deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahallî idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu İktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseleri, b. «Memur» deyimi, 657' sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları, c)«sözleşmeli Personel» deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 8434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 0/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları, d. «Geçici Görevli» deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta çalışanları, e. «İşçi» deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları, ifade eder. Ana tikeler Madde 4 Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Madde 5 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar: a. Kadınlar; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır. Pantolon, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez. b. Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz, bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. Bina içinde ceketsiz, gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. Çeşitli Hükümler Madde 6 Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler. Madde 7 Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur. Madde 8 Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir. Madde 9 Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz. Madde 10 Her türlü resmî belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılık - kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur. Madde 11 Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs -15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle İlgili hususlar bakanlık merkez teşkilâtında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir. Madde 12 Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar. Madde 13 Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz. Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 14 7/6/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi hükümleri ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı «Millî Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik» hükümleri saklıdır. Madde 15 Diyanet İşleri Başkanlığında bilfiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve kuşamına ilişkin hususlar 17 ncl maddede belirtilen mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür. Cezai Hükümler Madde 16 Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır. İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır. Madde 17 Bu Yönetmelik; 2413 sayılı «Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri İle İlgili Kararname»; 2596 sayılı «Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun» un 6 ncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı «Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun» tatbik suretini gösterir «Nizamname» hükümleri uyarınca düzenlenmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 1082 Sayı: Madde 18 27/1/1982 tarihli ve 8/4219 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 19 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 20 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Karar Sayısı: 8/5829 İlişik «Hava Nakliyatım Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği» nin yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 20/8/1982 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 10/9/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. K. CANTÜRK Devlet Bakanı V. İ. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı İ. EVLİYAOĞLU KültürveTurizm Bakanı Prof. Dr. İ. ÖZTRAK Devlet Bakanı C. MENTEŞ Adalet Bakanı İ. EVLİYAOĞLU Maliye Bakanı V. Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Safi. vs Sos. Yardım Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bakanı S. ÇETİNER İçişleri Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN M. TURGUT F. İLKEL Çalışma Bakanı V. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Hava Nakliyatım Kolaylaştırma Ketnlteamm Karakış, Görev ve ÇalışmaYönetmeliği (SHD - 7) Madde 1 AMAÇ: Bu Yönetmelik 5/0/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nln 37'nci maddesine ve Avrupa dahilindeki hava nakliyatının kolaylaştırılması maksadı ile Mayıs 1953 tarihlerinde Cannes şehrinde akdedilen toplantı ile Avrupa dahilindeki hava nakliyatının koordinasyonu konusunda 21 Nisan - 10 Mayıs 1954 tarihlerinde Strazburg şehrinde toplanan konferans kararlarına uyularak ülkemiz de de ulusal bir «Hava Nakliyatım Kolaylaştırma Komitesi» kurulması, görevlerinin belirlenmesi ve çalışmaların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Madde 2 KAPSAM: Bu Yönetmelik hava nakliyatını kolaylaştırmak üzere bir Komite'nin kurulması ve bu Komitenin faaliyetlerini yürütmesinde uygulanacak esasları kapsar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Madde 3 KURULUŞ : Hava Nakliyatım Kolaylaştırma Komitesi aşağıdaki kuruluşların tayin edecekleri en az Daire Başkanı seviyesinde yetkili temsilcilerinden oluşur. a. Genelkurmay Başkanlığı b, içişleri Bakanlığı e. Dışişleri Bakanlığı d. Ticaret (Bakanlığı e. Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı t. Gümrük ve Tekel Bakanlığı g. Ulaştırma Bakanlığı h. Tarım ve Orman (Bakanlığı 1. Kültür ve Turizm Bakanlığı j. Hava Kuvvetleri Komutanlığı k. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü l. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü m. Türk Hava Yollan A. O. Genel Müdürlüğü Madde 4 SORUMLULUK: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Komite üyesi bakanlıklar ve kuruluşlar kendileri İle ilgili hususların yerine getirilmesinden sorumludurlar. Madde 5 KOMİTENİN GÖREVLERİ: a. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 9 numaralı Ek'i olan «Hava Nakliyatının Kolaylaştırılması» adlı dokümanın Türkiye'de uygulanma konularım incelemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak. b. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 9 numaralı Ek'i ile İlgili gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere bağlı olarak gerekli önlemleri saptamak. c. Hava Nakliyatı'nın kolaylaştırılması ve koordinasyonu konusunda yapılacak tüm ICAO toplantı ve konferansları İle ilgili olarak: (1) Ortak görüşü saptamak. (2) Katılma gereğini tayin etmek. (3) Konferans ve toplantının konusuna göre katılacak kuruluşları önermek. (4) Toplantı ve konferansa katılacak delegasyonu gerekli bilgi ve talimatla teçhiz etmek. d. ICAO toplantı ve konferanslarının hava nakliyatım kolaylaştırmayla ilgili tavsiye kararlarının yerine getirilmesi yolunda, imkânlar arayarak gerekli teklif ve teşebbüslerde bulunmak. e. Gerektiğinde, hava nakliyatının kolaylaştırılması konusundaki komite kararlarının uygulama şeklini mahallinde incelemek. Madde 6 ÇALIŞMA ESASLARI: a. Komite, kuruluş ve görevleri bakımından devamlılık taşır ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında ayda bir defa toplanır. Başkan aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığının da temsilcisidir. Toplantının açılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasnun mevcut olması şarttır. Her toplantıda gelecek toplantının tarihi ve gündemi saptanır. b. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde komite o toplantı İçin üyeler arasından geçici başkan seçer. c. Komitenin sekretarya hizmetleri, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: d. Komite, gerektiğinde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar temsilcilerini komite çalışmalarına istişari mahiyette katılmaları için davet edebilir. e. Komite gerektiğinde belirli görevler için alt komisyonlar kurabilir. Bu alt komisyonun çalışmaları daha sonra komitede incelenir ve karara bağlanır. f. Komite aylık toplantılar dışında Başkan veya temsilcilerin teklifi üzerine olağanüstü toplantılar düzenleyebilir. Bu olağanüstü toplantının gündemi ve tarihi, üç gün önceden Başkan tarafından ilgililere duyurulur. g. Komitenin daimi toplantı yeri, Ulaştırma Bakanlığıdır. Ancak konu ile ilgili olarak toplantı yeri değiştirilebilir. h. Komitede alınacak kararlar için yapılacak oylamalarda, her üye kuruluş bir oy hakkına sahiptir. Kararlar mevcut üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile alınır ve kararlarda karşı oy'a yer verilir. i. Komitenin aldığı kararlar Ulaştırma Bakanlığınca ilgili kuruluşlara duyurulur. j. Komite üyeleri ile komite çalışmalarına davet edilen kurum ve kuruluş temsilcilerine harcırahları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenir. Madde 7 YÜRÜRLÜK : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 8 YÜRÜTME : Bu Yönetmelik Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülür. Çukurova üniversitesinden : Çukurova Üniversitesi Konut Yönetmeliği Madde 1 Çukurova üniversitesine ait konutların yönetimi bu yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Madde 2 Üniversiteye ait konutlar üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerine dolduracakları bildirim formundaki puanlar esas alınarak tahsis edilir. Madde 3 üniversitede görevi özellik arzeden öğretim yardımcıları üe idari ve teknik elemanlar için tüm konutların ençok % 15'1 oranında konut tahsisi yapılabilir. Bu konutlarda oturma izni Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayı ile olur. özel görevi nedeniyle kendisine konut tahsis edilen kişi bu görevden alındığında konutu boşaltır. Madde 4 Konutlarda kendisine konutta oturma izni verilen ilgili ile onun Yasalara göre bakmakla yükümlü olduğu yakınları oturabilir. Konut geçici veya sürekli olarak başkasına devredilmez, kısmen veya tüm olarak kiraya verilemez. Madde 5 ilgililere konutlarda oturma izni Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayı ile verilir. Konutta oturma izni verilmesini isteyenler örnek bildirim formları ile doğrudan Rektörlüğe başvururlar. Bildirim formunu bilerek yanlış veya bilerek eksik doldurduğu saptanan ilgilinin oturma izni kararı kendiliğinden kalkar. Ayrıca konutlarda oturanlar bu yönetmeliğin tüm maddelerine aynen uyacaklarım içeren bir beyan vermek zorundadırlar. Madde 6 Konutlarda oturma izninin verilmesinde uygulanacak puanlamada aşağıdaki kıstaslar esas alınır : a) Medeni hal, b) Çocuk Sayısı, c) Çocukların yaşı, d) Eşin çalışma durumu e) Adana'da kirada oturma durumu, f) üniversiteyi bitirdikten sonra geçen süre, g) Devlet memurluğunda geçen süre, h) Çukurova üniversitesüıe bağlı öğretim kurumla- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 rındaki hizmet adresi (Çukurova üniversitesinin kurulusuna kadar Adana Ziraat ve Çukurova Tıp Fakültelerinde geçen süre dahil), ı) Akademik durum, i) Türkiye Üniversitelerindeki öğretim üye ve öğretim yardımcısı olarak geçen süre, j) üniversite dışı diğer yükseköğretim kurumlarında geçen süre, k) önceki maddelerde değerlendirilmeyen yurt dışında lisans üstü eğitimde geçen süre, 1) önceki maddelerde değerlendirilmeyen yurt dışında lisans üstü eğitim sonrası çalışmalarda geçen süre. Bu kıstaslar İçin verilecek puanlar üniversite Yönetim Kurulu kararıyla saptanır. Madde 7 Kısmi statüde çalışanlar ite ders saati başına ücret alanlar ve üniversite konutunun bulunduğu Belediye sınırları içinde kendisine, eşine ve reşit olmayan çocuğuna ait evi olanlara üniversite konutlarında oturma izni verilmez. Ki şisel konut mülkiyetinin tapuda ferağ işlemi görmeden bir başkasına devri oturma izni sağlanması için geçerli kabul edilmez. Madde g Konutlarda oturma izni isteyenlerin durumları, 8. maddedeki kıstaslara uygun olarak hazırlanmış olan puanlara göre saptamr. Konutlar ilgilüere alacakları puanlara göre tahsis edilir. Herhangi bir konutun boşaldığı veya yeni konutlar hizmete girdiği tarihte konutlarda oturmakta olanlar da yeniden sıralamaya katılabüirler. İlkelere göre yapılacak puanlama ve değerlendirme Ç. Ü. Yönetim Kurulunca seçilecek 3 kişilik bir komisyonca yürütülür. Madde 9 Üniversite konutlarında oturanlar arasından Rektörce iki yıl süre ile görevlendirilen üç kişilik «Çukurova üniversitesi Konutları Yönetim Kurulu» oluşturulur. Kurul kendi arasında bir başkan seçer. Bu kurulun görevi konutlar ve çevresinin bakımı ve düzeni İle diğer sorunlar hakkında öneriler oluşturarak Rektörlüğe bildirmektir. Madde 10 Konutlarda oturanlar Rektörlük izni olmadan konutların dış ve iç görünüş ve yapısı ile ortak tesislerde (Elektrik, kalorifer su tesisatı vb.) hiçbir değişikllk ve eklenti yapamazlar. Konutlarda oturanlar, konutlarda giderilmesi gereken arızaları konut Yönetim Kurullarına hemen bildirmekle yükümlüdürler. Madde 11 Oturma süresi içinde konutların olağan kullanılmasından doğan çeşitli kusurlar örneğin, kırılan camların takılması, priz, kilit, anahtar, zil gibi elektrik aksamının ve muslukların onanırı ve benzeri işler giderleri oturanlarca karşılanması kaydıyla Rektörlükçe yaptırılabilir. Bunların dışında kalan ve konutlarda oturanın kusurlu kullanışına bağlı olmayan onarım, tadilat işi üniversiteye aittir. Ancak, bu onanma konutta oturanların kusurlu hareketi neden olmuşsa onanm gideri kendisinden tahsil olunur. Madde 12 Konutların kiralan üniversite Yönetim Kurulunca saptanır. Madde 13 Konut kiralan ile fiili gider olarak hesaplanan telefon, su, elektrik, yakıt vb. ek ödemeler konutlarda oturanların maaşlarından kesilir. Madde 14 Konutu boşaltmak durumunda olanlar en az bir ay önce Rektörlüğe durumu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde bu kişiler bir aylık kira ve diğer ek ödenekleri ödemek zorundadırlar. Madde 15 Konutlarda oturma izni aşağıdaki maddelerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde Rektörlükçe geçersiz sayılır ve konut aşağıda parantez içinde belirtilen sürelerde boşaltılır. a) Başka yere atanma (3 ay) b) İlgililerin doldurduktan bildirim formunun gerçeğe aykın olduğunun anlaşılması, (1 ay) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: c) Konutların bakım, onarım ve idaresinde görülen ve konutta oturanlara bildirilen aksaklıkların giderilmemesi, (3 ay) d) İlgililerin kısa dönem dışında askere gitmesi, (3 ay) e) Dış görevlendirmelerde 13 ayı aşan süreler için (2 ay) emekli olma (3 ay), ölüm (6 ay) f) Görevin sona ermesi (2 ay), görevden uzaklaştırılma (2 ay) istifa (2 ay). Böyle durumlarda konutları boşaltmayanlar hakkında 8126 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. g) Konutta oturanların aylığından kiranın ve bağlı ek ödemelerin (su, elektrik, ısınma, sıcak su, telefon ve benzeri yakıt giderlerinin) kesilmemiş olması aşağıdaki fıkranın uygulanmasına engel olmaz. Kiranın telefon, su, elektrik, yakıt vb. gider karşılıklarının aylık bordrolarından kesilmesine imkan bulunmayanlar ile her ne sebeple olursa olsun, kira ve diğer ek ödemelere ilişkin borcunu ayın ilk beş günü iğinde ödememeleri nedeniyle çekilen ihtar İle verilecek on günlük süre içinde kira ve diğer ek ödemeleri ödemeyenler ve her ne sebeple olursa olsun bir takvim yık içinde iki defa kira ve diğer ek ödemeleri zamanında peşin olarak ödemeyenler kendilerine yapılan bildirimi izleyen aybaşı İtibariyle bir ay içinde konutu boşaltmak zorundadırlar. Madde 16 Her beş yılda bir rotasyona olanak sağlamak amacıyla konutta oturanların puanları tekrar gözden geçirilerek yeniden saptanır. Puan sıralaması sonunda konutta oturanlardan boşalacak konutlar, konutta oturmaya hak kazananlara puan sırasına göre tahsis edilir. Madde 17 Konutların oturmaya tahsisi sırasında bu yönetmeliğe bağlı olarak teslim ve tesellüm belgeleri düzenlenir. Bu belgeler, girişte kira sözleşmesini, çıkışta geri ve ibrayı tazammun eder. Madde 18 Bu yönetmelik kapsamına girmeyen Yönetim Kurulu karar verir. ilgili konularda üniversite GEÇİCİ MADDE 1 Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte kısmi statüde çalışıpta üniversite konutlarında halen oturmakta bulunanlar, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren engeç 4 ay içinde konutları boşaltırlar. GEÇİCİ MADDE 2 Bu yönetmelik yürürlüğe girmezden önce kendilerine konut tahsis edilen ve halen konutlarda oturmakta olan öğretim yardımcıları, öğretim üyeliğine yükseltilip atanmadıkları takdirde, yönetmeliğin yürürlük tarihinden başlıyarak en geç iki yıl içinde konutu boşaltırlar. Madde 19 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayım tarihinden İtibaren yürürlüğe girer. Madde 20 Bu Yönetmelik hükümleri Çukurova üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 T.C. Resmi Gazete Kurulu* Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) 7 Ekim 1920 j^" 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı ; J İLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları 16 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bilenmiştir : OTOMOBİL. SATIŞ İLANI 1 Konusu : Pazarlıkla yapılacak satışın konusu Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 8/3/1982 günlü bir ilamıyla tasfiyesine karar verilen Kervan Menkul Kıymetler F i nansman ve Yatırım A. Ş.'nin ortaklarından birine ait Anadol marka 1977 model binek otomobilidir. 2 Satılacak malın evsafı ve muhammen bedeli: Rüzgârlı Sokak (Ulus), Çavuşoglu Garajında bulunan 06 - RC plâka TAO 2 TA şasi, motor seri nolu Anadol marka 1977 model arabadır. Muhammen bedeli , TL. (üçyüzellibin TL. dir.) Araba 54 PS gücünde, 4 silindirli, düz şanzumanlı, 2 dingilli sağ arka tampon darbeli Km. dir. 3 Satışa katılma şartları : a) Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı gün ve saatte satış bedeli tahsil olunacaktır. b) Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcıyla sonradan teklifte bulunanlar arasında satış sonra 10 günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma ile yapılacak, satış en çok artırılan üzerinde bırakılacaktır. c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblâğ karşılığını peşin olarak nakit veya limit dahilinde teminat mektubu yahut devlet tahvili şeklinde Kurumumuza yatırmadrkça artırılma talepleri kabul edilmez. d) Tasfiye Kurullarında görevli personel, eşleri ile anası, babası, kayınpederi, kardeş ve çocukları ihaleye giremezler. 4 Satış günü, saati ve yeri: Yukarda plaka, motor şasi nosu bildirilen arabanın satışı 5/11/1982 günü saat 14.00'de Rüzgârlı Sokak Çavuşoglu Garajında yapılacaktır. 1. günü bu arabanın kıymet bedelinin 75"ine istekli çıkan olmazsa satış 2. gün olan 12/11/1982 günü aynı saatte ve yerde yapılacaktır. Alıcı aldığı mal üzerinde bir itirazda bulunamaz. Arabanın satış yerinden taşınması v.s. giderleri alıcıya aittir. İhale Komisyonu bu arabayı satıp satmamakla yetkilidir.

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 25 Eldin 1082 Sayı: Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 6 No. lu Tasfiye Kurulu Baskanlığı'ndan : PAZARLIKLA MENKUL. MAL. SATIŞ İLANI Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyesine karar verilen ve tasfiye İşlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker MARTAŞ (Vedat KE9ÎKBIYTK) 'a ait olan ve halen Ankara Mithatpaşa Caddesi No : 50/8 numarada bulunan büro eşyaları 9/11/1982 günü peşin para ile pazarlık suretiyle gösterilen adreste saat 14.00'de satılacaktır. Süz konusu menkul eşyaların son durumları hakkında bilgi İle satış sözleşmesi ve satış şartnamesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 Kat: 3'deki 6 No. lu Tasfiye Kurulundan ücretsiz temin edilebilir. Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 8 No. lu Tasfiye Kurulu Baskanlığı'ndan : MENKUL MAL SATIŞ İLANI Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyesine karar verilen Banker PA- LUKENT (S. Nazif ATİLLA)'e ait aşağıdaki otolar bulundukları Ankara Belediyesi Sıhhiye Otoparkı'nda belirtilen tarihlerde saat 14.00'de şartname hükümleri dairesinde satılacaktır. Söz konusu araçların son durumu hakkında bilgi ve sair hususlar şartnamede yazılı olup şartname No. lu Tasfiye Kurulunun bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 Kat: 3 adresinden temin edilebilir. Fiyatı C i n s i TL. 1. satış günü 2. satış günü 1975 model Dodge (Pikap) 10 DfU 255 SOOJOOO, 10/11/ /11/ model Mercedes (230.4) 06 PS , 10/11/ /11/1982 İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir : Banker Egeli Bankerlik Ticaret Limited Şirketi - Ortakları Orhan TOKSAL ve Kadri ODUNCULAR"m tasfiyesine İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesince 18/10/1982 tarihinde karar verilmiştir. ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve görevli izmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılmış olan genel bildirideki esaslar dahilinde, 1 Egeli Bankerlik Ticaret Limited Şirketi : Ortakları Orhan Toksal ve Kadri Oduncular'dan alacaklı olanların bu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde İzmir'de SSK îşhanı Adliye Binası No : 316 Konak adresinde faaliyette bulunan 1 No. lu Tasfiye Kurulu'na alacaklarım yazdırmak üzere başvurmaları; 2 Adı geçen bankere ve sözkonusu Kanun (Hükmünde Kararnamelerde belirtilen ilgililerine borçlu olanlar ile bunların mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduranların ve geçersiz tasarruflarından yararlanmış olanların beyanda bulunmak üzere ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde SSK tşhanı Adliye Binası No: 316 Konak'daki 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığına başvurmaları; S Adı geçen banker ile ilgili tasfiye karan görevli Bakanlığın başvurusu üzerine verilmiş olduğundan bizzat bankerin ve anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde sayılan diğer İlgililerin bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Kararnamenin 5 inci maddesinde öngörülen şekilde tasfiye kararım vermiş olan Mahkemeye beyanda bulunmaları; Hân olunur.

11 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 11 İstanbul 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1977/503 K. No : 1977/432 C. S. No : 1977/8936 Davacı : K.H. Sanık : Sabahattin Ocak Suç : 1918 ve 1177 S. K. Suç Tarihi: 28/4/11977 Sanık Sebahattln Ocak'm yukarıda yazüı suçundan dolayı , /3, /2, /son, TCK 59, 647/4, maddeleri gereğince Ura ağır para cezası ile mahkumiyetine, sigaraların müsaderesine, kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline 24/6/1977 tarihinde karar verilmiş olup sanığın tüm adreslerinden arandığı halde bulunamamış olması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilanen tebliğ olunur / 1 E. No : 1981/436 K. No : 1982/496 CS.No: 1981/5936 Davacı : K. H. Müdahll : Agop Dursun Sanık : Sami Canbolat Suç : Dolandırıcılık Suç Tarihi : 26/6/1981 Sanık Sami Conbolat'ın yukarıda yazılı suçundan dolayı TCK nun 503/llk, 522, 657/4, 72. maddeleri gereğince lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine 130 lira yargı giderinin sanıktan tahsiline 14/6/1962 tarihinde karar verilmiş olup sanığın tüm adreslerinden arandığı halde bulunamamış olması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilanen tebliğ olunur /2» İstanbul 10. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1981/70 K. No : 1982/120 Sanık : Şeref Ayyıldız, Muhsin oğlu 1965 doğumlu Eyüp tslambey Gültepe Man. Yukarıda temi yazılı ikisi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü İle 6136 S. K. 13/1. 55/3. 647/6. maddeleri gereğince 8 ay hapis TL. ağır para cezası tecü 7201 sayılı Yasanın 8 ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması kabil olamamıştır. Bu itibarla aynı Yasanın 32. maddesine göre hüküm hülasası Hanen tebliğ olunur / 8 E. No : 1975/957 K. No : 1980/53 Sanık : Davut Varol Ahmet oğlu, 1956 doğumlu Şişli Halideedip adıvar Cad. Narçiçeği Sok. No : 21 Yukarıda ismi yazık kişi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile TCK. 430/2. 416/son 82, 71. maddeleri gereğince 13 ay müddetle hapis cezası ile tecziyesine sayılı Yasanın 8. ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması kabil olamamıştır. Bu itibarla aynı yasanın 32. maddesine göre hüküm hülasası ilanen tebliğ olunur /7

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 1982 Sayı: İstanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1978/604 K. No : 1978/659 Sanık : Necdet Burak, B. Kâmil, A. Zeliha, 2/3/1963 doğumlu, Başkale, Merkez Mahallesi, Cilt. 001/05, Sayfa: 3, Kütük : 183 de kayıtlı, ayni yerde oturur. Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 604/659 sayılı ilamı İle 1918 S. K sayılı Kanunla muaddel 25/3, 1177 sayılı Kanunun 88/2, 1918 sayılı Kanunun son, TCK. nun 55/3, 647/4-1/5. nci maddeleri gereğince 4 ay hapis, 25 lira ağır para cezası, hapsin lira ağır para cezası ile tecziyesine, 7201 sayılı Yasanın 8 ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması kabil olamamıştır. Bu itibarla, aynı Yasanın 32. maddesine göre hüküm hülâsası llânen tebliğ olunur /8 E. No : 1978/768 K. No : 19800/397 Sanıklar : 1 Abdullah Daşlı, B. Cafer, A. Huriye, 1/1/1952 doğumlu, Şarkışla, Konakyazı Köyü Kütük : 37, Cilt. 28/1, Sahife : 48 de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul Aksaray, Oruçgazi Sokak No: 12 de oturur. 2 Burhan Taşlı, B. Cafer, A. Huriye, 1/1/1950 doğumlu ayni nüfusta kayıtlı ve ayni yerde oturur. Yukarıda adresleri gösterilen sanıklar Mahkememizin 2/4/1980 tarih ve 768/ 397 sayılı İlamı İle TCK. 572/1, 258/1 3, 258/2-3. maddeleri gereğince, sanıklardan Abdullah Taşlı iki ay hafif hapis, 4 ay hapis, Burhan Taşlı ilk ay hafif hapis ve iki ay hapis cezası ile tecziyelerine, 7201 sayılı Yasanın 8. ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması kabil olmamıştır. Bu itibarla, aynı Yasanın 32. maddesine göre hüküm hülâsası ilanen tebliğ olunur /9 İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : a E. No : 1981/253 K, No : 1982/153 Sanık ; Hacı Ahmet Demiroğlu, ZUlfikar oğlu 1965 doğumlu, Çünğüş Geçit nüfusunda kayıtlı Suç : Toplu kaçakçılık Suç Tarihi : 23/7/1981 Yukarıda acık kimliği yazılı sanık Hacı Ahmet Demiroğlu ve suç arkadaşları haklarında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; hareketine uyan 1918 sayılı Kanunun 27/2-3, ve 1177 sayılı Kanunun 88., 2248 S. K S. K. 33, T. C. K. 56/3, 59. maddeleri ile neti çeten 11 ay 3 gün müddetle ağır hapis grtimrük eşyasından dolayı 1721 Ura 66 kuruş, tekel eşyasından dolayı 500 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine mütedair verilen 26/5/1982 tarih ve 1982/153 sayılı karar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olması sebebi ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince adı «ecene İlanen tebliğ olunur / 3

13 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 İstanbul 5. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1978/ sayılı Kanuna muhalefet etmekten sanık Ünya Saraçtı Mahallesi hane 30 da kayıtlı Kumkapı Türkeli Caddesi Tulunba çıkmaz 26 da oturur Gani oğlu 1941 doğumlu Hüsamettin Bakım hakkında verilen 22/5/1981 günlü gıyabi karara tebliğ edilememiştir, dosya tetkik edildi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 506 sayılı Kanunnu 140/B, 1696 sayılı Kanuna ek 6 madde gereğince neticeten altıyüz Ura ağır para cezası ile cezalandırılmasına, dair verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeler gereğince ilan en tebliğine ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebllğolunur /11 E. No : 1979/ sayılı Kanuna muhalefetten samk Muş, Malazgirt Hasanpaşa Köyü hane 102 de kayıtlı, Aksaray Vatan Caddesi Ahmetliye Sokak Bozkurt Bekârlar Handa kalır Halil oğlu Aliye'den olma 1963 doğumlu Celâl Arda hakkında verilen 24/12/1981 tarihli gıyabi karar bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Dosya tetkik edildi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ 6136 sayılı Kanunun i. 15. TCK. 55/3, Madde gereğince dört ay hapis iki bin lira ağır para cezası İle tecziyesine, 647/4. madde ile hapis cezası 100 liradan onimbinlira ağır para cezası İle tecziyesine, 647/6. İle cezanın teciline dair verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeler gereğince ilanın tebliiğne ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra kararın kesinleştiği ilanen teliğ olunur /12 Çıldır İcra Memurluğundan: e 1982/49 Borçlu: Yusuf Ortancı, Camflcebir Mahallesi Horasan. Çıldır Ağıllı köyünden Orhan Orhan vekili Av. Haşim Aktaş'a 15/11/1981 vade tarihli senet ile TL., 5/4/1982 vade tarihli senet ile TL. ki cem'an TL. borcunuzdan dolayı aleyhinize Horasan Asliye Hukuk Mahkemesinin 4/2/1982 gün ve 1982/4 esas, 1982/5 D. iş ilâmı ile ihtiyatı haciz kararı alınmış, bu karara istinaden Ura değerinde 9 adet tosun, lira kıymetinde iki adet yerli ırkı inek, 15JOOO Ura kıymetinde 1 adet sinıger marka ayaklı dikiş makinası, lira kıymetinde 1 adet kütüphanen divan ve lira kıymetinde 2 adet çeyiz sandığı İhtiyaten haczedilmiş olup, adresinize ödeme emri tebliğ edilmiş olup, adresiniz meçhul olduğundan bilâ tebliğ iade edildiğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı lira ve masraflarım işbu ödeme emrinin gazetede neşri tarihinden itibaren 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı olan senetler kambiyo senedi niteliğinde haciz değilse 20 gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 20 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile İcra Dairesine bildirmeniz, aksi takdirde İcra takibindeki kambiyo senet altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz liraya kadar para cezası ile mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında bir itirazınız varsa bu sebepleri ile birlikte 20 gün içinde Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden İtirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz talkdirde halkınızda cebri icraya devam olunacak, hacizli menkul mallar satılarak paraya çevrilecektir. Keyfiyet 163 örnek No. lu ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: İstanbul 10. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1982/309 K. No : 1982/127 Sanık : Mustafa Anafarta Üzer, Mehmet Nihat oğlu 1955 doğumlu Şigli, Bomanti Güvenç Sok. No : 31/3 Yukarıda ismi yazılı kişi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile TCK, 383 1, 413, 2248/2. 647/ maddeleri gereğince,15 gün hapis 500 lira ağır para cezası hapis liraya çevrildi cezanın teciline 7201 sayılı Yasanın 6. <ve ırmlteakip maddeleri «ereğince tebligat yapılması kabil olamamıştır. Bu itibarla aym yasanın 32. maddesine göre hüküm hülâsası ilanen tebliğ olunur /4 E. No : 1980/472 K. No : 1981/588 Sanık : Eşref Tan Fadıl oğlu, 1966 doğumlu Diyarbakır Karakollarında Seyrentepe mevkiinde Yukarıda ismi yazılı kişi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile 492/ /3. 647/4. maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapis hapis TL. çevrilmesine karar verildi sayılı Yasanın 8. ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılmasına kabil olamamıştır. Bu itibarla aynı Yasanın 32. nci maddesine göre hüküm hülâsası ilanen tebliğ olunur / 5 ' - e Yenimahalle İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1982/321 Davacı: K. H. Davalılar: 1 ö. Faruk Gültekin; 1934 doğumlu Şiran nüfusuna kayıtlı, Yeşilevler ilkokulunda öğretmen. 2 Ramazan Saygın; 1945 doğumlu Kulu nüfusunda kayıtlı, zabıta memuru. 3 Veli Yılmaz; 1946 doğumlu GUlşehir nüfusuna kayıtlı, assubay. 4 Ali Taşçı, 1941 doğumlu Sorgun nüfusuna kayıtlı, maliye müfettişi. 5 Neonu Balıkçı; 1945 doğumlu Çanakkale nüfusuna kayıtlı, assubay. 6 Nazmi Demirbaş; 1937 doğumlu Fatsa nüfusuna kayıtlı, assubay. 7 Aynur Çaptuğ; 1947 doğumlu Yenimahalle nüfusuna kayıtlı, bankacı. 8 Zeliha Erturk; 1957 doğumlu Yenimahalle nüfusuna kayıtlı, serbest. Davacı K. H. tarafından davalılar aleyhine Mahkememize İkame olunan Yenimahalle, Yeşilevler Ukokulu ve öğrenci Koruma Derneği'nin feshi davasının yapılan açık duruşmasında: Anılan Koruma Derneğinin, 1630 sayılı Yasanın 43. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi gereğince feshine karar verilmesi Yenimahalle C. Savcılığının 982/2316 Hz. 1982/1669 esas ve 1982/13 sayılı iddianamesiyle istendiği, Yukarıda ad ve adresleri yazılı davalılara dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediği, zabıtaca yaptırılan tahkikatta da adreslerinin bulunamadığı, bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 5/11/1982 günü saat 10.10'dâ adı geçen davalıların Mahkememizde bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

15 25 Ektin 1982 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa; 18 Afyon Ağır Ceza Hâkimliğinden : Gayrireşlt kızı evlenmek maksadı ile kaçırıp ırzına geçme ve bu fiillere yardun suçundan sanıklar, Konya - Ilgın, Şıbbedrettin M. H. : 176'da nüfusa kayıtlı olup, Konya Ereğli Cad. Çıkmaz Sokak No : 35'de oturur, Hurşit oğhı, 1955 D. lu Arap Ali Çalır ile aynı yer nüfusunda kayıtlı, Kadınhanı İlçesi, Kamışlı Köyünde sığır çobanlığı yapan, Hurslt oğlu 1953 doğumlu Medet Çalır hakkında Mahkememizin 12/5/1982 gün ve 1980/83 Esas, 1982/66 Karar sayılı ilâmı İle sanıklardan Medet Çalır'ın müsnet suçtan beraatine diğer santk Arap Ali Çalır'ın İse TCK. nun 430/2, 59, 416/3, 80, 59, 71, 40. maddeleri ile neticeten sanık Arap Ali Çalık 10 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamadığından, işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca Resmi Gazete ile ilânına ilânın yapılmasından sonra 15 gün geçtikten sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu İlan olunur Ankara 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1982/497 Davacı K. H. tarafından davalı Ankara Satranç Derneğinin 1630 sayılı Dernekler Kanununa aykırılık nedeniyle derneğin feshine dair Ankara C. Savcılığı Basın Bürosunca 7/9/1982 tarih Basın Hz. 1982/371 Basın Es. 1982/245 esas sayılı iddianame İle Tunus Caddesi No: 16 Akay adresinde bulunan derneğin feshi için dava açılmış ve dav ah Derneğin adresi bulunamadığından Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına talep veçhiyle karar verilmiş olduğundan davalı Derneğin veya başkanın duruşması olan 12/11/1982 günü saat de duruşmaya gelmediği ve kendisini de bir vekille temsu ettirmediği takdirde davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur a Nazilli Asliye Ceza Hâkimliğinden : Nazilli Asliye Ceza Mahkemesinin 26/4/1982 tarih 1979/164 EsaSğ 1982/258 sayılı kararı ile 17/12/1978 tarihinde İşlemiş olduğu alıkoyma suçundan sanık Ezine Cumhuriyet Mahallesi Geyikli Caddesi 88 no. dan Salih ve Şaziye'den olma, 1950 D. lu Hüseyin Kaş'ın TCK nun 430/2, 40, 647 sayılı K nun 4. maddesi gereğince lira ağır para cezasına dair verilen gıyabi karar sanığın adresinden tesbiti mümkün olmadığı ve bütün aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince İlânen tebliğ olunur, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmediği takdirde ilan keslnleşip infaz edileceği tebliğ olunuz Tavşanlı Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1982/14 K. No : 1982/69 21/11/1981 tarihinde dolandırıcılık suçundan sanık Afyon Ui Cebeceler köyü cilt , sahife no 4, kütük sıra no. 163 nüfusa kayıtlı Battal oğlu Hanife'den doğma, 1/1/1958 doğumlu Kemal Güllünün TCK. 503/1, 522/1. maddeleri gereğince 9 ay hapis, lira ağır para cezasına mahkûm edilmiştir. Sanığın gıyabında verilen hükmü kendisine bunca aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur '

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 86 Ekim 1988 Sayı: Yayladağı Tapulama Hâkimliğinden: E. No : 1982/35 Davacı Ali ve Zinhar Tam bağ ile dahili davacılar Fehire Tam bağ ve arkadaşları tarafından davalı Hazine aleyhine ağılan tapulama tesrbitine itiraz davasının Mahkememizde yapılan yargılaması sonunda: Mahkememizin dava konusu Yayladağı Kulaç Köyü Horbağı Mevkiinde bulunan 618 nolu parselin dosyada bulunan Yayladağı Sulh Hukuk Mahkemesinin 1980/74 Esas ve 1980/74 Karar sayılı veraset ilâmı uyarınca 9/36 hissesinin Fehire Tambağ, 3/36 hissesinin Kazım Tambağ, 3/36 hissesinin Mehmet Tambağ, 3/36 hissesinin Ali Tambağ, 3/36 hissesinin Semiha Akçimen, 3/36 hissesinin İbrahim Tambağ, 3/36 hissesinin Mevlüt Tambağ, 3/36 hissesinin Zinhar Tambağ, S/96 hissesinin Gazi Tambağ, 3/36 hissesinin Fatma Bardakçı adlarına tapuya tesblt ve yazımına mütedair 11/10/1982 gün ve 1982/46 sayüı kararı dahili davacılardan Mehmet. Tambağ'a (Ahmet oğlu Yayladağı Kulaç Köyünden) tebliğ edilemediğinden, adresi de. meçhul olduğundan, İşbu karar özeti adı geçen dahili davacıya 7201 sayılı Tebligat Kanununun İlgili maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine tebliği müteakip bir ay içinde kamın yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur Altındağ 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1979/123 EC. No: 1981/100 Dolandırıcüıık suçundan sanık Mehmet oğlu Hedlye'den olma, 1954 doğumlu Aralan Yakut hakkında Mahkememizin 16/4/1981 tarih ve 1979/123 Esas, 1981/100 saydı hüküm ile TCK. nun 503, 522, 523/1, 647 sayılı Kanunun 4/1, 72, 647 sayılı Kanunun 6. maddeler igereğince 15 gün hapis, 20 lira ağır para cezası yerine 320 lira ağır para cezasının ertelenmesine karar verilmiş sanığın bütün aramalara nağmen bulunamadığından gıyabi İlâmın Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat K. nun 28, 29 ve 30 ve müteakip maddeleri gereğince İlân tarihinden İtibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşeceği, mahkeme ve gazete İlân parasının tahsil edileceği ilân olunur Altındağ Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1981/793 K. H. tarafından Ankara'daki Doğuluları Tanıştırma Derneği aleyhine açılan Dernek Feshi davasının yapılan muhakemesinde :, Dernek Başkanı Bekir Çan'ın adına davetiye ilânen yapılmış bulunduğundan, adı geçenin duruşma günü olan 23/11/1982 günü saat 10.30'da bizzat veya bir vekille temsil edilmediği takdirde gıyabında duruşmanın devam edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Hân olunur. Dinar Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/753 K. No : 1982/187 ' - Müessir Fiil suçundan sanık Kâmil oğlu 1956 D. lu Dinar Yıprak Köyü nüfusuna kayıtlı Bayram Çelik'ln Beraat ettiği gıyabında karar verildiği sanığın bunca aramalara rağmen bulunmadığı 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince adı gecen sanığın ilânen tebliğine Hân tarümnden İtibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir

17 25 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Gönen Sulh Hukuk Hâkimliği Satış Memurluğundan : 1982/23 GAYRİMENKUL AÇIKARTIRMA İLANI Gönen - Çifteçeşmeler Köyünün Bakacak mevkiinde olup, tapulama görmüş ve tapulamaca 547 parsel olarak tesblti yapılmış Doğusu : Rahmi Sahan ve Salih Keskin, Batısı : Murat öztürk ve kısmen Mer'a, Kuzeyi: Mer'a, Güneyi: Yol ve ötesi Mehmet Karakuş hududları ile çevrili m 2 miktarında boş vaziyette tarla olup ,-- lira kıymetindedir, Malikleri Halil Gezici, İsmail Emek, Nefise Emek, Hüseyin Emek ve Halil Emek'tir. Gönen Sulh Hukuk Hâkimliğinin 2/12/1981 gün ve 1980/ sayılı kararı ile taşınmazın satışına karar verilmiş ve karar temyiz edilmiyerek 14/9/1982 günü kesinleşmiş olmakla, taşınmaz 29/11/1982 Pazartesi günü saat 14.00, arasında Gönen - Sarıköy Bucağı Belediye Binası önünde satılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'lnl bulmadığı takdirde 9/12/ 1982 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Davalılardan Gönen İlçesi, Alâaddln Köyünde oturur İsmail Emek'e satış ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Artırma. Eksiltme ve ihale ilânları Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : Bölgemiz ihtiyacı G No. lu S/l lerle çeşitli oto yedek parçası ve No. lu S/l lerle çeşitli inşaat malzemeleri 5539 sayılı Kanunun 26. madedsine göre teklif almak suretiyle satm alınacaktır. Teklifleri en son verme tarihi 2/11/1982 saat ye kadardır. Dosya malzeme Amirliğinde görülebilir. ilân olunur /1-1 Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden: HEK MALZEME SATİLACAKTİR Derneğimiz Ankara Etimesgut Merkez Depolarında Bulunan; Hek Kumaş Giyim Eşyaları (Tahmini 200 Ton), Hek çadır, kanaviçe ve çuval parçaları (Tahmini 146 ton) kapalı zarf usulüyle ve beher kg. için teklif alınarak satılacaktır. Buna ait şartnameler Ankara'da Genel Merkezinden, İstanbul'da Kızılay İstanbul Bölge Başmüdürlüğünden ve Manisa'da Kızılay Ege İrtibat Amirliğinden 500, TL. mukabilinde temin edilebilir. Tekliflerin en geç 5/11/1982 günü saat 15.00'e kadar Selanik Cad. No. 18 deki Genel Merkezimizin, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi edilmiş olması lazımdır. Teklifler aynı gün saat da Genel Merkezimizde iştirakçilerin huzurunda açılacaktır. Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 3-3

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı: Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 1 Kuruluşumuzun gereksinimi olan 10 kalem rulman fiyat ve teklif alma usulü ile satın alınacaktır 2 İlgililer tekliflerini, idari şartnamemizin 1 maddesinin c fıkrasına göre yatıracakları geçici teminattan ile birlikte 16/11/1982 Salı günü saat 1400 e kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir 3 Bu işle ilgili İdari şartname, Kuruluşumuz Makina ve İkmal Daire Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir 4 Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir 5 Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeyecektir 6 Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir / Kuruluşumuz gereksinimi 100 ton odun fiyat ve teklif alma usulü İle satın alınacaktır. 2 İlgililer tekliflerini, idari şartnamemizin 1. maddesinin c fıkrasına göre yatıracakları geçici teminatlan ile birlikte 9/11/1982 Salı günü saat e kadar Kuruluşumuz Yazı İşler} Şefliğine vereceklerdir. 3 Bu işle İlgili idari şartnameler Kuruluşumuz Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 4 Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmiyecektir. 5 Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmiyecektir. 6 Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir / 2-2 Türk Hava Kurumundan : KÜÇÜK ÇANTA ALINACAKTÜR 1 Örneklerine ve şartnamesine uygun olarak adedi cepli ve adedi kapaklı olmak üzere adet küçük çanta kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 İşin geçici teminatı , TL.'dir. 3 tşin örnekleri ve şartnamesi Ankara'da T. H. K. Genel Merkez Satmalına Komisyon Başkanlığında mesai saatleri içinde görülebilir. 4 İhalesi 15 Kasım 1982 Pazartesi günü saat 15.Wde T. H. K. Genel Merkez Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. Geçici teminat belgesini havi kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. 5 Kurum, 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-2 PTT Genel Müdürlüğünden : 1 Teşekkülümüz İhtiyacı İçin 5250 adet kaplşonlu yağmurluk depo teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satmahnacaktır. 2 Bu İşe alt şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 400, TL. bedelle temin edilebilir ve numune yağmurluk aynı yerlerde görülebilir. 3 Teklifler en geç 11/11/1982 günü saat lo.oo'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 4 Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-2

19 Ankara üniversitesi Rektörlüğünden : Aşağıda adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı ile eksiltme gün ve saatleri belirtilen İşler; 7/10/1982 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları İhale ve Satınalma Yönetmeliği esaslarına göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. a) Eksiltme aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Yapı İşleri Daire Başkanlığında Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. b) Bu işlere ait ihale dosyaları Rektörlük Binasındaki Yapı İşleri Daire Başkanlığında görülebilir. c) EksUtmeye iştirak edeceklerin 2/11/1982 günü saat 17.00'ye kadar şartnamelerde istenen evraka ekledikleri bir dilekçe ile Yapı İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri şarttır. d) Eksiltmede İstenilen evrakı tam olarak eklemeyerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. e) Her müracaat için istenilen e v r a k ı n a y r ı ayn eklenmesi şarttır. Bir müracaata eklenen evrak diğer müracaat için geçerli kabul edilmez. f) İdare yaptığı inceleme sonucu iştirak belgesi verip vermemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. g) Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra verilen zarfları ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. h) üniversitemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. ı) Banka teminat mektuplarının limit dahili olması şarttır. İşin Adı Keşli Bedeli TL. GEç. Tem. TL. İ H A Tarihi L E N 1 N Saati 1 A. Ü. Rektörlük Binası Büyük Onarım İşi Fen Fakültesi Jeoloji Müh. Binası Hem /11/ İnşaatı İşi Fen Fak. Ahlathbel Rasathane Lojmanları /11/ İkmal İnşaatı İşi /11/ Ziraat Faik. Su Ürünleri Eğitim Ünitesi İkmal İnşaatı İşi, Ziraat Fak. Et ve Et Mamulleri Pilot Tesisi /11/ tkmal İnşaatı İşL /11/ Ziraat Fakültesi Kürsü Seraları İkmali İşi /11/ / 2-2 «M ı A\ 1 #4 ı 25 Ekim 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19

20 Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü Samsun 8. Bölge Müdürlüğünden : 1 Aşağıdaki işler 2490 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltme suretiyle ihale edilecektir. ili işin Adı Lira Geç. Tem. Banka Ref. Müracaat İ H A L E N İ N 1. Keşif Bed. Lira Lira Son Günü Tarihi Günü Saati Amasya EK I. Grup Köyyolları Stablize İhzarı /11/ /11/1982 Cuma Amasya EK II. Grup Köyyolları Stablize ihzarı /11/ /11/1982 Cuma Eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde Samsun YSE. 8. Bölge Müdürlüğü odasında Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 İhaleler 8/2574 sayılı Kararnameye uygun olarak değişken fiat esası üzerinden yapılacaktır. 4 - Her işe ait eksiltme dosyası YSE. 8. Bölge Müdürlüğü Yolişleri Şefliğinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) Engeç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar her iş için ayrı bir dilekçe ile YSE. 8. Bölge MüdUrUlğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve müddeti dolmamış (C) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesi aslı, b) Yapı araçları bildirisi, c) işlerin özel şartnamelerinde yazılı ana inşaat makinalarımn kendisine ait olduğunu belirtir fatura veya makinaları kiraladığına dair noterden tasdikli mukavele (kiralanacak makinanın kiralayan şahsa ait olduğunu gösterir fatura veya trafik ruhsatnamelerinin noter tastikli suretleri) ni eklemeleri, en az bir adet yükleyici, onbeş adet damperli kamyon ve bir adet figüre makinası bulunması şartı aranacaktır. sureti). d) Mali durum bildirisi, e) İlk ilân tarihinden sonra alınmış her işin hizasındaki miktarda banka referans mektubu, f) Teknik personel bildirisi, (İşin fenni mesuliyetini yürütecek bir teknik eleman diploma aslı veya noterden 1982 tastikli g) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinden adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi, Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 1982 Sayı : 17849

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı