KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar sýrasýnda yangýnlarýn önlenmesi için kurulan Bakanlýklar arasý Kriz Komitesi yangýnlar ile ilgili rapor yayýnladý. KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 395 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Seçim kayıtları yapıldı Berns: ABD Kosova nın bağımsızlığını ve Ahtisari nin planını destekliyor ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolas Berns, Amerikanın Sesi Radyosuna verdiği demeçte, ABD nin Kosova statüsü ile ilgili tutumunu tekrarladı. Berns, Washington da verdiği demeçte, Priştine ile Belgrat aralarında anlaşamadıkları takdirde BM Kosova Baş Müzakerecisi Marthi Ahtisari nin planına sadık kalacaklarını bir daha tekrarladı. Ahtisari tarafından hazırlanan Kosova plan önerisinin gerçek bir çözüm olduğunu belirten Berns, bu plan Kosova yı bağımsızlığa götüreceğini söyledi. Bakan yardımcısı Berns, ABD, Kosova statüsünün belirlenmesi için en görgülü diplamatı olan AB diplomatı olan Frenk Wizner i seçti. Wizner, Wolfgang İşinger ve Rus diplomatı Harçenko ile Priştine ile Belgrat arasında yapılacak görüşmelerde Arnavut ve Sırplar arasında ilerleme olanakları bulmaya Kosova Ormanlar Ajansý yöneticisi Müzafer Luma konu ile ilgili yaptýðý açýklamada yaz aylarýnda Kosova da hektarda yangýnlarýn olduðunu bunlarýn %62 kamu sektöründe %38 ise özel sektörde yaþandýðýný söyledi. Luma, Kosova genelinde yangýnlar sonucunda 17.5 milyon avroluk zararýn olduðunu söyledi. devamý sayfa 3 te Kosova Merkezi Seçim komisyonu tarafından Kosova siyasi oluşumlarına tanınan süre içinde sertifika ve aday listeleri teslim edildi. Merkezi Seçim komisyonu beş gün içinde seçimlere katılacak olan adayları görüşecek. Merkezi Seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 17 Kasımda yapılacak olan seçimlere 64 siyasi oluşum aday listelerini sunarken, bunları arasında 8 Sırp siyasi oluşumun yer aldığı kaydedildi. Aday listelerini sunanlar arasında sekiz Sırp, iki Türk, iki Goralı, iki Aşkali, bir Mısırlı, bir Rom ve bir Boşnak siyasi oluşumu bulunuyor. Belediye Meclis seçimlerine ve Belediye Başkan adayları için 50 siyasi oluşumu katılıyor. Kosova Merkezi Seçim Komisyonu Yürütme Şefi Mazlum Baraliu, seçimlere 1,5 milyon seçmenin katılacağını söyledi. Baraliu, 17 Kasımda yapılacak olan merkezi ve yerel seçimler için 750 seçim merkezi açılacak yılında yapılan seçimlere kıyasla artı 58 seçim merkezi daha açılacak. Seçmenler ise oylarını oylama merkezinde kullanacak. Geçen seçimlerde seçim yeri vardı dedi. Baraliu, 17 Kasımda yapılacak merkezi ve yerel seçimlerde nasıl oy kullanılacağı hakkında seçmenlere daha geniş bilgilerin medya ve diğer arçlarla duyurulacağını söyledi. 17 Kasımda yapılacak merkezi ile yerel seçimlere KDTP ve Bağımsız Türk Milletvekili Adayı Cemil Luma olmak üzere iki Türk siyasi oluşumu katılıyor. çalışacaklar dedi. ABD taraflar arasında varılacak her tür anlaşmaya saygı duyacağını belirten Berns, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde ABD nin tutumunu önceden belli ettiğini söyledi. Berns, Eğer 10 Aralık a dek taraflar arasında anlaşma sağlanamasa ABD bir daha Marthi Ahtisari nin planını destekleyecek dedi. ABD ile Türkiye arasında ilişkilere değinen Berns, Türkiye nin Kosova nın bağımsızlığı yönünde bu dönemde büyük katkıda bulunacağını söyledi. Berns, Türkiye ile beraber bu yılın sonuna dek Kosova çözümünün belirlenmesinde ortaklaşa çalışmalar sürdüreceklerini söyledi. Kosova lý öðretmenler açlýk sýnýrýnda Savaþ ardýndan ekonomik zorluklarla mücadele eden Kosova da öðretmenler açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Üretim kapasitesinin sadece yüzde 10 unu deðerlendiren Kosova, yýllýk 600 milyon euro tutarýndaki bütçesiyle ayakta kalmaya çalýþýyor. Bütçenin çok kýsýtlý olmasý nedeniyle memurlarýna çok düþük maaþlar verebilen hükümet, öðretmenlere ayda yalnýzca 180 euro ödeyebiliyor. 5 kiþilik bir ailenin ihtiyaçlarýný karþýlayarak normal bir hayat sürmesi için en az 1000 Euro nun gerektiði ülkede, öðretmenler 180 Euro luk maaþlarýyla açlýk sýnýrýnýn altýnda. Baþkent Priþtine de Türkçe ve Arnavutça eðitim veren okullarda 2 hafta önce baþlayan eðitim yýlýnda, öðretmenler bütün zorluklara raðmen öðrencilerine güleryüzle eðitim veriyor. Yüksek lisans mezunu Türk öðretmen Muharrem Süleyman, 1978 den bu yana Kosova da Türkçe eðitimi veriyorum. Priþtine ve Priþtine dýþýnda çalýþmaktayým. Þu an maaþým 180 Euro. Üniversite öðrencisi 2 oðlum var. Bir oðlum da ilkokul öðrencisi. Eþim ise çalýþmýyor. Hesabýný siz yapýn. Ben 180 Euro ile nasýl geçinebilirim? Üstelik baþka bir yan gelirim de yok. Durumumuz çok zor diyor. Emekli maaþý 40 euro Ders aralarýnda öðretmenler odasýnda bir araya gelen meslektaþlarýn en önemli gündem maddesi geçim derdi. Eþi mühendis olan tecrübeli Türkçe öðretmeni Leman Deveci, 41 yýldýr çalýþýyorum. Emekli olursa emekli maaþý bile alamayacaðým çünkü 65 yaþýný doldurmam gerek. Emekli maaþý da sadece 40 Euro. Yarýn bir hastalýða yakalanýrsam ne yaparým? diye dert yanýyor. Hayat þartlarý karþýsýnda ezilmemeye çalýþan Kosovalýlar, baðýmsýzlýðý elde etmeleri durumunda AB nin bölgeye yapacaðý 2.5 milyar Euro ile biraz olsun nefes almanýn hayalini kuruyor. Baðýmsýzlýðýn ilan edilememesi durumunda ise yakýn gelecekte Kosovalýlarýn yüzde 60 ýnýn ekmek parasý bulamayacak durumu gelecekleri tahmin ediliyor. Priştine ve Belgrat heyetleri Troyka ile görüşüyor Kosova statüsü uluslararası Troyka üyeleri Frank Wisner, Volfgang İshinger ve Aleksandar Harchenko statüye ait ek müzakereler çerçevesinde bugün ve yarın Londra da Priştine ile Belgrat heyetleriyle görüşmeye başlıyor. Londra görüşmelerinde Kosova, Birlik Ekibi tarafından temsil edilecek. Bu görüşmelerde Belgrat heyetini ise Sırbistan Hükümetinin Kosova yla görevli Bakanı Slobodan Samarciç yönetecek. Kosova Müzakere heyeti Troyka ile Çarşamba günü yaptığı görüşmede, Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi dokümanını sundu. Öte yandan Sırbistan heyeti ise, Kosova nın Sırbistan nın bir parçası olarak önerisini yeniden ortaya atacağını duyurdu. Þiir sessizliðindeki resimler Þiir sessizliðindeki resimler ya da, Sessizliðin Rengi adlý sergisi için ressam Gökay þöyle bir açýklamada bulunuyor: Bu resimler, deðiþen dünyaya bir atýf olarak yapýldý. Geliþen teknolojik yokluðun içinde var olduðumuz doðayý ve dünyayý hatýrlatmak istedim. Mavi renk, benim vazgeçemediðim ve son derece yoðun olarak kullandýðým bir renk. Mavi renk, bence sonsuzluðun ve özgürlüðün simgesi devamı sayfa 13 te

2 Taraflar anlaþmazsa, ABD Ahtisari nin planýný destekleyecek ABD Büyükelçisi Manter, ABD nin diðer Troyka üyeleri gibi taraflar arasýnda varýlacak olan bir anlaþmadan yana olduðuna dikkat çekerken, böyle bir olayýn gerçekleþmemesi durumunda ABD nin Ahtisaari planýný destekleyeceðini açýkça ifade etti. Belgrat ta yeni göreve baþlayan ABD Büyükelçisi Kameron Manter, Belgrat ta yayýnlana Blic gazetesine verdiði demeçte ABD nin Kosova ile ilgili tutumunu açýkladý. ABD nin Kosova statü görüþmelerini desteklediðinin altýný çizen Manter, AB ve Rusya gibi taraflarýn aralarýnda anlaþmaya varacaklarý bir anlaþmayý kabul etmeye hazýr olduklarýný dile getirdi. Bu olasýlýðýn olmamasý durumunda yani taraflarýn çözüm için bir anlaþmaya varamamalarý durumunda Kosova ya uluslararasý denetim altýnda baðýmsýzlýk öngören Marthi Ahtisari nin planýný destekleyeceklerinin altýný çizdi. Büyükelçi Manter, Eðer taraflar arasýnda anlaþma saðlanmaz ise biz ABD olarak, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun, AB ve birçok BM Güvenlik Konseyi üyesi ile birlikte Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketini destekleyeceðiz dedi. BM Genel Sekreteri Mun a 10 Aralýktan sonra Üçlü tarafýndan sunulacak rapor ardýndan Kosova nýn kaderinin nasýl olacaðý ile ilgili tahmin yürütmek istemediðini ifade edden Manter, görüþmelerin baþarýyla sonuçlanacaðýna duyduðu inancý dile getirdi. Manter, Görüþmeler konusunda tutumumuz bellidir. Sýrbistan hükümetine ve geçenlerde Sýrbistan Dýþiþleri bakanlýðýna Temas Artý Üçlü sünün görüþmelere arabuluculuk yapmasýný desteklediðimizi açýkça dile getirdik. Dostlarýmýz AB ve Rusya ile iki Solana: Kosova ile pazarlýk yapmayacaðýz Siyaset ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana ABDýþ Belgrat a yayýnlanan Blic gazetesine AB nin Kosova ile ilgili tutumunu açýkladý. Görüþmelerin taraflar arasýnda bir anlaþma ile sonuçlanmamasý durumunda 10 Aralýktan sonra da görüþmelerin devam edip etmeyeceði sorusuna Solana, BM Genel Sekreteri 10 Aralýða dek görüþmeler ile ilgili raporun kendisine sunulmasýný istedi. Bu bir bakýma Priþtine ile Belgrat arasýnda var olacak tutuma da baðlýdýr. AB, kýsa bir zaman içinde uzun süreli fonksiyonel bir çözüme varýlmasýndan yanadýr. Zaman bizim elimizde deðil dedi. AB nin Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrladýðý Kosova çözüm öneri paketini desteklediðini hatýrlatan Solana, taraflarý bu süreç içinde daha yapýcý olmaya davet etti. Solana, AB, Ahtisari tarafýndan hazýrlanan planý destekliyor. Ek görüþmeler ile Priþtine ve Belgrat ta aralarýnda bir anlaþmaya varmalarý için þans tanýdýk. Görüþmelerin esas ve gerçek olmasý için herkesin üstüne düþen görevi en iyi þekilde yerine getirmesi gerekiyor. Taraflarý yapýcý olamaya ve aralarýnda bir anlaþma yaapmaya davet ediyorum. Priþtine ve Belgrat tan bölgeyi istikrarsýzlýða sevk edecek her tür aþýrý eylem ve ifadeleri kullanmalarýndan kaçýnmaya çaðýrýyorum dedi. K o s o v a 2 taraf arasýnda var olacak çözümü destekliyoruz dedi. ABD Belgrad Büyükelçisi Manter taraflardan Londra ve New York ta yapýlacak görüþmelerde yapýcý olmaya davet ederken, çözümün gerekliliðine iþaret etti. Taraflarýn aralarýnda anlaþma saðladýðý takdirde ABD nin tutumunun ne olacaðý ile ilgili gazetecinin sorusuna Manter, Kosova nýn parçalanmasýnýn gündemde olmadýðýný ve bu kararý destekleyeceklerini söyledi. Manter, Üçlü adýna konuþan AB temsilcisi Ýþinger geçenlerde Kosova nýn parçalanmasýnýn gündemde olmadýðý açýkça belli etti. Biz parçalanmayý desteklememekle birlikte bunun gerçekleþme taraftarý da deðiliz. Ben çözümün nasýl olmasý gerektiði ile ilgili açýklama yapmak istemiyorum. Biz taraflar arasýnda görüþmeler ile iki tarafýn ortak alacaðý kararý destekliyoruz dedi. Bölgede istikrarsýzlýða yol açacak olasý tehditlerin yaratacaðý olumsuzluklara da deðinen Büyükelçi Manter, bu tehditlerin bölgeyi olduðu gibi ABD yi de olumsuz etkileyeceðinin altýný çizdi. Kosova sorununun taraflar arasýnda yapýlacak bire bir görüþmeler çerçevesinde çözülmesinden yana olduðunu belirten Büyükelçi Manter, bu çözümün Balkanlarda istikrarýn saðlanmasýna da yardým sunacaðýný söyledi. Sýrbistan ýn Kosova yý 1999 yýlýnda yaptýklarýndan dolayý mý kaybetti sorusuna Solana, Kosova nýn statüsü konusuna tarih açýsýndan bakmak gerekiyor. Tarih boyunca yaþanan çatýþmalar, iki taraf arasý güvensizlik, korkunç olaylar, kitlesel göçler gibi trajik olaylar ve son sekiz yýl içinde Kosova da uluslararasý toplum yönetimi Kosova ve Sýrbistan ýn farklý geliþmesine yol açtý. Bu sebeplerden dolayý Kosova 1999 yýlý öncesine dönemez dedi. Sýrbistan ýn Rusya ne de AB nin taraf tutmasý gerekmediðini belirten Solana, Sýrbistan ýn AB ne belli þartlarý yerine getirme koþulu ile üye olabileceðini hatýrlattý. Solana, Sýrbistan ýn taraf tutmak gibi bir ihtiyacý yoktur. Rusya eskiden olduðu gibi Sýrbistan ýn destekçisi olmaya devam ediyor. AB ne gelince biz birlik olarak Sýrbistan a AB üye olmasý için öneride bulunduk. Sýrbistan vatandaþlarýnýn büyük bir kýsmý üyeliði istemektedir dedi. Seçimler için sekiz siyasi özne kayýt yaptý Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç ve Baþbakan Voyislav Koþtuniça nýn Kosovalý Sýrplarýn 17 Kasýmda yapýlacak seçimlere katýlmama çaðrýsýna raðmen bazý Sýrp siyasi parti ve vatandaþ inisiyatifleri Kosova Merkezi Seçim Komisyonu na kayýt yaptýrdý ve seçimler ile ilgili aday listelerini komisyona teslim etti. Kosova Merkezi Seçim Komisyonu Baþkaný Mazlum Baraliu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada bu güne dek toplam sekiz Sýrp siyasi partisi ile vatandaþ inisiyatifinin kaydýný yaptýrdýðýný söyledi. Belgrat ýn B 92 radyosu Kosova da 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimlere beþ siyasi parti ve üç vatandaþ inisiyatifinin katýlacaðýný duyurdu. Radyoya göre, seçimlere Kosova ve Metohiya Baðýmsýz Sosyal demokrat partisi, Baðýmsýz Liberal Partisi, Plemetin Multietnik Birliði K0nseyi, Kosova ve Metohiya Devinimi, Nobrda Vatandaþlarý Ýnisiyatifi ile diðer üç vatandaþ inisiyatifinin katýlacaðýný ileri sürdü. Kosova da 17 Kasým da gerçekleþecek olan seçimlere katýlmak için kaydýný yaptýran Baðýmsýz Liberal Partisi, Kosova Merkezi Seçim Komisyonunda sertifika olarak aday listelerini sundu. Adý geçen parti Kosova nýn sekiz belediyesinde (Þtrpçe, Gilan, Viti, Priþtine, Lipyan, Kosova Ovasý, Vuçitýrýn ve Ýpek te diðer partiler ile yarýþacak. Parti ayrýca Þtrpçe belediye baþkaný adayý ve Kosova Meclisi ne 17 aday ile katýlacak. Baðýmsýz Liberal Parti baþkaný Slobodan Petroviç yaptýðý açýklamasýnda 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimlerle ilgili çok umutlu olduðunu dile getirdi. Klina belediyesi Seçim Komisyonu tarafýndan yapýlan açýklamada 17 Kasýmda yapýlacak olana seçimlere Klina Sýrp Vatandaþlar Ýnisiyatifinin kayýt yaptýrdýðýný ve adaylarýný sunduðunu açýkladý. Klina Sýrp Vatandaþlar Ýnisiyatifi baþkaný Milorad Þarkoviç iki aday ile birlikte diðer parti ve listeler ile yarýþacak. Kosova Sýrp Direniþ Partisi lideri Momçilo Traykoviç seçimler ile ilgili yaptýðý açýklamada partisinin Belgrat politikalarýna uyacaðýný dile getirdi. B 92 radyosuna göre bu seçimlerin 2001 yýlýndan sonra yapýlan seçimlere kýyasen daha az siyasi önem taþýdýðý yönünde yorumlandý. Beriþa Çeku: Kosova nýn baðýmsýzlýðý tartýþýlamaz Arnavutluk Baþbakaný Sali Beriþa nýn davetlisi olarak Arnavutluk a giden Kosova Baþbakaný Agim Çeku Tiran da meslektaþý ile bir araya geldi. Ýki baþbakan yaptýklarý görüþme ardýndan düzenledikleri basýn toplantýsýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tartýþýlamaz bir gerçek olduðu fikrini dile getirdiler. Arnavutluk Baþbakaný Sali Beriþa, Kosova nýn baðýmsýzlýðý etnik temiz devletin alternatifi olamaz. Bu tür devlet güvensizlik, çatýþmalara ve parlak geleceðin geçmiþe dönmesine etki edecektir dedi. Arnavutluk hükümetinin Kosova Müzakere heyetini desteklediðine dikkat çeken Beriþa, uluslararasý toplumdan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn kýsa bir zaman içinde tanýmasý talebinde bulundu. Beriþa, Kosova Müzakere heyeti ve diðer kurumlarý ABD ve AB ile Kosova statüsünün belirlenmesin konusunda sýký iþbirliði çaðrýsýnda bulunmakla birlikte Kosovalýlardan baðýmsýzlýk dýþýnda hiçbir çözümü kabule etmemelerini istedi. Arnavutluk Baþbakaný, Sýrbistan yetkilileri tarafýndan yapýlan askeri tehditleri zararlý olarak deðerlendirirken onlarýn siyasi ve ahlaki etkilerinin Miloþeviç döneminde kendilerine miras kaldýðý þekilde deðerlendirdi. Beriþa, Sýrbistan kaybeden taraftýr. Onlar savaþý NATO ya kaybetti. NATO güçlerinin koruduðu bir ülkeye girmek için Sýrbistan ýn gücü yoktur. NATO, Sýrp asker ve polislerinin bir daha Kosova ya ayak basamayacaðý yönünde açýklamalarda bulundu. NATO dün ve bugün olduðu gibi yarýn da Kosova nýn garantörü olacaktýr dedi. Kosova nýn parçalanmasýný kabul etmeyeceklerinin altýný çizen Kosova Baþbakaný Agim Çeku, zamaný geldiði zaman da Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn da ilan edileceðini söyledi.

3 3 K o s o v a Güzel sözler Ývanoviç: Seçimleri boykot, Kosova nýn parçalamasý demektir Kosova ve Metohiya Listesi Baþkaný Oliver Ývanoviç, Belgrat ýn Kosovalý Sýrplarýn 17 Kasýmda yapýlacak Meclis seçimlerinin boykot etme çaðrýsýný sert bir dille eleþtirdi. Ývanoviç, seçimlerin boykotunu Kosova nýn parçalanmasýnýn kabulü olarak deðerlendirdi. Ýnanoviç e göre, Kosova nýn güneyinde ve merkezinde yaþayan üçte iki Kosovalý Sýrplýnýn, Arnavutlarýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesinden sonra Sýrplarýn yoðun olarak yaþadýklarý kuzeye göç edeceklerini söyledi. Ývanoviç, Ben seçimlere katýlmayýn çaðrýsýný Kosova dan tümüyle ayrýlýn þeklinde algýlamýyorum. Ben bu mesajý Güney Ýbre çevresinde yaþayan Sýrplara yönelik yapýldýðýný düþünüyorum. Baþka bir deyiþle bu mesaj o çevrede yaþayan Sýrplarýn Kosova yý terk etmeleri için bavullarýný hazýrlamalarý için verilen bir mesaj olarak görüyorum. Bu mesajý Belgrat ýn parçalanmayý desteklediðinin ilk iþareti olarak görüyorum dedi. Kosovalý Sýrplarýn seçilmeri boykot etmleri ile Sýrplarýn Kosova kurumlarý çalýþmlarý dýþýnda kaldýðýný ve bunun da kendilerine bir dezavantaj oluþturduðuna dikkat çeken Ývanoviç, seçimlere katýlýmýn birileri ile Kosova nýn geleceðini görüþeceðiz anlamýna gelmediðini söyledi. Ývanoviç, Bu gidiþle seçimlere katýlmak yerine Kuzey Kosova ya yada Sýrbistan a göç edeceðiz dedi. Oliver Ývanoviç seçimlere katýlýp katýlmayacaklarý ile ilgili þu anda hiçbir karar almadýklarýnýn altýný çizerken, Sýrbistan hükümetinin beþ gün daha konu ile ilgili kararý bekleyeceklerini ve bundan sonra da aralarýnda bu konuyu tartýþacaklarýný ifade etti. Ývanoviç, Kosovalý Sýrplara seçimlere katýlmayýn çaðrýsý yapmak, onlara Kosova statüsü belirmeden önce Kosova yý terk edin demekle ayný anlama denk düþmektedir. Baþka bir deyiþle boykot, Kosova yý terk edin demektir dedi. Ývanoviç, Kosovalý Sýrplar için bugünden sonra yapýlacak tek þeyin teknik olanaklarý kullanarak seçimlere daha örgütlü katýlmak olduðunu söyledi. Son dakikada gelen bir açıklama üzerine İvanoviç, Kosova ve Metohiya Sırp listesinin seçimlere katılmıyacağını duyurdu. Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar sýrasýnda yangýnlarýn önlenmesi için kurulan Bakanlýklar arasý Kriz Komitesi yangýnlar ile ilgili rapor yayýnladý. Kosova da orman yangýnýnýn maddi zarar yaratmasýna raðmen, yanan alanlarda fidan dikimine yeniden baþlanacaðýný söyledi. Belediyelerde yaþanan orman yangýnlarýna da deðinen Kosova Ormanlar Ajansý yöneticisi Müzafer Luma, yangýnlarýn büyük bir bölümünün Prizren, Ýstok, Kameniça, Yakova da meydana geldiðini söyledi. Kosova Ýçiþleri bakanlýðý Acil Hizmetler yöneticisi Bislim Zürapi Kosova nýn farklý bölgelerinde yangýn olayýnýn yaþandýðýný bunlarýn orman yangýný, ova yangýný, 127 barýnýlan veya barýnýlmayan objelerde, 139 yangýnlar ise çöplüklerde meydana geldiðini söyledi. Yangýnlarýn söndürülmesi sýrasýnda 127 kiþinin yaralandýðýnýn altýný çizen Zürapi, bunlardan 110 itfaiyeci ve 17 vatandaþ olduðunu belirtti. Kosova Ýçiþleri Bakaný ve ayný zamanda Yangýn Kriz gurubu yöneticisi Blerim Kuçi orman yangýnlar esnasýnda gösterilen çababalardan dolayý Kosova kurumlarýndan memnuniyet duyduðunu söyledi. Kuçi, yangýn sýrasýnda gösterdikleri fedakarlýktan dolayý KFOR birliklerine ve Kosova Polis birlikleri mensuplarýna da teþekkür etti. Kosova Orman Bakanlýðý ile sürekli temasta bulunduklarýný belirten Bakan Kuçi, zarara uðrayan bölgelerde fidan dikimine baþlanacaðý müjdesini verdi. Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker ve KFOR Komutan yardýmcýsý General Gerhard Stelz Ýskenderay Belediyesine yaptýklarý ziyarette Ýskenderay belediyesi üst düzey yetkilileri ile bir araya geldiler. Rüker ve General Stelz Ýskenderay belediye üst düzey yetkilileri ile yaptýklarý görüþmede belediyenin karþýlaþtýðý ekonomik, güvenlik ve sosyal sorunlarýný masaya yatýrdýlar. Ýskenderay Belediye baþkaný Ramadan Gashi belediyenin ekonomi, güvenlik ve 2007 ila 2010 geliþme planý hakkýnda bilgi verdi. Gaþi, belediyenin üç yýllýk geliþme planý hakkýnda UNMIK Yöneticisi Rüker den destek talebinde de bulundu. Ýskenderay belediyesine ilk defa ziyaret etmediðine dikkat çeken Rüker, UNMIK IV kademe yöneticisi olarak da çok defa bu belediyeyi ziyaret ettiðini ve belediye yetkilileri ile de görüþmelerde bulunduðunu hatýrlattý. Ýskenderay belediyesi üst düzey yetkilileri ile yaptýðý görüþmeyi olumlu ve yapýcý olarak deðerlendiren UNMIK Yöneticisi, görüþmede Kosova statü görüþmeleri, seçimler, belediyenin ekonomi geliþmesi ile güvenliðin ele alýndýðýný söyledi. Seçimlerin Kosova statü sürecini engellemeyeceðinin altýný çizen Rüker, (DESÝDERÝUS ERASMUS) Rüker: Kosova nýn geleceði 10 Aralýk tan sonra belli olacak UNMIK Yöneticisi Rüker, seçim ile statünün birbirini destekleyeceðine dikkat çekerken, kimsenin bu konuda karamsar olmamasý gerektiðini ifade etti. Kosova sorunun 10 Aralýk tan sonra çözüleceðine iþaret eden Rüker, bu konuda fazla spekülasyon yapmak istemediðini söyledi. aksine bu iki sürecin birbirini destekleyeceðini söyledi. Rüker, Seçimler statüyü engelleyeceði fikrine katýlmýyorum. Çünkü, Kosova Müzakere heyeti Troyka ile görüþmelere katýlmýyor. Bu iki olayýn birbirini körükleyeceðine inanýyorum. Kosova ile ilgili Aralýk ayýna kadar bir çözüm bulunacaðýna inanýyorum. 10 Aralýktan sonra Kosova statüsü ile ilgili nelerin olacaðý ile ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum, ama bu tarihten sonra Kosova nýn geleceðinin belli olacaktýr dedi. KFOR Komutan yardýmcýsý General Stelz, Belgrat tan gelen her tür tehditleri spekülasyon olarak deðerlendirdiðine vurgu yaptý. Genral Stelz, Kosova da durum ek statü görüþmelerin sonu yaklaþmasýna raðmen istediðimiz gibi sakin ve istikrarlýdýr. Biz yürüttüðümüz tarafsýz siyasetten dolayý halkýn desteðini kazandýk. Uluslararasý toplumun koymuþ olduðu kurallarýn çiðnenmesine izin vermeyeceðimizin herkes farkýnda olmasý gerekiyor. Kosova da istikrarý bozmak isteyenlere karþý sýfýr toleranslý olacaðýz dedi. Rüker ve çalýþma arkadaþlarý Ýskenderay dan ayrýlmadan önce Prekazi de bulunan Adem Yaþari anýt merkezini ziyaret ettiler.

4 Türk Polisinden eðitime destek Yeni öðretim yýlýnýn baþlamasýyla her yýl okullarý ziyaret eden Türk polisi bu yýl da çanta ve kýrtasiye malzemeleri daðýtarak Kosovalý öðrencileri sevindirdi. Kosova da görev yapan 150 kadar polis amiri, aralarýnda topladýklarý parayla kendi imkanlarýyla Priþtine nin Gerçek Türk Kültür ve Sanat Derneði nde ihtiyaç sahibi öðrencilere 40 çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýttý. Polisler çanta verdikleri çocuklarý teker teker öptü. Coþkulu bir hava içinde polis amirlerinin ellerinden çantalarý alan çocuklarýn yüzündeki mutluluk ifadesi dikkat çekti. Çanta daðýtýmý töreninde bir konuþma yapan Kosova daki Türk Polis Kontenjaný Baþkaný Emniyet Müdürü Mustafa Soysal, Türk Polis Kontenjaný olarak burada olmaktan ve yardýmlarý sunmaktan mutlu olduklarýný belirtti. Burada bir arada olmaktan hepimiz mutluyuz. Bir arada olmak hem sizin için hem bizim için önemli bir fýrsat. Türk halký ve Kosova halkýnýn kaynaþmasý için bu tür etkinliklerin faydalý olduðu kanaatindeyiz þeklinde konuþan Soysal, Sembolik de olsa bu etkinliklerin yapýlmasýnýn faydalý KDTP Prizren Gençlik Kolu, Kosova Ay ve Yýldýz Gençlik Derneðiyle birlikte 18 Eylül tarihinde Ýngilizce kurslarýný baþlattý. Ýngilizce öðretmeni Þükran Výrþevça nýn hocalýk yapacaðý kurs, þimdilik iki gruptan ve 60 öðrenciden oluþuyor. TÝKA tarafýndan desteklenen kurs Kosova Türk Öðretmenler Derneði binasýnda gerçekleþiyor. Kurs açýlýþýnda konuþma yapan KDTP Gençlik Kolu Baþkaný Enis Kervan, faaliyetlerin yoðun bir þekilde devam ettiðini belirterek, bundan önce de Arnavutça, Ýngilizce kurslarý düzenleyerek gençlere diðerleri arasýnda bu alanda da hizmetlerde bulunduklarýný ifade etti. Kervan, talepleri doðrultusunda, Prizren Lise öðrencileri, Prizren Eðitim Fakültesi öðrencileri ile Kosova ve Sayý:395 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG olduðunu düþünüyoruz dedi. Etnik ayrým yapmadan yardýmlarýný sürdüren Türk polisi 220 Türk öðrencisinin Arnavut öðrencilerle öðrenim gördüðü Priþtine nin Elena Gjika Ýlköðretim Okulu nda da ihtiyaç sahibi 75 öðrenciye çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýttý. Türk Polisi Ferizovik þehrindeki Ahmet Hoxha Ýlköðretim Okulu nu da ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 75 öðrenciye ayný þekilde çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýttý. 2 bin 100 öðrencinin Arnavutça öðrenim gördüðü bu okulda da Türk polisinin bu faaliyeti takdirle karþýlandý. Çanta alan öðrenciler, son derece mutlu olduklarýný belirterek, Türk polisine teþekkürlerini söyledi. Türkçe bilen 30 yýllýk öðretmen Sadiye Çarkaciu da Türk polisleriyle Türkçe sohbet ederek teþekkürlerini iletti. Ferzovik te görev yapan Emniyet Amiri Ali Korucu da, Kosova halkýyla bütünleþmek amacýyla Türk polisinin yardým faaliyetlerini sürdüreceðini vurguladý. Türk polisi önümüzdeki günlerde Kosova genelinde ihtiyaç sahibi öðrencilere 400 çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýtacak. (Kaynak: ÝHA) KDTP Gençlik Kolu ndan Ýngilizce kursu Türkiye üniversitelerinde mezun olan gençlerin düzenledikleri kurstan yararlandýðýna dikkat çekti. Amaçlarýnýn gençlerin yoðun Ýngilice kursuna tabi tutularak Türkiye de üniversite eðitimine devam edeceklerin yabancý dil konusunda güçlüklerle karþýlaþmamalarýný saðlamak olduðunu kaydeden Kervan, Kosova ve Kosova dýþýnda gençlerin Ýngiliz dilinde eðitimlerine devam etmelerine yardýmcý olmayý hedeflediklerini belirtti. Kosova da gençliðin en büyük sorununun iþsizlik olduðuna dikkatleri çeken Kervan, Kosova nýn geçtiði süreci göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönemde iþ alanýnda Ýngilizce nin yoðun bir þekilde gereðine deðinerek gençlere bu anlamda hizmette bulunmaya çalýþtýklarýný ve çalýþmaya da devam edeceklerini dile getirdi. Projelerini destekledikleri ve kendilerine güvendikleri için tüm gençler adýna TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ a teþekkürlerini ileten Kervan, Kosova Türk Öðretmenler Derneðine de kapýlarýný gençlere açtýklarý için teþekkürlerini iletti. Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ K o s o v a 4 Balkan Türk Kadýnlarý Romanya nýn Köstence kentinde düzenlenen 3. Balkan-Türk Kadýnlarý Ortak Meseleleri ve Ýþbirliði Kurultayý na Türkiye, Bulgaristan, Makedonya Kosova, Doðu Trakya, Gagavuzya(Moldavya) Kýrým delegelerinin yaný sýra Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliði de ev sahibi olarak katýldý. Kurultayda Kosova yý Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlar Derneði Baþkaný Birsen Gota temsil etti. Gota, Balkan Ülkelerinde Yaþayan Türk Kadýnýnýn Ýþ Bulma, Ýþini Koruma ve Ýþinde Ýlerleme imkanlarý ile Türkçe nin Öðretimi ve Yaþatýlmasý Ýçin Öneriler konusunda teblið sundu. Kurultaya yaný sýra Kosova dan Liriye Diþo, Mübera Tuna ve Müveddet Bako katýldý. Kurultayda Kosova ve diðer Balkan ülkelerinden katýlan kadýnlar, Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Romanya da buluþtu Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. konu çerçevesinde ortak sorunlar üzerine tartýþtý ve önerilerde bulundular. MHP Ýzmir Milletvekili Þenol Bal da Romanya nýn Köstence kentinde düzenlenen 3. Balkan-Türk Kadýnlarý Ortak Meseleleri ve Ýþbirliði Kurultayý nda Türk kadýnýnýn iþ bulma sorununu anlattý. Türk Dünyasý Dostluk ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný sýfatýyla kurultaya katýlan MHP li Þenol Bal, burada Türk kadýnýnýn yaþamdaki rolü ve sýkýntýlarýný gündeme getirdi. Kurultayýn dýþýnda katýlýmcýlar Dobruca bölgesini ziyaret etme fýrsatýný bulurken, Braila bölgesinde 360 Türk askerinin þehit düþtüðü yere çelenk býraktýlar. Katýlýmcýlar Tuna nehrine kadar uzanan medeniyetimizin ve atalarýmýzýn adaleti götürdüðü yerlerde unutulmaz anýlar yaþadýlar. Foto Haber Prizren de her geçen gün artan fakirlikle birlikte durumdan en fazla etkilenen sahipsiz yaþlýlar, sokaklara dökülmeye devam ediyor. T. Güçlütürk Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kosova gündemi Kosovalý Sýrplar, ayrý telden çalýyor Kosova seçime doðru adým adým ilerlemeye devam ediyor. Yýlan hikayesine dönen seçim senaryolarý 17 Kasýmda son bulacak. Bu seçim telaþý bir taraftan partilerin seçim kampanyalarýna hýz vermesine etki etmekle beraber, diðer taraftan da partileri birbirleri ile rekabete sokmuþ bulunuyor. Seçimler ile ilgili bu geliþmeler yaþanýrken, Kosovalý Sýrplarýn seçime katýlýp katýlmayacaðý asýl merak edilen konuyu oluþturuyordu. Sýrplar bu yýl Kosova nýn geleceði açýsýndan dönüm noktasý olarak görülen seçimlere katýlmayý mý tercih edecekti yoksa geçen yýllarda olduðu gibi Belgrat destekli boykota mý baþvuracaktý. Bu konuda farklý spekülasyonlar yapýlmasýna raðmen Belgrat yönetimi tarafýndan seçimler ile ilgili beklenen açýklama Sencar Karamuço Tadiç, Kosova lý Sýrplar ýn seçimleri boykot etmelerini istedi Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadic, Kosovalý Sýrplar a Kosova da Kasým ayýnda yapýlacak seçimleri boykot etmeleri çaðrýsýnda bulundu. Portekiz in Baþkenti Lizbon u ziyaret eden Sýrbistan Cumhurbaþkaný Tadic, Kosovalý Sýrplar dan Kasým ayýnda yapýlacak seçimleri boykot etmelerini istedi. Gazetecilere açýklamada bulunan Tadic, Kosova da yaþayan Sýrplar a seçimleri boykot etmeleri çaðrýsýnda bulunuyorum. Sýrbistan, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili devam eden görüþmeler nedeniyle Kosova daki seçimlerin ertelenmesi için yüksek mahkemeye baþvuracak dedi. Ruecker, Belgrat tan Kosovalý Sýrplarýn seçime katýlmalarýný engellememesini istedi. Birleþmiþ Milletlerin Kosova Misyonu (UNMÝK) Þefi Yoachim Ruecker, Belgrat a resmi olarak 17 Kasým seçimlerine Kosovalý Sýrplarýn çýkmasýný engellememesine çaðrý yaptý. BBC ye verdiði bir demeçte UNMÝK Þefi Ruecker, Belgrat ýn Kosovalý Sýrplarýn seçimlere katýlýp oylarýný kullanmalarýný teþvik etmesi gerektiðini, Sýrplarýn ise Kosova da hayat þartlarýnýn düzelmesi için seçimlere katýlmalarýnýn çok önemli olduðunu ileri sürdü. Koþtunica: Kosova nýn Geleceðini BM de Belirlensin Sýrbistan Baþbakaný Vojislav Koþtunica, Kosova nýn statüsünün sadece BM de belirlenebileceðini söyledi. Koþtunica, Batýlý ülkeleri, Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýk ilan etmesi için cesaretlendirmemesini istedi. Koþtunica, Brüksel de AB Dýþ Siyaset ile Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan konuþan Koþtunica, Kosova nýn statüsüne iliþkin görüþmelerde Belgrad ýn yapýcý olduðunu ileri sürdü. Ancak Sýrp Baþbakan, görüþmelerin seyri hakkýnda bir deðerlendirme yapmaktan kaçýndý. Sýrp Baþbakan Koþtunica, Birleþmiþ Milletler ve Güvenlik Konseyi, Kosova nýn statüsüne karar verecek örgüttür. Bunun dýþýndaki herþey, uluslararasý hukukun çiðnemesi manasýna gelir. dedi. Sýrbistan Cumhurbaþkaný ve Baþbakanýnýn görüþmesi sonrasýnda geldi. Belgrat, Kosovalý Sýrplarý 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimleri boykota davet etti. Bu çaðrýnýn eski yýllara oranla daha az dikkate alýnacaða benziyor. Çünkü Belgrat ýn bu çaðrýsýna raðmen 5 Sýrp partisi ile 3 vatandaþlar inisiyatifi 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimler ile ilgili seçim kuruluna kaydýný yaptýrarak, aday listelerini de teslim etmesi ile bir bakýma bu yýlki seçimlerde biz de varýz dedi. Bu partilerin dýþýnda Kosova da faaliyet gösteren bazý diðer Sýrp partileri ise Belgrat ýn çaðrýsýna kulak vererek seçime katýlmayacaðýný duyurdu. Bu yönde bir açýklama Momçilo Traykoviç ten geldi. Traykoviç, diðer seçimlerde olduðu gibi bu seçimlerde de Belgrat eksenli hareket etmeye devam edeceklerini duyurarak, bir bakýma sözü Belgrat ýn istemediði hiçbir þeyi kabul etmeyeceðiz anlamýna getirdi. Bu açýklamaya karþý bir açýklama Kosova Listesi Baþkaný Oliver Ývanoviç ten geldi. Ývanoviç, Sýrbistan tarafýndan yapýlan boykot çaðrýsýný eleþtirerek, bu çaðrýnýn Kosova nýn parçalanmasýndan baþka hiçbir þeye hizmet etmeyeceðine dikkat çekti. Ývanoviç, bu çaðrýnýn Kosovalý Sýrplarý Kosova dan ayrýlmak için bavullarýný hazýrlamaya davet olarak algýladýðýnýn altýný çizdi. Bir bakýma Kosovalý diðer toplumlardan boykotlar yüzünden ayrýlmýþ olan Kosovalý Sýrplar, seçimlerle ilgili de aralarýnda parçalanmýþ bir görüntü sergiliyor. Bilindiði üzere sekiz yýldan beri Kosovalý Sýrplar, Kosova kurum çalýþmalarýný protesto ederek, Kosova içinde ayrý bir devlet gibi hareket ederek, yoðun olarak yaþadýklarý bölgelerde Sýrbistan ýn mevzuat ve yasalarýný kullanmayý tercih etmektedir. Baþka bir deyiþle Kosova da Sýrplar, Sýrbistan müfredatý ile eðitim görüyor, eðitimcilerin maaþlarý Belgrat tarafýndan saðlanýyor, yargýlamalar Sýrbistan yasalarýna göre yapýlýyor, arabalarýn plakalarý Sýrbistan dan alýnýyor. Bütün bu örneklerden de görüleceði üzere Kosovalý Sýrplar, devlet içinde alternatif paralel organlar kurarak Kosova kurum ve kuruluþlarýný protesto etmek için çaba harcamaktadýr. Batý ve Kosovalý liderlerin bütün çaðrý ve baskýlarýna raðmen bu protestolarýný sonlandýrmaya yanaþmayan Kosovalý Sýrplar, bir bakýma kendilerini Kosova dan soyutlamak için yapmamasý gereken her þeyin altýna imza atmaya devam etmektedir. Seçimler ile ilgili partiler arasýnda fikir ayrýlýklarýnýn varlýðýna hafta boyunca yapýlan açýklamalar ile þahit olduk. Ama bunlarýn yanýnda asýl önemli olan Kosova da yaþayan Sýrp seçmenlerin tutumu önem kazanmýþ bulunuyor. Bakalým Sýrp seçmen sýrtýný Sýrbistan a mý yoksa baðýmsýzlýða doðru ilerleyen Kosova ya mý yaslayacak? BM, Kosova nýn bölünmesine karþý Birleþmiþ Milletler, nihai statüsü konusunda tartýþmalar devam eden Kosova nýn bölünmesini kabul etmeyeceklerini bir kez daha duyurdu. Birleþmiþ Milletler Kosova Misyonu (UNMÝK) Þefi Yardýmcýsý Steven Shook, 1999 yýlýndan bu yana Birleþmiþ Milletler tarafýndan yönetilen Kosova nýn statüsü konusunda BM Güvenlik Konseyi nin en kýsa zamanda bir çözüm bulacaðýný söyledi. BM nin Kosova çözümü daha önce Güvenlik Konseyi nin daimi üyesi Rusya ya takýlmýþtý. Rusya, Sýrbistan ýn kabul etmeyeceði hiçbir tasarýnýn BM Güvenlik Konseyi nden geçmesine izin vermeyeceklerini net bir biçimde açýklamýþtý. Shook, BM Güvenlik Konseyi nde yeniden sorun çýkarsa çözümün baþka türlü bulunacaðýnýn ifade ederken, ABD nin Kosova statüsü konusunda ne ileride ne yapacaðý sorusuna ise yanýt vermekten kaçýndý. Daha önce ortaya atýlan ancak son dönemde yine alevlenen Kosova nýn bölünmesi söylentilerine de deðinen Shook, Kosova statüsü üzerinde Temas Grubu 16 ay önce çalýþmaya baþladýðýnda Kosova nýn bölünmesine izin verilmeyeceðini kararlaþtýrmýþtý dedi. UNMIK yetkilisi, bölünme konusundaki söylentileri çok ciddiyetsiz olarak nitelendirdi. Shook, Kosova ve bölge için bölünmenin ne anlama geldiðini bilmeyen insanlarýn görüþme masasýndan uzaklaþtýrýlmasýnýn gerekir dedi. Kosova nýn, Sýrplarýn yaþadýðý Mitroviça nýn Kuzeyinden itibaren bölünmesi teklif edilmiþti. Bazý uzmanlar, Sýrplarýn yaþadýðý Kuzey Kosova nýn Sýrbistan a verilmesini, Güney Kosova nýn ise baðýmsýzlýða gitmesini teklif etmiþti. Öneriye karþý çýkan Birleþmiþ Milletler, Kosova da çözüm ne olursa olsun bunun Kosova bölünmeden gerçekleþeceðini vurguluyor.

6 EUREKA. Dünyanýn hiçbir yerinde uygulanmayan seçimler ilk defa sizde uygulanacak. Katýlýn, katýlmazsanýz piþman olacaksýnýz. Bu deneyin sizde uygulanacaðý için mutlu olmalýsýnýz. Seçiniz, en iyileri seçiniz. Kaderiniz sizin elinde. Þimdiye dek sizin istemediðiniz adaylarý seçmeye zorladýlar, þimdiden sonra ise önerilen, listelerde bulunan adaylar arasýndan istediðini seçebileceksiniz. Gelin, artýk adaylar hem daha çok hem de en iyilerini seçmek sizin elinizde. Kosova da bu yýl 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimler açýk listeler ile yapýlacak. Ama seçimlerin statü yüzünden gelecek yýla da ertelenebilme ihtimali var. Bizde uygulanacak olan bu yeni seçim sisteminin dünyanýn herhangi baþka bir yerinde uygulanýp uygulanmadýðýný merak ediyorum. Bu seçimlere katýlmak isteyenlerin en az ortaokulu mezun olmasýnýn yanýnda saðlýklý da olmasý gerekiyor. Sinir hastalarý ile sabýrsýzlar oyunu kullanmaya gitmeden önce apaurin içmeleri gerekecek. Çünkü üç listeden aday seçmek biraz zor olacak. Gözlüklerini evde unutan ihtiyar bir nine üç seçmen listesi ile nasýl baþa çýkacak diye sorarsanýz nasýl bir cevap vereceðimi bilmiyorum. Yanýna seçim hakký olmayan bir torununu alarak da oyunu kullanamaz. Çünkü bu seçim yasalarýna aykýrý bir davranýþý teþkil etmektedir. Son çare olarak seçimlerde çalýþacak olan görevlilerden yardým isteyebilecek olan ninemize görevli, yardýmý bir fýrsat olarak bilip ninenin kulaðýna bazý önerilerde de bulunabilir. Kosova yerel ve uluslararasý yetkililer hazýrladýklarý seçim pastasýný seçmenlere sunmuþ bulunuyorlar. Seçmen pastanýn tadýna 17 Kasýmda bakacak. Uluslararasý toplum bu yeni pastasýný ilk defa bizler PASTANIN TADI VAR MI? Kosovalýlara sunmuþ olacak. Geçen seçimlere oranla bu yýlki seçim pastasý farklý tatlar içeriyor. Pastanýn geçen seçimlere oranla en büyük yeniliðini açýk listeler oluþturuyor. Pastaya atýlacak tüm malzeme uluslararasý toplum tarafýndan belirlendi. Pastanýn son katýnýn þekli de belirlendi. Þekeri, unu, cevizi, balý her þeyi hazýr. Sadece pastayý biz seçmenlerin denemesi kaldý. Bizlerin pasta ile ilgili fikri alýnmayarak, bize onu tatma onuru verildi. Aday menüsü eskiye nazaran çok daha zengin. Her yerden, her mevkiden, sosyal gruptan adaylar önümüze serilmiþ durumda. Seçmenler, seçim menüsünün kabarýk olmasýndan epey zorlanacaklarý bir gerçek. LDK, PDK, AAK, AKR ve LDD Belediye Baþkanlarý ve Kosova Meclis adaylarý listeleri 632 adaydan oluþuyor. Seçmenin seçmek istediði adayý bulmasý epey zaman alacak. Burda diðer parti aday listeleri yok. Kosova Meclisi aday listeleri en az üç sayfadan oluþacak. Belediye meclis aday listeleri de en az üç sayfa oluþacak. Belediye baþkanlarýnýn da isimlerinin bulunduðu sayfayý kattýðýmýz zaman seçmenin seçim günü önüne yedi sayfalýk bir liste verilmiþ olacak. Bu da bir seçmen için çok zor bir þey. Her bir seçmen aldýðý listeleri bir defa gözden geçirmesi gerekiyor. Bunu yaptýðý zaman da epeyce zaman harcayacaðý bir gerçek. Bir profesyonel spiker bir sayfayý en iyi ihtimalle 2-3 dakikada okurken, bir ihtiyar dede veya bir ninenin bunu ne kadar bir zaman içinde yapacaðýnýn sonucunu size býrakýyorum. Seçmenlerin seçimlerde 10 adaya oy verme hakký bulunmaktadýr. Eski seçim sisteminde bir adaydan fazla çevrelenmesi durumunda o oy geçersiz sayýlýrdý. Ama bu yeni seçim sitemi uyarýnca bir yenilik ortaya atýldý. Seçimler 2007 G ü n c e l 6 Fevzi Karamuço Eðer seçim listesinde bulunan on adaydan birini fazla çevrelerse o zaman oy iptal edilmeyecek. Aksine eski kapalý sistemlerden kalan ilk on oylar sayýlacak. Yani bir bakýma eski tas, eski hamam misali. Kosovalýlara seçimlerde dadýlýk yapan AGÝT sekiz yýl sonra yeni bir seçim oyunu hazýrladý. Açýk listeler. Her þey ayný ama paketleme farklý. Seçimlerde yine eski seçimlerin izlerinin varlýðý gözlerden kaçmamaktadýr. Yeni sitem ile seçimlerde halkýn istediði adaylarý seçme olanaðý verilirken, kapalý sistemden izler taþýmaktadýr. Ondan fazla listede çevrelenmiþ adaylardan ilk on aday seçilmiþ olacak. Açýk listeler yine kapalý listeler gibi olacak. Listede yer alan ilk on adaya meclis yolu açýlacak. Yine partilerin ilk on adayý arasýnda ad yapmýþ adaylarý yer alacak. Parti baþkanýnýn desteklemediði adaylar tekrar dýþlanacak. 17 Kasýmda yapýlacak merkezi ve yerel seçimlerin ortaya atacaðý sorunlarý gidermek için seçim merkezlerinin sayýsýný çoðaltmak yada bir seçim bölgesinde seçmen sayýsýný azaltmak gerekiyor. Seçim merkezlerin sayýsý 600 daha fazla artýrýldý. Önceleri bir seçim merkezinde 1200 kiþi oy kullanýrken bu sayý 720 ye düþürüldü. Açýk listeli seçimleri batý demokrasisi fýrýnlarýnda piþirilmiþ Kosova halkýna sunulmuþ bir yeniliktir. Bu yenilik, statüsü belli olmayan iþsizlikle boðuþan, ekonomi ve sosyal sorunlarla karþýlaþan Kosova da uygulanacak. Ekonomisi çökmüþ, sekiz yýl ekonomik yatýrýmýn yapýlmadýðý bir toplumda halkýn sorunlarýný çözecek aday veya adaylar bulmak çok zordur. Ama denemekten bir þey olmaz. Deneyelim. Gelecek her yeni þeyin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. 17 Kasýmda önümüze sunulacak olan pastanýn tadýný þimdiden merak ettiðimi itiraf etmek istiyorum. Ya siz? Karaciç in yakalanmasýný ABD ve Rusya engelledi Eski Yugoslavya da iþlenen savaþ suçlarýna bakmak için kurulan uluslararasý mahkemenin eski sözcüsü Florence Hartmann, savaþ suçlusu olarak aranan Bosnalý Sýrplarýn eski lideri Radovan Karaciç in yakalanmasýný Rusya ve ABD nin engellediðini ileri sürdü. Bayan Hartmann piyasaya yeni çýkan Barýþ ve Cezalandýrma adlý kitabýnda, ABD, Ingiltere ve Almanya nýn da zamanýn Fransa Cumhurbaþkaný Jacques Chirac ý Karaciç in yakalanmasý konusunun peþini býrakmaya ikna ettiðini iddia etti. Florence Hartmann ýn kitabýna göre, zamanýn ABD Baþkaný Bill Clinton, Ingiltere Baþbakaný Tony Blair ve Almanya Baþbakaný Helmut Kohl ile Fransa Cumhurbaþkaný Jacques Chirac, 1997 Mayýsýnda Paris te Elysee Sarayý nýn bahçesinde bir araya geldiler. Chirac ýn iki Fransýz pilotun uçaklarý Sýrplarca düþürülüp esir alýnmalarýnýn intikamýný almak istediðini belirten Hartmann, Clinton ýn, Karaciç i yakalama operasyonunun Ruslara haber vermeden yapýlamayacaðýný söylediðini yazdý. Kitaba göre, toplantýda Chirac ýn operasyon isteðine, Moskova nýn Karaciç in yakalanmasýna kesinlikle karþý olduðu ve operasyonu kendisine derhal haber vereceði gerekçesiyle karþý çýkýldý. Clinton ýsrar etti, Blair de onu destekledi. Chirac sonunda iþin peþini býraktý. Savaþ sýrasýnda Bosnalý Sýrplarýn lideri olan Karaciç 11 yýldýr kaçak durumda. Hartmann ýn kitabýnda ayrýca Chirac ýn mahkeme savcýsý Carla del Ponte ye, Karaciç Rusya nýn karþý çýkmasý nedeniyle yakalanmadý dediði belirtildi. Kitaba göre, Chirac, Boris Yeltsin bana Karaciç in (eski Yugoslavya Cumhurbaþkaný Slobadan) Miloþeviç hakkýnda çok þey bildiðini, eðer gerekirse onu Bosna dan çýkarmak için bir uçak gönderebileceðini, ama Karaciç in yakalanmasýna asla izin vermeyeceðini söyledi dedi. Bosna-Hersek Kasým 1997 de NATO nun gözetiminde savaþ sonrasý ilk seçimlerini yapmaya hazýrlanýrken, Karaciç beladan uzak tutulmak için bir Rus uçaðý ile birkaç ay kalacaðý Beyaz Rusya ya kaçýrýlmýþtý. Herkes birbirini suçluyor Kitapta batýlý liderlerin Karaciç in yakalanmamasýndan dolayý birbirlerini suçladýðý anlatýlýyor de Chirac, del Ponte ye, ABD nin Karaciç in Bosna da tutuklanmasýný engellediðini, bunun da ABD ile Karaciç arasýnda, Karaciç i yakalamamak için gizli bir anlaþma olduðu inancýný kuvvetlendirdiðini söyledi. Ancak eski Nato Komutaný Wesley Clark, del Ponte ye iki Fransýz pilotu kurtarma karþýlýðýnda Karaciç ve savaþ zamanýndaki Bosnalý Sýrplarýn komutaný Ratko Mladiç in yakalanmamasý için gizli anlaþma yapanýn Fransa olduðunu belirtti. Yine kitaba göre, 2004 yýlýnda del Ponte Karaciç in Bosna da yakalanmak üzere olduðunu ve Sýrbistan ýn Fransa dan Karaciç in Lahey e transferinin hazýrlýklarýný yapmasýný istediðini öðrendi. Amerikan yetkililerinin bunun üzerine operasyonu durdurmalarý için Sýrplara müdahale ettiði, bilginin Bosna daki NATO güçlerinin komutanýna iletildiði, birkaç saat sonra Karaciç in bulunduðu bölgenin üzerinde bir helikopterin uçtuðu ve böylece Karaciç in uyarýldýðý ileri sürüldü. Mahkeme savcýsý del Ponte, Mladiç in Sýrbistan da saklandýðýný, Karaciç in ise Bosna ya da Karadað da olabileceðini, ama uzun süredir tamamen gözden kaybolduðunu söylüyor. Bu kadar adaydan en iyisini seçmek kolay mı. İnşallah Allah yüzümüze bakar Sýrbistan Karadziç in oðlunu sýnýr dýþý etti Sýrbistan ýn BM savaþ suçlarý mahkemesiyle iliþkilerden sorumlu ulusal konsey baþkaný Rasim Ljajiç, Sýrp Cumhuriyeti nin savaþ zamaný lideri Radovan Karadziç in oðlu Saþa Karadziç in bir yýl süreyle Sýrbistan a girmekten men edildiðini ve 375 avroluk para cezasý ödemeye mahkum edildiðini söyledi. Saþa Karadziç Cuma günü sorguya alýnmýþtý. Sorguda polis, oðul Karadziç in kendisini Sýrp vatandaþý gösteren sahte belgeler kullandýðýný ortaya çýkardý.

7 7 G ü n c e l / K ü l t ü r Türkiyeli Ressam Bahadýr Gökay ýn Priþtine Sergisinden Ýzlenimler Þiir sessizliðindeki resimler (Ya Da Sessizliðin Rengi) Zeynel BEKSAÇ Bir Ramazan akþamüstü ( , Pazar) ressam arkadaþým Sami Ahmeti ile Priþtine ye yol aldýk. Saat da Kosova Kültür Bakanlýðý Galerisi nde bir resim sergisinin açýlýþý vardý. Sergide Türkiyeli konuk ressam Bahadýr Gökay ýn eserleri sergileniyordu. Priþtine ye vardýðýmýzda sokaklar nerdeyse dilsizdi. Ramazan insanlarý evlerine kapatmýþtý. Yollarda çok az insan vardý. Galeriye vardýðýmýzda ressam arkadaþýmýz Agron Bytyqi ve Yakovalý ressam Alban Meka ile görüþtük. Meka, bu yýl eserlerini ressam Bahadýr Gökay ýn yönettiði Ýstanbul daki Erenus sanat galerisinde sergilemiþ. Orada gördüðü ilgiyi ballandýra ballandýra anlatýyor. Bahadýr a da ancak bu kadar yapabildim, diye vurguluyor. Bahadýr la Ýtalya da uluslararasý bir bienalde tanýþtýklarýný ve Bahadýr ýn teklifi üzere Ýstanbul da eserlerini sergileyebildiðini, bundan da büyük mutluluk duyduðunu ifade ediyor. Önce sokak sessizliði içimizde bir burukluk yaþatmýþtý. Açýlýþa katýlan olacak mý, diye. Neyse ki, düþündüðümüz gibi olmadý. Açýlýþa kabarýk sayýda ressam, resim sever katýldý. Bu da hepimizi mutlu etti. Açýlýþta bir dost ülkenin, kardeþ ülkenin ressamý aramýzda, diye vurgulanýyordu ve Bahadýr Gökay ýn yaþamöyküsü ve sanat anlayýþý özlü bir þekilde katýlýmcýlara tanýtýlýyordu. Ardýndan konuk ressam da Kosova da resimlerini sergilemekten, Kosovalý ressamlarla iliþki kurmaktan son derece mutlu olduðunu, bu ilgi ardýndan karþýlýklý sanat ve kültür alýþveriþinin giderek boyutlanacaðýna dikkati çekiyordu. Þiir sessizliðindeki resimler ya da, Sessizliðin Rengi adlý sergisi için ressam Gökay þöyle bir açýklamada bulunuyor: Bu resimler, deðiþen dünyaya bir atýf olarak yapýldý. Geliþen teknolojik yokluðun içinde var olduðumuz doðayý ve dünyayý hatýrlatmak istedim. Mavi renk, benim vazgeçemediðim ve son derece yoðun olarak kullandýðým bir renk. Mavi renk, bence sonsuzluðun ve özgürlüðün simgesi Evet, böyle diyor ressam Bahadýr Gökay. Peki, Bahadýr Gökay kimdir? 1955 de Ýstanbul doðumlu olan Bahadýr Gökay 1982 yýlýnda Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Tasarým Bölümünden mezun olmuþ. Öðrenimi sýrasýnda çeþitli reklam ajanslarýnda Art Director lük yapmýþ.1984 de kendi firmasýný kurarak, birçok markanýn Creative Director lüðünü üstlenmiþ. Uðraþý alanýnda katýldýðý çok sayýdaki yarýþmalarda çeþitli ödül ve mansiyon sahibi olmuþ. Ressamýn renkleri çok temiz kullanmasý kuvvetli figür ve desen kaygýsý yapýtlarýnda ön plana çýkmaktadýr. Fotoðraf ve Resim çalýþmalarýný uzun yýllardýr Ýstanbul Dragos daki kendi atölyesinde devam ediyor. Bir yandan da yönettiði Erenus Sanat Galerisinde Temel Sanat ve Resim dersleri veriyor. Bahadýr Gökay, bir de galeri yönetiyor. Erenus adýndaki bu galerinin amacý ve konumunu þöyle açýklýyor: ERENUS SANAT GALERÝSÝ; Sanata, Sanatçýya ve Sanatsevere saygý, destek Türk Polisinden yoksullara Ramazan yardýmý Kosova da 1999 yýlýndan bu yana Birleþmiþ Milletler (BM) Polis Gücü bünyesinde görev yapan Türk polisi, asayiþi korumanýn yanýnda sosyal faaliyetleriyle de halkýn yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kosova da sorumlu ve disiplinli çalýþmalarýnýn yaný sýra sosyal faaliyetleri çerçevesinde insani yardýmlarýyla da takdir kazanan Türk Polisi, Ramazan ayý vesilesiyle Türklerin de yoðun olarak yaþadýðý Kosova nýn kuzeyindeki Výçýtýrýn þehrinde ihtiyaç sahiplerine yardým paketleri daðýttý. Kosova halkýnýn yanýnda olmayý sürdüren Türk Polisi, kendi aralarýnda topladýklarý para ile etnik ayýrým yapmadan Výçýtýrýn da 35 yoksul ailenin yüzünü güldürdü. Yardým paketlerinin daðýtýmý Výçýtýrýn Çeþme Kültür Ve Yardýmlaþma Derneði nin binasýnda yapýldý. Temel gýda ürünlerinden oluþan paketleri kendi elleriyle ihtiyaç sahiplerine veren Türk polisi, yaþlýlarýn ellerinden öperek, Ramazanlarýný kutladý. Türk Polis kontenjanýnda görevli emniyet müdürü Orhan Çerçi, Kosova da bulunmaktan ve bu aný paylaþmaktan çok mutlu olduðunu belirtti. Meslektaþlarýnýn da ayný duygularý paylaþtýðýný söyleyen Emniyet Müdürü Orhan Çerçi, Biz fakir olan bu halký desteklemek, onlarla beraber olmak, Ramazan da onlara gýda yardýmý vermekten çok mutluyuz. Ýnþallah gelecek dönemlerde de bu yardýmlarýmýz devam edecektir.asýl amacýmýz bu halka yardým elini uzatmaktýr ifadesini kullandý.herkesin Ramazanýný kutlayan ihtiyaç sahiplerinden Fikriye Tunuslu, ve hizmet anlayýþýyla kurulmuþtur.amacý, globalleþen dünyada Çaðdaþ Türk kültür ve sanatýný sergileyerek yüceltmenin yaný sýra, Çaðdaþ Türk sanatçýlarýný ve sanatseverlerini diðer ülkelerin sanat ve sanatçýlarýyla buluþturarak uluslararasý sanat platformlarýndaki geliþmeler konusunda bilgilendirmek ve böylelikle eðitim, birikim, yaratýcýlýk ve emeðin özenle deðerlendirildiði bir ortam yaratmaktýr. Amacýmýza yönelik çalýþmalarýmýz; seçkin sanatçýlara bireysel ve karma sergiler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdýþýnda sanat fuarlarý gerçekleþtirmek ve bu fuarlara katýlmak, sanatçýlarýmýzýn yurtdýþýnda tanýtýmýný yaparak onlara uluslararasý kimlik kazandýrmak, yabancý sanatçýlar için sýra dýþý etkinlikler yaratmak ve böylece ülke tanýtýmýna da katkýda bulunmak, sanatçýlarýmýzýn yapýtlarýný ve sanatsal kimliklerini internet ortamýna taþýyarak çalýþmalarýný her anlamda deðerlendirebilmelerini saðlamaktýr. Yüreðine saðlýk Bahadýr Gökay. Bu karmaþýk, çýkara endeksli günümüzde, sanatý tercih etmek, sanata hizmet sunmak bir erdem iþi. Bu da yürek ister... Kosova ya, aramýza hoþ geldin Bahadýr Gökay. Hep öyle sevecen, güleç yüz kal. Sanatta kal. Sanatýn engin ufuklarýnda sessizliðin rengini bulmaya, þiirsel sessizliðindeki resimlere imza atmaya devam et. Dünya huzura, dürüstlüðe aç. Bu dingin eserlerle azgýn dünyayý karýnca kararýnca dizginle. Dünyanýn yorgun düþmüþ, stresten bunalmýþ insanlarýna biraz olsun dinlence sun renklerinle Erenus Galeriyle ilgili ayrýntýlý bilgiye týklayarak ulaþabilirsiniz. Ressam Bahadýr Gökay la ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler de týklayarak istedikleri bilgiye sahip olabilirler. Kiþisel Sergileri Bilkent Dam Art Gallery - Ankara - Türkiye Bilkent Dam Art Gallery - Ankara - Türkiye Küyad Art Gallery - Ýstanbul - Türkiye Myrina Art Gallery - Ýstanbul - Türkiye Küyad Art Gallery - Ýstanbul - Türkiye Myrina Art Gallery - Ýstanbul Türkiye Omma Center of Contemporary Art Chania Yunanistan Kosova Kültür Bakanlýðý Galerisi- Priþtine-Kosova Karma Sergiler 2005 Art Forum Plastic Art Fair - Ankara - Türkiye Biennale Internazionale dell Arte Contemporanea Florence Biennale Ýtalya Erenus Art Gallery - Ýstanbul - Türkiye The Magic Paths of Art - Ferrara- Ýtalya Moderna 07 Mar del Plata - Arjantin Art Bosphorus Istanbul Türkiye 2007 Biennale Culture De Nittis Trani Ýtalya 2007 Real Monte Di Pietta Barletta Ýtalya th International Art Festival Chania - Yunanistan Türk polisine teþekkür ederek, Ramazan da yardým almaktan dolayý son derece sevindiklerini belirtti.yabancý yardým kuruluþlarýnýn yardým vermediklerini belirten Výçýtýrýnlý ev hanýmý Fikriye Tunuslu (60), Türk askeri ve Türk polisinden baþka hiç kimse yardým vermiyor þeklinde konuþarak, Yaþasýn Türkiye söylemini dile getirdi. Üzeyir Bölükemin de Türk polisinin daima yardýmda bulunduklarýný belirtirken, dört çocuklu Zümriye Bunyaku yardýma koþan Türk polisine teþekkürlerini sundu.yardým paketlerinin daðýtýmýnda yardýmcý olan Výçýtýrýn Çeþme Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Agim Müftü, Ramazan vesilesiyle Türk Polisinin yardýmlarýný çok anlamlý bulduklarýný, yaþanmakta olan zor durumda yoksul ailelere erzak paketlerinin daðýtýlmasý nedeniyle gurur duyduklarýný vurguladý. Dernek baþkaný Agim Müftü yardýmlardan dolayý Türk polisi ve Türk halkýna teþekkürlerini iletti.kosova nýn çeþitli þehirlerinde görev yapan 150 amirden oluþan Türk Polis Kontenjaný, Ramazana ayý boyunca ihtiyaç sahiplerine kendi imkanlarý çerçevesinde 200 yardým paketi daðýtacak.

8 DOÐRU YOL Türk Kültür Sanat Derneðinin Türkiye Turnuvasý Büyük Baþarýyla Geçti 56 YILLIK HAYAL GERÇEKLEÞTÝ Doðru Yol Derneðinin Ýstanbul ve Sapanca Türk Sanat Müziði Konseri S a n a t 8 - Sakarya-Sapanca: Ýki büyük Türk Sanat Müziði Halk Konseri - Ýstanbul: Müzikli ve yemekli Boðaziçi Gemi Gezisi ve Rumeli Þarkýlarý Halk Konseri - Doðru Yol Derneði Türk Sanat Müziði Kolu sanatçýlarý konserlerde göstermiþ olduklarý büyük performanslarýyla büyük alkýþ ve takdir kazandýlar. Raif VIRMİÇA Sakarya Valiliði- Sapanca Kaymakamlýðý ve Sapanca Belediyesi çaðýrýsý üzere 5-8 Eylül 2007 tarihlerinde Ýrfan Þekerci baþkanlýðýnda Prizren Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneðinin Türk Sanat Müziði kolunun en mümtaz sanatçýlarýndan oluþan 12 kiþilik bir gurup Sapanca da düzenlenen 7. Uluslararasý Sapanca Þiir Akþamlarýna kol baþkaný Nevzat Þundo nun teveccühünde özel hazýrlanmýþ bir sanat müziði programla katýldý. Türk Sanat Müziði Kolu üyeleri Ýstanbul Atatürk Hava Limanýndan özel resmi araçla Sapanca ya akabinde de Sapanca dan 5 km uzaklýkta bu yörenin en güzel mesire yerlerinden Yayla Alabalýk dinleme tesislerine ve orada bulunan çok lüks otele yerleþtiler. Sapanca da düzenlenen uluslararasý þiir akþamlarý programý muhtevasýnda diðerleri arasýnda, Kosova Edebiyatý paneli ve Kosova Türk Sanat Müziði gecesi de düzenlendi. Kosova edebiyatý tanýtýmýnda: þairlerimizden Esin Muzbeg, Raif Kýrkul, Altay Suroy, Mürteza Büþra, Nuhi Mazrek ve Sedat Kuçi yorumlarýyla katýldýlar ve final gecede kendi þiirlerini de okudular. Kosova Türk Sanat Müziði gecesinde Doðru Yol TKSD derneðinin Türk Sanat Müziði konseri düzenlendi. Dört bölümden oluþan konser programý muhtevasýnda: Hicaz fasýllý, Segâh fasýllý, Arnavutça ve Boþnakça þarký ve türküler ve son bölümde de Prizren türküleri büyük bir baþarýyla ve alkýþlarla halka sunuldu. Orkestra da Doðru Yol derneðinin en seçkin ve en deneyimli sanatçýlarý bulunmaktaydý: Baþakim Çabrat solist, Ýrfan Þekerci solist, Nevzat Þundo solist-ut kol baþkaný, Raif Výrmiça kanun, Agim Fiþar solist, Sami Koka klarnet, Daþni Veþal keman, Fikret Menekþe akordeon, Fikret Refeya elektrosaz-solist, Ali Babayunus org, Tahir Luma Basgitar ve Ýbrahim Etek ritimler. Büyük ilgi içinde izlenen ve büyük alkýþlarla süren konserden sonra bütün üyelere özel onurluk ve ergilikler sunularak dernek ve belediye çapýnda her iki tarafa hediyeler ve ergilikler de verilmiþtir. Türk Sanat Müziði konseri öncesi Kosova dan konuk olarak gelen Arnavut sanatçýsý Sayýn Sedat Kuçi de bu orkestra eþliðinde Arnavutça þarký ve türkülerinden oluþan baþarýlý bir mini konser de sunmuþtur. Ertesi gün yapýlan gezi itibarýyla bu yörelerden geçen Ýpek Yolu üzerinde mevcut olan bütün Osmanlý ve diðer eserler ziyaret edilerek sonunda çok eski bir turistik yeri olarak bilinen Taraklý kasabasý da ziyaret edildi. Burada bütün misafirlere bu yörede özel yapýlan gözleme ve tatlýlarýndan ikram yapýldý, akabinde Sapanca kaymakamý tarafýndan bütün konuklara özel öðlen yemeði verildi. Sapanca gölü yanýnda-açýkhavada düzenlenen 7. Uluslararasý Sapanca þiir akþamlarýnýn final gecesinde þiirlerin okunmasýndan önce burada bulunan konuklara ve Sapanca halkýna Doðru Yol Derneði Türk Sanat Müziði kolunun 30 dakikalýk özel Konseri sunulmuþtur. Büyük bir ustalýkla sunulan konserin çok baþarýlý olduðu, konser esnasýnda alýnan alkýþlardan ve konser sonrasýndaki iltifatlardan belli olmaktaydý. Ertesi gün Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma Derneði daveti üzere Doðru Yol Derneði Türk Sanat Müziði üyeleri özel araçla Ýstanbul a gidip bu derneðin iki günlük konuðu oldular. Ýstanbul da Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Asbaþkaný Sayýn Bülent Fidan tarafýndan karþýlanan dernek üyeleri ilkin Boðaz içinde onlar için özel tasarlanmýþ 5 saatlik müzikli ve yemekli bir gemi gezisinde bulundular. Gezi esnasýnda Doðru Yol Derneði sanatçýlarý gemide bulunan hemþerilerine yapmýþ olduklarý müzik ve okumuþ olduklarý Rumeli ve Prizren türküleriyle çok güzel anlar yaþattýlar, sonunda da Prizren oyunlarý oynandý. Akabinde Laleli de bulunan Büyük Keban oteline yerleþen üyeler kýsa bir aradan sonra özel araçla otelden alýnarak Rumeli Þarkýlarý adý altýnda düzenlenmekte olan konser için Bakýrköy Belediye Tiyatrolarý Yunus Emre Kültür Merkezine getirildiler. Buraya gelen sanatçýlar giriþte Prizren den göç etmiþ çok sayýda hemþerileri tarafýndan karþýlanmýþtýr ve bu karþýlaþmada hasret dolu anlar yaþanmýþtýr. Konser öncesi Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Sayýn NEZÝH LÝMAN, yapmýþ olduðu konuþmasýnda derneðin 40. kuruluþ yýldönümü faaliyetlerine deðinerek özetle þunlarý vurguladý: Derneðimizin 40. Kuruluþ yýlý kutlama programýný ilk etkinliðinde, Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði sanatçýlarýný Türkiye de misafir etmek ve dinlemekten mutlu olduklarýný beyan etti. 40. Yýl kutlamalarýnýn yýl içerisinde muhtelif faaliyet ve programlar ile devam edeceðini vurgulayan Liman, Ýstanbul Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma derneðini bugünlere getiren kurucularýna ve baþkanlarýna þükranlarýný sundu. Konuþmasýnýn devamýnda Liman, birlik, beraberlik ve dayanýþmanýn ehemmiyetinden de bahsederken, derneðin üstlendiði sosyal yardýmlaþma görevini yerine getirebilmesi için, yaklaþan Ramazan ayýnda yapýlacak baðýþ, zekâtlara ve yardýmlara kapýlarýnýn açýk olduðunu da vurguladý. Konuþmasýnýn sonunda baþkan Liman, Doðru Yol Derneði sanatçýlarýný da selamlayýp geldiklerinden dolayý hepsine bir daha teþekkür etti Doðru Yol Derneði Baþkaný Sayýn Ýrfan Þekerci de özetli konuþmasýnda, böyle izleyici topluðuna ve hemþerilerine, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma Derneði vasýtasý ile konser vermekten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, ileride de her iki dernek arasýnda her yönlü iþbirliðinin devam edeceðini vurguladý. Bu iliþkinin ve dostluðun ifadesi olarak da baþkan Nezih Limana bir plaket sundu. Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Nezih Liman da günün anlamýný ve teþekkürlerini sunan karþýlýklý bir plaket de Doðru Yol derneði Baþkaný Sayýn Ýrfan Þekerci ye sundu. Konuþmalardan sonra Ýstanbul Devlet Tiyatrolarý Sanatçýsý, hemþerimiz Sn. Orhan Kurtuldu nun sunumu ile baþlayan konserde, bütün sanatçýlar tek tek adlandýrýlarak sahneye davet edildi. Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen halk konseri programý muhtevasýnda Hicaz ve Segâh fasýllý yaný sýra Arnavutça ve Boþnakça þarkýlar yanýnda Rumeli ve Prizren Türküleri de büyük bir ustalýkla sunuldu. Yaklaþýk 2 saat süren konserde seyircisine güzel anlar yaþatan Türk Sanat Müziði kolu sanatçýlarý sonunda Prizren halk oyunlarýný da çalmaya baþlayýnca bütün salon ayaða kalkýp Prizren oyunlarýný oynamaya baþladýlar. Büyük alkýþlar içinde biten konser sonrasý bütün katýlýmcýlar akþam yemeðine katýldýlar akabinde de otele yerleþtiler. Ertesi gün serbest Ýstanbul gezisinde bulunan sanatçýlar, akraba dost ve turistik yerlerini gezip Ýstanbul hasretini gidermeye çalýþtýlar. Akþamleyin Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma derneðinde konuk edilen Ýstanbul tiyatro sanatçýlarýyla birlikte, Dernek Baþkaný Sayýn Nezih Liman, Asbaþkaný Bülent Fidan ve derneðin yönetim kurulu üyeleri bulundular. Büyük bir dostluk içinde geçen ziyaret esnasýnda yapýlan konuþmalarda genelde Prizren ve Prizren de kültür ve sanat, yaþamý ve etkinlilikleri dile getirilerek bu yönde mevcut olan sorunlar için çözümler aranmýþtýr. Sonunda Prizrenliler Kültür ve Yardýmlaþma Derneðinin 40. kuruluþ yýldönümü nedeniyle sunulan anma defterinde de intibalar yazýldýktan sonra Doðru Yol derneði sanatçýlarý büyük bir mutlulukla buradan ayrýldýlar. Ertesi gün dernek sanatçýlarý yine özel bir araçla Atatürk Hava Limanýna hareket ederken Þirin evlerdeki ETKÝ firmasýnýn bir satýþ yerini ziyaret ettiler. Ziyaret esnasýnda firma sahibi Murat Doðan bütün sanatçýlara küçük bir ikramda bulunarak, geldikleri ve sunduklarý konser için teþekkür etti. Hava limanýnda yapýlan iþlemlerden sonra gerçekleþen 1,10 saatlik güzel hava yolculuðundan sonra, güneþli ve sýcak Ýstanbul dan yaðmurlu Priþtine ye varan sanatçýlar durum için özel tasarlanmýþ araca binip Prizren e hareket ettiler.

9 9 B a l k a n Yunanistan da Zafer Karamanlis in Yunanistan da yapýlan genel seçimde Baþbakan Kostas Karamanlis zaferini ilan etti. PASOK lideri Yorgo Papandreu ise yenilgiyi kabul etti. Oylarýn tamamýna yakýnýnýn sayýldýðý ve Yeni Demokrasi Partisi nin yüzde 42, PASOK un ise yüzde 38 civarýnda oy topladýðý açýklandý. Buna göre, Yeni Demokrasi Partisi, parlamentodaki 300 sandalyeden 152 sini kazanmýþ oldu. Karamanlis in kendine duyulan güvene teþekkür ettiði, binlerce taraftarýnýn da Atina sokaklarýnda kutlama yaptýðý belirtiliyor. Anamuhalefet partisi PASOK Genel Baþkaný Yorgo Papandreu ise halkýn kendilerine bir dönem daha ana muhalefet görevi verdiðini ve bu karara saygýlý olduklarýný söyledi. Aþýrý sað eðilimli LAOS, Yunanistan Komünist Partisi ve Radikal Sol Ýttifak Partisi, yüzde 3 ülke barajýný aþarak Parlamentoya girmeyi baþardý. Batý Trakya Türk azýnlýðý ise Yunanistan Parlamentosu na anamuhalefet partisi PASOK tan 2 milletvekili göndermeyi baþardý. Yýllardýr antlaþmalardan doðan haklarýný alamayan Batý Trakya Müslüman Türk azýnlýðý, bu seçimlerde çýkardýðý iki milletvekiliyle Yunan Parlamentosu nda hak arama mücadelesi verecek. Yunanistan genel seçimlerinde Batý Trakya Müslüman Türk azýnlýðý, Rodop ilinde PASOK partisinden Ahmet Hacýosman ý seçti. Ýskeçe de ise Türk azýnlýk yine PASOK partisi adayý Çetin Mandacý ya kendilerini temsil hakký tanýdý. Batý Trakya da 14 Türk çeþitli partilerden milletvekili adayý olarak seçimlerde yarýþmýþtý. BH Ýlerleme Raporu olumsuz Dnevni avaz gazetesinin Avrupa Komisyonu nun (AK) BH geniþleme dairesi baþkaný Dirk Lange den edindiði bilgilere dayanarak, AK nin þu anda hazýrlamakta olduðu ve Kasým ayýnda yayýnlayacaðý BH hakkýndaki ilerleme raporunun son derece olumsuz olduðu bildirildi. Bildirildiðine göre, tasarýda belli alanlarda yalnýzca sýnýrlý ilerleme kaydedildiði belirtilecek. Olumsuz sonucu deðiþtirebilecek tek geliþme Kornati adasý yine Can Aldý Geçen ayýn sonlarýnda Kornati adasýnda çýkan orman yangýnýnda kritik derecede yaralanan bir itfaiye erinin 16 Eylül Pazar günü erken saatlerde hayatýný kaybetmesi üzerine toplam kurban sayýsý 12 ye yükseldi. Ante Juricev Mikulin adýndaki itfaiyeci 22 yaþýndaydý. Bu arada kurbanlarýn yakýnlarý Cuma günü bazý hükümet yetkililerinin Kornati tradejisiyle ilgili uygunsuz açýklamalarýna tepki gösterme kararý aldýklarýný açýkladýlar. 30 Aðustos tarihinde adada yaþanan gerçek olaylar hakkýnda daha fazla bilgi edinmekte ýsrar eden kurban yakýnlarý, Cuma günü olay hakkýnda konuþmayý reddeden Hýrvatistan Savunma Bakaný Berislav Ronceviç i de eleþtirdiler. ise polis reformu üzerinde bu ay sonuna kadar anlaþma saðlanmasý olacak. Lange gazeteye verdiði demeçte, geniþleme müdürlüðünün daha lehte bir rapor yayýnlanmasý için Eylül ayý sonuna kadar giriþilmesi gereken 27 sorundan oluþan bir listeyi BH ye iletmiþ olduðunu söyledi. Yetkili, AB nin Yüksek Temsilci Miroslav Lajcak a ve onun ülkede istenen atýlýmý gerçekleþtirebilme becerisine güçlü bir güven duyduðunu da sözlerine ekledi. Karadziç in Oðlu Sýrbistan Vatandaþý Bosnalý Sýrp savaþ zamaný lideri Radovan Karadziç in kýzý Sonya Karadziç Banja Luka merkezli Alternative TV ye (ATV) verdiði demeçte, kardeþi Sasa nýn Sýrbistan dan sýnýrdýþý edildikten sonra BH ye nasýl dönebileceði konusunda hiçbir fikri olmadýðýný söyledi. Saþa Cuma günü Sýrbistan da yapýlan bir kimlik kontrolünde gözaltýna alýnmýþtý. Polis Saþa nýn kendisini Sýrp vatandaþý gösteren sahte belgeler kullandýðýný ortaya çýkarmýþ ve kendisine ülkeyi terk etmek için üç gün süre tanýmýþtý. Sonya ATV ye verdiði demeçte, kardeþinin son sekiz yýldýr kullandýðý bir kimlikle Sýrbistan da yaþadýðý için Bosna pasaportu bulunmadýðýný söyledi. Sonya, kardeþinin Sýrbistan vatandaþý olduðuna inandýðý için Bosna vatandaþlýðýna hiç baþvuruda bulunmadýðýný belirtti. Kardeþlerin babalarý on yýldan uzun süredir kaçak hayatý yaþýyor. ERHAN TÜRBEDAR Kosova nýn statüsüne çözüm arayýþlarýnýn paralelinde, baðýmsýz Kosova nýn dünyadaki diðer sorunlu bölgelere emsal teþkil edip etmeyeceði yönündeki tartýþmalar da sürdürülüyor. Bu tartýþmayý baþlatan, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin in olduðu söylenebilir. Putin, 31 Ocak 2006 da yapmýþ olduðu bir basýn açýklamasýnda, dünyadaki dondurulmuþ sorunlarýn çözümüne yönelik evrensel ilkelerin belirlenmesi gerektiðini söyleyerek, Kosova ya baðýmsýzlýk hakký tanýnýrsa, Gürcistan daki Güney Osetya ve Abhazya, Moldova daki Transdniestr da ayný haktan niye yararlanmasýn sorusunu sordu. O tarihten bu yana ise benzer açýklamalar deðiþik Rus yetkililer tarafýndan defalarca tekrarlandý. Sovyetler Birliði nin daðýlmasý bölgede, özellikle Güney Kafkaslar da etnik çatýþmalarýn yaþanmasýna yol açtý. Bu çatýþmalarýn sonucu olarak, 1990 larýn baþlarýnda dört bölge, uluslararasý topluluk tarafýndan tanýnmayan baðýmsýzlýklarý ilan etti. Bunlar Abhazya, Güney Osetya, Karabað ve Transdniestr bölgeleridir. Her dört bölge de, Kosova nýn olasý baðýmsýzlýðýnýn, kendi baðýmsýzlýlarýna kavuþmalarý açýsýndan emsal teþkil edeceðinden ümit ediyor. Güney Osetya, Abhazya ve Trnasdniestr ýn ortak özelliði, uzun yýlardan beri Rusya dan deðiþik ekonomik yardýmlar görüyor olmalarýdýr. Bununla birlikte, bu bölgelerde yaþayanlarýn önemli bir kýsmý, Rus pasaportuna da sahiptir. Söz konusu sorunlu bölgeler içinden Güney Osetya nýn temel hedefi ise, önce uluslararasý topluluk tarafýndan baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýný saðlamak, ardýndan da Rusya Federasyonu sýnýrlarý içinde kalan Kuzey Osetya ile birleþmektir. Güney Osetya, Abhazya ve Trnasdniestr ile Kosova arasýnda çok önemli hukuki farklar vardýr. Ýlk üç bölge Sovyetler Birliði nin deðil, sadece sýnýrlarý içinde bulunduklarý ülkelerin (Gürcistan ve Moldova) özerk bölgeleri statüsündeydi. Oysa Kosova, geçmiþte sadece Sýrbistan ýn özerk bölgesi olarak kalmamýþ, daðýlan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti nin de bir özerk bölgesi statüsünde bulunmuþtur. Öte yandan, Kosova sorunu þu andaki duruma, 1999 daki NATO müdahalesinden sonra geldi. Dünyada bunun benzer örneði yoktur. Neticede, Kosova ya baðýmsýzlýk hakký tanýnýrsa, Güney Ankara Mektubu Kosova Emsal Olur mu? (1) Osetya, Abhazya ve Transdniestr da ayný haktan niye yararlanmasýn sorusu sorulurken, Kosova ile ilgili olan bu hukuki farklar gözden kaçýrýlmamalýdýr. Rusya nýn baðýmsýz Kosova emsal teþkil edecektir tezini savunmasý ve bu yoldan sorunlu bölgeleri kýþkýrtýyor olmasý, her iki yaný keskin olan býçakla oynamaya benzediði söylenebilir. Bir baþka ifadeyle, Kosova, Güney Osetya ve Abhazya gibi bölgelere emsal teþkil edecekse, Çeçenistan, Daðýstan ve belki ilerde Tataristan, Yakutistan gibi Rusya Federasyonu içindeki bölgelere de emsal teþkil edemez mi? Kosova dan kaynaklý emsal teþkil etme sürecinin Moskova nýn belirttiði þekilde iþlemeye baþlamasý durumunda, Rusya nýn kaybý, kazancýndan daha büyük olabilirdi. Türkiye de de zaman zaman Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ne (KKTC) emsal teþkil edip etmeyeceði yönünde sorular soruluyor. Yunanistan, baðýmsýz Kosova nýn KKTC ye emsal teþkil edebileceðinden endiþeleniyor. Kýbrýs Rum Kesimi bu endiþeyi daha sesli bir þekilde gündeme getiriyor. Rumlarýn bu yöndeki tutumu ise Türkleri, Kosova konusunun, Kuzey Kýbrýs ýn baðýmsýz bir ülke olmasýna yardýmcý olabileceði yönünde ümitlendiriyor. Oysa, Kafkaslar daki sorunlara olduðu gibi, baðýmsýz Kosova nýn KKTC baðýmsýzlýðýna da kapýlarý açmasý beklenemez. Ancak, Kosova statüsüne çözüm arama yöntemi, Kýbrýs taki soruna emsal teþkil edebilir. Bilindiði gibi, BM Genel Sekreteri nin Kosova Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari nin Kosova nýn statüsüne iliþkin hazýrlamýþ olduðu raporun, taraflarda referanduma sunulmasý öngörülmüyordu. Doðrudan doðruya Ahtisaari raporuna dayanarak yeni bir BM Güvenik Konseyi kararýnýn çýkarýlmasýna çalýþýlýyordu. Ancak, Ruslar ýn Güvenlik Konseyi ndeki veto hakký, böyle bir kararýn çýkmasýný engelledi. Kýbrýs sorununda Rum kesiminin uzlaþmaz tavýrlarýný sergilemeye sürdürmesi durumunda, referanduma götürülmesi öngörülmeyen, doðrudan doðruya BM Güvenlik Konseyi ne sunulmak üzere hazýrlanan Kýbrýs için yeni bir çözüm önerisi gündeme gelebilir. Söz konusu çözüm önerisinden hareketle Güvenlik Konseyi nden bir karar çýkartýlabilirse, Kýbrýs için çözüm taraflara dayatýlmýþ olacaktýr. (Sürecek)

10 Dünya Turu Afganistan da Sevinç Kýsa Sürdü Afganistan da Taliban örgütü, Karzai yönetimi ile görüþmekten vazgeçtiðini duyurdu. Taliban sözcüsü, Karzai yönetimi ile ancak Batýlý askerler Afganistan dan ayrýldýðýnda görüþme masasýna oturabileceðini açýkladý. Sözcü, bir hafta önce yaptýðý açýklamada ise Devlet Baþkaný Hamid Karzai nin görüþme önerisine olumlu cevap vermeye hazýr olduklarýný açýklamýþtý. Afgan basýnýnda çýkan iddialara göre ise Taliban ile Karzai yönetimi zaten gizlice görüþüyor. Bu arada, baþkent Kabil in doðusunda NATO askerlerine ateþ açýldý. Askerlerin hava destek talebi üzerine baþlayan bombardýmanda, biri saldýrgan 3 kiþinin öldüðü bildirildi. Otopside caný yanýnca dirildi! 33 yaþýndaki Carlos Camejo, geçirdiði trafik kazasýnda öldüðü sonucuna varan görevliler tarafýndan morga kaldýrýldý. Morg görevlileri, Camejo nun üzerinde otopsi yapmaya baþladý, ancak kanama baþlayýnca bir þeylerin ters gittiðinin farkýna vardý, çünkü öldüðünü sandýklarý Camejo gözlerini açtý. Görevliler bunun üzerine Camejo nun yüzünde açtýklarý yeri derhal dikmeye çalýþtý. Öldüðü sanýlan Camejo da yerel El Universal gazetesine yaptýðý açýklamada, Uyandým çünkü duyduðum acý dayanýlmazdý dedi. Camejo nun yas tutan eþi ise kocasýný, kimliðini teyit etmek için gittiði morgda koridorda sedye üzerinde yatar vaziyette ve hayatta buldu. Microsoft a Avrupa da Darbe Yazýlým devi Microsoft un, Avrupa Komisyonu nun yarým milyar avroluk ceza uygulamasýna karþý yaptýðý itiraz reddedildi. Merkezi Lüksemburg ta bulunan Avrupa Adalet Divaný nýn bir alt birimi olarak kabul edilen Birinci Derece Mahkemesi, Microsoft un baþvurusundaki temel argümanlarý kabul etmedi. Mahkeme, Komisyon un daha önce bu firmaya uygulamayý kararlaþtýrdýðý 497 milyon avroluk cezayý uygun buldu. Sözkonusu ceza, Microsoft firmasýna rekabeti engellediði gerekçesiyle verilmiþti. Firma yetkilileri, bundan sonraki hukuki adýmlar konusunda henüz bir karar almadýklarýný açýkladý. Darfur un Dramý Protesto Edildi Sudan ýn Darfur bölgesinde süren insani krize dikkat çekmek üzere Ýngiltere ve Fransa da dahil D ü n y a 10 Rusya Bombalarýn Babasýný Yaptý!.. Rusya, patladýðýnda ses çýkarmayan, canlýlarý buharlaþtýrarak öldüren bomba üretti. Rus bombasý ABD nin dünyanýn en güçlü bombasý dediði Bombalarýn Anasý ndan 4 kat daha güçlü. Tüm Bombalarýn Babasý adýnýn verildiði ve ABD nin Tüm Bombalarýn Anasý adýný verdiði bombadan 4 kat daha güçlü olduðunu duyurdu. Rusya Genelkurmay Baþkan General Aleksander Ruþkin de, Kanal 1 e yaptýðý açýklamada, dünyada benzeri olmayan vakum bombasýnýn Rusya da yapýldýðýný söyledi. Ruþkin, yeni bombanýn test sonuçlarýnýn bombanýn nükleer bomba etkisine sahip olduðunu gösterdiðini belirterek, ancak bu yeni bombanýn kesinlikle nükleer nitelikte olmadýðýný ve radyasyon yaymadýðýný savundu. Þu anda gördüðünüz bu bomba o kadar yeni ki, daha ismi bile verilmedi. Görüntülerde ses yok. Bombanýn patlama sesi gelmiyor. Bombayý atan uçaðýn nereden havalandýðý ve bombayý nereye attýðý hakkýnda da hiçbir bilgi yok. Bu bombanýn görüntülerini siz ilk defa görüyorsunuz. Patlama havada meydana geliyor. Bombanýn meydana getirdiði yakýcý maddeden oluþan bulutun patlamasý sonucu çok yüksek sýcaklýk oluþuyor. Bu yüksek sýcaklýðýn sonucunda çevrede bulunan tüm canlýlar buharlaþýyor. Bombanýn patlamasýndan sonra toprakta ne kimyasal ne de nükleer atýk kalýyor. Rusya Savunma Bakanlýðý, bombanýn üretiminin hiçbir uluslararasý kurala aykýrý olmadýðýný veya yeni bir silahlanma yarýþýna neden olmadýðýný açýkladý. Bundan önce, 2003 yýlýnda en güçlü vakum bombasýný ABD icat etmiþ ve adýna Tüm Bombalarýn Anasý demiþlerdi. Rusya nýn icat ettiði bu bombaya da analog olarak Tüm Bombalarýn Babasý adý verildi. Bombanýn patlayýcý maddesi, TNT den çok daha güçlü ve onun elde edilmesinde de nano-teknolojilerin büyük katkýsý oldu. Bu, Amerikalýlarýn bombasýndan 4 kat daha güçlü. Patlama merkezindeki sýcaklýk da iki kat daha fazla. Etki alanýna göre ise bombalarýn babasý, anasýndan 20 kat daha etkili. Ruþkin, bu yeni bombanýn orduya ulusal güvenliði koruma, terörist saldýrýlara karþý herhangi bir yer veya bölgede koyma gücü vereceðini sözlerine ekledi. Herkesin gözü önünde tartýþalým Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Bush a, Herkesin gözü önünde biraraya gelerek uluslararasý sorunlarý tartýþalým çaðrýsý yaptý. Ýran Cumhurbaþkaný Ahmedinejad, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu için New York a gitmeden önce, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Bush a herkesin gözü önünde görüþmeyi önerdi. Bir Ýran televizyonuna verdiði demeçte, Bush a mesaj gönderen Ahmedinejad, Birleþmiþ Milletler de oturup konuþalým. Ancak kapalý kapýlar ardýnda deðil, herkesin gözü önünde. dedi. Amacýnýn küresel sorunlarý çözmek olduðunu söyleyen Ýran Cumhurbaþkaný, görüþmede, taraflarýn farklý konularda yaklaþýmlarýný ortaya koyabileceðini söyledi. Mahmud Ahmedinejad, kimin haklý olduðuna, küresel bir referandumla karar verilebileceðini de belirtti. Beyaz Saray, Ahmedinejad ýn geçen yýl da yaptýðý bu öneriyi, ciddi olmadýðý gerekçesiyle reddetmişti. ABD Asker Çekmeyi Tartýþýyor Bush yönetimi, Irak konusundaki iç baskýlara direnemiyor. Amerikan Savunma Bakaný Robert Gates, 2008 yýlýnýn sonuna kadar Irak taki Amerikan askerlerinin sayýsýnýn 169 binden 100 bine inebileceðini söyledi. Bu arada Ýngiltere ve Gürcistan ýn da Irak taki askerlerinin büyük bölümünü çekebileceði bildiriliyor. Amerikan Savunma Bakaný Gates, düzenlediði basýn toplantýsýnda; Bizim hesabýmýz bu. Ancak savaþýn senaryosu yok. Bu nedenle asker sayýsýndaki indirim kesin deðil diye konuþtu. Gates in bu açýklamasý, Bush kabinesinden bir ismin ilk kez bu ölçekteki büyük bir geri çekilmeye telaffuz etmesi açýsýndan önem taþýyor. Kongre de Bush yönetimini eleþtiren demokratlarýn yanýsýra cumhuriyetçilerin de sayýca artmasý yönetimi zorluyor. Bush da ulusa sesleniþ konuþmasýnda, gelecek yaza kadar Irak taki asker sayýsýnýn 132 bine ineceðini ifade etmiþti. Öte yandan Irak taki Ýngiliz askeri sayýsýnýn da yarýya indirileceði belirtiliyor. Ýngiliz Daily Telegraph gazetesi, Basra daki Ýngiliz askerlerinin Kuveyt e kaydýrýlacaðýný ve Irak taki Ýngiliz askeri sayýsýnýn Aralýk ayýna kadar yarýya indirileceðini öne sürdü. Gürcistan da Irak tan çekiliyor. Gürcü Savunma Bakaný David Kezeraþvili; Irak ta görev yapan 2 bin Gürcü askerinin 2008 in Haziran ayýna kadar 300 e düþürüleceðini kaydetti. olmak üzere 30 a yakýn ülkede protesto gösterileri düzenlendi. Darfur daki insaný krize dikkat çekmek için 30 a yakýn ülkede yapýlan protesto gösterilerinde Çatýþmalar bitsin, ateþkes þimdi yazýlý pankartlar açýldý, yýllardýr süren trajediye seyirci kalýnmamasý çaðrýsý yapýldý. Londra da düzenlenen protesto gösterisinde göstericiler Ýngiliz Baþbakan ýn konutuna yürüyerek dünya liderlerinden ateþkes çaðrýsý yapmalarýný istedi. Paris te düzenlenen gösteride ise insan haklarý savunucularý, çatýþmalardan kaçarak Fransa ya gelen Sudanlý mültecilerin zor koþullardaki yaþamýna dikkat çekti. Dünyanýn en büyük insani krizinin yaþandýðý Darfur bölgesinde 4 yýldýr süren çatýþmalarda en az 200 bin kiþi öldü, 2 milyon kiþi göç etmek zorunda kaldý. Sudan hükümetiyle Darfur bölgesindeki isyancý gruplar, 27 Ekim de Libya da Birleþmiþ Milletler ve Afrika Birliðinin gözetiminde barýþ görüþmeleri yapacaklar. Barýþ görüþmelerinin ardýndan bölgede 26 bin kiþilik barýþ gücünün görevlendirilmesi bekleniyor. Fransa dan Ýran a Savaþ Uyarýsý Nükleer faaliyetleri yüzünden dikkatleri üzerine çeken Ýran a, bu kez uyarý Fransa dan geldi. Fransa Dýþiþleri Bakaný Bernard Kouchner Tahran yönetiminin yürüttüðü nükleer programla ilgili olarak En kötüsüne hazýrlýklý olmalýyýz. En kötüsü ise savaþ. dedi. Fransa Dýþiþleri Bakaný Bernard Kouchner, Ýran la nükleer programýna son vermesi konusunda yapýlan görüþmelerin sonuna kadar devam etmesi gerektiðini belirtti. Ancak Tahran yönetiminin geliþtireceði nükleer bir silahýn tüm dünya için büyük bir tehdit olacaðýný söyleyen Kouchner, Birleþmiþ Milletler in bu ülkeye daha katý ambargolar uygulamasýndan yana olduklarýný kaydetti. En kötüsüne hazýrlýklý olmalýyýz. En kötüsü ise savaþ diyen Fransýz dýþiþleri bakaný, ancak böyle bir durumun yakýnda olabileceðini düþünmediðini ifade etti. Ýran ise Fransa dan gelen uyarýya tepki vermekte gecikmedi. Ýran resmi haber ajansý ÝRNA da yer alan bir makalede, Fransa da Cumhurbaþkanlýðý Sarayý nýn yeni sahipleri Beyaz Saray dan kopya çekmeye çalýþýyor denildi. Nükleer programý kapsamýndaki uranyum zenginleþtirme çalýþmalarýna son vermesi istenen Tahran yönetimi, söz konusu nükleer programý enerji elde etmek için yürüttüðünü belirtiyor. Dünya Turu

11 11 Türkiye kısa kısa AB Süreci Takvime Baðlanýyor Türkiye nin Avrupa Birliði çerçevesinde atacaðý adýmlar, takvime baðlanýyor. Dýþiþleri Bakaný ve Baþmüzakereci Ali Babacan; Türkiye, müktesebata uyum programýný, öngörülen þekilde ve zaman diliminde gerçekleþtirecek imkan ve kabiliyete sahiptir dedi. Türkiye nin Avrupa Birliði süreci, Avrupa Birliði Genel Sekreterliði nde düzenlenen toplantýda deðerlendirildi. Dýþiþleri Bakaný ve Baþmüzakereci Ali Babacan, Türkiye nin reformlarý kararlýlýkla sürdüreceðini ve bunun için detaylý yeni bir program hazýrlanacaðýný açýkladý. Babacan, Hükümetimiz üçer aylýk dönemler halinde hazýrlanan, ilan edilen ve takip edilen bir program uygulamasýna geçecektir. Hazýrlanmakta olan yeni reform programýnýn en önemli bileþenlerinden biri AB müktesebatýna uyum programýdýr. diye konuþtu.toplantýda, 2008 in sonuna kadar, 3 er aylýk beþ dönem içinde yapýlacak çalýþmalarýn belli bir takvime baðlanmasý da ele alýndý. Erdoðan ABD ye Gidecek Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu na katýlmak üzere bu gün Amerika Birleþik Devletleri ne gidecek. Erdoðan, yakýn bir tarihte de resmi ziyaret için tekrar Amerika ya gidecek. Erdoðan bu ziyarette Baþkan Bush ile görüþecek. Baþbakan Erdoðan, Birleþmiþ Milletler in 62 inci Genel Kurulu toplantýlarý çerçevesinde, 28 Eylül de uluslararasý gündem ve Birleþmiþ Milletler konularýnda Türkiye nin görüþlerini ortaya koyan bir konuþma yapacak. Erdoðan, bu sürede bir çok devlet adamý ile ikili görüþmeler gerçekleþtirecek. Baþbakan Erdoðan, ziyaretinde, New York Borsasý nda seans açýlýþý yapacak ve onuruna verilecek akþam yemeðine katýlacak. 29 Eylül de bu ülkedeki Türk vatandaþlarý ve dernek temsilcileriyle de bir araya gelecek olan Erdoðan, ayný gün yurda dönmek üzere New York tan ayrýlacak. Baþbakan Erdoðan, yakýn bir tarihte Amerika Birleþik Devletleri ne resmi bir ziyaret gerçekleþtirecek ve Baþkan George Bush ile bir araya gelecek. T ü r k i y e Toptan ýn Anayasa Deðerlendirmesi Yeni Anayasa taslaðý ile ilgili deðerlendirmeler sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Köksal Toptan, yeni Anayasanýn, ya Anayasa yapýmcýsý yeni bir Meclis tarafýndan yapýlacaðýný ya da mevcut meclisin zaman ayýrarak bunu gerçekleþtirebileceðini söyledi. Uzlaþýnýn önemine dikkat çeken Toptan, Þu anda hangi yöntemin uygulanacaðý için bir þey söylemeyi erken buluyorum dedi. Köksal Toptan, Ortada bir taslak olduðu anlaþýlýyor. Bu taslak kamuoyunda tartýþýlacak. Daha önce yapýlan pek çok tartýþma var. Baþta Barolar Birliði ve diðer bazý siyasi partiler olmak üzere. Þimdi sýra bunlarýn hepsinin derlenip toparlanmasý ve olabildiðince bir uzlaþý bulmak suretiyle bunun hayata geçirilmesidir. Nasýl geçirilebilir? Burada iki yol var: Ya bir Anayasa yapýmcýsý yeni bir Meclis kurulur ya da mevcut TBMM zaman ayýrarak bunu gerçekleþtirebilir. diye konuþtu. Toptan, yeni Anayasa taslaðýnda Genelkurmay Baþkaný ile Meclis Baþkanýna Yüce Divan yolunun açýldýðýnýn belirtilmesi üzerine, Yüce Divan yolunun Meclis baþkanýna zaten kapalý olmadýðýný, yargýlanmasý için önünde engel bulunmadýðýný ifade etti. Meclis Baþkaný Toptan, Türkiye de dokunulmazlýðý olmayan kapýcýlar ile odacýlar kalmýþtýr. Bu bakýmdan bu tür düzenlemeyi ben alkýþlarým. dedi. 170 milyar dolarlýk servet Türkiye nin en zengin 100 ünün malvarlýðý 170 milyar dolarý geçti. Servetinin büyüklüðü milyar dolarý geçenlerin sayýsý geçen yýl 41 iken bu yýl 3 artýþla 44 oldu. Ekonomist Dergisi nin En zengin 100 Türk araþtýrmasýnýn bu yýlki sonuçlarýna göre, Türkiye nin en zengin ailelerinin malvarlýðý 170 milyar dolarý aþtý. Geçen yýl bu rakam 150 milyar dolar civarýndaydý. Ekonomist in dört yýldýr gerçekleþtirdiði En Zengin 100 Türk listesine bu yýl dört yeni aile eklendi. Sýralamada da belirgin deðiþiklikler oldu. Türkiye nin en zenginlerinin servetlerinin bu yýl geçen yýla göre yüzde arasýnda arttýðý tahmin ediliyor. Önemli iniþ ve çýkýþlarýn gözlendiði listede zirve yine Koç Ailesi nin. 8 milyar dolarýn üzerinde serveti olan ikinci aile ise Sabancý Ailesi. Koç Ailesi nin borsadaki þirketlerinin kendilerine ait hisselerinin tutarý 18 milyar dolarý buluyor. Sabancý da bu rakam 17 milyar dolar. Doðan ve Þahenk ailelerinin servetleri 6-8 milyar dolar arasýnda hesaplanýyor. 4-5 milyar dolar arasýnda servete sahip diðer aile ve isimler ise Ülker, Þarýk Tara, Yazýcý Ailesi, Dinçkök Ailesi, Özilhan Ailesi, Mehmet Emin Karamehmet, Eczacýbaþý Ailesi ve Habaþ Grubu nun sahibi Mehmet Baþaran. Erdoðan dan Dünyaya Terör Mesajý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, terörle mücadelede uluslararasý topluma samimiyet çaðrýsý yaptý. Tazýya tut tavþana kaç denilmemeli diyen Erdoðan, terörle mücadelede samimi bir duruþ sergileyen Türkiye nin ayný tavrý dostlarýndan da beklediðini vurguladý. Terörle mücadelede bazý ülkelerin isteksiz davrandýðýna dikkat çeken Erdoðan, Bize yönelen bombalar, silahlar bir gün döner sizi de vurabilir uyarýsýnda bulundu. Teröre karþý dayanýþma ve yardýmlaþmanýn temel þartý bu mücadelede dürüst olmak samimi olmak tazýya tut tavþana kaç dememektir...türkiye nasýl dünyanýn dört bir köþesine asker gönderdi ise teröre karþý samimi bir duruþ sergilediyse insani amaçlý operasyonlara destek verdiyse böyle net bir takýnmayý tüm dostlarýmýzdan bekliyoruz. Liboş bir anayasa BÝR anayasa taslaðý; içinde Atatürk ilke ve inkýlaplarý terimi yok! Atatürk milliyetçiliði de yok! Koca anayasa metninde, sadece bir defa o da baþlangýç kýsmýnda, Atatürk ilkelerine dayanan demokratik cumhuriyet diye bir ifade geçiyor; o kadar! Sayýn Oktay Ekþi kaç defa yazdý; 1982 Anayasasý nýn Atatürk ün belirlediði milliyetçilik ve Atatürk inkýlap ve ilkeleri doðrultusunda gibi terimlerle çokça yaptýðý vurgu nun kuvvetlendirici bir anlamý olduðunu belirtti. Bu vurgu yu hafifletenleri sert þekilde eleþtirdi. Hatta Oktay Aðabey, bir makalesinde bu vurgu yu hafifletenlerin suratlarýnda Atatürk ün kurduðu laik cumhuriyetten yedikleri sillelerin izleri nin görüldüðünü yazdý. Benim þimdi bahsetmekte olduðum taslakta ise, Anayasa nýn deðiþtirilemez maddelerinden olan 2. maddesindeki Atatürk milliyetçiliðine baðlý ibaresini bile tümden yok etmiþler! Bununla yetinmemiþler, milletvekili ve cumhurbaþkaný yeminindeki Atatürk ilke ve inkýlaplarý deyimini dahi çýkarmýþlar! Bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti nin nitelikleri diye bir ifade koyarak vurgu yu hayli hafifletmişler! Daha neler! Hepsi bu kadar da deðil! Devletin egemenliðinin ulusalüstü kurumlar lehine kýsýtlanabileceðini anayasa taslaðýna yazmýþlar! 1982 Anayasasý nýn devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðü ilkesini birçok maddede tekrarlayarak yaptýðý vurgu yu da hafifletmiþler, taslaðýn ülke insan ve siyasal iktidar bölümünde yer vermiþler! Tekrar ý kaldýrdýklarýný gerekçe bölümünde açýkça ifade ediyorlar üstelik. Taslak Türk demiyor, ulusumuz diyor, vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türkiye Cumhuriyeti yurttaþýdýr diyor! Daha hangi yanýný sayayým? Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayýsýný 21 e çýkarýyor ama bunun üçte birini parlamentonun seçmesi hükmünü getiriyor! Zenciler in seçtiði hukukçular da girecek Anayasa Mahkemesi ne! Halbuki... AKP nin isteði üzerine Prof. Ergun Özbudun ve arkadaþlarýnýn hazýrladýðý taslakta Cumhuriyetin nitelikleri arasýnda Atatürk milliyetçiliðine baðlýlýk da var! Dahasý Prof. Özbudun un taslaðýnda, milletvekilleri ve cumhurbaþkaný, Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý kalacaklarýna yemin ediyorlar! Kim bunlar? Atatürk ü anayasanýn metninden tümüyle çýkarýp sadece baþlangýç kýsmýnda zikredenler kim? Milletvekillerinin ve cumhurbaþkanýnýn yemininden Atatürk ilke ve inkýlaplarýný çýkaranlar kim? Anayasa Mahkemesi gibi bir kale ye Meclis in üye seçmesini öngörenler kim? Liboþlar, mürteciler, numaracýlar? Hayýr, bilemediniz! Mandacýlar öyleyse! Hayýr, yine bilemediniz! Bu taslaðý hazýrlayan, Türkiye Barolar Birliði dir! Baþýnda Özdemir Özok gibi saygýn bir CHP linin bulunduðu kuruluþ...tbb nin 2001 tarihli bu taslaðýnda Yekta Güngör Özden in imzasý var! YÖK Ýkinci Baþkaný Prof. Necmi Yüzbaþýoðlu nun imzasý var! Prof. Ülkü Azrak ýn imzasý var! Böyle 11 imza...hiçbirinin suratýnda Atatürk cumhuriyetinin sillesinin izleri yok. Barolar Birliði hazýrlatýnca iyi! Peki, Atatürk e daha etkin yer verdiði halde Prof. Ergun Özbudun un liberal taslaðý hangi sebeple kötü?! Sebep, beyaz adam psikolojisi galiba... (Taha Akyol un yazýsý Milliyet ten alýnmýþtýr.)

12 Yusuf Kerim Hayatý ve Eserleri kitabýyla ilgili Bulgaristan daki yankýlar devam ediyor Üçüncü adým Ýsmail A. ÇAVUÞ Sofya Bulgaristan Ecdat, Balkanlardan çekileli bunca zaman oluyor. Ardýndan kalan köylerde, kasabalarda, palankalar ve mezralarda nice ocaklar sönmüþse de, çok þükür, halâ tütenleri de var. Ümit edelim ki, daha da olacak. Saygýlý ve sevgili dostumuz, yorulmak bilmez kardeþimiz Nimetullah Hafýz gibiler oldukça. Fikir benim deðil ya, bir yerde okumuþ olacaðým, insan yaþadýkça adýyla örtüþürmüþ. Demek ki, denenmiþ bir gerçek. Nimetullah dostumuz da bize Allah ýn bahþettiði bir nimet. Bir nimet ki, her zaman her yerde bulunmaz. Ne iyi ki, kapý komþumuzda var. Sað olsun, berhudar olsun! Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý yýllarda yaratýlan oldukça müsait ortamda Bulgaristan Türkleri arasýndan yetiþen yaratýcý kuþak çeþit türden eserler ortaya koymaya baþladý. En baþta þiir ve hikâye geliyordu. Daha sonraki yýllarda diðer edebi türlere de el atýlacaktý. Demek ki, ortada bir þeyler vardý. Bunu ilk görenlerden ve deðerlendirenlerden biri Nimetullah Hafýz Bey oldu. O, yeni filizlenen bu edebiyatý gördü, deðerlendirdi ve gösterdi. Büyük bir itina ve gayretle topladýklarý bu ilk baþarýlý örnekleri üç ciltlik bir antoloji halinde ortaya koydu ve: Ýþte! diyebildi. O zamanki sevincimizi burada anlatamayýz. Onun bu emeklerine, gayretine ve cesaretine ne kadar teþekkür etsek azdýr. Her zaman baþýmýz üstünde yeri vardýr. Sayýn Nimetullah Hafýz sadece bu antolojileri ortaya koymakla yetinmedi. Çalýþmalarýný sadece yatay deðil, derinliðine de sürdürdü ve bunun sonucu olarak rahmetli hocamýz Riza Mollova adanan eser meydana geldi. Bugün artýk Riza Mollov denilince baþvurabileceðimiz bir kaynak eser var elimizde. Ýki nokta bir doðrultuyu çizse de sayýn Nimetullah Hafýzýn yýllar içinde bakýþlarýný bizlerden ayýrmadýðýný söylemeliyiz. Ýçindeki saðlam sezgi sayesinde nerede, nasýl istidatlar yetiþeceðini çok iyi yakalamasýný ve deðerlendirmesini bildiði için ilerleyen çalýþmalarýnda yetenekli Yusuf Kerim Hocamýzýn üstünde durdu. Seçimi isabetliydi. Bugün bu ýsrarlý duruþ ve sürekli çalýþmanýn da ürününü görmüþ oluyoruz. Maalesef, rahmetli hocamýza bu eserini görmesi nasip olmadý. Ama arkasýnda anýt taþýndan daha saðlam bir cilt býrakarak gitti. Ruhu þad olsun. Bu, saygýdeðer dostumuz Nimetullah Hafýzýn biz, Bulgaristan Türklerine üçüncü armaðaný oldu. Demek oluyor ki, Bulgaristan Türkleri Nimetullah Hafýz Beyin kalbinde saðlam yer yapmýþlardýr. Kendisine temin ediyoruz ki, biz de onun bu emeklerini lâyýkýyla takdir ediyor ve kendisine samimiyetle teþekkür ediyoruz. Balkan Türkoloji Araþtýrmalarý Merkezinin edebiyat dizisinden beþinci yerde çýkan Yusuf Kerim Hocamýzýn toplu eserlerini içine alan bu cilt, bundan böyle baþlý baþýna yaþamýný sürdürecek ve gelecek kuþaklara hem müellifini, hem de derleyicisini anlatmaya devam edecektir. Yusuf Kerim Hocamýzýn üstünde BALTAM - PRIZREN, 2006 yazýlý cilt, bizleri elbette son derece sevindirmektedir. Maalesef, hocamýzýn kitabýný ülkemizde yaymlayamadýk. Sürekli sillelerle sindirilmeye çalýþýlan Bulgaristan Türkleri son göç darbesinden sonra henüz baþýný kaldýrmaya muvaffak olamadý. Bugünkü ortam, 1878 bozgunundan daha iyi deðil. Okullarýmýz yok, çocuklarýmýz uz düz ana dillerini okuyup öðrenemiyor, integrasyon mu, asimilasyon mu ne olduðunu anlayamadýðýmýz bir ortamda bocalayýp gidiyoruz. Yazar çizer kýsmýnýn büyük bir kýsmý ülkeyi terketti, diðer bir kýsmý da, sizlere ömür, birer birer aradan silinip gidiyor. Bu yaz içinde Yusuf Hocamýz gibi kalem ehli daha iki yaratýcýmýzý kaybettik... Bize teselli olarak yazdýklarý eserleri býraktýlar. Aramýzda onlarla yaþamaya devam edeceklerdir. Bazý savurgan kalem ehlileri kimilerini klasik ilân etmede acele ettiler. Aslýnda bu olayý gelecek yýllara, gelecek nesillere býrakmamýz gerektiði fikrindeyim. Yaratýcý kiþiye düþen kendi abidesini yavaþ yavaþ yýlmadan, yorulmadan yükseltmesidir. Yusuf Kerim Hoca bunu böyle yaptý ve bizlere de böyle vasiyet etti. Bu bir ciltlik kitapta çeþitli edebi türlerde kaleme aldýðý yazýlarýný bir sýrada görüyoruz. Hangi türde daha baþarýlýydý diye sorulsa hayli zorlanmýþ oluruz. Zira o derece zengin hayat deneyimine ve o kadar geniþ bilgi sahasýna sahipti ki, meselâ, birkaç satýrlýk Osmanlýca bir yazýyý sökemediðimiz zaman bile: Git, Yusuf Hoca sana onu okuyuversin!.. diyorduk. Öyle ki, kendisine hangi konuda bir yazý yazdýrmak istesek oturur yazardý. Biz de hayranlýkla okurduk. Onun öykülerinde, monologlarýnda, güldürü yazýlarýnda, oyunlarýnda canlý Bulgaristan Türkünü bulur; hayatýný görür, düþüncelerini anlar, dilini dinlerdik. Yusuf Hocanýn hayat kitabýnýn kapanmasýyla bütün bunlar o sayfalarda ebedi olarak kalmýþ oluyor. Þimdiden sonra onun: Ha þöyle be dayýnýn!.. Ko, bizim de iþ baþýnda bir adamýmýz bulunsun! diyerek hep onu hatýrlayacaðýz. O, Hep Süleymanýz adlý hikâyesinde Biz babanla bir senenin uþaðý. Koca kýtlýkta doðma. Beraber hayvan otlattýk diye her Bulgaristan G ü n c e l 12 Türküne hitap edebilirdi. O derece derdini, devasýný bilirdi insanlarýmýzýn. O derece yakýn, senli benli yaþamýþtý onlarla. Zora yaþadýðý devir çetin bir dönüþüm, bir devrim, daha doðrusu korkunç bir deneyim yýllarýydý. Eski bir çað yakýlýyor, birçok bilinmezliklerle yerine yeni bir devir oturtulmak isteniyordu. Giden çað neler neler alýp götürecekti; gelen devir yakasý açýlmadýk sorunlar getirecekti. Artýk o günlerin havasýný Yusuf Hocanýn öykülerinden duyup dinleyeceðiz, onlarla gülüp aðlayacaðýz. Meselâ, Nasuf Yusuf öyküsünden þu satýrlarý okuyalým: Kadriye, eve döner dönmez kýyamet koptu baþýna. Kaynanasýnýn cýrlak sesi bütün Cami mahallesini ayaða kaldýrdý: - Vur, oðlum, vur, korkma! Kocanýn vurduðu yerde gül biter. Kafasýna kafasýna vur da aklý baþýna gelsin... diye baðýrýyor ve kýlýklý oðlu Þabaný yavrucuðun üzerine köpek gibi iskiriyordu: - Bir daha sokakta yabancý erkekle konuþacan mý?.. Küt... Küt... Koca kýymeti bilecen mi? Pat.. Paaat... Ana oðul pestil ettiler Kadriye yi. Ýlerleyen yýllarda Bulgaristanlý yaratýcýlar tiyatro eserleri sahasýna da el atacaklardý elbet. Yusuf Hoca bunu baþlatmýþtý. Yazdýðý monologlar, kýsa temsiller, birkaç perdelik oyunlar bunun mutlu birer müjdesiydi. Yusuf Kerim Hocayla yakýnlýðým onunla Uludað da Balkanlarda Türkçe Süreli Basýn sempozyumunda geçirdiðimiz günlere dayanýr. Bursa da bu konuda yapýlacak bir sempozyuma davet edilirken: Yanýna bir kiþi daha al da gel! demiþlerdi. Tabii, Bulgaristan da Türkçe süreli basýnýn uzun bir tarihi vardý ve dolayýsýyla konu da hayli geniþti. Bu basýnýn 1878 den 1944 e kadar olan devrini olsa olsa Yusuf Hocaya devretmeliyim; 1944 ten berisi de bana kalsýn! diye düþünerek Yusuf Kerim Hocaya haber ettim. Onun bu konularda bazý yazýlarý çýkmýþtý artýk. O: Ben böyle yerlere gitmiþ adam deðilim... falan diyerek biraz büküþtürdü, fakat eninde sonunda razý geldi. Zira aramýzda Osmanlýca yý en rahat o okuyordu. O devirde çýkan gazeteler ise çoklukla eski yazýyla çýkmýþlardý. Yusuf Hoca geceli gündüzlü çalýþarak yýllarýný içine alan bildirisini hazýrladý ve o bildiriyi Bursa Uludað da sundu. Bildiri, büyük bir ilgiyle karþýlandý, alkýþlandý. Bu kitabýna alýnan bu bildiride Bulgaristan da Türkçe basýn konusunda çok deðerli bilgiler var. Daha sonra her iki bildiri de Ankara da yayýnlanan bir kitapta yer aldý. Yusuf Kerim Hocanýn araþtýrýcý olarak el attýðý diðer bir konu da Bulgaristan da vakýflar konusuydu. Onun Bulgaristan da Türk Ýslâm vakýflarýnýn Dünü ve Bugünü adlý araþtýrma yazýsýnda þunlarý okuyoruz: Osmanlý imparatorluðunun bütün bölgelerinde olduðu gibi uzun yýllar bu imparatorluðun egemenliði altýnda bulunan Bulgaristan da da çok zengin bir vakýflar aðý kurulmuþtur. Hayýrsever insanlar topluma hizmet ve sosyal yardýmlaþma konusunda adeta yarýþa girmiþlerdir. Ýki yýl önce Türkiye Vakýflar Müdürlüðünden Sofya Baþ müftülüðüne gönderilen üç yüz kadar yeni harflerle kopya edilmiþ vakfiyelerden görüldüðü gibi baþta Osmanlý padiþahlarý ve saray mensuplarý olmak üzere hu topraklarda faaliyet yürüten akýncý ve sancak beyleri, hükümet adamlarý, ulema ve halk pek çok vakýflar kurmuþlar, dünyaca meþhur olan kültür anýtlarý meydana getirmiþlerdir. Hayra ve iyiliðe yönelik hareketler bütün dinlerde sevaplý kabul edildiði için bu hayýrlý yarýþmaya zimmiler bile katýlmýþlardýr... Eðer biz þimdiye kadar varlýðýmýzý borçlu olduðumuz bu deðerli ecdat yadigârýna sahip çýkmazsak, okullarýmýz, camilerimiz ve diðer kültür kuruluþlarýmýz uzun ömürlü olamaz, sanýyorum. Maddi kaynaklarý büsbütün kurumuþ olan milli ve dini kuruluþlarýmýzý zaman zaman biraz su dökerek serinletmek, onlarýn ömrünü asla uzatamayacaðýný þimdiye kadar ki çalýþmalar gösterdi. Velhasýl Yusuf Kerim hocamýzý kaybettiðimiz o aþýrý sýcak yaz günlerinde elimize geçen sýmsýcak toplu eserleriyle biraz olsun teselli bulduk. O, mezarýnda rahat yatarken biz de kitabýný okuyarak kendisini yad edelim; onlarý bir araya derleyip toplayan saygýlý Balkanlý komþumuz, canýmýzdan yakýn kan kardeþimiz, dert kardeþimiz Nimetullah Hafýz a þükranlarýmýzý bildirelim, çalýþmalarýnýn devamýný dileyelim.

13 13 Ahmet S. Ýðciler Kosova nýn gelmiþ geçmiþ en iyi Türk bestekarý, ses ve saz sanatçýsý Aluþ Nuþ bugünlerde çok yoðun ve titizli çalýþmasý sonucu yeni bir baþarýsýna nokta vurdu. Bugüne kadar 200 ün üstünde beste yapan, bunun iki katýnda radyoda, TV de þarký, türkü, melodi, ilahi söyleyen, plak çizen, usta kalemiyle çok sayýda ilahi, þiir ve diðer makaleleri yazan, Rumeli Türküleri adýný taþýyan notalý türkülerden oluþan kitabýný yazan bir de Cümbüþ adlý kitabýnda þiirlerini bir araya getiren ünlü sanatçý Aluþ Nuþ, bugünlerde SUR SESÝ Stüdyosunda çizdiði bestelerinden 10 tanesini kapsayan bir CD kamu oyuna sundu. Sanatçýmýz Aluþ Nuþ un bu çalýþmasýnýn tanýtýmý, ardýmýzda býraktýðýmýz Cuma akþamý TÜRK MÜZÝÐÝ KONSERVATU- ARI Derneði nde çok sayýda dernek üyelerinin yaný sýra Türkiye den gelen G ü n c e l Aluþ Nuþ un Bir Baþarýsý Daha Kosova Diyanet Ýþleri Koordinatörü ve Prizren Sinan Paþa Camii nde imam görevinde Sayýn M.Tevfik Yücesoy, Ramazan ayý için özel olarak Prizren de imamlýk yapmasý için Türkiye den gelen Sayýn Ahmet Ayhan Efendi, TÝKA Kosova Program Koordinatörü Sayýn Metin Arslanbaþ ve diðer konuklarýn bir arada bulunmasýyla yapýldý. On ilahiyi içeren CD hakkýnda bilgileri müellif Aluþ Nuþ sunduktan sonra, aynýsýný katýlýmcýlara dinletti. Bu CD Aluþ Nuþ un notaya aldýðý Tekbirle baþlýyor, sonra Sinani, Nevs, Çeþmeler, Ramazan, Tamburam, Prizren, Rahmet, Hatayi ve Yunus Emre ilahileri notalý biçimde bestelenmiþ ve müellif Aluþ Nuþ un sesinden çekimi yapýlmýþtýr. Bu sanatçýmýzýn en yeni çalýþmasýný, tanýtýma katýlanlar tebrik edip kutladý. Biz de daha bir kere bu fýrsatla Sayýn Aluþ un bu çalýþmasýný kutlar, daha nice baþarýlara katýlmasýný dileriz. Prizren Belediyesinden notlar Prizren Belediyesinden þehit ailelerine yardým KDTP iftar yemeði verdi Kosova Demokratik Türk Partisi Nafron Restoranýnda 16 Eylül Pazar akþamý iftar yemeði verdi. Ýftardan önce Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði Tasavvuf Müziði Kolu ilahiler sundu. Ýftar gecesi Kuran dan ayetlerlerin okunmasýyla devam etti. Edilen dualar ardýndan oruçlarýný açan davetlileri KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar selamladý. Ramazan ayý dinimizde, bereket, huzur ve barýþ, dayanýþma ve sevda ayýdýr diyen Yaðcýlar, Bu akþamda böyle toplu ve birlik içinde orucumuzu açmamýz dinimize ve geleneklerimize, birlik ve beraberliðimize sadýk kaldýðýmýzýn bir kanýtýdýr sözleriyle sürdürdü. Kosova nýn tarihi bir dönemden geçtiðini hatýrlatan Mahir Yaðcýlar, sabýrlý, bilgili ve akýlcý olunmasý çaðrýsýnda bulundu. Hatalarýn yapýlmamasý gerektiðine iþaret eden Yaðcýlar, önümüzdeki dönemde yeni Kosova Anayasasýnýn kabulü gibi 17 Kasým seçimlerinin de beklediðini ifade etti. Ahtisari planýna göre Kosova ya kontrollü baðýmsýzlýðýn tanýnmasýný beklentisini dile getiren Yaðcýlar, yeni Kosova geleceðinde Türk toplumunun dili, eðitimi ve kültürüyle beraber Prizren Belediyesi her yýl olduðu gibi bu yýl da þehit aileleri yakýnlarýna kýþ öncesinde yaptýðý gýda ve yakýt yardýmýný sürdürüyor. Prizren Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Ofisi nden basýna yapýlan açýklamada, 14 Eylül tarihinden itibaren þehit ailelerinin Prizren Belediyesinin 14 numaralý ofisine uðrayarak yardýmlarýný almalarý için iþlemlerini tamamlamalarýna çaðrý yapýldý. (Un, zeytin, þeker, makarna, deterjan ve diðer yardýmlardan oluþan) gýda paketleri ile 3 metre küp odun yakýtýndan oluþan insani desteðin, yardýma muhtaç þehit ailelerine yönelik kýþ öncesinde geleneksel haline dönüþen yardýmlarýn devamý olarak nitelendirildi. Mamuþa yolu onarýlýyor Mamuþalýlarýn yýllarca ulaþým konusunda yaþadýklarý sýkýntýlarý sona eriyor. Mamuþa Pirana yolunun onarým çalýþmalarý sona erdikten sonra, bugünlerde Mamuþa içerisindeki iki buçuk kilometrelik yol yapýmý çalýþmalarýna da start verildi. Kosova Ulaþým Bakanlýðý tarafýndan finanse edilen yol çalýþmalarý, Mamuþa Belediyesi yetkilileri ile konunun KDTP Mamuþa Þubesi tarafýndan sýk sýk gündeme getirilmesi ile ýsrarlý mücadeleri sonucunda gerçekleþiyor. Pirana köyünden Mamuþa Pilot Belediyesi giriþine kadar uzanan yolun onarýmý gerçekleþtirilirken, yola asfalt döþendi. Mamuþa içerisindeki yolun 6 metre geniþliðinde olmasý planlaþtýrýlýyor. Abuþ Fýrýn çalýþanlarý, tüm Prizrenlilerin ve Ýslam aleminin Ramazan ayýný kutlar, bu kutsal ayýn bereket getirmesini diler. tescil edilmesini beklediðini de vurguladý. Türkiye deki iþ adamlarýna yatýrým çaðrýsýnda bulunacaklarýný belirten Yaðcýlar, bir toplumun kalýcý olmasý için ekonomik yönden güçlü olmasý gerektiðini söyledi. Yaðcýlar, Bu dönemde hata yapma lüksümüz yoktur. Bu sebepten dolayý, Ramazan ayý felsefesiyle hareket ederek gelecek dönemde de birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Sabýrlý, akýllý, dayanýþma ve birlik içerisinde olmalýyýz. Biz zayýf görmek, küçümsemek isteyen ve de bizleri bölmek isteyenler olacaktýr.ama biz tüm bunlara dur diyeceðiz, ayakta dimdik olduðumuzu göstereceðiz. Bunlarý yapacaðýmýza inanýyorum. Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç, Türkiye nin KDTP yi Kosova da Türklerin tek siyasi temsilcisi olarak tanýdýðýný vurguladý ve birlik-beraberlik çaðrýsýnda bulundu. Türkiye, çok etnikli, çok kültürlü, demokratik, barýþçýl ve kalkýnmýþ Kosova dan yanadýr diyen Sarnýç, Kosova nýn tarihi bir dönemden geçtiðini ve bugün elde edilen kazanýmlarýn gelecek için önemli olduðunu vurguladý. Türkiye nin Kosova daki soydaþlarýný desteklemeye devam edeceðini belirten Sarnýç, Türkiye birlik-berberlikten yanadýr dedi. KDTP nin Kosova da kurumsal kimliðini kazandýðýný hatýrlatan Mustafa Sarnýç, Türkiye nin KDTP yi Kosova Türklerinin tek siyasi temsilcisi olarak tanýdýðýný belirtti. KDTP nin iftar yemeðine KDTP Genel Baþkaný-Milletvekili Mahir Yaðcýlar, Prizren Þubesi Baþkaný Ercan Þpat, Mamuþa Þubesi Baþkaný-Milletvekili Rifat Krasniç, Mamuþa Pilot Belediyesi Baþkaný Arif Bütüç, Esnaf Derneði Baþkaný- Baðýmsýz Türk Milletvekili Adayý Cemil Luma, Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç, Türk KFOR u subaylarý, TÝKA Temsilcisi Metin Arslanbaþ, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Koordinatörü Tevfik Yücesoy, Kosova Ýslam Birliði Prizren Þubesi Baþkaný Ali Vezay, UNMÝK, Kosova Polisi ve çok sayýda dernek ile kuruluþ temsilcisi katýldý.

14 K ü l t ü r 14 ÝZLENÝMLER ÝSKENDER MUZBEG Dünyanýn Dört Bir Yanýnda Mevlana UNESCO nun 2007 yýlýný Dünya da Mevlana Hoþgörü Yýlý olarak kutlama kararý Mevlana nýn, dolayýsýyla Türk kültürünün dünyada tanýtýlmasý için önemli bir fýrsattýr. Hoþgörüye muhtaç dünyamýzda Mevlana hoþgörüsünün - Mevlana felsefesinden yayýlan huzur verici aydýnlýðýn paslanmýþ kalplere, hýrslý beyinlere yeni, 21. yüzyýla özgü bir biçimde hitap etmesinin çok yönlü yararlarý olacaktýr. Kosova Türk aydýnlarý, dernekleri ve kuruluþlarý olarak bu Mevlana Hoþgörü Yýlý nda etkinliklerimizi Mevlana nýn kendi aramýzda olduðu gibi, iç içe yaþadýðýmýz diðer toplumlar arasýnda da tanýtýlmasý alanýnda çalýþmalýyýz. Yazarýmýz Ýlhami Emin in 1990 yýlýnda Konya da II. Milletler Arasý Mevlana Kongresi nde sunmuþ olduðu Mevlana nýn Mesnevi sinde Kimi bengi Fikirler baþlýklý bildiri metnini bu köþede okuyabilirsiniz Ýlhami Emin: Mevlana nýn Mesnevi sinde Kimi Bengi Fikirler Tebliðim, ne yazýk ki, Mesnevi nin salt birinci cildine dayanarak, mevlana nýn birkaç belirli konu üstüne kimi bengi fikirleri üzerinde kurulmuþtur. Sýrphýrvatça çevirisinden yararlandýðým Mesnevi nin birinci cildi Sarayova da nakþibendi-mevlevi tekkesince yayýnlanmýþtýr. Mesnevi de özellikle toprak, güneþ, umut ile ortak dil üstüne ilginç bulduðum, düþünceme göre, bugünün þiir dünyasý ve duyarlýðýnda da kalýcý görünen kimi dizelerde duruverdim. Toprak üstüne söylenenler Ýyi insanlarýn bastýðý toprak ol, diyor bir dizesinde Mevlana. Çok derin bir anlam taþýyan bu dize geniþ çaplý insancýllýðýný, hümanizasýný gösterir þairin. Hem de yalnýz kendi zamanýnýn deðil,edebiyatý düþüne düþüne, geleceðin alýnyazýsýný bir bilge gözüyle tahmin eden Mevlana, bugün kutsal topraktan nasýl uzaklaþtýðýmýzý ifade etmektedir bir bakýma. Çünkü yalnýz iyi insanlar toprak deðerinin farkýndadýrlar. Sadýk ve güvencedir çünkü toprak, þairin dediði gibi. Bir de Kendisini sevenlere verilmiþtir toprak diyor Mevlana baþka bir yerde, hem de: Altýn karýþýk tohum atýlmýþtýr topraða. Ýnsan fani dünyanýn kaygýlarýndan azýcýk olsun uzaklaþmak, kurtulmak isterken yine baþýmý topraða dayýyorum diyor. Topraðýn evladý olan insan ay gibi parlak olmuþtur, velhasýl. Toprak karadýr, ancak tüm meyveler onda kök salar. Dolayýsiyle, melekler dahi üzülerek ayrýlýrlar topraktan. Toprak dünyanýn temelidir. Bitki, aðaç, su biçiminde yeniden doðmamýz için topraktan doðup topraða dönüyoruz hep. Toprak, insanýn üzerine ayak bastýðý, dayandýðý bir nesne. Onsuz, ebedi boþluk sürüp giderdi, daha doðrusu, baþýboþ gezen bir hiç olurdu herþey. Güneþ üstüne söylenenler Can güneþi gökyüzünün sýnýrlý alanýnda kendine yer bulamaz bir türlü, diyor Mevlana. Böylelikle, güneþ, insanýn insana nasýl sýnýrsýz bir biçimde baðlanabileceðini simgeliyor. Mevlana ya göre, güneþ de, tüm diðer insanlýk belirtileri gibi, gün gece, aydýnlýk karanlýk, gündoðuþu ile günbatýmý, örneðin, durmaksýzýn iyi ve kötü arasýnda süreduran bir savaþým ýþýðý altýnda geçer, çünkü þairin dediði gibi Doðunca ateþ renklidir güneþ, batýnca baþý eðik. Günbatýmýný, Mevlana, simge olarak, insanýn yenilgiye uðramasýyla eþ tutuyor. Ancak insan direnince yüreðinin kapýsýný her açtýðýnda canevinin her parçasýnda güneþi bulacaktýr. Bu gibi yüksek bir mesajý anlamayan ya da en azýndan anlamak istemeyene Mevlana Anla bir kez, her insanda gizli bir güneþ vardýr diyecektir. Güneþ her çocuða, her anaya birer küçük güneþ armaðan ediyor, demekle Mevlana insancýllýðýnýn zirvesine vardýðýný kanýtlýyor. Ancak, büyük þair ve düþünür güneþi daima hak yolunda bir savaþým simgesi olarak gördüðünü her yere dalýyor hak güneþi ve her yerden eçebilir o dizeleriyle bir kez daha belirtmekte. (Sürecek) Kosova da Osmanlı Mimari Şaheserlerinden... (7) SINAN PAÞA CAMÝÝ TEZYÝNATI- 2 Raif VIRMÝÇA Mihraba doðru iki üçgenli alan, kýrmýzý renkte keþfedilmiþ süslemeyi göstermektedir. Tüm bunlar sadece Türk sanatý üslubunda gösterilmiþtir. Oradaki dikdörtgen alanlarda Kuran ayetleri de vardýr. Bu yazýlar arasýnda Sinan Paþa Camii nin yazýtý da yer almaktadýr. Yaylarýn süslemelerini beyaz ve mavi renkte kýrýk alanlý þeritle yaný sýra kýrmýzý çiçeklerle biraz daha geniþ olan sarý ve mavi renkli þerit, dýþtan ise ayný þekilde þerit beyaz ve mavi renkte olmakla, geometrik çizgilerle meydana gelen daha bir geniþ þerit de vardýr. Camiin köþelikleri üç kýsýmlý pencere þekillerini hatýrlatmaktadýr. Pencerelerin ortalarýnda birer sarý vazo durmaktadýr. Bu vazolar amfora þeklindedir. Onlarda simetrik biçiminde çiçekler konulmuþtur. Bu vazolarýn arkalarýnda daha uzaktan görüntü veren aðaçlar vardýr. Pencere üstündeki bölüm stilize edilmiþ, bitki süslemesi iþlenmiþ ve hepsi çiçek demetleriyle baðlýdýr. Köþeler arasýndaki alanlarda da süslemeler vardýr. Ayný biçimde süslemeler pencerelerde de mevcuttur. Dolayýsýyla, pencereler resimli süslemelere sahiptir ve önlerinde kýrmýzý, mavi ve sarý þeritler bulunmaktadýr. Pencerelerin saðýnda ve solunda sarý renkte direkçikler vardýr. Bu direkçiklerin ayaklarý da mevcuttur. Pencerelerin üst kýsmýnda sarý ve mavi þeritle kombine edilmiþ bir buket yer almaktadýr, orta sýralarý ise çok mütevazý süslüdür. O süsleri kýrmýzý ve mavi þeritler oluþturur. Bu þeritler her taraftan pencereleri kapsamaktadýr. Bu pencerelerin üstünde de zengin süsleme belirmektedir. Bu süsleme þerit ve çiçek þeklindedir. Alt pencerelerin de zengin resim süslemeleri vardýr. Bunlar stilize edilmiþ bitki süslemeleriyle donatýlmýþtýr, açýk ve koyu yeþil renktedir. Pencere üstündeki süslemeler de mavi þerittendir. Onlar stilize edilmiþ yapraklardan oluþmuþtur ve renkleri sarýdýr. En alt pencerelerin yalnýz üst kýsýmlarý zengin þeritlerle süslüdür. Burada ayný zamanda koyu kýrmýzý ve beyaz renkte stilize edilmiþ þerit de yer almaktadýr. Bu renkte sarý dal þeritle beraber koyu mavi renkte olan bir destek tutmaktadýr. Bu destek iki yere baðlý olmakla, çiçek demetini tutmaktadýr. Bunun daha yüksekliðinde kesilmiþ bir karpuz görülmektedir. Buradaki bütün alan dallardan kývrýlmýþ þeritle süslüdür. Mihrap da süslü pencerelere sahiptir ve camin köþeleri gibi istalaktitlerle boyalanmýþtýr. Burada dik açýlý þeritler de çizilmiþtir. Bu þeritler sarý ve kül renkte olmakla, ayrýca stilize edilmiþ kýrmýzý ve mavi renkte C harfi þeklinde boyanmýþtýr. Mihrabýn üstünde yaklaþýk bir metrelik çapýnda öküzgözü bir pencere mevcuttur. Burasý da süslüdür. Mihrabýn üstünde kül rengi, mavi ve sarý renkte büyük bir yýldýz vardýr. Kenarlarýnda aðaçlarla çizilmiþ alan da bulunmaktadýr. Mihrabýn tam üstünde dört minareli bir camiin resmi vardýr. Ayný yerdeki madalyonda Tarihi Binâ-Misali Cennet yazýsý bulunmaktadýr. Burada Arap sayýlarýyla 1024 yýlý da yazýlmýþtýr. Camiin minberi mermerdir. Giriþi bir kapý þeklindedir ve altýnda altý sivri kemeri vardýr. Korkuluk altýndaki üçgen alanlarda çiçek demetlerini gösteren süslemeler de vardýr. Bu çiçekler gül, karanfil ve kýr çiçekleridir. Hepsi de kýrmýzý þeritli vazoda çizilmiþ durmaktadýrlar. Büyük boþluk üstündeki alan kýrmýzý ve altýgenli yýldýzlarla süslüdür. Bu bölüme mavi renkte olan altýgenli alanlar da eklenmiþtir. Ayný süs diðer tarafa da devam etmektedir. Ayrýca cami mahfili de stilize edilmiþ dallarla, yeþil yapraklarla ve kýrmýzý gül demetleriyle çok zengin bir þekilde süslenmiþtir. (Sürecek)

15 15 G ü n c e l Mübarek Ramazan ayý baþladý 12 Eylül akþamý ilk teravih namazýnýn kýlýnmasý ve sahura kalkýlmasýyla Kosova da 11 ayýn Sultaný Ramazan ayý baþladý. Bu yýl müminler Kosova da 29 gün oruç tutacak. Ramazanýn ilk gününde Kosova Ýslam Birliði Baþkaný Naim Týrnava Kosovalý vatandaþlarýna Ramazanýn baþlamasýný kutlayarak, bu defa Ramazan ayýnýn Kosovalýlar için özel önem taþýdýðýný, çünkü þimdi nihai statüsünün belirlenmesi gibi hassas bir dönemden geçildiðini ifade etti. UNMÝK Þefi Yoachim Ruecker ile Kosova ve uluslar arasý yetkililer de Kosovalý Müslümanlarýn Ramazanlarýný kutladý. Ramazanýn ilk gününde resmi daireler çalýþmadý. Ramazan havasý Kosova da her günkü hayata yansýmaya baþladý. Ramazan ýn en dolu dizgin yaþandýðý Prizren de fýrýnlarda bir hayli telaþ gözlendi ve Ramazan pideleri satýlmaya baþladý. Ramazan pidelerinin fiyatlarý bu yýl sent. T.C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Kosova ya bu yýl Ramazan için 2 dini görevli gönderildi. T.C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kosova Koordinatörü Tevfik Yücesoy, Manisa Akhisar Müftüsü Mikail Polat ve Kayseri Melik Gazi Ýmam Hatipi Ahmet Ayhan ýn Ramazan ayý süresince Prizren, Mamuþa ve Kosova nýn diðer yerleþim yerlerinde görev yapacaklarýný bildirdi. Yücesoy, T.C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan gönderilen Kuran ve gençler ile çocuklara yönelik dini içerikli kitaplarýn daðýtýmýnýn Ramazan ayý süresince de devam edeceðini kaydetti. Yücesoy, Ramazan ayý süresince sabah namazlarýnda sabah mukabelesi ve Kuran ý Kerim, teravih namazý öncesinde de vaazý nasihat sunacaklarýný söyledi. Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Soldan Sağa 1.Öğretmenin öğrenciye verdiği bilgi - Minarenin tepesinde ay yıldız. 2. Yunan alfabesinden bir harf - Türkiye de bir şehir 3. Müzikte bir nota - Türk müziğinde Mi noktasına yakın bir perde - su 4. Titan - Bosna Futbol teknik adami İvica - Beygir 5. Eskiden bazı gezgin dervişlere verilen ad - Doğum işi yapan kadın 6. Erimiş, başarmış, oluşmak, kauvşmak - Mısırlı aktör şerif. Yukarıdan Aşağıya 1. Bir kahramanlık hikayesinin veya bir olayı anlatan Bulmaca No: Kamerun lu Futbolcu Samuel... - Bariyum un kısaltması 3. Radiyum un kısaltması - Amerikan Eski aktör Marfi 4. Semih - Esası, başlıca temel niteliği olan 5. Hastaların ilk tedavilerinin olduğu yer, servis. 6. Dini inançlara göre ilk yaratılan insan - Ozan 7. Mikroskop camı - Efe morina 8. Amerikalı bayan aktör Mrgaret... - Yünden, kalın ve kaba kumaş 9. Üniversite ve Doktora arsındaki akdemik derece, yükseklisans Bulmacanın Çöüzü no: 19 Otuz, cami, rab, sevab, on, sema, a Ç, kadi, ad, lamba, ide, ulvi, saat Türkçenin Kosova sý BAKÜ Türkçeyi öðrenmekle görmek arasýndaki o yolda gidip gelebilmek... Teorikle pratiðin düzeninde pratiðe yaklaþmanýn güzelliði... Þu an bu satýrlarýn yazarý Bakü de. Bakü nün seyrine dalýyor. Güzel birkaç fikrin birleþmesiyle doðan daha büyük bir fikrin uygulamasýnda yer alýyor. Türkiye den arkadaþlarýn Türk Dünyasý açýsýndan bir katýlým ortaya koyma niyeti benden olumlu bir karþýlýk buldu ve hazýrlýk aþamasýnýn ardýndan kendimi Bakü de buldum. Bakü de Kosova mýzý, Türk Dünyasýnýn bir parçasýný temsil edecektik. Dünyaya bakýþ açýmýn biraz daha geniþleyebilmesi her zaman önemsediðim bir hadise olmuþtur. Bu bakýma, Bakü seyahatini mühim bir hadise belledim. Beraber geldiðim arkadaþlarým da benim gibi genç. Türkçenin bir bölgesini bizzat tanýmak, ona yakýn olmak çok özel bir þey olurdu; nitekim oldu da. Ýster kültürel olarak yaklaþalým ister baþka boyutta ele alalým, bu mesele çok hoþtu. Azerbaycan, hep bildiðim gibiydi hem de bilmediðim yönlerle doluydu. Olay bu denli ikilikli idi. Azerbaycan Türkçesi bir kere kulaklarýma çalýnmýþtý. Bundan sonrasý benim yaþayýþýmda idi. Buradaki günlerim henüz bitmedi ama þunu çok samimi ve açýk bir þekilde belirteyim: Okumak, bilgi sahibi olmak çok çok önemli ama onu yaþamak apayrý. Azerbaycan Türkçesinin alfabesini bilmekle bu alfabeyi panolarda, her yanda görmek apayrý. Azerbaycan dan arkadaþlarýmýn olmasý ve onlara, bizzat onlara sormak istediklerimi sorabilmek bambaþka. Türk Dünyasýnýn Azerbaycan ý veya genelini ilgilendiren meselelerde birinci aðýzlardan malumat almak, en doðru olanýdýr. Azerbaycan, Türkçenin çok mühim bir kýsmý. Kardeþlikten söz ederiz veya farklý duygulardan dem vururuz ama o iþin acaba sý bizi kuþkuya sürükler; acaba gerçekten de kardeþimiz midirler? Ýþte tam bu anda da Alpay ÝÐCÝ devreye uygulama girer. Gidip bir kez daha bu iþin gerçek olduðunu görmek çok hoþ. Batý Trakya dan, Doðu Türkistan dan, Bulgaristan dan ve daha birçok Türk yurdundan dostlarla konuþabilmek çok anlamlý ve Türk Dünyasýnýn kültürel anlamda ihtiyaç duyduðu da ilk baþta, tam da bu. Birbirimizle konuþabilecek, taþýyabilecek fýrsatlar mutlaka yaklaþýlmalý. Organizasyon çok ses getirmeyebilir. Ancak, ben þimdiden, kazandýðým arkadaþlýklar ve edindiðim tecrübeler açýsýndan mutluyum. Ben Türkçenin dil durumunu az çok bilen, bu konuya vâkýf bir kiþi olarak Azerbaycan Türkçesinin iyi ve kötü yanlarýný biliyorum. Bunu fiilen de gördüm. Öncelikle, benim aklýmý hep meþgul eden alfabe hususuna takýlmayý sürdürüyorum. Gerçekten de Azerbaycan Türkçesi ve diðer Türkçeler açýsýndan alfabe konusunda bir ortaklýða varmak zaruret arz etmekte. Kolay olmasa da bu iþimin de zamaný gelecektir; bunu umuyorum. Azerbaycanlý arkadaþlarýmýz da bu konuda karýþýk fikirlerdeler. Belli ki saðlam bir projenin ardýnca gelecekler. Bu seferki yazýmý çok yaymayacaðým; gidip Bakü yü biraz daha duyacaðým. Sonraki yazýmda size Azerbaycan dan daha fazla söz açacaðým. Gazetelerin köþelerinde neler olabilir ki? Köþe yazýlarý nelere mahal olabilir ki? Ýþte, samimiyetimi ve duygularýmý belirttim. Gayet mantýklý ve sade. Türk Dünyasý ve bizim kültür dairemizde bulunup da Türk olmayan halklar konusunda çok ama çok bilinçli ve bilgili olmalýyýz. Sürekli söz açýlan Türklüðün büyük ýrk olma durumu nun gerçekten de hakikat olduðunu anlýyoruz. Bakü de binalarý gezmek; Þamahý da tarihî yerlere dalmak... Azerbaycan güzel ve bizden. Kosova mýzý da bir kiþi bile olsun, Azerbaycan Türklerine veya diðerlerine anlatabilirsek ne ala. Arkasý arýn deyip sözü kapatayým. Ufkunuz açýk olsun.

16 K ü l t ü r 16 Gelenek ve Göreneklerimiz Tefrika (20) Sünnet adet ve gelenekleri - (1) Sünnet, Hz. Ýbrahim den gelir. Ýslam ýn insanlara faydalý gördüðü RAÝF VIRMÝÇA bu sünnet olma ve sünnet etme işi o günden beri Müslümanlar arasýnda süre gelmiþtir. Müslüman, Türk dünyasýnýn çok önemli unsurlarýndan biri olan sünnet Ýslam dünyasýnýn asýrlardan beri süre gelen, en güzel hasletlerinden biri olup dini bir törendir. Sünnet olan bir çocuk, erkekliðe ilk adýmýný atar. Prizren de çocuklarla mütedair geleneksel iþlemlerden en önemlisi sünnet geleneðidir. Çocuklar çoðunlukla okul çaðýna yakýn veya ilkokul yýllarýnda ergenlik çaðýna girmeden sünnet edilmektedirler. Prizren de en çok sünnetler okullarýn kapanmasýndan sonra ve yaz mevsiminde yapýlýr. Bazen de sünnet ilkbaharda okullar tatil olunca ya da sonbaharda okullarýn açýlmasýna yakýn zamanda yapýlýr. Sünnet olacak çocuða Sünnet Çocuðu adý verilir. Sünnetler genellikle pazar ve perþembe günleri deneyimli berberler (sünnetçiler) veya doktorlar tarafýndan gerçekleþtirilir. Sünnet tören hazýrlýklarýnýn en önemli bölümünü Sünnetlik Rubasý veya elbisesi oluþturmaktadýr. Prizren de sünetlik rubasý satýlmadýðýndan dolayý önceleri sünnetlik rubasý özel olarak yapýlmaktaydý. Daha sonra bu rubalar Türkiye den satýn alýnmaktaydý. Günümüzde Türkiye de yapýlan bu rubalar Prizren de de satýlmaktadýr. Sünnetlik rubasýný beyaz takým elbise, kundura, sünenlik þapkasý ve Maþallah iþlemeli mavi satenden kolan veya þerit oluþturmaktadýr. Sünnetlik rubalarý çocuðun babasý tarafýndan çok daha önce satýn alýnýr. Nazar deðmemesi için de sünnet þapkasý mavi renktedir. Þapkanýn ön kýsmýnda da mutlaka maþallah yazýlýr. Sünetlik rubalarý yaný sýra sünnetlik çocuða çorap, atlet, kilot ve sünnet olduktan sonra giymesi gereken uzun gömlek de alýnýr. Önceleri Prizren de sünetleri en deneyimli berberler yapardý. Bugünde az sayýda sünetler berberler tarafýndan gerçekleþirken, büyük bir çoðunluðu doktorlar tarafýndan yapýlmaktadýr. Sünnet yapýlacak günde çocuk sabahleyin nuna tarafýndan yýkanýlýr ve yýkandýktan sonra teyze tarafýndan giydirilir. Sünnetlik rubalarý giydikten sonra çocuk, ilkin nunanýn akabinde de teyze ve diðer kadýnlarýn ellerini öper. El öperken herkes çocuða para verir. Çocuk giydirilirken nazar deðmesin diye anlýna nuna tarafýndan kara renkte parmak izi konulur. Tepeden týrnaða kadar sünetlik rubalarýný giyen çocuk, sünnet oluncaya kadar o rubalarla kalýr. Bu adet ise çocuðun konu, komþuya, mahalleye sünnet olacaðýnýn bir göstergesi veya işaretidir. Sünnet hazýrlýklarýnýn önemli bir bölümünü sünnet olacak çocuk kerevetinin yapýlmasýdýr. Sünnetten bir hafta önce yapýlacak olan kerevet evin en büyük ve misafir aðýrlayacak odanýn baþköþesinde, normal boyuttan daha yüksek bir biçimde süslenerek yapýlýr. Bu kerevet sünnet olduktan sonra çoðun yatacaðý ve misafirlerin ziyarete geldiði esnada orada bulunmasý için yapýlýr. Kerevetin yapýlmasý için yorgan, çarþaf, döþek ve yatak için gereken diðer eþyalar yanýnda çeþitli süslemeler de yer almaktadýr. Genelde bu süslemeler çocuðu eðlendirecek oyuncaklar yanýnda kerevetin görkemli gösterilmesine ait olan süslemelerdir. Bunu derken sünnet kerevetine annelerin daha önceden hazýrlamýþ olduklarý en güzel yelpaze, tentene ve satenli çarþaf türleri ve diðer süslü eþyalar konulur. Kerevetin dört köþesine küçük ahþap direkleri takýlýr. Bu direkler saten ve çeþitli nakýþlarla donatýlýr. Kerevetin ön bölümüne dantelli, yelpaze beyaz çarþaflar serdirilir. Kerevetin iyi gösterilmesi ve þekillendirilmesi malzemenin çokluðuna ve yapan kiþinin becerisine baðlýdýr. Yataðýn tavanýna nazara deðmesin diye ince iple asýlý sarýmsak takýlýr. Çocuk yatarken bu sarýmsaða vurup sallar ve oynar. Genelde sünnet kereveti de doðum kereveti hemen hemen ayný malzemelerle ve ayný þekilde yapýlýr. Tek farký sünnet çocuðunun ilgisini çekecek renkli ve ýþýklý süslerin aðýrlýklý ilaveleridir. Kerevetin yapýlmasýna eþ dost ve komþular davet edilir ve bütün zaman def eþliðinde müzik ve zevk yapýlýr, akabinde de gelen misafirlere poðaça kahve ve çeþitli meþrubatlar ikram edilir. Kerevet yapýlýrken sünnet olan çocukla ilgili eski Prizren türkü ve þarkýlarý da söylenir. ÇOCUK GEZDÝRME Sünnet çocuðu, sünnet edilmeden önce ayný günde faytonla ya da daha geçlerde arabayla Prizren in ana caddelerinde bir araba konvoyu oluþturularak, gezdirilir. Bu gezdirme olayý önceleri gibi günümüzde de müzikle gerçekleþmektedir. Yani çalgýlardan oluþan müzik grubu da bir faytona veya bir arabaya bindirilerek konvoya eþlik eder. Çok daha önceleri gezdirilen çocuk bir mesire yerine götürülerek orada, konvoyda bulunanlar alay çekerlerdi. Düðüne benzemesi için bu konvoyda yer alan tüm araba ve çalgýcýlara birer havlu da baðlanýr. (Sürecek)

17 17 T o p l u m M. Tevfik Yücesoy RAMAZAN-I ÞERÝFÝ NASIL DEÐERLENDÝRÝYORUZ Ruhi ve dini hayatýmýzda ramazanýn çok büyük yeri ve önemi vardýr. Pürneþe ve pür-dikkat olun; Ramazanda göðün kapýlarý açýlýr, cennet müminler için bezenir, cehennemin kapýlarý kapatýlýr, þeytanlarýn azýlýlarý zincire baðlanýr; sevaplar artýrýlýr, böylece insanlarýn tevbe etmesi, iyiliklere yönelmesi kolaylaþmýþ olur. Ramazan geçtiði halde onun manevi avantaj ve fýrsatlarýndan faydalanmamýþ olanlar ise gerçekten müthiþ bir mahrumiyete uðramýþlar demektir. Bizi bu kutlu aya sýhhat ve afiyetle kavuþturan yüce Rabbimize sonsuz þükürler, hamd ü senalar olsun. Hele bu ayýn içinde, bin aydan daha hayýrlý bir gece vardýr ki ona Kur an-ý Kerim de KADÝR GECESÝ denmiþtir, ne mutlu o geceye rastlayýp, onu ihya edenlere! Allah Celle celaluhu kullarý arasýnlar, çalýþsýnlar, güvenip gevþemesinler diye onu Ramazan ýn içinde saklamýþ. Bizler gayret ve dikkat gösterip onu bulmaða çalýþmalýyýz. - Onun için tavsiyem, gündüz bir ara uyuyup, geceleri güçlü ve zinde olmaða hazýrlarýnýz; teravihi huþu ile kýlýn, çok tesbih çekin; teheccüd namazlarýný hiç ihmal etmeyin! - Sahura kalkmak sünnettir, akþamdan yiyip yatmak, seher vakitlerini uykuyla geçirmek, yahut da sahurdan sonra sabah namazýný evde kýlývermek doðru deðildir, sabaha camiye, cemaate gelmekte asla tembellik göstermeyin! - Kur an-ý Kerimi içinize sindire sindire, tefekkür, tedebbür ve gözyaþý ile Din ve Toplum çok okuyun, hatim sürün, hafýzlarýn mukabelelerini takip edin! Ezberlerinizi artýrmaya çalýþýn! - Dostlarýnýzý eve davet edin, ziyaretlere gidin, sohbet ve muhabbeti çoðaltýn, fakirlere yardým edin, mümkünse zekatlarýnýzý bu ayda verin, çünkü sevabý kat kat fazla olur; Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallahlahu aleyhi ve sellem -kendisi Allah ýn en sevgili kulu ve insanlarýn en þereflisi olduðu halde- asla gevþemez, hele ramazanýn son on gününde ibadet ve taata çok daha fazla düþkünleþir, hatta artýk gecelerini evde deðil, camide geçirmeðe baþlardý. Bu bizim için dikkat çekici bir hareket ve mühim bir iþarettir. Biz de öyle yapmaða çalýþmalýyýz. Bu kuvvetli bir sünettir, sünnet-i kifaye dir ki bir beldede hiçbir kimse bu mescidde itikaf etmek iþini yapmasa, tüm belde halký sorumlu duruma düþer. Kadýnlar da itikaf yapabilir ama mescidde deðil evlerinin temiz müsait bir köþesinde.. Candan dileðim hepinizin ramazan ayýnýn hayýr, feyz ve bereketinden en üstün þekilde istifade etmeniz; kadir gecesini ihyaya muvaffak olmanýz; son derecede bahtiyar olarak bayrama ulaþmanýz; nice nice ramazanlarý sýhhat ve afiyetle idrak eylemeniz, Yarýn Rabbýmýzýn huzuruna sevdiði, razý olduðu kullar olarak yüzü ak, anlý açýk varmanýz, O nun cennet ve cemaliyle müþerref olmanýz, edebi saadete ermenizdir. Bahar dergisinin yeni sayýsý çýktý Bahar Çocuk ve Kültür Dergisinin üçüncü Eylül sayýsý basýmdan çýktý. Ders çizelgesi hediyeli derginin ilk sayýsýnda öðretmenlerimiz ve ilk okullarýmýzýn tanýtýmý çerçevesinde Gilan ve Priþtine deki ilk okullarýmýz ziyaret ediliyor. Derginin editör bölümünde Bahar çocuk kulübünün kurulmasý müjdesi verilirken, derginin devamýnda Hz. Mevlana nýn hayatý ve felsefesi, þehirlerimizin tanýtýmý, Zeynep in günlüðü, saðlýk, bilim ve þiir köþesi, Bahar dergisinin ödüllü yarýþmasýný kazananlarýn tanýtýmý, Výçýtýrýn daki toplu sünnet þölenine, çizgi roman köþesine, bilgi, eðlence, ödüllü bulmaca, boyama ve edebiyatçýlarýmýzýn tanýtýmý gibi konulara yer verilmiþ. Tamamen renkli ve çocuklarýn dünyasýný süsleyecek güzel çizgilerle hazýrlanmýþ derginin yeni sayýsý hafta içerisinde Kosova nýn tüm þehirlerine ve ilk okullarýna daðýtýldý. Dergi, sayfalarýyla okuyucularýna deðerli bilgiler yaný sýra eðlenceli zaman geçirmeleri için güzel konulara yer ayýrmýþ. Günah iþleyenin orucu Sual: Bazýlarý, (Namaz kýlmayan, içki içen, açýk gezen veya baþka günah iþleyen bir kimse, boþuna oruç tutmamalý) diyorlar. Bu söz doðru mudur? CEVAP: Hayýr, dine aykýrýdýr. Birkaç günah iþleyenin, diðer günahlarý da yapmasý gerekmez. Hem oruç tutup, hem de günah iþleyen kimse, oruç tutmakla hâsýl olan büyük sevaba kavuþamaz. Fakat ahirette niçin oruç tutmadýn diye hesaba çekilmez. Oruç borcunu ödemiþ olur. Hatta orucun bereketiyle diðer günahlardan da kaçma imkâný olur. Ýmam-ý Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Bütün günahlara tevbe edip, hepsinden kaçmak büyük nimettir. Bu yapýlamazsa, bazý günahlara tevbe etmek de nimettir. Bunlarýn bereketiyle, belki bütün günahlara tevbe etmek nasip olur. Bir þeyin bütünü ele geçmezse, hepsini de elden kaçýrmamalý.) Namazýn dinimizdeki yeri, oruca göre daha önemli ise de, bir kimseye namaz kýlmadýðý için, (oruç da tutma) denmez. Aksine, (Namaz kýlamýyorsan, orucu bari terk etme) denir. Namaz kýlmamakla büyük bir günaha giren kimse, oruç tutmazsa, günah miktarý daha da çok artar. Birkaç günaha müptela olan kimse, birinden vazgeçmek isterse, ona, (Diðerlerini býrakmadýðýna göre, bu günaha da devam et) denmez. Günah miktarý ne kadar azaltýlýrsa, o kadar iyi olur. Allah tan korkup bir günahtan vazgeçmek, iman alametidir. Hadis-i þerifte, (Ömründe bir defa Allah ý anan veya Ondan korkan Müslüman, Cehennemden çýkar) buyuruldu. (Tirmizi) Günah iþleyen, oruç tutuyor veya zekât veriyorsa, (Aman bunlarý bari býrakma) demelidir. Bu ibadetleri de yapmazsa, dinden tamamen uzaklaþabilir. Korkutmaktan çok, müjdeleyici olmak gerekir. Peygamber efendimiz, (Allah ýn rahmetinden ümit kestirip, dinden nefret ettirenlere lanet olsun! Kolaylaþtýrýn, güçleþtirmeyin) buyurdu. (Buhari) Bir genç, Peygamber efendimize, (Þu üç günahý býrakamýyorum) dedi. O üç günah, yalan, zina ve içki idi. Resulullah efendimiz, (Bu üç günahtan yalaný, benim için býrak) buyurdu. O genç, kabul edip gitti. Daha sonra, diðer iki günahý iþlemek isteyince, (Bu günahlarý iþleyip Resulullahýn karþýsýna çýkýnca, Ben iþlemedim desem yalan söylemiþ olurum. Eðer iþlediðimi söylersem, beni cezalandýrýr) diye düþündü. Diðer iki günahtan da vazgeçip, salihlerden oldu. Ýnsanlardan utanarak günahý gizlemek de, hayâdandýr. Hayâ da, imandandýr. Günah gizlenmezse, fasýklar bundan cesaret alýr. (Falanca günah iþliyor. Ben de iþlesem ne çýkar?) diyebilirler. Falancalar þunu bunu yapýyor, onlara günah Kýzýmýz, evladýmýz... Hazýrlayan: Prof. Ahmed YARDIM deðil de, bize mi günah diyebilirler. Buna sebep olmamalý. Her ne kadar bazý kimseler, (Günah iþleyen, mesela namaz kýlmayan kâfir olur) diyorlarsa da, günah iþleyen, Müslümanlýktan çýkmaz. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Cebrail aleyhisselam, Ümmetine müjde ver ki, müþrik olarak ölmeyen Cennete girer dedi. Ben, Zina ve hýrsýzlýk eden de mi Cennete girer diye üç defa sordum. Evet, zina ve hýrsýzlýk eden de Cennete girer dedi. Daha sonra, Ýçki içse de, yine sonunda Cennete girer dedi.) [Buhari] (Ancak affa veya þefaate kavuþmazsa, bu günahlarýn cezalarý çekildikten sonra Cennete girilir.) Bu, Ehl-i sünnet itikadýdýr. Günahlarý hafif görmek deðildir. Bu inanýþ, insaný günaha sevk etmemeli. Her günah, kalbi karartýr ve insaný küfre sürükleyip ebedi Cehennemde kalmaya sebep olabilir. Her günahtan kaçýnmalý, çünkü Allah ýn gazabý, günahlar içinde saklýdýr. Belam-ý Baura, çok ibadet eden büyük bir âlim iken, bir günah yüzünden kâfir oldu. Günah iþleyen, hemen tevbe etmelidir! Þencan ÞKURTAK ý Ölümünün 4. yýlýnda büyük özlem ve saygýyla anýyoruz Yüce Allah seni bizden ayrý kýlýp yanýna aldý. Hasretinle yanýp tutuþan baban, annen ve kardeþlerinin her kalp atýþýnda yaþayýp duracaksýn. Ölüm var unutulmaktýr sonu. Bir de ölüp de sonsuza dek yaþamak var. Sen ölümsüzlüðe doðru yol aldýn. Babasý: Hayridin, Annesi: Mukaddes, Kardeþi: Hayrullah, Kýzkardeþi: Severcan, Damadý: Buyar, Yeðenleri: Saffet ve Fitim

18 Erkeðinizin sizi sevdiðini, önemsediðini, deðer verdiðini nasýl anlarsýnýz? Tabii ki davranýþlarýndan, sözlerinden... Ýþte birkaç ipucu! Erkek ne der? Ama aslýnda ne demek ister? 1. Ben balýða çýkýyorum [Çevirisi]: Ben elimde bir çubukla bütün gün sandalda oturucam, kusana kadar içicem ve denizde yüzen balýklarý izliycem 2. Bu erkekleri ilgilendiren birşey [Çevirisi]: Bunun bilinen mantýklý bir açýklamasý yok, boþuna uðraþma hiçbir mantýk kalýbýna sokamazsýn.. 3. Yemeðe yardým edeyim mi? [Çevirisi]: Yemek neden hala masaya gelmedi? 4. Evet tatlým... Haklýsýn sevgilim [Çevirisi]: Çevirisi yok.. Onlar bu sözleri periodik olarak söylemeleri için þartlandýrýlmýþtýr. 5. Bunu anlatmak çok uzun sürer [Çevirisi]: Bu lanet þeyin nasýl çalýþtýðý hakkýnda hiçbir fikrim yok 6. Elbette seni dinliyordum tatlým; sadece aklýmda bir sürü karmaþýk iþ var [Çevirisi]: Þu karþýdaki kýzýl bombanýn içinde sütyen var mý, yok mu kafam ona takýldý da! 7. Sevgilim biraz ara ver, sabahtan beri evi temizliycem diye helak oldun [Çevirisi]: Þu elektrikli süpürgeyi artýk sustursan iyi olucak, filmin içine ettin!! 8. Hmmmm, evet çok ilginç hayatým [Çevirisi]: Sen hala konuşuyor musun? Sizi ne kadar seviyor? Partneriniz ihtiyacýnýz kadar sevgi veriyor mu? Yoksa siz kaderinize razý olup onun verdiði kadarýyla mý yetiniyorsunuz? Bu sorunun yanýtýný merak ediyorsanýz, testi yanýtlayýn, iliþkinize yön verin. 1- Arkadaþlarýnýz olan diðer çiftlerle yemeðe gittiðinizde o daima... a. Sizin nasýl olsa onun yemeðinden tadacaðýnýzý düþünür, caný ne çekiyorsa onu sipariþ eder. b. Eski günleri yad etmek için eskiyi anýmsatacak bir kýyafet giyer. Ne de olsa gecenin finalinde baþ baþa kalacaksýnýz. c. Sohbetin bir yerinde mutlaka sözü size duyduðu sevgiye getirir ve yaptýðýnýz fedakarlýklar için teþekkür eder. 2- Ýþte geldi çattý, bugün sizin doðum gününüz. Hediyesi... a. Gerçekten ihtiyacýnýz olan üç adet yeni tiþört. b. Baþ baþa yemekler için özel tasarlanmýþ iki kiþilik bir masa. c. Ýzlemek istediðiniz konser için iki kiþilik bilet. 3- Ýkiniz de iþten yeni çýktýnýz. O... a. Gününüzün nasýl geçtiðini sorar ve cevabýnýzý dinler. b. Sizi özlediðini söyler ve dudaðýnýza uzun bir öpücük kondurur. c. Klasik bir merhaba der ve rutin konuþmalara baþlarsýnýz. 4- Seks sýrasýnda o... a. Size ne istediðinizi sorar. b. Her þey doðaçlama geliþir. c. Rahatlar ve kendisini sizin yönetiminize býrakýr. 5- Bütün günü stres ve sýkýntý dolu geçirdiðiniz belli. O... a. Aromatik yaðlarla sizi rahatlatan masaj yapar, ardýndan da sýcak bir banyo hazýrlar. b. Sorununuzu dinler, doðal olarak size hak verir sonra þansýnýza beraber lanet edersiniz. c. Konuya iliþkin olarak taktik geliþtirmeniz gerektiðini söyler ve yardýmcý olacak önerilerde bulunur. 6- Tartýþtýnýz ve haksýz olduðunun farkýnda. Uzun bir sessizlikten sonra... a. Gülmenin sinirleri gevþeteceðin düþünerek, þakalarla gerginliði azaltmaya çalýþýr. b. Konuyu deðiþtirir ve birden o gün baþýndan geçen ilginç bir olayý anlatmaya baþlar. c. Yanýnýza gelir, özür diler ve size sarýlýr. 7- Malum dönemdesiniz ve sinirleriniz tepenizde, önünüze gelen herkese çatacak durumdasýnýz. O... a. Her söylediðinize sakince ve gülümseyerek yanýt verir. b. Sizin söylediðiniz her þeye karþý tepki verir. c. Sinirlerinizin gergin olmasýnýn kendi suçu olmadýðýný söyler ve bir süreliðine sizinle tartýþmamaya çalýþýr. 8- En sevdiðiniz kuzeniniz çok yakýnda evleniyor. Düðünde giyeceðiniz kýyafeti almak üzere sevgilinizle alýþveriþe çýktýnýz. a. Bu alýþveriþi beraber yapmak zorunda mýyýz, sen hafta sonu Meltem ile çýksaydýn keþke der ve günü size zehir edeceðinin ilk sinyallerini verir. b. Girdiðiniz dördüncü maðazada sýkýldýðýný belli eder ve eve dönmek istediðini söyler. c. Girmek istediðiniz her maðazaya girmenizi ve kýyafet bulmanýzý saðlar, ancak siz bir türlü beðenemezsiniz. Puanlama 1- a.1 b.2 c.3 2- a.2 b.3 c.1 3- a.2 b.3 c.1 4- a.1 b.3 c.2 5- a.3 b.1 c.2 6- a.2 b.1 c.3 7- a.3 b.1 c.2 8- a.1 b.2 c.3 1 ler çoðunluktaysa G e n ç l i k 9. Hafýzam pek iyi deðildir, biliyorsun [Çevirisi]: American Pie in sözlerini hatýrlýyorum, ilk öptüðüm kýzýn evinin yolunu hatýrlýyorum, bugüne kadarki bütün arabalarýmýn teknik özelliklerini hatýrlýyorum ama; senin doðumgününü unuttum 10. Seni düþünüyordum ve sana bu gülleri getirdim caným [Çevirisi]: Köþebaþýnda gülleri satan kýz tam bir afetti 11. Endiþelenme tatlým, alt tarafý küçük bir kesik [Çevirisi]: Aslýnda tam damarý kestim ama gebericeðimi bilsem canýmýn ne kadar acýdýðýný itiraf etmiycem 12. Hey, bunu yapmak için nedenlerim var [Çevirisi]:...Ve en kýsa zamanda iyi bir tane bulsam iyi olacak 13. Hani, nereye düþtü?? Bulamýyorum iþte!!! [Çevirisi]: Yakalamak icin Onun sevgisinden þüphe etmekte haklý olduðunuzu söylemek mümkün. Bu kadar zamandýr beraber olduðunuza göre sizi sevdiði kesin, ancak kesin olan bir konu daha var, o da sevgisini sizin kadar gösteremediði ya da sizin sevgi ihtiyacýnýzý yeteri kadar karþýlayamadýðý. Ama bu konuda tek suçlunun sevdiðiniz adam olduðunu düþünüyorsanýz aldanýyorsunuz. Ýhtiyaç ve beklentilerinizi ona yeterince anlatamazsanýz bu sorunun kaynaðý siz de olabilirsiniz. Unutmayýn; herkes duygularýný her zaman çok rahat gösteremeyebilir. 2 ler çoðunluktaysa Kimi zaman onun sevgisinden emin olamadýðýnýz gerçek. Ancak, bu adamýn sizi sevdiðini biliyor ve hissediyorsanýz, sizi bazen sevip, bazen de sevmediðini düþünmeniz yersiz olur. Çünkü sevgi bir kereliktir, birini ya seversiniz ya da sevmezsiniz. Sizi bugün seviyorsa emin olun ertesi gün de seviyordur. Þu durumda yapmanýz gereken tek þey, sizi sevmediðini ya da yeterince ilgi göstermediðini düþündüðünüz zamanlarda, onun hayatýnda baþka bir sorun olup olmadýðýný öðrenmeye çalýþmak. 3 ler çoðunluktaysa Çok þanslý olduðunuzu söylemek mümkün, siz ihtiyacýnýz olan tüm sevgiyi ondan kolayca alýyorsunuz. Bir erkeðin doðal ve hislerini rahat gösteren bir yapýya sahip olmasý her kadýnýn arayýp da bulamadýðý bir özellik, sýrf bu sebeple bile teþekkür edebilirsiniz. Onun duygularýný bu kadar rahat ve açýk göstermesinin yaný sýra, size karþý çok hassas ve sabýrlý olduðu da bir gerçek. Her erkek bu kadar sabýrlý olmaz, onun kýymetini bilin. 21 Mart - 20 Nisan 23 Eylül - 22 Ekim 22 Kasým - 20 Aralýk ellerimi açtým ama yakalayamadým, dolayýsýyla attýðýn gibi kendin bul Yine ne yaptým???? [Çevirisi]: Yine nasýl yakaladýn??? 15. Tabii ki seni duydum tatlým [Çevirisi]: Ne söylediðin hakkýnda hiçbir fikrim yok ve umarým dinliyormuþ gibi yaptýðýmý anlayýnca 3 saat baðýrýp çaðýrmazsýn 16. Biliyorsun güzelim, ben baþkasýný sevemem [Çevirisi]: Senin çýðlýklarýna bile zar zor alýþtým ve daha kötüsüyle karþýlaþma riskini göze alamam 17. Muhteşem görünüyorsun [Çevirisi]: Tanrým ne olur bu denediði son elbise olsun, yoksa kalp krizi geçireceðim 18. Sakin ol, kaybolmuþ falan değiliz. Nerde olduðumuzu biliyorum [Çevirisi]: Bizi kimse bulamayacak Bu hafta senin sevgi dünyaný, aþk hayatýný ve de yeteneklerini sergilediðin iþ hayatýný önemli deðiþimlere gebe býrakacak. Parasal konularda önemli, cesaret gerektiren bir karar açýða çýkabilir. 21 Mayýs - 21 Haziran Konuþmak yetmez... Anlatmayý bilmedikten ve de anlaþýlmadýktan sonra konuþmak bir iþe yaramaz. Kim seni ne kadar anlýyor, anlayabiliyor? Bazen insanlar konuþmadan, iki kelime etmeden de anlaþabiliyorlar Temmuz - 22 Aðustos Bu hafta işsel ve ailesel bir durum seni gergin tutabilir. Yeni koşullar yaratmak ve de bunlara uygun düzenlemeler yapmak önem kazanabilir. Bu hafta iþ ve para açýsýndan iyi ve olumlu geliþmelere de açýk olacaksýn. Bu hafta arkadaþlýklarýn ve de ulaþmayý hedeflediðin hayallerin deðiþime gebe kalacak. Bazý insanlarla ortaklaþa çalýþmak, bazý engelleri aþmaya çalýþmak seni biraz gergin de tutabilir. 23 Ekim - 21 Kasým Bu hafta iþle önemli bir karar açýða çýkabilir. Ýletiþim kurmak, hayatýnda yeþeren yeni geliþmelerin önemini arttýrabilir. Kendine yeni bir iþ edinebilmenin yollarý, iþ hayatýnda kademe atlamanýn kapýlarý aralanacak. Bu hafta, senin umutlarýnýn, inandýklarýnýn ve de planlarýnýn yapýsýný deðiþime gebe býrakacak. Yolculuklar hayatýnda önemli olmaya baþlayabilir, sevdiðin insanýn akrabalarýyla iliþkin de farklý bir boyut kazanabilir. 20 Ocak - 18 Þubat Bu hafta Başak burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasý iþ, saðlýk ve de alýþkanlýklar açýsýndan sana uzun dönemli yeni þartlar sunmayý planlýyor. Eskisi gibi gidemeyeceðini anlamanına gelmiyor. Bu hafta senin ev, aile ve de özel hayatýna deðiþim tohumlarýný ekecek. Ailenle daha yakýndan ilgilenmek durumunda kalacaðýn olaylar yavaþ yavaþ yeþermeye baþlayacaktýr. Bu da seni yeni bir karar almaya itebilir. Bu hafta sana içsel bir deðiþim getirecek. Sosyal açýdan ise kendini çok daha rahat ve özgür bir halde bulacaksýn. Ýletiþim kanallarýnýn açýk olmasý sevdiklerinle ve de arkadaþlarýnla iliþkilerin de canlanabilir. Bu hafta bazý insanlardan yardým almak iç dünyanda kendini güvende hissetmeni saðlayacak. Gizli bir takým haberleþmeler veya eskiyle baðlantýlý bazý olaylar özellikle iþ hayatýna çok olumlu ve verimli yansýyacak. 21 Nisan - 20 Mayýs 22 Haziran - 22 Temmuz Bu hafta çok yoðun bir enerji seni savaþ vermeye, bir engeli aþmaya yönelik tutabilir. Baþak burcunda gerçekleþecek Güneþ tutulmasý da parasal konularý ve kendi geleceðini güvence altýna kararlarý alamaya başlayabilirsin. 23 Aðustos - 22 Eylül 21 Aralýk - 19 Ocak Bu hafta giderlerimizin, partnerimizle iliþkimizin, ve de yardýmlaþmalarýn hayatýmýzdaki yeri ve önemi deðiþime gebe kalacak. Farklý parasal düzenlemeler yapmak durumunda kalacaðýmýz koþullar belirmeye baþlayabilir.

19 19 Gripli bir insanda, ateþ, adale aðrýlarý ve diðer soðuk algýnlýðý belirtileri gösterir. Kiþi çok uyur ve hasta hisseder, fakat 1 yada 2 hafta içerisinde iyileþir. Grip sorunu, ayný zamanda influenza diye de adlandýrýlýr ve bazýlarýný gerçekten hasta yapar. Kendi kendilerine iyileþmeleri mümkün olmaz ve hastaneye gitmek zorunda kalabilirler. Bu da insanlarýn grip aþýsý olmalarýnýn önemini gösterir. Çok küçük çocuklar, özellikle 6 aylýktan 2 yaþa kadar olanlar grip aþýsý olmalýdýr. Daha büyükler de aþaðýdaki hallerde aþý olmalýdýr. Bir çocuk eðer çok kötü þekilde grip hastalýðýna yakalanmýþ kiþilerle yaþamaktaysa yine grip aþýsý olmalýdýr. Küçük bebekler, özellikle prematüre doðanlar, 65 yaþýndan büyükler de grip hastalýðýndan korunmalýdýr. Eðer ailenizde bir bebek varsa yada nine ve dedenizle yaþýyorsanýz, onlar için grip aþýsý yaptýrmanýza ihtiyaç vardýr. Bu yolla onlar da korunacaktýr. Bununla birlikte bazýlarý grip aþýsý yada diðer gribal aþýlarý yaptýramaz. Yumurta alerjisi olan çocuklar yada diðer grip aþýlarýna alerjisi olan çocuklar aþý olamaz. Çünkü aþý yumurtalar içinde büyütülür ve yumurta proteini taþýr. Aþý olmasý gereken gruptaki Grip Aþýsý Adam trafikte alçaktan uçarak giderken polise yakalanýr... kenara çeker arabadan iner: - Buyrun Memur Bey! - Beyefendi aþýrý hýz yaptýðýnýz için sizi durdurmak zorundayým, ehliyetiniz lütfen? - Ehliyetim yok, son yaptýðým kazada ehliyetime el koydular Memur Bey. - Peki aracýnýzýn ruhsatýný görebilir miyim? çocuklardan biri olmasanýz da, kendinizi grip aþýsý olmak üzere doktorun muayenehanesinin kapýsýnda bulabilirsiniz. Neden mi? Saðlýklý bir çocuk olsanýz da aileniz yada doktorunuz aþý olmanýz gerektiðine karar verebilir. Eðer aþý olmanýzý istiyorlarsa bu saðlýksýz olduðunuz anlamýna gelmez. Bu aþý gripten korunmanýzý yada gripten daha az etkilenmenizi saðlayacaktýr. Gribe yakalanmamak okulu kaçýrmamanýz ve ailenizin de size bakmak için iþlerinden uzak kalmamalarý anlamýna gelir. Okuldan uzakta bir gün size eðlenceli gelebilir, fakat grip olmanýz ve kötü hissetmeniz eðlenceli deðildir. Aþý sizi korkutuyorsa, anneniz veya babanýzla konuþun. Aþý olurken elinizden tutabilirler. Diðer bir aþý türü geniz spreyidir ve iðne yerine burnunuza püskürtülerek yapýlýr. Grip Aþýsý Ne Zaman Olmalýsýnýz? Eðer grip aþýsý olacaksýnýz en iyi zaman grip mevsimi öncesi sonbahardýr. Grip mevsimi, kasýmda baþlar ve nisanda sona erer. Aralýk, Ocak, Þubat aylarý grip için en tehlikeli aylardýr ve insanlar genellikle bu aylarda hastalanýrlar. Aþýda Ne Var? UYANIK ÞOFÖR - Araba benim deðil Memur Bey çaldým ben bu arabayý. - Anlamadým nasýl yani, siz bu arabayý çaldýnýz, öyle mi? - Evet Memur Bey, durun bir dakika torpido gözünde ruhsat olacaktý, silahýmý oraya koyarken ruhsat gibi bir þey gördüm galiba... Polis iyice þaþýrýr: - Torpido gözünde silah mý var? - Evet Memur Bey, bu arabanýn sahibi kadýný vurduktan sonra cesedi Ýnfluenza bir virüstür. Grip aþýsý virüsün vücudunuza saldýrdýðý durumlarda kendisini savunmaya hazýrlar. Grip aþýsý az miktarda ölü yada öldürülmüþ grip virüsü taþýr. Grip aþýsý sizi grip yapmaz fakat bu az miktardaki ölü virüsler, kýþ geldiðinde baðýþýklýk sisteminizin griple savaþmasýný saðlar. Burun spreyleri canlý grip virüsü taþýdýklarýndan, bu yolla aþý olanlar bazý soðuk algýnlýðý belirtileri hissedebilir fakat grip aþýsý gibi o da sizi kötü bir grip hastalýðýndan uzak tutacaktýr. Grip aþýsý çok güvenlidir ve birçok insanýn aþýyla sorunlarý olmaz. Bazen aþý olduðunuz nokta aðrýyabilir. Grip aþýsýndan sonra, bazý kiþiler aðrý yada biraz ateþ hissedebilir. Fakat bu sizi 1 yada 2 hafta hastalandýracak grip hastalýðý gibi deðildir. Grip aþýsý olsanýz da olmasanýz da gribe ve diðer kýþ hastalýklarýna karþý korunmak için önemli bir adým atabilirsiniz: Ellerinizi düzenli olarak yýkayýn. Bunu yaptýðýnýzda sizi hastalandýracak azgýn mikroplarý kendinizden uzaklaþtýrýrsýnýz. FÝTNECÝ ASLAN Aç aslan bir çayýrdaki üç ineði gözüne kesmiþ: kesmiþ ya, üçünden korkmuþ. Ben birini parçalarken öbür ikisi bir olur, hakkýmdan gelirler sonra. Diye düþünmüþ. En iyisi, demiþ, Bunlarý ben birbirlerinden ayýrayým, teker teker paralayým. Daha kolay olur benim için. Öyle yapmýþ aralarýna girip fitneyi sokmuþ, her birini öbüründen ayýrmýþ. Sonra teker teker tenhada kýstýrýp paralamýþ, yemiþ. (Birlik güçlülük verir. Bir olundu mu düþmanlar çekinir, sokulmaz. Akýllý kiþi dediðin, dostlarýnýn, akýl yoldaþlarýnýn yanýndan ayrýlmaz, kopmaz hiç. Güvenli olur.) Aisopos (Ezop) Masallarý Ahtapot Dünyasý Dünyada 200 çeþit ahtapot vardýr. En büyükleri Dev Pasifik Ahtapotlarýdýr ve aðýrlýklarý 100 kilonun üzerindedir ve 7 metreden daha uzun, aralýklý dokunaçlarý vardýr. En küçüðü ise Atlantik Pigme Ahtapotu dur. Sadece 2 santim uzunluðundadýr. Bir çantaya benzeyen hayvanlar kemiksizdirler ve kendilerini en küçük deliklere sýðdýrabilirler. Ahtapotlarýn yavaþ yavaþ yürüyen salyangozlarla akraba olduðunu biliyor muydunuz? Fakat aðýr kanlý kuzenlerinden farklý olarak ahtapotlar çok hýzlý hareket ederler. Çünkü dokunaçlarý küçük emici yastýklarla kaplýdýr, bunlarla nemli kayalara sýkýca tutunarak okyanus zemininde kayarlar. Bu emici yastýklar ayný zamanda son derece hassas doku naçlar ve tat alýcýlardýr. Bir ahtapotun tatma hissi bir insana göre 10 ile 100 kat arasý daha fazladýr. Gözleri de inanýlmaz geliþmiþtir. Böylece karanlýk sularda rahatça görebilir. Bu yeteneðiyle zeki ahtapot gece avlanýr. Bu akýllý yaratýk dokunaçlarýný yana yatýrýp bir solucan gibi kývýrarak avýný tuzaða düþürür. Korkutmak istediðinde mürekkebe benzeyen bir madde salgýlar. Bu düþmanlarýný þaþýrtýp, kaçmasý için ona zaman kazandýrýr. Ahtapotlarýn salgýladýðý zehirlerin çoðu insanlar için zararsýzdýr. Sadece Mavi Halkalý Ahtapot bir ayrýcalýk gösterir çünkü bir insaný öldürecek kadar zehir üretir. bagaja koydum silahý da torpido gözüne koydum... - BÝ DE BAGAJDA CESET MÝ VAR? - Evet Memur Bey... Trafik polisi bunu duyar duymaz amirini arar, arabanýn etrafý bir anda polislerle dolar ve adamý sorguya alýrlar... Ekipler amiri adamýn ehliyetini ister, adam ehliyetini çýkarýr ki ehliyet geçerli temiz hiçbir anormallik yok.. Bunun üzerine adamýn ruhsatýný ister, adam çýkartýr ruhsatý da verir, ekipler amiri yine bakar ki araba adama ait.. Derken adamdan torpido gözünü açmasýný ister, adam açýnca ortaya çýkar ki orada da silah falan yok... Ekipler amiri bir de bagaja bakmak ister adam bagajý açar orada da ne ceset ne bir þey yok.. Bunun üzerine ekipler amiri Çok garip der... Sizi durduran memurun anlattýðýna göre bu arabanýn bir kadýna ait olduðunu söylemiþsiniz, kadýný öldürüp cesedi bagaja, silahý da torpido gözüne koymuþsunuz... Adam güler: Ýnanamýyorum... O þimdi benim için aþýrý hýzlý gidiyordu da demiþtir...

20 Seyircisiz oynanan Konyaspor karþýlaþmasýnýn her iki yarýsýnda bulduðu 3 er golle Galatasaray, 6-0 lýk sonuçla elde ettikleri 3 puanla birlikte, en yakýn rakibi Beþiktaþ ýn 2 puan önüne geçti ve haftayý 13 puanla zirvede kapattý. Beþiktaþ, oynadýðý 5 maçta ikinci beraberliðini elde etti. Son þampiyon Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor ile kendi sahasýnda oynadýðý maçtan 1-1 lik sonuçla ayrýlarak beraberliklerine bir yenisini ekledi. Kendi sahasýnda Ankaragücü nü aðýrlayan Trabzonspor da, golsüz biten karþýlaþmanýn ardýndan 1 puan kazandý. Tanju Çolak a ait 14 yýllýk gol rekorunu kýran Hakan Þükür, Konyaspor a attýðý golle gol krallýðý yarýþýnda 4 golle ilk sýrada yer aldý. Ýstanbul B.B-Bursaspor: 1-0 Sivasspor-GençlerbirliðiOF: 1-0 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 1-1 Gaziantepspor-Kayserispor: 4-3 Trabzonspor-Ankaragücü: 0-0 Gençlerbirliði-Vestel Mani: 0-2 Galatasaray-Konyaspor: Avrupa Basketbol Þampiyonasý nda mutlu sona Rusya ulaþtý. Nefeslerin kesildiði finalde ev sahibi Ýspanya yý bitime 2 saniye kala Holden ýn basketiyle maðlup eden Rusya, Avrupa Þampiyonu oldu. Son Dünya Þampiyonu Ýspanya, 6. kez final oynadýðý Avrupa Þampiyonasý nda yine Formula 1 dünyasýnda þok geliþme. Ferrari takýmýnýn bilgilerini çalmakla suçlanan McLaren takýmýnýn bu sezon aldýðý puanlar silindi. Dünya Motor Sporlarý Konseyi, McLaren takýmýný teknoloji casusluðu davasýnda suçlu buldu. Þampiyona lideri McLaren in 2007 sezonunda aldýðý bütün puanlar silindi. Takým pilotlarý Hamilton ve Alonso nun puanlarý geçerli sayýlýrken, McLaren kalan 4 yarýþta da puan alamayacak. Sezon öncesi Ferrari Mühendisi Nigey Stepney nin McLaren tasarýmcýsý Mike Coughlan a Ferrari otomobilleri hakkýnda 780 sayfalýk bilgi verdiðinin ortaya çýkmasýyla 6Saray Denizlispor-Kasýmpaþa: 0-1 Ankaraspor-Beşiktaş: HAFTA Vestel Manisaspor-Trabzonspor Ankaragücü-Ýstanbul B.B Beşiktaş-Denizlispor Konyaspor-Gençlerbirliði Kasýmpaþa-Galatasaray Gençlerbirliði OF-Gaziantepspor Çaykur Rizespor-Sivasspor Kayserispor-Ankaraspor Bursaspor-Fenerbahçe Puan Durumu 1 Galatasaray Beşiktaş Sivas Ý.B.B Trabzon Kayseri Ankaragücü Fenerbahçe V.Manisa Gaziantep Kasýmpaþa Bursa Denizli G.Birliði G.B. Oftaş Ç.Rize Konya Ankaraspor 5 2 Şampiyon Rusya þampiyonluk sevinci yaþayamadý. Avrupa Þampiyonasý nýn En Deðerli Oyuncusu ödülüne Rusya dan Andrei Kirilenko layýk görüldü. Avrupa Þampiyonasý nda 3-4 üncülük mücadelesinde, Yunanistan ý yenen Litvanya, bronz madalyayý elde etti. McLaren in puanlarý silindi S p o r Priþtine lider koltuðuna oturdu baþlayan teknoloji casusluðu davasýný ele alan Dünya Motor Sporlarý Konseyi, McLaren takýmýný suçlu bularak yarýþlardan bu yýl aldýðý puanlarýn silinmesine karar verdi. McLaren in sezonun kalan yarýþlarýndan da hiç bir þekilde puan alamayacaðý açýklandý. Diðer taraftan Belçika da Ferrari þov yaptý. Belçika Grand Prix sini, Ferrari pilotu Raikkonen kazandý. Formula 1 de sezonun 14. yarýþý olan Belçika Grand Prix sine, Ferrari damgasýný vurdu. Raikkonen, Belçika Grand Prix sinde bu sezon 4. zaferini kazanýrken, pilotlar klasmanýnda da lider Lewis Hamilton ile aradaki puan farkýný 13 e düþürdü. Cumartesi ve Pazar günü oynanan Kosova Futbol þampiyonasý 4. hafta maçlarýnda ev sahiplerin baþarýlarýyla sonuçlandý. Yalýnýz iki takým deplasmanda yenmeyi baþarýrken bir maç da beraberle bitti. Kosova Futbol þampiyonasý 4. hafta maçlarýnda 25 gol kaydedilirken, yerli takýmlar 19, konuk takýmlar ise 6 gol kaydetmeye baþardýlar. Priþtine takýmý Drita yý 5:0 skorla yenerek lider koltuðuna oturmayý baþardý. Besiana Kosova (V) 2:0 (1:0) Besa Flamurtari 4:1 (2:1) Kosova Ovasý Hüsi 0:1 (0:0) Gilan 2 Korriku 4:1 (3:0) Dreniça Trepça 0:0 KEK Vlaznimi 1:2 (0:1) Priþtina Drita 5:0 (2:0) Trepça 89 Þçiponya 3:1 (3:0) 1. Priþtine Gilan Vlaznimi Korriku 9 5. Trepça Hüsi 7 7. Besiana 7 8. Besa 6 9. Trepça Drenica Flamurtari Drita Þçiponya KEK Kosova Ovasý Kosova (V) 0 Beyonce Þükrü Saraçoðlu nda konser verecek 19 Eylülde yapýlacak Kosova Futbol þampiyonasý 5. hafta maçlarý: Þçiponya Besiana ; Drita Trepça 89 ; Vlaznimi Priþtina ; Trepça KEK ; 2 Korriku Drenica ; Hüsi Gilan ; Flamurtar Kosva Ovasý ; Kosova (V) - Besa Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftardan gelen yoðun istek üzerine þarkýcý Beyonce konserini Þükrü Saraçoðlu Stadý na aldýklarýný açýkladý. Kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, daha önce 100. Yýl Balosu nda sahne alacaðý açýklanan Beyonce nin, gerek camiadan gerekse taraftardan gelen yoðun istek üzerine yönetim olarak, baloya gelebilecek kiþi sayýsýnýn kýsýtlý olmasý nedeniyle gelen tüm talepleri karþýlayabilmek adýna organizasyonu stadyum konserine çevirmeye karar aldýklarý bildirildi. Scolari özür diledi Portekiz Teknik Direktörü Luis Felipe Scolari, Sýrbistan maçý sonrasý futbolcular arasýnda yaþanan kavgaya dahil olduðu için özür diledi. Oyuncusu Quaresma yý korumak için Ivica Dragutinoviç in önüne geçtiðini belirten Scolari, Dragutinoviç çok net þekilde ailemi hedef alan küfürler etti. Ancak bu benim yaptýðým çirkin davranýþ için mazaret olamaz. Tüm Portekiz halkýndan, futbolcularýmdan, Portekiz Federasyonu ndan ve UEFA dan özür diliyorum. Verilecek her cezaya da razýyým dedi.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı