C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı : 1608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : istanbul ünivesitesi Fen Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Sınav Yönetmeliği Mühendislikleri öğretim ve I GENEL HÜKÜMLER : MADDE 1 istanbul üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji veya Jeofizik Mühendislik dallarından birine kayıt yaptırabilmek için istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Yer Bilimleri (FY) grubu Jeoloji veya Jeofizik ön Lisansım bitirmiş olmak; veya eşdeğerliği Fakülte Yönetim Kurulunca saptanan başka bir Fakülteden naklen gelmiş veya bir Fakülte Ön Lisansından diploma almış olmak gereklidir. Jeoloji Ön Lisansım bitirmiş olanlar Jeoloji Mühendisliğine; Jeofizik ön Lisansım bitirmiş olanlar da Jeofizik Mühendisliğine kayıt yaptırabilirler. Devrim Tarihi Sınavım vermemiş olanlar Mühendislik süresi içinde bu sınavı vermek zorundadırlar. MADDE Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri öğretim süresi dört yarıyıldır. MADDE 3 Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliklerinin zorunlu ve seçimlik ders, uygulama ve Laboratuarları ile kamp stajı. Kurum stajı ve diploma çalışmasına ait programlar Yönetmelik sonunda bulunan A ve B cetvellerinde gösterilmiştir. MADDE 4 Öğrenci, iki yarı yıl sürelik derslerin kaydını Ekim döneminde, bir yarıyıllık ders kaydını ise o dersin ait olduğu yan yıl başında yaptırır. Devam edilecek derslerin harçları yatınldıktan sonra öğrenci karnesine işlenmesi ve öğrenci Bürosu tarafından onanması şarttır. MADDE 5 Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o derse ve eğer varsa uygulama ve laboratuarına da başarı ile devam etmiş olduğuna dair belgenin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 69

2 Sayfa: RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 öğrenci Bürosuna verilmesi gereklidir, öğrencilere sınava girme hakkının verilmesi için yazılı bir vize yoklaması yapılabilir. MADDE 6 Her dersin sınavı, her sınav döneminde bir defa ve yazılı olarak yapılır. MADDE 7 Sınav nottan 0 (yirmi) üzerinden verilir. Sonuçlar sınav Üstesine sine rakam ve yas ile geçirilir. Eğer not 10"un altında ise «Geçmez» yazılır. MADDE 8 öğrenci, ders laboratuar ve uygulamaların herbirinin /3 üne devam etmek zorundadır. Devamsızlık bu süreleri aşarsa, öğrenci o ders, laboratuar ve uygulamalara yeniden devam etmek zorundadır. MADDE 9 öğrenci, sınavlara. Dekanlıkça ilân edilen gün ve saatlerde girmek zorundadır. Aksi halde, o dönemde, o dersin sınav hakkım kaybetmiş olur. MADDE 10 öğrenci, sınav sonucuna «istanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği)) hükümlerine göre itiraz edebilir. II STAJLAR: MADDE 11 Jeoloji Mühendisliğinde biri kurum stajı diğeri kamp stajı olmak üzere iki ayrı staj. Jeofizik Mühendisliğinde ise yalnız kurum stajı vardır. Kurum stajı, Jeoloji Mühendisliğinde bir ay, Jeofizik Mühendisliğinde ise iki ay süreli olup, Yerbilimleri ile ilgili kurumlarda veya bir öğretim Üyesinin yanında yaz aylarında yapılır. Jeoloji Mühendisliğinde'ki kamp stajı iki hafta olup, yaz aylarında Genel Jeoloji ve Tatbiki Jeoloji Kürsülerinin ayrı ayrı veya birlikte düzenleyecekleri bir kampta, bir öğretim üyesinin denetiminde yapılır. Kamp ve kurum stajı sonucu başarılı veya başarısız olarak Dekanlığa bildirilir. Başarısız öğrenciler aynı stajı ilerki yıllarda tekrarlar. MADDE 1 ön lisans derslerinin bütün sınavlarında basarı göstermiş olan öğrenciler Mühendislik dallarına kayıtlarını yaptırmadan bir dilekçe ile Dekanlığa başvurduğunda kurum stajına gönderilirler. MADDE 13 Jeoloji Mühendisliğine ait kamp stajına katılabilmek için 1. ve. yarıyıl okutulan Jeoloji derslerinin sınavlarına girmeye hak kazanmış olmak gereklidir. III DİPLOMA ÇALIŞMASI: MADDE 14 Diploma çalışmasına bir öğretim üyesinin denetiminde. yarı yılı izleyen yaz aylarından itibaren başlanabilir. MADDE 15 öğrencinin diploma çalışmasına başlıyabilmesi için kuram stajı ve eğer varsa kamp stajından da başarı göstermesi gereklidir. MADDE 16 öğrenci diploma çalışmasına başlama isteğini bir dilekçe ile Dekanlığa sunar, öğrencilerin diploma çalışmalarının öğretim üyelerine dağıtımı Jeoloji ve Jeofizik Komisyonlarınca yapılır. Jeoloji Komisyonu tüm Jeoloji öğretim üyelerinden, Jeofizik Komisyonu tüm Jeofizik öğretim üyelerinden oluşur, öğrenci diploma çalışması konusunu ilgili öğretim üyesinin önerisi ve Komisyonun imayı ile değiştirebilir. MADDE 17 Jeoloji Mühendisliği diploma çalışması belirli bir sahanın Jeolojisini; Jeofizik Mühendisliği diploma çalışması Jeofiziğin uygulamalı veya teorik bir konusunu kapsar. MADDE 18 öğrenci diploma çalışmasını, yazılı olarak dört nüsha halinde hazırlar ve 4. yarıyılı izleyen sınav döneminde bütün zorunlu ders ve stajlar ile en az iki seçimlik dersten başarı gösterdikten sonra Dekanlığa sunar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 630

3 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 MADDE 19 Diploma çalışması iki öğretim üyesi tarafından incelenir. Bunlardan birincisi çalışmanın yöneticisidir. İkincisi Dekan tarafından seçilir. Üyeler 15 gün içinde Diploma çalışması hakkında birer rapor hazırlar. Raporlardan biri olumlu diğeri olumsuz ise Dekan bir üçüncü 4ye seçer ve onun 15 gün içinde vereceği rapora göre diploma çalışması kabul veya reddedilir. MADDE 0 Diploma çalışması kabul edilen öğrenci çalışmasını savunmak üzere sözlü sınava alınır.. Sınav gününü Dekan tespit eder. Sözlü sınav Dekanın seçeceği bir üçüncü öğretim üyesinin katılmasıyla yapılır. Sözlü sınavı yeterli görülmeyen öğrenci yeni bir diploma çalışması aranmaksızın sonraki dönemlerde yeniden sınava girebilir. MADDE 1 Diploma çalışması ve sözlü sınav birlikte 0 üzerinden değerlendirilir. MADDE Yukarıdaki hükümlere göre, ders, stajlar ve diploma çalışması ile yabancı dilden başarı sağlamış öğrenciye dalına göre «Jeoloji Mühendisliği Diploması» veya «Jeofizik mühendisliği Diploması» verilir. MADDE 3 Diploma notu, diploma çalışması notuna /3, derslerin ağırlıklı ortalama notuna 1/3 ağırlık verilmek suretiyle hesaplanır. Derslerin ağırlıklı ortalama notunun hesabında, her dersin bir yarıyılda okutulan haftalık ders saatleri sayısı o dersin ağırlığı olarak alınır. Bu hesapta uygulama ve laboratuvar saatleri yarım ders saati sayılır. MADDE 4 Diploma notu 10,0 13,5 13,6 16,5 16,6 0,0 Diplomaya konulacak derece aşağıdaki esasa göre saptanır: Derece Orta İyi Pekiyi GEÇİCİ MADDE istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik lisans, lisans üstü ve Yüksek Jeolojiden evvelce mezun olanlarla halen Jeoloji lisans, Jeofizik lisans, lisans üstü ve Yüksek Jeolojide kayıtlı bulunanlar da, mezun oldukları takdirde Jeoloji veya Jeofizik Mühendisliğine kayıt yaptırabilirler. Bu gibilerin bu Yönetmeliğe göre intibak işlemleri, ilgili Komsiyonların görüşü alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. MADDE 5 Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. I. YARIYIL KURUM STAJI Tektonik Historik Jeoloji Sedim antoloji Yeraltı Jeolojisi D E R S L E R A) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ZORUNLU DERSLER Ders (Haftada saat) Uygulama Laboratuvar: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 631

4 SAYLA: 4 Maden Yatakları Tatbikî Jeofiziğe Giriş RESMİ GAZETE 15 AgUStOS 1977»yi: in» (Haftada saat) Ons Uygulama Laboratuvar 3 3 II. YARIYIL Tektonik Historik Jeoloji Sedimantoloji Saha Jeolojisi e 4 Maden Yatakları 3 Tatbiki Jeofiziğe Giriş 3 3 Kamp Stajı III. YARIYIL Zemin mekaniği Mühendislik Jeolojisi I Yeraltısuyu I Petrol Jeolojisi I Madencilik Bilgisi Sondaj Bilgisi Jeolojik Çizimi Diploma Çalışması IV. YARIYIL Meslek Hukuku İş Hukuku İşletme Ekonomisi Diploma Çalışması 4 SEÇİMLİK DERSLER DERS (Haftada saat) Uygulama Lab. Sömestre Mikropateontoloji Kumtaşları Kireçtaşları Foto Jeolojisi Kömür Petrografi Metamorf Kayaçlar Petrolojisi Jeokimyaya Giriş Endüstriyel Hammaddeler Sismoloji Bilgi İşlem Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 63

5 İS Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 I. YARIYIL B) JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ZORUNLU DERSLER (Haftada saat) Ders Uygulama Laboratuvar Potansiyel Teorisi I Kayaclann Elektrik özellikleri TOasfclstte ve Dalga Yayınımı 3 Arz Magnetizması Jeofizikte Matematik Yöntemler II Bilgi İşlem 1 3 H. YARIYIL ORAVtMETHİ I 3 Uygulamalı Elektrik Yöntemler 3 Kayaclann Mıknatıslanma Ossllikleri Lineer Sistem Analizi Radyoaktif ve Termik Yöntemler 3 Kurum stajı İÜ. YARIYIL Uygulamalı Gravimetrik Yöntemler 3 Uygulamalı Elektromagnetik Yöntemler Sismoloji Kuyu Jeofiziği Jeofizikte Septrum Analizi ve Süzgeç Teknikleri Tektonik Diploma- Çalışması IV. YARIYIL Uygulamalı Sismik Yöntemler 3 Uygulamalı Magnetik "Yöntemler Tektonik İşletme Ekonomisi 4 Diploma Çalışması (Haftada saat) SEÇİMLİK DERSLER Ders Uygulama Lab. Sömestre Havadan Jeofizik Yöntemler I ı Deniz Jeofiziği I 1 Jeofizikte Bilgisayarlar 1 Petrol Jeofiziğinde özel Problem 1 Mühendislik Jeofiziği I ı Yürütme ve Idar«BOlOmO Sayfa: 633

6

7 T.C. Resmi Gazete Kuruta* Tarihi : (T T««rinteW«l 1SS8) - 7 Ekim 180 PAZARTESİ 15 Ağustos 1977 SAYı : 1608 İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Sarufaanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/18 Davacı Hazine! Maliye tarafından davalılar Fatma Güneş, Ali Karapehlivan, Ayşe Karabulut, Mehmet Terey, ibrahim Can, Hasan Köyüş, Yusuf Uçar aleyhine ikame olunan Meni Müdahele davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalı Yusuf Uçar'ın adresinin meçhul olduğu yapılan tahkikatla anlaşıldığından ve yapılan ilânen tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı /9/977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması eksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ayvalık Asliye Hukuk Haldmhğinden: 977/64 Sabiha Atakçı tarafından Baki Atakçı aleyhine açılan boşanma davasında yapılan tebligata rağmen gelmediğinden Baki'ye ilânen gıyap tebliğine karar verilmiştir. Baki Atakçı'mn 1/9/1977 Pazartesi saat 10 da mahkemede bulunması gıyap kararı yerine ilanan tebliğ olunur Aydın nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1973/343 Davacı: Aydında oturur Mecit Durmuş vekili îzmir Avukatlarından Enver Kozcu tarafından davalı Germencik'te oturur İnşaat Kalfası Cemal Bursalı, Aydın Nazilli Köprübaşında Konfeksiyoncu İrfan Atmaz aleyhlerine açılmış olan menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda: Mahkemece verilen //1976 T. ve 1973/343 E. 1976/5 sayılı kararın davalılardan Cemal Bursalı'nın gösterilen yer adresinde olmadığından evvelcede dava tebligatları ilânen yapılmış olduğundan ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz olunmadığı takdirde Cemal Bursalı hakkındaki kararın kesinleşmiş addolunacağı ilam tebliğe kâim olmak üzere ilân olunur. 1366

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Havza Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 977/91 K. No: 977/150 K. Tarihi* 0/6/977 Kamyon hırsızlığı suçundan T. C. K. nun 491/ilk 5.55 maddeleri gereğince 9 ay hapis ve 9 ay Emniyeti gözetim cezasına hükümlü Avanos İlçesi Göynücek Köyünden Abudullah oğlu 195 doğumlu Hasan Yücel 'e bu cezası tebliğ edilememiştir. 701 sayılı tebligat kanunun 9 ve 9 maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilân edilerek aynı kanunun 31. nci maddesi gereğince tebliğinden sonra 15 gün içerisinde tebliğ edilmş sayılacağına karar verldi. Keyfiyeti ilânen tebliğ olunur Niğde Sulh Ceza Hâkimliğinden Esas No: 1976/18 Karar No: 1977/184 Sanık: Cafer Salman, Yarara, oğlu 1959 D. lu Emet'ten olma Niğde Murtaza Köyü nüfusuna kayıtlı aynı yerde oturur. Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizden 4/3/1977 tarihinde, T.C.K. nun 456/4 ve 55/3. maddesi gereğince neticeten verilen 133,30 TL. ağır para cezası ile tecziyesine dair verilen karar sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından 701 sayılı Kanunun 9, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yollarına baş vurulmadığı takdirde sanığa tebligat yapılmış addedileceği ve ilân parasının sanıktan tahsil edileceği ilân olunur Bulancak Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1975/669 K. No : 1977/35 31/10/1975 tarihinde, Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Bulancak İlçesinin Tepe K. den Mehmet oğlu, Haticeden olma 1958 D. lu Ali Kemal Karabulut hakkında yaıplan duruşma sonunda 1//1977 tarih ve sayılı kararla sanığın 6831 Sk. nun 91/1, S. K. nun 4/1 inci maddeleri gereğince sanığın 30 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen gıyabî hüküm bunca aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan 7C1 sayılı tebligat kanununun 9 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hkküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No : 1976/78 K. No : 1976/38 6/1/1976 tarihinden Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Bulancak İlçesinin Derecikalan Köyünden Hidayet oğlu Emmeden olma 1960 doğumdu Hayrettin Karakılıç hakkında yapılan duruşma sonunda 4/1/1976 tarih ve 78/38 sayılı kararla sanığın 6831 sayılı yasasının 91/1, T. O K. nun 55/3, 647 S. K. nun 4/1. maddeleri gereğince sanığın 11 lira 10 kuruş ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan 701 sayılı tebligat kanunun 9 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilâh olunur

9 15 Ağustos 15)77 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE^ Sayfa: 9 Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 1976/07 Salih Şafak Bütüner Ragıp Tüzün Caddesi No: 30 Yenimahalle Ankara, Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Yukarıda belirtilen adresinize çıkartılan davetiye (Dava dilekçesi) tebliğ edilemediğinden dilekçenin ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma 0/10/1977 günü saat ye bırakılmıştır. Duruşmaya bizzat gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz, gelmediğiniz yahut bir vekil göndermediğiniz takdirde hakkınızda ilânen gıyap karan çıkarılacağı hususu dava dilekçesinin tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Kavak Asliye Hukuk HâMmliSinden : Kavak Asliye Hukuk Hâkimliğinden 1975/94 Davacı Kavağın Çakallı K. den Ali Güdek tarafından davalı kendisine asaleten küçük çocuğu Aydına velayeten annesi Dudu Güdek aleyhine açılan senet iptali davasının yapılan açık duruşması sırasında tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Davalı Dudu Güdek'in açık adresi tesbit, edilemediğinden ve bu nedenle karar gereğince duruşmanın atılı bulunduğu 0/10/1977 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunmanız yada kendinizi bir vekille temsü ettirmeniz aksi halde hakkınızda gıyap kararı verileceği Davetiye yerine geçerli olmak üzere 701 sayılı Yasanın 8. maddesi uyaruıca tetoiiğen ilân olunur Soma Sulh Ceza Hâkimliğinden : Sanığın Adı ve Soyadı: Mehmet Deveci Karar tarihi: 31/5/1977 E. No : 1976/317 K. No : 1977/03 Cezanın nevi ve kanun maddesi: Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1. maddesi gereğince 15 gün hafif hapis cezası 647 sayılı Kanunun değişik 4. maddesi gereğince yüzaltmışbeş lira hafif para cezası, T. C. K. nun 565, 15 gün müddetle meslek ve sanatının tatili. Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükmün sanığın bulunamaması sebebiyle tebliğ e d i l e m e d i ğ i cihetle 701 saydı Kanunun 9. maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün idinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Sanığın Adı ve Soyadı: Hasan Akdağ Karar tarihi ; 30/3/1977 E. No : 1974/3 K. No : 1977/96 Cezanın nevi ve kanun maddesi: Kesici aletle yaralamak, sarhoşluk, T. C.K. nun 456/4, T. C. K. nun 457/1. maddesine göre 1/3 nispetinde artırılarak ay 0 gün hapis cezası ile tec. 647 sayılı Kanunun 4. maddesine göre binaltıyüz lira fcğır para cezasına çevrilmesine, Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükmün sanığın bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 701 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Erdemli Asliye Ceza Hâkimliğinden: 1974/108 Yankesicilik sucundan sanıklar 1 Adana İli Havuzlubahce Man. Saydam Cad. No. 4 de oturur Kadir ve Selvinaz'dan olma 1954 D. lu Mustafa îgeç, Adana İli Hürriyet Man. nüfusuna kayıtlı Beşocak Man. 195 Sokak No. 4 te oturur Celâl ve Mehbare'den olma 1957 D. lu Muhammet Atsa tan haklarında Mahkememizde yapılıp bitirilen duruşmaları sonunda: Sanıkların T. C. K. nun 49/7, 6, 5,55/3, 647 S. K. nun 171 S. K. la değişik 4 üncü maddeleri gereğince Muhammet Atsatan'ın 3.00 lira ağır para cezası ile tecziyesine, Mustafa Igeçln 8 ay hapis ve 8 ay gözetim altında bulundurulmasına, mahkeme masraflarının sanıklardan müteselsilen tahsiline dair verilen 4/4/1975 tarih 1974/108 esas, 1975/6 sayılı kararı bu sanıklara adreslerinde bulunmadıklarından tebliğ edilememesi sebebiyle ilânen tebliğine karar verilmiştir. Sanıklar Mustafa îgeç ve Muhammet Atsatan'a kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 1977/14 Hacı Kale, Fatih Caddesi No: Keçiören Ankara, Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize acılan alacak davasının yapılan açık duruşması sırasında : Yukarıda belirtilen adresinize çıkartılan davetiyeler tebliğ edilemediğinden 1/4/1977 tarihli duruşmada davetiyenin üânen yapılmasına karar verilmiştir. İlân 11/5/1977 tarih ve sayılı Resmî Gazete ile yapıldığı halde 9/6/1977 tarihli duruşmaya gelmediğinizden ve bir vekil de göndermediğinizden hakkınızda üânen gıyap kararı çıkartılmasına karar verilmiştir. Duruşma 0/10/1977 günü saat da yapılacaktır. Duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekil göndermeniz, gelmediğiniz veya bir vekilde göndermediğiniz takdirde duruşma gıyabınızda devam olunacağı ve kararın gıyabınızda verileceği hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Manisa Belediyesinden: e Belediyemizce yeni satın alınmış bulunan Bedford marka kamyonlara adet 3,5 tonluk damper yaptırılması işi 490 sayılı kanunun 31. maddesi hükümlerine göre, şartnamesi dahilinde kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 5 Ağustos 1977 Perşembe günü saat da Belediye Encümeninde yapüacaktır. 3 Keşif bedeli , TL. dır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için: a) 6.50., TL. lık geçici teminatını, b) 1977 yılına ait Sanayi ve Ticaret Odası belgelerini, teklif mektuplarıyla beraber İhale saatinden bir saat evvel zarfa koyarak Encümen Başkanlığına makbuz karşılığı vereceklerdir. 6 Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-4

11 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Ankara 9. Sulh Ceza HâMmllğinden : E. No: 1977/33 K. No: 1977/301 Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 11/3/1977 tarihli ilâmı ile T. C. K. 57/647 S. K. 4/1. maddeleri gereğince altıyüz lira hafif para cezası ile hükümlü Hasan oğlu 195 doğumlu Cumhur Balan hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 701 sayılı Tebligat K. nun 9. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Kocaeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1976/1485 Davacı İsmail Bıçakçı ve Ömer Faruk Bıçakçı tarafından açılan İzalei şüyuu lavaşının duruşmasında: Davalılar Ali Eyüpoğlu (istanbul Cad. Kuruçeşme Geçidi No: - İzmit), Nejla Bilgi (Kadıköy Kandıra Cad. 1. Vişnelik No: 15 - İzmit), Kenan Ulukut (Kadıköy, Kandıra Cad, 1. Vişnelik No: 15 - İzmit), Ahmet Ulukut (Kadıköy, Kandıra Cad. 1. Vişnelik, Nö: 15 - İzmit), adresinde bulunamadıkları anlaşıldığından adı geçen davalıların 7/9/1977 günü saat 9.00'da bizzat mahkemeye gelmeleri veya kanuni bir vekil göndermeleri aksi halde H.U.MJK. 509, 510. maddeleri gereğince gıyabınızda karar verileceği ve ayrıca gıyab kararı tebliğ edilmeyeceği hususu tebliğ olunur Erzurum 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/60 Davacı Hasan Dicleli vekili Avukat Güngör Daloğlu ve davalı Renata Dicleli aleyhine açüan geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan duruşmasında; Davalının adresi meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşma gününün 1/9/1977 duruşma günü olarak ilânen tebliği ve işbu ilânın tebliğinden sonra duruşma gününde bizzat mahkemede hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsu ettirmesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Denizli 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/45 K. No : 1977/586 Sanık: Hüseyin Aksoy: Ali oğlu Ayşe'den olma 1931 doğumlu, Denizli Topraklık Mah. 606 Sokak No. 6 da oturur. Suç: Tehlikeli vasıta kullanmak Hüküm Özeti: Eylemine uyan T. C. K. nun 565/1, 647 sayıl: Kanunun 4 üncü maddesi gereğince yüzon lira hafif para cezasının tecziyesine, 3/6/1977 günü yokluğunda karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından acuna ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar örneği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur

12 Sayfa: 1 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1006 Koçarlı Sulh Cezai Hakimliğinden: E. No : 1976/1 K. No : 1976/1» Hakim : Erkut Dikkaya Katip : Ceyhan Benzer 30 Davacı : K. H. Sanık: Fethi Koçan, Haydar oğlu İfakatten 1939 D. lu Elazığ Kesrik Mahallesi nüfusuna kayıtlı, evli çocuklu, isçi okuryazar, sabıkasız, T. C. lalam Suç : Hırsızlık Suç tarihi : 5/1/1976 Tevkif tarihi : 5/1/1976 Tahliye Tarihi : 3//1976 Yukarıda acık kimliği yazdı sanığın sucu sabit görüldüğünden eylemine uyan T.CK. 491/ilk, 53/1, maddeleri gereğince 3 ay hapis cezası ve 55. madde gereğincede 3 ay genel gözetim cezasına dair 8/6/1976 tarihli gıyabi karar bugüne kadar yapılan aramalara rağmen sanık Fethi Koçan'a tebligat yapmanın mümkün olamadığından 7301 sayılı tebligat Kanunun 8, 9, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine İlanın yapıldığı tarihten 15 gun sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 8/7/1977 tarihinde karar verildiği Han olunur Dinaı Ağıı Ceza Mahv^maşi Başkanlığından : E. No: 1976/8 K. No: 1977/8 9//1976 tarihinde kasden adam öldürmek, öldürmeye tam teşebbüs ve ölümle biten olaya el uzatmak suçundan müdahil sanık Dudu Şenşahin ve altı arkadaşı hakkında Mahkememizin 8/4/1977 gün ve 1976/8-977/8 karar sayılı ilâmı ile mudahil sanık Dudu Şenşahin "in beraatına ve müdahil Dudu Şenşahin ile velayeti altındaki çocuklar Hatice Ülker, Döne için ayrı ayrı üçyüz'er liradan cem'an 100 lira manevi tazminatın hükümlendirilen sanıklar Mustafa, Arife Naciye, ve Sultan'dan tnhghitm» dair verilen gıyabi ilam bütün aramalar rağmen adı geçen müdahil sanığın bulunarak kendisine tebliğ edilemediğinden, 701 sayılı Adil Tebligat Kanununun 9. maddesi gereğince adı geçen mudahil sanığa hükmün Hanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Ankara Sulh Ceza Hakmıliğinden : E. No : 1977/490 K. No : 1977/406 Hâkim: A. Faik Yazıcıoğlu 1137 Kâtibe: Nesrin Yıldırım Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 11/4/1977 tarihli ilâmı ile TCK. nun 565/1-. maddesi gereğince 0 Ura hafif para cezası ile 10 gün meslekten men cezasına hükümlü Mustafa ve Münire'den olma 1953 D. lu sanık Ahmet Albayrak hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilmediğinden 701 sayılı Adlî Tebligat K. nun 9. maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün Hanen tebliğine hükmün fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ve ilâm ücretinin sanıktan tahsü olunacağı ilân olunur

13 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No: 1975/141 K No: 1977/473 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalılar Zehra Mübeccel öğüt, Nıısret Belirdi, v.s aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan yargılaması scnunda : Söke Yenihisar 35 parsele ait tapu kaydının iptaline, bu gibi yerler tescile kabil olmadığından tescil dışı bırakılmasına, /6/1977 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Zehra Mübeccel Öğüt'ün adresi meçhul kaldığından.işbu kararın Resmî Gazete ile ilânına, takipeden 15 günlük süre sonunda kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur » Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1976/540 K. No : 1977/106 Davacı Köy İşleri Bakanlığı vekili tarafından davalı İbrahim Demir aleyhine acılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda: Söke Atburgazı Köyü 15 parsel sayılı taşınmaza ait davayı İbrahim Demir adına mevcut tapu kaydının İptaline, bu tapunun hazine adına yeniden tapuya Tesciline, ve aynı parseı numarası verilmesine, /3/1977 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Atburgazı Köyünden Ali oğlu torahim Demir'in adresi meçhul kaldığından işbu ilânın Resmî Gazete ile ilânını takip eden 15 günlük süre sonunda kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Saruhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/33 Davacı Köyişleri Bakanlığım temsilen Hazine-i maliye tarafından davalı Yaşar Karabuğan aleyhine ikame olunan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalı Yaşar Karabuğan'm adresinin meçhul olduğu yapılan tahkikatla anlaşıldığından ve yapılan ilânen tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 11/10/1977 günü saat 9 da Mahkememizde hazır bulunması aksi halde duuşmanın gıyabında devam edeceği ilânın gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Osmancık Sulh Hukuk Hâkimliğinden: E. No: 197/1 K. No : 1977/3 Davacı Osmancık Ulucami Mahallesinden Mehmet Keleşer'in davalılar Lütffullah Havuç ve 13 arkadaşı aleyhine açmış bulunduğu taksim ve izaleyi şuyu davasının yapılan duruşmaları sonunda, davalılardan Osmancık Y. Çatma mahallesinden Dursun Havuç'un bütün araştırmalara rağmen davalının salih adresi tesbit edilemediğinden mahkeme kararırım tebliğine karar vermişti Meskür karar 15 gün temlız, 15 gün de bekleme süresi içerisinde davalı tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı mahkeme kararı yerine kaim olmak üzere Dursun Havuç'a üânen tebliğ olunur

14 Sarfa: 14 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 1 Ana Depo ve Tamirhane Müdürlüğünün adet Baraka yapım işi 490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarümıştır. İşin keşif bedeli 750J46.6 liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Satınalma Komisyonunda 5/8/1977 Perşembe günü saat da yapılacaktır. 4 Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Donatım Genel Müdürlüğü Satınalma Şubesinde görülebilir. 5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) TL. lık geçici teminatlarım, b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), A) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisi ve bunu belirten banka referansım, B) Teknik personel beyannamesini, C) Taahhüt beyannamesini, D) En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekleyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımda*. 6 Isteklüer teklif mektuplarım 5/8/1977 Perşembe günü saat 14.30'a kadar makbuz mukabilinde Satınalma Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğüne son müracaat tarihi 3/8/1977 Sah günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-3 Sarayköy Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas : 1975/187 Karar : 1976/167 Cz. Hakimi : Ahmet Dumanoğlu 1791 C. Savcısı: Mehmet Ekizoğlu Katip : Şenay Kural Davacı :K. H. Müdahil : Ahmet San, Hüseyin oğlu 1334 D. lu, Çivril Çakkallar K. den Sanık : Musa Sarı, Ali ve Meyremden olma 1947 D. lu, Çivril Çakkallar K. de olup Jıalen' adresi meçhul. Suç : Rızaen ıkız kaçırmak, Irza geçip kızlık bozmak. S. Tarihi : 4/1/1975 Yukarda açıklanan suçlarından dolayı sanık Musa Sarı hakkında verilen 14/1/1976 tarihli mahkûmiyet kararı yüze karşı olduğu halde sanık tarafından süresi geçirilerek temyiz edilmiştir. Temyiz talebi süre yönünden ek kararla 30/1/1976 tarihinde reddedilmiş ve fakat bu güne kadar bütün araştırmalara rağmen sanığın adresi tesbit edilip tebliğ mümkün olmamıştır. Bu sebeble Tebligat Kanunun 8,9,30 ve 31. nci maddeleri "juyannca işbu ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 1351

15 İS Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden: İdare merkezi Aydm'da bulunan, Millî Aydın Bankası TJLS. nin lira olan sermayesinin liraya yükseltilmesi nedeni ile ihraç olunan birlik kupürü 500 lira itibarî değerde adet nama yazılı A - B - C serisi hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 4/8/1977 tarihinden İtibaren Borsa kotuna, alınmıştır Yenimahalle. Asliye Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 975/553 Karar No: 976/3 Karar Tarihi: 6/1/1976 Yanlış kimlik vermek ve resmi merciileri ifal suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına ramen bulunamayan aslen Bandırma İlçesi Dere Mahallesi General Halit Caddesi Hane: de nüfusa kayıtlı İbrahim Fevzi oğlu 1941 D. lu Yakup Cemil Hakman hakkında yapılan duruşma sonunda : Sanığın suçları sabit görülerek binnetice T. C. K. nun 83/1, 58/ maddeleri gereğince gün hapis ve 3 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31. maddeleri gereğince llânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur /7 Esas No: 975/598 Karar No: 976/198 Karar Tarihi: 19/7/1976 Kaçakçılık suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Urfa İli Camii Kebir Mahallesi H - 18 ne nüfusu kayıtlı Mehmet oğlu 199 D. lu Yusuf Ülgen hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görülerek 1918 sayılı Kanunun 5/3, son T. C. K. nun 59, 647 sayılr Kanunun 4/1. maddeleri gereğince 5 ay hapis 775 lira 50 kuruş ağır para cezası ile tecziyesi hapis cezası paraya çevrilerek lira ağır para cezası içtimaen ve neticeten lira 50 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur /8 E. No : 976/05 K. No : 976/347 Karar Tarihi: /11/976 Yankesicilik sureti ile hırsızlık suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinde müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Ankara Çankaya Cebeci Mah. H: 453 de nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu, 1947 D.lu Orhan Er Halit Neshe hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçlan sabit görülerek binnetice T. C. K. nun 49/6, 7, son, 5, 55. maddeleri gereğince 1 yıl 3 ay süre ile hapsine ve 1 yıl 3 ay süre ile genel gözetim altında bulundurulmasına karar verilmiş olduğundan 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 9

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1606 Yenimahalle 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: E. No: 977/175 K. No: 977/0 Karar Tarihi: 8/1/1977 Gümrük kaçakçılığı suçundan sanık olup, dosyadaki mevcut adresinden aramalara rağmen bulunamayan aslen Kıbrıs Lefkoşe Gönmeç Köyü nüfusunda kayıtlı Halil oğlu 1949 D. lu Celaha Halil Şalin hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görülerek bir netice 43 sayılı Kanunun 10/C, 1916 sayılı Kanunun 5/3 ve son, TCK. 59, 647/5. maddeleri gereğince 5 ay hapis 51 Ura ağır para cezası ile tecziyesine, hapis paraya çevrilerek lira para cezası ile tecziyesine cezalar iştima edilerek neticeten sanığın 5.51 lira ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayıldığından ilânen tebliğ olunur / 10 Zile Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 974/198 K. Ntf: 977/15 Hüküm: 1 Sanık Yahya Namık Kayral'm sabit görülen eylemine uyan takdiren ve tesdiden T.C.K.nun 503/1. maddesi uyarınca beş ay süre ile hapis ve yüz lira ağır para cezasiyle hükümlülüğüne, işbu para cezasının 5435 sayılı Yasa uyarınca beş misline çıkarılarak sanığın beşyüz lira ağır para cezasiyle hükümlülüğüne, başkaca haklı bir sebep bulunmadığından sanığa verilen cezada kanuni ve takdiri bir indirime yer olmadığına, cezanın sosyal etkisi, önleme durumu, sanığın suç işlemekteki ısrarlı tutumu, kişiliği, geçmişteki hal ve ahlâkî gidişlerine göre; Yüksek Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 7/6/1976 gün, 1976/34 sayılı içtihadı birleştirme kararı uyarınca sanığın cezasının ertelenmesine yer olmadığına, Suçun istenmesindeki suret ve şekil özelliğine, sanığın kişiliğine göre 647 sayılı Yasarım 4 ve 5 inci maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 3 Paranın satın alma gücüne, geçerlilik derecesine göre; TL. lık ikâ edilen zarar normal kabul edilerek T. C. K. nun 5. maddesi uyarınca sanığın cezasının artırma ve azaltmasına yer olmadığına, olayda hiç bir iade bulunmadığından T. C. K. 53. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın bu suçundan dolayı 8/10/1976 tarihinde tutuklanıp 30/1/1976 tarihinde tahliyesi sağlandığından tutuklu olarak ve varsa nezarette geçirdiği günlerinin T. C. K. nun 40. maddesi uyarınca cezasından sayılmasına, talimat posta gideri 9 liranın mahkum olan sanık Yahya Namık Kayral'dan alınarak Hazineye gelir yazılmasına Yargıtay yolu açık olmak üzere istem gibi sanık Yahya Namık Kayral'm yokluğunda C. Savcı Yardımcısı Mustafa Aslan huzuriyle karar verilip Yasa yollan açıklandı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : İdare merkezi Bursa'da bulunan Pilâment Sentetik iplik ve Elyaf Sanayii A. Ş. nin lira olan sermayesinin liraya yükseltilmesi nedeni ile ihraç olunan birlik kupürü lira itibari değerde adet hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) öncelikleri tamamlamak üzere 4/8/1977 tarihinden itibaren borsa kotuna alınmıştır

17 İS Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Yenimahalle. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1975/16 K. No : 1976/169 Karar tarihi : 9/6/1976 Tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Adana Hoca vezir mahallesi N. 46 da nüfusa kayıtlı Hasan oğlu 1949 doğumlu ibrahim Kerey hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görüldüğünden binnetice T.C.K. nun 459/, sayılı Kanunun 4/1, 6085 sayılı Kanunun 60/E maddeleri gereğince 3 ay hapis 500, lira ağır para cezası ve 15 gün meslekten men cezası ile tecziyesine hapis cezası paraya çevrilerek 1.800, lira ağır para cezası para cezaları içtima olunarak neticeten.300 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 1 E. No : 1975/14 K. No : 1975/7 Karar Tarihi : 3/6/1975 Gümrük ve Tekel kaçakçılığı suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamıyan aslen Nezip İlçesi Teketaş Köyü H. 1 de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu 1943 doğumlu Abdullah Kara hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçları sabit görülerek binnetice 1177 sayılı Kanunun 88/ ve 1918 sayılı Kanunun 5/3 son T.C.K. 59 ve 647/4-1 maddeleri gereğince 5 ay hapis 985 Ura 50 kuruş ağır para cezası, hapis cezası paraya tahvili ile 3000 lira ağır para cezasıyla tecziyesine cezalar iştima edilerek neticeten 3985 lira 50 kuruş ağır para cezasıyle tecziyesine karar verilmiş olduğundan 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince Uânen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine dair ilanen tebliğ olunur / E. No : 1975/310 K. No : 1976/406 Karar Tarihi : 1/1/1976 Sahte senet tanzimi ve delilleri yok etmek suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen İzmir Bayraklı Kazası Karşıyaka Bayraklı Mahallesi H. 51 de nüfusa kayıtlı Mustafa kızı 1939 doğumlu Olcay Oybir hakkında yapılan duruşma sonunda sanığın suçu sabit görülerek binnetice T. C. K. nun 345, 59, 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri gereğince 10 ay sure ile hapsine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inal maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar tentyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı Uânen tebliğ olunur /3

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden: îdare merkezi istanbul'da bulunan Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A. Ş. tarafından ihraç edilen % 18 faizli 7 yıl vadeli birlik kupürü IjOOO lira itibari değerde adet, lira itibari değerde 800 adet, lira itibari değerde 750 adet ve lira itibari değerde 500 adet toplam liralık (H) tertibi tahviller 3/8/1977 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır Yenimahalle. Asliye Ceza Hâkimliğinden:. ı E. No : 1975/367 K. No: 1976/308 Karar tarihi: /10/1976 Yedeminlik görevini suistimal sucundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Oltu ilçesi Keçeli Köyü No. 7 de nüfusa kayıtlı Hayri kızı 1947 doğumlu Güner Pala hakkında yapılan duruşma sonunda sanığın suçu sabit görüldüğünden T.C.K. nun 76/1, 5435 sayılı Kanunun maddesi 647 sayılı Kanunun 4/1-6 maddeleri gereğince 3 ay hapis 150, lira ağır para cezası ile tecziyesine hapis cezası paraya çevrilerek 1800, lira ağır para cezası ile tecziyesine bu cezalar içtimaen ve neticeten 1.950, lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur /4 E. No: 1975/438 K. No : 1976/170 Karar tarihi : 5/7/1976 Bıçakla yaralamak suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Mardin ili Merkez tlçe Teker Mahallesi H. 159 da nüfusa kayıtlı Salih oğlu 1933 doğumlu Ekrem Sevincer hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görülerek binnetice T.C.K. nun 456/4, 457/1, 59, 40. maddeleri gereğince ay 6 gün müddetle hapsine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur /5 E. No: 1975/479 K. No: 1975/471 Karar Tarihi: 3/1/1975 Gümrük kaçaklığı suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinde müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Malatya tli Merkez Karahan Köyü H. 44 de nüfusa kayıtlı tbil oğlu, 1956 doğumlu İbrahim Selçuk hakkında yapılan duruşma sonunda sanığın suçu sabit görülerek binnetice 1918 sayılı Kanun 5/3, son T.CK. nun sayılı Kanunun 4/1 maddeleri gereğince 5 ay Hapis 1037, lira 50 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine hapis cezasının paraya tahvili ile 3000, lira ağır para cezası üe mahkûmiyetine para cezalan içtimaen ve neticeten sanığın 4037, lira 50 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 6

19 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sajffa: 19 Antalya. Sulh Ceza Hâkimliğinden: Gıyabı hükümlü olup kendisine tebligat yapılmayan aşağıda açık kimliği yazılı sanık Hüseyin Çinğirli'ye ilânen tebligat yapılabilmesi için 701 sayılı Kanunun 8 ve 9. cu maddeleri uyarınca /Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. ci maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz veya temyiz edilmediğinde /kesinleşmiş sayılacağına karar verildi. Dosya No: Adı Soyadı: Suç : Verilen ceza : ve ikameti E : 1974/115 Hüseyin Çinğirli Hırsızlığa tam teşebbüs. T. C. K. 491/ilk, K : 1977/79 Hamit oğlu Miletkten 6,1/3,5/1,/3 olma 1958 doğumlu Adana 55/3,1/3,647,4/1, Döşeme mahallesi nüfusunda 647/,4/1,40,647,6 kayıtlı olup Jhalen ikameti yok. maddeleri uyannca 1.040, lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve Ertelenmesine Giresun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Barca Köyünden Eyüp Cavalıoğlu tarafından davalı Eyüp eşi, Samsun/Çarşamba Safralı Köyünden İsa Sözen nezdinde mukim Nejla Cavallıoğlu aleyhine ikame olunan teek nedeniyle boşanma davasının yapılan açık duruşmasında : Davalı Nejla Cavallıoğlu adına çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş, yapılan tahkikatta tebligata sarih açık adresi.tesbit edilemediğinden dava arzuhali ve günlü davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen davalı Nejla Cavallıoğlunun duruşmanın bırakıldığı 1/9/1977 Pazartesi saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir kanuni vekille temsil ettirmesi, aksi halde adına ayni yola gıyap!kararı tebliğ olunacağına dair dava dilekçesi ve günlü davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Alaşehir îcra Memurluğundan: 976/816 Alacaklı : Mehmet Gürlek V. Av. Hasan Ali Yıldırım Alaşehir. Borçlu : KasımBay Sarısu Mahallesi Şeyhsinan Cami Sokak No. Alaşehir. Borç Miktarı: 6.468, TL. Müstenidat : 6/5/976 tanzim ve 30/7/976 vade tarihli emre muharrer senet Yukarda yazılı borç için adresine çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade olunmuş ve zabıtça yapılan adres tahkikatında adresiniz tesbit edilemediğinden 701 sayılı Tebligat Kanununun 8 ive müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren (5) gün kanuni müddete yirmi gün ilavesiyle yirmi beş gün içinde merci'e şikayet etmeniz aksi taktirde senet altındaki imzanın sizden sadır olmuş sayılacağı İcra İflas Kanununun 74. maddesi gereğince (10) gün kanuni müddete (0) gün ilavesiyle Bir ay içinde mal beyanında bulunmanız bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunmanız hapisle tecziye olunacağınız; borç kanuni müddet içinde ödenmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

20 Sayfa: 0 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Midyat icra Memurluğundan: 1977/37 Midyat'ta alacaklı Melek Kerimoya masraflar hariç 4.500, lira ödemeye botçlu Midyat Gölcük Mahallesinde Lahdo oğlu, Reşşo Çakır adına çıkarılan örnek 49 ödeme emrinin bila tebliğ iade edildiği zabıtça yapılan tahkikat neticesinde adı geçen borçlunun 10 yıl önce yurt dışına çıktığı adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olduğundan borçlu adına kanuni süreye 0 gün ilave edilmek suretiyle flânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Yukarda yazılı borç /ve masırafları ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödemeniz, (Teminat vermeniz) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazını/ 'varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır 'olmuş sayılacağı, imzayı red ettiğiniz taktirde merci önünde yapılacak ^duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki iti razın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ayni müddet içinde 74. madde gereğince ;mal beyanında bulunmanız veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödemez veya itiraz edilmese cebri iciraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz taktirde, itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar olunur Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Vakfın adı: Dağlı Halil vakfı Vakfedenler : 1 Rafet Dağlı Abdullah Dağlı 3 Kadir Dağlı 4 Mehmet Dağlı 5 Nasibe Kolanlarlı 6 Sıdıka Utlu Vakfın İkametgâhı: istanbul Tescil kararını veren mahkemenin adı ve karar no.su : Üsküdar 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinin 1/1/1976 gün ve E. : 1976/358 K. : 1976/306 sayılı kararı. Vakfın Gayesi : Talebelere burs vermek, Matbaa kurmak, eğitim ve öğretim kursları ile yaabncı dil kursları açarak her türlü ihtiyaçlarını sağlamak. Vakfedilen Mal: Edirne İli, Uzunköprü, Kazası, Mescit Köyü, Ethem Çeşme mevkiinde kâin 51 pafta, 163 ada, 77 parsel'de kayıtlı 586 m 0 dm, lik tarla. Vakfın Organları: İdare Heyeti Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Başkan: Hamit Erdal 1360 Zb. Kâtibi Şükriye Yamaç Niğde ağır ceza mahkemesinde öldürmeğe teşebbüsten davası görülmekte olan Bor Altunhisar Karanlıkdere K. den Hacı oğlu 1943 D. lu Tekin Saban'lıya duruşma günü PTT. vasıtasıyla tebligat yapılamadığından adreside tesbit edilemediğinden adı geçenin mahkememizin 977/45 esasında kay.u davasının duruşmasının 14/9/1977 ^ünü olduğu ilânen tebliğ olunur. 1307

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı