[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: Faks: Web : T.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T."

Transkript

1 2013

2 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: Faks: Web : Şubat 2013 I

3 II

4 III

5 IV

6 BAġKANIN SUNUġU İnsanların sınırsız isteklerinin sınırlı kaynaklarla karşılandığı dünyamızda, sağlanan istikrar ve güven ortamı başta ülkemizin ve dolayısıyla ilçemizin hızla gelişmesini sağlamaktadır. Ülkemizde uygulamaya başlanan ve başarıyla devam eden, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim ve kontrol sistemimiz mali disiplin, hesap verebilirlik, mali saydamlık ilkeleri ışığında, Kurumumuz gerekli olan uyum çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmiş olup şeffaf ve her an hesap verebilir durumda tüm çalışmalarını başarıyla yapmaktadır. Bugün yerkürede yaklaşık 7 milyar insan yaşamaktadır. Şehirlerde yaşayan insan nüfusu giderek daha da artmakta ve dünya nüfusunun yarısını aşan bir sayıya ulaşmış bulunmaktadır. Görünen odur ki, artık ülkelerin gelişmişlik endeksi şehirlerde yaşayan insan sayısıyla ölçülür olmuştur. Uygarlık geliştikçe şehirleşme genişliyor. Başka bir deyişle şehirleşme büyüdükçe uygarlıktan daha çok söz edilebiliyor. Uygarlık, toplumsal yaşam, ekonomik refah, kültürel ve sanatsal çeşitliliği ve zenginliği birlikte getiriyor. Bu ölçüler ve parametrelerle yerküreye baktığımızda artık şehirleşmeyi durdurmanın mümkün olmadığını açıkça görüyoruz. Dünya nüfusu giderek şehirlerde yoğunlaştığına göre kent yönetimlerine daha geniş bir ufukla bakmak gerekiyor. Kartepe İlçemiz sahip olduğu değerlerle her geçen gün artan şehir nüfusu, Havaalanı, Hipodrom, Lojistik merkezleri, Şehrimizin ve çevresinin turizm merkezi konumunda bulunmasının etkisiyle beraber, gelişen ticaretiyle, sağlanan eğitim öğretim çeşitliliğiyle, kültür ve sanatsal etkinlikleriyle, bir kent olgusunun oluştuğunu görmekteyiz. Geleceğin planlarının yapıldığı bu dönemde imar planlarının birçok bölgede tamamlanmasıyla beraber kent merkezi projesi Kartepe nin bahsetmiş olduğumuz gelişimlerinin merkezi ve odak noktası olacaktır. Belediyemiz Kartepe mizin dinamik yapısı gereği, belediyelere verilen alışılagelmiş görevleri olan kurumları ve ibadethaneleri de dahil eden temizlik hizmeti, onlarca yeni açılan imar yolları, cadde ve sokaklarda binlerce metre asfalt ve parke çalışmalarının yapılması, binlerce çocuğumuzun ve gencimizin faydalandığı tüm ihtiyaçları karşılayan çok fonksiyonlu parklar, Bilgi evleri, Yaşbak, Göbek Bağı gibi sosyal yardımlar ve destekler, binlerce hemşerimizin dahil olduğu Kültür faaliyetleri ve geziler, mesleki kurslar ve daha onlarca projelerin yanı sıra, kent yaşamı içinde ortaya çıkan yeni talep ve ihtiyaçları daima dikkate almıştır ve almaya da devam edecektir. Toplumsal her sorun, görev ve ilgi alanımızdadır. İnsanın olduğu her yerde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Fikir, ırk, cinsiyet, kültür, inanç, siyaset farklılığı hizmet anlayışımızı etkilemez. İncelemeye ve görüşlere sunulan faaliyet raporumuz, kent konseyi, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız ve yurttaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz ve belediye meclisimizin onayı ile yürürlüğe giren Stratejik planın öngördüğü hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara ilişkin performans ölçümleri İçişleri Bakanlığı mızın Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü genelgelerinde belirtilen kriterler üzerinden değerlendirilerek faaliyet raporumuza dahil edilmiştir. Çalışmalarımız sırasında, yurttaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini belediyemize taşıyan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye çalışmalarına katkı veren sivil toplum örgütlerini ve bireyleri saygıyla anıyorum. Kartepe halkına hizmet etme istek ve bilinci ile hareket eden, sorunları birlikte çözmenin heyecan ve mutluluğunu paylaştığım, başarılarımızda büyük katkıları olan tüm çalışma arkadaşlarımı da bu vesile ile kutluyor ve teşekkür ediyorum. Belediyemizin 2012 yılına ait faaliyet raporunu siz değerli meclis üyelerimin takdir ve görüşlerinize sunarken, 2013 yılında da vereceğiniz destek ve katkıya şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Şükrü KARABALIK Belediye Başkanı V

7 H.Ahmet ÖZTÜRK Atilla ALTINKAYA Engin ÇAKMAK Ercan AKÇİL Erdoğan ÇALIŞKAN Erol YILMAZ Bülent SARI Hakan BEKİL Hakkı TANDOĞAN Musa DEMİRTAŞ H.Cemil ALTINKAYA Hüseyin BÜLBÜL Kadir ŞAHİN Muharrem GENÇ Yusuf ÖZDEMİR Necati GÜNAY Nilgün YILDIRIM Orhan AKYÜZ Osman ÇAKAR Osman ORHAN Ramazan TANRIVERDİ Şeref ŞENGÜL Tacettin AKYOL Şükrü DEMİRCİ Zafer ARAT VI

8 BAġKANIN SUNUġU... V I-GENEL BĠLGĠLER... 9 A-Misyon-Vizyon B- Yetki ve Görev Sorumluluklar Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyeye tanınan muafiyet C-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler A-) ÜSTYAPI, YOL, YAPI VE DONATI HĠZMETLERĠ B-) ĠMAR VE ġehġrcġlġk HĠZMETLERĠ C-) EMLAK VE ĠSTĠMLAK HĠZMETLERĠ D-) ÇEVRE KORUMA VE TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ E-) ZABITA HĠZMETLERĠ F-) YEġĠL ALAN-PARK, PEYZAJ TASARIMI HĠZMETLERĠ G-) SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER H-) KÜLTÜR SANAT VE SPOR HĠZMETLERĠ I-) CENAZE VE MEZARLIK HĠZMETLERĠ D- Diğer Hususlar II-AMAÇ ve HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç ve leri B-Temel Politikalar ve Öncelikler III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER A-MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ ĠDARĠ HĠZMETLER Kurum Yönetimi Hukuk ĠĢleri Strateji Yönetimi Satınalma Hizmetleri ĠĢletme ve ĠĢtirakler Bilgi ĠĢlem Hizmetleri Ġnsan Kaynakları Hizmetleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri ĠMAR HĠZMETLERĠ Ġmar Planı ÇalıĢmaları Yapı Kontrol Hizmetleri Zemin Deprem Ġnceleme Hizmetleri Proje Kontrol Ruhsat ve Ġskan Hizmetleri Emlak Ġstimlak Hizmetleri Kent Estetiği Hizmetleri ÇEVRE HĠZMETLERĠ Çevre Koruma ÇalıĢmaları Çevre Düzenlemesi ve YeĢil Alan ÇalıĢmları Temizlik Hizmetleri ve Atık Yönetimi YAPIM ĠġLERĠ VE YATIRIM YÖNETĠMĠ Yol Altyapı ve Üstyapıları Karla Mücadele ÇalıĢmaları Bina Yapım ve Onarım ĠĢi VII

9 5-KENT VE TOPLUM DÜZENĠ HĠZMETLERĠ Ruhsatlandırma Faaliyetleri Toplum Düzenine iliģkin Denetimler SAĞLIK VE SOSYAL DESTEK HĠZMETLERĠ Halk ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Sosyal Destek Hizmetleri Spora Yönelik Hizmetler KÜLTÜR HĠZMETLERĠ Mesleki Kurslar: Kültürel Etkinlikler: Kültürel Yayınlar: KardeĢ ġehir : TURĠZM HĠZMETLERĠ Turizm Etkinlikleri Fuar Etkinlikleri: Dünya Emitt Fuarında Kartepe Standı kuruldu. Standa rehberi, türizm haritası, turizm acente Turizm Etkinlikleri: Turizm Hizmet Faaliyetleri: Turizm Yayınları: Tanıtım Organizasyon Faaliyetlerimiz PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ PERFORMANS BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DĠĞER HUSUSLAR IV-KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A - ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C-DEĞERLENDĠRME V-ÖNERĠ ve TEDBĠRLER EKLER VIII

10 I-GENEL BĠLGĠLER 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 9

11 A-Misyon-Vizyon Misyon Misyonumuz;Kartepe halkının doğumdan ölüme kadar duyduğu yerel ve ortak ihtiyaçlarını karģılayarak yaģam kalitesini yükselten yenilikçi bir belediye olmaktır. Vizyon Vizyonumuz;Kartepe lileri bir sosyal bütün olarak kucaklayarak, Kartepe yi sanayi ve doğal güzellikleri barıģtıran, içinde yaģamaktan zevk alınan ve yaģam kalitesi yüksek bir kent haline getirmektir. B- Yetki ve Görev Sorumluluklar Türkiye de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesine göre, belediyeler, Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 10

12 derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 11

13 seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 12

14 Mevzuat Listesi [Kartepe Belediyesi] 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 13

15 C-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Belediye Hizmet Binamız TaĢınır ve TaĢınmaz Varlık Durumu Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taģınmazların kullanım durumlarına göre aģağıdaki tablo ve grafikle gösterilmiģtir. BELEDĠYE HĠZMET ALANLARI Parsel Alanı (M2) Kullanım Alanı m2 Açıklamalar 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 14

16 Belediye Binası (Köseköy) 2923, Belediye Garajı Belediye Binası (Uzunçiftlik) Belediye garajı (Uzunçiftlik) Belediye Binası (uzuntarla) Belediye Binası EĢme Belediye Binası EĢme Belediye Binası (MaĢukiye) Belediye Garajı (MaĢukiye) Belediye Binası (Derbent) Belediye garajı (Derbent) Belediye Binası (Suadiye) Belediye Garajı (Suadiye) Belediye Binası (Arslanbey) Belediye Garajı (Arslanbey) Belediye Binası (SarımeĢe) Belediye Garajı (SarımeĢe) Belediye Binası (Acısu) SPOR ALANLARI KÖSEKÖY STADI KÖSEKÖY SPORKÖY TESĠSĠ UZUNTARLA STADI MAġUKĠYE ESKĠ STAD MAġUKġĠYE YENĠ STAD DERBENT STADI ARSLANBEY STADI SARIMEġE STADI ġġrġn SULHĠYE STADI ACISU STADI MEZARLIK ALANALRI MESKUN MEZARLIK ALANLARI adet OKUL ALANLARI OKUL YERLERĠ adet DĠNĠ TESĠS ALANALAR adet MEVCUT CAMĠĠ YERLERĠ MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 15

17 KÜLTÜR TESĠS ALANLARI KÜLTÜR TESĠS BĠNALARI PARSEL ALANI BELEDĠYE HĠZMET ALANLARI EĞĠTĠM TESĠSLERĠ KONUT ALANLARI PAZARYERĠ SPOR ALANLARI YEġĠL ALANLAR DĠNĠ TESĠS MEZARLIKLAR OTOPARK TOPLAM S.NO PLAKA KULLANAN BĠRĠM KARTEPE BELEDĠYESĠ ARAÇ LĠSTESĠ ARACIN CĠNSĠ MODEL DURUMU (faal-gayrġ faal - kirada) 1 41 KK 750 BĠNEK OTO FORD MONDEO 2008 FAAL 2 41 HK 270 BĠNEK OTO TOFAġ ġahġn 1995 FAAL 3 41 HK 251 BĠNEK OTO TOFAġ KARTAL 1996 FAAL 4 41 LP 217 BĠNEK OTO FORD FOCUS 2001 FAAL 5 41 KV 700 BĠNEK OTO TOFAġ KARTAL 1995 FAAL 6 41 KS 026 BĠNEK OTO VOLKSVAGEN 2006 FAAL 7 41 LA 693 BĠNEK OTO TOFAġ ġahġn 1995 FAAL 8 41 NV 500 BĠNEK OTO TOY0TA 2006 FAAL 9 41 AF 648 BĠNEK OTO RENAULT 2008 FAAL MEGAN LD 783 PĠKAP BMC 1986 FAAL PN 848 BĠNEK OTO 2010 FAAL RA 223 BĠNEK OTO 2011 FAAL RA 224 BĠNEK OTO RENO KARGO 2011 FAAL RA 225 BĠNEK OTO CĠTROEN 2011 FAAL LC 446 PĠKAP FORD 2000 FAAL FY 492 PĠKAP MĠTSUBĠSHĠ 1997 FAAL NR 263 PĠKAP PEUGEOT 2006 FAAL NR 264 PĠKAP PEUGEOT 2006 FAAL LY 696 PĠKAP VOLKSVAGEN 2001 FAAL KZ 623 PĠKAP BMC 1999 FAAL KZ 624 PĠKAP BMC 1999 FAAL EF 675 PĠKAP BMC 2000 FAAL ER 661 PĠKAP BMC 2000 FAAL LF 594 PĠKAP BMC 2000 FAAL 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 16

18 25 41 AE 198 PĠKAP BMC 2000 FAAL HF 083 PĠKAP DODGE FAAL NY 065 PĠKAP RENAULT 2007 FAAL CANGO LK 387 PĠKAP HUNDAĠ 1995 FAAL NY 720 PĠKAP RENAULT 2007 FAAL CANGO AZ 423 KAMYONET DODGE 1971 FAAL HT 894 PĠKAP SCODA 1996 FAAL NC 789 PĠKAP HUNDAĠ 2006 FAAL LC 144 MĠNÜBÜS FORD 2000 FAAL LH 084 MĠNÜBÜS RENAULT 2007 FAAL KT 236 MĠNÜBÜS MERCEDES 1992 FAAL NT 700 MĠNÜBÜS RENAULT 2007 FAAL DL 422 AMBULANS FORD 2004 FAAL LH 590 AMBULANS PEUGEOT 2000 FAAL KY 441 AMBULANS MERCEDES 1992 FAAL DA 819 CENAZE YIKAMA FORD 1999 FAAL DT 556 CENAZE YIKAMA DODGE 1976 FAAL FT 924 SEPETLĠ ARAÇ FORD 1984 FAAL NG 049 SEPETLĠ ARAÇ ĠSUZU 1997 FAAL AN 236 VĠDANJÖR FATĠH-BMC 1993 FAAL LC 681 VĠDANJÖR BMC-FATĠH 2000 FAAL KY 440 OTOBÜS MERCEDES 1999 FAAL FR 845 OTOBÜS ĠSUZU 2000 FAAL FR 840 OTOBÜS ĠSUZU 2000 FAAL LP 860 OTOBÜS MERCEDES 1991 FAAL DS 962 OTOBÜS MERCEDES 1981 FAAL HC 334 OTOBÜS OTOYOL-ĠVECO 1994 FAAL EY 274 OTOBÜS OTOYOL-ĠVECO 1998 FAAL NT 700 OTOBÜS OTOYOL-ĠVECO 2007 FAAL ER 857 OTOBÜS OTOYOL FAAL ĠVECO KS 684 ÇÖP KAMYONU BMC FATĠH 1997 FAAL FY 490 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 1992 FAAL KZ 621 ÇÖP KAMYONU BMC FATĠH 1999 FAAL NG 046 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 1991 FAAL FY 419 ÇÖP KAMYONU BMC-FATĠH 1998 FAAL KE 462 ÇÖP KAMYONU FORD 2007 FAAL NK 681 ÇÖP KAMYONU MĠTSUBĠSHĠ 1998 FAAL HT 558 DANPERLĠ KAMYON ĠVECO 1996 FAAL HU 795 DANPERLĠ KAMYON BMC FATĠH 1998 FAAL FD 305 DANPERLĠ FORD 1992 FAAL EY 256 DANPERLĠ KAMYON MERCEDES 1980 FAAL FZ 168 DANPERLĠ KAMYON ĠVECO 1994 FAAL FY 419 DANPERLĠ KAMYON DODGE 2000 FAAL FY 420 DANPERLĠ KAMYON DODGE 2000 FAAL NS 104 DANPERLĠ KAMYON DODGE 2007 FAAL NS 105 DANPERLĠ KAMYON DODGE 2007 FAAL DE 896 DANPERLĠ KAMYON BMC-FATĠH 1997 FAAL HC 180 CENAZE KAMYON NAKĠL DODGE 1994 FAAL HT 496 CENAZE NAKĠL DODGE 1996 FAAL NP 986 CENAZE NAKĠL ĠVECO FAAL KN 189 CENAZE NAKĠL FARGO 1998 FAAL DR 551 KAMYON ĠVECO 50NC FAAL KZ 449 KAMYON BMC-FATĠH 1999 FAAL KE 833 KAMYON BMC-FATĠH 1972 FAAL HP 209 ÇÖP BMC FATĠH 1995 FAAL RE 792 KAMYONU TIR DORSE 2011 FAAL RE 793 TIR ÇEKĠCĠ DORSE 2011 FAAL RE 794 TIR ÇEKĠCĠ DORSE 2011 FAAL RE 795 TIR ÇEKĠCĠ DORSE ÇEKĠCĠ 2011 FAAL 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 17

19 84 41 EF 289 SU TANKERĠ MAN 1977 HURDA KZ 622 SU TANKERĠ BMC-FATĠH 1999 FAAL KY 855 SU TANKERĠ DESOTO 1999 FAAL EF 279 SU TANKERĠ MAN 1977 HURDA FS 169 SU TANKERĠ BMC 2001 FAAL HK 106 TRAKTÖR TÜMOSAN 1996 FAAL LA 516 TRAKTÖR TÜMOSAN 1997 FAAL DL 647 TRAKTÖR STAYER 1991 FAAL HT 962 TRAKTÖR TÜMOSAN 1996 FAAL LZ 235 TRAKTÖR BAġAK 2000 FAAL EY 309 TRAKTÖR STAYER FAAL DL 563 TRAKTÖR STAYER 1991 FAAL FY 491 YOL SÜPÜRME MERCEDES 1992 FAAL NK 866 YOL SÜPÜRME Aracı MĠTSUBISHĠ 1998 FAAL KR 991 YOL SÜPÜRME MERCEDES 2009 FAAL 99 GREYDER CAHMPION 2000 FAAL 100 GREYDER FĠATALLĠS FAAL 101 GREYDER 2006 FAAL 102 LASTĠK TEK. KOMATSU 2000 FAAL 103 LASTĠK Yükleyici TEK. DAEWOO 2000 FAAL 104 BEKO-KEPÇE HĠDROMEK 1996 FAAL 105 BEKO-KEPÇE MASTAġ 1999 FAAL 106 BEKO-KEPÇE JCB 1991 FAAL 107 BEKO-KEPÇE CATERPĠLLAR 2006 FAAL 108 BEKO-KEPÇE 3CXSM 2000 FAAL 109 BEKO-KEPÇE HĠDROMEK 2006 FAAL 110 FORKLĠFT KOMATSU FAAL 111 LEDOR KEPÇE FAAL KKEESKAVATÖR BOBCAT 2011 FAAL SĠLĠNDĠR FAAL 114 SĠLĠNDĠR FAAL 115 SĠLĠNDĠR FAAL 116 SĠLĠNDĠR FAAL 117 VĠNÇ 118 RÖMORK FAAL 119 ASFALT FAAL 120 RÖMORK FĠNĠġERĠ FAAL FB 036 DORSE 2011 FAAL FB 037 DORSE 2011 FAAL FB 038 DORSE 2011 FAAL FB 039 DORSE 2011 FAAL 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 18

20 Belediyenin sahip olduğu taģıtlara iliģkin veriler ; Binek Oto : 13 adet Pikap : 16 adet Minibüs : 4 adet Otobüs : 9 adet Çöp kamyonu : 8 adet Ambulans : 3 adet Yol Süpürme Aracı : 3 adet Kamyon : 13 adet Vidanjör : 2 adet Cenaze Yıkama Aracı : 2 adet Cenaze Nakil Aracı : 4 adet Traktör : 7 adet Ġtfaiye : 1 adet ĠĢ Makinası : 35 adet Dorse : 4 adet 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 19

21 2-ÖrgütYapısı Organizasyon yapısı rapor döneminde Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde aģağidaki organizasyon Ģemasında belirtildiği Ģekilde oluģturuldu. Bu değiģiklik sonucunda oluģturduğumuz organizasyon yapımızın Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına göre dağılımı ise aģağıda belirtildiği gibidir. HİZMETLER MECLİS BELEDİYE BAŞKANI ENCÜMEN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI TEKNİK İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI İMAR İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI PLANLAMADAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 20

22 Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü seçilmiş olup; buna göre kadrolar oluşturulmuştur. Yaptığımız son değişiklikler ile organizasyon yapımız etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmektedir. 3-Bilgi veteknolojik Kaynaklar Belediyemiz birimleri Saysis Belediye otomasyon programı ile entegre bir Ģekilde çalıģmalarına devam etmektedir. a) Belediyemizde 7 adet fiziksel sunucu; 1- Konsol 1 (Hp Prolliant G6) a) Active Directory (Sanal) b) Exchange (Sanal) c) Kps (Sanal) d) Kimlik PaylaĢım Sistemi (Sanal) e) Parmak Ġzi Devam Kontrol Sistemi (Sanal) f) Çözüm Masası Kayıt Sistemi (Sanal) g) Ġsa 5 (Sanal) 2- Konsol 2 (Hp Prolliant G6) a) HakediĢ YaklaĢık Maliyet Hesaplama Programı (Sanal) b) Dosya Transer Sunucusu (Sanal) c) Web Sunucusu (Sanal) d) Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu (Sanal) e) Ġsa 6 (Sanal) f) Stratejik Planlama (Sanal) 3- E-Belediye 4- Otomasyon 5- Network Data Depolama 6- Güvenlik Kamera Kayıtları 7- Yedek Coğrafi Bilgi Sistesi Network iletiģimi dıģ birimlerde birlikte 22 adet muhtelif hızlarda adsl ve 1 adet 20Mbps 1 adet 5Mbps Metro Ethernet bağlantısı ile gerçekleģtirmekteyiz. 6 adet 24 port swich, 4 Adet 8 port switch,6 Adet 4 port switch, 25 Adet Adsl Modem 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 21

23 Hizmet Binası Network ġeması DıĢ Birimler Arası Dahile GörüĢme ġeması (Voip) 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 22

24 SUNUCU T CLĠENT MASA ÜSTÜ PC TAġINABĠLĠR BĠLG. EL BĠLGĠSAYARI SĠYAH LAZER YAZICI RENKLĠ LAZER YAZICI ÇOK FONSĠYONK. Y TARAYICI FOTOKOPĠ FAX SWĠTCH MODEM DVR KAYIT CĠHAZI GÜVENLĠK KAMERASI PROJEKSĠYON GÜÇ KAYNAKLARI [Kartepe Belediyesi] Hizmet Binası Güvenlik Kameraları ġeması Bilgisayar ve Yan Ürünler ile ilgili donanım çeģidimiz ve sayıları aģağıdaki gibidir. (DıĢ Birimler Dahil) KARTEPE BELEDĠYESĠ BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ EKĠPMANLARI MÜDÜRLÜK BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġK KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜD HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 23

25 Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta ve kullanılacak olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyonu çerçevesinde değerlendirilip koordine edilmekte, hizmetlerin değiģen Ģartlara uygun Ģekilde verilebilmesi için gerekli eklentiler ve düzenlemeler yapılarak her an çalıģır durumda olması sağlanılmaktadır. Merkez hizmet binalarında kurumsal network ağında 3 adet ADSL internet hattı 1 adet Metro Ethernet hattı mevcuttur. Birimlerde verilen hizmetlere ve yapılan iģlere göre bu bağlantılardan tüm müdürlükler faydalanmaktadır. DıĢ müdürlükler ve hizmet yerlerinde ise 19 adet ADSL internet hattıyla farklı iģler görülmektedir. Bu hatların bir kısmı ile uzak tahsilat vezneleri ve müdürlükler kurumsal otomasyona eriģim sağlamaktadır. Belediyemizde merkez hizmet binaları kurulu güvenlik kamera sistemleriyle görüntüler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kartepe Belediyesi 2011 Yılı Teknolojik Donatı Envanteri Yukarıdaki tablo Belediyemiz faaliyetlerini yürütürken kullanılmakta olan teknolojik kaynakları göstermektedir. Belediyemizde kullanılan yazılımlar. Kullanılan Yazılım Programları YAZILIM ADI TÜRÜ YARARLANAN BĠRĠM Ortak Sicil Kurumsal Otomasyon Tüm Müdürlükler Emlak Vergisi Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimler Arası Ġstek Kurumsal Otomasyon Kurumsal Otomasyon Cevre Temizlik Ver. Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġlan Reklam Vergisi Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcamalara Katılım Kurumsal otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Digital Evrak Kayıt Kurumsal otomasyon Tüm Birimler Genel Tahak.Tahsilat Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü ĠĢçi MaaĢ ve Özlük Kurumsal Otomasyon Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memur MaaĢ ve Özlük Kurumsal Otomasyon Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçe ve Muhasebe Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Meclis ve Encümen Kararları Kurumsal Otomasyon Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sis. Beyaz Masa Çözüm Masası Tüm Birimler Yazı Programı Kurumsal Otomasyon Otomasyona bağlı birimler Evrak Sevk Takip Kurumsal otomasyon Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Evlendirme Programı Kurumsal otomasyon Evlendirme Memurluğu Adres Etiket Kurumsal Otomasyon Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ĠĢyeri Açma Ruhsat Kurumsal Otomasyon Ruhsat ve Denetim Müd. Kira Takip Programı Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Araç Ġkmal Takip Kurumsal Otomasyon Destek Hizmetleri Müdürlüğü TaĢınır Mal Yazılımı Kurumsal Otomasyon Tüm Müdürlükler Net Cad Ġmar Modülü Ġmar Uygulama Paketi Ġmar-Park Bahçe-Fen ĠĢl. Müd Corel Draw Grafik Çizim Prog. Basın Halk.ĠliĢ.Müd Foto Shop Foto Düzenleme Basın Halk.ĠliĢ.Müd Mezarlık Takip Programı Kurumsal Otomasyon Çevre ve Kontrol Müdürlüğü 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 24

26 Belediyemize ait web sayfasından kurum hakkında bilgilere, faaliyetlere etkinliklere, duyurulara, haberlere ve Ģehirle ilgili verilere eriģilebilmektedir. Kurum Web Portalı Portalın Adresi Ġlk Yayın Tarihi Özellikleri Muhtelif web hazırlama yazılımları Belediyemiz bundan sonraki süreçte iletiģim teknolojilerini kullanarak yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinin vatandaģa yönelik sunumunun, internet üzerinden etkileģimli bir Ģekilde yapılması için yatırımlarını sürdürmeye devam edecektir. lerimiz arasında bulunan Kent Sisteminin Bilgi kurulması ve etkin bir Ģekilde iģletilmesi, hem vatandaģların hem de kurumun teknoloji kültürünün özümsenmesine katkı sağlayacaktır. Belediyemizin 1 adet kurumsal web sitesi bulunmaktadır. Web özel bir firmaya yaptırılmıģ olup, kullanıcı giriģi yaparak güncellemesini biz yapmaktayız. Haberler, duyurular, faaliyetler, proje bilgileri ve ihaleler gibi birçok bölüme veri giriģi yapılarak sitemiz güncel tutulmaktadır. web sitemiz Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm biliģim altyapı hizmetleri, Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra iģ ve iģlemlerin daha hızlı ve sorunsuz bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile çeģitli programlar temin ederek kullanılmaktadır. Bilgi ve teknolojik kayıt olarak; tüm belediyemizi kapsayan ve Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından oluģturulan merkezi network kullanılmaktadır. Yapılan tüm iģlemler ve kayıtlar hem müdürlük bilgisayarlarında hem de kurum serverinde saklanmaktadır. Ayrıca CD ortamında da yedeklenmektedir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 25

27 Aynı zamanda bu ağ üzerinde sınırsız internet paylaģımı sayesinde bilgi kaynağı gereksinimi büyük ölçüde giderilmiģtir. Ancak bunlara ek olarak bilgilendirici seminer, konferans, panel ve toplantı gibi etkinliklerinde yapılması daha da verimli olacaktır. 4- İnsan Kaynakları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizin memur norm kadro sayısı 294 olup, Bu kadroların 86 i dolu, 208 i ise boştur. Norm kadro gereği kadrosu dondurulmuş memur personelimiz bulunmamaktadır. Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemizde sürekli işçi kadro sayısı 147olup, hala çalışmakta olan 123 daimi işçimiz ve geçici işçi( mevsimlik) statüsünde 10 işçimiz bulunmaktadır. Norm kadro ile öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz norm kadroya göre olması gerekenin yaklaşık 1/3 oranında iken, işçi personel sayımız 2011 yılında yapılan uygulamalar ile norm kadro sayısına yaklaşmıştır. Belediyemizin personel ihtiyacı vasıflı memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. Memur sayımız, memur norm kadro sayımıza göre olması gerekenin 1/3 oranında olması nedeniyle, memur eliyle yürütülmesi gereken birçok büro hizmeti işçi personel eliyle yürütülmektedir. MEVCUT KADRO DURUMU KADRO DURUMU NORM A GÖRE DOLU BOŞ DONDURULAN TOPLAM MEMUR PERSONEL İŞÇİ PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ (MEVSİMLİK) İŞÇİ TOPLAM İnsan Kaynakları; önümüzdeki dönemde mevcut memur personel sayımızın arttırılması gerekmektedir. İnsan Kaynakları Planlaması ve Uygulaması çalışmaları bu yönde sürdürülmelidir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 26

28 251 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda, çalışanlarımızın; 67 i ilkokul mezunu, 17 u ortaokul, 85 ü lise mezunu, 28 ü yüksekokul, 54 i fakülte mezunudur. Yukarıda belirtilen eğitim sıralamasında görüldüğü gibi Kurumumuzun eğitim seviyesi yeterli düzeyde değildir. Mevcut insan kaynakları yapısının dönüşmesi gereği karşısında da kısa ve uzun vadeli ikili bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi uzun vadede ise, memur kadrolarına alınacak eğitimli genç personelin kuruma kazandırılması çalışmaları ile personelimizin niteliğini ve eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. MEMUR PERSONEL ERKEK BAYAN TOPLAM MEMUR EĞĠTĠM OKUR-YAZAR ĠLKOKUL 4-4 ORTAOKUL LĠSE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEK LĠSANS EĞĠTĠM DURUMU TOPLAMI MEMUR PERSONEL SENDĠKA BĠLGĠLERĠ ERKEK BAYAN TOPLAM TÜMBELSEN 1-1 BEMBĠRSEN SENDĠKA ÜYESĠ OLMAYAN MEMUR PERSONEL ĠġLEMLERĠ - - TOPLAM SAYI VE YAġ ORTALAMASI MEMUR YAġ (ORTALAMASI) TOPLAM HĠZMET SÜRELERĠNE GÖRE DAĞILIM (MEMUR) ERKEK BAYAN TOPLAM 1-5 YIL YIL YIL YIL YIL YIL VE ÜSTÜ 5-5 HĠZMET SÜRELERĠ TOPLAMI EMEKLĠLĠĞĠ HAKEDENLER MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 27

29 YENĠ ATANAN VE AYRILAN MEMUR PERSONEL ERKEK BAYAN TOPLAM EMEKLĠ 1-1 AYRILAN PERSONEL 1-1 YENĠ ATANAN 1-3 YENĠ ATANANLAR VE AYRILANLAR TOPLAMI 3-3 MEMUR KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI S.N BĠRĠMĠ MEMUR TOPLAM ERKEK KADIN 1 BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 8 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 28

30 ĠġÇĠ PERSONEL ĠġLEMLERĠ SAYI VE YAġ ORTALAMASI SAYIS GEÇĠCĠ DAĠMĠ TOPLAM ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN TOPLAM ĠġÇĠ SAYISI YAġ ORTALAMASI EĞĠTĠM OKUR-YAZAR ĠLKOKUL ORTAOKUL LĠSE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE EĞĠTĠM DURUMU TOPLAMI SENDĠKA BĠLGĠLERĠ BELEDĠYE-Ġġ SENDĠKASI DAYANIġMACI (GENEL-Ġġ) HĠZMET - Ġġ SENDĠKA BĠLGĠLERĠ TOPLAMI MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 29

31 TOPLAM HĠZMET SÜRELERĠNE GÖRE DAĞILIM (ĠġÇĠ) YILLAR GEÇĠCĠ DAĠMĠ TOPLAM ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN 1-5 YIL YIL YIL YIL YIL YIL VE ÜSTÜ HĠZMET SÜRELERĠ TOPLAMI EMEKLĠLĠĞĠ HAKEDENLER ĠġÇĠ PERSONELĠN GÖREV YERĠ DAĞILIMI S.N. GÖREVDEKĠ BĠRĠMĠ GEÇĠCĠ ĠġÇĠ DAĠMĠ ĠġÇĠ TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN 1 BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 18 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 30

32 5- Sunulan Hizmetler Belediyemiz baģta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, diğer kanunlar ve ikincil mevzuatları ile tevdi edilen sosyal, ekonomik, sağlık, kültürel, çevre ve çevre sağlığı, eğitim, sosyal ve ekonomik dayanıģma, su ve kanalizasyon, temizlik, zabıta, kontrol ve denetim, turizm, trafik, imar ve kentleģme, bilgi sistemleri, sanat, gençlik ve spor ile evlendirme ve cenaze hizmetleri baģta olmak üzere ilçenin mahalli müģterek nitelikte olup diğer kanunlarla yasaklanmamıģ tüm ihtiyaç ve istekleriyle ilgili olarak hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerin sunumunda baģta ulusal kalkınma planı olmak üzere belediyemiz stratejik planı ve bütçe hedef ve imkanları esas alınmaktadır. Bu hizmetler genel olarak aģağıya sıralanmıģtır. A-) ÜSTYAPI, YOL, YAPI VE DONATI HĠZMETLERĠ 1-) Ham imar yollarının açılması ve açık olan stabilize yollarının reglajının yapılması 2-) Komple asfalt serimi veya asfalt yama çalıģmalarının yapılması veya yaptırılması 3-) Parke yol veya parke ile kaplı yolların tamirinin yapılması veya yaptırılması 4-) Asfalt, parke ve bordür üretimi yapılması ve yaptırılması 5-) Her türlü inģaat iģlerinin yapılması ve yaptırılması 6-) Belediyemize ait mevcut tesislerin ve yapıların bakım ve onarımının yapılması B-) ĠMAR VE ġehġrcġlġk HĠZMETLERĠ 1. Ġmar Planları Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar, YazıĢmalar, Ġmar Plan Tadilat Dosyalarının Kontrolü, Yazılı Ġmar Durumu Taleplerine Bilgi Amaçlı Cevap Hazırlanması, 2. Çizili Ġmar Durumlarının Hazırlanması, 3. Bilgisayar Ortamında Plan Tadilatlarının Paftalara ĠĢlenmesi, 4. Yapıların Oturumlarının Arazide Kontrolü, 5. Statik Hesapların Ve Betonarme Projelerin Kontrolü, 6. Yapı Denetim HakediĢ Kontrolü, 7. Seviye Tespiti, Yapı Denetim Ġstifa Dosyalarının Hazırlanması, 8. Ruhsat Yenileme Ve Ġskan Ġçin Arazi Kontrolü, 9. Ġmar Planları Ġle Ġlgili YazıĢmalar, 10. Mahkemelere GörüĢ Bildirimi, 11. Zemin Etütlerinin Arazi Ve Büroda Kontrolü, Ġmzalanması, 12. Zemin Etütle Ġlgili Belediyenin Ġhtiyacı Olan Türlü Raporların Hazırlanması, 13. Zemin Durum Belgesinin Hazırlanması, 14. Mimari Proje Kontrolü, 15. Ġskan Ġçin Kontrol, Kurumlardan GörüĢ Alınması, 16. Kat Ġrtifakı, Kat Mülkiyeti Kontrolleri, 17. Yapı Denetim Tespitleri, Kaçak Yapıların Kontrolü, Zabıtlanması, Evrakların Encümene Gönderilmesi, Ceza Tahakkuklarının Encümene Gönderilmesi, Yıkımların Takibi, Yapılarla Ġlgili ġikayetlerin Ġncelenmesi, 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 31

33 18. Yapı ruhsatiyesi almak için Belediye ve yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilip, talep doğrultusunda evrak proje eklerinin incelenerek değerlendirilmesi, 19. Ruhsat yenileme iģlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirilmesi, C-) EMLAK VE ĠSTĠMLAK HĠZMETLERĠ 1. Teknik Elemanlar Tarafından 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki Parsel SatıĢlarının Yapılması, Ġhale Evraklarının Düzenlenmesi, ArĢivlemesi, YazıĢmalarının Yapılması, Tapu Sicil Müdürlüklerine Sevkinin Sağlanması, Sayılı Ġmar Kanunun 18. Maddesi Gereği Ġmar Uygulamaları Yapılması, Belediye Hisselerinin SatıĢ ĠĢlemlerinin Yapılması, 3. ġuyulandırma Sonucu Tescil Edilen Parsellerin Tapularının Sahiplerine Verilmesinin Sağlanması, 4. Vize Krokisi Taleplerini Alma Ve Çizme, 5. Halihazır, Emsal Planı, Plankote Kontrollerinin Arazide Yapılması ve Onaylanması 6. ÇeĢitli Kurumlardan Ve ġahıslardan Gelen Evrakların Ġncelenmesi Ve Cevap Yazılması, Emlak SatıĢları, Ġmar Kanunu Gereği Zorunlu SatıĢlar, Ġmar Affı Kanunu Gereği SatıĢlar Ve KamulaĢtırma Kanunu Gereği Devren SatıĢ ĠĢlemlerinin Takip Edilmesi, TaĢınmaz Mallar Üzerinde Tahsis Ve Ġrtifak Hakkı Kurulmasının Sağlanması, 7. Kamu Tüzel KiĢilikleri Ve Kurumlarının (Hazine, Belediye, Vakıflar v.b.) Sahip Oldukları TaĢınmaz Malların Devralınması Konusunda ÇalıĢmalar Yapılması, 2981/3290/3366 Sayılı Yasa Ve Yönetmelikleri Kapsamında Tapu Tahsisin Tapuya DönüĢtürülmesinin Sağlanması, Sayılı Yasanın 15. Ve 16. Maddeleri Gereği Tevhid, Ġfraz, Yoldan Ġhdas Ve Yola Terk ĠĢlemlerinin Yapılması, Sayılı Yasa Ve DeğiĢik 4650 Sayılı KamulaĢtırma Yasası Kapsamında Ġstimlak ĠĢlemlerini Yapılması, Hibe, Ferağ V.B. ĠĢlemlerinin Yürütülmesi, /3290 Sayılı Kanunun 10/C Maddesince Bedele dönüģtürme iģlemlerinin yapılması 11. Halihazır Harita Alımının Yapılması ve Paftaların SayısallaĢtırılmasının sağlanması, 12. Müdürlüğümüze Bağlı Numarataj Servisince Mahalle Haritalarının Düzenlenmesi, Sokak ve Caddelere Numara verilmesi, Evlere Kapı Numarası Verilmesi, Adres Tespitleri D-) ÇEVRE KORUMA VE TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ 1. Evsel atıkların, çöplerin düzenli olarak toplanması ve kent çöplüğüne taģınması 2. Kentteki cadde ve sokakların temizliğinin sağlanması 3. Cadde ve sokaklardaki bordür taģlarının boyanması 4. Otobüs durakları, parklar, gezi alanları, spor tesisleri, mesire alanları gibi yerlerin süpürülmesi, atıkların toplanması ve taģınması 5. Kentte ihtiyaç duyulan noktalara çöp konteynırlarının konulması, konteynırların bakım ve tamiri 6. Çöplerin daha sağlıklı ve düzenli toplanması amacıyla poģet sistemi uygulamaları yapılması 7. Ana arterler ve caddelerin yıkanması 8. Ġmkanlar ölçüsünde okulların temizliğinin yapılması 9. Okullarımızda kağıt atıkların toplanması için kağıt kutuların temin edilmesi 10. KıĢ aylarında kar temizleme çalıģmaları yapılması 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 32

34 E-) ZABITA HĠZMETLERĠ 1- Halkın sağlığı, huzuru ve emniyeti ile ilgili emir ve yasakları kapsayan yönetmeliğin uygulanması, suçların iģlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi 2- Belediyenin yetkili olduğu sokak, meydan, pazar, iskele, köprü, araç ve yaya üstgeçit yerleri ile han, pasaj gibi umumi binaların giriģlerini, halka açık alanları ve belediye parklarını izin almadan iģgal edenlere ve seyyar satıcılık faaliyetlerinde bulunanlara engel olunması. 3- Ġzinsiz altyapı çalıģmalarına, binaların üst katlarından alt katlara sıhhi tesisatlardan su akıntı ve sızıntılarına, binalarda ve iģ yerlerinde kanalizasyon, fosseptik akıntı ve sularını Ģebekeye bağlamayanlara, yağmur sularını tabana indirmeyenlere engel olunması. 4-ĠĢyerlerinin önüne masa, sandalye gibi teģhir ve ticari amaçlı emtia çıkarıp iģgal edenlere, kaldırım ve yolları kirletenlere vb.lerini yapanlara engel olunması. 5-Tabela ve ilan- reklam yönetmeliğine aykırı faaliyette bulunanlara engel olunması. 6-Belediye sınırları içinde bulunan sarnıç, kuyu, çukur vb.lerini tespit ederek gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılması. 7-Meydan, yol ve tretuarlarda kazı, inģaat, bina onarım-tadilat, hafriyat yaparken emniyet tedbirleri almayanlara, yıkım ve tamiratlarda etrafı rahatsız edici toz, duman, gürültü ve molozların etrafa yayılmasına engel olunması 8- Hava kirliliğine, toplum sağlığına ve çevreye; ses, görüntü, gürültü, koku, sis ve dumanla sebebiyet verenlere engel olunması. 9-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü tarafından yıkımı gerçekleģtirilecek yapılarda, diğer birimlerce tahliye ve yıkımına karar alınan yerlerde emniyet tedbirlerinin alınması. 10-Semt pazarları yönetmeliğini uygulayarak, pazar yerlerinde nizam ve intizamın temin edilmesi, esnafın kontrollerinin yapılması. 11-ĠĢyerlerinin ruhsatsız faaliyet göstermelerine engel olunması. 12-ĠĢyerlerindeki umumi temizlik ve hijyenin kontrol edilmesi. 13-Belediye hudutları içerisinde tüm sıhhi müesseselerle, 2. ve 3.sınıf gayri sıhhi müesseselere, umuma açık iģyerlerine ruhsat verme ve denetleme görevinin yapılması 14-Ġzinsiz umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerini, ticaret ve sanat icrasından menetme 15- Sokaklarda, tretuarlarda ve diğer yerlerde halkın geliģ geçiģini engelleyecek Ģekilde park eden araçların kaldırılması için gerekli çalıģmaların yapılması. 16- Trafik çocuk eğitim parkında okul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verilmesi. 17- Halkla iliģkiler servisinden gelen yazı üzerine Asker aile yardımı, mali ve nakdi yardımı için müracaatta bulunanların tahkikatının yapılması. 18- Ġlçe hıfzısıhha kurul kararlarında zabıtaya verilen görevlerin yerine getirilmesi. 19- Resmi ve dini bayramlarda, genel tatil günleri ile özellik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetlerin yapılması 20- Dilencilerin men edilmesi 21- BaĢkanlık binası ve çevresinde bulunan otopark ve müģtemilatının güvenlik iģlemlerinin yürütülmesi. 22- Kurbanlık ve adaklık satıģ yerlerin denetlenmesi, izin verilen yerler dıģında satıģ yapmalarının engellenmesi 23- Mevzuata aykırı gıda satıģı yapanlara engel olunması. 24- Halkın sağlığını ve çevreyi ilgilendiren konularda Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ile koordineli olarak katı, sıvı, gıda ve bunun gibi maddelerden numuneler alarak tahlile gönderilmesi Sayılı Kanun uyarınca Belediye Hizmet Binalarını kapsayacak Ģekilde Sivil Savunma Planı hazırlayarak Sivil Savunma Servislerinde görev alacak personelin belirlenmesi, 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 33

35 26- Sivil Savunma Servisinde görev verilen personelin Ġlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile irtibata geçilerek gereken servis eğitimlerinin yaptırılması ve yılda 1 ihbarlı ve yılda 1 de ihbarsız tatbikat gerçekleģtirmek. 27- Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlara karģı korunma tedbirleri güncel tutularak, olası NBC saldırılarına karģı hizmet binaları içinde bulunan sığınak ve sığınak olmaya elveriģli bölümlerin tespiti yapılarak, ihtiyaç anında kullanıma hazır halde tutulması. 28- Sabotajlara karģı korunma planı hazırlayarak ilgili makamlara onay için sunma. 29- Muhtemel (Deprem, salgın hastalık, kuģ gribi, su baskını, yoğun kar yağıģı vb.) afetlerde ilçe kriz merkezi ile organize bir Ģekilde çalıģılarak, gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı olunması ve ihtiyaç olan makine ve teçhizatın sağlanması. F-) YEġĠL ALAN-PARK, PEYZAJ TASARIMI HĠZMETLERĠ 1. Kentsel tasarım, kentsel dönüģüm ve meydan düzenleme projeleri hazırlanması, ihale yoluyla hazırlatılması 2. Ġmar Planında Dinlenme Parkı, Çocuk Bahçesi, Spor Alanları, Yaya Bölgeleri ve YeĢil Alan olarak tesis edilecek yerlerin tespit edilerek projelendirilmesi ve inģa edilmesi 3. Mevcut yeģil alanlarımızın ve parklarımızın bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs. ) ve onarımının yapılması veya ihale yoluyla yaptırılması. 4. Kentteki yeģil alan miktarının artırılması amacıyla ağaçlandırma çalıģmaları yapılması, ağaçlandırma kampanyalarına destek verilmesi 5. Ġlçenin yeģillendirilmesi için sera ve fidanlık alanlarının ileriye yönelik olarak geniģletilmesi, yeni bitkisel materyaller üretilmesi ve satın alınması. 6. Kamu Kurum ve KuruluĢlarından gelen taleplere, yardımcı olunması 7. YeĢil alanlarda su tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarının temini, montesi, tamir ve bakımı ile ilgili çalıģmalar yapılması. 8. Ġlçenin estetiği için süsleyici materyallerin (çiçeklik, havuz) projelendirilmesi, projelerin uygulanması G-) SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER 1. Yoksul ve dar gelirli vatandaģlara poliklinik hizmetlerinin verilmesi. 2. Emekli sandığı mensuplarına poliklinik hizmetlerinin verilmesi. 3. YeĢil kart sahiplerine ve Bağ-Kur mensuplarına poliklinik hizmetlerinin verilmesi. 4. Cenaze ve defin ruhsatı hizmetleri. 5. Sağlık raporlarının tanzimi hizmetleri. 6. Ambulans hizmetleri. 7. Laboratuar hizmetleri. 8. Sosyal hizmetler (Sünnet organizasyonu, ücretsiz ilaç verilmesi, sağlık otobüsü hizmeti verilmesi denetimi, sağlığa aykırı yerlerin denetimi). 9. Denetim hizmetleri (Sıhhi ve gayri sıhhi yerlerin denetimi, sağlığa aykırı yerlerin denetimi). 10. Ağız ve diģ sağlığı hizmetleri. 11. Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık iģyeri ruhsatlarının verilmesi iģleri MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 34

36 12. Afet zamanı gerekli malzemelerin kontrolü. 13. HemĢirelik hizmetleri (Tansiyon ölçümü, enjeksiyon, pansuman,v.s.). 14. Ġlkyardım seminerleri ve halka yararlı sağlıkla ilgili seminer verilmesi. 15. BaĢıboĢ hayvanlarla mücadele edilmesi ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması. 16. Zararlı böcek ve haģerelere karģı kent genelinde ilaçlama yapılması. 17. Kurban hizmetleri 18. Sportif ve kültürel organizasyonlarda ilkyardım sağlık desteği verilmesi. 19. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması 20. Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım yapılması 21. Belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli vatandaģların çocuklarının sünnet ettirilmesi, kıyafetlerinin alınması 22. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden sakat ve yatalak olan kiģilere sakat arabası verilmesi konusunda yardımcı olunması. 23. Yolda kalmıģların yol ve yemek ücretinin kanunlar doğrultusunda karģılanması. 24. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelere gıda yardımı yapılması. 25. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelere kira ve ilaç yardım yapılması. 26. Dar gelirli ailelerin çocuklarına okul kıyafet yardımı yapılması. 27. VatandaĢların talepleri doğrultusunda dilekçe yazılması. 28. Nikah hizmetleri H-) KÜLTÜR SANAT VE SPOR HĠZMETLERĠ 1-) Kentteki kültürel ve sanatsal hayatı geliģtirmek amacıyla Kültürel, Sanatsal içerikli kurslar açılması 2-) Kent halkına ve öğrencilere kütüphane ve internet hizmetleri verilmesi 3-) Kültürel sanatsal içerikli konserler, panel ve konferanslar, festivaller ve Ģölenler düzenlenmesi 4-) Çocukların ve gençlerin zararlı alıģkanlıklardan kurtarılması, beden ve ruh sağlığının geliģtirilmesi amacıyla çeģitli spor branģlarında kurslar açılması, turnuvalar, yarıģmalar düzenlenmesi 5-) Geleneksel sanatların yaģatılması amacıyla kurslar düzenlenmesi 6-) Ata sporlarının yaģatılması amacıyla organizasyonlar düzenlenmesi 7-) Amatör Spor Kulüplerine yardım edilmesi 8-) Dil kursları düzenlenmesi 9-) Kentlilik bilincinin kazandırılması amacıyla kente aidiyet duygusunu geliģtirici etkinlikler düzenlemek 10-) Sivil toplum örgütleriyle ortaklaģa kültürel ve sanatsal çalıģmalarda iģbirliği yapmak, 11-) Belediyemizin kültürel ve sanatsal tesis ve mekanlarını kamu ve özel kuruluģların kültür ve sanat etkinliklerine tahsis etmek I-) CENAZE VE MEZARLIK HĠZMETLERĠ 1-) Mezarlık alanlarına nakledilen cenazelerin ölen kiģinin dini vecibelerine uygun olarak gömülmesini sağlamak. 2-) Defin sahalarının geniģletilmesi veya yeni mezarlık alanlarının oluģturulması 3-) BoĢ mezar yerlerinin istek sahiplerine belirli ilkeler çerçevesinde tahsis edilmesi 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 35

37 4-) BulaĢıcı hastalıklardan ölenlerin defin iģlemlerinin ilaçlama ve diğer önlemlerle yapılmasını sağlamak 5-) Mezarlık alanı içerisindeki yolların, bitkilerin, çeģmelerin bakımının yapılması 6-) Defin edilen cenazelerin bilgisayara ve cenaze defterine iģlenmesi. 7-) Mezarlıkların çevre duvarlarının yapılması. 8-) Mezarlıklardaki ağaçların bakımı budanması gibi iģlerin yapılması 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Belediye baģkanı, belediye idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye baģkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Kartepe Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. BaĢkan; belediye teģkilatının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, belediye meclisi ve encümenine baģkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, kanunla belediyeye verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak, Kartepe Belediyesinin ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değiģiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak Ģartıyla, belediye adına sözleģme yapmak, karģılıksız bağıģları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde Kartepe Belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluģ avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluģlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların belediye baģkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediye görevlerine iliģkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluģturmakla görevlidir. Kartepe Belediye BaĢkanı Belediye Meclisinin baģkanı olup, aynı zamanda Kartepe Belediye meclisinin doğal üyesidir. Belediye meclisi, Kartepe Belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluģur. Belediye meclisi ile bunların çalıģma usul ve esaslarına iliģkin hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.ekim ayı toplantısı dönem baģı toplantısıdır. Bütçe görüģmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beģ gündür. Mutat toplantı yeri dıģında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis baģkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle ilçe halkına duyurulur. Belediye encümeni, belediye baģkanının baģkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden oluģur. Belediye baģkanının katılamadığı toplantılarda, belediye baģkanının görevlendireceği baģkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene baģkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 36

38 konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baģkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüģleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye teģkilâtı, norm kadroya uygun olarak oluģur. Ġlçenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile geliģme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde ihtiyaca göre diğer birimler oluģturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleģtirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Belediye personeli, belediye baģkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Belediyemizde iç denetim yapılmaktadır. Yapılan denetimler, iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsamaktadır. Ġç ve dıģ denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Belediyemizde Belediye BaĢkanlığı na ait bir denetim birimi mevcut değildir. Ġdari denetim hiyerarģik olarak baģkan, baģkan yardımcıları ve birim amirleri tarafından yürütülmektedir. ĠçiĢleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iģ yürütümünü teftiģ etmektedir. Ayrıca, belediyenin malî iģlemler dıģında kalan diğer idarî iģlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. DıĢ denetim ise SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı SayıĢtay Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Stratejik yönetim ve planlama ile performans yönetimi, hizmetler kapsamında yürütülen bütçeleme çalıģmaları, muhasebe, kesin hesap ve raporlama ile harcama sürecindeki iç kontrol görevi ise Mali Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı Ģeflikleri ile 5018 sayılı Kanun çerçevesinde harcama yetkilileri, gerçekleģtirme görevlileri ve muhasebe yetkilisi tarafından yürütülmektedir.ġdaremizde Kamu Ġç Kontrol Standartları ile ilgili yapılan düzenlemeler ise, Ģu Ģekilde sıralanabilir tarihinde ĠSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve iç kontrol sistemi ile ilgili alınmıģ olan eğitim semineri tüm birimlerde iç kontrol standartlarının oluģturulması sürecine ivme kazandırmıģtır. Belediyemiz misyonuna ve arzulanan hedeflerini yerine getirmek, yön vermek, iç kontrol sistemini oluģturmak ayrıca söz konusu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacıyla hazırlanan Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı baģlangıç düzeyinde de olsa uygulanmaya devam etmektedir. Faaliyetler hazırlanan planda belirlenen süreç dâhilinde (zamanlama uyumu dıģında) gerçekleģtirilmeye devam etmektedir. Sürecin iģletilmesinden sorumlu birimler uygulamalarında titiz davranmak durumundadırlar. Belediyemizin iç kontrol standartlarına ve uyum eylem planımıza iliģkin genel bilgilerimize ise web sayfamından eriģilebilir. Ayrıca her yıl belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliģkin hesap kayıt ve iģlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beģten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluģturmaktadır. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluģlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalıģmasını kırkbeģ iģgünü içinde tamamlar ve buna iliģkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis baģkanlığına sunar. Konusu suç teģkil eden hususlarla ilgili olarak meclis baģkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. D- Diğer Hususlar 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 37

39 II-AMAÇ ve HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç ve leri Kartepe Belediyesi Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiģ bulunmaktadır. Bunlar, Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan dır. Kuruma Yönelik Stratejik Alan 6, Kente Yönelik Stratejik Alan 4 ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan 3 stratejik amaçtan oluģmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaģmak için 55 adet stratejik hedef belirlenmiģtir. KOD AD SORUMLU BĠRĠM Stratejik Alan 1 KURUMA YÖNELĠK STRATEJĠK ALAN Stratejik Amaç 1.1 Stratejik Stratejik Belediyenin gelirlerini düzenli bir Ģekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak Her yıl gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır. Belediye gelirleri 2014 yılına kadar %50 oranında artırılacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 38

40 1.1.2 Stratejik Stratejik Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilatı sağlanacaktır. Stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüģümü %90 oranında sağlanacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.2 Stratejik Stratejik Stratejik Personelin hızlı ve verimli çalıģmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluģturarak vatandaģa Ģeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek 2010 yılı sonuna kadar tüm birimlerin network altyapısı tamamlanacaktır yılı sonuna kadar web portalı ve kent bilgi sistemi kurulacaktır yılına kadar dijital ortamda tüm evrakların arģivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaģım sağlanacaktır Bilgi ĠĢlemMüdürlüğü Bilgi ĠĢlemMüdürlüğü Bilgi ĠĢlemMüdürlüğü Stratejik Amaç 1.3 Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Hizmetiçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek Her yıl tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır Her yıl tüm personelin en az % 3 ünün emekli edilmesi suretiyle personel sayısının norm kadro standartlarına inmesi sağlanacaktır. Tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının her yıl ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.4 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dıģı yazıģmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma iģlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 39

41 Stratejik Stratejik Stratejik yılı sonuna kadar, tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır yılı sonuna kadar, belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akıģı sağlanacaktır yılına kadar, kurum içi ve dıģı evrak akıģ hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacaktır. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.5 Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalıģma kültürü oluģturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artıģı sağlamak Kurumda her türlü eylem ve iģlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Kartepe Belediyesi nin dava dosya sayısının her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır. Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir. Belediyeye yurtiçi ve yurt dıģından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1er proje hazırlanacaktır yılına kadar, belediyede kalite yönetim sistemi yerleģtirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.6 Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik ġehrin, vatandaģın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde BaĢkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartıģıldığı toplantılar 2 ayda bir gerçekleģtirilecektir yılına kadar, baģkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleģmesi sağlanacaktır. Ayda bir tüm mahalle muhtarlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleģtirilecektir. VatandaĢların belediyeden genel memnuniyet oranları her yıl en az % 5 artırılacaktır yılı sona kadar Yönetim tarafından alınan kararların yapılan iģlerin paydaģlara sürekli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Md Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 2.7 KENTE YÖNELĠK STRATEJĠK ALAN Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 40

42 Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Kartepe ilçesinin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlanacaktır. Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar korunacak, geliģtirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek rehabilite edilecek Kartepe Ġlçesindeki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak 2014 yılı sonuna kadar 5 adet Kültürel-Sosyal tesisler yapmak 2014 yılı sonuna kadar Belediye Hizmet Binası da dahil olmak üzere, üstyapı ile ilgili farklı alanlarda 5 adet proje gerçekleģtirilecektir. Fen ĠĢleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.8 Stratejik Stratejik Stratejik Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması 2010 yılına kadar belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kiģiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır yılına kadar belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 70i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. Ġlçemizde oluģturulacak kent merkezi için belediyece kamulaģtırılması gereken alanların tamamı, 2011 sonuna kadar kamulaģtırılacaktır Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.9 Stratejik Stratejik Stratejik Tüm Karatepelilerin gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, stresini boģalttığı parklar ve yeģil alanlar oluģturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak yılları sonuna kadar mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri tamamlanacaktır 2014 yılı sonuna kadar yeni 10 adet prestij park yapılacaktır 2014 yılı sonuna kadar 30 yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.10 Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaģamını ortak paydada buluģturacak güvenli bir kent yaģamanı sağlamak Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının 2010 haziran ayına kadar tamamlanması sağlanacaktır yılına kadar, ilçenin tamamında harita çalıģmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaģtırılması yapılacaktır. Hali hazır haritaların yeniden tespiti ve yapılmamıģ haritaların yapımı ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü yapılacaktır yılı sonuna kadar ilçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planları yapılacaktır. Düzenli ve zararsız bir sanayileģme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluģlarına en az bir kez denetim yapılacaktır yılına kadar Hizmet Binasının yapımı sağlanacaktır. Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 41

43 Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik yılına kadar imar uygulaması yapılmıģ fakat bozulmuģ alanlarda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmıģ alanlarda 18,madde uygulaması yapılacaktır yılına kadar Belnet Belediye Bilgi Sistemi kurmak, Ġnternetten e- imar durumu vermeye baģlanacaktır yılına kadar Kent Meydanı, Festival alan Projeleri, Olimpik Yüzme Havuzu Projesi, Pazar Alanı Projesi,Rekreasyon Düzenleme Projeleri Spor Tesisi ve Park Projeleri yapımı ve inģaası 2014 yılına kadar Bilgi Evleri KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inģaatı sağlanacaktır. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Stratejik Alan 3 Stratejik Amaç 3.11 Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik KENTLĠYE YÖNELĠK STRATEJĠK ALAN ĠĢ yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek Ġlçe halkına güleryüzlü, adil, Ģeffaf ve hoģgörülü zabıta hizmetleri sunarak bu alanda vatandaģ memnuniyeti 2014 yılına kadar % 90 hedefine ulaģtırılacaktır. Ġlçede faaliyet gösteren tüm iģletmeler her yıl en az bir kez denetlenecektir Her yıl en az 1500 iģyeri denetlenecektir Zabıta Müdürlüğümüzün ilçede yaģayan insanların sağlık ve huzurlu bir Ģekilde yaģamalarını sağlamak için günlük,aylık ve yıllık kontrollerimizi 2014 yılına kadar % 90 sureli kılmak yılına kadar, ilçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 94 ü kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır yılı sonuna kadar, ruhsatlı iģyerlerinin tümünün ruhsatları değiģtirilecektir Sıhhi yönden denetlenen iģyeri sayıları her yıl % 15 arttırılacaktır. Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Stratejik Amaç 3.12 Stratejik Stratejik Stratejik Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıģtırmaya gereken önemi vererek Kartepe de yaģayan insanlarda çevre bilincinin oluģmasını sağlamak Ambalaj atıklarının ayrıģtırmasının 2014 yılına kadar bütün Kartepe bölgesinde yapılması sağlanacaktır. Kartepe nin tamamında evsel atık toplama sistemi değiģtirilerek 2014 yılına kadar saatli toplama sistemine geçilecektir. Kartepe halkının doğa ve çevreye karģı bilinci her yıl % 5 oranında artırılacaktır Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü Stratejik Amaç 13 Toplumsal dayanıģmayı pekiģtirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 42

44 Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik Stratejik yılları arasında BüyükĢehir belediyesi ile ortaklaģa en az 5 adet Bilgi Merkezi açmak Yılda en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir Yılda en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir 2014 yılına kadar, Kartepe ye 1 adet kapalı spor salonu ve her beldeye 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır Her ay düzenli olarak kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe yi tanıtan aylık ve 3 aylık bültenler çıkarılacaktır 2014 yılına kadar en az 4 farklı ülkeden Ģehirler ile kardeģ Ģehir anlaģması imzalanacaktır. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü B-Temel Politikalar ve Öncelikler Belediye Ġdaresi ve Müdürlükler ile yapılan kurumsal analiz çalıģmaları sonucunda dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda 2 ana temel politika belirlenmiģtir. Belediyemizin bu iki temel politikası ve iliģkili olduğu dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı hedefleri aģağıda belirtilmiģtir tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında ( ) yerel yönetimler için aģağıda yer alan hedef öngörülmüģtür. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Kamu kurum ve kuruluģları, özel sektör ve Sivil Toplum KuruluĢları arasındaki iģbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, iģbirliği ağlarının oluģturulması yoluyla bilgi alıģveriģi özendirilecektir. BaĢta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluģların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. Yukarıda belirtilen hedef ile iliģkili olarak, Kartepe Belediye Ġdaresinin 1. Temel 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 43

45 Politikası; Kalite yönetim sistemi kapsamında Belediye personellerini daha verimli ve üretken olarak çalıģmalarını sağlamak amacı ile Toplam kalite yönetimi ve kurumsal geliģmenin gerçekleģtirilmesi, Belediyecilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayıģına ulaģmak hedefini ifade etmektedir tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) nda yerel yönetimler için aģağıda yer alan hedef öngörülmüģtür. Politika OluĢturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması Kamu kurum ve kuruluģlarında stratejik yönetime geçiģ, değiģim yönetimi yaklaģımıyla Plan döneminde tamamlanacaktır. Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliģtirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakıģ açısı ile Ģekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayıģının ve bütçelemenin geliģtirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluģ bazında takvimlendirilecektir. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beģeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayıģı doğrultusunda geliģtirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. Yukarıda belirtilen hedef ile iliģkili olarak, Kartepe Belediye Ġdaresinin 2. Temel Politikası; Geleceğini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleģen katılımcı demokrasi ilkeleri doğrultusunda bir Belediyecilik anlayıģını geliģtirerek faaliyetlerde bulunmak amacı doğrultusunda Kentin belediye sınırı ve mücavir alanı dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda farklılaģmayı kent bütününde asgari seviyelere çekip, adil ve demokratik hizmet anlayıģı ile yarınlara sorunsuz taģınabilen bir kenti oluģturacak faaliyetleri ifade etmektedir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 44

46 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER A-MALĠ BĠLGĠLER 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Belediye Meclisimizde görüşülerek kabul edilen 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi ile ,00TL ödenek tahsis edilmiş, Gelir bütçeside ,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl sonu itibariyle ,76TL gelir elde edilmiş ve ,93TL gider gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre gelir bütçesi yaklaģık % 68, 41, bütçe giderleri ise %81,28 olarak gerçekleģmiģtir. Belediyemizin kullandığı mali kaynaklar, Merkezi Ġdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (Ġller Bankası payı), 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda sayılan gelir kalemleri, Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satıģ gelirleri, Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktarı belirlenen hizmet gelirleri, Muhtelif kamu kurumlarınca gönderilen paylar Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden oluģmaktadır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 45

47 Açıklama PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN 1. DÜZEY EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU Bütçe Ġle Net Bütçe Bütçe Ġptal Verilen Aktarmayla Ödeneği Gideri Edilen Ödenek Eklenen + Aktarma - Toplamı Toplamı Ödenek , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,93 0, CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ YEDEK ÖDENEKLER , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOPLAM , , , , , , MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 46

48 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN 1. DÜZEY EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU AÇIKLAMA BÜTÇE ĠLE TAHMĠN EDĠLEN 2010 YILINDAN DEVREDEN TAHAKKUK 2011 YILI TAHAKKUKU TOPLAM TAHAKKUK 2011 YILI TAHSĠLATI TAHSĠLATTAN RED VE ĠADELER 2011 YILI NET TAHSĠLATI GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK 1 Vergi Gelirleri , , , , , , , , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0, , , , , ,83 0,00 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0, , , ,87 0, ,87 0,00 5 Diğer Gelirler ,00 0, , , , , ,10 0,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 0, , , ,16 0, ,16 0,00 TOPLAM , , , , , , , , MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 47

49 Eko. BÜTÇE GĠDERLERĠ 2.DÜZEY EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU Bütçe Ġle Net Bütçe Bütçe Ġptal kod Verilen Ödeneği Gideri Edilen Ödenek Aktarmayla Toplamı Toplamı Ödenek Eklenen Aktarma Açıklama (+) (-) 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , , , , , ,18 01 MEMURLAR , , , , , ,76 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL ,00 0, ,00 0,00 0 0,00 3 ĠġÇĠLER , , , , , , GEÇĠCĠ PERSONEL , ,81 0, , , ,46 DĠĞER PERSONEL , , , , ,63 0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , , , ,43 1 Memurlar , , , , , ,95 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL , , ĠġÇĠLER , , , , , , MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , , , , ,78 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , ,20 3 YOLLUKLAR , , , , , ,28 4 GÖREV GĠDERLERĠ , , , , , ,59 5 HĠZMET ALIMLARI , , , , , ,42 6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ , , , , , , MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 48

50 7 8 9 MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , , , , , ,04 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , , , , , ,88 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ , , , ,06 04 FAĠZ GĠDERLERĠ ,00 0, , , ,93 0, DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ ,00 0, , , ,93 0,00 CARĠ TRANSFERLER , , , , , ,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0, , , , ,04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , ,64 YURT DIġINA YAPILACAK TRANSFERLER 5.000, , ,00 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ , , , , , ,68 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI ,00 0,00 0, , , ,00 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ , , , , , ,90 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ ,00 0, , ,00 0, ,00 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ ,00 0, , , , ,78 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, , ,00 0, ,00 PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 49

51 3 5 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 6 YEDEK ÖDENEK ,00 0, , ,00 0, ,00 YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARENĠN ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMA 7 ÖDENEĞĠ , , ,00 TOPLAM , , , , , ,07 Açıklama BĠRĠMLERĠN YIL SONU ĠTĠBARĠYLE HARCAMALARI Bütçe Ġle Verilen Ödenek Eklenen(+) Aktarmayla Aktarma(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ġptal Edilen Ödenek ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,67 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MD , , , , , ,05 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,53 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,35 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,31 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,40 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġK.MD , , , , , ,53 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,42 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MD , , , , , ,19 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,33 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,59 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 50

52 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,57 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,15 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,57 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,65 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,23 TOPLAM , , , , , ,07 Açıklama BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU Bütçe Ġle Net Bütçe Bütçe Ġptal Verilen Ödeneği Gideri Edilen Ödenek Aktarmayla Toplamı Toplamı Ödenek Eklenen Aktarma (+) (-) GENEL KAMU HĠZMETLERĠ , , , , , ,90 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ , , , , , ,14 ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ , , , , , ,80 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ , , , , , ,84 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ , , , , , ,39 TOPLAM , , , , , , MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 51

53 Kartepe Belediyesi Blançosu A K T Ġ F L E R P A S Ġ F L E R 2010 Yılı 2011(Cari Yıl) 2011(Cari Yıl) 2010 Yılı 2011(Cari Yıl) 2011(Cari Yıl) I- DÖNEN VARLIKLAR , , ,16 III- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , , ,79 31 KISA VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR 100, CARĠ YILDA ÖDENECEK DIġ MALĠ BORÇLAR 100,00 10 HAZIR DEĞERLER , , ,64 32 FAALĠYET BORÇLARI , , , ALINAN ÇEKLER HESABI , , , BANKA HESABI , , , VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) , BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI , , ,18 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , , ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI , , , DÖVĠZ HESABI 4,03 4,03 4, BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI , ,2 12 FAALĠYET ALACAKLARI , , , GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI , , , GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ ALACAKLAR HESABI , , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI , , ,11 14 DĠĞER ALACAKLAR 8.036, , , KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 8.036, , , EMANETLER HESABI , , ,35 36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI ,48 0, VADESĠ GEÇMĠġ, ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , ,00 37 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 2.520, , , KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI 2.520, , ,00 38 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI , ,51 591, GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI , ,51 591,59 16 ÖN ÖDEMELER , , , Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI , IV- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , , , PERSONEL AVANSLARI HESABI , MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN AVANS VE KREDĠLER HESABI , ,70 40 UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR , , , BANKA KREDĠLERĠ HESABI , , , MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 52

54 19 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI , , ,34 II- DURAN VARLIKLAR , , ,00 22 FAALĠYET ALACAKLARI 2.893, , ,68 43 DĠĞER BORÇLAR , , , KAMUYA OLAN ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ BORÇLAR HESABI , , ,34 48 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI , , , GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER HESABI , , , GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI , , , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 2.893, , , GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ ALACAKLAR HESABI , ,79 V- ÖZ KAYNAKLAR , , ,33 24 MALĠ DURAN VARLIKLAR , , ,64 50 NET DEĞER , , , MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , , MAL VE HĠZMET ÜRETEN KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , ,96 25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR , , , ARAZĠ VE ARSALAR HESABI , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI , , , BĠNALAR HESABI , , , Tesis, Makine ve Cihazlar , , , TaĢıtlar Grubu , , , NET DEĞER HESABI , , ,59 57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI , , , GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI , , ,96 58 GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI 580 GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI HESABI ( - ) , , , , , ,44 59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI , , , DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI , , DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET SONUCU HESABI ( - ) ,72 0, DemirbaĢlar Grubu , , , DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI , , , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 6.191,46 0,00 0,00 26 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , ,49 0, HAKLAR HESABI , , , MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 53

55 268-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI (- ) 0,00 0, ,49 29 DĠĞER DURAN VARLIKLAR , , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI , , , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , , ,04 Aktif Toplam , , ,16 Pasif Toplam , , ,16 IX NAZIM HESAPLAR , , ,10 IX NAZIM HESAPLAR , , ,10 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MEKTUPLAR , , ,10 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MEKTUPLAR , , , TEMĠNAT MEKTUPLARI HESAPLARI , , , TEMĠNAT MEKTUPLARI HESAPLARI , , ,10 Genel Toplam , , , , , ,26 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Kartepe Belediyesi 2012 yılı Gelir Bütçesi ,00 TL olup, yıl içerisinde ,16 TL tahakkuk yapılmış geçen yıldan devreden tahakkuklar ile birlikte toplam tahakkuk ,66 TL ulaşmıştır. Red ve iadelerden sonra toplam tahsilat ,39 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilemeyen ,90 TL tahakkuk artığı 2013 yılına devretmiştir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 54

56 AÇIKLAMA VERGĠ GELĠRLERĠ MÜLKĠYET ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠ GELĠRĠ 2011 YILI BÜTÇE GELĠRLERĠ VE GERÇEKLEġME ORANI TABLOSU BÜTÇE ĠLE ÖNGÖRÜLE N , ,0 0 TOPLAM TAHAKKUK , ,44 TOPLAM TAHSĠLAT RED VE ĠADELER , , , , YILINA DEVĠR , ,55 DAHĠLDE ALINAN VERGĠLER , , , , ,35 HARÇLAR BAġKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGĠ GELĠRĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRĠ MAL VE HĠZMET SATIġ GELĠRLERĠ , ,54 100,00 0, , , , ,10 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,63 0,00 0,00 KURUMLAR HASILATI 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KĠRA GELĠRLERĠ , , , ,00 DĠĞER TEġEBBÜS VE 6.000, , ,95 0,00 0,00 MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE , , ,87 0,00 0,00 YARDIMLAR YURT DIġINDAN ALINAN BAĞIġ 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VE YARDIMLAR MERKEZĠ YÖNETĠM ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BÜTÇESĠNE DAHĠL DĠĞER ĠDARELERDEN ALINAN ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BAĞIġ VE YARDIMLAR KURUMLARDAN VE ,00 0,00 0,00 KĠġĠLERDEN ALINAN , ,00 YARDIMLAR PROJE YARDIMLARI 600, , ,87 0,00 0,00 ÖZEL GELĠRLER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DĠĞER GELĠRLER , ,90 0, ,896,90 0,00 0,00 FAĠZ GELĠRLERĠ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KĠġĠ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , ,81 289,44 PARA CEZALARI , , , ,02 DĠĞER ÇEġĠTLĠ GELĠRLER , , ,60 0,00 0,00 SERMAYE GELĠRLERĠ , ,16 0, ,16 0,00 0,00 TAġINMAZ SATIġ GELĠRĠ , , ,16 0,00 0,00 TAġINIR SATIġ GELĠRLERĠ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , , , , MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 55

57 Kartepe Belediyesi İller Bankasından 2012 yılında ,77 TL. brüt gelir elde etmiş bunun ,86 TL si belediyemizin borçlarına mahsuben kesilmiş geriye kalan ,91 TL. net gelir olarak belediyemiz gelirlerine kaydı yapılmıştır Yılında Kurum Borçlarımıza KarĢılık Ġller Bankası Paylarından Yapılan Kesinti Tutarları Tablosu 2011 YILI ĠLLER BANKASI PAYLAR DÖKÜMÜ AYLAR BRÜT NET KESĠNTĠ OCAK , , ,64 ġubat , ,81 MART , , ,81 NĠSAN , , ,11 MAYIS , , ,80 HAZĠRAN , , ,87 TEMMUZ , , ,04 AĞUSTOS , , ,17 EYLÜL , , ,26 EKĠM , , ,98 KASIM , , ,05 ARALIK , , ,32 TTOPLAM , , ,86 Gider Bütçesine ĠliĢkin Açıklamalar 2012 yılı gider bütçesi ,00 TL. olup, %81,28 bir gerçekleşme ile ,93 TL. düzeyine ulaşmıştır. Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırma bazında; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri, Yedek Ödenek kalemlerinden oluşmakta olup; Personel Giderleri için TL bütçe ayrılmış olup, ,63 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %29,94 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.638,222,00 TL bütçe ayrılmış olup, ,14 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 5,24 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderleri kalemi, sosyal hizmetler, bina bakım onarımları, imar ve şehircilik faaliyetleri, park ve bahçe hizmetleri, katı atıkların toplanması taşınması, çevre koruma hizmetleri, halka 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 56

58 yönelik konserler, mesleki beceri ve eğitim kursları, kütüphane hizmetleri, yolların, meydanların geçitlerin temizliği, kentsel dönüşüm projeleri ile yine mal ve hizmet alım giderleri içinde yer alan elektrik, su, haberleşme giderleri, yolluklar, temsil ve tanıtma giderleri, bakım onarım giderleri gibi cari nitelikli giderlerle birlikte 2012 yılı için ,00 TL. bütçe ayrılmış, ,75 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % olarak gerçekleşmiştir. Faiz Giderleri olarak TL ödenek konulmuş yıl içerisinde bu kalemden ,93TL harcama yapılmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %0,26 olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer kalemi sosyal sorumluluğun gereği olarak Kartepe sınırları içerisinde oturan veya okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere öğretime ilişkin malzeme yardımları, dar gelirli vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, İller Bankası Ortaklık Payı, dernek ve birliklere yapılan yardımlardan oluşmaktadır. Cari transfer kalemi için 2012 yılında ,00 TL. bütçe ayrılmış olup, ,81 TL. lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider kaleminin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 3,12 olmuştur. Sermaye Giderleri için 2012 yılı için ,00 TL. bütçe ayrılmış, ,67 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 16,38 dir. Gelir Bütçesine İlişkin Açıklamalar 2012 yılında gelir bütçesi ,00 TL. olup, % 84,98 lık bir gerçekleşme ile ,66 TL gelir tahakkuku yapılmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçemiz, vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, diğer gelirler ve sermaye gelirleri olmak üzere 5 ana gelir kaleminden oluşmaktadır. Vergi gelirleri; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, elektrik tüketim vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi ve harçlardan oluşmaktadır yılı bütçesinde vergi gelirleri için toplam ,00 TL. tahminde bulunulmuş olup, yıl içerisinde ,90 TL tahakkuk yapılmış ve TL. vergi tahsilatı sağlanmıştır. Bu gelir kalemi bütçesinin toplam tahakkukun gerçekleşme düzeyi %59,58 olup; toplam tahakkukun tahsilat oranı %70,11 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; mal satış gelirleri, hizmet gelirleri, kurum karları ve kira gelirlerinden oluşmaktadır yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için toplam ,00 TL. tahminde bulunulmuş olup, ,83 TL. tahakkuk yapılmış ve tamamı tahsil edilmiştir. Bu gelir kaleminin gerçekleşme düzeyi %65,61 ve toplam tahsilata oranı %2,90 olarak gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlar; Kamu kurum ve kuruluşlar, kişilerden alınan bağış ve yardımlardan oluşmakta olup, bu gelir kalemi için ,00 TL Gelir bütçesinde tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle ,87 TL tahakkuk yapılmış ve tamamı tahsil edilmiştir. Toplam tahsilata oranı 1,24 olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, 5779 sayılı kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların kişi ve kurumlardan alınan paylar adıyla bu başlık altında yer almasıdır. Nitekim 2012 yılı içerisinde ,00 TL. olarak tahmin edilen diğer gelirler kaleminden, yıl sonunda ,90 TL. gelir elde edilerek % 82,95 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, toplam bütçe tahsilatın %36,45 oluşturmaktadır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 57

59 Sermaye gelirleri; taşınır ve taşınmaz mal satış gelirlerinden oluşmaktadır. Bu gelir türü için 2011 yılı bütçesinde ,00 TL. tahminde bulunulmuş olup, ,16 TL. gelir elde edilerek tahsil edilen gelirin %3,21 ini oluşturmaktadır. Yıllar Ġtibariyle Gelir-Gider Bütçe Ve Kesin Hesabı GerçekleĢme Tablosu SIRA NO YILLAR BÜTÇE TUTARI TUTAR GELĠR KESĠN HESAP GERÇ. ORAN TUTAR GĠDER GERÇ. ORAN , , , , , , , , ,00 81 (A) 2011 YILINDAN 2012 YILINA BANKA DEVĠRLERĠ KARTEPE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2012 YILI NAKĠT AKIM TABLOSU VAKIFBANK ZĠRAAT BANKASI ZĠRAAT BANKASI DĠĞER HESAPLAR TÜRKLAND BANKASI 200 HALK BANKASI 124 TOPLAM VERGĠ GELĠRLERĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER DĠĞER GELĠRLER SERMAYE GELĠRLERĠ (B) BELEDĠYE NAKĠT GĠRĠġLERĠ TOPLAM (A+B) ,327 PERSONEL GĠDERLERĠ ( C ) NAKĠT ÖDEME AKIġI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ TOPLAM ÖDEME (A+B) - C = D (D) 2012 YILINDAN 2013 YILINA BANKA VAKIFBANK MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 58

60 DEVĠRLERĠ ZĠRAAT BANKASI ZĠRAAT BANKASI DĠĞER HESAPLAR TÜRKLAND BANKASI HALK BANKASI 538 TOPLAM Mali Denetim Sonuçları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun a gore idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmakta olup; a-belediye Meclisi Denetimi 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25. maddesi gereği 2011 Yılı Mali Yılı Meclis Denetim Komisyonu, belediye meclisinin tarih ve2012/6 sayılı kararı ile kurulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu tarafından 2011 Yılı Mali Yılı denetimi yapılarak tarihi ile rapor haline getirilmiştir. Gerekli görülen eleştiri ve tavsiyelerde bulunulmuştur. b- Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Denetimleri Kurumumuz dış denetimi kapsamında ve 2011 yıllarını kapsayan, genel iş ve yürütümü açısından İçişleri Bakanlığı Müfettişleri tarafından gerek duyulduğunda ilgili konularda denetimler yapılmaktadır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 59

61 4- Diğer Hususlar B-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1.FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ 1-ĠDARĠ HĠZMETLER Kurum Yönetimi Belediye Meclisi 5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye baģkanından oluģmaktadır sayılı BüyükĢehir belediyesi Kanunu da benzer bir düzenleme öngörmüģtür. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiģ üyelerden oluģmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda Ģu Ģekilde sayılmıģtır: 1. Stratejik Plan ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleriarasında aktarma yapmak. 3. Belediyenin imar planlarını görüģmek ve onaylamak, büyükģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planın kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 4. Borçlanmaya karar vermek. 5. TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. 6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 7. ġartlı bağıģları kabul etmek MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 60

62 8. Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ bin yirmibeģbin Ttürk lirasına kadar dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 9. Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. 11. Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. 13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 15. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 16. Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 17. Fahri hemģehrilik payesi ve beratı vermek. 18. Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. 19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 20. Ġmar planlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. Yazı ĠĢleri Müdürlüğümüze ait yazı iģleri kararlar birimi, Belediye meclisinin ve Belediye encümeninin almıģ olduğu kararları yazar, ilgili müdürlüklere dağıtımını sağlar, karar defterlerine tescillerini yapar, belediye meclisi toplantılarını ait iģlemleri takip ederek komisyon çalıģmalarındaki koordineyi yaparak devamı olan yazıģmaları da tamamlar Sayılı Belediye Kanununun ön gördüğü Ģekilde meclis toplantılarının yapılması sağlanmıģtır sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye BaĢkanı tarafından belirlenen gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine ulaģtırılması sağlanmıģ, belediye ilan panosuna asılmak ve internet ortamında yayımlatılmak suretiyle halka duyurulması sağlanmıģtır sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi uyarınca görüģülerek kesinleģen meclis kararları internet ortamında yayımlatılarak ve ilan panosuna asılmak suretiyle halka duyurulması sağlanmıģtır sayılı belediye kanununun 35. maddesi uyarınca birim müdürlüklerinden gelen tekliflere istinaden gündem hazırlanarak encümene sunulmuģ olup, gündemdeki maddeler görüģülerek karara bağlanmıģtır. 5-01/01/ /12/2012 tarihleri arasında alınan meclis ve encümen kararlarının yazımı gerçekleģtirilerek, örnekleri çoğaltılıp, gereğinin yapılması için ilgili kurum ve birimlerimize zimmetle teslim edilmiģtir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 61

63 MECLIS ÇALIġMALARI Meclisimiz 01/01/ tarihleri arasında 15 birleşimde 103 karar almıştır. SIRA NO TOPLANTI BAġLANGIÇ TARĠHĠ TOPLANTI BĠTĠM TARĠHĠ BĠRLEġĠM SAYISI 1 03/01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ TOPLAM ALINAN KARAR SAYISI ENCÜMEN ÇALIġMALARI Belediyemiz encümeni 01/01/ /12/2012 tarihleri arasında yapılan 51 toplantıda 525 karar almıģ olup, alınan bu kararlar hakkında gereğinin yapılması için, karar örnekleri çoğaltılarak ilgili birimlere zimmet karģılığı teslim edilmiģtir. Alınan encümen kararlarının dağılımı aģağıya çıkarılmıģtır. DÖNEM OTURUM SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 2012 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUST EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK 4 47 TOPLAM MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 62

64 MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI MÜDÜRLÜK ADI ALINAN KARAR SAYISI Ġmar ve ġehircilik Md. 347 Ruhsat ve Den. Md. 8 Mali Hizmetler Md. 8 Fen ĠĢleri Md. 2 Bas.Yay. Halk.ĠĢl. Md. 112 Temizlik ĠĢl. Md. 1 Zabıta Md. 47 YAZI ĠġLERĠ KALEMĠ Bu birimimiz 01/01/ /12/2012 tarihleri arasında birimimize ilgili makamlardan ve birimlerden 803 adet evrak gelmiģ, ilgili makam ve birimlere 504 adet yazıģma gerçekleģtirmiģtir. GENEL EVRAK KAYIT KALEMĠ Bu birimimiz belediye baģkanlığına gelen tüm resmi evrak ile vatandaģların istek ve Ģikayetlerini içeren dilekçeleri kabul eder, kaydını müteakip konularına göre ilgili yerlere zimmet karģılığında teslimini yapar, Belediyemiz Birimlerinden belediyemiz dıģına giden tüm yazı ve tebligat gibi evrakı ilgili yerlere zimmetle teslimini yapar 01/01/ /12/2012 tarihleri arasında 8730 Adet dilekçe, 5136 adet gelen evrak olmak üzere, toplam adet iģlem yapılmıģ, adet evrak zimmetle ilgili birimlere teslim edilmiģtir. Ayrıca 7565 adet giden evrak ile birlikte 7565 adet posta gönderisi de gerçekleģtirilmiģtir. Belediye BaĢkanı Belediye baģkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye baģkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baģkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. BaĢkan, genel olarak belediye teģkilatının en üst amiri sıfatıyla, belediye teģkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediye baģkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: a. Belediye teģkilatının en üst amiri olarak belediye teģkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerininve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgiliraporları meclise sunmak MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 63

65 c. Belediiyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacıveya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d. Meclise ve encümene baģkanlık etmek. e. Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g. Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģmeyapmak. h. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. j. Belediye personelini atamak. k. Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. L ġartsız bağıģları kabul etmek. m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Özel Kalem Müdürlüğü Belediyemize hizmet için elveriģli, iyi planlanmıģ çalıģma ortamları sağlamak ve verimliliği artırarak hizmetin maliyetini düģürerek, hizmet kalitesinini artırmak, sonuçda vatandaģ ihtiyaçlarını belirlenmesi zamanında, etkin ve verimli biçimde karģılayarak, memnuniyetini sağlamak amacıyla; Belediye baģkanının tüm rendevü, organizasyon, konferans, hasta ziyaretleri, beldemizin sosyal, ekonomik düzeyini artırmak için yapılan giriģimlerin planlaması yapıldı. Hukuk İşleri 2011 yılından devredilen ve yıl içindekilerle birlikte dava dosyası 295 (ĠkiyüzdoksanbeĢ) adettir. Birimlerden gelen hukuki görüģ talepleri yerine getirildi. Ġcra dairelerinden gelen ödeme emirleri ile ilgili iģlemler yerine getirildi. Gereğinin yapılması için diğer birimlere, bilgi için birimimize havalesi yapılan yazıların takibi yapıldı. Tüm dava dosyalarının takibi yapıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 64

66 Strateji Yönetimi 2013 Mali Yılı Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu Performans programının hazırlanması ve değiģtirilmesi çalıģmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülmüģtür. Bu çalıģmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilmiģtir. Birim performans göstergeleri harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler birimine gönderilmiģtir. Mali hizmetler müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle 2013 Mali Yılı Idare Performans Programını hazırlmıģtır. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalıģmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanmıģtır. Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilmiģtir. Her bir harcama birimi faaliyet proje maliyet teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birliktemali hizmetler birimine göndermiģtir. Harcama birimi temsilcileri ile görüģmeler yapılarak idarenin performans esaslı bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanmıģtır. Ġdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında idarenin Stratejik Planı, Performans Programı Hazırlama Rehberi, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınmıģtır. Ġdarenin performans rsalı bütçe hazırlanmasında teģkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınmıģtır. Performas Programı ve Performans Esaslı Bütçe iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, Ġzlemlenmesi ve kaydedilmesi 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 65

67 Performas Programı ve Performans Esaslı Bütçe Bütçe iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, mali hizmetler müdürlüğü koordinasyonunda uygulama ve harcama birimleriyle tarafından gerçekleģtirilmiģtir, kayıtları otomasyon sistemleri aracılığı ile tutulmuģ ve iģlemler bu istemler aracılığı ile izlenmiģtir. Performas Programı ve Bütçe kayıt ve iģlemleri, mali hizmetler müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleģtirilmiģtir ve sistemler idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulmuģtur Mali Yılı Ġdare faaliyet raporunun hazırlanması Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere,mali hizmetler müdürlüğüne gönderimiģtir. Mali hizmetler müdürlüğünce harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak 2011 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu hazırlanmıģ ve üst yöneticiye sunulup meclis tarafından onaylanmıģtır. Ġdarenin faaliyet raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanmıģtır. Satınalma Hizmetleri Satın Alma birimi olarak, Müdürlüklerin ihtiyaçlarına iliģkin talepler doğrultusunda oluģturulan komisyon vasıtasıyla piyasa araģtırması yapılıp, yürürlükte buluna mevzuat çerçevesinde mal, hizmet ve yapım iģlerinin temini en kısa Ģekilde ve asgari tasarruf ilkelerine riayet edilerek yerine getirilmektedir. Bu kapsamda Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce, yılı içerisinde 1478 gelen evrak, 1527 giden evrak kaydı yapılmıģtır. - Müdürlüğümüz bütçesinden 90 adet doğrudan temin ile mal ve malzeme alımı yapılmıģtır yılı içerisinde masa ve sandalye olarak toplam 818 talep yapılmıģ olup; adet sandalye ve 8628 adet masa istekleri karģılanmıģtır. - Faaliyetlerin yürütülmesi için 1000 adet sandalye, 100 adet masa alınmıģtır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 66

68 - Belediyemiz Bünyesinde kullanılan tüm kiralık araçların takibi koordinasyonu ve kontrolleri yapılarak belediyemizin gerçekleģtirdiği organizasyon ve hizmetler için araç Ģoför desteği sağlanmıģtır. - Ġlçemizde yapılan açılıģ ve organizasyonlarda gerekli olan ses düzeni, türbün ve süslemeler yapılmıģtır. - Kadir,Miraç, ve Mevlüt Kandillerinde camiilerde mevlüt Ģekeri, kandil simidi veya lokum dağıtımı yapılmıģtır yılında toplam 28 adet mal,yapım ve hizmet alımı ihalesi gerçekleģtirlmiģtir. - 1 adet törenlerde kullanılmak üzere 110 kiģilik türbün 11 adet protokol koltuğu alınmıģtır. - Belediyemiz etkinliklerinde kullanılmak üzere 8 adet tente gölgelik alınmıģtır. - Belediyemiz etkinliklerinde kullanılmak üzere ses sistemi için 8 adet kolon, 3 adet mikrofon ve 3 adet de masa mikrofonu alınmıģtır ALIMLARI TOPLAMI ADET TÜRÜ SÖZLEġME BEDELĠ 12 MAL ALIMI ,15-TL 11 HĠZMET ALIMI ,00-TL 5 YAPIM ĠHALESĠ TL 28 TOPLAM ,15-TL 2012 TOPLAM ĠHALE GRAFĠĞĠ , , , , , Seri 1 Seri 2 0,00 MAL HİZMET YAPIM TÜRÜ 2012 YILINDA ĠPTAL EDĠLEN ĠHALELER ĠPTAL EDĠLEN ĠHALE SAYISI ĠDAREYE YAPILAN ĠTĠRAZ NEDENĠYLE ĠPTAL EDĠLEN ĠHALE SAYISI ĠHALE KOMĠSYONU TARAFINDAN ĠPTAL EDĠLEN ĠHALE SAYISI KĠK TARAFINDAN ĠPTAL EDĠLEN ĠHALE SAYISI MAL HĠZMET YAPIM TOPLAM MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 67

69 2012 YILINDA ĠPTAL EDĠLEN ĠHALELER MAL HİZMET 2 YAPIM 0 İPTAL KOMİSYON 0 0 KİK YILINDA ĠHALELERE YÖNELĠK ĠTĠRAZ VE ġġkayetler ġġkayet YERĠ MAL HĠZMET YAPIM DANIġMANLIK ĠDAREYEYÖNELĠK ġġkayet BAġVURULARI KAMU ĠHALE KURUMUNA YAPILAN ĠTĠRAZ VE ġġkayet BAġVURULARI YILINDA ĠHALELERE YÖNELĠK ĠTĠRAZ VE ġġkayetler İDAREYE YÖNELİK ŞİKAYET KİK'E YÖNELİK ŞİKAYET MAL HİZMET YAPIM DANIŞMANLIK 2012 YILI MAL ALIMI ĠHALELERĠ ADET SÖZLEġME BEDELĠ ĠLGĠLĠ MÜDÜRLÜK ,00-TL DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ,15-TL FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 68

70 ,15-TL TOPLAM 2012 YILI MAL ALIM ĠHALELERĠ MÜDÜRLÜKLER ARASI DAĞILIMI Temizlik İşl.Müd Park ve Bahçl.Müd Bilgi İşlem Müd Kültür ve Sosyal İşl.Müd ,15 Fen İşl.Müd Destek Hiz. Md YILI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ ADET SÖZLEġME BEDELĠ ĠLGĠLĠ MÜDÜRLÜK ,00-TL BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ,00-TL FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD ,00-TL ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL TOPLAM Destek Hiz.Md YILI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ Çevre Koruma Md İmar ve Şeh.Md Basın Yayın Halkla İlişk a b n Kültür ve Sos.İŞL.Md Plan Proje Md Fen İşleri Müd h h h h 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 69

71 2012 YILI YAPIM ĠġĠNE AĠT ĠHALELER ADET SÖZLEġME BEDELĠ ĠLGĠLĠ MÜDÜRLÜK ,00-TL FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ,00-TL TOPLAM ĠĢletme ve ĠĢtirakler Kartepe Temizlik Sağlık Özel Eğitim Gıda Turizm Müteahhitlik ve Sanayi A.ġ. (bundan sonra Kartepe A.ġ. olarak anılacaktır) 1998 yılında Arsel ĠnĢaat ve Taahhüt A.ġ. unvanı ile Arslanbey Belediyesinin %96 iģtiraki olarak kurulmuģtur. Daha sonra bu Belediye tarihli ve 5747 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince kapatılıp tüm varlık ve borçları ile Kartepe Belediyesine dahil edilince bu Belediyenin iģtiraki haline gelmiģtir. Kartepe A.ġ. bir süre kuruluģunda belirtilen iģ ve iģlemleri yaptıktan sonra ticari faaliyetlerini durdurmuģtur. Yukarıda ismi geçen kanun ile Kocaeli Ġlinde bulunan 10 adet belde belediyesi birleģtirilerek kurulan Kartepe Belediyesi tarafından Ģirket ortaklık yapısı, unvan ve faaliyet alanlarında değiģik yapılmak suretiyle 2009 yılında yeniden faaliyete geçirilmiģtir. DeğiĢen ortaklık yapısıyla Kartepe Belediyesi nin Ģirketteki ortaklık oranı %93 olmuģtur. Yaptığı iģ ve iģlemler kamu denetçileri tarafından denetime açık olan Ģirketimiz kanunlarda belirtilen sürelerle bu denetimlerden geçmektedir. Kartepe A.ġ. Türk Ticaret Kanunu na uygunluğu da denetlenen Ģirketimiz, yapmıģ olduğu iģ ve iģlemler mali müģavir onaylarıyla muhasebeleģtirilerek bağımsız denetleme ve danıģmalık firmaları tarafından düzenli olarak kendi iç denetimini yapmaktadır. ġirketimiz faaliyet göstermiģ olduğu tüm konularda denetimleri yapılmıģ ve baģarıyla yoluna devam etmektedir. ġirketimiz ticari faaliyetleri çeģitli alanlarda devam etmektedir. Belirli süreli personel ihalelerine girerek iģler almıģ ve baģarıyla yerine getirmiģtir. Kartepe Belediyesi tarafından açılan belirli süreli araç kiralama ihalesine girerek ihaleyi kazanmıģ ve bu ihale sonucunda 19 adet araç kiralaması yapılmıģtır. Söz konusu araçlardan 10 adet kısmı borcu bitmiģ araçlardır. ġirketimiz ayrıca yüksek öğrenim öğrenci yurdu iģletmesini baģarıyla yerine getirmektedir. ġirketimiz söz konusu öğrenci yurduna yatırımlar yaparak günümüz Ģartlarına uygun hale getirilmesini sağlayarak ilçemizde eğitim gören öğrencilerin en önemli ihtiyacı olan barınma sorununa çözüm üretmektedir. Öğrenci yurdumuz öğrencilere sunmuģ olduğu imkanlarla örnek gösterilen bir konuma gelmiģtir. Kartepe Sukay Park iģletmesini 3 yıl süre ile kiralayarak su kayağı iģletmeciliğine baģlamıģtır. Toplam TL dolayında yatırım yapılarak tesis Kartepe de önemli bir turizm alanı olmuģtur. Ġlk yılında beklenen ilgiyi yakalayan tesisimiz gelecek yıllarda daha fazla bilinir olacaktır. Kartepe A.ġ. yaptığı ve yapacağı tüm iģlerde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada kamu yararını gözeterek iģ ve iģlerler yapmaya devam edecektir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 70

72 Bilgi ĠĢlem Hizmetleri [Kartepe Belediyesi] Faaliyet yılı içerisindeki evrak hareketlerimiz; 2012 yılı içerisinde 442 adet gelen evrak ve 208 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm bilgisayarların güncellemeleri, virus temizliği ve arızaları giderilmiştir. Gelişen teknolojileri kullanarak güvenli, esnek, yönetilebilir bir yapıya kavuşan Kartepe Belediyesi Bilgi Sistemleri alt yapısı; Antivirüs, Trojan, istenmeyen yazılımlara karşı bilgisayarların güvenliğini sağlayan yazılımların yaygınlaştırılması ve etkin kullanımını, tek merkezden yönetilebilir hale getirmeye çalışmaktadır. İnternet trafiğinin giriş ve çıkışını Antivirüs, Firewall, ile koruma altına alarak, tüm internet trafiği virüslere karşı, bilinçsiz ya da kötü niyetli saldırganlara ve istenmeyen kurum içi iletişime karşı korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Belediye Otomasyon Programlarının etkin kullanımı sağlanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yeni modüller eklenerek gerekli eğitim çalışmaları yapılmıştır. Belediyenin çalışmalarda ihtiyaç duyduğu programlar temin edilerek gerekli eğitimler verilmiştir. adresinden yayınlanan Belediyemizin web sitesi, Mevzuatın verdiği yetki sınırları dahilinde Belediyecilik hizmetlerini interaktif ve online olarak sunulması, kurumsal bilgilerin zamanında girilmesi ile vatandaşlarımızın internet üzerinden Belediyemiz ile daha çabuk ve etkin iletişim kurabilmelerine imkan sağlanmıştır. Belediyemiz çalışmaları ve duyurularının web sitemizde yayına sunulması sağlanmıştır. Kurumsal web sitemiz ve Turizm tanıtım web sayfalarımızda 2012 yılı boyunca 940 haber, 320 video ve 73 ihale ilanı yayınlanmıştır. E-Belediyecilik kapsamında web sitemizde gerekli çalışmalar yapılmış vatandaşların kullanımına açılmıştır. Web sitemiz üzerinden 480 adet mail adresi açılmış olup gerekli eğitimleri kulklanıcılarına verilmiştir. Vatandaşların hafızasına kolayca yerleşebilecek aradıklarında ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilecekleri nolu hat çekilmiş olup; personele gerekli eğitimler verilmiştir. Aynı zamanda bu hatla birlikte belediyemize gelen tüm aramaların ses kayıtları tutulmaya devam edilmiştir. Hizmet Sunumları hazırlanmış olup; birimlerden alınan yeni bilgiler ile güncelliği sağlanmıştır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 71

73 İç ve dış birimlerimizin yazılım, donanım, program, network, dahili ve harici telefon hatları, elektrik arızaları; kendi personelimiz ile zaman geçirilmeden çözülmesi sağlanmıştır. Uzak birimler arasındaki bağlantı hatlarının çalışma devamlılığı ile bilgi alışverişinin sürekliliği sağlanmıştır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla; yönetimin, eşitlik tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak bu haktan yararlanmak isteyen, gerçek kişi ve tüzel kişiler için, internet sitemizde başvuru formları oluşturulmuştur. Başvuruların en kısa zamanda ilgili birime iletilmesi ve kanun kapsamındaki her türlü bilginin geri bildirimi, elektronik posta ile yapılması çalışmaları devam etmiştir. Belediyemiz web sayfası aracılığıyla yapılan öneri, şikayet ve talepler gerekli birimlere iletildi. İstasyon Mahallesinde belediyemiz çalışmalarının anlatılabilmesi için uygulanan LED EKRAN daki elektrik ve yazılımsal sorunlar giderildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden gelen videolar vakit geçirmeden ekranda yayınlanmaktadır. Belediyemiz etkinliklerini duyurmak ve özel günlerde vatandaşlara tebrik SMS leri gönderilebilmesi için Kartepe bölgesinde yaşayan vatandaşımızın cep telefon numarası sisteme kaydedilmiş olup 2012 yılında kişiye mesaj çekilmiştir. Bilgi İşlem Sistemi ve Belediyemiz diğer kurumlarının kullandığı teçhizat ve programlarının alındığı kuruluşlar ile ilişkiler düzenlenmiş olup; ihtiyaçlarımıza uygun hizmet sözleşmeleri hazırlanmıştır. Belediye birimlerimizden gelen paket programların arıza ve raporlama talepleri karşılanarak programların sorunsuz çalışması sağlanmış, donanımsal arızalar acilen çözüme kavuşturularak iş aksamaları önlenmiştir. Donanımsal ve Programsal sorunların çözümü aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. DONANIM ÇÖZÜM SAYISI ĠSTEMCĠ / SERVER VERĠ KURTARMA. VE KURULUM YEDEKLEME BĠLGĠSAYAR 43 EKRAN KARTI 5 PRĠNTER 35 FAN 4 MONĠTÖR 5 HDD 3 CPU 12 KASA 8 NOTEBOOK 13 KLAVYE 12 BOARD 12 MOUSE 14 CD ROM 5 NETWORK 55 CD W 3 RAM 17 POWER SUPPLY MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 72

74 PROGRAM ÇÖZÜM SAYISI TROJEN VE SPY TARAMA 38 VĠRÜS TEMĠZLEME 26 BELEDĠYE OTOMASYONU SORUNLARI 48 ĠNTERNET BAĞLANTI SORUNLARI 62 VERĠ KURTARMA 24 OFFICE UYGULAMA DESTEĞĠ 86 YAZICI SORUNLARI 35 UZAKTAN ERĠġĠM 28 TELEFON DESTEĞĠ 50 WĠNDOWS SORUNLARI 90 Ġnsan Kaynakları Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerini yerine getirirken 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bunlarla ilgili yönetmelik, KHK, BKK, gibi diğer mevzuat hükümlerinden yaralanır. Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayarak, İnsan Kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve İnsan Kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesini esas alır. Belediyemizin insan kaynakları politikasının temel ilkeleri: a) Yürütülecek görevlere uygun personelin nitelik ve sayı olarak belirlenmesini sağlayacak sistemi belirlemek ve geliştirmek, b) Planlanan iş gücü ihtiyacının seçilmesini sağlayacak sistemi kurmak, c) Personelin görev bilincinin en yüksek düzeyde tutmak maksadıyla eğitim programları hazırlamak, d) Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı ihtiyacı ve çalışma şartları hakkında iş analizleri yapmak e) Personelin, görevi içerisinde yükselebilmesine imkân sağlayacak olan performans yönetimi sistemini kurmak, adil ve eşit imkânlarda çalışmasını sağlamak, f) Personelin kariyer yollarını belirleyen ve gerekli fırsat seçenekleri sunan bir kariyer yönetimi sistemi oluşturmak, 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 73

75 g) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma şartlarını sağlayarak, başarıyı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, h) Personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Kuruma bağlılığını artırmak, i) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânları sağlamaktır. Belediye Norm Kadro Çalışmala Belediyemiz 27/11/2011 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren norm kadro yönetmeliği gereğince C-10 gurubunda yer alan belediyeler arasında olup, norm kadro esas alınarak 02/02/2012 tarih ve 2012/22 sayılı belediye meclis kararıyla teknik hizmetler sınıfında ihtiyaç duyulan kadrolar ihdas edilmek suretiyle norm kadromuz yeniden oluşturulmuştur. Personel Durumu ve ĠĢlemleri 31/12/2011 tarihi itibarıyla personel durumu PERSONEL STATÜSÜ ADET MEMUR PERSONEL 85 ĠġÇĠ PERSONEL 116 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 17 MEVSĠMLĠK ĠġÇĠ 11 TOPLAM /12/2012 tarihi itibarıyla personel durumu PERSONEL STATÜSÜ ADET MEMUR PERSONEL 86 ĠġÇĠ PERSONEL 122 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 32 MEVSĠMLĠK ĠġÇĠ 11 TOPLAM 251 Kurumumuzun personel ihtiyacının naklen atama ve sözleşmeli personel yoluyla giderildiği görülmektedir 01/01/2012 tarihinden sonra personel durumunda meydana gelen tüm hareketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 74

76 DeğiĢiklik durumu Adet Emekliye sevk edilen iģçi personel 3 Emekliye sevk edilen memur personel - Açıktan atanan memur 2 Kurum içi yer değiģtirme ve görevlendirmeler Yer değiģtirme - Görevlendirme durumu Adet Müdür kadrosuna ataması yapılan personel sayısı 4 Müdür olarak görevlendirilen porsonel sayısı 2 ġef ve yönetici olarak görevlendirilen personel sayısı - kurum içi görevlendirilen personel sayısı - SözleĢmeli personelin unvan bazında dağılımı 2011 yılı 2012 yılı SözleĢmeli personel ünvanı Adet SözleĢmeli Personel Ünvanı Adet Mühendis 7 Mühendis 10 ġehir Plancısı 1 ġehir Plancısı 3 Mimar 2 Mimar 5 Avukat 1 Avukat 1 Tekniker 5 Tekniker 12 HemĢire 1 HemĢire 1 TOPLAM 17 TOPLAM MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 75

77 Belediyemizde 2012 yılında10 adet mühendis, 3 ad. ġehir plancısı,5 adet mimar, 1 adet avukat, 12 adet tekniker, 1 adet hemģire kadro karģılığı sözleģmeli personel olarak istihdam edilmiģtir ve 2012 yılları karģılaģtırıldığında mühendis, mimar, Ģehir plancısı ve tekniker unvanlarına daha çok ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Geçici Statüde ÇalıĢtırılan (Mevsimlik ĠĢçi) Personel ĠĢlemleri 26/12/2011 tarih ve 737 sayılı teklifimize istinaden Belediye Meclisimizin 03/01/2012 tarih ve 2012/15 sayılı kararıyla geçici iģçi pozisyonunda iģçi çalıģtırma vizesi alınmıģtır. Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetleri Belediyemiz personellerinin eğitimlerine yönelik çalıģmalara esas teģkil etmesi amacıyla müdürlüklerden gelen talepler üzerine Kurum personeline verilecek olan eğitim konuları belirlenerek 2012 yılı eğitim programı kapsamında Kurum Ġçi Eğitim ÇalıĢmaları yapılmıģtır. 1-Yönetici personele yönelik eğitim 2-Zabıta personeline yönelik eğitim 3-Personele yönelik iletiģim eğitimi Ayrıca çeģitli tarihler arasında belediye mevzuatına iliģkin il dıģında yönetici personele yönelik düzenlenen eğitim seminerlerine katılım sağlanmıģtır. ÇalıĢanlarla Yapılan Sosyal Faaliyetler Belediyemizde görev yapan personellerin iģ hayatındaki streslerini bir nebze atabilmek, personellin birbiriyle kaynaģmasını sağlayıp kurum aidiyet bilincini oluģturarak verimliliğini artırmak amacıyla, Belediye BaĢkanımız tarafından Tüm personelimizle yemekli toplantılar düzenlenmiģ Kurum Etik Kurul Faaliyetleri 5176 Sayılı Kanunun gereğince, Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranıģ ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere; Belediyemizde oluģturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu kapsamında personelimize kamu etik kuralları eğitimleri verildi. Stajyerler Öğrenci Ġstihdamı Belediyemizin stajyer ihtiyaçları belirlenerek 2012 yılı içerisinde, lise öğrencilerinden 50, üniversite öğrencilerinden 60 kiģiye, staj imkânı sağlanmıģtır. Aynı zamanda, her ay düzenli olarak kendilerine kiģisel geliģim eğitimleri verilerek geleceğe bakıģlarında farkındalık oluģmasını sağlayacak imkânlar sunulmuģtu 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 76

78 Emeklilik ĠĢlemleri [Kartepe Belediyesi] Belediyemizde görev yapan personellerden emekliliğini dolduran memur ve iģçi personellerimizin iģlemleri, mevcut mevzuat gereğince yapılarak, kurumumuza bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teģekkür edilerek emekliye sevk edilmiģlerdir yılı itibariyle 10 iģçi, 1 memur personelimiz emekli olmuģtur ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her 3 ayda bir düzenli olarak toplantılar yapılmaktadır. Toplantılarda alınan kararlarla iģçilerin daha iyi ve sağlıklı bir ortamda çalıģmaları sağlanmıģtır. ĠĢ kazalarını önlemek ve iģ kazalarına karģı alınacak önlemler hakkında çalıģanlara hizmet içi eğitimler verilmektedir Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri ASKER AĠLE YARDIMI SAYISI 191 GELEN EVRAK SAYISI 681 GĠDEN EVRAK SAYISI 447 BĠMER BAġVURUSU 67 BĠLGĠ EDĠNME BAġVURUSU 29 KAYMAKAMLIK ( BĠLGĠ EDĠNME ) 18 ÖZEL GÜNLERDE GÖNDERĠLEN MESAJ SAYISI (BĠLGĠĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜNE) 35 ÖZEL GÜNLERDE GÖNDERĠLEN ANONS SAYISI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE) 12 ĠġKUR KAYDI YAPILAN VATANDAġ SAYISI 1086 YEREL VE ULUSAL BASINDA ARġĠVLENEN HABER SAYISI 2935 ĠLÇEMĠZĠN TANITIMI AMACIYLA PROGRAM, CANLI YAYIN VE RÖPORTAJ ĠÇĠN ULUSAL VE YEREL BASINDA HAZIRLANAN ÇEKĠM SAYISI Belediyemize, BüyükĢehir Çözüm Masası, kartepe.bel.tr telefon veya Ģahsen talep, Ģikayet ve önerilerini ileten 1531 vatandaģlarımızın müracaatları müdürlüklere iletilip vatandaģımıza geri dönüģ yapılmıģtır. Sosyal Doku adı altında 10 bölgeden 3362 aileye ulaģılıp vatandaģımızın kiģisel bilgileri kayıt altına alınmıģtır. Yazılı, Görsel ve Sanal basına gönderilen haberlerin çekimleri, montajı ve içerik metinleri yazıldı. Kontrolleri yapılıp basın kuruluģlarına ve web sayfamıza yayınlanması için mail gönderildi. Hazırlanan ve dağıtılan CD sayısı Hasta ziyaretleri, hacı ziyaretleri, açılıģlar, bebek ziyaretleri, makama gelen ziyaretçiler, esnaf ziyaretleri, mahalle ziyaretleri, halk bayramlaģmaları, düğün, niģan, ve sünnet cemiyetlerinde vatandaģlarımızın baģkanımızla çekilen 18*24 ebadında çerçeveli fotoğraflar baskı yapılıp 1040 adet vatandaģlarımıza teslim edildi Hasta ziyaretleri, hacı ziyaretleri, açılıģlar, bebek ziyaretleri, makama gelen ziyaretçiler, 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 77

79 esnaf ziyaretleri, mahalle ziyaretleri, halk bayramlaģmaları, düğün, niģan, ve sünnet cemiyetlerinde vatandaģlarımızın baģkanımızla çekilen 10*15 ebadında fotoğraflar baskı yapılıp 1800 vatandaģlarımıza teslim edildi. Gönül Bağı Mağazamızdan Halı, Ütü, Isıtıcı, Elektrik Süpürgesi, Koltuk, Çekyat, Karyola Takımı, ÇarĢaf, Yatak, Yorgan, Yastık, Paspas, Pike takımı, Tül, Perde, Mutfak takımı, Kitap, Okul kıyafeti, Çocuk ve Bebe Kıyafeti, Bebek Karyolası, Oyuncak, Pantolon, Ceket, Mont, Kaban, Etek, Kazak, Hırka, Gömlek, TiĢört, Penye, Takım elbise, Gelinlik, Ayakkabı, Terlik, Seccade, Tülbent, EĢarp, Pijama, Atkı, Atlet, Çanta, Havlu, Sünnet takımı, EĢoftman takımından oluģan malzeme teslim edilmiģtir. 380 aile, 2225 kiģilik, parça eģya Gönül Bağı Mağazamızdan Ġfraziye: 24 koli, YeĢilkent: 150 koli, Ġstasyon: 100 koli, Hacı Halim:70 koli, ġefkatiye: 30 koli, EĢmeahmediye, Avluburun, Karatepe, Sultaniye, Pazarçayırı, Ketenceler, ġirinsulhiye, Serinlik, Nusretiye, Pazarçayırı 275 koli, Ordu Belediyesi 100 koli Toplam :749 koli 2300 aile, 5000 kiģilik, parça eģya teslim edilmiģtir. GIDA VE ÇEġITLI YARDIM MALZEMESI ILETILEN IHTIYAÇLI AILE SAYISI 247 RAMAZAN AYINDA GIDA YARDIMI YAPILAN IHTIYAÇLI AILE SAYISI aile, 7300 kiģilik, parça eģya teslim edildi YARDIM DOSYASI AÇILAN VATANDAġLARIMIZIN SAYISI 108 ZIYARET EDILEN AILE SAYISI (HASTA VEYA IHTIYAÇLI OLDUĞU IÇI) : ADET BROġÜR DAĞITIMI SIRASINDA ZIYARET EDILEN AILE SAYISI: KADIN DERGISI DAĞITIMI ILE ZIYARET EDILEN AILE SAYISI : RAMAZAN AYINDA YARDIMCI OLMALARI IÇIN ZIYARET EDILEN IġYERI SAYISI: 96 BÜLTEN DAĞITIMI SIRASINDA ZIYARET EDILEN ESNAF SAYISI : 888 MASA (3000), DUVAR (4000) TAKVIMI DAĞITIM SIRASINDA ZIYARET EDILEN IġYERLERI SAISI : IġYERLERINE YÖNLENDIRILEN VATANDAġLARIMIZIN SAYISI 1204 CV KAYDI YAPILAN VATANDAġIMIZIN SAYISI 1780 TANITIM VE HEDĠYE AMAÇLI BROġÜR, TAKVĠM, MAGNET, ÇERÇEVE, DĠġMACUNU, BALON, ġapka, BARDAKALTLIĞI, FULAR, KRAVAT, KALEM, SATRANÇ TAKIMI, FOTOĞRAF ALBÜMÜ, DERGĠ VE KĠTAPCIKTAN OLUġAN TANITIM MATERYALLERĠ HALKIMIZA ULAġTIRILMIġTIR TANITIM, BILGILENDIRME VE ISTIġARE AMACIYLA DÜZENLENEN TOPLANTI VE PROGRAMLAR KARTEPE BÜLTENI, KARTEPE ÇOCUK, KARTEPE KADIN, TAKVIM, AJANDA, KITAP, AFIġ, BROġÜR, REHBER, DAVETIYE, BELGE, ETIKET, ÇANTA, KALEM, ÇEKAS, DAKOTA, ARAÇ GIYDIRMESI, SAHNE GIYDIRME, CAM GIYDIRME, YÖNLENDIRME TABELALARI, KUPA, MADALYA VE PLAKET TASARIMLARINDAN OLUġAN, 305 ADET TASARIM TAMAMLANIP MÜDÜRLÜKLERE TESLIM EDILDI. BELEDIYE ÇALIġMALARININ TANITIMI, KUTLAMA, ILAN, DUYURU VE KÜLTÜREL FAALIYETLERININ VATANDAġLARIMIZA AKTARILMASI AMACIYLA LED EKRAN IÇIN HAZIRLANAN 113 ADET TASARIM YAPILDI BELEDIYE ÇALIġMALARININ TANITIMI, KUTLAMA, ILAN, DUYURU VE KÜLTÜREL FAALIYETLERININ VATANDAġLARIMIZA AKTARILMASI AMACIYLA KARTEPE BELEDIYESI INTERNET SAYFASINDA YAYINLANMAK ÜZERE HAZIRLANAN 113 ADET BANNER TASARIMI YAPILDI. BELEDIYE ÇALIġMALARININ TANITIMI, KUTLAMA, ILAN, DUYURU VE KÜLTÜREL FAALIYETLERININ VATANDAġLARIMIZA AKTARILMASI AMACIYLA ILÇEMIZDE BULUNAN 46 ADET BILBORD DA YAYINLANMASI IÇIN HAZIRLANAN 113 ADET TASARIM YAPILDI RAMAZAN AYINDA GIDA YARDIMI YAPILAN ĠHTĠYAÇLI AĠLE SAYISI 2691 GIDA VE ÇEġĠTLĠ YARDIM MALZENESĠ ĠLETĠLEN ĠHTĠYAÇLI AĠLE SAYISI 246 YARDIM DOSYASI AÇILAN VATANDAġIMIZIN SAYISI 108 ZĠYARET EDĠLEN AĠLE SAYISI 46 aile ZĠYARET EDĠLEN ĠġYERĠMĠZĠN SAYISI MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 78

80 TANITIM, BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE AMACIYLA DÜZENLENEN TOPLANTI VE PROGRAMLA ( 38 adet ) 1) Kartepe Kitabının Tanıtım Toplantısı 2) 15 Nisan Pazar NFK Kültür Merkezinde 3 Yıllık Belediye ÇalıĢmalarının Anlatıldığı. Bilgilendirme Toplantısı 3) 07 Nisan Cumartesi Günü Değerlendirme Toplantısı 4) 08 Mart PerĢembe Günü Gren Park Otelde Muhtarlar Toplantısı 5) 11 Temmuz ÇarĢamba,Saat: 09.00' Da Serender Park' Da Cami Dernek BaĢkanları ve Kuran Kursu Hocalarımızla ĠstiĢare Toplantısı 6) 11 Temmuz ÇarĢamba Günü, Saat: 18.00' de Serindağ Restaurant'da Muhtarlarımızla ĠstiĢare Toplantısı Yapıldı. 7) 13 Mart Salı Kadınlar Günü Programı 8) 14 Mayıs, Cuma Günü, Nfk'd Yapılacak Gıda Güvenliği Konulu Toplantısı 9) 18 Mayıs Cuma Günü Gıda Hijyeni Programı 10) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlik Program (Ben Çocuğum Halarım Var) 11) 20 Mayıs Pazar Günü Berber Ve Kuförlerle istiģare toplantısı 12) 23 Nisan Programı Ġçin Acaristan Ve Gürcistan'dan Gelen Çocukların Ġlçemizde Konuk Edildi 13) Çocuk Meclisi Ve Muhabir Öğrencilerle Toplantı Yapıldı 14) Anneler Günü Programı 15) Basın Mensupları Ġçin Su-Kay Tesislerinde Verilen Kahvaltılı Toplantıda 30 Basın Menubu Davet Edildi. 16) Berberler Odası BaĢkanı Ve Ġlçemizdeki Üyeleriyle Yapılan Toplantı 17) BroĢür Dağıtım Eibi Kahvaltılı Toplantı Programı 18) BroĢür Dağıtım Ekibi Yemekli Topllantı Programı 19) Çocuk Meclisi Ve Muhabir Öğrenciler Ġçin MaĢukiye Sanat Köyünde Götürülerek Kukla Yapımı Öğretildi. 20) Dünya ÇalıĢan Gazeteciler Günü Kutlama Programı Ġçersinde ÇağdaĢ Kocaeli Gazetesi ÇalıĢanları Ġle Green Parkta Yemek Düzenlendi. 21) Gıda Hijyeni Eğitimi Ġçin Ġhsaniye Myo Ġle GörüĢüldü 18 Mayıs 2012, Saat: Da Toplantı Yapıldı 22) Kadın Meclisimizle OrtaklaĢa Huzurevi Sakinleri Ġle Yapılacak Programın Organizasyonu Yapıld. 23) Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Ve Kent Konseyinin OrtaklaĢa Düzenlediği Gıda Hijyeni Eğitimi Konulu Toplantı Yapıldı. 24) Kent Konseyi BaĢkanı, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi Ve Çocuk Meclisi' Nin 08 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla, Cumartesi Günü Saat: Da Yamaç Restaurant'da Yapılacak Toplantısı Ġçin Meclis BaĢkanları Aranıp Davet Edildi Ve Toplantı GerçekleĢtirildi. 25) Kent Konseyi Kadın Meclisi Ġçin Düzenlenen Safranbolu Gezisi 26) Kent Konseyi Ve Ġhsaniye Myo Ġle Gıda, Hijyen Konulu Toplantı Düzenlendi 27) Kent Konseyinin "Gıda Hijyeni" Projesi Ve Gençlik Meclisinin Ġyes Projelerini Ġçeren Toplantı Yapıldı. 28) Kurban Bayramının 2.Günü eģme, Uzuntarla, Acısu, MaĢukiye Bölgelerinde Çocuk Eğlence Programı 29) Kurban Bayramının 3.Derbent, Arslanbey, Arslanbey Atakent, Suadiye Bölgelerinde Çocuk Eğlence Programı 30) Kurban Bayramının 4. Günü Ulus Pazarı, YeĢilkent, Köseköy, SarımeĢe Bölgelerinde Çocuk Eğlence Programı 31) Marka Projesi Doğrultusunda Çevre Müdürlüğü Ve Kent Konseyi' nin Geri DönüĢüm Sergisi Yapıldı. 32) Pazarcı Esnafıyla ĠstiĢare Toplantısı 33) Pazarcılar Odası BaĢkan Ve Pazarcı Esnafımızla ĠstiĢare Toplantısı Yapıldı. 34) Satranç Turnuvası 35) Ġlçemizdeki sorunlarla ilgili muhtarlarımızla NFK da 2 defa istiģare toplantısı yapıldı. 36) Dünya ÇalıĢan Gazeteciler Günü Kutlama Programı Ġçersinde Bizim Kocaeli Gazetesi ÇalıĢanları Ġle Likarba da Yemek Düzenlendi. 37) 23 Nisan dolayısıyla Acaristan, Gürcistan ve Belarustan gelen 250 minik öğrencimiz konuk edildi. 38) STK larla yapılan istiģare toplantısı 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 79

81 2-İMAR HİZMETLERİ İmar Planı Çalışmaları Harita ve Etüt İmar Birimince ; 600 adet resmi imar durumu düzenlenmiş olup, 1304 adet yazılı imar durumu, 241 Adet temel üstü vizesi, 152 adet vaziyet planı onayı, 154 adet plankote ve yarı aplikasyon 179 adet ihdas-tevhid-ifraz dosyası kontrolü yapılarak encümene havalesi, 6 adet 121,97 ha alanda 18. Madde uygulaması ve yaklaşık 1500 vatandaşa sözlü imar bilgisi verilmiştir. Yapı Kontrol Hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzün Yapı Kontrol Birimince ; Kartepe İlçe Sınırları içersinde kaçak ( ruhsatsız ) ve ruhsat eklerine aykırı 40 adet dosya incelemeler neticesinde fotoğraflanarak tespit edilmiş yapı tespit tutanağı hazırlanarak, yapı tatil zaptı tutulmuştur. Kartepe İlçe Sınırları içersinde kaçak ( ruhsatsız ) ve ruhsat eklerine aykırı 40 adet dosya içersinden 2 dosya hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılmıştır. Kartepe İlçe Sınırları içersinde kaçak ( ruhsatsız ) ve ruhsat eklerine aykırı 6 adet dosya içersinden 6 dosya aykırılık düzeltilerek ruhsata bağlanmıştır. Kartepe İlçe Sınırları içersinde kaçak ( ruhsatsız ) ve ruhsat eklerine aykırı 40 adet dosya içinden 9 dosyaya yıkım kararı çıkarılmıştır. Kartepe İlçe Sınırları içersinde kaçak ( ruhsatsız ) ve ruhsat eklerine aykırı 40 adet dosya içersinden 13 adet dosyanın para cezası verilmesi için belediyemiz encümenine sevk edilerek ruhsata bağlanması yada aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilmiştir. Kartepe İlçe Sınırları içersinde kaçak ( ruhsatsız ) ve ruhsat eklerine aykırı 40 adet dosya içersinden 18 adedine 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununa göre şantiye şefi istifası yada kapanan Yapı Denetim Firması sebebiyle mühürleme işlemi yapılmıştır. Kartepe Belediyesi ilçe sınırları içersinde 58 hafriyat dosyası için gerekli izin yer gösterilerek verilmiştir. İlçe sınırlarımız içersinde 445 adet güncel Yapı Denetimli, 492 Adet de fesihli dosya bulunmakta olup, toplam 885 adet hak ediş onayı verilmiştir. Kartepe İlçe sınırlarımız içinde orta hasarlı olarak belirlenen yapılardan 60 adedine onarım güçlendirme yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 80

82 Zemin Deprem İnceleme Hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzün Zemin Deprem İnceleme Birimince; Kocaeli İli, Kartepe İlçesi Kartepe Belediyesi sınırları içinde 2012 yılı boyunca arasında 227 adet zemin ve temel etüt saha arazi çalışma kontrolleri yapılmış, 280 adet ruhsat başvuru dosyasındaki zemin rapor sonuçları incelenmiştir. 312 adet de Zemin durum belgesi verilmiştir. Proje Kontrol Ruhsat ve İskan Hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzün Proje Kontrol Ruhsat ve İskan Birimince; Müdürlüğümüzce toplam 456 adet Yapı Ruhsatı onaylanmıştır. Bunlardan 280 Adet Yeni Yapı ruhsatı, 84 Adet Yenileme, 23 Adet Kat İlavesi, 17 Adet tadilat ruhsatı, 30 adet yeniden ruhsatı, 13 adet kullanım değişikliği ve 9 adet te Yapı Denetim Devir Ruhsatı verilmiştir. 7 Adet Sığınak projesi kontrolü yapılmıştır. Müdürlüğümüze 316 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi onayı verilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze 6083 adet evrak girişi yapılmış, 4072 adet evrak çıkışı olmuştur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu na göre Kat irtifakı veya Kat Mülkiyeti proje onayı için 514 adet bağımsız bölüm için müracaat alındı ve imza ve mühür işlemi yapıldı. 1 adet Asansör Yönetmeliğine uygun proje incelenerek işletme ruhsatı hazırlanmıştır. Emlak İstimlak Hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzün Müdürlüğümüz Emlak İstimlak Birimince;Toplam 42 Adet hisseli parselde 3977,36 m2 belediye hissesi satışı gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 455,67 m2 lik bölümün bedeli kapanan belediyelere ödenmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. 200 m2 si Hazineye hibe edilmiştir. 542,26 m2 si KOP hisseleri ile trampa edilmiş ve toplam ,00TL gelir elde edilmiştir. 4 adet toplam 2521,06 m2 alana sahip taşınmazın satışı gerçekleştirilerek ,00 TL gelir sağlanmıştır. 2 adet tam parselin ( 1672,18 m2) Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri yapılmıştır. 9 adet ihdas işlemi yapılmış ,60 TL gelir elde edildi. Uzuntarla Belediye Binasının tahsisi kaldırıldı. 18 adet işyeri kiralama ihalesi yapıldı. 1 adet işyeri yapım ihalesi yapıldı. 2 adet baz istasyonu kiralama ihalesi gerçekleştirildi TL gelir edildi. Mülkiyet Tapu Kütüklerinden 120 adet haciz terkini yapıldı. Bedel Tespit Komisyonu 40 kez toplandı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 81

83 Kent Estetiği Hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün Kent Estetiği Birimince; Belediyemiz sınırları içinde Köseköy- Leyla Atakan Caddesi üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa Güzel Güzel kentim Projesi kapsamında cephe iyileştirme projesi gerçekleştirildi. Köseköy- Leyla Atakan Caddesi üzerindemevcut dükkanlarda ahşap platform tabela üzerine krom harfli olmak şartı ile tabela standartı getirildi. Köseköy Yürüyüş yoluna paralel mevcut yapılarda ve Suadiye Mesudiye ile Çepni Mahallesinde dış cephe iyileştirme projesi gerçekleştirildi. Bunların yanında toplam 292 adet ruhsat başvuru dosyalarında dış cephe görünümleri onayı gerçekleştirildi. 3-ÇEVRE HİZMETLERİ Çevre Koruma Çalışmaları 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ; 9207 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar çalışmalar genel olarak; -Yönetmeliklere bağlı olarak oluşabilecek olumsuzlukların tespiti ve bertarafını sağlamak, işyerlerinin denetimi yapılarak faaliyetleri sırasında oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili önlemler aldırmak; -Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaları yapmak; 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 82

84 -Çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü faaliyeti belirleyerek, olumsuz etkilerinin kontrolünü sağlayarak, azaltılması veya bertarafı için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulaması, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak, ölçüm yapmak/yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek; -Ayrıca İlçe sakinlerine ve özellikle öğrencilerde çevre bilincinin oluşturmasını sağlamak için çalışmalar yapılmaktır. Çevrenin korunması çalışmaları kapsamında 2011 yılında yürütmüş olduğumuz faaliyetler ise çevresel kirliliğin önlenmesi içinçevresel Gürültü Kontrolü,Görüntü Kirliliğinin Tespiti ve Giderilmesi, Hava Kirliliği Kontrolü;Atık Yönetimi ile ilgili Hafriyat ve İnşaat Atıkları Yönetimi,Bitkisel Atık Yağların Kontrolü; Çevre Bilincini Geliştirme Çalışmaları olmuştur. Denetim faaliyetleri 1- Belediye sınırları dâhilinde çevre sağlığını tehdit eden iģyerleri ile ilgili gerekli kontrol ve iģlemler yapılmaktadır. 2-ĠĢyerlerinde yasal gürültü sınırlarına uyulup uyulmadığının kontrolü yapılmaktadır. 2- Çevre sağlığı ve gürültü kirliliği ile ilgili Ģikâyetler incelenmekte ve gerekli kurumlarla ilgili yazıģmalar yapılmaktadır. 3- Mevcut sınırlar dıģına çıkan ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen mesken ve iģyerleri hakkında gerekli yasal iģlemler yapılmaktadır. Denetim faaliyetleri Belediye sınırları dâhilinde çevre sağlığını tehdit eden iģyerleri ile ilgili gerekli kontrol ve iģlemler yapılmaktadır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 83

85 4- ĠĢyerlerinde yasal gürültü sınırlarına uyulup uyulmadığının kontrolü yapılmaktadır. 5- Çevre sağlığı ve gürültü kirliliği ile ilgili Ģikâyetler incelenmekte ve gerekli kurumlarla ilgili yazıģmalar yapılmaktadır. 6- Mevcut sınırlar dıģına çıkan ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen mesken ve iģyerleri hakkında gerekli yasal iģlemler yapılmaktadır. GERĠ GÖNÜġÜM FAALĠYETLERĠ 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 84

86 Tablo: 2012 yılı toplanan geri dönüģebilir atık miktarları AY/2012 AMBALAJ (KG) ATIK PĠL (KG) E- ATIK (KG) Ö.T.L. (KG) B.A.Y. (L) OCAK 989, ġubat 950, MART 889,000 17, ,5 NĠSAN 1395, MAYIS 1290, , HAZĠRAN 1470,500 8,5 0 20,740 0 TEMMUZ 1559, , AĞUSTOS 1590, ,720 0 EYLÜL 1480, ,340 0 EKĠM 1390,000 38, KASIM 1304, ARALIK 1110,106 24,5 0 3, TOPLAM B.A.Y : Bitkisel Atık Yağ E-ATIK: Elektronik Atık Ö.T.L. : Ömrünü TamamlamıĢ Lastikler Eğitim Faaliyetleri Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan esnafa geri dönüģüm ve sanayi atıkları konularında eğitimler verildi MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 85

87 Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan 35 adet ilköğretim, lise, yüksekokul, komek kursları, halk eğitim kursları gibi eğitim ve öğretim kurumlarında geri dönüģebilir atıkların toplanması ve geri dönüģümünün sağlanması ile ilgili eğitimler verildi. Bu kapsamda okullarda toplam 4800 öğrenciye, Komek ve Halk Eğitim Kurslarında da 430 kursiyere eğitim verildi. Diğer Hususlar Eğitim öğretim yılında Kocaeli genelinde okullar arası yapılan atık pil toplama kampanyasında kg atık pil toplanarak il genelinde altıncı olduk MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 86

88 Ġl genelinde yapılan atık pil kampanyası sonucunda toplanan pillerin listesi YILI ATIK PĠL KAMPANYASI TOPLANAN MĠKTARLAR(ĠLÇELER) ĠLÇELER NÜFUS TOPLANAN MĠKTARLAR KĠġĠ BAġI TOPLANAN MĠKTAR (GR) DERĠNCE , GÖLCÜK , ĠZMĠT , DARICA , KÖRFEZ , KARTEPE , ÇAYIROVA , KANDIRA , KARAMÜRSEL , BAġĠSKELE , GEBZE , DĠLOVASI , TOPLAM , adet yeni konteyner eskileri ile değiģtirildi. Ayrıca tamir ve bakım ekibi kurularak tamiratı yapılabilecek konteynerler yerinde tamiri yapıldı. Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan konteyner sayısı 460 a, iç mekân ofis kutu sayısı ise 4480 e ulaģtı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 87

89 3- Haziran Dünya Çevre Günü nedeni ile baģlatmıģ olduğumuz Plastik Kapak Toplama Kampanyasına ilçemizde bulunan Ġlköğretim Okulları ve vatandaģlarımızın katılımı ile toplanan Plastik Kapakların satıģı sonucunda alınan Engelli Arabaları, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde ihtiyaç sahibi vatandaģlarımıza Belediye BaĢkanımız Sayın ġükrü KARABALIK ın da katılımı ile verildi MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 88

90 Plastik Kapak Kampanyasında öğrenci ve vatandaģlarımız 740 Kg. Plastik Kapak topladılar. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde yapılan törene ait fotoğraf. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeni ile 17 Ağustos ĠÖO öğrencileri ile birlikte çevre temizliği yapılarak öğrencilerin çevre kirliliği konusunda bilgilendirilmeleri sağlandı 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 89

91 4- Ġlçemiz genelinde bulunan muhtarlıklara, okullara, site yönetimlerine toplam 96 adet 50 lt kapasiteli bitkisel atık yağ toplama bidonu bırakılmıģtır. 5- Kartepe ilçesinde bulunan sitelerde yapılan çalıģmada 547 konuta ulaģılarak e-atık hakkında bilgilendirme yapılmıģ, broģür ve çeģitli hediyeler dağıtılmıģtır. 6-5 Haziran Dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında Köseköy Ġstasyon Mah. MeĢelik parkında öğrencilere ve vatandaģlara yönelik piknik düzenlenmiģtir. ĠzaydaĢ ın gezici otobüsünün de katıldığı piknikte katılımcılara temiz çevre konusunda bilgiler verilmiģtir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 90

92 7- Engelli vatandaģlarımıza yardımcı olabilmek adına her renk kapak toplama kampanyası baģlattık. Bu konuda duyarlı vatandaģ ve öğrencilerimizin toplamıģ olduğu plastik kapaklar ile 2012 yılında 3 adet büyük boy 2 adette öğrencilere olmak üzere toplam 5 adet engelli sandalyesi alarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 91

93 8- Ġlköğretim öğrencilerine istekleri doğrultusunda ĠzaydaĢ gezileri düzenlendi. 9- Bediyemize ait araçlarda oluģan atık motor yağlarının çevreye zarar vermeden toplanıp bertarafını sağlamak amacı ile atık motor yağ toplama tankını faaliyete geçirdik yılında e-atık kapsamında toplam 699 kg e-atık toplanarak çevre kirliliğine sebep olmayacak Ģekilde bertarafı yapılmıģtır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 92

94 11-Ġlçemiz sınırları içerisinde sözleģme yaptığımız lisanslı Geri DönüĢüm firmaları ile düzenli olarak her ay genel değerlendirme toplantısı yapılmaktadır yılında da yapmıģ olduğumuz toplantılarda Çevre Hurda Kağıtçılık Ltd. ġti. ile Kocaeli Atık Ürünleri Ltd. ġti. Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çevre Müdürlüğü, Belediyemiz Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzün ortaklaģa yapmıģ olduğu değerlendirme toplantısında Geri DönüĢüm Konteynerlerinin düzenli toplanması, tamiratlarının yapılması ve yıkanarak temizlenmesi konusunda ortak karara varıldı. OrtaklaĢa yapmıģ olduğu değerlendirme toplantısında Geri DönüĢüm Konteynerlerinin düzenli toplanması, tamiratlarının yapılması ve yıkanarak temizlenmesi konusunda ortak karara varıldı yılında Marka ile birlikte Ev Hanımlarının Evsel Atıkların Kaynağında AyrıĢtırılarak Toplanması konusunda Eğitim Projesi gerçekleģtirildi. Projeye Köseköy kalıcı Konutlarda yaģayan hanımlara Köseköy Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde seminer verilerek baģlandı. Daha sonra kapı kapı dolaģılarak poģet ve ofis kutusu dağıtımı yapılarak hanımlara bilgilendirme yapıldı. Çevre Düzenlemesi ve YeĢil Alan ÇalıĢmları Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çevre düzenlemesi çalıģmaları kapsamında yeni yeģil alan ve çevre düzenlemesi çalıģmalarını, mevcut yeģil alanların ve parkların bakım-onarımlarını yaparken Ģehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz, vb) de kullanmıģtır. Parklarda temizlik, sulama, budama ve form verme, bitki hastalıkları ile mücadele çocuk oyun grupları bakım onarım ve montaj, süs havuzları, doğal görünümlü Ģelale yapılması bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatıların tamir ve bakımı gibi çalıģmaları da gerçekleģtirmiģtir. 1.ACISU FATĠH SULTAN MEHMET PARKI - Toplam Alan-5660m2 - YeĢil Alan-2400m2 - Meydan-370 m2 - Süs Havuzu- 75 m2 - Mini Futbol Sahası-450m2 - Basketbol Sahası-210m2 - Anfi Tiyatro-105m2 - Çocuk Oyun Alanları-180m2 - Aletli Spor Alanı-70m2 - Dekoratif Beton Duvar-130m 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 93

95 - Maliyet: ,00TL 2-EġME MESCĠTĠ - Toplam alan: 50 m² - Mescit Alanı: 40 m² - 10 m² giriģ verandası - 1 bayan 1 bay mescidi - 1 bayan Ģadırvanı - Malzeme: Çelik konstrüksiyon üzeri ahģap lambri kaplama 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 94

96 3-SAPANCA GÖLÜ KUZEY BATI UCU 1. ETAP ÇEVRE DÜZENLEMESĠ - Toplam Alan-5800m2 - YeĢil Alan-4900m2 - Destek Binası-70m2 - AhĢap YürüyüĢ Yolu-765m2 - Gözlem Kuleleri: 3 adet - Maliyet: ,00TL 4- RAHMĠYE PINARBAġI PARKI - -Toplam alan: m2 - -Toplam yeģil alan: 9700m2 - -Futbol sahası: 1450 m2 suni çim - -Basketbol sahası:310 m2 - -Çocuk oyun alanı: 200m2 - -Aletli spor alanı: 77 m2 - -YürüyüĢ yolu: 260m - -KoĢu parkuru: 425m 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 95

97 5- SARIMEġE KIZILCIK MAHALLESĠ MESĠRE ALANI - Toplam Alan-13500m2 - YeĢil Alan-8700m2 - Çocuk Oyun Alanları-317m2 - Aletli Spor Alanı-62m2 - Oturma Alanları-232m2 - KoĢu Parkuru-705m - Sert Zemin-2780m2-21 Araçlık Otopark - YaklaĢık Maliyet: ,00TL Startejik Uyarınca 2012 Yılı Sonu Ġtibariyle Mevcut Tüm Parkların Bakımları Yapılarak Donanım Eksikleri Tamamlanması Oranı PARK BAKIMLARI; BAKIMI YAPILAMAYAN PARKLAR; 30; 24% PARK BAKIMLARI PARK BAKIMLARI; BAKIMI YAPILAN PARKLAR; 96; 76% BAKIMI YAPILAN PARKLAR BAKIMI YAPILAMAYAN PARKLAR 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 96

98 Stratejik Uyarınca 2012 Yılı Sonu Ġtibariyle Yeni Prestij Park Yapım Oranı PRESTİJ PARK YAPIMI PRESTİJ PARK YAPIMI; YAPIMI TAMAMLANAMA YAN PRESTİJ PARKLAR; 1; 33% PRESTİJ PARK YAPIMI; YAPIMI TAMAMLANAN PRESTİJ PARKLAR; 2; 67% YAPIMI TAMAMLANAN PRESTİJ PARKLAR YAPIMI TAMAMLANAMAYAN PRESTİJ PARKLAR Staretejik Uyarınca 2012 Yılı Sonu Ġtibariyle 30 Yeni Park Veya Rekreasyon Alanı Yapım Oranı PARK VE REKREASYON ALANI YAPIMI; YAPIMI TAMAMLANA MAYAN PARKLAR; 4; 57% PARK VE REKREASYON ALANI YAPIMI PARK VE REKREASYON ALANI YAPIMI; YAPIMI TAMAMLANAN PARKLAR; 3; 43% YAPIMI TAMAMLANAN PARKLAR YAPIMI TAMAMLANAMAYAN PARKLAR Çevre Düzenlemesi Ve YeĢil Alan ÇalıĢmalarımızın Gene l Performans Durumu 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 97

99 PERFORMANS TABLOSU; GERÇEKLEŞTİRİLE MEYEN HEDEFLER; 114; 38% PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS TABLOSU; GERÇEKLEŞTİRİLE N HEDEFLER; 186; 62% GERÇEKLEŞTİRİLEN HEDEFLER GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN HEDEFLER Temizlik Hizmetleri ve Atık Yönetimi 1 - Ġlçemizde evsel atıkların toplanması ve nakliġlçemizde evsel atıkların toplanması ve nakli Müdürlüğümüz kontrolünde Çevre ĠnĢaat Temizlik Tic.Ltd.ġti tarafından 8 adet sıkıģtırmalı araç ile iki vardiya düzeninde yapılmaktadır. Ġlçemizde ortalama günlük 93 ton, aylık ton, yıllık Ton çöp toplanmıģtır. Ġlçemizde yıl içerisinde toplam 100 adet de Askılı çöp sepeti dağıtımı yapılmıģtır. Ġlçemizde yıl içerisinde toplam 1100 adet 120 litrelik plastik çöp kovaları dağıtılmıģtır. Ġlçemizin muhtelif mahallerine 100 adet 770 litrelik plastik çöp konteyneri dağıtıldı. Ġlçemizin muhtelif mahallerine 800 litrelik 172 adet Galvaniz çöp konteyneri ve 400 litrelik 60 adet Galvaniz çöp konteyneri dağıtıldı yılsonunda 5675 adet olan konteyner sayımız 2012 sonunda 5512 ye dönüģmüģtür MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 98

100 2-.Ġlçemizde moloz toplama çalıģmaları ve nakli Ġlçemizde molozların toplanması ve nakli Müdürlüğümüz kontrolünde Çev. ĠnĢ. Tem. Tic.Ltd. ġti. tarafından 3 adet açık kasa araç ile düzenli olarak yapılmaktadır. Ġlçemizde günlük 35 ton aylık 1068 ton ve yıllık olarak yaklaģık ton moloz toplanmıģtır. 3-Yıkama çalıģmaları Ġlçe genelinde tüm mahallelerde ana arterler, caddeler ve sokaklar 3 adet arazözle periyodik olarak ekipler tarafından tazyikli su ile yıkanmaktadır. Ġlçemizde haftalık olarak kurulan 17 adet Pazar yerinin temizlenmesi ve tazyikli su ile yıkanması düzenli olarak yapılmıģtır. Ġlçemizdeki temizlik çalıģmalarında günlük 3 tankerden 83 ton, aylık 135 tankerden 2531 ton ve yıllık olarak ortalama 1629 tankerden ton su kullanılmıģtır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 99

101 4-Süpürme çalıģmaları Ġlçemiz genelinde 3 adet süpürme aracı (biri traktör süpürge) ile tüm mahallelerde ana arterler ve ana arter statüsünde olan caddeler süpürge araçları ile süpürülmek 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 100

102 5-Alan temizliği Ġlçemiz belirli noktalara bırakılan 19 el süpürgeli personel ile sabah 07:0den 16:00 ya kadar ana caddeler, ara sokaklar ve camiler ile okul bahçelerinin süpürülmesi iģi yapılmaktadır. 6-Ġlaçlama çalıģmaları a) Zararlı tüm haģerelere karģı resmi kurumlar, okullar ve binalarda ilaçlama çalıģmaları yapılmaktadır. Ayrıca talep halinde vatandaģlara ait konutlarda haģarata karģı ilaçlama çalıģmaları yapılmıģtır. b) Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ile iģbirliği yapılarak vektörel ilaçlama yapılmaktadır. 7-Tamir-bakım ve boya iģleri Ġlçemizde bulunan konteynerden 704 adet çöp konteyneri tamir edilmiģ ve boyanarak hizmete sunulmuģtur MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 101

103 8-Resmi Kurum, okul ve ibadethanelerin temizliği Bölgemizde bulunan 5 Anaokulu, 34 Ġlköğretim okulu, 10 adet lise, 9 adet MYO ve 1 adet Y.O. ile 73 adet cami ve 36 adet Kuran Kursunun genel temizlik çalıģmaları periyodik olarak yapılmıģtır. 9-Genel Temizlik ÇalıĢmaları Tören, etkinlik ve festivallerin düzenleneceği alanların ön hazırlık ve genel temizlik çalıģmaları yapılmıģtır. Kar, sel vb. gibi doğal afet durumlarında araç gereç ve personel olarak diğer birimlere destek sağlanmıģtır. Müdürlüğümüzde 95 adet kül kovası hazırlanarak kıģın plastik konteynerlere ateģ ve kül atılmasının önlenmesi sağlanmıģtır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 102

104 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 103

105 10- Konteyner Dezenfeksiyonu Konteyner dezenfeksiyon aracı ile konteynerlerin temizliği yapılmaktadır. Bu sayede koku problemi ortadan kalkmıģ ve hijyen sağlanmıģ olmaktadır. 4.YAPIM ĠġLERĠ VE YATIRIM YÖNETĠMĠ Yol Altyapı ve Üstyapıları Giden Evrak Kaydı YapılmıĢtır Gelen Evrak Kaydı YapılmıĢtır. 3- Cemiyetler için 99 Adet Araç Tahsis Dilekçesi Kabul EdilmiĢtir. Stratejik 11.1 Kartepe ilçesinin alt yapı ve üst yapısını tamamlamak 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 104

106 Arslanbey Orta Mahalle Birlik Caddesine asfalt serimi çalıģması tamamlandı mt uzunluğunda 8 mt geniģliğindeki yola 3888 ton asfalt serildi. Uzunçiftlik Bahçelievler Mahallesi KemalpaĢa Caddesi Asfalt Serim ĠĢi Tamamlandı. 550 mt uzunluğunda 11 mt geniģliğindeki yola 1452 ton asfalt serildi. Köseköy Ġstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi Asfalt Serim ĠĢi Tamamlandı. 350 mt uzunluğunda 10 mt geniģliğindeki yola 1260 ton asfalt serildi MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 105

107 KARTEPE'DE ASFALT YAPILAN CADDE VE SOKAKLAR MAHALLE ADI NO CADDE VE SOK. UZUNLUK GENĠġLĠK ASFALT(TON) CUMHURĠYET 1 ġehġt TURGUT ÇĠÇEK CADDESĠ ĠSTASYON 2 SANAYĠ CADDESĠ ARSLANBEY ORTA 3 BĠRLĠK CADDESĠ BAHÇELĠEVLER 4 KEMALPAġA CADDESĠ KIZILCIK 5 AKKIġLA SOKAK PETROL 6 DEMĠRÖZ SOKAK SOKAK ADEDĠ UZUNLUK ASFALT KARTEPE 6 cadde ve sokak 2780 METRE 7575TON EĢme Yeni EĢme Mahallesi Kurtalan Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 175 mt uzunluğunda 5,4 mt geniģliğindeki yola 945 m² parke 350 mt Bordür kullanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 106

108 EĢme Yeni EĢme Mahallesi Avanos Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 100 mt uzunluğunda 5 mt geniģliğindeki yola 500 m² parke 200 mt Bordür kullanıldı. EĢme Yeni EĢme Mahallesi Özbek Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 102 mt uzunluğunda 5 mt geniģliğindeki yola 510 m² parke 204 mt Bordür kullanıldı. EĢme Yeni EĢme Mahallesi Göl Yolu Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 275 mt uzunluğunda 6 mt geniģliğindeki yola 1650 m² parke 550 mt Bordür kullanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 107

109 Suadiye Orta Mahallesi Atılay Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 250 mt geniģliğindeki yola 1500 m² parke 500 mt Bordür kullanıldı. uzunluğunda 6 mt Arslanbey Rahmiye Mahallesi Önder Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 235 mt uzunluğunda 6 mt geniģliğindeki yola 1410 m² parke 470 mt Bordür kullanıldı. Arslanbey Rahmiye Mahallesi Müderris Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 225 mt uzunluğunda 8 mt geniģliğindeki yola 1800 m² parke 450 mt Bordür kullanıldı. Arslanbey Rahmiye Mahallesi NeĢe Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 210 mt uzunluğunda 6 mt geniģliğindeki yola 1260 m² parke 420 mt Bordür kullanıldı. Arslanbey Rahmiye Mahallesi Düzler Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 190 mt uzunluğunda 6 mt geniģliğindeki yola 1140 m² parke 380 mt Bordür kullanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 108

110 Arslanbey Rahmiye Mahallesi Meltem Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 150 mt uzunluğunda 6 mt geniģliğindeki yola 900 m² parke 300 mt Bordür kullanıldı. Arslanbey Rahmiye Mahallesi Elit Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 120 mt uzunluğunda 6 mt geniģliğindeki yola 720 m² parke 240 mt Bordür kullanıldı. Arslanbey Rahmiye Mahallesi Emrah Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 75 mt uzunluğunda 6 mt geniģliğindeki yola 450 m² parke 150 mt Bordür kullanıldı. Arslanbey Rahmiye Mahallesi Kaman Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 185 mt uzunluğunda 7 mt geniģliğindeki yola 1295 m² parke 370 mt Bordür kullanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 109

111 Köseköy Ġstasyon Mahallesi Manolya Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 345 mt uzunluğunda 6.4 mt geniģliğindeki yola 2208 m² parke 690 mt Bordür kullanıldı. Köseköy Ġstasyon Mahallesi SarmaĢık Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 345 mt uzunluğunda 6.4 mt geniģliğindeki yola 2208 m² parke 690 mt Bordür kullanıldı. Uzunçiftlik Emek Mahallesi Akhisar Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 105 mt uzunluğunda 10 mt geniģliğindeki yola 1050 m² parke 210 mt Bordür kullanıldı. Uzunçiftlik Emek Mahallesi Orhangazi Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 140 mt uzunluğunda 10 mt geniģliğindeki yola 1400 m² parke 280 mt Bordür kullanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 110

112 Uzunçiftlik Atakent Mahallesi Sezen Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 105 mt uzunluğunda 7 mt geniģliğindeki yola 735 m² parke 210 mt Bordür kullanıldı. Derbent Marmara Mahallesi Sevgi Sokak Parke Yol Yapım ĠĢi Tamamlandı. 120 mt uzunluğunda 8 mt geniģliğindeki yola 995 m² parke 300 mt Bordür kullanıldı. KARTEPE'DE PARKE YAPILAN YOLLAR MAHALLE ADI NO CADDE VE SOK. UZUNLUK GENĠġLĠK PARKE(M2) BORDÜR(M) HASANPAġA 1 BAġTÜRK SOKAK AYÇĠÇEĞĠ SOKAK PETROL 3 AYDEMĠRSOKAK AYBAHAR SOKAK BARIġÇI SOKAK EMEK 6 AKHĠSAR SOKAK ORHANGAZĠ SOKAK AYKANAT SOKAK YOK ATAKENT 9 NURDAN SOKAK NĠHAN SOKAK SEZEN SOKAK GÖKSUN SOKAK AYKIZ SOKAK TEPECĠK 14 NAMIK KEMAL CADDESĠ UĞUR SOKAK TURGUT REĠS CADDESĠ EMRE SOKAK MANOLYA SOKAK ĠSTASYON 19 SARMAġIK SOKAK ZAMBAK SOKAK ġüheda SOKAK AKDAĞ CADDESĠ YELKEN SOKAK ATAR SOKAK HACI HALĠM 25 BUSEM SOKAK HELAL SOKAK NARENCĠYE SOKAK KÖġK SOKAK MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 111

113 29 TAġOVA SOKAK ÇOġKUN SOKAK ECEM SOKAK KANDĠL SOKAK DUMLUPINAR 33 ÖZSOY SOKAK YENĠEġME MAH. ESKĠ EġME MAH. RAHMĠYE 34 HANLI SOK GÖL YOLU SOKAK ÖZBEK SOK KURTALAN SOK GÖKDAĞ SOK AVANOS SOKAK EREL SOK DOĞANAY SOK KONAK SOK AKġEHĠR SOK BOZDEMĠR SOKAK NECATĠ KOCAAĞAÇ SOK ÖNDER SOKAK MÜDERRĠS SOKAK NEġE SOKAK DÜZLER SOKAK MELTEM SOKAK ELĠT SOKAK EMRAH SOKAK KAMAN SOKAK SUADĠYE ORTA 54 ATILAY SOKAK MARMARA 55 SEVGĠ SOKAK KARTEPE 55 ADET CADDE VE SOKAK 9636 METRE M² MT Arslanbey Orta Mahallesi Birlik Caddesi Yaya Kaldımı Yapım ĠĢi Tamamlandı. 850 mt uzunluğunda 2 mt geniģliğindeki kaldırıma 995 m² parke 300 mt Bordür kullanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 112

114 MaĢukiye Çınarlı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yaya Kaldımı Yapım ĠĢi Tamamlandı. 615 mt uzunluğunda 1,5 mt geniģliğindeki kaldırıma 956 m² beton 885 mt Bordür kullanıldı. MaĢukiye Soğuksu Mahallesi BeĢevler Caddesi Yaya Kaldımı Yapım ĠĢi Tamamlandı. 360 mt uzunluğunda 1,5 mt geniģliğindeki kaldırıma 709 m² beton 490 mt Bordür kullanıldı. Acısu Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kızılay Caddesi Yaya Kaldımı Yapım ĠĢi Tamamlandı. 379 mt uzunluğunda kaldırıma 472 m² beton 379 mt Bordür kullanıldı. Acısu Yavuz Sultan Selim Mahallesi KınalıtaĢ Caddesi Yaya Kaldımı Yapım ĠĢi Tamamlandı. 730 mt uzunluğunda kaldırıma 757 m² beton 730 mt Bordür kullanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 113

115 Köseköy Ġsyasyon Mahallesi Sanayi Caddesi Yaya Kaldımı Yapım ĠĢi Tamamlandı. 300 mt uzunluğunda 3 mt geniģliğindeki kaldırıma 900 m² parke 1200 mt Bordür kullanıldı. Uzunçiftlik Bahçelievler Mahallesi KemalpaĢa Caddesi Yaya Kaldımı Yapım ĠĢi Tamamlandı. 550 mt uzunluğunda 4 mt geniģliğindeki kaldırıma 2200 m² parke 2200 mt Bordür kullanıldı. KARTEPE'DE YAYA KALDIRIMI YAPILAN CADDE VE SOKAKLAR MAHALLE ADI NO CADDE VE SOK. UZUNLUK GENĠġLĠK PARKE ( m²) BETON ( m² ) BORDÜR ( mt ) 1 KINALITAġ CADDESĠ YAVUZ SULTAN SELĠM 2 KIZILAY CADDESĠ BALKOVANI SOKAK ENSAR SOKAK ÇINARLI 5 M.AKĠF ERSOY CADDESĠ SOĞUKSU 6 BEġEVLER CADDESĠ ORTA 7 BĠRLĠK CADDESĠ ĠSTASYON 8 SANAYĠ CADDESĠ AĞUSTOS 9 17 AĞUSTOS CADDESĠ BAHÇELĠEVLER 10 KEMALPAġA CADDESĠ KARTEPE 10 ADET CADDE VE SOKAK 4509 METRE 4800 M² PARKE 4283 M² BETON MT BORDÜR 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 114

116 Köseköy Gaziler Mahallesi Elem Caddesi Ġmar Yolu Açıldı. 75 mt uzunluğunda 10 mt geniģliğindeki yola 405 ton mekanik malzeme döküldü. Derbent Hikmetiye Mahallesi Dağhan Sokak Ġmar Yolu Açıldı. 80 mt uzunluğunda 10 mt geniģliğindeki yola 432 ton mekanik malzeme döküldü. Köseköy Fatih Mahallesi Martı Sokak Ġmar Yolu Açıldı. 20 mt uzunluğunda 7 mt geniģliğindeki yola 76 ton mekanik malzeme döküldü MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 115

117 Derbent Hikmetiye Mahallesi Mashar Sokak İmar Yolu Açıldı. 105 mt uzunluğunda 5 mt genişliğindeki yola 283 ton mekanik malzeme döküldü. Köseköy Gaziler Mahallesi Taşlı Geçit Sokak İmar Yolu Açıldı. 50 mt uzunluğunda 5 mt genişliğindeki yola 135 ton mekanik malzeme döküldü. Köseköy Gaziler Mahallesi Telaltı Sokak İmar Yolu Açıldı. 60 mt uzunluğunda 7 mt genişliğindeki yola 227 ton mekanik malzeme döküldü MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 116

118 Derbent Marmara Mahallesi Bahçelik Sokak İmar Yolu Açıldı. 150 mt uzunluğunda 7 mt genişliğindeki yola 567 ton mekanik malzeme döküldü. Derbent Marmara Mahallesi Süsen Sokak İmar Yolu Açıldı. 130 mt uzunluğunda 7 mt genişliğindeki yola 491 ton mekanik malzeme döküldü. Köseköy Hacı Mustafa Mahallesi Güz Sokak İmar Yolu Açıldı. 50 mt uzunluğunda 7 mt genişliğindeki yola 189 ton mekanik malzeme döküldü. Uzunçiftlik Cumhuriyet Mahallesi Hemşire Sokak İmar Yolu Açıldı. 470 mt uzunluğunda 10 mt genişliğindeki yola 2538 ton mekanik malzeme döküldü MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 117

119 Köseköy Gaziler Mahallesi Emir Sokak İmar Yolu Açıldı. 140 mt uzunluğunda 12 mt genişliğindeki yola 907 ton mekanik malzeme döküldü. Köseköy Fatih Mahallesi Yağcılar Sokak İmar Yolu Açıldı. 90 mt uzunluğunda 7 mt genişliğindeki yola 340 ton mekanik malzeme döküldü. Köseköy Hacı Mustafa Mahallesi Serincan Sokak İmar Yolu Açıldı. 260 mt uzunluğunda 15 mt genişliğindeki yola 2106 ton mekanik malzeme döküldü. Köseköy Tepecik Mahallesi Yıldırım Sokak İmar Yolu Açıldı. 50 mt uzunluğunda 10 mt genişliğindeki yola 270 ton mekanik malzeme döküldü MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 118

120 KARTEPE'DE AÇILAN İMAR YOLLARI NO MAHALLE ADI CADDE VEYA SOKAK ADI UZUNLUK GENİŞLİK MALZEME(TON) 1 Y.SULTAN SELİM ŞHT HAKAN İMAMOĞLU CD Y.SULTAN SELİM SAYGINLAR CADDESİ Y.SULTAN SELİM HUZUR SOKAK ŞEVKATİYE ZÜBEYDE HANIM SOKAK ATAKENT İSİMSİZ SOKAK MARMARA TÜRKELİ SOKAK HİKMETİYE KISIKLI SOKAK MARMARA BAHÇELİK SOKAK HİKMETİYE SÜSEN SOKAK HİKMETİYE FISTIK SOKAK HİKMETİYE DAĞHAN SOKAK HİKMETİYE MASHAR SOKAK AĞUSTOS SOYLU SOKAK AĞUSTOS DERVİŞ SOKAK HACI MUSTAFA GÜZ SOKAK HACI MUSTAFA SERİNCAN SOKAK DUMLUPINAR TAŞKENT SOKAK DUMLUPINAR ÖZLEM SOKAK GAZİLER EMİR SOKAK FATİH TOPBAŞ SOKAK TEPECİK YILDIRIM SOKAK ULUS MERT SOKAK GAZİLER TAŞLI GEÇİDİ SOKAK FATİH YAĞCILAR SOKAK FATİH TELALTI SOKAK FATİH MARTI SOKAK GAZİLER ELEM CADDESİ MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 119

121 28 ÇINARLI MAŞUKİYE İSİMSİZ SOKAK ( SEDEF SOKAK YANI ) ÇINARLI KİMYON SOKAK KIZILCIKLIK AKÇİL SOKAK KIZILCIKLIK AKKIŞLA SOKAK HÜRRİYET YEDEKÇİ SOKAK HÜRRİYET GAZİ CADDESİ HÜRRİYET İSİMSİZ SOKAK(SARIMEŞE) DEDE KORKUT CADDESİNE DİK BAKIRLI DONANMA SOKAK BAKIRLI HURMALI SOKAK CUMHURİYET HEMŞİRE SOKAK KONAK FUZULİ SOKAK BAHÇELİEVLER ŞEN SOKAK HASANPAŞA BAYRAKLI SOKAK HASANPAŞA ZİNDE SOKAK HASANPAŞA DOĞRU SOKAK ATAKENT HALİDE EDİP ADIVAR SOKAK ÇİFTLİK KOÇ SOKAK ÇİFTLİK ÖZ SOKAK UZUNBEY SAYGIN SOKAK İBRİKDERE 36. SOKAK İBRİKDERE 28.SOKAK KAZAKBURUN 410 SOKAK BAĞDAT 133.SOKAK YEŞİLTEPE 216.SOKAK KARTEPE 51 ADET 6515 METRE TON 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 120

122 Arslanbey Orta Mahallesi Birlik Caddesi Trapez Kanal Yapım İşi Tamamlandı mt uzunluğunda trapez kanal yapıldı. Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi 209 Sokak Kafes Tel ve Taş duvar işi yapıldı. 250 m³ taş duvar ve 510 m² kafes tel kullanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 121

123 Maşukiye Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi Kafes Tel işi yapıldı m² kafes tel kullanıldı. KARTEPE'DE YAPILAN ÇİT VE TAŞDUVAR YAPILAN CADDE VE SOKAKLAR MAHALLE ADI NO CADDE VE SOK. UZUNLUK (M) YÜKSEKLİK(M) METRAJ( M³ ) TAŞ METRAJ( M² ) KAFES TEL YEŞİLTEPE SOKAK 80 DEĞİŞKEN 250 YEŞİLTEPE SOKAK SOĞUKSU 3 BEŞEVLER CADDESİ (KAFES TEL) MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 122

124 Karla Mücadele ÇalıĢmaları Karla mücadele çalıģmaları Kartepe ilçemizin kapanan ve buzlanan yollarda gerekli tuzlama ve yol açma çalıģmaları yapılmıģtır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 123

125 Kapanan yollarımızda kar kürüme çalıģmaları yapılarak kapanan yollar açılmıģtır. Bina Yapım ve Onarım ĠĢi 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 124

126 Stratejik 11.2 Kartepe ilçesinin mevcut çevre değerleri ve doğal kaynakları korunarak geliştirilecek ve çevre tahribatı önlenerek rehabilite edilecek. Fürsan İlköğretim Okulu Duvarlarına Panel Çit Yapılması 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 125

127 Arslanbey Şevkatiye İlköğretim Okulu Bahçesine Süpürgeli Beton Yapılması Uzuntarla Ali Güneri İlköğretim Okulu Bahçesine Parke Yapılması 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 126

128 Eşme İlköğretim Okulu Merdivenleri Yapımı Eşme Sahil Mescidi Yapılması 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 127

129 Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi Cami Çevre Düzenlemesi Eşme Merkez Cami Çevre Düzenlemesi Yapılması 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 128

130 Köseköy Fatih Cami Çevre Düzenlemesi Uzunçiftlik Konak Mahallesi Çevre Düzenlemesi 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 129

131 Uzunçiftlik Emek Mahallesi Çevre Düzenlemesi Uzunçiftlik Petrol Mahallesi Çevre Düzenlemesi 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 130

132 Şirinsulhiye Kız Kuran Kursu Parke Yapılması Avluburun Merkez Cami Çevre Düzenlemesi 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 131

133 Stratejik 11.4 Kültürel ve sosyal tesisler yapmak Uzuntarla İbrikdere Muhtarlık ve Bilgi Evi Binası yapım işi tamamlandı. Uzuntarla Yeşiltepe Muhtarlık ve Bilgi Evi Binası 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 132

134 Maşukiye Sosyal Tesis Binası Acısu Destek Hizmet Binası Stratejik Yılı sonuna kadar Belediye Hizmet Binası dahil olmak üzere üst yapı ile ilgili farklı alanlarda proje gerçekleştirmek MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 133

135 Uzunçiftlik Atakent Mahallesi Afet Koordinasyon Merkezi Binası yapım tamamlandı. 5-KENT VE TOPLUM DÜZENĠ HĠZMETLERĠ Ruhsatlandırma Faaliyetleri İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatları verilme aşamasında yapılan inceleme ve araştırmalarda; işyerinin insan sağlığına, çevre kirliliğine, yangın, patlama, genel güvenlik, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar ve kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere önem verilmektedir. Ruhsat işlemlerinde yasal sınırlar içerisinde kalmak suretiyle, bürokratik işlemler basitleştirilerek çalışmalar yapılmaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz ilçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırarak kayıt altına almak, sağlıklı, huzurlu ticaret ve alışveriş yapılabilecek yaşanabilir ilce olması için çalışmaktır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 134

136 2012 yılı sonu itibariyle Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından iģyerlerin envanteri. VERĠLEN RUHSAT RUHSATSIZ SINIFLARI ĠġYERĠ SAYISI GAYRI SIHHI MÜESSESE RUHSATLI ĠġYERĠ SAYISI KAPANAN ĠġYERĠ SAYISI ĠġYERLERĠ SIHHI MÜESSESE ĠġYERLERĠ UMUMA AÇIK ĠSTĠRAHAT VE EĞLENCE YERLERĠ ĠLÇEMĠZDEKĠ ĠġYERLERĠNĠN SINIFLARINA GÖRE TESPĠTLERĠ YAPILDI. 1-1 Sınıf iģyerleri : Sınıf GSM ĠĢyerleri : Sınıf Sıhhı ĠĢyerleri : Sınıf Sınıf GSM ĠĢyerleri : Sınıf Sınıf Sıhhı ĠĢyerleri : 2225 Ġlçemizde 111 Adet 1. Sınıf ĠĢyeri Bulunmaktadır. İlçemizde 368 adet 2. Sınıf İşyeri bulunmakta olup kayıt altına alınmıştır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 135

137 İlçemizde 3037 Adet 3. Sınıf İşyeri bulunmakta olup kayıt altına alınmıştır. ENGELLĠ VATANDAġLARIMIZLA ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALARA BAġLANILDI. 01/07/2005 tarih ve 5378 Sayılı Özürlüler Kanununun Geçici Madde-2 de : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve Umuma açık hizmet veren yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilir., 10/08/2005 tarih ve 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (j) bendinde: Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması, 09/05/1985 tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanunun (Ek madde: 30/05/ KHK-572/1 md.) da: Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur., 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14 üncü maddesinde: Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerde sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. hükümleri gereğince Engelli vatandaşlarımız için Umuma açık işyerlerine engelli rampalarının yapılmasına başlanıldı. 152 işyerine gerekli tebligatlar yapılarak, önlemler alınmaya başlanıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 136

138 İLÇEMİZDEKİ OKUL KANTİNLERİN İŞYERİ RUHSAT KONTROLLERİ YAPILDI. 46 Adet Okul Kantinlerimizin denetimleri yapılarak ruhsatlı ve ruhsatsız olanlar tespit edildi. Ruhsatız olan okul kantinlerine ruhsat almaları ve ruhsat alınan kantinlere ise Kartepe Belediyesi olarak ruhsat değişliği için çağrı yapıldı. TOPLAM OKUL SAYISI : 46 Rehabilitasyon Merkezi Okul Sayısı : 2 Kooperatif Okul Sayısı : 5 Kantini Olmayan Okul Sayısı : 9 Ruhsatlı Okul Sayısı : 24 Ruhsatsız Okul Sayısı : MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 137

139 GERİ DÖNÜŞÜM İŞYERLERİ İlçemizdeki geri dönüşüm firmalarının adres çalışması yapıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ilçemizdeki geri dönüşüm faaliyeti yapacak işyerlerinin 1/5000 lik plan çalışmalarına başlanarak tek bir yerde toplanması sağlandı. Hurdacılık faaliyeti yapan işletmeler kontrol altına alınmaya başlanıldı. FABRİKALARIN YEMEKHANELERİ DENETİM ALTINA ALINARAK RUHSAT İŞLEMLERİNE BAŞLANILDI MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 138

140 İLÇEMİZDEKİ BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ KURULUŞLARI YENİ ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILDI. 1-1 Sınıf işyerleri : Sınıf GSM İşyerleri : Sınıf Sıhhı İşyerleri : Sınıf Sınıf GSM İşyerleri : Sınıf Sınıf Sıhhı İşyerleri : 1768 GIDA ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE KAYIT BELGESİ ALMALARI İÇİN GEREKLİ İŞLEM VE DUYURULAR YAPILARAK ESNAFIMIZ BİLGİLENDİRİLDİ Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; Gıda işletmelerinin kayıt altına alınmaları hususunda kayıt kapsamında olan üretim yerleri, gıda satış yerleri ve toplu tüketim yerlerinin ( bakkal, manav, büfe, kahvehane, lokanta, okul kantini v.b.) İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdrlüğünden işletme kayıt belge alma zorunluluğu getirilmiştir. Kayıt belgesi almayan işletmelere 5996 sayılı kanuna göre idari para cezası uygulanacaktır. İşletme sahiplerinin bu konuda gerekli uyarılarak yapılmıştır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 139

141 Ruhsatlar Kent Rehberine eklenmeye başlanıldı. İlçemiz bünyesinde mevcut tüm işyerleri tek tek ziyaret edilerek; a) İşyeri ruhsatının olup olmadığının tespiti b) İşyeri adres ve iletişim bilgilerinin güncellemesi c) İşyerinin üç farklı konumdan fotoğrafının çekilmesi d) İşyerlerinin şikayet ve taleplerinin alınması Alınan b, c verilerinin coğrafi bilgi sistemimize entegre edilerek web sitesinden Kent Rehberi hizmeti içeriğinin sunulması sağlanmaya başlanılmıştır. RUHSAT DEĞİŞİKLİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. Kapanan her belediyenin işyeri açma çalışma ruhsatları farklı olduğundan dolayı ruhsatları tek isim adı altında Kartepe Belediyesi olarak ruhsatlarını değiştirmek. Ruhsat değişikliği alınan Meclis Kararımıza göre ücretsiz olmaktadır Sayılı Kanun ile kapanan belediyelerin vermiş oldukları ruhsatları Kartepe belediyesi olarak değiştirmek. 852 adet işyerinin ruhsat değişikliği yapıldı. İLÇEMİZDEKİ İŞLETMELERE HAFTA TATİLİ RUHSATLARININ YENİLEMERİ VEYA YENİ RUHSAT ALMALARI İÇİN 1585 ESNAFIMIZA TAHAKKUK VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ YAPILDI MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 140

142 2012 YILI İÇERİSİNDE *GAYRİ SIHHI MÜESSESE MÜRAACAT EDEN İŞYERLERİ : 182 *GAYRİ SIHHI MÜESSESE RUHSATI VERİLEN İŞYERLERİ : 132 *EVRAK EKSİKLİĞİNİ TAMAMLAMAYAN İŞYERİ SAYISI : 32 *SIHHI MÜESSESE MÜRAACAT EDEN İŞYERLERİ : 252 *SIHHI MÜESSESE RUHSATI VERİLEN İŞYERLERİ : 166 *EVRAK EKSİKLİĞİNİ TAMAMLAMAYAN İŞYERİ SAYISI : 54 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ MÜRAACAT İŞYERİ SAYISI : 46 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ RUHSATI VERİLEN İŞYERİ SAYISI : 36 EVRAK EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI BEKLEYEN DOSYA SAYISI : 10 GELEN VE GİDEN EVRAK DÖKÜMANI GELEN EVRAK SAYISI 909 GİDEN EVRAK SAYISI 990 KOMİSYON RAPORU HAZIRLANAN EVRAK SAYISI 480 RUHSAT ÇAĞRISI YAPILAN İŞYERİ SAYISI 758 TOPLAM EVRAK SAYISI 3137 ŞİKAYET DEĞERLENDİRMESİ GELEN ŞİKAYET SAYISI 59 CEVAP VERİLEN ŞİKAYET SAYISI 59 SONUÇ MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 141

143 TOPLAM DENETLENEN İŞYERİ SAYISI : 1418 Denetlenen Sıhhı İşyeri Sayısı : 458 Denetlenen GSM İşyeri Sayısı : 858 Denetlenen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri : MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 142

144 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 143

145 2012 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Yenilene Ruhsat; 852 Hafta Tatili Ruhsatı; 1587 Denetim Sayısı; 1316 Gelen Evrak; 909 Giden Evrak; 990 Komisyon Raporu; 480 Şikayet; 59 Verilen Ruhsat; 480 Gelen Evrak Giden Evrak Komisyon Raporu Şikayet Verilen Ruhsat Denetim Sayısı Hafta Tatili Ruhsatı Yenilene Ruhsat YILLAR ĠTĠBARĠYLE PERFORMANS DEĞERLENDĠRME TABLOSU Ruhsatlı İşyerleri Ruhsatsız İşyerleri Denetim Yenilenen Ruhsat Haftasonu 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 144

146 SINIF İŞYERLERİ 2 SINIF İŞYERLERİ 3 SINIF İŞYERLERİ TOPLAM Toplum Düzenine iliģkin Denetimler Zabıta Müdürlüğümüz; Belediye sınırları içerisinde Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmakla yükümlü belediyemizin kolluk kuvvetidir. Zabıta Müdürlüğümüzün görevleri ve yaptıkları çalışmalar ise ana başlıklar halinde şöyle özetlenebilir: Haber Merkezi Haber Merkezimize gelen telefonlara bakmak, Belediyemiz telsiz haberleşmesini yürütmek vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri şikayet formlarına kaydını yaparak ilgili bölge sorumlusuna aktarmak. İlçemizde olan cenaze bilgilerini almak ilgi birimlere aktarmak ve belediyemiz anons sisteminden bölgelere sesli anonsunu yapmaktadır.7gün 24 saat sürekli hizmet vermektedir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 145

147 E- DENETİMLER [Kartepe Belediyesi] 1-İnternet Kafe Denetimleri Zabıta Müdürlüğümüz Denetim ekipleri İlçemiz sınırları içerisinde faaliyette olan İnternet Kafelerin tamamını yıl içerisinde 2 kez denetleyecektir. Denetlenen işyeri sayısı : 139 adettir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 146

148 2-Et ve Et Ürünleri Denetimleri İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 36 adet işyerleri mevcuttur. kasap, et ve et ürünü satışı yapılan Zabıta ekiplerimiz, Veteriner Hekim ve Gıda Mühendisi ile ortaklaşa yıl içerisinde 2 kez işyerlerinin tamamını denetleyecektir. Denetlenen işyeri sayısı : 182 adettir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 147

149 3-Fırın Denetimleri [Kartepe Belediyesi] İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 52 adet Un ve Unlu mamulleri imalathaneleri, satış noktaları yıl içerisinde 2 kez denetlenmesi planlanmıştır. Denetimlerimiz Büyükşehir Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Mühendisleri ve Zabıta personellerimizle yapılmaktadır. Denetlenen işyeri sayısı: 215 adettir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 148

150 4-Bakkal-Market, Büfe ve Okul Kantini Denetimleri İlçemizde faaliyet gösteren bakkal,büfe ve marketlerin denetimleri yılda 2 kez denetlenmesi planlanmıştır. Denetimlerimizde son kullanma tarihi geçmiş gıdaların imhası yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat almaları sağlandı. Denetlenen işyeri sayısı: 627 adettir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 149

151 5-Lokanta ve Eğlence Yerleri Denetimleri lçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan 122 adet Lokanta ve eğlence mekanları yılda 1 kez denetlenmesi planlanmıştır. Faaliyette bulunan işyerlerine Gıda Mühendisi kontrolünde yapılan denetimlerde, Genel temizlik, sağlık muayene belgeleri, atık yağ depolaması sözleşmeleri, işyeri çalışma ruhsatları Kontrolleri yapılmıştır. Denetlenen işyeri sayısı: 186 adettir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 150

152 6-Çevre Zabıtası Denetimi Kabahatler Kanunun ilgili maddesine aykırı harekette bulunulduğunda tutulan tutanakla yasal işlem yapılmaktadır. Denetimlerimiz de tutulan tutanak sayısı 279 adettir. Tutulan tutanaklarda cezai müeyyide de Zabıta memurlarınca KABAHATLER KANUNU uygulanmaktadır. Denetlenen ĠĢyeri Sayısı : MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 151

153 7-Yapı Kontrol Denetimi [Kartepe Belediyesi] Zabıta Müdürlüğümüz DEVRİYE EKİPLERİMİZ kontrollerini sürekli yapmaktadır. Kaçak yapı tespitlerimizi İmar Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa tutanaklar tanzim edilmekte olup yasal işlemler yapılmaktadır. Yasal işlemi tamamlanıp karara bağlanan inşaatların yıkımında müdürlüğümüz emniyet tedbirleri alarak yıkım gerçekleşmektedir. Toplamda 175 adet kaçak yapıya tutanak düzenlendi MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 152

154 Sayılı Kanuna Göre Tütün ve Tütün Ürünleri Denetimi ve Kahvehane Kıraathane, Çay Ocağı ve Çay Bahçesi Denetimi Sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun hükümlerinin uygulanması kapsamında 2012 yılı genelinde kapalı alanda sigara içilmesi ile ilgili olarak Polis, Sağlık memuru ve Zabıta personellerimizle sürekli denetimler yapılmıştır. Kurumlarla ortaklaşa Haftalık denetim programı hazırlandı, Denetimin sürekliliği sağlandı. Kahvehane, Kıraathane ve İnternet Kafeler de 297 adet Tütün ürünleri tüketimini engelleme denetimi yapıldı. Denetlenen işyeri sayısı: 297 adettir 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 153

155 9- Kuaför ve Berber Denetimleri İlçemiz Sınırları dahilinde olan Kuaför ve Berberler 2012 yılında 1 kez Denetlenmesi planlanmıştır. Denetlenen işyeri sayısı: 52 adettir. 10- Büyük ĠĢletmeler Denetimi 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 154

156 İlçemiz Sınırları dahilinde olan İşletmelerin tamamı, 2012 yılında 1 kez Denetlenmesi planlanmıştır. Denetlenen işyeri sayısı: 105 adettir. 11- Yemek Fabrikaları Denetimi 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 155

157 İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler 2012 yılı içerisinde 2 kez denetlenecektir. Denetlenen işyeri sayısı: 20 adettir MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 156

158 12 Diğer İşletmeler Denetim (Nalbur, Hurdacılar, Tavuk Çiftlikleri, İnşaat Firmaları, Otomobil Servisleri, Bürolar, Halı Yıkama vb.) İlçemiz sınırları içerisinde Faaliyet gösteren işyerlerine gıda denetimleri, sağlık denetimleri planlı şekilde yapılmaktadır. Denetimleri İlçe Tarım Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi ve Ruhsat Denetim Müdürlüğümüzle ortak yapılmaktadır. Denetlenen İşyeri Sayısı : MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 157

159 13-Semt Pazar Yerlerinin Denetimleri Her hafta kurulan 17 adet Semt Pazarlarının kontrol ve denetimleri sürekli yapılmaktadır. Toplam 832 adet denetim yapılmıştır. Verilen Cezalar: 2 Adet pazarcı esnafına encümen kararı ile yazılı olarak uyarıldı. 30 Adet Pazar yeri devri yapılarak TL. gelir elde edilmiştir. KARTEPE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KURULAN HALK PAZARLARI KURULDUĞU SIRA NO BÖLGESİ MAHALLESİ GÜN ESNAF SAYISI 1 KÖSEKÖY İSTASYON MAH. SALI KÖSEKÖY HACI MUSTAFA MAH. CUMARTESİ 40 3 SUADİYE SELÇUKLU MAH. CUMA 70 4 ARSLANBEY ORTA MAH. SALI 30 5 ARSLANBEY ATAKENT MAH. PAZAR DERBENT MARMARA MAH. SALI 63 7 MAŞUKİYE ÇINARLI PAZAR 70 8 ACISU YAVUZ SULTAN SELİM MAH. CUMARTESİ 50 9 EŞME ESKİEŞME MAH. CUMA UZUNTARLA BAĞDAT MAH. PAZARTESİ SARIMEŞE HÜRRİYET MAH. PERŞEMBE UZUNÇİFTLİK KONAK MAH. (ULUS PAZARI) PAZAR UZUNÇİFTLİK EMEK MAH. SALI UZUNÇİFTLİK BEŞEVLER MAH. PAZARTESİ UZUNÇİFTLİK HÜRRİYET MAH. CUMA UZUNÇİFTLİK BAHÇELİEVLER MAH. ÇARŞAMBA UZUNÇİFTLİK HASANPAŞA MAH. PAZARTESİ MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 158

160 İlçemiz Sınırları İçerisinde Haftada 1687 Pazarcı Esnafı Tezgah Açmaktadır. 14-Seyyar Satıcı Denetimleri İlçemiz sınırları dahilinde seyyar olarak sesli anons yaparak rast gele yerlere tezgah açarak seyyar gıda satışı yapan esnaflar engellendi. Toplam 145 adet Seyyar Tezgah kaldırıldı MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 159

161 15-İzinsiz Afiş Asma ve Tabela Denetimi İlçemiz sınırları içerisinde rastgele alanlara izinsiz asılan afişler toplanarak afiş asan işletme ve şahıslara kabahatler kanununa göre yasal işlemler yapılmaktadır. Kent estetiği ne uygun olmayan tabela ve reklam panoları tespitleri yapıldı olumsuz durumdaki işletmelere Yasal işlemler yapıldı. 68 adet tutanak tanzim edildi MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 160

162 6-Ruhsatsız veya Ruhsat Dışı Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Mühürlenmesi İlçemiz sınırları dahilinde Ruhsatsız Faaliyette bulunan ve ruhsat dışı faaliyette bulunan işyerleri Mühürlenerek ruhsat alınıncaya kadar kapatılmıştır. Mühürlenen İşyeri sayısı: 39 adettir 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 161

163 2012 YILI CEZA VE GELĠRLERĠ GELĠRĠN ADI 5326 KANUNA GÖRE ĠDARĠ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞINA GÖRE CEZALARI ENCÜMEN KARARI ĠLE VERĠLEN CEZA MĠKTARI TAHSĠLAT MĠKTARI 4.326,00TL Tl. PAZAR YERĠ DEVĠR ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN TAHSĠL EDĠLEN ÜCRET MĠKTARI TOPLAM TL TL. ENCÜMEN TARAFINDAN YAZILI VERĠLEN UYARI CEZASI MĠKTARI MÜHÜRLENEN ĠġYERĠ MĠKTARI ENCÜMEN TARAFINDAN ĠPTAL EDĠLEN SEMT PAZAR YERĠ MĠKTARI TOPLAM 2 ĠġYERĠ 39 ĠġYERĠ 3 ESNAF 44 ĠĢyeri ve Esnaf 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 162

164 SIRA NO FAALĠYET TÜRÜ TANZĠM EDĠLEN TUTANAK SAYISI ENCÜMENE SUNULAN TUTANAK SAYISI ENCÜMEN TARAFINDA N VERĠLEN CEZA MĠKTARI BEL.ENCÜM ENĠNCE VERĠLEN KAPAMA 5326 SAYILI CEZASI K.KANUNUN A GÖRE ZABITA PER. TARAFINDA VERĠLEN CEZALAR [Kartepe Belediyesi] 2012 YILINA AĠT DENETĠM ÇĠZELGESĠ 1 TAVUK ÇĠFTLĠKLERĠNĠN DENETĠMĠ 2 ĠLAN REKLAM DENETĠMLERĠ Tl 7 ĠĢyerine 3 ÇEVRE DENETĠMĠ Tl Tl 9 KiĢi veya KuruluĢa 4 AHIR DENETĠMĠ 77 5 HARFĠYAT DENETĠMĠ 28 6 ATIK YAĞ DENETĠMĠ TÜTÜN ÜRÜNLERĠ DENETĠMĠ LOKANTA,RESTAURAN VE 186 KAFETERYA DENETĠMĠ 9 KAHVEHANE,KIRAATHANE,ÇAY 96 OCAĞI VE ÇAY BAHÇESĠ DENETĠMĠ 10 BERBER - KUAFÖR MARKET,BAKKAL, OKUL 627 KANTĠNĠ VE BÜFE DENETĠMĠ 12 UN VE UNLU MAMULLER Tl DENETĠMĠ (FIRIN,PASTAHANE VB.) 13 ET VE ET ÜRÜNLERĠ DENETĠMĠ Tl 14 YEMEK FABRĠKALARI 20 DENETĠMĠ 15 ĠNTERNET KAFE DENETĠMĠ NALBUR DENETĠMĠ BÜYÜK ĠġLETMELER DENETĠMĠ HURDACILARIN DENETĠMĠ KAÇAK ĠNġAAT DENETĠMĠ DĠĞER ĠġYERĠ DENETĠMLERĠ MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 163

165 SIRA NO FAALĠYET TÜRÜ TANZĠM EDĠLEN TUTANAK SAYISI ENCÜMEN E SUNULAN TUTANAK SAYISI ENCÜMEN TARAFINDA N VERĠLEN CEZA MĠKTARI BEL.ENCÜM ENĠNCE VERĠLEN KAPAMA 5326 CEZASI SAYILI K.KANUNUN A GÖRE ZABITA PER. TARAFINDA VERĠLEN CEZALAR [Kartepe Belediyesi] 21 SEMT PAZAR YERLERĠ DENETĠMĠ Yazılı Uyarı 3 Pazar Yeri Ġptali 22 SEYYAR DENETĠMLERĠ 23 KALDIRIM ĠġGALLERĠ DENETĠMĠ 24 KAMU MALINA ZARAR VEREN KĠġĠ VE KURULUġLARIN DENETĠMĠ Tl Tl Tl Tl. 25 DĠLENCĠ DENETĠMĠ Her Gün Kontrol 26 RUHSATSIZ Tl. ĠġYERLERĠ DENETĠMĠ GENEL TOPLAM 4143 Adet Tl Tl. DĠĞER FAALĠYETLER ÇĠZELGESĠ FAAALĠYET TÜRÜ MĠKTARI Gelen Evrak 1426 Adet Cevaplanıp Gönderilen Evrak 893 Adet Yapılan Anons Miktarı 1295 Adet Toplanan Sokak Hayvanları Sayısı 1733 Adet Kurum ve KuruluĢların Tebligatları 5528 Adet Cenaze Hizmeti Sayısı 409 Adet Doğal Afetlerde Düzenlenen Tutanaklar 27 Adet Elektronik e-posta ġikayetleri 163 Adet Yardım Tutanakları (Asker Ailesi ve Yardıma Ġhtiyacı 116 Adet Olan VatandaĢlarımıza Düzenlenen Tutanaklar) TOPLAM Adet 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 164

166 2012 FAALĠYET GRAFĠĞĠ Performans Grafiğinin Açıklaması Yılı Performansımız bir önceki yıla (2011)göre %18,50 oranında artış göstermiştir. 2-Zabıta Müdürlüğümüzün koymuş olduğu Stratejik hedefimizde, her yıl bir önceki yıla göre performans artış oranı %15 hedefi konulmuştur Yılı için konulan %15 performans hedefi, %18,50 oranında artışla aşılmıştı 2012 MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 165

167 Yıllara Göre Uygulanan Cezai iģlem Grafiği Yıllara Göre Uygulanan Cezalar İlçemiz Sınırları İçerisinde kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere muhalefet eden kişi veya işletmelere çeşitli miktarlarda cezai işlemler uygulanmıştır Yılında 64 kişi veya işletmeye ,00Tl İdari Para Cezası uygulanmıştır MALĠ YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 166

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU I T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU I T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU I T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. KARTEPE BELEDİYESİ

T.C. KARTEPE BELEDİYESİ 33399999333 T.C. KARTEPE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ STRATEJİK PLAN İDARE FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU www.kartepe.bel.tr Kartepe 2 www.kartepe.bel.tr Kartepe 3 www.kartepe.bel.tr Kartepe 4 www.kartepe.bel.tr Kartepe 5 www.kartepe.bel.tr Kartepe 6 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim; Kartepe mize hizmetimizin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı