Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN"

Transkript

1 Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

2 EK M 05 EK M - 09 EK M EYLÜL - EK M 8 EYLÜL - 0 EK M 1 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir. [!] Ö renciler, okuryazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazd r l r. 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir. [!] Ö renciler, okuryazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazd r l r. 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir. [!] Ö renciler, okuryazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazd r l r. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 43, 44. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümünün, Çal flma Kitab n n 34. sayfas ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim bölümünün ve Ders Kitab n n 45. sayfas ndaki Öz De erlendirme bölümünün yapt r lmas Performans ve proje ödevlerinin yapt r lmas ve Görsel Sunu Ö renme Alan,Görsel Okuma, (Kazan m 1) fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n bilir. Hayat Bilgisi dersi, Benim Eflsiz Yuvam temas, (Kazan m B. 1. ) Evinin adresini ve telefon numaras n söyler. ve Görsel Sunu Ö renme Alan,Görsel Okuma, (Kazan m 1) fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n bilir. Hayat Bilgisi dersi, Benim Eflsiz Yuvam temas, (Kazan m B. 1. ) Evinin adresini ve telefon numaras n söyler. ve Görsel Sunu Ö renme Alan,Görsel Okuma, (Kazan m 1) fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n bilir. Hayat Bilgisi dersi, Benim Eflsiz Yuvam temas, (Kazan m B. 1. ) Evinin adresini ve telefon numaras n söyler. DERS Ç Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (I. ÜN TE)

3 EK M EK M EK M 19 EK M - 3 EK M 1 EK M - 16 EK M 05 EK M - 09 EK M Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (I. ÜN TE) DERS Ç 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir. [!] Ö renciler, okuryazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazd r l r. ve Görsel Sunu Ö renme Alan,Görsel Okuma, (Kazan m 1) fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n bilir. Hayat Bilgisi dersi, Benim Eflsiz Yuvam temas, (Kazan m B. 1. ) Evinin adresini ve telefon numaras n söyler. 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir. [!] Ö renciler, okuryazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazd r l r. ve Görsel Sunu Ö renme Alan,Görsel Okuma, (Kazan m 1) fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n bilir. Hayat Bilgisi dersi, Benim Eflsiz Yuvam temas, (Kazan m B. 1. ) Evinin adresini ve telefon numaras n söyler.. Nesne say s 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin say s n belirler ve bu say y de rakamlar harflerle yazd r l r. [!] Ö renciler, okuryazar duruma geldiklerin- rakamla yazar. Müzik. Nesne say s 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin say s n belirler ve bu say y de rakamlar harflerle yazd r l r. [!] Ö renciler, okuryazar duruma geldiklerin- rakamla yazar. Müzik. Nesne say s 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin say s n belirler ve bu say y de rakamlar harflerle yazd r l r. [!] Ö renciler, okuryazar duruma geldiklerin- rakamla yazar. Müzik

4 KASIM KASIM KASIM EK M 16 KASIM - 0 KASIM 09 KASIM - 13 KASIM 0 KASIM - 06 KASIM 6 EK M - 30 EK M Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (I. ÜN TE) DERS Ç içinde ileriye do ru birer ve onar ritmik sayar. [!] Birer ritmik saymalar 1 den, onar ritmik saymalar 10 dan bafllat l r. Müzik Do al say larla toplama ifllemi içinde ileriye do ru birer ve onar ritmik sayar. [!] Birer ritmik saymalar 1 den, onar ritmik saymalar 10 dan bafllat l r. Müzik Do al say larla toplama ifllemi içinde ileriye do ru birer ve onar ritmik sayar. [!] Birer ritmik saymalar 1 den, onar ritmik saymalar 10 dan bafllat l r. Müzik Do al say larla toplama ifllemi 4. 0 içinde geriye birer sayar. [!] Verilen herhangi bir say dan bafllat larak da sayma yapt r labilir. Do al say larla ç karma ifllemi 4. 0 içinde geriye birer sayar. [!] Verilen herhangi bir say dan bafllat larak da sayma yapt r labilir. Do al say larla ç karma ifllemi 7. Bir çokluktan belirtilen say kadar n ay - r r Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (II. ÜN TE) DERS Ç 5. Miktar 10 ile 0 aras nda olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ay rarak gösterir; bu nesnelere karfl l k gelen say y rakamlarla yazar ve okur. 5. Miktar 10 ile 0 aras nda olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ay rarak gösterir; bu nesnelere karfl l k gelen say y rakamlarla yazar ve okur. 3 Spor Kültürü ve Olimpik E itim, (Kazan m 5) Temel hareket kavramlar n bilir. Spor Kültürü ve Olimpik E itim, (Kazan m 5) Temel hareket kavramlar n bilir. Spor Kültürü ve Olimpik E itim, (Kazan m 5) Temel hareket kavramlar n bilir.

5 LIK KASIM KASIM 1 LIK - 4 LIK 3 KASIM - 6 KASIM 16 KASIM - 0 KASIM 1 ÖRÜNTÜ SÜSLEMELER ÖRÜNTÜ SÜSLEMELER ÖRÜNTÜ SÜSLEMELER 4 9. Miktarlar 0 den az nesnelerden oluflan [!] Az, çok, ayn kelimeleri kullan larak da karfl laflt rmalar iki gruptaki nesneleri bire bir efller, gruplar n nesne say lar n karfl laflt r r. [!] Nesne say lar karfl laflt r l rken büyük, küçük ya da eflit kelimelerinden uygun olan kullan l r. Sembol kullan lmaz. yapt r l r. 8. Nesne gruplar n azl k ve çokluklar na göre karfl laflt r r. [!] Bu karfl laflt rmalarda sezgiye dayal karar verme esas ald r l r. Hayat bilgisi dersi, Benim Eflsiz Yuvam temas, (Kazan m B. 1. 7) Günlük yaflam nda oyun oynamak ve ders çal flmak için harcayaca süreler aras nda denge kurar. DERS Ç Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (III. ÜN TE). Bir örüntüde eksik b rak lan ögeleri belirleyerek tamamlar. 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler. [!] Örüntüler; somut nesneler, modeller, resimli kartlar, çizilmifl haz r flekiller vb. malzemelerle çizim yapt r lmadan oluflturulur. [!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle verilir. [!] Oluflturulan örüntülerdeki iliflkiler sözel olarak da aç klat l r. [!] En çok üç ögeden oluflan tekrarl örüntüler kullan l r. 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler. [!] Örüntüler; somut nesneler, modeller, resimli kartlar, çizilmifl haz r flekiller vb. malzemelerle çizim yapt r lmadan oluflturulur. [!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle verilir. [!] Oluflturulan örüntülerdeki iliflkiler sözel olarak da aç klat l r. [!] En çok üç ögeden oluflan tekrarl örüntüler kullan l r ye kadar olan bir say ya karfl l k gelen çoklu u belirler. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 58 ve 59. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümünün, Çal flma Kitab n n 41, 4. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De- erlendirelim bölümünün ve Ders Kitab n n 60. sayfas ndaki Öz De- erlendirme bölümünün yapt r lmas Performans ve proje ödevlerinin yapt r lmas ve Görsel Sunu Ö renme Alan Görsel Okuma, (Kazan m 4) Resim ve foto raflar yorumlar. ve Görsel Sunu Ö renme Alan Görsel Okuma, (Kazan m 4) Resim ve foto raflar yorumlar. DERS Ç Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (II. ÜN TE)

6 LIK LIK LIK 1 LIK - 5 LIK 14 LIK - 18 LIK 7 LIK - 11 LIK UZUNLUKLARI PLARIMIZ 5 1. Paralar m z tan r. [!] Türk Liras n n TL ve Kuruflun Kr olarak k salt ld belirtilir. [!] Kâ t paralar m zdan 1, 5, 10 Türk Liralar ile 1, 5, 10, 5, 50 Kurufllar tan t l r. 10. S ra bildiren ilk yirmi say y kullan r. [!] S ra say lar, sözel ve sembolik olarak ifade ettirir. 9. Miktarlar 0 den az nesnelerden oluflan iki gruptaki nesneleri bire bir efller, gruplar n nesne say lar n karfl laflt r r. [!] Az, çok, ayn kelimeleri kullan larak da karfl laflt rmalar [!] Nesne say lar karfl laflt r l rken büyük, küçük ya da eflit kelimelerinden uygun olan kullan l r. Sembol kullan lmaz. yapt r - l r. 9. Miktarlar 0 den az nesnelerden oluflan iki gruptaki nesneleri bire bir efller, gruplar n nesne say lar n karfl laflt r r. [!] Az, çok, ayn kelimeleri kullan larak da karfl laflt rmalar [!] Nesne say lar karfl laflt r l rken büyük, küçük ya da eflit kelimelerinden uygun olan kullan l r. Sembol kullan lmaz. yapt r - l r. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 84, 85. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümünün, Çal flma Kitab n n 55, 56, 57. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim bölümünün ve Ders Kitab n n 86. sayfas ndaki Öz De erlendirme bölümünün yapt r lmas Performans ve proje ödevlerinin yapt r lmas Do al say lar Do al say larla toplama ifllemi Do al say larla ç karma ifllemi Hayat bilgisi dersi, Benim Eflsiz Yuvam temas, (Kazan m B.1.4) Paran n de iflim arac olarak ifllevini fark eder. 1. Nesneleri uzunluklar yönünden karfl laflt rarak iliflkilerini belirtir. [!] En çok üç nesne karfl laflt r l r. Karfl laflt rmada ölçmeye baflvurulmaz. Daha uzun, daha k sa, en uzun, en k sa gibi terimler kullan - larak sezgi ve tahminden yararland r l r. [!] Karfl laflt rmalarda eflit uzunlu a sahip modeller de seçilerek bunlar n ayn uzunlukta olduklar vurgulan r. 10. S ra bildiren ilk yirmi say y kullan r. [!] S ra say lar, sözel ve sembolik olarak ifade ettirir. DERS Ç Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (III. ÜN TE) Spor Kültürü ve Olimpik E itim, (Kazan m 18) Spor türlerine göre kurallar n neler oldu unu bilir. Rehberlik ve Psikolojik Dan flma, (Kazan m ) Ö renci olarak sorumluluklar n n fark na var r. Spor Kültürü ve Olimpik E itim, (Kazan m 18) Spor türlerine göre kurallar n neler oldu unu bilir. Rehberlik ve Psikolojik Dan flma, (Kazan m ) Ö renci olarak sorumluluklar n n fark na var r. Giriflimcilik, (Kazan m 3) Para çeflidi olarak bozuk paray tan r.

7 OCAK OCAK - 08 OCAK LIK 8 LIK - 31 LIK 4 PLARIMIZ ZAMANI TARTMA Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (III. ÜN TE) DERS Ç 1. Paralar m z tan r. [!] Türk Liras n n TL ve Kuruflun Kr olarak k salt ld belirtilir. [!] Kâ t paralar m zdan 1, 5, 10 Türk Liralar ile 1, 5, 10, 5, 50 Kurufllar tan t l r. Do al say lar Do al say larla toplama ifllemi Do al say larla ç karma ifllemi Hayat bilgisi dersi, Benim Eflsiz Yuvam temas, (Kazan m B.1.4) Paran n de iflim arac olarak ifllevini fark eder. 1. Takvim üzerinde günü ve ay belirtir. Hayat Bilgisi dersi, Dün, Bugün, Yar n temas, (Kazan m C.1.11) Takvimi kullanarak hava durumundaki de ifliklikleri günlük olarak gözlemler ve gözlem sonuçlar n verilen bir grafik üzerinde gösterir. 1. Nesneleri a rl klar yönünden karfl laflt - [!] Karfl laflt rmalarda hafif, a r, daha hafif, r r. daha a r gibi ifadeler kullanarak sezgi ve tahminden yararland r l r. 6 Giriflimcilik, (Kazan m 3) Para çeflidi olarak bozuk paray tan r.

8 fiubat OCAK OCAK 8 fiubat - 1 fiubat 18 OCAK - OCAK 11 OCAK - 15 OCAK LA LA LA LA LA 7. Toplamlar 0 ye kadar olan iki do al [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile + iflaretinin toplama ifllemine ait ifadeler oldu u say n n toplam n bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. vurgulan r [!] ki do al say n n toplanmas yla ilgili yeterince deneyim kazand r ld ktan sonra, üç do al say yla toplama ifllemleri de yapt r l r. [!] Yan yana toplama iflleminde eflit iflaretinin (=) anlam vurgulan r.. Toplamlar 0 ye kadar olan iki do al say n n toplam n bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile + iflaretinin toplama ifllemine ait ifadeler oldu u vurgulan r [!] ki do al say n n toplanmas yla ilgili yeterince deneyim kazand r ld ktan sonra, üç do al say yla toplama ifllemleri de yapt r l r. [!] Yan yana toplama iflleminde eflit iflaretinin (=) anlam vurgulan r. 1. Toplaman n bir araya getirme, ekleme ve ço altma anlamlar n fark eder. [!] Ve, ile, daha gibi ba laçlar kullanarak dört ifllemin her biri ifade edilebildi inden bu ba laçlarla toplama iflleminin özdefllefltirilmemesi gerekir. Bu ba laçlarla ö rencileri flartland rmak yerine, ö rencilerin içinde toplama anlam bulunan günlük yaflam durumlar ile yeterince deneyim kazanmas sa lanmal d r. 1. Toplaman n bir araya getirme, ekleme ve ço altma anlamlar n fark eder. [!] Ve, ile, daha gibi ba laçlar kullanarak dört ifllemin her biri ifade edilebildi inden bu ba laçlarla toplama iflleminin özdefllefltirilmemesi gerekir. Bu ba laçlarla ö rencileri flartland rmak yerine, ö rencilerin içinde toplama anlam bulunan günlük yaflam durumlar ile yeterince deneyim kazanmas sa lanmal d r. 1. Toplaman n bir araya getirme, ekleme ve ço altma anlamlar n fark eder. [!] Ve, ile, daha gibi ba laçlar kullanarak dört ifllemin her biri ifade edilebildi inden bu ba laçlarla toplama iflleminin özdefllefltirilmemesi gerekir. Bu ba laçlarla ö rencileri flartland rmak yerine, ö rencilerin içinde toplama anlam bulunan günlük yaflam durumlar ile yeterince deneyim kazanmas sa lanmal d r. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 11, 1, 13. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümünün, Çal flma Kitab n n 77, 78, 79 ve 80. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim bölümünün ve Ders Kitab n n 14. sayfas ndaki Öz De erlendirme bölümünün yapt r lmas Performans ve proje ödevlerinin yapt r lmas DERS Ç Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (IV. ÜN TE)

9 MART MART fiubat fiubat fiubat 08 MART - 1 MART 01 MART - 05 MART fiubat - 6 fiubat 15 fiubat - 19 fiubat 8 fiubat - 1 fiubat LA LA LA LA LA LA LA LA Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (IV. ÜN TE) DERS Ç. Toplamlar 0 ye kadar olan iki do al [!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile + iflaretinin toplama ifllemine ait ifadeler oldu- say n n toplam n bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. u vurgulan r [!] ki do al say n n toplanmas yla ilgili yeterince deneyim kazand r ld ktan sonra, üç do- al say yla toplama ifllemleri de yapt r l r. [!] Yan yana toplama iflleminde eflit iflaretinin (=) anlam vurgulan r. Alan, Yazma Kurallar n Uygulama, 3. Toplama iflleminde s f r n etkisini nedenleriyle aç klar. Türkçe dersi, Konuflma Ö renme Alan, Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuflma, (Kazan m 3) Topluluk önünde konuflur. 5. Toplama iflleminde, toplananlar n yerleri [!] Bu s n ftaki say s n rl l klar içinde kal - de ifltirildi inde toplam n de iflmedi ini narak özellik fark ettirilir. gösterir. 1. Ç karman n ay rma, azaltma ve eksiltme anlamlar n fark eder. 1. Ç karman n ay rma, azaltma ve eksiltme anlamlar n fark eder. 1. Ç karman n ay rma, azaltma ve eksiltme anlamlar n fark eder.. 0 ye kadar olan iki do al say n n fark n [!] Eksilen, ç kan, fark kelimeleri ile bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. oldu u - iflaretinin ç karma ifllemine ait ifadeler vurgulan r.. 0 ye kadar olan iki do al say n n fark n [!] Eksilen, ç kan, fark kelimeleri ile bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. oldu u - iflaretinin ç karma ifllemine ait ifadeler vurgulan r. Türkçe dersi, Yazma ö renme alan, Yazma Kurallar n Uygulama, Türkçe dersi, Yazma ö renme alan, Yazma Kurallar n Uygulama, 8

10 MART MART MART MART - 6 MART 15 MART - 19 MART 08 MART - 1 MART 4 LA UZAMSAL L fik LER UZAMSAL L fik LER TARTMA Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (IV. ÜN TE) DERS Ç 3. Bir do al say dan ayn do al say ç kar ld nda s f r elde edildi ini gösterir. 1. Uzamsal iliflkileri ifade etmek için uygun [!] Uzamsal iliflkiler yer, durum, do rultu ve terimleri kullan r. yön anlam nda ele al n r. [!] Uzamsal iliflkilerde kullan lan terimlerde Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlü ündeki anlamlar esas al n r. [!] Türkçe dersi, Konuflma Ö renme Alan, Konuflma Kurallar n Uygulama, (Kazan m 4) Kelimeleri yerinde ve anlamlar na uygun kullan r.. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine [!] Uzamsal iliflkiler aç klat l rken belli bir referans noktas al n r. göre durumlar n uzamsal iliflkilerin uygun terimlerini kullanarak aç klar. [!] Bu s rada ö retmen gruplara gerekli rehberli i yapar. ve Görsel Sunu Ö renme Alan, (Kazan m 4) Duygu, düflünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. Hayat Bilgisi dersi, Okul Heyecan m Temas, (Kazan m A.1.9) S n f n n yerini ve s ras n bulmak için konumla ilgili temel kavramlar (sa nda, solunda,yan nda,karfl s nda,önünde, arkas nda,üstünde ve alt nda) kullan r. Örüntü ve Süslemeler. En çok üç nesneyi a rl klar na göre s ralar. [!] En a r, en hafif gibi ifadeler kulland r l r. 9 Spor Kültürü ve Olimpik E itim (Kazan m 5) Temel hareket kavramlar n bilir. Rehberlik ve Psikolojik Dan flma, (Kazan m 9) Okul bölümlerinin ve personelinin adlar n belirtir.

11 MIS N SAN N SAN N SAN N SAN 3 MIS - 7 MIS 6 N SAN - 30 N SAN 19 N SAN - 3 N SAN 1 N SAN - 16 N SAN 5 N SAN - 9 N SAN 1 LA LA LA LA LA LA LA KES RLER KES RLER Toplamlar 0 yi geçmeyen iki do al say - [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken ç karma ifllemi yapt r lmaz. n n topland bir ifllemde, toplam ile toplananlardan biri verildi inde verilmeyen toplanan bulur. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 151, 15 ve 153. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümünün, Çal flma Kitab n n 96, 97, 98. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim bölümünün ve Ders Kitab n n 15. sayfas ndaki Öz De erlendirme bölümünün yapt r lmas. Yar m ve bütün aras ndaki iliflkiyi aç klar. [!] Yar m, say larla ifade edilemez. Türkçe dersi, Okuma Ö renme Alan, Söz Varl n Gelifltirme, (Kazan m 1) Görsellerden yararlanarak söz varl n gelifltirir. 1. Uygun flekil veya nesneleri iki efl parçaya böler ve yar m belirtir. [!] Bir çoklu un yar s n gösterme etkinliklerine girilmeyecektir. Performans ve proje ödevlerinin yapt r lmas Efllik ve Görsel Sunu ö renme alan, (Kazan m 5) Sunular nda gerçek nesne ve modelleri kullan r. 4. Bir ç karma iflleminde verilmeyen eksilen veya ç kan bulur. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farkl stratejilerin kullan lmas na f rsat verilir. [!] Ç karma iflleminde önce ç kan, sonra eksileni bulmay gerektiren ifllemler yapt r l r ye kadar olan do al say lar, iki do al say n n toplam biçiminde yazar. 6. Toplamlar 10 veya 0 olan say ikililerini belirler. 6. Toplamlar 10 veya 0 olan say ikililerini belirler. 4. Toplamlar 0 yi geçmeyen iki do al say - [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken ç karma ifllemi yapt r lmaz. n n topland bir ifllemde, toplam ile toplananlardan biri verildi inde verilmeyen toplanan bulur. 4. Toplamlar 0 yi geçmeyen iki do al say - [!] Verilmeyen toplanan buldurulurken ç karma ifllemi yapt r lmaz. n n topland bir ifllemde, toplam ile toplananlardan biri verildi inde verilmeyen toplanan bulur. DERS Ç Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (V. ÜN TE)

12 MIS MIS MIS 17 MIS - 1 MIS 10 MIS - 14 MIS 3 MIS - 7 MIS 4 K C S MLER K C S MLER EfiL K ZAMANI Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (V. ÜN TE) DERS Ç 1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri be- yaln zca üçgen, dikdörtgen ve kare prizma [!] Prizma modellerinden adlar verilmeden, lirtir. kulland r l r. Ayr t köfle ve yüzlerin say lar ndan söz edilmez. ve Görsel Sunu Ö renme Alan, Görsel Okuma, (Kazan m 1) fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n bilir.. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farkl yap lar oluflturur. modelleri kulland r l r. [!] Dik prizma, dik dairesel silindir ve koni [!] Bu nesnelerden farkl büyüklük ve say da ö retmen masas nda bulundurulmal d r. 1. Efl nesnelere örnekler verir. [!] Efllik ve eflitlik kavramlar n n kar flt - r lmamas na dikkat edilir. Efllik teriminin somut nesneler, eflitlik teriminin ise say - lar gibi soyut kavramlar için kullan ld vurgulan r. Hayat Bilgisi dersi, Okul Heyecan m temas, (Kazan m A.1.13) Arkadafllar yla benzer ve farkl yönlerini fark eder.. Saat modeli oluflturarak saat bafllar n okur. [!] Say sal saat modeli kullan lmaz. [!] Yelkovan n saat bafllar nda her zaman 1 nin üzerinde oldu una dikkat çekilir. 11

13 HAZ RAN HAZ RAN MIS - HAZ RAN MIS 14 HAZ RAN - 18 HAZ RAN 7 HAZ RAN - 11 HAZ RAN 31 MIS - 4 HAZ RAN 4 MIS - 8 MIS 4 R LA LA LA LA LA UZUNLUKLARI UZUNLUKLARI UZUNLUKLARI TABLO 1 8. Toplamlar 0 ye kadar olan iki do al say y zihinden toplar. [!] Önce bir basamakl iki do al say n n, daha sonra bir basamakl do al say ile iki basamakl bir do al say n n toplam zihinden buldurulur. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 176, 177. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümünün, Çal flma Kitab n n 113, 114. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim bölümünün ve Ders Kitab n n 178. sayfas ndaki Öz De erlendirme bölümünün yapt r lmas 1. Tablolar okur. [!] Etkinliklerde bu s n f düzeyinin kolay alg - layabilece i ve okuyabilece i tablolar kullan l r. [!] Tablo oluflturma etkinlikleri yapt r lmaz. 4. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Problemler, bu s n f n say ve ifllem s n rl - l klar içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. 3. Standart olmayan birimlerle uzunluklar ölçer. [!] Nesnelerin uzunluklar önce tahmin ettirilir. Sonra seçilen birimle ölçme yap larak tahminle karfl laflt r l r. [!] Ölçme sonuçlar kullan lan ölçme birimiyle belirtilir. Performans ve proje ödevlerinin yapt r lmas. Bir nesnenin uzunluklar na göre s ralanm fl [!] Seçilen ö rencilerin boy uzunluklar n n nesne toplulu u içindeki yerini belirler. çok yak n olmamas na dikkat edilir. [!] S ralanm fl nesne say s 5 ile s n rland r lmal d r. 6. Do al say larla ç karma ifllemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Ç karma ve toplama ifllemlerini gerektiren [!] Bu s n f n say s n rl l klar içinde kal n r. problemler çözdürülür ve kurdurulur ye kadar olan iki do al say n n fark n zihinden bulur. [!] Ö rencilerin onluk bloklar, onluk kartlar vb. modeller üzerinde düflünmeleri sa lan r. [!] Zihinden ç karmalarda parmak sayan ö rencilere izin verilir. 9. Do al say larla toplama ifllemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Bu s n f n say s n rl l klar içinde kal n r. nsan haklar ve vatandafll k, (Kazan m 13) Okulda demokratik ortam n gelifltirilmesine katk da bulunmas gerekti ini fark eder. 8. Toplamlar 0 ye kadar olan iki do al say y zihinden toplar. [!] Önce bir basamakl iki do al say n n, daha sonra bir basamakl do al say ile iki basamakl bir do al say n n toplam zihinden buldurulur. DERS Ç Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (VI. ÜN TE)

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Matematik. S n f 9 Ünite Bafllang ç Tarihi :... ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Ünite Bitifl Tarihi :.... ÜNİTE EYLÜL GEOMETRİ UZAMSAL (DURUM-YER, DO RULTU-YÖN BEL RTEN) L fik

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

YARIMBAĞİLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

YARIMBAĞİLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI KASIM EKİM. ÜNİTE EYLÜL YARIMBAĞİLKOKULU 0 0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME / DERS İÇİ VE DİĞER 8 0 -- -8-0. Rakamları okur ve yazar. E: Rakamları Öğreniyorum E: Rakamını

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-00 Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M EK M EK M EYLÜL - EK M 9 EK M - EK M EK M - 6 EK M 05 EK M - 09 EK M 8 EYLÜL - 0 EK M R ZAMANI AR TMET K ORTALAMA LA TOPLAMA

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI 9 SINIF : 8 LEND R LM fi Y I L L I K P L A N ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER. Do ru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler infla eder, çizer

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN E K L E R ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN M A T E M A T K. S I N I F 8 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I LKÖ RET M OKULU. SINIF MATEMAT K ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1 1 1 ALT SILAR Do al Say lar Do

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI GEOMETRİ GEOMETRİ UZAMSAL İLİŞKİLER UZAMSAL İLİŞKİLER 1. 1. 1.HAFTA 2.HAFTA M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.2.

Detaylı

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4 ÜN TELEND R L YILLI PLN 28 LNI... LÖ RET OULU TET...6... SINIF ÜN TELEND R L fi YILLI PLNI 1. ÜN TE LT Ö RENE LNI ZNILR R D S PL NLER, Ç VE D ER LERLE TTÜRÇÜLÜ ULLNILN E T RÇ VE GEREÇLER Do ru, Do ru Parças

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM SILAR Doğal Sayılar EYLÜL Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Ürün Dosyası, Kontrol Listesi, Performans Değerlendirme, Ölçme ve ÖĞRENME 1. ÜNİTE 19

Detaylı

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu MATEMATİK 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM TOPLAM KAZANIM SAYISI 1 SAYILAR Sayılar 1-2-3-4-5 Toplama Çıkarma 1 Çarpma 1-2 GEOMETRİ Örüntü ve Süslemeler

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 201 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE GEOMETRİK CİSİMLER 1 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 1. Geometrik cisimlerden küp,

Detaylı

L K Ö R E T M. temel1 kaynak MUTLU. Matematik Türkçe Hayat Bilgisi

L K Ö R E T M. temel1 kaynak MUTLU. Matematik Türkçe Hayat Bilgisi temel1 kaynak MUTLU Matematik Türkçe Hayat Bilgisi L K Ö R E T M Muhsin ÇET N Ayfle ÇET N Kitab n Ad : Temel Kaynak Kitab 1 Yazar : Muhsin ÇET N - Ayfle ÇET N Her hakk sakl d r. Mutlu Yay nc l k a aittir.

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık ÜNİTE : 1 ÖĞRENME : GEOMETRİ EYLÜL - EKİM 28 EYLÜL 02 EKİM 201 Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Nesnelerin, belli

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 2014 / 12 Haziran ) Yıllık plan Küre Yayınlarına ait ders kitabı esas alınarak yapılmıştır. Hazırlayan:

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1-2. (09 EYLÜL 21 EYLÜL) 10 ALANI: GEOMETRİ ALT ALANLARI : ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Nesnelerin, belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 8 14 EKİM 01 DOĞRU DÜZLEM 8 EYLÜL - O6 EKİM 01 DÜZLEM 01 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI VE DİSİPLİNLERLE 1.Düzlemi ve düzlemsel

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR 2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN Ders Programı Yardım Şekil Saygı Duygu Ulaşım Araçları Vücut Sağlık İletişim Nezaket Görsel Materyal

Detaylı

1. SINIFLAR BÜLTEN 1

1. SINIFLAR BÜLTEN 1 1. SINIFLAR BÜLTEN 1 Örüntü ve Süslemeler Bir örüntüdeki ilişki belirlendi. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeler belirlenerek tamamlandı. Geometrik Cisimler Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir,

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3 Temel Kaynak Kesirler KES RLER kesri tane dir. Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. payda Bütünden al nan ya da belirtilen parça say s na ise

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. İLKOKULU 1. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN. M Uzamsal (durum, yer, yön)

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. İLKOKULU 1. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN. M Uzamsal (durum, yer, yön) ÖLÇME Tartma Eylül 2-29 Eylül 2017 ( 2. Hafta) GEOMETRİ Uzamsal İlişkiler Eylül 18-22 Eylül (1.Hafta) 1. SINIF MATEMATİK İ YILLIK PLAN 3 2 M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.1.

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5:

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5: Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 MATEMATÝK HEYECANI Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. .. Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL Ünite 1: Matematik Heyecaný Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler Proje Uzamsal

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi.

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi. MATEMAT K la Toplama fllemi la Ç karma fllemi la Çarpma fllemi la Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi Ondal k Kesirler Temel Kaynak 4 DO AL SAYILAR Ay, bugün çok yoruldum. Yüz yirmi

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

Problem Çözme

Problem Çözme Toplama İşlemi Problem Çözme 1. sınıf M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. a) Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır. b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER 10.02.201 7 09.02.201 7 PERŞEMB ŞUBAT 06 ŞUBAT 10 ŞUBAT 2017 08.02.2017 07.02.2017 06.02.2017 ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU ETKİNLİKLER HAT

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

1. Prova. Okulun Ad. 2. Prova. Okulun Ad. 3. Prova. Okulun Ad

1. Prova. Okulun Ad. 2. Prova. Okulun Ad. 3. Prova. Okulun Ad DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Stadyumda yap lacak 23 Nisan töreninde, Nasrettin lkö retim Okulundan 1094 ö renci, Ceren lkö retim Okulundan 2816 ö renci, P nar lkö retim Okulundan da 2907 ö renci görev

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

İLKOKULU 1. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

İLKOKULU 1. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 3. 2. 1. İLKOKULU 1. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: ÜNİTE (TEMA): (HEDEF VE DAVRANIŞLAR) DERS KAZANIMLARI VE İLİŞKİLİ DERS - ALAN KAZANIMLARI KONULAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Düzce Valiliği Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Şerifenur TOPKARA Eğitsel Performans Nesneleri çokluklarına göre

Detaylı

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r.

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r. (*) Do um i (Gün/Ay/Y l) : Okula Bafllama i : Amaç ve Amaç ve 116 PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ ... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan :... Yeri:...

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR ÜN TE - Do al Say lar - Do al Say larla Toplama fllemi - Do al Say larla Ç karma fllemi - Zihinden Toplama ve Ç karma fllemleri - Toplama ve Ç karma fllemlerinde Verilmeyenin Bulunmas - Do al Say larla

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar 29 EKİM 02 KASIM 7. M.4.1.2. Çıkarma 22 26 EKİM 6. M.4.1.3. Çıkarma işlemi 15 19 EKİM 5. M.4.1.2. Toplama işlemi 08 12 EKİM 4. M.4.1.1. Sayılar 01 05 EKİM 3. M.4.1.1. Sayılar 24 28 EYLÜL 2. M.4.1.1. Sayılar

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ)

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ) 6.DERS SAATİ VERİ 4. DERS SAATİ 1.BÖLÜM GEOMETRİK CİSİMLER 1.DERS SAATİ GEOMETRİ 1.DERS SAATİ PERFORMANSNS GÖREVİ, ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI, PROJE ÖDEVİ 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

4. DERS ÖĞLE ARASI MATEMATİK RİTMİK SAYMA TÜRKÇE ALFABE-SÖZLÜK ARASI MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA DESTE- DÜZİNE-PROBLEMLER

4. DERS ÖĞLE ARASI MATEMATİK RİTMİK SAYMA TÜRKÇE ALFABE-SÖZLÜK ARASI MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA DESTE- DÜZİNE-PROBLEMLER 22 AĞUSTOS 2012 ÇARŞAMBA ALFABE-SÖZLÜK ALFABE-SÖZLÜK RİTMİK SAYMA RİTMİK SAYMA RİTMİK SAYMA RİTMİK SAYMA ALFABE-SÖZLÜK ALFABE-SÖZLÜK EŞ ANLAMLI-ZIT ANLAMLI EŞ ANLAMLI-ZIT ANLAMLI DOĞAL SAYILARDA DESTE-

Detaylı