I. YARI YIL DERSİN ADI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. YARI YIL DERSİN ADI:"

Transkript

1 T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI KISA DERS İÇERİKLERİ ( GÜZ DEN İTİBAREN GEÇERLİ) I. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT-191 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ I T:2 P:0 KREDĠSĠ:0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Temel kavramlar, 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, I. Dünya SavaĢı ve KurtuluĢ SavaĢı, DERSİN ADI: TDĠ 195 TÜRK DĠLĠ I T:2 P:0 KREDĠSĠ:0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Dil ve Diller: Dil Millet ĠliĢkisi, Dil Kültür ĠliĢkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi geliģimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETĠK), Ses ve sesin oluģumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki baģlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. ġekil Bilgisi (MORFOLOJĠ- BĠÇĠM BĠLGĠSĠ), Ģekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, Ģekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, DERSİN ADI: ĠNG 185 YABANCI DĠL I T:2 P:0 KREDĠSĠ:0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Ġsimler ve meslekler, iliģkiler, yönler ve ulaģım, kiģiler, olaylar ve saatler, elbiseler, ev ve iģ hakkında Ġngilizce okuma/dinleme/konuģma ve yazma alıģtırmaları DERSİN ADI: MAT 177 MATEMATĠK I T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Sayı Kümeleri, Kompleks Sayılar, Cebir, Üslü sayılar, eģitsizlikler ve Ġkinci Dereceden, Logaritma ve Özellikleri, Fonksiyonları, Mutlak Değer, Signum Fonksiyonu, Limit ve Süreklilik, Türev ve uygulamaları, Matris Cebiri ile Denklemler. Determinantlar. DERSİN ADI: BĠL 115 PROGRAMLAMA TEMELLERĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Algoritma, AkıĢ Diyagramı, Programlama Araçları, DeğiĢkenler ve Sabit, GiriĢ ÇıkıĢ ĠĢlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Sıralı Dosyalar DERSİN ADI: BĠL 117 GRAFĠK VE ANĠMASYON-I T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Araç Paneli, Vektör Araçları, Metin Düzenleme ĠĢlemleri, Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları Canlı Filtreler, Canlı Filtreler, Katman ĠĢlemler Dilimler ve Etkin Bölgeler, Düğmeler ve Açılır Menüler, Sayfalar, Hareketli Resimler, Slayt Gösterisi, Optimizasyon ve DıĢa Aktarma, WEB Tasarım Editörü ile ÇalıĢma DERSİN ADI: BĠL 119 VERĠ TABANI-I T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS: 4 DERSİN İÇERİĞİ: Veri tabanı tasarlama, oluģturma sorgulama ve veri tabanı ile ilgili diğer iģlemler DERSİN ADI: BĠL 121 WEB TASARIMININ TEMELLERĠ T:2 P:2 KREDĠSĠ:3 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Internet,HTML,link,Tablo,Çoklu ortam,frames,still,css,menu,tarayıcı Sorunları DERSİN ADI: BĠL 123 TEMEL ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK T:3 P:0 KREDĠSĠ:3 AKTS:3 DERSİN İÇERİĞİ: Temel elektriksel kavramlar, Elektrik/elektronik devre elemanları ( direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, zener diyot, transformatör, sigorta, led). Elektrik/elektronik devre elemanları testleri. Elektronik devre Ģeması okuma. Doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları. DERSİN ADI: BĠL 125 TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ T:1 P:1 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Temel Bilgisayar bilgileri,iģletim sistemleri, ofis programları,internet

2 II. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT 192 ATATÜRK ĠLK. VE ĠNK. TARĠHĠ II T:2 P:0 KREDĠSĠ: 0 AKTS: 2 DERSİN İÇERİĞİ: Türk Ġnkılabı; siyasi, hukuki, sosyal, kültürel, eğitim öğretim alanlarındaki inkılaplar. Çok partili sisteme geçiģ, ekonomik alanda geliģmeler, Türk dıģ politikası, II. Dünya SavaĢı ve Türkiye, Atatürk ilkeleri DERSİN ADI: TDĠ 196 TÜRK DĠLĠ II T:2 P:0 KREDĠSĠ:0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlıģları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, Ģiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iģ mektubu ve ÖzgeçmiĢ (CV) yazma, karģılıklı konuģma ve tartıģma gibi anlatım türleri DERSİN ADI: ĠNG 186 YABANCI DĠL II T:2 P:0 KREDĠSĠ:0 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Etkinlikler, hava ve devam eden olaylar, yiyecek, geçmiģ olaylar, görünüm ve sağlık, yetenekler ve ricalar, geçmiģ,ģu anki ve gelecek planları hakkında Ġngilizce okuma/ yazma/dinleme/konuģma alıģtırmaları DERSİN ADI: BĠL 114 GÖRSEL PROGRAMLAMA-I T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, Formlar ve özellikleri, Standart nesneler, GiriĢ ve mesaj pencereleri, Diyalog pencereleri, GeliĢmiĢ nesneler, Operatörler, Fonksiyonlar, Karar yapıları ve döngüler, Diziler, Grafik uygulamaları, Raporlama uygulamaları. DERSİN ADI: BĠL 116 AĞ TEMELLERĠ T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Bilgisayar Ağları, Ağ Kabloları, Ağ Adresleme, PaylaĢım ve Güvenlik, Ağ Çevre Birimleri. DERSİN ADI: BĠL 118 GRAFĠK VE ANĠMASYON-II T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Animasyon Temelleri Grafikler, Grafikler Metin ĠĢlemleri, Semboller, Animasyon Teknikleri, Ses ve Video ĠĢlemleri, Ekranlar, BileĢenler, Dinamik Veriler, Yazılım Optimizasyonu, Animasyon Dosyalarının Yayınlama Ayarları, Eylemler Paneli, Temel Programlama Yapıları, Nesneler, Fonksiyonlar, Ses ve Video ĠĢlemleri, Sunucu Taraflı ĠĢlemler. DERSİN ADI: BĠL 120 WEB EDĠTÖRÜ T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS: 4 DERSİN İÇERİĞİ: WEB Editörü Temel Araçları, Metin ĠĢlemleri, Tablo ĠĢlemleri, Çoklu Ortam ĠĢlemleri, Bağlantılar, Çerçeve ĠĢlemleri, ġablonlar, Kütüphane ĠĢlemleri, Form ĠĢlemleri, EtkileĢimli Ögeler, Katman ĠĢlemleri, EriĢebilirlik ve Site Yönetimi. DERSİN ADI: BĠL 122 OFĠS YAZILIMLARI T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Belge ĠĢlemleri, Biçimlendirme ĠĢlemleri, Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo ĠĢlemleri, Nesne ĠĢlemleri, GeliĢmiĢ Özellikler, Makrolar, ÖzelleĢtirme, ÇalıĢma Alanı, Veri GiriĢi, Biçimlendirme ĠĢlemleri, Formüller, Fonksiyonlar, Grafik ĠĢlemleri, Veri Analizi, Yazdırma, Makrolar, ÖzelleĢtirme, ÇalıĢma Alanı, Slayt ĠĢlemleri, Tasarım, Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, Yazdırma, ÖzelleĢtirme, Internet Kavramları, E Posta DERSİN ADI: BĠL 124 BĠLGĠSAYAR DONANIMI T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Statik Durgun Elektriğe KarĢı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, ĠĢlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları. DERSİN ADI: BĠL 126 SĠSTEM ĠYĠLEġTĠRME T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS: 4 DERSİN İÇERİĞİ: Donanım ve yazılım güncelleme, sistem performansını artırma DERSİN ADI: BĠL 128 SENSÖRLER T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, TitreĢim Algılayıcıları, Ġvme Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, YaklaĢım Algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları, AkıĢ Algılayıcıları, Seviye Algılayıcıları, Darbe Kuvvet Algılayıcıları.

3 DERSİN ADI: BĠL 130 TEKNOLOJĠNĠN BĠLĠMSEL ĠLKELERĠ T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS: 4 DERSİN İÇERİĞİ: Birimler, Fiziksel Büyüklükler, Geometri ve Fizik, Vektörler, vektörlerin toplanmasi, skaler çarpim,vektörel çarpim, Newton'un hareket yasalari, Momentumun Korunumu, Enerji Kavramlari, Potansiyel Enerji, Korunumlu Kuvvetler, DERSİN ADI: BĠL 132 VERĠ YAPILARI VE PROGRAMLAMA T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Veri Yapıları,doğrusal listeler,doğrusal Liste ÇeĢitleri,Stack Tanımı ve Stack iģlemleri,infix,suffix ve Prefix ifadeler,dairesel Yapılı Kuyruk ve Dairesel Yapılı Kuyruk iģlemleri,ġkili Ağaçlar ve iģlemleri,sıralama Yöntemleri,Arama Yöntemleri DERSİN ADI: BĠL 134 ÇEVRE KORUMA T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi,Atık Depolama, KiĢisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik Ġkazları, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Yönetmeliği. DERSİN ADI: BĠL 136 SOSYAL MEDYA T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Teknolojik değiģim ve kültürel değiģim iliģkisi. Ġnternet ve diğer sayısal biliģim teknolojilerinin oluģturduğu yeni medya bağlamında kültürel iliģkiler. "Yeni medya ile bağlantılı temel sosyal ve teknolojik değiģim kalıplarının belirlenmesi. Yeni teknolojilerin Ģekillenmesi ve denetimi konusunda ortaya çıkan fırsatlar. KiĢinin kendini ifade etme ve politik katılım açısından yeni olanaklar. DERSİN ADI: BĠL 138 MOBĠLE PROGRAMLAMA-I T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Mobil cihazlar ve akıllı telefonlar için kullanılabilir uygulamalar tasarlamak ve geliģtirmek amaçlanmaktadır. III. YARI YIL DERSİN ADI: BĠL 231 GĠRĠġĠMCĠLĠK T:3 P:1 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: GiriĢimcilik tanımı,giriģimcilik ve ĠĢ,Küçük ĠĢletmeler Ġdaresi,GiriĢimciler için iģ etkisinin açıklanması GiriĢimci Kimdir,GiriĢimci olmaya baģlama,büyüyen Ģirketleri yönetme DERSİN ADI: BĠL 235 ĠNTERNET PROGRAMCILIĞI-I T:1 P:2 KREDĠSĠ:2 AKTS:3 DERSİN İÇERİĞİ: DeğiĢkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Döngü Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Diziler ve Nesneler, Dosyalama ĠĢlemleri, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri, Veritabanı ĠĢlemleri 1, Veritabanı ĠĢlemleri 2, XML ve WEB servisleri 1, XML ve WEB servisleri 2. DERSİN ADI: BĠL 239 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I T:1 P:2 KREDĠSĠ:2 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Programlama Ġçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve ĠĢletim Sistemi Uygulaması, Sabit DeğiĢken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya ĠĢlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart BileĢenler, GeliĢmiĢ BileĢenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları. DERSİN ADI: BĠL 241 STAJ DEĞERLENDĠRMESĠ T:0 P:2 KREDĠSĠ:0 AKTS:3 DERSİN İÇERİĞİ: Endüstri uygulamaları, rapor halinde sunum DERSİN ADI: BĠL 261 SEKTÖR UYGULAMALARI I T:2 P:4 KREDĠSĠ:4 AKTS:6 DERSİN İÇERİĞİ: Öğrenci Pratik yapar. DERSİN ADI: BĠL 233 MESLEKĠ YABANCI DĠL-I T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Yabancı Dilde Kullanılan Teknik Kelimeler, Yabancı Dilin Temellerini Tekrar Gözden Geçirme AĢağıdaki konuları anlama 1-ĠĢletim Sistemi Kurum Dosyaları 2-ĠĢletim Sistemi Hata Mesajları 3-ĠĢletim Sistemi Yardım Dokümanları 4-Programlama Dilleri Dokümanları.

4 DERSİN ADI: BĠL 237 GÖRSEL PROGRAMLAMA-II T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Yerel veri tabanında verileri iģlemek, Yerel veritabanında istenilen kayıtlara ulaģmak, Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Uzak veritabanında verileri iģlemek, Basit sorgulamalar yapmak, Ġstatistiksel sorgulamalar yapmak, Veritabanından grafikler elde etmek, Veritabanından grafikler elde etmek, Veritabanından raporlama yapmak, BileĢen oluģturmak ve eklemek, Yardım dosyaları hazırlamak, Veritabanı kurulum seti hazırlamak, Program kurulum seti hazırlamak. DERSİN ADI: BĠL 243 VERĠ TABANI-II T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Tabanı Server Kurma, Veri Tabanı Denetim Masası, Veri Tabanı Kurulumu DERSİN ADI: BĠL 245 ĠNTERNET GÜVENLĠĞĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Internet ve Network Güvenliği hakkında temel bilgiler, Genel anlamda güvenlik çözümlerine göz atma, Internet üzerinden gelecek muhtemel saldırı tipleri, Kötü amaçlı yazılımlar ve diğer yazılım riskleri, Donanım ve Çevre Birimleri ile Ġlgili Riskler, DERSİN ADI: BĠL 247 WEB PROJESĠ YÖNETĠMĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: WEB sitesinin ihtiyaçları, WEB sitesi tasarlama, WEB sitesi yayına hazırlık iģlemleri, WEB sitesi yayınlama iģlemleri, WEB sitesi güvenlik ayarları, WEB sitesini yedekleme iģlemleri, WEB sitesini bakım iģlemleri. DERSİN ADI:BĠL 249 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETĠMĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: ĠĢletim Sistemleri, ĠĢletim Sistemi Kurulumu, Sistem Özellikleri, Denetim Masası, Grup Ġlkeleri, ĠĢletim Sistemini Çoğaltmak, Güvenlik Yazılımları, Ofis Yazılımları, Diğer Uygulama Yazılımları. DERSİN ADI: BĠL 251 AÇIK KAYNAK ĠġLETĠM SĠSTEMĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Açık Kaynak Kodlu ĠĢletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve ĠĢlemleri, Dosya Sistemi ve ÇalıĢma Mantığı, Açık Kaynak ĠĢletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, Ġnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup ĠĢlemleri, Açık Kaynak ĠĢletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk ĠĢlemleri, Dosya ve Dizin PaylaĢımı. DERSİN ADI: BĠL 253 ĠÇERĠK YÖNETĠM SĠSTEMĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS: 4 DERSİN İÇERİĞİ: Ġçerik Yönetim Sistemi, Site Yönetimi, Ġçerik Yönetimi, BileĢen Yönetimi, Eklenti Yönetimi, Araçların Yönetimi. DERSİN ADI: BĠL 255 ÇEVRE BĠRĠMLERĠ T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Yazıcılar,Dijital Görüntüleme Cihazları,Diğer Çevre Birimleri DERSİN ADI: BĠL 257 ĠLETĠġĠM T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dıģı arasında iletiģim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. DERSİN ADI: BĠL 259 BĠLGĠ YÖNETĠMĠ T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Veri-bilgi ile ilgili temel kavramları vererek, günlük yaģamda ve kurumlarda çalıģanlar için bilginin ve bilgi yönetiminin önemini ortaya koymak, çeģitli alanlarda bilgi yönetim sistemleri örnekleri ile öğrencileri yaģama ve çalıģma hayatına hazırlamak DERSİN ADI: BĠL 263 MOBĠLE PROGRAMLAMA-II T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Mobil cihazlar ve akıllı telefonlar için kullanılabilir uygulamalar tasarlamak ve geliģtirmek amaçlanmaktadır.

5 IV. YARI YIL DERSİN ADI: BĠL 232 MESLEKĠ YABANCI DĠL-II T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Öğrenciler bu derste bilgisayar görevlerin yabancı dil de nasıl yapalıcağını öğrenecekler.amaç öğrencinin bilgisayar bilimleri yelpazesinde sonraki derslerde üzerine inģa edilebiliecekleri güçlü bir temel sağlamaktır. Bu derste ağırlıklı olarak bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ile ilgili bir metin okuma ve anlama edebilmek için gerekli bazı basit dilbilgisi noktaları ile ilgili terimler önemini vurgulamaktadır. DERSİN ADI: BĠL 234 SĠSTEM ANALĠZĠ VE TASARIMI T:0 P:2 KREDĠSĠ:1 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Konularını ve ÇalıĢma Ortamını Analizlerle Belirlemek, Proje Ġçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Algoritma ve AkıĢ ġemasını Belirlemek, Projenin ÇalıĢacağı Platformunu Kurmak, Yapılan Hazırlıkları Sunmak, Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek, Projeyi Sunmak, Proje Ġçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek, Projenin Sunumu, Proje Kurulum Paketini Hazırlamak, Projenin Tüm AĢamalarını Ġçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak. DERSİN ADI: BĠL 236 ĠNTERNET PROGRAMCILIĞI II T:2 P:2 KREDĠSĠ:3 AKTS:5 DERSİN İÇERİĞİ: PHP ye GiriĢ, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mat. ve DeğiĢken Fonk., Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör ĠĢlemleri, PHP Ġle Oturum Yönetimi, MySQL e GiriĢ, PHP demysql Fonksiyonları, PHP ile MySQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar DERSİN ADI: BĠL 238 GÖRSEL PROGRAMLAMA III T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Active Form,DLL,Ole Nesneleri,Dosya Transfer Uygulamaları,Çok Katmalı Uygulamalar DERSİN ADI: BĠL 258 SEKTÖR UYGULAMALARI II DERSİN İÇERİĞİ: Öğrenci Pratik yapar. T:2 P:4 KREDĠSĠ:4 AKTS:6 DERSİN ADI: BĠL 240 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Java ya giris, main fonksiyonu, degiskenler, operatörler, kontrol deyimleri, mantıksal Nesne Tabanlı Programlama Ġçin Yazılım Kurarak Ayarlarını Yapmak, Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle Konsol Uygulamaları Hazırlamak, Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle ĠĢletim Sistemi Tabanlı Uygulamaları Hazırlamak, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kontrol Nesneleri ve Diziler, Nesne Kullanımı ve Operatörler, Standart Fonksiyonlar, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, BileĢen Kütüphanesi, Veri Yapıları, ĠĢletim Sistemi Nesneleri, Menü Tasarımı ve Formlar, Veritabanı ĠĢlemleri, EtkileĢimli Veri Nesneleri. DERSİN ADI: BĠL 242 MĠKRODENETLEYĠCĠLER T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Mikrodenetleyici Yapısı ve ÇalıĢması, GiriĢ çıkıģ bağlantıları ve ayarları, Programlama Mantığı ve Pic Assebly mikrodenetleyici programlama DERSİN ADI: BĠL 244 SUNUCU ĠġLETĠM SĠSTEMĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Sunucu ĠĢletim Sistemi, Sunucu ĠĢletim Sistemi Yönetimi, Dosya Sistemi, Disk Kümeleme, Sistemleri (Raid), Disk Kümeleme Sistemleri (Raid), Dosya ve Dizin Yönetimi, Veri PaylaĢımı ve Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme, Active Directory Yapısı, Kullanıcı Grupları Hesabı, OluĢturma ve Yönetimi, GeliĢmiĢ Hesap Yönetimi, Tcp/Ip Ağları, Ağ Yazdırma Hizmetleri, Dhcp Hizmeti, Wıns Hizmeti, Dns Hizmeti DERSİN ADI: BĠL 246 VERĠTABANI VE YÖNETĠMĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Veritabanı Ġhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları OluĢturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak, ĠliĢkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Veritabanı Yönetimi Yapmak, Veritabanı Güvenliğini Sağlamak. DERSİN ADI: BĠL 248 YAZILIM MĠMARĠLERĠ T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: Gereksinimleri belirlemek ve analiz etmek, Yazılım geliģtirme modeli ve yazılım mimarisini seçmek, Tasarım araçlarını kullanmak, Gereksinimlere uygun yazılımı tasarlamak, Yazılımı kodlamak, Dosya sürüm kontrol araçlarını kullanmak, Test araçlarını kullanmak, Yazılımın testini yapmak, Proje yönetim araçlarını kullanmak, Bakım ve onarım süreci iģlemlerini yapmak.

6 DERSİN ADI: BĠL 250 BĠLGĠSAYARLI KONTROL T:4 P:0 KREDĠSĠ:4 AKTS:4 DERSİN İÇERİĞİ: RS haberleģme standartları, Ethernet protokolu, LPT, USB portlarının yapısı, bilgisayara bağlanan RS232 LPT USB ISA veya PCI vb. cihazların çeģitli programlama dilleriyle kontrolleri, AD ve DA çevirici kartlar, röle çıkıģlı kartlar, servo ve step motor kontrol kartlarının yapıları ve kontrolleri. DERSİN ADI: BĠL 252 ARAġTIRMA YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: AraĢtırma Konularını Seçme, Kaynak AraĢtırması Yapma, AraĢtırma Sonuçlarını Değerlendirme, AraĢtırma Sonuçlarını Rapor Haline DönüĢtürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma. DERSİN ADI: BĠL 254 KALĠTE GÜVENCE VE STANDARTLARI T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulamak Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, Ġstatistiksel Dağılımlar. DERSİN ADI: BĠL 256 MESLEK ETĠĞĠ T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluģumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaģma ve meslek hayatında etik dıģı davranıģların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek DERSİN ADI: BĠL 260 ĠġARET DĠLĠ T:2 P:0 KREDĠSĠ:2 AKTS:2 DERSİN İÇERİĞİ: Sözsüz iletiģim becerilerini geliģtirmek isteyen tüm öğrencilere tavsiye edilir.

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ BGT-101 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK (3+1) Etik ve Ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerinin incelenmesi, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 2007, istanbul BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk,

Detaylı

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT)

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER GT 103 GRAFİK SANATI TARİHİ 2 (2+0+0) AKTS 2 Tarih öncesi devirlerde insanlar ve toplulukları arasında

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı