Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün destekleme ödemeleri yapýldý"

Transkript

1 YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak. Emekçileri, Alevileri, aydýnlarý, kadýnlarý, Kürtleri, devrimcileri, yeþilleri, gençleri bir araya getirdik. 30 TEMMUZ 2007 PAZARTESÝ 2 DE Selim Kalay, birinci kiþisel resim sergisini açtý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 'Atatürk'ü ve 'laikliði' seçim malzemesi yapan Baykal'a tepki büyüyor Çetin Altan'ýn Meclis'te ilk günleri... >6 DA >6 DA Ürgüp Temenni Tepesinin ýslahý baþladý Nevþehir'in Ürgüp ilçesinde, bir bölümünün çökmesiyle 3 kiþinin ölümüne yol açan Temenni Tepesi'nde, ýslah çalýþmalarýna baþlandýðý bildirildi Çankaya'nýn Cazibesi: Kenan Evren Ýktidarý 8 DE Nevþehir'de Ýki Futbol Turnuvasý Daha... >6 DA >7 DE CEM VE SEMAH Nevþehir Valiliðinden yapýlan açýklamaya göre, 6 Mart 2007 tarihinde kayalarýn uçmasý sonucu giriþ ve çýkýþlara kapatýlan bölgede, ýslah çalýþmalarýna baþlanýldýðý belirtildi. 6 DA BÝRÝMÝZ KIRK KIRKIMIZ BÝRDÝR BÝZÝM Kaynaklara göre, Hz. Muhammet, bir gece Miraca çýkar. Cenab-ý Hak ile 90 bin kelam konuþur.bunun 30 bini sýrrý hakikat olup Hz. Ali de kalmýþtýr. Muhammet Mirac a çýkarken, Cebrail O na yol göstermiþtir. Önce Mescid-i Aksa ya varýrlar. >4 DE BAÞSAÐLIÐI Gazetemizin hissedarlarýndan Mustafa Özcivan ýn Amcasý Ali Özcivan ýn gelini Gülay Özcivan Hak ka yürümüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: DE

2 2 30 Temmuz 2007 Pazartesi Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Seçimlerin üzerinden bir hafta.geçti. Bu sürede halk kesimleri siyaset konuþtu, hayat siyasete odaklandý. Seçim sonuçlan tartýþýlýrken, AKP'nin yüzde 47 oy almasý, CHP'nin beklediði sonucu elde edememesi ve Bay-kal'ýn genel baþkanlýk iddiasýný sürdürmesi, Aðar'm istifasý ve en önemlisi 37 yýl aradan sonra sosyalistlerin Meclis'e girmesi, seçimin öne çýkan notlarýný oluþturdu. DTP'nin 23 milletvekiliyle girdiði Meclis'te "solun tüm renklerini Meclis'te temsil ermeye çalýþacaðýný söyleyen ÖDP eski Genel Baþkaný Ufuk Uras da var. Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak. Vekil seçmen iliþkisinin jârklý olabileceðini, baþka bir siyasetin, baþka bir Meclis'in mümkün olacaðým anlatacaðýz" diyor. Mazbatasýný almadan önce bir araya geldiðimiz Uras'la seçimi ve sonrasýný konuþtuk.» TÝP'ten sonra Meclis'e ilk defa sosyalistler girdi; bu bir baþarý, peki sonrasý? Bu bir baþlangýç. Behice Boran ve diðer arkadaþlarýmýzýn Meclis'te olmasýndan bu yana 37 yýl geçti. Bu kadar uzun aralýklarla parlamentoda olamama hali, Avrupa solunda, dünya solunda pekyok. Türkiye'de de artýk psikolojik olarak bu iþi aþtýk. Bu bir eþikti ve bunun aþýlabileceðini gösterdik.» Bunun sýrrý neydi? Yaptýðýmýz çalýþmaya baktýðýmda seçim baþarýsýnýn ötesinde çok geniþ bir kesimin siyasete yönelmesini saðladýk. 3 bin civarýnda aktivist çalýþtý. Diðer faktör güven iliþkisini saðlamamýzdý. Ýlk kez sosyal hareket de kampanyanýn parçasý oldu. Taleplerini harmanladýk. Emekçileri, Alevileri, aydýnlarý, kadýnlarý, Kürtleri, devrimcileri, yeþilleri, gençleri bir araya getirdik. Bu iþin devrimci bir enerjiye sahip olmasýnýn nedeni, siyasette toplumsallaþtýr mayý saðlamasýydý. CHP'nin AKP karþýsýndaki baþarýsýzlýðý, siyaseti özelleþtirmesi ve daraltmasý gibi etkenler önemliydi. Kampanyadan memnun kaldým. Sonuçlar da zaten doðru bir iþ yaptýðýmýzý gösteriyor.» Baðýmsýzlarýn kampanyalarýnda 'ezber bozacaðýz' sloganý önemli yer tuttu. Nasýl bozulacak? Ýlk adýmda o ezberi bozduðumuzu düþünüyorum. Yüzde 10 barajýný boþa çýkardýk. Þimdi adým adým ilermek durumundayýz. Ezberi bozma lafýný çok tekrarladýðýn zaman kendisi ezber haline geliyor. O yüzden de tadýný kaçýrmamak gerekiyor.» Ezber dediðimiz þey nedir? Buradan murad edilen aslýnda þu; 12 Eylül darbesinden beri tek tipleþmiþ bir Meclis vardý, ilk defa bu Meclis'te toplumun tüm renkleri kendini ifade edecek. Ýfade etmesini sorun olarak gören zihniyet bize gösterdi ki, aslýnda farklý renklerin dýþarýda kalmasý sorunlu. Ýçeride olmalarý sorunu çözmenin vesilesi olabilir. Kampanyada tek takýldýðým nokta Ufuk aþaðý Ufuk yukarý meselesiydi. Bundan sonra bizim açýmýzdan önemli olan bu ufkun ve bu sorunun paylaþýlmasý. Akýl üretilmesi ve hakikaten solun, sosyalizmin, emek mücadelesinin, barýþ ve demokrasi mücadelesinin büyümesi için bu durumun bir eþik olarak görülmesi gerekiyor. Kendi adýma bunun hýzlandýrýlmasý için çalýþacaðým. Ne kadar ezberi bozarýz, ezberimizin ne kadarýný unuturuz, kendimizi ne kadar güncelleriz, bunu da göreceðiz.» Bir baþka açýdan baktýðýmýz zaman, Meclis'te yalnýz kalacaksýnýz. DTP grubunu oluþturdu, siz de o grubun dýþýndasýnýz... Ama bir ayaðýmýz sokakta bir ayaðýmýz da Meclis'te olacak. Vekil seçmen iliþkisinin farklý olabileceðini, baþka bir siyasetin, baþka bir Meclis'in mümkün olacaðýný anlatacaðýz. ýoo'ün üzerinde seçim bürosu açtýk, bunlarýn önemli bir bölümünü bir tür milletvekili ve irtibat bürosu haline getirerek doðrudan demokrasi örnekleri sunacaðýz. Siyaseti Meclis'e sýkýþtýrmayý düþünmü yoruz. Bir ayaðýmýz kendi bölgemizde bir ayaðýmýz da Meclis'te olacak. Sosyal hareketlere dayanmak bizim için önemli. Aldýðýmýz oy çoðu partinin üzerinde. Bu da aritmetik düzeyde bir politik güvence. Bir de parlamentoya giren diðer baðýmsýzlarla demokrasi, barýþ, eþitlik, emeðin haklarý gibi mücadelelerde bir kenetlenme hali yaþayacaðýz ve solun yeniden yapýlanmasýna adým atmýþ olacaðýz.» Sol renkleriyle yeniden yapýlanacak o halde... Kendimizi aþmalýyýz. Her siyasi yapý kendini aþarak ortak irade oluþturmalý. Yapabilirsek AKP'ye karþý iktidar seçeneði oluþturabiliriz. Yerel seçimlerde bunun patlamasýný yapabiliriz. 1. bölgede Baykal dýþýnda siyasetin bütün renklerini bir araya getirdik. Bir güven saðladýk, bunu sürdürebiliriz.» Solun bütün renkleri dedik ama Meclis ÖDP'ye nasýl bir yarar saðlayacak. ÖDP kitlelleþmeyi baþaracak mý? ÖDP en büyük parçasý olacak bu durumun. Toplumsallaþtýrma ve aslýnda kendi dýþýmýzdakilerle buluþma konusunda önümüzdeki süreç ýlýmlý geçecek. Siyasette en tehlikeli þey ayrýþma ve daralma. Bu iþi aþmamýz gerekiyor. Genel psikolojik havanýn deðiþikliði bizim açýmýzdan iþi kolaylaþtýrýyor. Böyle bir beklenti var. Birinci bölgedeki beraberliðimizden sonra DTP, ÖDP, DSÝP, EMEP, Yeþiller, sendikalar ve meslek örgütlerinin talepleri var. Bu enerjinin büyütülmesi ve bu ihtiyaca denk düþen adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Buna uygun davranacaðýz.» Ýlk somut adýmý hangi konuda atacaksýnýz? Biz yüzde 10 barajýný devirdik. Türkiye'de, diyelim kendi açýmdan konuþayým, sosyalistlerin Meclis'e girmemesi için Baykal ve Erdoðan ellerinden geleni yaptý. Buna raðmen girdik, ama yine de bu kadar da heyecanlanacak bir durum yok. Bu ülkenin sosyalistleri de parlamentoda emekten yana, ezilenden yana irade oluþturacak. 12 Eylül Anayasasý karþýsýnda demokratik bir anayasanýn takipçisi olacaðýz. Kürt sorununun çözümüne baðlý olarak, bu meseleyi ele almak ve bir de demokrasiyle ekmek mücadelesinin baðýný görerek, emeðiyle geçinen yurttaþlarýn nefes almasýný saðlayacak sosyal politikalarý ön plana çýkartmak istiyoruz.» Seçimlerde gördük ki AKP yoksuldan oy aldý, CHP zenginden. Ne düþünüyorsu nuz? Aslýnda bu hep böyle oldu. 6o'lý yýllarda da böyleydi. Mesela TÝP'in Baðdat Caddesi'ndeki oylarý yüksekti, sað parti Kartal'da yüksek oy aldý. Bu seçimlerde AKP'nin en büyük avantajý CHP ve MHP milliyetçi cephesinin yurttaþta yarattýðý tedirginlikti. Ýkincisi, AKP'nin izlediði yeni liberal politikalara karþý CHP'nin çýkýp, ben bunu daha iyi yaparým de-mesiydi. Bizim ihtiyacýmýz ise, sermayenin küreselleþme sinin yarattýðý maðdurlarýn sözcüsü olmak, oradan solu büyütmek. Bu olmadýðý için AKP tek kale oynadý. Oylarýmýzýn ayrýntýlarý elimize ulaþmadý, ama kabaca görüyoruz ki E-5'in yukarýsýndan da aþaðýsýndan da eþit oy aldýk. Uzun bir aradan sonra ilk defa yoksul mahallelere ulaþmayý baþardýk.» Ama bu sizin çalýþmanýzla ilgili. Herhangi bir semt pazarýna ya da bir meyve haline gittiðimizde, sýrf oraya gitmiþ olalým diye gitmedim. Oradan bize talep geldi de gittik. Bunu derinleþtirmemiz gerek. Halk içerisindeki köklerimizi derinleþtirelim ki siyasete tercüme edilebilsin.» AKP'nin yüzde 50'ye yakýn oy almasý Türkiye'nin yüzde oo'ý sað mý diye düþündürürü, ne dersiniz? Eurobarometre'nin araþtýrmasýnda "Dinin en güçlü olduðu 3 ülkeden biri Türkiye" der. Ýlki Ýspanya, ikincisi Güney Kýbrýs ve üçüncüsü Türkiye. Ama bu deðiþebilir.» Þimdiye kadar niye deðiþmedi? Ana akým olan CHP'nin merkez saða oynamasý önemli oldu. Baykal merkez saða yönelerek siyaset yapmanýn aðýr faturasýný ödedi. Bizim yüzümüzü sola dönmemiz gerek. Sosyal demokratlar, sosya-lisder, Kürtler yüzünü sola dönerek ortak bir irade oluþturduktan sonra bu dengesizliði, soldan, demokrasiden ve emekten yana deðiþtirebilirler. Bundan sonra yükselen bir seyir izleyeceðimizi düþünüyorum. "Harmanda izi olmayanýn yaprakta sözü olmaz" diye bir laf vardýr, bizim artýk izimiz var, boþ konuþmuyoruz.» Ýkinci bölgede baþarý yakalanamadý sol adýna... Ýkinci bölgeyi iyi izleyemedim. Bu bölgede belki yeterli alan ve mahalle çalýþmasý yapýlmamýþ olabilir. Ama dikkat edin, sýkýþtýrýlmýþ bir zamanda 1,5 ayda yaptýk. Bu süreçte hep diyoruz ya, testiyi taþýyanlarla testiyi kýranlar bir olmaz diye... Testiyi taþýyanlar testiyi taþýmaya devam edecekler.» Bu sosyal hareket bundan sonra nasýl kalýcý hale gelecek? Gelebilecek mi? Çok basit bir þekilde solun evrensel deðerlerinin takipçisi olmak gerek. Türkiye'de ve dünyada neoli-beral hegemonya var. Neoliberal hegemonyaya karþý, bu liberal dalgaya karþý emekten yana, soldan yana devrimci iradeyi derinleþtirece ðiz. Somut adýmlar atacaðýz. Kenarda köþede kalan, ne kadar mýzmýzlanan varsa herkes bu sürecin parçasý olacak. Kendi açýmýzdan yeni sayfa açacaðýz. Geçmiþte ne oldu ne bitti bunlarý býrakýyoruz. Önümüzdeki süreç siyasi olgunluk gerektiriyor. Solun çocukluk hastalýklarýný geride býrakmamýz gerektiðine inanýyorum. Solu yukarý taþýyacaðýz. Kimse de paçamýzdan çekmiyor gördüðünüz gibi. Hatta daha hýzlý çýkabiliriz bu merdivenleri.» AB parlamentosundaki sosyalisderle iliþkiler nasýl olacak? Ortak siyasi projeler olacak mý? Avrupa Sol Partisinin önde gelen baþkanlarýyla geçtiðimiz aylarda Berlin'de beraber olduk. Kendilerine Türkiye'de ýrkçýlýða ve militarizme karþý ortak iþler yapma önerisinde bulunduk. Araya seçim girince gerçekleþtiremedik. Ama Avrupa'nýn devrimci geliþimiyle Türkiye'nin devrimci dönüþümünü eþ zamanlý olarak ilerletmeyi düþünüyoruz. Baþka bir Avrupa lafýný laf olmaktan çýkarýp, gerçekleþtirmek için enternasyonalist mücadelemizi sürdüreceðiz. Solun çýkýþý enternasyonalizmde.» "Meclis'e girdiðimde gündeme getireceðim konular arasýnda Uður Kaymaz ve Hrant Dink dosyasý olacak" diyorsunuz, süreç hýzlanabilir mi? Onlarý simgesel önemi olduðu için dile getiriyorum. Bu meseleyi çözersek bu cinayetlerin arka planýndaki yarý resmi çeteleri ortaya çýkarmýþ oluruz. Susurluk'tan beri bu meselenin takipçisiyiz. Bir türlü parlamentoda bunun ayaðý oluþmuyordu. Meclis Araþtýrma Komisyonu'nun raporlarý çok önemliydi. Ama net bir þekilde Genel Kurul'a inmemiþti. Bunu yapacaðýz. (Bir gün) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 30 Temmuz 2007 Pazaretsi Çoçuklar santraç öðreniyor Ürün destekleme ödemeleri yapýldý Burcu Ceren Altuð-NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen Yaz Spor Okullarý çerçevesinde açýlan Satranç Kursu,ilköðretim okulu öðrencilerinin büyük ilgisini çekiyor. Kapadokya Eðitim Merkezi nde yaklaþýk 1 ay önce baþlayan Satranç Kursu nda, uzman öðreticisi tarafýndan Satranç oyunu ile ilgili bilgiler alan 9-14 yaþ grubundaki öðrenciler,teorik bilgilere ilaveten,bu bilgileri uygulamalý olarak da ortaya koyarak bilgileri pekiþtirme imkaný buluyorlar. Kiþilerin düþünce sistemlerini geliþtiren önemli bir spor branþý da olan Satranç ýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla baþlatýlan kurs Eylül ayý içerisinde sona erecek. Saðlýk Müdürlüðü personeline bilgisayar kursu Yaþar Doðan Özçelik-NEVÞEHÝR Patates Siðili Hastalýðý görülen alanlara Alternatif Ürün Destekleme Ödeme Baþvurularýnda bulunan toplam çiftçimize alacaklarý olan ,53 YTL nin (%) 50 si Ziraat Bankasý aracýlýðýyla ödenmeye baþlandý. Patates Siðili Hastalýðý ile ilgili çýkartýlan teblið gereði, 2007 yýlýnda alternatif ürün olarak patates ve solanaceae familyasýna ait bitkiler ile toprak parçasý taþýyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dýþýndaki bitkisel ürünleri yetiþtiren veya nadas uygulayan çiftçilere, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS ye kayýtlý olmak þartý ile dekar baþýna 110 YTL. destekleme ödemesi yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Ýlimiz genelinde Alternatif Ürün Desteklemesine Toplam olarak çiftçi baþvuruda bulunmuþ olup, bunlara ,923 (da) Telafi Edici Ödemeye esas alan kapsamýnda ,53 (YTL) Destekleme Ödemesinin yapýlmasý kesinleþmiþ olup, ödeme yapýlacak bu meblaðýn (%) 50 si olan ,765 (YTL) Çiftçilerimizin Ziraat Bankasýndaki hesaplarýna 20 Temmuz 2007 Cuma günü aktarýldý. Tatilde ingilizce öðreniyorlar Burcu Ceren Altuð-NEVÞEHÝR Nevþehir de öðrenciler, boþ zamanlarýný Ýngilizce öðrenerek,okulda öðrendikleri bilgileri pekiþtirmeye çaba harcýyorlar. Burcu Ceren Altuð-NEVÞEHÝR Nevþehir Saðlýk Müdürlüðü nün çeþitli kademelerinde görev yapan personellerinin bilgisayar bilgilerinin geliþtirilmesi ve Ýnternet eriþimleri konusunda daha etkin bilgiye sahip olmalarý amacýyla açýlan kursun ikinci dönem çalýþmalarýna baþlandý. KURBANLIK Nevþehir Bilgisayar Eðitim Merkezi nde baþlayan bilgisayar eðitim kursu 2 ay süre ile devam edecek. Bilgisayar konusunda uzman bir kadro tarafýndan eðitimden geçirilen Saðlýk Müdürlüðü personellerine yönelik ikinci dönem çalýþmalarýna 25 personel katýlýyor. Satýþlarýmýzda world card ýnýza peþin fiyatýna + 5 WORLD TAKSÝT Kamil Öntaþ CEP: Adres: Ýliçek Köyü Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafýndan gerçekleþtirilen Yaz Spor Okullarý çerçevesinde Paþa Konaðý nda baþlatýlan Ýngilizce kursuna öðrenciler büyük ilgi gösteriyorlar. Okulda öðrendikleri Ýngilizce yi, düzenlenen kursta öðretmenleri Dilek Sivaz ýn etkili anlatýmý ve pratik uygulamalý eðitimi ile daha da pekiþtirmeye çaba harcayan öðrenciler, tatil süresince hem dinlendiklerini hem de,okulda zorlandýklarý derslerin baþýnda gelen Ýngilizce yi daha da ilgi duyarak öðrenmeye çalýþtýklarýný söylüyorlar. Eylül ayý ortalarýnda tamamlanmasý planlanan Ýngilizce Kursu, 70 e yakýn öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþtiriliyor. TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR

4 30 Temmuz 2007 Pazartesi BÝRÝMÝZ KIRK KIRKIMIZ BÝRDÝR BÝZÝM Kaynaklara göre, Hz. Muhammet, bir gece Miraca çýkar. Cenab-ý Hak ile 90 bin kelam konuþur.bunun 30 bini sýrrý hakikat olup Hz. Ali de kalmýþtýr. Muhammet Mirac a çýkarken, Cebrail O na yol göstermiþtir. Önce Mescid-i Aksa ya varýrlar. Sidrei Münteha ya vardýklarýnda Cebrail burdan öteye ben gidemem, gidersem yanarým demiþtir. Arþý alanýn kapýsýna vardýðýnda karþýsýna bir aslan çýkar.aslan yolunu keser. Gaipten bir ses (nida) gelir. parmaðýndaki yüzüðü aslanýn aðzýna atmasý istenir.muhammet öyle yapar.aslan sakinleþir,yoluna devam eder. Muhammet Cenab-ý Hak ile görüþtükten sonra,dönüþte,yolda bir dergaha rastlar.merak edip girip kapýsýný çalar.ýçerdeki ses; -kimsiniz? der.muhammet ise; Ben Peygamberim içeri girmek istiyorum der.kapý açýlmadan içeriden gelen ses; -Peygamberliðini git ümmetine yap.bizim aramýza peygamber sýðmaz der.hz. Muhammet kapýdan ayrýlýp yürümeye baþlayýnca gaipten gelen ses, ayrýlmamasýný kapýyý yine çalmasýný, ama yanýtý farklý vermesini söyler. Bu kez Muhammet yine kapýyý çalar:ýçerden yine; -kimsiniz diye sorulur. Bu kez Muhammmet ; ben Muhammed Mustafa yým Peygamberim der. Ýçerden yine bir ses gelir. Git peygamberliðini ümmetine yap, bizim aramýza peygamber sýðmaz der.hz Muhammed kapýdan ayrýlacaðý sýrada gaipden yine bir ses, cevabýný deðiþtirmesini söyler. Hz Muhammed yine kapýyý çalar, içerden bir ses kimsiniz der. Hz Muhammed içinizden biriyim hadimül fukara yým (fakir hizmetçisi) der. Bu yanýttan sonra kapý açýlýr.muhammet içeri alýnýr.ýçerden -hoþ geldin,sefa getirdin,uður getirdin diyerek karþýlarlar. Hz.Muhammet içeride oluþmuþ bir meclis görür.hatta sayýmýný da içinden yapar.tam 38 kiþi vardýr.üstelik Bu meclis kadýn ve erkeklerden oluþmuþtur. Bunlarýn 21 i erkek,17 si kadýndýr. Muhammet e yer gösterilir.o da gösterilen yere oturur. Hz. Ali de meclisdedir.muhammet tesadüfen Ali nin yanýna oturur ve Hz.Muhammet sorar: -size kimler denir der. -Bize kýrklar denir diye yanýt alýr. -Ama burada 38 kiþi saydým der.39. kiþi sensin derler. -Selman-ý Pak ta Can parstadýr derler. -Peki sizin ulunuz,büyüðünüz,küçüðünüz kim diye sorar,hz.muhammed e gelen yanýt þöyle olur. -Bizim küçüðümüz,büyüðümüz yoktur.küçüðümüz büyüðümüzdür.büyüðümüz küçüðümüzdür.birimiz kýrk, kýrkýmýz birimizdir denir. Bunun üstüne Muhammet meclisden bunu kendilerine kanýtlamalarýný söyler. O sýrada Ali kolunu uzatýr ve gömleðini sýyýrýr. Ýçlerinden biri destur diyerek býçaðýn ucu ile kolunu hafif kanatýr. Kolundan bir damla kan akar, bunu her can ýn kolundan birer damla kanýn gelmesi izler.40. canýn bir damla kaný da pencereden gelir.bu ise Selman-ý Pak ýn kanýdýr.sonra Hz.Ali kolunu baðlar hepsinin kanamasý durur. Selman-ý Pak Parstan dönüþte bir üzüm tanesi getirir. O nu Hz. Muhammet e verir ve bölüþtürmesini ister. Muhammet verilen kapta üzüm tanesini ezer, çýkan dem meclisteki kadýn-erkek canlara daðýtýlýr. Kýrklar üzüm suyunu içerler. Hep birlikte mest olurlar. Ya Allah deyip Semah dönerler. Hz. Muhammet te onlara katýlýr. Büyük bir coþku ile vecd halinde semah dönülürken Hz. Muhammet in belinden kuþaðý (kibiri) düþer.böylece kibiri elinden alýnýr.kuþaðý kýrk parçaya bölünür. Kýrklar parçalarý bellerine baðlarlar. Hz. Muhammet, Kýrklar Meclisi ne pirlerini sorar. Pirimiz Ali dir derler. Böylece, Hz. Muhammet, Ali nin de orada olduðunu öðrenmiþ olur. Muhammet ve meclisdekiler,ali ye sevgi gösterirler. Hz Muhammed e acýkmýþ olduðu düþünülerek cennet taamý getirilir.tek baþýna yiyemeyeceðini kendisine birinin eþlik etmesini söyler.yeþil perde arkasýnda gaipten bir el O na eþlik eder. O elin üzerine bir pirinç tanesi düþer. Hz Muhammed miraçtan dönüþünde aslana verdiði yüzüðün Hz Ali nin parmaðýnda olduðunu görür. Elinin üzerinde pirinç taneleri duruyordur. Hz Muhammed Hz Ali ye sarýlarak, serine erdim sýrrýna eremedim Saddaksýn ya Ali der. Alevi inancýnda; kadýn ve erkek canlardan oluþan Kýrklar Meclisinin ve Kýrklar Ceminin tayin edici önemi vardýr. Anadolu Aleviliði nin inanç temellerinin, yaþam biçiminin,dünya görüþünün,felsefesinin kökleri bu söylencede aranmalýdýr. Kadýn ve erkek canlardan oluþan Kýrklar Meclisi mitolojik anlamda da olsa Alevilerin dinsel ve sosyal örgütlenmelerinin tarihsel kaynaðý kabul edilebilir. Bu anlamda da bu söylencede geçen sembolik özellikler Alevilik açýsýndan ayýrt edici öneme sahiptir. Kýrklar Mecslisi nin kadýn ve erkek eþitliðinin önemini vurguluyor. Kýrklar Meclisi ile Hz. Muhammet arasýndaki konuþmada ki vurgulardan; birimiz kýrk,kýrkýmýz bir olgusu eþitliði,insan olmayý,türab (toprak,alçak gönüllülük) olmayý vurguluyor. Gerçeðin gökte deðil,yerde olduðu meclisin sembolik önemi ile vurgulanýyor. Herkesin eþit ve ulu olmasý; vahdette kesret,kesrette vahdet (varlýkta birlik,birlikte varlýk) iliþkisini ifade ediyor. Kaynakta; Alevi inancýnda Tanrý nýn, peygamberin ve insanýn yeri belirtilmektedir. Aslan ve yüzük sembolü ise; Hz Muhammed in hýrsýnýn elinden alýnmasý olayýdýr. Bu örnekte Alevi-Bektaþ ibadeti olan Cem in ve Semah ýn da kökleri belirtilmiþ oluyor. Bu söylence; Anadolu da yaklaþýk bin yýldýr her tür olumsuzlanmaya karþýlýk Alevilerin Cem ve cemaatlerinde, sosyal hayatlarýnda kadýný bir bütünün ayrýlmaz parçasý gören, lokmasýný yoksullarla kýrka bölerek paylaþmasýný bilen, insana en yüksek deðeri veren Aleviliðin saðlam mayasýnýda ele veriyor. Alevilerce Cem siz Semah, Semah sýz cem düþünülemez. Bu iki olgu bir bütünün ayrýlmaz parçasýdýr. Alevilerce daha önce saptanmýþ zamanlarda cemaatle yapýlan ibadete Cem adý verilir. Cem ayinine yörenin dedesi ya da babasý önderlik eder. Baðlama eþliðinde zakir adý verilen baðlama ustasý CEM VE SEMAH ozanlar tarafýndan Alevi nefesleri, mersiyeleri, deyiþleri, duaz-ý imamlarý okunur. Bunlar konularýný daha çok Ýslam tarihinden, özellikle de 12 Ýmamlar ve Kerbela Olayý üstüne yazýlmýþ eserlerden alýr. Konu ile ilgili yazýlmýþ; Fuzuli, nin, Hatayi nin, Pir Sultan ýn, Yunus Emre nin, Kul Himmet in,virani nin vs. eserleri söylenir. Dede, cemde halkýn sorunlarýný da dinler, Küskünler, dargýnlar barýþtýrýlýr. Aleviler, Osmanlý nýn Sünni Þeriat yönetimini kabul etmedikleri için sorunlarýný þeriat mahkemeleri ile deðil, Cem ayini erenleri huzuruna getirmiþlerdir. Sorunlar halkýn ve dedenin jüriliði önünde Halk mahkemesi denebilecek bir iþleyiþle çözümlemeye çalýþýlmýþtýr. Cem de kadýn erkek ayrýmý yapýlmaksýzýn herkese kardeþ gözüyle bakarak, tüm canlar halka halinde yüz yüze gelecek tarzda oturur. Cem ayinini dede gülbenk okuyarak baþlatýr. Gülbenk e gül sesi,bülbül sesi anlamlarý verilir. Cem in açýlýþ, kapanýþ ve çeþitli hizmetlerin yapýlýþý sýrasýnda dede gülbenkler okur. Yerine göre uzun ya da kýsa olarak okunan dualar,gülbenkler genellikle Bismi Þah, Allah Allah diye baþlar. Katýlan canlar da Allah Allah diye karþýlýk verirler. Ýþte bir gülbenk; (Cem açýlýþ gülbengi). Bi ismi Þah, bi ismi, Allah, Allah--- Allah, Allah Akþamlarýmýz hayýr ola, hayýrlar vasýl ola,þerefler def ola, münkirler matola, münafýklar bertaraf ola, cemi cümlemizi namerde muhtaç etmeye, neydim ne oldum dedirtmeye, gökten hayýrlý rahmet,yerden hayýrlý bereket, evliyalardan himmet,hazreti Peygamber den þefaat eyleye... Hak Erenler,Rum Erenleri,Horasan Erenleri, Gaip Erenleri, Pirimiz Hünkar Hacý Bektaþ Veli, Abdal Musa Sultan, Kaygusuz Sultan ve cümle sultanlar, evliyalar,enbiyalarý kaim ve daim eyleyip keremlerimize berdevam eyleye... Dil bizden, nefes On Ýki Ýmam, Þah Hüseyin de ola... akþamlar hayrola... Gerçeðin demine hü diyelim hü... Dedenin destur vermesiyle halka þeklinde dizilmiþ olan canlar, birbirlerine secdeye kapanýrlar. Yine dedenin isteði ile kadýn ve erkek canlarýn katýldýðý semah dönme kýsmýna geçilir. 12 hizmet adý verilen diðer hizmetler yerine getirilir. Kurbanlar kesilir, lokmalar daðýtýlýr, Cem dedenin bitiþ gülbengi ile sona erer. Semah dönme Mirac ý sembolize eder. Semah üç aþamada gerçekleþir. Birinci aþamasýna; karþýlama denir. Mekke ile Mescid-i aksa arasýndaki yolculuðu sembolize eder. Ýkinci aþamasýna; yürüyüþ denir. Mescid-i Aksa ile Sidrei Münteha arasýndaki yolculuðu anlatýr. Üçüncü aþamasýna; Pervazlama ya da uçma denir. Bu kýsýmda; Sidrei Münteha ile Kaab-ý Kavseyn arasýný sembolize eder. Kaab-ý Kavseyn; Hz. Muhammet in Tanrý ile buluþtuðu mekan olarak bilinir. Semah dönen kimse ruhen tüm benliðinden sýyrýlarak Tanrý ile özdeþleþir. Tanrý da yok olmanýn tadýný yaþar. Kýsa anlatým ile; karþýlamaya; bekabillah,yürüyüþe;seyrillah,pervaza;fenafillah da denir. Fenafillah sýrasýnda can Hak la hak olmuþtur. Miraç olayý ve Kýrklar Cemi, aslýnda dinsel anlamda bir ermiþlik mertebesini (Ýslam gizemciliðindeki batýni anlayýþý ve hakikat makamýný) ifade eder. Hz. Ali bu ermiþlik mertebesinin piridir. Semah bir anlamda ayakta yapýlan zikirdir. Her cem in semah ile bitirilmesi kural haline getirilmiþtir. Semah dönen can sembolik olarak Miraç aþkýný tadmýþ olur. Alevi toplumunda her fert Cem ayinine katýlamadýðý gibi her fert semah dönmek için de belli koþullarý yerine getirmesi gerekir. Örneðin; küskünler, düþkünler, ikrarýna ters düþünler vs. cem ayinine alýnmazlar. Ayný nedenlerle bazý inasanlar cem ayinine katýlsalarda semah dönemezler. Semah tek dönülmez. Esas olarak iki yada daha fazla can ile dönülür. Kesin sayý sýnýrý yoktur. Kadýn ve Erkek birlikte dönerler. Cemlerde evli kadýnlar eþleri ile birlikte dönerler. SEMAHIN BAZI ÖZELLÝKLERÝ Arapça sema köküne dayanan semah sözcüðü Türkçeye sema yada semah biçimlerinde iki ana söyleniþle ayrýlýr. Her söyleniþ birbirinden ayrý iki faklý özellikle uygulanýr. SEMA Mevlevi yada bazý Sünni tarikatlarda,semah ise Alevilerin dinsel törenlerinin bir parçasýdýr. Mevlevi sema ý ile Alevi semahýnýn ayýrt edici özelliði dönenlerin Mevlevilerde sadece erkekler olmasýna karþýn, Alevilerde kadýn ve erkek canlar birlikte dönerler. Mevlevi semalarýnda müziði esas olarak türk sanat müziði besteleri oluþtururken, Alevi semahlarýndaki müziði halk müziði ritmi oluþturur. Baðlama belirleyicidir. Semahýn belli sayýda kiþilerce dönülmesine özen gösterilir;2,4,8,10,12 olduðu gibi 3,5,7,12 gibi sayý kümelerine denk düþürülmeye çalýþýlýr. Bu sayýlarýn kutsallýðýna inanýlýr. üçler,beþler,yediler,onikiler den yardým þefaat dilenir. Semah dönülürken belli bir kýyafet þartý yoktur. Bu erler içinde bacýlar içinde geçerlidir. Kurallarda biçime deðil öze önem verilir. Bazý yörelerde erkekler þapkayý çýkarýrken,bazý yörelerde baþ açýk semah dönülmez. Ama ayak kesinlikle çýplaktýr. Canlar Cem ayinin belli bir yerinde semaha kalkýnca dedeye niyaz ederler. Semah dönüldüðü zaman halka þeklinde dönülen semahta köþede oturan dede makamýna asla sýrt dönülmez. Semahda ritm ister,yavaþ ister hýzlý olsun dede makamý kutsal makamdýr,alý MAKAMI dýr,oraya sýrt dönülmez mutlaka her seferinde selamlama biçiminde niyaz edilir. Hiçbir semah türünde el ele tutulmaz. Ýster kadýn erkek karýþýk olsun,ister sadece erkek yada kadýn olsun el ele tutuþma biçimi yoktur. Semahta esas figürler el ve ayak figürleridir. Eller ve kollar kuþun uçuþunu simgeler. En çok görülen figür ise sað elin ayasý yukardan alýnýr,sol elde yere dönüktür. Bu figür; HAK TAN ALINANIN HALKA VERÝLMESÝNÝ simgeler. Semah dönülürken yaratýlmak istenen ortamý bozucu davranýþlarda bulunmak hoþ karþýlanmaz. örneðin; sigara içilmez,içki içilmez,diz üstü yada baðdaþ kurularak oturulur,gürültü edilmez. Semah dönenlerin ritmini izleyenlerde; ALLAH ALLAH, YA ÞAH, SEMAHINIZ SAF OLA,GÜNAHLAR AF OLA, SEYÝR ÝÇÝN OLMAYA,HAK ÝÇÝN OLA... gibi ifadelerle katýlýrlar. SEMAH TÜRLERÝ Anadoluda aleviliðin yaklaþýk 8 yy.lýk tarihi var.

5 30 Temmuz 2007 Pazartesi Yeninur ADA 1972 yýlýnda Elazýð da doðdu. Aslen Tuncelili. Ýlk, orta ve liseyi Elazýð da tamamladý. Bu yýllarda ayný zamanda Elazýð Musýki Cemiyeti nde baðlama dersleri aldý yýlýnda Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziði Konservatuarý Ses Eðitimi Bölümü ne girdi. Burada iki yýl okuduktan sonra eðitimine ara verdi. Ýstanbul a gelerek ilk albümü "Turnalar"ý çýkardý. Bir süre sonra ayný okula devam etti ve eðitimini 2000 yýlýnda tamamladý. Halen bir devlet okulunda müzik eðitimi veriyor. Yeninur Ada türkülerle ilkokulda, baðlamayla ortaokul yýllarýnda tanýþtý. Kendi deyimiyle, annesinin öðrettiði bir kaç türküyü ilkokulda söylerken sesinin güzel olduðunu farketti, ki herkes böyle düþünüyordu. Baðlama ise kýsa sürede onun tutkusu haline geldi ve daha Elazýð Musýki Cemiyeti nde eðitim alýrken baðlamayý ustaca çalmaya baþladý. Bu yetenek onu ileriki - yýllarda adý konulmamýþsayýlý kadýn baðlama virtüözlerinden biri yaptý. Sanatçý ilk albümünü 1995 yýlýnda Turnalar adýyla çýkardý. Ýkinci albümü olan Hazan Oldu ya 1999 yýlýnda imza atan Yeninur Ada, ilk albümlerinin esintilerini taþýyan son baþarýlý çalýþmasýný 2004 yýlýnda Kuþlar Gibiyim adýyla çýkardý. Hazan Oldu albümünde yer alan Yemen adlý türkü ile Kuþlar Gibiyim adlý albüme adýný veren türküye klip de çeken sanatçý, Umuda Ezgi de solist olarak yer aldý, Bin Yýlýn Türküsü nde Aþýk Veysel in Uzun Ýnce Bir Yoldayým adlý türküsünü seslendirdi, Kadýnýn Türküsü nde baðlama çaldý yýlýnda Yasemin Göksu ve Sumru Aðýryürüyen le birlikte Üç Kadýn projesinde yer alan ve bu projeyi halen sürdüren Yeninur Ada müzik yaþamýna yeni projelerle devam ediyor. Ada nýn ikinci albümü Hazan Oldu da yer olan eserlerin isimleri: 1- Son Yemen Türküsü 2- Yaðmur(Yolda Geçti Ömrüm) 3- Ah Oðlan 4- Mevlam Bir Çok Dert Vermiþ 5- Suda Balýk Yan Gider 6-Siyah Perçemlerin 7- Hazan Oldu 8-Eftelya 9- Kayadan Ýndim Bugün 10- Atladým Girdim Baða 11- Adýmýz Miskindir Bizim 12- Göçek Kýzým 13- Çalýn Davullarý 14- Karadýr Kaþalarýn 15- Cilvelioy Yeninur Ada nýn 2004 yýlýnda çýkan üçüncü albümü Kuþlar Gibiyim de yer alan eserler: 1-Turnam Selam Söyle (Söz-Müzik:Kenan Çallý) 2-Yalaný Bir Yanda (Söz:Ekberi Müzik: Kenan Çallý ) 3-Kuþlar Gibiyim(Dardayým)(Söz- Müzik: Ali Haydar Timisi) 4-Ay Balam (Söz: Ali Haydar Timisi/Bülent Kaya- Müzik: Ali Haydar Timisi) 5-Dert Ehliyim (Söz- Müzik: Abidin) 6-Eyvah Eyvah (Söz:Atilla Kural- Kenan Çallý) 7-Bana Mý Düþtü (Söz- Müzik:Yüksel Yýldýz) 8-Söyleyemedim (Söz- Müzik: Cevdet Baðca) 9-Derdin Yarden Midir (Söz:Mevlüt Doðan- Müzik:Ali Azapçý) 10-Söyle Yaðmur (Söz- Müzik: Ahmet Kaya) 11- Gücüm yetmedi (Söz: Serdar Çeyindað- Müzik:Yeninur Ada) Meksika'da Rahip Hidalgo kurþuna dizildi. Hidalgo bir yýl önce Meksika'da baðýmsýzlýk hareketini baþlatmýþtý Ýstanbul Cibali Tütün Fabrikasý iþçileri greve çýktý Cumhurbaþkaný Mustafa Kemal'e suikast giriþimi iddiasýyla yargýlanan Kadriye Haným ve arkadaþlarý beraat ettiler Yozgat'ta deprem: 12 köy yýkýldý, 300 ölü, 360 yaralý Trakya'da Almanlar adýna casusluk yaptýklarý iddiasýyla yargýlanan 15 kiþi ölüm cezasýna mahkum edildi Kazým Orbay genelkurmay baþkanlýðýndan istifa etti, yerine Salih Omurtak atandý Demokrat Parti Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in Meclis'te yaptýðý konuþmayý yayýmlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat Ýzmir, Yeni Asýr gazetelerinin sahipleri ve yazý iþleri müdürleri tutuklandýlar Demiryollarý devlet iþletmesi haline getirildi Ordu, Giresun ve Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partililerin siyasi toplantý yapmalarýna izin verilmedi Amerika Birleþik Devletleri uçaklarý Kuzey ve Güney Vietnam arasýndaki askerden arýndýrýlmýþ bölgeyi bombaladý. Ayný gün Ýngiltere Almanya'yý 4-2 yenerek Dünya Futbol Þampiyonu oldu Üniversiteye giriþ sýnavý sorular satýldýðý için iptal edildi Atatürk'ün Ýþ Bankasý'ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduðu karara baðlandý Türkiye Basketbol Genç Milli Takýmý Avrupa þampiyonu oldu Balýkesir Cezaevi'nde solcu koðuþunu basan ülkücüler 2 kiþiyi öldürdüler. Ayný gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardýmcýsý Yaþar Okuyan "Ýktidar iþ baþýnda kalmakta inat ettiði sürece daha çok kan dökülecektir" dedi Mamak Askeri Cezaevi'nde açlýk grevi yapanlardan 16'sý hastaneye kaldýrýldý Mekke'de Hac sýrasýnda Ýranlýlar Amerika Birleþik Devletleri aleyhine gösteri yaptý. Suudi polisi ateþ açtý ; çok sayýda Ýranlý ve Suudi öldü Fethiye ve Gökova körfezleriyle Dalyan kýyýlarý özel çevre ve koruma bölgesi ilan edildi. Bölgedeki inþaatlar durduruldu Ýstanbul, Ankara, Adana büyük þehir ve ilçe belediyeleri ile Trabzon Belediyesi'nde çalýþan yaklaþýk 43 bin iþçi greve baþladý. Ayný gün, Barcelona'da düzenlenen 25. Olimpiyat Oyunlarý'nda 62 kiloda güreþçi Akif Pirim altýn madalya kazandý Merkez Bankasý Baþkaný Rüþdü Saraçoðlu,"Bir þey yapamaz hale getirildim" diyerek görevinden istifa etti Çeçenistan ile Rusya arasýndaki savaþa son veren bir dizi anlaþma Grozni'de imzalandý Üniversite sýnavlarýnýn tek basamaklý olmasý Yüksek Öðretim Kurulu, YÖK Genel Kurulu'nda onaylandý. Bugün Doðanlar: Emily (Jane) Brontë. Yazdýðý tek roman "Uðultulu Tepeler"le dünya çapýnda ün kazanan Ýngiliz þair ve romancý.bronte'nýn eseri pek çok dile bu arada Türkçe'ye de çevrildi Amerikalý otomobil sanayicisi Henry Ford. Bugün ölenler: Ansiklopedi yazarý Denis Diderot Almanya'yý birleþtiren "kan ve demir" politkasýyla ünlü Almanya baþbakaný Otto von Bismarck Yazar, çevirmen Zeyyat Selimoðlu. Sanatçý "Direðin Tepesinde Bir Adam" adlý hikaye kitabýyla 1969 Sait Faik Hikaye Armaðaný'ný, "Koca Denizde Ýki Nokta" adlý kitabýyla 1973 Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülü'nü, "Derin Dondurucu Ýçin Öykü" adlý eseriyle 1995 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü aldý. bianet

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı