KALİTE VE EKONOMİ ERNAK. Yedek Parça Katalo u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE VE EKONOMİ ERNAK. Yedek Parça Katalo u"

Transkript

1 Yedek Parça Katalo u

2 1961 den günümüze faaliyette olan benimsedi i Kalite ve Ekonomi felsefesi sayesinde sektörünün önde gelen kuruluflu olmay baflarm flt r. Yurtiçinde ve yurtd fl ndaki müflterilerimizin, içinde bulundu u pazar n bugünkü ve yar nki ihtiyaçlar n belirleyerek, hizmetlerini uluslararas normlara uygun, verimli ve etkin bir flekilde sunmak kuruluflumuzun temel amac d r. Yap lan tüm iflbirliklerinde, müflterilerimiz ile ARGE bölümümüz aras nda iletiflim köprüsü kurarak hizmet kalitesini sürekli artt rmaktay z. Bu bize ve müflterilerimize yeniliklerde güncel kalma olana sa lar., ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip, TSE standard ndaki tesisinde, Türkiye'nin ilk online müflteri servis a n kurmufltur. nternetten takip ve bilgilenme sistemi ile fleffaf hizmet anlay fl n ortaya koymufltur. Tüm bu hizmetlerimizi modern alt yap ya sahip, konusunda uzman kadromuz ile müflterilerimize sunmaktay z. Ayr ca yurt içi ve yurtd fl yayg n servis ve sat fl bayi a m z ile müflterilerimize ihtiyaç duyduklar her yerde hizmet verebilmenin mutlulu unu yaflamaktay z. Ana merkezimiz olan Tuzla Mevkiinde, Ankara Asfalt (E-5) direk girifl ç k fl imkân na sahip 48'000m 2 üzerine kurulmufl tesisimiz sayesinde; müflterilerimize ulafl m kolay, 24 saat her türlü teknik ihtiyaçlar n karfl layabilecekleri servis hizmeti sunuyoruz. Founded in 1961, has achieved to be the leading company of its sector with its Quality and Economy philosophy. Our company s main aim is to determine the current and future demands of the markets in which our domestic and foreign customers are involved in. This gives us the flexibility needed to adopt the dynamic market conditions on time. We are continuously improving our service quality by building a communication bridge between our R&D and our customers in all collaborations. This keeps us and our customers always current in innovations., with its ISO 9001 quality management system certificated and TSE standardized establishment, has provided Turkey s first online customer service network. This network-tracking system enables our customers to get transparent sense of service. Our modern infrastructure combined with the expert staff enables us to render excellent service to our customers. With our widespread distribution and service capabilities we are happy to be the correct partner of our customers. With our head office located in stanbul (Tuzla) only minutes away from airport and RO-RO port, we offer 24 hour service to our customers. The m 2 area is located on the main highway from stanbul to Ankara.

3 fiirketimizin ad, kurucu ailenin kökeninin geldi i Erzurum ve Nakliyat n birleflmesi sonunda oluflmufltur. Logo ise Erzurum un tarihinde çok önemli bir yer tutan Anadolu Selçuklular n sanca ndan esinlenerek haz rlanm flt r. Ana-erkil yaflam tarz n n sürdü ü Selçuklu mparatorlu u nda devleti eflit yetkilerle Han ve Hatun temsil etmekteydi. Logodaki kartal bafllar n n biri (soldaki) Hatun u di eri ise Han simgeler. Alttaki iki ejderha, devleti koruyan iki ordusunun, ortadaki a aç ise imparatorlu un uzun ömrünün sembolüdür y l nda kurulan flirketimiz, logosunun temsil etti i de erleri ticaret anlay fl na yans tmaktad r. Çift bafll kartal, flirketimizdeki uzlaflma kültürümüzü, hayat a ac ise flirketimizin uzun ömürlü olmas n tasvir eder. fiirketimizin yenilikçi ve öncü olarak y llarca hizmet etme anlay fl n vurgulamaktad r. Hayat a ac n n hemen alt nda yer alan ve onu saran iki ejderha, yapm fl oldu umuz hizmetlerde uzun ömürlü olmak ve müflteri memnuniyetini sa lamak için ilke edindi imiz kalite ve ekonomi felsefemizin temsilcileridir. Bu ilkeler flirketimizin gelece inin teminat olacakt r. Our company s name are composed of Erzurum where our family roots come from, and Transportation. Our logo prepared inspiring by the flag of Anatolian Seljuk Empire that had an important role in Erzurum s history. In Seljuk Empire, which matriarchal life leaded in, Khan and The Lady governed the state with equal rigths.one of the eagle head (the left one) symbolizes The Lady, and the other symbolizes Khan. The two dragons below are the two defender armies of the state, and the tree of life in the middle is the symbol of longevity of the state. Since 1961, our company reflects its logo s values to its sense of business trade. The double headed eagle in our logo represents the culture of agreement cultivated in our company. The tree of life symbolizes longevity and continuity. This emphasizes our company s aim of providing innovative service as a leader over the years. The two dragons beneath the tree of life represent our Quality and Economy philosophy which we adopted to ensure customer satisfaction in the long term. We believe this philosophy will ensure the future of our existence.

4 Ç NDEK LER BÖLÜM 1 - ÜSTYAPI ÜRÜNLER 1.1. Alüminyum Alüminyum Profiller Alüminyum Profiller Alüminyum Profiller Alüminyum Yan Kapaklar DEKRA Sertifika Alüminyum Arka Kap lar 1.2. Baba K rma Baba Baba J si Kayar Baba Teleskobik Baba Parçalar 1.3. Kilit Ayarlanabilir Gömme Kilit Gizli Arka Kap Kiliti Dik Kilit Yan Kapak Menteflesi Mentefle ve Baba Parçalar 1.4. Çat Komple Kayar Çat Sistemi Kayar Perde Kayar Çat Sistemi 1.5. Uyar Levhalar Reflektif fierit Kamyon Reflektörleri Treyler Reflektörleri H z Limit Levhas TIR Levhas A.D.R. Levhalar A.D.R. Seti A.D.R. Seti 1.6. Yük Güvenli i Sabitleme Raylar Sabitleme Raylar Sabitleme Raylar -Kirifl-Travers Kirifl-Travers CTD-II Çift Katl Sistem BÖLÜM 2.A - ALTYAPI ÜRÜNLER - A 2.1. Mekanik Ayak Grubu Dorse Aya 2.2. Konteyner Kilidi Konteyner Kiliti 2.3. Stepne Tafl y c Stepne Tafl y c 2.4. Merdiven-Korkuluk K zakl Merdiven Bisiklet Korkuluk Aya Arka Kap Tutama 2.5. Plastik Çamurluk Çamurluk Çamurluk Paspas Yang n Dolab Plastik Tak m Dolab Su Tank Çamurluk Çamurluk Paspas Çamurluk Ba lant Parçalar Teker Dayama Takozu Yang n Dolab 2.6. Dingil BPW Kampanal Dingil BPW Diskli Dingil BPW Dingil Orijinal Yedek Parçalar BPW Aks Pimi Parçalar BPW Fren Ayar Kolu ve S Kolu Tm. Tk. Parçalar BPW Fren Parçalar BPW Dingil Porya Grubu BPW ABS ve Dingil Toz Sac Parçalar BPW Disk Fren Kaliper Parçalar BPW ECO Plus (Disk Fren Porya ve Disk Par.) BÖLÜM 2.B - ALTYAPI ÜRÜNLER - B 2.7. Fren KNORR-BREMSE Ürünleri KNORR-BREMSE Treyler Fren/ABS li Hava Süspansiyon Sistemi KNORR-BREMSE Treylerler çin TEBS G2 Elektronik Fren Sistemi WABCO Ürünleri WABCO Ürünleri WABCO Ürünleri Ürünleri HALDEX Otomatik Fren C rc r Fren Diskleri Otobüs-Kamyon-Çekici Fren Diskleri Treyler MERCEDES Fren Kampanalar DAF Fren Kampanalar VOLVO Fren Kampanalar BPW Fren Kampanalar SAUER (SAF) Fren Kampanalar 2.8. Körük Fren Körü ü Fren Körü ü Fren Körü ü Fren Körü ü Süspansiyon Körü ü 2.9. Kingpin Kingpin Taban Tahtas Taban Tahtas Elektrik Elektrik Lambalar Elektrik Setleri BÖLÜM 3 - TAMAMLAYICI ÜRÜNLER Tamamlay c Ürünler Tamamlay c Ürünler Takoz ve Kancalar BÖLÜM 4 - A/Z F HR ST

5 ÜSTYAPI ÜRÜNLER SUPERSTRUCTURE PRODUCTS

6 Alüminyum Aluminium m/kg m/kg 1, Yan Yap Alm. Üç Bölmeli (120 mm) Aluminium Slats (120 mm) 3615 Yan Yap Alm. Tek Bölmeli (100 mm) Aluminium Slats (100 mm) 1,150 1, Yan Yap Alm. ki Bölmeli (100 mm) Aluminium Slats (100 mm) 3616 Yan Yap Alm. Bölmesiz (100 mm) Aluminium Slats (100 mm) 0,957 0, T Profil T Profile 3238 Bisikletlik Koruma Profili Lateral Protection Bar Profile 1,649 1, Bisiklet Koruma Profil Bafll Lateral Protection Bar Profile 3265 V Tipi Yan Yap Profili (160 mm) V Type Slats (160 mm) 1,866 1, V Tipi Yan Yap Profili (150 mm) V Type Slats (150 mm) 3659 Kasa L Profili (50x90 mm) L Profile (50x90 mm) 0,849 1, Kasa L Profili (110x110 mm) L Profile (110x110 mm) 3661 Kasa T Profili (145 mm) T Profile (145 mm) 1,327 0, U Profil U Profile 3642 U Profil 2 U Profile 2 0,

7 Alüminyum Aluminium m/kg m/kg 1, Kapak Yan Profili Standart Dropside Profile Standard 3641 Kapak Yan Profili Genifl Kanall Wide Dropside Profile 1,488 2, Kapak Üst Profili (200 mm) Dropside Top Profile (200 mm) 3618 Orta Profil (208 mm) Middle Profile (208 mm) 2,489 2, Kapak Alt Profili (226 mm) Dropside Bottom Profile (226 mm) 3620 Kanca Profili (207 mm) Staple Profile (207 mm) 2,226 2, Kapak Alt Profili Fitilsiz (211 mm) Dropside Bottom Profile Silicon Free (211 mm) 3625 Kapak Üst Profili K sa (160 mm) Dropside Top Profile Short (160 mm) 1,957 1, Kapak Orta Profili Dropside Middle Profile 3240 Orta Profil Middle Profile 2,525 2, Kapak Üst Profili Dropside Top Profile 3242 Kapak Alt Profili Dropside Bottom Profile 2,7 1, Kapak Orta Profili Dropside Middle Profile 3432 Kapak Üst Profili Dropside Top Profile 2,

8 Alüminyum Aluminium m/kg m/kg 2, Orta Profil Middle Profile 3468 Darbe Bandı Aluminium Profile 1,595 0, Darbe Bandı Aluminium Profile 1.1.3

9 Alüminyum Aluminium ALÜM NYUM YAN KAPAKLAR stenilen boy ve yükseklik ölçülerinde imalat Uzunluk: mm e kadar istenilen ölçülerde Yükseklik: 375 mm, 410 mm, 570 mm, 610 mm, 770 mm Dikey ya da yatay gömme kilit sistemi 25 mm kal nl nda özel dizayn edilmifl sa lam ve hafif profiller Çelik perçin kullan m stenilen renkte elektrostatik toz boya Silikon fitiller sayesinde s zd rmazl k ve sessizlik özelli i ALUMINIUM DROPSIDES Production for customized height and lenghts Production for lenghts up to mm Heights: 375 mm, 410 mm, 570 mm, 610 mm, 770 mm Buried or vertical locks Specially designed light profiles (25 mm thickness) Steell rivets Electrostatic powder paint for desired colours Silicon cords (waterproof and silent) 3200 x 610 mm Dik Kilitli Yan Kapak Vertical Lock Dropside 3200 x 610 mm Gömme Kilitli Yan Kapak Buried Lock Dropside 3200 x 770 mm Dik Kilitli Yan Kapak Vertical Lock Dropside 1.1.4

10 Alüminyum Aluminium 1.1.5

11 Alüminyum Aluminium ALÜM NYUM ARKA KAPILAR DIN EN , DIN EN ve DAIMLER Richtlinie DE-RL 9.5 normlar nda DEKRA uygunluk sertifikas na sahiptir. HESTAL 2 kilitli DEKRA L ve 4 kilitli DEKRA XL spesifikasyonuna sahiptir. stenilen yükseklik ölçülerinde imalat. Arka logo uygulamalar nda kesintisiz görünüm. 25 mm kal nl nda özel dizayn edilmifl sa lam ve hafif profiller. Çelik perçin kullan m. stenilen renkte elektrostatik toz boya. Silikon fitiller sayesinde s zd rmazl k ve sessizlik özelli i. ALUMINIUM REAR DOORS DEKRA certificate for DIN EN , DIN EN and DAIMLER Richtlinie DE-RL 9.5 norms. DEKRA certificate for L (2 locks) and DEKRA XL (4 locks) norms. Production for customized height and lenghts. Continuous picture at back logo applications. Specially designed light profiles (25 mm thickness). Steel rivets. Electrostatic powder paint for desired colours. Silicon cords (waterproof and silent) x 2550 mm Toz Boyal Alüminyum Arka Kap Powder Painted Aluminium Rear Door x 2550 mm Eloksall Alüminyum Arka Kap Anodized Aluminium Rear Door 1.1.6

12 6001 V/19 Merkezleme Parças 6001 V/19 Centre Piece 6001 VT/19 Merkezleme Parças 6001 VT/19 Centre Piece Baba Pillar 701 K rma Baba 701 Building Material Swing Pillar 701 K rma Baba 701 Swing Pillar 701 K rma Baba 701 Swing Pillar 6001 V/20 Baba J si (Kaynak) 6001 V/20 Pivot Bearing for Welding on 6002 V/20 Baba J si (Civatal ) 6002 V/20 Bolt-on Pivot Bearing Baba J si (Civatal ) Bolt-on Pivot Bearing 1.2.1

13 Baba Pillar CS Baba 900 Kod L CS Pillar 900 Code L with slat stowage pockets, no tarp pockets weight 21,6 kg CS Baba 901 Kod XL Cepli CS Pillar 901 Code XL with slat stowage pockets, no tarp pockets weight 23,1 kg CS Baba 904 Kod XL CTD II Çift Katl Sistem Ba lant s CS Pillar 904 Code XL (twin deck) with slat stowage pockets and CTD II perforated tracks weight 27,3 kg CS Uzun Baba 901 Kod XL CS Pillar Long 901Code XL with slat stowage pockets, no tarp pockets weight 24,7 kg CS Baba 901 Kod XL Cepsiz CS Pillar 901 Code XL without tarp pockets and slat stowage pockets weight 21 kg CS Baba 904 Kod XL CTD III Çift Katl Sistem Ba lant s CS Pillar 904 Code XL (twin deck) with slat stowage pockets and CTD III perforated tracks weight 27,5 kg CS Uzun Baba 901 Kod XL CS Pillar Long 901Code XL without tarp pockets and slat stowage pockets weight 22,6 kg Bükümlü Teleskobik Parça Carriage cropped weight 4,6 kg Düz Teleskobik Parça Carriage straight weight 4,4 kg Destekleme Profili Reinforcement profile for XL pillars in connection with carriage weight 3,5 kg Teleskop Telescope cpl. with accessories weight 7,5 kg Yan Yap Yuvas Tarp slat pocket weight 0,27 kg Yan Yap Yuvas Slat stowage pocket long weight 1,37 kg Ba lant Parças (Teleskobik Baba için) Plug-in unit for telescopic pillars weight 0,33 kg 1.2.2

14 681 N Ayarlanabilir Gömme Kilit, Galvaniz Kaplama 681 N Adjustable built-in bolt fastener, galvanised 6811 N Kilit Yuvas 6811 N Pillar pocket, untreated 681 S Gömme Kilit Fastener 681 S 6813 N Kilit Yuvas 6813 N Pillar pocket, untreated 686 Ayarlanabilir Gömme Kilit, Galvaniz Kaplama 686 Adjustable built-in bolt fastener, galvanised 6817 Kilit Yuvas 6817 N Pillar pocket, untreated Kilit Lock 686 S Ayarlanabilir Gömme Kilit, Galvaniz Kaplama 686 S Adjustable built-in bolt fastener, galvanised 6818 Kilit Yuvas 6818 Corner pillar pocket, untreated 6867 Kilit Yuvas 6867 Sideboard mount, galvanised 6861 Kilit Yuvas 6861 Brace, untreated DÖNER K L T / SWIVEL BAR FASTENER 6901/2, 6901/3, 6901/5 Ürün Siparifl Referans No. A rl k/kg Type Order Ref. No. Weight/kg 6901/2 Ofset Gizli Kilit, Galvaniz Kaplama / Offset fastener, galvanised /3 Ofset Gizli Kilit, Galvaniz Kaplama / Offset fastener, galvanised /5 Ofset Gizli Kilit, Galvaniz Kaplama, Sa / Right-hand offset fastener, galvanised /5 Ofset Gizli Kilit, Galvaniz Kaplama, Sol / Left-hand offset fastener, galvanised

15 LockMaster Gizli Sistem Arka Kap Kiliti, Galvaniz Kaplama Hot-dip galvanised weight 3,0 kg DoorFix Kilit Yuvas weight 0,082 kg Kilit Lock 710 Dik Kilit, Sa 710 Long range built-in bolt fastener, right 715 Dik Kilit, Sa 710 Long range built-in bolt fastener, right 6541 N M12 Yan Kapak Erkek Mentefle Hinge bolts 6552 N Yan Kapak Difli Mentefle Hinge pivot bearing 6540 N Yan Kapak Difli Mentefle Hinge bearings 654 N Yan Kapak Menteflesi Sideboard hinges 6550 N Yan Kapak Erkek Mentefle Hinge bolt 655 N Yan Kapak Menteflesi Sideboard hinges 1.3.2

16 T18 Sac Kapak Menteflesi Metal Hinge T19 Alüminyum Kapak Menteflesi Metal Hinge T20 Döküm Mentefle Hinge (Cast) T27 Kayar Baba Çat Ray Roof Rail for Sliding Pillar T26 Kayar Baba Makaras Tak m Wheeled Sliding Pillar Set T28 Dorse Kilidi (Düz) Trailer Lock (Flat) Mentefle ve Baba Parçalar Hinges and Pillar Parts 1.3.3

17 SESAM MEGALINER Komple Kayar Çat Sistemi / Single Sliding System Montaj Kiti Mounting Kit Denge Çubu u Stabilising Bar Destek Braketi Shore and Support Baba Braketi Pillar Holder Aksesuarlar Accessories lx: 18.7 cm 4 ly: 5.9 cm 4 A rl k/weight: 4.1 kg/m Uzunluk/Length: 7.2 m Sol/Left Sa /Right Çat Roof [1] [1] [2] [3] [2] 8289 [1] [2] [3] 8293L [1] 8293R [1] 8299 [2] Sol/Left Sa /Right 1.4.1

18 SESAM SLIMLINER Kayar Perde Kayar Çat Sistemi / Double Sliding System Çat Roof Slimliner - Standart Slimliner - Standard Slimliner - Artt r lm fl Hacim Slimliner - Volume Optimized Yenilenmifl Uç Kutusu Kirifli 43 veya 51 genifl aç l katlanabilir çat arabas Renewed End Box Beam End bracket with larger collapsible angle 43 or

19 Reflexite Reflektif fieritler, ECE 104 regülasyonuna uygun Araç iflaretleme için 50 mm x 50 m ölçülerinde sar, beyaz ve k rm z reflektif fleritler. Conspicuity stripe in conformity with regulations EEC U.N. 104 Homologated stripe for vehicle marking available in rolls of 50 mm x 50 m and in colours (yellow, white, red). Çizgisel iflaretleme Linear marking Tüm yüzey iflaretleme Perimetrical marking Sert zemin için For rigid surface Branda yüzeyler için (kendinden yap flkanl veya kaynakl ) For canvas surface (self-adhesive or warm-welding) Kendinden yap flkanl Self-adhesive Kaynakl Warm-welding Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Reflektif flerit uygulama örnekleri Examples of conspicuity stripe application Uyar Levhas Indicator Lights 1.5.1

20 Kamyon Reflektörleri ECE 70 regülasyonuna uygun a r ticari araçlar için arka yans t c levhalar. Truck Panels Rear reflecting and fluorescent panels for trucks in conformity with the regulation ECE 70. fiekil 1 : Kit 2 Kamyon Panelleri Fig. 1 : Kit 2 Truck Panels fiekil/fig. 1 fiekil/fig. 2 fiekil 2 : Kit 4 Kamyon Panelleri Fig. 2 : Kit 4 Truck Panels fiekil/fig. 3 fiekil 3 : Bir Kamyon Paneli Fig. 3 : One Truck Panel Kamyon Panelleri kg Truck panels kg Reflektif/Reflektif Kamyon Panelleri kg Truck panels kg Alüminyum Paneller 0,8 mm 1 mm Aluminium Panels 1,2 mm 2 mm Kendinden yap flkanl Self-adhesive fiekil/fig. 1 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 2 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig Cod Cod Cod Reflecting/Reflecting Alüminyum Paneller 0,8 mm 1 mm Aluminium Panels 1,2 mm 2 mm Kendinden yap flkanl Self-adhesive fiekil/fig. 1 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 2 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig Cod Cod Cod Uyar Levhas Indicator Lights Reflektif/Floresan Reflecting/Fluorescent Kamyon Panelleri kg Alüminyum Paneller Aluminium Panels Kendinden yap flkanl 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Self-adhesive fiekil/fig. 1 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 2 Cod Cod Cod Cod Cod Truck panels kg fiekil/fig Cod Cod Cod

21 Treyler Reflektörleri ECE 70 regülasyonuna uygun a r ticari araçlar için arka yans t c levhalar. Trailer Panels Rear reflecting and fluorescent panels for trucks in conformity with the regulation ECE 70. fiekil 4 : Kit 2 Treyler Panelleri Fig. 4 : Kit 2 Trailer Panels fiekil/fig. 4 fiekil/fig. 5 fiekil 5 : Kit 4 Treyler Panelleri Fig. 5 : Kit 4 Trailer Panels fiekil/fig. 6 fiekil 6 : Bir Treyler paneli Fig. 6 : One Trailer Panel Treyler Panelleri kg Trailer panels kg Reflektif/Reflektif Treyler Panelleri kg Trailer panels kg Alüminyum Paneller 0,8 mm 1 mm Aluminium Panels 1,2 mm 2 mm Kendinden yap flkanl Self-adhesive fiekil/fig. 4 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 5 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig Cod Cod Cod Reflecting/Reflecting Alüminyum Paneller Aluminium Panels Kendinden yap flkanl 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Self-adhesive fiekil/fig. 4 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 5 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig Cod Cod Cod Uyar Levhas Indicator Lights Reflektif/Floresan Reflecting/Fluorescent Treyler Panelleri kg Alüminyum Paneller Aluminium Panels Kendinden yap flkanl 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Self-adhesive fiekil/fig. 4 Cod Cod Cod Cod Cod fiekil/fig. 5 Cod Cod Cod Cod Cod Trailer panels kg fiekil/fig Cod Cod Cod

22 Cod mm, 15 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm, 40 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm, 60 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm mm, 15 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm mm, 40 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm mm, 60 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm, 70 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm, 80 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm, 100 km Kendinden Yap flkanl H z Limit Levhas Self-adhesive Speed Limit Panel Cod mm mm, 70 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm mm, 80 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm mm, 100 km Alüminyum H z Limit Levhas Speed Limit Panel with Aluminium Support Cod mm - 400x250 mm Alüminyum TIR Levhas TIR Panel, Aluminium Cod mm - 400x250 mm Dikey Katlan r Alüminyum TIR Levhas TIR Vertical Folding Device, Aluminium Cod mm - 400x250 mm Yatay Katlan r Alüminyum TIR Levhas TIR Horizontal Folding Device, Aluminium Uyar Levhas Indicator Lights 1.5.4

23 A.D.R. Levhalar A.D.R. Panels Madde Substance Paslanmaz Çelik Stainless Steel 0,8 mm Çinko Kaplama Zinc Plated 0,8 mm Gaz Ya /Gas cod cod Benzin/Benzine cod cod Parafin/Paraffin cod cod Gpl/Gpl cod cod S v Propan/Propane Liquid cod cod Do algaz/natural Gas cod cod S v Argon/Argon Liquid cod cod S v Azot/Nitrogen Liquid cod cod Karbondioksit/Carbon Dioxide cod cod S v hidrojen/hydrogen liquid cod cod S v Oksijen/Oxygen liquid cod cod Etilen Oksit/Ethylene Oxide cod cod Bütan/Butane cod cod Dondurulmufl Etilen/Ethylene Frozen cod cod S v Do algaz/natural Gas liquid cod cod fiekil/fig. 1 fiekil/fig. 2 Madde Substance (fiekil/fig. 1) Dikey Katlan r Vertical Folding Paslanmaz Çelik Stainless Steel Çinko Kaplama Zinc Plated (fiekil/fig. 2) Yatay Katlan r Horizontal Folding Paslanmaz Çelik Stainless Steel Çinko Kaplama Zinc Plated Gaz Ya /Gas cod cod cod cod Benzin/Benzine cod cod cod cod Parafin/Paraffin cod cod cod cod Gpl/Gpl cod cod cod cod S v Propan/Propane Liquid cod cod cod cod Do algaz/natural Gas cod cod cod cod S v Argon/Argon Liquid cod cod cod cod S v Azot/Nitrogen Liquid cod cod cod cod Karbondioksit/Carbon Dioxide cod cod cod cod S v hidrojen/hydrogen liquid cod cod cod cod S v Oksijen/Oxygen liquid cod cod cod cod Etilen Oksit/Ethylene Oxide cod cod cod cod Bütan/Butane cod cod cod cod Dondurulmufl Etilen/Ethylene Frozen cod cod cod cod S v Do algaz/natural Gas liquid cod cod cod cod Uyar Levhas Indicator Lights Cod x400 mm Petrolden dizele dönüflebilen paslanmaz çelik kabartmal levha Embossed panel stainless steel convertible from petrol to diesel Cod x400 mm Petrolden dizele otomatik dönüflebilen paslanmaz çelik kabartmal levha Embossed panel stainless steel automatically convertible from petrol to diesel 1.5.5

24 A.D.R. Seti A.D.R. Emergency Set Cod A.D.R. Çantas Empty A.D.R. Bag Cod Kürek Spark-Proof Shovel Cod Katlan r Kürek Folding Spark-Proof Shovel Cod Kauçuk Çekiç Rubber Hammer Cod Acil durum Lambas Emergency Lamp Cod Acil Durum Lamba Bataryas Battery for Emergency Lamp Uyar Levhas Indicator Lights Cod Acil Durum El Lambas 6 V Emergency Hand-Lamp 6 V Cod Lastik Koni 50 cm Rubber Cone 50 cm Cod Beyaz-K rm z Bant mt.200 White-Red Tape mt

25 Cod Reflektif Yelek EN 471 Orange Reflecting Safety Waistcoat EN 471 Cod Yükseklik Emniyet Kemeri E 0210 Sling E 0210 Cod Çizme n. 42, 43, 44 Boots n. 42, 43, 44 Cod Güvenlik Ayakkab s n. 42, 43, 44 Safety Shoes n. 42, 43, 44 Cod Is ya Dayan kl Eldiven Thermal Gloves Cod Ceket ve Pantolon Jacket and Trousers Cod Baret Safety Helmet Cod Havaland rmal Elastik Gözlük Ventilated Elastic Glasses Cod Tam Yüz Maskesi Filtreli ABEK2-P3 Full Face Mask with Filter ABEK2-P3 Cod Yar m Yüz Maskesi TP200-R De ifltirilebilir 2 Filtreli ABEK1-P3 Half Mask TP2000-R with 2 Replaceable Filters ABEK1-P3 Cod lk Yard m Seti First-Aid Kit Cod Kiflilik lk Yard m Seti First-Aid Kit for 6 People Uyar Levhas Indicator Lights 1.5.7

26 Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,90 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 8,40 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,70 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 5,60 kg Dikey Sabitleme Ray E-track Vertical Uzunluk/Lenght: 2438 mm, A rl k/weight: 4,63 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 2,92 kg Combi Sabitleme Ray Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 2,92 kg Yar kl Sabitleme Ray E-track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 3,10 kg Yass Combi Sabitleme Ray Flat Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,74 kg Yass Combi Sabitleme Ray Flat Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,33 kg Yass Combi Sabitleme Ray Flat Combi Track Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,26 kg AJS Sabitleme Ç tas AJS Combi Profile Uzunluk/Lenght: 3200 mm, A rl k/weight: 11,50 kg Uzunluk/Lenght: 3600 mm, A rl k/weight: 13,00 kg Uzunluk/Lenght: 5000 mm, A rl k/weight: 18,00 kg Sabitleme Ç tas Lashing Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 2,63 kg/m Sabitleme Ç tas Lashing Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 2,63 kg/m Gergili Ön Panel Profili Side Board Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 3,00 kg/m Gergili Ön Panel Profili Side Board Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 3,00 kg/m Yük Güvenli i Load Restraint

27 71924 Gergili Ön Panel Profili Side Board Profile Uzunluk/Lenght: Sipariflte Belirtilir/To be confirmed with ordering, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 1,00 kg/m Gergili Ön Panel Profili Side Board Profile Uzunluk/Lenght: 7200 mm, Genifllik/Width: 25 mm, A rl k/weight: 2,00 kg/m Yuvarlak Delikli Çelik Sabitleme Ray Round Hole Track Steel Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 3,02 kg/m Yuvarlak Delikli Çelik Sabitleme Ray Round Hole Track Steel Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 5,50 kg/m Yuvarlak Delikli Çelik Sabitleme Ray Round Hole Track Steel Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 3,06 kg/m Yuvarlak Delikli Çelik Sabitleme Ray Round Hole Track Steel Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 4,86 kg/m CRS Yuvarlak Delikli Sabitleme Ray CRS Track Uzunluk/Lenght: 7028 mm, A rl k/weight: 22,00 kg/m Uzunluk/Lenght: 3508 mm, A rl k/weight: 11,00 kg/m CRS Yuvarlak Delikli Sabitleme Ray CRS Track Uzunluk/Lenght: 3508 mm, A rl k/weight: 10,90 kg/m Uzunluk/Lenght: 7028 mm, A rl k/weight: 21,90 kg/m Yuvarlak Delikli Alüminyum Sabitleme Ray Round Hole Track Aluminium Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 2,14 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 5000 mm, A rl k/weight: 4,45 kg/m Yuvarlak Delikli Alüminyum Sabitleme Ray Round Hole Track Aluminium Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 2,10 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 2000 mm, A rl k/weight: 1,70 kg/m Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 2,60 kg/m Uzunluk/Lenght: 6000 mm, A rl k/weight: 5,20 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 5740 mm, A rl k/weight: 7,03 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 5740 mm, A rl k/weight: 5,75 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 3000 mm, A rl k/weight: 6,20 kg/m Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 3860 mm, A rl k/weight: 2,70 kg/m Uzunluk/Lenght: 5840 mm, A rl k/weight: 4,00 kg/m Yük Güvenli i Load Restraint

28 Çubuk Tipi Sabitleme Ray Track with Pins Uzunluk/Lenght: 3860 mm, A rl k/weight: 2,70 kg/m Uzunluk/Lenght: 5840 mm, A rl k/weight: 4,00 kg/m Anahtar Delikli Ray, Yatay Keyhole Track, Horizontal Uzunluk/Lenght: 3050 mm, A rl k/weight: 5,7 kg/m Anahtar Delikli Ray, Dikey Keyhole Track, Vertical Uzunluk/Lenght: 2134 mm, A rl k/weight: 3,3 kg/m Plastik Kapak/Plastic End Fitting, 83 mm Uyumlu Ürünler/Suitable for: 71003, 71007, 71008, 71211, Plastik Kapak/Plastic End Fitting, 130 mm Uyumlu Ürünler/Suitable for: 71002, 71004, 71005, 71219, 71675, 77225, Combi Sabitleme Raylar çin Yük Kirifli Decking Beams for Combi Track Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 8,60 kg/m Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 9,26 kg/m Combi Sabitleme Raylar çin El Sapanl Blokaj Kirifli Sharing Beams with Handle for Combi Tracks Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 7,82 kg/m Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 7,96 kg/m Plastik Kapak/Plastic End Fitting, 43 mm Uyumlu Ürünler/Suitable for: Combi Sabitleme Raylar çin Yük Kirifli Decking Beams for Combi Track Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 8,30 kg/m Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 8,90 kg/m Anahtar Delikli Yük Kirifli Sharing Beam for Keyhole Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 10,00 kg/m Yükleme Alan n n GRS Blokaj Kirifli GRS Sharing Beam Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 10,00 kg/m Yükleme Alan n n AJS Blokaj Kirifli AJS Sharing Beam Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 6,80 kg/m Dört Kenarl Blokaj Traversi Sharing Poles Square Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 11,00 kg/m Dört Kenarl Blokaj Traversi Sharing Poles Square Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 6,60 kg/m Yuvarlak Blokaj Traversi Round Hole Sharing Poles Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 4,50 kg/m Yuvarlak Blokaj Traversi Round Hole Sharing Poles Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 7,50 kg/m Uzunluk/Lenght: mm, A rl k/weight: 8,00 kg/m Yük Güvenli i Load Restraint

Treyler Ekipmanları Trailer Equipments

Treyler Ekipmanları Trailer Equipments Treyler Ekipmanları Trailer Equipments Ürün Kodu / Procude Code : 152 T001 : AK/T001 Düz Dorse Kilidi Fastener Ürün Kodu / Procude Code : 152 T002 : AK/T002 Gömme Dorse Kilidi Recessed Fastener Ürün Kodu

Detaylı

ATF FREN GRUBU FİYAT LİSTESİ

ATF FREN GRUBU FİYAT LİSTESİ ATF-10010 KALİPER SENSÖRÜ SB6-SB7 SN6-SN7 44,44 USD ATF-10020 KALİPER SENSÖRÜ EC-TR-347-A 112,59 TL ATF-1110 24X30 D/D İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ M:16 (DORSE) 9253713000 51,85 USD ATF-1111 30X30 D/D KAMPANA İMDATLI

Detaylı

Metfren Otomotiv, Volvo, Iveco, Ford, Renault, Man, Mercedes, Scania, Daf, BMC, Dodge, Magirus Metfren Metfren Automotive

Metfren Otomotiv, Volvo, Iveco, Ford, Renault, Man, Mercedes, Scania, Daf, BMC, Dodge, Magirus Metfren Metfren Automotive www.metfren.com Sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak faaliyetlerini sürdüren Metfren Otomotiv, Avrupa standartlarında üretimini yaptığı fren parçalarını, 2001 yılından beri, dünya pazarına sunmaktadır.

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

OTO PORYA ÜRÜN KATALOĞU

OTO PORYA ÜRÜN KATALOĞU Kaliteden ödün vermeyen, yedek parça çözüm ortağınız. OTO PORYA ÜRÜN KATALOĞU ŞİRKET PROFİLİ OTO 1977 yılında İzmir de kurulan Kam Otomotiv, 40 yılı aşkın tecrübenin kazandırdığı bilgi birikimi ile müşteri

Detaylı

MERCEDES MERCEDES MERCEDES MERCEDES MERCEDES MERCEDES. Kullanıldığı Araçlar / Linked Vehicles ATEGO 1517. Dingil (Kamp.

MERCEDES MERCEDES MERCEDES MERCEDES MERCEDES MERCEDES. Kullanıldığı Araçlar / Linked Vehicles ATEGO 1517. Dingil (Kamp. KAM101 ATEGO 1517 Dingil C: 20 D: 229 E:318 KAM102 9763561101 9763560701 9754230112 A: 130 ATEGO 1517 C: 20 D: 290 E: 320 KAM103 9423341201 9423340701 9423340201 9493340801 9423341501 AXOR 1840 1848 2528

Detaylı

İçindekiler / Contents

İçindekiler / Contents İçindekiler / Contents Kapal ve Frigo Kasa Ekipmanlar Box and Refrigerated Box Equipments Kilit Setleri Lock Sets Brandalı Treyler ve Üst Yapı Ekipmanlar Tarpaoulin and Upper Struckture Trailer Equipments

Detaylı

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY.

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. 8 ECS - 000 MCK0 000 Caliper Pin Repair Kit Kaliper Perno Tamir Takımı

Detaylı

TF 1005 TF No Referans No Araçlar / Vehicle Basınç / Port 1005-01 DR 3500 Man - Mercedes 8.1

TF 1005 TF No Referans No Araçlar / Vehicle Basınç / Port 1005-01 DR 3500 Man - Mercedes 8.1 TF 1001 1001-01 975 300 110 0 Mercedes - İkarus 8,1 1001-02 975 300 014 0 Mercedes 8,1 1001-03 975 300 111 0 Mercedes-Ster 7,3 1001-04 975 300 112 0 Mercedes 7,8 1001-05 975 300 156 0 Mercedes-Man 8,5

Detaylı

EKU NO ORİJİNAL NO AÇIKLAMA ÖN-ARKA MERCEDES

EKU NO ORİJİNAL NO AÇIKLAMA ÖN-ARKA MERCEDES EKU NO ORİJİNAL NO AÇIKLAMA - MERCEDES 70101 9424122112 AXOR - ACTROS - TRAVEGO - 0550 INTEGRO TOURISMO 9424211212 INTOURO TOURINO (ESKİ MODEL) 9424210912 / 3564211012 70102 3564210312 0350-0403 - 0404

Detaylı

BORZ. alüminyum. www.borzaluminyum.com

BORZ. alüminyum. www.borzaluminyum.com www.borzaluminyum.com Alüminyum Profiller Aluminium Profiles B01 B02 B03 B04 B05 16 x 2,0 mm Alüminyum Boru 16 x 2,0 mm Aluminium Pipe 16 x 1,5 mm Alüminyum Boru 16 x 1,5 mm Aluminium Pipe 19 x 1,5 mm

Detaylı

Bijon Sayısı. Porya Göbeği Bijon Merkezi. Hub Centre Bolt Axes. Bolt Nr. Adet/Pcs. mm ø mm mm mm

Bijon Sayısı. Porya Göbeği Bijon Merkezi. Hub Centre Bolt Axes. Bolt Nr. Adet/Pcs. mm ø mm mm mm DEK.11 Ürün Tipi Jant Ebatı Bijon Sayısı Porya Göbeği Bijon Merkezi Dış Çap Genişlik Göbek Kalınlığı Uygun Lastik Product Type Wheel Rim Size Bolt Nr. Hub Centre Bolt xes Outer Dia. Width Centre Thickness

Detaylı

Referans Markalar References Brands SAF MERITOR WABCO IVECO BPW BREMBO KNORR HALDEX. Caliper Repair Kits Valve Cover Rubbers. Kaliper Parçalarıi

Referans Markalar References Brands SAF MERITOR WABCO IVECO BPW BREMBO KNORR HALDEX. Caliper Repair Kits Valve Cover Rubbers. Kaliper Parçalarıi Referans Markalar References Brands SAF MERITOR WABCO IVECO BPW BREMBO KNORR HALDEX Caliper Repair Kits Valve Cover Rubbers Kaliper Parçalarıi SPARE PARTS 12-1416-00 K001929, 81508226027, 0004204282 DAYAMA

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES MARKETLER MARKETS REYONLAR SHOPS OFİSLER OFFICES 76 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Kesintisiz ışık

Detaylı

www.krml.com.tr 2010 H I G H Q U A L I T Y S P A R E P A R T S

www.krml.com.tr 2010 H I G H Q U A L I T Y S P A R E P A R T S 2010 H I G H Q U A L I T Y S P A R E P A R T S From Turkey to the world while 37 years... Türkiye den dünyaya tam 37 yıldır... Kompresör Grubu Compressor Group Pervane Grubu Fan Blades Group Kumanda Telleri

Detaylı

MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur.

MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur. 2015 MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur. Hedefi; orijinal kalitesinde malzeme üretmektir. Firmamız, yenilikleri takip eden yeni kuşak yöneticileri

Detaylı

Truck & Trailer Brake Shoes / Kamyon & Dorse Fren Pabuçları 03/2013

Truck & Trailer Brake Shoes / Kamyon & Dorse Fren Pabuçları 03/2013 Truck & Trailer Brake Shoes / Kamyon & Dorse Fren Pabuçları 03/2013 ABOUT US / HAKKIMIZDA Ege Fren A.Ş., a JointVenture company of Bayraktar Group and world s one of the leading automotive system suppliers

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ. Drum Brake Components / Kampanalı Fren Parçaları 07/2014

AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ. Drum Brake Components / Kampanalı Fren Parçaları 07/2014 AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ Drum Brake Components / Kampanalı Fren Parçaları 07/2014 ABOUT US / HAKKIMIZDA Ege Fren A.Ş., a JointVenture company of Bayraktar Group and world s one of the

Detaylı

PART 3. Çeflitli Kulplar Contalar Aksesuarlar. Miscellaneous Handles Gasketing Accessories.

PART 3. Çeflitli Kulplar Contalar Aksesuarlar. Miscellaneous Handles Gasketing Accessories. PART 3 Çeflitli Kulplar Contalar Aksesuarlar Miscellaneous Handles Gasketing Accessories www.mesan.eu 25.3 25.3 18 1.5 1.2 SÜRGÜ K T SINDING OCK 071 12.4 37.3 6.8 6.4 37.3 25.3 12.4 37.3 6.8 Küçük boyutlu

Detaylı

www.samicicekoto.com.tr

www.samicicekoto.com.tr www.samicicekoto.com.tr Sami Çiçek Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. KALİTE SERTİFİKAMIZ 1968 yılında Çiçek Oto Makas adı altında kurulmuş olan firmamız 1979 yılından itibaren hizmet alanlarına Satış ve Pazarlama

Detaylı

İMDATLI FREN KÖRÜK / SPRING BRAKE CHAMBER... SERVİS FREN KÖRÜK / SERVICE BRAKE CHAMBER... KURU HAVA TABLALARI / DRY AIR BRAKE PANEL...

İMDATLI FREN KÖRÜK / SPRING BRAKE CHAMBER... SERVİS FREN KÖRÜK / SERVICE BRAKE CHAMBER... KURU HAVA TABLALARI / DRY AIR BRAKE PANEL... İNDEK INDEX İMDAI FREN KÖRÜK / PRING BRAKE CAMBER... ERVİ FREN KÖRÜK / ERVICE BRAKE CAMBER... KURU AVA TABLALARI / DRY AIR BRAKE PANEL... FREN PABUÇLARI / TRALILLER BRAKE OE... TABLA MİLLERİ / BRAKE PIDER

Detaylı

Knurled Bushing. BrakingTecH Iveco Series Brake Parts Brake Adjuster Screw. Serin Otomotiv İç ve Dış Ticaret BTI71601 TRAKKER-TECH-STAR-CURSOR

Knurled Bushing. BrakingTecH Iveco Series Brake Parts Brake Adjuster Screw. Serin Otomotiv İç ve Dış Ticaret BTI71601 TRAKKER-TECH-STAR-CURSOR Serin Otomotiv İç ve Dış Ticaret 5.Sanayi Sitesi 7419/4 Sokak.No:10/1K 35060 Pinarbasi-Bornova / İzmir -TURKEY Tel:+90 232 478 5657 / Fax:+90 232 478 5658 Mobile :+90 549 412 6930 Website : E-mail :oguz@brakingtech.com

Detaylı

HAKKIMIZDA NRSP OTOMOTİV NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HAKKIMIZDA NRSP OTOMOTİV NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA NRSP OTOMOTİV NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. uzun yıllardır piyasada tanınmış firmalara fason bijon imalatı yaparak bu günlere gelmiş ve stratejisini artık kendi ismi ile pazarda yer almak olarak

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri modelindeki elektronik kontrol paneli, gerçek zamanlı olarak vakum gücünün verimliliğini ölçer. 50-100lt hazne, yer çekimi yüklemeli boşaltım sistemi (plastik torba ya da Longopac), L-M-H sertifikaları,

Detaylı

Hızınız kontrol altında... Get Your Speed Under Control

Hızınız kontrol altında... Get Your Speed Under Control 0 Kaliper Tamir Takımları & Disk Fren Balataları Kataloğu Caliper Repair Kids & Disk Brake Ads Catalogue Hızınız kontrol altında... Get Your Speed Under Control www.ekerbijon.com.tr - indeks index - indeks

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K4001 K4002 4570351312 4570350312 4570350112 4570351512 KRANK DAMPERI 4020350013 KRANK DAMPERI VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER K4003 K4004 4572003170 0005501633 78 X 42 X 6303 80 X 48 K4005 K4006 4572003070

Detaylı

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/1 TEOS plus+ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/2 SAYFA İNDEKSİ / PAGE INDEX TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI PAKET İÇERİĞİ PACKAGE CONTENTS TABAN

Detaylı

OFIS KOLTUK VE MOBILYA KOMPONENTLERI

OFIS KOLTUK VE MOBILYA KOMPONENTLERI ÜRÜN AD ÜRÜN KODU ÜRÜN EK ÖZELLKLER AÇKLAMA ÜRÜN GÖRSELİ MKT AR ŞEKL OFS KOLTUK MOBLYA LER A) SSTEMLER MALZEME A-) TEK AYAKL SİSTEM ÜRÜN SET: OFS KOLTUK MOBLYA SSTEMLER LER MALZEMELER OFS KOLTUK MOBLYA

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends Türkçe English 2011 KIT Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends EX190 ÜÇ YÖNLÜ AÇI Ø 42,4 (PARLAK 304 PASLANMAZ EX171 AÇI Ø 33,7 (PARLAK 304 PASLANMAZ THREE WAY ANGLE 42,2 dia. STAINLESS STEEL AISI 304

Detaylı

MERCEDES 1 FORD 3 DAF 3 BMC 4 IVECO 5 SCANIA 6 VOLVO 7 DODGE 7 RENAULT 8 ISUZU 9 MITSUBISHI 9 HYUNDAI 9 ISPIT 9 BPW 10 TIRSAN 10 SAF 11 FRUEHAUF 11

MERCEDES 1 FORD 3 DAF 3 BMC 4 IVECO 5 SCANIA 6 VOLVO 7 DODGE 7 RENAULT 8 ISUZU 9 MITSUBISHI 9 HYUNDAI 9 ISPIT 9 BPW 10 TIRSAN 10 SAF 11 FRUEHAUF 11 MERCEDES 1 FORD 3 DAF 3 BMC 4 IVECO 5 SCANIA 6 VOLVO 7 DODGE 7 RENAULT 8 ISUZU 9 MITSUBISHI 9 HYUNDAI 9 ISPIT 9 BPW 10 TIRSAN 10 SAF 11 FRUEHAUF 11 DORSE 11 YTE 12 SOMUN ÇEŞİDİ 13 YÜZÜK ÇEŞİDİ 15 MAN MERCEDES

Detaylı

TABLA KÖRÜK TAŞIYICI KOLLARI - PLASTİK SAÇLI S YATAKLAR

TABLA KÖRÜK TAŞIYICI KOLLARI - PLASTİK SAÇLI S YATAKLAR PLASTIC TIN PLATE S SEAMS TABLA KÖRÜK TAŞIYICI KOLLARI PLASTİK SAÇLI S YATAKLAR Ø SÜ Ø 3.2.1.711 BRAKE CHAMBER ARM SMALL 3.2.1.712 BRAKE CHAMBER ARM SMALL 3.34.3.661 S SEAM END SFERO COMPLETE WITH BALL

Detaylı

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU BACK POCKET SETTER UNIT WITHOUT FOLDING FOR TROUSERS PANTOLON ARKA CEP TAKMA OTOMATI KATLAMASIZ MODEL NEW-TECH 3000/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA

Detaylı

NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO SERIES

NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO SERIES NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 0 SAYFA 68/1 NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 0 SAYFA 68/2 NEO MODÜLER PANO MONTAJ

Detaylı

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS TUSATECH TUSA OTOMOTİV - KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE - TRUCK SPARE PARTS ÜRÜNLERİ / PRODUCTS COD O.E.M. NO MODEL PARÇA / DESCRIPTION FOTO / PICTURE TS 5130 51063305034 51063305040 TGS TGX EURO 4

Detaylı

KAUÇUK YEDEK PARÇA & MAKAS RUBBER PARTS & LEAF SPRINGS

KAUÇUK YEDEK PARÇA & MAKAS RUBBER PARTS & LEAF SPRINGS KAUÇUK YEDEK PARÇA & MAKAS RUBBER PARTS & LEAF SPRINGS Rubber Parts KAUÇUK YEDEK PARÇA RUBBER PARTS araç marka hann referans ürün açıklaması oem numarası ürün görseli vehicles Brand hann references product

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI MODEL NEW-TECH 2400/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

AXLE TRAILER EQUIPMENT

AXLE TRAILER EQUIPMENT AXLE TRAILER EQUIPMENT ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE HAKKIMIZDA 1975 yılında ağır vasıta yedek parça alanında faaliyete başlayan firmamız; aradan geçen süre zarfında edindiği bilgi birikimini, bijon

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Patentlidir ÇEKVALF. Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation

Patentlidir ÇEKVALF. Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation ÇEKVALF Patentlidir Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation Çalparal Yaylı Çekvalf / Swing check valve with spring TM 050 20 mm

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

D22B Bilyal Burç Guide Bush with Ball Cage. Kolon Guide Pillar. D50 Konik Kilitleme Locating Unit D00. Kolon Guide Pillar 38-39 D05

D22B Bilyal Burç Guide Bush with Ball Cage. Kolon Guide Pillar. D50 Konik Kilitleme Locating Unit D00. Kolon Guide Pillar 38-39 D05 Ocak / January 14 çindekiler D02 Kademeli Kolon Guide Pillar 2-11 D Burç Guide Bush D22B Bilyal Burç Guide Bush with Ball Cage D Konik Kilitleme Locating Unit D15 Kolon Guide Pillar 49- D23 Burç Guide

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. OLGUN BALATA FREN AKSAMI TİC. A.Ş. OSMAN KAVUNCU CD. NO:392 OLGUN PLAZA KAYSERİ Tel: +90 352 327 18 81 (pbx) Faks: +90 352 327 18 85

FİYAT LİSTESİ. OLGUN BALATA FREN AKSAMI TİC. A.Ş. OSMAN KAVUNCU CD. NO:392 OLGUN PLAZA KAYSERİ Tel: +90 352 327 18 81 (pbx) Faks: +90 352 327 18 85 FİYAT LİSTESİ OLGUN BALATA FREN AKSAMI TİC. A.Ş. OSMAN KAVUNCU CD. NO:392 OLGUN PLAZA KAYSERİ Tel: +90 352 327 18 81 (pbx) Faks: +90 352 327 18 85 www.olgunbalata.com mail: olgunbalata@olgunbalata.com

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

KAMPANA Mercan Otomotiv

KAMPANA Mercan Otomotiv MERCEDES 1011 3544210101 3544210001 3544210301 3544210401 0302 - LK1513 - L 1517-1519 OTOBÜS 187,00 TL 1012 3604230101 0302 - LK1513 - L 1517-1519 OTOBÜS 224,00 TL 1016 3404210401 0302 - LP 1313-1317 -

Detaylı

Renk: m Paslanmaz Çelik. Colour: m Stainless Steel. Kod/Code No: JG675. E 27 Spiral 18 W 42x42x28 cm 4 pcs. Malzeme:

Renk: m Paslanmaz Çelik. Colour: m Stainless Steel. Kod/Code No: JG675. E 27 Spiral 18 W 42x42x28 cm 4 pcs. Malzeme: m Paslanmaz çelik çerçeve 304 SS m Aluminyum reflektör m Isıya dayanıklı benekli cam m Plastik muhafaza m Stainless steel frame 304 SS m Aluminium reflector m Tempered glass with dots m With plastic sleeve

Detaylı

ET TIR DORSE RÖMORK STOP SİNYAL LAMBALARI Bu katalogda kullanılan araç marka model ve kod numaraları ürünleri tanıtmak amacıyla kullanılmıştır. Katalogdaki ürünler orjinal olmayıp değiştirilebilir yedek

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Sistem 300 fis Teknik

Sistem 300 fis Teknik Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 300 Düşey Profilsiz Camlı Bölme Duvar Sistemi Frameless Glazed Partition Wall System 37.0 TAVAN 10.0 30.0 DUVAR BİRLEŞİM DETAYI TAVAN

Detaylı

New. Product ALFA11. Sürgü Kapak Sistemleri Sliding Door Systems. -

New. Product ALFA11. Sürgü Kapak Sistemleri Sliding Door Systems.  - ALFA11 Sürgü Kapak Sistemleri Sliding Door Systems 50 6 223 www.mesan.com.tr - info@mesan.com.tr 104-71-05 102-04-12 Altı köşe pingo Hexagonal adjuster foot Ø8x17 M6 Pingo Dübeli Adjustable foot bush Ø8

Detaylı

PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO

PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO 1 2 PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO 3 PB 1312 W.P.I. 2739213 Oem 1312C2 Boxer - Jumper - Ducato 3 Fan Davlunbaz Bağlantı Ayak Fan Cover Hook Oem 1344843080 Boxer - Jumper - Ducato Kapı İkaz Rölesi

Detaylı

TURMAK MAKİNA. Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için. Çelik İnşaat İskelesini. tercih ediniz...

TURMAK MAKİNA. Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için. Çelik İnşaat İskelesini. tercih ediniz... 1 TURMAK MAKİNA Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için Çelik İnşaat İskelesini tercih ediniz... 2 Hakkımızda... Turmak; 50 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

YETKiLi SATICISI. OSMAN KAVUNCU CD. NO:392 KOCASiNAN KAYSERi

YETKiLi SATICISI. OSMAN KAVUNCU CD. NO:392 KOCASiNAN KAYSERi YETKiLi SATICISI OSMAN KAVUNCU CD. NO:392 KOCASiNAN KAYSERi Tel: (0352) 327 18 81 (pbx) Fax: (0352) 327 18 85 www.olgunbalata.com mail: olgunbalata@olgunbalata.com 1 EKU FORCE NO WVA NUMARASI 80101 29087

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает. Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator

Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает. Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator FLATÖRLER FLOAT VALVES 1/2 Klasik Flatör Float - Classic 1/2 1/2 Klasik

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ. Disk Brake Components / Disk Fren Parçaları 03/2016

AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ. Disk Brake Components / Disk Fren Parçaları 03/2016 AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ Disk Brake Components / Disk Fren Parçaları 0/0 ABOUT US / HAKKIMIZDA Ege Fren A.Ş., a JointVenture company of Bayraktar Group and world s one of the leading automotive

Detaylı

Ürün Kataloğu Product Catalog. www.nevpa.com.tr

Ürün Kataloğu Product Catalog. www.nevpa.com.tr Ürün Kataloğu Product Catalog We make it different Our experience Your benefit İçindekiler / Contents K T ST AK AL P KU PL KN CTP L TK A Kapal ve Frigo Kasa Ekipmanlar Box and Refrigerated Box Equipments

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri Yüksek performansı sayesinde, özellikle metal endüstrisinde genel temizlik için uygun olan trifaze bir makinedir. Islak ve kuru malzemeleri temizleyebilir ve 7/24 çalışabilir. standart olarak L sınıfı

Detaylı

YENİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

YENİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ YENİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2 TEZGAH ALTI GRUBU UNDER - WORKBENCH GROUP Bağımsız Çift Açılım Tandem Raylı Ahşap Tablalı Çekmece Independent Drawer with Bottom and Full Extension Tandem Rail S-2611 310-330

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS 4000 Sürme Sistem Sliding System LS 4000 Sürme Sistem Sliding System - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 FİTİLLER GASKETS - 05 KÖŞE PROFİLLERİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI MODEL NEW-TECH 1700/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

Malzeme: m Alüminyum gövde m Şeffaf cam m 6500 K LED m 230 V LED trafolu. Material: m Aluminium housing m Clear glass.

Malzeme: m Alüminyum gövde m Şeffaf cam m 6500 K LED m 230 V LED trafolu. Material: m Aluminium housing m Clear glass. m Şeffaf cam m Clear glass m Alüminyum m Aluminium Kod/Code No: JL975 Power LED 1 W Ø28 mm 45x19x25 cm 50 pcs m Şeffaf cam Kod/Code No: JL984 m Clear glass m Alüminyum m Aluminium Power LED 1 W Ø28 mm

Detaylı

SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES

SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES 82 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Sarkıt Dekoratif armatürler reflektör tasarımı sayesinde iyi bir ışık dağılımı

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907 Sürekli çalışabilmesi, geniş filtre alanı, büyük hazne kapasitesi ve güçlü motoru ile 3907 ağır işler için çok uygun bir endüstriyel vakum makinesidir. Bakıma gerek duymaksızın dökümhaneler, çimanto ve

Detaylı

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY OUR MISSION - En iyi dökümhaneler ile çalışarak, müşterilerimizi en uygun fiyat ve kaliteli çözümler sunmaktır. - Our mission is to present the most competitive price and quality solutions to our customers

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings

Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings L Askı Elemanları / L Hangings Ø6 98,5 33,5 2 L askı elemanı rodla birlikte kullanılır. Taşıma ve askı sistemlerinde askı elemanı olarak, rodla birlikte

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

APETECH ORİJİNAL YEDEK PARÇA AĞIR VASITA FİYAT LİSTESİ DAF. WVA NO OE REF Açıklama. AP LF 55 Series (12-15t) (09/2001-) ÖN / ARKA

APETECH ORİJİNAL YEDEK PARÇA AĞIR VASITA FİYAT LİSTESİ DAF. WVA NO OE REF Açıklama. AP LF 55 Series (12-15t) (09/2001-) ÖN / ARKA DAF RESİM WVA NO AP5092 29059 29061 29087 29105 29106 29108 29109 29154 29179 29201 29202 29278 1439324 1617343 1800830 1878030 1962265 1982826 CF Series (2001-); XF 95 Series (2001-); LF 55 Series (18t)

Detaylı

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Push Buttons and Signal Lamps

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Push Buttons and Signal Lamps S Serisi Sinyal Lambalar Ø10, 14, 22 mm çapl yuvarlak sinyaller Termo cam özelli i ile s ya ve mekanik darbelere tam dayan m Farkl terminal çeflitleri ile ba lant kolayl De iflik voltaj seçenekleri veya

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

EFDC I-1 KEMA 01ATEX2244 T 95 C T 130 C T 195 C +80 C EFDC 262 EFDC 363 EFDC 364 EFDC../Q. zone 1 zone 2 EEx d IIC II2GD IP 66-20 C.

EFDC I-1 KEMA 01ATEX2244 T 95 C T 130 C T 195 C +80 C EFDC 262 EFDC 363 EFDC 364 EFDC../Q. zone 1 zone 2 EEx d IIC II2GD IP 66-20 C. EFD zone 1 zone EEx d II IIGD IP 66-0 zone 1 zone +40 EN 50014. KUMANDA KUTULARI-OMBINATIONS T5 T4 T3-45 EN 5081-1-1 KEMA 01ATEX44 T 95 T 130 T 195 + İsteğe bağlı: Optional: Tekli,ikili,üçlü ve dörtlü

Detaylı

TOZ LASTİK TAKIMI CT 0 SB... SN....9 DUST RUBBER SET / CT 00 ŞAPKALI TOZ LASTİĞİ / THRUST PART WITH BELLOW 7 mm CT 0 TOZ LASTİK BURCU / DUST RUBBER BUSH *8*0 mm Q 7 mm TOZ LASTİK TAKIMI CT 8 DUST RUBBER

Detaylı

R 40. Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpește Aksesuarları. Aluminium Round Systems Railing Accessories

R 40. Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpește Aksesuarları. Aluminium Round Systems Railing Accessories Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpește Aksesuarları Dikme ve Profil Flanșları Dikme ve Boru Mafsal Bağlantıları Dirsek ve Dönüș Takımları Bilezik Bağlantıları Dikme Boru Tapa ve Dekorlu Tapaları Emniyet Hattı

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

Bearings. Pompa Gürültü Seviyeleri / Pump Noise Levels

Bearings. Pompa Gürültü Seviyeleri / Pump Noise Levels Bearings Pompa Gürültü Seviyeleri / Pump Noise Levels PUMPS APPLICATION DATA PUMPS APPLICATION DATA PUMPS APPLICATION DATA PUMPS APPLICATION DATA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI -25 C +80 C -25 C +110 C Viton

Detaylı

FAR ve STOP LAMBALARI ÇALIÞMA LAMBALARI Bu katalogda kullanýlan araç marka model ve kod numaralarý ürünleri tanýtmak amacýyla kullanýlmýþtýr. Katalogdaki ürünler orjinal olmayýp deðiþtirilebilir yedek

Detaylı

ROLLING ROOF YUVARLANAN TERAS

ROLLING ROOF YUVARLANAN TERAS ROLLING ROOF YUVARLANAN TERAS Sistem dünyada hiçbir açılır tavan sisteminin bir arada gerçekleştiremediği katlanma ve toplanma özelliğini bir arada sunmaktadır. Sistemde tavan kapama malzemesi olarak kullanılan

Detaylı

2014 Alüminyum Aksesuar Kataloğu 2014 Aluminium Accessories Catalog

2014 Alüminyum Aksesuar Kataloğu 2014 Aluminium Accessories Catalog BARIŞ STATİK Barış Statik Alüminyum ve Küpeşte Aksesuarları 2014 Alüminyum Aksesuar Kataloğu 2014 Aluminium Accessories Catalog 2014 BARIŞ STATİK Barış Statik Alüminyum ve Küpeşte Aksesuarları Kare Küpeşte

Detaylı

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar www.elcalu.com.tr 1 GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar Your Solution Partner in Your PV s, ELC Solar SOLAR ELC ALÜMİNYUM HAKKINDA ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 2016 yılında 40 yıllık metal üretim

Detaylı

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL PARÇA NO PART NO KOD CODE PARÇA ADI PART NAME 1 SM/1001 MEKİK KOMPLE ÇELİK SOL RAPİER CPL.LHS 2 SM/1002 MEKİK GÖVDESİ ÇELİK SOL RAPİER HEAD BODY LHS 3 SM/1003 MEKİK MANDALI ÇELİK SOL CLAMPİNG LEVER CPL.LHS

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri CTS 22. The most compact, certified and fully configurable threephase 2,2 kw industrial vacuum

Endüstriyel Vakum Makineleri CTS 22. The most compact, certified and fully configurable threephase 2,2 kw industrial vacuum CTS range is equipped with a side channel blower placed on the bottom of the chassis, making the vacuum stable and easy to manoeuver. Many details feature this range: the magnetothermal on/off switch,

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907/18

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907/18 Emiş ünitesi, arka kasaya yerleştirilmiş, yıldız-üçgen yol verici ile donatılmış bir elektrik paneli tarafından kontrol edilmektedir. Makina, 9 metrelik, 4 çekirdekli elektrik kablosu ile donatılmıştır.

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri 2 veya 3 kw gücündeki S2B ve S3B modelleri güçlü ve dayanıklıdır. Makine parçalarının temizlik ve bakım amacıyla kullanılan bu modeller ıslak ve kuru maddeleri toplayabilirler. 50 veya 100 litre olan hazneleri

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG Yüksek kaliteye optimum fiyat High quality with optimum price www.samatip.com 4 kıtada 50 den fazla ülkeye ihracat Exporting to more than 50 countries in 4 continents www.samatip.com

Detaylı

EREN GR EREN GRUP UP

EREN GR EREN GRUP UP EREN GRUP İçindekiler Contents Super Market Shopfitting - Market Bölümü Technical Specifications - Teknik Bilgiler Market Shelf Units - Market Raf Üniteleri Market Unit Parts - Market Ünite Parçaları Market

Detaylı

POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI MODEL NEW-TECH 2020 SERIES PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO

Detaylı

HIGH QUALITY SPARE PARTS

HIGH QUALITY SPARE PARTS 2011 From Turkey to the world while 38 years... Türkiye den dünyaya tam 38 yıldır... Kompresör Grubu Compressor Group Pervane Grubu Fan Blades Group Kumanda Telleri Grubu Control Cables Group Devirdaim

Detaylı