LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI"

Transkript

1 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının lisans alma, kuruluş, faaliyet, denetim ve sorumluluklarıyla, bu işlerin İdarece planlanması, izlenmesi ve yürütülmesini sağlayacak LİHKAB Komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair esas ve usulleri belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 11 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte yer alan tanımlar ve kısaltmalar; a) HKM: Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri yüksek mühendisini veya mühendisini, b) İdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, c) Kadastro teknik hizmetleri: Tescile tâbi olmayan, plân örneği, aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi ile tescile tâbi olan, cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme işlemlerinin yapımına yönelik talebe bağlı hizmetleri, ç) Kanun: 16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu, d) LİHKAB: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosunu, e) LİHKAB Komisyonu: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Komisyonunu, f) LİHKAB: LİHKAB da çalışan HKM ve meslek alanı ile ilgili teknisyen, tekniker unvanına sahip olanları, g) LİHKAM: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisini, ğ) Oda: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını, h) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar LİHKAB Komisyonunun kuruluş, yetki ve görevleri MADDE 5- (1) LİHKAB Komisyonu; Genel Müdür veya görevlendireceği ilgili Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Birinci Hukuk Müşaviri, Fen Dairesi Başkanı, Kadastro Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenecek en az daire başkanı seviyesinde bir üye ile Odanın üyeleri arasından önereceği, üniversitelerde görev yapan bir öğretim üyesi ile en az on yıllık meslek deneyimine sahip bir HKM olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Oda nın önereceği üyelerin yedekleri de bildirilir. LİHKAB Komisyonu üyeleri geçerli bir neden olmadıkça bir yıldan önce değiştirilemez. (2) LİHKAB Komisyonu; 1/1

2 a) LİHKAB kurulacak yerler ile yetki alanlarının belirlenmesi, b) LİHKAM görev yerleri ve yer değişikliği ilkelerinin belirlenmesi ile bu konuda yapılacak başvurularının değerlendirilmesi, c) Odanın görüşü alınmak suretiyle LİHKAB hizmet ücretlerinin belirlenmesi, ç) Soru bankası oluşturulması ve Sınava dair hizmetlerin yürütülmesi, sınav başvurularına ait Mesleki Değerlendirme Formu (Ek-2) kriterlerinin belirlenmesi ve başvuru puanlamaları ile sıralamalarının yapılması, d) Sınav başvuruları ile itiraz ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile lisans belgelerinin verilmesi, e) Lisans belgesi, tabela, büro kaşesi, tip sözleşme, basılı evrak şekil, standart ve içeriklerinin belirlenmesi ya da değiştirilmesi, f) Meslek içi eğitim seminerlerinin plânlanması ve yapılmasının sağlanması, g) LİHKAB lar ile ilgili başvurularda İdarenin istemi halinde görüş belirtilmesi, konularındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi için İdareye görüş bildirmekle yetkili ve görevlidir. Lisans alabilmek ve LİHKAB açabilmek için gerekli şartlar MADDE 6- (1) Lisans alabilmek için; Kanunun 2 nci maddesi ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek, (2) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açabilmek için; sınavı kazananların talep ettikleri yerlerde en yüksek puandan başlayan sıralamaya girmek ve bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirmek, gerekir. LİHKAB kurulacak yerler MADDE - (1) Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları bulundukları ilçe idarî sınırlarında yetkili olmak üzere kurulur. (2) İdare, LİHKAB Komisyonunun önerisini alarak Ülke genelinde kurulacak LİHKAB sayısını ve yetki alanlarını belirler. (3) Hangi ilçelerde LİHKAB kurulacağı, aynı ilçede birden fazla LİHKAB kurulması veya bir LİHKAB'ın birden fazla ilçede yetkilendirilmesi ile işlem hacmi yediyüzden az olan kadastro müdürlüğünün bulunduğu ilçelerde LİHKAB kurulup kurulmayacağının belirlenmesinde İdare yetkilidir. (4) İşlem hacmi yediyüzden az olup LİHKAB kurulmamış ilçelere, kadastro müdürlüğü yetki alanındaki ulaşım bakımından en yakın olan LİHKAB yetkilendirilir. (5) İlçelerde kaç adet LİHKAB kurulacağı: Kadastro teknik hizmetleri yıllık işlem hacmi= (H) olmak üzere; (H) ise iki büro, (H) ise üç büro, (H) ise dört büro, (H) > ise beş büro ve ilave her işlem hacmi için ilave bir büro, olacak şekilde belirlenir. (6) LİHKAM ın başvurusu ve LİHKAB Komisyonunun da önerisi ile LİHKAB ın kaldırılmasında İdare yetkilidir. Başvuru üzerine LİHKAB ın İdarece kaldırılması halinde, LİHKAM ın yer değiştirme hakkı süresi üç yıl devam eder, bu sürede LİHKAB kurulacak yer olması halinde, LİHKAM ların yer değiştirmesine ve yedekliğe dair hükümler kapsamında değerlendirilirler. Bu süre içerisinde yerleştirilemeyenler, açılacak lisans sınavına girebilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teminatlar 2/1

3 Teminatların alınması ve saklanması MADDE 8- (1) Lisans Belgesi almaya hak kazananlar, Kanundaki esaslar çerçevesinde öngörülen teminat miktarını İdarenin belirleyeceği banka nezdinde İdare adına bloke ettirdiklerini belgelemek zorundadırlar. Bu belgede, teminatın miktarı, İdare adına bloke edildiği ve teminatın hangi hallerde kullanılacağı hususları ile Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer hangi hususların yer alacağı İdarece belirlenir. (2) Lisans belgesini almaya hak kazananlar Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen teminata ilişkin belgeyi, lisans belgesini almadan önce İdareye vermek zorundadır. Bu belge sicil dosyasında saklanır. Teminat miktarları MADDE 9- (1) Teminat miktarı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında İdarece artırılır. Lisans başvurularında, bulunduğu yıl için güncellenmiş teminat miktarı uygulanır. Teminatların kullanılması MADDE 10- (1) Banka nezdindeki bu teminatlar, İdarenin bilgisi ve talebi dışında kullandırılamaz, haciz ve iade edilemez. Kanunun 5 inci maddesi kapsamında rücu şartlarının oluşması durumunda, İdarenin talebi üzerine bu teminatlar kullanılır. (2) Teminatların kullanımı durumunda, kullanım tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde teminat miktarları tamamlanarak belgesi İdareye sunulmak zorundadır. (3) Teminat miktarlarının değerlendirilmesi, banka ile yapılacak sözleşmeye göre düzenlenir. Teminatların iadesi MADDE 11- (1) Herhangi bir sebeple lisansı iptal edilenlerin, varsa kesinti haricindeki iadeye konu edilebilecek teminatları, lisans sahibine veya mirasçılarına iade edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Lisans Sınavının Esasları Lisans sınavı MADDE 12- (1) LİHKAM unvanını elde edebilmek ve LİHKAB açabilmek için, Kanunun 2 nci maddesinde aranan şartlarla birlikte, bu amaçla yapılacak sınavda başarılı olmak gerekir. Sınav konuları MADDE 13- (1) Sınav soruları, meslek alanında yüzde yetmiş oranında, diğer konularda ise yüzde otuz oranında olmak üzere hazırlanır. (2) Meslek alanı konuları; a) Medenî hukuk, b) Kadastro mevzuatı, c) Tapu mevzuatı, ç) İmar mevzuatı, d) Kıyı mevzuatı, e) Kamulaştırma mevzuatı, f) Orman mevzuatı, g) Mera mevzuatı, ğ) Kültür ve Tabiat Varlıkları mevzuatı, h) Arazi Toplulaştırma mevzuatı, ı) Harita yapımı, ölçme, aplikasyon, kadastro tekniği ve ilgili diğer teknik konuları, olmak üzere bunların meslek alanı ile ilgili kısımlarını kapsar. (3) Diğer konular; 3/1

4 a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının; genel esaslarını, temel hak ve ödevlerini, Devletin temel organlarını, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Milli güvenlik, c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı ve İdare Hukuku genel esasları, ç) Vergi, harç ve ilgili diğer mali konuları, d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konuları, e) Halkla ilişkiler ve davranış kurallarını, kapsar. (4) İdare en az üç ay önce ilân etmek koşuluyla yukarıda belirtilen sınav konularında değişiklik yapabilir. Sınav duyurusu MADDE 14- (1) Sınav duyurusunda: a) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri, b) Başvurulacak yer, c) Sınavın yapılacağı yer, ç) Sınavın tarihi ve saati, d) Sınav ücreti ve yatırılacağı banka ile hesap numarası, e) LİHKAB ların kurulacakları yerler, sayıları ve yetki alanları, f) Teminat tutarı, belirtilir. (2) Sınav duyurusu İdare tarafından; sınav tarihinden en az iki ay önceden yüksek tirajlı ulusal gazetelerden iki tanesinde, ayrıca İdarenin elektronik sayfasında ilân edilir. Sınav başvurusunda istenecek belgeler MADDE 15- (1) Sınava yapılacak başvurularda; a) Sınav başvuru dilekçesi, b) Son altı ay içerisinde çekilmiş beş adet vesikalık fotoğraf, c) Onaylı nüfus cüzdanı örneği, ç) Onaylı diploma örneği, d) Başvuru süresi içerisinde alınmış adli sicil kaydı, e) Oda tarafından, başvuru yılı içinde düzenlenmiş üye sicil kayıt belgesi, f) HKM olarak en az beş yıl çalıştığını gösterir; kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi, özel sektörde çalışanlar için Oda dan alınan belge, g) Başvuru tarihinde, 2/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olduğuna dair belge, ğ) Meslekî Değerlendirme Formu ve eki belgeler, ibraz edilmesi gerekir; (2) Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru dilekçesi ya da formunda, tebligat adresi gösterilir ve LİHKAB kurulacağı duyurulan yerlerden en fazla beş tercih belirtilebilir. Meslekî değerlendirme MADDE 16- (1) Lisans sınavına başvuran adayların nitelikleri; hizmet süresi, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi, almış olduğu ödülleri, meslekî alanda kabul edilmiş bilimsel yayın, makale ve bildirileri ile kadastro alanında yaptığı görevleri ve işleri dikkate alınarak belirlenir. (2) Bu niteliklerin tespiti için, başvuruda bulunan her aday Meslekî Değerlendirme Formu (EK-2) düzenleyerek sınav başvurusunda bulunur. Adayların sahip oldukları niteliklere göre puanlaması ve sıralaması yapılır. Lisans sınavına alınacak adayların belirlenmesi MADDE 1- (1) Lisans sınavına, duyurulan lisans sayısının üç katına kadar aday alınır. Sınava alınacak adayların belirlenmesinde Meslekî Değerlendirme Formunda gösterilen toplam puanlarına göre yapılacak sıralama esas alınır. Puanların eşit olması durumunda, 4/1

5 sırasıyla; kadastroya yönelik yaptığı görev ve işler, hizmet süresi, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi, puanları fazla olanlar tercih edilir. (2) Lisans sınavına kabul edilecek aday sayısının yüz den az olmaması esastır. Ancak, başvuru sayısı yüz den az ise puanlama ve sıralama yapılmaksızın Başvuranlardan sınava girme koşullarına haiz olanların başvuranların tamamı sınava alınır. Başvuruların değerlendirilmesi MADDE 18- (1) Başvurular LİHKAB Komisyonu tarafından değerlendirilir, belgeleri noksan veya geçersiz olanların başvuruları kabul edilmez. (2) Sınava girmeye hak kazananlar İdarenin ve Odanın WEB sayfasında duyurulur. Başvuruları kabul edilenler, Sınav Giriş Belgelerini sınav tarihinden önce İdareden veya İdarenin WEB sayfasından ya da sınavı yapmak üzere İdarenin protokol yaptığı kurumdan alırlar. Sınavı yapacak kurumlar MADDE 19- (1) Sınav, İdare ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılır. (2) Sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması MADDE 20- (1) LİHKAB kurulacağı ilân edilen yerler için sınav sonuçlarına göre başarılı olanların tercihleri de dikkate alınarak, en yüksek sınav puanından başlamak üzere yedekleri ile birlikte sıralamaları LİHKAB Komisyonunca İdareye bildirilir. (2) Sınav puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla, kadastroya yönelik yaptığı görev ve işler, hizmet süresi eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi puanları fazla olanlar tercih edilir. (3) Sınav sonuçları İdare tarafından en geç on beş gün içerisinde WEB sayfasında duyurulur. İtiraz, itirazların değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarının kesinleştirilmesi MADDE 21- (1) Sınav sonucunun duyuru tarihi, İdarenin WEB sayfasında duyuru yaptığı tarihtir. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar bu tarihten itibaren yedi gün içinde yazılı olarak yapılabilir. (2) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, İdarece otuz gün içerisinde değerlendirilerek kesinleştirilir. Sonucu ilgilisine duyurulur. (3) Sınav sonuçları; itiraz olmaması halinde itiraz süresinin bitiminde; itiraz var ise itirazların kesinleştirilme süresinin bitiminde İdarenin ve Odanın WEB sayfasında ilân edilerek kesinleştirilir. Lisans Sınavını kazananlardan istenecek belgeler MADDE 22- (1) Sınavı kazananların lisans belgesini almak için yapacağı başvuruda; a) Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınmış, görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu, b) Askerlik hizmetini yaptığına veya bu hizmetten muaf olduğuna dair belgeyi, ibraz etmesi gerekir; Lisans belgesi verilmesi MADDE 23- (1) İdarece, LİHKAB kurmaya hak kazananlara, yatırılması gereken teminat tutarı ve yatıracağı banka ile hesap numarası tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde başvuranlara İdarece Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi belgesi düzenlenir ve hak sahibine zimmetle verilir. (2)Lisans belgesini mücbir bir sebep olmaksızın bir ay içinde İdareden almayanlar, haklarından feragat etmiş sayılır ve lisansı iptal edilir. 5/1

6 (3) Lisans belgesi alındığı tarihten itibaren mücbir bir sebep olmaksızın üç ay içinde çalışmaya başlanılmaması halinde, çalışma hakkından feragat edilmiş sayılır ve lisans iptal edilir. (4) Bu maddeye göre lisansı iptal edilen kişinin yeri için yedeklerin yerleştirilmesindeki hükümler uygulanarak lisans verme işlemleri tamamlanır. (5) Lisans belgeleri İdarece verilir. Lisans belgesi standardı MADDE 24- (1) Lisans belgesi; A4 formatında birinci sınıf hamur kağıt üzerine, EK- 1 deki şekil ve içerikte düzenlenir ve onaylı örneği sicil dosyasında saklanır. (2) Bu belgenin şekil ve içeriği İdarece değiştirilebilir. Lisans sınavını kazananların eğitimi MADDE 25- (1) LİHKAB kurmaya hak kazananlara; kadastro teknik hizmetleri ile tapu ve kadastro mevzuatı konularında verilecek 2 hafta süreli eğitime katılma zorunludur verilir. Yedeklik MADDE 26- (1) Sınavda başarılı olup da talep ettiği yerlere yerleştirilemeyenlerin yedeklik hakları, tercih ettikleri yerler ile hiçbir adayın tercih yapmadığı ya da ilân edilip de doldurulamayan yerler için üç yıl süre ile geçerlidir. (2) Yedekte olanlar, sınav başarı puanı, puanların eşitliği halinde hizmet süreleri dikkate alınarak sıralanır. Sıralamada yer alanlar, sınav sonuçlarının duyuru tarihinden itibaren üç yıl içinde İdarece ilân edilecek LİHKAB lar için lisans başvurusunda bulunabilir. Üç tercihten fazla başvuru yapılamaz. (3) Yedekte olanlara, yedeklik sırasına göre lisans verilmesi durumunda yedeklik hakları düşer. (4) Yedekte olanlar, adres değişikliklerini İdareye bildirmek zorundadır. İdarece yapılacak tebligatlar bu adrese yapılır. Sınavla ilgili belgelerin arşivi MADDE 2- (1) Sınavla ilgili belgeler; İdarece arşiv mevzuatına göre saklanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Denetim Kuruluş MADDE 28- (1) Lisans belgesini alan LİHKAM ın kuruluş için, yemin etmesi, ilgili kanunlar ve yönetmelikler uyarınca işyerini kurması, büro tescilini Odaya yaptırması ve büro kaşesini İdareden alması gerekir. Yemin işlemleri MADDE 29- (1) LİHKAM, görevine fiilen başlamadan önce, büronun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde, görevini doğru, tarafsız, bilim ve tekniğe uygun olarak yürüteceğine, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile etik kurallara aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder. (2) Mahkemece düzenlenen yemin tutanağının onaylı birer örneği; LİHKAB da, ilgili kadastro müdürlüğünde ve İdarede saklanır. İşyerinin büro tescili MADDE 30- (1) LİHKAM, işyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesini, lisans belgesi ve yemin tutanağının birer örneğini Odaya vererek, kurduğu 6/1

7 işyeri adresinde fiilen göreve başlamadan önce büro tescilini Odaya yaptırır ve her yıl Ocak ayı içinde yeniletir. İmza sirküleri ve büro kaşesi MADDE 31- (1) LİHKAM, fiilen görevine başlamadan önce, imza sirkülerinin noter onaylı suretini İdareye ve ilgili kadastro müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Bu işlem, imza yetkisi devredilen HKM hakkında da geçerlidir. (2) LİHKAM, Türkiye Cumhuriyeti T.C. kısaltmasını, büronun kurulduğu il ve ilçeyi, lisans numarasını, lisans sahibinin adı soyadını ve Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu ibarelerini içeren LİHKAB kaşesi İdarece yaptırılır. (3) LİHKAM, mahkeme yemin tutanağını, Oda Tescil Belgesi'nin Oda veya İdare tarafından onaylanmış örneğini, imza sirkülerini dilekçesine ekleyerek, büro kaşesini almak için İdareye başvurur. İdare, bir hafta içinde LİHKAM'a büro kaşesini zimmetle verir. Çalışmaya başlama MADDE 32- (1) LİHKAM çalışmaya başladığını ve işyeri adresini bir yazıyla mülki amirliklere, yetkili kadastro müdürlüğüne, ilgili Oda Temsilciliğine ve İdareye bildirir. Görev ve yetkileri MADDE 33- (1) LİHKAB;bu yönetmelikte belirtilen kadastro teknik hizmetlerinden, tescile tâbi olan işlemlerin yapımı ile tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolünde görevlidir. (2) LİHKAB kurulan yerin belirlenmiş yetki sınırı içerisinde, büronun çalışmaya başladığı tarih itibarıyle, kadastro teknik hizmetleri, bu bürolarca yapılır. (3) LİHKAM ların diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev ve yetkileri devam eder. Sorumluluk MADDE 34- (1) Kanun ve bu yönetmelik kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tâbi olmayanların yapım ve kontrolünden, tescile tâbi olanların ise yapımından lisans sahibi kişi sorumludur. LİHKAM lar, 26/09/2004 tarihli ve 523 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır. LİHKAB ların iş ve işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde, bu zarar 421 sayılı Türk Medenî Kanununun 100 nci maddesi uyarınca kusuru bulunanlara rücu ettirilir. Hizmet yükümlülüğü ve davranış ilkeleri MADDE 35- (1) LİHKAB, yetki alanı sınırları içerisinde, çalışmaya başladığı tarih itibariyle, kadastro teknik hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. (2) LİHKAM, görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır. Görevi ile ilgili olarak hiç kimseye haksız kazanç sağlayamaz. Kanun ve bu Yönetmelikte getirilen yükümlülükleri yerine getirmekten alıkoyan hiçbir yükümlülük altına giremez. Yapılan işlerin kayıt zorunluluğu MADDE 36- (1) LİHKAM lar, başvuruları ve yaptıkları işleri başvuru günü ve saati ile kayıt altına almak zorundadır. (2) Birden fazla LİHKAB ın bulunduğu yerlerde, bir LİHKAB da aynı anda devam eden, tescile konu olmayan işlerden beş, tescile konu olanlardan on adetten fazla iş olamaz. Denetim MADDE 3- (1) LİHKAB faaliyetlerinin denetimi, yılda en az bir kez, İdarenin görevlendireceği denetim elemanı ya da denetime yetkili kılınacak HKM diplomasına sahip /1

8 müdür, kontrol mühendisi ile TMMOB Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre seçilme koşullarına sahip HKMO tarafından görevlendirilecek bir HKM ile birlikte ya da mühendis tarafından yapılır. (2) Denetimin kapsamı; büroların faaliyetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler ile mekânı, personeli, donanımı ve arşiv düzeni ile ilgili konulardır. (3) LİHKAB personeli, denetim görevlisinin isteklerine uygun olarak bütün belge, defter ve dosyaları, evrak, senet ve makbuzları, her türlü mal ve eşyayı denetlenmesi amacıyla vermek, inceleme ve kontrollerini kolaylaştırmak zorundadır. (4) Denetime tâbi olanlar, denetim görevlilerince sorulan sözlü ve yazılı soruları yanıtlamakla yükümlüdür. Denetlenen büronun elemanları, denetim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için denetim görevlilerine uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar. (5) Denetime ilişkin raporların tanzimi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında, İdarece belirlenen esaslara uyulur. (6) Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve olumsuzluklar lisans sahibine bildirilir. Eksiklikler ve olumsuzluklar lisans sahibince otuz gün içerisinde giderilerek İdareye bildirilir. Sonraki denetimlerde bu hususlar da gözden geçirilir. () Denetim sonuçlarının İdarece değerlendirilmesi sonucunda, eksiklikler ve olumsuzlukların niteliği ve tekrarı durumlarına göre uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezaları verilebilir. (8) Tüm denetim sonuçları, lisans sahibince ve İdarece denetim dosyalarında saklanır. (9) Oda tarafından mevzuatı gereği ve bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetimler sonucu verilen cezalar da İdare tarafından değerlendirilir. Disiplin işlemleri ve savunma hakkı MADDE 38- (1) Soruşturma işlemlerinde, bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TMMOB Disiplin Yönetmeliği dikkate alınır. (2) LİHKAM ın veya LİHKAM adına imza yetkisini devralanın savunması alınmadan bu yönetmelikte belirtilen cezalar verilemez. Tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi günlük süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. (3) Savunma isteminde, isnat edilen disiplin suçu ayrıntılı olarak açıklanır. Savunması istenenler, avukat aracılığıyla savunma yapılabilir. Aleyhine olan delilleri irdeleyip yanıtlamak ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek kapsamında soruşturma dosyası içeriği ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir, ilgili bütün tutanak ve belge örneklerini harçsız olarak alabilirler. (4) Savunma, LİHKAB komisyonunca değerlendirilerek İdarece karar verilir ve sonucu tebliğ edilir. Denetime tabi hususlar ve uygulanacak cezalar MADDE 39- (1) İdarece, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının denetimi sırasında, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile birlikte aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde denetim yapılır. (2) Yapılacak denetimler sırasında; a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunup bulunmadığı, b) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında yerine getirilmesinde gerekli özeni göstermeyerek, hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verip vermediği, c) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalıp kalmadığı, ç) Çalışma saatleri içerisinde bürosunu hizmete hazır bulundurup bulundurmadığı, d) İdarenin bilgisi dâhilinde kullanılmış teminatları öngörülen sürede tamamlayıp tamamlamadığı, e) Reklâm yasağına uyup uymadığı, 8/1

9 f) Adres değişikliğinde İdareye bilgi verip verilmediği, g) Tabela asılı bulundurup bulundurmadığı, ğ) Hizmet ücretlerinin uygulanmasına dair esaslara uyup uymadığı, h) Asgarî donanım veya personel bulundurma koşullarının sağlanmasına dair İdari emirlere kararlara uyup uymadığı, ı) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyup uymadığı, i) Tutulması gerekli kayıt ve defterleri usulüne uygun tutup tutmadığı, j) Eğitim seminerlerine katılıp katılmadığı, k) LİHKAB Hizmet Bedelini, zamanında ve tam olarak yatırıp yatırmadığı, hususlarındaki hata, eksiklik ve olumsuzlukların belirlenmesi halinde, fiile ilişkin savunma da dikkate alınarak İdarece uyarma cezası verilebilir. (3) Yapılacak denetimler sırasında; a) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esaslara tam ve zamanında uymamak ve bu konulardaki kusurundan dolayı hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verip vermediği, b) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşıp sataşmadığı, c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunup bulunmadığı, ç) İdarece verilmiş para cezasını zamanında ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olup olmadığı, d) Kayıt dışı iş almak ve işlem yapıp yapmadığı, e) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranıp davranmadığı, f) Bu yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması esaslarına uyup uymadığı, g) Yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açmak veya lisans hakkını devredip devretmediği, hususlarındaki hata, eksiklik, kusur ve olumsuzlukların belirlenmesi halinde, fiile ilişkin savunma da dikkate alınarak İdarece kınama cezası verilebilir. (4) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olanların lisansları bir yıl süreyle, Oda ca verilen meslekten süreli men cezası almış olanların lisansları men süresi kadar, geçici olarak iptal edilir. Cezai hükümler MADDE 40- (1) Denetimler sonucu Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara aykırı davranışta bulunanlar hakkında, suç daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa; bin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası İdarece verilir. (2) İdari para cezalarının verilmesi ve tahsilinde, 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. (3) İdarî para cezaları; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Çalışma saatleri zorunluluğu, adres bildirimi ve değişikliği MADDE 41- (1) LİHKAB ların, resmi çalışma saatleri içerisinde hizmete açık bulundurulması zorunludur. (2) LİHKAM işyeri adresini ve değişikliğini ilgili yasalar ve bu yönetmelik hükümlerine uygun biçimde tescil ettirmek ve bildirmekle yükümlüdür. Tabela asma zorunluluğu MADDE 42- (1) LİHKAB lar, işyerinin bulunduğu binada ve kolaylıkla görülebilecek uygun bir yere, adı, soyadı ile verilen lisanstaki unvanını taşıyan bir tabelayı asmak zorundadır. Tabelaya yapılabilecek işler de yazılabilir. İş kabulü 9/1

10 MADDE 43- (1) LİHKAB lar; görevleri kapsamındaki işleri kabul etmek, hukuki ve teknik engel olmadıkça yapmak zorundadır. (2) Talep edilen işi, mevzuatına uygun olarak gecikmeye meydan vermeden makul bir sürede sonuçlandırmakla yükümlüdür. Hizmetlerin yapım esasları MADDE 44- (1) LİHKAB lar; yaptığı hizmetlerde; yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu kapsamda, yürürlükte olan mevzuatları temin ederler ve güncel olarak da izlerler. (2) Ayrıca İdare ve Oda nın birlikte düzenleyeceği meslek içi eğitim seminerlerine üç yıl içinde en az bir kez katılmaları zorunludur. Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi MADDE 45- (1) LİHKAB lar, çalışmaları sonucu üretecekleri bilgi ve belgeleri, kadastro müdürlüklerince uygulanan arşiv esasları çerçevesinde arşivlemekle yükümlüdürler. Tip sözleşme ve matbu evraklar MADDE 46- (1) LİHKAB lar; hizmet verdikleri taşınmaz sahipleri veya vekilleri ile sözleşme yaparlar. Bu sözleşmede Oda tarafından bastırılmış ya da WEB sayfasında sağlayacağı Tip Sözleşme yi kullanırlar. (2) LİHKAB larca yapılacak kadastro teknik hizmetlerinde kullanılacak tip sözleşme ve matbu evrakların şekil, standart ve içeriği, LİHKAB komisyonu görüşü alınarak İdare tarafından belirlenir. Bu belgeler; şekil, standart ve içeriğine uygun olarak Odanın sağladığı WEB ortamında hazırlanarak kullanılabilir. (3) İş sözleşmelerinin birer örnekleri, aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında, liste ekinde kadastro müdürlüğüne ve oda temsilciliğine gönderilir. ALTINCI BÖLÜM Mekân, Personel, Donanım Büro mekânı MADDE 4- (1) LİHKAB ların faaliyetlerini yürütecekleri mekânlar; yönetim, aktif çalışma ortamı, arşiv, depo, tuvalet ve lavabo bölümlerinden oluşan, çalışma şartlarına uygun, vatandaşların rahatça başvuruda bulunabilecekleri sıhhî bir mekân özelliği taşıyacak şekilde düzenlenir. Bulundurulması zorunlu asgarî donanım MADDE 48- (1) LİHKAB ların, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, en az birer adet; elektronik takeometre, bilgisayar, yazıcı, bunların ek donanımları, bu yönetmelik kapsamında yapacakları işlere ilişkin meslek alanı yazılım programları, teknik araç gereçleri ve telefon, faks gibi asgarî büro donanımlarını bulundurmaları gerekir. Bulundurulması zorunlu asgarî personel MADDE 49- (1) LİHKAB lar, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, Lisans sahibi dışında en az; bir HKM ve meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarında en az iki kişi çalıştırmakla yükümlüdür. (2) Bu personel ihaleli işlerde teknik personel kadrosunda gösterilemez ve LİHKAB yetki alanı dışındaki işlerde çalıştırılamaz. LİHKAB larda çalıştırılacak personelin niteliği MADDE 50- (1) LİHKAB larda çalışacak personelinin: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 10/ 1

11 b) Kamu haklarından mahrum bulunmaması, c) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olması, ç) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması, d) Asgarî personel olarak çalıştırılacakların görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmadığına ve arazi şarlarında çalışmasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınmış sağlık raporunu alması, e) Çalıştırılacak teknik personelin onaylı diploması veya resmi belge örneğini vermesi, şartlarını taşıdığının, çalışmaya başlamadan önce belgelendirilmesi gerekir. (2) Yukarıdaki şartları taşımayan personel çalıştırılamaz. YEDİNCİ BÖLÜM İmza Yetkisinin Devri İmza yetkisinin devri MADDE 51- (1) LİHKAM, diğer meslekî faaliyetlerinden dolayı görevinde bulunamayacağı durumları belgelemek kaydıyla, görevinde bulunmadığı hallerde imza yetkisini bir yıl içerisinde toplam atmış günü aşmamak ve kesintisiz olarak en fazla bir ayı geçmemek üzere aynı büroda çalışan en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli HKM ne devredebilir. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur. (2) İmza yetkisinin devri lisans sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Onayın birer örneği, lisanslı büro dosyasına konulur, diğerleri, yetkili HKM ye, ilgili kadastro müdürlüğüne, Oda temsilciliğine ve İdareye gönderilir. (3) Bu belgede, yetkili HKM nin adı, soyadı, unvanı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkinin kullanılacağı yer ve zaman belirtilir. (4) LİHKAM, imza yetkisi devriyle görevi başında bulunmadığı zamanlarda, belgeler yetkili HKM tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır. (5) Lisans sahibi, gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir ve keyfiyeti ilgiliye yazılı olarak bildirir. Bu yazının örneği, ikinci fıkrada belirtilen yerlere gönderilir. (6) İmza yetkisi devrinden önce, yetki verilecek HKM nin bu yönetmeliğin 29 inci maddesi uyarınca yemin işlemleri tamamlanır ve ilgili yerlere gönderilir. () LİHKAM; hastalık, evlilik, ölüm, doğum, tutukluluk, gözaltı nedeniyle, görevi başında bulunamayacağı durumları belgelemek kaydıyla imza yetkisini devredebilir. (8) Yetkili HKM, yetki devri yapamaz. SEKİZİNCİ BÖLÜM Yasaklar Yasaklar MADDE 52- (1) LİHKAM lar, yetki alanları dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir LİHKAB açamazlar ve lisans hakkını devredemezler. (2) İdareden ayrılanlar, son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile LİHKAB açamazlar. Reklam Yasağı 11/ 1

12 MADDE 53- (1) LİHKAM lar, iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela ve basılı kâğıtlarında lisans ile belirlenen unvan dışında başka sıfat kullanamazlar. Usulsüz Unvan Kullanımı MADDE 54- (1) Yetkisi olmayanlar; LİHKAB ve LİHKAM unvanlarının veya bu unvan ve kavramları çağrıştıracak her türlü unvan, ibare, işaret ve amblem kullanamaz. Buna aykırı davranışta bulunanlar hakkında, ilgili kişi, İdare veya Oda tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Lisansın iptal edilmesi MADDE 55- (1) Lisans; a) Lisans sahibinin iptal isteği, b) Bu yönetmelikte veya Kanunda belirtilen lisans alabilme şartlarından birinin kaybedilmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, c) Bu yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamında sürekli iptal cezası verilmesi, ç) Bu yönetmelikte belirtilen süre içerisinde lisans belgesini almaması, d) Bu yönetmelikte belirtilen sürelerde çalışmaya başlamaması, e) Lisans sahibinin altmışyedi yaşını doldurması, f) Lisans sahibinin ölümü, hallerinde İdarece iptal edilir. (2) Lisansı iptal edilenler, arşiv belgelerini ilgili kadastro müdürlüğüne devreder. (3) Bu maddenin (a) bendi dışında lisansı iptal edilenler, yapılacak lisans sınavlarına giremezler. Lisansın geçici veya sürekli iptalinde hizmetlerin yürütülmesi MADDE 56- (1) Lisansın geçici iptali durumunda, lisanslı büronun yetki sahasında kadastro teknik hizmetleri, İdarece yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı büro tarafından yapılır. Lisansın sürekli iptali durumunda da, yetki sahasında yeni bir lisanslı büro kurulana kadar kadastro teknik hizmetleri, İdarece yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı büro tarafından yapılır. (2) Geçici veya sürekli lisans iptallerinde İdare; kadastro teknik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından yetkilendirmeyi yaparak ilgili lisanslı büroya bildirir. Bu bildirim üzerine lisans sahibi yetkisini kullanır, yetkili kılınan lisans sahibi; kadastro müdürlüğüne, İlgili Oda temsilciliğine, valiliğe veya kaymakamlığa durumu bildirir. (3) Lisansın sürekli iptali durumunda; geçerli yedeklilik durumuna göre sıralamadaki kişiye bir ay içinde lisansını alması İdarece tebliğ edilir. Bu yönetmelikteki hükümler çerçevesinde bürosunu kurar ve görevine başlar. Görevine başladığında o yer için verilmiş yetkilendirme kalkar. (4) Geçerli yedeklilik durumunda kişi yoksa, İdarece o yerde kurulacak büro için en geç bir yıl içerisinde lisans sınavı yapılır. LİHKAM'ların yer değiştirmesi MADDE 5 (1) Lisansın iptal edilmesi, geçiş suretiyle bir yerin boşalması veya işlem hacmindeki artış nedeniyle ilave LİHKAB açılması hallerinde, bu yerlere lisans sınavı açılmadan önce aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde LİHKAM geçişi yapılarak LİHKAB kurulabilir. (2) Geçiş suretiyle LİHKAB kurulacak yerler ve başvuruya dair aranacak şartlar, başvuruların kabul tarihinden en az on beş gün öncesinde İdarenin ve Odanın elektronik sayfalarında ilân edilir. Yaş sınırı nedeniyle boşalacak yerlerin ilânı altı ay öncesinden yapılır. 12/ 1

13 (3) LİHKAB kurduğu yerde en az üç yıl hizmet veren LİHKAM lar, boşalan veya yeni kurulacak yere geçiş yapmak suretiyle LİHKAB kurmak için başvurabilirler. Başvuru dilekçesinde geçiş için en fazla üç yer belirtilir ve başvurular LİHKAB komisyonunca değerlendirilir. (4) Başvuruların değerlendirilmesinde öncelikle; LİHKAM olarak görev yaptığı süre, sicil durumu, mühendislik hizmet süresi dikkate alınır. (5) Başvurusu kabul edilen LİHKAM a, o yer lisansının verilmesinde Yönetmelikte belirtilen işlem sırası izlenir. Lisans belge numarası korunmak ve yeni lisans belgesi yazılmak suretiyle Lisans Belgesi ve yeni büro kaşesi İdarece verilir. (6) Geçiş yapan LİHKAM dan boşalan yere, aynı usul ile geçiş yapılabilir. Geçiş için başvuru olmadığı takdirde yedeklik hakları devam edenlere duyuruda bulunulur, bu durumda yedeklerin yerleştirilmesindeki hükümler uygulanır. Yedek bulunmaması veya yedeklerden başvuru olmaması halinde en fazla bir yıl içerisinde İdarece yeni bir sınav açılır. Sicillerin tutulması MADDE 58- (1) İdare, lisans verdiği her LİHKAM için bir sicil dosyası oluşturur. Bu dosyada; lisans, sicil, yetki alanı, yemin, adres bilgileri ile yönetmelikte belirtilen diğer belgeler bulundurulur. LİHKAB denetim raporları ve sonuçlarını içeren denetim dosyası oluşturulur. Tutulacak kayıt ve defterler MADDE 59- (1) LİHKAB lar, malî mevzuat gereği tutacakları kayıt ve defterler dışında ayrıca; a) Gelen evrak defteri, b) Giden evrak defteri, c) Kadastro Teknik Hizmetleri kayıt defteri, ç) Sözleşme dosyası, d) Personel dosyası, e) Donanım dosyası, f) İşlem dosyası, g) Denetim defteri ve dosyası, ğ) Sicil dosyası, defter ve dosyaları tutmak zorundadırlar. (2) Bu madde kapsamında belirtilen defterlerin şekil, standart ve içeriği İdarece kullanılmakta olan kayıt ve defterlerden yararlanmak suretiyle belirlenir. (3) Dosya ve defterler arşiv mevzuatı uyarınca saklanır. Bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması MADDE 60- (1) LİHKAM lar; yapmakta oldukları hizmet için gerekli olan bilgi ve belgeleri, ilgili kadastro müdürlüğünden alırlar. (2) LİHKAM lar ve çalışanları yaptıkları işler dolayısıyla öğrendikleri bilgileri, Türk Medenî Kanununun 1020 nci maddesi gereği ilgilisi dışındakilere açıklayamazlar ve bu hizmet dışında kullanamazlar. LİHKAB ların hizmet ücretleri MADDE 61- (1) LİHKAB ların, kadastro teknik hizmetlerine yönelik ücret tarifeleri, ilk kez belirleme dışında, her yıl ocak ayının ilk haftası içerisinde Odanın görüşü alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir. LİHKAB lar belirlenen ücret tarifesine göre ücret alırlar. (2) Ücret tarifesinin belirlenmesinde; işin yapım maliyeti ve kar marjı dikkate alınır. Ücret tarifesinin belirlenmesinde ulaşım giderleri dikkate alınmaz.taşıt aracı kullanılması gereken durumlarda araç, ilgilisince temin edilebilir. (3) Kadastro teknik hizmetleri kapsamındaki işlere ilişkin belirlenen ücret tarifeleri, ocak ayının ilk haftası içinde çizelge halinde tanzim edilir ve yayınlanır. LİHKAB lar, yeni 13/ 1

14 yıla ait hizmet ücretleri yayınlanıncaya kadar almış oldukları işlere mevcut hizmet ücretlerini uygular, bunlardan fiyat farkı alınmaz. (4) LİHKAB ların işi alma tarihleri sözleşme yaptıkları tarihtir. (5) LİHKAB lar; plân örneği ve diğer harca tâbi işlemlerde, 02/0/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği alınması gereken harçları, Maliye Veznesine ilgilisince yatırılmasını sağlar ve makbuzunu işlem dosyasında saklar. Harç tahsili makbuz ile belgelendirilmeden işlem sonuçlandırılamaz. İdarece sağlanan hizmetlerin ücretleri ve ödemeler MADDE 62- (1)Lisans belgesi ve kaşe ücreti ile eğitim ve seminerler için belirlenecek ücretler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılmak suretiyle giderler karşılanır. (2) LİHKAB ların denetlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve komisyon çalışmalarının gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla LİHKAB larca; yıllık gelirlerinin yüzde beş i oranındaki tutarı LİHKAB hizmet bedeli olarak, takip eden yılın mart ayı içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. LİHKAB hizmet bedeli oranı LİHKAB komisyonunun görüşü alınarak İdarece değiştirilebilir. (3) LİHKAB ların denetim faaliyetini gerçekleştirenler ile komisyonda görev alanların toplantı yapılacak yer dışında toplantıya katılmak için yapacakları, geliş-gidiş yol gideri, konaklama gideri ve gündelikleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre İdarece ödenir. Yapılan işlerin izlenmesi ve yetkili birim MADDE 63- (1) Bu yönetmelik kapsamındaki; a) LİHKAB dosyalarının tutulması ve arşivlenmesi, b) komisyonların sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, c) Hizmet katılım payı, lisans belge ücreti, sınav ücreti, tazminat ve idarî para cezalarının izlenmesi, d) Büro faaliyetlerinin denetimi sonucu düzenlenen raporların değerlendirilerek gereğinin tespiti, talimata bağlanması ve izlenmesi, e) Disiplin soruşturması sonuçlarının izlenmesi, f) Meslek içi eğitimlerin düzenlenmesi, uygulanması ve izlenmesi, Görevler ile benzeri iş ve işlemler Fen Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Yürürlük MADDE 64- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 65- (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür. EKLER : Lisans Belgesi (EK-1); Mesleki Değerlendirme Formu (EK-2) 14/ 1

15 EK-1 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS BELGESİ Belge No : Belge Tarihi : Sayın..,.....ili,.. ilçesi yetki alanında görevli olmak üzere, LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ unvanı almaya ve LİHKAB açmaya hak kazanmıştır. LİHKAB komisyonu Adına O N A Y Genel Müdür 15/ 1

16 MESLEKî DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 Adı ve Soyadı: Oda sicil no: Çalıştığı Kurum/Şirket: RESİM Unvanı: 1- Hizmet süresi: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (En yüksek puan otuz olmak üzere, her çalışma yılı için 1 puan alınacaktır. ) (Kamuda çalışanlar için hizmet belgesi, özelde çalışanlar için HKM oda belgesi aranır.) 1-Lisans Sonrası Eğitim * ; Yüksek 2- Eğitim düzeyi: lisans (YL) *en az iki sömestr lik bir eğitim programı / diploma 2-Doktora (DR) Puan değeri Adayın puanı 3- Yabancı dil seviyesi : KPDS (en az D seviyesi), TOFFLE (en az 13 puan) (e/h) Yurt dışında meslekî eğitim (En az iki sömestr lik bir eğitim programı / diploma) Yabancı dille eğitim yapan üniversiteler ve enstitülerde lisans, yüksek lisans veya doktora 5 4- Meslek alanında alınan ödüller: Kamuda çalışanlar için: maaş ödülü, kademe ilerlemesi veya takdir belgesi, (e/h) 5 Özel sektörde çalışanlar için : Oda' dan almış olduğu takdir belgesi. (e/h) 5 5- Meslek alanında yapılan bilimsel yayınlar : Hakemli meslekî dergilerde yayınlanan meslekî bildiri ve makaleler (e/h) 5 Meslek alanında bilimsel nitelikte kitap: (e/h) Kadastro alanında yapılan görevler ve çalışmalar: Kamu kurum ve kuruluşlarında; mühendis,kontrol müh.,müdür,şube müd, bölge müdür yrd: (e/h) 20 İdarede; mühendis, kontrol mühendisi, müdür, şube müdürü, bölge müdür yrd: (e/h) 25 Öğretim üyesi, İdarede bölge müdürü, müfettiş, daire başkanı: (e/h) 30 Rektör, Genel Müd. Yrd. sı, Genel Müdür ve daha üstü görevler: (e/h) 35 Özel sektörde kadastro, yenileme işlerinde yüklenici, LİHKAB' larda 5 yıldan fazla çalışan HKM (e/h) 25 Özel sektörde kadastro, yenileme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, imar uygulamaları İşlerinde proje müdürü, sorumlu mühendis, (e/h) 20 v Yukarıda her bölümde sayılanlardan bir tanesi belgelendirilmek suretiyle, değerlendirmeye alınacaktır. TOPLAM = Yukarıda yapmış olduğum beyanların doğruluğunu kabul ederim İMZA Yukarıda belirtilen değerlendirmeler LİHKAB komisyonunca Yapılacaktır 16/ 1

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, lisanslı

Detaylı

KADASTRO TEKNİK HİZMETLERİNİN ÖZEL SEKTÖRE DEVRİ VE TÜRKİYE MODELİ

KADASTRO TEKNİK HİZMETLERİNİN ÖZEL SEKTÖRE DEVRİ VE TÜRKİYE MODELİ KADASTRO TEKNİK HİZMETLERİNİN ÖZEL SEKTÖRE DEVRİ VE TÜRKİYE MODELİ WCS - 2015 LİHKAB BİRİMİ İçindekiler Lihkab Süreci 3 Mevzuat Hazırlık Süreci 4 Lisanslı Büroların Kurulması, Çalışmaya Başlama Ve Eğitim

Detaylı

LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 5 Mayıs 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 26867 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELĐK LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26867

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26867 Resmi Gazete Tarihi: 05.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26867 LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Temmuz 2012 CUMA Sayı : 28366 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Başvuru Formu: Şekli İdarece belirlenecek ve lisanslı harita kadastro büroları için yapılacak sınav için düzenlenen formu,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Başvuru Formu: Şekli İdarece belirlenecek ve lisanslı harita kadastro büroları için yapılacak sınav için düzenlenen formu, 15 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28678 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: LİSANSLI HARİTA KADASTRO

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

15 Haziran 2013 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan:

15 Haziran 2013 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: 15 Haziran 2013 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 28678 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Başvuru Formu: Şekli İdarece belirlenecek ve lisanslı harita kadastro büroları için yapılacak sınav için düzenlenen formu,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Başvuru Formu: Şekli İdarece belirlenecek ve lisanslı harita kadastro büroları için yapılacak sınav için düzenlenen formu, 15 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28678 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: LİSANSLI HARİTA KADASTRO

Detaylı

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar.

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar. Bu Yönetmelik 8-9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen BMO 2.Genel Kurulu nda Oda Yönetim Kurulu na değişiklik yapma yetkisi verilerek kabul edilmiş, 25.09.2014 tarihli BMO Yönetim Kurulu kararıyla Madde

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ziraat Mühendisleri Odası

Detaylı

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29404 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis ve Tekniker

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter"

Detaylı

GENELGE NO: 2010/13 (1706) LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

GENELGE NO: 2010/13 (1706) LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM 1/20 GENELGE NO: 2010/13 (1706) LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.08.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18129 ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin çalışacakların

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.01.01.203-1336 / 012221 28 KASIM 2006 Konu : Okutmanlık Sınavı GENELGE 2006 / 94 İlgi: a) 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ne Uzman Yardımcısı ve İdari Memur(Engelli) kadrolarıiçin aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Sayfa / 5 İlanın Yayınlandığı Tarih : 0/07/03 Son Başvuru Tarihi : 4/07/03 ZAMAN GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Kabul Tarihi : 16.01.2005 R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. No : 25702 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-GENEL HUSUSLAR 1-) Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 29347

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Meslek Odası : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesinde bulunan Mühendis ve Mimar Odalarını,

Meslek Odası : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesinde bulunan Mühendis ve Mimar Odalarını, UZMAN MÜHENDİS VEYA UZMAN MİMAR BELGE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, mühendis ve mimarların meslek alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26356 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29363 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı