A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ"

Transkript

1 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Bir azarın aımlanmamış azılarını vea anılarını ölümünden sonra aımlarken ---- gerekir. Çünkü bu metinlerde ailesini ve çevresini rahatsız edebilecek çok özel bilgiler bulunabilir. Hiçbir ölçüte dikkat etmeden bu tür azıları aımlamak, azarı ---- gibidir. Bu parçada boş bırakılan erlere düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangileri sırasıla getirilmelidir? A) titiz davranmak hazırlıksız akalamak B) belgelere aslanmak istemeden kırmak C) etki altında kalmamak ok samak D) o ortamdan uzaklaşmak sagısızca uğurlamak E) değiştirmekten kaçınmak zaıf tarafından vurmak TODAİE / 008. Terim apma, sözcük türetme önünden Türkçenin zengin olanakları vardır. Bu olanaklar bilinçli bir biçimde değerlendirilirse dilimizde, en karmaşık düşünceler bile kolalıkla anlatılabilir. Üstelik Türkçe terimlerde sözcüğün kökü, hiç bozulmadan, pırıl pırıl durur ve terimin anlamını adınlatır. Bu nedenle bilimsel terimleri Türkçemizde çoğu kez arıca öğretmek bile gerekmez. Sözcüğün kökündeki ışık, terimin anlamını ortaa çıkarıverir. Bu parçada geçen sözcüğün kökündeki ışık sözüle belirtilmek istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlatımı renklendirme B) Düşüncei geliştirme C) Kola kavranma D) Aırıcı olma E) Arıntılı düşündürme. Okuucu, dilsel bir ürün olan romanı okurken onu kendi serüveni hâline getirip eniden aratabilir. Bu cümlede geçen okuucunun romanı eniden aratması sözüle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanılan anlatım biçimlerini değerlendirmesi B) Gerçek aşamla ilişkisini araştırması C) Yazarın sölediklerinden dersler çıkarması D) Anlatılanları, düş gücünü kullanarak kendince kurgulaması E) Yazılı anlatım gücünü geliştirmesi. (I) Ökülerimi ona verdikten sonra, apacağı orumları dumak için bir süre beklemek zorunda kalmıştım. (II) Bu süre aslında pek uzun değildi belki ama bana çok, hem de çok uzun gelmişti. (III) Birkaç kez onar on beşer gün aralarla telefon etmiş, her defasında da ökülerimin okunmadığı karşılığını almıştım. (IV) Sonra daanamamış kendisine bu kaıtsızlığından dolaı, ağır eleştiriler içeren bir mektup azıp ökülerimi geri istemiştim. (V) Demek ki o günlerde, insanların zamanının çok değerli olduğunu anlaabilecek aşta değilmişim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının, zaman içinde düşüncelerinde değişiklik olduğu anlaşılmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

2 5. (I) Magazin günümüzde çok önemli bir haber alanı. (II) Haberlerde magazine mutlaka özel bir er arılmalı. (III) Magazin haberleri, siasi haberlerden daha az izlenmior. (IV) Problem, magazin haberlerinin apılış biçiminde. (V) Ben magazin müdürü olsadım benim apacağım haberler böle olmazdı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi anlıştır? A) I. cümlede, öznel bir görüş ortaa konuor. B) II. cümlede, bir gereklilikten söz edilior. C) III. cümlede, karşılaştırma apılıor. D) IV. cümlede, sorunun nereden kanaklandığı açıklanıor. TODAİE / Çukurova nın gelişmesinde, Tarsus Çaı nın önemli bir etkisi olmuş. Orta Toros Dağları nın güne doğu I II amaçlarından doğan Tarsus Çaı katettiği 1 km lik III oldan sonra Deli Burnu nun ukarısında Akdeniz le IV V buluşuor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin azımı anlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) V. cümlede, pişmanlık dile getirilior. 6. (I) Şiirde öz ile biçim, can ile ten gibi birbirinden arılmaz bir bütündür. (II) Aşktaki can ile canan gibi. (III) Şiirdeki öz ve biçimi birbirinden aırdığınızda orada ne can ile ten kalır ne de can ile canan. (IV) Çünkü şair, şiiri hem biçim hem de içerik olarak dil aracılığıla aratır. (V) Belirtmek isterim ki dil, sözcüklerden oluşur ama sözcükler tek başına dil demek değildir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi anlıştır? 8. Şiirlerinde belirli sözcükleri sık sık kullanıor (I) Örneğin şunları (II) ağaç, ağmur, alnızlık, aşam, kalp (III) Ben de bu sözcükleri onun şiirlerile bütünleştiririm (IV) Kimi zaman da erel sözcüklere rastladım o şiirlerde (V) Hepsi de başarıla, zorlanmadan kullanılmış üstelik (VI) Bu parçadaki numaralanmış erlerin hangisine üç nokta ( ) getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. cümlede, kavramlarla ilgili bir benzetme apılmıştır. B) II. cümlede, I. cümlenin açıklaması başka bir benzetmele sürdürülmüştür. C) III. cümlede, kimi sözcüklerin anlamı açıklanmıştır. D) IV. cümlede, III. cümledeki argının gerekçesi belirtilmiştir. E) V. cümlede, birbirine akın iki terimin arasındaki ilişkiden söz edilmiştir.

3 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Çevresinde olup bitenlere ilgi duuor, kendini sürekli olarak enilemee çalışıor. B) Amaçlarını benimsediğim, etkinliklerine katıldığım kuruluşlardan biri de budur. C) Kültür ve sanat olula bilgilenior, gelişior, arıca eğlenioruz. D) Uurken, televizon izlerken olduğundan daha fazla kalori harcarız. E) Bu ve benzeri bilgileri, rado, televizon, gazete aracılığıla da öğrenioruz. TODAİE / Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Müşterilerimizin bize dudukları güveni sarsmamak öncelikli hedefimizdir. B) İşi zamanında bitirebilmek için, apılan plana umaa çalışıoruz. C) Bizden ardımlarını esirgemeen öneticilerimize teşekkür ederiz. D) Şirketimizin başarısına tüm personelimizin özverile çalışması neden oluor. E) Doğru, güvenilir bilgilere ulaşmak amacıla teknolojik olanaklardan ararlanıoruz. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bu kazadan sonra bir süre belleğini itirmek zorunda kaldı. B) Önlem alınmazsa işlerin karışacağını ona daha önce sölemişlerdi. C) Çok sık olculuk aptığı için eşalarını kısa sürede toplamaı öğrenmişti. D) Yaşının verdiği olgunlukla sorunların üstesinden geleceğinin farkındadı. E) Bu tür insanlardan uzak durması gerektiğini biliordu. 1. (I) Kentin sokaklarında günlerce keifle dolaştım, ancak zorlandığım tek şe ollarda karşıdan karşıa geçmek oldu. (II) Kentte den fazla motosiklet var ve bunlar aalara ol vermei hiç sevmiorlar. (III) Yemeklerini bile onların üzerinde iorlar hatta neredese uuorlar. (IV) Sölediklerine göre kentin en güzel aları şubat-maıs arasımış. (V) Öteki alarda sıcaklık 5 C i geçiormuş. (VI) Yoksulluğa, zor iklim koşullarına karşın çok sevecen ve güler üzlüler. (VII) Bana o kadar ardımcı oldular ki unutamıorum. Bu parçaı düşüncenin akışına göre iki paragrafa aırmak gerekse, ikinci paragraf hangi cümlele başlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

4 1. Günümüzde, ökülerde daha önce hiç işlenmemiş konu kalmış mıdır? Her ökü azmaa kalkışan, o konunun daha önce birçok kez ele alınmış olduğunu düşünür mü? Belki düşünür, belki bunun baskısını da üzerinde duumsar ama bir konunun daha önce işlenmiş olması, bir azarı, anı konuu eniden azmaktan alıkoamaz Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi ugun olur? A) Çocukların bir öküü tekrar tekrar dinlemek istemesi bunun en ii örneğidir B) Çünkü önemli olan konu değil, onun nasıl anlatıldığıdır C) Belki de bir konunun eniden anlatılması o konunun ii öğrenilmesini sağlar TODAİE / Ünlü çevirmene, söleşimiz sırasında, çevirinin ne olduğunu sorduk. Bize şöle cevap verdi: Her çeviri çalışması, temelde bir orum denemesidir. Bu cümlelerde sözü edilen çevirmenin, verdiği cevapla anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A) Çeviri, içeriğile birden fazla anlama gönderme apar. B) Çevirmenin deneimi, çevirinin niteliğini belirler. C) Çeviri apmak, geniş bir bilgi birikimi gerektirir. D) Çevirinin başarısı, özgün metnin dilini ii bilmee bağlıdır. E) Çevirmen, apıtı olduğu gibi değil, kendi anladığı biçimde aktarır. D) Hiçbir okur bir konunun daha önce azılıp azılmadığını düşünmez E) Anı konuda azılmış ökülerden hangisinin kalıcı olacağını okuucu belirler 1. Ne iş aptığımı soranlara Yazarım. dediğimde Asıl işin ne? derlerdi. Çünkü azarlık para kazandırmaan bir işti. Bu nedenle de ben ve benden öncekiler, başka işler aparak aşamımızı sürdürdük. Ben kitaplarımı para kazanma aracı olarak görmedim hiçbir zaman. Başka işlerden para kazanıp düşüncelerimi hiçbir engel tanımaksızın dilediğimce azmak istedim Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisile tamamlanamaz? A) Geçimimi sağlamak için aptığım işten fırsat bulup istediğim zaman azamıordum. B) Kitaplarım satılacak mı, kazancım ne olacak gibi kagılar aşamadım C) Çünkü sınırlanmanın aratıcılığımı engelleeceğini biliordum 16. Anlattığım kahramanlar hiç kimsenin kopası değildir. Zaten ünlü birinin aşamını a da anılarını dile getiren romanlar azmadım. Eğer bütün işim, tanıdığım herhangi bir insandan ola çıkarak bir roman kahramanı portresi çizmek olsadı, apıtlarımı aımlamaktan utanırdım. Yazar bu sözlerile hangi özelliğini ortaa komuştur? A) Gerçekleri ansıtmaa çalışma B) Farklı azma öntemlerine başvurma C) Kişilerini düş gücüle aratma D) Arıntılardan aşırı ölçüde ararlanma E) İnsanı bütün önlerile ansıtma D) Bugün adımdan söz ediliorsa bunda özgürce azmamın büük paı var E) Bölece düşündüklerimle sölediklerim hiçbir zaman birbirinden farklı olmadı

5 17. Varlıkları, nesneleri adlandırırken her dil, onlara kendi penceresinden bakar. O dili konuşan toplumun aşamı, maddi ve manevi kültürü de bütün özelliklerile dile ansır. Örneğin Türkçede, Türk kültürünün birçok özelliği anında Türk insanının güzel, ince, erine göre nükteli adlandırmalarıla karşılaşırsınız. Bir çiçeğin hanımeli, bir üzüm türünün gelinparmağı, bir kaktüsün kananadili, bir kuşun alıçapkını, İngilizceden alınan grefurtun altıntop die adlandırılması bu nitelikleri de ortaa çıkarır. Bu parçadan dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Her birinin farklı apısal nitelikleri olduğu B) Ait olduğu toplumun özelliklerinden izler taşıdığı C) Ses ve anlatım düzenile bir bütün oluşturduğu D) Ülke ve ulus bağlarını güçlendirici önlerinin bulunduğu E) Zaman içinde değişime uğradığı TODAİE / Artık, aşamımızda internet var, ne ararsak buluoruz internette. İnternet ortamıla karşılaştırılınca kütüphanelerde, kitaplar arasında uzun araştırmalara daanan, oğun emek ve zaman verilen çalışmalar boşunamış gibi algılanıor. Tarihin internetle başladığı anılgısı düşüncelere egemen olmaa başlıor. İnternetle aratılan sanal dünanın sunduğu bilgilerin alnızca ona üklenen bilgiler olduğu unutuluor. Bu eksik bilgilerin gelişim ve değişimi sınırlaan bilgiler olduğu gerçeği göz ardı edilior. Elbette internetten ararlanılmalı ama bu bizi, internet agınlaşmadan önceki dönemin değerlerile buluşturan zengin kanaklardan uzaklaştırmamalı. Bu parçadan internetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Araştırma apacaklara kimi kolalıklar sağladığı B) Çabuk ulaşılan üzesel bilgilerin, kişileri, araştırma apmaktan alıkoduğu C) Hemen her konuda bilgi edinme olanağı tanıdığı D) İnsanlığın düşünsel ve kültürel geçmişini bütünüle ansıtmadığı E) Kişiler arasında bilgi düzei farklılıklarının oluşmasına neden olduğu 18. Öz güvenimiz azaldıkça bize Haır! denmesini hoş görebilme gücümüz de azalmaa başlar. Karşımızdakinden ona alamadığımızda bir çöküş aşarız. Bu çöküş, bazen ağlama nöbetlerile ve çaresizlik dugusunun getirdiği müthiş sıkıntılarla baş gösterir, bazen de şiddet ve öfkele. Ona almadan aşaamaan insanlar, mutlu olmaı kabul görmek ve onalanmak sanır ve mutsuzluğa kapı açarlar. Bu parçaa göre aşağıdakilerden hangisi öz güven itiminin bir sonucudur? A) Ruhsal önden sarsıntıa uğrama B) Her isteğin gerçekleşemeeceğini zamanla öğrenme C) Sorunlarla birlikte aşamaı kabullenme D) Toplumdan uzaklaşma, başkalarıla ilişki kuramama E) Yaşamdaki sorunların nedenini başkalarında arama 0. Türk edebiatında gerçek roman Servet-i Fünun ile başlar. Servet-i Fünun Döneminde romanı Halit Zia temsil eder. Diğer romancı ve hikâeciler Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hüsein Cahit Yalçın ve Safvetî Zia dır. Servet-i Fünun edebiatçılarının şiirde olduğu gibi nesirde de ortak tavırları kötümserliktir. Onların dünasında haal ön plandadır. Haal ile gerçek arasındaki çatışma hep haal kırıklığıla son bulur. Şiir anlaışlarına etki eden romantizm, parnasizm ve sembolizm akımlarının telkin ettiği kötümserlik hepsine hâkimdir. Bu parçaa göre Servet-i Fünun Dönemile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sölenemez? A) İlk etkin roman örnekleri verilmee başlanmıştır. B) Sanatçılar, nazım ve nesirde karamsar bir bakış açısıla azmışlardır. C) Sanatçıların kendi kurdukları düşsel dünaa kapılmaları, mutsuz olmaları sonucunu doğurmuştur. D) Şiirden çok, roman azılmıştır. E) Sanatçılar Batı edebiatında ortaa çıkan kimi edebiat hareketlerinden etkilenmişlerdir. 5

6 TODAİE / ( ) işleminin sonucu kaçtır?. 7 x+ = 5 7 x = olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 5 A) 7 B) 7 C) 8 D) 8 E) 9 D) 6 5 E) 7 6. ( 0,85) ( 0,15) 0,5 işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0,5 D) E) 5. a+ b x = a b x+ olduğuna göre, a b oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x B) x+ C) x x D) x+ E) x x. ifadesinin çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1+ B) + C) 1+ D) + E) + 6

7 TODAİE / x+ + x = 1 olduğuna göre, x+ x ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 D) 1 B) 1 E) C) 9. a 1 a a + 1 a a a + a ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) a D) a 1 B) a 1 E) a + 1 C) a a, b ve c gerçel saıları için a b c = 8 olduğuna göre a b c + b c a işleminin sonucu kaçtır? A) 15 B) 5 C) K= {, 1,0,1,,} kümesinin birbirinden farklı a, b ve c elemanları için a b+ c D) 15 E) 5 ifadesinin en büük değeri kaçtır? A) 9 B) 10 C) 1 D) 1 E) x + A B = + x 1 x 1 x+ 1 olduğuna göre, A+ B toplamı kaçtır? A) B) C) D) 5 E) 6 7

8 1. A = { 1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve elemanı birlikte bulunur? A) 15 B) 1 C) 10 D) 9 E) 8 TODAİE / 008. Deniz in ürüme hızı saatte 6 km, koşma hızısa saatte 10 km dir. Deniz 0 km lik bir olu, arısını ürüerek diğer arısını da koşarak kaç saatte alır? A) B),5 C) D),5 E) 5. x = 0 denklemini sağlaan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) D) 1 B) E) C) 1 5. Bir miktar kum bir kamonla taşınacaktır. Kamonun kendisile birlikte ağırlığı; kumun tamamı üklendiğinde a ton, arısı üklendiğindese b ton oluor. Buna göre, kumun ağırlığı a ve b cinsinden kaç tondur? A) a b B) a b C) a b D) a b E) a b. Doğal saılar kümesi üzerinde işlemi a + b a < b ise a b= 0 a= b ise a b a> b ise olarak tanımlanmıştır. ( 1 ) ( k ) = 0 olduğuna göre, k kaçtır? 6. Ali, parasının arısını Ozan a verince, Ozan ın parası % 0 oranında artıor. Buna göre, ilk durumda Ozan ın parası Ali nin parasının kaç katıdır? A) B) 5 C) D) E) A) B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 8

9 7. Bir kamu kuruluşundaki öneticilerin % 0 si baandır. Baan öneticilerin % 60 ı, balarınsa % 50 si TODAİE de üksek lisans eğitimi almıştır. Bu kamu kuruluşundaki baan öneticilerin saısı 5 olduğuna göre, TODAİE de üksek lisans eğitimi alan öneticilerin saısı toplam kaçtır? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 TODAİE / Dik koordinat düzlemi üzerinde A( 1,0) ve B(,1) noktaları verilior. Buna göre, bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 10 B) 1 C) 17 D) 19 E) 1 8. Etiket fiatı üzerinden % 0 indirim apılan bir mağazadan aakkabı alan bir müşteri, pazarlıkla 5 YTL daha indirim aptırıp aakkabı için 55 YTL ödüor. Bu müşteri aakkabıı etiket fiatından kaç YTL ucuza almıştır? A) 10 B) 1 C) 15 D) 18 E) 0 9. Aşağıdaki daire grafiği bir ailenin alık giderleri içinde akıt, giim, kira, eğitim ve gıda harcamalarının paını göstermektedir. 1. A ABC ve DBC birer üçgen 55 ] m(bac) = 55 ] ] K B C M m(kbl) = m(lbd) x ] ] m(dcn) = m(ncm) N L ] m(dbc) = x D ] m(bcd) = Yukarıdaki verilere göre, x+ kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 10 D) 15 E) 10 Yakıt Giim 55 0 Gıda Kira Eğitim Bu ailenin alık gıda harcaması, kira harcamasından 60 YTL fazla olduğuna göre, eğitim harcaması kaç YTL dir? A) 10 B) 150 C) 180 D) 10 E) 0 9

10 TODAİE / 008. B A 1 O D C O merkezli çember AD = cm DC = cm OD = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç π cm dir?. gözlerin gözlerime değince felâketim olurdu ağlardım beni sevmiordun bilirdim bir sevdiğin vardı duardım Yukarıda verilen dizelerile tanınan Arılık Sevdaa Dahil, Elde Var Hüzün ve Ben Sana Mecburum adlı şiir kitaplarının azarı olan Sekiz Sütuna Manşet ve Kartallar Yüksek Uçar dizilerinin senaristi olan sanatçı kimdir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 A) Attilâ İlhan B) Can Yücel C) Cemal Sürea D) Özdemir İnce E) Ümit Yaşar Oğuzcan ılında düzenlenen. Antala Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması nda En İi Kadın Ouncu Ödülü nü alan sinema sanatçısı kimdir? A) Nursel Köse B) Nurgül Yeşilça C) Vildan Atasever D) Özgü Namal E) Fadik Sevin Ataso. D CD doğrusu O merkezli arım çembere D noktasında teğet AD = DC A O C AO = cm Yukarıdaki verilere göre, taralı DOC üçgeninin alanı kaç cm dir? A) 9 B) 11 C) En İi Yabancı Film dalında Türkie nin 007 ılı Oscar ada adaı olan film aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutluluk B) Takva D) 1 E) 15 C) Yumurta D) Yaşamın Kıısında E) Dondurmam Gamak 10

11 7. Yale Üniversitesi Tiatro Bölümü mezunu olan, kendi adına kurduğu tiatroda uzun ıllar tiatro aptıktan sonra tiatrosunu kapatan, önettiği iki film Antala Altın Portakal Film Festivali nde ödül kazanan ünlü tiatrocu kimdir? A) Kerim Afşar B) Ali Porazoğlu C) Müşfik Kenter D) Şükran Güngör E) Haldun Dormen TODAİE / Namık Kemal le hemen hemen anı ıllarda azmaa başlaan ----, halka okuma zevkini aşılamaı ve onu bilgilendirmei amaçlamıştır. Yaşamımızdaki akırılıkları görmesine, birçok soruna değinmesine karşın azdıkları edebî bir değer taşımaz. Bu parçada boş bırakılan ere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Halit Zia Uşaklıgil B) Ahmet Mithat Efendi C) Samipaşazade Sezai D) Hüsein Rahmi Gürpınar E) Recaizade Mahmud Ekrem ılında Rusa da düzenlenen Türk Kültür Yılı etkinliklerinde urt dışında ilk kez seslendirilen Nazım Oratorosu adlı eserin bestecisi kimdir? A) Fahir Atakoğlu B) İpek Mine Altınel C) Fazıl Sa D) Tolga Özdemir E) Çetin Işıközlü 50. Aşağıdaki apıtlardan hangisi, araç içinde belirtilen azara ait değildir? A) Hanımın Çiftliği (Orhan Kemal) B) Son Kuşlar (Sait Faik) C) Zetindağı (Falih Rıfkı Ata) D) Çocuk ve Allah (Fazıl Hüsnü Dağlarca) E) Sırça Köşk (Behçet Necatigil) 11

12 51. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi adına verilen ödül, şiirle ilgili değildir? A) Cemal Sürea B) Behçet Necatigil TODAİE / Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO 015 Fuarının nerede apılmasına karar vermiştir? A) Milano B) Nice C) Atina D) İzmir E) Madrid C) Orhan Kemal D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Cehun Atuf Kansu 5. Aşağıdakilerden hangisi Yüzbaşının Kızı adlı apıtın azarıdır? A) Johann Wolfgang von Goethe B) Jonathan Swift C) Alexandre Dumas D) Alexandre Puşkin E) Friedrich von Schiller 55. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomist dergisi tarafından apılan anket sonucu 007 ılı için Yılın Bürokratı seçilmiştir? A) Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı B) T.C. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz C) Sermae Piasası Kurulu Başkanı Turan Erol D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürk üzılda Fransa da, romantiklerin kesinlikten uzak, dugusal diline tepki olarak doğan; ölçülü ve nesnel bir anlatıma, teknik kusursuzluğa ve betimlemelere önem veren bir akımdır. Bizdeki en önemli örnekleri Tevfik Fikret in Balıkçılar, Cenap Şahabettin in Elhan-ı Şita adlı şiiridir. Bu parçada sözü edilen edebiat akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Parnasizm B) Sürrealizm C) Varoluşçuluk D) Klasisizm E) Realizm 1

13 56. Mart aında Türkie i ziaret eden ABD Başkan Yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Al Gore B) Donald Rumsfeld C) Condoleezza Rice D) Richard B. Chene TODAİE / ılının Aralık aında haatını kabeden Benazir Butto hangi ülkenin eski başbakanıdır? A) Hindistan B) Pakistan C) Endoneza D) Maleza E) Bangladeş E) Madeleine Albright 60. İklim değişikliklerine ol açan sera gazı emisonlarının azaltılmasına önelik ükümlülükler içeren Koto Protokolü hangi ılda düzenlenmiştir? 57. Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ban Ki-moon B) Robert Zoellick A) 198 B) 1990 C) 1997 D) 000 E) 00 C) Rodrigo de Rato D) Carlo Cottarelli E) Dominique Strauss-Kahn 58. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 000 li ıllarda nükleer silah üretmesile gündeme gelmiştir? A) Çin B) Rusa C) Kuze Kore GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. D) Hindistan E) İsrail 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008. 1. Bu testte 30 soru vardır.

BİRİNCİ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008. 1. Bu testte 30 soru vardır. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla 1. Aşağıdaki cümlelerde ayraç içinde verilen açıklamalardan hangisi altı çizili sözcüğün anlamına uygun değildir? A) Akşam olunca lambayı yakıyorduk. (içindeki maddeyi tutuşturmak) B) İkindiye doğru yağmura

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün 1. B üç basamaklı sayısı kendi rakamları küpleri toplamına eşit ise bu sayıya rmstrog sayı denir. 3 3 3 Örnek: 3713 7 1 olduğundan 371 bir rmstrog sayıdır. Buna göre, 15x sayısı rmstrong sayı ise, x kaçtır?

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ*

FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 9, 2011, Sayfa 99-114 FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ* Hanife Nalân

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Gücü ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SÖZ) hesaplanmasında

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Fotoğraf: Dinçer Kayalı İçindekiler Sevgili TEGV Dostları, Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. TEGV çocukları yine yaz tatilinde

Detaylı

Mimar Sinan ın 80 yaşında

Mimar Sinan ın 80 yaşında 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Medeniyet Simgeleri Mimar Sinan ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği Selimiye, Türk İslam tarihinin en ihtişamlı yapısıdır. Sinan ın Selimiye ile ulaştığı mimari

Detaylı

Gabi Steiner. İnsandan İnsana. Tavsiye Pazarlaması ile Gelir ve Perspektifler

Gabi Steiner. İnsandan İnsana. Tavsiye Pazarlaması ile Gelir ve Perspektifler Gabi Steiner İnsandan İnsana Tavsiye Pazarlaması ile Gelir ve Perspektifler Yapınız, Tanrı nın size bir armağanıdır, yapınıza kattıklarınız, sizin Tanrı ya bir armağanınızdır. Danimarka Atasözü Önsöz Önsöz

Detaylı

TÜRK DİL.t EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SORUNLARI

TÜRK DİL.t EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SORUNLARI Orta Öğretim Kurumlarında TÜRK DİL.t ve EDEBİYATI ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI j Öğretim Kurumlarında T ürk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ IV. ÖĞRETİM

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 Afsad ın ücretsiz yayınıdır. Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 2 Foto-Haber 5 İMece İlker Maga 6 Soyut Fotoğraf Gökhan Bulut 7 f/64özcan Yurdalan 8 Söyleşi Nayef Hashlamoun 13 Yorum

Detaylı

5. I. Çevresine yabancılaşmış insanların çoğaldığı toplumlardaki ilişkiler değişimi hızlandırır.

5. I. Çevresine yabancılaşmış insanların çoğaldığı toplumlardaki ilişkiler değişimi hızlandırır. 1. 5. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLE- LERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURACAK BİÇİMDE SIRALANMASI İÇİN HANGİLERİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. 1. I. Getirdiği çağdaşlık, yarattığı alışkanlıklarla

Detaylı

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05 Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05 Bir Köşede Durdum... Dostça... Sinan Tanyıldız Onlarca yıldır her sabah Dostça isimli

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1 TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-1 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biçmek sözcüğü Bu sanat eserine paha biçilemez. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Ekinler zamanında biçilmezse

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Sözlü ve Yazılı Anlatım Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1073 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı