fax : (0.216)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fax : (0.216) 443 98 39"

Transkript

1

2 Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Bekir GÜÇLÜ Hüseyin KAN M. Azat BOZTAÞ Ahmet MAKAN Baykal BULUT Danýþma Kurulu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Prof. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN Orhan KESKÝN Deðerlendirme Kurulu Salih GÜN Semih KAYA Ahmet BÝLGÝN Ahmet ÇETÝNKAYA Hasan Hüseyin DEMÝR Hayrettin TUNCEL Abdullah SÖKER Ercan TAÞKIN Ali KURT Ercan TAPSIZ Yakup KARATOSUN Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ Yücel AKINCI Resimleyenler Ýmam CÝCÝ Mustafa Afþin GÜRLER Seslendirenler Fatma GÖKBULUT Yayýna Hazýrlýk Zambak Dizgi ve Grafik Film Çýkýþ S.G.S.M. Baský-Cilt Çaðlayan A.Þ. - Aðustos 2007 ISBN: Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2004) esas alýnmýþtýr. Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. Haminne Çeþmesi Sok. Baran Ýþ Merkezi Nu ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL P.K ACIBADEM-ÝSTANBUL telefon : (0.216) (Pbx) fax : (0.216)

3 ÖN SÖZ Dünyanýn geniþ bir bölgesinde konuþulan Türkçe, oldukça eski bir kültür zeminine sahiptir. Yeni sosyal ve siyasî geliþmelerle birlikte önem kazanan Türk dili çok farklý coðrafyalarda ilgi ile karþýlanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öðrenme talepleri de gittikçe artmaktadýr. Türkçe, artýk çaðdaþ diller arasýnda yer alan, yurt içinde ve yurt dýþýnda özellikle yabancýlarýn öðrenmeye çalýþtýklarý dünya dillerinden biri hâline gelmiþtir. Ýþte bu taleplerin karþýlanmasýna yönelik olarak modern eðitim ve öðretim metotlarý ýþýðýnda, çaðdaþ bir yaklaþýmla Türkçe öðretimi kitaplarýnýn hazýrlanmasý bir gereklilik hâline gelmiþtir. Bilimsel araþtýrmalar ýþýðýnda hazýrlanan Ebru Türkçe Öðretim Seti nde; dil, kültür, konu, þekil ve görüntü bütünlüðüne çok önem verilmiþtir. Geniþ araþtýrma ve tecrübelere dayanýlarak hazýrlanan bu sette Türkçenin en etkili metotlarla öðretilmesi hedeflenmiþtir. Türkçe öðrenmeyi zevkli hâle getirmek ve dili kültür unsurlarýyla bir arada öðretmeyi saðlamak Ebru Türkçe Öðretim Seti nin en önemli amaçlarýndandýr. Bu set, farklý algýlama biçimlerine göre görsel, iþitsel ve kinestetik özelliklere sahip öðrenci kitlesinin çeþitliliðine uygun bir yaklaþýmla hazýrlanmýþtýr. Böylece farklý kavrama düzeylerinin dil öðrenme becerileri de gözetilmiþtir. Kitaplar, görsel malzeme bakýmýndan da desteklenerek kolay iþlenebilir bir tarzda düzenlenmiþtir. Türkçenin zenginliðini, anlam ve ifade derinliðini yansýtan örnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kültürel unsurlar da öðrencilerin dikkatine sunulmuþtur. Ebru Türkçe Öðretim Seti nin Türkçe öðrenmek isteyenlere faydalý olacaðýna inanýyoruz. Dilset Yayýnlarý

4 içindekiler Konu 1 Merhaba Tanýþma, Selamlaþma Alfabe, Þahýs Zamirleri, Ýyelik Zamirleri Sayfa 6-11 Konu 2 Konu 3 Konu 4 Nasýlsýn? Tanýþma, Ýyi Dilek Sözleri Ek Fiilin Geniþ Zamaný Ýsimlerde Olumsuzluk Soru Eki Nerelisin? Ülkeler, Milletler, Diller Þimdiki Zaman (Olumlu-Olumsuz) -lý, (-li, -lu, -lü) Eki Bu ne? Eþyalar ve Hayvanlar Ýþaret Zamirleri, Soru Eki, Çoðul Eki, Þimdiki Zaman (Soru) Ýsmin Bulunma -de Hâli Sayfa Sayfa Sayfa Genel Deðerlendirme 1 Sayfa 30-31

5 Konu 5 Bu Kim? Sayfa Tanýþtýrma, Meslekler, Aile Yeterlilik fiili (Olumlu-Olumsuz) Konu 6 Kaç Yaþýndasýn? Sayfa Sayýlar, Aylar Sayýlar, Sýra Sayý Sýfatlarý Konu 7 Bugün Türkçe Var mý? Sayfa Dersler, Günler Geçmiþ Zaman (Olumlu) Ünsüz Uyumu Var-Yok Konu 8 Saat Kaç? Sayfa Saatler Geçmiþ Zaman (Olumsuz, Soru) Genel Deðerlendirme 2 Sayfa 56-58

6 KELÝMELER Merhaba! 1. Dinleyiniz. Ýyi günler. Merhaba! Ýyi akþamlar. Ýyi günler. Günaydýn. Ýyi akþamlar. Günaydýn. Ýyi geceler. Ýyi geceler. 2. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 6

7 KONU 1 OKUMA-ANLAMA 1. Okuyunuz. Mehmet : Merhaba! Ayþe : Merhaba! Mehmet : Adýn ne? Ayþe : Adým Ayþe. Senin adýn ne? Mehmet : Benim adým Mehmet. Ayþe : Memnun oldum. Mehmet : Ben de memnun oldum. 2. Eþleþtiriniz. 1. Senin adýn ne? 2. Merhaba. 3. Adýn ne? 4. Memnun oldum. a. Ben de memnun oldum. b. Adým Ayþe. c. Benim adým Mehmet. d. Merhaba. 3. Aþaðýdaki test sorularýný cevaplayýnýz. 1. A:... B: Merhaba. A) Adýn ne? B) Merhaba. C) Memnun oldum. D) Adým Ali. 3. A: Adým Ayþe.... A) Senin adýn ne? B) Benim adým Mehmet. C) Merhaba. D) Teþekkür ederim. 2. A: Adýn ne? B: A: Memnun oldum. B:... A) Merhaba. B) Ýyi akþamlar. C) Senin adýn ne? D) Adým Mehmet. A) Benim adým Ayþe. B) Adýn ne? C) Ben de memnun oldum. D) Merhaba. 7

8 ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 A: Ýyi günler. B: Ýyi günler. Uygulama 2 A: Adýn ne? B: Adým Ali. Uygulama 3 A: Senin adýn ne? B: Benim adým Fatma. Uygulama 4 A: Memnun oldum. B: Ben de memnun oldum. Uygulama DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve tamamlayýnýz. Ali :... günler. Zehra : Ýyi günler. Ali : Adýn ne? Zehra :... Zehra. Senin adýn ne? Ali : Benim adým Ali. Zehra : Memnun oldum. Ali :... de. 3. Dinleyiniz ve eþleþtiriniz. 1. Benim adým a. oldum 2. Senin b. adýn ne? 3. Memnun c. Zehra 8

9 KONU 1 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. DÝL BÝLGÝSÝ 1. ALFABE Türkçede 29 harf vardýr. Küçük Harfler a b c ç d e f g ð h ý i j k l m n o ö p r s þ t u ü v y z Ahmet : Günaydýn. Selma : Günaydýn. Ahmet : Adýnýz ne? Selma : Adým Selma. Sizin adýnýz ne? Ahmet : Benim adým Ahmet. Memnun oldum. Selma : Ben de memnun oldum. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A: Ýyi günler. B : A: B : Benim adým Zehra. Sizin adýnýz ne? A: 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Merhaba! : Günaydýn. : Memnun oldum. : Ýyi günler. : Ýyi akþamlar. : Adýn ne? : Ýyi geceler. : Benim adým Ali. :... Büyük Harfler A B C Ç D E F G Ð H I Ý J K L M N O Ö P R S Þ T U Ü V Y Z Harfler ikiye ayrýlýr: 1. Sesli Harfler a, e, ý, i, o, ö, u, ü 2. Sessiz Harfler b, c, ç, d, f, g, ð, h, j, k, l, m, n, p, r, s, þ, t, v, y, z 2. ÞAHIS ZAMÝRLERÝ Türkçede 6 tane þahýs zamiri vardýr. Bunlar: Tekil Ben Sen O Çoðul Biz Siz Onlar 3. ÝYELÝK EKLERÝ Örnek: Ben Benim ad-ým Benim adým Ali. Sen Senin ad-ýn Senin adýn ne? O Onun ad-ý Onun adý Selma. Biz Bizim ad-ýmýz Bizim adýmýz Ali ve Canan. Siz Sizin ad-ýnýz Sizin adýnýz ne? Onlar Onlarýn ad-larý Onlarýn adlarý Cem ve Tarýk. 9

10 DEÐERLENDÝRME 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A: Günaydýn! B:... A: Adýn ne? B: Adým... Senin...? A: Benim... B: Memnun oldum. A: Ben de Kelimeleri uygun resimlerin altýna yazýnýz. Günaydýn / Ýyi günler / Ýyi akþamlar / Ýyi geceler 2. Kelimeleri eþleþtiriniz. 1. Adýn a. adý ne? 2. Benim b. adým Ali 3. Ýyi c. adýnýz ne? 4. Sizin d. geceler 5. Onun e. ne? Boþluklarý uygun harflerle tamamlayýnýz. 1. N L 2. Ý N R 3. Ý C 4. M O 5. M H 6. G Y Boþluklarý doldurunuz. 1. A:... B: Ýyi günler. 2. A:... B: Günaydýn. 3. A:...? B: Adým Ýrma. 4. A:... B: Ben de memnun oldum. 5. A:... B: Ýyi geceler. 10

11 KONU 1 Kelimeleri tablodan iþaretleyiniz. ADINIZ NE GÜNAYDIN MEMNUN OLDUM MERHABA ÝYÝ AKÞAMLAR ÝYÝ GECELER ÝYÝ GÜNLER V L Ý T G C R L R V N G D A V Y T R K L M K R Ü N B Z V Ý K K A N E V N L A V N G G D C L V L A L H K K T I E N T L R Y R R T T N R Ü C R B S D K E T I K G T V E K M I P M Z G Ý V K C H L T N P N D Y V H P N B H E M E N Ý R N C K H K S L R Ý Y Ý A K Þ A M L A R F M U D L O N U N M E M N R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Otur Kalk Gel Git Sus Dinle Konuþ Aç Oku Ver Yaz Sil 11

12 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. Hoþça kal! Güle güle. Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Buyrun. Nasýlsýn? Teþekkür ederim. Teþekkür ederim Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

13 KONU 2 OKUMA-ANLAMA 1. Okuyunuz. Meltem : Hoþ geldin Hakan. Hakan : Hoþ bulduk. Nasýlsýn Meltem? Meltem : Teþekkür ederim, iyiyim. Sen nasýlsýn? Hakan : Teþekkür ederim. Ben de iyiyim. Meltem : Hoþça kal Hakan. Hakan : Güle güle. 2. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Görüþürüz. 2. Nasýlsýn? 3. Hoþ geldin. 4. Hoþça kal. 3. Test sorularýný cevaplayýnýz a. Hoþ bulduk. b. Güle güle. c. Görüþürüz. d. Teþekkür ederim, iyiyim. A:... B: Hoþ bulduk. A) Merhaba! B) Ýyi günler. C) Ýyi akþamlar. D) Hoþ geldin. A: Nasýlsýn? B:... A) Güle güle. B) Teþekkür ederim. C) Hoþ bulduk. D) Hoþça kal. A:... B: Ben de iyiyim. A) Sen nasýlsýn? B) Teþekkür ederim. C) Hoþ bulduk. D) Merhaba. A: Nasýlsýn? B: Ýyiyim A) Hoþça kal. B) Ben de iyiyim. C) Sen nasýlsýn? D) Güle güle. ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz A: Nasýlsýn? B: Teþekkür ederim. Ýyiyim. Uygulama A: Görüþürüz. B: Görüþürüz. Uygulama A: Hoþ geldiniz. B: Hoþ bulduk. Uygulama A: Hoþça kal. B: Güle güle. Uygulama 13

14 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. Selim : Merhaba Mert. Mert :... Selim. Selim :...? Mert : Teþekkür... Ýyiyim.... nasýlsýn? Selim : Ben de iyiyim. Mert : Selim : Güle güle. 3. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Nasýlsýn? 2. Merhaba! 3. Hoþça kal. 4. Sen nasýlsýn? a. Güle güle. b. Teþekkür ederim. Ýyiyim. c. Ben de iyiyim. d. Merhaba! KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Özlem : Merhaba Fuat. Fuat : Merhaba Özlem. Özlem : Nasýlsýn? Fuat : Teþekkür ederim. Ýyiyim. Sen nasýlsýn? Özlem : Teþekkür ederim. Ben de iyiyim. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 14

15 KONU 2 YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A : Ýyi günler. B :... A :... B : Teþekkür ederim. Ýyiyim ? A : Ben de iyiyim. B : Hoþça kal.... A :... Görüþürüz. 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Nasýlsýn? : Hoþça kal. : Hoþ bulduk. : Teþekkür ederim. : Görüþmek üzere. :... DÝL BÝLGÝSÝ 1. EK FÝÝLÝN GENÝÞ ZAMANI A : Nasýlsýn Hakan? B : Teþekkür ederim, iyiyim. Sen nasýlsýn? A : Ben de iyiyim. ÇEKÝM TABLOSU a, ý e,i o, u ö, ü Ben Hasta-y-ým Ýyi-y-im Yorgun-um Üzgün-üm Sen Hasta-sýn Ýyi-sin Yorgun-sun Üzgün-sün O Hasta Ýyi Yorgun Üzgün Biz Hasta-y-ýz Ýyi-y-iz Yorgun-uz Üzgün-üz Siz Hasta-sýnýz Ýyi-siniz Yorgun-sunuz Üzgün-sünüz Onlar Hasta-lar Ýyi-ler Yorgun-lar Üzgün-ler OLUMLU OLUMSUZ Ben Çalýþkaným Ben çalýþkan deðilim. Sen Çalýþkansýn Sen çalýþkan deðilsin. O Çalýþkan O çalýþkan deðil. Biz Çalýþkanýz Biz çalýþkan deðiliz. Siz Çalýþkansýnýz Siz çalýþkan deðilsiniz. Onlar Çalýþkanlar Onlar çalýþkan deðiller. Çok yorgunum. Yorgun deðilim. 2. SORU EKÝ mý, mi, mu, mü a, ý mý = Hasta mýsýn? e, i mi = Ýyi misin? o, u mu = Yorgun musun? ö, ü mü = Üzgün müsün? 3. ÝSÝMLERDE OLUMSUZLUK deðil A: Sen futbolcu musun? B: Hayýr, ben futbolcu deðilim. A: Bu, aslan mý? B: Hayýr, bu aslan deðil. Bu, fil. 15

16 DEÐERLENDÝRME 1. Diyaloðu uygun þahýs zamirleriyle tamamlayýnýz. A: Nasýlsýnýz? B: Teþekkür ederim, iyiyim.... nasýlsýn? A:... de iyiyim. B: Memnun oldum. A:... de memnun oldum. 4. Diyaloðu tamamlayýnýz. Semra : Günaydýn Emre. Emre :... Semra. Semra : Nasýlsýn? Emre : Sen nasýlsýn? Semra : Yanlýþ cümlelerin doðrusunu yazýnýz. 1. Nasilsiniz? Siz nasýlsýn? Sen nasýlsýnýz? Senin adýnýz ne? Hoþça geldiniz? Boþluklarý örnekteki gibi doldurunuz. Ben öðrenciyim öðrenci deðilim. Sen O Biz Siz Onlar Diyaloglarý tamamlayýnýz. 1. A:... B: Ýyi günler. 2. A:... B: Günaydýn. 3. A:...? B: Adým Elton. 4. A:... B: Ben de memnun oldum. 5. A:... B: Teþekkür ederim. Ýyiyim. 6. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Hasta mýsýn? Yorgun musun? Üzgün müsün? Sinirli misin? Çalýþkan mýsýn?...

17 KONU 2 K Þ R K Ü R E E Ý T D E E M R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K MUTLU ÜZGÜN SÝNÝRLÝ RAHAT HASTA AÇ TOK DÜÞÜNCELÝ YORGUN HEYECANLI 17

18 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Romanya 2. Amerika Birleþik Devletleri 3. Endonezya 4. Rusya 5. Türkiye 6. Kenya 3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 18

19 KONU 3 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Sekreter : Hoþ geldiniz. Susan : Hoþ bulduk. Sekreter : Adýn ve soyadýn ne? Susan : Adým Susan, soyadým Smith. Sekreter : Nerelisin? Susan : Amerikalýyým. Sekreter : Nerede oturuyorsun? Susan : Nevada da oturuyorum. Sekreter : Teþekkür ederim. Susan : Bir þey deðil. 2. Kayýt formunu doldurunuz. KAYIT FORMU ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. Adý :... Soyadý :... Ülkesi : Sorularý cevaplayýnýz. 1. Susan ýn soyadý ne? Susan nereli? Susan nerede oturuyor? Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) A: Adýn ve soyadýn ne? B: Adým Ahmet, soyadým Þahin. Uygulama A: Nerelisin? B: Türkiyeliyim. Uygulama A: Hangi þehirde yaþýyorsun? B: Ýstanbul da yaþýyorum. Uygulama 1. ( ) Susan Ýstanbul da oturuyor. 2. ( ) Onun soyadý Smith. 3. ( ) Susan, Amerikalý. 4. ( ) Susan, Amerika da yaþýyor. 4 A: Nerede oturuyorsun? B: Ankara da oturuyorum. Uygulama 19

20 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve cümleleri sýralayýnýz. Adýnýz ne? Almanyalýyým. Nerede oturuyorsunuz? 1 Ýyi günler. Ýyi günler. Görüþürüz. Adým Hans. Sizin adýnýz ne? Memnun oldum Hans. Tekrar görüþmek üzere. Benim adým Fuat. Ben Türkiyeliyim. Siz nerelisiniz? Ben Ýstanbul da oturuyorum. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Frankfurt ta oturuyorum. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Hans nereli? Hans nerede oturuyor? Fuat nereli? Fuat nerede oturuyor?... KONUÞMA Diyaloðu okuyunuz. Selim : Adýnýz ve soyadýnýz ne? Maksim : Adým Maksim, soyadým Lapayev. Selim : Nerelisiniz? Maksim : Rusyalýyým. Selim : Nerede oturuyorsunuz? Maksim : Petersburg da oturuyorum. Selim : Memnun oldum. Maksim : Ben de memnun oldum. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 1 Ahmet Abdi Yemen Sana 2 Mohammad Saad Hindistan Yeni Delhi

21 KONU 3 YAZMA Ülke Kýta Millet Dil Baþkent Türkiye Asya Türk Türkçe Ankara Ürdün Asya Arap Arapça Amman Kenya Afrika Kenyalý Svahilice Nairobi Hindistan Asya Hindu Urduca Yeni Delhi Vietnam Asya Vietnamlý Vietnamca Hanoi Çin Asya Çinli Çince Pekin Rusya Asya Rus Rusça Moskova Ýngiltere Avrupa Ýngiliz Ýngilizce Londra Yemen Afrika Arap Arapça Sana Japonya Asya Japon Japonca Tokyo Fransa Avrupa Fransýz Fransýzca Paris Yunanistan Avrupa Yunan Yunanca Atina Gürcistan Asya Gürcü Gürcüce Tiflis ABD Amerika Amerikalý Ýngilizce Washington 1. Örnekteki gibi 5 cümle yazýnýz. Örnek: Ben Çinliyim. Çin, Asya kýtasýnda. Çince konuþuyorum. Pekin de oturuyorum Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Nerelisiniz? Japonyalýyým Nerede oturuyorsunuz? Hangi dili konuþuyorsunuz? Almanca konuþuyorum.... DÝL BÝLGÝSÝ 1. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (OLUMLU) Yapýlýþý: Fiil+-(ý, i, u, ü)yor+þahýs eki çalýþmak bilmek Ben çalýþýyorum biliyorum Sen çalýþýyorsun biliyorsun O çalýþýyor biliyor Biz çalýþýyoruz biliyoruz Siz çalýþýyorsunuz biliyorsunuz Onlar çalýþýyorlar biliyorlar Örnek: Ben, Ýzmir de yaþýyorum. Biz, Türkçe öðreniyoruz. 2. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (OLUMSUZ) Yapýlýþý: Fiil+-ma,-me+yor+Þahýs eki çalýþmak bilmek Ben çalýþmýyorum bilmiyorum Sen çalýþmýyorsun bilmiyorsun O çalýþmýyor bilmiyor Biz çalýþmýyoruz bilmiyoruz Siz çalýþmýyorsunuz bilmiyorsunuz Onlar çalýþmýyorlar bilmiyorlar Örnek: O, Ýngilizce bilmiyor. Onlar, ders çalýþmýyorlar. 3. -lý, -li, -lu, -lü a, ý, o, u a, ý, o, u Örnek : Ankaralýyým. Bosnalýyým. Romanyalýyým. e, i, ö, ü e, i, ö, ü Örnek : Biþkekliyim Ýzmirliyim Üsküplüyüm 21

22 DEÐERLENDÝRME 1. Ülkelerle dilleri eþleþtiriniz. 1. Ýspanya a. Japonca 2. Rusya b. Arapça 3. Yemen c. Fransýzca 4. Fransa d. Ýspanyolca 5. Japonya e. Rusça 2. Ülkelerle kýtalarý eþleþtiriniz. 1. Ýngiltere a. Amerika 2. Hindistan b. Asya 3. Kenya c. Afrika 4. Amerika Birleþik Devletleri d. Avrupa 3. Þehirlerle ekleri eþleþtiriniz. 1. Ürdün 2. Ankara 3. Tokyo 4. Nairobi 4. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) a. -lüyüm b. -luyum c. -liyim d. -lýyým 1. ( ) Ýngiltere Asya da bir ülke. 2. ( ) Çinliler Japonca konuþuyor. 3. ( ) Türkiye Afrika da deðil. 4. ( ) Fransa nýn baþkenti Londra. 5. ( ) Kenyalýlar Svahilice konuþuyor. 5. Cevaplara uygun sorular yazýnýz ? Malezyalýyým ? Nairobi de oturuyorum ? Ülkemiz Asya kýtasýnda ? Tokyo da yaþýyorum ? Türkçe konuþuyorum. 6. Sorularý cevaplayýnýz Nerelisin? Vietnam ýn baþkenti neresi? Kenya nerede? Hangi millet Türkçe konuþuyor? Fransýzlar hangi dili konuþuyor?...

23 KONU 3 Ülkelerin baþkentlerini bulunuz ve karþýlarýna yazýnýz. Kazakistan Kenya Arjantin Özbekistan Gürcistan Suriye Ukrayna Güney Afrika ABD Yunanistan Romanya Ýran Bangladeþ Rusya Tahran Yohannesburg Kiev Washington Buenos Aires Nairobi Moskova Dakka Taþkent Astana Þam Tiflis Bükreþ Atina Kazakistan :... Kenya :... Arjantin :... Özbekistan :... Gürcistan :... Suriye :... Ukrayna :... Güney Afrika :... ABD :... Yunanistan :... Romanya :... Ýran :... Bangladeþ :... Rusya :... R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K TÜRKÝYE SENEGAL ALMANYA ÝNGÝLTERE FRANSA ÇÝN PAKÝSTAN BREZÝLYA MALEZYA YEMEN ÝTALYA NÝJERYA 23

24 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Masa 2. Kalem 3. Kitap 4. Kedi 5. Aslan 6. Zürafa 7. Harita Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

25 KONU 4 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Merhaba Ahmet. Ahmet : Merhaba öðretmenim. Öðretmen : Ahmet bu ne? Ahmet : Bu, kalem. Öðretmen : Bu ne? Ahmet : Bu, kedi. Öðretmen : Bu, harita mý? Ahmet : Evet. Bu, harita. Öðretmen : Bu, masa mý? Ahmet : Hayýr, bu masa deðil. Öðretmen : Teþekkür ederim. Ahmet : Bir þey deðil. ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 2. Eþleþtiriniz. 1. Bu a. bu kalem deðil. 2. Hayýr, b. bu kalem. 1 A: Bu ne? B: Bu, kalem. Uygulama Evet, c. mý? 4. Bu, harita d. ne? 3. Sorularý cevaplayýnýz. 2 A: Bunlar ne? B: Bunlar kalem. Uygulama Bu ne? Bunlar ne? 3 A: Bu ne? B: Bu, zebra. Uygulama Bu, aslan mý?... 4 A: Bunlar ne? B: Bunlar zürafa. Uygulama... 25

26 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. John : Ýyi günler Ali. Ali : Ýyi... John. John : Ali, bu ne? Ali :... aslan. John : Bu ne? Ali : Bu,... John : Bu,... mý? Ali : Evet, Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Ýyi günler Ali. a. Bu, aslan. 2. Ali, bu ne? b. Evet, bu kaplan. 3. Bu, kaplan mý? c. Ýyi günler John. KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Merhaba Ýbrahim. Ýbrahim : Merhaba öðretmenim. Öðretmen : Ýbrahim, bu ne? Ýbrahim : Bu, kalem. Öðretmen : Bu, defter mi? Ýbrahim : Hayýr, bu defter deðil. Bu, kitap. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 1 masa harita 2 zebra aslan 3 kalem silgi 4 köpek kedi 26

27 KONU 4 YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A : Sýnýfta ne var? B :... masa var. A : Sýnýfta neler var? B :... A : Hayvanat bahçesinde neler var? B : Hayvanat bahçesinde... ve fil var. A : Sýnýfta kaç öðretmen var? B : Sýnýfta... öðretmen var. 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Bu ne? Bunlar ne? Sýnýfta ne var? Bu, kedi mi? Hayýr, bu aslan deðil.... DÝL BÝLGÝSÝ 1. ÝÞARET ZAMÝRLERÝ A: Bunlar ne? B: Bunlar kalem. Tekil Bu Þu Çoðul Bunlar Þunlar O Onlar 2. ÇOÐUL EKÝ 1. Kedi Kediler 2. Kitap Kitaplar Kalýn ünlüler : -a, -ý, -o, -u -lar Ýnce ünlüler : -e, -i, -ö, -ü -ler 3. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (SORU) Yapýlýþý: Fiil+-(ý,i,u,ü)yor+mu+Þahýs eki gelmek okumak Ben geliyor muyum? okuyor muyum? Sen geliyor musun? okuyor musun? O geliyor mu? okuyor mu? Biz geliyor muyuz? okuyor muyuz? Siz geliyor musunuz? okuyor musunuz? Onlar geliyorlar mý? okuyorlar mý? 4. ÝSMÝN BULUNMA -de HÂLÝ -a, -ý, -o, -u -da -e, -i, -ö, -ü -de Örnek: Nerede? Kimde? Okul-da Bende Oda-da Onda Hastane-de Ali de Eczane-de Selma da Bahçe-de Bizde 27

28 DEÐERLENDÝRME 1. Test sorularýný cevaplayýnýz. 3. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. Bu ne? A) Aslan B) Fil C) Zürafa D) Kedi 1. ( ) Bu, kitap. 2. ( ) Bu, sýra. 2. Bunlar ne? A) Defter B) Kitap C) Kalem D) Silgi 3. ( ) Bu, televizyon. 4. ( ) Bu, masa. 3. Bunlar ne? A) Kedi B) Köpek C) Tavþan D) Tavuk 4. Sýnýfýnýzda neler var? Yazýnýz Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu, okul mu? Evet, Þu, harita mý? Hayýr, O, sandalye mi?... deðil. 4. O, çocuk mu? Evet, Bu, defter mi?... kitap. 5. Kelimeleri tamamlayýnýz. (-da, -de) Örnek: Nerede? Okulda 1. Araba Oda Ev Cakarta Otobüs Ýstanbul Aþaðýdaki kelimeleri tamamlayýnýz. (-da, -de) Örnek: Kimde? Bizde 1. Ben Biz Sen Siz O Onlar... 28

29 KONU 4 Kelimeleri tamamlayýnýz. E K Ý D N Ý K E Þ T V A A N K... T... Ü R A Z F A Ý... Y A I N A S L A A... Z... A... R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Tilki Penguen Kurt Ayý Kanguru Silgi Sandalye Tahta Saat Bilgisayar 29

30 1. Cümleleri sýralayýnýz. Merhaba! Benim adým Raþit. Adýnýz ne? Siz nerelisiniz? Merhaba! Nerede oturuyorsunuz? Malezyalýyým. Görüþürüz. Adým Metin. Sizin adýnýz ne? Nerelisiniz? Ben Türkiyeliyim. Ýstanbul da oturuyorum. Görüþürüz. 2. Resme bakýnýz ve ülke numarasýný yazýnýz. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Adýnýz ne? Nerelisiniz? Nasýlsýnýz? Nerede oturuyorsunuz? Hangi þehirde yaþýyorsunuz? Eþleþtiriniz. 1. Benim a. topu 2. Senin b. arabamýz 3. Onun c. arkadaþlarý 4. Bizim d. evim 5. Sizin e. kalemin 6. Onlarýn f. sýnýfýnýz Rusya 4 6 Türkiye Amerika Birleþik Devletleri Mýsýr Hindistan 8 Çin 9 10 Ýspanya Avustralya 1 11 Fransa Japonya Ýngiltere 30

31 GENEL DEÐERLENDÝRME-1 5. Boþluklarý doldurunuz. Benim kalem... Senin kalem... Onun kalem... Bizim kalem... Sizin kalem... Onlarýn kalem Boþluklarý doldurunuz. 1. Çinliyim.... Çince konuþuyorum. 2. Japonum.... konuþuyorum Rusça konuþuyorum. 4. Ürdünlüyüm.... konuþuyorum Türkçe konuþuyorum. 8. Eþleþtiriniz. 1. Romanya 2. Kenya 3. Rusya 4. Yemen 5. Türkiye 6. Japonya 7. Ýngiltere 8. Çin 9. Yunanistan 10. Tacikistan a. Arapça b. Ýngilizce c. Yunanca ç. Tacikçe d. Çince e. Romence f. Rusça g. Svahilice ð. Japonca h. Türkçe 7. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. ( ) Çinliler Ýngilizce konuþuyor. 9. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu ne? Bu, masa. 2. ( ) Tanzanyalýlar Svahilice konuþuyor. 3. ( ) Ruslar Romence konuþuyor. 4. ( ) Türkler Türkçe konuþuyor. 5. ( ) Yemenliler Arapça konuþuyor. 2. Bu, defter mi? Bu, aslan mý? Bu, penguen mi? Bu, araba mý?... 31

32 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Polis 2. Fotoðrafçý 3. Öðretmen 4. Doktor 5. Öðrenci 6. Futbolcu 3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 32

33 KONU 5 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Bu kim? Agus : Bu, Ervin. Öðretmen : Ervin ne iþ yapýyor? Agus : Ervin öðrenci. Öðretmen : Ahmet öðrenci mi? Agus : Evet, Ahmet de öðrenci. Öðretmen : Ali öðrenci mi? Agus : Hayýr, Ali öðrenci deðil. O, þoför. 2. Eþleþtiriniz. 1. Bu kim? 2. O ne iþ yapýyor? 3. Ahmet öðrenci mi? 4. Ali öðrenci mi? a. Evet, o da öðrenci. b. Hayýr, o öðrenci deðil. c. Bu, Ervin. d. O, öðrenci. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu, Fatih mi? Evet, O, avukat mý? Hayýr, Bu, futbolcu mu? Evet, O, müdür mü? Hayýr, Diyaloðu okuyunuz. Benzer diyaloglar kurunuz. Örnek Bu kim? Bu, öðretmen. O nerede? O okulda. O ne yapýyor? O ders anlatýyor. 2. Bu kim?... O nerede? (araba)... O ne yapýyor? (araba sürmek) Bu kim?... O nerede? (Hastane)... O ne yapýyor? (muayene etmek) Bu kim?... O nerede? (yemekhane)... O ne yapýyor? (yemek yapmak)... 33

34 ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 A: Bu kim? B: Bu, pilot. Uygulama... 3 A: Bunlar öðretmen mi? B: Evet, bunlar öðretmen. Uygulama... 2 A: Bunlar kim? B: Bunlar öðrenci. Uygulama... DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. 4 A: Bunlar futbolcu mu? B: Hayýr, bunlar futbolcu deðil. Bunlar basketbolcu. Uygulama... Faruk : Ýyi akþamlar Selin. Selin :... akþamlar Faruk. Bu...? Faruk : Bu, arkadaþým Fatih. Selin : Merhaba Fatih. Ben Selin. Fatih :... Selin. Memnun oldum. Selin :... de memnun oldum. 3. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Ýyi akþamlar Selin. a. Bu, Fatih. 2. Memnun oldum. b. Ben de memnun oldum. 3. Bu kim? c. Ýyi akþamlar Faruk. 34

35 KONU 5 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. Öðretmen : Sinan nasýlsýn? 1. Ali Öðretmen Can Sinan : Teþekkür ederim öðretmenim. Siz nasýlsýnýz? 2. Hüseyin Öðretmen Serdar Öðretmen : Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. 3. Cemal Öðretmen Saliha Öðretmen : Bu kim Sinan? 4. Levent Öðretmen Yaþar Sinan : Bu, Hüseyin. Hüseyin benim arkadaþým. Öðretmen : Memnun oldum. Hüseyin : Ben de memnun oldum. DÝL BÝLGÝSÝ 1. YETERLÝLÝK FÝÝLÝ (OLUMLU) YAZMA 1. Sorularý kendinize göre cevaplayýnýz. 1. Baban ne iþ yapýyor? Amcan ne iþ yapýyor? Annen ne iþ yapýyor? Teyzen ne iþ yapýyor? Dayýn ne iþ yapýyor? Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Bu kim? Bunlar kim? Bu, avukat Bunlar sporcu Bu, öðrenci deðil.... Yapýlýþý: Fiil+a/e bil+zaman eki+þahýs eki yüzmek çizmek Ben yüzebilirim çizebilirim Sen yüzebilirsin çizebilirsin O yüzebilir çizebilir Biz yüzebiliriz çizebiliriz Siz yüzebilirsiniz çizebilirsiniz Onlar yüzebilirler çizebilirler Örnek: O, sporcu. O, yüzebilir. Ali, ressam. O, resim çizebilir. 2. YETERLÝLÝK FÝÝLÝ (OLUMSUZ) Yapýlýþý: Fiil+a/e+ma, me+þahýs eki yüzmek çizmek Ben yüzemem çizemem Sen yüzemezsin çizemezsin O yüzemez çizemez Biz yüzemeyiz çizemeyiz Siz yüzemezsiniz çizemezsiniz Onlar yüzemezler çizemezler Örnek: O, sporcu deðil. O, yüzemez. Ali, ressam deðil. O, resim çizemez. 35

36 DEÐERLENDÝRME 1. Eþleþtiriniz. MESLEK Öðretmen Doktor Eczacý Fotoðrafçý Polis Tamirci Fýrýncý YAPTIÐI ÝÞ Fotoðraf çekmek Güvenliði saðlamak Tamir etmek Ekmek piþirmek Muayene etmek Ders anlatmak Ýlaç satmak ÇALIÞTIÐI YER Fýrýn Okul Gazete Eczane Tamirhane Karakol Hastane 2. Diyaloglarý tamamlayýnýz. 4. Örnekteki gibi cümleler kurunuz. 1. A: Bu, Fatih Bey mi? B: Evet,... A: Fatih Bey... çalýþýyor? B: Fatih Bey hastanede çalýþýyor. A:...? B: Evet, o doktor. 2. A: Bu, Selman Bey...? B:..., bu Selman Bey. A: Selman Bey... yapýyor? B: Selman Bey... A: O,... çalýþýyor? B: O, fýrýnda çalýþýyor. 3. Cümleleri tamamlayýnýz (sporcu-yüzmek) Örnek: O, sporcu. O yüzebilir. (Ressam-Resim çizmek)... (Terzi-Elbise dikmek)... (Þoför-Araba sürmek)... (Aþçý-Yemek yapmak) A: Öðretmen nerede çalýþýyor? B: Öðretmen... çalýþýyor. 3. A: Meyve ve sebzeyi kim satýyor? B: Meyve ve sebzeyi... satýyor. 2. A: Doktor hastanede mi? B: Evet, doktor A: Fýrýnda kim çalýþýyor? B: Fýrýnda... çalýþýyor. 36

37 KONU 5 2 Bulmacayý çözünüz. Anahtar kelimeyi bulunuz ANAHTAR KELÝME R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Ýþ adamý Mimar Hemþire Pilot Ressam Diþ doktoru Boyacý Postacý Futbolcu Marangoz 37

38 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Ýki 2. Üç 3. On 4. Bir 5. Beþ 6. Yedi 7. Altý 8. Dokuz 9. Dört 10. Sekiz Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

39 KONU 6 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. A : Adýnýz ve soyadýnýz ne? B : Adým Asif, soyadým Mahmut. A : Nerelisiniz? B : Bangladeþliyim. A : Kaç yaþýndasýnýz? B : 14 yaþýndayým. A : Kaç kardeþiniz var? B : 2 kardeþim var. A : Hangi okulda okuyorsunuz? B : Türk Lisesinde okuyorum. A : Kaçýncý sýnýftasýnýz? B : Lise 2. sýnýftayým. A : Kaç yýldýr Türkçe öðreniyorsunuz? B : Bir yýldýr Türkçe öðreniyorum. 2. Eþleþtiriniz. 1. Üç yýldýr 2. Ýki 3. On dört 4. Lise 5. Adým a. yaþýndayým. b. Asif. c. Türkçe öðreniyorum. d. kardeþim var. e. ikinci sýnýfta okuyorum. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Asif in soyadý nedir? 2. Asif, nerelidir? 3. Asif, kaç yaþýndadýr? 4. Asif, kaçýncý sýnýfta okuyor? 5. Asif, kaç yýldan beri Türkçe öðreniyor? 4. Karýþýk kelimelerden düzgün cümle kurunuz. 1. soyadýnýz / ne / ve / adýnýz 2. okuyorum / Türk / Lisesinde 3. öðreniyorsunuz / yýldýr / kaç / Türkçe 4. kaç / var / kardeþiniz 5. okulda / hangi / okuyorsunuz 39

40 40 ÖRNEKLEME 1. Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 2 A: Kaç yaþýndasýn? B: On üç yaþýndayým. Uygulama A: Kaçýncý sýnýfta okuyorsun? B: Dokuzuncu sýnýfta okuyorum. Uygulama DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve cümleleri sýralayýnýz. Ýyi akþamlar. Ben Avustralyalýyým. Kaç yaþýndasýn? Kaç kardeþin var? On dört yaþýndayým. Adým Robin. Nerelisin Ali? Benim iki kardeþim var. Yabancý dil biliyor musun? Evet, Ýngilizce biliyorum. Sen ne zamandan beri Türkçe öðreniyorsun? 1 Ýyi akþamlar. Adýn ne? Ben bir yýldýr Türkçe öðreniyorum. Adým Ali. Senin adýn ne? Türkiyeliyim. Ýstanbul da oturuyorum. Sen nerelisin? 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Ali, nereli? Ali nin kaç kardeþi var? Ali, hangi dili konuþuyor? Robin, nereli? Robin, kaç yýldýr Türkçe öðreniyor? A: Doðum tarihin kaç? (Ocak / Þubat / Mart / Nisan / Mayýs / Haziran / Temmuz / Aðustos / Eylül / Ekim / Kasým / Aralýk) B: 3 Mayýs Uygulama A: Ne zamandýr Türkçe öðreniyorsun? B: Altý aydýr Türkçe öðreniyorum. Uygulama

41 KONU 6 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Hakan : Kaç yaþýndasýn? Ayþe : 14 yaþýndayým. Hakan : Ben de 14 yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Ayþe : Ýki kardeþim var. Senin kaç kardeþin var? Hakan : Benim üç kardeþim var. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. YAZMA 1. Sorularý kendinize göre cevaplayýnýz. 1. Kaç yaþýndasýnýz? Kaç kardeþiniz var? Kaçýncý sýnýftasýnýz? Hangi okulda okuyorsunuz? Telefon numaranýz kaç?... DÝL BÝLGÝSÝ 1. SAYILAR 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Doðum tarihin kaç?. 2. Onuncu sýnýfta okuyorum.. 3. Beþ kardeþim var.. 4. Ev telefonum On üç yaþýndayým.. 2. SIRA SAYI SIFATLARI 0 sýfýr 1 bir 2 iki 3 üç 4 dört 5 beþ 6 altý 7 yedi 8 sekiz 9 dokuz 10 on 11 on bir 12 on iki 13 on üç yirmi 21 yirmi bir otuz 40 kýrk 50 elli 60 altmýþ 70 yetmiþ 80 seksen 90 doksan 100 yüz 1000 bin bir - birinci iki - ikinci üç - üçüncü dört - dördüncü beþ - beþinci altý - altýncý yedi - yedinci sekiz - sekizinci dokuz - dokuzuncu on - onuncu yirmi - yirminci yüz - yüzüncü bin - bininci... 41

42 DEÐERLENDÝRME 1. Test sorularýný cevaplayýnýz. 1. Kaç yaþýndasýn? A) B) 18 C) 1970 D) 2 2. Kaç kardeþin var? A) Teþekkür ederim. B) On beþ yaþýndayým. C) Adým Ömer. D) Ýki kardeþim var. 2. Eþleþtiriniz Yirmi dört 2. Beþ 3. On sekiz 4. Yüz dört 5. Beþ yüz on dokuz a. 104 b. 5 c. 519 d. 18 e Cevaplara uygun sorular yazýnýz ? 16 yaþýndayým ? Yedinci sýnýftayýz ? Doðum yýlým ? Ýþ telefonum ? Evet, ikinci ders Ýngilizce. 5. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. ( ) 13 - on üç 2. ( ) 5. - birinci 3. ( ) 17 - on bir 4. ( ) yüz on yedi 5. ( ) on birinci Birinci 2. Dördüncü 3. On birinci 4. Yirmi dokuzuncu 5. Yüz on dokuzuncu a. 29. b. 1. c. 11. d. 4. e Yandaki resme bakýnýz. Cevaplayýnýz. 1. Resimde kaç koyun var? Resimde kaç at var? Resimde kuþ var mý? Resimde tavuk var mý? Resimde kaç hayvan var?... 42

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz.

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz. AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 6 BÜLTEN MAYIS 2007 5.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. ÖZEL HABER Altý Sayý, 5.000 Üye 6 aydýr büyük

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ 18. 12. 2009 Yýl : 7 Sayý : 380 Kuruluþ : 12 Mart 2002 ÇABA SARFEDÝLMEZ ÝSE AKÝBETÝ BÖYLE OLACAK Kalecik Belediye Baþkaný mýz Nevzat ÞAHÝN in Tarihi Kentler Birliði Baþkanlýðý nýn 11.12.2009-18.12.2009

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı