A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ"

Transkript

1 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Bir azarın aımlanmamış azılarını vea anılarını ölümünden sonra aımlarken ---- gerekir. Çünkü bu metinlerde ailesini ve çevresini rahatsız edebilecek çok özel bilgiler bulunabilir. Hiçbir ölçüte dikkat etmeden bu tür azıları aımlamak, azarı ---- gibidir. Bu parçada boş bırakılan erlere düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangileri sırasıla getirilmelidir? A) titiz davranmak hazırlıksız akalamak B) belgelere aslanmak istemeden kırmak C) etki altında kalmamak ok samak D) o ortamdan uzaklaşmak sagısızca uğurlamak E) değiştirmekten kaçınmak zaıf tarafından vurmak TODAİE / 008. Terim apma, sözcük türetme önünden Türkçenin zengin olanakları vardır. Bu olanaklar bilinçli bir biçimde değerlendirilirse dilimizde, en karmaşık düşünceler bile kolalıkla anlatılabilir. Üstelik Türkçe terimlerde sözcüğün kökü, hiç bozulmadan, pırıl pırıl durur ve terimin anlamını adınlatır. Bu nedenle bilimsel terimleri Türkçemizde çoğu kez arıca öğretmek bile gerekmez. Sözcüğün kökündeki ışık, terimin anlamını ortaa çıkarıverir. Bu parçada geçen sözcüğün kökündeki ışık sözüle belirtilmek istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlatımı renklendirme B) Düşüncei geliştirme C) Kola kavranma D) Aırıcı olma E) Arıntılı düşündürme. Okuucu, dilsel bir ürün olan romanı okurken onu kendi serüveni hâline getirip eniden aratabilir. Bu cümlede geçen okuucunun romanı eniden aratması sözüle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanılan anlatım biçimlerini değerlendirmesi B) Gerçek aşamla ilişkisini araştırması C) Yazarın sölediklerinden dersler çıkarması D) Anlatılanları, düş gücünü kullanarak kendince kurgulaması E) Yazılı anlatım gücünü geliştirmesi. (I) Ökülerimi ona verdikten sonra, apacağı orumları dumak için bir süre beklemek zorunda kalmıştım. (II) Bu süre aslında pek uzun değildi belki ama bana çok, hem de çok uzun gelmişti. (III) Birkaç kez onar on beşer gün aralarla telefon etmiş, her defasında da ökülerimin okunmadığı karşılığını almıştım. (IV) Sonra daanamamış kendisine bu kaıtsızlığından dolaı, ağır eleştiriler içeren bir mektup azıp ökülerimi geri istemiştim. (V) Demek ki o günlerde, insanların zamanının çok değerli olduğunu anlaabilecek aşta değilmişim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının, zaman içinde düşüncelerinde değişiklik olduğu anlaşılmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

2 5. (I) Magazin günümüzde çok önemli bir haber alanı. (II) Haberlerde magazine mutlaka özel bir er arılmalı. (III) Magazin haberleri, siasi haberlerden daha az izlenmior. (IV) Problem, magazin haberlerinin apılış biçiminde. (V) Ben magazin müdürü olsadım benim apacağım haberler böle olmazdı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi anlıştır? A) I. cümlede, öznel bir görüş ortaa konuor. B) II. cümlede, bir gereklilikten söz edilior. C) III. cümlede, karşılaştırma apılıor. D) IV. cümlede, sorunun nereden kanaklandığı açıklanıor. TODAİE / Çukurova nın gelişmesinde, Tarsus Çaı nın önemli bir etkisi olmuş. Orta Toros Dağları nın güne doğu I II amaçlarından doğan Tarsus Çaı katettiği 1 km lik III oldan sonra Deli Burnu nun ukarısında Akdeniz le IV V buluşuor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin azımı anlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) V. cümlede, pişmanlık dile getirilior. 6. (I) Şiirde öz ile biçim, can ile ten gibi birbirinden arılmaz bir bütündür. (II) Aşktaki can ile canan gibi. (III) Şiirdeki öz ve biçimi birbirinden aırdığınızda orada ne can ile ten kalır ne de can ile canan. (IV) Çünkü şair, şiiri hem biçim hem de içerik olarak dil aracılığıla aratır. (V) Belirtmek isterim ki dil, sözcüklerden oluşur ama sözcükler tek başına dil demek değildir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi anlıştır? 8. Şiirlerinde belirli sözcükleri sık sık kullanıor (I) Örneğin şunları (II) ağaç, ağmur, alnızlık, aşam, kalp (III) Ben de bu sözcükleri onun şiirlerile bütünleştiririm (IV) Kimi zaman da erel sözcüklere rastladım o şiirlerde (V) Hepsi de başarıla, zorlanmadan kullanılmış üstelik (VI) Bu parçadaki numaralanmış erlerin hangisine üç nokta ( ) getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. cümlede, kavramlarla ilgili bir benzetme apılmıştır. B) II. cümlede, I. cümlenin açıklaması başka bir benzetmele sürdürülmüştür. C) III. cümlede, kimi sözcüklerin anlamı açıklanmıştır. D) IV. cümlede, III. cümledeki argının gerekçesi belirtilmiştir. E) V. cümlede, birbirine akın iki terimin arasındaki ilişkiden söz edilmiştir.

3 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Çevresinde olup bitenlere ilgi duuor, kendini sürekli olarak enilemee çalışıor. B) Amaçlarını benimsediğim, etkinliklerine katıldığım kuruluşlardan biri de budur. C) Kültür ve sanat olula bilgilenior, gelişior, arıca eğlenioruz. D) Uurken, televizon izlerken olduğundan daha fazla kalori harcarız. E) Bu ve benzeri bilgileri, rado, televizon, gazete aracılığıla da öğrenioruz. TODAİE / Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Müşterilerimizin bize dudukları güveni sarsmamak öncelikli hedefimizdir. B) İşi zamanında bitirebilmek için, apılan plana umaa çalışıoruz. C) Bizden ardımlarını esirgemeen öneticilerimize teşekkür ederiz. D) Şirketimizin başarısına tüm personelimizin özverile çalışması neden oluor. E) Doğru, güvenilir bilgilere ulaşmak amacıla teknolojik olanaklardan ararlanıoruz. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bu kazadan sonra bir süre belleğini itirmek zorunda kaldı. B) Önlem alınmazsa işlerin karışacağını ona daha önce sölemişlerdi. C) Çok sık olculuk aptığı için eşalarını kısa sürede toplamaı öğrenmişti. D) Yaşının verdiği olgunlukla sorunların üstesinden geleceğinin farkındadı. E) Bu tür insanlardan uzak durması gerektiğini biliordu. 1. (I) Kentin sokaklarında günlerce keifle dolaştım, ancak zorlandığım tek şe ollarda karşıdan karşıa geçmek oldu. (II) Kentte den fazla motosiklet var ve bunlar aalara ol vermei hiç sevmiorlar. (III) Yemeklerini bile onların üzerinde iorlar hatta neredese uuorlar. (IV) Sölediklerine göre kentin en güzel aları şubat-maıs arasımış. (V) Öteki alarda sıcaklık 5 C i geçiormuş. (VI) Yoksulluğa, zor iklim koşullarına karşın çok sevecen ve güler üzlüler. (VII) Bana o kadar ardımcı oldular ki unutamıorum. Bu parçaı düşüncenin akışına göre iki paragrafa aırmak gerekse, ikinci paragraf hangi cümlele başlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

4 1. Günümüzde, ökülerde daha önce hiç işlenmemiş konu kalmış mıdır? Her ökü azmaa kalkışan, o konunun daha önce birçok kez ele alınmış olduğunu düşünür mü? Belki düşünür, belki bunun baskısını da üzerinde duumsar ama bir konunun daha önce işlenmiş olması, bir azarı, anı konuu eniden azmaktan alıkoamaz Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi ugun olur? A) Çocukların bir öküü tekrar tekrar dinlemek istemesi bunun en ii örneğidir B) Çünkü önemli olan konu değil, onun nasıl anlatıldığıdır C) Belki de bir konunun eniden anlatılması o konunun ii öğrenilmesini sağlar TODAİE / Ünlü çevirmene, söleşimiz sırasında, çevirinin ne olduğunu sorduk. Bize şöle cevap verdi: Her çeviri çalışması, temelde bir orum denemesidir. Bu cümlelerde sözü edilen çevirmenin, verdiği cevapla anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A) Çeviri, içeriğile birden fazla anlama gönderme apar. B) Çevirmenin deneimi, çevirinin niteliğini belirler. C) Çeviri apmak, geniş bir bilgi birikimi gerektirir. D) Çevirinin başarısı, özgün metnin dilini ii bilmee bağlıdır. E) Çevirmen, apıtı olduğu gibi değil, kendi anladığı biçimde aktarır. D) Hiçbir okur bir konunun daha önce azılıp azılmadığını düşünmez E) Anı konuda azılmış ökülerden hangisinin kalıcı olacağını okuucu belirler 1. Ne iş aptığımı soranlara Yazarım. dediğimde Asıl işin ne? derlerdi. Çünkü azarlık para kazandırmaan bir işti. Bu nedenle de ben ve benden öncekiler, başka işler aparak aşamımızı sürdürdük. Ben kitaplarımı para kazanma aracı olarak görmedim hiçbir zaman. Başka işlerden para kazanıp düşüncelerimi hiçbir engel tanımaksızın dilediğimce azmak istedim Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisile tamamlanamaz? A) Geçimimi sağlamak için aptığım işten fırsat bulup istediğim zaman azamıordum. B) Kitaplarım satılacak mı, kazancım ne olacak gibi kagılar aşamadım C) Çünkü sınırlanmanın aratıcılığımı engelleeceğini biliordum 16. Anlattığım kahramanlar hiç kimsenin kopası değildir. Zaten ünlü birinin aşamını a da anılarını dile getiren romanlar azmadım. Eğer bütün işim, tanıdığım herhangi bir insandan ola çıkarak bir roman kahramanı portresi çizmek olsadı, apıtlarımı aımlamaktan utanırdım. Yazar bu sözlerile hangi özelliğini ortaa komuştur? A) Gerçekleri ansıtmaa çalışma B) Farklı azma öntemlerine başvurma C) Kişilerini düş gücüle aratma D) Arıntılardan aşırı ölçüde ararlanma E) İnsanı bütün önlerile ansıtma D) Bugün adımdan söz ediliorsa bunda özgürce azmamın büük paı var E) Bölece düşündüklerimle sölediklerim hiçbir zaman birbirinden farklı olmadı

5 17. Varlıkları, nesneleri adlandırırken her dil, onlara kendi penceresinden bakar. O dili konuşan toplumun aşamı, maddi ve manevi kültürü de bütün özelliklerile dile ansır. Örneğin Türkçede, Türk kültürünün birçok özelliği anında Türk insanının güzel, ince, erine göre nükteli adlandırmalarıla karşılaşırsınız. Bir çiçeğin hanımeli, bir üzüm türünün gelinparmağı, bir kaktüsün kananadili, bir kuşun alıçapkını, İngilizceden alınan grefurtun altıntop die adlandırılması bu nitelikleri de ortaa çıkarır. Bu parçadan dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Her birinin farklı apısal nitelikleri olduğu B) Ait olduğu toplumun özelliklerinden izler taşıdığı C) Ses ve anlatım düzenile bir bütün oluşturduğu D) Ülke ve ulus bağlarını güçlendirici önlerinin bulunduğu E) Zaman içinde değişime uğradığı TODAİE / Artık, aşamımızda internet var, ne ararsak buluoruz internette. İnternet ortamıla karşılaştırılınca kütüphanelerde, kitaplar arasında uzun araştırmalara daanan, oğun emek ve zaman verilen çalışmalar boşunamış gibi algılanıor. Tarihin internetle başladığı anılgısı düşüncelere egemen olmaa başlıor. İnternetle aratılan sanal dünanın sunduğu bilgilerin alnızca ona üklenen bilgiler olduğu unutuluor. Bu eksik bilgilerin gelişim ve değişimi sınırlaan bilgiler olduğu gerçeği göz ardı edilior. Elbette internetten ararlanılmalı ama bu bizi, internet agınlaşmadan önceki dönemin değerlerile buluşturan zengin kanaklardan uzaklaştırmamalı. Bu parçadan internetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Araştırma apacaklara kimi kolalıklar sağladığı B) Çabuk ulaşılan üzesel bilgilerin, kişileri, araştırma apmaktan alıkoduğu C) Hemen her konuda bilgi edinme olanağı tanıdığı D) İnsanlığın düşünsel ve kültürel geçmişini bütünüle ansıtmadığı E) Kişiler arasında bilgi düzei farklılıklarının oluşmasına neden olduğu 18. Öz güvenimiz azaldıkça bize Haır! denmesini hoş görebilme gücümüz de azalmaa başlar. Karşımızdakinden ona alamadığımızda bir çöküş aşarız. Bu çöküş, bazen ağlama nöbetlerile ve çaresizlik dugusunun getirdiği müthiş sıkıntılarla baş gösterir, bazen de şiddet ve öfkele. Ona almadan aşaamaan insanlar, mutlu olmaı kabul görmek ve onalanmak sanır ve mutsuzluğa kapı açarlar. Bu parçaa göre aşağıdakilerden hangisi öz güven itiminin bir sonucudur? A) Ruhsal önden sarsıntıa uğrama B) Her isteğin gerçekleşemeeceğini zamanla öğrenme C) Sorunlarla birlikte aşamaı kabullenme D) Toplumdan uzaklaşma, başkalarıla ilişki kuramama E) Yaşamdaki sorunların nedenini başkalarında arama 0. Türk edebiatında gerçek roman Servet-i Fünun ile başlar. Servet-i Fünun Döneminde romanı Halit Zia temsil eder. Diğer romancı ve hikâeciler Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hüsein Cahit Yalçın ve Safvetî Zia dır. Servet-i Fünun edebiatçılarının şiirde olduğu gibi nesirde de ortak tavırları kötümserliktir. Onların dünasında haal ön plandadır. Haal ile gerçek arasındaki çatışma hep haal kırıklığıla son bulur. Şiir anlaışlarına etki eden romantizm, parnasizm ve sembolizm akımlarının telkin ettiği kötümserlik hepsine hâkimdir. Bu parçaa göre Servet-i Fünun Dönemile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sölenemez? A) İlk etkin roman örnekleri verilmee başlanmıştır. B) Sanatçılar, nazım ve nesirde karamsar bir bakış açısıla azmışlardır. C) Sanatçıların kendi kurdukları düşsel dünaa kapılmaları, mutsuz olmaları sonucunu doğurmuştur. D) Şiirden çok, roman azılmıştır. E) Sanatçılar Batı edebiatında ortaa çıkan kimi edebiat hareketlerinden etkilenmişlerdir. 5

6 TODAİE / ( ) işleminin sonucu kaçtır?. 7 x+ = 5 7 x = olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 5 A) 7 B) 7 C) 8 D) 8 E) 9 D) 6 5 E) 7 6. ( 0,85) ( 0,15) 0,5 işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0,5 D) E) 5. a+ b x = a b x+ olduğuna göre, a b oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x B) x+ C) x x D) x+ E) x x. ifadesinin çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1+ B) + C) 1+ D) + E) + 6

7 TODAİE / x+ + x = 1 olduğuna göre, x+ x ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 D) 1 B) 1 E) C) 9. a 1 a a + 1 a a a + a ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) a D) a 1 B) a 1 E) a + 1 C) a a, b ve c gerçel saıları için a b c = 8 olduğuna göre a b c + b c a işleminin sonucu kaçtır? A) 15 B) 5 C) K= {, 1,0,1,,} kümesinin birbirinden farklı a, b ve c elemanları için a b+ c D) 15 E) 5 ifadesinin en büük değeri kaçtır? A) 9 B) 10 C) 1 D) 1 E) x + A B = + x 1 x 1 x+ 1 olduğuna göre, A+ B toplamı kaçtır? A) B) C) D) 5 E) 6 7

8 1. A = { 1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve elemanı birlikte bulunur? A) 15 B) 1 C) 10 D) 9 E) 8 TODAİE / 008. Deniz in ürüme hızı saatte 6 km, koşma hızısa saatte 10 km dir. Deniz 0 km lik bir olu, arısını ürüerek diğer arısını da koşarak kaç saatte alır? A) B),5 C) D),5 E) 5. x = 0 denklemini sağlaan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) D) 1 B) E) C) 1 5. Bir miktar kum bir kamonla taşınacaktır. Kamonun kendisile birlikte ağırlığı; kumun tamamı üklendiğinde a ton, arısı üklendiğindese b ton oluor. Buna göre, kumun ağırlığı a ve b cinsinden kaç tondur? A) a b B) a b C) a b D) a b E) a b. Doğal saılar kümesi üzerinde işlemi a + b a < b ise a b= 0 a= b ise a b a> b ise olarak tanımlanmıştır. ( 1 ) ( k ) = 0 olduğuna göre, k kaçtır? 6. Ali, parasının arısını Ozan a verince, Ozan ın parası % 0 oranında artıor. Buna göre, ilk durumda Ozan ın parası Ali nin parasının kaç katıdır? A) B) 5 C) D) E) A) B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 8

9 7. Bir kamu kuruluşundaki öneticilerin % 0 si baandır. Baan öneticilerin % 60 ı, balarınsa % 50 si TODAİE de üksek lisans eğitimi almıştır. Bu kamu kuruluşundaki baan öneticilerin saısı 5 olduğuna göre, TODAİE de üksek lisans eğitimi alan öneticilerin saısı toplam kaçtır? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 TODAİE / Dik koordinat düzlemi üzerinde A( 1,0) ve B(,1) noktaları verilior. Buna göre, bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 10 B) 1 C) 17 D) 19 E) 1 8. Etiket fiatı üzerinden % 0 indirim apılan bir mağazadan aakkabı alan bir müşteri, pazarlıkla 5 YTL daha indirim aptırıp aakkabı için 55 YTL ödüor. Bu müşteri aakkabıı etiket fiatından kaç YTL ucuza almıştır? A) 10 B) 1 C) 15 D) 18 E) 0 9. Aşağıdaki daire grafiği bir ailenin alık giderleri içinde akıt, giim, kira, eğitim ve gıda harcamalarının paını göstermektedir. 1. A ABC ve DBC birer üçgen 55 ] m(bac) = 55 ] ] K B C M m(kbl) = m(lbd) x ] ] m(dcn) = m(ncm) N L ] m(dbc) = x D ] m(bcd) = Yukarıdaki verilere göre, x+ kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 10 D) 15 E) 10 Yakıt Giim 55 0 Gıda Kira Eğitim Bu ailenin alık gıda harcaması, kira harcamasından 60 YTL fazla olduğuna göre, eğitim harcaması kaç YTL dir? A) 10 B) 150 C) 180 D) 10 E) 0 9

10 TODAİE / 008. B A 1 O D C O merkezli çember AD = cm DC = cm OD = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç π cm dir?. gözlerin gözlerime değince felâketim olurdu ağlardım beni sevmiordun bilirdim bir sevdiğin vardı duardım Yukarıda verilen dizelerile tanınan Arılık Sevdaa Dahil, Elde Var Hüzün ve Ben Sana Mecburum adlı şiir kitaplarının azarı olan Sekiz Sütuna Manşet ve Kartallar Yüksek Uçar dizilerinin senaristi olan sanatçı kimdir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 A) Attilâ İlhan B) Can Yücel C) Cemal Sürea D) Özdemir İnce E) Ümit Yaşar Oğuzcan ılında düzenlenen. Antala Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması nda En İi Kadın Ouncu Ödülü nü alan sinema sanatçısı kimdir? A) Nursel Köse B) Nurgül Yeşilça C) Vildan Atasever D) Özgü Namal E) Fadik Sevin Ataso. D CD doğrusu O merkezli arım çembere D noktasında teğet AD = DC A O C AO = cm Yukarıdaki verilere göre, taralı DOC üçgeninin alanı kaç cm dir? A) 9 B) 11 C) En İi Yabancı Film dalında Türkie nin 007 ılı Oscar ada adaı olan film aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutluluk B) Takva D) 1 E) 15 C) Yumurta D) Yaşamın Kıısında E) Dondurmam Gamak 10

11 7. Yale Üniversitesi Tiatro Bölümü mezunu olan, kendi adına kurduğu tiatroda uzun ıllar tiatro aptıktan sonra tiatrosunu kapatan, önettiği iki film Antala Altın Portakal Film Festivali nde ödül kazanan ünlü tiatrocu kimdir? A) Kerim Afşar B) Ali Porazoğlu C) Müşfik Kenter D) Şükran Güngör E) Haldun Dormen TODAİE / Namık Kemal le hemen hemen anı ıllarda azmaa başlaan ----, halka okuma zevkini aşılamaı ve onu bilgilendirmei amaçlamıştır. Yaşamımızdaki akırılıkları görmesine, birçok soruna değinmesine karşın azdıkları edebî bir değer taşımaz. Bu parçada boş bırakılan ere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Halit Zia Uşaklıgil B) Ahmet Mithat Efendi C) Samipaşazade Sezai D) Hüsein Rahmi Gürpınar E) Recaizade Mahmud Ekrem ılında Rusa da düzenlenen Türk Kültür Yılı etkinliklerinde urt dışında ilk kez seslendirilen Nazım Oratorosu adlı eserin bestecisi kimdir? A) Fahir Atakoğlu B) İpek Mine Altınel C) Fazıl Sa D) Tolga Özdemir E) Çetin Işıközlü 50. Aşağıdaki apıtlardan hangisi, araç içinde belirtilen azara ait değildir? A) Hanımın Çiftliği (Orhan Kemal) B) Son Kuşlar (Sait Faik) C) Zetindağı (Falih Rıfkı Ata) D) Çocuk ve Allah (Fazıl Hüsnü Dağlarca) E) Sırça Köşk (Behçet Necatigil) 11

12 51. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi adına verilen ödül, şiirle ilgili değildir? A) Cemal Sürea B) Behçet Necatigil TODAİE / Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO 015 Fuarının nerede apılmasına karar vermiştir? A) Milano B) Nice C) Atina D) İzmir E) Madrid C) Orhan Kemal D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Cehun Atuf Kansu 5. Aşağıdakilerden hangisi Yüzbaşının Kızı adlı apıtın azarıdır? A) Johann Wolfgang von Goethe B) Jonathan Swift C) Alexandre Dumas D) Alexandre Puşkin E) Friedrich von Schiller 55. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomist dergisi tarafından apılan anket sonucu 007 ılı için Yılın Bürokratı seçilmiştir? A) Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı B) T.C. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz C) Sermae Piasası Kurulu Başkanı Turan Erol D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürk üzılda Fransa da, romantiklerin kesinlikten uzak, dugusal diline tepki olarak doğan; ölçülü ve nesnel bir anlatıma, teknik kusursuzluğa ve betimlemelere önem veren bir akımdır. Bizdeki en önemli örnekleri Tevfik Fikret in Balıkçılar, Cenap Şahabettin in Elhan-ı Şita adlı şiiridir. Bu parçada sözü edilen edebiat akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Parnasizm B) Sürrealizm C) Varoluşçuluk D) Klasisizm E) Realizm 1

13 56. Mart aında Türkie i ziaret eden ABD Başkan Yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Al Gore B) Donald Rumsfeld C) Condoleezza Rice D) Richard B. Chene TODAİE / ılının Aralık aında haatını kabeden Benazir Butto hangi ülkenin eski başbakanıdır? A) Hindistan B) Pakistan C) Endoneza D) Maleza E) Bangladeş E) Madeleine Albright 60. İklim değişikliklerine ol açan sera gazı emisonlarının azaltılmasına önelik ükümlülükler içeren Koto Protokolü hangi ılda düzenlenmiştir? 57. Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ban Ki-moon B) Robert Zoellick A) 198 B) 1990 C) 1997 D) 000 E) 00 C) Rodrigo de Rato D) Carlo Cottarelli E) Dominique Strauss-Kahn 58. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 000 li ıllarda nükleer silah üretmesile gündeme gelmiştir? A) Çin B) Rusa C) Kuze Kore GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. D) Hindistan E) İsrail 1

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? 997 ÖSS Soruları. ( ) + ( ).( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) ) ) 8 6 ) 6. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büük doğal saı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? ) ) 9 ) 6 )

Detaylı

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır?

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? . + c m 9 + c9 m 9 9 20 ) ) 9 ) 27 ) ) 82 9 5. a, b, c gerçel saıları için 2 a = b = c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? ) ) 2 ) ) ) 5 6. a, b, c gerçel saıları için, a.c = 0 a.b 2 > 0 2. 2 2 +

Detaylı

DERS 2. Fonksiyonlar

DERS 2. Fonksiyonlar DERS Fonksionlar.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması tahmin ürütme olanağı verir. Örneğin,

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması www.mustafaagci.com.tr, 11 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması B ir doğru kaç noktasıla bellidi? İki, değil mi Çünkü tek bir noktadan geçen istediğimiz kadar

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi

Bilginin Görselleştirilmesi Bilginin Görselleştirilmesi Bundan önceki konularımızda serbest halde azılmış metinlerde gerek duduğumuz bilginin varlığının işlenmee, karşılaştırmaa ve değerlendirmee atkın olmadığını, bu nedenle bilginin

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin . (- 3) -2 saısı aşağıdaki saılardan hangisi ile çarpılırsa sonuç 3 olur? 3 3 B) 3 C) 3 2 D) ( ) - 3-3 4. Bir basketbol sahasında orta uvarlak denilen ve alanı 9, 72 m 2 olan dairesel bölgenin çapı kaç

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

2009 ÖSS MAT 1 Soruları

2009 ÖSS MAT 1 Soruları 009 ÖSS MAT Soruları. c mc m + 6 6 A) ) C) D) 6 E) 6. c + m c m ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4 ) 6 C) 9 D) E) 8. 0, 00, 00, 0, A) 8 ) 8,9 C) 9 D) 9,9 E) 0, 6. A + = 7 + C = 9 C + D = olduğuna

Detaylı

SINIF. Kümeler - 1 TEST. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez?

SINIF. Kümeler - 1 TEST. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? 9. SINIF M Kümeler -. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Pembe göz rengine sahip hemşireler B) Matematik testindeki zor sorular C) Dijital saatte görülen bütün saılar D) Haftanın P ile başlaan

Detaylı

ALES ÇIKMIŞ SORULAR. Tamamı Çözümlü. ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN

ALES ÇIKMIŞ SORULAR. Tamamı Çözümlü. ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular ALES Tamamı Çözümlü SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ÇIKMIŞ SORULAR 007. 008. 009. 010. 011. 01 Maıs Dahil İÇİNDEKİLER Safa ALES ve Kitabımız Hakkında... iii İçindekiler...

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği HEDEFLER İÇİNDEKİLER GRAFİK ÇİZİMİ Simetri ve Asimtot Bir Fonksionun Grafiği MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR Bu ünitei çalıştıktan sonra; Fonksionun simetrik olup olmadığını belirleebilecek, Fonksionun

Detaylı

EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Özgür EKER EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğim: ETKİNLİK : Bir bisiklet arışındaki iki farklı parkur aşağıdaki gibidir. I. parkurda KL 00 metre ve II. parkurda AB 00 metre olduğuna

Detaylı

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E)

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E) 77 ÜSS. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. C) 4 E). Şekilde a+b+c+d açılarının toplamı kaç dik açıdır? (açılar pozitif önlüdür.) 4 C) 6 7 E) 8 Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

Temel Matematik Testi - 6

Temel Matematik Testi - 6 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0106 1. Bu testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI =f() fonksio - nunun ekseninin kestiği noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b f()= denkleminin kökleridir n =f() in p eksenini kestiği nokta

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

Örnek...3 : f : R R, f (x)=2 x fonksiyonuna ait tabloyu. Örnek...4 : Örnek...1 :

Örnek...3 : f : R R, f (x)=2 x fonksiyonuna ait tabloyu. Örnek...4 : Örnek...1 : LOGARİTMA a b =c eşitliğini düşünelim. Mümkün olan durum larda; Durum 1: a ve b biliniorsa c üs alma işlemile bulunabilir. Örneğin 2 5 =c ise c=32 dir. Örnek...3 : f : R R, f ()=2 fonksionuna ait tablou

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. YGS DENEESİ 2 1) U ESE EEL AEAİK VE GEOERİ OLAK ÜERE, OPLA ADE SORU VARDIR. 2) U ESİN CEVAPLANASI İÇİN AVSİYE EDİLEN SÜRE DAKİKADIR. 1) 2,.(!+1!+2!) =?, 1 A) ) 1 C) 2 D) ) +8 ( 2 + 1) ( 2 2+ 2 ) hangisidir?

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde DERS 4 Üstel ve Logaritmik Fonksionlar, Bileşik Faiz 4.. Üstel Fonksionlar. > 0, olmak üzere fonksiona taanında üstel fonksion denir. f = ( ) denklemi ile tanımlanan gösterimi ile ilgili olarak, okuucunun

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012 Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi e Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.8. ta rih ve sa ı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve - Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren u gu lana cak olan prog ra ma gö re ha zır

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

DRC = x denirse. 7. Üç basamaklı doğal sayı abc olsun. Deneme - 5 / Mat a 9b = 6a + 6b = 4ab. = x+ x + 1. Cevap B.

DRC = x denirse. 7. Üç basamaklı doğal sayı abc olsun. Deneme - 5 / Mat a 9b = 6a + 6b = 4ab. = x+ x + 1. Cevap B. Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ. 988 denirse... + + + 0, - 00, - 0, - 00, ( 00) 0 - - 0 - - 8 - bulunur. + + + + +. + ^ + h + + 989 olur. + +. ^+ + h - - - + + -. ^+ + h + bulunur. + h! - nn.! 0 - h! +

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

Ders 7: Konikler - Tanım

Ders 7: Konikler - Tanım Ders 7: Konikler - Tanım Şimdie kadar nokta ve doğrular ve bunların ilişkilerini konuştuk. Bu derste eni bir kümeden söz edeceğiz: kuadrikler ve düzlemdeki özel adı konikler. İzdüşümsel doğrular, doğrusal

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI fonksionunun ekseninin kestiği k noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b c f()= denkleminin n kök leridir p in eksenini kestiği nokta ise (,p)

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

DERS 1. İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler

DERS 1. İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler DES İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler.. Doğrusal Denklem Sistemleri. Günlük aşamda aşağıdakine benzer pek çok problemle karşılaşırız. Problem. Manavdan alışveriş eden bir müşteri,

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

LYS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ

LYS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ Ders Adı.ınıf Mezun LY MATEMATİK KONU ANLATIM FAİKÜLÜ TÜREV KAF 0 Konu Bir doğrunun eğimi dik koordinat sisteminde X ekseni ile aptığı pozitif önlü açının tanjantıdır. Örneğin, şekilde verilen d doğrusunun

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

DERS 1. Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler

DERS 1. Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler DERS Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler Sosal ve Beşeri Bilimlerde Matematik I kitabımıda doğrusal denklemleri tanımlamıştık (safa 85). Arıca, matematiksel modeli doğrusal denklemler içeren problem

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. İlk 5 Soru Son 5 Soru Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğõrlõklõ

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı saısında aımlanmıştır. VERGİ MEVZUATIMIZDA VERGİLERİN KANUNİLİĞİ PRENSİBİNDEN SAPMALAR M. Akut KELECĠOĞLU Gelirler Kontrolörü Vergilendirme

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 1 01511-1 Ortak kıl dem ÇİL li an GÜLLÜ yhan YNĞLIŞ arbaros GÜR arış EMİR eniz KRĞ Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hatice MNKN Kemal YIN Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Oral YHN

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU

SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU Adım:.. Soyadım: MATEMATİK DERSİ SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU (EV ÖDEVİ)ETKİNLİĞİ SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU 1. ETKİNLİK 3/C sınıfı öğrencilerine en çok hangi oyunu seviyorsun diye sorulduğunda; 3 kişi saklambaç,

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları Ömer ALSAN a. aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular,

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları Ömer ALSAN a. aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, Bu kitabın tüm basım ve aın hakları Ömer ALSAN a aittir. Kısmen de olsa alıntı apılamaz. Metin ve sorular, Ömer ALSAN ın önceden izni olmaksızı n elektronik, mekanik, fotokopi a da herhangi bir kaıt sistemile

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

3 olduğuna göre, o gün Lincoln de en düşük

3 olduğuna göre, o gün Lincoln de en düşük AMC 013 (Amerika Liseler Arası Matematik Yarışması 013) 1. Ocak ayının belli bir gününde Lincoln Nebrasca da en yüksek sıcaklık en düşük sıcaklıktan 16 yüksektir. En düşük ve en yüksek sıcaklıkların ortalaması

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

Temel Matematik Testi - 2

Temel Matematik Testi - 2 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleebilirsiniz. Test Kodu: D0102 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Tavsie edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR?

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 1. LYS EDEBİYAT SORULARIN GELDİĞİ KONULAR LYS 3 adı verilen test türünden toplam 56 soru geliyor. Bu sorular dil anlatım ve edebiyat bilgileri olmak üzere ikiye

Detaylı

DERS 5. Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler

DERS 5. Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler DERS 5 Çok Değişkenli Fonksionlar Kısmi Türevler 5.1. Çok Değişkenli Fonksionlar. Reel saılar kümesi R ile gösterilmek üere ve her n için olarak tanımlanır. R R 3 {( ): R} = {( ) : R} = {( L ): L R} n

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

FONKSİYONLAR ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

FONKSİYONLAR ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT FONKSİYONLAR ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT Fonksionlar. Kazanım : Fonksion kavramı, fonksion çeşitleri ve ters fonksion kavramlarını açıklar.. Kazanım : Verilen bir fonksionun artan, azalan ve sabit

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1...

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1... İÇİNDEKİLER TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU Teğet ve Normal Doğruların Eğimi... Teğet Doğrusunun Eğim Açısı... Teğet ve Normal Denklemleri... Eğrinin Teğetine Paralel ve Dik Doğrular... Grafikte Teğet I... 5

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme 1. 3 mavi, 3 kırmızı, 3 siyah kalemin bulunduğu bir torbada rasgele alınan iki kalemin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 3 5 E) 4 5 2. 43 kişilik bir sınıfta Almanca İngilizce

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı