fax : (0.216)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fax : (0.216) 443 98 39"

Transkript

1

2 Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Bekir GÜÇLÜ Hüseyin KAN M. Azat BOZTAÞ Ahmet MAKAN Baykal BULUT Danýþma Kurulu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Prof. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN Orhan KESKÝN Deðerlendirme Kurulu Salih GÜN Semih KAYA Ahmet BÝLGÝN Ahmet ÇETÝNKAYA Hasan Hüseyin DEMÝR Hayrettin TUNCEL Abdullah SÖKER Ercan TAÞKIN Ali KURT Ercan TAPSIZ Yakup KARATOSUN Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ Yücel AKINCI Resimleyenler Ýmam CÝCÝ Mustafa Afþin GÜRLER Seslendirenler Fatma GÖKBULUT Yayýna Hazýrlýk Zambak Dizgi ve Grafik Film Çýkýþ S.G.S.M. Baský-Cilt Çaðlayan A.Þ. - Aðustos 2007 ISBN: Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2004) esas alýnmýþtýr. Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. Haminne Çeþmesi Sok. Baran Ýþ Merkezi Nu ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL P.K ACIBADEM-ÝSTANBUL telefon : (0.216) (Pbx) fax : (0.216)

3 ÖN SÖZ Dünyanýn geniþ bir bölgesinde konuþulan Türkçe, oldukça eski bir kültür zeminine sahiptir. Yeni sosyal ve siyasî geliþmelerle birlikte önem kazanan Türk dili çok farklý coðrafyalarda ilgi ile karþýlanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öðrenme talepleri de gittikçe artmaktadýr. Türkçe, artýk çaðdaþ diller arasýnda yer alan, yurt içinde ve yurt dýþýnda özellikle yabancýlarýn öðrenmeye çalýþtýklarý dünya dillerinden biri hâline gelmiþtir. Ýþte bu taleplerin karþýlanmasýna yönelik olarak modern eðitim ve öðretim metotlarý ýþýðýnda, çaðdaþ bir yaklaþýmla Türkçe öðretimi kitaplarýnýn hazýrlanmasý bir gereklilik hâline gelmiþtir. Bilimsel araþtýrmalar ýþýðýnda hazýrlanan Ebru Türkçe Öðretim Seti nde; dil, kültür, konu, þekil ve görüntü bütünlüðüne çok önem verilmiþtir. Geniþ araþtýrma ve tecrübelere dayanýlarak hazýrlanan bu sette Türkçenin en etkili metotlarla öðretilmesi hedeflenmiþtir. Türkçe öðrenmeyi zevkli hâle getirmek ve dili kültür unsurlarýyla bir arada öðretmeyi saðlamak Ebru Türkçe Öðretim Seti nin en önemli amaçlarýndandýr. Bu set, farklý algýlama biçimlerine göre görsel, iþitsel ve kinestetik özelliklere sahip öðrenci kitlesinin çeþitliliðine uygun bir yaklaþýmla hazýrlanmýþtýr. Böylece farklý kavrama düzeylerinin dil öðrenme becerileri de gözetilmiþtir. Kitaplar, görsel malzeme bakýmýndan da desteklenerek kolay iþlenebilir bir tarzda düzenlenmiþtir. Türkçenin zenginliðini, anlam ve ifade derinliðini yansýtan örnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kültürel unsurlar da öðrencilerin dikkatine sunulmuþtur. Ebru Türkçe Öðretim Seti nin Türkçe öðrenmek isteyenlere faydalý olacaðýna inanýyoruz. Dilset Yayýnlarý

4 içindekiler Konu 1 Merhaba Tanýþma, Selamlaþma Alfabe, Þahýs Zamirleri, Ýyelik Zamirleri Sayfa 6-11 Konu 2 Konu 3 Konu 4 Nasýlsýn? Tanýþma, Ýyi Dilek Sözleri Ek Fiilin Geniþ Zamaný Ýsimlerde Olumsuzluk Soru Eki Nerelisin? Ülkeler, Milletler, Diller Þimdiki Zaman (Olumlu-Olumsuz) -lý, (-li, -lu, -lü) Eki Bu ne? Eþyalar ve Hayvanlar Ýþaret Zamirleri, Soru Eki, Çoðul Eki, Þimdiki Zaman (Soru) Ýsmin Bulunma -de Hâli Sayfa Sayfa Sayfa Genel Deðerlendirme 1 Sayfa 30-31

5 Konu 5 Bu Kim? Sayfa Tanýþtýrma, Meslekler, Aile Yeterlilik fiili (Olumlu-Olumsuz) Konu 6 Kaç Yaþýndasýn? Sayfa Sayýlar, Aylar Sayýlar, Sýra Sayý Sýfatlarý Konu 7 Bugün Türkçe Var mý? Sayfa Dersler, Günler Geçmiþ Zaman (Olumlu) Ünsüz Uyumu Var-Yok Konu 8 Saat Kaç? Sayfa Saatler Geçmiþ Zaman (Olumsuz, Soru) Genel Deðerlendirme 2 Sayfa 56-58

6 KELÝMELER Merhaba! 1. Dinleyiniz. Ýyi günler. Merhaba! Ýyi akþamlar. Ýyi günler. Günaydýn. Ýyi akþamlar. Günaydýn. Ýyi geceler. Ýyi geceler. 2. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 6

7 KONU 1 OKUMA-ANLAMA 1. Okuyunuz. Mehmet : Merhaba! Ayþe : Merhaba! Mehmet : Adýn ne? Ayþe : Adým Ayþe. Senin adýn ne? Mehmet : Benim adým Mehmet. Ayþe : Memnun oldum. Mehmet : Ben de memnun oldum. 2. Eþleþtiriniz. 1. Senin adýn ne? 2. Merhaba. 3. Adýn ne? 4. Memnun oldum. a. Ben de memnun oldum. b. Adým Ayþe. c. Benim adým Mehmet. d. Merhaba. 3. Aþaðýdaki test sorularýný cevaplayýnýz. 1. A:... B: Merhaba. A) Adýn ne? B) Merhaba. C) Memnun oldum. D) Adým Ali. 3. A: Adým Ayþe.... A) Senin adýn ne? B) Benim adým Mehmet. C) Merhaba. D) Teþekkür ederim. 2. A: Adýn ne? B: A: Memnun oldum. B:... A) Merhaba. B) Ýyi akþamlar. C) Senin adýn ne? D) Adým Mehmet. A) Benim adým Ayþe. B) Adýn ne? C) Ben de memnun oldum. D) Merhaba. 7

8 ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 A: Ýyi günler. B: Ýyi günler. Uygulama 2 A: Adýn ne? B: Adým Ali. Uygulama 3 A: Senin adýn ne? B: Benim adým Fatma. Uygulama 4 A: Memnun oldum. B: Ben de memnun oldum. Uygulama DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve tamamlayýnýz. Ali :... günler. Zehra : Ýyi günler. Ali : Adýn ne? Zehra :... Zehra. Senin adýn ne? Ali : Benim adým Ali. Zehra : Memnun oldum. Ali :... de. 3. Dinleyiniz ve eþleþtiriniz. 1. Benim adým a. oldum 2. Senin b. adýn ne? 3. Memnun c. Zehra 8

9 KONU 1 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. DÝL BÝLGÝSÝ 1. ALFABE Türkçede 29 harf vardýr. Küçük Harfler a b c ç d e f g ð h ý i j k l m n o ö p r s þ t u ü v y z Ahmet : Günaydýn. Selma : Günaydýn. Ahmet : Adýnýz ne? Selma : Adým Selma. Sizin adýnýz ne? Ahmet : Benim adým Ahmet. Memnun oldum. Selma : Ben de memnun oldum. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A: Ýyi günler. B : A: B : Benim adým Zehra. Sizin adýnýz ne? A: 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Merhaba! : Günaydýn. : Memnun oldum. : Ýyi günler. : Ýyi akþamlar. : Adýn ne? : Ýyi geceler. : Benim adým Ali. :... Büyük Harfler A B C Ç D E F G Ð H I Ý J K L M N O Ö P R S Þ T U Ü V Y Z Harfler ikiye ayrýlýr: 1. Sesli Harfler a, e, ý, i, o, ö, u, ü 2. Sessiz Harfler b, c, ç, d, f, g, ð, h, j, k, l, m, n, p, r, s, þ, t, v, y, z 2. ÞAHIS ZAMÝRLERÝ Türkçede 6 tane þahýs zamiri vardýr. Bunlar: Tekil Ben Sen O Çoðul Biz Siz Onlar 3. ÝYELÝK EKLERÝ Örnek: Ben Benim ad-ým Benim adým Ali. Sen Senin ad-ýn Senin adýn ne? O Onun ad-ý Onun adý Selma. Biz Bizim ad-ýmýz Bizim adýmýz Ali ve Canan. Siz Sizin ad-ýnýz Sizin adýnýz ne? Onlar Onlarýn ad-larý Onlarýn adlarý Cem ve Tarýk. 9

10 DEÐERLENDÝRME 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A: Günaydýn! B:... A: Adýn ne? B: Adým... Senin...? A: Benim... B: Memnun oldum. A: Ben de Kelimeleri uygun resimlerin altýna yazýnýz. Günaydýn / Ýyi günler / Ýyi akþamlar / Ýyi geceler 2. Kelimeleri eþleþtiriniz. 1. Adýn a. adý ne? 2. Benim b. adým Ali 3. Ýyi c. adýnýz ne? 4. Sizin d. geceler 5. Onun e. ne? Boþluklarý uygun harflerle tamamlayýnýz. 1. N L 2. Ý N R 3. Ý C 4. M O 5. M H 6. G Y Boþluklarý doldurunuz. 1. A:... B: Ýyi günler. 2. A:... B: Günaydýn. 3. A:...? B: Adým Ýrma. 4. A:... B: Ben de memnun oldum. 5. A:... B: Ýyi geceler. 10

11 KONU 1 Kelimeleri tablodan iþaretleyiniz. ADINIZ NE GÜNAYDIN MEMNUN OLDUM MERHABA ÝYÝ AKÞAMLAR ÝYÝ GECELER ÝYÝ GÜNLER V L Ý T G C R L R V N G D A V Y T R K L M K R Ü N B Z V Ý K K A N E V N L A V N G G D C L V L A L H K K T I E N T L R Y R R T T N R Ü C R B S D K E T I K G T V E K M I P M Z G Ý V K C H L T N P N D Y V H P N B H E M E N Ý R N C K H K S L R Ý Y Ý A K Þ A M L A R F M U D L O N U N M E M N R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Otur Kalk Gel Git Sus Dinle Konuþ Aç Oku Ver Yaz Sil 11

12 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. Hoþça kal! Güle güle. Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Buyrun. Nasýlsýn? Teþekkür ederim. Teþekkür ederim Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

13 KONU 2 OKUMA-ANLAMA 1. Okuyunuz. Meltem : Hoþ geldin Hakan. Hakan : Hoþ bulduk. Nasýlsýn Meltem? Meltem : Teþekkür ederim, iyiyim. Sen nasýlsýn? Hakan : Teþekkür ederim. Ben de iyiyim. Meltem : Hoþça kal Hakan. Hakan : Güle güle. 2. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Görüþürüz. 2. Nasýlsýn? 3. Hoþ geldin. 4. Hoþça kal. 3. Test sorularýný cevaplayýnýz a. Hoþ bulduk. b. Güle güle. c. Görüþürüz. d. Teþekkür ederim, iyiyim. A:... B: Hoþ bulduk. A) Merhaba! B) Ýyi günler. C) Ýyi akþamlar. D) Hoþ geldin. A: Nasýlsýn? B:... A) Güle güle. B) Teþekkür ederim. C) Hoþ bulduk. D) Hoþça kal. A:... B: Ben de iyiyim. A) Sen nasýlsýn? B) Teþekkür ederim. C) Hoþ bulduk. D) Merhaba. A: Nasýlsýn? B: Ýyiyim A) Hoþça kal. B) Ben de iyiyim. C) Sen nasýlsýn? D) Güle güle. ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz A: Nasýlsýn? B: Teþekkür ederim. Ýyiyim. Uygulama A: Görüþürüz. B: Görüþürüz. Uygulama A: Hoþ geldiniz. B: Hoþ bulduk. Uygulama A: Hoþça kal. B: Güle güle. Uygulama 13

14 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. Selim : Merhaba Mert. Mert :... Selim. Selim :...? Mert : Teþekkür... Ýyiyim.... nasýlsýn? Selim : Ben de iyiyim. Mert : Selim : Güle güle. 3. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Nasýlsýn? 2. Merhaba! 3. Hoþça kal. 4. Sen nasýlsýn? a. Güle güle. b. Teþekkür ederim. Ýyiyim. c. Ben de iyiyim. d. Merhaba! KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Özlem : Merhaba Fuat. Fuat : Merhaba Özlem. Özlem : Nasýlsýn? Fuat : Teþekkür ederim. Ýyiyim. Sen nasýlsýn? Özlem : Teþekkür ederim. Ben de iyiyim. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 14

15 KONU 2 YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A : Ýyi günler. B :... A :... B : Teþekkür ederim. Ýyiyim ? A : Ben de iyiyim. B : Hoþça kal.... A :... Görüþürüz. 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Nasýlsýn? : Hoþça kal. : Hoþ bulduk. : Teþekkür ederim. : Görüþmek üzere. :... DÝL BÝLGÝSÝ 1. EK FÝÝLÝN GENÝÞ ZAMANI A : Nasýlsýn Hakan? B : Teþekkür ederim, iyiyim. Sen nasýlsýn? A : Ben de iyiyim. ÇEKÝM TABLOSU a, ý e,i o, u ö, ü Ben Hasta-y-ým Ýyi-y-im Yorgun-um Üzgün-üm Sen Hasta-sýn Ýyi-sin Yorgun-sun Üzgün-sün O Hasta Ýyi Yorgun Üzgün Biz Hasta-y-ýz Ýyi-y-iz Yorgun-uz Üzgün-üz Siz Hasta-sýnýz Ýyi-siniz Yorgun-sunuz Üzgün-sünüz Onlar Hasta-lar Ýyi-ler Yorgun-lar Üzgün-ler OLUMLU OLUMSUZ Ben Çalýþkaným Ben çalýþkan deðilim. Sen Çalýþkansýn Sen çalýþkan deðilsin. O Çalýþkan O çalýþkan deðil. Biz Çalýþkanýz Biz çalýþkan deðiliz. Siz Çalýþkansýnýz Siz çalýþkan deðilsiniz. Onlar Çalýþkanlar Onlar çalýþkan deðiller. Çok yorgunum. Yorgun deðilim. 2. SORU EKÝ mý, mi, mu, mü a, ý mý = Hasta mýsýn? e, i mi = Ýyi misin? o, u mu = Yorgun musun? ö, ü mü = Üzgün müsün? 3. ÝSÝMLERDE OLUMSUZLUK deðil A: Sen futbolcu musun? B: Hayýr, ben futbolcu deðilim. A: Bu, aslan mý? B: Hayýr, bu aslan deðil. Bu, fil. 15

16 DEÐERLENDÝRME 1. Diyaloðu uygun þahýs zamirleriyle tamamlayýnýz. A: Nasýlsýnýz? B: Teþekkür ederim, iyiyim.... nasýlsýn? A:... de iyiyim. B: Memnun oldum. A:... de memnun oldum. 4. Diyaloðu tamamlayýnýz. Semra : Günaydýn Emre. Emre :... Semra. Semra : Nasýlsýn? Emre : Sen nasýlsýn? Semra : Yanlýþ cümlelerin doðrusunu yazýnýz. 1. Nasilsiniz? Siz nasýlsýn? Sen nasýlsýnýz? Senin adýnýz ne? Hoþça geldiniz? Boþluklarý örnekteki gibi doldurunuz. Ben öðrenciyim öðrenci deðilim. Sen O Biz Siz Onlar Diyaloglarý tamamlayýnýz. 1. A:... B: Ýyi günler. 2. A:... B: Günaydýn. 3. A:...? B: Adým Elton. 4. A:... B: Ben de memnun oldum. 5. A:... B: Teþekkür ederim. Ýyiyim. 6. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Hasta mýsýn? Yorgun musun? Üzgün müsün? Sinirli misin? Çalýþkan mýsýn?...

17 KONU 2 K Þ R K Ü R E E Ý T D E E M R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K MUTLU ÜZGÜN SÝNÝRLÝ RAHAT HASTA AÇ TOK DÜÞÜNCELÝ YORGUN HEYECANLI 17

18 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Romanya 2. Amerika Birleþik Devletleri 3. Endonezya 4. Rusya 5. Türkiye 6. Kenya 3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 18

19 KONU 3 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Sekreter : Hoþ geldiniz. Susan : Hoþ bulduk. Sekreter : Adýn ve soyadýn ne? Susan : Adým Susan, soyadým Smith. Sekreter : Nerelisin? Susan : Amerikalýyým. Sekreter : Nerede oturuyorsun? Susan : Nevada da oturuyorum. Sekreter : Teþekkür ederim. Susan : Bir þey deðil. 2. Kayýt formunu doldurunuz. KAYIT FORMU ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. Adý :... Soyadý :... Ülkesi : Sorularý cevaplayýnýz. 1. Susan ýn soyadý ne? Susan nereli? Susan nerede oturuyor? Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) A: Adýn ve soyadýn ne? B: Adým Ahmet, soyadým Þahin. Uygulama A: Nerelisin? B: Türkiyeliyim. Uygulama A: Hangi þehirde yaþýyorsun? B: Ýstanbul da yaþýyorum. Uygulama 1. ( ) Susan Ýstanbul da oturuyor. 2. ( ) Onun soyadý Smith. 3. ( ) Susan, Amerikalý. 4. ( ) Susan, Amerika da yaþýyor. 4 A: Nerede oturuyorsun? B: Ankara da oturuyorum. Uygulama 19

20 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve cümleleri sýralayýnýz. Adýnýz ne? Almanyalýyým. Nerede oturuyorsunuz? 1 Ýyi günler. Ýyi günler. Görüþürüz. Adým Hans. Sizin adýnýz ne? Memnun oldum Hans. Tekrar görüþmek üzere. Benim adým Fuat. Ben Türkiyeliyim. Siz nerelisiniz? Ben Ýstanbul da oturuyorum. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Frankfurt ta oturuyorum. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Hans nereli? Hans nerede oturuyor? Fuat nereli? Fuat nerede oturuyor?... KONUÞMA Diyaloðu okuyunuz. Selim : Adýnýz ve soyadýnýz ne? Maksim : Adým Maksim, soyadým Lapayev. Selim : Nerelisiniz? Maksim : Rusyalýyým. Selim : Nerede oturuyorsunuz? Maksim : Petersburg da oturuyorum. Selim : Memnun oldum. Maksim : Ben de memnun oldum. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 1 Ahmet Abdi Yemen Sana 2 Mohammad Saad Hindistan Yeni Delhi

21 KONU 3 YAZMA Ülke Kýta Millet Dil Baþkent Türkiye Asya Türk Türkçe Ankara Ürdün Asya Arap Arapça Amman Kenya Afrika Kenyalý Svahilice Nairobi Hindistan Asya Hindu Urduca Yeni Delhi Vietnam Asya Vietnamlý Vietnamca Hanoi Çin Asya Çinli Çince Pekin Rusya Asya Rus Rusça Moskova Ýngiltere Avrupa Ýngiliz Ýngilizce Londra Yemen Afrika Arap Arapça Sana Japonya Asya Japon Japonca Tokyo Fransa Avrupa Fransýz Fransýzca Paris Yunanistan Avrupa Yunan Yunanca Atina Gürcistan Asya Gürcü Gürcüce Tiflis ABD Amerika Amerikalý Ýngilizce Washington 1. Örnekteki gibi 5 cümle yazýnýz. Örnek: Ben Çinliyim. Çin, Asya kýtasýnda. Çince konuþuyorum. Pekin de oturuyorum Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Nerelisiniz? Japonyalýyým Nerede oturuyorsunuz? Hangi dili konuþuyorsunuz? Almanca konuþuyorum.... DÝL BÝLGÝSÝ 1. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (OLUMLU) Yapýlýþý: Fiil+-(ý, i, u, ü)yor+þahýs eki çalýþmak bilmek Ben çalýþýyorum biliyorum Sen çalýþýyorsun biliyorsun O çalýþýyor biliyor Biz çalýþýyoruz biliyoruz Siz çalýþýyorsunuz biliyorsunuz Onlar çalýþýyorlar biliyorlar Örnek: Ben, Ýzmir de yaþýyorum. Biz, Türkçe öðreniyoruz. 2. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (OLUMSUZ) Yapýlýþý: Fiil+-ma,-me+yor+Þahýs eki çalýþmak bilmek Ben çalýþmýyorum bilmiyorum Sen çalýþmýyorsun bilmiyorsun O çalýþmýyor bilmiyor Biz çalýþmýyoruz bilmiyoruz Siz çalýþmýyorsunuz bilmiyorsunuz Onlar çalýþmýyorlar bilmiyorlar Örnek: O, Ýngilizce bilmiyor. Onlar, ders çalýþmýyorlar. 3. -lý, -li, -lu, -lü a, ý, o, u a, ý, o, u Örnek : Ankaralýyým. Bosnalýyým. Romanyalýyým. e, i, ö, ü e, i, ö, ü Örnek : Biþkekliyim Ýzmirliyim Üsküplüyüm 21

22 DEÐERLENDÝRME 1. Ülkelerle dilleri eþleþtiriniz. 1. Ýspanya a. Japonca 2. Rusya b. Arapça 3. Yemen c. Fransýzca 4. Fransa d. Ýspanyolca 5. Japonya e. Rusça 2. Ülkelerle kýtalarý eþleþtiriniz. 1. Ýngiltere a. Amerika 2. Hindistan b. Asya 3. Kenya c. Afrika 4. Amerika Birleþik Devletleri d. Avrupa 3. Þehirlerle ekleri eþleþtiriniz. 1. Ürdün 2. Ankara 3. Tokyo 4. Nairobi 4. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) a. -lüyüm b. -luyum c. -liyim d. -lýyým 1. ( ) Ýngiltere Asya da bir ülke. 2. ( ) Çinliler Japonca konuþuyor. 3. ( ) Türkiye Afrika da deðil. 4. ( ) Fransa nýn baþkenti Londra. 5. ( ) Kenyalýlar Svahilice konuþuyor. 5. Cevaplara uygun sorular yazýnýz ? Malezyalýyým ? Nairobi de oturuyorum ? Ülkemiz Asya kýtasýnda ? Tokyo da yaþýyorum ? Türkçe konuþuyorum. 6. Sorularý cevaplayýnýz Nerelisin? Vietnam ýn baþkenti neresi? Kenya nerede? Hangi millet Türkçe konuþuyor? Fransýzlar hangi dili konuþuyor?...

23 KONU 3 Ülkelerin baþkentlerini bulunuz ve karþýlarýna yazýnýz. Kazakistan Kenya Arjantin Özbekistan Gürcistan Suriye Ukrayna Güney Afrika ABD Yunanistan Romanya Ýran Bangladeþ Rusya Tahran Yohannesburg Kiev Washington Buenos Aires Nairobi Moskova Dakka Taþkent Astana Þam Tiflis Bükreþ Atina Kazakistan :... Kenya :... Arjantin :... Özbekistan :... Gürcistan :... Suriye :... Ukrayna :... Güney Afrika :... ABD :... Yunanistan :... Romanya :... Ýran :... Bangladeþ :... Rusya :... R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K TÜRKÝYE SENEGAL ALMANYA ÝNGÝLTERE FRANSA ÇÝN PAKÝSTAN BREZÝLYA MALEZYA YEMEN ÝTALYA NÝJERYA 23

24 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Masa 2. Kalem 3. Kitap 4. Kedi 5. Aslan 6. Zürafa 7. Harita Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

25 KONU 4 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Merhaba Ahmet. Ahmet : Merhaba öðretmenim. Öðretmen : Ahmet bu ne? Ahmet : Bu, kalem. Öðretmen : Bu ne? Ahmet : Bu, kedi. Öðretmen : Bu, harita mý? Ahmet : Evet. Bu, harita. Öðretmen : Bu, masa mý? Ahmet : Hayýr, bu masa deðil. Öðretmen : Teþekkür ederim. Ahmet : Bir þey deðil. ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 2. Eþleþtiriniz. 1. Bu a. bu kalem deðil. 2. Hayýr, b. bu kalem. 1 A: Bu ne? B: Bu, kalem. Uygulama Evet, c. mý? 4. Bu, harita d. ne? 3. Sorularý cevaplayýnýz. 2 A: Bunlar ne? B: Bunlar kalem. Uygulama Bu ne? Bunlar ne? 3 A: Bu ne? B: Bu, zebra. Uygulama Bu, aslan mý?... 4 A: Bunlar ne? B: Bunlar zürafa. Uygulama... 25

26 DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. John : Ýyi günler Ali. Ali : Ýyi... John. John : Ali, bu ne? Ali :... aslan. John : Bu ne? Ali : Bu,... John : Bu,... mý? Ali : Evet, Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Ýyi günler Ali. a. Bu, aslan. 2. Ali, bu ne? b. Evet, bu kaplan. 3. Bu, kaplan mý? c. Ýyi günler John. KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Merhaba Ýbrahim. Ýbrahim : Merhaba öðretmenim. Öðretmen : Ýbrahim, bu ne? Ýbrahim : Bu, kalem. Öðretmen : Bu, defter mi? Ýbrahim : Hayýr, bu defter deðil. Bu, kitap. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. 1 masa harita 2 zebra aslan 3 kalem silgi 4 köpek kedi 26

27 KONU 4 YAZMA 1. Diyaloðu tamamlayýnýz. A : Sýnýfta ne var? B :... masa var. A : Sýnýfta neler var? B :... A : Hayvanat bahçesinde neler var? B : Hayvanat bahçesinde... ve fil var. A : Sýnýfta kaç öðretmen var? B : Sýnýfta... öðretmen var. 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Bu ne? Bunlar ne? Sýnýfta ne var? Bu, kedi mi? Hayýr, bu aslan deðil.... DÝL BÝLGÝSÝ 1. ÝÞARET ZAMÝRLERÝ A: Bunlar ne? B: Bunlar kalem. Tekil Bu Þu Çoðul Bunlar Þunlar O Onlar 2. ÇOÐUL EKÝ 1. Kedi Kediler 2. Kitap Kitaplar Kalýn ünlüler : -a, -ý, -o, -u -lar Ýnce ünlüler : -e, -i, -ö, -ü -ler 3. ÞÝMDÝKÝ ZAMAN (SORU) Yapýlýþý: Fiil+-(ý,i,u,ü)yor+mu+Þahýs eki gelmek okumak Ben geliyor muyum? okuyor muyum? Sen geliyor musun? okuyor musun? O geliyor mu? okuyor mu? Biz geliyor muyuz? okuyor muyuz? Siz geliyor musunuz? okuyor musunuz? Onlar geliyorlar mý? okuyorlar mý? 4. ÝSMÝN BULUNMA -de HÂLÝ -a, -ý, -o, -u -da -e, -i, -ö, -ü -de Örnek: Nerede? Kimde? Okul-da Bende Oda-da Onda Hastane-de Ali de Eczane-de Selma da Bahçe-de Bizde 27

28 DEÐERLENDÝRME 1. Test sorularýný cevaplayýnýz. 3. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. Bu ne? A) Aslan B) Fil C) Zürafa D) Kedi 1. ( ) Bu, kitap. 2. ( ) Bu, sýra. 2. Bunlar ne? A) Defter B) Kitap C) Kalem D) Silgi 3. ( ) Bu, televizyon. 4. ( ) Bu, masa. 3. Bunlar ne? A) Kedi B) Köpek C) Tavþan D) Tavuk 4. Sýnýfýnýzda neler var? Yazýnýz Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu, okul mu? Evet, Þu, harita mý? Hayýr, O, sandalye mi?... deðil. 4. O, çocuk mu? Evet, Bu, defter mi?... kitap. 5. Kelimeleri tamamlayýnýz. (-da, -de) Örnek: Nerede? Okulda 1. Araba Oda Ev Cakarta Otobüs Ýstanbul Aþaðýdaki kelimeleri tamamlayýnýz. (-da, -de) Örnek: Kimde? Bizde 1. Ben Biz Sen Siz O Onlar... 28

29 KONU 4 Kelimeleri tamamlayýnýz. E K Ý D N Ý K E Þ T V A A N K... T... Ü R A Z F A Ý... Y A I N A S L A A... Z... A... R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Tilki Penguen Kurt Ayý Kanguru Silgi Sandalye Tahta Saat Bilgisayar 29

30 1. Cümleleri sýralayýnýz. Merhaba! Benim adým Raþit. Adýnýz ne? Siz nerelisiniz? Merhaba! Nerede oturuyorsunuz? Malezyalýyým. Görüþürüz. Adým Metin. Sizin adýnýz ne? Nerelisiniz? Ben Türkiyeliyim. Ýstanbul da oturuyorum. Görüþürüz. 2. Resme bakýnýz ve ülke numarasýný yazýnýz. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Adýnýz ne? Nerelisiniz? Nasýlsýnýz? Nerede oturuyorsunuz? Hangi þehirde yaþýyorsunuz? Eþleþtiriniz. 1. Benim a. topu 2. Senin b. arabamýz 3. Onun c. arkadaþlarý 4. Bizim d. evim 5. Sizin e. kalemin 6. Onlarýn f. sýnýfýnýz Rusya 4 6 Türkiye Amerika Birleþik Devletleri Mýsýr Hindistan 8 Çin 9 10 Ýspanya Avustralya 1 11 Fransa Japonya Ýngiltere 30

31 GENEL DEÐERLENDÝRME-1 5. Boþluklarý doldurunuz. Benim kalem... Senin kalem... Onun kalem... Bizim kalem... Sizin kalem... Onlarýn kalem Boþluklarý doldurunuz. 1. Çinliyim.... Çince konuþuyorum. 2. Japonum.... konuþuyorum Rusça konuþuyorum. 4. Ürdünlüyüm.... konuþuyorum Türkçe konuþuyorum. 8. Eþleþtiriniz. 1. Romanya 2. Kenya 3. Rusya 4. Yemen 5. Türkiye 6. Japonya 7. Ýngiltere 8. Çin 9. Yunanistan 10. Tacikistan a. Arapça b. Ýngilizce c. Yunanca ç. Tacikçe d. Çince e. Romence f. Rusça g. Svahilice ð. Japonca h. Türkçe 7. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. ( ) Çinliler Ýngilizce konuþuyor. 9. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu ne? Bu, masa. 2. ( ) Tanzanyalýlar Svahilice konuþuyor. 3. ( ) Ruslar Romence konuþuyor. 4. ( ) Türkler Türkçe konuþuyor. 5. ( ) Yemenliler Arapça konuþuyor. 2. Bu, defter mi? Bu, aslan mý? Bu, penguen mi? Bu, araba mý?... 31

32 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Polis 2. Fotoðrafçý 3. Öðretmen 4. Doktor 5. Öðrenci 6. Futbolcu 3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 32

33 KONU 5 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Öðretmen : Bu kim? Agus : Bu, Ervin. Öðretmen : Ervin ne iþ yapýyor? Agus : Ervin öðrenci. Öðretmen : Ahmet öðrenci mi? Agus : Evet, Ahmet de öðrenci. Öðretmen : Ali öðrenci mi? Agus : Hayýr, Ali öðrenci deðil. O, þoför. 2. Eþleþtiriniz. 1. Bu kim? 2. O ne iþ yapýyor? 3. Ahmet öðrenci mi? 4. Ali öðrenci mi? a. Evet, o da öðrenci. b. Hayýr, o öðrenci deðil. c. Bu, Ervin. d. O, öðrenci. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Bu, Fatih mi? Evet, O, avukat mý? Hayýr, Bu, futbolcu mu? Evet, O, müdür mü? Hayýr, Diyaloðu okuyunuz. Benzer diyaloglar kurunuz. Örnek Bu kim? Bu, öðretmen. O nerede? O okulda. O ne yapýyor? O ders anlatýyor. 2. Bu kim?... O nerede? (araba)... O ne yapýyor? (araba sürmek) Bu kim?... O nerede? (Hastane)... O ne yapýyor? (muayene etmek) Bu kim?... O nerede? (yemekhane)... O ne yapýyor? (yemek yapmak)... 33

34 ÖRNEKLEME Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 A: Bu kim? B: Bu, pilot. Uygulama... 3 A: Bunlar öðretmen mi? B: Evet, bunlar öðretmen. Uygulama... 2 A: Bunlar kim? B: Bunlar öðrenci. Uygulama... DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve diyaloðu tamamlayýnýz. 4 A: Bunlar futbolcu mu? B: Hayýr, bunlar futbolcu deðil. Bunlar basketbolcu. Uygulama... Faruk : Ýyi akþamlar Selin. Selin :... akþamlar Faruk. Bu...? Faruk : Bu, arkadaþým Fatih. Selin : Merhaba Fatih. Ben Selin. Fatih :... Selin. Memnun oldum. Selin :... de memnun oldum. 3. Cümleleri eþleþtiriniz. 1. Ýyi akþamlar Selin. a. Bu, Fatih. 2. Memnun oldum. b. Ben de memnun oldum. 3. Bu kim? c. Ýyi akþamlar Faruk. 34

35 KONU 5 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. Öðretmen : Sinan nasýlsýn? 1. Ali Öðretmen Can Sinan : Teþekkür ederim öðretmenim. Siz nasýlsýnýz? 2. Hüseyin Öðretmen Serdar Öðretmen : Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. 3. Cemal Öðretmen Saliha Öðretmen : Bu kim Sinan? 4. Levent Öðretmen Yaþar Sinan : Bu, Hüseyin. Hüseyin benim arkadaþým. Öðretmen : Memnun oldum. Hüseyin : Ben de memnun oldum. DÝL BÝLGÝSÝ 1. YETERLÝLÝK FÝÝLÝ (OLUMLU) YAZMA 1. Sorularý kendinize göre cevaplayýnýz. 1. Baban ne iþ yapýyor? Amcan ne iþ yapýyor? Annen ne iþ yapýyor? Teyzen ne iþ yapýyor? Dayýn ne iþ yapýyor? Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Bu kim? Bunlar kim? Bu, avukat Bunlar sporcu Bu, öðrenci deðil.... Yapýlýþý: Fiil+a/e bil+zaman eki+þahýs eki yüzmek çizmek Ben yüzebilirim çizebilirim Sen yüzebilirsin çizebilirsin O yüzebilir çizebilir Biz yüzebiliriz çizebiliriz Siz yüzebilirsiniz çizebilirsiniz Onlar yüzebilirler çizebilirler Örnek: O, sporcu. O, yüzebilir. Ali, ressam. O, resim çizebilir. 2. YETERLÝLÝK FÝÝLÝ (OLUMSUZ) Yapýlýþý: Fiil+a/e+ma, me+þahýs eki yüzmek çizmek Ben yüzemem çizemem Sen yüzemezsin çizemezsin O yüzemez çizemez Biz yüzemeyiz çizemeyiz Siz yüzemezsiniz çizemezsiniz Onlar yüzemezler çizemezler Örnek: O, sporcu deðil. O, yüzemez. Ali, ressam deðil. O, resim çizemez. 35

36 DEÐERLENDÝRME 1. Eþleþtiriniz. MESLEK Öðretmen Doktor Eczacý Fotoðrafçý Polis Tamirci Fýrýncý YAPTIÐI ÝÞ Fotoðraf çekmek Güvenliði saðlamak Tamir etmek Ekmek piþirmek Muayene etmek Ders anlatmak Ýlaç satmak ÇALIÞTIÐI YER Fýrýn Okul Gazete Eczane Tamirhane Karakol Hastane 2. Diyaloglarý tamamlayýnýz. 4. Örnekteki gibi cümleler kurunuz. 1. A: Bu, Fatih Bey mi? B: Evet,... A: Fatih Bey... çalýþýyor? B: Fatih Bey hastanede çalýþýyor. A:...? B: Evet, o doktor. 2. A: Bu, Selman Bey...? B:..., bu Selman Bey. A: Selman Bey... yapýyor? B: Selman Bey... A: O,... çalýþýyor? B: O, fýrýnda çalýþýyor. 3. Cümleleri tamamlayýnýz (sporcu-yüzmek) Örnek: O, sporcu. O yüzebilir. (Ressam-Resim çizmek)... (Terzi-Elbise dikmek)... (Þoför-Araba sürmek)... (Aþçý-Yemek yapmak) A: Öðretmen nerede çalýþýyor? B: Öðretmen... çalýþýyor. 3. A: Meyve ve sebzeyi kim satýyor? B: Meyve ve sebzeyi... satýyor. 2. A: Doktor hastanede mi? B: Evet, doktor A: Fýrýnda kim çalýþýyor? B: Fýrýnda... çalýþýyor. 36

37 KONU 5 2 Bulmacayý çözünüz. Anahtar kelimeyi bulunuz ANAHTAR KELÝME R E S Ý M L Ý S Ö Z L Ü K Ýþ adamý Mimar Hemþire Pilot Ressam Diþ doktoru Boyacý Postacý Futbolcu Marangoz 37

38 KELÝMELER 1. Dinleyiniz. 2. Dinleyiniz ve yazýnýz. 1. Ýki 2. Üç 3. On 4. Bir 5. Beþ 6. Yedi 7. Altý 8. Dokuz 9. Dört 10. Sekiz Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

39 KONU 6 OKUMA-ANLAMA 1. Diyaloðu okuyunuz. A : Adýnýz ve soyadýnýz ne? B : Adým Asif, soyadým Mahmut. A : Nerelisiniz? B : Bangladeþliyim. A : Kaç yaþýndasýnýz? B : 14 yaþýndayým. A : Kaç kardeþiniz var? B : 2 kardeþim var. A : Hangi okulda okuyorsunuz? B : Türk Lisesinde okuyorum. A : Kaçýncý sýnýftasýnýz? B : Lise 2. sýnýftayým. A : Kaç yýldýr Türkçe öðreniyorsunuz? B : Bir yýldýr Türkçe öðreniyorum. 2. Eþleþtiriniz. 1. Üç yýldýr 2. Ýki 3. On dört 4. Lise 5. Adým a. yaþýndayým. b. Asif. c. Türkçe öðreniyorum. d. kardeþim var. e. ikinci sýnýfta okuyorum. 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Asif in soyadý nedir? 2. Asif, nerelidir? 3. Asif, kaç yaþýndadýr? 4. Asif, kaçýncý sýnýfta okuyor? 5. Asif, kaç yýldan beri Türkçe öðreniyor? 4. Karýþýk kelimelerden düzgün cümle kurunuz. 1. soyadýnýz / ne / ve / adýnýz 2. okuyorum / Türk / Lisesinde 3. öðreniyorsunuz / yýldýr / kaç / Türkçe 4. kaç / var / kardeþiniz 5. okulda / hangi / okuyorsunuz 39

40 40 ÖRNEKLEME 1. Okuyunuz ve kendi cevabýnýzý yazýnýz. 1 2 A: Kaç yaþýndasýn? B: On üç yaþýndayým. Uygulama A: Kaçýncý sýnýfta okuyorsun? B: Dokuzuncu sýnýfta okuyorum. Uygulama DÝNLEME 1. Dinleyiniz. 2. Tekrar dinleyiniz ve cümleleri sýralayýnýz. Ýyi akþamlar. Ben Avustralyalýyým. Kaç yaþýndasýn? Kaç kardeþin var? On dört yaþýndayým. Adým Robin. Nerelisin Ali? Benim iki kardeþim var. Yabancý dil biliyor musun? Evet, Ýngilizce biliyorum. Sen ne zamandan beri Türkçe öðreniyorsun? 1 Ýyi akþamlar. Adýn ne? Ben bir yýldýr Türkçe öðreniyorum. Adým Ali. Senin adýn ne? Türkiyeliyim. Ýstanbul da oturuyorum. Sen nerelisin? 3. Sorularý cevaplayýnýz. 1. Ali, nereli? Ali nin kaç kardeþi var? Ali, hangi dili konuþuyor? Robin, nereli? Robin, kaç yýldýr Türkçe öðreniyor? A: Doðum tarihin kaç? (Ocak / Þubat / Mart / Nisan / Mayýs / Haziran / Temmuz / Aðustos / Eylül / Ekim / Kasým / Aralýk) B: 3 Mayýs Uygulama A: Ne zamandýr Türkçe öðreniyorsun? B: Altý aydýr Türkçe öðreniyorum. Uygulama

41 KONU 6 KONUÞMA 1. Diyaloðu okuyunuz. Hakan : Kaç yaþýndasýn? Ayþe : 14 yaþýndayým. Hakan : Ben de 14 yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Ayþe : Ýki kardeþim var. Senin kaç kardeþin var? Hakan : Benim üç kardeþim var. 2. Benzer diyaloglar kurunuz. YAZMA 1. Sorularý kendinize göre cevaplayýnýz. 1. Kaç yaþýndasýnýz? Kaç kardeþiniz var? Kaçýncý sýnýftasýnýz? Hangi okulda okuyorsunuz? Telefon numaranýz kaç?... DÝL BÝLGÝSÝ 1. SAYILAR 2. Cümleleri kendi dilinize çeviriniz. 1. Doðum tarihin kaç?. 2. Onuncu sýnýfta okuyorum.. 3. Beþ kardeþim var.. 4. Ev telefonum On üç yaþýndayým.. 2. SIRA SAYI SIFATLARI 0 sýfýr 1 bir 2 iki 3 üç 4 dört 5 beþ 6 altý 7 yedi 8 sekiz 9 dokuz 10 on 11 on bir 12 on iki 13 on üç yirmi 21 yirmi bir otuz 40 kýrk 50 elli 60 altmýþ 70 yetmiþ 80 seksen 90 doksan 100 yüz 1000 bin bir - birinci iki - ikinci üç - üçüncü dört - dördüncü beþ - beþinci altý - altýncý yedi - yedinci sekiz - sekizinci dokuz - dokuzuncu on - onuncu yirmi - yirminci yüz - yüzüncü bin - bininci... 41

42 DEÐERLENDÝRME 1. Test sorularýný cevaplayýnýz. 1. Kaç yaþýndasýn? A) B) 18 C) 1970 D) 2 2. Kaç kardeþin var? A) Teþekkür ederim. B) On beþ yaþýndayým. C) Adým Ömer. D) Ýki kardeþim var. 2. Eþleþtiriniz Yirmi dört 2. Beþ 3. On sekiz 4. Yüz dört 5. Beþ yüz on dokuz a. 104 b. 5 c. 519 d. 18 e Cevaplara uygun sorular yazýnýz ? 16 yaþýndayým ? Yedinci sýnýftayýz ? Doðum yýlým ? Ýþ telefonum ? Evet, ikinci ders Ýngilizce. 5. Doðru mu, yanlýþ mý? (D/Y) 1. ( ) 13 - on üç 2. ( ) 5. - birinci 3. ( ) 17 - on bir 4. ( ) yüz on yedi 5. ( ) on birinci Birinci 2. Dördüncü 3. On birinci 4. Yirmi dokuzuncu 5. Yüz on dokuzuncu a. 29. b. 1. c. 11. d. 4. e Yandaki resme bakýnýz. Cevaplayýnýz. 1. Resimde kaç koyun var? Resimde kaç at var? Resimde kuþ var mý? Resimde tavuk var mý? Resimde kaç hayvan var?... 42

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE

TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A) Adın ne? B). a. Adım Alex b. Adın Alex c. Adımız Alex d. Adları Alex 2. Senin adın ne? a. Benim adım Sana b. Senin adım Sana c. Senim adın

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test GRADE (December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΤΩ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΤΩ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

(December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test GRADE (December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers will

Detaylı

2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER

2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER 2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER ADI SOYADI KURUM ADI VE ÖĞRENİM GÖRÜLECEK ALAN ÖĞRENİM GÖRÜLECEK ÜLKE ALAEDDİN

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή:

Detaylı

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 4. BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 5. DİĞER ANLAŞMALAR

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3.

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3. çindekiler. Tan flma 8 MERHABA. Ne? Kim? Neresi?. KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi) SIRALAMA -( )nc ÜN TE KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi devam) -(y) m, -s n,, -(y) z, -(s n z, -(ler). Ne Var? Ne Yok? VAROLUfi TÜMCES

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers will

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 8CD 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. Eşyalardan hangisi oturma odasında bulunmaz? A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 2. Ağaç nerede? A) bahçede B) yatak

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN Uluslararası SAT 1 1000 Uluslararası GCE (General Certificate Examination) A Level 2 courses

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Salih GÜN Ercan TAÞDEMÝR Mürsel ÇELEBÝ Ýhsan ÖZULAÞ Agil ÞERÝF Erdoðan KARAKOYUN Mertkan MURT Azat BOZTAÞ Akademik Danýþmanlar Prof.

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU 1 TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU UN ĠHRACATI RAPORU Türkiye 2011 yılının ilk beş ayında, şimdiye kadar 75 ülkeye un ihraç ederek, karşılığında 324,3 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. Bu yaklaşık

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Yurt Dışı Çalışma Dünyası

Yurt Dışı Çalışma Dünyası Yurt Dışı Çalışma Dünyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Yurt Dışı Teşkilatının

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ A) B) C) D) 1. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ ARAPÇA DERSİ 9. SINIFLAR 1. ORTAK SINAVI Yukarıdaki şekilde size hitab ederek yanınıza gelen bir kişiye aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile karşılık

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA. Araştırma Sorusu Oluşturma

KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA. Araştırma Sorusu Oluşturma KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA Hatırlayalım! Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Örneğin; okulumuzdaki öğrencilere en sevdikleri dersi, meyveyi, rengi vb.

Detaylı

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2014/2015 OCAK-KASIM AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ LENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şefliği Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy

Detaylı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları A 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı