Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün destekleme ödemeleri yapýldý"

Transkript

1 YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak. Emekçileri, Alevileri, aydýnlarý, kadýnlarý, Kürtleri, devrimcileri, yeþilleri, gençleri bir araya getirdik. 30 TEMMUZ 2007 PAZARTESÝ 2 DE Selim Kalay, birinci kiþisel resim sergisini açtý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 'Atatürk'ü ve 'laikliði' seçim malzemesi yapan Baykal'a tepki büyüyor Çetin Altan'ýn Meclis'te ilk günleri... >6 DA >6 DA Ürgüp Temenni Tepesinin ýslahý baþladý Nevþehir'in Ürgüp ilçesinde, bir bölümünün çökmesiyle 3 kiþinin ölümüne yol açan Temenni Tepesi'nde, ýslah çalýþmalarýna baþlandýðý bildirildi Çankaya'nýn Cazibesi: Kenan Evren Ýktidarý 8 DE Nevþehir'de Ýki Futbol Turnuvasý Daha... >6 DA >7 DE CEM VE SEMAH Nevþehir Valiliðinden yapýlan açýklamaya göre, 6 Mart 2007 tarihinde kayalarýn uçmasý sonucu giriþ ve çýkýþlara kapatýlan bölgede, ýslah çalýþmalarýna baþlanýldýðý belirtildi. 6 DA BÝRÝMÝZ KIRK KIRKIMIZ BÝRDÝR BÝZÝM Kaynaklara göre, Hz. Muhammet, bir gece Miraca çýkar. Cenab-ý Hak ile 90 bin kelam konuþur.bunun 30 bini sýrrý hakikat olup Hz. Ali de kalmýþtýr. Muhammet Mirac a çýkarken, Cebrail O na yol göstermiþtir. Önce Mescid-i Aksa ya varýrlar. >4 DE BAÞSAÐLIÐI Gazetemizin hissedarlarýndan Mustafa Özcivan ýn Amcasý Ali Özcivan ýn gelini Gülay Özcivan Hak ka yürümüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: DE

2 2 30 Temmuz 2007 Pazartesi Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Seçimlerin üzerinden bir hafta.geçti. Bu sürede halk kesimleri siyaset konuþtu, hayat siyasete odaklandý. Seçim sonuçlan tartýþýlýrken, AKP'nin yüzde 47 oy almasý, CHP'nin beklediði sonucu elde edememesi ve Bay-kal'ýn genel baþkanlýk iddiasýný sürdürmesi, Aðar'm istifasý ve en önemlisi 37 yýl aradan sonra sosyalistlerin Meclis'e girmesi, seçimin öne çýkan notlarýný oluþturdu. DTP'nin 23 milletvekiliyle girdiði Meclis'te "solun tüm renklerini Meclis'te temsil ermeye çalýþacaðýný söyleyen ÖDP eski Genel Baþkaný Ufuk Uras da var. Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak. Vekil seçmen iliþkisinin jârklý olabileceðini, baþka bir siyasetin, baþka bir Meclis'in mümkün olacaðým anlatacaðýz" diyor. Mazbatasýný almadan önce bir araya geldiðimiz Uras'la seçimi ve sonrasýný konuþtuk.» TÝP'ten sonra Meclis'e ilk defa sosyalistler girdi; bu bir baþarý, peki sonrasý? Bu bir baþlangýç. Behice Boran ve diðer arkadaþlarýmýzýn Meclis'te olmasýndan bu yana 37 yýl geçti. Bu kadar uzun aralýklarla parlamentoda olamama hali, Avrupa solunda, dünya solunda pekyok. Türkiye'de de artýk psikolojik olarak bu iþi aþtýk. Bu bir eþikti ve bunun aþýlabileceðini gösterdik.» Bunun sýrrý neydi? Yaptýðýmýz çalýþmaya baktýðýmda seçim baþarýsýnýn ötesinde çok geniþ bir kesimin siyasete yönelmesini saðladýk. 3 bin civarýnda aktivist çalýþtý. Diðer faktör güven iliþkisini saðlamamýzdý. Ýlk kez sosyal hareket de kampanyanýn parçasý oldu. Taleplerini harmanladýk. Emekçileri, Alevileri, aydýnlarý, kadýnlarý, Kürtleri, devrimcileri, yeþilleri, gençleri bir araya getirdik. Bu iþin devrimci bir enerjiye sahip olmasýnýn nedeni, siyasette toplumsallaþtýr mayý saðlamasýydý. CHP'nin AKP karþýsýndaki baþarýsýzlýðý, siyaseti özelleþtirmesi ve daraltmasý gibi etkenler önemliydi. Kampanyadan memnun kaldým. Sonuçlar da zaten doðru bir iþ yaptýðýmýzý gösteriyor.» Baðýmsýzlarýn kampanyalarýnda 'ezber bozacaðýz' sloganý önemli yer tuttu. Nasýl bozulacak? Ýlk adýmda o ezberi bozduðumuzu düþünüyorum. Yüzde 10 barajýný boþa çýkardýk. Þimdi adým adým ilermek durumundayýz. Ezberi bozma lafýný çok tekrarladýðýn zaman kendisi ezber haline geliyor. O yüzden de tadýný kaçýrmamak gerekiyor.» Ezber dediðimiz þey nedir? Buradan murad edilen aslýnda þu; 12 Eylül darbesinden beri tek tipleþmiþ bir Meclis vardý, ilk defa bu Meclis'te toplumun tüm renkleri kendini ifade edecek. Ýfade etmesini sorun olarak gören zihniyet bize gösterdi ki, aslýnda farklý renklerin dýþarýda kalmasý sorunlu. Ýçeride olmalarý sorunu çözmenin vesilesi olabilir. Kampanyada tek takýldýðým nokta Ufuk aþaðý Ufuk yukarý meselesiydi. Bundan sonra bizim açýmýzdan önemli olan bu ufkun ve bu sorunun paylaþýlmasý. Akýl üretilmesi ve hakikaten solun, sosyalizmin, emek mücadelesinin, barýþ ve demokrasi mücadelesinin büyümesi için bu durumun bir eþik olarak görülmesi gerekiyor. Kendi adýma bunun hýzlandýrýlmasý için çalýþacaðým. Ne kadar ezberi bozarýz, ezberimizin ne kadarýný unuturuz, kendimizi ne kadar güncelleriz, bunu da göreceðiz.» Bir baþka açýdan baktýðýmýz zaman, Meclis'te yalnýz kalacaksýnýz. DTP grubunu oluþturdu, siz de o grubun dýþýndasýnýz... Ama bir ayaðýmýz sokakta bir ayaðýmýz da Meclis'te olacak. Vekil seçmen iliþkisinin farklý olabileceðini, baþka bir siyasetin, baþka bir Meclis'in mümkün olacaðýný anlatacaðýz. ýoo'ün üzerinde seçim bürosu açtýk, bunlarýn önemli bir bölümünü bir tür milletvekili ve irtibat bürosu haline getirerek doðrudan demokrasi örnekleri sunacaðýz. Siyaseti Meclis'e sýkýþtýrmayý düþünmü yoruz. Bir ayaðýmýz kendi bölgemizde bir ayaðýmýz da Meclis'te olacak. Sosyal hareketlere dayanmak bizim için önemli. Aldýðýmýz oy çoðu partinin üzerinde. Bu da aritmetik düzeyde bir politik güvence. Bir de parlamentoya giren diðer baðýmsýzlarla demokrasi, barýþ, eþitlik, emeðin haklarý gibi mücadelelerde bir kenetlenme hali yaþayacaðýz ve solun yeniden yapýlanmasýna adým atmýþ olacaðýz.» Sol renkleriyle yeniden yapýlanacak o halde... Kendimizi aþmalýyýz. Her siyasi yapý kendini aþarak ortak irade oluþturmalý. Yapabilirsek AKP'ye karþý iktidar seçeneði oluþturabiliriz. Yerel seçimlerde bunun patlamasýný yapabiliriz. 1. bölgede Baykal dýþýnda siyasetin bütün renklerini bir araya getirdik. Bir güven saðladýk, bunu sürdürebiliriz.» Solun bütün renkleri dedik ama Meclis ÖDP'ye nasýl bir yarar saðlayacak. ÖDP kitlelleþmeyi baþaracak mý? ÖDP en büyük parçasý olacak bu durumun. Toplumsallaþtýrma ve aslýnda kendi dýþýmýzdakilerle buluþma konusunda önümüzdeki süreç ýlýmlý geçecek. Siyasette en tehlikeli þey ayrýþma ve daralma. Bu iþi aþmamýz gerekiyor. Genel psikolojik havanýn deðiþikliði bizim açýmýzdan iþi kolaylaþtýrýyor. Böyle bir beklenti var. Birinci bölgedeki beraberliðimizden sonra DTP, ÖDP, DSÝP, EMEP, Yeþiller, sendikalar ve meslek örgütlerinin talepleri var. Bu enerjinin büyütülmesi ve bu ihtiyaca denk düþen adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Buna uygun davranacaðýz.» Ýlk somut adýmý hangi konuda atacaksýnýz? Biz yüzde 10 barajýný devirdik. Türkiye'de, diyelim kendi açýmdan konuþayým, sosyalistlerin Meclis'e girmemesi için Baykal ve Erdoðan ellerinden geleni yaptý. Buna raðmen girdik, ama yine de bu kadar da heyecanlanacak bir durum yok. Bu ülkenin sosyalistleri de parlamentoda emekten yana, ezilenden yana irade oluþturacak. 12 Eylül Anayasasý karþýsýnda demokratik bir anayasanýn takipçisi olacaðýz. Kürt sorununun çözümüne baðlý olarak, bu meseleyi ele almak ve bir de demokrasiyle ekmek mücadelesinin baðýný görerek, emeðiyle geçinen yurttaþlarýn nefes almasýný saðlayacak sosyal politikalarý ön plana çýkartmak istiyoruz.» Seçimlerde gördük ki AKP yoksuldan oy aldý, CHP zenginden. Ne düþünüyorsu nuz? Aslýnda bu hep böyle oldu. 6o'lý yýllarda da böyleydi. Mesela TÝP'in Baðdat Caddesi'ndeki oylarý yüksekti, sað parti Kartal'da yüksek oy aldý. Bu seçimlerde AKP'nin en büyük avantajý CHP ve MHP milliyetçi cephesinin yurttaþta yarattýðý tedirginlikti. Ýkincisi, AKP'nin izlediði yeni liberal politikalara karþý CHP'nin çýkýp, ben bunu daha iyi yaparým de-mesiydi. Bizim ihtiyacýmýz ise, sermayenin küreselleþme sinin yarattýðý maðdurlarýn sözcüsü olmak, oradan solu büyütmek. Bu olmadýðý için AKP tek kale oynadý. Oylarýmýzýn ayrýntýlarý elimize ulaþmadý, ama kabaca görüyoruz ki E-5'in yukarýsýndan da aþaðýsýndan da eþit oy aldýk. Uzun bir aradan sonra ilk defa yoksul mahallelere ulaþmayý baþardýk.» Ama bu sizin çalýþmanýzla ilgili. Herhangi bir semt pazarýna ya da bir meyve haline gittiðimizde, sýrf oraya gitmiþ olalým diye gitmedim. Oradan bize talep geldi de gittik. Bunu derinleþtirmemiz gerek. Halk içerisindeki köklerimizi derinleþtirelim ki siyasete tercüme edilebilsin.» AKP'nin yüzde 50'ye yakýn oy almasý Türkiye'nin yüzde oo'ý sað mý diye düþündürürü, ne dersiniz? Eurobarometre'nin araþtýrmasýnda "Dinin en güçlü olduðu 3 ülkeden biri Türkiye" der. Ýlki Ýspanya, ikincisi Güney Kýbrýs ve üçüncüsü Türkiye. Ama bu deðiþebilir.» Þimdiye kadar niye deðiþmedi? Ana akým olan CHP'nin merkez saða oynamasý önemli oldu. Baykal merkez saða yönelerek siyaset yapmanýn aðýr faturasýný ödedi. Bizim yüzümüzü sola dönmemiz gerek. Sosyal demokratlar, sosya-lisder, Kürtler yüzünü sola dönerek ortak bir irade oluþturduktan sonra bu dengesizliði, soldan, demokrasiden ve emekten yana deðiþtirebilirler. Bundan sonra yükselen bir seyir izleyeceðimizi düþünüyorum. "Harmanda izi olmayanýn yaprakta sözü olmaz" diye bir laf vardýr, bizim artýk izimiz var, boþ konuþmuyoruz.» Ýkinci bölgede baþarý yakalanamadý sol adýna... Ýkinci bölgeyi iyi izleyemedim. Bu bölgede belki yeterli alan ve mahalle çalýþmasý yapýlmamýþ olabilir. Ama dikkat edin, sýkýþtýrýlmýþ bir zamanda 1,5 ayda yaptýk. Bu süreçte hep diyoruz ya, testiyi taþýyanlarla testiyi kýranlar bir olmaz diye... Testiyi taþýyanlar testiyi taþýmaya devam edecekler.» Bu sosyal hareket bundan sonra nasýl kalýcý hale gelecek? Gelebilecek mi? Çok basit bir þekilde solun evrensel deðerlerinin takipçisi olmak gerek. Türkiye'de ve dünyada neoli-beral hegemonya var. Neoliberal hegemonyaya karþý, bu liberal dalgaya karþý emekten yana, soldan yana devrimci iradeyi derinleþtirece ðiz. Somut adýmlar atacaðýz. Kenarda köþede kalan, ne kadar mýzmýzlanan varsa herkes bu sürecin parçasý olacak. Kendi açýmýzdan yeni sayfa açacaðýz. Geçmiþte ne oldu ne bitti bunlarý býrakýyoruz. Önümüzdeki süreç siyasi olgunluk gerektiriyor. Solun çocukluk hastalýklarýný geride býrakmamýz gerektiðine inanýyorum. Solu yukarý taþýyacaðýz. Kimse de paçamýzdan çekmiyor gördüðünüz gibi. Hatta daha hýzlý çýkabiliriz bu merdivenleri.» AB parlamentosundaki sosyalisderle iliþkiler nasýl olacak? Ortak siyasi projeler olacak mý? Avrupa Sol Partisinin önde gelen baþkanlarýyla geçtiðimiz aylarda Berlin'de beraber olduk. Kendilerine Türkiye'de ýrkçýlýða ve militarizme karþý ortak iþler yapma önerisinde bulunduk. Araya seçim girince gerçekleþtiremedik. Ama Avrupa'nýn devrimci geliþimiyle Türkiye'nin devrimci dönüþümünü eþ zamanlý olarak ilerletmeyi düþünüyoruz. Baþka bir Avrupa lafýný laf olmaktan çýkarýp, gerçekleþtirmek için enternasyonalist mücadelemizi sürdüreceðiz. Solun çýkýþý enternasyonalizmde.» "Meclis'e girdiðimde gündeme getireceðim konular arasýnda Uður Kaymaz ve Hrant Dink dosyasý olacak" diyorsunuz, süreç hýzlanabilir mi? Onlarý simgesel önemi olduðu için dile getiriyorum. Bu meseleyi çözersek bu cinayetlerin arka planýndaki yarý resmi çeteleri ortaya çýkarmýþ oluruz. Susurluk'tan beri bu meselenin takipçisiyiz. Bir türlü parlamentoda bunun ayaðý oluþmuyordu. Meclis Araþtýrma Komisyonu'nun raporlarý çok önemliydi. Ama net bir þekilde Genel Kurul'a inmemiþti. Bunu yapacaðýz. (Bir gün) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 30 Temmuz 2007 Pazaretsi Çoçuklar santraç öðreniyor Ürün destekleme ödemeleri yapýldý Burcu Ceren Altuð-NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen Yaz Spor Okullarý çerçevesinde açýlan Satranç Kursu,ilköðretim okulu öðrencilerinin büyük ilgisini çekiyor. Kapadokya Eðitim Merkezi nde yaklaþýk 1 ay önce baþlayan Satranç Kursu nda, uzman öðreticisi tarafýndan Satranç oyunu ile ilgili bilgiler alan 9-14 yaþ grubundaki öðrenciler,teorik bilgilere ilaveten,bu bilgileri uygulamalý olarak da ortaya koyarak bilgileri pekiþtirme imkaný buluyorlar. Kiþilerin düþünce sistemlerini geliþtiren önemli bir spor branþý da olan Satranç ýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla baþlatýlan kurs Eylül ayý içerisinde sona erecek. Saðlýk Müdürlüðü personeline bilgisayar kursu Yaþar Doðan Özçelik-NEVÞEHÝR Patates Siðili Hastalýðý görülen alanlara Alternatif Ürün Destekleme Ödeme Baþvurularýnda bulunan toplam çiftçimize alacaklarý olan ,53 YTL nin (%) 50 si Ziraat Bankasý aracýlýðýyla ödenmeye baþlandý. Patates Siðili Hastalýðý ile ilgili çýkartýlan teblið gereði, 2007 yýlýnda alternatif ürün olarak patates ve solanaceae familyasýna ait bitkiler ile toprak parçasý taþýyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dýþýndaki bitkisel ürünleri yetiþtiren veya nadas uygulayan çiftçilere, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS ye kayýtlý olmak þartý ile dekar baþýna 110 YTL. destekleme ödemesi yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Ýlimiz genelinde Alternatif Ürün Desteklemesine Toplam olarak çiftçi baþvuruda bulunmuþ olup, bunlara ,923 (da) Telafi Edici Ödemeye esas alan kapsamýnda ,53 (YTL) Destekleme Ödemesinin yapýlmasý kesinleþmiþ olup, ödeme yapýlacak bu meblaðýn (%) 50 si olan ,765 (YTL) Çiftçilerimizin Ziraat Bankasýndaki hesaplarýna 20 Temmuz 2007 Cuma günü aktarýldý. Tatilde ingilizce öðreniyorlar Burcu Ceren Altuð-NEVÞEHÝR Nevþehir de öðrenciler, boþ zamanlarýný Ýngilizce öðrenerek,okulda öðrendikleri bilgileri pekiþtirmeye çaba harcýyorlar. Burcu Ceren Altuð-NEVÞEHÝR Nevþehir Saðlýk Müdürlüðü nün çeþitli kademelerinde görev yapan personellerinin bilgisayar bilgilerinin geliþtirilmesi ve Ýnternet eriþimleri konusunda daha etkin bilgiye sahip olmalarý amacýyla açýlan kursun ikinci dönem çalýþmalarýna baþlandý. KURBANLIK Nevþehir Bilgisayar Eðitim Merkezi nde baþlayan bilgisayar eðitim kursu 2 ay süre ile devam edecek. Bilgisayar konusunda uzman bir kadro tarafýndan eðitimden geçirilen Saðlýk Müdürlüðü personellerine yönelik ikinci dönem çalýþmalarýna 25 personel katýlýyor. Satýþlarýmýzda world card ýnýza peþin fiyatýna + 5 WORLD TAKSÝT Kamil Öntaþ CEP: Adres: Ýliçek Köyü Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafýndan gerçekleþtirilen Yaz Spor Okullarý çerçevesinde Paþa Konaðý nda baþlatýlan Ýngilizce kursuna öðrenciler büyük ilgi gösteriyorlar. Okulda öðrendikleri Ýngilizce yi, düzenlenen kursta öðretmenleri Dilek Sivaz ýn etkili anlatýmý ve pratik uygulamalý eðitimi ile daha da pekiþtirmeye çaba harcayan öðrenciler, tatil süresince hem dinlendiklerini hem de,okulda zorlandýklarý derslerin baþýnda gelen Ýngilizce yi daha da ilgi duyarak öðrenmeye çalýþtýklarýný söylüyorlar. Eylül ayý ortalarýnda tamamlanmasý planlanan Ýngilizce Kursu, 70 e yakýn öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþtiriliyor. TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR

4 30 Temmuz 2007 Pazartesi BÝRÝMÝZ KIRK KIRKIMIZ BÝRDÝR BÝZÝM Kaynaklara göre, Hz. Muhammet, bir gece Miraca çýkar. Cenab-ý Hak ile 90 bin kelam konuþur.bunun 30 bini sýrrý hakikat olup Hz. Ali de kalmýþtýr. Muhammet Mirac a çýkarken, Cebrail O na yol göstermiþtir. Önce Mescid-i Aksa ya varýrlar. Sidrei Münteha ya vardýklarýnda Cebrail burdan öteye ben gidemem, gidersem yanarým demiþtir. Arþý alanýn kapýsýna vardýðýnda karþýsýna bir aslan çýkar.aslan yolunu keser. Gaipten bir ses (nida) gelir. parmaðýndaki yüzüðü aslanýn aðzýna atmasý istenir.muhammet öyle yapar.aslan sakinleþir,yoluna devam eder. Muhammet Cenab-ý Hak ile görüþtükten sonra,dönüþte,yolda bir dergaha rastlar.merak edip girip kapýsýný çalar.ýçerdeki ses; -kimsiniz? der.muhammet ise; Ben Peygamberim içeri girmek istiyorum der.kapý açýlmadan içeriden gelen ses; -Peygamberliðini git ümmetine yap.bizim aramýza peygamber sýðmaz der.hz. Muhammet kapýdan ayrýlýp yürümeye baþlayýnca gaipten gelen ses, ayrýlmamasýný kapýyý yine çalmasýný, ama yanýtý farklý vermesini söyler. Bu kez Muhammet yine kapýyý çalar:ýçerden yine; -kimsiniz diye sorulur. Bu kez Muhammmet ; ben Muhammed Mustafa yým Peygamberim der. Ýçerden yine bir ses gelir. Git peygamberliðini ümmetine yap, bizim aramýza peygamber sýðmaz der.hz Muhammed kapýdan ayrýlacaðý sýrada gaipden yine bir ses, cevabýný deðiþtirmesini söyler. Hz Muhammed yine kapýyý çalar, içerden bir ses kimsiniz der. Hz Muhammed içinizden biriyim hadimül fukara yým (fakir hizmetçisi) der. Bu yanýttan sonra kapý açýlýr.muhammet içeri alýnýr.ýçerden -hoþ geldin,sefa getirdin,uður getirdin diyerek karþýlarlar. Hz.Muhammet içeride oluþmuþ bir meclis görür.hatta sayýmýný da içinden yapar.tam 38 kiþi vardýr.üstelik Bu meclis kadýn ve erkeklerden oluþmuþtur. Bunlarýn 21 i erkek,17 si kadýndýr. Muhammet e yer gösterilir.o da gösterilen yere oturur. Hz. Ali de meclisdedir.muhammet tesadüfen Ali nin yanýna oturur ve Hz.Muhammet sorar: -size kimler denir der. -Bize kýrklar denir diye yanýt alýr. -Ama burada 38 kiþi saydým der.39. kiþi sensin derler. -Selman-ý Pak ta Can parstadýr derler. -Peki sizin ulunuz,büyüðünüz,küçüðünüz kim diye sorar,hz.muhammed e gelen yanýt þöyle olur. -Bizim küçüðümüz,büyüðümüz yoktur.küçüðümüz büyüðümüzdür.büyüðümüz küçüðümüzdür.birimiz kýrk, kýrkýmýz birimizdir denir. Bunun üstüne Muhammet meclisden bunu kendilerine kanýtlamalarýný söyler. O sýrada Ali kolunu uzatýr ve gömleðini sýyýrýr. Ýçlerinden biri destur diyerek býçaðýn ucu ile kolunu hafif kanatýr. Kolundan bir damla kan akar, bunu her can ýn kolundan birer damla kanýn gelmesi izler.40. canýn bir damla kaný da pencereden gelir.bu ise Selman-ý Pak ýn kanýdýr.sonra Hz.Ali kolunu baðlar hepsinin kanamasý durur. Selman-ý Pak Parstan dönüþte bir üzüm tanesi getirir. O nu Hz. Muhammet e verir ve bölüþtürmesini ister. Muhammet verilen kapta üzüm tanesini ezer, çýkan dem meclisteki kadýn-erkek canlara daðýtýlýr. Kýrklar üzüm suyunu içerler. Hep birlikte mest olurlar. Ya Allah deyip Semah dönerler. Hz. Muhammet te onlara katýlýr. Büyük bir coþku ile vecd halinde semah dönülürken Hz. Muhammet in belinden kuþaðý (kibiri) düþer.böylece kibiri elinden alýnýr.kuþaðý kýrk parçaya bölünür. Kýrklar parçalarý bellerine baðlarlar. Hz. Muhammet, Kýrklar Meclisi ne pirlerini sorar. Pirimiz Ali dir derler. Böylece, Hz. Muhammet, Ali nin de orada olduðunu öðrenmiþ olur. Muhammet ve meclisdekiler,ali ye sevgi gösterirler. Hz Muhammed e acýkmýþ olduðu düþünülerek cennet taamý getirilir.tek baþýna yiyemeyeceðini kendisine birinin eþlik etmesini söyler.yeþil perde arkasýnda gaipten bir el O na eþlik eder. O elin üzerine bir pirinç tanesi düþer. Hz Muhammed miraçtan dönüþünde aslana verdiði yüzüðün Hz Ali nin parmaðýnda olduðunu görür. Elinin üzerinde pirinç taneleri duruyordur. Hz Muhammed Hz Ali ye sarýlarak, serine erdim sýrrýna eremedim Saddaksýn ya Ali der. Alevi inancýnda; kadýn ve erkek canlardan oluþan Kýrklar Meclisinin ve Kýrklar Ceminin tayin edici önemi vardýr. Anadolu Aleviliði nin inanç temellerinin, yaþam biçiminin,dünya görüþünün,felsefesinin kökleri bu söylencede aranmalýdýr. Kadýn ve erkek canlardan oluþan Kýrklar Meclisi mitolojik anlamda da olsa Alevilerin dinsel ve sosyal örgütlenmelerinin tarihsel kaynaðý kabul edilebilir. Bu anlamda da bu söylencede geçen sembolik özellikler Alevilik açýsýndan ayýrt edici öneme sahiptir. Kýrklar Mecslisi nin kadýn ve erkek eþitliðinin önemini vurguluyor. Kýrklar Meclisi ile Hz. Muhammet arasýndaki konuþmada ki vurgulardan; birimiz kýrk,kýrkýmýz bir olgusu eþitliði,insan olmayý,türab (toprak,alçak gönüllülük) olmayý vurguluyor. Gerçeðin gökte deðil,yerde olduðu meclisin sembolik önemi ile vurgulanýyor. Herkesin eþit ve ulu olmasý; vahdette kesret,kesrette vahdet (varlýkta birlik,birlikte varlýk) iliþkisini ifade ediyor. Kaynakta; Alevi inancýnda Tanrý nýn, peygamberin ve insanýn yeri belirtilmektedir. Aslan ve yüzük sembolü ise; Hz Muhammed in hýrsýnýn elinden alýnmasý olayýdýr. Bu örnekte Alevi-Bektaþ ibadeti olan Cem in ve Semah ýn da kökleri belirtilmiþ oluyor. Bu söylence; Anadolu da yaklaþýk bin yýldýr her tür olumsuzlanmaya karþýlýk Alevilerin Cem ve cemaatlerinde, sosyal hayatlarýnda kadýný bir bütünün ayrýlmaz parçasý gören, lokmasýný yoksullarla kýrka bölerek paylaþmasýný bilen, insana en yüksek deðeri veren Aleviliðin saðlam mayasýnýda ele veriyor. Alevilerce Cem siz Semah, Semah sýz cem düþünülemez. Bu iki olgu bir bütünün ayrýlmaz parçasýdýr. Alevilerce daha önce saptanmýþ zamanlarda cemaatle yapýlan ibadete Cem adý verilir. Cem ayinine yörenin dedesi ya da babasý önderlik eder. Baðlama eþliðinde zakir adý verilen baðlama ustasý CEM VE SEMAH ozanlar tarafýndan Alevi nefesleri, mersiyeleri, deyiþleri, duaz-ý imamlarý okunur. Bunlar konularýný daha çok Ýslam tarihinden, özellikle de 12 Ýmamlar ve Kerbela Olayý üstüne yazýlmýþ eserlerden alýr. Konu ile ilgili yazýlmýþ; Fuzuli, nin, Hatayi nin, Pir Sultan ýn, Yunus Emre nin, Kul Himmet in,virani nin vs. eserleri söylenir. Dede, cemde halkýn sorunlarýný da dinler, Küskünler, dargýnlar barýþtýrýlýr. Aleviler, Osmanlý nýn Sünni Þeriat yönetimini kabul etmedikleri için sorunlarýný þeriat mahkemeleri ile deðil, Cem ayini erenleri huzuruna getirmiþlerdir. Sorunlar halkýn ve dedenin jüriliði önünde Halk mahkemesi denebilecek bir iþleyiþle çözümlemeye çalýþýlmýþtýr. Cem de kadýn erkek ayrýmý yapýlmaksýzýn herkese kardeþ gözüyle bakarak, tüm canlar halka halinde yüz yüze gelecek tarzda oturur. Cem ayinini dede gülbenk okuyarak baþlatýr. Gülbenk e gül sesi,bülbül sesi anlamlarý verilir. Cem in açýlýþ, kapanýþ ve çeþitli hizmetlerin yapýlýþý sýrasýnda dede gülbenkler okur. Yerine göre uzun ya da kýsa olarak okunan dualar,gülbenkler genellikle Bismi Þah, Allah Allah diye baþlar. Katýlan canlar da Allah Allah diye karþýlýk verirler. Ýþte bir gülbenk; (Cem açýlýþ gülbengi). Bi ismi Þah, bi ismi, Allah, Allah--- Allah, Allah Akþamlarýmýz hayýr ola, hayýrlar vasýl ola,þerefler def ola, münkirler matola, münafýklar bertaraf ola, cemi cümlemizi namerde muhtaç etmeye, neydim ne oldum dedirtmeye, gökten hayýrlý rahmet,yerden hayýrlý bereket, evliyalardan himmet,hazreti Peygamber den þefaat eyleye... Hak Erenler,Rum Erenleri,Horasan Erenleri, Gaip Erenleri, Pirimiz Hünkar Hacý Bektaþ Veli, Abdal Musa Sultan, Kaygusuz Sultan ve cümle sultanlar, evliyalar,enbiyalarý kaim ve daim eyleyip keremlerimize berdevam eyleye... Dil bizden, nefes On Ýki Ýmam, Þah Hüseyin de ola... akþamlar hayrola... Gerçeðin demine hü diyelim hü... Dedenin destur vermesiyle halka þeklinde dizilmiþ olan canlar, birbirlerine secdeye kapanýrlar. Yine dedenin isteði ile kadýn ve erkek canlarýn katýldýðý semah dönme kýsmýna geçilir. 12 hizmet adý verilen diðer hizmetler yerine getirilir. Kurbanlar kesilir, lokmalar daðýtýlýr, Cem dedenin bitiþ gülbengi ile sona erer. Semah dönme Mirac ý sembolize eder. Semah üç aþamada gerçekleþir. Birinci aþamasýna; karþýlama denir. Mekke ile Mescid-i aksa arasýndaki yolculuðu sembolize eder. Ýkinci aþamasýna; yürüyüþ denir. Mescid-i Aksa ile Sidrei Münteha arasýndaki yolculuðu anlatýr. Üçüncü aþamasýna; Pervazlama ya da uçma denir. Bu kýsýmda; Sidrei Münteha ile Kaab-ý Kavseyn arasýný sembolize eder. Kaab-ý Kavseyn; Hz. Muhammet in Tanrý ile buluþtuðu mekan olarak bilinir. Semah dönen kimse ruhen tüm benliðinden sýyrýlarak Tanrý ile özdeþleþir. Tanrý da yok olmanýn tadýný yaþar. Kýsa anlatým ile; karþýlamaya; bekabillah,yürüyüþe;seyrillah,pervaza;fenafillah da denir. Fenafillah sýrasýnda can Hak la hak olmuþtur. Miraç olayý ve Kýrklar Cemi, aslýnda dinsel anlamda bir ermiþlik mertebesini (Ýslam gizemciliðindeki batýni anlayýþý ve hakikat makamýný) ifade eder. Hz. Ali bu ermiþlik mertebesinin piridir. Semah bir anlamda ayakta yapýlan zikirdir. Her cem in semah ile bitirilmesi kural haline getirilmiþtir. Semah dönen can sembolik olarak Miraç aþkýný tadmýþ olur. Alevi toplumunda her fert Cem ayinine katýlamadýðý gibi her fert semah dönmek için de belli koþullarý yerine getirmesi gerekir. Örneðin; küskünler, düþkünler, ikrarýna ters düþünler vs. cem ayinine alýnmazlar. Ayný nedenlerle bazý inasanlar cem ayinine katýlsalarda semah dönemezler. Semah tek dönülmez. Esas olarak iki yada daha fazla can ile dönülür. Kesin sayý sýnýrý yoktur. Kadýn ve Erkek birlikte dönerler. Cemlerde evli kadýnlar eþleri ile birlikte dönerler. SEMAHIN BAZI ÖZELLÝKLERÝ Arapça sema köküne dayanan semah sözcüðü Türkçeye sema yada semah biçimlerinde iki ana söyleniþle ayrýlýr. Her söyleniþ birbirinden ayrý iki faklý özellikle uygulanýr. SEMA Mevlevi yada bazý Sünni tarikatlarda,semah ise Alevilerin dinsel törenlerinin bir parçasýdýr. Mevlevi sema ý ile Alevi semahýnýn ayýrt edici özelliði dönenlerin Mevlevilerde sadece erkekler olmasýna karþýn, Alevilerde kadýn ve erkek canlar birlikte dönerler. Mevlevi semalarýnda müziði esas olarak türk sanat müziði besteleri oluþtururken, Alevi semahlarýndaki müziði halk müziði ritmi oluþturur. Baðlama belirleyicidir. Semahýn belli sayýda kiþilerce dönülmesine özen gösterilir;2,4,8,10,12 olduðu gibi 3,5,7,12 gibi sayý kümelerine denk düþürülmeye çalýþýlýr. Bu sayýlarýn kutsallýðýna inanýlýr. üçler,beþler,yediler,onikiler den yardým þefaat dilenir. Semah dönülürken belli bir kýyafet þartý yoktur. Bu erler içinde bacýlar içinde geçerlidir. Kurallarda biçime deðil öze önem verilir. Bazý yörelerde erkekler þapkayý çýkarýrken,bazý yörelerde baþ açýk semah dönülmez. Ama ayak kesinlikle çýplaktýr. Canlar Cem ayinin belli bir yerinde semaha kalkýnca dedeye niyaz ederler. Semah dönüldüðü zaman halka þeklinde dönülen semahta köþede oturan dede makamýna asla sýrt dönülmez. Semahda ritm ister,yavaþ ister hýzlý olsun dede makamý kutsal makamdýr,alý MAKAMI dýr,oraya sýrt dönülmez mutlaka her seferinde selamlama biçiminde niyaz edilir. Hiçbir semah türünde el ele tutulmaz. Ýster kadýn erkek karýþýk olsun,ister sadece erkek yada kadýn olsun el ele tutuþma biçimi yoktur. Semahta esas figürler el ve ayak figürleridir. Eller ve kollar kuþun uçuþunu simgeler. En çok görülen figür ise sað elin ayasý yukardan alýnýr,sol elde yere dönüktür. Bu figür; HAK TAN ALINANIN HALKA VERÝLMESÝNÝ simgeler. Semah dönülürken yaratýlmak istenen ortamý bozucu davranýþlarda bulunmak hoþ karþýlanmaz. örneðin; sigara içilmez,içki içilmez,diz üstü yada baðdaþ kurularak oturulur,gürültü edilmez. Semah dönenlerin ritmini izleyenlerde; ALLAH ALLAH, YA ÞAH, SEMAHINIZ SAF OLA,GÜNAHLAR AF OLA, SEYÝR ÝÇÝN OLMAYA,HAK ÝÇÝN OLA... gibi ifadelerle katýlýrlar. SEMAH TÜRLERÝ Anadoluda aleviliðin yaklaþýk 8 yy.lýk tarihi var.

5 30 Temmuz 2007 Pazartesi Yeninur ADA 1972 yýlýnda Elazýð da doðdu. Aslen Tuncelili. Ýlk, orta ve liseyi Elazýð da tamamladý. Bu yýllarda ayný zamanda Elazýð Musýki Cemiyeti nde baðlama dersleri aldý yýlýnda Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziði Konservatuarý Ses Eðitimi Bölümü ne girdi. Burada iki yýl okuduktan sonra eðitimine ara verdi. Ýstanbul a gelerek ilk albümü "Turnalar"ý çýkardý. Bir süre sonra ayný okula devam etti ve eðitimini 2000 yýlýnda tamamladý. Halen bir devlet okulunda müzik eðitimi veriyor. Yeninur Ada türkülerle ilkokulda, baðlamayla ortaokul yýllarýnda tanýþtý. Kendi deyimiyle, annesinin öðrettiði bir kaç türküyü ilkokulda söylerken sesinin güzel olduðunu farketti, ki herkes böyle düþünüyordu. Baðlama ise kýsa sürede onun tutkusu haline geldi ve daha Elazýð Musýki Cemiyeti nde eðitim alýrken baðlamayý ustaca çalmaya baþladý. Bu yetenek onu ileriki - yýllarda adý konulmamýþsayýlý kadýn baðlama virtüözlerinden biri yaptý. Sanatçý ilk albümünü 1995 yýlýnda Turnalar adýyla çýkardý. Ýkinci albümü olan Hazan Oldu ya 1999 yýlýnda imza atan Yeninur Ada, ilk albümlerinin esintilerini taþýyan son baþarýlý çalýþmasýný 2004 yýlýnda Kuþlar Gibiyim adýyla çýkardý. Hazan Oldu albümünde yer alan Yemen adlý türkü ile Kuþlar Gibiyim adlý albüme adýný veren türküye klip de çeken sanatçý, Umuda Ezgi de solist olarak yer aldý, Bin Yýlýn Türküsü nde Aþýk Veysel in Uzun Ýnce Bir Yoldayým adlý türküsünü seslendirdi, Kadýnýn Türküsü nde baðlama çaldý yýlýnda Yasemin Göksu ve Sumru Aðýryürüyen le birlikte Üç Kadýn projesinde yer alan ve bu projeyi halen sürdüren Yeninur Ada müzik yaþamýna yeni projelerle devam ediyor. Ada nýn ikinci albümü Hazan Oldu da yer olan eserlerin isimleri: 1- Son Yemen Türküsü 2- Yaðmur(Yolda Geçti Ömrüm) 3- Ah Oðlan 4- Mevlam Bir Çok Dert Vermiþ 5- Suda Balýk Yan Gider 6-Siyah Perçemlerin 7- Hazan Oldu 8-Eftelya 9- Kayadan Ýndim Bugün 10- Atladým Girdim Baða 11- Adýmýz Miskindir Bizim 12- Göçek Kýzým 13- Çalýn Davullarý 14- Karadýr Kaþalarýn 15- Cilvelioy Yeninur Ada nýn 2004 yýlýnda çýkan üçüncü albümü Kuþlar Gibiyim de yer alan eserler: 1-Turnam Selam Söyle (Söz-Müzik:Kenan Çallý) 2-Yalaný Bir Yanda (Söz:Ekberi Müzik: Kenan Çallý ) 3-Kuþlar Gibiyim(Dardayým)(Söz- Müzik: Ali Haydar Timisi) 4-Ay Balam (Söz: Ali Haydar Timisi/Bülent Kaya- Müzik: Ali Haydar Timisi) 5-Dert Ehliyim (Söz- Müzik: Abidin) 6-Eyvah Eyvah (Söz:Atilla Kural- Kenan Çallý) 7-Bana Mý Düþtü (Söz- Müzik:Yüksel Yýldýz) 8-Söyleyemedim (Söz- Müzik: Cevdet Baðca) 9-Derdin Yarden Midir (Söz:Mevlüt Doðan- Müzik:Ali Azapçý) 10-Söyle Yaðmur (Söz- Müzik: Ahmet Kaya) 11- Gücüm yetmedi (Söz: Serdar Çeyindað- Müzik:Yeninur Ada) Meksika'da Rahip Hidalgo kurþuna dizildi. Hidalgo bir yýl önce Meksika'da baðýmsýzlýk hareketini baþlatmýþtý Ýstanbul Cibali Tütün Fabrikasý iþçileri greve çýktý Cumhurbaþkaný Mustafa Kemal'e suikast giriþimi iddiasýyla yargýlanan Kadriye Haným ve arkadaþlarý beraat ettiler Yozgat'ta deprem: 12 köy yýkýldý, 300 ölü, 360 yaralý Trakya'da Almanlar adýna casusluk yaptýklarý iddiasýyla yargýlanan 15 kiþi ölüm cezasýna mahkum edildi Kazým Orbay genelkurmay baþkanlýðýndan istifa etti, yerine Salih Omurtak atandý Demokrat Parti Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in Meclis'te yaptýðý konuþmayý yayýmlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat Ýzmir, Yeni Asýr gazetelerinin sahipleri ve yazý iþleri müdürleri tutuklandýlar Demiryollarý devlet iþletmesi haline getirildi Ordu, Giresun ve Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partililerin siyasi toplantý yapmalarýna izin verilmedi Amerika Birleþik Devletleri uçaklarý Kuzey ve Güney Vietnam arasýndaki askerden arýndýrýlmýþ bölgeyi bombaladý. Ayný gün Ýngiltere Almanya'yý 4-2 yenerek Dünya Futbol Þampiyonu oldu Üniversiteye giriþ sýnavý sorular satýldýðý için iptal edildi Atatürk'ün Ýþ Bankasý'ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduðu karara baðlandý Türkiye Basketbol Genç Milli Takýmý Avrupa þampiyonu oldu Balýkesir Cezaevi'nde solcu koðuþunu basan ülkücüler 2 kiþiyi öldürdüler. Ayný gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardýmcýsý Yaþar Okuyan "Ýktidar iþ baþýnda kalmakta inat ettiði sürece daha çok kan dökülecektir" dedi Mamak Askeri Cezaevi'nde açlýk grevi yapanlardan 16'sý hastaneye kaldýrýldý Mekke'de Hac sýrasýnda Ýranlýlar Amerika Birleþik Devletleri aleyhine gösteri yaptý. Suudi polisi ateþ açtý ; çok sayýda Ýranlý ve Suudi öldü Fethiye ve Gökova körfezleriyle Dalyan kýyýlarý özel çevre ve koruma bölgesi ilan edildi. Bölgedeki inþaatlar durduruldu Ýstanbul, Ankara, Adana büyük þehir ve ilçe belediyeleri ile Trabzon Belediyesi'nde çalýþan yaklaþýk 43 bin iþçi greve baþladý. Ayný gün, Barcelona'da düzenlenen 25. Olimpiyat Oyunlarý'nda 62 kiloda güreþçi Akif Pirim altýn madalya kazandý Merkez Bankasý Baþkaný Rüþdü Saraçoðlu,"Bir þey yapamaz hale getirildim" diyerek görevinden istifa etti Çeçenistan ile Rusya arasýndaki savaþa son veren bir dizi anlaþma Grozni'de imzalandý Üniversite sýnavlarýnýn tek basamaklý olmasý Yüksek Öðretim Kurulu, YÖK Genel Kurulu'nda onaylandý. Bugün Doðanlar: Emily (Jane) Brontë. Yazdýðý tek roman "Uðultulu Tepeler"le dünya çapýnda ün kazanan Ýngiliz þair ve romancý.bronte'nýn eseri pek çok dile bu arada Türkçe'ye de çevrildi Amerikalý otomobil sanayicisi Henry Ford. Bugün ölenler: Ansiklopedi yazarý Denis Diderot Almanya'yý birleþtiren "kan ve demir" politkasýyla ünlü Almanya baþbakaný Otto von Bismarck Yazar, çevirmen Zeyyat Selimoðlu. Sanatçý "Direðin Tepesinde Bir Adam" adlý hikaye kitabýyla 1969 Sait Faik Hikaye Armaðaný'ný, "Koca Denizde Ýki Nokta" adlý kitabýyla 1973 Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülü'nü, "Derin Dondurucu Ýçin Öykü" adlý eseriyle 1995 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü aldý. bianet

6 30 Temmuz 2007 Pazartesi Ürgüp Temenni Tepesinin ýslahý baþladý Selim Kalay, birinci kiþisel resim sergisini açtý NEVÞEHÝR Nevþehirli ressam Selim Kalay'ýn ''Yaþamdan Ýzler''adlý ilk kiþisel resim sergisi açýldý. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu'nun yaptýðý sergide, ressam Selim Kalay'ýn, köy hayatý ve kültürünü konu alan 33 yaðlý boya eseri sergilendi. NEVÞEHÝR Nevþehir'in Ürgüp ilçesinde, bir bölümünün çökmesiyle 3 kiþinin ölümüne yol açan Temenni Tepesi'nde, ýslah çalýþmalarýna baþlandýðý bildirildi Nevþehir Valiliðinden yapýlan açýklamaya göre, 6 Mart 2007 tarihinde kayalarýn uçmasý sonucu giriþ ve çýkýþlara kapatýlan bölgede, ýslah çalýþmalarýna NEVÞEHÝR Nevþehir de 21 Temmuz 2007 tarihinde sona eren ve büyük organizasyonlar arasýnda giren Ürgüp Cup Futbol Turnuvasý nýn ardýndan Kapadokya Cup ve Maçkolik Cup Futbol Turnuvalarý da start aldý. Maçkolik Futbol Turnuvasýna toplam 28 takým katýlacak ve Lig B takýmlarýndan oluþacak turnuva, 4 grup halinde oynanacak. Kapadokya Cup Futbol Turnuvasýnda ise 10 Lig A takýmý, 2 grup halinde mücadele edecek. Maçkolik Cup turnuvasýna katýlan takýmlardan 14 ü, geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen Ürgüp Cup turnuvasýnda baþarý gösteremeyen takýmlardan oluþuyor. ÝLAN 672m2 üzerinde 110 m2 kerpiç bina, kuyulu, Savat mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 21 de satýlýk ev. Bekir Karabacak Tel: baþlanýldýðý belirtildi. Çalýþmalarýn, öncelikle Temenni Tepesi'ndeki dolgu topraðýn bulunduðu alanýn boþaltýlmasý, düþme tehlikesi bulunan kayalarýn týraþlanmasý ve daha sonra burada bulunan hafriyatýn taþýnarak tüm kaya yüzeyinin muhafazaya alýnmasýyla sona ereceði kaydedildi. Nevþehir Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüðü tarafýndan ihaleye çýkarýlan 'Temenni Tepesi Kaya Islahý Ýþi' devam ederken, çalýþmalarda öncelikli olarak Temenni Tepesi'nin en tepe noktasýnda kent merkezine bakan yüzeydeki tehlikeli kayalarýn týraþlanmasý ve güçlendirilmesine önem verileceði ifade edildi. Nevþehir'de Ýki Futbol Turnuvasý Daha... Genellikle portre çalýþmalarýn yer aldýðý sergide, resimlerle köy yaþamý ve köy halký anlatýlýyor. Vali Hacýmustafaoðlu, Nevþehir'in bir kültür ve sanat þehri olma yolunda ilerlediðini, son zamanlarda kültür ve sanat faaliyetlerinin arttýðýný ifade etti. Ressam Selim Kalay da bugüne kadar üç ayrý karma sergiye katýldýðýný, ancak ilk kez kendisine ait bir kiþisel sergi açtýðýný söyledi. Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Engelliler takýmý sporcularý,nevþehir Belediyesi tarafýndan bilgisayar ile tanýþtýrýlýyor.bilgisayar konusunda ÝLAN 103 Evler Mahallasinde 400m2 arsa satýlýktýr. Müracat: Muhsin Berkil BEKTAÞ SOFRASI RESTAURANT HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Geniþ kahvaltý, çorba, ýzgara, sote, soðuk meze Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Karayalçýn Parký Hacýbektaþ Tel: temel eðitim almaya baþlayan zihinsel engelli çocuklarýn bu kapsamlý çalýþmalara büyük bir ilgi gösterdikleri gözleniyor. Nevþehir Belediyesi Bilgisayar Eðitim Merkezi nde baþlatýlan bilgisayar temel eðitim çalýþmalarý 3 uzman eðiticinin gözetiminde yapýlýyor. Zihinsel engelli çocuklara bilgisayarýn çalýþmasý ve iþlevleri teorik olarak anlatýlýp pratik uygulamalarla pekiþtiriliyor. Bilgisayar temel eðitim çalýþmalarý yaklaþýk 2 ay süre ile devam edecek.

7 30 Temmuz 2007 Pazartesi Çetin Altan'ýn Meclis'te ilk günleri... Türkiye, 22 Temmuz seçimlerinin ardýndan seçim sonuçlarýný yorumlamaya, deðerlendirmeye baþladý. Seçimlerden kazanan olarak çýkan AKP dýþýndaki düzen partileri oy kayýplarýnýn nedeninin halk olduðunda anlaþtýlar, peþ peþe halký suçladýlar. Mec-lis'teyken 12 Eylül Anayasasý'nýn armaðaný "yüzde 10 barajý"ný kaldýrmak için parmaklarýný oynatmayanlar, barajýn altýnda kaldýlar. Büyük umutlar baðlanan CHP ise onca desteðe raðmen baþarýlý olamadý. 22 Temmuz seçimlerine katýlan "Baðýmsýz sol aday"lar da vardý. Ýstanbul'dan aday olan "Baðýmsýz Sol Aday" Baskýn Oran, ne yazýk ki seçilemedi. Ýstanbul'dan bir diðer "Baðýmsýz Sol Aday" olan ÖDP'li Ufuk Uras ise Meclis'te sosyalistleri, solu, ezilenleri, dýþlananlarý temsil edecek... Meclis'e giren "Bin Umut Adaylarý" ile birlikte hareketli bir Meclis beklentisi içindeki Türkiye daha Meclis açýlmadan tartýþmaya baþladý. Birileri "Peki, biz bu seçimi niye yaptýk?" diye düþüne dursun, Meclis'in gündemi þimdiden belli oldu: Cumhurbaþkaný seçimi... Yeni Anayasa... Ufuk Uras ile birlikte Meclis'te sosyalist, sol kimlikli bir milletvekilinin neler yapacaðýný hep birlikte göreceðiz. Ufuk Uras'ýn seçimleri kazanýp Meclis'e girmesi aklýmýza hemen 1965 seçimlerini getiriyor seçimlerinde Meclis'te 15 milletvekili ile temsil edilen Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP), Meclis'te bulunduðu zaman diliminde sosyalizmi, solu temsil etmiþ, Meclis'in ezberini bozmuþtu. 54 ilde yüzde 3 oy alarak Meclis'e giren TÝP milletvekilleri: Mehmet Ali Aybar, Rýza Ku-as, Muzaffer Karan, Tarýk Ziya Ekinci, Sadun Aren, Yahya Kan-polat, Cemal Hakký Selek, Adil Kurtel, Behice Boran, Yunus Koçak, Þaban Erik, Yusuf Ziya Ba-hadýnlý, Ali Karcý, Kemal Nebi-oðlu ve Çetin Altan'dý. Yazar Çetin Altan, seçimler boyunca yaptýðý konuþmalarla toplumun ilgi odaðý olmuþ, solun yeniden yükselmesinde adeta simge olmuþtu... ÇETÝN ALTAN MECLÝS'TE seçimlerinde TÝP listesinden baðýmsýz aday olarak Meclis'e giren Ýstanbul Milletvekili Çetin Altan'ýn milletvekilliði olaylý geçecekti. Hemen her konuþmasýnda olaylar çýkan Çetin Altan, Meclis'te linç edilmek istenecek, dokunulmazlýðý kaldýrýlacaktý Ekim 1965 günü yapýlan genel seçimlerde; Adalet Partisi, 240 milletvekili; Cumhuriyet Halk Partisi, 134 milletvekili; Millet Partisi, 31 milletvekili; Yeni Türkiye Partisi, 19 milletvekili; Türkiye Ýþçi Partisi,i5 milletvekili ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, n milletvekili ile parlamentoda temsil ediliyordu. TBMM, 27 Ekim 1965'te açýldý. 3 Kasým 1965'te Baþbakan Demirel, Meclis'te "Hükümet Progra-mý"ný sundu. Ardýndan "Hükümet Programý Tartýþmalarý" baþladý. 7 Kasým Pazar günü TÝP Genel Baþkaný Mehmet Ali Aybar iki saat süren konuþmasýnda "Hükümet Programý"ný eleþtirdi. 8 Kasým 1965'de Meclis'in 8. birleþiminde TÝP grubu adýna ikinci sözü Sadun Aren almýþtý. Meclis Baþkaný Ferruh Bozbeyli, Çetin Altan'ýn "baðýmsýz milletvekili olduðunu, grup adýna konuþamayacaðýný" belirtmesi üzerine Aren, Çetin Altan'ýn TÝP'e üye olduðunu açýkladý. Çetin Altan'ýn üye olduðuna ait yazý yazýlýp Meclis Divaný'na verilirken Çetin Altan kürsüye çýktý. Konuþmasýna iyi dileklerle baþlayan Çetin Altan'ýn konuþmasý çok geçmeden sataþmalarla kesildi. Ara ara Bozbeyli tarafýndan "konu dýþýna çýkmak"la uyarýlan Çetin Altan'ýn sarhoþ olduðu yönünde önergeler verilse de Çetin Altan konuþmasýný tamamladý. Çetin Altan'ýn tarihi konuþmasýný Turhan Salman'ýn TÜS-TAV Yayýnlarý'ndan yayýmlanan "TÝP Parlamentoda " isimli kitabýndan okuyalým: "Çetin Altan'ýn yer yer tartýþmalar, gerginlikler, hatta karþýlýklý itiþmelere kadar varan olaylarla geçen konuþmasý þöyleydi: TBMM tarihindeki en önemli oturumlardan birini bugün gerçekleþtirdik. Bu, geliþmekte olan Türk demokrasisin yükselen basamaklarýndan birine daha adým attýðýmýzý gösteriyor. Birbirine senli benli tartýþmalardan, Türkiye'mizin mutlu olmasý yönünde çeþitli görüþlerin bilimsel açýdan ele alýnýp incelenmesi, özlediðimiz bir þeydi. Týpký Batý parlamentolarýnda olduðu gibi kapitalist görüþün, sosyalist görüþün, bunlarýn arasýndaki görüþlerin temsilcileri, herhangi art niyet ve sataþma olmadan; kitaplarý, dosyalarý ve tutanaklarýyla tartýþtýlar. Bir yandan muhafazakâr bir görüþün büyükçe bir sayýyla parlamentoya girmesi, bir yandan da bunun karþýsýnda ilk defa sosyalistlerin kendi düþüncelerini ve dünyadaki yeni görüþleri bu çatý altýna getirmiþ olmasý, hepimizin iftihar edeceði bir þeydir." [1] Þimdi, Türkiye Ýþçi Partisi'nin 1965'lerde estirdiði sol rüzgârý yeniden estirmenin zamanýdýr. Toplumsal muhalefeti yükseltmenin, ezilenlerin, dýþlananlarýn sesi olmanýn, ezberleri bozmanýn zamaný...[1] Turhan Salman, TÝP Parlamentoda Cilt I, TÜSTAV Yayýnlarý, ÇETÝN ALTAN, 22 EKÝM 1965'TE MECUS'TELK OTURUMU ANLATIYOR: Ýlk oturumda býyýklarýmýza sövmüþlerdi 22 Ekim 1965 Cuma günü Ýstanbul baðýmsýz milletvekili olarak ilk defa giriyordum Büyük Millet Meclisi'ne... Baðýmsýz olmasýna baðýmsýzdým ama seçimi Ýstanbul TÝP listesinin ikinci adayý olarak kazanmýþtým. Seçim kampanyasýnda ise Taksim'deki bir mitingte o tarihe kadar konuþmacýlarýn "toplumcu parti" diye tanýdýklarý TÝP'e "Sosyalist partisidir bu..." deyip çýkmýþtýk... Alkýþtan yer gök inlemiþti. Yani þekilde baðýmsýz ama özde Ýstanbul'un sosyalist milletvekiliydim. Cuma sabahý geleneðe uygun olarak lacivert elbise giydim. Bir de güzel týraþ oldum. Bizim lacivert elbise, gazetecilikteki kokteyl davetlerinden artakaldýðý için modeli biraz eskiceydi. Ceket kruvaze ve uzundu. Pantolonu, pantoloncu iyi dikmemiþti. Arkasý torba gibi bol, paçalarý ise darcaydý. Provalara gitmesini sevmediðim için elbise biraz da el yordamýyla dikilmiþti. Fukara terzi, provalar için beni boyuna arayýp dururdu. Gazeteye telefon eder, gazeteden çýkmýþsam elinde kumaþlarýyla iðneleri, lokantaya gelirdi. Meclis'e giderken üstüme baþýma bakmýyor, sarkan ceketle, pantolonun þiþen arkasýný gördükçe: - Keþke þunu daha iyi diktirseydim, diye hayýflanýyordum. (...) Ýlk gün grup odasýna çýkýnca önemli bir sorunla karþýlaþtýk. Meclis salonunda TÝP grubuna yer ayrýlmamýþtý. Bazý arkadaþlar: - Protesto olarak toplantýlara katýlmayalým, dediler. Bazý arkadaþlar ise yine protesto olarak toplantý boyunca ayakta durmayý teklif ediyorlardý. Henüz çoðumuz toplantý salonunun ne yerini ne de biçimini biliyorduk. Ayakta durarak protesto teklifine yaþlýca bir arkadaþ karþý çýktý. - Bakarsýnýz müzakereler uzun sürer, kazýk gibi öyle saaderce ayakta dayanamayýz, diyordu. Açýlýþ gününün hengâmesinde ise protesto olarak oturuma katýlmamamýz kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Hem biz daha ilk gününden katýlmamak için mi gelmiþtik Meclis'e... Meclis'in toplantý salonunda bize de yer ayrýlmasý sorununu Meclis Baþkanlýðý ile yapacaðýmýz özel temaslarla çözümlemeye, iki-üç saat süren hareketli konuþmalardan sonra karar verdik. Meclis'in içinde henüz yalnýz dolaþamýyor-duk. Gideceðimiz yere topluca gidiyor, topluca geliyorduk. Yüzlerimizin ciddi ve hatta biraz asýk olmasýna da ayrýca dikkat ediyorduk... Bizler sosyalist milletvekiliydik. Deðiþtik, baþkaydýk. Ötekiler de oyuncu politikacýlardý. Toplantý salonu geniþ mi geniþ, büyük mü büyük, þatafatlý mý þatafatlýydý. Tavandan aþaðý muhteþem avizeler sarkýyordu. Ortalýk bir kaynaþma içindeydi. Fotoðrafçýlarýn flaþlar patlýyordu. Dinleyici balkonlarýyla gazetecilerin alt balkonu týklým týklýmdý. Toplantýya katýlmamayý yahut katýlýp da ayakta durmayý böyle bir ana-baba gününde kimsenin fark edemeyeceðini yerinde görerek: Ýyi ki protesto sadedinde herhangi bir karar almadýk, diye aramýzda sevindik. Salonun geriye doðru ikinci yarýsýnda bir yerlere oturmuþtuk. Yanýmýzda yüksek devlet memurlarýna, kýrmýzý kalýn bir kordonla çevrilerek ayrýlmýþ boþ sýralar vardý. Ortalýk biraz mayna olduðu bir sýrada salondan muhalefete ait kulise çýktým. Kulis dedikleri de mermer geniþ salonlardý. Oturunca insanýn gömüldüðü koltuklarda çay kahve içiliyordu. Tanýdýk CHP milletvekillerinden biri yaklaþtý yanýma: - Yahu sizin için ne diyorlar biliyor musun, dedi. - Ne diyorlar, dedim. - Komünistlerin hepsi de býyýklý, Stalin ceketli, üstelik kýrmýzý bir kordonun içinde oturuyorlar, diyorlar. Önce þaka ediyor zannettim... Ama sonradan bu sözü duyan AP'lilerin toplantý salonunda bizlere dik dik bakarak önümüzden geçtiklerini fark ettim. Bir tanesi arkadaþýna: - Yok yahu kýrmýzý kordon onlara ait deðil, yandaki sýralara ait, diyordu. Öteki de... - Evet ama hepsi de býyýklý, diyordu. Kendi aralarýnda: - Býyýklarýna bilmem ne edeyim, diyerek uzaklaþtýlar. Cici demokrasinin fýsýltýh iltifah daha ilk oturum açýlýrken kendini göstermeye baþlamýþtý... Çetin Altan, Ben Milletvekili Ýken, Kaf Yayýncýlýk, Feza Kürkçüoðlu(Bir Gün)

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 35 En Düþük 0 C 18 Çankaya'nýn Cazibesi: Kenan Evren Ýktidarý Prof. Dr. Oran cumhurbaþkanýnýn 12 Eylül darbesinden gelen yetkilerini deðiþtirmek için hiçbir partinin adým atmamýþ olmasýna dikkat çekti; "AKP týpký yüzde 10 barajýnda olduðu gibi bundan memnun. Ýhtilaf, etki alanýný kimin ele geçireceði üzerine" dedi. BÝA (Ankara) - Genel seçim sonuçlarý belli olur olmaz cumhurbaþkanlýðý seçimi tartýþmalarý yeniden baþladý; kimin cumhurbaþkaný olabileceði konuþuluyor ama cumhurbaþkanýnýn yetkilerini gündeme getiren yok. bianet'in görüþtüðü Prof. Dr. Baskýn Oran cumhurbaþkanlýðýnýn 12 Eylül darbesinin ürünü 1982 Anayasasý'nda tanýmlanan yetkilerinin geniþliðini anýmsatýyor. Ona göre bu yetkiler "neredeyse yarý baþkanlýk sistemi biçiminde gerçekleþiyor." Kilit yetkiler kimin olacak Oran ihtilafýn bu etki alanýný kimin eline geçireceði üzerine olduðunu belirtiyor: "Þimdiye kadar hiçbir parti bu yetkilerle ilgili bir þey yapmadý." Mevcut tanýma göre, cumhurbaþkaný yasama, yürütme, yargý alanlarýnýn hepsinde kilit yetkilere sahip. Askeri yargý dahil yüksek yargý üyelerinin, üniversite üst düzey yöneticilerinin atanmasýndan ordunun kullanýlmasýna, Genelkurmay Baþkaný'nýn atanmasýna kadar türlü yetkileri var. "AKP cumhurbaþkanýnýn yetkilerinden memnun Oran "AKP de bu yetkileri deðiþtirmeden kendi istediðini cumhurbaþkaný olarak seçtirmek niyetinde. Yetkilerle ilgili bir sýkýntýsý yok", diyor. "Týpký Seçim Yasasý'ndaki yüzde 10 ülke barajýndan çok memnun olduðu gibi." CHP ve AKP seçim barajýyla ilgili hiçbir adým atmadýklarý gibi, aralarýnda Oran'ýn da olduðu baðýmsýz adaylarýn birleþik oy pusulasýna sýkýþtýrýlmasýný da birlikte onaylamýþlardý. Oran AKP'nin cumhurbaþkanýnýn eþinin baþý baðlý olmasýný kabullenecek bir zihniyet deðiþikliðine de ihtiyacý olduðunu ekliyor. Kenen Evren modeliyle devam Cumhurbaþkanýnýn yetkileri, 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren'in Cumhurbaþkanlýðý öngörülerek tanýmlanmýþtý. Bu konuda Ümit Kardaþ daha önce bianet'e verdiði bir demeçte þöyle demiþti: "Bu yetkiler Kenan Evren'in darbe iktidarýný sürdürme formüllerinden biriydi. Güçlü bir cumhurbaþkanlýðýna ihtiyaç duyuyordu; çünkü 'siviller güvenilmezdi'. 12 Eylül'ün etkisinin yüksek bürokraside devam etmesi isteniyordu." Oran da Çankaya'da oturanýn yetkileri kendi doðrultusunda kullanabildiðine dikkat çekti: "Cumhurbaþkaný Sezer'in ulusalcý çizgisi Türkiye için nasýl çok zararlý olmuþsa, þimdi de AKP'li ve muhafazakâr bir cumhurbaþkanýnýn tam 180 derece zýt rota deðiþikliði, vahim olabilir. Onun için makamýn tarafsýz ve ehil bir insan tarafýndan doldurulmasýnda sonsuz yarar var." "Sivil anayasayla cumhurbaþkanlýðý yetkilerinin makul düzey indirilmesi gerek" Sivil bir anayasanýn yapýlmasý, cumhurbaþkaný yetkilerinin makul düzeye indirilmesi gerektiðini söyleyen Oran, "Keþke bu Meclis bir kurucu meclis gibi hareket edebilse" diyor. Oran, mevcut koþullarda, AKP'nin yapmak istediði, cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesini saðlamayý öngören deðiþikliðin de sorunlu olduðunu düþünüyor. "Baþkanlýk sisteminin zaten Türkiye için yararlý olduðunu düþünmüyorum. 1950'ye kadar süren 'sultan geleneði'yle, kuvvetli bir baþkan Türkiye için tatsýz olur. "Cumhurbaþkanýnýn halka seçtirilmesi, bu çatýþmalarýn bir de halka kadar bulaþmasýna yol açar. Ve eski elitlerin, Kemalist elitlerin aþýrýlýklarýna karþý geliþen aþýrý tepkileri besler." (TK) (www.alevi.com) 'Atatürk'ü ve 'laikliði' seçim malzemesi yapan Baykal'a tepki büyüyor Ortak deðerler olmasý gereken Ulusal çok sayýda çöp kamyonunun alanda Kurtuluþ Savaþý'nýn önderi 'Mustafa barikat kurmasý partililerin tepkisini çekti. Kemal'i ve 'lakikliði' seçim malzemesi olarak kullanarak oylatan Deniz Baykal Protestocular adýna konuþan eski CHP yönetimindeki CHP'nin ve Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Erhan 'þakþakçýlarýnýn' seçimlerde hezimete Baydar, "Baykal'ýn söylediðinin aksine uðramasý büyük tepki yarttý. Ankara'da örgütün istifa talebi vardýr. Örgüt CHP Genel Merkezi önünde protesto buradadýr. Kongre süreci de derhal gösterisi yapan partililer, Genel Baþkan baþlatýlmalýdýr " dedi. Deniz Baykal'ý istifaya çaðýrdý. "Ýstifa, Protestocu, muhalifler basýn istifa" sesleri ortalýðý çýnlattý. Çankaya açýklamasýnýn ardýndan Genel Merkez'in Belediyesi'ne ait çok sayýda çöp önünden ayrýldý. kamyonunu protestoculara karþý alanda Geçtiðimiz gün de, Ýstanbul, Þiþli 'barikat' kurdu. Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül'ün Aralarýnda Antalya, Adana, Konya il Ýran caddesindeki ofisinde toplanan örgütlerinin de bulunduðu yaklaþýk grup CHP'li muhalifler Baykal'ý istifaya otobüslerle Ankara'ya gitti. çaðýrmýþtý. CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililer, Genel Baþkan Deniz Baykal'ýn Eski CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, 'Baykal'ýn halk tarafýndan samimiyetsiz hiç kimsenin özel malý deðildir" demiþti. çýkamayan bir yönetimin kaldýðý istifasýný isteyerek, protesto sloganlarý attý. bulunarak reddedildiðini' öne sürmüþtü. Toplantý sonrasý açýklama yapan Hikmet Çetin, "Dört seçimdir yönetim görülmemiþtir" ifadesini kullanmýþtý. Genel Merkez'in önünde eylem yapýlacak Çetin de, "Hiç kimsenin Atatürk'ün baþarýsýzlýkla karþý karþýya. Dünyanýn alanda CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait partisine bunu yaþatmaya hakký yok. Parti hiçbir yerinde dört defa seçimde zaferle (www.sesonline.net)

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı