KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar sýrasýnda yangýnlarýn önlenmesi için kurulan Bakanlýklar arasý Kriz Komitesi yangýnlar ile ilgili rapor yayýnladý. KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 395 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Seçim kayıtları yapıldı Berns: ABD Kosova nın bağımsızlığını ve Ahtisari nin planını destekliyor ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolas Berns, Amerikanın Sesi Radyosuna verdiği demeçte, ABD nin Kosova statüsü ile ilgili tutumunu tekrarladı. Berns, Washington da verdiği demeçte, Priştine ile Belgrat aralarında anlaşamadıkları takdirde BM Kosova Baş Müzakerecisi Marthi Ahtisari nin planına sadık kalacaklarını bir daha tekrarladı. Ahtisari tarafından hazırlanan Kosova plan önerisinin gerçek bir çözüm olduğunu belirten Berns, bu plan Kosova yı bağımsızlığa götüreceğini söyledi. Bakan yardımcısı Berns, ABD, Kosova statüsünün belirlenmesi için en görgülü diplamatı olan AB diplomatı olan Frenk Wizner i seçti. Wizner, Wolfgang İşinger ve Rus diplomatı Harçenko ile Priştine ile Belgrat arasında yapılacak görüşmelerde Arnavut ve Sırplar arasında ilerleme olanakları bulmaya Kosova Ormanlar Ajansý yöneticisi Müzafer Luma konu ile ilgili yaptýðý açýklamada yaz aylarýnda Kosova da hektarda yangýnlarýn olduðunu bunlarýn %62 kamu sektöründe %38 ise özel sektörde yaþandýðýný söyledi. Luma, Kosova genelinde yangýnlar sonucunda 17.5 milyon avroluk zararýn olduðunu söyledi. devamý sayfa 3 te Kosova Merkezi Seçim komisyonu tarafından Kosova siyasi oluşumlarına tanınan süre içinde sertifika ve aday listeleri teslim edildi. Merkezi Seçim komisyonu beş gün içinde seçimlere katılacak olan adayları görüşecek. Merkezi Seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 17 Kasımda yapılacak olan seçimlere 64 siyasi oluşum aday listelerini sunarken, bunları arasında 8 Sırp siyasi oluşumun yer aldığı kaydedildi. Aday listelerini sunanlar arasında sekiz Sırp, iki Türk, iki Goralı, iki Aşkali, bir Mısırlı, bir Rom ve bir Boşnak siyasi oluşumu bulunuyor. Belediye Meclis seçimlerine ve Belediye Başkan adayları için 50 siyasi oluşumu katılıyor. Kosova Merkezi Seçim Komisyonu Yürütme Şefi Mazlum Baraliu, seçimlere 1,5 milyon seçmenin katılacağını söyledi. Baraliu, 17 Kasımda yapılacak olan merkezi ve yerel seçimler için 750 seçim merkezi açılacak yılında yapılan seçimlere kıyasla artı 58 seçim merkezi daha açılacak. Seçmenler ise oylarını oylama merkezinde kullanacak. Geçen seçimlerde seçim yeri vardı dedi. Baraliu, 17 Kasımda yapılacak merkezi ve yerel seçimlerde nasıl oy kullanılacağı hakkında seçmenlere daha geniş bilgilerin medya ve diğer arçlarla duyurulacağını söyledi. 17 Kasımda yapılacak merkezi ile yerel seçimlere KDTP ve Bağımsız Türk Milletvekili Adayı Cemil Luma olmak üzere iki Türk siyasi oluşumu katılıyor. çalışacaklar dedi. ABD taraflar arasında varılacak her tür anlaşmaya saygı duyacağını belirten Berns, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde ABD nin tutumunu önceden belli ettiğini söyledi. Berns, Eğer 10 Aralık a dek taraflar arasında anlaşma sağlanamasa ABD bir daha Marthi Ahtisari nin planını destekleyecek dedi. ABD ile Türkiye arasında ilişkilere değinen Berns, Türkiye nin Kosova nın bağımsızlığı yönünde bu dönemde büyük katkıda bulunacağını söyledi. Berns, Türkiye ile beraber bu yılın sonuna dek Kosova çözümünün belirlenmesinde ortaklaşa çalışmalar sürdüreceklerini söyledi. Kosova lý öðretmenler açlýk sýnýrýnda Savaþ ardýndan ekonomik zorluklarla mücadele eden Kosova da öðretmenler açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Üretim kapasitesinin sadece yüzde 10 unu deðerlendiren Kosova, yýllýk 600 milyon euro tutarýndaki bütçesiyle ayakta kalmaya çalýþýyor. Bütçenin çok kýsýtlý olmasý nedeniyle memurlarýna çok düþük maaþlar verebilen hükümet, öðretmenlere ayda yalnýzca 180 euro ödeyebiliyor. 5 kiþilik bir ailenin ihtiyaçlarýný karþýlayarak normal bir hayat sürmesi için en az 1000 Euro nun gerektiði ülkede, öðretmenler 180 Euro luk maaþlarýyla açlýk sýnýrýnýn altýnda. Baþkent Priþtine de Türkçe ve Arnavutça eðitim veren okullarda 2 hafta önce baþlayan eðitim yýlýnda, öðretmenler bütün zorluklara raðmen öðrencilerine güleryüzle eðitim veriyor. Yüksek lisans mezunu Türk öðretmen Muharrem Süleyman, 1978 den bu yana Kosova da Türkçe eðitimi veriyorum. Priþtine ve Priþtine dýþýnda çalýþmaktayým. Þu an maaþým 180 Euro. Üniversite öðrencisi 2 oðlum var. Bir oðlum da ilkokul öðrencisi. Eþim ise çalýþmýyor. Hesabýný siz yapýn. Ben 180 Euro ile nasýl geçinebilirim? Üstelik baþka bir yan gelirim de yok. Durumumuz çok zor diyor. Emekli maaþý 40 euro Ders aralarýnda öðretmenler odasýnda bir araya gelen meslektaþlarýn en önemli gündem maddesi geçim derdi. Eþi mühendis olan tecrübeli Türkçe öðretmeni Leman Deveci, 41 yýldýr çalýþýyorum. Emekli olursa emekli maaþý bile alamayacaðým çünkü 65 yaþýný doldurmam gerek. Emekli maaþý da sadece 40 Euro. Yarýn bir hastalýða yakalanýrsam ne yaparým? diye dert yanýyor. Hayat þartlarý karþýsýnda ezilmemeye çalýþan Kosovalýlar, baðýmsýzlýðý elde etmeleri durumunda AB nin bölgeye yapacaðý 2.5 milyar Euro ile biraz olsun nefes almanýn hayalini kuruyor. Baðýmsýzlýðýn ilan edilememesi durumunda ise yakýn gelecekte Kosovalýlarýn yüzde 60 ýnýn ekmek parasý bulamayacak durumu gelecekleri tahmin ediliyor. Priştine ve Belgrat heyetleri Troyka ile görüşüyor Kosova statüsü uluslararası Troyka üyeleri Frank Wisner, Volfgang İshinger ve Aleksandar Harchenko statüye ait ek müzakereler çerçevesinde bugün ve yarın Londra da Priştine ile Belgrat heyetleriyle görüşmeye başlıyor. Londra görüşmelerinde Kosova, Birlik Ekibi tarafından temsil edilecek. Bu görüşmelerde Belgrat heyetini ise Sırbistan Hükümetinin Kosova yla görevli Bakanı Slobodan Samarciç yönetecek. Kosova Müzakere heyeti Troyka ile Çarşamba günü yaptığı görüşmede, Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi dokümanını sundu. Öte yandan Sırbistan heyeti ise, Kosova nın Sırbistan nın bir parçası olarak önerisini yeniden ortaya atacağını duyurdu. Þiir sessizliðindeki resimler Þiir sessizliðindeki resimler ya da, Sessizliðin Rengi adlý sergisi için ressam Gökay þöyle bir açýklamada bulunuyor: Bu resimler, deðiþen dünyaya bir atýf olarak yapýldý. Geliþen teknolojik yokluðun içinde var olduðumuz doðayý ve dünyayý hatýrlatmak istedim. Mavi renk, benim vazgeçemediðim ve son derece yoðun olarak kullandýðým bir renk. Mavi renk, bence sonsuzluðun ve özgürlüðün simgesi devamı sayfa 13 te

2 Taraflar anlaþmazsa, ABD Ahtisari nin planýný destekleyecek ABD Büyükelçisi Manter, ABD nin diðer Troyka üyeleri gibi taraflar arasýnda varýlacak olan bir anlaþmadan yana olduðuna dikkat çekerken, böyle bir olayýn gerçekleþmemesi durumunda ABD nin Ahtisaari planýný destekleyeceðini açýkça ifade etti. Belgrat ta yeni göreve baþlayan ABD Büyükelçisi Kameron Manter, Belgrat ta yayýnlana Blic gazetesine verdiði demeçte ABD nin Kosova ile ilgili tutumunu açýkladý. ABD nin Kosova statü görüþmelerini desteklediðinin altýný çizen Manter, AB ve Rusya gibi taraflarýn aralarýnda anlaþmaya varacaklarý bir anlaþmayý kabul etmeye hazýr olduklarýný dile getirdi. Bu olasýlýðýn olmamasý durumunda yani taraflarýn çözüm için bir anlaþmaya varamamalarý durumunda Kosova ya uluslararasý denetim altýnda baðýmsýzlýk öngören Marthi Ahtisari nin planýný destekleyeceklerinin altýný çizdi. Büyükelçi Manter, Eðer taraflar arasýnda anlaþma saðlanmaz ise biz ABD olarak, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun, AB ve birçok BM Güvenlik Konseyi üyesi ile birlikte Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketini destekleyeceðiz dedi. BM Genel Sekreteri Mun a 10 Aralýktan sonra Üçlü tarafýndan sunulacak rapor ardýndan Kosova nýn kaderinin nasýl olacaðý ile ilgili tahmin yürütmek istemediðini ifade edden Manter, görüþmelerin baþarýyla sonuçlanacaðýna duyduðu inancý dile getirdi. Manter, Görüþmeler konusunda tutumumuz bellidir. Sýrbistan hükümetine ve geçenlerde Sýrbistan Dýþiþleri bakanlýðýna Temas Artý Üçlü sünün görüþmelere arabuluculuk yapmasýný desteklediðimizi açýkça dile getirdik. Dostlarýmýz AB ve Rusya ile iki Solana: Kosova ile pazarlýk yapmayacaðýz Siyaset ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana ABDýþ Belgrat a yayýnlanan Blic gazetesine AB nin Kosova ile ilgili tutumunu açýkladý. Görüþmelerin taraflar arasýnda bir anlaþma ile sonuçlanmamasý durumunda 10 Aralýktan sonra da görüþmelerin devam edip etmeyeceði sorusuna Solana, BM Genel Sekreteri 10 Aralýða dek görüþmeler ile ilgili raporun kendisine sunulmasýný istedi. Bu bir bakýma Priþtine ile Belgrat arasýnda var olacak tutuma da baðlýdýr. AB, kýsa bir zaman içinde uzun süreli fonksiyonel bir çözüme varýlmasýndan yanadýr. Zaman bizim elimizde deðil dedi. AB nin Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrladýðý Kosova çözüm öneri paketini desteklediðini hatýrlatan Solana, taraflarý bu süreç içinde daha yapýcý olmaya davet etti. Solana, AB, Ahtisari tarafýndan hazýrlanan planý destekliyor. Ek görüþmeler ile Priþtine ve Belgrat ta aralarýnda bir anlaþmaya varmalarý için þans tanýdýk. Görüþmelerin esas ve gerçek olmasý için herkesin üstüne düþen görevi en iyi þekilde yerine getirmesi gerekiyor. Taraflarý yapýcý olamaya ve aralarýnda bir anlaþma yaapmaya davet ediyorum. Priþtine ve Belgrat tan bölgeyi istikrarsýzlýða sevk edecek her tür aþýrý eylem ve ifadeleri kullanmalarýndan kaçýnmaya çaðýrýyorum dedi. K o s o v a 2 taraf arasýnda var olacak çözümü destekliyoruz dedi. ABD Belgrad Büyükelçisi Manter taraflardan Londra ve New York ta yapýlacak görüþmelerde yapýcý olmaya davet ederken, çözümün gerekliliðine iþaret etti. Taraflarýn aralarýnda anlaþma saðladýðý takdirde ABD nin tutumunun ne olacaðý ile ilgili gazetecinin sorusuna Manter, Kosova nýn parçalanmasýnýn gündemde olmadýðýný ve bu kararý destekleyeceklerini söyledi. Manter, Üçlü adýna konuþan AB temsilcisi Ýþinger geçenlerde Kosova nýn parçalanmasýnýn gündemde olmadýðý açýkça belli etti. Biz parçalanmayý desteklememekle birlikte bunun gerçekleþme taraftarý da deðiliz. Ben çözümün nasýl olmasý gerektiði ile ilgili açýklama yapmak istemiyorum. Biz taraflar arasýnda görüþmeler ile iki tarafýn ortak alacaðý kararý destekliyoruz dedi. Bölgede istikrarsýzlýða yol açacak olasý tehditlerin yaratacaðý olumsuzluklara da deðinen Büyükelçi Manter, bu tehditlerin bölgeyi olduðu gibi ABD yi de olumsuz etkileyeceðinin altýný çizdi. Kosova sorununun taraflar arasýnda yapýlacak bire bir görüþmeler çerçevesinde çözülmesinden yana olduðunu belirten Büyükelçi Manter, bu çözümün Balkanlarda istikrarýn saðlanmasýna da yardým sunacaðýný söyledi. Sýrbistan ýn Kosova yý 1999 yýlýnda yaptýklarýndan dolayý mý kaybetti sorusuna Solana, Kosova nýn statüsü konusuna tarih açýsýndan bakmak gerekiyor. Tarih boyunca yaþanan çatýþmalar, iki taraf arasý güvensizlik, korkunç olaylar, kitlesel göçler gibi trajik olaylar ve son sekiz yýl içinde Kosova da uluslararasý toplum yönetimi Kosova ve Sýrbistan ýn farklý geliþmesine yol açtý. Bu sebeplerden dolayý Kosova 1999 yýlý öncesine dönemez dedi. Sýrbistan ýn Rusya ne de AB nin taraf tutmasý gerekmediðini belirten Solana, Sýrbistan ýn AB ne belli þartlarý yerine getirme koþulu ile üye olabileceðini hatýrlattý. Solana, Sýrbistan ýn taraf tutmak gibi bir ihtiyacý yoktur. Rusya eskiden olduðu gibi Sýrbistan ýn destekçisi olmaya devam ediyor. AB ne gelince biz birlik olarak Sýrbistan a AB üye olmasý için öneride bulunduk. Sýrbistan vatandaþlarýnýn büyük bir kýsmý üyeliði istemektedir dedi. Seçimler için sekiz siyasi özne kayýt yaptý Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç ve Baþbakan Voyislav Koþtuniça nýn Kosovalý Sýrplarýn 17 Kasýmda yapýlacak seçimlere katýlmama çaðrýsýna raðmen bazý Sýrp siyasi parti ve vatandaþ inisiyatifleri Kosova Merkezi Seçim Komisyonu na kayýt yaptýrdý ve seçimler ile ilgili aday listelerini komisyona teslim etti. Kosova Merkezi Seçim Komisyonu Baþkaný Mazlum Baraliu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada bu güne dek toplam sekiz Sýrp siyasi partisi ile vatandaþ inisiyatifinin kaydýný yaptýrdýðýný söyledi. Belgrat ýn B 92 radyosu Kosova da 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimlere beþ siyasi parti ve üç vatandaþ inisiyatifinin katýlacaðýný duyurdu. Radyoya göre, seçimlere Kosova ve Metohiya Baðýmsýz Sosyal demokrat partisi, Baðýmsýz Liberal Partisi, Plemetin Multietnik Birliði K0nseyi, Kosova ve Metohiya Devinimi, Nobrda Vatandaþlarý Ýnisiyatifi ile diðer üç vatandaþ inisiyatifinin katýlacaðýný ileri sürdü. Kosova da 17 Kasým da gerçekleþecek olan seçimlere katýlmak için kaydýný yaptýran Baðýmsýz Liberal Partisi, Kosova Merkezi Seçim Komisyonunda sertifika olarak aday listelerini sundu. Adý geçen parti Kosova nýn sekiz belediyesinde (Þtrpçe, Gilan, Viti, Priþtine, Lipyan, Kosova Ovasý, Vuçitýrýn ve Ýpek te diðer partiler ile yarýþacak. Parti ayrýca Þtrpçe belediye baþkaný adayý ve Kosova Meclisi ne 17 aday ile katýlacak. Baðýmsýz Liberal Parti baþkaný Slobodan Petroviç yaptýðý açýklamasýnda 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimlerle ilgili çok umutlu olduðunu dile getirdi. Klina belediyesi Seçim Komisyonu tarafýndan yapýlan açýklamada 17 Kasýmda yapýlacak olana seçimlere Klina Sýrp Vatandaþlar Ýnisiyatifinin kayýt yaptýrdýðýný ve adaylarýný sunduðunu açýkladý. Klina Sýrp Vatandaþlar Ýnisiyatifi baþkaný Milorad Þarkoviç iki aday ile birlikte diðer parti ve listeler ile yarýþacak. Kosova Sýrp Direniþ Partisi lideri Momçilo Traykoviç seçimler ile ilgili yaptýðý açýklamada partisinin Belgrat politikalarýna uyacaðýný dile getirdi. B 92 radyosuna göre bu seçimlerin 2001 yýlýndan sonra yapýlan seçimlere kýyasen daha az siyasi önem taþýdýðý yönünde yorumlandý. Beriþa Çeku: Kosova nýn baðýmsýzlýðý tartýþýlamaz Arnavutluk Baþbakaný Sali Beriþa nýn davetlisi olarak Arnavutluk a giden Kosova Baþbakaný Agim Çeku Tiran da meslektaþý ile bir araya geldi. Ýki baþbakan yaptýklarý görüþme ardýndan düzenledikleri basýn toplantýsýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tartýþýlamaz bir gerçek olduðu fikrini dile getirdiler. Arnavutluk Baþbakaný Sali Beriþa, Kosova nýn baðýmsýzlýðý etnik temiz devletin alternatifi olamaz. Bu tür devlet güvensizlik, çatýþmalara ve parlak geleceðin geçmiþe dönmesine etki edecektir dedi. Arnavutluk hükümetinin Kosova Müzakere heyetini desteklediðine dikkat çeken Beriþa, uluslararasý toplumdan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn kýsa bir zaman içinde tanýmasý talebinde bulundu. Beriþa, Kosova Müzakere heyeti ve diðer kurumlarý ABD ve AB ile Kosova statüsünün belirlenmesin konusunda sýký iþbirliði çaðrýsýnda bulunmakla birlikte Kosovalýlardan baðýmsýzlýk dýþýnda hiçbir çözümü kabule etmemelerini istedi. Arnavutluk Baþbakaný, Sýrbistan yetkilileri tarafýndan yapýlan askeri tehditleri zararlý olarak deðerlendirirken onlarýn siyasi ve ahlaki etkilerinin Miloþeviç döneminde kendilerine miras kaldýðý þekilde deðerlendirdi. Beriþa, Sýrbistan kaybeden taraftýr. Onlar savaþý NATO ya kaybetti. NATO güçlerinin koruduðu bir ülkeye girmek için Sýrbistan ýn gücü yoktur. NATO, Sýrp asker ve polislerinin bir daha Kosova ya ayak basamayacaðý yönünde açýklamalarda bulundu. NATO dün ve bugün olduðu gibi yarýn da Kosova nýn garantörü olacaktýr dedi. Kosova nýn parçalanmasýný kabul etmeyeceklerinin altýný çizen Kosova Baþbakaný Agim Çeku, zamaný geldiði zaman da Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn da ilan edileceðini söyledi.

3 3 K o s o v a Güzel sözler Ývanoviç: Seçimleri boykot, Kosova nýn parçalamasý demektir Kosova ve Metohiya Listesi Baþkaný Oliver Ývanoviç, Belgrat ýn Kosovalý Sýrplarýn 17 Kasýmda yapýlacak Meclis seçimlerinin boykot etme çaðrýsýný sert bir dille eleþtirdi. Ývanoviç, seçimlerin boykotunu Kosova nýn parçalanmasýnýn kabulü olarak deðerlendirdi. Ýnanoviç e göre, Kosova nýn güneyinde ve merkezinde yaþayan üçte iki Kosovalý Sýrplýnýn, Arnavutlarýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesinden sonra Sýrplarýn yoðun olarak yaþadýklarý kuzeye göç edeceklerini söyledi. Ývanoviç, Ben seçimlere katýlmayýn çaðrýsýný Kosova dan tümüyle ayrýlýn þeklinde algýlamýyorum. Ben bu mesajý Güney Ýbre çevresinde yaþayan Sýrplara yönelik yapýldýðýný düþünüyorum. Baþka bir deyiþle bu mesaj o çevrede yaþayan Sýrplarýn Kosova yý terk etmeleri için bavullarýný hazýrlamalarý için verilen bir mesaj olarak görüyorum. Bu mesajý Belgrat ýn parçalanmayý desteklediðinin ilk iþareti olarak görüyorum dedi. Kosovalý Sýrplarýn seçilmeri boykot etmleri ile Sýrplarýn Kosova kurumlarý çalýþmlarý dýþýnda kaldýðýný ve bunun da kendilerine bir dezavantaj oluþturduðuna dikkat çeken Ývanoviç, seçimlere katýlýmýn birileri ile Kosova nýn geleceðini görüþeceðiz anlamýna gelmediðini söyledi. Ývanoviç, Bu gidiþle seçimlere katýlmak yerine Kuzey Kosova ya yada Sýrbistan a göç edeceðiz dedi. Oliver Ývanoviç seçimlere katýlýp katýlmayacaklarý ile ilgili þu anda hiçbir karar almadýklarýnýn altýný çizerken, Sýrbistan hükümetinin beþ gün daha konu ile ilgili kararý bekleyeceklerini ve bundan sonra da aralarýnda bu konuyu tartýþacaklarýný ifade etti. Ývanoviç, Kosovalý Sýrplara seçimlere katýlmayýn çaðrýsý yapmak, onlara Kosova statüsü belirmeden önce Kosova yý terk edin demekle ayný anlama denk düþmektedir. Baþka bir deyiþle boykot, Kosova yý terk edin demektir dedi. Ývanoviç, Kosovalý Sýrplar için bugünden sonra yapýlacak tek þeyin teknik olanaklarý kullanarak seçimlere daha örgütlü katýlmak olduðunu söyledi. Son dakikada gelen bir açıklama üzerine İvanoviç, Kosova ve Metohiya Sırp listesinin seçimlere katılmıyacağını duyurdu. Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar sýrasýnda yangýnlarýn önlenmesi için kurulan Bakanlýklar arasý Kriz Komitesi yangýnlar ile ilgili rapor yayýnladý. Kosova da orman yangýnýnýn maddi zarar yaratmasýna raðmen, yanan alanlarda fidan dikimine yeniden baþlanacaðýný söyledi. Belediyelerde yaþanan orman yangýnlarýna da deðinen Kosova Ormanlar Ajansý yöneticisi Müzafer Luma, yangýnlarýn büyük bir bölümünün Prizren, Ýstok, Kameniça, Yakova da meydana geldiðini söyledi. Kosova Ýçiþleri bakanlýðý Acil Hizmetler yöneticisi Bislim Zürapi Kosova nýn farklý bölgelerinde yangýn olayýnýn yaþandýðýný bunlarýn orman yangýný, ova yangýný, 127 barýnýlan veya barýnýlmayan objelerde, 139 yangýnlar ise çöplüklerde meydana geldiðini söyledi. Yangýnlarýn söndürülmesi sýrasýnda 127 kiþinin yaralandýðýnýn altýný çizen Zürapi, bunlardan 110 itfaiyeci ve 17 vatandaþ olduðunu belirtti. Kosova Ýçiþleri Bakaný ve ayný zamanda Yangýn Kriz gurubu yöneticisi Blerim Kuçi orman yangýnlar esnasýnda gösterilen çababalardan dolayý Kosova kurumlarýndan memnuniyet duyduðunu söyledi. Kuçi, yangýn sýrasýnda gösterdikleri fedakarlýktan dolayý KFOR birliklerine ve Kosova Polis birlikleri mensuplarýna da teþekkür etti. Kosova Orman Bakanlýðý ile sürekli temasta bulunduklarýný belirten Bakan Kuçi, zarara uðrayan bölgelerde fidan dikimine baþlanacaðý müjdesini verdi. Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker ve KFOR Komutan yardýmcýsý General Gerhard Stelz Ýskenderay Belediyesine yaptýklarý ziyarette Ýskenderay belediyesi üst düzey yetkilileri ile bir araya geldiler. Rüker ve General Stelz Ýskenderay belediye üst düzey yetkilileri ile yaptýklarý görüþmede belediyenin karþýlaþtýðý ekonomik, güvenlik ve sosyal sorunlarýný masaya yatýrdýlar. Ýskenderay Belediye baþkaný Ramadan Gashi belediyenin ekonomi, güvenlik ve 2007 ila 2010 geliþme planý hakkýnda bilgi verdi. Gaþi, belediyenin üç yýllýk geliþme planý hakkýnda UNMIK Yöneticisi Rüker den destek talebinde de bulundu. Ýskenderay belediyesine ilk defa ziyaret etmediðine dikkat çeken Rüker, UNMIK IV kademe yöneticisi olarak da çok defa bu belediyeyi ziyaret ettiðini ve belediye yetkilileri ile de görüþmelerde bulunduðunu hatýrlattý. Ýskenderay belediyesi üst düzey yetkilileri ile yaptýðý görüþmeyi olumlu ve yapýcý olarak deðerlendiren UNMIK Yöneticisi, görüþmede Kosova statü görüþmeleri, seçimler, belediyenin ekonomi geliþmesi ile güvenliðin ele alýndýðýný söyledi. Seçimlerin Kosova statü sürecini engellemeyeceðinin altýný çizen Rüker, (DESÝDERÝUS ERASMUS) Rüker: Kosova nýn geleceði 10 Aralýk tan sonra belli olacak UNMIK Yöneticisi Rüker, seçim ile statünün birbirini destekleyeceðine dikkat çekerken, kimsenin bu konuda karamsar olmamasý gerektiðini ifade etti. Kosova sorunun 10 Aralýk tan sonra çözüleceðine iþaret eden Rüker, bu konuda fazla spekülasyon yapmak istemediðini söyledi. aksine bu iki sürecin birbirini destekleyeceðini söyledi. Rüker, Seçimler statüyü engelleyeceði fikrine katýlmýyorum. Çünkü, Kosova Müzakere heyeti Troyka ile görüþmelere katýlmýyor. Bu iki olayýn birbirini körükleyeceðine inanýyorum. Kosova ile ilgili Aralýk ayýna kadar bir çözüm bulunacaðýna inanýyorum. 10 Aralýktan sonra Kosova statüsü ile ilgili nelerin olacaðý ile ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum, ama bu tarihten sonra Kosova nýn geleceðinin belli olacaktýr dedi. KFOR Komutan yardýmcýsý General Stelz, Belgrat tan gelen her tür tehditleri spekülasyon olarak deðerlendirdiðine vurgu yaptý. Genral Stelz, Kosova da durum ek statü görüþmelerin sonu yaklaþmasýna raðmen istediðimiz gibi sakin ve istikrarlýdýr. Biz yürüttüðümüz tarafsýz siyasetten dolayý halkýn desteðini kazandýk. Uluslararasý toplumun koymuþ olduðu kurallarýn çiðnenmesine izin vermeyeceðimizin herkes farkýnda olmasý gerekiyor. Kosova da istikrarý bozmak isteyenlere karþý sýfýr toleranslý olacaðýz dedi. Rüker ve çalýþma arkadaþlarý Ýskenderay dan ayrýlmadan önce Prekazi de bulunan Adem Yaþari anýt merkezini ziyaret ettiler.

4 Türk Polisinden eðitime destek Yeni öðretim yýlýnýn baþlamasýyla her yýl okullarý ziyaret eden Türk polisi bu yýl da çanta ve kýrtasiye malzemeleri daðýtarak Kosovalý öðrencileri sevindirdi. Kosova da görev yapan 150 kadar polis amiri, aralarýnda topladýklarý parayla kendi imkanlarýyla Priþtine nin Gerçek Türk Kültür ve Sanat Derneði nde ihtiyaç sahibi öðrencilere 40 çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýttý. Polisler çanta verdikleri çocuklarý teker teker öptü. Coþkulu bir hava içinde polis amirlerinin ellerinden çantalarý alan çocuklarýn yüzündeki mutluluk ifadesi dikkat çekti. Çanta daðýtýmý töreninde bir konuþma yapan Kosova daki Türk Polis Kontenjaný Baþkaný Emniyet Müdürü Mustafa Soysal, Türk Polis Kontenjaný olarak burada olmaktan ve yardýmlarý sunmaktan mutlu olduklarýný belirtti. Burada bir arada olmaktan hepimiz mutluyuz. Bir arada olmak hem sizin için hem bizim için önemli bir fýrsat. Türk halký ve Kosova halkýnýn kaynaþmasý için bu tür etkinliklerin faydalý olduðu kanaatindeyiz þeklinde konuþan Soysal, Sembolik de olsa bu etkinliklerin yapýlmasýnýn faydalý KDTP Prizren Gençlik Kolu, Kosova Ay ve Yýldýz Gençlik Derneðiyle birlikte 18 Eylül tarihinde Ýngilizce kurslarýný baþlattý. Ýngilizce öðretmeni Þükran Výrþevça nýn hocalýk yapacaðý kurs, þimdilik iki gruptan ve 60 öðrenciden oluþuyor. TÝKA tarafýndan desteklenen kurs Kosova Türk Öðretmenler Derneði binasýnda gerçekleþiyor. Kurs açýlýþýnda konuþma yapan KDTP Gençlik Kolu Baþkaný Enis Kervan, faaliyetlerin yoðun bir þekilde devam ettiðini belirterek, bundan önce de Arnavutça, Ýngilizce kurslarý düzenleyerek gençlere diðerleri arasýnda bu alanda da hizmetlerde bulunduklarýný ifade etti. Kervan, talepleri doðrultusunda, Prizren Lise öðrencileri, Prizren Eðitim Fakültesi öðrencileri ile Kosova ve Sayý:395 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG olduðunu düþünüyoruz dedi. Etnik ayrým yapmadan yardýmlarýný sürdüren Türk polisi 220 Türk öðrencisinin Arnavut öðrencilerle öðrenim gördüðü Priþtine nin Elena Gjika Ýlköðretim Okulu nda da ihtiyaç sahibi 75 öðrenciye çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýttý. Türk Polisi Ferizovik þehrindeki Ahmet Hoxha Ýlköðretim Okulu nu da ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 75 öðrenciye ayný þekilde çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýttý. 2 bin 100 öðrencinin Arnavutça öðrenim gördüðü bu okulda da Türk polisinin bu faaliyeti takdirle karþýlandý. Çanta alan öðrenciler, son derece mutlu olduklarýný belirterek, Türk polisine teþekkürlerini söyledi. Türkçe bilen 30 yýllýk öðretmen Sadiye Çarkaciu da Türk polisleriyle Türkçe sohbet ederek teþekkürlerini iletti. Ferzovik te görev yapan Emniyet Amiri Ali Korucu da, Kosova halkýyla bütünleþmek amacýyla Türk polisinin yardým faaliyetlerini sürdüreceðini vurguladý. Türk polisi önümüzdeki günlerde Kosova genelinde ihtiyaç sahibi öðrencilere 400 çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýtacak. (Kaynak: ÝHA) KDTP Gençlik Kolu ndan Ýngilizce kursu Türkiye üniversitelerinde mezun olan gençlerin düzenledikleri kurstan yararlandýðýna dikkat çekti. Amaçlarýnýn gençlerin yoðun Ýngilice kursuna tabi tutularak Türkiye de üniversite eðitimine devam edeceklerin yabancý dil konusunda güçlüklerle karþýlaþmamalarýný saðlamak olduðunu kaydeden Kervan, Kosova ve Kosova dýþýnda gençlerin Ýngiliz dilinde eðitimlerine devam etmelerine yardýmcý olmayý hedeflediklerini belirtti. Kosova da gençliðin en büyük sorununun iþsizlik olduðuna dikkatleri çeken Kervan, Kosova nýn geçtiði süreci göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönemde iþ alanýnda Ýngilizce nin yoðun bir þekilde gereðine deðinerek gençlere bu anlamda hizmette bulunmaya çalýþtýklarýný ve çalýþmaya da devam edeceklerini dile getirdi. Projelerini destekledikleri ve kendilerine güvendikleri için tüm gençler adýna TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ a teþekkürlerini ileten Kervan, Kosova Türk Öðretmenler Derneðine de kapýlarýný gençlere açtýklarý için teþekkürlerini iletti. Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ K o s o v a 4 Balkan Türk Kadýnlarý Romanya nýn Köstence kentinde düzenlenen 3. Balkan-Türk Kadýnlarý Ortak Meseleleri ve Ýþbirliði Kurultayý na Türkiye, Bulgaristan, Makedonya Kosova, Doðu Trakya, Gagavuzya(Moldavya) Kýrým delegelerinin yaný sýra Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliði de ev sahibi olarak katýldý. Kurultayda Kosova yý Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlar Derneði Baþkaný Birsen Gota temsil etti. Gota, Balkan Ülkelerinde Yaþayan Türk Kadýnýnýn Ýþ Bulma, Ýþini Koruma ve Ýþinde Ýlerleme imkanlarý ile Türkçe nin Öðretimi ve Yaþatýlmasý Ýçin Öneriler konusunda teblið sundu. Kurultaya yaný sýra Kosova dan Liriye Diþo, Mübera Tuna ve Müveddet Bako katýldý. Kurultayda Kosova ve diðer Balkan ülkelerinden katýlan kadýnlar, Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Romanya da buluþtu Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. konu çerçevesinde ortak sorunlar üzerine tartýþtý ve önerilerde bulundular. MHP Ýzmir Milletvekili Þenol Bal da Romanya nýn Köstence kentinde düzenlenen 3. Balkan-Türk Kadýnlarý Ortak Meseleleri ve Ýþbirliði Kurultayý nda Türk kadýnýnýn iþ bulma sorununu anlattý. Türk Dünyasý Dostluk ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný sýfatýyla kurultaya katýlan MHP li Þenol Bal, burada Türk kadýnýnýn yaþamdaki rolü ve sýkýntýlarýný gündeme getirdi. Kurultayýn dýþýnda katýlýmcýlar Dobruca bölgesini ziyaret etme fýrsatýný bulurken, Braila bölgesinde 360 Türk askerinin þehit düþtüðü yere çelenk býraktýlar. Katýlýmcýlar Tuna nehrine kadar uzanan medeniyetimizin ve atalarýmýzýn adaleti götürdüðü yerlerde unutulmaz anýlar yaþadýlar. Foto Haber Prizren de her geçen gün artan fakirlikle birlikte durumdan en fazla etkilenen sahipsiz yaþlýlar, sokaklara dökülmeye devam ediyor. T. Güçlütürk Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kosova gündemi Kosovalý Sýrplar, ayrý telden çalýyor Kosova seçime doðru adým adým ilerlemeye devam ediyor. Yýlan hikayesine dönen seçim senaryolarý 17 Kasýmda son bulacak. Bu seçim telaþý bir taraftan partilerin seçim kampanyalarýna hýz vermesine etki etmekle beraber, diðer taraftan da partileri birbirleri ile rekabete sokmuþ bulunuyor. Seçimler ile ilgili bu geliþmeler yaþanýrken, Kosovalý Sýrplarýn seçime katýlýp katýlmayacaðý asýl merak edilen konuyu oluþturuyordu. Sýrplar bu yýl Kosova nýn geleceði açýsýndan dönüm noktasý olarak görülen seçimlere katýlmayý mý tercih edecekti yoksa geçen yýllarda olduðu gibi Belgrat destekli boykota mý baþvuracaktý. Bu konuda farklý spekülasyonlar yapýlmasýna raðmen Belgrat yönetimi tarafýndan seçimler ile ilgili beklenen açýklama Sencar Karamuço Tadiç, Kosova lý Sýrplar ýn seçimleri boykot etmelerini istedi Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadic, Kosovalý Sýrplar a Kosova da Kasým ayýnda yapýlacak seçimleri boykot etmeleri çaðrýsýnda bulundu. Portekiz in Baþkenti Lizbon u ziyaret eden Sýrbistan Cumhurbaþkaný Tadic, Kosovalý Sýrplar dan Kasým ayýnda yapýlacak seçimleri boykot etmelerini istedi. Gazetecilere açýklamada bulunan Tadic, Kosova da yaþayan Sýrplar a seçimleri boykot etmeleri çaðrýsýnda bulunuyorum. Sýrbistan, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili devam eden görüþmeler nedeniyle Kosova daki seçimlerin ertelenmesi için yüksek mahkemeye baþvuracak dedi. Ruecker, Belgrat tan Kosovalý Sýrplarýn seçime katýlmalarýný engellememesini istedi. Birleþmiþ Milletlerin Kosova Misyonu (UNMÝK) Þefi Yoachim Ruecker, Belgrat a resmi olarak 17 Kasým seçimlerine Kosovalý Sýrplarýn çýkmasýný engellememesine çaðrý yaptý. BBC ye verdiði bir demeçte UNMÝK Þefi Ruecker, Belgrat ýn Kosovalý Sýrplarýn seçimlere katýlýp oylarýný kullanmalarýný teþvik etmesi gerektiðini, Sýrplarýn ise Kosova da hayat þartlarýnýn düzelmesi için seçimlere katýlmalarýnýn çok önemli olduðunu ileri sürdü. Koþtunica: Kosova nýn Geleceðini BM de Belirlensin Sýrbistan Baþbakaný Vojislav Koþtunica, Kosova nýn statüsünün sadece BM de belirlenebileceðini söyledi. Koþtunica, Batýlý ülkeleri, Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýk ilan etmesi için cesaretlendirmemesini istedi. Koþtunica, Brüksel de AB Dýþ Siyaset ile Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan konuþan Koþtunica, Kosova nýn statüsüne iliþkin görüþmelerde Belgrad ýn yapýcý olduðunu ileri sürdü. Ancak Sýrp Baþbakan, görüþmelerin seyri hakkýnda bir deðerlendirme yapmaktan kaçýndý. Sýrp Baþbakan Koþtunica, Birleþmiþ Milletler ve Güvenlik Konseyi, Kosova nýn statüsüne karar verecek örgüttür. Bunun dýþýndaki herþey, uluslararasý hukukun çiðnemesi manasýna gelir. dedi. Sýrbistan Cumhurbaþkaný ve Baþbakanýnýn görüþmesi sonrasýnda geldi. Belgrat, Kosovalý Sýrplarý 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimleri boykota davet etti. Bu çaðrýnýn eski yýllara oranla daha az dikkate alýnacaða benziyor. Çünkü Belgrat ýn bu çaðrýsýna raðmen 5 Sýrp partisi ile 3 vatandaþlar inisiyatifi 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimler ile ilgili seçim kuruluna kaydýný yaptýrarak, aday listelerini de teslim etmesi ile bir bakýma bu yýlki seçimlerde biz de varýz dedi. Bu partilerin dýþýnda Kosova da faaliyet gösteren bazý diðer Sýrp partileri ise Belgrat ýn çaðrýsýna kulak vererek seçime katýlmayacaðýný duyurdu. Bu yönde bir açýklama Momçilo Traykoviç ten geldi. Traykoviç, diðer seçimlerde olduðu gibi bu seçimlerde de Belgrat eksenli hareket etmeye devam edeceklerini duyurarak, bir bakýma sözü Belgrat ýn istemediði hiçbir þeyi kabul etmeyeceðiz anlamýna getirdi. Bu açýklamaya karþý bir açýklama Kosova Listesi Baþkaný Oliver Ývanoviç ten geldi. Ývanoviç, Sýrbistan tarafýndan yapýlan boykot çaðrýsýný eleþtirerek, bu çaðrýnýn Kosova nýn parçalanmasýndan baþka hiçbir þeye hizmet etmeyeceðine dikkat çekti. Ývanoviç, bu çaðrýnýn Kosovalý Sýrplarý Kosova dan ayrýlmak için bavullarýný hazýrlamaya davet olarak algýladýðýnýn altýný çizdi. Bir bakýma Kosovalý diðer toplumlardan boykotlar yüzünden ayrýlmýþ olan Kosovalý Sýrplar, seçimlerle ilgili de aralarýnda parçalanmýþ bir görüntü sergiliyor. Bilindiði üzere sekiz yýldan beri Kosovalý Sýrplar, Kosova kurum çalýþmalarýný protesto ederek, Kosova içinde ayrý bir devlet gibi hareket ederek, yoðun olarak yaþadýklarý bölgelerde Sýrbistan ýn mevzuat ve yasalarýný kullanmayý tercih etmektedir. Baþka bir deyiþle Kosova da Sýrplar, Sýrbistan müfredatý ile eðitim görüyor, eðitimcilerin maaþlarý Belgrat tarafýndan saðlanýyor, yargýlamalar Sýrbistan yasalarýna göre yapýlýyor, arabalarýn plakalarý Sýrbistan dan alýnýyor. Bütün bu örneklerden de görüleceði üzere Kosovalý Sýrplar, devlet içinde alternatif paralel organlar kurarak Kosova kurum ve kuruluþlarýný protesto etmek için çaba harcamaktadýr. Batý ve Kosovalý liderlerin bütün çaðrý ve baskýlarýna raðmen bu protestolarýný sonlandýrmaya yanaþmayan Kosovalý Sýrplar, bir bakýma kendilerini Kosova dan soyutlamak için yapmamasý gereken her þeyin altýna imza atmaya devam etmektedir. Seçimler ile ilgili partiler arasýnda fikir ayrýlýklarýnýn varlýðýna hafta boyunca yapýlan açýklamalar ile þahit olduk. Ama bunlarýn yanýnda asýl önemli olan Kosova da yaþayan Sýrp seçmenlerin tutumu önem kazanmýþ bulunuyor. Bakalým Sýrp seçmen sýrtýný Sýrbistan a mý yoksa baðýmsýzlýða doðru ilerleyen Kosova ya mý yaslayacak? BM, Kosova nýn bölünmesine karþý Birleþmiþ Milletler, nihai statüsü konusunda tartýþmalar devam eden Kosova nýn bölünmesini kabul etmeyeceklerini bir kez daha duyurdu. Birleþmiþ Milletler Kosova Misyonu (UNMÝK) Þefi Yardýmcýsý Steven Shook, 1999 yýlýndan bu yana Birleþmiþ Milletler tarafýndan yönetilen Kosova nýn statüsü konusunda BM Güvenlik Konseyi nin en kýsa zamanda bir çözüm bulacaðýný söyledi. BM nin Kosova çözümü daha önce Güvenlik Konseyi nin daimi üyesi Rusya ya takýlmýþtý. Rusya, Sýrbistan ýn kabul etmeyeceði hiçbir tasarýnýn BM Güvenlik Konseyi nden geçmesine izin vermeyeceklerini net bir biçimde açýklamýþtý. Shook, BM Güvenlik Konseyi nde yeniden sorun çýkarsa çözümün baþka türlü bulunacaðýnýn ifade ederken, ABD nin Kosova statüsü konusunda ne ileride ne yapacaðý sorusuna ise yanýt vermekten kaçýndý. Daha önce ortaya atýlan ancak son dönemde yine alevlenen Kosova nýn bölünmesi söylentilerine de deðinen Shook, Kosova statüsü üzerinde Temas Grubu 16 ay önce çalýþmaya baþladýðýnda Kosova nýn bölünmesine izin verilmeyeceðini kararlaþtýrmýþtý dedi. UNMIK yetkilisi, bölünme konusundaki söylentileri çok ciddiyetsiz olarak nitelendirdi. Shook, Kosova ve bölge için bölünmenin ne anlama geldiðini bilmeyen insanlarýn görüþme masasýndan uzaklaþtýrýlmasýnýn gerekir dedi. Kosova nýn, Sýrplarýn yaþadýðý Mitroviça nýn Kuzeyinden itibaren bölünmesi teklif edilmiþti. Bazý uzmanlar, Sýrplarýn yaþadýðý Kuzey Kosova nýn Sýrbistan a verilmesini, Güney Kosova nýn ise baðýmsýzlýða gitmesini teklif etmiþti. Öneriye karþý çýkan Birleþmiþ Milletler, Kosova da çözüm ne olursa olsun bunun Kosova bölünmeden gerçekleþeceðini vurguluyor.

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı