fax : (0.216)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fax : (0.216) 443 98 39"

Transkript

1

2 Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Bekir GÜÇLÜ Hüseyin KAN M. Azat BOZTAÞ Ahmet MAKAN Baykal BULUT Danýþma Kurulu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Prof. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN Orhan KESKÝN Deðerlendirme Kurulu Salih GÜN Semih KAYA Ahmet BÝLGÝN Ahmet ÇETÝNKAYA Hasan Hüseyin DEMÝR Hayrettin TUNCEL Abdullah SÖKER Ercan TAÞKIN Ali KURT Ercan TAPSIZ Yakup KARATOSUN Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ Yücel AKINCI Resimleyenler Ýmam CÝCÝ Mustafa Afþin GÜRLER Seslendirenler Fatma GÖKBULUT Yayýna Hazýrlýk Zambak Dizgi ve Grafik Film Çýkýþ S.G.S.M. Baský-Cilt Çaðlayan A.Þ. - Aðustos 2007 ISBN: Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2004) esas alýnmýþtýr. Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. Haminne Çeþmesi Sok. Baran Ýþ Merkezi Nu ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL P.K ACIBADEM-ÝSTANBUL telefon : (0.216) (Pbx) fax : (0.216)

3 ÖN SÖZ Dünyanýn geniþ bir bölgesinde konuþulan Türkçe, oldukça eski bir kültür zeminine sahiptir. Yeni sosyal ve siyasî geliþmelerle birlikte önem kazanan Türk dili çok farklý coðrafyalarda ilgi ile karþýlanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öðrenme talepleri de gittikçe artmaktadýr. Türkçe, artýk çaðdaþ diller arasýnda yer alan, yurt içinde ve yurt dýþýnda özellikle yabancýlarýn öðrenmeye çalýþtýklarý dünya dillerinden biri hâline gelmiþtir. Ýþte bu taleplerin karþýlanmasýna yönelik olarak modern eðitim ve öðretim metotlarý ýþýðýnda, çaðdaþ bir yaklaþýmla Türkçe öðretimi kitaplarýnýn hazýrlanmasý bir gereklilik hâline gelmiþtir. Bilimsel araþtýrmalar ýþýðýnda hazýrlanan Ebru Türkçe Öðretim Seti nde; dil, kültür, konu, þekil ve görüntü bütünlüðüne çok önem verilmiþtir. Geniþ araþtýrma ve tecrübelere dayanýlarak hazýrlanan bu sette Türkçenin en etkili metotlarla öðretilmesi hedeflenmiþtir. Türkçe öðrenmeyi zevkli hâle getirmek ve dili kültür unsurlarýyla bir arada öðretmeyi saðlamak Ebru Türkçe Öðretim Seti nin en önemli amaçlarýndandýr. Bu set, farklý algýlama biçimlerine göre görsel, iþitsel ve kinestetik özelliklere sahip öðrenci kitlesinin çeþitliliðine uygun bir yaklaþýmla hazýrlanmýþtýr. Böylece farklý kavrama düzeylerinin dil öðrenme becerileri de gözetilmiþtir. Kitaplar, görsel malzeme bakýmýndan da desteklenerek kolay iþlenebilir bir tarzda düzenlenmiþtir. Türkçenin zenginliðini, anlam ve ifade derinliðini yansýtan örnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kültürel unsurlar da öðrencilerin dikkatine sunulmuþtur. Ebru Türkçe Öðretim Seti nin Türkçe öðrenmek isteyenlere faydalý olacaðýna inanýyoruz. Dilset Yayýnlarý

4 içindekiler Konu 1 Merhaba Tanýþma, Selamlaþma Alfabe, Þahýs Zamirleri, Ýyelik Zamirleri Sayfa 6-11 Konu 2 Konu 3 Konu 4 Nasýlsýn? Tanýþma, Ýyi Dilek Sözleri Ek Fiilin Geniþ Zamaný Ýsimlerde Olumsuzluk Soru Eki Nerelisin? Ülkeler, Milletler, Diller Þimdiki Zaman (Olumlu-Olumsuz) -lý, (-li, -lu, -lü) Eki Bu ne? Eþyalar ve Hayvanlar Ýþaret Zamirleri, Soru Eki, Çoðul Eki, Þimdiki Zaman (Soru) Ýsmin Bulunma -de Hâli Sayfa Sayfa Sayfa Genel Deðerlendirme 1 Sayfa 30-31

5 Konu 5 Bu Kim? Sayfa Tanýþtýrma, Meslekler, Aile Yeterlilik fiili (Olumlu-Olumsuz) Konu 6 Kaç Yaþýndasýn? Sayfa Sayýlar, Aylar Sayýlar, Sýra Sayý Sýfatlarý Konu 7 Bugün Türkçe Var mý? Sayfa Dersler, Günler Geçmiþ Zaman (Olumlu) Ünsüz Uyumu Var-Yok Konu 8 Saat Kaç? Sayfa Saatler Geçmiþ Zaman (Olumsuz, Soru) Genel Deðerlendirme 2 Sayfa 56-58

6 KELÝMELER Merhaba! 1. Dinleyiniz. Ýyi günler. Merhaba! Ýyi akþamlar. Ýyi günler. Günaydýn. Ýyi akþamlar. Günaydýn. Ýyi geceler. Ýyi geceler. 2. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 6

7 KONU 1 OKUMA-ANLAMA 1. Okuyunuz. Mehmet : Merhaba! Ayþe : Merhaba! Mehmet : Adýn ne? Ayþe : Adým Ayþe. Senin adýn ne? Mehmet : Benim adým Mehmet. Ayþe : Memnun oldum. Mehmet : Ben de memnun oldum. 2. Eþleþtiriniz. 1. Senin adýn ne? 2. Merhaba. 3. Adýn ne? 4. Memnun oldum. a. Ben de memnun oldum. b. Adým Ayþe. c. Benim adým Mehmet. d. Merhaba. 3. Aþaðýdaki test sorularýný cevaplayýnýz. 1. A:... B: Merhaba. A) Adýn ne? B) Merhaba. C) Memnun oldum. D) Adým Ali. 3. A: Adým Ayþe.... A) Senin adýn ne? B) Benim adým Mehmet. C) Merhaba. D) Teþekkür ederim. 2. A: Adýn ne? B: A: Memnun oldum. B:... A) Merhaba. B) Ýyi akþamlar. C) Senin adýn ne? D) Adým Mehmet. A) Benim adým Ayþe. B) Adýn ne? C) Ben de memnun oldum. D) Merhaba. 7

8 ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 A: Ýyi günler. B: Ýyi günler. Uygulama 2 A: Adýn ne? B: Adým Ali. Uygulama 3 A: Senin adýn ne? B: Benim adým Fatma. Uygulama 4 A: Memnun oldum. B: Ben de memnun oldum. Uygulama DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve tamamlayýnýz. Ali :... günler. Zehra : Ýyi günler. Ali : Adýn ne? Zehra :... Zehra. Senin adýn ne? Ali : Benim adým Ali. Zehra : Memnun oldum. Ali :... de. 3. Dinleyiniz ve eþleþtiriniz. 1. Benim adým a. oldum 2. Senin b. adýn ne? 3. Memnun c. Zehra 8

9 KONU 1 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. DÝL BÝLGÝSÝ 1. ALFABE Türkçede 29 harf vardýr. Küçük Harfler a b c ç d e f g ð h ý i j k l m n o ö p r s þ t u ü v y z Ahmet : Günaydýn. Selma : Günaydýn. Ahmet : Adýnýz ne? Selma : Adým Selma. Sizin adýnýz ne? Ahmet : Benim adým Ahmet. Memnun oldum. Selma : Ben de memnun oldum. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A: Ýyi günler. B : A: B : Benim adým Zehra. Sizin adýnýz ne? A: 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Merhaba! : Günaydýn. : Memnun oldum. : Ýyi günler. : Ýyi akþamlar. : Adýn ne? : Ýyi geceler. : Benim adým Ali. :... Büyük Harfler A B C Ç D E F G Ð H I Ý J K L M N O Ö P R S Þ T U Ü V Y Z Harfler ikiye ayrýlýr: 1. Sesli Harfler a, e, ý, i, o, ö, u, ü 2. Sessiz Harfler b, c, ç, d, f, g, ð, h, j, k, l, m, n, p, r, s, þ, t, v, y, z 2. ÞAHIS ZAMÝRLERÝ Türkçede 6 tane þahýs zamiri vardýr. Bunlar: Tekil Ben Sen O Çoðul Biz Siz Onlar 3. ÝYELÝK EKLERÝ Örnek: Ben Benim ad-ým Benim adým Ali. Sen Senin ad-ýn Senin adýn ne? O Onun ad-ý Onun adý Selma. Biz Bizim ad-ýmýz Bizim adýmýz Ali ve Canan. Siz Sizin ad-ýnýz Sizin adýnýz ne? Onlar Onlarýn ad-larý Onlarýn adlarý Cem ve Tarýk. 9

10 DEÐERLENDÝRME 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A: Günaydýn! B:... A: Adýn ne? B: Adým... Senin...? A: Benim... B: Memnun oldum. A: Ben de Kelimeleri uygun resimlerin altýna yazýnýz. Günaydýn / Ýyi günler / Ýyi akþamlar / Ýyi geceler 2. Kelimeleri eþleþtiriniz. 1. Adýn a. adý ne? 2. Benim b. adým Ali 3. Ýyi c. adýnýz ne? 4. Sizin d. geceler 5. Onun e. ne? Boþluklarý uygun harflerle tamamlayýnýz. 1. N L 2. Ý N R 3. Ý C 4. M O 5. M H 6. G Y Boþluklarý doldurunuz. 1. A:... B: Ýyi günler. 2. A:... B: Günaydýn. 3. A:...? B: Adým Ýrma. 4. A:... B: Ben de memnun oldum. 5. A:... B: Ýyi geceler. 10

11 KONU 1 Kelimeleri tablodan iþaretleyiniz. ADINIZ NE GÜNAYDIN MEMNUN OLDUM MERHABA ÝYÝ AKÞAMLAR ÝYÝ GECELER ÝYÝ GÜNLER V L Ý T G C R L R V N G D A V Y T R K L M K R Ü N B Z V Ý K K A N E V N L A V N G G D C L V L A L H K K T I E N T L R Y R R T T N R Ü C R B S D K E T I K G T V E K M I P M Z G Ý V K C H L T N P N D Y V H P N B H E M E N Ý R N C K H K S L R Ý Y Ý A K Þ A M L A R F M U D L O N U N M E M N R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Otur Kalk Gel Git Sus Dinle Konuþ Aç Oku Ver Yaz Sil 11

12 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. Hoþça kal! Güle güle. Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Buyrun. Nasýlsýn? Teþekkür ederim. Teþekkür ederim Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

13 KONU 2 OKUMA-ANLAMA 1. Okuyunuz. Meltem : Hoþ geldin Hakan. Hakan : Hoþ bulduk. Nasýlsýn Meltem? Meltem : Teþekkür ederim, iyiyim. Sen nasýlsýn? Hakan : Teþekkür ederim. Ben de iyiyim. Meltem : Hoþça kal Hakan. Hakan : Güle güle. 2. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Görüþürüz. 2. Nasýlsýn? 3. Hoþ geldin. 4. Hoþça kal. 3. Test sorularýný cevaplayýnýz a. Hoþ bulduk. b. Güle güle. c. Görüþürüz. d. Teþekkür ederim, iyiyim. A:... B: Hoþ bulduk. A) Merhaba! B) Ýyi günler. C) Ýyi akþamlar. D) Hoþ geldin. A: Nasýlsýn? B:... A) Güle güle. B) Teþekkür ederim. C) Hoþ bulduk. D) Hoþça kal. A:... B: Ben de iyiyim. A) Sen nasýlsýn? B) Teþekkür ederim. C) Hoþ bulduk. D) Merhaba. A: Nasýlsýn? B: Ýyiyim A) Hoþça kal. B) Ben de iyiyim. C) Sen nasýlsýn? D) Güle güle. ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz A: Nasýlsýn? B: Teþekkür ederim. Ýyiyim. Uygulama A: Görüþürüz. B: Görüþürüz. Uygulama A: Hoþ geldiniz. B: Hoþ bulduk. Uygulama A: Hoþça kal. B: Güle güle. Uygulama 13

14 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. Selim : Merhaba Mert. Mert :... Selim. Selim :...? Mert : Teþekkür... Ýyiyim.... nasýlsýn? Selim : Ben de iyiyim. Mert : Selim : Güle güle. 3. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Nasýlsýn? 2. Merhaba! 3. Hoþça kal. 4. Sen nasýlsýn? a. Güle güle. b. Teþekkür ederim. Ýyiyim. c. Ben de iyiyim. d. Merhaba! KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Özlem : Merhaba Fuat. Fuat : Merhaba Özlem. Özlem : Nasýlsýn? Fuat : Teþekkür ederim. Ýyiyim. Sen nasýlsýn? Özlem : Teþekkür ederim. Ben de iyiyim. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 14

15 KONU 2 YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A : Ýyi günler. B :... A :... B : Teþekkür ederim. Ýyiyim ? A : Ben de iyiyim. B : Hoþça kal.... A :... Görüþürüz. 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Nasýlsýn? : Hoþça kal. : Hoþ bulduk. : Teþekkür ederim. : Görüþmek üzere. :... DÝL BÝLGÝSÝ 1. EK FÝÝLÝN GENÝÞ ZAMANI A : Nasýlsýn Hakan? B : Teþekkür ederim, iyiyim. Sen nasýlsýn? A : Ben de iyiyim. ÇEKÝM TABLOSU a, ý e,i o, u ö, ü Ben Hasta-y-ým Ýyi-y-im Yorgun-um Üzgün-üm Sen Hasta-sýn Ýyi-sin Yorgun-sun Üzgün-sün O Hasta Ýyi Yorgun Üzgün Biz Hasta-y-ýz Ýyi-y-iz Yorgun-uz Üzgün-üz Siz Hasta-sýnýz Ýyi-siniz Yorgun-sunuz Üzgün-sünüz Onlar Hasta-lar Ýyi-ler Yorgun-lar Üzgün-ler OLUMLU OLUMSUZ Ben Çalýþkaným Ben çalýþkan deðilim. Sen Çalýþkansýn Sen çalýþkan deðilsin. O Çalýþkan O çalýþkan deðil. Biz Çalýþkanýz Biz çalýþkan deðiliz. Siz Çalýþkansýnýz Siz çalýþkan deðilsiniz. Onlar Çalýþkanlar Onlar çalýþkan deðiller. Çok yorgunum. Yorgun deðilim. 2. SORU EKÝ mý, mi, mu, mü a, ý mý = Hasta mýsýn? e, i mi = Ýyi misin? o, u mu = Yorgun musun? ö, ü mü = Üzgün müsün? 3. ÝSÝMLERDE OLUMSUZLUK deðil A: Sen futbolcu musun? B: Hayýr, ben futbolcu deðilim. A: Bu, aslan mý? B: Hayýr, bu aslan deðil. Bu, fil. 15

16 DEÐERLENDÝRME 1. Diyaloðu uygun þahýs zamirleriyle tamamlayýnýz. A: Nasýlsýnýz? B: Teþekkür ederim, iyiyim.... nasýlsýn? A:... de iyiyim. B: Memnun oldum. A:... de memnun oldum. 4. Diyaloðu tamamlayýnýz. Semra : Günaydýn Emre. Emre :... Semra. Semra : Nasýlsýn? Emre : Sen nasýlsýn? Semra : Yanlýþ cümlelerin doðrusunu yazýnýz. 1. Nasilsiniz? Siz nasýlsýn? Sen nasýlsýnýz? Senin adýnýz ne? Hoþça geldiniz? Boþluklarý örnekteki gibi doldurunuz. Ben öðrenciyim öðrenci deðilim. Sen O Biz Siz Onlar Diyaloglarý tamamlayýnýz. 1. A:... B: Ýyi günler. 2. A:... B: Günaydýn. 3. A:...? B: Adým Elton. 4. A:... B: Ben de memnun oldum. 5. A:... B: Teþekkür ederim. Ýyiyim. 6. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Hasta mýsýn? Yorgun musun? Üzgün müsün? Sinirli misin? Çalýþkan mýsýn?...

17 KONU 2 K Þ R K Ü R E E Ý T D E E M R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K MUTLU ÜZGÜN SÝNÝRLÝ RAHAT HASTA AÇ TOK DÜÞÜNCELÝ YORGUN HEYECANLI 17

18 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Romanya 2. Amerika Birleþik Devletleri 3. Endonezya 4. Rusya 5. Türkiye 6. Kenya 3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 18

19 KONU 3 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Sekreter : Hoþ geldiniz. Susan : Hoþ bulduk. Sekreter : Adýn ve soyadýn ne? Susan : Adým Susan, soyadým Smith. Sekreter : Nerelisin? Susan : Amerikalýyým. Sekreter : Nerede oturuyorsun? Susan : Nevada da oturuyorum. Sekreter : Teþekkür ederim. Susan : Bir þey deðil. 2. Kayýt formunu doldurunuz. KAYIT FORMU ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. Adý :... Soyadý :... Ülkesi : Sorularý cevaplayýnýz. 1. Susan ýn soyadý ne? Susan nereli? Susan nerede oturuyor? Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) A: Adýn ve soyadýn ne? B: Adým Ahmet, soyadým Þahin. Uygulama A: Nerelisin? B: Türkiyeliyim. Uygulama A: Hangi þehirde yaþýyorsun? B: Ýstanbul da yaþýyorum. Uygulama 1. ( ) Susan Ýstanbul da oturuyor. 2. ( ) Onun soyadý Smith. 3. ( ) Susan, Amerikalý. 4. ( ) Susan, Amerika da yaþýyor. 4 A: Nerede oturuyorsun? B: Ankara da oturuyorum. Uygulama 19

20 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve cümleleri sýralayýnýz. Adýnýz ne? Almanyalýyým. Nerede oturuyorsunuz? 1 Ýyi günler. Ýyi günler. Görüþürüz. Adým Hans. Sizin adýnýz ne? Memnun oldum Hans. Tekrar görüþmek üzere. Benim adým Fuat. Ben Türkiyeliyim. Siz nerelisiniz? Ben Ýstanbul da oturuyorum. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Frankfurt ta oturuyorum. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Hans nereli? Hans nerede oturuyor? Fuat nereli? Fuat nerede oturuyor?... KONUÞMA Diyaloðu okuyunuz. Selim : Adýnýz ve soyadýnýz ne? Maksim : Adým Maksim, soyadým Lapayev. Selim : Nerelisiniz? Maksim : Rusyalýyým. Selim : Nerede oturuyorsunuz? Maksim : Petersburg da oturuyorum. Selim : Memnun oldum. Maksim : Ben de memnun oldum. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 1 Ahmet Abdi Yemen Sana 2 Mohammad Saad Hindistan Yeni Delhi

21 KONU 3 YAZMA Ülke Kýta Millet Dil Baþkent Türkiye Asya Türk Türkçe Ankara Ürdün Asya Arap Arapça Amman Kenya Afrika Kenyalý Svahilice Nairobi Hindistan Asya Hindu Urduca Yeni Delhi Vietnam Asya Vietnamlý Vietnamca Hanoi Çin Asya Çinli Çince Pekin Rusya Asya Rus Rusça Moskova Ýngiltere Avrupa Ýngiliz Ýngilizce Londra Yemen Afrika Arap Arapça Sana Japonya Asya Japon Japonca Tokyo Fransa Avrupa Fransýz Fransýzca Paris Yunanistan Avrupa Yunan Yunanca Atina Gürcistan Asya Gürcü Gürcüce Tiflis ABD Amerika Amerikalý Ýngilizce Washington 1. Örnekteki gibi 5 cümle yazýnýz. Örnek: Ben Çinliyim. Çin, Asya kýtasýnda. Çince konuþuyorum. Pekin de oturuyorum Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Nerelisiniz? Japonyalýyým Nerede oturuyorsunuz? Hangi dili konuþuyorsunuz? Almanca konuþuyorum.... DÝL BÝLGÝSÝ 1. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (OLUMLU) Yapýlýþý: Fiil+-(ý, i, u, ü)yor+þahýs eki çalýþmak bilmek Ben çalýþýyorum biliyorum Sen çalýþýyorsun biliyorsun O çalýþýyor biliyor Biz çalýþýyoruz biliyoruz Siz çalýþýyorsunuz biliyorsunuz Onlar çalýþýyorlar biliyorlar Örnek: Ben, Ýzmir de yaþýyorum. Biz, Türkçe öðreniyoruz. 2. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (OLUMSUZ) Yapýlýþý: Fiil+-ma,-me+yor+Þahýs eki çalýþmak bilmek Ben çalýþmýyorum bilmiyorum Sen çalýþmýyorsun bilmiyorsun O çalýþmýyor bilmiyor Biz çalýþmýyoruz bilmiyoruz Siz çalýþmýyorsunuz bilmiyorsunuz Onlar çalýþmýyorlar bilmiyorlar Örnek: O, Ýngilizce bilmiyor. Onlar, ders çalýþmýyorlar. 3. -lý, -li, -lu, -lü a, ý, o, u a, ý, o, u Örnek : Ankaralýyým. Bosnalýyým. Romanyalýyým. e, i, ö, ü e, i, ö, ü Örnek : Biþkekliyim Ýzmirliyim Üsküplüyüm 21

22 DEÐERLENDÝRME 1. Ülkelerle dilleri eþleþtiriniz. 1. Ýspanya a. Japonca 2. Rusya b. Arapça 3. Yemen c. Fransýzca 4. Fransa d. Ýspanyolca 5. Japonya e. Rusça 2. Ülkelerle kýtalarý eþleþtiriniz. 1. Ýngiltere a. Amerika 2. Hindistan b. Asya 3. Kenya c. Afrika 4. Amerika Birleþik Devletleri d. Avrupa 3. Þehirlerle ekleri eþleþtiriniz. 1. Ürdün 2. Ankara 3. Tokyo 4. Nairobi 4. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) a. -lüyüm b. -luyum c. -liyim d. -lýyým 1. ( ) Ýngiltere Asya da bir ülke. 2. ( ) Çinliler Japonca konuþuyor. 3. ( ) Türkiye Afrika da deðil. 4. ( ) Fransa nýn baþkenti Londra. 5. ( ) Kenyalýlar Svahilice konuþuyor. 5. Cevaplara uygun sorular yazýnýz ? Malezyalýyým ? Nairobi de oturuyorum ? Ülkemiz Asya kýtasýnda ? Tokyo da yaþýyorum ? Türkçe konuþuyorum. 6. Sorularý cevaplayýnýz Nerelisin? Vietnam ýn baþkenti neresi? Kenya nerede? Hangi millet Türkçe konuþuyor? Fransýzlar hangi dili konuþuyor?...

23 KONU 3 Ülkelerin baþkentlerini bulunuz ve karþýlarýna yazýnýz. Kazakistan Kenya Arjantin Özbekistan Gürcistan Suriye Ukrayna Güney Afrika ABD Yunanistan Romanya Ýran Bangladeþ Rusya Tahran Yohannesburg Kiev Washington Buenos Aires Nairobi Moskova Dakka Taþkent Astana Þam Tiflis Bükreþ Atina Kazakistan :... Kenya :... Arjantin :... Özbekistan :... Gürcistan :... Suriye :... Ukrayna :... Güney Afrika :... ABD :... Yunanistan :... Romanya :... Ýran :... Bangladeþ :... Rusya :... R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K TÜRKÝYE SENEGAL ALMANYA ÝNGÝLTERE FRANSA ÇÝN PAKÝSTAN BREZÝLYA MALEZYA YEMEN ÝTALYA NÝJERYA 23

24 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Masa 2. Kalem 3. Kitap 4. Kedi 5. Aslan 6. Zürafa 7. Harita Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

25 KONU 4 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Merhaba Ahmet. Ahmet : Merhaba öðretmenim. Öðretmen : Ahmet bu ne? Ahmet : Bu, kalem. Öðretmen : Bu ne? Ahmet : Bu, kedi. Öðretmen : Bu, harita mý? Ahmet : Evet. Bu, harita. Öðretmen : Bu, masa mý? Ahmet : Hayýr, bu masa deðil. Öðretmen : Teþekkür ederim. Ahmet : Bir þey deðil. ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 2. Eþleþtiriniz. 1. Bu a. bu kalem deðil. 2. Hayýr, b. bu kalem. 1 A: Bu ne? B: Bu, kalem. Uygulama Evet, c. mý? 4. Bu, harita d. ne? 3. Sorularý cevaplayýnýz. 2 A: Bunlar ne? B: Bunlar kalem. Uygulama Bu ne? Bunlar ne? 3 A: Bu ne? B: Bu, zebra. Uygulama Bu, aslan mý?... 4 A: Bunlar ne? B: Bunlar zürafa. Uygulama... 25

26 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. John : Ýyi günler Ali. Ali : Ýyi... John. John : Ali, bu ne? Ali :... aslan. John : Bu ne? Ali : Bu,... John : Bu,... mý? Ali : Evet, Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Ýyi günler Ali. a. Bu, aslan. 2. Ali, bu ne? b. Evet, bu kaplan. 3. Bu, kaplan mý? c. Ýyi günler John. KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Merhaba Ýbrahim. Ýbrahim : Merhaba öðretmenim. Öðretmen : Ýbrahim, bu ne? Ýbrahim : Bu, kalem. Öðretmen : Bu, defter mi? Ýbrahim : Hayýr, bu defter deðil. Bu, kitap. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 1 masa harita 2 zebra aslan 3 kalem silgi 4 köpek kedi 26

27 KONU 4 YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A : Sýnýfta ne var? B :... masa var. A : Sýnýfta neler var? B :... A : Hayvanat bahçesinde neler var? B : Hayvanat bahçesinde... ve fil var. A : Sýnýfta kaç öðretmen var? B : Sýnýfta... öðretmen var. 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Bu ne? Bunlar ne? Sýnýfta ne var? Bu, kedi mi? Hayýr, bu aslan deðil.... DÝL BÝLGÝSÝ 1. ÝÞARET ZAMÝRLERÝ A: Bunlar ne? B: Bunlar kalem. Tekil Bu Þu Çoðul Bunlar Þunlar O Onlar 2. ÇOÐUL EKÝ 1. Kedi Kediler 2. Kitap Kitaplar Kalýn ünlüler : -a, -ý, -o, -u -lar Ýnce ünlüler : -e, -i, -ö, -ü -ler 3. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (SORU) Yapýlýþý: Fiil+-(ý,i,u,ü)yor+mu+Þahýs eki gelmek okumak Ben geliyor muyum? okuyor muyum? Sen geliyor musun? okuyor musun? O geliyor mu? okuyor mu? Biz geliyor muyuz? okuyor muyuz? Siz geliyor musunuz? okuyor musunuz? Onlar geliyorlar mý? okuyorlar mý? 4. ÝSMÝN BULUNMA -de HÂLÝ -a, -ý, -o, -u -da -e, -i, -ö, -ü -de Örnek: Nerede? Kimde? Okul-da Bende Oda-da Onda Hastane-de Ali de Eczane-de Selma da Bahçe-de Bizde 27

28 DEÐERLENDÝRME 1. Test sorularýný cevaplayýnýz. 3. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. Bu ne? A) Aslan B) Fil C) Zürafa D) Kedi 1. ( ) Bu, kitap. 2. ( ) Bu, sýra. 2. Bunlar ne? A) Defter B) Kitap C) Kalem D) Silgi 3. ( ) Bu, televizyon. 4. ( ) Bu, masa. 3. Bunlar ne? A) Kedi B) Köpek C) Tavþan D) Tavuk 4. Sýnýfýnýzda neler var? Yazýnýz Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu, okul mu? Evet, Þu, harita mý? Hayýr, O, sandalye mi?... deðil. 4. O, çocuk mu? Evet, Bu, defter mi?... kitap. 5. Kelimeleri tamamlayýnýz. (-da, -de) Örnek: Nerede? Okulda 1. Araba Oda Ev Cakarta Otobüs Ýstanbul Aþaðýdaki kelimeleri tamamlayýnýz. (-da, -de) Örnek: Kimde? Bizde 1. Ben Biz Sen Siz O Onlar... 28

29 KONU 4 Kelimeleri tamamlayýnýz. E K Ý D N Ý K E Þ T V A A N K... T... Ü R A Z F A Ý... Y A I N A S L A A... Z... A... R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Tilki Penguen Kurt Ayý Kanguru Silgi Sandalye Tahta Saat Bilgisayar 29

30 1. Cümleleri sýralayýnýz. Merhaba! Benim adým Raþit. Adýnýz ne? Siz nerelisiniz? Merhaba! Nerede oturuyorsunuz? Malezyalýyým. Görüþürüz. Adým Metin. Sizin adýnýz ne? Nerelisiniz? Ben Türkiyeliyim. Ýstanbul da oturuyorum. Görüþürüz. 2. Resme bakýnýz ve ülke numarasýný yazýnýz. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Adýnýz ne? Nerelisiniz? Nasýlsýnýz? Nerede oturuyorsunuz? Hangi þehirde yaþýyorsunuz? Eþleþtiriniz. 1. Benim a. topu 2. Senin b. arabamýz 3. Onun c. arkadaþlarý 4. Bizim d. evim 5. Sizin e. kalemin 6. Onlarýn f. sýnýfýnýz Rusya 4 6 Türkiye Amerika Birleþik Devletleri Mýsýr Hindistan 8 Çin 9 10 Ýspanya Avustralya 1 11 Fransa Japonya Ýngiltere 30

31 GENEL DEÐERLENDÝRME-1 5. Boþluklarý doldurunuz. Benim kalem... Senin kalem... Onun kalem... Bizim kalem... Sizin kalem... Onlarýn kalem Boþluklarý doldurunuz. 1. Çinliyim.... Çince konuþuyorum. 2. Japonum.... konuþuyorum Rusça konuþuyorum. 4. Ürdünlüyüm.... konuþuyorum Türkçe konuþuyorum. 8. Eþleþtiriniz. 1. Romanya 2. Kenya 3. Rusya 4. Yemen 5. Türkiye 6. Japonya 7. Ýngiltere 8. Çin 9. Yunanistan 10. Tacikistan a. Arapça b. Ýngilizce c. Yunanca ç. Tacikçe d. Çince e. Romence f. Rusça g. Svahilice ð. Japonca h. Türkçe 7. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. ( ) Çinliler Ýngilizce konuþuyor. 9. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu ne? Bu, masa. 2. ( ) Tanzanyalýlar Svahilice konuþuyor. 3. ( ) Ruslar Romence konuþuyor. 4. ( ) Türkler Türkçe konuþuyor. 5. ( ) Yemenliler Arapça konuþuyor. 2. Bu, defter mi? Bu, aslan mý? Bu, penguen mi? Bu, araba mý?... 31

32 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Polis 2. Fotoðrafçý 3. Öðretmen 4. Doktor 5. Öðrenci 6. Futbolcu 3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 32

33 KONU 5 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Bu kim? Agus : Bu, Ervin. Öðretmen : Ervin ne iþ yapýyor? Agus : Ervin öðrenci. Öðretmen : Ahmet öðrenci mi? Agus : Evet, Ahmet de öðrenci. Öðretmen : Ali öðrenci mi? Agus : Hayýr, Ali öðrenci deðil. O, þoför. 2. Eþleþtiriniz. 1. Bu kim? 2. O ne iþ yapýyor? 3. Ahmet öðrenci mi? 4. Ali öðrenci mi? a. Evet, o da öðrenci. b. Hayýr, o öðrenci deðil. c. Bu, Ervin. d. O, öðrenci. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu, Fatih mi? Evet, O, avukat mý? Hayýr, Bu, futbolcu mu? Evet, O, müdür mü? Hayýr, Diyaloðu okuyunuz. Benzer diyaloglar kurunuz. Örnek Bu kim? Bu, öðretmen. O nerede? O okulda. O ne yapýyor? O ders anlatýyor. 2. Bu kim?... O nerede? (araba)... O ne yapýyor? (araba sürmek) Bu kim?... O nerede? (Hastane)... O ne yapýyor? (muayene etmek) Bu kim?... O nerede? (yemekhane)... O ne yapýyor? (yemek yapmak)... 33

34 ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 A: Bu kim? B: Bu, pilot. Uygulama... 3 A: Bunlar öðretmen mi? B: Evet, bunlar öðretmen. Uygulama... 2 A: Bunlar kim? B: Bunlar öðrenci. Uygulama... DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. 4 A: Bunlar futbolcu mu? B: Hayýr, bunlar futbolcu deðil. Bunlar basketbolcu. Uygulama... Faruk : Ýyi akþamlar Selin. Selin :... akþamlar Faruk. Bu...? Faruk : Bu, arkadaþým Fatih. Selin : Merhaba Fatih. Ben Selin. Fatih :... Selin. Memnun oldum. Selin :... de memnun oldum. 3. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Ýyi akþamlar Selin. a. Bu, Fatih. 2. Memnun oldum. b. Ben de memnun oldum. 3. Bu kim? c. Ýyi akþamlar Faruk. 34

35 KONU 5 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. Öðretmen : Sinan nasýlsýn? 1. Ali Öðretmen Can Sinan : Teþekkür ederim öðretmenim. Siz nasýlsýnýz? 2. Hüseyin Öðretmen Serdar Öðretmen : Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. 3. Cemal Öðretmen Saliha Öðretmen : Bu kim Sinan? 4. Levent Öðretmen Yaþar Sinan : Bu, Hüseyin. Hüseyin benim arkadaþým. Öðretmen : Memnun oldum. Hüseyin : Ben de memnun oldum. DÝL BÝLGÝSÝ 1. YETERLÝLÝK FÝÝLÝ (OLUMLU) YAZMA 1. Sorularý kendinize göre cevaplayýnýz. 1. Baban ne iþ yapýyor? Amcan ne iþ yapýyor? Annen ne iþ yapýyor? Teyzen ne iþ yapýyor? Dayýn ne iþ yapýyor? Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Bu kim? Bunlar kim? Bu, avukat Bunlar sporcu Bu, öðrenci deðil.... Yapýlýþý: Fiil+a/e bil+zaman eki+þahýs eki yüzmek çizmek Ben yüzebilirim çizebilirim Sen yüzebilirsin çizebilirsin O yüzebilir çizebilir Biz yüzebiliriz çizebiliriz Siz yüzebilirsiniz çizebilirsiniz Onlar yüzebilirler çizebilirler Örnek: O, sporcu. O, yüzebilir. Ali, ressam. O, resim çizebilir. 2. YETERLÝLÝK FÝÝLÝ (OLUMSUZ) Yapýlýþý: Fiil+a/e+ma, me+þahýs eki yüzmek çizmek Ben yüzemem çizemem Sen yüzemezsin çizemezsin O yüzemez çizemez Biz yüzemeyiz çizemeyiz Siz yüzemezsiniz çizemezsiniz Onlar yüzemezler çizemezler Örnek: O, sporcu deðil. O, yüzemez. Ali, ressam deðil. O, resim çizemez. 35

36 DEÐERLENDÝRME 1. Eþleþtiriniz. MESLEK Öðretmen Doktor Eczacý Fotoðrafçý Polis Tamirci Fýrýncý YAPTIÐI ÝÞ Fotoðraf çekmek Güvenliði saðlamak Tamir etmek Ekmek piþirmek Muayene etmek Ders anlatmak Ýlaç satmak ÇALIÞTIÐI YER Fýrýn Okul Gazete Eczane Tamirhane Karakol Hastane 2. Diyaloglarý tamamlayýnýz. 4. Örnekteki gibi cümleler kurunuz. 1. A: Bu, Fatih Bey mi? B: Evet,... A: Fatih Bey... çalýþýyor? B: Fatih Bey hastanede çalýþýyor. A:...? B: Evet, o doktor. 2. A: Bu, Selman Bey...? B:..., bu Selman Bey. A: Selman Bey... yapýyor? B: Selman Bey... A: O,... çalýþýyor? B: O, fýrýnda çalýþýyor. 3. Cümleleri tamamlayýnýz (sporcu-yüzmek) Örnek: O, sporcu. O yüzebilir. (Ressam-Resim çizmek)... (Terzi-Elbise dikmek)... (Þoför-Araba sürmek)... (Aþçý-Yemek yapmak) A: Öðretmen nerede çalýþýyor? B: Öðretmen... çalýþýyor. 3. A: Meyve ve sebzeyi kim satýyor? B: Meyve ve sebzeyi... satýyor. 2. A: Doktor hastanede mi? B: Evet, doktor A: Fýrýnda kim çalýþýyor? B: Fýrýnda... çalýþýyor. 36

37 KONU 5 2 Bulmacayý çözünüz. Anahtar kelimeyi bulunuz ANAHTAR KELÝME R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Ýþ adamý Mimar Hemþire Pilot Ressam Diþ doktoru Boyacý Postacý Futbolcu Marangoz 37

38 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Ýki 2. Üç 3. On 4. Bir 5. Beþ 6. Yedi 7. Altý 8. Dokuz 9. Dört 10. Sekiz Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

39 KONU 6 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. A : Adýnýz ve soyadýnýz ne? B : Adým Asif, soyadým Mahmut. A : Nerelisiniz? B : Bangladeþliyim. A : Kaç yaþýndasýnýz? B : 14 yaþýndayým. A : Kaç kardeþiniz var? B : 2 kardeþim var. A : Hangi okulda okuyorsunuz? B : Türk Lisesinde okuyorum. A : Kaçýncý sýnýftasýnýz? B : Lise 2. sýnýftayým. A : Kaç yýldýr Türkçe öðreniyorsunuz? B : Bir yýldýr Türkçe öðreniyorum. 2. Eþleþtiriniz. 1. Üç yýldýr 2. Ýki 3. On dört 4. Lise 5. Adým a. yaþýndayým. b. Asif. c. Türkçe öðreniyorum. d. kardeþim var. e. ikinci sýnýfta okuyorum. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Asif in soyadý nedir? 2. Asif, nerelidir? 3. Asif, kaç yaþýndadýr? 4. Asif, kaçýncý sýnýfta okuyor? 5. Asif, kaç yýldan beri Türkçe öðreniyor? 4. Karýþýk kelimelerden düzgün cümle kurunuz. 1. soyadýnýz / ne / ve / adýnýz 2. okuyorum / Türk / Lisesinde 3. öðreniyorsunuz / yýldýr / kaç / Türkçe 4. kaç / var / kardeþiniz 5. okulda / hangi / okuyorsunuz 39

40 40 ÖRNEKLEME 1. Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 2 A: Kaç yaþýndasýn? B: On üç yaþýndayým. Uygulama A: Kaçýncý sýnýfta okuyorsun? B: Dokuzuncu sýnýfta okuyorum. Uygulama DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve cümleleri sýralayýnýz. Ýyi akþamlar. Ben Avustralyalýyým. Kaç yaþýndasýn? Kaç kardeþin var? On dört yaþýndayým. Adým Robin. Nerelisin Ali? Benim iki kardeþim var. Yabancý dil biliyor musun? Evet, Ýngilizce biliyorum. Sen ne zamandan beri Türkçe öðreniyorsun? 1 Ýyi akþamlar. Adýn ne? Ben bir yýldýr Türkçe öðreniyorum. Adým Ali. Senin adýn ne? Türkiyeliyim. Ýstanbul da oturuyorum. Sen nerelisin? 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Ali, nereli? Ali nin kaç kardeþi var? Ali, hangi dili konuþuyor? Robin, nereli? Robin, kaç yýldýr Türkçe öðreniyor? A: Doðum tarihin kaç? (Ocak / Þubat / Mart / Nisan / Mayýs / Haziran / Temmuz / Aðustos / Eylül / Ekim / Kasým / Aralýk) B: 3 Mayýs Uygulama A: Ne zamandýr Türkçe öðreniyorsun? B: Altý aydýr Türkçe öðreniyorum. Uygulama

41 KONU 6 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Hakan : Kaç yaþýndasýn? Ayþe : 14 yaþýndayým. Hakan : Ben de 14 yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Ayþe : Ýki kardeþim var. Senin kaç kardeþin var? Hakan : Benim üç kardeþim var. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. YAZMA 1. Sorularý kendinize göre cevaplayýnýz. 1. Kaç yaþýndasýnýz? Kaç kardeþiniz var? Kaçýncý sýnýftasýnýz? Hangi okulda okuyorsunuz? Telefon numaranýz kaç?... DÝL BÝLGÝSÝ 1. SAYILAR 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Doðum tarihin kaç?. 2. Onuncu sýnýfta okuyorum.. 3. Beþ kardeþim var.. 4. Ev telefonum On üç yaþýndayým.. 2. SIRA SAYI SIFATLARI 0 sýfýr 1 bir 2 iki 3 üç 4 dört 5 beþ 6 altý 7 yedi 8 sekiz 9 dokuz 10 on 11 on bir 12 on iki 13 on üç yirmi 21 yirmi bir otuz 40 kýrk 50 elli 60 altmýþ 70 yetmiþ 80 seksen 90 doksan 100 yüz 1000 bin bir - birinci iki - ikinci üç - üçüncü dört - dördüncü beþ - beþinci altý - altýncý yedi - yedinci sekiz - sekizinci dokuz - dokuzuncu on - onuncu yirmi - yirminci yüz - yüzüncü bin - bininci... 41

42 DEÐERLENDÝRME 1. Test sorularýný cevaplayýnýz. 1. Kaç yaþýndasýn? A) B) 18 C) 1970 D) 2 2. Kaç kardeþin var? A) Teþekkür ederim. B) On beþ yaþýndayým. C) Adým Ömer. D) Ýki kardeþim var. 2. Eþleþtiriniz Yirmi dört 2. Beþ 3. On sekiz 4. Yüz dört 5. Beþ yüz on dokuz a. 104 b. 5 c. 519 d. 18 e Cevaplara uygun sorular yazýnýz ? 16 yaþýndayým ? Yedinci sýnýftayýz ? Doðum yýlým ? Ýþ telefonum ? Evet, ikinci ders Ýngilizce. 5. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. ( ) 13 - on üç 2. ( ) 5. - birinci 3. ( ) 17 - on bir 4. ( ) yüz on yedi 5. ( ) on birinci Birinci 2. Dördüncü 3. On birinci 4. Yirmi dokuzuncu 5. Yüz on dokuzuncu a. 29. b. 1. c. 11. d. 4. e Yandaki resme bakýnýz. Cevaplayýnýz. 1. Resimde kaç koyun var? Resimde kaç at var? Resimde kuþ var mý? Resimde tavuk var mý? Resimde kaç hayvan var?... 42

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Azerice Konuşma Kılavuzu - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Azerice Konuşma Kılavuzu - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Merhaba - Salam Güle güle - Sað olun Görüþürüz - Görüþenedek, Hüdahafiz Günaydýn - Sabahýnýz heyir Ýyi günler - Salam Ýyi akþamlar - Ahþaminiz heyir Ýyi geceler - Geceniz heyre galsýn Evet - Beli Hayýr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE

TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A) Adın ne? B). a. Adım Alex b. Adın Alex c. Adımız Alex d. Adları Alex 2. Senin adın ne? a. Benim adım Sana b. Senin adım Sana c. Senim adın

Detaylı

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test GRADE (December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Nevzat SAVAÞ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Tashihler Orhan BEYATLI Dr. F. Muharrem

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

(December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test GRADE (December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers will

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΤΩ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΤΩ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER

2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER 2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER ADI SOYADI KURUM ADI VE ÖĞRENİM GÖRÜLECEK ALAN ÖĞRENİM GÖRÜLECEK ÜLKE ALAEDDİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 4. BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 5. DİĞER ANLAŞMALAR

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers will

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3.

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3. çindekiler. Tan flma 8 MERHABA. Ne? Kim? Neresi?. KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi) SIRALAMA -( )nc ÜN TE KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi devam) -(y) m, -s n,, -(y) z, -(s n z, -(ler). Ne Var? Ne Yok? VAROLUfi TÜMCES

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

.com 2. SINIF 1. DÖNEM TATİL KİTABI

.com 2. SINIF 1. DÖNEM TATİL KİTABI .com 2. SINIF 1. DÖNEM TATİL KİTABI 2. DÖNEMDEN İTİBAREN FACEBOOK GRUBUMUZDA GÜNLÜK ÖDEV PAYLAŞIMLARI YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ! 5. Günden İtibaren Sadece Facebook Grubumuzdan Paylaşım Yapılacaktır. Grup Adı:

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 HASTANEDE Doktor: Merhaba..(1) nedir? Meral Hanım: Meral Yılmaz. Doktor: Şikâyetiniz nedir? Meral Hanım: Kendimi hiç iyi..(2). Çok hâlsizim. Boğazım ağrıyor

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU Sektörel Gelişmeler Türkiye Ekonomisi Büyüme Performansı GSYİH Büyüme Hızı, % 10,0 8,4 8,1 6,9 7,0 4,7 5,0 3,8 4,2 3,2 2,6 0,7 0,9 0,0 5,0 4,7 10,0 7,0 7,7 14,5 15,0

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı