C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı : 1608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : istanbul ünivesitesi Fen Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Sınav Yönetmeliği Mühendislikleri öğretim ve I GENEL HÜKÜMLER : MADDE 1 istanbul üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji veya Jeofizik Mühendislik dallarından birine kayıt yaptırabilmek için istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Yer Bilimleri (FY) grubu Jeoloji veya Jeofizik ön Lisansım bitirmiş olmak; veya eşdeğerliği Fakülte Yönetim Kurulunca saptanan başka bir Fakülteden naklen gelmiş veya bir Fakülte Ön Lisansından diploma almış olmak gereklidir. Jeoloji Ön Lisansım bitirmiş olanlar Jeoloji Mühendisliğine; Jeofizik ön Lisansım bitirmiş olanlar da Jeofizik Mühendisliğine kayıt yaptırabilirler. Devrim Tarihi Sınavım vermemiş olanlar Mühendislik süresi içinde bu sınavı vermek zorundadırlar. MADDE Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri öğretim süresi dört yarıyıldır. MADDE 3 Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliklerinin zorunlu ve seçimlik ders, uygulama ve Laboratuarları ile kamp stajı. Kurum stajı ve diploma çalışmasına ait programlar Yönetmelik sonunda bulunan A ve B cetvellerinde gösterilmiştir. MADDE 4 Öğrenci, iki yarı yıl sürelik derslerin kaydını Ekim döneminde, bir yarıyıllık ders kaydını ise o dersin ait olduğu yan yıl başında yaptırır. Devam edilecek derslerin harçları yatınldıktan sonra öğrenci karnesine işlenmesi ve öğrenci Bürosu tarafından onanması şarttır. MADDE 5 Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o derse ve eğer varsa uygulama ve laboratuarına da başarı ile devam etmiş olduğuna dair belgenin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 69

2 Sayfa: RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 öğrenci Bürosuna verilmesi gereklidir, öğrencilere sınava girme hakkının verilmesi için yazılı bir vize yoklaması yapılabilir. MADDE 6 Her dersin sınavı, her sınav döneminde bir defa ve yazılı olarak yapılır. MADDE 7 Sınav nottan 0 (yirmi) üzerinden verilir. Sonuçlar sınav Üstesine sine rakam ve yas ile geçirilir. Eğer not 10"un altında ise «Geçmez» yazılır. MADDE 8 öğrenci, ders laboratuar ve uygulamaların herbirinin /3 üne devam etmek zorundadır. Devamsızlık bu süreleri aşarsa, öğrenci o ders, laboratuar ve uygulamalara yeniden devam etmek zorundadır. MADDE 9 öğrenci, sınavlara. Dekanlıkça ilân edilen gün ve saatlerde girmek zorundadır. Aksi halde, o dönemde, o dersin sınav hakkım kaybetmiş olur. MADDE 10 öğrenci, sınav sonucuna «istanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği)) hükümlerine göre itiraz edebilir. II STAJLAR: MADDE 11 Jeoloji Mühendisliğinde biri kurum stajı diğeri kamp stajı olmak üzere iki ayrı staj. Jeofizik Mühendisliğinde ise yalnız kurum stajı vardır. Kurum stajı, Jeoloji Mühendisliğinde bir ay, Jeofizik Mühendisliğinde ise iki ay süreli olup, Yerbilimleri ile ilgili kurumlarda veya bir öğretim Üyesinin yanında yaz aylarında yapılır. Jeoloji Mühendisliğinde'ki kamp stajı iki hafta olup, yaz aylarında Genel Jeoloji ve Tatbiki Jeoloji Kürsülerinin ayrı ayrı veya birlikte düzenleyecekleri bir kampta, bir öğretim üyesinin denetiminde yapılır. Kamp ve kurum stajı sonucu başarılı veya başarısız olarak Dekanlığa bildirilir. Başarısız öğrenciler aynı stajı ilerki yıllarda tekrarlar. MADDE 1 ön lisans derslerinin bütün sınavlarında basarı göstermiş olan öğrenciler Mühendislik dallarına kayıtlarını yaptırmadan bir dilekçe ile Dekanlığa başvurduğunda kurum stajına gönderilirler. MADDE 13 Jeoloji Mühendisliğine ait kamp stajına katılabilmek için 1. ve. yarıyıl okutulan Jeoloji derslerinin sınavlarına girmeye hak kazanmış olmak gereklidir. III DİPLOMA ÇALIŞMASI: MADDE 14 Diploma çalışmasına bir öğretim üyesinin denetiminde. yarı yılı izleyen yaz aylarından itibaren başlanabilir. MADDE 15 öğrencinin diploma çalışmasına başlıyabilmesi için kuram stajı ve eğer varsa kamp stajından da başarı göstermesi gereklidir. MADDE 16 öğrenci diploma çalışmasına başlama isteğini bir dilekçe ile Dekanlığa sunar, öğrencilerin diploma çalışmalarının öğretim üyelerine dağıtımı Jeoloji ve Jeofizik Komisyonlarınca yapılır. Jeoloji Komisyonu tüm Jeoloji öğretim üyelerinden, Jeofizik Komisyonu tüm Jeofizik öğretim üyelerinden oluşur, öğrenci diploma çalışması konusunu ilgili öğretim üyesinin önerisi ve Komisyonun imayı ile değiştirebilir. MADDE 17 Jeoloji Mühendisliği diploma çalışması belirli bir sahanın Jeolojisini; Jeofizik Mühendisliği diploma çalışması Jeofiziğin uygulamalı veya teorik bir konusunu kapsar. MADDE 18 öğrenci diploma çalışmasını, yazılı olarak dört nüsha halinde hazırlar ve 4. yarıyılı izleyen sınav döneminde bütün zorunlu ders ve stajlar ile en az iki seçimlik dersten başarı gösterdikten sonra Dekanlığa sunar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 630

3 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 MADDE 19 Diploma çalışması iki öğretim üyesi tarafından incelenir. Bunlardan birincisi çalışmanın yöneticisidir. İkincisi Dekan tarafından seçilir. Üyeler 15 gün içinde Diploma çalışması hakkında birer rapor hazırlar. Raporlardan biri olumlu diğeri olumsuz ise Dekan bir üçüncü 4ye seçer ve onun 15 gün içinde vereceği rapora göre diploma çalışması kabul veya reddedilir. MADDE 0 Diploma çalışması kabul edilen öğrenci çalışmasını savunmak üzere sözlü sınava alınır.. Sınav gününü Dekan tespit eder. Sözlü sınav Dekanın seçeceği bir üçüncü öğretim üyesinin katılmasıyla yapılır. Sözlü sınavı yeterli görülmeyen öğrenci yeni bir diploma çalışması aranmaksızın sonraki dönemlerde yeniden sınava girebilir. MADDE 1 Diploma çalışması ve sözlü sınav birlikte 0 üzerinden değerlendirilir. MADDE Yukarıdaki hükümlere göre, ders, stajlar ve diploma çalışması ile yabancı dilden başarı sağlamış öğrenciye dalına göre «Jeoloji Mühendisliği Diploması» veya «Jeofizik mühendisliği Diploması» verilir. MADDE 3 Diploma notu, diploma çalışması notuna /3, derslerin ağırlıklı ortalama notuna 1/3 ağırlık verilmek suretiyle hesaplanır. Derslerin ağırlıklı ortalama notunun hesabında, her dersin bir yarıyılda okutulan haftalık ders saatleri sayısı o dersin ağırlığı olarak alınır. Bu hesapta uygulama ve laboratuvar saatleri yarım ders saati sayılır. MADDE 4 Diploma notu 10,0 13,5 13,6 16,5 16,6 0,0 Diplomaya konulacak derece aşağıdaki esasa göre saptanır: Derece Orta İyi Pekiyi GEÇİCİ MADDE istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik lisans, lisans üstü ve Yüksek Jeolojiden evvelce mezun olanlarla halen Jeoloji lisans, Jeofizik lisans, lisans üstü ve Yüksek Jeolojide kayıtlı bulunanlar da, mezun oldukları takdirde Jeoloji veya Jeofizik Mühendisliğine kayıt yaptırabilirler. Bu gibilerin bu Yönetmeliğe göre intibak işlemleri, ilgili Komsiyonların görüşü alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. MADDE 5 Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. I. YARIYIL KURUM STAJI Tektonik Historik Jeoloji Sedim antoloji Yeraltı Jeolojisi D E R S L E R A) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ZORUNLU DERSLER Ders (Haftada saat) Uygulama Laboratuvar: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 631

4 SAYLA: 4 Maden Yatakları Tatbikî Jeofiziğe Giriş RESMİ GAZETE 15 AgUStOS 1977»yi: in» (Haftada saat) Ons Uygulama Laboratuvar 3 3 II. YARIYIL Tektonik Historik Jeoloji Sedimantoloji Saha Jeolojisi e 4 Maden Yatakları 3 Tatbiki Jeofiziğe Giriş 3 3 Kamp Stajı III. YARIYIL Zemin mekaniği Mühendislik Jeolojisi I Yeraltısuyu I Petrol Jeolojisi I Madencilik Bilgisi Sondaj Bilgisi Jeolojik Çizimi Diploma Çalışması IV. YARIYIL Meslek Hukuku İş Hukuku İşletme Ekonomisi Diploma Çalışması 4 SEÇİMLİK DERSLER DERS (Haftada saat) Uygulama Lab. Sömestre Mikropateontoloji Kumtaşları Kireçtaşları Foto Jeolojisi Kömür Petrografi Metamorf Kayaçlar Petrolojisi Jeokimyaya Giriş Endüstriyel Hammaddeler Sismoloji Bilgi İşlem Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 63

5 İS Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 I. YARIYIL B) JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ZORUNLU DERSLER (Haftada saat) Ders Uygulama Laboratuvar Potansiyel Teorisi I Kayaclann Elektrik özellikleri TOasfclstte ve Dalga Yayınımı 3 Arz Magnetizması Jeofizikte Matematik Yöntemler II Bilgi İşlem 1 3 H. YARIYIL ORAVtMETHİ I 3 Uygulamalı Elektrik Yöntemler 3 Kayaclann Mıknatıslanma Ossllikleri Lineer Sistem Analizi Radyoaktif ve Termik Yöntemler 3 Kurum stajı İÜ. YARIYIL Uygulamalı Gravimetrik Yöntemler 3 Uygulamalı Elektromagnetik Yöntemler Sismoloji Kuyu Jeofiziği Jeofizikte Septrum Analizi ve Süzgeç Teknikleri Tektonik Diploma- Çalışması IV. YARIYIL Uygulamalı Sismik Yöntemler 3 Uygulamalı Magnetik "Yöntemler Tektonik İşletme Ekonomisi 4 Diploma Çalışması (Haftada saat) SEÇİMLİK DERSLER Ders Uygulama Lab. Sömestre Havadan Jeofizik Yöntemler I ı Deniz Jeofiziği I 1 Jeofizikte Bilgisayarlar 1 Petrol Jeofiziğinde özel Problem 1 Mühendislik Jeofiziği I ı Yürütme ve Idar«BOlOmO Sayfa: 633

6

7 T.C. Resmi Gazete Kuruta* Tarihi : (T T««rinteW«l 1SS8) - 7 Ekim 180 PAZARTESİ 15 Ağustos 1977 SAYı : 1608 İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Sarufaanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/18 Davacı Hazine! Maliye tarafından davalılar Fatma Güneş, Ali Karapehlivan, Ayşe Karabulut, Mehmet Terey, ibrahim Can, Hasan Köyüş, Yusuf Uçar aleyhine ikame olunan Meni Müdahele davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalı Yusuf Uçar'ın adresinin meçhul olduğu yapılan tahkikatla anlaşıldığından ve yapılan ilânen tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı /9/977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması eksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ayvalık Asliye Hukuk Haldmhğinden: 977/64 Sabiha Atakçı tarafından Baki Atakçı aleyhine açılan boşanma davasında yapılan tebligata rağmen gelmediğinden Baki'ye ilânen gıyap tebliğine karar verilmiştir. Baki Atakçı'mn 1/9/1977 Pazartesi saat 10 da mahkemede bulunması gıyap kararı yerine ilanan tebliğ olunur Aydın nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1973/343 Davacı: Aydında oturur Mecit Durmuş vekili îzmir Avukatlarından Enver Kozcu tarafından davalı Germencik'te oturur İnşaat Kalfası Cemal Bursalı, Aydın Nazilli Köprübaşında Konfeksiyoncu İrfan Atmaz aleyhlerine açılmış olan menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda: Mahkemece verilen //1976 T. ve 1973/343 E. 1976/5 sayılı kararın davalılardan Cemal Bursalı'nın gösterilen yer adresinde olmadığından evvelcede dava tebligatları ilânen yapılmış olduğundan ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz olunmadığı takdirde Cemal Bursalı hakkındaki kararın kesinleşmiş addolunacağı ilam tebliğe kâim olmak üzere ilân olunur. 1366

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Havza Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 977/91 K. No: 977/150 K. Tarihi* 0/6/977 Kamyon hırsızlığı suçundan T. C. K. nun 491/ilk 5.55 maddeleri gereğince 9 ay hapis ve 9 ay Emniyeti gözetim cezasına hükümlü Avanos İlçesi Göynücek Köyünden Abudullah oğlu 195 doğumlu Hasan Yücel 'e bu cezası tebliğ edilememiştir. 701 sayılı tebligat kanunun 9 ve 9 maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilân edilerek aynı kanunun 31. nci maddesi gereğince tebliğinden sonra 15 gün içerisinde tebliğ edilmş sayılacağına karar verldi. Keyfiyeti ilânen tebliğ olunur Niğde Sulh Ceza Hâkimliğinden Esas No: 1976/18 Karar No: 1977/184 Sanık: Cafer Salman, Yarara, oğlu 1959 D. lu Emet'ten olma Niğde Murtaza Köyü nüfusuna kayıtlı aynı yerde oturur. Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizden 4/3/1977 tarihinde, T.C.K. nun 456/4 ve 55/3. maddesi gereğince neticeten verilen 133,30 TL. ağır para cezası ile tecziyesine dair verilen karar sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından 701 sayılı Kanunun 9, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yollarına baş vurulmadığı takdirde sanığa tebligat yapılmış addedileceği ve ilân parasının sanıktan tahsil edileceği ilân olunur Bulancak Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1975/669 K. No : 1977/35 31/10/1975 tarihinde, Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Bulancak İlçesinin Tepe K. den Mehmet oğlu, Haticeden olma 1958 D. lu Ali Kemal Karabulut hakkında yaıplan duruşma sonunda 1//1977 tarih ve sayılı kararla sanığın 6831 Sk. nun 91/1, S. K. nun 4/1 inci maddeleri gereğince sanığın 30 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen gıyabî hüküm bunca aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan 7C1 sayılı tebligat kanununun 9 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hkküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No : 1976/78 K. No : 1976/38 6/1/1976 tarihinden Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Bulancak İlçesinin Derecikalan Köyünden Hidayet oğlu Emmeden olma 1960 doğumdu Hayrettin Karakılıç hakkında yapılan duruşma sonunda 4/1/1976 tarih ve 78/38 sayılı kararla sanığın 6831 sayılı yasasının 91/1, T. O K. nun 55/3, 647 S. K. nun 4/1. maddeleri gereğince sanığın 11 lira 10 kuruş ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan 701 sayılı tebligat kanunun 9 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilâh olunur

9 15 Ağustos 15)77 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE^ Sayfa: 9 Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 1976/07 Salih Şafak Bütüner Ragıp Tüzün Caddesi No: 30 Yenimahalle Ankara, Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Yukarıda belirtilen adresinize çıkartılan davetiye (Dava dilekçesi) tebliğ edilemediğinden dilekçenin ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma 0/10/1977 günü saat ye bırakılmıştır. Duruşmaya bizzat gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz, gelmediğiniz yahut bir vekil göndermediğiniz takdirde hakkınızda ilânen gıyap karan çıkarılacağı hususu dava dilekçesinin tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Kavak Asliye Hukuk HâMmliSinden : Kavak Asliye Hukuk Hâkimliğinden 1975/94 Davacı Kavağın Çakallı K. den Ali Güdek tarafından davalı kendisine asaleten küçük çocuğu Aydına velayeten annesi Dudu Güdek aleyhine açılan senet iptali davasının yapılan açık duruşması sırasında tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Davalı Dudu Güdek'in açık adresi tesbit, edilemediğinden ve bu nedenle karar gereğince duruşmanın atılı bulunduğu 0/10/1977 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunmanız yada kendinizi bir vekille temsü ettirmeniz aksi halde hakkınızda gıyap kararı verileceği Davetiye yerine geçerli olmak üzere 701 sayılı Yasanın 8. maddesi uyaruıca tetoiiğen ilân olunur Soma Sulh Ceza Hâkimliğinden : Sanığın Adı ve Soyadı: Mehmet Deveci Karar tarihi: 31/5/1977 E. No : 1976/317 K. No : 1977/03 Cezanın nevi ve kanun maddesi: Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1. maddesi gereğince 15 gün hafif hapis cezası 647 sayılı Kanunun değişik 4. maddesi gereğince yüzaltmışbeş lira hafif para cezası, T. C. K. nun 565, 15 gün müddetle meslek ve sanatının tatili. Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükmün sanığın bulunamaması sebebiyle tebliğ e d i l e m e d i ğ i cihetle 701 saydı Kanunun 9. maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün idinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Sanığın Adı ve Soyadı: Hasan Akdağ Karar tarihi ; 30/3/1977 E. No : 1974/3 K. No : 1977/96 Cezanın nevi ve kanun maddesi: Kesici aletle yaralamak, sarhoşluk, T. C.K. nun 456/4, T. C. K. nun 457/1. maddesine göre 1/3 nispetinde artırılarak ay 0 gün hapis cezası ile tec. 647 sayılı Kanunun 4. maddesine göre binaltıyüz lira fcğır para cezasına çevrilmesine, Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükmün sanığın bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 701 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Erdemli Asliye Ceza Hâkimliğinden: 1974/108 Yankesicilik sucundan sanıklar 1 Adana İli Havuzlubahce Man. Saydam Cad. No. 4 de oturur Kadir ve Selvinaz'dan olma 1954 D. lu Mustafa îgeç, Adana İli Hürriyet Man. nüfusuna kayıtlı Beşocak Man. 195 Sokak No. 4 te oturur Celâl ve Mehbare'den olma 1957 D. lu Muhammet Atsa tan haklarında Mahkememizde yapılıp bitirilen duruşmaları sonunda: Sanıkların T. C. K. nun 49/7, 6, 5,55/3, 647 S. K. nun 171 S. K. la değişik 4 üncü maddeleri gereğince Muhammet Atsatan'ın 3.00 lira ağır para cezası ile tecziyesine, Mustafa Igeçln 8 ay hapis ve 8 ay gözetim altında bulundurulmasına, mahkeme masraflarının sanıklardan müteselsilen tahsiline dair verilen 4/4/1975 tarih 1974/108 esas, 1975/6 sayılı kararı bu sanıklara adreslerinde bulunmadıklarından tebliğ edilememesi sebebiyle ilânen tebliğine karar verilmiştir. Sanıklar Mustafa îgeç ve Muhammet Atsatan'a kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 1977/14 Hacı Kale, Fatih Caddesi No: Keçiören Ankara, Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize acılan alacak davasının yapılan açık duruşması sırasında : Yukarıda belirtilen adresinize çıkartılan davetiyeler tebliğ edilemediğinden 1/4/1977 tarihli duruşmada davetiyenin üânen yapılmasına karar verilmiştir. İlân 11/5/1977 tarih ve sayılı Resmî Gazete ile yapıldığı halde 9/6/1977 tarihli duruşmaya gelmediğinizden ve bir vekil de göndermediğinizden hakkınızda üânen gıyap kararı çıkartılmasına karar verilmiştir. Duruşma 0/10/1977 günü saat da yapılacaktır. Duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekil göndermeniz, gelmediğiniz veya bir vekilde göndermediğiniz takdirde duruşma gıyabınızda devam olunacağı ve kararın gıyabınızda verileceği hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Manisa Belediyesinden: e Belediyemizce yeni satın alınmış bulunan Bedford marka kamyonlara adet 3,5 tonluk damper yaptırılması işi 490 sayılı kanunun 31. maddesi hükümlerine göre, şartnamesi dahilinde kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 5 Ağustos 1977 Perşembe günü saat da Belediye Encümeninde yapüacaktır. 3 Keşif bedeli , TL. dır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için: a) 6.50., TL. lık geçici teminatını, b) 1977 yılına ait Sanayi ve Ticaret Odası belgelerini, teklif mektuplarıyla beraber İhale saatinden bir saat evvel zarfa koyarak Encümen Başkanlığına makbuz karşılığı vereceklerdir. 6 Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-4

11 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Ankara 9. Sulh Ceza HâMmllğinden : E. No: 1977/33 K. No: 1977/301 Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 11/3/1977 tarihli ilâmı ile T. C. K. 57/647 S. K. 4/1. maddeleri gereğince altıyüz lira hafif para cezası ile hükümlü Hasan oğlu 195 doğumlu Cumhur Balan hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 701 sayılı Tebligat K. nun 9. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Kocaeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1976/1485 Davacı İsmail Bıçakçı ve Ömer Faruk Bıçakçı tarafından açılan İzalei şüyuu lavaşının duruşmasında: Davalılar Ali Eyüpoğlu (istanbul Cad. Kuruçeşme Geçidi No: - İzmit), Nejla Bilgi (Kadıköy Kandıra Cad. 1. Vişnelik No: 15 - İzmit), Kenan Ulukut (Kadıköy, Kandıra Cad, 1. Vişnelik No: 15 - İzmit), Ahmet Ulukut (Kadıköy, Kandıra Cad. 1. Vişnelik, Nö: 15 - İzmit), adresinde bulunamadıkları anlaşıldığından adı geçen davalıların 7/9/1977 günü saat 9.00'da bizzat mahkemeye gelmeleri veya kanuni bir vekil göndermeleri aksi halde H.U.MJK. 509, 510. maddeleri gereğince gıyabınızda karar verileceği ve ayrıca gıyab kararı tebliğ edilmeyeceği hususu tebliğ olunur Erzurum 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/60 Davacı Hasan Dicleli vekili Avukat Güngör Daloğlu ve davalı Renata Dicleli aleyhine açüan geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan duruşmasında; Davalının adresi meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşma gününün 1/9/1977 duruşma günü olarak ilânen tebliği ve işbu ilânın tebliğinden sonra duruşma gününde bizzat mahkemede hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsu ettirmesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Denizli 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/45 K. No : 1977/586 Sanık: Hüseyin Aksoy: Ali oğlu Ayşe'den olma 1931 doğumlu, Denizli Topraklık Mah. 606 Sokak No. 6 da oturur. Suç: Tehlikeli vasıta kullanmak Hüküm Özeti: Eylemine uyan T. C. K. nun 565/1, 647 sayıl: Kanunun 4 üncü maddesi gereğince yüzon lira hafif para cezasının tecziyesine, 3/6/1977 günü yokluğunda karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından acuna ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar örneği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur

12 Sayfa: 1 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1006 Koçarlı Sulh Cezai Hakimliğinden: E. No : 1976/1 K. No : 1976/1» Hakim : Erkut Dikkaya Katip : Ceyhan Benzer 30 Davacı : K. H. Sanık: Fethi Koçan, Haydar oğlu İfakatten 1939 D. lu Elazığ Kesrik Mahallesi nüfusuna kayıtlı, evli çocuklu, isçi okuryazar, sabıkasız, T. C. lalam Suç : Hırsızlık Suç tarihi : 5/1/1976 Tevkif tarihi : 5/1/1976 Tahliye Tarihi : 3//1976 Yukarıda acık kimliği yazdı sanığın sucu sabit görüldüğünden eylemine uyan T.CK. 491/ilk, 53/1, maddeleri gereğince 3 ay hapis cezası ve 55. madde gereğincede 3 ay genel gözetim cezasına dair 8/6/1976 tarihli gıyabi karar bugüne kadar yapılan aramalara rağmen sanık Fethi Koçan'a tebligat yapmanın mümkün olamadığından 7301 sayılı tebligat Kanunun 8, 9, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine İlanın yapıldığı tarihten 15 gun sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 8/7/1977 tarihinde karar verildiği Han olunur Dinaı Ağıı Ceza Mahv^maşi Başkanlığından : E. No: 1976/8 K. No: 1977/8 9//1976 tarihinde kasden adam öldürmek, öldürmeye tam teşebbüs ve ölümle biten olaya el uzatmak suçundan müdahil sanık Dudu Şenşahin ve altı arkadaşı hakkında Mahkememizin 8/4/1977 gün ve 1976/8-977/8 karar sayılı ilâmı ile mudahil sanık Dudu Şenşahin "in beraatına ve müdahil Dudu Şenşahin ile velayeti altındaki çocuklar Hatice Ülker, Döne için ayrı ayrı üçyüz'er liradan cem'an 100 lira manevi tazminatın hükümlendirilen sanıklar Mustafa, Arife Naciye, ve Sultan'dan tnhghitm» dair verilen gıyabi ilam bütün aramalar rağmen adı geçen müdahil sanığın bulunarak kendisine tebliğ edilemediğinden, 701 sayılı Adil Tebligat Kanununun 9. maddesi gereğince adı geçen mudahil sanığa hükmün Hanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Ankara Sulh Ceza Hakmıliğinden : E. No : 1977/490 K. No : 1977/406 Hâkim: A. Faik Yazıcıoğlu 1137 Kâtibe: Nesrin Yıldırım Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 11/4/1977 tarihli ilâmı ile TCK. nun 565/1-. maddesi gereğince 0 Ura hafif para cezası ile 10 gün meslekten men cezasına hükümlü Mustafa ve Münire'den olma 1953 D. lu sanık Ahmet Albayrak hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilmediğinden 701 sayılı Adlî Tebligat K. nun 9. maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün Hanen tebliğine hükmün fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ve ilâm ücretinin sanıktan tahsü olunacağı ilân olunur

13 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No: 1975/141 K No: 1977/473 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalılar Zehra Mübeccel öğüt, Nıısret Belirdi, v.s aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan yargılaması scnunda : Söke Yenihisar 35 parsele ait tapu kaydının iptaline, bu gibi yerler tescile kabil olmadığından tescil dışı bırakılmasına, /6/1977 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Zehra Mübeccel Öğüt'ün adresi meçhul kaldığından.işbu kararın Resmî Gazete ile ilânına, takipeden 15 günlük süre sonunda kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur » Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1976/540 K. No : 1977/106 Davacı Köy İşleri Bakanlığı vekili tarafından davalı İbrahim Demir aleyhine acılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda: Söke Atburgazı Köyü 15 parsel sayılı taşınmaza ait davayı İbrahim Demir adına mevcut tapu kaydının İptaline, bu tapunun hazine adına yeniden tapuya Tesciline, ve aynı parseı numarası verilmesine, /3/1977 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Atburgazı Köyünden Ali oğlu torahim Demir'in adresi meçhul kaldığından işbu ilânın Resmî Gazete ile ilânını takip eden 15 günlük süre sonunda kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Saruhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/33 Davacı Köyişleri Bakanlığım temsilen Hazine-i maliye tarafından davalı Yaşar Karabuğan aleyhine ikame olunan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalı Yaşar Karabuğan'm adresinin meçhul olduğu yapılan tahkikatla anlaşıldığından ve yapılan ilânen tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 11/10/1977 günü saat 9 da Mahkememizde hazır bulunması aksi halde duuşmanın gıyabında devam edeceği ilânın gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Osmancık Sulh Hukuk Hâkimliğinden: E. No: 197/1 K. No : 1977/3 Davacı Osmancık Ulucami Mahallesinden Mehmet Keleşer'in davalılar Lütffullah Havuç ve 13 arkadaşı aleyhine açmış bulunduğu taksim ve izaleyi şuyu davasının yapılan duruşmaları sonunda, davalılardan Osmancık Y. Çatma mahallesinden Dursun Havuç'un bütün araştırmalara rağmen davalının salih adresi tesbit edilemediğinden mahkeme kararırım tebliğine karar vermişti Meskür karar 15 gün temlız, 15 gün de bekleme süresi içerisinde davalı tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı mahkeme kararı yerine kaim olmak üzere Dursun Havuç'a üânen tebliğ olunur

14 Sarfa: 14 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 1 Ana Depo ve Tamirhane Müdürlüğünün adet Baraka yapım işi 490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarümıştır. İşin keşif bedeli 750J46.6 liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Satınalma Komisyonunda 5/8/1977 Perşembe günü saat da yapılacaktır. 4 Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Donatım Genel Müdürlüğü Satınalma Şubesinde görülebilir. 5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) TL. lık geçici teminatlarım, b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), A) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisi ve bunu belirten banka referansım, B) Teknik personel beyannamesini, C) Taahhüt beyannamesini, D) En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekleyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımda*. 6 Isteklüer teklif mektuplarım 5/8/1977 Perşembe günü saat 14.30'a kadar makbuz mukabilinde Satınalma Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğüne son müracaat tarihi 3/8/1977 Sah günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-3 Sarayköy Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas : 1975/187 Karar : 1976/167 Cz. Hakimi : Ahmet Dumanoğlu 1791 C. Savcısı: Mehmet Ekizoğlu Katip : Şenay Kural Davacı :K. H. Müdahil : Ahmet San, Hüseyin oğlu 1334 D. lu, Çivril Çakkallar K. den Sanık : Musa Sarı, Ali ve Meyremden olma 1947 D. lu, Çivril Çakkallar K. de olup Jıalen' adresi meçhul. Suç : Rızaen ıkız kaçırmak, Irza geçip kızlık bozmak. S. Tarihi : 4/1/1975 Yukarda açıklanan suçlarından dolayı sanık Musa Sarı hakkında verilen 14/1/1976 tarihli mahkûmiyet kararı yüze karşı olduğu halde sanık tarafından süresi geçirilerek temyiz edilmiştir. Temyiz talebi süre yönünden ek kararla 30/1/1976 tarihinde reddedilmiş ve fakat bu güne kadar bütün araştırmalara rağmen sanığın adresi tesbit edilip tebliğ mümkün olmamıştır. Bu sebeble Tebligat Kanunun 8,9,30 ve 31. nci maddeleri "juyannca işbu ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 1351

15 İS Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden: İdare merkezi Aydm'da bulunan, Millî Aydın Bankası TJLS. nin lira olan sermayesinin liraya yükseltilmesi nedeni ile ihraç olunan birlik kupürü 500 lira itibarî değerde adet nama yazılı A - B - C serisi hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 4/8/1977 tarihinden İtibaren Borsa kotuna, alınmıştır Yenimahalle. Asliye Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 975/553 Karar No: 976/3 Karar Tarihi: 6/1/1976 Yanlış kimlik vermek ve resmi merciileri ifal suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına ramen bulunamayan aslen Bandırma İlçesi Dere Mahallesi General Halit Caddesi Hane: de nüfusa kayıtlı İbrahim Fevzi oğlu 1941 D. lu Yakup Cemil Hakman hakkında yapılan duruşma sonunda : Sanığın suçları sabit görülerek binnetice T. C. K. nun 83/1, 58/ maddeleri gereğince gün hapis ve 3 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31. maddeleri gereğince llânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur /7 Esas No: 975/598 Karar No: 976/198 Karar Tarihi: 19/7/1976 Kaçakçılık suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Urfa İli Camii Kebir Mahallesi H - 18 ne nüfusu kayıtlı Mehmet oğlu 199 D. lu Yusuf Ülgen hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görülerek 1918 sayılı Kanunun 5/3, son T. C. K. nun 59, 647 sayılr Kanunun 4/1. maddeleri gereğince 5 ay hapis 775 lira 50 kuruş ağır para cezası ile tecziyesi hapis cezası paraya çevrilerek lira ağır para cezası içtimaen ve neticeten lira 50 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur /8 E. No : 976/05 K. No : 976/347 Karar Tarihi: /11/976 Yankesicilik sureti ile hırsızlık suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinde müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Ankara Çankaya Cebeci Mah. H: 453 de nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu, 1947 D.lu Orhan Er Halit Neshe hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçlan sabit görülerek binnetice T. C. K. nun 49/6, 7, son, 5, 55. maddeleri gereğince 1 yıl 3 ay süre ile hapsine ve 1 yıl 3 ay süre ile genel gözetim altında bulundurulmasına karar verilmiş olduğundan 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 9

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1606 Yenimahalle 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: E. No: 977/175 K. No: 977/0 Karar Tarihi: 8/1/1977 Gümrük kaçakçılığı suçundan sanık olup, dosyadaki mevcut adresinden aramalara rağmen bulunamayan aslen Kıbrıs Lefkoşe Gönmeç Köyü nüfusunda kayıtlı Halil oğlu 1949 D. lu Celaha Halil Şalin hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görülerek bir netice 43 sayılı Kanunun 10/C, 1916 sayılı Kanunun 5/3 ve son, TCK. 59, 647/5. maddeleri gereğince 5 ay hapis 51 Ura ağır para cezası ile tecziyesine, hapis paraya çevrilerek lira para cezası ile tecziyesine cezalar iştima edilerek neticeten sanığın 5.51 lira ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayıldığından ilânen tebliğ olunur / 10 Zile Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 974/198 K. Ntf: 977/15 Hüküm: 1 Sanık Yahya Namık Kayral'm sabit görülen eylemine uyan takdiren ve tesdiden T.C.K.nun 503/1. maddesi uyarınca beş ay süre ile hapis ve yüz lira ağır para cezasiyle hükümlülüğüne, işbu para cezasının 5435 sayılı Yasa uyarınca beş misline çıkarılarak sanığın beşyüz lira ağır para cezasiyle hükümlülüğüne, başkaca haklı bir sebep bulunmadığından sanığa verilen cezada kanuni ve takdiri bir indirime yer olmadığına, cezanın sosyal etkisi, önleme durumu, sanığın suç işlemekteki ısrarlı tutumu, kişiliği, geçmişteki hal ve ahlâkî gidişlerine göre; Yüksek Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 7/6/1976 gün, 1976/34 sayılı içtihadı birleştirme kararı uyarınca sanığın cezasının ertelenmesine yer olmadığına, Suçun istenmesindeki suret ve şekil özelliğine, sanığın kişiliğine göre 647 sayılı Yasarım 4 ve 5 inci maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 3 Paranın satın alma gücüne, geçerlilik derecesine göre; TL. lık ikâ edilen zarar normal kabul edilerek T. C. K. nun 5. maddesi uyarınca sanığın cezasının artırma ve azaltmasına yer olmadığına, olayda hiç bir iade bulunmadığından T. C. K. 53. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın bu suçundan dolayı 8/10/1976 tarihinde tutuklanıp 30/1/1976 tarihinde tahliyesi sağlandığından tutuklu olarak ve varsa nezarette geçirdiği günlerinin T. C. K. nun 40. maddesi uyarınca cezasından sayılmasına, talimat posta gideri 9 liranın mahkum olan sanık Yahya Namık Kayral'dan alınarak Hazineye gelir yazılmasına Yargıtay yolu açık olmak üzere istem gibi sanık Yahya Namık Kayral'm yokluğunda C. Savcı Yardımcısı Mustafa Aslan huzuriyle karar verilip Yasa yollan açıklandı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : İdare merkezi Bursa'da bulunan Pilâment Sentetik iplik ve Elyaf Sanayii A. Ş. nin lira olan sermayesinin liraya yükseltilmesi nedeni ile ihraç olunan birlik kupürü lira itibari değerde adet hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) öncelikleri tamamlamak üzere 4/8/1977 tarihinden itibaren borsa kotuna alınmıştır

17 İS Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Yenimahalle. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1975/16 K. No : 1976/169 Karar tarihi : 9/6/1976 Tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Adana Hoca vezir mahallesi N. 46 da nüfusa kayıtlı Hasan oğlu 1949 doğumlu ibrahim Kerey hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görüldüğünden binnetice T.C.K. nun 459/, sayılı Kanunun 4/1, 6085 sayılı Kanunun 60/E maddeleri gereğince 3 ay hapis 500, lira ağır para cezası ve 15 gün meslekten men cezası ile tecziyesine hapis cezası paraya çevrilerek 1.800, lira ağır para cezası para cezaları içtima olunarak neticeten.300 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 1 E. No : 1975/14 K. No : 1975/7 Karar Tarihi : 3/6/1975 Gümrük ve Tekel kaçakçılığı suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamıyan aslen Nezip İlçesi Teketaş Köyü H. 1 de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu 1943 doğumlu Abdullah Kara hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçları sabit görülerek binnetice 1177 sayılı Kanunun 88/ ve 1918 sayılı Kanunun 5/3 son T.C.K. 59 ve 647/4-1 maddeleri gereğince 5 ay hapis 985 Ura 50 kuruş ağır para cezası, hapis cezası paraya tahvili ile 3000 lira ağır para cezasıyla tecziyesine cezalar iştima edilerek neticeten 3985 lira 50 kuruş ağır para cezasıyle tecziyesine karar verilmiş olduğundan 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince Uânen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine dair ilanen tebliğ olunur / E. No : 1975/310 K. No : 1976/406 Karar Tarihi : 1/1/1976 Sahte senet tanzimi ve delilleri yok etmek suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen İzmir Bayraklı Kazası Karşıyaka Bayraklı Mahallesi H. 51 de nüfusa kayıtlı Mustafa kızı 1939 doğumlu Olcay Oybir hakkında yapılan duruşma sonunda sanığın suçu sabit görülerek binnetice T. C. K. nun 345, 59, 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri gereğince 10 ay sure ile hapsine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inal maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar tentyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı Uânen tebliğ olunur /3

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden: îdare merkezi istanbul'da bulunan Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A. Ş. tarafından ihraç edilen % 18 faizli 7 yıl vadeli birlik kupürü IjOOO lira itibari değerde adet, lira itibari değerde 800 adet, lira itibari değerde 750 adet ve lira itibari değerde 500 adet toplam liralık (H) tertibi tahviller 3/8/1977 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır Yenimahalle. Asliye Ceza Hâkimliğinden:. ı E. No : 1975/367 K. No: 1976/308 Karar tarihi: /10/1976 Yedeminlik görevini suistimal sucundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Oltu ilçesi Keçeli Köyü No. 7 de nüfusa kayıtlı Hayri kızı 1947 doğumlu Güner Pala hakkında yapılan duruşma sonunda sanığın suçu sabit görüldüğünden T.C.K. nun 76/1, 5435 sayılı Kanunun maddesi 647 sayılı Kanunun 4/1-6 maddeleri gereğince 3 ay hapis 150, lira ağır para cezası ile tecziyesine hapis cezası paraya çevrilerek 1800, lira ağır para cezası ile tecziyesine bu cezalar içtimaen ve neticeten 1.950, lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur /4 E. No: 1975/438 K. No : 1976/170 Karar tarihi : 5/7/1976 Bıçakla yaralamak suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinden müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Mardin ili Merkez tlçe Teker Mahallesi H. 159 da nüfusa kayıtlı Salih oğlu 1933 doğumlu Ekrem Sevincer hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın suçu sabit görülerek binnetice T.C.K. nun 456/4, 457/1, 59, 40. maddeleri gereğince ay 6 gün müddetle hapsine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur /5 E. No: 1975/479 K. No: 1975/471 Karar Tarihi: 3/1/1975 Gümrük kaçaklığı suçundan sanık olup dosyada mevcut adreslerinde müteaddit defalar aranmasına rağmen bulunamayan aslen Malatya tli Merkez Karahan Köyü H. 44 de nüfusa kayıtlı tbil oğlu, 1956 doğumlu İbrahim Selçuk hakkında yapılan duruşma sonunda sanığın suçu sabit görülerek binnetice 1918 sayılı Kanun 5/3, son T.CK. nun sayılı Kanunun 4/1 maddeleri gereğince 5 ay Hapis 1037, lira 50 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine hapis cezasının paraya tahvili ile 3000, lira ağır para cezası üe mahkûmiyetine para cezalan içtimaen ve neticeten sanığın 4037, lira 50 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olduğu 701 sayılı Kanunun 8, 9, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında karar temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 6

19 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 RESMÎ GAZETE Sajffa: 19 Antalya. Sulh Ceza Hâkimliğinden: Gıyabı hükümlü olup kendisine tebligat yapılmayan aşağıda açık kimliği yazılı sanık Hüseyin Çinğirli'ye ilânen tebligat yapılabilmesi için 701 sayılı Kanunun 8 ve 9. cu maddeleri uyarınca /Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. ci maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz veya temyiz edilmediğinde /kesinleşmiş sayılacağına karar verildi. Dosya No: Adı Soyadı: Suç : Verilen ceza : ve ikameti E : 1974/115 Hüseyin Çinğirli Hırsızlığa tam teşebbüs. T. C. K. 491/ilk, K : 1977/79 Hamit oğlu Miletkten 6,1/3,5/1,/3 olma 1958 doğumlu Adana 55/3,1/3,647,4/1, Döşeme mahallesi nüfusunda 647/,4/1,40,647,6 kayıtlı olup Jhalen ikameti yok. maddeleri uyannca 1.040, lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve Ertelenmesine Giresun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Barca Köyünden Eyüp Cavalıoğlu tarafından davalı Eyüp eşi, Samsun/Çarşamba Safralı Köyünden İsa Sözen nezdinde mukim Nejla Cavallıoğlu aleyhine ikame olunan teek nedeniyle boşanma davasının yapılan açık duruşmasında : Davalı Nejla Cavallıoğlu adına çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş, yapılan tahkikatta tebligata sarih açık adresi.tesbit edilemediğinden dava arzuhali ve günlü davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen davalı Nejla Cavallıoğlunun duruşmanın bırakıldığı 1/9/1977 Pazartesi saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir kanuni vekille temsil ettirmesi, aksi halde adına ayni yola gıyap!kararı tebliğ olunacağına dair dava dilekçesi ve günlü davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Alaşehir îcra Memurluğundan: 976/816 Alacaklı : Mehmet Gürlek V. Av. Hasan Ali Yıldırım Alaşehir. Borçlu : KasımBay Sarısu Mahallesi Şeyhsinan Cami Sokak No. Alaşehir. Borç Miktarı: 6.468, TL. Müstenidat : 6/5/976 tanzim ve 30/7/976 vade tarihli emre muharrer senet Yukarda yazılı borç için adresine çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade olunmuş ve zabıtça yapılan adres tahkikatında adresiniz tesbit edilemediğinden 701 sayılı Tebligat Kanununun 8 ive müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren (5) gün kanuni müddete yirmi gün ilavesiyle yirmi beş gün içinde merci'e şikayet etmeniz aksi taktirde senet altındaki imzanın sizden sadır olmuş sayılacağı İcra İflas Kanununun 74. maddesi gereğince (10) gün kanuni müddete (0) gün ilavesiyle Bir ay içinde mal beyanında bulunmanız bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunmanız hapisle tecziye olunacağınız; borç kanuni müddet içinde ödenmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

20 Sayfa: 0 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 1977 Sayı: 1608 Midyat icra Memurluğundan: 1977/37 Midyat'ta alacaklı Melek Kerimoya masraflar hariç 4.500, lira ödemeye botçlu Midyat Gölcük Mahallesinde Lahdo oğlu, Reşşo Çakır adına çıkarılan örnek 49 ödeme emrinin bila tebliğ iade edildiği zabıtça yapılan tahkikat neticesinde adı geçen borçlunun 10 yıl önce yurt dışına çıktığı adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olduğundan borçlu adına kanuni süreye 0 gün ilave edilmek suretiyle flânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Yukarda yazılı borç /ve masırafları ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödemeniz, (Teminat vermeniz) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazını/ 'varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır 'olmuş sayılacağı, imzayı red ettiğiniz taktirde merci önünde yapılacak ^duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki iti razın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ayni müddet içinde 74. madde gereğince ;mal beyanında bulunmanız veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödemez veya itiraz edilmese cebri iciraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz taktirde, itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar olunur Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Vakfın adı: Dağlı Halil vakfı Vakfedenler : 1 Rafet Dağlı Abdullah Dağlı 3 Kadir Dağlı 4 Mehmet Dağlı 5 Nasibe Kolanlarlı 6 Sıdıka Utlu Vakfın İkametgâhı: istanbul Tescil kararını veren mahkemenin adı ve karar no.su : Üsküdar 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinin 1/1/1976 gün ve E. : 1976/358 K. : 1976/306 sayılı kararı. Vakfın Gayesi : Talebelere burs vermek, Matbaa kurmak, eğitim ve öğretim kursları ile yaabncı dil kursları açarak her türlü ihtiyaçlarını sağlamak. Vakfedilen Mal: Edirne İli, Uzunköprü, Kazası, Mescit Köyü, Ethem Çeşme mevkiinde kâin 51 pafta, 163 ada, 77 parsel'de kayıtlı 586 m 0 dm, lik tarla. Vakfın Organları: İdare Heyeti Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Başkan: Hamit Erdal 1360 Zb. Kâtibi Şükriye Yamaç Niğde ağır ceza mahkemesinde öldürmeğe teşebbüsten davası görülmekte olan Bor Altunhisar Karanlıkdere K. den Hacı oğlu 1943 D. lu Tekin Saban'lıya duruşma günü PTT. vasıtasıyla tebligat yapılamadığından adreside tesbit edilemediğinden adı geçenin mahkememizin 977/45 esasında kay.u davasının duruşmasının 14/9/1977 ^ünü olduğu ilânen tebliğ olunur. 1307

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :...

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... Örnek No:1* 1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği...

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı