A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ"

Transkript

1 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Bir azarın aımlanmamış azılarını vea anılarını ölümünden sonra aımlarken ---- gerekir. Çünkü bu metinlerde ailesini ve çevresini rahatsız edebilecek çok özel bilgiler bulunabilir. Hiçbir ölçüte dikkat etmeden bu tür azıları aımlamak, azarı ---- gibidir. Bu parçada boş bırakılan erlere düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangileri sırasıla getirilmelidir? A) titiz davranmak hazırlıksız akalamak B) belgelere aslanmak istemeden kırmak C) etki altında kalmamak ok samak D) o ortamdan uzaklaşmak sagısızca uğurlamak E) değiştirmekten kaçınmak zaıf tarafından vurmak TODAİE / 008. Terim apma, sözcük türetme önünden Türkçenin zengin olanakları vardır. Bu olanaklar bilinçli bir biçimde değerlendirilirse dilimizde, en karmaşık düşünceler bile kolalıkla anlatılabilir. Üstelik Türkçe terimlerde sözcüğün kökü, hiç bozulmadan, pırıl pırıl durur ve terimin anlamını adınlatır. Bu nedenle bilimsel terimleri Türkçemizde çoğu kez arıca öğretmek bile gerekmez. Sözcüğün kökündeki ışık, terimin anlamını ortaa çıkarıverir. Bu parçada geçen sözcüğün kökündeki ışık sözüle belirtilmek istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlatımı renklendirme B) Düşüncei geliştirme C) Kola kavranma D) Aırıcı olma E) Arıntılı düşündürme. Okuucu, dilsel bir ürün olan romanı okurken onu kendi serüveni hâline getirip eniden aratabilir. Bu cümlede geçen okuucunun romanı eniden aratması sözüle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanılan anlatım biçimlerini değerlendirmesi B) Gerçek aşamla ilişkisini araştırması C) Yazarın sölediklerinden dersler çıkarması D) Anlatılanları, düş gücünü kullanarak kendince kurgulaması E) Yazılı anlatım gücünü geliştirmesi. (I) Ökülerimi ona verdikten sonra, apacağı orumları dumak için bir süre beklemek zorunda kalmıştım. (II) Bu süre aslında pek uzun değildi belki ama bana çok, hem de çok uzun gelmişti. (III) Birkaç kez onar on beşer gün aralarla telefon etmiş, her defasında da ökülerimin okunmadığı karşılığını almıştım. (IV) Sonra daanamamış kendisine bu kaıtsızlığından dolaı, ağır eleştiriler içeren bir mektup azıp ökülerimi geri istemiştim. (V) Demek ki o günlerde, insanların zamanının çok değerli olduğunu anlaabilecek aşta değilmişim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının, zaman içinde düşüncelerinde değişiklik olduğu anlaşılmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

2 5. (I) Magazin günümüzde çok önemli bir haber alanı. (II) Haberlerde magazine mutlaka özel bir er arılmalı. (III) Magazin haberleri, siasi haberlerden daha az izlenmior. (IV) Problem, magazin haberlerinin apılış biçiminde. (V) Ben magazin müdürü olsadım benim apacağım haberler böle olmazdı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi anlıştır? A) I. cümlede, öznel bir görüş ortaa konuor. B) II. cümlede, bir gereklilikten söz edilior. C) III. cümlede, karşılaştırma apılıor. D) IV. cümlede, sorunun nereden kanaklandığı açıklanıor. TODAİE / Çukurova nın gelişmesinde, Tarsus Çaı nın önemli bir etkisi olmuş. Orta Toros Dağları nın güne doğu I II amaçlarından doğan Tarsus Çaı katettiği 1 km lik III oldan sonra Deli Burnu nun ukarısında Akdeniz le IV V buluşuor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin azımı anlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) V. cümlede, pişmanlık dile getirilior. 6. (I) Şiirde öz ile biçim, can ile ten gibi birbirinden arılmaz bir bütündür. (II) Aşktaki can ile canan gibi. (III) Şiirdeki öz ve biçimi birbirinden aırdığınızda orada ne can ile ten kalır ne de can ile canan. (IV) Çünkü şair, şiiri hem biçim hem de içerik olarak dil aracılığıla aratır. (V) Belirtmek isterim ki dil, sözcüklerden oluşur ama sözcükler tek başına dil demek değildir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi anlıştır? 8. Şiirlerinde belirli sözcükleri sık sık kullanıor (I) Örneğin şunları (II) ağaç, ağmur, alnızlık, aşam, kalp (III) Ben de bu sözcükleri onun şiirlerile bütünleştiririm (IV) Kimi zaman da erel sözcüklere rastladım o şiirlerde (V) Hepsi de başarıla, zorlanmadan kullanılmış üstelik (VI) Bu parçadaki numaralanmış erlerin hangisine üç nokta ( ) getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. cümlede, kavramlarla ilgili bir benzetme apılmıştır. B) II. cümlede, I. cümlenin açıklaması başka bir benzetmele sürdürülmüştür. C) III. cümlede, kimi sözcüklerin anlamı açıklanmıştır. D) IV. cümlede, III. cümledeki argının gerekçesi belirtilmiştir. E) V. cümlede, birbirine akın iki terimin arasındaki ilişkiden söz edilmiştir.

3 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Çevresinde olup bitenlere ilgi duuor, kendini sürekli olarak enilemee çalışıor. B) Amaçlarını benimsediğim, etkinliklerine katıldığım kuruluşlardan biri de budur. C) Kültür ve sanat olula bilgilenior, gelişior, arıca eğlenioruz. D) Uurken, televizon izlerken olduğundan daha fazla kalori harcarız. E) Bu ve benzeri bilgileri, rado, televizon, gazete aracılığıla da öğrenioruz. TODAİE / Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Müşterilerimizin bize dudukları güveni sarsmamak öncelikli hedefimizdir. B) İşi zamanında bitirebilmek için, apılan plana umaa çalışıoruz. C) Bizden ardımlarını esirgemeen öneticilerimize teşekkür ederiz. D) Şirketimizin başarısına tüm personelimizin özverile çalışması neden oluor. E) Doğru, güvenilir bilgilere ulaşmak amacıla teknolojik olanaklardan ararlanıoruz. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bu kazadan sonra bir süre belleğini itirmek zorunda kaldı. B) Önlem alınmazsa işlerin karışacağını ona daha önce sölemişlerdi. C) Çok sık olculuk aptığı için eşalarını kısa sürede toplamaı öğrenmişti. D) Yaşının verdiği olgunlukla sorunların üstesinden geleceğinin farkındadı. E) Bu tür insanlardan uzak durması gerektiğini biliordu. 1. (I) Kentin sokaklarında günlerce keifle dolaştım, ancak zorlandığım tek şe ollarda karşıdan karşıa geçmek oldu. (II) Kentte den fazla motosiklet var ve bunlar aalara ol vermei hiç sevmiorlar. (III) Yemeklerini bile onların üzerinde iorlar hatta neredese uuorlar. (IV) Sölediklerine göre kentin en güzel aları şubat-maıs arasımış. (V) Öteki alarda sıcaklık 5 C i geçiormuş. (VI) Yoksulluğa, zor iklim koşullarına karşın çok sevecen ve güler üzlüler. (VII) Bana o kadar ardımcı oldular ki unutamıorum. Bu parçaı düşüncenin akışına göre iki paragrafa aırmak gerekse, ikinci paragraf hangi cümlele başlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

4 1. Günümüzde, ökülerde daha önce hiç işlenmemiş konu kalmış mıdır? Her ökü azmaa kalkışan, o konunun daha önce birçok kez ele alınmış olduğunu düşünür mü? Belki düşünür, belki bunun baskısını da üzerinde duumsar ama bir konunun daha önce işlenmiş olması, bir azarı, anı konuu eniden azmaktan alıkoamaz Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi ugun olur? A) Çocukların bir öküü tekrar tekrar dinlemek istemesi bunun en ii örneğidir B) Çünkü önemli olan konu değil, onun nasıl anlatıldığıdır C) Belki de bir konunun eniden anlatılması o konunun ii öğrenilmesini sağlar TODAİE / Ünlü çevirmene, söleşimiz sırasında, çevirinin ne olduğunu sorduk. Bize şöle cevap verdi: Her çeviri çalışması, temelde bir orum denemesidir. Bu cümlelerde sözü edilen çevirmenin, verdiği cevapla anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A) Çeviri, içeriğile birden fazla anlama gönderme apar. B) Çevirmenin deneimi, çevirinin niteliğini belirler. C) Çeviri apmak, geniş bir bilgi birikimi gerektirir. D) Çevirinin başarısı, özgün metnin dilini ii bilmee bağlıdır. E) Çevirmen, apıtı olduğu gibi değil, kendi anladığı biçimde aktarır. D) Hiçbir okur bir konunun daha önce azılıp azılmadığını düşünmez E) Anı konuda azılmış ökülerden hangisinin kalıcı olacağını okuucu belirler 1. Ne iş aptığımı soranlara Yazarım. dediğimde Asıl işin ne? derlerdi. Çünkü azarlık para kazandırmaan bir işti. Bu nedenle de ben ve benden öncekiler, başka işler aparak aşamımızı sürdürdük. Ben kitaplarımı para kazanma aracı olarak görmedim hiçbir zaman. Başka işlerden para kazanıp düşüncelerimi hiçbir engel tanımaksızın dilediğimce azmak istedim Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisile tamamlanamaz? A) Geçimimi sağlamak için aptığım işten fırsat bulup istediğim zaman azamıordum. B) Kitaplarım satılacak mı, kazancım ne olacak gibi kagılar aşamadım C) Çünkü sınırlanmanın aratıcılığımı engelleeceğini biliordum 16. Anlattığım kahramanlar hiç kimsenin kopası değildir. Zaten ünlü birinin aşamını a da anılarını dile getiren romanlar azmadım. Eğer bütün işim, tanıdığım herhangi bir insandan ola çıkarak bir roman kahramanı portresi çizmek olsadı, apıtlarımı aımlamaktan utanırdım. Yazar bu sözlerile hangi özelliğini ortaa komuştur? A) Gerçekleri ansıtmaa çalışma B) Farklı azma öntemlerine başvurma C) Kişilerini düş gücüle aratma D) Arıntılardan aşırı ölçüde ararlanma E) İnsanı bütün önlerile ansıtma D) Bugün adımdan söz ediliorsa bunda özgürce azmamın büük paı var E) Bölece düşündüklerimle sölediklerim hiçbir zaman birbirinden farklı olmadı

5 17. Varlıkları, nesneleri adlandırırken her dil, onlara kendi penceresinden bakar. O dili konuşan toplumun aşamı, maddi ve manevi kültürü de bütün özelliklerile dile ansır. Örneğin Türkçede, Türk kültürünün birçok özelliği anında Türk insanının güzel, ince, erine göre nükteli adlandırmalarıla karşılaşırsınız. Bir çiçeğin hanımeli, bir üzüm türünün gelinparmağı, bir kaktüsün kananadili, bir kuşun alıçapkını, İngilizceden alınan grefurtun altıntop die adlandırılması bu nitelikleri de ortaa çıkarır. Bu parçadan dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Her birinin farklı apısal nitelikleri olduğu B) Ait olduğu toplumun özelliklerinden izler taşıdığı C) Ses ve anlatım düzenile bir bütün oluşturduğu D) Ülke ve ulus bağlarını güçlendirici önlerinin bulunduğu E) Zaman içinde değişime uğradığı TODAİE / Artık, aşamımızda internet var, ne ararsak buluoruz internette. İnternet ortamıla karşılaştırılınca kütüphanelerde, kitaplar arasında uzun araştırmalara daanan, oğun emek ve zaman verilen çalışmalar boşunamış gibi algılanıor. Tarihin internetle başladığı anılgısı düşüncelere egemen olmaa başlıor. İnternetle aratılan sanal dünanın sunduğu bilgilerin alnızca ona üklenen bilgiler olduğu unutuluor. Bu eksik bilgilerin gelişim ve değişimi sınırlaan bilgiler olduğu gerçeği göz ardı edilior. Elbette internetten ararlanılmalı ama bu bizi, internet agınlaşmadan önceki dönemin değerlerile buluşturan zengin kanaklardan uzaklaştırmamalı. Bu parçadan internetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Araştırma apacaklara kimi kolalıklar sağladığı B) Çabuk ulaşılan üzesel bilgilerin, kişileri, araştırma apmaktan alıkoduğu C) Hemen her konuda bilgi edinme olanağı tanıdığı D) İnsanlığın düşünsel ve kültürel geçmişini bütünüle ansıtmadığı E) Kişiler arasında bilgi düzei farklılıklarının oluşmasına neden olduğu 18. Öz güvenimiz azaldıkça bize Haır! denmesini hoş görebilme gücümüz de azalmaa başlar. Karşımızdakinden ona alamadığımızda bir çöküş aşarız. Bu çöküş, bazen ağlama nöbetlerile ve çaresizlik dugusunun getirdiği müthiş sıkıntılarla baş gösterir, bazen de şiddet ve öfkele. Ona almadan aşaamaan insanlar, mutlu olmaı kabul görmek ve onalanmak sanır ve mutsuzluğa kapı açarlar. Bu parçaa göre aşağıdakilerden hangisi öz güven itiminin bir sonucudur? A) Ruhsal önden sarsıntıa uğrama B) Her isteğin gerçekleşemeeceğini zamanla öğrenme C) Sorunlarla birlikte aşamaı kabullenme D) Toplumdan uzaklaşma, başkalarıla ilişki kuramama E) Yaşamdaki sorunların nedenini başkalarında arama 0. Türk edebiatında gerçek roman Servet-i Fünun ile başlar. Servet-i Fünun Döneminde romanı Halit Zia temsil eder. Diğer romancı ve hikâeciler Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hüsein Cahit Yalçın ve Safvetî Zia dır. Servet-i Fünun edebiatçılarının şiirde olduğu gibi nesirde de ortak tavırları kötümserliktir. Onların dünasında haal ön plandadır. Haal ile gerçek arasındaki çatışma hep haal kırıklığıla son bulur. Şiir anlaışlarına etki eden romantizm, parnasizm ve sembolizm akımlarının telkin ettiği kötümserlik hepsine hâkimdir. Bu parçaa göre Servet-i Fünun Dönemile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sölenemez? A) İlk etkin roman örnekleri verilmee başlanmıştır. B) Sanatçılar, nazım ve nesirde karamsar bir bakış açısıla azmışlardır. C) Sanatçıların kendi kurdukları düşsel dünaa kapılmaları, mutsuz olmaları sonucunu doğurmuştur. D) Şiirden çok, roman azılmıştır. E) Sanatçılar Batı edebiatında ortaa çıkan kimi edebiat hareketlerinden etkilenmişlerdir. 5

6 TODAİE / ( ) işleminin sonucu kaçtır?. 7 x+ = 5 7 x = olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 5 A) 7 B) 7 C) 8 D) 8 E) 9 D) 6 5 E) 7 6. ( 0,85) ( 0,15) 0,5 işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0,5 D) E) 5. a+ b x = a b x+ olduğuna göre, a b oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x B) x+ C) x x D) x+ E) x x. ifadesinin çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1+ B) + C) 1+ D) + E) + 6

7 TODAİE / x+ + x = 1 olduğuna göre, x+ x ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 D) 1 B) 1 E) C) 9. a 1 a a + 1 a a a + a ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) a D) a 1 B) a 1 E) a + 1 C) a a, b ve c gerçel saıları için a b c = 8 olduğuna göre a b c + b c a işleminin sonucu kaçtır? A) 15 B) 5 C) K= {, 1,0,1,,} kümesinin birbirinden farklı a, b ve c elemanları için a b+ c D) 15 E) 5 ifadesinin en büük değeri kaçtır? A) 9 B) 10 C) 1 D) 1 E) x + A B = + x 1 x 1 x+ 1 olduğuna göre, A+ B toplamı kaçtır? A) B) C) D) 5 E) 6 7

8 1. A = { 1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve elemanı birlikte bulunur? A) 15 B) 1 C) 10 D) 9 E) 8 TODAİE / 008. Deniz in ürüme hızı saatte 6 km, koşma hızısa saatte 10 km dir. Deniz 0 km lik bir olu, arısını ürüerek diğer arısını da koşarak kaç saatte alır? A) B),5 C) D),5 E) 5. x = 0 denklemini sağlaan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) D) 1 B) E) C) 1 5. Bir miktar kum bir kamonla taşınacaktır. Kamonun kendisile birlikte ağırlığı; kumun tamamı üklendiğinde a ton, arısı üklendiğindese b ton oluor. Buna göre, kumun ağırlığı a ve b cinsinden kaç tondur? A) a b B) a b C) a b D) a b E) a b. Doğal saılar kümesi üzerinde işlemi a + b a < b ise a b= 0 a= b ise a b a> b ise olarak tanımlanmıştır. ( 1 ) ( k ) = 0 olduğuna göre, k kaçtır? 6. Ali, parasının arısını Ozan a verince, Ozan ın parası % 0 oranında artıor. Buna göre, ilk durumda Ozan ın parası Ali nin parasının kaç katıdır? A) B) 5 C) D) E) A) B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 8

9 7. Bir kamu kuruluşundaki öneticilerin % 0 si baandır. Baan öneticilerin % 60 ı, balarınsa % 50 si TODAİE de üksek lisans eğitimi almıştır. Bu kamu kuruluşundaki baan öneticilerin saısı 5 olduğuna göre, TODAİE de üksek lisans eğitimi alan öneticilerin saısı toplam kaçtır? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 TODAİE / Dik koordinat düzlemi üzerinde A( 1,0) ve B(,1) noktaları verilior. Buna göre, bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 10 B) 1 C) 17 D) 19 E) 1 8. Etiket fiatı üzerinden % 0 indirim apılan bir mağazadan aakkabı alan bir müşteri, pazarlıkla 5 YTL daha indirim aptırıp aakkabı için 55 YTL ödüor. Bu müşteri aakkabıı etiket fiatından kaç YTL ucuza almıştır? A) 10 B) 1 C) 15 D) 18 E) 0 9. Aşağıdaki daire grafiği bir ailenin alık giderleri içinde akıt, giim, kira, eğitim ve gıda harcamalarının paını göstermektedir. 1. A ABC ve DBC birer üçgen 55 ] m(bac) = 55 ] ] K B C M m(kbl) = m(lbd) x ] ] m(dcn) = m(ncm) N L ] m(dbc) = x D ] m(bcd) = Yukarıdaki verilere göre, x+ kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 10 D) 15 E) 10 Yakıt Giim 55 0 Gıda Kira Eğitim Bu ailenin alık gıda harcaması, kira harcamasından 60 YTL fazla olduğuna göre, eğitim harcaması kaç YTL dir? A) 10 B) 150 C) 180 D) 10 E) 0 9

10 TODAİE / 008. B A 1 O D C O merkezli çember AD = cm DC = cm OD = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç π cm dir?. gözlerin gözlerime değince felâketim olurdu ağlardım beni sevmiordun bilirdim bir sevdiğin vardı duardım Yukarıda verilen dizelerile tanınan Arılık Sevdaa Dahil, Elde Var Hüzün ve Ben Sana Mecburum adlı şiir kitaplarının azarı olan Sekiz Sütuna Manşet ve Kartallar Yüksek Uçar dizilerinin senaristi olan sanatçı kimdir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 A) Attilâ İlhan B) Can Yücel C) Cemal Sürea D) Özdemir İnce E) Ümit Yaşar Oğuzcan ılında düzenlenen. Antala Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması nda En İi Kadın Ouncu Ödülü nü alan sinema sanatçısı kimdir? A) Nursel Köse B) Nurgül Yeşilça C) Vildan Atasever D) Özgü Namal E) Fadik Sevin Ataso. D CD doğrusu O merkezli arım çembere D noktasında teğet AD = DC A O C AO = cm Yukarıdaki verilere göre, taralı DOC üçgeninin alanı kaç cm dir? A) 9 B) 11 C) En İi Yabancı Film dalında Türkie nin 007 ılı Oscar ada adaı olan film aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutluluk B) Takva D) 1 E) 15 C) Yumurta D) Yaşamın Kıısında E) Dondurmam Gamak 10

11 7. Yale Üniversitesi Tiatro Bölümü mezunu olan, kendi adına kurduğu tiatroda uzun ıllar tiatro aptıktan sonra tiatrosunu kapatan, önettiği iki film Antala Altın Portakal Film Festivali nde ödül kazanan ünlü tiatrocu kimdir? A) Kerim Afşar B) Ali Porazoğlu C) Müşfik Kenter D) Şükran Güngör E) Haldun Dormen TODAİE / Namık Kemal le hemen hemen anı ıllarda azmaa başlaan ----, halka okuma zevkini aşılamaı ve onu bilgilendirmei amaçlamıştır. Yaşamımızdaki akırılıkları görmesine, birçok soruna değinmesine karşın azdıkları edebî bir değer taşımaz. Bu parçada boş bırakılan ere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Halit Zia Uşaklıgil B) Ahmet Mithat Efendi C) Samipaşazade Sezai D) Hüsein Rahmi Gürpınar E) Recaizade Mahmud Ekrem ılında Rusa da düzenlenen Türk Kültür Yılı etkinliklerinde urt dışında ilk kez seslendirilen Nazım Oratorosu adlı eserin bestecisi kimdir? A) Fahir Atakoğlu B) İpek Mine Altınel C) Fazıl Sa D) Tolga Özdemir E) Çetin Işıközlü 50. Aşağıdaki apıtlardan hangisi, araç içinde belirtilen azara ait değildir? A) Hanımın Çiftliği (Orhan Kemal) B) Son Kuşlar (Sait Faik) C) Zetindağı (Falih Rıfkı Ata) D) Çocuk ve Allah (Fazıl Hüsnü Dağlarca) E) Sırça Köşk (Behçet Necatigil) 11

12 51. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi adına verilen ödül, şiirle ilgili değildir? A) Cemal Sürea B) Behçet Necatigil TODAİE / Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO 015 Fuarının nerede apılmasına karar vermiştir? A) Milano B) Nice C) Atina D) İzmir E) Madrid C) Orhan Kemal D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Cehun Atuf Kansu 5. Aşağıdakilerden hangisi Yüzbaşının Kızı adlı apıtın azarıdır? A) Johann Wolfgang von Goethe B) Jonathan Swift C) Alexandre Dumas D) Alexandre Puşkin E) Friedrich von Schiller 55. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomist dergisi tarafından apılan anket sonucu 007 ılı için Yılın Bürokratı seçilmiştir? A) Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı B) T.C. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz C) Sermae Piasası Kurulu Başkanı Turan Erol D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürk üzılda Fransa da, romantiklerin kesinlikten uzak, dugusal diline tepki olarak doğan; ölçülü ve nesnel bir anlatıma, teknik kusursuzluğa ve betimlemelere önem veren bir akımdır. Bizdeki en önemli örnekleri Tevfik Fikret in Balıkçılar, Cenap Şahabettin in Elhan-ı Şita adlı şiiridir. Bu parçada sözü edilen edebiat akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Parnasizm B) Sürrealizm C) Varoluşçuluk D) Klasisizm E) Realizm 1

13 56. Mart aında Türkie i ziaret eden ABD Başkan Yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Al Gore B) Donald Rumsfeld C) Condoleezza Rice D) Richard B. Chene TODAİE / ılının Aralık aında haatını kabeden Benazir Butto hangi ülkenin eski başbakanıdır? A) Hindistan B) Pakistan C) Endoneza D) Maleza E) Bangladeş E) Madeleine Albright 60. İklim değişikliklerine ol açan sera gazı emisonlarının azaltılmasına önelik ükümlülükler içeren Koto Protokolü hangi ılda düzenlenmiştir? 57. Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ban Ki-moon B) Robert Zoellick A) 198 B) 1990 C) 1997 D) 000 E) 00 C) Rodrigo de Rato D) Carlo Cottarelli E) Dominique Strauss-Kahn 58. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 000 li ıllarda nükleer silah üretmesile gündeme gelmiştir? A) Çin B) Rusa C) Kuze Kore GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. D) Hindistan E) İsrail 1

DERS 2. Fonksiyonlar

DERS 2. Fonksiyonlar DERS Fonksionlar.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması tahmin ürütme olanağı verir. Örneğin,

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi

Bilginin Görselleştirilmesi Bilginin Görselleştirilmesi Bundan önceki konularımızda serbest halde azılmış metinlerde gerek duduğumuz bilginin varlığının işlenmee, karşılaştırmaa ve değerlendirmee atkın olmadığını, bu nedenle bilginin

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması www.mustafaagci.com.tr, 11 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması B ir doğru kaç noktasıla bellidi? İki, değil mi Çünkü tek bir noktadan geçen istediğimiz kadar

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin . (- 3) -2 saısı aşağıdaki saılardan hangisi ile çarpılırsa sonuç 3 olur? 3 3 B) 3 C) 3 2 D) ( ) - 3-3 4. Bir basketbol sahasında orta uvarlak denilen ve alanı 9, 72 m 2 olan dairesel bölgenin çapı kaç

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

ALES ÇIKMIŞ SORULAR. Tamamı Çözümlü. ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN

ALES ÇIKMIŞ SORULAR. Tamamı Çözümlü. ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular ALES Tamamı Çözümlü SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ÇIKMIŞ SORULAR 007. 008. 009. 010. 011. 01 Maıs Dahil İÇİNDEKİLER Safa ALES ve Kitabımız Hakkında... iii İçindekiler...

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği HEDEFLER İÇİNDEKİLER GRAFİK ÇİZİMİ Simetri ve Asimtot Bir Fonksionun Grafiği MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR Bu ünitei çalıştıktan sonra; Fonksionun simetrik olup olmadığını belirleebilecek, Fonksionun

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI =f() fonksio - nunun ekseninin kestiği noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b f()= denkleminin kökleridir n =f() in p eksenini kestiği nokta

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

Örnek...3 : f : R R, f (x)=2 x fonksiyonuna ait tabloyu. Örnek...4 : Örnek...1 :

Örnek...3 : f : R R, f (x)=2 x fonksiyonuna ait tabloyu. Örnek...4 : Örnek...1 : LOGARİTMA a b =c eşitliğini düşünelim. Mümkün olan durum larda; Durum 1: a ve b biliniorsa c üs alma işlemile bulunabilir. Örneğin 2 5 =c ise c=32 dir. Örnek...3 : f : R R, f ()=2 fonksionuna ait tablou

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde DERS 4 Üstel ve Logaritmik Fonksionlar, Bileşik Faiz 4.. Üstel Fonksionlar. > 0, olmak üzere fonksiona taanında üstel fonksion denir. f = ( ) denklemi ile tanımlanan gösterimi ile ilgili olarak, okuucunun

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012 Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi e Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.8. ta rih ve sa ı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve - Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren u gu lana cak olan prog ra ma gö re ha zır

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI fonksionunun ekseninin kestiği k noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b c f()= denkleminin n kök leridir p in eksenini kestiği nokta ise (,p)

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ders 7: Konikler - Tanım

Ders 7: Konikler - Tanım Ders 7: Konikler - Tanım Şimdie kadar nokta ve doğrular ve bunların ilişkilerini konuştuk. Bu derste eni bir kümeden söz edeceğiz: kuadrikler ve düzlemdeki özel adı konikler. İzdüşümsel doğrular, doğrusal

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

LYS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ

LYS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ Ders Adı.ınıf Mezun LY MATEMATİK KONU ANLATIM FAİKÜLÜ TÜREV KAF 0 Konu Bir doğrunun eğimi dik koordinat sisteminde X ekseni ile aptığı pozitif önlü açının tanjantıdır. Örneğin, şekilde verilen d doğrusunun

Detaylı

DERS 1. Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler

DERS 1. Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler DERS Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler Sosal ve Beşeri Bilimlerde Matematik I kitabımıda doğrusal denklemleri tanımlamıştık (safa 85). Arıca, matematiksel modeli doğrusal denklemler içeren problem

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. İlk 5 Soru Son 5 Soru Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğõrlõklõ

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı saısında aımlanmıştır. VERGİ MEVZUATIMIZDA VERGİLERİN KANUNİLİĞİ PRENSİBİNDEN SAPMALAR M. Akut KELECĠOĞLU Gelirler Kontrolörü Vergilendirme

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları Ömer ALSAN a. aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular,

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları Ömer ALSAN a. aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, Bu kitabın tüm basım ve aın hakları Ömer ALSAN a aittir. Kısmen de olsa alıntı apılamaz. Metin ve sorular, Ömer ALSAN ın önceden izni olmaksızı n elektronik, mekanik, fotokopi a da herhangi bir kaıt sistemile

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Temel Matematik Testi - 2

Temel Matematik Testi - 2 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleebilirsiniz. Test Kodu: D0102 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Tavsie edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

FONKSİYONLAR ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

FONKSİYONLAR ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT FONKSİYONLAR ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT Fonksionlar. Kazanım : Fonksion kavramı, fonksion çeşitleri ve ters fonksion kavramlarını açıklar.. Kazanım : Verilen bir fonksionun artan, azalan ve sabit

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR?

6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 6 AŞAMADA LYS EDEBİYAT NETLERİ NASIL ARTAR? 1. LYS EDEBİYAT SORULARIN GELDİĞİ KONULAR LYS 3 adı verilen test türünden toplam 56 soru geliyor. Bu sorular dil anlatım ve edebiyat bilgileri olmak üzere ikiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1...

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1... İÇİNDEKİLER TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU Teğet ve Normal Doğruların Eğimi... Teğet Doğrusunun Eğim Açısı... Teğet ve Normal Denklemleri... Eğrinin Teğetine Paralel ve Dik Doğrular... Grafikte Teğet I... 5

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

YETİŞ. tirme ve geliştirme. faaliyetlerini, yetiştirme. şeklinde iki başlık altında toplamak. nde

YETİŞ. tirme ve geliştirme. faaliyetlerini, yetiştirme. şeklinde iki başlık altında toplamak. nde İnsan Kanakları Yönetimi nde nde EĞİTİM: YETİŞ İŞTİRME & GELİŞ İŞTİRME 6 Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKERT 1 İKY de EğitimE Personelin vea onların oluşturduklar turdukları grupların, işletmede i üklendikleri

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Saı:7 Bahar 005/ s.9-9 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Münevver TURANLI

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2)

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2) ÖSS MT- / 008 MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte sırasıla, Matematik ( ) Geometri ( 0) ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. + = olduğuna

Detaylı

AÇIK UÇLU SORULAR. h( 3) = 3 ise, f(1) değeri kaçtır? II. g(x) = 2x + 3. 5. f: R R, f nin grafiği y eksenine göre simetriktir.

AÇIK UÇLU SORULAR. h( 3) = 3 ise, f(1) değeri kaçtır? II. g(x) = 2x + 3. 5. f: R R, f nin grafiği y eksenine göre simetriktir. ÜNİTE FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALAR Bölüm TEK FONKSİYON, ÇİFT FONKSİYON AÇIK UÇLU SORULAR. R den R e I. () = +. : R R, nin graiği orijine göre simetriktir. h() = ( + ) ( + ) + onksionu tanımlanıor.

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

Doğu Anadolu Alevi köylerinin tarihi ile ilgili sorular (1920-2000)

Doğu Anadolu Alevi köylerinin tarihi ile ilgili sorular (1920-2000) Doğu Anadolu Alevi kölerinin tarihi ile ilgili sorular (1920-2000) Öncelikle lütfen soru formunun tümünü okuunuz. Yanıtlaamadığınız soruları açık bırakınız. Eğer anıtla ilgili olarak başka açıklamalar

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü",

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, SYISL ÖLÜM 004 ÖSS SIN KOPYSI İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü"

Detaylı

BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ

BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ 2012 Tüm hakları PozitifIK ya aittir. İzinsiz kullanılamaz. PİK - GENEL YETENEK TESTİ Bireyin sözel, sayısal ve soyut kavramları anlama, değerlendirme ve problem çözme

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

Edebiyat ve Sosyal Hayat İlişkisi, Yenileşme Dönemi, Tanzimat ın Oluşumu. 4. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti nde ilk defa posta ve karantina

Edebiyat ve Sosyal Hayat İlişkisi, Yenileşme Dönemi, Tanzimat ın Oluşumu. 4. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti nde ilk defa posta ve karantina EDEBİYAT Edebiyat ve Sosyal Hayat İlişkisi, Yenileşme Dönemi, Tanzimat ın Oluşumu 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Şu boğaz harbi nedir var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, Tepeden

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 5 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri. + işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) C) 4 D) 2 E) Çözüm + = + = 4 2 = 4. 2

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit

Detaylı

MATEMATİK 12. SINIF DERS KİTABI

MATEMATİK 12. SINIF DERS KİTABI ORTAÖĞRETİM MATEMATİK. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Mustafa BAĞRIAÇIK Muslu LÖKÇÜ Zenel SAĞLAM Önder ÇOLAK Timur YURTSEVEN Turgut OĞUZ Asun Nükhet ELÇİ Yalçın YILDIRIM DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...,

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) MTMTİK TSTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a a b = = a b b olduğuna

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. a 9! 8!, 9! 8! OKEK (a, ) OBEB (a, ) ifadesinin değeri kaçtır?. a ve a ile arasındaki ağıntı nedir? a a a a a a a a. ( ). ( ). ( ) 8 nın insinden eşiti nedir?. z z z toplamı

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni

Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni Bu akşam gönüllümüz sevgili Medine Hakkâri de YIBO da gönderdiğiniz kitapları almış telefonla selam ve sevgilerini yolladı tüm ILKYAR gönüllülerine ve bağışçılarına...

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

DİNLEME. Cevaplarınızı cevap kâğıdının ilgili bölümlerine işaretlemeyi unutmayınız.

DİNLEME. Cevaplarınızı cevap kâğıdının ilgili bölümlerine işaretlemeyi unutmayınız. DİNLEME Bu bölüm toplam 25 puandır. 30 sorudan oluşmaktadır. Soruların puan değerleri eşittir. Her metin bir defa dinletilecektir. Metinleri dinlemeden önce soruları okumanız, dinledikten sonra ise cevaplamanız

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

EK- ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Dağıtımlı bir sıra tabanlı oun apa zekâsının geliştirilmesi Proje ürütücüsü: Yardımcı araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Şahin Emrah Doç.Dr. İman

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

OLANAKLAR, TERCIHLER VE SEÇIMLER 2

OLANAKLAR, TERCIHLER VE SEÇIMLER 2 OLANAKLAR, TERCIHLER VE SEÇIMLER 2 1. TÜKETIM OLANAKLARI 2 1.1. BÖLÜNEBILIR VE BÖLÜNEMEZ MALLAR 3 1.2. FIYAT VE GELIRDE DEĞIŞMELER 3 2. TERCIHLER 4 2.1. KAYITSIZLIK EĞRILERI VE TERCIHLER 6 2.2. İKAME DERECESI

Detaylı

PARABOL. Merkezil parabol. 2px. 2py F 0, 2 F,0. Şekil I. Şekil II. p Odağı F 2. Odağı F 0, Doğrultmanı x. Doğrultmanı y

PARABOL. Merkezil parabol. 2px. 2py F 0, 2 F,0. Şekil I. Şekil II. p Odağı F 2. Odağı F 0, Doğrultmanı x. Doğrultmanı y ARABL Tanım: Düzlemde verilen sabit bir noktası ile bir d doğrusuna uzaklıkları eşit olan noktaların geometrik erine arabol denir. Sabit noktaa arabolün odağı; doğrua ise doğrultmanı denir. Merkezil arabol

Detaylı

AMT/FMT/İMT 420 Çeviri Stajı Kılavuzu

AMT/FMT/İMT 420 Çeviri Stajı Kılavuzu AMT/FMT/İMT 420 Çeviri Stajı Kılavuzu I. Genel İlkeler 1- Mütercim-Tercümanlık Bölümü lisans programı öğrencileri mezun olabilmek için 2 kredilik AMT/FMT/İMT 420 Çeviri Stajı dersini başarıyla tamamlamak

Detaylı

SINIF. Örüntü ve Süslemeler ... TEST. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir fraktalın adımlarından. 4. 4 cm A) B) C) D)

SINIF. Örüntü ve Süslemeler ... TEST. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir fraktalın adımlarından. 4. 4 cm A) B) C) D) SINIF Örüntü ve Süslemeler. Aşağıdakilerden hangisi bir fraktalın adımlarından biri olamaz?. cm TEST cm?. adım Yukarıdaki fraktalın başlangıç adımında bir kenarı cm olan bir kare vardır. Bu fraktalın.

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

1/9. Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010. 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti.

1/9. Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010. 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti. 1/9 Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti. 2/9 Araştırma Hakkında Araştırma verisi 81 ilden 2070 kişinin

Detaylı

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º Geometri Çözmek ir yrıcal calıkt ktır ÇI I ve UZUNLUK 1? m()=, m()=, m()= 7º merkezli çemberde m()= 7º Verilenlere göre açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 10 ) 1 ) 10 ) 1 ) 17 Verilenlere göre açısının ölçüsü

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 58 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 499 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I Yazarlar Prof.Dr. Müjgan SAĞIR (Ünite, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Mahmut ATLAS (Ünite, ) Doç.Dr. Nil ARAS (Ünite

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turkey) : Test of Market Integration

The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turkey) : Test of Market Integration MPRA Munich Personal RePEc Archive The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turke) : Test of Market Integration Seval Mutlu and Erkan

Detaylı

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti SİNOPSİS Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk, 2012 de İstanbul da, 2008 yılında yayınladığı Masumiyet Müzesi romanı ile aynı adı taşıyan bir müze açar. Müzenin içindeki eşyalar, romana konu olan ve

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 4A < 457 olduğuna

Detaylı

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Ashıqpashazade tarihi, ed. Ali Bey (repr. Farnborough, 1970), pp. 6-7, 142-143.*

Detaylı