ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan."

Transkript

1 Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALACAKARANLIKTA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HOÞGELDÝN 2012 Turgut Afþaroðlu 2012 GÜVEN YILI OLSUN! Erdoðan Baybars AZ KALDI... Dolgun Dalgýçoðlu 2012 ÇOK DAHA GÜZEL OLACAKMIÞ Mehmet Levent GOLLÝFA Sezan Artun Ilk kurban Ercan Yeni yýlýn ilk müjdesini (!) Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner verdi. Saner Ercan Havaalaný nýn yýllýðýna özel bir firmaya verileceðini söyledi... 6 km istimlak Askeri kamp Ercan dan Cihangir-Yeniceköy arasýndaki araziye kaydýrýlýyor... 6 kilometrelik alana yayýlacaðý söylenen askeri kamptan dolayý istimlakla karþý karþýya olan köylüler endiþeli... n Bakan Saner Ercan Havaalaný nýn yeniden dizayn edilmesinin þart olduðunu söyledi. Ercan, 152 bin metrekare büyüklüðünde, 8 körüklü, 8 milyon yolcuya hizmet verebilecek þekilde dizayn edilecek. Ýkinci bir pist ve 1 kilometre uzunluðunda apron da inþa edilecek... n Ýhale çalýþmasýnýn son noktaya geldiðini ve yeni yýlýn ilk aylarýnda ihaleye çýkýlacaðýný açýklayan Saner, Ercan dan giriþ-çýkýþ yapan yolcu sayýsýnýn 2 milyona yaklaþtýðýný belirtti... n Ersan a göre, yeni dizayn ve özelleþtirmeden sonra Ercan dünya standartlarýnda bir havaalaný olacak... n 8. sayfada Ölü bölgede yeni yýl n Her hafta düzenli olarak ara bölgede toplanýp þarkýlar eþliðinde iki topluma barýþ çaðrýsýnda bulunan Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum gençler 2012 yi yine ölü bölge de karþýladýlar... n Gençler yeni yýla adanýn yabancý askerlerden arýnmasý dileðiyle girdiler... n Gençler: Hem eþitsizliði dayatan sistemi reddediyoruz, hem de ayrýlýðý yaratan düzen ile adadaki farklý insan haklarý ihlallerine karþý bir duruþ sergiliyoruz... n 4. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Baþpiskopos Makarios Paramal'da çok kötü karþýlandý n 2. sayfada

2 TAÞKENT'TE ANÝ ÖLÜM Taþkent'te Þengül Çanlar (K - 66), önceki gün, ikametgahý içerisinde aniden rahatsýzlanarak yaþamýnýn yitirdi. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde Çanlar'a yapýlan otopside, ölüm sebebinin "beyin kanamasý" olduðu tespit edildi. Soruþturma sürüyor. HIRSIZLAR BOÞ DURMADI KKTC genelinde önceki gün ev açma ve hýrsýzlýk olaylarý meydana geldi. Polisin açýklamasýna göre, Akdoðan'da Savaþ Sökmez'in evine dün gece giren hýrsýzlar, para kasasýný ve kasa içerisinde muhafaza edilen döviz ve TL cinsinden bol miktarda para ve çek yapraðý çaldý. Polisin açýklamasýna göre, kasada 30 bin TL, 500 Sterlin ve 500 Euro nakit paranýn yaný sýra muhtelif ziynet eþyalarý, bir adet Mustafa Mutlu adýna ýstar olunan 570 TL meblaðlý çek yapraðý ve bir adet Yaþar Tütüncüoðlularý adýna ýstar olunan 2 bin 566 TL meblaðlý çek yapraðý bulunuyordu. Hýrsýzlarýn avlu içersinde bulunan bir adet el arabasýný da çaldýðý tespit edildi. DÝÐER HIRSIZLIKLAR Yenierenköy'de, Ahmet Koroðlu'nun evinden önceki gece 900 TL nakit para ve bir adet altýn erkek yüzüðü çalýndý. Girne'de, Ayþe Sayýlý'nýn evine dün gece giren hýrsýzlar ise muhtelif ziynet eþyalarý çaldý. Tatlýsu'da, Donna Parkin'a ait inþaat halindeki binanýn kapýsý meçhul þahsýlar tarafýndan açýlarak içeriye girildi ve bir adet 6.5 Kw'lýk jeneratör ve avlu içerisinde bulunan bir adet 2 tonluk plastik su deposu ile bir adet su motoru çalýndý. Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Halil Bayraktar ve Oðlu Ltd" isimli iþyeri içerisinden, yazar kasa yanýnda muhafaza edilen Aygül Bayraktar'a bir adet para cüzdaný ve içerisinde muhafaza edilen, bir adet kimlik kartý, bir adet sürüþ ehliyeti, üç adet kredi kartý ve toplam 115 TL nakit para çalýndý. Hýrsýzlýk olaylarýyla ilgili soruþturmalar sürüyor. ELÝF KÖKÇÜ ÝLE AYSEL GÜREÞÇÝOÐLU KAYIP Ulukýþla'da Elif Kökçü (K - 33) ile Girne'de Aysel Güreþçioðlu ismindeki 15 yaþýndaki kýz çocuðunun önceki gün, kaldýklarý evlerden ayrýlýp geri dönmedikleri bildirildi. Polise kayýp olduklarý bildirilen sözkonusu þahýslarla ilgili soruþturma sürüyor. HOCA: "AÇLIK GREVÝ SON ERDÝRÝLDÝ" Merkezi Cezaevi Müdürü Salahi Hoca, mazbata borçlarý nedeniyle Lefkoþa'daki Merkezi Cezaevi'nde bulunan hükümlülerin baþlattýðý açlýk grevinin, Merkezi Cezaevi Müdürlüðü'nün giriþimleri sonucunda sona erdirildiðini açýkladý. Hoca yaptýðý yazýlý açýklamada, sözkonusu hükümlülerin baþlattýðý açlýk grevinin dün saat itibarýyla sona erdirildiðini bildirdi. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Konuyu açtýk. Oldukça geniþlettik. Ancak her þeyin bir nedeni var. Darbe ve istiladan önceki günleri ve geliþmeleri bilmeyenler için veya anýmsatmak amacýyla, gerilere gitmenin gerekli olduðunu düþünerek, konuyu biraz açýp geniþlettik. Darbe öncesi olaylar ve geliþmeler o kadar çok ki, bu konuda sayfalar dolusu onlarca kitap yazýlmýþ, her kitapta yüzlerce belge açýklanmýþ bulunuyor. (Büyük Baba) Papandreu'nun istifa etmesinden sonra Yunanistan'da ardý ardýna hükümet krizleri yaþanmýþ; 1967 yýlýnýn Nisan ayýnda Albaylar cuntasý, iktidarý kansýz denebilecek bir darbe ile gasp etmiþ; Atina-Lefkoþa iliþkilerinde gergin dönemler yaþanmýþ; Makarios'a ardý ardýna suikastlar düzenlenmiþ, helikopterine yaylým ateþi açýlmýþ ve en sonunda þiddet yoluyla iktidardan uzaklaþtýrýlýp, (kafasý-kefali) baþýnýn tepsi içinde Atina'ya gönderilmesi emri verilmiþti. Yine de, fýsýltý yoluyla yedi canlý olduðu söylenen kilise lideri ve devlet baþkaný Makarios, yaralanan ve yarým kalan devletinin baþýna zeytin dalý ile dönerek, açýlan yaralarýn kapatýlmasý için yoðun bir çaba içine girilmiþti. Kendisini öldürmek isteyenleri affetmiþti. Devlet topraðýnýn %36'sýný Türkiye'ye kaptýranlarý affetmiþti. Türk askerinin iþgal ettiði Omorfo'dan Maðusa'ya kadar uzanan Acheson çizgisinin kuzeyindeki topraklardan yüz elli bini aþan insan güneye sürülmüþ, devlet ve hükümet mekanizmasý paralize olmuþtu. Buna neden olanlarý affetmiþti. Güneyde de, Türk diye masum insanlarý katledenleri, güneyde-kuzeyde bunca kan akýtýlmasýna neden olanlarý affetmiþti. RÝK Haber Bölümü Þefi Andreas Kiriaku, anýlarýnýn ikinci cildinin 201. sayfasýnda Makarios için þu tanýmlamayý yapýyor: "Maalesef o dönemde Makarios'a karþý çýkmak cinayet sayýlýrdý, çünkü bir çeþit kutsal Hint ineðine dönüþmüþtü". Makarios; kendisinin ihmalkârlýðý mý diyelim... Siyaseti dinden ayýrmayan saflýðý mý diyelim... "Ethniko kentro - ulusal merkez" Atina'da, "Bana el uzatacak kimse yoktur, olamaz" þeklindeki öngörüsüzlüðü mü diyelim... Uzun süren bizce hedefi yanlýþ, kendilerince doðru olan kurtuluþ mücadelesinde efsaneleþmiþ bir din adamý ve lider olmasý nedeniyle kimseyi dinlememesi, inatçý kiþiliði mi diyelim... Þahsý için bunlarýn hepsi yazýldý, irdelendi, söylendi, konuþuldu, tartýþýldý Rum tarafýnda. Herkesi affetti ve devletin olsun, her ferdin olsun, tüm yaralarýný kapatmaya yönelik yoðun bir çalýþma içine girdi. Herkesi bu yönde seferber etmeye çalýþtý. Felce giren devlet, hükümet Darbe ve istila günleri (26) Baþpiskopos Makarios Paramal'da çok kötü karþýlandý mekanizmasýný devreye soktu. Evlerinden sökülen, iþsiz kalan on binlerce insaný rehabilite etmek amacýyla her yerde çadýrlar kuruldu. Göçmen evleri yapýmýna baþlandý. Ancak her þeyin üstünde felç olan devleti yaþatma zorluðu vardý. Her þeyin, tüm kararlarýn yasallýk içinde alýnmasý uygulanmasý gerekiyordu. Bu yönde çalýþmalar yapýldý. Ekonomi darboðazlara girdi. Kemerleri sýkma politikalarýna baþvuruldu. Hükümet mekanizmasýndan istifa etmek isteyenlere çaðrý yapýldý. Tasarruf için isteyen istifa edebilir denildi. Makarios bir din adamý olarak kiliselerde ayinlerin, yakarýþlarýn baþýnda... Affettiði canilerin arasýnda cübbesiyle, asasýyla kalkýnýn yanýnda... Ýngiliz Aðrotur Üssü'nde, Paramal köyünde toplanan Kýbrýslýtürkleri de ziyaret ettiðini yazýyor RÝK Haber Bölümü Þefi Andreas Kiriaku, anýlarýnýn ikinci cildi 272. sayfasýnda, "Nüfus mübadelesi veya etnik temizlik" baþlýðý altýnda özetle þunlarý yazýyor: "Türkler iþlerini bitirince (çýkarma harekâtýný tamamlayýnca, Ý.A.) devletin denetimindeki bölgelerde kalan Kýbrýslýtürkleri askerlerinin iþgali altýna aldýklarý 'sýnýrlar içine' taþýmaya baþladýlar. Öç almak amacýyla bazý sorumsuz Rumlar Kýbrýslýtürklere saldýrmýþ, bazýlarý sinsice öldürülmüþ, çok sayýda insan Ýngilizlerin Episkopi-Piskopu yöresindeki üssüne sýðýnmýþtý. Makarios onlarý ziyaret etmiþ, hiçbir tehlike olmadýðý yolunda ve evlerinde kalmaya ikna etmeye çalýþmýþtý. Baþpiskopos Makarios'un nasýl bir düþmanlýkla karþýlandýðýný hiç unutmayacaðým. Ziyaretin görüntüleri alýndý, ancak çok kötü olan görüntüler televizyon ekranýndan sunulmadý". Makarios'un çocukluk adý Mihalaki'dir. 13 yaþýnda Cikko Manastýrý'na gitti... Lise öðreniminden sonra Atina Ýlahiyat Okulu'ndan mezun oldu. Amerika'da yüksek öðrenime gitti ve baþpiskoposluða yolu açýldý. Eðitim yolunda antikomünizm okullarýndan geçti. Bu nedenle, Grivas ile iþbirliði yapmasýnda bir sakýnca görmedi... Grivas'ýn Yunanistan'da Ýkinci Dünya Savaþý sonunda sol kanadý, komünistleri kýyýmdan geçirenlerin yanýnda bulunmasýna ve kýyýma adýnýn karýþmasýna raðmen... Makarios'un babasý biliniyor. Annesinin kim olduðu konusunda birtakým söylentiler fýsýldanýyor. Kýbrýs kökenli, Trikomolu olan General Grivas'ýn anne ve babasý hakkýnda da kesin bilgi verilmiþ deðildir. Not: "Afrika"lý arkadaþlarýn ve okurlarýn Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk mutluluk ve esenlikler dilerim. Yeni Yýlda Birleþik Kýbrýs'ta buluþmak dileði ile. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ALACAKARANLIKTA... Alacakaranlýkta gökyüzüne baktým... Parça parça kümelenmiþ koyu gri bulutlara... Ey gök, dedim... Ey yeryüzü... Ey nimetleri yýldýzlarýndan çok olan dünya... Missisipi... Volga... Tuna... Selam olsun tüm nehirlere ve akarsulara... Buenos Aires'te armonika çalan çocuða... St. Petersburg'taki kemancýya... Ve Ýran'da asýlmayý bekleyen kara çarþaflý Sakine'ye... Sýrrý çözülmemiþ cinayetlerin kör, saðýr ve dilsiz tüm tanýklarýna... Selam olsun... Bir tek masum varsa aramýzda, gösterin bana... Günahkar Magdalena'ya ilk taþý kim atacak? Onlar ne yaptýklarýný bilmiyorlarsa, kim bilir sevgili Ýsa? Ýsaak Tasos'un baþýný demir çubuklarla ezenlere de af çýktý mý Tanrý katýnda? Dohni ve Murataða'da tetiði çekenler de mi baðýþlandý? Ölene dek peþimizi kovalayan cinayetlerin ve toplu katliamlarýn tutsaðýyýz hepimiz de aslýnda... Tarih yorgunuyuz... Alacakaranlýkta gökyüzündeki parça parça kümelenmiþ koyu gri bulutlara bakarken, aklýmdan neler geçiyor neler... Ey kahinler! Ey hünerli falcýlar... Ve ey sen, aþký soðutmayý ve ýsýtmayý bilen yaþlý büyücü... Bundan sonra neler olacaðýný söylemeyin bana... Neler olmayacaðýný söyleyin... Neler olacaðýna þaþmam artýk... Þaþarsam, olmayacak olanlarýn olmasýna þaþarým... Neler mi olmayacak? Maraþ bu yýl da açýlmayacak mesela... Daðlardaki bayrak silinmeyecek... Türk askeri adadan çekilmeyecek... Barýþ Gücü de çekilmeyecek... Ýngiliz üsleri kapatýlmayacak... Arasta'daki mevziler kaldýrýlmayacak... Vicdani retçilerimizin sayýsý artmayacak... Söyle ey kahin... Kitabýnda var mý bunlar da? Öyle erken merken seçim maskaralýklarýný býrak... Umurumda bile deðil bu tiyatroda kim kalkacak o koltuktan ve kim oturacak... Umurunda olanlara da þaþarým... Sanýrým farkýnda deðiller hiçbir þeyin burada... Bu yasalarý kim yapar... Bu rotayý kim çizer... Bu orkestra þefi kim? Neden bir bestesini bile çalmaz bize Mozart'ýn ve Bethoven'in... Ben bilmez miyim? Pazartesi'nden sonra Salý... Mart'tan sonra Nisan... Ve Mart deyince kedi... Hak deyince de iþçi gelir akla... Hayatýmýz bir ezber... Tarih ezberi Nisan'ý, 19 Mayýs'ý, 20 Temmuz'u, 30 Aðustos'u, 29 Ekim'i ve 15 Kasým'ý kutlayacaðýz bu yýl da... Tören provalarý nedeniyle hepsinde de yollar trafiðe kapanacak ve eskiden olduðu gibi yine gazetelerde bu konuda birkaç yazý çýkacak... Et-týrnak havalarý esecek bu yýl da... Yýl sonuna kadar en az birkaç bin kere 'anavatan' sözü kullanýlacak ve en çok kullanýlan sözcük olarak bu yýl da birinciliði baþka bir söze kaptýrmayacak... Sendikalar bu yýl da meclisin önünde eylem yapacak; birlik mücadele, dayanýþma diye haykýracak ve bakanlýk kapýlarýna siyah çelenk býrakacak... Bu yýl da cinayet iþlenecek... Evler soyulacak... 'Doðaya aykýrý' iliþkiden tutuklamalar yapýlacak... Uyuþturucu ile ilgili bol bol haberler okuyacaksýnýz gazetelerde bu yýl da... Ölümlü trafik kazalarý olacak ve yine trafikle ilgili paneller düzenlenecek; çocuklar pankartlarla sokaða dökülecek yine... Bazan emekliler, bazan taksiciler ve bazan da narenciyeciler yükseltecekler seslerini... Milli cephemizden 'vatan hainleri'ne yine ihtar yaðacak... Ve biz deðiþmeyen bu düzen içerisinde tüm bunlarla debelenip dururken, Rumlar da o tarafta gaz çýkaracak... Gazý satacak... Parayý cebe atacak... Alacakaranlýkta gökyüzündeki parça parça kümelenmiþ koyu gri bulutlara bakarken, bir kahin kulaðýma eðilerek fýsýldýyor: -Fazla kurcalama... Doðdular çektiler öldüler iþte...

3 AFRÝKA dan mektup... SAÐLAM BÝR MÜCADELE VERÝLSEYDÝ, BUNLAR OLMAZDI Sevgili okurlar, "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" derler ama, ufukta öyle bir gazi görünmüyor. Yeni yýla yeni zamlarla merhaba dedik... Ve de bir müjdeyle! Ercan Havaalaný'nýn özel bir þirkete devredileceði açýklandý yýllýðýna... Sýrada telefon, elektrik var... Göreceksiniz, teker teker onlar da elden çýkarýlacak... Ýþi geciktirmek için mecliste yapýlan uzun konuþmalar fayda etmiyor. Yasalarýn geçmesini engellemiyor... Baðýrýp çaðýrýyoruz, ama onlar yine de yapacaklarýný yapýyor. Böyle bir mücadele mücadele deðil çünkü... Bu çýtanýn yükseltilmesi gerekiyor... Ama kimsede öyle bir niyet yok... Kimse yükseltmeye çalýþmýyor. Siyasi partilerimiz toplum derdinde deðil, kendi reytinglerini yükseltme peþinde... Biz bir pankart açtýk geçtiðimiz yýl... "Hassiktir" dedik... Türkiye'de yer yerinden oynadý... Eðer burada yanýmýzda birilerini bulsaydýk ciddi bir mücadele ve ciddi bir kavga baþlardý... Ve bunca zamandýr sýzlanýp durduðumuz þeyler olmaz, bunlar baþýmýza gelmezdi. Aslýnda 'Yasemin Hareketi'ne seçimlerde karþýmýzdakileri ürkütecek kadar oy verilmiþ olsaydý, bunlar yine gelmezdi baþýmýza... Biz koltuk sevdalýsý deðiliz... Karþýmýzdakilere bir elin parmaklarý kadar olmadýðýmýzý göstermek istedik sadece... Ve de "Bu sesler yalnýz küçük bir azýnlýktan çýkýyor" diyenlere... Gittiniz, oylarýnýzý yine UBP ile CTP'ye verdiniz... Bir kere daha kendi kendinizi kurban ettiniz... Onlara oy verenler, þimdi gelip þikayetlerini bize yapýyorlar... Oylar onlara... Þikayetler bize... Her seçimden sonra bir piþmanlýk... Ýþ iþten geçtikten sonra... Yýllardýr böyle... * Ercan Havaalaný yeniden dizayn edilecekmiþ bakanýn söylediðine göre... Ne yapacaklar? Ercan'daki askeri kampý Cihangir ile Yeniceköy arasýndaki araziye kaydýracaklar... 6 kilometrelik bir alaný istimlak edecekler bu bölgede... Köylüler çok endiþeli... Zaten eskiden beri Cihangir bölgesindeki askeri faaliyetler hepsinin de canýna tak dedi... Poligondaki atýþlardan, tanklarýn gürültüsünden çocuklarýn rüyalarý altüst oldu... Þimdi bir yandan da askeri alanýn geniþletilmesi herkesin uykusunu daha da kaçýrýyor. * Sevgili okurlar, Bir yeni yýla daha merhaba dedik 'Afrika' ile... Yayýnlandýðý günden beri çizgisine sadýk kalan ve icazetsizliðini sürdüren 'Afrika' bundan sonra da ödün vermeyecek ilkelerinden... Baðýmsýz ve topluma yararlý olabilmenin tek yolu parababalarýnýn da, devletin de desteðine muhtaç olmamak... Bu gazeteyi sahiplenenlerin sayesinde bugüne kadar, yani koskoca 15 yýl baþardýk bunu... Yola devam... Hep beraber kurtulana kadar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE FAÝZE ÖZDEMÝRCÝLER'E ÖDÜL Kutlu Adalý Basýn Ödülleri açýklandý Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn - Sen) tarafýndan verilen "2010 ve 2011 Kutlu Adalý Basýn Ödülleri"ni almaya hak kazananlar açýklandý. Basýn - Sen Genel Sekreteri Canan Onurer tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, ödül alacak kiþiler, 27 Aralýk'ta toplanan Basýn - Sen, Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý ile Kutlu Adalý Vakfý'ndan birer üyenin katýlýmýyla oluþan jüri tarafýndan belirlendi. "2010 ve 2011 Kutlu Adalý Basýn Ödülleri" ile "Kutlu Adalý Vakfý Özel Ödülü", Ocak veya Þubat içinde düzenlenecek bir gecede sahiplerini bulacak. Bu yýl ilk kez Kutlu Adalý Vakfý tarafýndan verilen Kutlu Adalý Vakfý Özel Ödülü'ne Ali Tekman uygun bulunurken, 2010 ve 2011 Basýn - Sen Kutlu Adalý Basýn Ödülleri"ne layýk görülen isimler, dallarý ve çalýþtýklarý yer þöyle: "HABER DALINDA 1- Meltem Sonay (Yenidüzen)2- Erol Uysal (Foto- Havadis)3- Abbas Elmas(Foto- Muhabir (Haberdar)4- Pelin Þahin (Star Kýbrýs)5- Ýrfan Gündüzler (Halkýn Sesi) HABER TAKÝBÝNDEKÝ ÖZVERÝ 1- Saadet Burcu Akaya (Gelecek)2- Nedim Enginsoy (Sim TV)3- Þermin Sarro (Kýbrýs Postasý) ÝKÝ DÝLLÝ YAYINA KATKISI NEDENÝYLE 1- Ali Kiþmir (Astra Radyo- Radyo Mayýs Ortak Program) (Genç TV) KÖÞE YAZILARI ÝLE BASINA KATKI 1- Faize Özdemirciler (Afrika) YILIN HABERÝ 1- Karakolda Ýþkence (Uður Bayram - Ada T V - Star Kýbrýs) SPOR DALINDA 1- Hüseyin Arca (Arca Haber Ajansý)2- Sevim Ebeoðlu (Ýki Toplumlu Müsabakalar) KUTLU ADALI VAKFI ÖZEL ÖDÜLÜ 1- Ali Tekman (Kýbrýs Postasý)" ICL lisan kurslarý için yeni program hazýrladý Lha - Uluslararasý Lisan Kuruluþu ICL (Ýletiþim ve Lisan Enstitüsü) 2012 yýlý için yeni kurs programlarý hazýrladý. Kuzey Kýbrýs'ta 2005 yýlýndan bu yana akademik bir kuruluþ olarak faaliyet yürüten ICL, " Kiþisel ve mesleki geliþim için dil ve iletiþim becerileri edinme ve uygulama" ya yönelik lisan kursu programlarýný The Management Centre (Yöneticilik Merkezi) bünyesinde yürütüyor. Sektörel bazda planlanan ICL Ýngilizce Kursu 16 Ocak'ta, Türkçe, Mesleki Ýngilizce ve Rumca kurslarý da 23 Ocak'ta baþlayacak. Her iki kurs programlarý için yýlýn son haftasýnda baþlayan kayýtlar 12 Ocak'a kadar devam edecek. Sonbahar dönemi kurslarýnda 100 öðrenci mezun eden ICL'in, 6 seviye, 13 farklý sýnýfta, Lefkoþa ve Magosa'da sürdürdüðü kurslarýn konularý þunlardý: " IELTS - Genel Ýngilizce - Mesleki Ýngilizce - Rumca ve Türkçe" Eðitmenlerin anadillerinde eðitim verdikleri ICL, 2012 de mesleki Ýngilizce kurslarýna aðýrlýk vererek, Hukuk - Turizm - Gazetecilik - Finans - Bankacýlýk - Saðlýk ve Restoran Ýþletmeciliði alanlarýnda kurslar açmayý hedefliyor. Kurumlara kendi tesislerinde ve kendi ihtiyaç alanlarý doðrultusunda kurslar vermeye devam edecek ICL, teknolojik yatýrýmla sýnýflarýný akýllý tahta ve bilgisayarla donattý. Ýngilizce kurslarý için seviye tesbit sýnavýný internet üzerinden Oxford Seviye Tesbit Sýnavýyla yapan ICL, ayni günde kesin ve hýzlý sonuç alarak öðrenciye en uygun eðitim planýný hazýrlýyor. Lha Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra HOÞGELDÝN 2012 Hayýrlýsý ile 2011'i de yedik. Berbat bir yýldý. Hatýrlayýn! Ne umutlarla girmiþtik 2011'e... Ankara'nýn paketlerine karþý direnecektik. 28 Ocak mitingi ile beraber umutlanmýþtýk. Hatta 2011'i 'Toplumsal Varoluþ Yýlý' ilan etmiþtik. Olmadý... Yeterince direnemedik. Sokaklardaki kalabalýklar, giderek azaldý. Pilimiz çabuk bitti. Arkasýndan da pakette her ne varsa idi, tek tek uygulanmaya baþladý. Yine de 2011'in bir faydasý oldu. Yüzümüze karþý, 'besleme' olduðumuz söylendi. Arkasýndan bir de nüfus sayýmý yapýldý. Gerçi açýklanan rakamlara kimse inanmadý ama... Onlarýn rakamlarýna göre bile azýnlýkta kaldýðýmýz, resmen tescil edildi. Meðer her 1 Kýbrýslý'ya karþý, resmi 2 Türkiyeli nüfus taþýmýþlar bu avuç içi kadar toprak parçasýna. Yani toplam 300 bin nüfusun 200 bini Türkiyeli imiþ. Yani 60 bin Kýbrýslý seçmene karþý 100 bin Türkiyeli seçmen varmýþ. Her yeni yýl, giden yýlý aratýr, derler. 2012'den umutlu musunuz? Sakýn 'umutsuzum' demeyin. Umut en son ölür. Ýþinizi kaybederseniz, yeni bir iþ bulursunuz. Para kaybederseniz, yeniden kazanýrsýnýz. Saðlýðýnýzý kaybederseniz, tedavi olursunuz. Ama umudunuzu kaybederseniz, bitersiniz, yokolursunuz. Aslýnda sorunlarýmýz da bellidir... Çözüm yollarý da bellidir. Kýbrýs'a uzaktan bakanlar bile, bu sorunlarý görüyor. Bir tek siyasilerimiz, yani bizi temsil edenler, daha doðrusu bizi temsil etmeyenler, bu sorunlarý görmek istemiyor. Kudret Özersay, -Meclis'teki milletvekilleri beni temsil etmiyorlar, dediðinde... Kýyamet koptu. Yalan mý Özersay'ýn söylediði? Meclistekilerin, Ankara'nýn memurlarý olduðunu bilmeyen mi var? Ankara ne derse o... Bir UBP milletvekili þöyle bir itirafta bulunmuþtu üç beþ gün önce: -Ýþimiz; zil çalýnca içeri girip, parmak kaldýrmak. Parmaklar kalkar, iner... Ankara'nýn yasalarý, ay sonu gelmeden Meclis'ten geçer. Yasalar geçince, gece yarýsý aranan kaynak bulunur, maaþlar ödenir. Allah kerim, diðer aya... Amerikalý bir düþünce kuruluþu, Güney Kýbrýs'la birlikte Kuzey Kýbrýs'ýn ekonomisini de mercek altýna almýþ. Ve ortaya þu çarpýcý tesbitler çýkmýþ: 1.Kuzey Kýbrýs'ta saðlýklý istatistiki veriler olmadýðý için, ekonomik durumunu ortaya çýkarmak mümkün deðildir. Nüfusunuz belli deðil... Gayri Safi Milli Hasýlanýz belli deðil... Ýþsiz sayýnýz belli deðil... Para biriminiz istikrarlý deðil... Bu belirsizlikler içinde neyi deðerlendirebilirsiniz ki? Hangi makro-ekonomik göstergeye güvenebilirsiniz ki? Kiþi baþýna düþen milli gelire mi? Yýllýk ekonomik büyümeye mi? Ýþsizlik oranýna mý? 2.Kuzey Kýbrýs, uluslar arasý hukukun içine girmediði sürece, ekonomik sorunlarý çok zor çözülür. Uluslararasý hukukun içine girmenin en kolay yolu, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk haklarýmýza sahip çýkmaktan geçer. Ara bir formül de, AB muktesabýnýn Gümrük Birliði ile ilgili bölümünün askýdan indirilmesidir. Nitekim, izolasyonlarýn kaldýrýlmasý konusunda AB Parlamentosu Hukuk Komitesi'nin önerisi de ayni doðrultudadýr. 3. Türkiye'ye baðýmlýlýk arttýkça, Kuzey Kýbrýs'ýn refah seviyesi düþmekte ve hýzla Türkiye'nin refah seviyesine yaklaþmaktadýr. O halde Türkiye'ye olan baðýmlýlýðý azaltmak gerekir. Ve iþe 2 noktadan birden baþlamak gerekir. a. Nüfusu kontrol altýna alýp, siyasi irademizi geri almak... b. Resmi para birimini deðiþtirip, Euro'ya geçmek... Neydi KTÖS'ün o meþhur sloganý: -Ankara, ne paraný, ne memurunu, ne paketini... Umudu canlý tutmak istiyorsak... Yapýlmasý gereken bu!

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Çok daha güzel" olacakmýþ iki bin oniki Ýrsen Küçük öyle diyor yazýn bir köþeye Ýki bin onbir güzel olmuþ gibi sanki Ýnanan var mý acep böyle kuru naneye? Kalay AÇILIMLAR KAPANIMLAR VESAÝRE Türkiye'de 2011 yýlý "açýlýmlar"la baþladý, "kapanýmlar"la sona erdi. Yeni bir yýla girerken her þey eskisinden beterdi. Gazeteciler hiç bu kadar hapsedilmemiþ, hiçbir iktidar muhalif gazetecilere bu denli tahammülsüz olmamýþtý. KKTC'de zaten "açýlýmlar" yoktu. Dolayýsýyla 2011 yýlý CTP Hükümeti döneminde baþlatýlan sahte "açýlýmlar"ýn UBP Hükümeti döneminde kapatýlmasýyla geçti. CTP döneminde Tayyip Erdoðan'ýn aðzýndan yutturulan "çözümsüzlük çözüm deðildir" sloganýnýn foyalarý da, boyalarý da döküldü. 2011'de her þey yine eski haline döndü. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÝÞARETLER HEP AYNI Bugün 2 Ocak Bir yýl önceki 1 Ocak 2011 tarihli gazetemizin manþetine baktým yýlýný bitirip içine girdiðimiz 2011 yýlýnýn ilk gününde neler yazmýþtýk, diye... Merakým yaþantýmýzda deðiþen birþeyin olup olmadýðýyla ilgiliydi 'in baþýnda neler yazdýk, neler bulduk yani 'ye nasýl bir giriþ yaptýk? Uzun sözün kýsasý bir yýl nasýl geçti? Egemen Baðýþ þöyle demiþti 2011'in ilk gününde: "Türkiye ve KKTC Rumlarýn þantajlarýna boyun eðmeyecek... Limana liman, yola devam..." Bu yýl da bunlarý söyleyebilir mi bilmem... Rumlar doðalgazý buldular ve beklenenden çok daha fazla bir doðalgaz yataðýna rastladýklarýný açýkladýlar... Yakýnda bunu çýkarýp Avrupa'ya satacaklar... Para demektir bu... Ekonomik kalkýnma demektir... Çinlilerin üzerine saldýrýp atlarýný çalanlar, Limasol, Larnaka açýklarýnda veya adanýn güney denizinde bulunan bu doðalgaza da saldýrýlar düzenlemeyi düþünürler mi hala daha bilmem... Ýçlerinden geçendir, ancak karþýlarýnda aðababalarýdýr duran... Yani petrol ve doðalgaz nedeniyle dünyayý kana bulayan Amerika. Sendikalar 31 Aralýk 2010 günü yapýlan hükümet açýklamalarýna tepki olarak 2011 yýlýnýn süresiz grevlerle geçeceðini açýklamýþlardý... Grevler geçmiþ yýllara oranla daha fazlaydý ancak ateþi artacaðýna gittikçe düþen bir eylemler yumaðý da gerçeðin kendisiydi... Sendikalar hükümetin ekonomik yönden aldýðý kararlara uymayacaklarýný söylediler... Oysa zaman içinde herþey süt liman oldu yýlýnýn son ayýnda bilhassa mecliste yapýlan protesto bana göre sendikal mücadelenin geldiði noktayý göstermektedir. Boþ cüzdan fýrlatma eylemine karþý bazý vatandaþlarýn deðerlendirmesi þöyle... "Cüzdanlarýmýz boþaldý, doldurun. Yani doldururlarsa herþey tamam mý?" Vatandaþlarýmýza da hak vermemek elde deðil... Yapýlan hareketten çýkan anlam bu... Gazetemizin bir yýl önceki manþetinde, toplumsal düþünen tüm örgütlerin dayanýþma ve eylem birliði oluþturma kararý aldýklarý yazýyordu. Bir yýl içerisinde gördüklerimiz "gemisini kurtaran kaptan" havasýnda... Toplumu ve kendileri dýþýndaki örgütleri düþünen yok... Yýl boyunca, gazetelerde, radyo, TV ilanlarýnda "bizim örgüte üye olun" çaðrýlarýný gördük, duyduk yýlýna da böyle baþladýk iþte... "Hükümetin aldýðý kararlarý tanýmýyoruz..." "Hükümeti kýnýyoruz"... Baþka... Deðiþen ne bir yýl öncesinden... Bir yýl sonrasý da ayný olacak emin olun... Toplumun falýna Ankara baktý bugüne kadar... Falcýdan kurtulmak isteyen olmadýðý için 2012 yýlýnda da falýmýzý okuyacak olan odur... Tatar, "Lüksten kaçýnýn" dedi... Türkiye'nin, bu yýl da ekonomik yönden boðazýmýzý iyice sýkacaðýnýn ilk iþaretidir Tatar'ýn bu sözü diye yorumlarsak, emin olun yanýlmayýz? Ölü bölgede yeni yýl n Her hafta düzenli olarak ara bölgede toplanýp müzikler eþliðinde iki topluma barýþ çaðrýsýnda bulunan Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrum gençler, 2012 yýlýný da "ölü bölge" dedikleri ara bölgede karþýladýlar. Gençler 2012 yýlýna yabancý askerlerin adadan gitmesi temennisiyle girdiler... (Haber ve fotoðraflar Mustafa Erkan)- Kýbrýs'ta yabancý asker istemeyen "Sesinizi duymak istiyoruz, bir ses verin yeter" diyen Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlardan oluþan gençler, Lokmacý Barikatý ile Uzun Yol arasýndaki ara bölgede toplanýp 2012 yýlýný hep birlikte karþýladýlar. Havanýn soðuk, yaðmurlu ve rüzgarlý olmasý gençlerin kararlý duruþuna engel olamadý. Grup bilincini geliþtirerek, daha saðlam ve emin adýmlar atmaya çalýþtýklarýný söyleyen katýlýmcýlar, "Ölü olarak tabir edilen ara bölgeyi yaþam alanýna çevirdik. Bir þeyler deðiþene kadar da biz burada olacaðýz" dediler. Adayý bir bütün haline getirmek, 'Ara bölgeyi iþgal et' etkinlikleriyle mümkün olabileceðine inanan gençler 2012 yýlýný karþýlarken yabancý askerlerin adadan gitmesi temennisinde bulundular. Eylemlerine devam eden gençler, artan bir yoðunlukla kurduklarý çadýrlarda sabahlýyorlar. Kýbrýs'ýn kuzey ve güneyinden gelerek ara bölgede buluþan gençler, çay, kahve içerek ve müzik yaparak kuzey ve güney'e geçenlere mesaj vermeye çalýþýyorlar. Baþlangýç yeri Amerika olan sivil iþgal protestolarýnýn bir benzerini gerçekleþtirmekte olan gençler, "Hem eþitsizliði dayatan sistemi reddediyoruz, hem de ayrýlýðý yaratan düzen ile adadaki farklý insan haklarý ihlallerine karþý bir duruþ sergiliyoruz" dediler. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent 2012 ÇOK DAHA GÜZEL OLACAKMIÞ Ankara'nýn güdümündeki UBP hükümeti, gerek 2011'i deðerlendiren mesajlarýnda, gerekse 2012'ye yönelik mesajlarýnda pembe tablolar çizmeye devam ededursun... Hükümet dýþýndaki tüm çevreler, bunun tam aksini söylüyor. "2011 çok zor bir yýl oldu. Temenni edelim ki 2012 o günleri bize aratmasýn." Hükümet 2011'i baþarýyla kapattýklarýný ve 2012'nin 2011'den daha güzel olacaðý nakaratýný terennüm ederken... Vatandaþlarýn nabzý öyle söylemiyor. Neden? Çünkü akýl var mantýk var. "2012 daha güzel olacak" diyebilmek için, önce 2011'in güzel geçmiþ olmasý lâzým ki daha güzelden bahsedebilesiniz. Oysa 2011, Kýbrýslýtürk toplumunun, hiçbir beklentisine olumlu yanýt bulmadýðý... Ankara'nýn talimatlarýyla hükümetin ortaya koyduðu her icraatýn, toplumun karanlýk geleceðini daha da karartmaktan baþka hiçbir iþe yaramadýðý... Bir zamanlar Ruma karþý verilen toplumsal varoluþ kavgasýnýn, ne yazýk ki bugün Türke karþý verilmekte olduðu bir felaketler dönemi olmuþtur. 2010'u uðurlayýp 2011 yýlýna girerken çizilen, ama bir teki bile gerçekleþmeyen, tam aksine 2010'u aratan pembe tablolar, 2011'i uðurladýðýmýz bugün de 2012 için çiziliyor! Lâfa bakýn da hizaya gelin çok daha güzel olacakmýþ. Ýrsen bey öyle diyor. Sanki 2011'i mamur ettiler... Sanki 2011 güzellikten geçilmedi de 'yi çok daha güzel yapacaklar... Þimdi gelin, 2011'de bize bahþedilen güzelliklere ponoramik bir bakýþ atalým... Bakalým ne "güzellikler" yaþamýþýz farkýna varamadan... Halkýn malý olan kurumlar bir bir satýþa çýkarýldý... -KTHY batýrýldý... Sokaða atýlan çalýþanlarý, 1 yýl boyunca sokakta mücadele verdiler. -Ekonomi dibe vurdu. Toplumun tüm kesimlerinden bittik mahvolduk feryatlarý ayyuka çýktý. -Bileþik Faiz denilen püsküllü bela vatandaþa acýlarýn en acýsýný çektiriyor. -Yýlýn son aylarý, dünyanýn hiçbir yerinde olmayan bir uygulamayla hapse atýlan mazbata maðdurlarý ve ailelerinin feryatlarý ile geçti. -Ülkede suç patlamasý þiddetini artýrdý... Gazeteler kriminal bültenlere döndü. -Toplumumuz, hýrsýzlýktan cinayete, uyuþturucu, tecavüz, sahtekârlýk ve dolandýrýcýlýktan ensest iliþkiye kadar her türlü adi ve insanlýkdýþý suçla tanýþtý. -Uyuþturucu bataklýðý giderek büyüdü, uyuþturucu yaþý ortaokula indi. -Poliste tutuklulara iþkence yapýldýðý, Meclis Araþtýrma Komitesi raporuyla belgelendi. -Çalýþanlarýn kazanýlmýþ haklarý "Göç Yasasý" diye anýlan yeni kamu çalýþanlarý yasasý ile geriye götürüldü. -Asgari ücrete ve çalýþanlarýn maaþlarýna tek kuruþ artýþ yapýlmazken, zamlar ve pahalýlýk korkunç boyutlara ulaþtý. -Elektriðe %36 zam geldi. Tüpgaz liraya, 1 litre yemeklik yað 4 liradan 7 liraya fýrladý. -Ülke kumarhane ve kerhane cumhuriyeti olarak anýlmaya devam etti. -Çevre kirliliðine karþý hiçbir etkili önlem alýnmadý. -Yýllardýr insanýmýzý zehirleyenelektrik santrallerimizin bacalarýna hâlâ bir filtre bile takamadýk. -KKTC'de her gün iki yeni kanser vakasý kaydedildiði ve kanserde dünya 5.'si olduðumuz açýklandý. -Ýnsanlarýmýz kanser ve kalpten telef olurken, tam teþekküllü bir kanser hastanesi ile bir kalp hastanemiz olmadý. Buna karþýlýk her köþeye çifte minareli camiler dikerek, iþimizi Allaha býrakmaya devam ettik. -Ölümlü trafik kazalarýnda dünya rekortmeni olduðumuz 2011'de bize sunulan bir baþka güzellik! -Ya küçük çocuklarýmýzýn beyinlerinin ilâhiyat bölümleri ile zehirlenmeye baþlanmasý az baþarý ve güzellik mi?! -Bütün bu "güzelliklere" raðmen, kimliðine, kültürüne, siyasi iradesine sahip çýkma yolunda eylem yapanm insanlarýmýz, polis zorbalýðý ve terörüyle susturulmaya çalýþýldý! 2011'in "güzelliklerini" anlatmaya sayfalar yetmez. Þimdi 2012'de bütün bunlardan çok daha güzellerini vadediyorlar bize... Sizi bilmem ama ben buna toplumu enayi yerine koymak derim...

5 2 Ocak 2012 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: * Eski KTHY çalýþanlarýndan 60 kiþi, hafta içinde çalýþmaya baþlayacakmýþ. - Vay be Yazýk olacak arkadaþlara Ne güzel rahata alýþmýþlardý, zor gelecek vallahi. * Sigorta affý için tarihler uzatýlmýþ. - Ne yaparsanýz boþuna beyler Sizden af isteyen yok Üste para verirseniz belki uðrarlar. * Ýnce av 8 Ocak'ta baþlýyormuþ. - Kalýnýnda hayýr yok, incesinde ne olacak. * Vatandaþlarýn yüzde 65'i özel araba kullanýyormuþ. - Sebebi var. Hepimiz özeliz ve iþlerimiz de çok özel. Ondandýr. * Sosyal Sigorta emeklileri isyan etmiþ. - Vallahi billahi Ünverdi mahsus yapýyor. Niyeti emeklileri sinirlendirip kalpten yolcu etmek. Ne kadar eksilirse, kârdýr. *Milletvekilleri "beni temsil etmiyorlar" diyen Özersay'a ateþ püskürüyormuþ. - Heh heh heh Boþuna püskürüyorlar.. Ateþ olsalar bile düþtükleri yeri yakmazlar ki Özersay'ýn korkusuz konuþmasý bundan. * KTÖS'ün 2011 sonunda uyguladýðý grev çok baþarýlý geçmiþ. - Benden de Çok çok iyi. Ama keþke bir iþe de yarasa Günler ve grevler güme gidiyor. * Anayasamýzda eþitlik ilkesi varmýþ. - Uuuu Ma vallahi öyle madde var.. Ýnanmam! Görülmüþ, duyulmuþ, yaþanmýþ þey deðil. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI Baþbakan Ýrsen Küçük'ün hasta hasta, maçýn 364. gününde, 13. maaþ köþesinden attýðý süper gol, bence yýlýn golüydü GÜVEN YILI OLSUN! Çok kandýrýldýk. Çok kez çýkmaz sokaklara sokulduk. Yarý yolda elimizin býrakýldýðý çok oldu. Dereden geçerken, sýrtýndan atanlar da oldu bizi.. Çok çaresizlikler Ve çok yalnýzlýklar yaþadýk. Kimse elimizden tutmadý. Öyle bir hale geldik ve getirildik ki, deðil baþkalarýna, kendimize olan güvenimizi bile yitirdik. Yýlýn son günü Saðlýk Bakaný Kaþif, anlamlý bir çaðrýda bulundu: - Doktorlarýmýza ve hastanelerimize güvenin! Ne güzel.! Bam telimize bastý. Tam ihtiyacýmýz olan þey. Güven! Birilerine güvenmek.. Sarýlacak yýlan deðil, tutunacak dal bulmak. Bu halk, dünden hevesli güvenmeye Üstelik sadece doktora deðil.. Politikacýya da Polise de Yargýya da.. Kýsacasý herkese güvenmek istiyor Ama önce devlet uzatmalý elini. Sevecenlikle yaklaþmalý.. Gülümsemeli Gözleri parlamalý Ciddi olmalý ama kaþlarýný çatmamalý. Ýnsanýna deðer verdiðini göstermeli.. Neyse Daha fazlasýný istemeyelim, bu kadarý da yeter! Bugün ülkemiz sahipsiz bostan görünümünde. Mesela Maðusa! Kimdir sorumlu bu kentten? Bilen söylesin. Yollar çukur dolu. Ýnsanlar düþüyor, arabalar düþüyor Yeterli önlemler alýnmamýþ. Eeee.. Yolda yürürken bile, her an baþýma bir kaza gelebilecekse, ben o belediye baþkanýna, o polise, o kaymakama nasýl güvenebilirim? Bu küçük bir örnek. Bir küçücük örnek daha DAÜ giriþindeki çemberin etrafýndaki lambalar günlerdir yanmýyor. Çevre kapkaranlýk Bu olumsuzluklarý yaþayan bir vatandaþ, ilgililerin sorumluluk duygusu ile iþ yaptýðýna inanabilir mi Allah aþkýna Güvenebilir mi? Bu vatandaþýn caný çok yandý. Bu vatandaþ çok süründürüldü. Yalnýzlýk ve çaresizlik içinde çýrpýnýp duruyor ve güvenecek birilerini arýyor. Kaþif'in çaðrýsý çok olumlu. Ama önce devlet uzatmalý elini! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Turizm Bakaný "bütün rekorlarýmýzý kýrdýk" diye övünürken, dünya kaza rekorlarýný ele geçiren Ulaþtýrma Bakaný'ndan "týs" çýkmýyor Bu kadar da mütevazilik olmaz ki be gardaþ!

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun GOLLÝFA GÜNLÜK Kýbrýslý olmadýðý halde kendini "Kýbrýslý" sayanlarý sýnýfta býrakan "spaho-gulicikgancelli" sözcüklerinin kardeþi bir sözcük. Bilmem, þu kadar yýllýk Mesarya, Meserye; Maðusa, Magosa'ya döndü. Tabiri caiz ise, kýrk yýllýk GOLLÝFA'nýn, GOLÝFA imiþ doðrusu! Kibarlaþtýrýyorlar. Akýllarýnca Türkçe'ye yakýnlaþtýrýyorlar. Gollifa tatlý sayýlýr mý sayýlmaz mý? Tuzlu olmadýðý bir gerçek. Yemek sayýlabilir mi? Bence en doðrusu hiçbir sýnýfa girmez. Kýbrýslýnýn, komþu, köylü yakýnlýðý ve diðer insanlarla paylaþýmýný sembolize eder. Kýbrýslýn'ýn yýlbaþý kültürü, yeni yýlý karþýlamasýnýn olmazsa olmazý idi gollifa. Her ev kadýný gollifalýklarýný önceden hazýrlardý. Acý bademini tatlýlaþtýrýr Darbe almamýþ narýný merteðe asar (Herhangi bir vuruðu olan nar, zaman içinde küflenerek bozulur) Buðdayýný, kuru üzümünü ayýrýr Susamýný aðartýr. Susamý aðartma ayrý bir emek ve maharet ister. Gollifa için, "hazýr" denen aðartýlmýþ susam hiç makbul olmazdý. Her kadýn susamýný kendisi aðartýrdý. Tüm malzemeler hazýr. Yýlbaþýndan bir-iki gün önce; genellikle 31 Aralýk'ta gollifalar hazýrlanýr. Önce gollifalýk buðday kaynatýlýp, soðumaya býrakýlýr. Sonra da özenle seçilen diðer malzemeler buðdaya katýlýp karýþtýrýlýr. Bu iþler genellikle hamur tekneleri içinde yapýlýrdý. Maðusa Týp Merkezi'nden yeni yýl eðlencesi KKTC'nin en büyük özel hastahanelerinden olan Maðusa Týp Merkezi geleneksel hale getirdiði yeni yýl eðlencesini yine gerçekleþtirdi. Cennet Taverna'da buluþan doktorlar,hemþireler ve diðer tüm çalýþanlar AYTA ve özel sazlarý eþliðinde bol bol oynayarak yeni yýlý karþýlamaya hazýrlýklý oldular. Gecede en dikkat çekenler Saniye, Nevin, Türkan, Gönül, Ayþe, Florica, Aysel, Damla, Maya, Fezcan ve Keran hanýmlar oldular. Gecede assolist AYTA da mutluydu çünkü "kendimi saðlýk açýsýndan emniyette hissediyorum" dedi. Gollifalar hazýr. Þimdi sýra daðýtýmda Çanak çanak konu komþuya daðýtýlýr. Olmayana deðil sadece. Ýstisnasýz her komþuya. Yapana da yapmayana da. Gelen-geçene de verilir. Kimin kýsmeti varsa alýr. Çoðu zaman, gollifa dolu çanak, komþuya dolu gider Ayni çanak, komþunun gollifasý ile eve dolu gelir. Baklava, sütlübörek ve diðer tatlýlar yaygýn bir þekilde bulunmuyordu Gollifa, herkes için en güzel tatlý sayýlýrdý. Çocuklar, gün boyu veya olduðu müddetçe girer çýkar avuç avuç gollifalarý yerdi. Þimdi sadece nostalji takýlmak için gollifa yapýlýyor evlerde. Bir de Kýbrýslýca'da bir deyime esin kaynaðý oldu. Bizim anlý-þanlý talimatçý yöneticilerimiz, Kýbrýslýrumlarýn mallarýný veya devlet malýný(!) gelene geçene daðýttýlar ya Bu daðýtým yöntemi için, "Gollifa gibi daðýttýlar" deyiminden daha anlamlý ifade içeren tümce kurulamaz. Bizim evde de bu kültürümüz yaþatýlýyor. Susam dýþýnda malzemeler tamam. Susam almak için bir gýda daðýtým merkezine gittik. Aðartýlmamýþ susam istedik. "Beyaz mý?" dedi oradaki bayan. "Hayýr" dedik. "Aðartýlmamýþ susam istiyoruz." diye tekrarladýk. Bu sefer, "Sarý mý, beyaz mý" sorusu ile karþýlaþtýk. "Ne sarý ne beyaz. Aðartýlmamýþ, yani tarladan çýkmýþ hali." Beklemeye geçtik. Bir süre sonra susamýmýz geldi. Ama nasýl? Aðartýlmýþ beyaz susam. Tabii ki istediðimiz deðildi. "KýbrIslýnýn dilinden anlayan bir Kýbrýslý yok mu burada?" dedik. Ses yoktu. Belli ki o kurumda tek bir Kýbrýslý yoktu. Ve biz memleketimizde meramýmýzý anlatamýyorduk. Aðartýlmýþ susam ile aðartýlmamýþ susam ifadeleri basit anlaþmazlýk olarak algýlanmamalý. Kýbrýslýtürklerin düþürüldüðü acýklý durumun, günlük hayata yansýmasýdýr bu örnek. Daha dün Kuzey Kýbrýs'ta sayým yapýldý. Sözde sayýldýk ancak kimsenin kabul etmediði sayý ilan edildi. O hali ile bile Kýbrýslýlar kendi sayýlarýnýn iki katý kadar yerleþiklerin sayý baskýsý altýna sokuldu. Açýklanan 300 bin bir kenara býrakýlýr ve sokaklardaki, iþyerlerindeki gerçek Türkiyelilerin sayýsý deðerlendirilirse, bu sayýnýn en az 4-5 kat olduðu görülür. Bunlarýn dýþýnda KKTC yurttaþý yapýlýp "Yeni Kýbrýslý" sayýlan Ancak Türkiye'de ikamet edip bu sayýma katýlmayanlar da hesaba katýlýrsa, 6-7 kat olduklarýný anlamak güç olmaz. Kýbrýslýtürklerin bu acýnacak tabloda bulunmalarýnýn nedeni, yerli iþbirlikçi politikacý ve partilerin Kýbrýslýtürklerin özgürlüðü ve iradesini GOLLÝFA gibi Ankara'nýn insafýna terketmeleri... Ve bunu kurtuluþ ve özgürlük olarak savunmalarýdýr. (Yeni yýlda saðlýk ve mutluluk dileklerimle. S.A) "TÜRKÝYE 1993 SÜRECÝNE DÖNÜYOR, BU TEHLÝKELÝ BÝR OYUNDUR" Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Irak sýnýrýna yakýn bölgede düzenlediði hava operasyonunda 35 sivil insanýn öldürülmesiyle ilgili tepkiler sürerken, AKP hükümetinin savcýlýklarýn görüntüleri incelemeye aldýðýný açýklamasý kimseyi tatmin etmedi. Hele AKP'li bakanlarýn "operasyon kazasý" þeklindeki ifadeleri yaralara tuz biber ekti. Barýþ ve Demokrasi Partisi Mardin milletvekili Ahmet Türk savcýlýklarýn inceleme baþlatmasýnýn devleti aklamaya yönelik olduðunu söyledi. Türk, sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz bunlarý çok yaþadýk, çok gördük. Bunu sorumlularý bulmak deðil, devleti aklamaya yönelik bir hareket olarak deðerlendiriyoruz." Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'i de eleþtiren Ahmet Türk, "Aslýnda deðil bakanlýk, bu ülkede muhtarlýk yapacak ehliyete sahip deðil" dedi. Türk, AKP'nin pot üstüne pot kýran Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'le ilgili olarak ise, "Aslýnda bu ülkede deðil bakanlýk, muhtarlýk yapacak ehliyete sahip deðil" dedi. Geçmiþ yýllarda yaþanan acýlarý unutmadýklarýný belirten Ahmet Türk, "Türkiye'nin 1993 sürecine döndüðünü görüyoruz. Bu tehlikeli bir oyundur. Bu oyun gerçekten halklarýmýzý mutsuz edecektir" dedi. CEVAP VER ÇAVUÞOÐLU Ýngiltere'den sýnýrdýþý edildikten sonra, bir Ýngiliz vatandaþýyla evlendiði takdirde Ýngiltere'ye yeniden giriþ hakký kazanan bir tek kiþi var mý bu dünyada? Bu sorumuza Nazým Çavuþoðlu yanýt versin! ÝKÝ BAKAN VE FELEK Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif ile Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu Fethullah Gülen cemaatinin davetiyle geçtiðimiz yýl Türkiye'deki 'Türkçe Olimpiyatlarý'na katýlmýþtý... Ýsmet Felek'in adaya giriþ yasaðýný kaldýran da iþte bu ikili oldu! ÖLÜMLÜ TRAFÝK KAZASI YOK Yeni yýla girilirken adeta bir mucize yaþandý bu kez ve ölümlü trafik kazasý olmadý. Hayýrdýr inþallah hayýr... HIRSIZLAR Yeni yýl gecesi millet yeyip içerken hýrsýzlar boþ durmadý ve yine mesai yaptý. Burada en hamarat kesimimiz hýrsýzlardýr herhalde... HER SABAH Bir zamanlar bir gazete baþlýðýnýn altýnda þöyle yazýyordu: "Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr." 'Afrika ile kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! Týrnak... "Bu memleket benim memleketim mi? Bu tertemiz Kýbrýscýðýmýzýn coðrafyasýnda mý iþleniyor bu suçlar? Bu uyuþturucunun ne olduðunu bilmeyen bu minnacýk ülkenin insanlarý mý uyuþturucuya alýþan? Yoksa bir gel-gitler ordusunun son neferleri mi bu belayý memleketin baþýna getiren?" Osman GÜVENÝR (Vatan) "Keþke herkes kendi topraðýnda mutlu ve ýþýltýlý bir hayat sürebilse... Yurdunda deðil ama; yeni yýl mesajlarýna bile sinen kasvetli meselelerden ve eðlenmek için havaya sýkan magandalardan çok uzakta; baþka bir dünyada..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Maaþlar ödendi, haberini yapmak; maaþ ödenmesinin normal bir þey olmamasý halinde gereken bir gazetecilik olgusudur... Hani derler ya, köpeðin insaný deðil, insanýn köpeði ýsýrmasý haberdir... Anlayacaðýnýz, maaþlarýn ödenmesi köpeðin insaný ýsýrmasýdýr. Maaþlarýn ödenip ödenmeyeceðinin belli olmamasý ise insanýn köpeði ýsýrmasý... Dürüst hükümet, maaþ ödemekte zorlanýrsa, yasal olarak gerektiði þekilde ve tarihlerde maaþ ödeyemezse; 'çok baþarýlýyýz' diye açýklama yapmaz..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) Günün Kahramaný ERSAN SANER Yeni yýlýn ilk gününde ilk müjdeyi (!) Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner verdi. Saner, Ercan Havaalaný'nýn yap-iþletdevret modeliyle yýllýðýna özel bir firmaya verileceðini açýkladý, ancak bu firmanýn kime ait olduðunu gizli tuttu. Bu açýklamalarýný Anadolu Ajansý muhabirine yapan Saner Ercan'ýn yeniden dizayn edilmesinin de þart olduðunu söyledi. 152 bin metrekare büyüklüðünde, 8 körüklü, 8 milyon yolcuya hizmet verebilecek; ikinci bir pist de yapýlarak bir kilometre uzunluðunda apronla Ercan dizayn edilecek... Saner yýlýn ilk aylarýnda ihaleye çýkýlacaðýný söylediyse de, bu pazarlýklarýn perde gerisinde þimdiden yapýldýðý söyleniyor. Bu gibi iþleri genellikle 'þansa' býrakmazlar!

7 2 Ocak 2012 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AZ KALDI... (Ýstanbul)- Bugün 2012'nin 2. günü. Biri gitti, yeni yýla kaldý 363 gün Günlerin çok çabuk geçtiðini tekrar yazmama gerek yok sanýrým. Ama belediyelerin bugünden gelecek yýl kutlamalarý için hazýrlýklara baþlamasýnda fayda var, derim! Çünkü zaman çok hýzlý ve geç kalabilirler. Her neyse Dün yýlbaþý olduðu için gazetemiz "Afrika" çýkmadý Çýksaydý ilk günden kutlayacaktým yeni yýlýnýzý Gerçi her Pazar olduðu gibi benim yazým dün yine olmayacaktý, kutlamayý yine Pazartesi yapacaktým ama, olsun. Eksikliði oldu mu, insan hiç kullanmasa bile hisseder. Mesela evdeki "gaççavida" Yoksa eðer sýkýntýya düþersiniz, ya elektrik prizinin vidasý gevþer de sýkamazsam diye Ki gevþer de... Giden 2011'in ardýndan gelecek muhtemelen 2011'den daha kötü olacaðý belli, yeni yýlýnýz þimdiden kutlu olsun Yýlýn son günü birlikte olduðum arkadaþýmla oturmuþ bir yýlda neler yaptýðýmýzý konuþuyorduk. Konu eskilere ve eskilerden yenilere geldi dayandý. Telefon gelmiþ ona birkaç gün önce. Bir bayandý arayan -Sayýn A. B... -Evet -Siz ilkokulu Þehremini'de mi okumuþtunuz? -Evet. -Ben Suzan -Suzan? -Nasýl tanýmam Kýsa saçlý, hafif çilliydiniz Yýllar sonra iki arkadaþ tesadüfen bir yerlerde gördükleri soyadlarý ile birbirlerini bulup görüþmek üzere sözleþtiler. Anlatýrken bir yandan onu dinliyor bir yandan da ilkokuldaki arkadaþlarýmý düþünüyordum. Suzan bizde de vardý. Çilli olmasa da o da kýsa saçlýydý. Þimdi nerede acaba? Hüseyin vardý bir de yýlardýr görmediðim. Adlarýný yazsam Facebook veya Google'a çýkarlar mýydý. Binlerce Suzan, yüzbinlerce Hüseyin çýkacak belki de karþýma. Hangisi olabilir ki? Ben mesela Ýlkokulda Dolgun Safa'ydým Þimdi Dalgýçoðlu. Dolgun yazsalar beni bulabilirler mi? Ne ilkokul çaðýndaki gibiyim, ne de ilkokuldaki soyadýmý taþýyorum. Kuzeye geçiþle deðiþtirilen soyadlarýmýz bile okyanusta kaybolmuþ sandal gibi kaybetti bizleri. Eþi KKTC'li olduðu için uyuþturucu kaçakçýsýna, KKTC'ye tekrardan giriþ izni verdi iþbirlikçiler Ne yapabilirdi ki izin vermekten baþka Tezgahý hazýrlamýþlar Uygulamaya koymuþlar. Ýcraatýný da maþalara yaptýrýyorlar. Neymiþ, eþi KKTC'li Burada sorulmasý gereken birkaç soru daha var Sorulardan birisi, madem eþi KKTC'li, yargýlasýn diye neden verdiniz TC'ye. Madem verdiniz neden aldýnýz geriye Ve gerçek soru Eþi gerçekten nereli? Þimdi diyorlar ki Burasý KKTC Beðensen de, beðenmesen de Kaybolup gitsen de, dirensen de Burasý KKTC ve burasýný eþkiyaya verdik. Burasýna eþkiya yuvasý dersek kýzarlar mý birileri? Ýstesek de, istemesek de Bugün 2012'nin 2. günü. Biri gitti kaldý 363 gün Biraz acele etmek lazým çünkü yeni yýla az kaldý Özel sektöre EL-SEN'den tepki n EL - SEN: ÖZEL SEKTÖRÜN ELEKTRÝK ÜRETÝM MÝKTARININ ARTIRILMASINA SEYÝRCÝ KALMAYACAÐIZ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (EL - SEN), özel sektörün elektrik üretim miktarýnýn artýrýlmasýna seyirci kalmayacaklarýný bildirdi. Baþkan Tuluy Kalyoncu, EL - SEN Yönetim Kurulu adýna yaptýðý yazýlý açýklamada, KIB - TEK'in, özel AKSA AÞ. isimli þirketten garantili alým sistemi altýnda var olan elektrik alým sözleþmesindeki alým miktarýný artýrmaya zorlanmakta olduðunu savundu. "Üye olmayý hedeflediðimiz söylenen Avrupa Birliði'nde garantili alýma dayalý sözleþmeler, haksýz imtiyaz saðlamasý ve rekabeti önleyen özelliði nedeniyle Polonya ve Macaristan'da iptal ettirilmiþ ve devlet tazminat ödemek zorunda kalmýþtýr" diyen Kalyoncu, KKTC'de 2003 yýlýndan beridir uygulanan ve "þimdi de miktarý artýrýlmak istenen" alým garantili elektrik üretim anlaþmasý nedeniyle söz konusu yabancý þirkete haksýz imtiyaz saðlandýðýný ve bu nedenle KIB - TEK'in kendisine ait üretim santrallerinde üretimini düþürmek zorunda býrakýlarak üretim maliyetlerinin kwh baþýna 7-8 Krþ artmasýna neden olduðunu öne sürdü. "Talebimiz açýk ve nettir" diyen Kalyoncu, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "AKSA ile garantili alým sözleþmesini uzatmak ve miktarýný artýrmaya dönük KIB - TEK Yönetim Kurulu kararý iptal edilecek, kamusal alan borçlarý ödenebilecek þekilde taraflarca taksitlendirilecek ve özel kiþi ve kuruluþlardan kurum alacaklarýnýn tahsiline müdahale etmeye son verilecektir. Bunun yaný sýra, KIB - TEK'in toplumun hak ettiði hizmeti daha ucuz ve kaliteli verebilmesini teminen özerkleþtirilmesi çalýþmalarý derhal baþlatýlmalýdýr. Devletin her kademesi, her kurumu ve üst düzey her yetkilisini ýsrarla uyardýk, bilimsel araþtýrmalarla hazýrlanan raporlarla bilgilendirdik. Her þeyi basýn mensuplarý ve halkýmýzýn gözleri önünde yaptýk. Kendilerini bir kez de aleni olarak uyarýyoruz. Biz grev yapmak istemiyoruz. Ancak bize baþka çare býrakýlmazsa grev dâhil meþru her yolu kullanacak ve toplumsal varlýðýmýza sahip çýkacaðýz." Maðusa körfezinde yeni yýl coþkusu- ÝSMET EZEL - Maðusa Haber Ajansý : Marinero'daki yeni yýl kutlamasýna katýlanlar yaðmur,deniz ve dalga manzaralý ortamda yeni yýla girdiler. Geceye katýlanlar Ýsmail Kýzýlþahin müzikleri ve EZGÝ ile SEDEN'e þarkýlarýyla coþtular. Kadehler saðlýk,mutluluk, güzellik, huzur dolu bol kazançlý bir yeni yýl için kalktý. Yeni yýla girilirken ölümlü trafik kazasý olmamasý sevindirdi KKTC, yeni yýlý huzur içinde ve coþkuyla karþýladý. Yeni yýlý yaðmurla karþýlayan KKTC'de kimi vatandaþlar evlerinde, kimileri de eðlence mekanlarýnýn düzenlediði özel eðlencelerle yeni yýla girdi. Yaðýþlar nedeniyle bazý belediyelerin düzenlediði sokak eðlenceleri iptal edildi. Polis, yeni yýla girilirken, birkaç EGEMEN BAÐIÞ: 2012 zor bir yýl olacak Egemen Baðýþ, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde 2011 yýlýnda yaþanan geliþmeleri ve 2012'den beklentileri Anadolu Ajansý'na deðerlendirdi. Baðýþ, üyelik müzakereleri açýsýndan 2011 yýlýnýn kolay geçmediðini, ama Fransa'daki cumhurbaþkanlýðý seçim süreci ve Güney Kýbrýs Rum yönetiminin AB dönem baþkanlýðýný yürütecek olmasý dolayýsýyla 2012'nin de 2011'i aratabilecek kadar zorluklar barýndýran bir yýl olacaðýný söyledi. Temmuz baþýnda takvim gereði, Güney Kýbrýs'ýn dönem baþkanlýðýnýn söz konusu olduðunu kaydeden Baðýþ, "Maalesef yarým bir devletin üstleneceði bir devlet statüsünde bir dönem baþkanlýðý ile karþý karþýya kalacaðýz. Biliyorsunuz hýrsýzlýk olayý ve küçük çapta trafik kazasý dýþýnda herhangi ciddi bir olay yaþanmadýðýný bildirdi. Ülkede ölümlü trafik kazasý meydana gelmemesi ise sevindirdi. Merkezi Cezaevi'ndeki mahkum ve tutuklular, bugün saatleri arasýnda yakýnlarýyla açýk görüþ yapabilecek. Açýk görüþte mahkum ve tutuklulara yiyecek kabul edilecek. aslýnda Kýbrýs adasý AB'ye üye oldu. Ama Türk tarafýnda, yani KKTC topraklarýnda AB müktesebatýnýn geçerli olmadýðý, askýda olduðu ilan edildi. Bizim arzumuz, gönlümüzden geçen aslýnda Temmuz'a kadar Kýbrýs'ta iki tarafýn eþit bir þekilde temsil edilebileceði bir ortak devletin kurulmasý ve o ortak devletin dönem baþkanlýðýný üstlenmesi, ama bunun gerçekleþmemesi durumunda bir yarým devletin dönem baþkanlýðýyla karþý karþýya kalacaðýz. O da Türkiye'nin AB sürecinde birtakým engeller ortaya çýkaracaktýr" dedi. Bakan Baðýþ, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde 2011 yýlýnda yaþanan geliþmeleri ve 2012'den beklentileri Anadolu Ajansý'na deðerlendirdi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BU SÝGORTALAR 80 MÝLYONU KALDIRMAZ... Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Bir vatandaþ olarak þikayetçiyim. Benim þikayetçi olduðum konu, sigortalarýn neden battýðýnýn sadece bir yönünü oluþturmaktadýr. Sosyal Sigorta Dairesi'ne yatýrýmlarýmý bir tamam yapmaktayým. Geçenlerde daireye gittiðimde birilerinin beklediðini gördüm. Ýþimi yapacaðýmdan ve benden önce oraya geldiklerini gördüðümden sýranýn onlara geldiðini söyledim... Onlarýn iþleri baþkaymýþ dediler ve sýrayý bana verdiler. Ben de iþimi yaptým, ancak arkamda duruyorlar ve konuþuyorlardý. Ýþim bittikten sonra 'Sizin iþiniz zor anlaþýlan' dedim... 'Öyle' dediler ve dertlerini anlattýlar... Dertleri þu... Yýllardýr burada yaþamaktaymýþlar... Ancak vatandaþ falan deðillermiþ... Sosyal Sigorta, Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarýný bir tamam yapýyorlarmýþ... Çalýþma izinliymiþler... Bir kere cezaya düþmüþler ancak onu da parasýný ödeyerek kapatmýþlar... Cezadan kurtulmuþlar. 'Biz burada çalýþýp çabalýyoruz... Benim bir oðlum Ýstanbul'da okumakta, bir tanesi de çalýþmaktadýr. Sorunlarla karþýlaþmaktadýrlar. Madem ki burada gereken yatýrýmý yapmaktayýz, orada okuyan ve çalýþan çocuklarýmýz da bundan faydalanmalýdýrlar... Eþ ve çocuklarýn faydalanma haklarý vardýr. Geçen gün geldiðimizde müdüre soracaklarýný söylediler. Hala sormadýlar. Onlarý bekliyoruz... Buradaki memurlar iþ yapmazlar. Bugün git yarýn gel, bizleri uðraþtýrýyorlar... Þimdi o memur müdüre durumu sormaya gitti... Müdür bakalým ne diyecek?' Bu durumun sosyal sigortalarý daha zor duruma sokacaðýný onlara söylediðimde bana verdikleri cevap, 'Paramýzý yatýrýmýmýzý yapýyoruz, faydalanmak da hakkýmýzdýr' dediler... Bu Sosyal Sigortalar bize yeter de artar bile... Ama burada çalýþmak için müracaat eden Türkiyelilerin sosyal sigortalara yaptýklarý yatýrýmlarýnýn karþýlýðýný hizmet olarak kendileri veya eþ ve çocuklarý için de almaya baþlarlarsa, ki söylediklerine göre öyleymiþ, iþte batmanýn bir sebebidir bu, veya batacak olmasýnýn bin kiþilik bir nüfus için düzenlenen bu dairenin 80 milyona da hizmet vermesi mümkün mü? Beni sakýn kimse ýrkçýlýkla suçlamasýn... Þimdi bir de Türkiye'deki eþ veya çocuklarýnýn okul, saðlýk veya baþka bir sorunlarýný KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi karþýlamaya kalkarsa yandý gülüm keten helva! Bunlarý anlattýðýmda Türkiyeli kardeþlerimiz kýzdýlar, küfür etmediler ama etmekten beter ettiler. Belki kendi açýlarýndan haklarý vardýr. Ancak sanýrým ki Ýngiltere'de bile böyle bir olay meydana gelmez. Türkiyeli bir kiþi Ýngiltere'de sigortalý olarak çalýþýrsa, Türkiye'deki eþ ve çocuklarý, yakýnlarý ondan faydalanma hakkýna sahip midirler?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR (S)ÖZDE YENÝ YIL Bizim Mandra Mandra yönetimi 2011'e girerken yaptýðý, ancak bir tekini bile gerçekleþtirmediði dilek, temenni ve vaatleri þimdi aynen 2012 yýlý için de yaparak halka sahte umut pompalamaya devam eder. Bu nakaratý dudak bükerek karþýlayan vatandaþlar, bunun halký enayi yerine koymaktan baþka birþey olmadýðýný belirtirken, sokaktaki adam, "Biz bu filmi görmüþtük" diyerek imalý imalý söylenir.

8 8 2 Ocak 2012 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Nafile aflar Muhaceret affýnýn geçtiðimiz ay beþincisi yasalaþtý. Yapýlan onca görsel ve yazýlý propagandaya, bizzat Ýçiþleri Bakanýnýn kaçaklarýn yoðun olduðu bölgelere giderek onlarý aftan yararlanmaya davet etmesine raðmen, bugüne kadar aftan yararlanmak için baþvuruda bulunanlarýn sayýsý tam bir hayal kýrýklýðý oldu. Týpký geçmiþ aflarda olduðu gibi. Muhaceret affýndan önce önce bilmem kaçýncýsý geçirilen sosyal sigorta affýnda da umulan netice alýnamadýðý için, 30 Kasým'da dolan af süresi 31 Ocak 2012 tarihine kadar uzatýldý. Sanki de sigorta affýndan yararlanmak isteyenler ilgili daire þübelerinde uzun kuyruklar oluþturmuþ da yaþanan izdihamdan dolayý süre sonuna kadar aftan yararlanamamýþlar gibi süre uzatýldý. Halbuki gerçek tam tersi. Aynen muhaceret affýnda olduðu gibi sigorta affýndan da yararlanmak isteyenlerin sayýsý hayal kýrýklýðý yarattýðý için süre uzatýldý. Belki yalvar yakar birkaç kiþi daha aftan yararlanmak ister ümidi ile süre uzatýldý. Bugüne kadar onlarca yapýlan bu tip nafile aflardan yararlananlar, beklentilerin çok çok altýnda olmasýna raðmen, yine de benzer aflar sürekli olarak gündeme getirildi. Bu yüzden de sosyal sigortalar kurumu bu aflardan zarar görürken, dürüst vatandaþlar da cezalandýrýlmýþ oldular. Ayni þekilde yanýnda kaçak iþçi çalýþtýrmayan iþverenler de, kaçak iþçi çalýþtýran iþverenlere sürekli af getirilmesinden ve dürüstlüklerinden ötürü sürekli maðdur edildiler. Baþarýsýzlýklarý þimdiden tescillenmiþ bulunan Muhaceret Af Yasasý ile Sosyal Sigortalar Af Yasasýndan sonra hükümet ne yapacaktýr? Bu konulardaki yasalarýn gereklerini yerine getirip, etkin bir kontroldan sonra yakalanan tüm kaçaklarý sýnýr dýþý edecek mi? Kaçaklarý barýndýran ve yanýnda çalýþtýranlara da yasalarýmýzda öngörülen en yüksek cezalar uygulanacak mý? Ayni þekilde çýkarýlan onca Sosyal Sigorta Affýna raðmen bu aflardan yararlanmayan iþverenler ve belediyeler de cezalandýrýlacaklar mý? Örneðin yýllardýr çalýþanlarýnýn sosyal sigorta primlerini yatýrmayan ve çýkarýlan onca affa raðmen aftan faydalanýp çalýþanlarýnýn primlerini yatýrmamakta ýsrarcý olan Lefke Belediye Baþkaný görevden alýnacak mý? Yoksa ayni hamam ayni tas eskisi gibi devam mý edilecek? Öyle olacaksa bunca affa ne gerek vardý? Bu þekilde davranýlacaksa zaten indýrýcýlýðýný yitirmiþ olan bu hükümete, bundan sonra kendi yandaþlarý bile inanmayacak ve güvenmeyecektir. ERCAN DA ÖZELE DEVREDÝLÝYOR n SANER: ''ERCAN HAVAALANI'NIN YAP-ÝÞLET DEVRET MODELÝYLE YILLIÐINA ÖZEL BÝR FÝRMAYA VERÝLMESÝ PLANLANIYOR'' Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Ercan Havaalaný'nýn yap-iþlet-devret modeliyle yýllýðýna özel bir firmaya verileceðini, yeni yýlýn ilk aylarýnda bu yönde ihaleye çýkýlacaðýný bildirdi. Yenilenecek Ercan Havaalaný'nýn ön projesini Anadolu Ajansý ile paylaþan Saner, artan yolcu kapasitesi ve KKTC'nin giderek güçlenen konumu dolayýsýyla Ercan Havaalaný'nýn yeniden dizayn edilmesinin þart olduðunu söyledi. Saner, AA muhabiri Züleyha Karaman'a yaptýðý açýklamada, Ercan Havaalaný'nýn 1 milyon yolcu kapasitesinde yapýldýðýný, inþaatlarla 2 milyon kapasiteye çýkarýldýðýný, geçen süre içinde Ercan'dan KKTC'ye giriþ çýkýþ yapan yolcu sayýsýnýn 2 milyona yaklaþtýðýný, mevcut kapasitenin, artan yolculara hizmet vermede bazý aksamalara yol açtýðýný belirtti. Aksaklýklarýn giderilmesi için bazý çalýþmalar yapýldýðýný, ancak bu çalýþmalarýn artan yolcu trafiðinde yetersiz kalacaðýný ifade eden Saner, Ercan Havaalaný'nýn, hem KKTC'nin konumunun giderek güçlenmesi ve dünyadaki uluslararasý havaalaný konumuna gelmesi hem de uluslararasý havaalanlarýnda bulunan her türlü hizmetlerin sunulabilmesi için yeniden dizayn edilmesinin þart olduðunu vurguladý. 152 bin metrekare büyüklüðünde, 8 körüklü, 8 milyon yolcuya hizmet verebilecek; ikinci bir pist de yapýlarak, bir kilometre uzunluðunda apronla yeni Ercan'ýn dizayn edileceðini anlatan Saner, ''Ýþletme hakký devri þeklinde, yap-iþlet-devret modeliyle özel bir firmaya yýllýðýna verilmesi tarafýmýzdan planlanmaktadýr'' dedi. Saner, ihale çalýþmasýnýn son noktaya geldiðini yeni yýlýn ilk aylarýnda ihaleye çýkýlacaðýný bildirerek, Ercan'ýn ülkenin adýna yakýþýr, en iyi hizmet verecek bir havaalaný olacaðýný kaydetti. Ekim ayýnda, TC Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binalý Yýldýrým'la, Ercan Havalaný'nda görüþ koþullarýnýn uygun olmadýðý durumlarda, uçaklarýn rahatlýkla iniþ kalkýþ yapacaðý aletli iniþ sisteminin temelini attýklarýný anýmsatan Saner, 3 milyon TL'lik bu yatýrýmla Ercan'ýn altyapýsýnýn güçlendirildiðini, Haziran 2012'de teslim edilmesi hedeflenen projeyi, müteahhidin Nisan 2012'de teslim etmeyi taahhüt ettiðini belirtti. ''DÜNYA STANDARTLARINDA BÝR HAVAALANI OLACAK'' Ercan'ýn dünya standartlarýnda bir havaalaný olacaðýný belirten Saner, Kýbrýs Rum yönetimine, hava sahasýnýn ortak kontrolü için Ercan'daki smart binasýný birlikte kullanma önerisini de yineledi. Ýnsanlýk adýna Rum tarafýna tüm kapýlarýnýn açýk olduðunu ifade eden Saner, talep olmasý halinde, elektrikte olduðu gibi, hava sahasýnýn kontrolü ve kýyý emniyeti konusunda da tüm imkanlarý Rumlarla paylaþmaya hazýr olduklarýný söyledi. KARAYOLLARINDAKÝ GELÝÞME Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin 1,5 yýl önce göreve geldiðinde, ülkede 124 kilometre karayolu olduðunu, son 1,5 yýlda 26 kilometre yol yapýldýðýný, 3 kilometrelik yolun da altyapýsýnýn tamamladýðýný belirten Saner, tüm bu çalýþmalarýn Türkiye'nin katkýlarýyla yapýldýðýnýn altýný çizdi. Gazimaðusa-Ýskele, Dörtyol-Geçitkale, Girne- Alsancak ile Girne'yi Karpaz bölgesine baðlayan Kuzey Sahil Yolu'nun yapýldýðýný anlatan Saner, yeni yollar yapýlýrken, kalite, standart ve konforun da arttýðýný, mevcut yollarýn iyileþtirildiðini kaydetti. Saner, yollarda emniyet tedbirlerinin artýrýlmasýna da önem verildiðini, 2011'de ilk kez Girne-Lefkoþa yolunun ýþýklandýrýldýðýný, ardýndan da Girne-Alsancak ve Gazimaðusa- Ýskele yolunun aydýnlatýldýðýný, 2011'de toplamda 40,6 kilometre yolun aydýnlatýldýðýný ve ilk kez New Jersey korkuluklarýný getirdiklerini anlattý. YOLLARDA KALÝTE VE KONFOR Yapýlan yeni yollarýn, özellikle de Kuzey Sahil Yolu'nun, ülkenin lokomotif sektörü olan turizm ve Girne'nin Karpaz'a baðlanmasý açýsýndan mihenk taþý olduðunu ifade eden Saner, daha önce Girne'den Karpaz'a, Lefkoþa ve Gazimaðusa üzerinden 2,5 saatte gidildiðini, þimdi ise Girne'den doðrudan Karpaz bölgesine azami 1 saat 10 dakikada ulaþýldýðýný söyledi. Saner, ''Burada hem kaliteyi artýrýyorsunuz, hem konforu otomatikman geliþtiriyorsunuz'' dedi. 2012'de de yaklaþýk 35 kilometre bölünmüþ yol yapýlmasýnýn planlandýðýna iþaret eden Saner, Lefkoþa-Güzelyurt yolunda 23 kilometrelik parkurun aydýnlatýlacaðýný ve bazý yollara New Jersey korkuluk döþeneceðini kaydetti. 2011'de bütçede öngörülenin 3,5 katý, yani 35 milyon liralýk iþ yapýldýðýný anlatan Saner, bu konuda, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi ile Büyükelçilik Yardým Heyeti uzmanlarýnýn kendilerine büyük destek verdiðini belirterek, desteðe teþekkür etti. Bu yatýrýmlarýn gerçekleþmesinin kolay olmadýðýný, Türkiye'nin katkýlarýnýn büyük olduðunu kaydeden Saner, karayollarýnda son 1 yýlda 40 kilometrelik yolun aydýnlatýldýðýný, toplamda 80 kilometre aydýnlanmýþ yol olduðunu söyledi. Saner, ''Anavatanýmýzýn katkýlarý olmasa bizim bu kadar çalýþmayý bir anda ve bir arada baþarmamýz mümkün olamazdý'' dedi. AYNA Musa Özmusaoðlu HOÞGELDÝN 2012 Evet sevgili okurlar, Bir söz vardýr. Yorgan gitti, kavga bitti, derler. Yasa geçti, hangi yasa, Sigortalar ve Ýhtiyat Sandýðý Yasasý geçti. Kavga bitti mi acaba? Kesin deðil... Kesin olan þu ki, yasa geçti, maaþlar hatta 13. maaþlar bile geldi. Maliye Bakaný'mýzýn bu kadar sýkýntý çekmesine deðdi mi? -Geçirt yasayý, kap parayý. Ne kadar kolay deðil mi? Her ay bir yasa! Peki bu iþin sonu nereye varacak? TC'nin istediði tüm yasalarýn geçirildiðini, hatta Anayasa'nýn bile bu iþbirlikçi UBP hükümeti tarafýndan deðiþtirildiðini farzedelim. Sonra? Geçirilecek yasa kalmayýnca ne olacak? -O zamana kadar Allah Kerim mi, diyorsunuz? Yoksa TC tüm isteklerini elde ettikten sonra irademizi elimize mi verecek? -Alýn bununla þimdilik idare-i maslahat yapýn, daha sonra yine bir durum deðerlendirmesi yaparýz, mý diyecek? TC'nin bu cömertliði kartþýsýnda bizim hazýr yeyiciliðimiz, nankörlüðümüz, tembelliðimiz baþýmýza kakýlmayacak mý? Bir daha "besleme" olduðumuz yüzümüze vurulmayacak mý? Tüm bu sorulara ve benzerlerine doðru yanýt alabilmek için ünlü astrolog Abdullah Bin Abdurrazak'a sorduk!.. Sayýn Abdurrazak çok umutlu konuþtu: -Evet, her ay bir yasa, her ay bol para, dedi. Baþa kakma yok, "besleme" deme yok! Uslu yavru olursanýz, ödül çok, dedi. Herkes ayaðýný yorganýna göre uzatacak, yorgan küçülse bile bu kuralýn dýþýna çýkýlmayacak. Biraz büzülme, kývrýlma olabilir. Yalakalýk serbest, dik baþlýlýk yasak, dedi. Astroloðumuzun verdiði bilgilere göre, "2012'de az kazananlar daha az kazanacak. Vergi yükü bir yük olmayacak. Az kazanandan vergi alýnmayacak... Çok kazanandan da alýnmayacak. Turizmde 2012'de olduðu gibi patlama olacak. Ama öyle bir patlama olacak ki, turizm tesisleri yerle bir olacak! Esnaf bu patlamadan dolayý satýþ rekorlarý kýrarak köþe olacak, bu nedenle kepenk indirecek! Sendikalar eylem yapmayacak. Çünkü eylem yapmak için herhangi bir neden olmayacak. Kamu küçülecek, herkes özele koþacak! Torpille iþe alma alýþkanlýðýndan vazgeçilecek! Ýktidar milletvekilleri kýzlarýný, damatlarýný, kardeþlerini, yeðenlerini iþe sokmak veya terfi ettirmek için çaba harcamayacak. Bazu gücüne ilaveten iman gücüne de önem verilecek. Bu cümleden olmak üzere daha çok ilahiyat okullarý, daha çok cami, hatta tekke ve medreseler açýlacak. Polis sivile baðlanacak ve tutuklulara iþkence yapýlmayacak! Ýþkence yapýlacaksa 'makata cop sokma' yasaklanacak! Ýþsizlik tarihe karýþacak! Kumar, fuhuþ, hýrsýzlýk, çek sahtekarlýðý, ýrza tecavüz tavan yapacak. Bunlara baðlý olarak yeni yeni cezaevleri inþa edilecek. Kimlikle giriþlere aralýksýz devam edilecek. Giren bir daha çýkmayacak ve hepsi de vatandaþ yapýlacak. Olasý bir anlaþmada Federal Cumhuriyet'in yurttaþý olarak AB kimliðine sahip olacak. Türk Lirasý döviz karþýsýnda deðer kazanacak, yaþam düzeyi artarak gayrý safi milli hasýlamýz yirmibeþ bin dolara çýkacak! Maðusa'da açýlacak petrol kuyusundan laðým suyu deðil, gaz ve petrol fýþkýracak. 2012'de mutlaka barýþ olacak. Ama Rum komþularýmýzýn istediði türden deðil, 'ayrý devlet' temelinde konfederasyon þeklinde olacak ve bu anlaþmayý tüm dünya tanýyacak! KKTC Meclisi'nde vekillerin dokunulmazlýðý gerçek bir dokunulmazlýk haline gelecek, vekiller fikirlerini özgürce, halkýn problemlerini kolayca dile getirebilecek, öyle 'kalça darbeleri'yle konuþmacýlar kürsüden indirilmeyecek. Tüm bunlar 2012'ye sýðmazsa 2013 veya 2014, hatta daha ileri tarihlere taþýnabilecek..." Nasýl beðendiniz mi? Teþekkürler Sayýn Abdurrazak, teþekkürler. Yüreðimize su serptin... Artýk 2012'ye güvenle bakabiliriz. Hade sevgili KKTC'liler 2012'ye girerken "yeyin, için, doyunca, týksýrýnca, çatlayýncaya kadar yeyin!" Marazi bir toplum olmanýn zamaný deðil! Mutlu yýllar... Mutlu yýllar!! Not: 31 Aralýk 2011 için yazdým. Ama kýsmet bugüneymiþ...

9 2 Ocak 2012 Pazartesi Tünel ALINTI KÜRT KARDEÞLERÝMDEN ÖZÜR DÝLÝYORUM Uludere Katliamý'ndan sorumlu olanlar cezalandýrýlmazsa, özür beyaný ve tazminat yoluna girilmezse, o acýlý ailelerin matemine ortak olunmazsa istediðimiz kadar "kardeþiz" diyelim Kürtler kendi acýsýný görmeyen bir devlet aygýtý, medyasý ve katliama bahane arayan kamuoyundan ötesini görmeyecekler. "Türklere göbekten baðlý deðiliz" diyen Murat Karayýlan'a, "Kürtler özerklikle yetinmeyecek" diyen Leyla Zana'ya boþuna kýzmayýn. Otuz beþ gencin kanýna girmek bir saat aldýysa, sorumlularý cezalandýrmak da aylar sürmemelidir. Ben, Türk bir aileye mensup, eli kalem tutan Müslüman bir kadýn olarak, kendi adýma tüm yaþananlardan ötürü, yapabildiklerimin sýnýrlýlýðýndan ötürü baþta cenazesi olan aileler olmak üzere tüm Kürt kardeþlerimden özür diliyorum. Yasýnýz yasýmýzdýr. Unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz. Hilal KAPLAN (Yeni Þafak) DÝPNOT Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler örgütünün araþtýrmasýna göre 2011'de dünyada 1044 gazeteci tutuklandý, 1959 gazeteci saldýrýya uðradý. YALAN DA OLSA SÖYLE HOÞLARINA GÝDÝYOR ARÞÝV Tarih 27 Kasým Gazetemizi ziyaret eden Hasan Taçoy'a neden bakanlýk görevinden alýndýðýný sorduk. Taçoy, Küçük'ün kendisine 'ismin yoruldu' dediðini söyledi. Küçük ise yaptýðý açýklamada, Taçoy hakkýnda yapýlan suçlama ve spekülasyonlarýn etkili olduðunu söyledi... Gözden kaçmayanlar... "AFRÝKA"YI KURÞUNLAMIÞLAR, KÝME NE? Kaðýttan bir hükümetin kaðýttan iktidarýndan, kaðýttan bir muhalefetin kaðýttan mücadelesinden söz ediyorlar. Þunun altýný çiziyorlar, bunun altýný çiziyorlar, kem-küm ediyorlar ama bir türlü dilleri varmýyor söylemeye yýlýnýn en büyük olayý neydi? Neydi en önemli haber? Herkesi hop oturtup hop kaldýrtmasý gereken can yakýcý haber neydi? Madem "Afrika" gazetesinin iki kere kurþunlanmasý deðildi, madem ölü yoksa kurþun size výz gelir söyleyin o halde, neydi 2011'in en önemli olayý? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hristofyas Türkiye'nin büyük diken ve açýk yara olduðunu çok iyi biliyor." Simerini gazetesi VÝRGÜL ÖLENLER KÜRT DEÐÝL, TÜRK OLSAYDI Þýrnak Uludere'de 35 kiþinin ölümüne TC devleti de, Türk medyasý da yeterli ilgiyi göstermedi. Ölenler Kürt deðil, Türk olsaydý Eðer öldüren TSK deðil de, PKK olsaydý. O zaman görecektik tepkinin nasýl olduðunu. Tayyip Erdoðan dahil hükümet yetkilileri yarým aðýzla üzüldüklerini söylemeyecekler, devleti aklamaya çalýþmayacaklardý. Eðer ölenler Türk olsaydý, "istihbarat hatasý, operasyon kazasý" demeyeceklerdi. Ölülerine bile eþit davranamayan bir devlet "tarihsel bir hata" deðilse, nedir? "Umutsuz olmak için nedenimiz yoktur, her gün yeniden umuda uyanacak, bu topraklarda yaþamanýn mutluluðu ile mücadeleye devam edeceðiz." Asým AKANSOY (CTP-BG Genel Sekreteri) Hep þikayet ediyoruz, ama aslýnda özgürlük alaný geniþ. Hep yakýnýyoruz ama, düþünce ve ifade özgürlüðünün sýnýrlarý hiç de dar sayýlmaz. Kürtlere özgürlük mücadelelerine son vermeyi salýk vermekte sonuna kadar özgürüz, istedikleri deðil verilen haklar ile yetinmelerini öðütlemekte sonuna kadar özgürüz, onlarý kimin temsil ettiðini, kimin etmediðini tayin etmekte özgürüz, kime ve neye, ne kadar mesafe koymalarý gerektiðini telkin etmekte özgürüz. Nitekim bir çok meslektaþýmýz, aydýnlarýmýz bu özgürlükleri sonuna kadar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... kullanýyorlar. Bu özgürlükleri kullananlarýmýz, sonuna kadar özgür. Özgürlük talep etmeyen Kürtler de sonuna kadar özgür, bir büyük tutsaklýða boyun eðdikten sonra kimse dört duvar arasýna tutsak edilmiyor. Dört duvar arasýnda tutsak edilmemenin bedeli, gökkubbe altýnda tutsaklýða razý olmak. Bu bedeli ödemeyi göze alanlar sonuna kadar özgür. Sadece Kürtler deðil, bu ülkede yaþayan hepimiz, bu bedeli göze aldýðýmýz ölçüde özgürüz. Asýl üzerine düþünmemiz gereken bu. Nasýlsa, birçoklarý için, 'onurlu yaþam', modasý geçmiþ, Memleketimden manzaralar "Dört duvar arasýnda özgürlük, gökkubbe altýnda tutsaklýk" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu tarihin derinliklerinde kalmýþ ve dahasý boþ bir hayal, 'bir halkýn özgürleþmesi' bayat hikaye. Türkiye'nin demokratlarýnýn çoðu kendi deneyimlerinden biliyorlar; solculuk adýna, boþ hayal peþinde geçen yýllarýnýn acýsý hala içlerinde. Aslýnda iyi niyetliler, teslim olmanýn ganimetlerinin 'kýymetini' biliyorlar, 'aptallýðý býrakýn siz de bizim gibi yapýn!' diye öðüt vermeleri iyi niyetlerinden. Bir büyük tutsaklýðýn utandýrmadýðý, bayaðýlýðýnýn nimet sanýldýðý bir hayatýn içinden bakanlar için Kürtlerin peþinde koþtuklarý anlamsýz þeyler. Ýktidarlar sadece sindirmeye çalýþýyor, diðerleri ise özgürlük adýna, bir büyük tutsaklýða ikna etmeye. Özgürlük mücadelesi veren Kürtlerin bu denli yalnýz kalmasýnýn nedeni bu. Herkes 'basýn özgürlüðü'nden, 'düþünce ve ifade özgürlüðü'nden yana, ama tüm bunlar bir büyük özgürlük mücadelesi için fazla bir þey ifade etmediði ölçüde. Farkýnda deðiller, aslýnda özgürlük alaný sahiden geniþ, bir büyük tutsaklýða ikna olmayanlar sonuna kadar özgür. Gökkubbe altýnda tutsaklýðý reddedenler, reddedebilenler, özgür. Tutsaklýklarý sadece dört duvarla sýnýrlý olanlar, akýllarý, gönülleri, yaþamlarý, haysiyetleri, kiþilikleri tutsak alýnmýþ olanlardan çok daha özgür. Böylesi bir özgürlüðü kimse kimsenin elinden alamaz. Demokrat, aydýn denilen bizlere düþen ise sadece, özgürlüklerine sahip çýkanlarýn yanýnda yer alýp kendimizi özgürleþtirmek. Bir büyük tutsaklýða, baþkalarý bir yana, önce kendi adýmýza ve gücümüz yettiði ölçüde karþý çýkmak. Özgürlüðü, dört duvar arasýndan gökkubbe altýndaki her yere taþýyýp, hep birlikte yaþamayý mümkün kýlmanýn ilk adýmý bu. (NURAY MERT-1/ 01/2012/Özgür Gündem)

10 10 2 Ocak 2012 Pazartesi GÜNEYDEN... RUM BÝLÝM ADAMLARININ ARAÞTIRMASI NASA'NIN WEB SÝTESÝNDE Güney Kýbrýs'ta çeþitli üniversiteler ve bilimsel kurumlarda çalýþan Rum bilim adamalarýnýn hazýrlamýþ olduðu bir araþtýrmanýn, NASA'nýn web sayfasýnda yer aldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, söz konusu araþtýrmanýn, tarým projeleri için uydu teknikleriyle ilgili olduðunu yazdý. Gazete, araþtýrmaya imza atanlarýn ismine de yer verirken, bu kiþilerin; "araþtýrmanýn, NASA'nýn web sayfasýnda yer almasýnýn, Güney Kýbrýs'ýn araþtýrma kurumlarýnýn yüksek kalitesini gösterdiði" yorumunda bulunduklarýný belirtti. Habere göre sözkonusu araþtýrma; Rum Teknoloji Üniversitesi'ne baðlý Ýnþaat ve Geo - informatik Mühendisliði ile Tarýmsal Araþtýrmalar Enstitüsü'nün iþbirliðiyle ortaya çýktý. SODAY yeni yýla girerken muhtaç çocuklarý sevindirdi KKTC Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY) yeni yýl dolayýsý ile gerçekleþtirdiði '' Noel Baba Bizim Eve Ne Zaman Gelecek '' projesi kapsamýnda yardýma muhtaç ailelerimizin çocuklarýndan oluþan 100 minik yüreðin yeni yýl heyecanýný ihtiyaçlarýný gidererek karþýladý. Çocuklara güzel bir yeni yýl baþlangýcý saðlayacak etkinlik öncesinde öðle saatlerinde Çaðlayan 'da bulunan Dernek Merkez Binasýnda düzenlenen eðlencede, çocuklar ve aileleri için noel anne eþliðinde yapýlan ikramlarla birlikte hediyeler daðýtýlýp yardýma muhtaç çocuklarýmýzýn yüzleri boyandý. Akþam saatlerinde de Taþkýnköy - Metropol Caddesin'de de yine Noel Baba ve Noel Anne eþliðinde yeni yýl heyecaný taþýyan çocuklarýmýza da hediye ve balon daðýtýldý. SODAY Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yöntem yaptýðý açýklamada "Derneðin amaçlarý doðrultusunda yardýma muhtaç aile ve çocuklarla beraber etkinliðin düzenlendiði Çaðlayan'da bulunan Dernek Merkez Binasýna katýlan 100 kadar minik yüreðe ve Metropol Caddesin'de ulaþýlan birçok çocuðu mutlu etmemizde desteðini esirgemeyen tüm yardýmsever vatandaþ ve firmalarýmýza teþekkür ederek bu vesile ile tüm halkýmýzýn yeni yýlýný kutlar, huzur, saðlýk ve mutluluk içerisinde kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, paylaþýmlarýmýzýn daimi olduðu, mutlu, umutlu, sevgi dolu bir yýl geçirmelerini temenni ederim.'' dedi. Maðusa da iddialý bir diyetisyen kliniði daha açýldý Haliç Üniversitesi Mezunu genç ve dinamik Diyetisyen Gökçe Mohaç, yeni diyet menüleri ve plates ile herkesi gençleþtirmek için iddialý. Maxuvibe Aleti sayesinde herkesi forma sokabileceðini söyleyen Gökçe Mohaç a göre bu mucize alet ile vücuttaki kaslar güçlenecek, kan dolaþýmý hýzlanacak ve varis oluþumu engellenerek yaðlar yakýlacak. Plates ile doðum öncesi ve doðum sonrasý hanýmlar, vücud güzelliklerini koruyabilecekler. (ismet ezel - maðusa haber ajansý ) ANASTASÝADÝS'LE SÖYLEÞÝ Rum ana muhalefet DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, 2013 yýlýnda Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilecek olan baþkanlýk seçimlerinde DÝSÝ'nin adayý olacaðýný yazan Alithia gazetesi, Anastasiadis'in gazeteyle gerçekleþtirdiði söyleþide "bunu dolaylý ama net bir þekilde söylediðini" yazdý. "DÝSÝ Baþkaný Aday Olacak" baþlýðýyla yayýmladýðý haberinde, Anastasiadis'le gerçekleþtirdiði söyleþiye yer veren gazete, Anastasiadis'in "40 bin üyenin katýlmakta olduðu ve kýsa zaman içerisinde gerçekleþtirilecek olan parti kurultayýnýn güvenini alacak olan kiþinin; partinin adayý olmakla ilgilenmek için, beyan edilmiþ bir desteðe sahip olacaðýný söylediðini" yazdý. Doðalgaz konusunda ise, enerji rezervlerinin idare edilmesiyle ilgili kararlarýn; (rezervlerin) bulunmasýyla ayný derece öneme sahip olduklarýný ifade eden Anastasiadis, bu kararlarýn partisel veya seçim öncesi planlamalarý temelinde alýnmamalarý gerektiðini söyledi. RUM PARTÝLERÝN YENÝ YIL MESAJLARI Rum siyasi partilerin yeni yýl dolayýsýyla yayýmladýklarý mesajlarda, Rum tarafýnýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde hidrokarbon yataklarý bulunmasýndan ötürü açýlmakta olan perspektiflere deðindikleri ifade edildi. Haravgi'nin haberine göre, Rum ana muhalefet DÝSÝ partisi yayýmladýðý yeni yýl mesajýnda, "Kýbrýs'ýn deniz altýndaki zenginlikleriyle birlikte oluþan perspektiflerin; Kýbrýs sorununun talep edilen çözümünün bulunmasý çabalarýnda da belirleyici rol oynayabilmeleri için ciddi, akýlcý ve sorumlu bir þekilde ele alýnmalarý gerektiðini" ifade etti. Rum Sosyal Demokratlar Hareketi EDEK ise mesajýnda, Rum tarafýnýn sözde MEB'inde büyük miktarda hidrokarbon yataklarý tespit edilmesinin; "ekonomik perspektifler, Kýbrýs'ýn jeostratejik öneminin artmasý, ayný zamanda ileri sürülen Türk iþgalinin sonlanmasý ve Kýbrýs sorununun Avrupa hukuku ile uluslararasý hukuk temelindeki çözümü açýsýndan umut verici bir olay olduðunu" savundu. ÇOK TARAFLI KONFERANS "PROVASI" BM'nin, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný devralmasýndan önce "(çok taraflý) ön konferans" düzenlemesinin ihtimal dýþý olmadýðý belirtildi. Fileleftheros; "Çok Taraflý Konferans Provasý Düþünülüyor - Çabalarýn Baþarýsýz Olmasý Durumunda Ön Hazýrlýk Zirvesine Ýliþkin Senaryo" baþlýklý haberinde, aldýðý bilgilere dayanarak bu senaryonun; bir B Planý olduðunu, ayrýca BM yetkililerinin tasarladýklarýnýn baþarýsýzlýða uðramasý halinde süreci hayatta tutmayý hedeflediðini belirtti. BM'nin, New York Long Island'a baðlý Green Tree'de Ocak'ta yapýlacak olan yeni üçlü görüþme ýþýðýnda, var olan zorluklarý bilerek bir dizi ihtimal üzerinde hazýrlýk yaptýðýný yazan gazete, Pascoe - Downer grubunun, bu kez özellikle müzakerecilere karþý baský yapmaya karar vermeleriyle birlikte, çeþitli senaryolar üstünde çalýþtýklarýný belirtti.

11 2 Ocak 2012 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Soner Yalçýn: Eðer gazeteciysek bu cemaatçi iftiralar atölyesini ortaya çýkarýrýz Odatv davasýnda savunmasýný yapan Soner Yalçýn, polisin, kendilerinin ev ve ofislerini basmadan önce hangi delilleri bulacaðýný bildiði tezini iþledi. Yalçýn, "Soru soran, arayan, kovalayan gazeteciyi bekleyen maalesef sadece acýdýr. Hakikate tutkuyla baðlý, dürüstlüðünden taviz vermeyen gazeteci; bizim ülkemizde ya iþsiz býrakýlýr, ya hapse atýlýr ya da katledilir" dedi. Odatv operasyonuna iki önemli ismin karar verdiðini, bunlarýn Ýstanbul Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ali Fuat Yýlmazer ve Özel yetkili savcý Zekeriya Öz olduðunu belirten Yalçýn, iki ismin de Gülen cemaatine yakýnlýklarýyla tanýndýðýna vurgu yaptý. "POLÝS DELÝL BULACAÐINI BÝLÝYORDU" Soner Yalçýn, polisin elinde yeterli delil olmadýðý halde, 14 Þubat'ta kendi evini basmasýnýn altýnda evde "bir þeyler bulacaðýný" bilmesinin yattýðýný savundu. Yalçýn, hem polis amirinin, hem de Zekeriya Öz'ün arama ve el koyma kararlarýnda "dijital verilerin incelenmesi gerektiðini" özel olarak vurgulamalarýnýn da "aman dijital verilere dikkat" anlamýna geldiðini ileri sürdü. "POLÝS KÝTAP MESELESÝNÝ NEREDEN BÝLÝYOR?" Soner Yalçýn, 18 Haziran 2009'da Doðan Kitap'ta kitaplarýnýn editörü olan Tunca Arslan'la telefon görüþmesi kayýtlarýna da dikkat çekti. Görüþmede sadece "Kitap yaz diyecekler" ifadesinin büyük harflerle yazýldýðýna dikkat çeken Yalçýn, bu tarihte henüz "Nedim, Ahmet, Hanefi bayrama kitabý yetiþtirin gibi absürt yazýlarýn bulunmadýðýný" belirterek, bunun kuþku uyandýrdýðýný belirtti. Yalçýn, "Mesele benim açýmdan çok açýk Plan belli Polis, savcý ne bulacaðýndan emin" dedi. 24 SAATTE NASIL BULDULAR? Yalçýn, 14 Þubat'taki operasyonda polisin toplam 35 ayrý bilgisayar harddiski, 1906 CD- DVD, 3095 DVC kaset ve 21 VHS kasete el koyduðunu belirterek, "Bunlar arasýndan becerikli polis 24 saat içinde, sanki eliyle koymuþ gibi, milyonlarca dosya içinden bu virüslü word dosyalarýný buluverdi " dedi. "CEMAATÇÝ ÝFTÝRALAR ATÖLYESÝ" Bu oyunu bilirkiþi raporlarýnýn bozduðunu belirten Yalçýn, "Eðer biz iyi birer gazeteciysek bu emniyet teþkilatý içine sýzmýþ cemaatçi iftiralar atölyesini ortaya çýkarýrýz. Bunu sadece bu dava için suçsuzluðumuzu kanýtlamak için deðil toplumsal barýþ için yapmalýyýz. Çünkü bu cemaatçiler iktidar ve güç uðruna hiçbir þeyden çekinmeyen, ona ulaþabilmek için herkesi ezip geçen, tek tek dövüþmekten korkan, gizlice arkadan vurma planlarý yapan pusu atan entrikacý bir insan tipi yarattýlar" dedi. "BU KÝRLÝ KOMPLOYU KÝMÝN KURDUÐUNU BÝLÝYORUM" Kendilerine bu kirli komployu kimin kurduðundan emin olduðunu söyleyen Yalçýn, "Odatv iddianamesi kimleri sanýk yapmýþtýr. Nedim Þener: "Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaati" kitabýný yazdý. Ahmet Þýk: "Ýmamýn Ordusu" kitabýný yayýna hazýrlýyordu. Hanefi Avcý "Haliçte Yaþayan simonlar" kitabýný çýkardý. Yalçýn Küçük kitaplarýnda Fethullah Gülen'i konu etti. Odatv cemaat haberleri yaptý hep. Benim son kitabýmýn adý bile tavrýmý netleþtiriyor. "Bu Dinciler o Müslümanlara Benzemiyor." Operasyonun amacý, hedefi belli deðil mi? Bu tezgahý kuranlarýn kimler olduðu belli deðil mi?" dedi. sol GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Doðalgaz Hristofyas'ýn baþýný aðrýtýyor Güney Kýbrýs'ýn Doðu Akdeniz'de sözde "münhasýr ekonomik bölgesi" ilan ederek parsellediði deniz bölgesinde, Noble Energy þirketi eliyle tek taraflý gerçekleþtirdiði araþtýrma sonuçlarýnýn, 28 Aralýk 2011 Çarþamba günü açýklanmasýnýn ardýndan doðalgaz meselesinin Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas için çok baþ aðrýsý olduðu bildirildi. Simerini; "Kýbrýs Doðalgaz Döneminde... Baþkan Ýçin Çok Baþ Aðrýsý" baþlýklý haberinde sondaj sonuçlarýnýn açýklanmasýyla birlikte Rumlarýn, enerji hazinesi bulduklarýna, yalnýz kendilerinin deðil gelecek nesillerinin de ekonomik sorunlarýný çözdüklerine inandýklarýný, ancak Hristofyas'ýn kafasýnýn çok dolu olduðunu, Çarþamba günü sonuçlarý açýklarken bunun gözle görülebildiðini yazdý. Hristofyas'ýn sonuçlarý açýklamak üzere düzenlediði basýn toplantýsýnda büyük bir ciddiyet içerisinde konuþtuðunu ve gazetecilerden soru kabul etmediðini hatýrlatan gazete özetle þunlarý yazdý: "Türkler diþlerini gýcýrdatýyor ve tehditlerini yoðunlaþtýrýyor. Onlar da iþgal altýndaki Maðusa'da kendi sondajlarýna baþlýyorlar. Ýsrail, doðalgaz üretiminde iþbirliði konusunda cevap bekliyor, Rusya (verdiði) kredinin ardýndan Kýbrýs'a iniyor ve Kýbrýs parsellerine katýlmak istiyor. Ýkinci tur imtiyaz hakký daðýtýmý yakýnda baþlayacak. Yabancý yatýrýmcýlar Kýbrýs'a tatlý bakýyor, henüz hiçbir þey kesin deðil. Nabýz yokluyor, ilgi gösteriyor, arýyor, niyetleri deðil iþi görmek istiyorlar. Baþkan Hristofyas Türkiye'nin büyük diken ve açýk yara olduðunu çok iyi biliyor. Türkiye'nin sonuçlarýn açýklanmasýndan ve yaklaþmakta olan imtiyaz hakký daðýtýmýndan sonra bölgede gerilime baþvuracaðýndan korkuyor. Türkiye'ye yönelik açýklamasýnda onu, barýþ ve uzlaþý ruhu göstermeye, müzakerelerde sorun ve Doðu Akdeniz bölgesinde gerilim yaratacak her türlü faaliyet ve tahrikten kaçýnmaya çaðýrdý. HRÝSTOFYAS ENERJÝ MESELESÝYLE FAZLA OYNAYAMAYACAÐINI BÝLÝYOR Hristofyas, Kýbrýs içinde ve dýþýnda, iletiþim puaný kazanmak için enerji meselesiyle uzun süre 'oynayamayacaðýný' çok iyi biliyor. Piyasalar geliþme ve faaliyet bekliyor. Ne Kýbrýs pazarýna ve zenginliðine ilgi göstermekte olan çok uluslu þirketlerin ne de Kýbrýs'ta ve Levantin çanaðýndaki kendi siyasi, ekonomik, enerji, stratejik ve diðer menfaatler uman ülkelerle fazla oynayamayacaðýný biliyor. ÝSRAÝL BEKLEMEDE... Ýsrail, bölgedeki hidrokarbon yataklarýndan müþtereken faydalanmada daha ileri iþbirliði konusunda bir cevap bekliyor. Tek baþlarýna ilerlemek ne Kýbrýs'ýn ne de Ýsrail'in iþine geliyor çünkü yataklardan istifadeden ortaya çýkacak devasa ekonomik maliyetinin dýþýnda; bir ülke ötekinin rakibi haline gelir. Dolayýsýyla herkes nefesini tutmuþ hükümetin vereceði cevabý, özellikle de doðalgazdan faydalanma konusundaki stratejisini duymayý bekliyor. Doðalgazýn nasýl nakledileceði (örneðin boru hattý) ve bu hattý kimin yöneteceði; þirketler ve ülkelerin konsorsiyumu mu olacaðý yoksa bir Kýbrýs devlet kurumunun mu üstleneceði; doðalgaz sývýlaþtýrma kara terminalini kimin inþa edeceði, 10 milyarý (Euro?) aþan bu yatýrýmý kimin üstleneceði; doðalgazý hangi piyasalarýn çekeceði gibi yanýt bekleyen bir dolu soru iþareti var. Uzmanlar Kýbrýs'taki doðalgaz yataklarýndan yararlanmanýn en etkin ve uygun imkânýn, sývýlaþtýrma tesisi yapýlmasý olduðunda birleþiyor. Böyle bir tesisin inþasý hem pahalý hem zaman alýcý ancak doðalgazýn naklini ve satýþýný kolaylaþtýrýyor. Vasiliko, böyle bir tesis için ideal bölgedir. Ýsrail'in de çok iþine yarar. DOÐALGAZ SIVILAÞTIRMA TESÝSÝNÝN MALÝYETÝ 10 MÝLYAR DOLAR Halen Noble'ýn verileri, yýlda 5 milyon ton doðalgaz üretebilecek bir doðalgaz sývýlaþtýrma tesisinin maliyetinin yaklaþýk 10 milyar dolar olduðunu gösteriyor. Ancak meselenin düðüm noktasý; yataklarýn kullanýlmasýna baþlama tarihi, 'oyuna' girmesi muhtemel oyuncular ve hangi ticari þartlarda girecekleridir. Ortaya çýkan önemli sorulardan biri de Kýbrýs'ýn bir ihracat ülkesi olmak isteyip istemediði, bunun ne anlama geldiðidir çünkü Kýbrýs devleti olarak ihtiyaç duyacaðý doðalgaz miktarýnýn çok az olmasý dolayýsýyla, masraflý bir boru hattýný sadece kendisi için kurmasýnýn çýkarýna deðildir. Kýbrýs doðalgaz için pazarlar bulup uzun vadeli sözleþmeler yapabilir ve kara terminalini inþa etmek için bankalardan finansman bulabilir mi? Diðer önemli bir parametre de Kýbrýs'ýn Afrodit parselinde var olduðu deðerlendirilen petrol rezervlerini hemen ve çabucak deðerlendirebilir mi? Uzmanlar, Kýbrýs'ýn petrolü kullanýma sunmaya karar verildiðinde- resmen açýklandýðýnda- bunu sadece 6 ay içinde yapabileceðini ancak doðalgazýn çýkartýlmasý, borularla karaya nakledilmesi, sývýlaþtýrýlmasý ve ardýndan piyasalara sunulmasý gerektiðini söylüyor. Havada bulunan diðer önemli bir konu da Noble ile yapýlan sözleþmenin deðerlendirilmesidir. Sözleþme maddelerine göre Kýbrýs'ýn petrolden yüzde 85, doðalgazdan da yüzde 75 oranýnda bir kazancý olacak. Petrolü çýkarma maliyeti varil baþýna yaklaþýk 30 dolara, satýþ fiyatý ise (varili) 100 dolara ulaþýyor. Ancak Noble Energy ile yapýlan sözleþme uyarýnca, önce petrolü mü yoksa doðalgazý mý çýkaracaðýna þirket karar verecek. KARAMBOLDEN KAZANÇ... ÇÖZÜM ARACI VE TEHLÝKELER Strateji planlarý ile, doðalgazýn yabancý çýkarlara da hizmet ederek, bir ilkeler çözümüne katalizör olmasý için yeni þartlar yaratýlabilir. Yeter ki istenilen çözüm bu olsun. Yani; Kýbrýslý Türklerin ve Türkiye'nin, Avrupa normlarýna ve temel insan haklarýna tamamen sayýlý demokratik bir çözümle AB'den ve doðalgazdan edinecekleri menfaatleri takas etmeleri. Þimdilik böyle bir hedef yok. Dolayýsýyla AB de doðalgaz da mevcut bölünmüþlüðün meþruiyet kazanmasýna araç olacak. Gerek de fakto, gerek de jure! Geleceðimizi olumlu þekilde belirleyecek ve önceleri Ýsrail, Kýbrýs, Yunanistan enerji eksenine dayanacak bir strateji olmamasý, doðalgazýn ve AB'nin çözüm ve güç aracý olmaktan Kýbrýs'taki çýkarlarýn Türkiye'nin kontrolünde olmasý ve bu ülkenin bölgesel güç olarak yerleþmesini kalýcýlaþtýrma aracý haline getirir. Türk yayýlmacýlýk politikasýnýn deðiþmesi için baþka ülkelerle birlikte çalýþacak mýyýz yoksa doðalgazýn onun (Türk politikasýnýn) ikmal kaynaðý haline gelmesine müsaade mi edeceðiz. Kýbrýs adasýnýn kuzeyindeki petrol ve doðalgazýn Kýbrýs sorununun çözümünden önce de sonra da kontrolüne ve Güney'dekini yönetmeye iliþkin Türk planlamalarý baþarýsýzlýða uðrarsa bundan; henüz bu konuda bir stratejiye sahip olmayan bizler deðil, küstah Türk politikasý ve bölgemizin Ankara tarafýndan kontrol edildiðini hiçbir þekilde görmek istemeyen Ýsrail ve Rusya gibi diðer güçlü devletler faydalanýr. Çýkarlar kargaþasýndan karambolünden kazanç!" JOHN TOMICH: "PARA ÇIKARMAK ÝÇÝN (DOÐALGAZI) SIVILAÞTIRIN" Haravgi, Noble Energy þirketinin Güney Kýbrýs Müdürü John Z. Tomich'le yaptýðý söyleþiyi; "Noble: Para Çýkarmak Ýçin Sývýlaþtýrýn... Amerikan Þirketi Doðalgaz Sývýlaþtýrma Kara Terminaline ve Katýlmaya Ýlgi Gösteriyor ve Bundan Sonra Atacaðý Adýmlarýný Planlýyor" baþlýðýyla yansýttý. Habere göre, Noble'ýn 12'nci parselde bulduðu yataktan doðalgaz çýkarmaya ne zaman baþlayacaðý sorusuna karþýlýk Tomich, yataðýn saptanmasý itibarýyla doðalgazýn çýkartýlmasý için 4 yýla ihtiyaç olduðu yanýtýný verdi. Rum yönetiminin, doðalgazýn nakli ve ne tür bir terminal kurulacaðý konusunda karar vermesi gerektiðine iþaret eden Tomich, Noble'ýn 12'nci parselden deniz altý boru hattý il nakledilecek doðalgazýn iþleneceði kara terminaline katýlmaya ilgi gösterdiðini vurguladý. Tomich, "Doðalgazý sývýlaþtýrarak ihraç edebilir, böylece paraya kavuþursunuz" ifadesini kullandý. "7-8 YIL BEKLEMESÝ GEREKÝR" Güney Kýbrýs'ýn, kendi enerji ihtiyacýný karþýlamasý için doðalgaza ne zaman kavuþabileceði sorusuna "7-8 yýl beklemesi gerektiði" yanýtýný veren Tomich, Noble'ýn kendi planlamasýný ileri götürebilmesi için önce Rum yönetiminin, gerekli siyasi kararlarý almasý gerektiðinin altýný çizdi. Tomich, "Þirket yetkililerinin bugüne kadar Kýbrýs hükümetiyle yaptýðý temaslardan; doðalgaz yataklarýnýn deðerlendirilmesi yöntemi konusunda bütün ihtimallerin incelenmekte olduðu sonucu çýkýyor" dedi.

12 12 2 Ocak 2012 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Elmaya gel elmaya Yanak benzer elmaya Ruhsatýn var mý güzel Bir öpücük almaya SONSUZDA BULUÞMA Klaus Mann Çeviren: Tevfik Turan Turkuvaz Kitap sayfa "Ýnsanlar arasýnda yaþamak güçtür, susmak çok güçtür de ondan." Nietzsche aralýk perdelerden yüzüne düþen ayýn tenha seslerini okþadým açýklarda yitmiþ bir yelkenliden eðilip yýldýzlara gölgeni öptüm Ayten Mutlu "Uyandýrmak için seni" adlý þiirinden Ýsmail Bozkurt a hizmet ödülü verilecek Türk Dünyasý Yazarlar ve Sanatçýlar Vakfý (TÜRKSAV) 16. Türk Dünyasý Hizmet Ödülleri açýklandý. TÜRKSAV Baþkaný Yahya Akengin, TÜRKSAV Merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2011 yýlýnýn ödüllerini açýkladý ve ödül törenini mayýs ayýnda Üsküp'te gerçekleþtirmeyi planladýklarýný bildirdi. Türk dünyasýnýn güçlü bir kültür dünyasý olduðunu ifade eden Akengin, Ýslam dünyasý kavramýnýn da bunun içinde olduðunu söyledi. Türk-Ýslam dünyasýnýn içiçe geçmiþ maddi ve manevi deðerler bütünü olduðunu dile getiren Akengin, Türk dünyasý gerçeðinin önünü kesmek için isnat edilen ''ýrkçýlýk'' yakýþtýrmalarýnýn kasýtlý olduðunu kaydetti. Akengin, Türk Dünyasýna Hizmet Ödüllerinin, 6 ülkeden 13 kiþi, kurum ve kuruluþa verileceðini bildirdi Türk Dünyasý Hizmet Ödüllerine layýk görülenler þöyle: ''Türkiye'den Türk toplum yapýsý üzerine eserleriyle Prof. Dr. Orhan Türkdoðan, 7. Uluslararasý Atatürk Kongresi etkinliðiyle Atatürk Araþtýrma Merkezi, Ulusal araþtýrma merkezleri oluþturulmasý çalýþmalarýyla Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Güvenen, 8. Milletlerarasý Türk Halk Kültürü Kongresi etkinliðiyle Kültür ve Turizm Bakanlýðý Araþtýrma ve Eðitim Genel Müdürlüðü, Bilim, teknoloji ve strateji konularý üzerine yaptýðý çalýþmalar ve fikirleriyle Aksaray Üniversitesi ÝÝBF Dekaný Prof. Dr. Sencer Ýmer, Balkanlardan göçler üzerine eserleriyle Emekli Büyükelçi Dr. Bilal N. Þimþir, Türk dünyasýna yönelik kültür ve sanat faaliyetleriyle Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal, Türk Halk Müziði Sanatçýsý Mükerrem Kemertaþ, Azerbaycan'dan ses sanatçýsý Azerin, Hýrvatistan'dan Türkçe-Hýrvatça sözlük ve benzeri çalýþmalarýyla Türkolog Prof. Dr. Ekrem Çavuþeviç, KKTC'den edebi eserleri ve Kýbrýs Türkleri davasýna hizmetleriyle Ýsmail Bozkurt, Özbekistan'dan Türkiye edebiyatýndan Özbekistan Türkçesine aktarma ve tanýtma çalýþmalarýyla Prof. Dr. Muhammet Babahan Þerif, Makedonya'dan 7. Uluslararasý Atatürk Kongresi etkinliðine ev sahipliði yapan Mekadonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi.'' James Joyce'un eserleri artýk özgür n Ýrlandalý yazar James Joyce'un hayattayken yayýmladýðý eserler üzerindeki telif kýsýtlamalarý bugünden itibaren kaldýrýlýyor. DUBLÝN - Ulysses, Dublinliler, Sanatçýnýn Bir Genç Adam Olarak Portresi, Sürgünler ve Finnegans Wake'in Avrupa'da yayýmlanmasý, sahneye konulmasý, bu eserlerden alýntý ve uyarlamalar yapýlmasý için artýk torun Stephen Joyce'un izni gerekmeyecek. Labirent sinemalarda Baþrollerini Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in paylaþtýðý Tolga Örnek'in yeni filmi Labirent'in çekimleri Mardin, Ýstanbul ve Frankfurt'ta gerçekleþtirildi. Bu hafta gösterime giren Labirent, yüksek temposu, ilginç senaryosu ve muhteþem kadrosu ile bu yýlýn en iddialý yapýmlarýndan biri olacak. Senaryosunu Tolga Örnek'in yazdýðý polisiye - aksiyon türündeki filmde baþrol oyuncularýna, Sarp Akkaya, Rýza Kocaoðlu, Ozan Bilen, Umut Kurt, Erdal Küçükkömürcü, Yurdaer Okur, Melike Güner, Cem Bender, Aslýhan Gürbüz ve Altan Gördüm gibi önemli oyuncular eþlik ediyor. Yeni filminde kamerasýný bölgemizdeki Söz konusu eserlerin telif haklarý, James Joyce'un 1941'deki ölümünün ardýndan, Ýngiltere ve Ýrlanda'da 50 yýllýðýna koruma kapsamýna alýnmýþ, bu süre daha sonra AB telif haklarý hukuku çerçevesinde 70 yýla uzatýlmýþtý. Yazarýn Paris'te yaþayan ve telif haklarý üzerinde hakimiyet kuran 82 yaþýndaki torunu Stephen Joyce'un "aþýrý korumacý ve kýsýtlayýcý" tutumu sanat çevrelerini zor duruma sokuyor, Ýrlanda'da düzenlenen Bloomsday Festivali'nin kapsamýnýn da dar tutulmasýna neden oluyordu. casusluk dünyasýna çeviren yönetmen Tolga Örnek, Labirent'te, istihbarat ve terörizmi, doðu ile batý arasýnda geçiþ yolu olarak kabul edilen bir ülkenin bakýþ açýsýndan anlatýyor. Gerek görsel dili ve dinamizmi, gerekse filmin fikrinin doðduðu coðrafya nedeniyle bugüne kadar bu türde yapýlan filmlerden farklýlýk gösterecek olan Labirent, sinema tutkunlarýnýn heyecanla beklediði filmlerden biri olarak öne çýkýyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Eurimages ve HessenInvestFilm Komisyonu (Almanya) tarafýndan desteklenen Türk-Alman ortak yapýmý olan film, uluslararasý bir prodüksiyon olarak da dikkat çekecek. PROJELER Telif hakký koruma süresinin, yazarýn ölümünün üzerinden 70 yýl geçmesiyle birlikte dolmasý, 1 Ocak 2012'yi dört gözle bekleyen Dublinli sanat çevrelerini de harekete geçirdi. Patrick Fitzgerald'ýn Ulysses'ten uyarladýðý "Gibraltar" oyunu, New Theatre'da bu akþam ilk kez seyirciyle buluþacak. Pan-Pan tiyatrosu Sürgünler'in sahnelenmesine iliþkin proje üzerinde çalýþmalarýný sürdürürken, James Joyce Merkezi ünlü yazarýn kýsa öykülerinden birinin özel basýmýný yapmayý planlýyor. Ýrlanda Milli Kütüphanesi'nin, dijital ve interaktif tanýtýmlarla öne çýkacak bir James Joyce müzesi kurma planý da Joyce tutkunlarýnýn merakla beklediði projeler arasýnda yer alýyor. Telif hakký koruma süresinin dolmasýnýn sanat etkinlikleri kadar akademik çalýþmalarýn da önünü açacaðý belirtiliyor. BLOOMSDAY VE ULYSSES James Joyce ve dünya edebiyatýna býraktýðý büyük miras, her yýl 16 Haziran'da, Ýrlanda'da ve çeþitli ülkelerde düzenlenen Bloomsday etkinlikleriyle anýlýyor. Adýný Joyce'un baþyapýtý Ulysses'in kahramanýndan, Leopold Bloom'dan alan festival kapsamýnda, Dublin'de okuma toplantýlarý ve müzik gösterilerinin yaný sýra ünlü yazarýn yaþadýðý ve romanlarýnda bahsettiði mekanlarý kapsayan bisiklet ve otobüs turlarý da yapýlýyor. Bloomsday, diðer edebiyat festivalleriyle birlikte, zor bir ekonomik süreçten geçen Ýrlanda'nýn turizmi açýsýndan da önem taþýyor. Dublin'de ünlü yazarýn adýnýn ve eserlerinin yaþatýlmasý için faaliyetlerini sürdüren James Joyce Merkezi, her yýl binlerce turisti aðýrlýyor. Edebiyatsever turistler, buradaki hediyelik eþya dükkanýnda satýlan kitaplarýn yaný sýra James Joyce kupalarýna, tiþörtlerine ve kuklalarýna da büyük ilgi gösteriyor. James Joyce Merkezi'nde sergilenen Ulysess çevirileri arasýnda, eserin Türkçe çevirisi de yer alýyor. James Joyce'un tek bir günü anlattýðý Ulysses, 16 Haziran 1904'te geçiyor ve bu günün ayný zamanda ünlü yazarýn, eþi Nora Barnacle ile ilk randevulaþtýðý tarih olduðu sanýlýyor. 2 bin yýllýk mühür bulundu n Ýsrailli arkeologlar, Kudüs'deki Aðlama Duvarý'nda Antik döneme ait 2 bin yýllýk bir mühür buldu. Alman Haber Ajansý DPA'nýn haberine göre, Kudüs'deki Aðlama Duvarý'nda Antik döneme ait 2000 yýllýk bir mühür buldu. Mühür nerede kullanýldýðýna dair iþaretler de veriyor. Kazýyý yöneten arkeolog Eli Þukron, ikinci Yahudi tapýnaðýnýn yapýldýðý döneme ait olan mührün üzerinde Aramice Daka Leja yani tanrý için temizlenmiþ ibaresi bulunduðuna dikkat çekti. Þukron, mührün ibadet sýrasýnda kullanýlan objeler üzerine basýlmýþ olabileceðini tahmin ediyor. Yahudi dininde objelerin temiz olduðunun iþaretlerle belirlendiðini hatýrlatan Ýsrailli arkeolog, "ilk defa tapýnaða ait böyle bir obje bulduk" dedi. Ýkinci tapýnak, Yahudilerin Romalýlara karþý ayaklanmasý sýrasýnda yýkýlmýþtý. Yahudilerin kutsal mekanlarýndan Aðlama Duvarý söz konusu tapýnaðýn batý duvarýndan oluþuyor. Kýsa bir süre önce de arkeologlar, tapýnak inþaatýnýn tahmin edildiðinden daha geç bir tarihte tamamlandýðýna iþaret eden sikkeler bulmuþtu. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Mission: Impossiple Ghost Protocol ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Sherlock Holms 2 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Yangýn Var ( Cuma- Cumartesi 23.00) Twilight Saga: Breaking Dawn ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Labirent ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Mission: Impossiple Ghost Protocol ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

13 2 Ocak 2012 Pazartesi 13 Kalem Yalçýn Okut Batý'nýn, özellikle de ABD, Ýngiltere ve AB'nin Kýbrýs'taki Türk iþgal ve asimilasyonunu 'hoþgörmesi' nasýl izah edilebilir?.. Tek kelimeyle: 'Emperyalizm' kavramýyla Hernekadar Sovyet Bloku'nun daðýlmasýndan sonra, Batý dünyasýnda, - özellikle de iktisat literatüründe- 'emperyalizm' kelimesinin kullanýlmamasý için çok özel ve çok 'mahir' gayretler yürütülmüþ ve yürütülmekteyse de, bu kavram þuradan fýrlýyor, buradan fýrlýyor; yeniden ve yeniden gündemdeki yerini alýyor. Zaten de, gündemdeki yerini almasaydý garip olurdu. Olmayan herhangi bir þey gündeme oturamaz. Hava'yý göremeyiz ama soluruz ve var olduðunu biliyoruz. Soluduðumuz havanýn içine edenlerin de yine o emperyalist þirketlerin olduðunu bildiðimiz gibi. Emperyalizm halen vardýr ki, bütün sansür operasyonlarýna karþýn durmadan þuradan, buradan fýrlayýp gündeme geliyor. Örneðin, sera bahçelerinin etkisiyle gaz salýnýmýnýn; ve petrol kullanýmýyla egzost artýklarýnýn havayý kirletmeleri ve Ozon'u delmeleri havanýn suçu deðil, o Çok Uluslu Þirketler'in; tekelci finans-kapitalin kâr amaçlý faaliyetlerinin sonucu ve de suçudur. Bizzat bu Çok Uluslu Þirketler (ÇUÞ) terimi bile, terim olarak suçludur. Sýrf finans-kapital kavramýný kullanmamak için Batý'daki 'tatlýsu sosyalistleri' tarafýndan 'icat' edilmiþtir. Oysa, Lenin'in 'Emperyalizm - Kapitalizmin Son Aþamasý' adlý eserini okuyan her aklý baþýnda kiþi, Lenin'in o eserinde finanskapital olgusuna ne kadar önemle vurgu yaptýðýný bilmektedir. (Okumayanlar mutlaka okumalýlar.) KAHROLSUN FRANSA!.. Fransa Parlamentosu'nun Ermeni soykýrýmýyla ilgili son kararý üzerine Türkiye'de milliyetçi-mukaddesatçý kesimlerin tepkileri, hergün 24 saat boyunca baþýmýza bol bol boca edilen manüpilatif haberlerden bilinmektedir. Peki ne oldu?.. Hiçbir þey TC devleti Fransa ile iliþkilerini kesti mi; kesmedi. Askýya aldý mý; almadý. Askýya alamaz da, kesemez de Herkes bilmektedir ki, Türkiye'deki en büyük otomotiv tekeli olan Renault Fransýz kökenlidir ve her yýl elde ettikleri kârýn büyük bir kýsmý Fransa'ya gitmektedir. Ve Fransa devleti de o ve benzeri yatýrýmlarýndan gelen kârlarla daha çok silah üretmekte, Libya'da Gaddafi'ye yaptýklarý gibi, hain saldýrýlarýn baþýný çekebilmektedir. Renault otomotiv tekeli sadece bir örnektir. Örnekler çoktur. THY uçaklarýna sinyalizasyon sistemini kuran ve yürüten de Fransýz tekelci þirketleridir. Sinyalizasyon sistemlerinin bütün havayollarý için ne denli önemli olduðunu belirtmeye bile gerek yoktur. Bir yanlýþ sinyal ile, pilotlar ve diðer personelle birlikte yüzlerce sivil yolcunun hayatýný yitirmesi hiçtendir. Fransýz tekelci þirketlerinin Türkiye'deki yatýrýmlarý, yerli finans-kapitalle ortaklýklarý ve yüttükleri devasa miktarlar bir yana, Türk düþün hayatýný da çok büyük ölçüde Fransýzca eðitim veren Galatasaray Lisesi etkilemektedir. TC dýþiþleri bakanlýðý kadrolarýný ise nerdeyse tümüyle yine ayný lise yetiþtirmektedir. Peki, bu þartlarda TC Fransa'ya müeyyide uygulayabilir mi?.. Güldürmeyin adamý Tabii, Fransa finans-kapitali tek deðildir Türkiye'de. Baþta ABD, Ýngiltere, Almanya, Ýtalya, hatta en demokrat bilinen Hollanda, Ýsveç vb vb kökenli tekelci þirketler de vardýr o domuztopu yumaðýn içinde. Dünyanýn büyük bir bölümünü domuzuna örgütlü o birkaç yüz tekelci finans-kapital Batý'nýn Kýbrýs'taki Ýþgali Hoþgörmesi þirketi idare ediyor, hegemonyasýnda tutuyor. Nerede, hangi ülkede darbe yapýlacak, hangi ülkenin lideri vurulacak veya linç edilecek onlar karar verir; ellerindeki devlet aygýtlarýnýn militer güçleriyle. Orta ve Güney Amerika'dan Ortadoðu, Afrika ve Uzakdoðu'ya kadar, Batý emperyalizminin sicili çok kanlý ve çok kirlidir; suçludur. Ýþte, özetle, bu nedenlerledir ki, Batý TC'nin Kýbrýs'taki iþgal ve istilasýna göz yumuyor. Türkiye milyonluk büyük bir ülke; 'mümbit' bir pazar Ayda beþ-altý yüz lira asgari ücretle çalýþtýrýlan Anadolu emekçilerinin alýnteri-göznurlarý ise Batý'nýn orta tabakalarýna hitap eden marketlerde/ vitrinlerde servis ediliyor. Türkiye, aðýr sanayiye geçmedikçe, ürettiði ham ya da yarý mamul, ya da hafif sanayi ürünlerini Batý'ya ihraç ettikçe daha çok yoksullaþýyor, batýyor. Batý finans dünyasý niye kaybetsin ki böyle bir saðmal ineði?.. TC ekonomi politikalarýyla güncel veya dönemsel siyasetleri de o büyük güçler tarafýndan yönlendirilip yönetilmektedir. Arkasýnda AngloAmerikanlar olmasaydý ne Fetullah Gülen siyasi bir figür olabilirdi, ne de AKePe yüzde 50'ye varan oyu toplayabilirdi Kýbrýscýk ne ki bu saðmal inek yanýnda?.. Ok karamsar bir yazý mý oldu?.. Yukarýdaki satýrlar mücadeleyi býrakalým anlamýnda yazýlmamýþtýr. Tam tersine, Kýbrýs Bayraðý ile Kýzýl Bayraklarýmýzý daha da yükseltmeliyiz anlamýnda yazýlmýþtýr. Baþvuru için: Ad / Soyad : Tel : Ödüllü Bilgi Yarýþmasý Kurallar: Aþaðýdaki 10 adet seçmeli soruyu doðru yanýtlayýp, en geç 23 Aralýk 2011 Cuma günü saat e kadar soru kupürünü gazetemize ulaþtýran okurlar arasýnda çekeceðimiz kurada bir okurumuz Khora Yayýnlarýndan çýkan Baf Çarpýþmalarý Ve Kocatepe Olayý - Ýþçi Sýnýfýmýzýn Ýlk Öncüleri 1958 e Kadar Emek Hareketinde Kýbrýslý Türkler - Paþalar Ve Papazlar - Tarihe Iþýk Tutan Anýlar Kelebekler Eksilmesin Baþýndan isimli kitaplardan veya gazetemiz yazarlarý Þener Levent, Faize Özdemirciler, Ümit Ýnatçý, Mehmet Levent ve Emre Ýleri nin kitaplarýndan birini seçme þansý bulacaktýr. Sorular: 1. Karpuzuyla meþhur olan yerleþim yerimiz hangisidir? a) Omorfo b) Maðusa c) Elye d) Mora 2. Radyo Mayýs ta yayýnlanan Mehmet Levent ile Özgün Kutalmýþ ýn hazýrlayýp sunduðu programýn adý nedir? a ) Meydan b) Yasemin Sokaðý c) Doðruya Doðru d) Manþet sonrasý ismi Aslanköy olarak deðiþtirilen yerleþim yerimizin gerçek adý ne idi? a) Sazlýköy b) Angastina c) Ayorgi d) Galatya 4. Pulya festivali hangi yerleþim yerimizde yapýlmaktadýr? a) Ayharida b) Aytotoro c) Afanya d) Aysergi 5. Uzaydan gelen zararlý ýþýnlarý tutan tabaka hangisidir? a) Stratosfer b) Klorosfer c) Strosfer d) Ozon 6. Büyük Umutlar adlý kitabýn yazarý kimdir? a) Tolstoy b) Halide Edip Adývar c) Charles Dickens d) Victor Hugo 7. Arjantin in baþkenti neresidir? a) Luanda b) Malabo c) Prag d) Buenos Aires 8. EICHMANN filminin yönetmeni kimdir? a) Costa Garvas b) Stanley Kramer c) Robert Young d) James Cameron 9. Viyana Filarmoni Orkestrasý nýn kurusucu kimdir? a) Franz Joseph Haydn b) Carl Otto Nicolai c) Ludwig van Beethoven d) Wolfgang Amadeus Mozart 10. Let it be kimin þarkýsýdýr? a) Elvis Presley b) Motley Crue c) Beatles d) Joan Baez Geçen haftanýn Cevap Anahtarý: 1-c 2-a 3-c 4-a 5-b 6-c 7-a 8-c 9-b 10-a Sponsorluðunda hazýrlanmaktadýr Geçen haftaki bilgi yarýþmasýný Hüseyin Önal kazandý. Yeni yýlý birlikte kucakladýlar- Türk Eðitim Derneði (TED) Kuzey Kýbrýs Koleji'nde yeni yýl coþkusu yaþandý. TED Kuzey Kýbrýs Koleji'ndeki geleneksel yeni yýl kutlamalarýnda öðretmenler ve öðrenciler birlikte eðlendiler. Özel kýyafetler, pop tarzý müzik dans ve oyunlarýn hakim olduðu yeni yýl kutlamalarý, TED Kuzey Kýbrýs Koleji Müdürü Nüzhet Tolga'nýn 80 cm geniþliðinde pastayý kesmesiyle baþladý. Öðretmenlerin birbirlerine hediyeler verdiði yeni yýl kutlamalarýna öðrenciler özel kýyafetleriyle katýldýlar. Lha NASA'NIN ÝKÝZ UYDULARINDAN ÝLKÝ AY'IN YÖRÜNGESÝNDE Amerikan Havacýlýk ve Uzay Dairesinin (NASA) ikiz uydularýndan Grail-A, Ay'ýn yörüngesine baþarýlý bir þekilde girdi. Grail-B'nin de bugün yörüngeye yerleþmesi öngörülüyor. Yer çekimini haritalandýrma uydularýnýn yapacaðý ölçümlerin bilim adamlarýna Ay'ýn iç yapýsý hakkýnda yeni bilgiler saðlamasý bekleniyor. Grail-A ve Grail-B, veri toplamaya Mart ayýnda baþlayacak. Ýki uzay aracý Eylül ayýnda Florida'daki Cape Canaveral üssünden tek bir roketle fýrlatýlmýþ, araçlar daha sonra roketten ayrýlmýþ ve birbirlerinden baðýmsýz olarak Ay'a doðru yol almýþtý. ÝRAN ÝLK NÜKLEER YAKIT ÇUBUÐUNU ÜRETTÝ Ýranlý bilim adamlarýnýn, ülkenin ilk nükleer yakýt çubuðunu ürettiði bildirildi. Ýran Atom Enerjisi Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açýklamada, Ýran yapýmý ilk nükleer yakýt çubuðunun Tahran'ýn nükleer araþtýrma reaktörünün çekirdeðine yerleþtirildiði belirtildi. Açýklamada, nükleer yakýt çubuðunun içinde zenginleþtirilmiþ uranyum olup olmadýðý hakkýnda bilgi verilmedi. Ýran daha önce, uluslararasý yaptýrýmlarýn yakýt çubuklarýný yabancý piyasalardan almasýna yasak getirmesi nedeniyle yakýt çubuklarýný kendisinin üretmek zorunda olduðunu bildirmiþti. Zenginleþtirilmiþ uranyum içeren nükleer yakýt çubuklarý nükleer enerji santrallerine yakýt saðlýyor. Ýran'ýn son mühendislik baþarýsýnýn, Batý'nýn Tahran yönetiminin atom bombasý yapma kapasitesi hakkýndaki kaygýlarý artýrdýðý bildiriliyor. AGÝT DÖNEM BAÞKANLIÐI ÝRLANDA'DA Ýrlanda, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý'nýn (AGÝT) dönem baþkanlýðýný Litvanya'dan devraldý. Ýrlanda Baþbakan Yardýmcýsý, Dýþiþleri ve Ticaret Bakaný Eamon Gilmore, yaptýðý yazýlý açýklamada, bir yýllýk dönem baþkanlýðý boyunca özellikle çatýþma çözümü konusunda kendi deneyimlerinden yararlanacaklarýný ve ifade özgürlüðü konusuna öncelik vereceðini kaydetti.

14 14 2 Ocak 2012 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Ýnsanýn kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi. 2-Vurgusuz þart eki. Bir makineyi oluþturan ve iþlemesine yardým eden parçalardan her biri. Türlü metallerden yapýlmýþ, kopmaya karþý bir direnç gösteren, ince uzun nesne. 3-Týpa çekmeye yarayan burgu. Titan'ýn kýsaltmasý. 4-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Kendini büyük görme, baþkalarýndan üstün tutma, büyüklenme. 5-Nikel'in kýsaltmasý. Birikmiþ hazýr para. 6-Ölünün gömülü olduðu yer. Tersi "Bataklýk gazý da denilen, çürümekte olan karbonlu maddelerden çýkan, havada sarý bir alevle yanan renksiz bir gaz". 7- Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. Birini aldatmak, yanýltmak için yapýlan düzen, dolap, oyun. 8-Neon'un kýsaltmasý. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 9-Harf okunuþu. Hammaddeyi iþleyip mal üretme. 10- Yabancý. Kýsa ve özlü anlatýmý olan güldürücü hikaye. 11-Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. Ýyi, pek iyi. Sevgili. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Taþkýnköy Life Hospital Yaný) Tel: Tuðcan Eczanesi: Ýsmail Beyoðlu Cad. Atýlgan Plaza Dük. No:8 Atatürk Öðretmen Akademisi Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Sema Hotel Karþýsý Tel: Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Orduda en küçük rütbeli subay. Ýlave, 2-Eriþmiþ, baþarmýþ, kazanmýþ. Belirli bir süre çalýþtýktan sonra kanunlar gereði iþi ile ilgisi kesilerek kendisine aylýk baðlanmýþ olan kimse, tekaüt. 3-Gemi, tren, kýþla, yatýlý okul gibi yerlerde üst üste yapýlan yatak yeri. 4-Tanrý. Yardým amacýyla toplanan para. 5-Yaðmur sularýný damlarýn kenarlarýna toplayýp akýtan yatay konumlu boru. Gözün að tabakasý. 6-Bir tutarýn, bir ücretin önceden ödenmesi þartý. Bir yapýnýn toprak altýnda kalan ve yapýya dayanak olan duvar, taban gibi bölümlerinin tümü. 7-Hýzlý bir trafik akýmý saðlamak amacýyla yapýlan çift yönlü geniþ yol. Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". 8-Bir erkekle bir kadýnýn evlilik birliði kurmasýný saðlayacak kanuni iþlem. Alfabenin 15 ve 5. harfleri. 9-Çayýr. Müziðin düzenli aralýklarla tekrarlanmasý niteliði. Rey. 10-Tepkili uçak. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. Uzaklýk bildirir. 11-Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. Ticaret malý, sermaye. TV'DE BU AKÞAM Gizli Ortak KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: Joel Schumacher Oyuncular: Anthony Hopkins, Chris Rock, Peter Stormare Kevin Pope, kariyerinin doruðunda, parlak ve baþarýlý bir CIA ajanýdýr. Çok gizli bir görevin sonuna doðru, bir nükleer füzenin karaborsada satýþýný engellemeye çalýþýrken öldürülür. Operasyonun kritik bir noktada kesilmesini istemeyen CIA, Kevin'in doðumda ayrýldýðý ikiz kardeþi Jake'i göreve çaðýrýr. Her türlü küçük dolandýrýcýlýkta uzman bir sokak serserisi olan Jake (Chris Rock), Kevin'la çok zýt olduðu için, uzman eðitmen Gaylord Oakes'a (Anthony Hopkins) onu bir ajan yapma görevi verilir. Oakes'un baþarýlý eðitiminden geçen Jake, Kevin'in yerine geçerek görevi tamamlamaya çalýþýr. Yapýmcýlar CNBC-E / Saat: 22:00 Orijinal adý: THE PRODUCERS Yönetmen: SUSAN STROMAN Oyuncular: NATHAN LANE, MATTHEW BRODERICK, UMA THURMAN Yapým yýlý: 2005 Yapýmcý Max Bialystock oyunlarý bir gecede perde kapatýnca, kasýtlý olarak kötü bir þov hazýrlar. Bir müzikal sahneleyen her yapýmcý baþarýlý olmak ister, deðil mi? Max Bialystock (Nathan Lane) için durum böyle deðil New York'unda, vaktiyle Broadway'in kralý olan Max, Hamlet'in müzikal versiyonu Funny Boy'un açýlýþ gecesinde kapandýðýna tanýk olmuþ. Neyse ki, onu ziyaret eden ürkek muhasebeci Leo Bloom (Matthew Broderick), derdine deva olacak bir teklifte bulunuyor. Hitler'in Baharý müzikali için gereðinden fazla para toplayacak, sonra da perdeyi kapatýp parayý cebe atacaklar. Yazarlarý, ülkesinden kaçmýþ Nazi Franz Liebkind (Will Ferrell), yönetmen çýlgýnca gösteriþ meraklýsý Roger De Bris (Gary Beach), baþrole de üþütük Ýsveçli bomba Ulla'yý (Uma Thurman) seçmiþler. Tedbirde kusur yok ama seyirciye de güven olmaz... Max ve Leo ile ilk kez Mel Brooks'un yazýp yönettiði 1968 yapýmý ayný adlý filmde tanýþmýþtýk. Ýki karakteri, emsalsiz Zero Mostel ile Gene Wilder oynuyorlardý. Lane ile Broderick de onlarý aratmýyor. Senaryoda, gene Brooks'un imzasý var. Orjinal Cinayetler TNT / Saat: 22:20 Yönetmen:JON AVNET Oyuncular:ROBERT DE NIRO, AL PACINO, 50 CENT, CARLA GUGINO, JOHN LEGUIZAMO, DONNIE WAHLBERG Bir çift emektar New York Þehri Polisi dedektifleri yasadýþý olarak huzuru saðlamaya çalýþan bir seri katilin izini sürmektedir. New York Polis Departmanýnýn baskýcý ortamý altýnda 30 yýllýk ortaklýktan sonra, yüksek derecede donanýmlý olan Dedektifler David Fisk ve Thomas Cowan emekliliðe hazýr olmalýlardý ama deðiller. Rozetlerini ortadan kaldýrmadan önce, kadýn ticareti yaparak kötü ün yapmýþ birinin cinayetini araþtýrmak üzere çaðýrýlýrlar. Orijinal cinayet gibi kurban ; cinayeti açýklayan dört satýrlýk þiire sarýlý bulunmuþ þüpheli bir suçludur. Diðer suçlar meydana gelince; dedektiflerin, hukuki sistemin açýklarýndan yararlanan suçlularý hedef almýþ bir seri katille karþý karþýya olduklarý ortaya çýkar. Amacý polisin kendi baþýna yapamadýklarýný yapmak ve huzuru saðlamak için suçlularý sokaklardan temizlemektir. Hayalet ve Karanlýk TV 8 / Saat: 23:00 Orijinal Adý : The Ghost And The Darkness Yönetmen : Stepen Hopkins Oyuncular : Michael Douglas, Val Kimler, Tom Wilkinson "The Ghost And The Darkness" Oscar ödüllü ve 2 adaylýðý olan bir film Bu film gerçek bir hikayeye dayanmaktadýr yýlýnda, Afrika'daki 2 aslan 9 aylýk süre içinde 130'dan fazla insaný öldürmüþtür. Bu yüzden bir köprü mühendisi ve deneyimli yaþlý bir avcý onlarý öldürmeye çalýþmaktadýr. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank NEW YORK'TA BÝR MÝLYON KÝÞÝ, ''KRÝSTAL KÜRE'' TÖRENÝNÝ ÝZLEDÝ ABD'nin New York kentindeki yýlbaþý kutlamalarý, Times Meydaný'nda gerçekleþti. Ünlü meydaný dolduran yaklaþýk bir milyon kiþi, yüz yýlý aþkýn bir süredir devam eden ''kristal küre'' törenini yerinde izledi. Dünya üzerindeki geliþmeler doðrultusunda temasý ''dostluk'' olarak belirlenen Times Meydaný'ndaki kutlamalarda birçok ilginç gelenek sürdürüldü. Ýlk olarak 1904 yýlýnda halkýn yoðun katýlýmýyla baþlayan kutlamalarda 1907 yýlýndan bu yana yapýlan ''kristal küre'' töreni de gerçekleþti. Üzerinde 32 bin 256 led ýþýk ünitesi bulunan kürede son teknoloji kullanýlarak yüzde 78 oranýnda elektrik enerjisi tasarrufu saðlandý. Bu yýlki 2012 yazýsýnda ise toplam 526 dev ampul kullanýldý. YUNANÝSTAN'DA YENÝ YIL BURUK KARÞILANDI Ekonomik darboðazda bulunan Yunanistan'da, 2012 yýlý buruk karþýlandý. Önceki yýllarda yapýlan görkemli kutlamalarýn aksine bu yýl daha sade organizasyonlar tercih edilirken, baþkent Atina'da yeni yýl kutlamalarýnýn merkezi sayýlan Sintagma Meydaný'nda bu sene ilk kez yeni yýlý karþýlama etkinliði düzenlenmedi. NÝJERYA'DAKÝ ETNÝK ÇATIÞMALARDA 50 ÖLÜ Nijerya'nýn doðusundaki Ebonyi eyaletinde, rakip etnik gruplar arasýnda çýkan çatýþmalarda en az 50 kiþinin öldüðü bildirildi. Hükümet sözcüsü, çatýþmanýn sebebinin Ezza ile Ezilo toplumlarý arasýndaki arazi anlaþmazlýðý olduðunu belirtti. JAPONYA'DA 7 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Japonya'nýn güney sahili açýklarýnda 7 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Meteoroloji Kurumu, okyanusta meydana gelen depremin, deniz yüzeyinin çok altýnda olduðunu açýkladý. Tsunami uyarýsý yapýlmadý. Japonya'nýn kuzeydoðusunu geçen yýl Mart ayýnda vuran deprem ve tsunami felaketlerinde yaklaþýk 20 bin kiþi hayatýný kaybetmiþ ya da kaybolmuþtu. FÝLÝPÝNLER'DEKÝ KUTLAMALARDA 500 KÝÞÝ YARALANDI Filipinler'de hükümetin tüm uyarýlarýna raðmen yeni yýl kutlamalarýnda havai fiþekler ve sýkýlan silahlar yüzünden yaklaþýk 500 kiþi yaralandý. Saðlýk Bakaný Enrique Ona, kutlamalar sýrasýnda 454 kiþinin havai fiþeklerden, 18 kiþinin de rastgele açýlan ateþte yaralandýðýný, bu sayýlar geçen yýldan daha az olsa da ürkütücü olduðunu belirtti. Aralarýnda çok sayýda çocuðun da olduðu yaralýlarýn, gece yarýsýndan bir süre sonra baþkent Manila'daki hastanelerin acil servislerini doldurduðu kaydedildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı