KALİTE VE EKONOMİ ERNAK. Yedek Parça Katalo u

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE VE EKONOMİ ERNAK. Yedek Parça Katalo u"

Transkript

1 Yedek Parça Katalo u

2 1961 den günümüze faaliyette olan benimsedi i Kalite ve Ekonomi felsefesi sayesinde sektörünün önde gelen kuruluflu olmay baflarm flt r. Yurtiçinde ve yurtd fl ndaki müflterilerimizin, içinde bulundu u pazar n bugünkü ve yar nki ihtiyaçlar n belirleyerek, hizmetlerini uluslararas normlara uygun, verimli ve etkin bir flekilde sunmak kuruluflumuzun temel amac d r. Yap lan tüm iflbirliklerinde, müflterilerimiz ile ARGE bölümümüz aras nda iletiflim köprüsü kurarak hizmet kalitesini sürekli artt rmaktay z. Bu bize ve müflterilerimize yeniliklerde güncel kalma olana sa lar., ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip, TSE standard ndaki tesisinde, Türkiye'nin ilk online müflteri servis a n kurmufltur. nternetten takip ve bilgilenme sistemi ile fleffaf hizmet anlay fl n ortaya koymufltur. Tüm bu hizmetlerimizi modern alt yap ya sahip, konusunda uzman kadromuz ile müflterilerimize sunmaktay z. Ayr ca yurt içi ve yurtd fl yayg n servis ve sat fl bayi a m z ile müflterilerimize ihtiyaç duyduklar her yerde hizmet verebilmenin mutlulu unu yaflamaktay z. Ana merkezimiz olan Tuzla Mevkiinde, Ankara Asfalt (E-5) direk girifl ç k fl imkân na sahip 48'000m 2 üzerine kurulmufl tesisimiz sayesinde; müflterilerimize ulafl m kolay, 24 saat her türlü teknik ihtiyaçlar n karfl layabilecekleri servis hizmeti sunuyoruz. Founded in 1961, has achieved to be the leading company of its sector with its Quality and Economy philosophy. Our company s main aim is to determine the current and future demands of the markets in which our domestic and foreign customers are involved in. This gives us the flexibility needed to adopt the dynamic market conditions on time. We are continuously improving our service quality by building a communication bridge between our R&D and our customers in all collaborations. This keeps us and our customers always current in innovations., with its ISO 9001 quality management system certificated and TSE standardized establishment, has provided Turkey s first online customer service network. This network-tracking system enables our customers to get transparent sense of service. Our modern infrastructure combined with the expert staff enables us to render excellent service to our customers. With our widespread distribution and service capabilities we are happy to be the correct partner of our customers. With our head office located in stanbul (Tuzla) only minutes away from airport and RO-RO port, we offer 24 hour service to our customers. The m 2 area is located on the main highway from stanbul to Ankara.

3 fiirketimizin ad, kurucu ailenin kökeninin geldi i Erzurum ve Nakliyat n birleflmesi sonunda oluflmufltur. Logo ise Erzurum un tarihinde çok önemli bir yer tutan Anadolu Selçuklular n sanca ndan esinlenerek haz rlanm flt r. Ana-erkil yaflam tarz n n sürdü ü Selçuklu mparatorlu u nda devleti eflit yetkilerle Han ve Hatun temsil etmekteydi. Logodaki kartal bafllar n n biri (soldaki) Hatun u di eri ise Han simgeler. Alttaki iki ejderha, devleti koruyan iki ordusunun, ortadaki a aç ise imparatorlu un uzun ömrünün sembolüdür y l nda kurulan flirketimiz, logosunun temsil etti i de erleri ticaret anlay fl na yans tmaktad r. Çift bafll kartal, flirketimizdeki uzlaflma kültürümüzü, hayat a ac ise flirketimizin uzun ömürlü olmas n tasvir eder. fiirketimizin yenilikçi ve öncü olarak y llarca hizmet etme anlay fl n vurgulamaktad r. Hayat a ac n n hemen alt nda yer alan ve onu saran iki ejderha, yapm fl oldu umuz hizmetlerde uzun ömürlü olmak ve müflteri memnuniyetini sa lamak için ilke edindi imiz kalite ve ekonomi felsefemizin temsilcileridir. Bu ilkeler flirketimizin gelece inin teminat olacakt r. Our company s name are composed of Erzurum where our family roots come from, and Transportation. Our logo prepared inspiring by the flag of Anatolian Seljuk Empire that had an important role in Erzurum s history. In Seljuk Empire, which matriarchal life leaded in, Khan and The Lady governed the state with equal rigths.one of the eagle head (the left one) symbolizes The Lady, and the other symbolizes Khan. The two dragons below are the two defender armies of the state, and the tree of life in the middle is the symbol of longevity of the state. Since 1961, our company reflects its logo s values to its sense of business trade. The double headed eagle in our logo represents the culture of agreement cultivated in our company. The tree of life symbolizes longevity and continuity. This emphasizes our company s aim of providing innovative service as a leader over the years. The two dragons beneath the tree of life represent our Quality and Economy philosophy which we adopted to ensure customer satisfaction in the long term. We believe this philosophy will ensure the future of our existence.

4 Ç NDEK LER BÖLÜM 1 - ÜSTYAPI ÜRÜNLER 1.1. Alüminyum Alüminyum Profiller Alüminyum Profiller Alüminyum Profiller Alüminyum Yan Kapaklar DEKRA Sertifika Alüminyum Arka Kap lar 1.2. Baba K rma Baba Baba J si Kayar Baba Teleskobik Baba Parçalar 1.3. Kilit Ayarlanabilir Gömme Kilit Gizli Arka Kap Kiliti Dik Kilit Yan Kapak Menteflesi Mentefle ve Baba Parçalar 1.4. Çat Komple Kayar Çat Sistemi Kayar Perde Kayar Çat Sistemi 1.5. Uyar Levhalar Reflektif fierit Kamyon Reflektörleri Treyler Reflektörleri H z Limit Levhas TIR Levhas A.D.R. Levhalar A.D.R. Seti A.D.R. Seti 1.6. Yük Güvenli i Sabitleme Raylar Sabitleme Raylar Sabitleme Raylar -Kirifl-Travers Kirifl-Travers CTD-II Çift Katl Sistem BÖLÜM 2.A - ALTYAPI ÜRÜNLER - A 2.1. Mekanik Ayak Grubu Dorse Aya 2.2. Konteyner Kilidi Konteyner Kiliti 2.3. Stepne Tafl y c Stepne Tafl y c 2.4. Merdiven-Korkuluk K zakl Merdiven Bisiklet Korkuluk Aya Arka Kap Tutama 2.5. Plastik Çamurluk Çamurluk Çamurluk Paspas Yang n Dolab Plastik Tak m Dolab Su Tank Çamurluk Çamurluk Paspas Çamurluk Ba lant Parçalar Teker Dayama Takozu Yang n Dolab 2.6. Dingil BPW Kampanal Dingil BPW Diskli Dingil BPW Dingil Orijinal Yedek Parçalar BPW Aks Pimi Parçalar BPW Fren Ayar Kolu ve S Kolu Tm. Tk. Parçalar BPW Fren Parçalar BPW Dingil Porya Grubu BPW ABS ve Dingil Toz Sac Parçalar BPW Disk Fren Kaliper Parçalar BPW ECO Plus (Disk Fren Porya ve Disk Par.) BÖLÜM 2.B - ALTYAPI ÜRÜNLER - B 2.7. Fren KNORR-BREMSE Ürünleri KNORR-BREMSE Treyler Fren/ABS li Hava Süspansiyon Sistemi KNORR-BREMSE Treylerler çin TEBS G2 Elektronik Fren Sistemi WABCO Ürünleri WABCO Ürünleri WABCO Ürünleri Ürünleri HALDEX Otomatik Fren C rc r Fren Diskleri Otobüs-Kamyon-Çekici Fren Diskleri Treyler MERCEDES Fren Kampanalar DAF Fren Kampanalar VOLVO Fren Kampanalar BPW Fren Kampanalar SAUER (SAF) Fren Kampanalar 2.8. Körük Fren Körü ü Fren Körü ü Fren Körü ü Fren Körü ü Süspansiyon Körü ü 2.9. Kingpin Kingpin Taban Tahtas Taban Tahtas Elektrik Elektrik Lambalar Elektrik Setleri BÖLÜM 3 - TAMAMLAYICI ÜRÜNLER Tamamlay c Ürünler Tamamlay c Ürünler Takoz ve Kancalar BÖLÜM 4 - A/Z F HR ST

5 ÜSTYAPI ÜRÜNLER SUPERSTRUCTURE PRODUCTS

6 Alüminyum Aluminium m/kg m/kg 1, Yan Yap Alm. Üç Bölmeli (120 mm) Aluminium Slats (120 mm) 3615 Yan Yap Alm. Tek Bölmeli (100 mm) Aluminium Slats (100 mm) 1,150 1, Yan Yap Alm. ki Bölmeli (100 mm) Aluminium Slats (100 mm) 3616 Yan Yap Alm. Bölmesiz (100 mm) Aluminium Slats (100 mm) 0,957 0, T Profil T Profile 3238 Bisikletlik Koruma Profili Lateral Protection Bar Profile 1,649 1, Bisiklet Koruma Profil Bafll Lateral Protection Bar Profile 3265 V Tipi Yan Yap Profili (160 mm) V Type Slats (160 mm) 1,866 1, V Tipi Yan Yap Profili (150 mm) V Type Slats (150 mm) 3659 Kasa L Profili (50x90 mm) L Profile (50x90 mm) 0,849 1, Kasa L Profili (110x110 mm) L Profile (110x110 mm) 3661 Kasa T Profili (145 mm) T Profile (145 mm) 1,327 0, U Profil U Profile 3642 U Profil 2 U Profile 2 0,

7 Alüminyum Aluminium m/kg m/kg 1, Kapak Yan Profili Standart Dropside Profile Standard 3641 Kapak Yan Profili Genifl Kanall Wide Dropside Profile 1,488 2, Kapak Üst Profili (200 mm) Dropside Top Profile (200 mm) 3618 Orta Profil (208 mm) Middle Profile (208 mm) 2,489 2, Kapak Alt Profili (226 mm) Dropside Bottom Profile (226 mm) 3620 Kanca Profili (207 mm) Staple Profile (207 mm) 2,226 2, Kapak Alt Profili Fitilsiz (211 mm) Dropside Bottom Profile Silicon Free (211 mm) 3625 Kapak Üst Profili K sa (160 mm) Dropside Top Profile Short (160 mm) 1,957 1, Kapak Orta Profili Dropside Middle Profile 3240 Orta Profil Middle Profile 2,525 2, Kapak Üst Profili Dropside Top Profile 3242 Kapak Alt Profili Dropside Bottom Profile 2,7 1, Kapak Orta Profili Dropside Middle Profile 3432 Kapak Üst Profili Dropside Top Profile 2,

8 Alüminyum Aluminium m/kg m/kg 2, Orta Profil Middle Profile 3468 Darbe Bandı Aluminium Profile 1,595 0, Darbe Bandı Aluminium Profile 1.1.3

9 Alüminyum Aluminium ALÜM NYUM YAN KAPAKLAR stenilen boy ve yükseklik ölçülerinde imalat Uzunluk: mm e kadar istenilen ölçülerde Yükseklik: 375 mm, 410 mm, 570 mm, 610 mm, 770 mm Dikey ya da yatay gömme kilit sistemi 25 mm kal nl nda özel dizayn edilmifl sa lam ve hafif profiller Çelik perçin kullan m stenilen renkte elektrostatik toz boya Silikon fitiller sayesinde s zd rmazl k ve sessizlik özelli i ALUMINIUM DROPSIDES Production for customized height and lenghts Production for lenghts up to mm Heights: 375 mm, 410 mm, 570 mm, 610 mm, 770 mm Buried or vertical locks Specially designed light profiles (25 mm thickness) Steell rivets Electrostatic powder paint for desired colours Silicon cords (waterproof and silent) 3200 x 610 mm Dik Kilitli Yan Kapak Vertical Lock Dropside 3200 x 610 mm Gömme Kilitli Yan Kapak Buried Lock Dropside 3200 x 770 mm Dik Kilitli Yan Kapak Vertical Lock Dropside 1.1.4

10 Alüminyum Aluminium 1.1.5

11 Alüminyum Aluminium ALÜM NYUM ARKA KAPILAR DIN EN , DIN EN ve DAIMLER Richtlinie DE-RL 9.5 normlar nda DEKRA uygunluk sertifikas na sahiptir. HESTAL 2 kilitli DEKRA L ve 4 kilitli DEKRA XL spesifikasyonuna sahiptir. stenilen yükseklik ölçülerinde imalat. Arka logo uygulamalar nda kesintisiz görünüm. 25 mm kal nl nda özel dizayn edilmifl sa lam ve hafif profiller. Çelik perçin kullan m. stenilen renkte elektrostatik toz boya. Silikon fitiller sayesinde s zd rmazl k ve sessizlik özelli i. ALUMINIUM REAR DOORS DEKRA certificate for DIN EN , DIN EN and DAIMLER Richtlinie DE-RL 9.5 norms. DEKRA certificate for L (2 locks) and DEKRA XL (4 locks) norms. Production for customized height and lenghts. Continuous picture at back logo applications. Specially designed light profiles (25 mm thickness). Steel rivets. Electrostatic powder paint for desired colours. Silicon cords (waterproof and silent) x 2550 mm Toz Boyal Alüminyum Arka Kap Powder Painted Aluminium Rear Door x 2550 mm Eloksall Alüminyum Arka Kap Anodized Aluminium Rear Door 1.1.6

12 6001 V/19 Merkezleme Parças 6001 V/19 Centre Piece 6001 VT/19 Merkezleme Parças 6001 VT/19 Centre Piece Baba Pillar 701 K rma Baba 701 Building Material Swing Pillar 701 K rma Baba 701 Swing Pillar 701 K rma Baba 701 Swing Pillar 6001 V/20 Baba J si (Kaynak) 6001 V/20 Pivot Bearing for Welding on 6002 V/20 Baba J si (Civatal ) 6002 V/20 Bolt-on Pivot Bearing Baba J si (Civatal ) Bolt-on Pivot Bearing 1.2.1

13 Baba Pillar CS Baba 900 Kod L CS Pillar 900 Code L with slat stowage pockets, no tarp pockets weight 21,6 kg CS Baba 901 Kod XL Cepli CS Pillar 901 Code XL with slat stowage pockets, no tarp pockets weight 23,1 kg CS Baba 904 Kod XL CTD II Çift Katl Sistem Ba lant s CS Pillar 904 Code XL (twin deck) with slat stowage pockets and CTD II perforated tracks weight 27,3 kg CS Uzun Baba 901 Kod XL CS Pillar Long 901Code XL with slat stowage pockets, no tarp pockets weight 24,7 kg CS Baba 901 Kod XL Cepsiz CS Pillar 901 Code XL without tarp pockets and slat stowage pockets weight 21 kg CS Baba 904 Kod XL CTD III Çift Katl Sistem Ba lant s CS Pillar 904 Code XL (twin deck) with slat stowage pockets and CTD III perforated tracks weight 27,5 kg CS Uzun Baba 901 Kod XL CS Pillar Long 901Code XL without tarp pockets and slat stowage pockets weight 22,6 kg Bükümlü Teleskobik Parça Carriage cropped weight 4,6 kg Düz Teleskobik Parça Carriage straight weight 4,4 kg Destekleme Profili Reinforcement profile for XL pillars in connection with carriage weight 3,5 kg Teleskop Telescope cpl. with accessories weight 7,5 kg Yan Yap Yuvas Tarp slat pocket weight 0,27 kg Yan Yap Yuvas Slat stowage pocket long weight 1,37 kg Ba lant Parças (Teleskobik Baba için) Plug-in unit for telescopic pillars weight 0,33 kg 1.2.2

14 681 N Ayarlanabilir Gömme Kilit, Galvaniz Kaplama 681 N Adjustable built-in bolt fastener, galvanised 6811 N Kilit Yuvas 6811 N Pillar pocket, untreated 681 S Gömme Kilit Fastener 681 S 6813 N Kilit Yuvas 6813 N Pillar pocket, untreated 686 Ayarlanabilir Gömme Kilit, Galvaniz Kaplama 686 Adjustable built-in bolt fastener, galvanised 6817 Kilit Yuvas 6817 N Pillar pocket, untreated Kilit Lock 686 S Ayarlanabilir Gömme Kilit, Galvaniz Kaplama 686 S Adjustable built-in bolt fastener, galvanised 6818 Kilit Yuvas 6818 Corner pillar pocket, untreated 6867 Kilit Yuvas 6867 Sideboard mount, galvanised 6861 Kilit Yuvas 6861 Brace, untreated DÖNER K L T / SWIVEL BAR FASTENER 6901/2, 6901/3, 6901/5 Ürün Siparifl Referans No. A rl k/kg Type Order Ref. No. Weight/kg 6901/2 Ofset Gizli Kilit, Galvaniz Kaplama / Offset fastener, galvanised /3 Ofset Gizli Kilit, Galvaniz Kaplama / Offset fastener, galvanised /5 Ofset Gizli Kilit, Galvaniz Kaplama, Sa / Right-hand offset fastener, galvanised /5 Ofset Gizli Kilit, Galvaniz Kaplama, Sol / Left-hand offset fastener, galvanised

15 LockMaster Gizli Sistem Arka Kap Kiliti, Galvaniz Kaplama Hot-dip galvanised weight 3,0 kg DoorFix Kilit Yuvas weight 0,082 kg Kilit Lock 710 Dik Kilit, Sa 710 Long range built-in bolt fastener, right 715 Dik Kilit, Sa 710 Long range built-in bolt fastener, right 6541 N M12 Yan Kapak Erkek Mentefle Hinge bolts 6552 N Yan Kapak Difli Mentefle Hinge pivot bearing 6540 N Yan Kapak Difli Mentefle Hinge bearings 654 N Yan Kapak Menteflesi Sideboard hinges 6550 N Yan Kapak Erkek Mentefle Hinge bolt 655 N Yan Kapak Menteflesi Sideboard hinges 1.3.2

16 T18 Sac Kapak Menteflesi Metal Hinge T19 Alüminyum Kapak Menteflesi Metal Hinge T20 Döküm Mentefle Hinge (Cast) T27 Kayar Baba Çat Ray Roof Rail for Sliding Pillar T26 Kayar Baba Makaras Tak m Wheeled Sliding Pillar Set T28 Dorse Kilidi (Düz) Trailer Lock (Flat) Mentefle ve Baba Parçalar Hinges and Pillar Parts 1.3.3

17 SESAM MEGALINER Komple Kayar Çat Sistemi / Single Sliding System Montaj Kiti Mounting Kit Denge Çubu u Stabilising Bar Destek Braketi Shore and Support Baba Braketi Pillar Holder Aksesuarlar Accessories lx: 18.7 cm 4 ly: 5.9 cm 4 A rl k/weight: 4.1 kg/m Uzunluk/Length: 7.2 m Sol/Left Sa /Right Çat Roof [1] [1] [2] [3] [2] 8289 [1] [2] [3] 8293L [1] 8293R [1] 8299 [2] Sol/Left Sa /Right 1.4.1

18 SESAM SLIMLINER Kayar Perde Kayar Çat Sistemi / Double Sliding System Çat Roof Slimliner - Standart Slimliner - Standard Slimliner - Artt r lm fl Hacim Slimliner - Volume Optimized Yenilenmifl Uç Kutusu Kirifli 43 veya 51 genifl aç l katlanabilir çat arabas Renewed End Box Beam End bracket with larger collapsible angle 43 or

19 Reflexite Reflektif fieritler, ECE 104 regülasyonuna uygun Araç iflaretleme için 50 mm x 50 m ölçülerinde sar, beyaz ve k rm z reflektif fleritler. Conspicuity stripe in conformity with regulations EEC U.N. 104 Homologated stripe for vehicle marking available in rolls of 50 mm x 50 m and in colours (yellow, white, red). Çizgisel iflaretleme Linear marking Tüm yüzey iflaretleme Perimetrical marking Sert zemin için For rigid surface Branda yüzeyler için (kendinden yap flkanl veya kaynakl ) For canvas surface (self-adhesive or warm-welding) Kendinden yap flkanl Self-adhesive Kaynakl Warm-welding Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Reflektif flerit uygulama örnekleri Examples of conspicuity stripe application Uyar Levhas Indicator Lights 1.5.1

20 Kamyon Reflektörleri ECE 70 regülasyonuna uygun a r ticari araçlar için arka yans t c levhalar. Truck Panels Rear reflecting and fluorescent panels for trucks in conformity with the regulation ECE 70. fiekil 1 : Kit 2 Kamyon Panelleri Fig. 1 : Kit 2 Truck Panels fiekil/fig. 1 fiekil/fig. 2 fiekil 2 : Kit 4 Kamyon Panelleri Fig. 2 : Kit 4 Truck Panels fiekil/fig. 3 fiekil 3 : Bir Kamyon Paneli Fig. 3 : One Truck Panel Kamyon Panelleri kg Truck panels kg Reflektif/Reflektif Kamyon Panelleri kg Truck panels kg Alüminyum Paneller 0,8 mm 1 mm Aluminium Panels 1,2 mm 2 mm Kendinden yap flkanl Self-adhesive fiekil/fig. 1 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 2 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig Cod Cod Cod Reflecting/Reflecting Alüminyum Paneller 0,8 mm 1 mm Aluminium Panels 1,2 mm 2 mm Kendinden yap flkanl Self-adhesive fiekil/fig. 1 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 2 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig Cod Cod Cod Uyar Levhas Indicator Lights Reflektif/Floresan Reflecting/Fluorescent Kamyon Panelleri kg Alüminyum Paneller Aluminium Panels Kendinden yap flkanl 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Self-adhesive fiekil/fig. 1 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 2 Cod Cod Cod Cod Cod Truck panels kg fiekil/fig Cod Cod Cod

21 Treyler Reflektörleri ECE 70 regülasyonuna uygun a r ticari araçlar için arka yans t c levhalar. Trailer Panels Rear reflecting and fluorescent panels for trucks in conformity with the regulation ECE 70. fiekil 4 : Kit 2 Treyler Panelleri Fig. 4 : Kit 2 Trailer Panels fiekil/fig. 4 fiekil/fig. 5 fiekil 5 : Kit 4 Treyler Panelleri Fig. 5 : Kit 4 Trailer Panels fiekil/fig. 6 fiekil 6 : Bir Treyler paneli Fig. 6 : One Trailer Panel Treyler Panelleri kg Trailer panels kg Reflektif/Reflektif Treyler Panelleri kg Trailer panels kg Alüminyum Paneller 0,8 mm 1 mm Aluminium Panels 1,2 mm 2 mm Kendinden yap flkanl Self-adhesive fiekil/fig. 4 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 5 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig Cod Cod Cod Reflecting/Reflecting Alüminyum Paneller Aluminium Panels Kendinden yap flkanl 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Self-adhesive fiekil/fig. 4 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 5 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig Cod Cod Cod Uyar Levhas Indicator Lights Reflektif/Floresan Reflecting/Fluorescent Treyler Panelleri kg Alüminyum Paneller Aluminium Panels Kendinden yap flkanl 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Self-adhesive fiekil/fig. 4 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 5 Cod Cod Cod Cod Cod Trailer panels kg fiekil/fig Cod Cod Cod

22 Cod mm, 15 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm, 40 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm, 60 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm mm, 15 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm mm, 40 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm mm, 60 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm, 70 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm, 80 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm, 100 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm mm, 70 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm mm, 80 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm mm, 100 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm - 400x250 mm Alüminyum TIR Levhas TIR Panel, Aluminium Cod mm - 400x250 mm Dikey Katlan r Alüminyum TIR Levhas TIR Vertical Folding Device, Aluminium Cod mm - 400x250 mm Yatay Katlan r Alüminyum TIR Levhas TIR Horizontal Folding Device, Aluminium Uyar Levhas Indicator Lights 1.5.4

23 A.D.R. Levhalar A.D.R. Panels Madde Substance Paslanmaz Çelik Stainless Steel 0,8 mm Çinko Kaplama Zinc Plated 0,8 mm Gaz Ya /Gas cod cod Benzin/Benzine cod cod Parafin/Paraffin cod cod Gpl/Gpl cod cod S v Propan/Propane Liquid cod cod Do algaz/natural Gas cod cod S v Argon/Argon Liquid cod cod S v Azot/Nitrogen Liquid cod cod Karbondioksit/Carbon Dioxide cod cod S v hidrojen/hydrogen liquid cod cod S v Oksijen/Oxygen liquid cod cod Etilen Oksit/Ethylene Oxide cod cod Bütan/Butane cod cod Dondurulmufl Etilen/Ethylene Frozen cod cod S v Do algaz/natural Gas liquid cod cod fiekil/fig. 1 fiekil/fig. 2 Madde Substance (fiekil/fig. 1) Dikey Katlan r Vertical Folding Paslanmaz Çelik Stainless Steel Çinko Kaplama Zinc Plated (fiekil/fig. 2) Yatay Katlan r Horizontal Folding Paslanmaz Çelik Stainless Steel Çinko Kaplama Zinc Plated Gaz Ya /Gas cod cod cod cod Benzin/Benzine cod cod cod cod Parafin/Paraffin cod cod cod cod Gpl/Gpl cod cod cod cod S v Propan/Propane Liquid cod cod cod cod Do algaz/natural Gas cod cod cod cod S v Argon/Argon Liquid cod cod cod cod S v Azot/Nitrogen Liquid cod cod cod cod Karbondioksit/Carbon Dioxide cod cod cod cod S v hidrojen/hydrogen liquid cod cod cod cod S v Oksijen/Oxygen liquid cod cod cod cod Etilen Oksit/Ethylene Oxide cod cod cod cod Bütan/Butane cod cod cod cod Dondurulmufl Etilen/Ethylene Frozen cod cod cod cod S v Do algaz/natural Gas liquid cod cod cod cod Uyar Levhas Indicator Lights Cod x400 mm Petrolden dizele dönüflebilen paslanmaz çelik kabartmal levha Embossed panel stainless steel convertible from petrol to diesel Cod x400 mm Petrolden dizele otomatik dönüflebilen paslanmaz çelik kabartmal levha Embossed panel stainless steel automatically convertible from petrol to diesel 1.5.5

24 A.D.R. Seti A.D.R. Emergency Set Cod A.D.R. Çantas Empty A.D.R. Bag Cod Kürek Spark-Proof Shovel Cod Katlan r Kürek Folding Spark-Proof Shovel Cod Kauçuk Çekiç Rubber Hammer Cod Acil durum Lambas Emergency Lamp Cod Acil Durum Lamba Bataryas Battery for Emergency Lamp Uyar Levhas Indicator Lights Cod Acil Durum El Lambas 6 V Emergency Hand-Lamp 6 V Cod Lastik Koni 50 cm Rubber Cone 50 cm Cod Beyaz-K rm z Bant mt.200 White-Red Tape mt

25 Cod Reflektif Yelek EN 471 Orange Reflecting Safety Waistcoat EN 471 Cod Yükseklik Emniyet Kemeri E 0210 Sling E 0210 Cod Çizme n. 42, 43, 44 Boots n. 42, 43, 44 Cod Güvenlik Ayakkab s n. 42, 43, 44 Safety Shoes n. 42, 43, 44 Cod Is ya Dayan kl Eldiven Thermal Gloves Cod Ceket ve Pantolon Jacket and Trousers Cod Baret Safety Helmet Cod Havaland rmal Elastik Gözlük Ventilated Elastic Glasses Cod Tam Yüz Maskesi Filtreli ABEK2-P3 Full Face Mask with Filter ABEK2-P3 Cod Yar m Yüz Maskesi TP200-R De ifltirilebilir 2 Filtreli ABEK1-P3 Half Mask TP2000-R with 2 Replaceable Filters ABEK1-P3 Cod lk Yard m Seti First-Aid Kit Cod Kiflilik lk Yard m Seti First-Aid Kit for 6 People Uyar Levhas Indicator Lights 1.5.7

26 Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,90 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 8,40 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,70 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 5,60 kg Dikey Sabitleme Ray E-track Vertical Uzunluk/Lenght: 2438 mm, A rl k/weight: 4,63 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 2,92 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 2,92 kg Yar kl Sabitleme Ray E-track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 3,10 kg Yass Combi Sabitleme Ray Flat Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,74 kg Yass Combi Sabitleme Ray Flat Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,33 kg Yass Combi Sabitleme Ray Flat Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,26 kg AJS Sabitleme Ç tas AJS Combi Profile Uzunluk/Lenght: 3200 mm, A rl k/weight: 11,50 kg Uzunluk/Lenght: 3600 mm, A rl k/weight: 13,00 kg Uzunluk/Lenght: 5000 mm, A rl k/weight: 18,00 kg Sabitleme Ç tas Lashing Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 2,63 kg/m Sabitleme Ç tas Lashing Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 2,63 kg/m Gergili Ön Panel Profili Side Board Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 3,00 kg/m Gergili Ön Panel Profili Side Board Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 3,00 kg/m Yük Güvenli i Load Restraint

27 71924 Gergili Ön Panel Profili Side Board Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 1,00 kg/m Gergili Ön Panel Profili Side Board Profile Uzunluk/Lenght: 7200 mm, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 2,00 kg/m Yuvarlak Delikli Çelik Sabitleme Ray Round Hole Track Steel Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 3,02 kg/m Yuvarlak Delikli Çelik Sabitleme Ray Round Hole Track Steel Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 5,50 kg/m Yuvarlak Delikli Çelik Sabitleme Ray Round Hole Track Steel Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 3,06 kg/m Yuvarlak Delikli Çelik Sabitleme Ray Round Hole Track Steel Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 4,86 kg/m CRS Yuvarlak Delikli Sabitleme Ray CRS Track Uzunluk/Lenght: 7028 mm, A rl k/weight: 22,00 kg/m Uzunluk/Lenght: 3508 mm, A rl k/weight: 11,00 kg/m CRS Yuvarlak Delikli Sabitleme Ray CRS Track Uzunluk/Lenght: 3508 mm, A rl k/weight: 10,90 kg/m Uzunluk/Lenght: 7028 mm, A rl k/weight: 21,90 kg/m Yuvarlak Delikli Alüminyum Sabitleme Ray Round Hole Track Aluminium Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 2,14 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 5000 mm, A rl k/weight: 4,45 kg/m Yuvarlak Delikli Alüminyum Sabitleme Ray Round Hole Track Aluminium Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 2,10 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 2000 mm, A rl k/weight: 1,70 kg/m Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 2,60 kg/m Uzunluk/Lenght: 6000 mm, A rl k/weight: 5,20 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 5740 mm, A rl k/weight: 7,03 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 5740 mm, A rl k/weight: 5,75 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,20 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 3860 mm, A rl k/weight: 2,70 kg/m Uzunluk/Lenght: 5840 mm, A rl k/weight: 4,00 kg/m Yük Güvenli i Load Restraint

28 Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 3860 mm, A rl k/weight: 2,70 kg/m Uzunluk/Lenght: 5840 mm, A rl k/weight: 4,00 kg/m Anahtar Delikli Ray, Yatay Keyhole Track, Horizontal Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 5,7 kg/m Anahtar Delikli Ray, Dikey Keyhole Track, Vertical Uzunluk/Lenght: 2134 mm, A rl k/weight: 3,3 kg/m Plastik Kapak/Plastic End Fitting, 83 mm Uyumlu Ürünler/Suitable for: 71003, 71007, 71008, 71211, Plastik Kapak/Plastic End Fitting, 130 mm Uyumlu Ürünler/Suitable for: 71002, 71004, 71005, 71219, 71675, 77225, Combi Sabitleme Raylar çin Yük Kirifli Decking Beams for Combi Track Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 8,60 kg/m Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 9,26 kg/m Combi Sabitleme Raylar çin El Sapanl Blokaj Kirifli Sharing Beams with Handle for Combi Tracks Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 7,82 kg/m Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 7,96 kg/m Plastik Kapak/Plastic End Fitting, 43 mm Uyumlu Ürünler/Suitable for: Combi Sabitleme Raylar çin Yük Kirifli Decking Beams for Combi Track Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 8,30 kg/m Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 8,90 kg/m Anahtar Delikli Yük Kirifli Sharing Beam for Keyhole Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 10,00 kg/m Yükleme Alan n n GRS Blokaj Kirifli GRS Sharing Beam Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 10,00 kg/m Yükleme Alan n n AJS Blokaj Kirifli AJS Sharing Beam Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 6,80 kg/m Dört Kenarl Blokaj Traversi Sharing Poles Square Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 11,00 kg/m Dört Kenarl Blokaj Traversi Sharing Poles Square Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 6,60 kg/m Yuvarlak Blokaj Traversi Round Hole Sharing Poles Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 4,50 kg/m Yuvarlak Blokaj Traversi Round Hole Sharing Poles Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 7,50 kg/m Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 8,00 kg/m Yük Güvenli i Load Restraint

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE

PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PROBUS 850 TBX (YURT İÇİ) PARÇA No. PART No. 54RS110272 PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PROBUS 850 TBX (YURT İÇİ) FABRİKA VE GENEL MÜDÜRLÜK SATIŞ ve SERVİS FACTORY SALES

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES 01 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57 İçindekiler / Index 2-3 Ophardt Hygiene Ophardt Hygiene Çöp Kovaları & Dış Alan Çöp Kovaları Outdoor Trash Cans & Wastebaskets 32-33 4-5 Hagleitner Innovative Hygiene & El Kurutma Makineleri Hagleitner

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Ürünler Kataloğu Products Catalogue

Ürünler Kataloğu Products Catalogue Ürünler Kataloğu Products Catalogue Transferli Ana Sedye (ES-100) Transfer Main Stretcher Hakkımızda Ambulans ve ambulans malzemeleri üzerine 10 yılı aşkın bir zamandır çalışan EMS Mobil Sistemler ve Hastane

Detaylı

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS 19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS HAKKIMIZDA ABOUT US Zeybek Elektrik Haydar Zeybek 1982 Yılında Ankara da sac kasa ve buat imalatıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, elektrik sektöründeki hızlı gelişmeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

SOĞUTMA CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

SOĞUTMA CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ SOĞUTMA CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SOĞUTMA VE MUTFAK CİHAZLARI YEDEK PARÇALARI REFRIGERATION & CATERING HARDWARE SOĞUK ODA YEDEK PARÇALARI COLD ROOM HARDWARE www.imamoglu.com.tr HAKKIMIZDA 1973 Yılında

Detaylı

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... say-mak.com.tr Firmamız

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

LANSLAR - MONITÖRLER - KÖPÜK SAYFA 2-53

LANSLAR - MONITÖRLER - KÖPÜK SAYFA 2-53 LANSLAR - MONITÖRLER - KÖPÜK BRANCHPIPES - MONITORS - FOAM SAYFA 2-53 EMİŞ SEPETLERİ - DAĞITICILAR - TOPLAYICILAR - KİLİTLER - TESTERELER SUCTION STRAINERS - DIVIDERS - SAWS - SIAMESES - BALL VALVES SAYFA

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

1013.03.0001 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi -

1013.03.0001 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi - KATALOG / CATALOGUE 2005 yılında faaliyete geçen Kotan Bau Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaptığı başarılı çalışmalarla sektöründe Dünyanın önde gelen firmaları arasına girmiştir. 20 yıllık Almanya

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

Her Ayrıntıda varız. www.yttotomotiv.com

Her Ayrıntıda varız. www.yttotomotiv.com Her Ayrıntıda varız.,, Hakkımızda Y.T.T. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. 10 yılı aşkın deneyimiyle otomotiv sanayisine nitelikli kauçuk ürün imalatı yapmaktadır. Üretilen ürünler ISO 9001:2008 kalite standartlarına

Detaylı

20DISPLAY. www.tntdisplay.com.tr

20DISPLAY. www.tntdisplay.com.tr 20DISPLAY 14 CATALOG 6 Çerçeveler / Snap Frames Poster Tutucular / Poster Holders Kapı Önü Panoları / Pavement Signs Bannerlar / Banners Işıklı ve Ledli Ürünler / Illuminated and Led Light Products Fuar

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

Servisiniz Kimliğinizdir / Your Service is Your Identity"

Servisiniz Kimliğinizdir / Your Service is Your Identity Servisiniz Kimliğinizdir / Your Service is Your Identity" AVA PLASTİK, 1994 yılında Hakan AKTAŞ tarafından kuruldu. Tekirdağ`ın Çerkezköy ilçesine bağlı şirin bir beldesi olan Veliköy`de faaliyette bulunan

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı