AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Orman Köylülerinin Kalkınmaları Hakkında Kanun Teklifi /B BarıĢı Kanun Teklifi Tapu ve Kadastro Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Tasarısı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Naid Kanun Tasarısı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Orman Köylülerinin Kalkınmaları Hakkında Kanun Teklifi /B BarıĢı Kanun Teklifi GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunu nda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi /9

2 Türk Ceza Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sayılı Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı sayılı Türk Medeni Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Sporda ġiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hukuki UyuĢmazlıkları Değerlendirme Komisyonunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Belediye Hizmetleri Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı AĠÖK ün Mektubuna Yanıt/Kamu Açıklaması Süreci Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ġirketler Hukuku Faslına ĠliĢkin Teknik Toplantısı Çocuk Haklarına Dair SözleĢme-Ek Sorular Ceza Hukuk Bağlamında Ġfade Özgürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Çocuklar Ġçin Adalet Projesi Türk Borçlar Kanunu Güvenli Trafik Projesi Tanık Koruma Birimlerine Ait Görevlerin BaĢka Birimlerde Görevli Personel Tarafından Yürütülmesine Yönelik Hususların GörüĢülmesi Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Arabuluculuk ve Diğer Alternatif UyuĢmazlık Çözüm Yolları Arabuluculuk ve Diğer Alternatif UyuĢmazlık Çözüm Yolları ULUSLARARASI ÇALIġMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA GRUPLARI TOPLANTI CETVELĠ /9

3 T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2012) 1- DĠĞER FAALĠYETLER 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu koordinatörlüğünde 01/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu Koordinatörlüğünde 02/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi ĠçiĢleri Komisyonu koordinatörlüğünde 08/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi M. Ġlhan Koç Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi ĠçiĢleri Komisyonu Koordinatörlüğünde 09/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, Ġmar, UlaĢtırma ve Turizm Komisyonu koordinatörlüğünde 09/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin 3/9

4 Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi M. Ġlhan Koç Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Koordinatörlüğünde 14/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Isparta Milletvekili Recep Özel in Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yüksel Hız, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Yıldırım, Daire BaĢkanı Yılmaz Erdem katılmıģlardır Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu koordinatörlüğünde 15/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Erdem Doğan ve Hafize Yavuz katılmıģlardır Orman Köylülerinin Kalkınmaları Hakkında Kanun Teklifi koordinatörlüğünde 22/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Orman Köylülerinin Kalkınmaları Hakkında Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi M. Ġlhan Koç /B BarıĢı Kanun Teklifi koordinatörlüğünde 22/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen 2/B BarıĢı Kanun Teklifi (Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Alanların Ġdaresi, Değerlendirilmesi ve Tasarrufu Hakkında Kanun Teklifi) konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi M. Ġlhan Koç Tapu ve Kadastro Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu koordinatörlüğünde 22/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Tapu ve Kadastro Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Tasarısı ile 3402 sayılı Kadastro Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Erdem Doğan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı koordinatörlüğünde 22/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi M.Ġlhan Koç Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Naid Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Koordinatörlüğünde 23/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Naid Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun 4/9

5 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Koordinatörlüğünde 29/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Koordinatörlüğünde 15/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla ĠĢlenen Suçlara iliģkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi ve Ġlgili Kanun Teklifleri konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Solmaz Balo, Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Barut, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇalıĢkan katılmıģlardır Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı koordinatörlüğünde 29/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi M. Ġlhan Koç Orman Köylülerinin Kalkınmaları Hakkında Kanun Teklifi koordinatörlüğünde 29/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Orman Köylülerinin Kalkınmaları Hakkında Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi M. Ġlhan Koç /B BarıĢı Kanun Teklifi koordinatörlüğünde 29/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen 2/B BarıĢı Kanun Teklifi (Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Alanların Ġdaresi, Değerlendirilmesi ve Tasarrufu Hakkında Kanun Teklifi) konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi M. Ġlhan Koç 1.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde 07/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ne konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Dr. Mustafa TaĢkın ve Tetkik Hâkimi Dr. Mesut Uzuntok katılmıģlardır sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunu nda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunu nda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Servet Kaya ve Atilla Öztürk katılmıģlardır. 5/9

6 Türk Ceza Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde 04/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Türk Ceza Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Talip Bakır sayılı Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde 09/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen 5187 sayılı Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Adem Çelik Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde 16/02/2012 ve 20/02/2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu gündeminde bulunan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun sayılı Türk Medeni Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde 21/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya Sporda ġiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde 24/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Sporda ġiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Talip Bakır 1.3- DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı BaĢbakanlık (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) koordinatörlüğünde 03/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya Hukuki UyuĢmazlıkları Değerlendirme Komisyonunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Maliye Bakanlığı (BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü) koordinatörlüğünde /02/2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen Hukuki UyuĢmazlıkları Değerlendirme Komisyonunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik konulu toplantılara Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Muharrem Ġlhan Koç Belediye Hizmetleri Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ĠçiĢleri Bakanlığı koordinatörlüğünde 02/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Belediye Hizmetleri Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Yunus Emre Sılay 6/9

7 Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 02-04/02/2012 tarihlerinde Ġstanbul da gerçekleģtirilen Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇalıĢkan, Daire BaĢkanı Niyazi Acar, Tetkik Hâkimleri Dr. Mesut Uzuntok ve Süleyman Kuyumcu katılmıģlardır Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı BaĢbakanlığın koordinatörlüğünde 07/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Yunus Emre Sılay AĠÖK ün Mektubuna Yanıt/Kamu Açıklaması Süreci DıĢiĢleri Bakanlığı koordinatörlüğünde 07/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen AĠÖK ün Mektubuna Yanıt/Kamu Açıklaması Süreci konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Atilla Öztürk Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 08-10/02/2012 tarihleri arasında gerçekleģtirilen Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇalıĢkan, Daire BaĢkanı Niyazi Acar, Tetkik Hâkimi Dr. Mesut Uzuntok ve Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıģlardır ġirketler Hukuku Faslına ĠliĢkin Teknik Toplantısı Avrupa Birliği Bakanlığı (Tek Pazar ve Rekabet BaĢkanlığı) koordinatörlüğünde 10/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen ġirketler Hukuku Faslına ĠliĢkin Teknik Toplantısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya Çocuk Haklarına Dair SözleĢme-Ek Sorular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde 16/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Çocuk Haklarına Dair SözleĢme-Ek Sorular konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Aynur Oral Ceza Hukuk Bağlamında Ġfade Özgürlüğü Bakanlığımız ve Alman Planck Enstitüsünün iģbirliğiyle 20-21/02/2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen Ceza Hukuk Bağlamında Ġfade Özgürlüğü konulu ÇalıĢtay a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf S. Balo, Daire BaĢkanı Yılmaz Erdem, Tetkik Hâkimi Adem Çelik katılmıģlardır Kaçakçılıkla Mücadele Ġç ĠĢleri Bakanlığı (Kaçıkçılık Ġstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama daire BaĢkanlığında) koordinatörlüğünde 21-29/02/2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen Kaçakçılıkla Mücadele Alanında Uygulama veya Mevzuattaki Eksikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Ġle Bu Sorunların Çözümüne Yönelik ÇalıĢma Yapmak, Kaçakçılık Olaylarına ĠliĢkin Ġstatistik Formlarını Yeniden Tasnif Etmek konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Talip Bakır ve Atilla Öztürk katılmıģlardır Çocuklar Ġçin Adalet Projesi UNĠCEF koordinatörlüğünde 22/02/2012 tarihinde Ankara Swissotel de gerçekleģtirilen Çocuklar Ġçin Adalet Projesi açılıģ törenine Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Atilla Öztürk ve Aynur Oral katılmıģlardır. 7/9

8 Türk Borçlar Kanunu Ankara Barosu BaĢkanlığı koordinatörlüğünde Yasa Ġzleme Enstitüsü çalıģmaları çerçevesinde 25/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Türk Borçlar Kanunu konulu atölye çalıģmalarına Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Mustafa ġahin Güvenli Trafik Projesi Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde 28/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Güvenli Trafik Projesi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Aynur Oral Tanık Koruma Birimlerine Ait Görevlerin BaĢka Birimlerde Görevli Personel Tarafından Yürütülmesine Yönelik Hususların GörüĢülmesi Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 29/02/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Tanık Koruma Birimlerine Ait Görevlerin BaĢka Birimlerde Görevli Personel Tarafından Yürütülmesine Yönelik Hususların GörüĢülmesi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hakan ġeker Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Adem Çelik 1.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Maliye Bakanlığı (MASAK) koordinatörlüğünde Paris te 13-17/2/2012 tarihlerinde Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Genel Kurul ve ÇalıĢma Grubu Toplantısı na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Adem Çelik Arabuluculuk ve Diğer Alternatif UyuĢmazlık Çözüm Yolları Bakanlığımız ile BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP) ile birlikte yürütülen proje kapsamında Amerika BirleĢik Devletleri ne 26 ġubat-02 Mart 2012 tarihleri arasında Arabuluculuk ve diğer alternatif uyuģmazlık çözüm yolları konusunda uygulama ve tecrübesi bulunan ülkelerin tecrübelerinden yararlanmak ve uygulamayı yerinde görmek amacıyla yapılan ÇalıĢma Ziyaretine Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Dr.Yusuf Solmaz Balo ile Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Erdem Doğan katılmıģlardır Arabuluculuk ve Diğer Alternatif UyuĢmazlık Çözüm Yolları Bakanlığımız ile Almanya IRZ Vakfı ile birlikte yürütülen proje kapsamında 26 ġubat - 02 Mart 2012 tarihleri arasında Almanya-Avusturya ya yapılan Arabuluculuk ve diğer alternatif uyuģmazlık çözüm yolları konusunda uygulama ve tecrübesi bulunan ülkelerin tecrübelerinden yararlanmak ve uygulamayı yerinde görmek amacıyla yapılan ÇalıĢma Ziyaretine Kanunlar Genel Müdürü Yüksel Hız, Genel Müdürlüğümüz Daire BaĢkanı Niyazi Acar ve Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Mine Soylu Ġzmir katılmıģlardır ULUSLARARASI ÇALIġMALAR ġubat ayı içinde yapılan uluslararası çalıģma bulunmamaktadır. 2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA GRUPLARI TOPLANTI CETVELĠ 8/9

9 ÇALIġMA GRUPLARI Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde Siyasi Partilerin ve Seçim Kampanyalarının Finansmanında Açıklık ve ġeffaflığa iliģkin Uygulamaların GeliĢtirilmesi ve Denetimin EtkinleĢtirilmesi projesi hakkında tarihleri arasında Ankara Hakimevinde yapılan çalıģma grubu toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Barut, Daire BaĢkanı Dr. Mustafa TaĢkın, Daire BaĢkanı Niyazi Acar, Tetkik Hâkimi Yunus Emre Sılay katılmıģlardır. TOPLANTI TARĠHLERĠ GÜN SAYISI TOPLANTI YERĠ 08-09/02/ Ankara Hâkimevi ÇALIġMA GRUPLARI 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunlarla ilgili oluģturulan ÇalıĢma Grubu 23/02/2012 tarihinde Ankara Hâkimevinde toplantı yapmıģtır. TOPLANTI TARĠHLERĠ GÜN SAYISI TOPLANTI YERĠ 23/02/ Ankara Hâkimevi /9

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/05/2013-31/05/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/05/2013-31/05/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/06/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/05/2013-31/05/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.1.1-AteĢli Silahlar ve

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/2012-30/11/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/2012-30/11/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/12/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/2012-30/11/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.3- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/09/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 4 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 4 1.1.1 6325 sayılı Hukuk UyuĢmazlıklarında

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ġstanbul Milletvekili

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2014-31/05/2014)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2014-31/05/2014) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/06/2014 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2014-31/05/2014) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 10 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 10 1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU (I). ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINI SEÇME SINAVI SORULARI

İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU (I). ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINI SEÇME SINAVI SORULARI İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU Mayıs 1998 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...5 Kasım 1998 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...7 Mart 2000 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...11 Mart 2002 Adli Yargı Hakim Adaylığı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1133 MAARRTT ÇÇAARRŞŞAAMBB AA SSAAYYI II: : 11110066 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Özet: Bu kitapta okuyucuya işletme bütçeleri ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgilerin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- GÜNDEM NO 05: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının; 6. Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvasında dereceye girecek olan sporculara verilecek

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU SIRA NO DOKÜMAN ADI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ GÜNCELLEME ŞEKLİ 1 Personel ÇalıĢtırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 2 3 4 5 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sosyal

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 267 KARAR 267: Yılmaz KARAKOYUNLU, Okan TOPAL, Ali Haydar YILDIRIM ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 268 KARAR 268 : S.S. Urla Kadın GiriĢimi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

2015 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI 4. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI 4. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil

Detaylı

1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/10/ /10/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/10/ /10/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13/11/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/10/2013-31/10/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 10 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 10 1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER...

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 6 1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ... 6 1.1.1-2002-2013

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/5-1 (40) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 15/04/2014 tarih ve 10949 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi, Üyeleri arasında en az

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21 15 İÇİNDEKİLER ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÎLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN A.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 11/09/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/25 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 11/09/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :384 KARAR 384 : Belediye meclisimizde 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon Ġmar Planlarında mahalle oyun alanı olarak iģaretli olan Hacı Ġsa Mahallesi

Detaylı

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili TOPLANTI TARĠHĠ : 01.06.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 MAZERETLĠ : - Belediye Meclisinin 01 HAZĠRAN PAZARTESĠ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ODAMIZ 5. MESLEK KOMİTE BAŞKANI MUSTAFA BARIŞ BAKIR IN MAĞAZA AÇILIŞI

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ODAMIZ 5. MESLEK KOMİTE BAŞKANI MUSTAFA BARIŞ BAKIR IN MAĞAZA AÇILIŞI ODAMIZ 5. MESLEK KOMİTE BAŞKANI MUSTAFA BARIŞ BAKIR IN MAĞAZA AÇILIŞI Odamız 5. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Barış BAKIR'ın Akçay'daki yeni mağazasının açılışı odamız yöneticileri ve genel sekreterimizin

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :230 KARAR 230 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Haziran 2016 Salı

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/2012-30/04/2012)

AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/2012-30/04/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/05/2012 AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/2012-30/04/2012) İÇİNDEKİLER 1- MEVZUAT... 9 1.1- KABUL EDİLEN KANUNLAR... 9 1.1.1 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Rifat ERTEN, 1971 yılında Kırıkkale de doğmuģtur. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLĠS TOPLANTISI 14. BĠRLEġĠM 1. OTURUM

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLĠS TOPLANTISI 14. BĠRLEġĠM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLĠS TOPLANTISI 14. BĠRLEġĠM 1. OTURUM BAġKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Ağustos

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3

İÇİNDEKİLER. SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3 NĠSAN 2013 İÇİNDEKİLER SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3 A. MĠSYON VE VĠZYON 3 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 3 1. CEZA HUKUKU BÜROSU 5 2. ÖZEL HUKUK BÜROSU 6 3. ANAYASA VE ĠDARE HUKUKU BÜROSU 7 4. KADIN,

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA ANAYASA UZLAġMA KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Maliye Bakanlığında görevli Maliye Uzmanlarının kurmuş olduğu Maliye Uzmanları Derneği olarak Komisyonunuzun devam ettirdiği anayasa hazırlık çalışmalarına katkıda

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı