Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa"

Transkript

1 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar 33, Prof. Dr. Reha Metin Alkan 28, mevcut Rektör Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan ise 23 oy aldý. * HABERÝ 3 DE Seçimlerde Prof. Dr. Ferhat Koca, Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Prof. Dr. Mahmut Özbay, Prof.Dr. Mehmet Arslan, Prof. Dr. Osman Aydýnlý, Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Prof. Dr. Satýlmýþ Basan ve Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan yarýþtý. ÝKRAM AKARYAKIT NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:4173) OTOGAZDA ÞOK KAMPANYA Yenilenen Yüzümüzle Hizmetinizdeyiz LPG TL Adres: Ankara Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Fax: Turizm Haftasý na renkli açýlýþ Turizmde atýlýma hazýrlanýyoruz Vali Nurullah Çakýr, Çorum un turizmde yeni atýlýmlara hazýrlandýðýný açýkladý. Turizm Haftasý açýlýþ töreninde konuþan Nurullah Çakýr, Çorum un turizmden hak ettiði payý almasý için kollarý sývadýklarýný kaydetti. Kköy pazarlarýnýn kurulmasý ve kýrsalda istihdamýn artýrýlmasýna yönelik projede mutlu sona yaklaþýldý. Köy Pazarý nda mutlu sona doðru Hitit Akademi Derneði tarafýndan yürütülen AB destekli 'Kýrsal kesimdeki kadýnlarýn giriþimciliðinin teþviki projesi KIRKAD' adlý projede son noktaya gelindiði, proje kapsamýnda oluþturulmasý planlanan Köy Pazarý nýn 10 Mayýs Salý günü açýlacaðý bildirildi. * HABERÝ 5 DE GÜL-DER in Peygamberimiz ve Aile konulu konferansýna yoðun katýlým Vali Nurullah Çakýr * HABERÝ 7 DE Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa Üniversitesi Otelcilik ve Turizm Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Evrim Çeltek Doç. Dr. Evrim Çeltek, Çorum un çekici güzelliklerinin internet ortamýna da taþýnmasý gerektiðini söyledi. Turizm Haftasý etkinliklerini hazýrlayan Çorum Ticaret Meslek Lisesi, izleyenlerden tam not aldý. Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý Alaybey Sokak esnafý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle dün 2 bin 500 kiþiye helva daðýttý. * HABERÝ 14 DE Çorum Mikrokredi Þubesi nden yapýlan yazýlý açýklamada, kurumun 18 Nisan Pazartesi günü Çorum merkeze baðlý Eskice Köyü nde kredi daðýtacaðý bildirildi. * HABERÝ 2 DE Gül Gençlik Eðitim-Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜLDER) tarafýndan düzenlenen Peygamberimiz ve Aile konulu konferansta konuþan Eðitimci Kadir Keseci, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in hayatýnýn, tüm insanlýðýn hayatýna her konuda en güzel örnek olduðunu söyledi. * HABERÝ 4 DE Kadir Keseci Ýdarecilerden adaletli olmalarýný istiyoruz * HABERÝ 7 DE Mikrokredi kredi verecek Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir Türk Büro Sen e üyesi adalet çalýþanlarýný Paþa Lahmacun Ýskender de düzenlenen akþam yemeðinde aðýrlayanr Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, idarecilerden adalet beklediklerini söyledi. * HABERÝ 16 DA Peygamber sevgisiyle bir araya gelen Alaybey Sokak esnafý, ellerini açarak dua etti. * SAYFA DE Programa Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam ev sahipliði yaptý.

2 2 CUMARTESÝ 16 NÝSAN Ýnþaallah Çorum u ekler AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, seçim beyannamesini bugün açýklayacak. Dün yaygýn basýný þöyle bir tararken gördüðüm hýzlý tren mevzu kalp atýþýmý hýzlandýrdý. Baþbakan'ýn seçim beyannamesi vaadleri genel baþlýklarý ile sýralandýðýnda birinci sýraya sivil anayasa yerleþiyor, milli gelir 25 bin dolara yükseliyor, yeni uydular uzaya fýrlatýlýyor, Çanakkale Boðazý'na köprü inþa ediliyor. Vaadler arasýnda bizi, yani Çorum'u direkt ilgilendiren konu hýzlý tren. Beyannamede 'Hýzlý AK Parti nin seçim beyannamesi vaadlerinde 'Hýzlý tren Türkiye'yi saracak' baþlýklý bölüm yer alýyor. Ancak Samsun-Ankara hýzlý tren hattýndan bahsedilmiyor... Ýnal Köyü ne sakin olun çaðrýsý geldi. Köylülerle görüþen Bekarlar, incelemelerde bulunmak üzere tesisin kurulacaðý Kuzkayasý mevkisine gitti. Köylüler, burada bir tesis kurulmasý halinde köyde meyvecilik ve sebzeciliðin yok olacaðýný öne sürerek, tesisin kurulmasýna izin vermeyeceklerini belirttiler. Kaymakam Bekarlar ise, devleti temsilen incelemelerde bulunmak üzere geldiðini, ruhsatý olan bir kuruluþun yapýlmasýna engel olunamayacaðýný söyledi. Köy kahvesinde oturan köylülerle de konuþan Bekarlar, isyanla bir yere gelinemeyeceðini belirterek, köylüleri sakin olmaya davet etti. (A.A.) Köy sakinleri tepkilerini dile getirdi. (Ç.HAK:1103) Osmancýk Kaymakamý Faruk Bekarlar, köylerine kalker ocaðý ve kýrma eleme tesisi kurulmasýna karþý çýkan Ýnallý Köyü sakinlerini ziyaret etti. Kaymakam Bekarlar, Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Levent Öztürk, Kadastro Müdürü Emiral Sel, Ýlçe Tarým Müdürü Erhan Yüksek, orman iþletme þefleri ve ilçe özel idare müdürleri ile birlikte Ýnallý Köyü'ne gitti. Bekarlar, Ýnallý Köyü Kuzkayasý mevkisine yapýlmasý planlanan ve ''Çevresel etki deðerlendirmesi gerekli deðildir'' yönünde karar çýkan kalker ocaðý ve kýrma eleme tesisinin kurulmasýna karþý çýkan ve çeþitli protestolar düzenleyen köy sakinleri ile köy meydanýnda bir araya tren Türkiye'yi saracak' baþlýklý bölümde 11 bin kilometre hýzlý tren hattý yapýlacaðý hatýrlatýlýyor, ardýndan demiryolunun geçeceði þehirler Ankara, Eskiþehir, Konya, Ýstanbul dýþýnda hýzlý trenin Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ýzmir, Bursa, Antalya, Karaman, Mersin, Adana, Malatya, Elazýð, Diyarbakýr, Adana ve Edirne þeklinde sýralanýyordu. Ýller arasýnda Çorum'dan da geçeceði söylenen Samsun-Ankara hýzlý tren hattýný göremedim. Ýnþaallah Baþbakan Çorum'u ekler. Eklemezse ne olur? Sanýyorum liste tepkisi lokal olmaktan çýkýp genele þamil olabilir... YEDAÞ yaz mevsiminde ciddi alt yapý yatýrýmlarýna baþlýyor. Bu nedenle vatandaþlardan anlayýþ bekleniyor... YEDAÞ anlayýþ bekliyyedaþ'ýn Karakeçili Cami civarý, Azapahmet Sokak'ta tamamladýðý alt yapý çalýþmalarýnýn vatandaþlarýn trafik sorunu yaþamasýna neden olduðunu yazmýþtým. Dün de kurumun yaz boyunca Çorum'u þantiyeye çevirecek yatýrým baþlatacaðýný duyurmuþtum. YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nden bilgi notu geldi. Gazetemizin adresine gönderilen notta þu bilgiler verilmiþ: "13/04/2011 tarihli gazetenizin Kulis Notlarý bölümüne bahse konu olan haber için; Özellikle yaz aylarýnda Ýlimiz Saat Kulesi civarýnda oluþan yük dengesizliði ve gerilim düþümü sýkýntýlarýný giderebilmek amacý ile yaptýðýmýz etüt ve incelemeler neticesinde, Çorum Belediyesinin görüþü de alýnarak Belediyemiz Encümenin kararý ile Karakeçili Cami yanýna 1250 Mikrokredi kredi verecek Çorum Mikrokredi Þubesi nden yapýlan yazýlý açýklamada, kurumun 18 Nisan Pazartesi günü Çorum merkeze baðlý Eskice Köyü nde kredi daðýtacaðý bildirildi. Kredi daðýtým törenine Vali Nurullah Çakýe ýn da katýlacaðýnýn bildirildiði açýklamda þu ifadelere yer verildi: Ýlimizde yoksul ve dar gelirli kadýnlarýmýzýn, kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarýna imkan saðlamak ve aile bütçesine katkýda bulunmak, kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak, ekonomik özgürlüklerini bir nebze olsun geliþtirmek amacýyla ilki 2003 yýlýnda Diyarbakýr'da kurulup þuan 52 il 68 Þube'de faaliyetlerine devam eden Mikrokredi Uygulamasý Ýlimizde 2008 yýlýndan beri toplam 925 kadýna ulaþmýþtýr. Yaklaþýk TL'lik kredi daðýtýmýný gerçekleþtirmiþtir. Mikrokredi Projesi kapsamýnda 18 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da ilimize baðlý Eskice Köyü'nün giriþimci kadýnlarýna kredileri törenle daðýtýlacaktýr. Törende kredi daðýtýmýný Sayýn Valimiz Nurullah Çakýr gerçekleþtirecektir. KVA gücünde bir trafo koyma çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.bölgede yapýlan kazý çalýþmalarý anýlan yerlerin Eski Çorum dokusu taþýmalarý yollarýn sokak niteliðinde ve dar yollar olmasý yaptýðýmýz alt yapý çalýþmalarýnda halkýmýz haklý þikayetlerine neden olmaktadýr.bölgenin alt yapý sorunlarý ve trafik tedbirleri ile diðer önlemler için Ýlimizin ilgili makamlarý nezdinde gerekli yazýþmalar yapýlmýþtýr. Çorum halkýnýn daha sýhhatli enerji kullanmalarý amacý ile yaptýðýmýz bu çalýþmalar sýrasýnda oluþan hiç istenilmeyen, öngörülemeyen sorunlar içinde sayýn halkýmýzýn ve yerel basýnýmýzýn Þirketimizi anlayýþ ile karþýlayacaðýný YEDAÞ 'ýn 2011 Yýlý Yatýrým Programý çerçevesinde bu yýl içersinde yapacaðýmýz çalýþmalarda da anlayýþlarýný ve yardýmlarýný bekliyoruz." Kafkas bugün Çorum da AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Teþkilât Baþkan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, bugün Çorum a geliyor. 12 Haziran da yapýlacak milletvekililði genel seçimlerinde tekrar aday gösterilmeyen Kafkas ýn, bugün saat de AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda basýn toplantýsý düzenleyeceði bildirildi. Agah Kafkas

3 CUMARTESÝ 16 NÝSAN adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. 3 Rektörlük seçimi tamam 110 akademisyen oy kullandý. Akedemisyenler seçimden 33 oy alarak birinci çýkan Prof.Dr. Ýrfan Çaðlar ý tebrik ettiler. Seçimlerden 28 oy alarak ikinci çýkan Prof.Dr. Reha Metin Alkan, tebrikleri kabul etti. Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar 33, Prof. Dr. Reha Metin Alkan 28, mevcut Rektör Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan ise 23 oy aldý. Fen Edebiyat Fakültesi Spor Salonu nda saat 09,00 da baþlayan seçimlerde Prof. Dr. Ferhat Koca, Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Prof. Dr. M a h m u t Ö z b a y, Prof.Dr. Mehmet Arslan, Prof. Dr. Osman Aydýnlý, Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Prof. Dr. Satýlmýþ Basan ve Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan yarýþtý. 110 akademisyen oy kullandýðý seçimlerde 2 oy boþ çýkarken, seçimlerin Sandýk Kurulu Baþkanlýðý ný Prof. Dr. Lale Büyükgüvenç, kurul üyeliklerini ise Doç. Dr. Menderes Suiçmez ve Doç. Dr. Þaban Haklý üstlendi. Rektör Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan ýn kýsa bir açýlýþ konuþmasý yaptýðý seçimlerde, Kýlýçkaplan ýn daveti ile adaylar bir araya gelerek, objektiflere poz verdi. Çay ve pasta ikramýyla karþýlanan akademisyenler saat 09,15 te oy vermeye baþladý. 115 akademisyenin oy kullanacaðý seçimlerde, 5 akademisyenin yurt dýþýnda olduðu için seçimlere katýlamadýðý bildirildi. Oy verme iþlemi saat 10,30 da bitmiþ olmasýna karþýn, yurt dýþýnda bulunan akademisyenlerin, seçime ka- Seçimlerde Prof. Dr. Ferhat Koca, Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Prof. Dr. Mahmut Özbay, Prof.Dr. Mehmet Arslan, Prof. Dr. Osman Aydýnlý, Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Prof. Dr. Satýlmýþ Basan ve Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan yarýþtý. týlamayacaklarýný yazýlý olarak bildirmedikleri gerekçesi ile, seçimlerin sonucunu hukuki olarak tehlikeye sokmamak için sandýðýn saat 17,00 de açýlmasý kararlaþtýrýldý. Seçimlerden iki gün önce, aday olduðunu ifade ederek, seçim turlarý düzenleyen ÝÝBF Dekaný Prof. Dr. Abdulkadir Þatýroðlu, aday olmadýðý seçimlerde son oy veren isimler arasýnda girerek oyunu kullandý, oy kullanýrken fotoðrafýnýn çekilmesini istemeyen Þatýroðlu oyunu kullandýktan sonra salondan ayrýldý. Seçimlerin baþladýðý saatlerde oldukça neþeli ve moralli olduðu gözlenen Rektör Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan, seçim sonuçlarý açýklandýktan sonra salonu ilk terkeden adaylar arasýnda yer aldý. Yapýlan sa- yýmlara göre Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar 33, Prof. Dr. Reha Metin Alkan 28, Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan 23, Prof. Dr. Osman Aydýnlý 14, Prof. Dr. Satýlmýþ Basan 5, Prof. Dr. Ferhat Koca 3, Prof. Dr. Mahmut Özbay 2 oy alýrken, Prof. Dr. Mehmet Arslan a oy çýkmadý. Sonuçlarýn açýklanmasý ile birlikte salonda bulunan akademisyenler Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar ve Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý tebrik etti. Rektörlük belirleme sürecinin bundan sonraki bölümünde ilk altý adayýn ismi YÖK e bildirilecek, YÖK ün yapacaðý mülakatýn ardýndan belirlenerek Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e gönderilecek üç isim arasýndan Hitit Üniversitesi nin yeni rektörü atanacak. Akademisyenler oy vermek için saloan geldi. Hitit Üniversitesi nde rektörlük seçiminin ilk etabý tamamlandý. ÇEKODER Baþkaný Özer, Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný ný Hüsülüoðullarý ný ziyaret etti El ele verip engelleri aþalým Fen-Edebiyat Fakültesi Spor Salonu nda seçim yapýldý. Kazançlý BÝRÝ (Ç.HAK:768) (Ç.HAK:1086) Sýnýrsýz internet 12 ay boyunca 36,25 TL 12 aydan sonra 45,31 TL Sýnýrlý 6 Gb internet 12 ay boyunca 25,60 TL 12 aydan sonra 32,00 TL Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇEKODER) Baþkaný Avukat Muharrem Özer, Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Aile Hekimi Neslihan Hüsülüoðullarý ný Kredi kartýyla yapýlan ödemelerde ADSL ücretinde ziyaret etti. Özer, Zihinsel Engelliler Derneði nin çalýþmalarýný takdirle takip ettiklerini belirterek, engelleri aþmak için elele vererek her türlü çalýþmaya katký saðlamaya hazýr olduklarýný ifade etti. Hüsülüoðullarý nýn görev yaptýðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý nda gerçekleþen ziyarete ÇEKODER Baþkan Yardýmcýsý Galip Çaðlayan da katýldý. Ziyarette, engellilik konusunun toplumda bilince dönüþtürülmesi, farkýndalýk oluþturulmasý ve engellerin kaldýrýlmasýna yönelik yapýlabilecek çalýþmalar masaya yatýrýlýrken, her iki dernek baþkaný da, engelli sýnýfý ayýrmaksýzýn topluma hizmet etmeye ve birlikte hareket etmeye hazýr olduklarýný ifade etti. Avukat Muharrem Özer, Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yöneticilerini ziyaret etti. NAZ BÝLGÝSAYAR Uður Mumcu Cad. No: 44 Tel: TUZCU OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km Tuzcu Hyundai Plaza ÇORUM Tel: (Pbx) Fax:

4 4 CUMARTESÝ 16 NÝSAN Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir GÜL-DER in Peygamberimiz ve Aile konulu konferansýna yoðun katýlým Emekli Eðitimci Kadir Keseci Gül Gençlik Eðitim-Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER) tarafýndan düzenlenen Peygamberimiz ve Aile konulu konferans, Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu nda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Konferansýn konuþmacýsý Emekli Eðitimci Kadir Keseci, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in hayatýnýn, tüm insanlýðýn hayatýna her konuda en güzel örnek olduðunu söyledi. Dernek Baþkaný Orhan Kuyu ve davetliler tarafýndan ilgiyle izlenilen gece Kur an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Muhammet Ali Selçuk ve Ýsra Nur Selçuk kardeþlerin okuduklarý þiirlerin renk kattýðý programda konuþan Keseci, aile mefhumuna ait deðerlerin yýprandýðýný, kaybolma riski ile karþý karþýya kaldýðýný anlatarak, köklü ve saðlam aile yapýlarýnýn kurulabilmesi için Program Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Gül Gençlik Eðitim-Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER) tarafýndan konferans düzenlendi. Peygamber Efendimiz in hayatýnýn çok iyi incelenmesi ve harfiyyen örnek alýnmasý gerektiðini vurguladý. Evliliðin temelleri Allah ýn emri ve Peygamber in kavli ile atýlmalýdýr. diyen Kadir Keseci, ailelerin çoðunda ciddi depremlerin yaþandýðýný, insanlarýn tüm aile fertleriyle birlikte Allah a teslim olmamalarýnýn depremlere ve çöküntülere neden olduðunu söyledi. Peygamber Efendimiz in canlý örnek olarak insanlýða merhamet olarak gönderildiðini dile getiren Keseci, Çocuklarýmýzý akraba deðerleriyle yetiþtirmeliyiz. Sevgi satýrlarda kalmamalý, kalplere nüfuz etmelidir. dedi. Mecitözü nde gül daðýtýmý Mecitözü Müftülüðü tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, vatandaþlara gül daðýtýldý. Ýlçe müftülüðü görevlileri, ilçe merkezinde vatandaþlarýn Kutlu Doðum Haftasý'ný kutlayarak, gül daðýttý. Sarýdede Mahallesi Cami, Bahçelievler Mahallesi Cami ve Büyük Cami imamlarý da, gül daðýtýmýna katýldý. Ýlçede ayrýca Cuma namazý çýkýþý vatandaþlara Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla hazýrlanan helvalardan ikram edildi. (A.A.) Kutlu Doðum kermesi Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, vatandaþlara gül daðýtýldý. Cuma namazý çýkýþý vatandaþlara helva ikram edildi. Emekli Eðitimci Kadir Keseci, peygamberimizi anlattý. Çorum'un Bayat ilçesinde Müftülük tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum kermesi büyük ilgi gördü. Bayat Müftülüðü Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda gelenek haline gelen kermes etkinliðini bu yýl da gerçekleþtirdi. Kermese Bayat Kaymakamý Hakan Keskin, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ýlçe Emniyet Amiri Bahadýr Taphasan, Müftü Mukadder Arif Yüksel, daire müdürleri, müftülük personeli, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Kermesin açýlýþýný Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve Ýlçe Müftüsü Mukadder Arif Yüksel ile birlikte yapan Kaymakam Hakan keskin, Kutlu Doðum kermesi büyük ilgi gördü. kermesin ilçeye hayýrlý olmasýný diledi. Gerçekleþen etkinlik hakkýnda bilgi veren Ýlçe Müftüsü Yüksel ise kermesten elde edilen gelirle Kur'an Kursu'nun ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðýný belirterek kermese katký saðlayanlara teþekkür etti. Yüksel, "Ýçinde bulunduðumuz Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kermes programý düzenliyoruz. Kur'an Kursu öðrencilerimizin ve halkýmýzýn katkýlarýyla bu programlarý düzenliyoruz. Buradan elde edeceðimiz gelirleri yeni Kur'an Kursu binamýzýn ihtiyaçlarýný gidermede, kursumuzun faaliyetlerini devam ettirmede kullanacaðýz" dedi.(ýha) Çorum'un Bayat ilçesinde Müftülük tarafýndan düzenlenen kermese yoðun katýlým oldu. Kaymakam Hakan keskin, kermesin ilçeye hayýrlý olmasýný diledi. Hayrettin Karaman Ali Cum'a diyor ki (2) S- Fakat bu "devletin dini Ýslam'dýr..." maddesi tartýþýlýyor; kaldýrýlsýn diyenler de var, kalsýn diyeneler de var? C- Benim bildiðime göre ortada iki görüþ/talep yok, bir görüþ (kalsýn) var. Bu madde 1923 tarihli anayasadan beri bütün anayasalarda yer almýþtýr, Mýsýr halký bunu uygulamýþtýr, liberalizm çaðý dedikleri zamanda, 1923 te Belçika anayasasýndan tercüme edilen, hazýrlayanlar arasýnda o zaman Mýsýr müftüsü olan Üstad Muhammed Bahît'in de bulunduðu anayasada da var. Öte yandan Danimarka gibi bazý devletlerin anayasalarýnda din ile ilgili madde yer almýþtýr. Ýngiltere gibi anayasasý olmayan ve Magna Carta ile yetinen devletler vardýr. Fransa, Rusya, Uruguay gibi anayasasýnda "laiklik" maddesine yer veren ülke oldukça azdýr. Amerika anayasasýnda da laiklik maddesi yok. Bu maddeden rahatsýzlýk duymak vehme dayanýyor. Anayasanýn ilgili maddesi vatandaþlýðý esas alýyor; bu madde hem bir gurubun hakimiyetini hem de dinin reddedilmesini engelliyor. S- Bu madde kalkmazsa hizipçilik ve gurupçuluk fitnesine sebep olmaz mý? C- Gurupçuluðun, bir gurubun devlet gücüyle dayatmada bulunmasýnýn sebebi anayasa veya kanun deðil, kültürdür. Bunu bazý guruplar istismar ettiler, þiþirdiler, devrimden sonra tekrar etmeyeceðini umuyoruz. S- Peki çaresi nedir? C- Çaresi problemin uygulama yoluyla çözülmesidir, vatandaþlýðýn sahih manada gerçekleþtirilmesidir. Buna göre bütün vatandaþlar hak ve ödevde eþittir. Ben herkesi vatandaþlýk esasýna davet ediyorum, bunun manasý din, renk, cinsiyet veya baþka bir sebeple ayrým yapmaksýzýn her vatandaþa hakkýnýn verilmesidir. S- Vatandaþlýk düzeni kadýnýn devlet baþkaný olmasýna da imkan verir mi? C- 23 ten beri hiçbir anayasada kadýnýn, Kýptînin, Nûbînin devlet baþkaný olmayacaðýna dair bir madde yoktur. Vatandaþlýk düzeni bunu gerektirir ve ikinci madde de buna engel teþkil etmez, aksine bunu himaye eder. S- Devlet Güvenlik Teþkilatýnýn daðýtýlmasýndan sonra bütün þiddet cereyanlarý sahaya indiler, bunlarla nasýl baþa çýkýlacak? C- Düþünce ve ifade hürriyeti güvence altýndadýr; þartý düþünceyi açýklama ile sýnýrlý olmasý, silah ve þiddetin kullanýlmamasýdýr. Þiddete baþvuranlar toplumun varlýk ve güvenliðine kast etmiþ olacaklarý için cezalarýný çekerler. Bu arada orta yolcularýn ve el-ezher alimlerinin de seslerine kulak verilmesini tavsiye ederim; onlar da bu toplumun bir kesimi olarak söz hürriyetine sahiptirler. Bütün mesele bir kesime diðerlerinden daha çok fýrsat verilmemesidir. Her kesim düþüncesini ve yöntemini ortaya koysun ve bakalým halk hangisini seçecektir; bana göre orta yolu seçeceklerdir. S- Bunda toplum için tehlike yok mu? Malum bazý kesimler halký, resmi dini kurumlar hakkýnda þüpheye düþürüyorlar! C- Bunu yapanlar aþýrýlýðý ve þiddeti seçip halký kendilerine katýlmaya çaðýranlardýr. El-Ezher büyük ve kadim bir kurumdur, lise, hazýrlýk ve üniversitesinde iki milyon öðrencisi vardýr ve 60 yýl önce 15 bin öðrencisi var iken bugün bu sayýya ulaþmýþtýr; bu artýþ halkýn ona olan güven ve itibarýna delildir. El-Ezher Hz. Peygamber'in (s.a.) arý duru yolunu ve Ehl-i sünnet inancýný esas almaktadýr. S- Bir gurubun uçta olduðunu nasýl anlayacaðýz? C- Uçta olanlarýn bazý ortak özellikleri vardýr: a)bunlar tefsiri, yorumu, dinin gayelerini, fayda zarar ilkesini (mesalihi) tanýmazlar/kabul etmezler; nastan kendi anladýklarýný din haline getirirler. b) Uçta olanlar þiddet yanlýsý olurlar, þiddete din elbisesi giydirilince bu daha da tehlikeli olur ve çatýþmaya dönüþür; çatýþma yoluyla kendi inanç, anlayýþ ve görüþlerini dayatýrlar, zorla kabul ettirmek isterler ki, bu da terördür. c) Aþýrýlýða kaçanlar geçmiþi olduðu gibi bugüne taþýrlar, bugünü ve realiteyi anlamak istemezler, vaki durumu zorla þahsi kanaatlerine boyun eðdirmek isterler, iþte bu da çatýþmaya götürür. d) Bunlar dýþa bakarlar, zahire önem verirler; bu sebeple ahlaki hayatlarýnda bütünlük/tutarlýlýk zayýftýr; sevgiden, komþularla güzel geçinmeden... söz etmezler, aile eðitimlerinde problem vardýr, hayat ile, estetik ile ilgili problemleri vardýr... S- Medya sýk sýk fetva kurumundan (Dâru'lfetva) hatalý fetvalar yayýnlýyor; bu medyanýn yanlýþ anlamasýndan mý, kurumun yanlýþ söylemesinden mi kaynaklanýyor? C- Bunlar medyanýn iyi niyetle de olsa yanlýþ anlamasýndan kaynaklanýyor. Haberciler dini terimleri bilmiyorlar ve bu yüzden de yanlýþ anladýklarý oluyor. Bu sebeple üç yýldýr gazeteciler sendikasýna ve yüksek basýn konseyine "anlamayý kolaylaþtýracak kurslar ve seminerler vermeyi" teklif ettim, ses çýkmadý, þimdi bir daha tekrar ediyorum. S- Zat-ý âlînizin, "hem dinini hem de vatandaþlýk ilkesini koruyan, ileri bir Mýsýr-Ýslam-Arab ülkesi için örnek model tasavvurunuzu öðrenmek istiyoruz? C- Devletler dinle iliþkileri bakýmýndan üçe ayrýlýr: a) Din devleti. Bu devlet çeþidinde yönetici (hakim, kral, imparator) Allah'ý temsil eder, sanki Allah'tan vahiy alýyordur; eski zamanlarda Keldânîler'de, Firavunlar döneminde örneklerini gördüðümüz bu devlet þeklini Ýslam tanýmaz, kabul etmez. b) Dini her þeyden uzak tutmayý þart gören ve anayasasýnda (bu manada) "laiklik" ilkesine yer veren devletler. c) Sivil devlet. Mýsýr bu üçüncü devlet þeklini bugün deðil, bir buçuk asýrdan (Hidiv Ýsmail zamanýndan) beri benimsemiþtir. Bu devlet þeklinde anayasa vardýr, devletin kurumlarý vardýr, millet meclisi ve kanunlar vardýr, yargý ve idare teþkilatý vardýr. Biz Ýslam esaslarý ile baðdaþan bu devlet þeklini benimsiyoruz. (Röportajý Pazar yazýsýnda tamamlayacaðýz.)

5 CUMARTESÝ 16 NÝSAN Köy Pazarý nda mutlu sona doðru Hitit Akademi Derneði tarafýndan yürütülen AB destekli 'Kýrsal kesimdeki kadýnlarýn giriþimciliðinin teþviki projesi KIRKAD' adlý projede son noktaya gelindiði, proje kapsamýnda oluþturulmasý planlanan Köy Pazarý nýn 10 Mayýs Salý günü açýlacaðý bildirildi. Proje Koordinatörü Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu, dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek projenin amacý ve uygulamada gelinen nokta hakkýnda bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu, basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada projede son noktaya gelindiðini belirterek, Çorum da Köy Pazarý nýn kurulum çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve 10 Mayýs ta düzenlenecek törenle Cuma Pazarý nda açýlacaðýný söyledi. Çaðdaþ standartlarý var Yrd. Doç. Dr. Mutlu nun verdiði bilgilere göre Köy Proje Koordinatörü Yard.Doç.Dr. Ahmet Mutlu, köy pazarýna dair bilgi verdi. Pazarý nda tezgah açacak köylü çiftçiler, çaðdaþ þartlarda satýþ yapacaklar. Proje kapsamýnda Köylü Pazarý nda köylü pazarcýlar için kýyafetten yaka kartlarýna, tezgahtan ürünlerin teþhirine kadar pek çok satandart uygulanacak. Ahmet Mutlu, bu pazara yalnýzca eðitim almýþ pazarcýlarýn girebileceðini, pazarcýlarýn dýþardan ürün almaksýzýn yalnýzca kendi köyünde ürettiði ürünleri satabileceðini ve belirlenen standartlara uymayanlarýn Köy Pazarý na katýlma hakkýnýn elinden alýnacaðýný, bu konuda denetimlerin Çorum Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan yürütüleceðini bildirdi. 50 kiþiyle kuruluyor Proje kapsamýnda Eþençay ve Eskice köylerinden toplam 75 kiþiye eðitimler verdiklerini ve 75 Kköy pazarlarýnýn kurulmasý ve kýrsalda istihdamýn artýrýlmasýna yönelik projede mutlu sona yaklaþýldý. kursiyerin 50 tanesinin kursu baþarý ile tamamlayarak Köy Pazarý nda yer alma hakký kazandýðýný belirten Yrd. Doç. Dr. Mutlu, 50 köylü kadýn çiftçinin belirli standartlarda Köy Pazarý nda tezgah kuracaðýný ve tamamen doðal köy ürünlerini alýþýlmýþ pazar anlayýþýnýn dýþýnda, daha modern ve insana yakýþýr, saðlýklý þartlarda Çorum halkýna sunacaðýný aktardý. Çorum halký projeye sahip çýkmalý Köy Pazarý ile Çorum da çaðdaþ pazar standartlarýnýn yakalanacaðýný vurgulayan Mutlu, eðitimlerin bundan sonra da devam edeceðini, Türkiye genelinde henüz yeni yaygýnlaþmakta olan bu projenin saðlam temellere oturmasý ve yaygýnlaþmasý için Çorum halkýnýn projeye sahip çýkmasý gerektiðini vurguladý. Yrd. Doç. Dr. Mutlu, proje ile ilgili detaylý bilginin adresindeki internet sitesinden temin edilebileceðini sözlerine ekledi. Köy Pazarý na sahip çýkýlmalý Hitit Akademi Derneði'nin sahibi, Çorum Belediyesi ile Çorum Ýl Özel Ýdares'nin de proje ortaðý olduðu "Kýrsal Kesimdeki Kadýnlarýn Giriþimciliðinin Teþviki Projesi nin koordinatörü olan Yard. Doç. Dr. Ahmet Mutlu, Çorum halkýnýn Köy Pazarý na sahip çýkmasý gerektiðini söyledi. Köy Pazarý nýn Çorum da 10 Mayýs ta hizmete gireceðini açýklayan Mutlu, dün gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda basýn mensuplarýna daðýttýðý yazýlý açýklamada Köy Pazarý ile ilgili þu ifadelere yer verdi: Köy Pazarý, Hitit Akademi Derneði'nin yürüttüðü Kýrsal Kesimdeki Kadýnlarýn Giriþimciliðinin Teþviki Projesinin en önemli faaliyetlerinden birisidir. Hitit Akademi Derneði'nin hem kente, hem de kýrsala yönelik çift taraflý çýktýsý olan bir faaliyet olarak planladýðý "Kýrsal Kesimdeki Kadýnlarýn Giriþimciliðinin Teþviki Projesi" kapsamýnda, Eþençay Köyü ve Eskiköy, projenin uygulama köyleri olarak belirlenmiþtir. Çorum semt pazarlarýnda ürettikleri sebze ve meyvelerle haklý bir þöhrete sahip olan Eþençay Köyü ve Eskiköy'de, köy pazarýnda satýþ yapmak üzere toplam 75 kiþiye eðitim verilmiþtir. Hitit Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafýndan ayrý ayrý her iki köyde 36'þar saat verilen dersler, kadýn-erkek eþitliði, eðitimin önemi, giriþimcilik ve pazarlamacýlýk, kent yaþamý, organik tarýmýn sunduðu fýrsatlar gibi konulardan oluþmuþtur. Eðitimler sonunda, Hitit Akademi Derneði tarafýndan eðitime katýlan kadýnlara katýlým belgesi verilmiþtir. Eðitim sonunda yapýlan seçme sýnavýnda, köy pazarýna katýlmaya hak kazanan 50 katýlýmcý belirlenmiþtir. "Kýrsal Kesimdeki Kadýnlarýn Giriþimciliðinin Teþviki Projesi" kapsamýnda kurulacak olan Köy Pazarý, tamamýyla köylerde üretilip getirilen ürünlerin daha hijyenik, temiz ve bol çeþit halinde kent pazarlarýnda satýlmasýný amaçlarken, bir yandan da köyden semt pazarlarýna satýþ yapmak için gelen kadýnlarýn daha insani ve modern koþullarda çalýþabilmelerini saðlayacaktýr. Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortak olarak desteklenen Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý kapsamýndaki projemiz çerçevesinde, baþlangýçtan þu ana kadar gerek Çorum Belediyesi ve Ýl Özel Ýdaresi ile gerekse Eþençay Köyü ve Eskiköy ile uyumlu bir çalýþma gerçekleþtirdik. Bu nedenle Çorum Belediye Baþkanlýðýna, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði'ne, Eþençay ve Eskiköy Muhtarlýklarýna teþekkür ediyorum. Proje çerçevesinde yapýlan çalýþmalarýn sonucu olarak Mayýs ayýnýn ikinci haftasýnda Köy Pazarý'ný açmayý hedefliyoruz. Çorum'un geliþmesi sürecinde önemli bir katký olarak gördüðümüz Köy Pazarý'na, proje bittikten sonra da baþta kent yöneticileri olmak üzere, tüm kent halkýnýn sahip çýkacaðýný ümit ediyoruz. Köy Pazarý, halkýmýz ilgi gösterdikçe daha da büyüyecek ve geliþecek, önümüzdeki yýllarda daha fazla köylü kadýnýn istihdam olanaðý bulacaðý bir iþ alaný olacaktýr. Bu proje, sadece kent halkýna temiz, saðlýklý ve hijyenik ve yüzde yüz köy ürünlerinin sunulduðu bir pazar deðil, ayný zamanda kýrsal kesimin kalkýndýrýlmasýný, köydeki insanlara daha insani koþullarda istihdam saðlama projesi olarak deðerlendirilmelidir. Köy Pazarý'nda köylerde verilen eðitimleri baþarýyla tamamlamýþ, pazarda hijyen ve temizlik koþullarýna dikkat eden, en iyi ve kaliteli ürünü tezgahýna koyan, kent sakinleriyle diyalog kurarken belli bir üsluba sahip olan, çaðdaþ tezgahlar, teraziler ve kýyafet donanýmý ile kadýnlar satýþ yapacaklardýr. Köy Pazarý'nda proje kapsamýnda yer almayan satýcýlar yer almayacaktýr ve ayrýca köyde üretilmemiþ ürünler satýlamayacaktýr. Yani köy pazarýna, toptancý halinden satýn alýp satýþ yapmak söz konusu olmayacaktýr. Tezgahlarda satýlan her þey, köylünün kendi üretimi olacaktýr. Köy Pazarý'yla ilgili yukarýdaki hususlar, proje ortaðý olan Çorum Belediyesi zabýta memurlarýnýn denetiminde olacaktýr. Proje sona erdikten sonra, köy pazarýnýn göreceði ilgiye paralel olarak, daha fazla köyden, daha çok kadýn satýcýnýn eðitim görmesi ve dolayýsýyla Köy Pazarý'nýn büyümesi söz konusu olabilecektir. 9 Mayýs 2011 Salý Günü saat 14.00'de Cuma Pazarý'nda açýlacak olan Köy Pazarý'na bütün Çorum halkýný davet ediyoruz." Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle camilerde cemaate helva ikram edildi. Kutlu Doðum için helvalar daðýtýldý Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle her yýl helva daðýtýmýný geleneksel olarak gerçekleþtiren camilerde, cuma namazý sonrasýnda cemaate helva daðýtýmý yapýldý. Namaz sonrasýnda, günün anýsýna daðýtýlan helva ikramlarýný alan cemaat uygulamadan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, emeði geçenlere teþekkür etti. Özrahman Camii Kur'an Kursu talebesi bayanlar ve camii cemaatinin iþbirliði ile hazýrlanan 800 kiþilik helva ve tavuklu pilav cami bahçesinde vatandaþlara ikram edildi. Helva daðýtýmýna Kur'an Kursu öðretmeni Huri Doðan'la birlikte katýlan bayan kursiyerlerin yanýsýra, Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, Kur'an Kurslarý Müdürü Mustafa Özün, Ýmam Hatipler Ýlyas Þimþek, Ali Yýldýz ve Mustafa Doðan da katýldý. Öte yandan yine her yýl geleneksel olarak helva ikramýnda bulunan Mevlana Camii'nde ve Fatih Sultan Mehmet Camii'nde de cemaate helvalar ikram edildi. Daðýtýmlara camii görevlileri, dernek baþkanlarý ve çok sayýda cemaat katýldý. Özrahman Camii Kur'an Kursu talebesi bayanlar ve camii cemaati 800 kiþilik helva hazýrladý. Kutlu Doðum Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Daðýtýmlara camii görevlileri, dernek baþkanlarý ve çok sayýda cemaat katýldý. Her yýl geleneksel olarak helva ikramýnda bulunan Fatih Sultan Mehmet Cami, bu yýl da geleneði sürdürdü.

6 6 CUMARTESÝ 16 NÝSAN Bayanlara Hz. Peygamber ve Merhamet eðitimi Ýl Müftülüðü Din Hizmetleri uzmaný Meryem Uyanýk Ýl Müftlüðü, Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinlikleri çerçevesinde dün bayanlara yönelik bir eðitim programý düzenledi. Afra Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilen Hz. Peygamber ve Merhameti konuluðu eðitim programýna konuþmacý olarak Ýl Müftülüðü Din Hizmetleri uzmaný Meryem Uyanýk katýldý. Kur an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan konferans yoðun ilgi gördü. Konferansta ayrýca Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Çorum Ziraat Odasý katkýlarýyla Kutlu Doðum Helvasý daðýtýldý. Eðitim Sen Çorum Þubesi þifre iddialarýna karþý tepkilerini dile getirdi. Taleplerimiz karþýlanana kadar ikna olmayacaðýz Hz. Peygamber ve Merhamet Eðitimi konulu konferans gerçekleþtirildi. Program Kur an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. CHP pazarda broþür daðýttý Ýl Müftülüðü nce Kutlu Doðum Haftasý etkinliði düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Gençlik Kollarý Cumartesi Pazarýnda CHP'nin Aile Sigortasý ile ilgili broþürleri daðýtarak halký bilgilendirme çalýþmasý yaptý. CHP Genel Merkezi tarafýndan hazýrlanan 10 Soruda Aile Sigortasý baþlýklý broþürleri vatandaþlara daðýtan CHP'li gençler CHP Ýktidarýnda Aile Sigortasý ile vatandaþlara saðlanacak haklar hakkýnda bilgiler verdi. Yaptýklarý çalýþma CHP gençleri broþür daðýttý. hakkýnda bilgiler veren CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Mehmet Can Özüeser, þöyle dedi: "Anayasa nýn ilgili maddesinde Herkes, Bayat Kaymakamý göreve baþladý Çorum'un Bayat Kaymakam Vekili Nur Sevinç Özbek'in dil eðitimi için yurtdýþýna gitmesiyle boþalan Bayat Kaymakamlýðý'na atanan Erzincan Valiliði 99. Dönem Kaymakam adayý Hakan Keskin görevine baþladý. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2010 yýlýnda açmýþ olduðu sýnavý kazanýp Kaymakam adayý olarak Erzincan'a atanan Hakan Keskin, 6 aylýk kaymakam adayý görevinin ardýndan Kaymakam Refikliði Stajý için Balýkesir'in Susurluk ilçesine atandý. Kaymakam Keskin, Susurluk ilçesindeki stajýn tamamlanmasýnýn ardýndan Nur Sevinç Sevinç Özbek Özbek'ten boþalan Bayat Kaymakamlýðý görevine getirildi Tokat doðumlu olan Hakan Keskin, ilk ve orta öðrenimini Tokat'ta yaptýktan sonra lise eðitimi Ýstanbul'da tamamladý. Üniversiteyi Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde okuyan Keskin, 2008 yýlýnda Trakya Üniversitesi'nde kamu görevlisi olarak çalýþtý yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Daire Baþkanlýðý'nda Dernekler Denetçi yardýmcýlýðý yapan Keskin, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2010 yýlý Aðustos ayýnda açtýðý kaymakamlýk sýnavýný kazanarak Erzincan'a daha sonra da Kaymakam Refikliði Stajý için Balýkesir'in Susurluk ilçesine atandý. Kaymakam Vekili olarak Bayat'a atanan Hakan Keskin'in bu görevini 6 ay boyunca sürdürmesi bekleniyor. (ÝHA) sosyal güvenlik hakkýna sahiptir. Devlet, bu güvenliði saðlayacak gerekli tedbirleri alýr ve teþkilatý kurar denilmektedir. CHP Ýktidarýnda; Aile Sigortasý toplumun temel direði kadýnlarýmýzýn en büyük desteði olacak. Her yoksul aileye ayda en az 600 lira verilecek. Biz CHP olarak hiçbir insanýmýzý yandaþ olarak görmüyoruz. Tüm halkýmýz bizim için deðerlidir. Bunu iktidara geldiðimizde de tüm halkýmýza gösterecek ve hissettireceðiz" SBS için ek süre Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Seviye Belirleme Sýnavý ile Polis Koleji Sýnavý'na zamanýnda baþvuramayan adaylar için ek baþvuru süresi tanýdý. Buna göre, baþvuru iþlemleri nisan 2011 tarihleri arasýnda yapýlabilecek. MEB'den yapýlan açýklamada, Eðitim Teknolojileri Genel tarafýndan yapýlacak Seviye Belirileme Sýnavlarý'nýn 8. sýnýflar için 4 Haziran 2011 ve 7. sýnýflar için 5 Haziran 2011 tarihlerinde, yurt içi ve yurt dýþý sýnav merkezlerinde ayný anda Türkiye saati ile 10.00'da gerçekleþtirileceði hatýrlatýldý. SBS için baþvurularýn 7 Mart 2011 tarihinde baþladýðý, 25 Mart 2011 tarihinde ise sona erdiðinin belirtildiði açýklamada, ''Bazý öðrencilerimizin baþvurularýný yapamadýklarý ALO EÐÝTÝM hattý aracýlýðý ile veya bizzat Bakanlýðýmýza gelerek iletilmekte ve ek baþvuru süresi talep edilmektedir'' denildi. Açýklamada þunlar kaydedildi: ''Bakanlýðýmýz tarafýndan, öðrencimizin geleceði açýsýndan önemli olan böyle bir talebin karþýlanmasý amacýyla, sýnav baþvurularýný yapamayan öðrencilerimizin baþvuru iþlemlerinin yapýlabilmesi için Nisan tarihleri arasýnda SBS ve Polis Koleji Sýnavý için ek baþvuru süresi tanýmýþtýr. Sýnav öncesi iþlemler sebebiyle Nisan 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak baþvurulardan sonra, herhangi bir baþvuru imkaný verilmesi söz konusu olamayacaktýr. Bu sebeple daha önce SBS ve Polis Koleji Sýnavý baþvurusunu yapamayan öðrencilerimizin bu dönemde baþvuru iþlemlerini tamamlamalarý gerekmektedir.'' SBS baþvurularý için Ziraat Bankasý, Halkbank ve Vakýflar Bankasý þubelerine 10 TL sýnav harcý yatýrýlmasý gerekiyor. Eðitim Sen Çorum Þubesi, YGS de yaþanan þifre skandalý ile ilgili bugün bir basýn açýklamasý yaptý. Eðitim Sen bürosu önünde toplanan sendikalýlar, saat te Hürriyet Meydaný na yürüdüler. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, burada bir basýn açýklamasý yaparak þifre tartýþmalarýný ve sýnav sistemini eleþtirdi. Mehmet Öztürk açýklamasýnda, talepleri karþýlanýncaya kadar ikna olmayacaklarýný ve mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Öztürk açýklamasýnda taleplerini þu þekilde sýraladý: Milli Eðitim Bakaný ve ÖSYM Baþkaný derhal görevlerinden istifa etmelidir. YGS yok sayýlmalýdýr. LYS tüm öðrencilerin katýlabileceði þekilde yeniden düzenlenerek ortaya çýkabilecek maðduriyetler giderilmelidir. Kiþiye özel kitapçýk uygulamasýndan derhal vazgeçilmelidir. Kamusal ve nitelikli eðitim hizmeti için süratle politikalar geliþtirilmeli ve eðitim sistemimiz sýnav boyunduruðundan kurtarýlmalýdýr. Bu anlamda: sýnavsýz, parasýz, kamusal eðitim hakký mücadelemiz sürecektir. PTT Merkez ÞUbesi önünde basýn açýklamasý yapýldý. Öðrencüiler YGS için yürüdü. YGS olayýnýn aydýnlatýlmasý talep edildi. Eðitim Sen Çorum Þubesi yöneticileri basýn açýklamasý yaptý.

7 CUMARTESÝ 16 NÝSAN Hedef turizm kenti Çorum Çakýr: 3 yýlda turizmin gözdesi olacaðýz Vali Nurullah Çakýr, Çorum un turizmde yeni atýlýmla gelir býrakýr hale gelmeye baþladý. lara hazýrlandýðýný açýkladý. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan sayýturizm Haftasý açýlýþ töreninde konuþan Nurullah Çalý yerler arasýndaki bölgemizin yabancýlarýn ilgisini kýr, Çorum un turizmden hak ettiði payý almasý için kollarý çekmesi kaçýnýlmaz; ancak yerel yönetimlerimizle birsývadýklarýný kaydetti. likte Çorum a hak ettiði turizm deðerini kazandýrmamýz gerekiyor. Bunun için Çorum da konaklayacak tuçekül Vakfý iþbirliðinde Mayýs 2011 tarihleristlere sunabileceðimiz kültürel deðerlerimizi artýrmarinde düzenlemeyi planladýklarý programla ilgili bilgiler velýyýz. ren Vali Çakýr, Tarihi ve kültürel deðerlerin masaya yatýrýlacaðý programda Çorum un turizm yol haritasýný belirleye Turizmde ürün çeþitliliðini artýrmalýyýz ceðiz. dedi. Turizmde ürün çeþitliliði büyük önem taþýyor. Atýlan adýmlar neticesinde Çorum, 3 yýl sonra çok daha iyi Turizmin, Çorum un geliþimi açýsýndan büyük önem bir noktaya gelecek. Bunun için bazý çalýþmalarýmýz taþýdýðýna iþaret eden Çakýr, konuþmasýnda þu ifadelere yer var. Mesela Ankara gibi büyükþehirlerde yaþayanlarýn verdi: haftasonu planlarýný deðerlendirebilecekleri bir mesafenurullah Çakýr Turizm kavramý her geçen gün deðiþiyor ve geliþmedeyiz. Bunun için turizmde hareketi belirleyen çocuk ve ler ýþýðýnda yeni içerikler kazanýyor. gençleri dikkate alan yapýlanmalara ihtiyaç var. Çocuklara tarihi ve doðayý sevdirecek turizm faaliyetlerinin Çorum u cazibe merkezi yaülkelerin ve þehirlerin geliþiminde ekonomik açýdan kayda depacaðýna inanýyorum. ðer bir kaynak teþkil eden turizm, Türkiye ve Çorum açýsýndan da büturizmde bencillik olmaz. Þehirler tek baþýna birþeyler yapamaz. yük önem taþýyor. O nedenle destinasyon bölgelerindeki illerin ortak hareket etmesi getürkiye, 2011 yýlý turizm gelirlerinde geçen seneye oranla %13 rekiyor. Çorum da, Amasya, Tokat, Samsun gibi illerle birlikte hareartýþ hedefliyor. Sahil ve kültür turizmi arasýndaki dikkat çeken bir geket etmeli. lir farký bulunmakla birlikte turizmin güneþ, kum ve deniz üçgeninden Turizmde yol haritasýný belirleyeceðiz farklý yelpazelere taþýnmasý kaçýnýlmaz hale geldi. Yemek kültürünün turizmdeki yeri de önemli. Ne yazýk ki þu an Çorum çok kýymetli hazinelere sahip kültürel deðerlerimiz çok düþük. Yabancý turist ve konaklama oranýný Deðiþen turizm deðerlerini dikkate alarak yerel zenginliðimizi artýracak adýmlar atmalýyýz. Çorum halkýnýn da Hitit coðrafyasýný tanýmalý ve farkýndalýk kazanmalý. yeni turizm anlayýþýna göre gözden geçirmeli ve pazarlamalýyýz. Turizmden hak ettiðimiz payý alabilmemiz için alt yapý büyük önem tatarým ve sanayi ile birlikte üçlü sac ayaðýný oluþturan turizm, þýyor. Sadece tabela dikip yol yapmakla altyapý ne yazýk ki tamamlançorum kalkýnmasýnýn ana baþlýklarýný oluþturuyor. Turizmde etik ve mýyor. Tanýtým da bunun önemli bir ayaðýný teþkil ediyor. Almanya ve kültürel deðerlerin sunumu için hizmet içi eðitim çalýþmalarý yapýlaýspanya gibi yerlerde yaptýðýmýz tanýtýmlarda ülkemize olan ilginin cak. arttýðýný görmek sevindirici. Ayrýca Mayýs 2011 tarihlerinde ÇEKÜL Vakfý ile birlikte Çorum çok kýymetli hazinelere sahip. Bu farkýndalýkla gerekli Çorum un tarihi ve kültürel deðerlerini masaya yatýrýp geniþ bir enadýmlarý atmalýyýz. Yerli turizm artýk yabancý turistlerden de daha fazvanter çalýþmasý yapacak, turizmde yol haritasýný belirleyeceðiz. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa Üniversitesi Otelcilik ve Turizm Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim Çeltek, Çorum un çekici güzelliklerinin internet ortamýna da taþýnmasý gerektiðini söyledi. Turizm Haftasý açýlýþ töreninde Web Tabanlý Destinasyon Pazarlamasý Baðlamýnda Çorum un Tanýtýmý konulu bir sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Evrim Çeltek, bilgi ve teknoloji çaðýnda þehirlerin internet üzerinden tanýtýmýnýn önem kazandýðýný kaydetti. Ýnternet üzerinden turizm pazarlamasýnýn avantajlarýna da deðinen Çeltek, þöyle konuþtu: Düþük maliyetli küresel tanýtým imkaný tanýyan internet, þehirlerin tanýtýmý açýsýndan pek çok avantajlar sunuyor. Çorum un otel deðil, destinasyon odaklý kültürel tanýtýma ihtiyacý var. Bunun için de internet üzerinden tanýtým büyük önem taþýyor. Çorum a özgün kimlik, logo ve sloganlar geliþtirilerek facebook, youtube gibi siteler üzerinden tanýtým yapýlabilir. Yaptýðým araþtýrmaya göre twitter baþta olkültürel ve tarihi mirasýn daha geniþ kitlelere tanýmak üzere pek çok internet sitesinde Çorum la ilgili tatýmýnda internetin önemli bir araç olduðuna dikkat çeken Evrim Çeltek, þehirlerin turizm pazarlamasýnda öne Yrd. Doç. Dr. Evrim Çeltek nýtým bölümleri, fotoðraf ve videolar yok. Ýnternette bulunan görseller ise yetersiz. O nedenle Çorum un Ýngilizce dýþýndaçýkan unsurlarý anlattý. ki dillerde de yazýlý ve videolu tanýtýmlarýna ihtiyaç var. Tanýtýmda ilk adýmýn kültürel, tarihi ve turistik ürünlerin belirvalilik, Belediye, Kaymakamlýk, Kültür ve Turizm lenmesi olduðunu vurgulayan Çeltek, Çorum da kültür, çiftlik ve siteleri bu bakýþ açýsýyla gözden geçirilerek eksiklikleri giderilmeli. doða turizminin öne çýkabileceðini ifade etti. 500 bin turist hedefliyoruz Anitta Otel de düzenlenen programa protokol üyeleri büyük ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çonize edilen Boðazköy ve Alacahöyük Müzeleri yeni rum un orta vadede hedefinin 500 bin turiste ev sahipyüzleri ile ziyarete açýlacak. liði yapmak olduðunu açýkladý. Kültür turizmi baþta olmak üzere, turizm açýsýndan 35. Turizm Haftasý etkinliklerinin açýlýþ töreninde önemli potansiyele sahip olan Çorum'da mevcut müze konuþan Ali Özüdoðru, Çorum da turizm gelirlerinin ve ören yerleri ve bunlarýn tanýtýmý ile turizmden isteartmasý için hazýrlanan projeler hakkýnda bilgiler verdi. nildiði þekilde faydalanmak mümkün görünmüyor. Valilik tarafýndan baþlatýlan projelerin Çorum tuturizme can verecek projeler rizmine yeni bir ivme kazandýracaðýný vurgulayan ÖzüVarolduðunu bildiðimiz turizm potansiyelinden doðru, konuþmasýný þöyle sürdürdü: yeterli derecede faydalanmak için yeni ürünler ortaya Turizm; artýk üst gelir gruplarýnýn yaptýðý bir akkoymalý ve bunlarla dikkati ilimize çekmeliyiz. Bu kaptivite olmaktan çýktý. Ýnsanlarýn turizm konusunda bisamda; Valimiz Nurullah Çakýr tarafýndan geliþtirilen linç düzeylerinin artýrýlmasý ve bunun tüm dünyada ve himayelerinde yürütülen projelerin ilimiz turizminde paylaþýlmasý da ancak turizm faaliyetlerine geniþ kitleali Özüdoðru önemli sýçramalar yapacaðýna inanmaktayýz. Bunlar; Hilerin katýlabilmesi ile mümkün. tit Yolu Bisiklet ve Yürüyüþ Parkurlarý, Boðazkale Hitit Panorama Çorum'da da turizm gelirlerinin artýrýlmasý, ilimizin turizmden Müzesi ve Ticaret Merkezi, Hattuþa'dan Dulkadiroðullarý Konaðý'na hak ettiði ölçüde faydalanmasý için turizmin öneminin anlatýlmasý Hitit Esintisi, Alacahöyük Turizm Yolu ve Rehabilitasyonu, Ýncesu ve turizm deðerlerimizin tanýtýmýyla ilgili önemli çalýþmalar yapýldý Kanyonu Turizmini Geliþtirme, Çorum Çocuk ve Oyuncak Müzesi, ve belirli bir mesafe de alýndý. Yapýlan bu çalýþmalarýn da katkýsýyla Herkes Müzeye, Ýskilip ilçemizde yürütülen çalýþmalar ve geliþtiri2006 yýlýnda müze ve ören yerlerini 57 bin 609 kiþi ziyaret etmiþlen diðer projelerle Hitit merkezlerine ve Çorum'a ilginin daha da ken, 2010 yýlýnda 113 bin 133 kiþi ziyaret etti. artacaðýna inanmaktayýz. Ýlimiz turizmi için kýsa sürede bitirilmesi Boðazköy ve Alacahöyük Müzeleri açýlýyor planlanan bu projeleri baþlatan ve bizlerde de yeni ufuklar açan VaZiyaretçi sayýlarýnda önemli ölçüde artýþ görünmesine raðmen limiz Nurullah Çakýr'a teþekkür ediyorum. Çorum'umuzun potansiyeline göre bu sayý çok az. Orta vadede heturizm Haftasý kutlama etkinliklerine katkýlarýndan dolayý Ýl defimiz 500 bin turistin ilimize gelmesi ve en az iki gece konaklamilli Eðitim, Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi, malarýdýr. Bu baðlamda; ilimiz turizminin markasý olan, Hititler'e ait Belediye Baþkanlýðý, Anatolia Turizm Derneði, Ýl Özel Ýdaresi, ören yerleri ve müzelerimizin gerekli tanýtýmý yapýlmakta, altyapý Anitta Otel ve tüm emeði geçenlere de þükranlarýmý sunuyorum. eksiklikleri giderilerek modernize edilmektedir. Geniþletilip moder- Turizm Haftasý kutlama programý Anitta Otel önündeki halk oyunlarý gösterisi ile baþladý. Turizm Haftasý na renkli açýlýþ Ticaret Meslek Lisesi nden dolu dolu etkinlik Turizm Haftasý açýlýþ töreni dün Anitta Otel de gerçekleþti. Kültür ve Turizm ile Çorum Ticaret Meslek Lisesi iþbirliðinde düzenlenen programa Vali Nurullah Çakýr, Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Müdürü Necmettin Emre, bazý daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý Nisan 2011 tarihleri arasýnda kutlanan 35. Turizm Haftasý etkinliklerinin açýlýþ programýný Füsun Çarpan sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru yaptý. Törende kürsüye gelen Vali Nurullah Çakýr, günün anlam ve öneminden bahsederek Çorum turizmine dair açýklamalarda bulundu. Renkli gösterilerin yer aldýðý programda sahne alan Dilek Uysal, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Erkan Cýnbýrt ýn hazýrladýðý Gönüller Fetheden Dilleri Gördüm adlý þiiri okudu. Gaziosmanpaþa Üniversitesi Otelcilik ve Turizm Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim Çeltek in Web Tabanlý Destinasyon Pazarlamasý Baðlamýnda Çorum un Tanýtýmý konulu bir sunum yaptý. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Ünal Özlü nün Getmeyin Heri adlý þiirini okuduðu programda Hakan Uslu, Eren Öztürk ve Mehmet Bingöl tarafýndan hazýrlanan slayt gösterileri sunuldu. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Rasim Özden in yazýp sahneye uyarladýðý Düðünümüz Var adlý piyes izleyenleri kahkahaya boðdu. Çorum yöresindeki bir düðünde kýz ve erkek evlerindeki eðlencelerin konu edildiði piyes, gelin alma þöleniyle sona erdi. Ümran Yardýmcý ve Ayfer Emir tarafýndan hazýrlanan müzik dinletisi için sahneye gelen Caner Özçelik, Can Akar, Burak Çetinkaya ve Gamze Sözüdoðru dan oluþan Grup Yaðmur, þarkýlarý ile dinleyenlere keyifli dakikalar yaþattý. Halk oyunlarý gösterisi ve çeþitli sunumlarýn da yer aldýðý program, kokteyl ile sona erdi. Ünal Özlü Dilek Uysal Turizm Haftasý etkinliklerini hazýrlayan Çorum Ticaret Meslek Lisesi, izleyenlerden tam not aldý. Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu Düðünümüz Var adlý piyes izleyenleri kahkahaya boðdu. Ticaret Lisesi öðrencileri, Turizm Haftasý na damgasýný vurdu. Grup Yaðmur, þarkýlarý ile dinleyenlere keyifli dakikalar yaþattý.

8 8 CUMARTESÝ 16 NÝSAN HAS Parti nin gerçek sahibi gençlerdir HAS Parti Ýl Baþkaný Osman Aktý, HAS Parti nin gerçek sahibinin gençler olduðunu belirterek, Amacýmýz gençlerin hürriyetini ve ekmeðini korumaktýr. Amacýmýz gençlerin sesini siyasete taþýmaktýr. dedi. Dün yazýlý bir açýklama yapan HAS Parti Ýl Baþkaný Osman Aktý, siyasetin gençlere kapalý bir alan haline getirildiðini ifade ederek, Türkiye'de ve dünyada esas sorun zihniyet sorunudur ve bu sorun ancak gençlerle aþýlabilir. Bu ülke bugüne kadar çok büyük acýlar yaþamýþtýr ve bu acýlara ancak güçlü birliktelikle son verilebilir. Amacýmýz gençlerin hürriyetini ve ekmeðini korumaktýr. Amacýmýz gençlerin sesini siyasete taþýmaktýr. dedi. Siyaset milletin sorunlarýný çözme iþi olmaktan çýkmýþtýr diyen Aktý, HAS Parti nin, siyaseti yeni medeniyetin inþasýnda araç olarak gördüðünü söyledi. Yeni anayasa ve baþkanlýk sistemi konularýn ada deðinen HAS Parti Ýl Baþkaný Osman Aktý, HAS Parti olarak yeni bir anayasa yapmayý mecburiyet olarak görüyoruz. Halkýmýz da bu konuda bizimle ayný þekilde düþünmektedir. Halk bu talebini 3 Kasým 2002 den beri ýsrarla vurgulamaktadýr. Halkýmýzda bir problem yoktur. Problem halkýn bu Yýllardýr Çorum'da her seviyede ve farklý amaçlara yönelik Ýngilizce kurslarý veren Language Centre Yabancý Dil Bölümü nden üniversite sýnavýna hazýrlanan öðrencilerin raðbet ettiði ve güvendiði kurumlarýn baþýnda geliyor. Yarýn, yeni dönem kayýtlarda kullanýlmak üzere indirimlerin belirleneceði, Ýndirim Ödüllü Ýngilizce Seviye Tespit Sýnavý gerçekleþtirecek olan Language Centre'nin kurucu Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn konuyla ilgili bilgi verdi. Yabancý dil alanýndan üniversite giriþ sýnavýna hazýrlanan öðrencilere yýllardýr hizmet verdiklerini belirten Aþgýn, Faaliyete baþladýðýmýz günden beridir baþarýlý ve özverili bir þekilde gerçekleþtirdiðimiz Yabancý Dil'den Üniversite hazýrlýk (YDS) kurslarýmýz kalite çýtasýný her geçen yýl artýrarak devam ediyor. 13 yýl içerisinde birçok öðrencimizi Türkiye'nin saygýn üniversitelerine yerleþtirdik. Onlarca öðrencimiz Türkiye ve Çorum dereceleri yaparak hem kurumumuzun hem de ilimizin gururu oldu. Derecelerimizden bazýlarý þöyle; 2006 ÖSS-DÝL Puaný Türkiye 37. si Çorum 1.si; 2007 ÖSS-DÝLPuaný Türkiye 32.'si ve 158.'si, Çorum 1.si ve 2.si; 2008 ÖSS-DÝL Puaný Türkiye 2.'si ve ÝÞKUR Çorum Ýl, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Endüstri Meslek Lisesi iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda Mobilya Üretim Teknikleri alanýnda uygulanacak olan "Ahþap Ýskeletçi" mesleðinde 15 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacaðý bildirildi. ursa katýlmak için son baþvuru tarihi 24 Nisan Pazar. Hem teorik hem uygulamalý yapýlacak eðitim süresince kursiyerlere ÝÞKUR tarafýndan günlük 15 TLödenecek ve iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. 02 Mayýs -08 Aðustos 2011 tarihlerinde gerçekleþecek eðitim sonunda yapýlacak (Ç.HAK:1125) HAS Parti Ýl Baþkaný Osman Aktý, Osman Aktý taleplerini karþýlamayan siyasi iktidardadýr. Hukuki ve siyasi talepleri karþýlayacak bir siyasi iklime ihtiyaç vardýr de yönetime el koyan darbeci zihniyet bir süre sonra idareyi sivillere býrakmýþtýr. 30 yýldýr bu ülkeyi siviller yönetmektedirler. Dolayýsý ile halkýn yoðun sýnavda baþarýlý olanlara belge verilecek. Eðitimler, Çorum Endüstri Meslek Lisesi'nde verilecek. Kurs bittikten sonra kursiyerlere, uygun görülen iþyerlerinde iþbaþý eðitimi (staj) yaptýrýlacak ve baþarýlý kursiyerler istihdam edilecek. Kursa katýlma þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 15 yaþýný doldurmuþ olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, baþvuru tarihi itibarýyla son 24 ay içerisinde kurslardan en fazla 2,5 ay faydalanmýþ olmak (bu durumda olanlara günlük 7,5-TLödenecektir), bitirdiði son kurstan itibaren en az 3 ay geçmiþ olmak, ÝÞKUR'un TYÇP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son desteðine raðmen gerekli deðiþikleri yapmayan sivilleri tartýþmak zorundayýz. HAS Parti olarak statükonun tüm uzantýlarýnýn deðiþmesini istiyoruz. 4 tane temel metnin deðiþmesi gerekmektedir. Bunlar Anayasa, Seçim yasasý, Siyasi Partiler Yasasý ve Meclis Ýç Tüzüðüdür. HAS Parti olarak dar bölge 2 turlu seçim ile belirlenecek temsilcilerle yeni bir anayasanýn yapýlmasýnýn istiyoruz. diye konuþtu. Aktý, sözlerini þöyle sürdürdü: Baþkanlýk sisteminin ileri demokrasi ürünü, ancak þu anda Türkiye'nin mevcut sisteminin bu sisteme müsait deðildir, Ýleri bir demokrasi için icra makamýnýn doðrudan doðruya millet tarafýndan seçilmesi düþünülebilir ve bu önemli bir adýmdýr, ileri demokrasinin bir göstergesidir. Türkiye'nin siyasi yapýsý, seçim sistemi, sendikalar yasasý, toplu iþ sözleþmesi yasasý, toplantýgösteri yasasý, meclis içtüzüðü, yani tüm sistemi belirleyen tüm yasalar 12 Eylül darbesinin yasasýdýr. 12 Eylül'ün siyasal sistemini çöp tenekesine atmamýz lazým. Yeni millet egemenliðini kayýtsýz-þartsýz esas alan, vesayetçi sistem yerine millet egemenliði üzerine kurulu, Anayasa ve yasalar oluþturmamýz gerekir. Ondan sonra Türkiye baþkanlýk sistemini kurabilir. Ýndirim ödüllü Ýngilizce Seviye Tespit Sýnavý Halil Ýbrahim Aþgýn 30.'su, Çorum 1.si ve 3.'sü kursumuzdan çýktý. Yabancý dilden üniversite hazýrlýkta çok baþarýlýyýz, çünkü diðer dershanelerden farklý olarak sadece yabancý dilden üniversite hazýrlýk yapýyoruz ve bizim uzmanlýk alanýmýz yabancý dil. Yabancý dilden üniversite sýnavýna hazýrlanan tüm öðrencileri ve velilerini detaylý bilgi ve kayýt için kursumuza bekliyoruz. dedi. Ýndirim ödüllü Seviye Belirleme Sýnavý yarýn Aþgýn, açýklamasýný þöyle tamamladý: Her yýl olduðu gibi bu yýl da, Öðretim yýlý kayýtlarýnda kullanýlmak üzere indirim oranlarýný belirleyecek olan Seviye Belirleme Sýnavýmýzý bu Pazar günü yapýyoruz. Sadece Ýngilizce sorularýndan oluþacak olan SBS'ye yabancý dil bölümünde öðrenim gören ya da yabancý dil alanýndan üniversiteye girmek isteyen tüm Lise1, lise 2 ve lise 3. sýnýflarý bekliyoruz. Bu sýnavýmýza girerek yapýlacak sýnavda baþarýlý olan öðrencilerimiz hem indirimlerimizden faydalanacaklar, hem de ayrýcalýklý yabancý dil üniversite kurslarýmýzýn farkýndalýðýný yaþayacaklar. Tüm yabancý dil bölümü öðrencilerini bu sýnava katýlmaya davet ediyoruz. ÝÞKUR dan 15 kiþiye mobilyacýlýk eðitimi 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak ve emekli veya aktif sigortalý olmamak. Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 24 Nisan 2011 Pazar gününe kadar (Pazar günü dâhil), veya internet adresindeki "Meslek Eðitimi Almak Ýstiyorum" kýsmýndan Çorum'u seçerek baþvuru yapmalarý gerekiyor. Baþvuru yapanlar arasýnda, 25 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 10.00'da ÝÞKUR Çorum Ýl 'nde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. 24 Nisan 2011 Pazar gününe kadar internet üzerinden baþvuru yapmayanlar mülakatta kabul edilmeyecek. EDP binasý bugün açýlýyor Eþitlik ve Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Ferdan Ergut bugün Çorum'a geliyor. Genel Baþkaný Ferdan Ergut'un da katýlacaðý programla, EDP Çorum Ýl binasýnýn açýlýþý yapýlacak. EDP Genel Baþkaný'nýn Çorum programýyla ilgili bilgi veren Çorum KUTLAMA Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in doðum yýl dönümü olan Kutlu Doðum Haftasý ný tebrik ediyor, haftanýn Ýslâm alemi ve tüm Çorum halký için hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. Çorum Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetim Kurulu Çorum Dernekleri Federasyonu tarafýndan dostluk ve dayanýþma gecesi düzenlendi. Ýzmir de Çorumlu dayanýþmasý Çorum Dernekleri Federasyonu tarafýndan düzenlenen Dostluk ve Dayanýþma Yemeði, 10 Nisan Pazar günü, yaklaþýk bin kiþinin katýlýmýyla gerçekleþti. Ýzmir'de bulunan 23 Çorum derneðinin üst kurumu olan Çorum Dernekleri Federasyonu, yaklaþýk bin kiþinin katýldýðý bir 'Dostluk ve Dayanýþma' yemeði düzenledi. Karþýyaka Belediyesi düðün salonlarý birleþtirilerek gerçekleþen yemekte Çorumlular, türküler dinledi, halaylar çekti ve gönüllerince eðlendi. Çorum Valisi Nurullah Çakýr ve Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu'nun mesaj gönderdiði geceye Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað ile Kemalpaþa Belediye Baþkaný Rýdvan Karakayalý da katýldý. Yemekte bir konuþma yapan Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Veli Karakurt, Çorumlularý bir araya getirmekten mutluluk duyduklarýný ifade etti. Federasyonun çalýþmalarýndan bahseden Karakurt, "Ýzmir metropolünde yaþayan 36 bin Çorumlu hemþerimizi federasyonumuzun çatýsý altýnda kenetlendirerek, Çorumlularý Ýzmir'de siyasal, sosyal ve kültürel alanda bir güç odaðý haline getirmek için var gücümüzle mücadele edeceðiz." Yaklaþýk 3 yýl önce beþ dernekle kurulan federasyonun bugün Ýzmir'in en büyük ve en kitlesel hemþeri federasyonu haline geldiðini söyleyen Veli Karakurt, "Ýzmir'de yaþayan Çorumlular köyü ile, ilçesi ile ili ile örgütlenerek yaþama müdahale edecek bir federasyonu yaratmanýn mutluluðunu yaþamaktadýr." diye konuþtu. Gece eðlenceyle devam etti. Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Veli Karakurt Yaklaþýk bin kiþinin katýldýðý 'Dostluk ve Dayanýþma' yemeði düzenledi. Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, 'Kendini ve siyaseti deðiþtirmeyi, birlikte geliþirken dönüþmeyi ve dönüþtürmeyi, siyasetle toplumu buluþturmayý hedefleyen bir partiyiz' sloganýyla yola çýkan Eþitlik ve Demokrasi Partisi'nin Çorum Ýl Örgütünde yarýn açýlýþ ve dayanýþma yemeði düzenleneceðini bildirdi. Karataþ, etkinlikleri EDP Genel Baþkaný Doç. Dr. Ferdan Ergut'un da katýlacaðýný söyledi. Bugün saat 16.00'da parti binasýnýn açýlýþý ve saat 19.00'da ise dayanýþma yemeði düzenleneceðini ifade eden Karataþ, "Bu etkinliðe tüm kamuoyunu ve Çorumlularý bekliyoruz." dedi.

9 SAYI : NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Çocuðum akranlarýndan farklý diyorsanýz... Firdevs Karaca Eren Çocuðunuz çok dikkatsiz, öðrenme güçlüðü yaþýyor, okulda baþarýsýz ve uyum problemi var. Altýný ýslatýyor, týrnaklarýný yiyor, parmaðýný emiyor. Ya da akranlarýna göre geliþiminde bir gerilik söz konusu. Ve daha bir çok rahatsýzlýk, davranýþ bozukluðundan bir veya bir kaçý. Henüz kaynaðý tam bilinemese de bu tür özel durumu olan çocuklarýn ve ailelerinin gidebileceði bir kurum olan Fiza Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý geçtiðimiz hafta hizmete girdi. Hizmet alaný itibariyle Çorum da ilk olma özelliði taþýyan kurumun yöneticisi Firdevs Karaca Eren le özel durumlu çocuklarý konuþtuk. Gaziantep, Yalova ve Çorum da farklý Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý yapan Eren, Rehabilitasyon Merkezi ne gidecek kadar aðýr olmayan ancak günlük hayatýnda da davranýþ bozukluklarý gözlemlenen çocuklar için böyle bir kuruma ihtiyaç olduðundan hareketle kollarý sývamýþ. Oscarlý kral ve Kuðu Çorum da Sinema Günlüðü 83. Oscar ödül törenlerinde en iyi film, en iyi yönetmen dâhil 4 dalda Oscar alan 'Zoraki Kral' (The King's Speech) ve Natalie Portman'a en iyi kadýn oyuncu ödülünü kazandýran 'Siyah Kuðu' (Black Swan) Çorum'da gösterime girdi. Ayrýca, 'Aþk Tesadüfleri Sever', 'Çýnar Aðacý', 'Hop Dedik: Deli Dumrul' ve 'Kolpaçino Bomba' filmlerinin gösterimi de sürüyor. Bu hafta vizyona giren bir diðer film ise, yetiþkinlere yönelik animasyon filmi 'Rango'. Sýrça Kümes sahnede Gelin gibi maþaallah Çorum Belediyesi Veteriner Ýþleri Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, baharýn gelmesi ile kollarý sývadý. Þehrin çeþitli noktalarýndaki yeþil alanlarda bulunan aðaçlarý bakýma alan Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, budama ve gençleþtirme çalýþmalarýna hýz verdi. Antalya Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediði 'Sýrça Kümes' adlý oyun, dün olduðu gibi bugün de Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Pulitzer ödüllü Amerikalý yazar Tennessee Williams'ýn kaleme aldýðý ve ünlü þair Can Yücel'in eþsiz üslubuyla dilimize kazandýrdýðý oyunu, Barýþ Eren yönetiyor. Bu hafta Market Fiyatlarý Kitap Rehberi

10 Ýki çocuk annesi Firdevs Karaca Eren, çocuk sevgisi olmayan insanlarýn özel eðitim yapamayacaðýný vurguluyor. Danýþmanlýk yaptýklarý konularda baþarýya ulaþýlmasý için ailelerin ilgi ve dikkatinin çok önemli olduðunu vurgulayan Eren, davranýþ bozukluklarýna ya da deðiþikliklerine iliþkin toplumda artan farkýndalýðýn iþlerini kolaylaþtýrdýðýný, ancak doðru adrese baþvurulmamasý halinde çocuðun geliþiminin normal seyirde gidemeyeceðine iþaret ediyor. Eren in söylediklerinden anladýðým, Çocuðunuz akranlarýndan farklý olabilir. Ancak bu dünyanýn sonu deðil. Sabýrla ve doðru bir tedavi ile çocuðunuzun kontrolünü elinize alabilirsiniz. Gülesin Aðbal DEMÝRER Çocuðum akranlarýndan farklý diyorsanýz... Böyle bir kuruma Çorum da ihtiyaç var mýydý? Bu iþe baþlamadan önce geniþ çaplý bir araþtýrma yaptýk. Eðitim danýþmanlýðý yapan arkadaþlarýmýzdan, velilerimizden durum deðerlendirmesi aldýk, ihtiyaç olduðuna kanaat getirdik. Rehabilitasyon merkezleri bir yere kadar hizmet veriyor. Ama rehabilitasyon merkezine gidemeyen çocuklar var. Onlarýn gidecek bir kapýlarý yok Gidemeyen çocuklardan kasýt ne? Rehabilitasyon Merkezi ne gidecek kadar aðýr durumda olmayan, ayný zamanda da normal okula devam eden çocuklar. Bu çocuklar örneðin normal sýnýf seviyesini yakalayamamýþ, seviyesi altýnda ya da üstünde de olabilir. Bu tip çocuklar için hizmet verecek bir kurum, kuruluþ yok. Bu arada derede kalmýþ çocuklarýn gidecek bir yeri olmadýðý için böyle bir kurumu açtýk. Çorum da bu alanda açýlan ilk kurumsunuz. Evet, özel eðitim alanýnda bir ilkiz. Eðitim danýþmaný olarak özelde hizmet veren arkadaþlar var. Yalnýz özel eðitim danýþmaný olarak hizmete açýlan tek kurum biziz. Peki þimdiye kadar bu açýk nasýl karþýlanýyordu? Veliler çocuklarý için daha çok dýþardan ders takviyesi istiyordu. Rehabilitasyon merkezinde alanýnda uzman olan öðretmenler bu talepleri karþýlýyor. Yeterli miydi? Bu aslýnda uygun bir iþ deðil. Vergi kesilmediði için yasal yollarla çözümlenmiþ bir iþ deðil. Öðretmen bir anlamda kendi açýðýný gidermeye çalýþýyor, çocuk da kendi durumuna göre ihtiyacýný gideriyor ama vergilendirilmemiþ durumda olduðu için biz buna resmiyet kazandýrmak istedik. Özelde derslerini karþýlamak istesek bile dýþardan, bu çocuklarýn diðer okullarýndaki öðretmenleri ve aileleriyle düzenli görüþmeler yapmak ve ders için uygun bir ortam bulmak mümkün deðildi. Ev ortamýnda çocuðun gösterdiði performansla böyle bir ortamda yaptýðýmýz deðerlendirmeler çok farklý. Evin verdiði rahatlýk çocuðu gevþetiyor. Ev ortamý suistimale çok açýk. Ama böyle bir ortamda çocuk yolda gelirken bile psikolojik olarak hazýrlanýyor. FÝZA bir rahatlama ortamý þeklinde. Anne burada derdini anlatýrken rahatlayacak, çocuk ayný þekilde materyallerin bulunduðu deðerlendirme odasýnda hem dersini yapacak hem de oyuncaklarla oynayarak deþarj olacak. Bir taraftan da eðitim sürecek. Davranýþ bozukluklarýnýn yada sizin hitap ettiðiniz çocuklarýn yaþadýðý rahatsýzlýðýn kaynaðý nedir? Hiçbirisinin konulmuþ kesin bir tanýsý yok hemen hemen. Örnek vereyim Down Sendromu için 35 yaþ sonrasý gebelik sebep olabilir denilir. Oysa bizim daha genç velilerimiz var down sendromlu çocuða sahip olan. Rahatsýzlýklarýn nedeni kalýtsal, çevresel etken olabilir. Bunlarýn hepsi irdelendiðinde uygun çevresel ortama raðmen, hamilelikte, öncesinde ve sonrasýnda sorun yaþamamýþ ama yine de özel durumlu çocuklar doðabilir. Bu konularda araþtýrmalar devam ediyor. Erken teþhis burada da önemli deðil mi? Elbette. Bir kaç yýl öncesine kadar yani rehabilitasyon merkezlerinin yýldýzýnýn daha parlak olduðu dönemlerde, bu çocuklarýn keþfedilmeleri 3 yaþýndan sonraya sarkýyordu genellikle. Ama þu anda ailelerimiz daha bilinçli ve uyanýk. Otizm, dikkat eksikliði gibi rahatsýzlýklar daha erken farkedilmeye, ailelerimiz bu konuda etraflarýna, çevrelerine kulak vermeye baþladý. Rehabilitasyona gelen aileler eskisi kadar utanýp sýkýlmýyor. Çocuðunu elinden tutuyor getiriyor. Önceki durum neydi sana göre? Ailenin ev içinde çocuðu gözlemlemesiyle, dýþardan bir doktorun, uzmanýn, sýnýf öðretmeninin gözlemlemesi daha farklý bir deðerlendirme. Anneler, babalar artýk daha eðitimli, çocuk sayýsý azaldý. Çekirdek aile hakim. Kalabalýk aileler yok. Çocuklara gösterilen ilgi yoðun. Þimdi bir evin bir gülü oldu çocuklar. Evde çocuk sayýsý az çünkü. Ayrýca davranýþ bozukluklarýna ya da deðiþikliklerine iliþkin biraz daha farkýndalýk arttý diye düþünüyorum. Anne-baba çocuðunu güzel gözlemliyor, etrafla kýyaslýyor, problemin varlýðýný görebiliyor. Ailelerde durumu kabullenme sorunu oluyor mu? Önyargýyla gelen veliler oluyor. Sonra sonra önerdiðimiz þeyler evde yapýldýðý zaman sonuçlarýný görüyor ve ikna oluyor. Bu tür durumlarla da karþýlaþýyoruz. 3-4 yýldýr rehabilitasyon desteði alan velilerimiz var mesela. Çocuk normal eðitimi de alýyor. Çocuðu deðerlendiriyoruz. Kimi velilerimiz söylediðimiz þeyleri çocuðun zaten yaptýðýný iddia ediyor. Hatta öðretmeninin çocuðun seviyesinin altýnda konular verdiði için geliþemediðini iddia ediyor. Durumu veliye izah ediyoruz. Çocuðun performansýna göre amaç belirliyoruz. Zamanla çocuðun yeterli olduðu ve olmadýðý durumlarý kanýtlýyoruz. Veli evde çocuðunu gözlemliyor. Daha önce yardým ettiði için göremediði eksiklikleri görüyor çocuðunda. Tabi bunu kabullenmek her anne baba için kolay deðil. Bu þekilde ödevlendirmelerle velinin gözü açýlýnca tatmin oluyor. Çocuðun performansýnýn geliþtiðini onlar da görüyorlar. Aile neye dikkat etmeli? Aileler herþeyden önce çocuðunda bir eksiklik ya da bir fazlalýk, akranlarýna oranla farklýlýk görünce bunu nasýl araþtýrabilirim, sorusunu sormalý. Doðru adreslerin bulunmasý gerekiyor. Mesela veliler en küçük bir davranýþ deðiþikliði gördüðünde çocuðunu psikiyatriye götürüyor. Ýlaç tedavisi alýyor çocuk. Oysa davranýþ bilimi eðitimi almýþ kiþilere de gidilmesi gerekir. Ben buraya gelen çocuklara bizimle görüþmeye geldiðinde ilaç verilmemesini istiyorum. Aksi takdirde çocuk uyuþturucu almýþ gibi oluyor ve hiçbir þey yapamýyor. Oysa biz burada farkýndalýk oluþturmaya çalýþýyoruz. Yarý uyur çocuktan tepki alamýyorum. Son yýllarda sözünü ettiðimiz rahatsýzlýklarda artýþ mý var yoksa bize mi öyle geliyor? Bu halk arasýnda nasýl anlaþýldýðýna da baðlý. Her hareketli çocuk hiperaktif deðil. Çocuklar kýpýr kýpýrlar. Eskiden biliyorsunuz çocuklarý kundaklarlardý. Bugün çocuklarýn hareketliliðine bakýp bu çocuklarý kundakta hayal bile edemiyoruz. Bir anlamda çevresel etkenler söz konusu. Kendi kendimize teþhisi koyup gelen velilerimize bunu bizim deðerlendirmemiz gerektiðini söylüyoruz. Dikkat daðýnýklýðý da yine öyle. Bir anlamda burada görüþüp bizden öneri aldýktan sonra evde uygulayan ailelerde çocuðu kontrol etme anlamýnda geliþmeler oluyor. Hiç unutmuyorum, çocuðundan bir hayli muzdarip olan bir velimiz gelmiþti. Anne ben artýk canýmdan bezdim, kimseyle görüþmek istemiyorum, çocuðum bir türlü söylediklerimi yapmýyor. Kontrol edemiyorum. diyordu. Bizim söylediklerimizi uyguladý evde. Bir kaç seanstan sonra anne çocuðun kontrolünü eline aldý. Aile bir arabaysa çocuðu bizim yönlendirmemiz lazým. Israrlý bir þekilde uygulama yapýlýnca geliþme oluyor. Veli bize dua etti sonra. Çevresel uyaranlarý deðiþtirdiðimizde çocuðun davranýþýný da deðiþtirebilirz. Ailelerin de bu anlamda farkýndalýðý arttý diyebiliriz. Yüzde yüz tedavi mümkün mü? Bu kiþiden kiþiye deðiþir. Çocuðun yaþý, geldiði performans düzeyi, bize hangi aþamada geldiði, erken teþhis ve tedavi önemli. Ailenin erken farketmesi bir çok þeyi deðiþtirebilir. Çünkü geliþimde kritik dönemler dediðimiz dönemler vardýr. Konuþma için, hareket, motor geliþimi için belirli yaþ dönemi var. Eðer bu dönemleri çocuklar geliþimini tamamlayarak geçirirse geliþimi saðlýklý gidecektir. Geç farkedildi diyelim, çocuðun bütün yaþantýsýný etkiler mi bu durum? Bu gösterdiði davranýþ bozukluðunun ciddiyetine de baðlý. Nasýl bir davranýþ bozukluðu var? Çok ciddi davranýþ problemi ise etkilenir. Bunun yaný sýra yaþýna, cinsiyetine, çevresel uyaranlara, anne-babanýn tutumuna göre deðiþiklik gösterebilir. Aileler ve öðretmenler sizin çalýþmanýz için önemli. Aile olmazsa olmazýmýz. Çocuðu ben haftada bir seans görüyorum. Ama verdiðimiz egzersizi veli uygulamazsa çocuðun olumlu bir geliþim göstermesi mümkün deðil. Bizim çabamýzla ancak bir arpa boyu yol katederiz. Ailenin desteði þart. Ya da bakýmýyla kim ilgileniyorsa onlarý da devreye sokmak zorundayýz. Bu nedenle normal sýnýf öðretmenleriyle de görüþüp o þekilde çalýþma programý yapýyoruz. Özel durumu olan çocuklarýn eðitimi için ne önerirsin? Savunduðumuz kaynaþtýrma eðitimi. Bu çocuklar toplumun bir gerçeði. Biz onlarý dýþlarsak diðer çocuklar onlarla yaþamayý ne zaman öðrenecek? Öðretmen otoritesi ile bütün çocuklar bir arada eðitim alabilir. Firdevs Karaca Eren Önceki yýllarda bakkal dükkâný açýlýr gibi rehabilitasyon merkezi açýldý. Kökenine bakýyorsun, tüccar, iþletmeci. Ýþ bu hale geldi. Ýþi bilen, eðitimini alan kiþiler baþýnda bulunsaydý böyle olmazdý. Þimdi açamýyorlar çünkü eskisi kadar kazanamýyorlar. Devlet engelli okullarýný çoðalttý. Dýþardan bakýldýðýnda iþletmeciler için artýk cazip deðil. Üstelik devlet bu alana ciddi paralar ayýrýyor. Yorucu bir iþ yapýyorsunuz, ayný zamanda sen de bir annesin. Zor olmuyor mu? Dýþardan bakýldýðý zaman her meslekte olduðu gibi bizde de bayanlara bir önyargý var. Ben karþýmdaki öðrencime çocuðuma gösterdiðim yaklaþýmla yaklaþýyorum. Çocuðumun terleyip terlemediðini nasýl kontrol ediyorsam, buraya gelen çocuklar da benim için ayný Anne þefkati her zaman söz konusu. Bu kadar enerjiyi nerden buluyorsun? Öyle bir mesleðimiz var ki, sevmeden yapmak mümkün deðil. 7 yýldýr bu alandayým. Hizmet verdiðimiz çocuklar özel durumlu çocuklar. Vicdan muhasebesi bir anlamda. Öyle personellerle çalýþtýk ki, yan sýnýftan anlamýyor diye çocuða baðýrma sesleri geliyor, hoþ deðil. O çocuk normal seviyede olsa, bizim orada ne iþimiz var? Ben onlarýn yanýnda hayat buluyorum. Beni merkezde göremeyen çocuðun aðlamasý, beni görmeyi istemesi baþka nasýl izah edilebilir. Çocuklarýn ilgisi bizi daha çok baðlýyor. Kendi çocuklarýma da vakit ayýrýyorum. Düzenli, sistemli çalýþtýktan sonra çalýþan anneler de çok güzel annelik yapabilir. Bu konuda da vicdaným rahat. Çocuðu sevmeyen kiþi bu sektörde yapamaz zaten. Amacýmýz sadece para kazanmak olsaydý, baþka alanlarda þansýmýzý denerdik herhalde. Rehabilitasyon merkezleri iþletmeciler için artýk cazip deðil Geçtiðimiz yýllarda mantar gibi rehabilitasyon merkezleri açýlýyordu. Açýkçasý hafýzalarda pek iyi yerleri de yok. Rehabilitasyon merkezleri eskisi kadar parlak devirlerini yaþamýyor. Sayýlarý ciddi oranda azaldý. Kontroller mi sýklaþtý, ne oldu? Evet. ama baþýndan beri kontrol edilebilirdi. Soyulmak mý gerekir çantanýzdaki paranýzý korumak için. Bu durumdan tek baþýna rehabilitasyon merkezleri suçlu deðil. 7-8 yýl önce durumu görmek varken, yeni yeni farkedildi. Devletin de bir körlüðü söz konusu öyleyse. Ýhmalkârlýk oldu. Ýhmal olan alanda da suistimal olur mutlaka. Üzücü olan tarafý keþke devlet okullarýnda engellilere iyi eðitim verilse de hepimiz onlara destek versek. Çocuklar kendilerinden daha aðýr sýnýflara konulduðunda verim alýnamýyor. Öyle ya da böyle rehabilitasyon merkezinde özverili bir öðretmenin elinde çocuk geliþme gösterebiliyor. Hepimiz güzel olaný yaparsak sorun olmaz. Önceki yýllarda bakkal dükkâný açýlýr gibi rehabilitasyon merkezi açýldý. Kökenine bakýyorsun, tüccar, iþletmeci. Parasý olan kurum açtý. Ýþ bu hale geldi. Ýþi bilen, eðitimini alan kiþiler baþýnda bulunsaydý böyle olmazdý. Þimdi açamýyorlar çünkü eskisi kadar kazanamýyorlar. Devlet engelli okullarýný çoðalttý. Dýþardan bakýldýðýnda iþletmeciler için artýk cazip deðil. Üstelik devlet bu alana ciddi paralar ayýrýyor.

11 nin seçeceði eserlerden oluþan resim sergisi açýlacak. Yine ayný gün, Ekonomist ve Yazar Dr. A. Mahfi Eðilmez tarafýndan "Hititlerde Ekonomi ve Ticaret" konulu söyleþi gerçekleþtirilecek ve Resim Yarýþmasý'nda dereceye girenlere ödülleri verilecek. "Sýlaya Bir Renk Bir Ýz" konulu Resim Sergisi, 19 Nisan Salý günü saat 16.30'da, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açýlacak. * Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn sunacaðý 'Hz. Peygamber ve Merhamet Eðitimi' konulu konferans, 19 Nisan Salý günü saat 14.00'te Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþecek. Yine ayný çerçevede, 20 Nisan Çarþamba günü ise Çorum Müftülüðü Türk Tasavvuf Musikisi Korosu konser verecek. Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþecek olan konser, saat 20.00'de baþlayacak. Bitkiler gelin gibi süsleniyor Ç Recep Mebet orum Belediyesi Veteriner Ýþleri Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, baharýn gelmesi ile kollarý sývadý. Þehrin çeþitli noktalarýndaki yeþil alanlarda bulunan aðaçlarý bakýma alan Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, budama ve gençleþtirme çalýþmalarýna hýz verdi. Aðaçlarýn tek tek elden geçirildiði çalýþmalarda görev alan Reþit Yýldýz, baharla birlikte park ve bahçelerin Belediye çalýþanlarý açýsýndan adeta birer sanat atölyesine dönüþtüðünü söyledi. GIDA ÜRÜNLERÝ Ürün Adý/Miktarý Alpella Çikolata 500 gr Yudum Riviera Zeytinyaðý 4 lt Sýrma Mýsýrözü Yaðý 5 lt (Tnk) Oruçoðlu Mýsýr 1 kg Oruçoðlu Osmancýk Pirinç 2.5 kg Bican Küp Þeker 750 gr Oruçoðlu Eko Pilavlýk Pirinç 1 kg Bizce Ayçiçek Yaðý 5 lt Açýkel Helva 500 gr Ülker Ýçim Yoðurt 2250 gr Zahir Nar Ekþisi Sosu 750 ml Lor Peyniri kg TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ Ürün Adý/Miktarý Rejoice Þampuan 700 ml Yumy 2 li Havlu Hacýþakir Güzellik Sabunu 4 lü Cif Bulaþýk Deterjaný 6 kg Bingo Krem 750 ml Solo 3 lü Kaðýt Havlu Hayat Oda Sprey 500 ml Nivea Sabun 90 gr Pedo Ýkiz Paket Bebek Bezi Ýpek Kulak Çubuðu 200 lü Banat 3 lü Temizlik Bezi Banat 5 li Oluklu Sünger Fiyatý (TL) Fiyatý (TL) NOT: Listedeki fiyatlar 19 Nisan 2011 tarihine kadar Hiltaþ Market te geçerlidir. MARKET FÝYATLARI Bu hafta Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi hemþehrimiz Dr. Ubeydullah Sezikli, yarýn Çorum'da bir konser verecek Çorum Belediyesi tarafýndan ikincisi yayýnlanan Çorum Ýlahileri albümünün tanýtýmý dolayýsýyla düzenlenen Tasavvuf Musikisi Konseri, yarýn saat 20.00'de Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda halka açýk olarak gerçekleþecek. ** 35. Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, 16 Nisan 2011 Cumartesi günü Ýskilip'te safari; 17 Nisan 2011 Pazar günü ise, Ortaköy'de Ýncesu Kanyonu 4 No'lu Hitit Yürüyüþ Parkuru'nda Trekking yapýlacak 19 Nisan 2011 Salý günü saat 14.00'te, Müze 'nde, "Tarihten Günümüze Hitit Medeniyeti" konulu Resim Yarýþmasýnda öðrenciler tarafýndan gösterilen performanslarýn deðerlendirilmesi sonucunda jüri- Park ve Bahçeler Birimi nde 13 yýldýr bahçývan olarak görev yaptýðýný anlatan Yýldýz, peyzaj çalýþmalarýna uygun olarak her aðaca farklý bir þekil verdiklerini kaydetti. Týraþlama olarak isimlendirdikleri budamayý yýlda bir kez ve çicekler açmadan önce gerçekleþtirdiklerini dile getiren Yýldýz, Yaptýðýmýz çalýþmalarla parklardaki bitkileri gelin gibi süslüyoruz. dedi. Belediye Mehteran Takýmý ndan da görev alan Yýldýz, iþini severek yaptýðýný ve çalýþmaktan büyük keyif aldýðýný sözlerine ekledi.

12 SAYI : NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Oscarlý kral ve Kuðu Çorum da 83. Oscar ödül törenlerinde en iyi film, en iyi yönetmen dâhil 4 dalda Oscar alan 'Zoraki Kral' (The King's Speech) ve Natalie Portman'a en iyi kadýn oyuncu ödülünü kazandýran 'Siyah Kuðu' (Black Swan) Çorum'da gösterime girdi. Ayrýca, 'Aþk Tesadüfleri Sever', 'Çýnar Aðacý', 'Hop Dedik: Deli Dumrul' ve 'Kolpaçino Bomba' filmlerinin gösterimi de sürüyor. Bu hafta vizyona giren bir diðer film ise, yetiþkinlere yönelik animasyon filmi 'Rango'. Kekeme kralýn hikayesi Bu yýl, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 4 dalda Oscar alan 'The King's Speech' Çorum'da gösterilmeye baþlandý. Türkçe'ye 'Zoraki Kral' adýyla çevrilen film, kekemeliðiyle mücadele eden Ýngiltere Kralý 6'ncý George'un gerçek hayat hikayesini konu ediliyor. Filmde kekeme kralý canlandýran Ýngiliz aktör Colin Firth, filmdeki performansýyla çok sayýda ödülün de sahibi oldu.. Ýngilizler, kendi tarihlerinden hikayeler anlatmayý seviyor ve iyi de anlatýyorlar. Ýngiliz kraliyet ailesine dair onlarca filme bir yenisi daha eklendi. Ýngiliz yönetmen Tom Hooper'in filmi 'Zoraki Kral', hem sinema eleþtirmenlerinin hem de izleyicilerin beðenisini kazandý. Kral 6. George'un gerçek hikâyesine dayanan filmde, Kral olmaya itilen korku içindeki bir adamla, onu Kral olabileceðine ve kekemeliðini yenebileceðine inandýrmaya azmeden çýlgýn terapistin hikâyesi anlatýlýyor. Senaryosunu David Seidler'in yazdýðý filmde; Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi, Robert Portal gibi oyuncular rol alýyor. Filmin konusu ise þöyle: Babasý 5.George'un ölümü ardýndan, 'Bertie' lakaplý Albert Frederick Arthur George, tarihin bildiði adýyla Kral George VI, mecburen Krallýk makamýný devralýr. Zira, aðabeyi Edward, Amerikalý Wallis Simpson ile beraber olmak için tahttan feragat etmiþtir. Kral tahta çýktýðýnda ülkesi savaþa girmek üzeredir ama yeni kralýn aþmasý gereken ciddi bir hitabet problemi vardýr: Albert, Ýngiliz halkýna konuþmak yapmak için çocukluðundan beri baþýna dert olan kekemeliði yenmek zorundadýr. Bu noktada Albert'i halkýna ve Kraliyet makamýna hazýrlamak için Avustralyalý, 'çýlgýn' konuþma terapisti Lionel Logue devreye girer... Kuðu'nun psikolojik gerilimi Bir balerinin öyküsünün anlatýldýðý 'Siyah Kuðu' (Black Swan), hýrsýn insaný nasýl deðiþtirebileceðine dair ilginç bir film. Psikolojik gerilim ve dram türlerindeki filmin yönetmeni, Darren Aronofsky. Filmin baþrollerinde ise; Natalie Portman), Sinema Günlüðü Ayþegül ÞENGÖZ Mila Kunis, Winona Ryder, Sebastian Stan, Vincent Cassel, Janet Montgomery ve Barbara Hershey var. +15 yaþ uyarýsýyla gösterime giren filmin konusu þöyle: Nina, New York'ta yaþayan çok yetenekli bir balerindir ve hayatýnda çoðu balerin için de olduðu gibi dansetmekten baþka bir þey yoktur. Eski bir balerin olan ve bu konuda çok hýrslý olan annesi Erica ile yaþamaktadýr. Oyun yönetmeni Thomas Leroy, Kuðu Gölü'nün baþ balerini Beth MacIntyre yeni sezonda deðiþtirmeye karar verir ve ilk tercihi de Nina'dýr. Balenin saf ve zarif Beyaz Kuðu ile þehvetin temsilcisi Siyah Kuðuyu ayný anda canlandýrabilecek birine ihtiyacý vardýr. Fakat Nina'yý bekleyen bir yeni bir rakip vardýr ve o da Leroy'u etkilemeyi baþarmýþtýr. Nina Beyaz Kuðu rolüne her ne kadar uysa da Lily de Siyah Kuðu'nun tam karþýlýðýdýr. Ýki genç dansçý arasýndaki rekabet garip bir arkadaþlýða dönüþürken Nina da kendi karanlýk tarafýyla haþýr neþir olmaya baþlamýþtýr. Haftanýn animasyonu: Rango Haftanýn tek animasyonu, yönetmenliðini Gore Verbinski'nin yaptýðý 'Rango'. Film, sakin ve sýradan bir hayat yaþayan bukalemun Rango'nun komik dönüþüm hikâyesini konu ediyor. Rango kendini, çölün en sahtekâr yaratýklarýnýn oluþturduðu Toprak kasabasýnda bulur. Kasabalýlar Rango'yu beklemekte olduklarý kurtarýcý olarak karþýlayýnca, rolünü oynamaya mecbur kalýr ve giderek gerçek bir kahramana dönüþmeye baþlar. HER HAFTA BÝR OYUN Sýrça Kümes sahnede Antalya Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediði 'Sýrça Kümes' adlý oyun, dün olduðu gibi bugün de Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Pulitzer ödüllü Amerikalý yazar Tennessee Williams'ýn kaleme aldýðý ve ünlü þair Can Yücel'in eþsiz üslubuyla dilimize kazandýrdýðý oyunu, Barýþ Eren yönetiyor. Süheyla Çöllü, Selim Bayraktar, Gözen Müftüoðlu ve Gökhan Tüzün'ün rol aldýðý 'Sýrça Kümes'in konusu þöyle: 1930 yýllarýnýn Amerika'sý Sýrça, kýrýlgan yaþamlarý ve ekonomik açmazlarý arasýnda ayakta kalmaya; küçük hayalleri ile kýyýsýndan, köþesinden yaþamaya çalýþan üç kiþilik aile Oðluna iþ, kýzýna koca arayan sýnýf atlama arzusunda bir anne, sýrça biblolarýyla oynayan genç kýz, uzaklara kaçma hayaliyle yaþayan genç bir oðul Umutlar belki de; dýþarýdan gelen yenidünya düzenine ayak uydurmaya çalýþan misafir gençtedir Ýlk olarak dün akþam Çorumlu izleyiciyle buluþan oyun, bugün de saat ve 20.00'de Çorum Devlet Tiyatro Salonu sahnesinde olacak... 'Henry ve Alice'in Gizli Yaþamý' Çorum'da Ýzmir Devlet Tiyatrosu'nun geçen sezon da Çorum'da sahnelenen oyunu 'Henry ve Alice'in Gizli Yaþamý', önümüzdeki hafta izlenebilecek. Ýngiliz oyun yazarý David Tristram'ýn yazdýðý, Sinan Gürtunca'nýn Türkçe'ye çevirdiði oyunun yönetmeni, Sinan Pekinton. Özlem Baþkaya ve Tamer Yýlmaz'ýn rol aldýðý oyun, bir karýkocanýn iletiþimsizliklerinden gelen kýsýr döngüyü kýrmak için fantezi dünyasýna sýðýnmalarý ve karýkoca arasýndaki sürtüþmelerin onlarý düþürdüðü durumu eðlenceli bir þekilde anlatan romantik bir komedi. Oyun, 22 Nisan Cuma ve 23 Nisan Cumartesi günleri Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluþacak. Oyunlarýn biletleri, Devlet Tiyatrosu giþesinde, tam 5, indirimli 3 TL'den satýþa sunuluyor. EN ÇOK SATANLAR Kitap Adý Yazarý Yayýnevi Ýlmihal (2 cilt) Prof. Dr. Hayrettin Karaman Türkiye Diyanet Vakfý Peygamberler Tarihi M. Asým Köksal Türkiye Diyanet Vakfý Elif Paulo Coelho Can Adab-ý Aþk Selin Özkök Karacehennem Destek Kundakçý Chris Cleave Pegasus Serenad Zülfi Livaneli DK Geçimsizliðin Çözümü Ayten Durmuþ Nesil Ýz Canan Tan Altýn Aþkýn Gözyaþlarý: Hz. Mevlana Sinan Yaðmur Kapý Bu Evde Mutlu Bir Aile Var Ahmet Mahir Pekþen Nesil KÝTAP REHBERÝ YENÝ ÇIKANLAR Kitap Adý Yazarý Yayýnevi Süpermen Türk Olsaydý Ahmet Þerif Ýzgören Elma Þarkýný Söylediðin Zaman Ýnci Aral Kýrmýzý Kedi Deðirmenden Mektup Var Alphonse Daudet Zambak Ýsim Þehir Hayvan Yýlmaz Özdil DK Ýslamiyet te Türkler Prof. Dr. Hakký Dursun Yýldýz Ýlgi Kültür Sanat Cariyenin Gelini Nurbanu Demet Altýnyeleklioðlu Artemis Günlük Dualar Nihat Hatipoðlu Özge Arzunun Botaniði Michael Pollan Domingo Ýran a Bak Özcan Aðaoðlu Kitap Yayýn Vahþetin Çaðrýsý Beyaz Diþ Jack Landon Can * Kaynak: Afacan, Çizgi, Huzur, NT, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi.

13 CUMARTESÝ 16 NÝSAN C Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 13 - CEMÂZÝL-EVVEL: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 3 Nisan Kasým: 160 NÝSAN CUMARTESÝ En iyiniz, günahtan sonra hemen tevbe edeninizdir. Hadîs-i þerîf Hâllerin en doðrusu, sünnet-i seniyyeye uymaktýr Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Saðlýk Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Kasýntý: Bazen yediklerimiz (acýlý, turþu) dokunur. Bu esnada bir su bardaðý suya bir limon sýkýlýp içilirse kasýntýdan kurtuluruz. Kanama: Elimiz, herhangi bir yerimiz kesilirse akýk yüzük taþýyorsak, kanayan yere bastýrýlýr. Ayva varsa üzerindeki tüyler kanayan yaraya bastýrýlýr. Kasap elini keserse, hayvan böbreðini ortadan kesip yaraya bastýrýr. Kan durdurucu iðneyi 2 araþtýrmacý bilimadamý kasabýn bu pratik çözümünden hareketle icat etmiþlerdir. Ýltihaplý Yara: Ýltihaplý yaralara kýna yakýlýr. Susuzluk: Hararet karaciðerden kaynaklanýr. Ekþi gýdalar susuzluðu giderir. Bir su bardaðý soðuk suya bir adet limon sýkýp içiniz. Salatalýk ekþi nar yiyiniz. Ateþ Düþürücü: iki yemek kaþýðý sirke bir su bardaðý soðuk suya konulup içilir. Vücuda sirke ile pansuman yapýlýr. Öksürük - Balgam: Bir kaþýk çemen ununa 2 kaþýk bal katýlýp yenir. Bamya piþirilip yenmeye devam edilir. Ayak Þiþmesii, Burkulma: Soðan doðranýr, biraz tuz ve zeytinyaðý katýlýp, þiþ olan yere baðlanýr. Ýshal: Kahve içine limon sýkýlýp içilir. Soðuk bal þerbeti içilir. Ekþi gýdalar yenir. Kabýzlýk: Sýcak bal þerbeti içilir. Sinameki kaynatýlýp balla tatlandýrýlarak içilir. Kepekli ekmek yenilir. Keten tohumu öðütülerek hergün yenilir. Baþaðrýsý: Söðüt yapraðý ýhlamur gibi kaynatýlýp balla tatlandýrýlarak bir su bardaðý içilir. Bu ayný zamanda stresin de en iyi ilâcýdýr. Oðulotu karabaþ otu kaynatýlýp balla tatlandýrýlarak içilir. Not : Aspirin yerine söðüt kabuðu ve söðüt yapraðý kaynatýp içmek daha iyidir. Çünkü aspirin maddesi olan salisilik asit söðüt kabuðunda yeterince mevcuttur. Buradan elde edilir. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Mislerovacýðý Köyü nden gelme, Tornacý esnafýndan Merhum Cemal NALBANT"ýn oðlu, Cengiz NALBANT. 2- Býçakcý Hacý Metin BALCI'nýn eþi, Abdulkerim BALCI'nýn annesi Halime BALCI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Algýlamalar 21. yüzyýl yoðun algý dönemi. Televizyon ve Kimilerine göre hayat, yarýþ hali yeryüzünde. bilgisayarlý hayat insaný görüntü akýþ hýzýna alýþtýrdý. Deðinmeler "Rekabet güzeldir." Gözler ona alýþýnca, saatin gösterdiði zamanýn dýþýnda yeni bir algýlama oluþtu. Sinemanýn geçen asýrda Bu cümle bir arabanýn tamponunda yazýlýydý. Okuduðumda þaþýrdým evvela. hayata kattýðý görüntü kavrayýþý bu sayede aþýldý.. Öyle iddialý bir araba da deðildi. Yollarda binlerce benzeri olan bir arabaydý. Tampona abartýsýz bir Her görüntü,her kelime,her öðe bir algý. Elini çenene koy, bir algý. biçimde yazýlmýþ olan bu cümle, iki kelimeden oluþuyor Saçýný geriye doðru tara, yeni bir algý. Spor arabaya bin, daha etkili bir algý. Herhalde, þu yaþlý gezegenimizin gözümüzdeki imajý eskidikçe, insanoðlu kendi imajýný tazelenin peþine düþüyor daha bir ýsrarla. * Þahin ERTÜRK ama bir hayat algýsýnýn ifadesi. Mücadele, gü- ven ve kararlýlýk anlatýsý cümleyi kullanan adýna. Faydalýyý,iyiyi,güzeli bulmak adýna rekabet elbette gerekli. Geliþime zemin hazýrlar,süreklilik kazandýrýr. * Dünyada sosyal hayatlar modernize oldukça, zamana yaslanan kimi deðerlere nostaljik unsur olarak bakýlýyor bazý kiþilerce..ýnsan iliþkilerinde yeni anlayýþlar, tecrübe edilmiþ deðerlerin yerini aldýkça, her þeyde eskiyen, yýpranan, sýradanlaþan taraf aranýyor hemen. Anlatmak ve anlaþýlmak eskisi kadar yalýnkat bir çabanýn neticesi deðil artýk. Ayrýntýlar önem kazandý.hatta,anlatan ve anlatýlan geri plana düþüp,anlayan özne baþrolde. Deniyor ya hani: "Senin ne söylediðin deðil, karþýndakinin ne anladýðý önemlidir."diye. Þu halde kiþini kendi üslubunu zenginleþtirmesi, güzelleþtirmesi yeterli olmuyor, karþýsýndaki kiþilerin Ne kadar da çabuk eskitiyoruz kullanmadan elimizdeki anlayýþýna göre hareket etmesi yeðleniyor. Oysa,bu zor bir nice deðeri! durum.çünkü, muhatap alýnanýn sayýsý zamana baðlý olarak * hesap edilemez.. Kaldý ki,algýlama süreklilik arz etmez. Kolaylýkla Devir, imaj devri. Günümüzde insanoðlu yeni ve etkileyici deðiþir algýlamalar duygu temelli olduðu için. imaj oluþturmak için çalýþýp duruyor. Ýmaj,modayla yakýndan ilgili olduðu için bu çalýþmanýn sonu yok.her orta- * Dünya zihni bulanýklýk dönemi yaþýyor. Bunun sebeplerinden biri de kültür-sanat faaliyetlerinde kiþiyi merkez alan mýn,her mevsimin, her yaþýn, her hayat tarzýnýn imajý ayrý.. Ýmaj meselesi ekonomik bir konu olduðu ölçüde, bir zihniyet ifadesi. Yeni görünmek,etkileyici olmak, fark edilmek, da katýlýr modern hayata. Kültür -sanatýn aktif alýcýsý nokta- algýlama eksenli yaklaþýmdýr. Buna göre; kiþi, tükettiði oran- öne geçmek.. sýna ulaþarak, kendini ifade edebilir kabullenmesi, insaný sürekli Bir çok ürün imajý tamamlayýcý olarak kullanýlýyor bazý insanlar tarafýndan günümüzde.güneþ gözlüðü,araba, takým elbise, flar, saat, yüzük * bir koþu içerisinde bulunmaya mecbur ediyor.eðer ölçü tutturulabilirse insan kendini geliþtirir,rahatlar. Aksi halde koþu onu yorar. Öyle ya,bazýlarý da yürümekten hoþlanýr bünyesi gereði. Bir þey deðiþir, her þey deðiþir Gerçekten de öyle, iyi yürekli ve güzel bir insan herþeyi deðiþtirebilir. Ahlâkýyla, davranýþlarýyla, duruþuyla insanlara ayna olur ve zaman içinde çevresindeki insanlar ondan birþeyler alýr. Bir söz vardýr: Zaman sana uymuyorsa, sen zamana uyacaksýn diye. Bence çok yanlýþ. Zaman kötü ise sende mi öyle olacaksýn. Aslýnda dimdik olduðumuz sürece bizleri öyle insanlar eðip bükemezler. Onlarý siz iyiliðe, güzelliðe davet edin ki sizi örnek alsýnlar. Mesela tertemiz bir suya mürekkep damlattýðýnýz da tüm suya daðýlýr ama su tertemiz bir öze sahiptir. Susuz yaþamak ise mümkün deðildir. Önemli olan bunun farkýna varýp o berrak sudan mürekkebi ayýrabilmektir. Yanýlgýlar, varsayýmlar, kýramadýðýmýz önyargýlar bizleri yýkarlar. Gül ARTAR mutlusunuz? Yýktýðýnýz hayatlar üzerine kumar oynadýðýnýz ailelerinizin bir daha yüzüne nasýl bakacaksýnýz? Herþeyi siyaha boyadýnýz. Niçin? kendi çýkarlarýnýz için. Peki ölmeden öldürdüðünüz insanlar için ne yapýyorsunuz? Öyle ya sizlere ne. Onlara ne olursa olsun umurunuzda bile deðil. Örnek alýnacak o kadar insan varken sizler nerde þer varsa oradasýnýz. Neresi çöplükse içindesiniz. Nerede haksýzlýk, hukuksuzluk varsa baþ köþedesiniz. Neden? Ýki günlük geçici dünya için. Ha amacýnýz cehenneme gitmekse kendiniz bilirsiniz. Þayet ben geçici hevesler uðruna ahireti sildim diyorsanýz yine kendinize yapýyorsunuz. Artýk býrakýn bu olumsuzluklarý da birþey olun ki herþey deðiþsin artýk. Bizler kendimizi geliþtirip basitlikten kurtarmalýyýz. Sorumlulu- ðunu bilen insanlar, çok az yanýlýrlar ve az hata yaparlar. En azýndan vicdanlarý rahattýr. Körü körüne sadece nefsi uðruna çoluðunu, çocuðunu terkedenler, eþlerinin kýymetini bilmeyenler soruyorum sizlere çok mu Yolu uzun sanma Kendini fazla yorma Kötülüðe, hýrsa dalma Elbet herþey biter bir gün Dikkat! Saman Nezlesi ne yakalanmayýn Konya Mevlana Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Mehmet Borazan, bahar aylarýnda havalarýn ýsýnmayla birlikte meydana gelen, halk arasýnda Saman Nezlesi olarak bilinen alerjik hastalýða karþý uyarýlarda bulundu. Hastalýðýn meydana gelmesine zemin hazýrlayan ortamlardan uzak durulmasý gerektiðini söyleyen Borazan, dikkat edilmediði takdirde ise, gözlerde görme sorununun oluþabileceðinin altýný çizdi. Alerjik hastalýðýn, gözlerin dýþ ortam ile temasý sonucu ve gözün ön kýsmý ile göz kapaklarýnýn iç kýsmýný örten zar tabakasýnýn zarar görmesiyle meydana geldiðini aktaran Borazan, bunun daha çok bahar aylarýnda görüldüðünü ifade etti. Sýcak havalarda uçuþan toz ve polenlerin yaný sýra, hayvan tüyleri gibi alerjen etkenlerin de hastalýða sebep olduðunu dile getiren Borazan, "Alerjik bir hastalýk olan Saman Nezlesi nin yýl boyunca görülen türleri vardýr. Bunlar, görme bozukluðu ve göz yüzeyinde hasarlara kadar birçok sorun meydana getirirler. Hastalýðýn ciddiyeti konusunda herkesin bilgilendirilmesi gerekiyor." dedi. Baþhekim Mehmet Borazan, Saman Nezlesi hastalýðýnýn belirtileri arasýnda gözlerde sulanma, kaþýnma, kýzarma, yanma ve batma hissi olduðunu dile getirdi. Ayrýca ýþýk hassasiyeti ve göz kapaklarýnda þiþlikleri de belirtiler arasýnda gösteren Borazan, þunlarý söyledi: "Hastalýðýn ciddiyeti algýlanmalýdýr. Önemsiz olarak görülmemelidir. Hastalýða yakalananlar, en kýsa zamanda göz hastalýklarý uzmanlarýna baþvurmalýdýrlar." ifadesini kullandý. Alerjik hastalýktan genellikle her iki gözün de etkilendiðini bildiren Baþhekim Doç. Dr. Mehmet Borazan, tedavi süresince ilaç kullanýmýna dikkat edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNEÞ GAZÝ CAD. 77/D ( PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI) MERKEZ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI > GÜMÜÞAÐA G.BEY MH ESKÝ SSK HAST- Y.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI CUMARTESÝ ABALI BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) UYSAL GAZÝ CAD. NO:7/A ( BELEDÝYE KARÞISI ) PAZAR DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR Kadir Yüktaþýr com Geçici Rüzgarlar Tefekkür Dünyamýz Yeryüzü birçok hallere sahne oluyor. Rüzgarlar bu anlama da Dünyanýn önemli bir parçasýdýr. Bitkilere ve diðer canlýlara faydalarý sayýlamayacak kadar çoktur. Rüzgarlarýn çeþitleri var dýr. Kimi poyrazdýr, Kimi karayeldir Kimi lodostur. Kimi deli eser, Kimi ise aheste Bahar rüzgarlarý ayrýdýr, Kýþ fýrtýnalarý daha baþkadýr. Kimi üþütür, Kimi ise insana sam yelleri estirir. Ýnsan hayatýn da da böylesine rüzgarlar eser. Kimi aile fýrtýnalarý, Kimi iþ fýrtýnalarý, Kimi mecazi aþk fýrtýnalarý, Kimi ise fani hayat manzaralarý yaþarlar. Bazýsý geçicidir, Bazý rüzgarlar kalýcýdýr. Yüksek bir davanýn bir çok fýrtýnalarý vardýr. Raþit Yücel corumhakimiyet. net Yýllarca omuz omuza hizmet ettiðiniz can yoldaþýnýz hiç umulamadýk bir zaman da vefasýzlýk fýrtýnalarý yaþatýr. His,heves ve vehimler aldatýr. Nurlarla hemhal olanlarýn hayatlarýn da da böyle haller yaþandý yýllarca. Bizler daha on beþ on altý yaþlarýnda nurlarý yeni tanýdýðýmýzda, Ýzmir 'in Tire ilçesinde terzilik yapan Nuri aðabeyime : "Aðabey inþallah bundan sonra hizmetlerde bulunmak istiyorum, bana ne tavsiyeler de bulunursunuz?" dediðimde bana yýllarca her namazlarýmda þu duayý yapmamý tavsiyede bulunmuþlardý: "Ya Rabbi beni bir hayat boyu hizmette istikamet üzere hizmet etmemi nasip eyle" de korkma Cenabý Hak muhafaza edecektir seni " demiþti. (Sürecek) METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: NÝSAN 2011 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 CUMARTESÝ 16 NÝSAN Bizim Toptan tan 9. yýl kampanyasý Bizim Toptan Satýþ Maðazalarý nýn 9. kuruluþ yýldönümü nedeniyle özel bir kampanya düzenlendi. 8 Nisan-31 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda düzenlenen kampanya hakkýnda bilgi veren Bizim Toptan Çorum Maðazasý Müdürü Murat Osma, kuruluþ yýl dönümü mutluluðunu Çorumlular la paylaþtýklarýný söyledi. Bizim le daha çok kazanýn sloganýyla düzenlenen kampanya çerçevesinde yapýlacak çekiliþle 10 kiþiye Fiat Fiorino hediye edileceðini açýklayan Murat Osma, pek çok sürpriz hediyenin de alýþveriþ sýrasýnda sahibini bulacaðýný kaydetti. Kampanya süresince Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ndan tek seferde yapýlacak 300 TL lik alýþveriþlere bir çekiliþ kuponu verileceðini dile getiren Maðaza Müdürü Osma, Herkesi 9. yýl çekiliþimize katýlmaya bekliyoruz dedi. PEÞÝN FÝYATINA TAKSÝTLÝ ALIÞVERÝÞ ÝMKANI Bizim Toptan Çorum Maðazasý Müdürü Murat Osma, hýzlý tüketim ürünlerini tek çatý altýnda en uygun fiyat ve ödeme koþullarýyla müþterilerine sunduklarýný açýkladý. Bizim Toptan'ýn kýsa geçmiþine raðmen hem tüketiciler, hem de üretici firmalar açýsýndan güvenilir bir iþ ortaðý konumuna ulaþtýðýný vurgulayan Murat Osma, tüm ürün çeþitlerini vade farksýz taksit imkaný ile satýþa sunduklarýný söyledi. Sunduklarý ürün ve hizmetlerle ilgili bilgiler veren Maðaza Müdürü Osma, þöyle konuþtu: Bizim Toptan'ýn hedef müþteri kitlesi arasýnda; marketler, bakkallar, kuruyemiþçiler, büfeler, fabrikalar, okul kantinleri, lokantalar, kafeteryalar, benzin istasyon marketleri bulunuyor. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli iþletmelere, zorlu rekabet koþullarýnda avantajlar sunuyoruz. Tedarikçi firmalar da Bizim Toptan'ýn önemini kavradý. Artan güven ortamý ile birlikte daha yakýn çalýþýr hale geldik. Özellikle büyük markalar Bizim Toptan'la stratejik ortaklýk þeklinde çalýþmaya baþladý. Bizim Toptan kanalýyla yapýlan satýþlarýn maliyet avantajý oluþturduðunu ve satýþ artýþý getirdiðini gördüler. Nitekim ulusal ve uluslararasý pekçok marka ile stratejik ortaklýk da kuruldu. Yaptýðýmýz anlaþmalar neticesinde tüm ürünlerimizde Garanti Business Card sahiplerine vade farksýz 7 taksit, Axess ve Finansbank Vade Kart sahiplerine 5 taksit, Card Finans, Asya Card, Advantage Card ve Türkiye Finans Card sahiplerine ise 3 taksit imkaný sunuyoruz. Elektronik, tekstil, züccaciye, ayakkabý- terlik gibi ürünleri de özel fiyatlarla müþterilerinin beðenisine sunan Bizim Toptan, beyaz eþyada da cazip fiyat ve ödeme seçenekleri saðlýyor. Ýçecek ve atýþtýrmalýk ürünlerde rakipsiz fiyatlar sunan Bizim Toptan, kendi markasý olan Besler ürünlerini de tüketicilere sunuyor. Ayçiçek ve mýsýrözü yaðlarýnýn yaný sýra margarin, bisküvi, çikolata, süt, limon suyu, sirke, tuz, un, þeker, makarna ve zeytin gibi pek çok gýda maddesini bünyesinde bulunduran Besler, Çorumlu tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Temizlik maddelerinde ise Sealady markasýyla dikkat çeken Bizim Toptan, bu grupta matik detarjan, sývý sabun, yüzey temizleyici, bulaþýk deterjaný, çamaþýr suyu, yumuþatýcý gibi ürünleriyle müþterilerinden tam not aldý. Yýl boyunca çeþitli kredi kartlarýna dönüþümlü olarak özel taksit seçenekleri sunan Bizim Toptan, sunduðu ürün ve hizmetlerle tüm Çorumlular ý Ankara Yolu 1. kilometredeki maðazasýna bekliyor. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý Müdürü Murat Osma, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Bizim Toptan, 9. yýlýna özel kampanya düzenledi. Turizm Haftasý baþladý Kampanyanýn 31 Mayýs 2011 tarihine kadar devam edeceði vurgulandý. Kültür ve Turizm tarafýndan düzenlenen Turizm Haftasý kutlama programý dün Atatürk Anýtý nda gerçekleþen törenle baþladý. Törene Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Anatolia Turizm Derneði Baþkaný Halit Ýnaltekin, bazý daire müdürleri ve turizmciler katýldý. Çorum Ticaret Meslek Lisesi tarafýndan hazýrlanan tören programýný Edebiyat Öðretmeni Ferhat Ocak sundu. Atatürk Anýtý na çelenk sunulmasý ile baþlayan tören, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ticaret Meslek Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Ýsmail Çörüþ yönetiminde Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan sona erdi. Peygamber sevgisiyle bir araya gelen Alaybey Sokak esnafý, ellerini açarak dua etti. Alaybey Sokak ta Kutlu Doðum geleneði Alaybey Sokak esnafý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle dün 2 bin 500 kiþiye helva daðýttý. Cuma namazýnýn ardýndan düzenlenen etkinlik Alaybey Meydaný nda gerçekleþti. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün de katýldýðý Kutlu Doðum Haftasý etkinliðine vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ve Emir Ahmet Camii Ýmam Hatibi Þaban Boztepe nin ilahi okuduðu etkinlikte duayý Alaybey Talebe Yurdu hocalarýndan Kerim Peçenek yaptý. Alaybey Sokak esnafý tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen etkinliðin bu yýl 5. kez gerçekleþtiðini anlatan tertip heyeti üyeleri, amaçlarýnýn Kutlu Doðum coþkusuna ortak olmak olduðunu dile getirdiler. Peygamber sevgisi ile helva geleneðini geleceðe taþýmayý hedeflediklerini anlatan tertip heyeti üyeleri, tüm Çorum halký ve Ýslâm âleminin Kutlu Doðum Haftasý ný tebrik ettiler. Yapýlan dualarýn ardýndan ilahiler okundu. Etkinlik çerçevesinde 2 bin 500 kiþilik helva hazýrlandý. Düzenlenen etkinlikte vatandaþa Kutlu Doðum helvasý daðýtýldý. Turizm Haftasý kutlama programý, Atatürk Anýtý ndaki törenle baþladý. Hacer-Enver Sonkaya çiftinin oðlu Erkan, Tüter-Seyit Tavukcý çiftinin kýzý Yeliz ile hayatýný birleþtirdi. Sonkaya ve Tavukcý Aileleri nin mutlu günü Erkan ile Yeliz evlendi Tören, Ýsmail Çörüþ yönetiminde Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan sona erdi. Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten Atatürk Anýtý na çelenk sundu. Esme Alýþveriþ Merkezi Çorum Maðazasý çalýþanlarýndan Erkan Sonkaya, Yeliz Tavukcý ile dünyaevine girdi. Hacer-Enver Sonkaya çiftinin oðlu Erkan, Tüter-Seyit Tavukcý çiftinin kýzý Yeliz ile hayatýný bir- leþtirdi. Dün akþam Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün töreninde genç çiftin nikahýný Çorum Belediyesi Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýydý. Sonkaya ve Tavukcý Aileleri ile çok sayýda davetlinin katýldýðý düðün töreni müzikli eðlenceler, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Yeliz-Erkan Sonkaya çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

15 Akaydýn Baþbakan a Fransýz kalma dedi Sungurlu da Kutlu Doðum coþkusu Çorum'un Sungurlu Müftülüðü tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda "Hz. Muhammed'in Hoþgörü ve Merhameti" konulu bir konferans düzenledi. Endüstri Meslek Doç Dr. Yakup Civelek Lisesi konferans salonunda yapýlan etkinliði Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve çok sayýda davetli izledi. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç Dr. Yakup Civelek, "Bugün bizim söyleyeceðimiz sözler Kur'an-ý Kerim'in güzelliðini, Peygamber Efendimizin sevgisini ifade etmede aciz kalacaktýr. Ama O'nun isminin Kutlu Doðum Haftasý'nda geçmesi, Kur'an-ý Kerim'in isminin bu haftada geçmesi herkesin sözünü Deðerli okurlar Ýçinde bulunduðumuz hafta "Kutlu Doðum Haftasý"dýr. Bu hafta diðer illerde olduðu gibi ilimizde de O yüce insanýn þanýna yakýþýr þekilde idrak edilecektir. Þehir içerisindeki her panoda yapýlacak etkinlikler halkýmýza duyurulmuþtur. Bu alemlerin efendisine karþý saygý ifadesidir. Bu programlarýn hazýrlanýþýnda emeði geçenlere sizlerin adýna teþekkür ediyorum. Evet Kutlu Doðum Haftasý deyince ilk akla gelen Hz. Peygamberimizin dünyaya teþriflerinin anlatýldýðý bir hafta olarak anlaþýlsa da, Alemlere rahmet için gönderilen Allah'ýn son peygamberi bir hafta da anlatýlabilir mi bilmiyorum. Ama ona gönül vermiþ O'nun sevgisi ile yanýp tutuþan,o na kavuþmak için hep onun izini takip eden, sünnetine uyan insanlar O'nu bir hafta deðil bir ömür boyu dillerinden düþürmezler. Çünkü O yüce insan bizlere þefaat edecektir. Azgýn denizlerde fýrtýnaya tutulan geminin kurtuluþ umudu nasýl ki en yakýn bir limana sýðýnmaksa,yarýn gerçek hayatta hesabýmýzýn görüldüðü bir günde hesaplarýmýzýn tutmadýðý bir anda sýðýnacaðýmýz liman kurtuluþ umudumuz O'nun þefaati olacaktýr. Hastalýða yakalanan bir insan nasýl doktora giderde derdine deva bulursa,bizim ilacýmýz da Alemlerin efendisinin þefaati olacaktýr. Bu þefaate nail olmaný yolu ise 'O nun sünnetine uymak,o nun ahlaký ile ahlaklanmak, hep O'nunla olmaktýr. Deðerli okurlar Alemlerin efendisini anlamak için takvim yapraklarýný hýzlý hýzlý geriye doðru çevirmek ve 571 yýlýnýn Kameri aylardan Rebiül-evvel ayýnýn 12. gecesine gelmek gerekir.çünkü Hz. Muhammet Mustafa ( S.A.V) bu tarihte dünyaya teþrif etmiþ ve Mekke ile birlikte tüm Cihaný nurlandýrmýþtýr. O dünyaya gelmeden önce Ýnsanlar Arabistan yarýmadasýnda medeniyetin,hakkýn hukukun olmadýðý bir anlayýþla yaþamaya çalýþýyor,sadece zenginler zevkü sefa sürerken insanlýðýn yüzkarasý olan kölelik zihniyeti almýþ baþýný gidiyordu. O'nun doðduðu çaðda dünyanýn her tarafýnda cehalet, zulüm ve ahlaksýzlýk almýþ yürümüþ, Allah inancý unutulmuþ,insanlýk korkunç ve karanlýk bir duruma düþmüþ,dünya yaþanmaz hale gelmiþti. O dönem kadýnlarýn deðersiz bir varlýk sayýldýðý, küçük kýz çocuklarýnýn diri diri topraða gömüldüðü bir dönemdi. Bu dönemde yaþayanlar insanlýktan nasibini almadýklarý için, kalplerinde Allah korkusu olmadýðýndan zulüm saltanatý sürülüyordu. Haram ile helalin uðramadýðý bir yerde kýralar krallýklarýný saraylarla donatýrken bir hurma tanesini bulamayan insanlarda az deðildi. Ne zamanki " El Emin" denilen Allah'ýn en sevdiði kulu doðdu. Krallarýn saraylarý yerin dibine battý,yüz yýllardýr yanan ateþler söndü.kendisine bile hayrý olmayan sözde tanrýlar ( Putlar) yýkýldý. O zavallý insanlar bu olaylarý anlamada zorluk çekerken,o'nun geliþi ile Mekke'nin üzerindeki kara bulutlar kalktý.dünya aydýnlandý.o'nun geliþi ile kötülükler köþelerine çekilmek zorunda kaldý. Artýk her kum tanesi her toprak parçasý sýcaktan kavrulmuþ siyah taþlar bile seviniyordu.niçin? çünkü Allah O'nun yüzü suyu hürmetine Bir rahmet olarak yaðmur gönderecek,topraðýn derinliklerinde uyuyan canlýlar hayata merhaba diyecekti. Yaðmur nebata da hayat verirken, Allah'ýn sevgili kulu (peygamberi) da insanlýða hayat verecekti. Öyle de oldu. O,Babadan yetim anneden öksüzdü. Allah emretti melekler kol kanat oldu.çocukluðundan Peygamber olarak görevlendirilinceye kadar hep dürüst oldu. Mustafa Akaydýn Baþbakan Erdoðan'ýn AKPM Genel Kurulu'ndaki konuþmasýna Antalya dan muhalefet yapýldý. Antalya Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Mustafa Akaydýn, Türkiye'nin yoksullukta Amerika ile yarýþtýðýný, OECD ve diðer uluslararasý kuruluþlarýn hazýrladýðý kalkýnmýþlýk raporlarýnda son sýralarda olduðunu belirterek, ''Türkiye yoksullukta ve kalkýnmýþlýk parametrelerinde sonlarda yer alýyor. Sayýn Baþbakan bunlara da Fransýz kalmasýn'' dedi. Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu (TÜRKON- FED) Baþkanlar Konseyi toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan Akaydýn, Türkiye'nin kalkýnmýþlýkla ilgili parametrelerinin çok iyi olmadýðýný, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde Türkiye kadar mahkum olan ülkenin yer almadýðýný ifade etti. Akaydýn, Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü'nün raporunda da Türkiye'nin ''gazetecilerin özgürlükleri'' konusunda 178 ülke içerisinde 138. sýrada bulunduðunu belirtti. OECD tarafýndan hazýrlanan Dünya Ekonomi Forumu'nun son raporuna göre cinsiyetler arasý eþitsizlikte 134 ülke arasýnda Türkiye'nin 126'ncý sýrada bulunduðunu aktaran Akaydýn, þöyle devam etti: ''1934'de Avrupa ülkelerinden önce Türk kadýnýna seçme ve seçilme hakký veren Türkiye, bugün kadýn haklarý bakýmýndan oldukça geridedir. Bir çok Ýslam ülkesinde kadýnlarýn statüleri bizden daha iyidir. OECD'nin son raporunda kalkýnmýþlýk parametrelerinde Türkiye, Meksika ve Þili sonda geliyor. En az istihdamý olan ülkeyiz. Bebek ölüm hýzýnda son 40 yýlda bayaðý ilerleme almamýza raðmen OECD ülkeleri arasýnda en kötü dört ülkeden biriyiz. Yoksullukta 3. sýradayýz. Ýnsan refahý için çok önemli göstergelerden birisi olan ortalama insan ömrü bakýmýndan da OECD ülkeleri içinde son sýradayýz. Türkiye yoksullukta ve kalkýnmýþlýk parametrelerinde sonlarda yer alýyor. Sayýn Baþbakan bunlara da Fransýz kalmasýn.'' ''Fransýz kalmak'' deyimini sokak argosu olarak herkesin kullandýðýný söyleyen Akaydýn, ''Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde de sokak argosunun kullanýlmasýný çok hoþ karþýlamýyorum'' dedi. Türkiye'nin, sanayi ve iþ dünyasýnýn en büyük sorunlarýnýn baþýnda kalifiye eleman sýkýntýsý olduðunu vurgulayan Akaydýn, bu konuda son üç yýldýr duraklama ve gerileme dönemine girildiðini ileri sürdü ve þunlarý söyledi: ''Sanayimizde bir büyüme var, yüzde 8.9'lara varan bir büyüme... Ama bu kalkýnmýþlýk parametrelerini gözden kaçýrdýðýmýz takdirde bugün fýrsat gibi görünen þeyin yarýn yok olabileceðini düþünüyoruz. Özellikle sizlere soruyorum, 2002 yýlýnda Yüksek Öðretim Kanunu'nu deðiþtirmek hükümetimizin eylem planý içinde olurken, her nasýlsa 2007'deki Cumhurbaþkanlýðý seçiminde ve 2008 yýlýndaki YÖK Baþkaný deðiþikliklerinden sonra neden YÖK Kanunu deðiþikliði rafa kaldýrýlmýþtýr? Bunlarýn elbette ki hesabýný sizlerin sormasý lazým. Müfredatlarý benden çok sizin sorgulamanýz lazým. AR-GE'ye ayrýlan payý sizin sorgulamanýz lazým. Ýþ adamlarý teknoparklarda AR-GE'ye dayalý sanayi üretimi çabalarýnda olmanýz lazým. Bunu engelleyenlere karþý eleþtirmeniz lazým.' güçlendirecektir, o söze güzellik katacaktýr" dedi. Konuþmalarýn ardýndan program Sungurlu Müftülüðü tarafýndan hazýrlanan slayt gösterisi ile devam ederken, Ýlahi korosu tarafýndan söylenen ilahilerin ardýndan sona erdi. (ÝHA) Çorum'un Sungurlu Müftülüðü tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda "Hz. Muhammed'in Hoþgörü ve Merhameti" konulu bir konferans düzenledi. Kutlu Doðum Haftasý Þükrü EROL Hürriyet Ý.Ö.O Müdür Yardýmcýsý Hiç yalan söylemedi,korku nedir bilmedi. Doðruluktan ayrýlmadý. Hep çaresizin yanýnda oldu.çevresindeki insanlara güvenilir olduðunu ispatladý. Ýnsanlar o'na EL EMÝN dedi.çaðý deðiþtirdi.zulmü kaldýrdý. Adaleti,hakký,helalý,haramý ve güzel olan her þeyi insanlarla paylaþtý. Allah O'nu Alemlere rahmet olsun diye son peygamber olarak görevlendirdi.ümmi idi Allah O'na "OKU" dedi okudu. Mevla yarattýðý insanlarýn hiçbir zaman kötü amel iþlemelerini istemediði için, Onlarýn imdadýna O'yüce insaný gönderdi. Peygamberimiz kendi çevresindeki yaþayanlarý deðil tüm alemi Allah inancý etrafýnda birleþmeye,sapýk inançlardan uzak durmaya çaðýrdý. Bu uðurda eza gördü, aç kaldýðý oldu,savaþlar yaptý. Tek amaç vardý. Allahýn emirlerini teblið etmekti. O da öyle etti. Hemen inananlar olduðu gibi inat edenler O'güzel insana karþý gelenler eziyet edenler, geçtiði yollara diken atanlar bile oldu. Ama yýlmadý. Ne zaman baþý dara düþse Allah'ýn yardýmý kendine ulaþtý. Krallar önünde diz çöktü. Putlar yýkýldý.katý kurallar kalktý. Dünya Allah'ýn kanunlarý ýþýðý altýnda aydýnlandý. Kýz çocuklarý yaþamanýn sevincini tattý. Kadýnlar kadýn gibi yaþamaya baþladý. Ýlme önem verildi. "Bana bir harf öðretenin kýrk yýl Kölesi olurum" diyerek Ýlim adamlarýna deðer verildi. "Ýlim Çin'de de olsa" alýnýz derken yaþamýn sadece Arabistan yarýmadasýnda olmadýðýný bilgi edinmek için uzak mesafelere gitmenin önemli olduðunu bin beþ yüz sene önce söylemiþti. O, sadece kendi çevresindeki insanlarýn refah ve huzurunu deðil tüm insanlýðýn refah ve huzurlu olmasý istiyordu. Peygamberliði süresince Allah'ýn kanunlarýnýn dünyanýn her tarafýnda bilinmesi gerektiði bildiði için fetih amaçlý seferler yapmýþ,dünya malýna hiç önem vermemiþtir. Davasýndan vaz geçmesi için büyük imkanlar,þan þöhret teklif edilmiþ O' "Sað elime güneþi Sol elime ayý verseniz davamdan vaz geçmem" diyerek mutluluðu servette þanda þöhrette arayanlara en güzel cevabý vermiþti. O' dünyaya geldi,ýnsanlýk huzur buldu. Yaþamanýn sadece yemek içmek olmadýðý,bu dünyanýn kalýcý olmadýðý,gerçek yaþamýn Ahret hayatý olduðu bunun içinde insanýn Allah'ýn emir ve yasaklarýna uymak zorunda olduðunu insanýn baþý boþ yaratýlmadýðý bir sorumluluðu olduðunu,sorumluluðunu hakkýyla yerine getirenlerin karþýlýðýnda Cennet ile mükafatlandýrýlacaklarýný tersinin ise Cehennem ile cezalandýrýlacaklarýný söylemiþ,kendisinin ise Allah'a inananlara Peygamberin sünnetini iþleyenlere ahrette þefaat edeceðini de müjdelemiþtir. Dünyaya, sýrf güzel ahlaký aþýlamak, insanlýðý düþtüðü bataklýktan kurtarmak,doðruyu göstermek,yaþamanýn amacýný anlatmak için gelen peygamberimizi bir haftada nasýl anlatýrýz? O'nu anlatmaya asýrlar yetmez. Biz bir asýr yaþar mýyýz? yaþamaz mýyýz bilemeyiz ama kýsa ömrümüzde O'nu dolu dolu yaþamaya bakalým. Adýný dilimizden,sevgisini kalbimizden hiç eksik etmeyelim. Umarým bizi de þefaatýndan mahrum etmez. Ne mutlu bize böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ne mutlu bize yarýn ahrette þefaat edecek bir peygamberimiz var. Deðerli okurlar hafta nedeniyle Ýlimizde düzenlenecek etkinliklere katýlmanýzý, daðýtýlacak güllerde O'nun kokusunu hissetmenizi O'nu doya doya yaþamanýzý tavsiye ederim. Ne mutlu Bu Kutlu Doðum Haftasýnda O'nu hakkýyla anlayýp Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi nce etkinlik düzenlendi. CUMARTESÝ 16 NÝSAN Köy Enstitüleri ni anlattýlar Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi nce Köy Enstitüleri nin kuruluþ yýldönümü etkinliði dün dernek binasýnda gerçekleþtirildi. Köy Enstitüsü nden mezun olanlarýn anýlarýný paylaþtýðý ve enstitülerinin iþlevini anlattýklarý programý CHP 2. sýra milletvekili adayý Muharrem Bozdoðan da izledi. SGK da çalýþma barýþý bozuldu Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, 08 Nisan 2011 Cuma günü SGK Muðla Ýl nde iþlenen cinayetin, Sosyal Güvenlik Kurumundaki yeniden yapýlanmayý tekrar gündeme getirdiðini söyledi. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan BES Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, SGK Muðla Ýl Müdürü Naci Þahin'in, 8 Nisan Cuma günü, SGK Muðla Ýl nde çalýþan Hasan Sünnetçioðlu tarafýndan, iþ arkadaþlarýnýn yanýnda öldürüldüðünü hatýrlatarak, "Yaþanan bu olaydan dolayý son derece üzgün bir o kadar da kýzgýnýz." dedi. SGK'daki yeniden yapýlandýrmanýn sermayenin ihtiyaçlarý doðrultusunda yapýldýðýný savunan Alper, "Ýktidar olduðundan bu yana emekçiler lehine tek bir düzenleme yapýlmadýðý gibi kazanýlmýþ haklara yönelik saldýrýlarýnda sýnýr tanýmýyor sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun yürürlüðe girdiði 2006 yýlýndan bu yana, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli arasýnda, iþ barýþý bozularak belirsizlik yaþanmaya baþlanmýþ; personel yetersizliði, iþ yoðunluðu, siyasi kadrolaþma giriþimleri kurumda iç huzursuzluðu artýrmýþtýr. SGK emekçileri Personel Yetersizliði ve buna dayalý olarak yaþanan iþ yoðunluðu ve saðlýksýz çalýþma koþullarý nedeniyle sürekli olarak fazla mesai yapmak zorunda býrakýlýyor. Ailelerine ve sosyal çevrelerine zaman ayýramýyor, yaþamý sadece ve sadece iþyerinden ve çalýþmaktan ibaret birer robota dönüþtürülmek isteniyor. Bilinçli bir biçimde çalýþanlar arasýndaki dayanýþma iliþkileri yok edilerek, performans ücreti için birbirleriyle yarýþmalarý isteniyor. Performans kriterleri SGK emekçilerinin yasal güvence altýnda olan ek ödeme, ikramiye ve fazla çalýþma ücretlerinin ödenmesinde esas alýnarak ücretler güvencesiz hale getiriliyor. Köy Enstitüsü nden mezun olanlar anýlarýný paylaþtý. Ertuðrul Alper SGK emekçilerinin ücretlerinin arttýrýlmasý, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi için kaynak bulamayan SGK Baþkanlýðý emekçilerin her dakikasýný denetlemek ve böylece her bir çalýþana en az üç çalýþanýn iþini yaptýrmak üzere kamera ve turnike sistemi için milyarlarca harcama yapabiliyor. Kurumda yaþanan ve SGK emekçilerinin hayatýný cehenneme çeviren bütün bu uygulamalarýn sonucu bugün Muðla Ýl nde, kendisini cinnet ve cinayet olarak gösterdi. Yarýn baþka bir yerde ne yaþanacaðýný tahmin edemediðimiz gibi yaþananlarýn sorumluluðunu kimin üstleneceðini de bilmiyoruz." þeklinde konuþtu. "Yeniden yapýlanma adý altýnda; SGK emekçilerini karþý karþýya getiren, her türlü keyfi uygulamayý meþrulaþtýran, çalýþanlarýn yasal haklarý olan mazeret izni, yýllýk izin, hastalýk izni gibi izinlerin dahi kullanýlmasýný engelleyen, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olmayan atamalarýn önünü açan her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir." diyen Ertuðrul Alper, taleplerini þöyle sýraladý: "Gönüllü fazla çalýþma yapan personele, fazla mesai karþýlýðýnda günümüz koþullarýnda ilave ek ödeme verilmelidir sayýlý Yasa çerçevesinde borçlarýn yapýlandýrýlmasý sürecinde 4 ikramiye verilmelidir. Performansa dayalý çalýþtýrmaya son verilmelidir. Saðlýksýz ve kölece çalýþma koþullarýna, 'Ýnsan Haklarýna' ve 'Özel Hayatýn Gizliliði Esasýna' aykýrý turnike ve kamera denetimlerine son verilmelidir. Kadrolaþmaya, usulsüz görevlendirmelere son verilmelidir. Ýþ yükünün azaltýlmasý için yeni kadrolu personel istihdam edilmelidir. Görevde yükselmelerde 'kariyer' ve 'liyakat' ilkeleri esas alýnmalýdýr. Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluðu ve Sosyal Güvenlik Uzmanlýðý gibi kadrolara koþullarý uygun mevcut personel sýnavla atanmalýdýr. Fazla mesai ücretleri 5 katýna çýkarýlmalýdýr. Ek ücretler artýrýlarak, temel ücrete dâhil edilmeli ve emeklilik maaþýna yansýtýlmalýdýr."

16 16 CUMARTESÝ 16 NÝSAN Þampiyon Koro bu yýl da kupalarý toplayacak GÖNLÜMÜZSÝZLERLE Koro üyeleri Ýzmir de düzenlenecek Türkiye Þampiyonasý nda yarýþacak. Türkiye genelindeki þampiyonluðu ile Çorumlular'ýn gönlünde müstesna bir yere sahip olan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Türk Halk Müziði Korosu, 19 Nisan Salý günü Ýzmir'e düzenlenecek olan Türkiye Halk Eðitim Merkezleri Koro Yarýþmasý'nda Çorum'u temsil edecek. Baþarýlý müzisyen Arif Sadeçolak'ýn þefliðinde birbirinden güzel baþarýlara imza atan THM Korosu son çalýþmasýný önceki akþam gerçekleþtirdi. Koro, solo, solo baðlama ve þeflik kategorilerinde düzenlenecek olan yarýþmada, Türkiye genelindeki tük korolarýn korkulu rüyasý haline gelen Çorum, sanat alanýna vurduðu damgasýný bu yýlda tekrar edecek. Çorum kamuoyu, baþarýsýndan emin olduðu korosunu yürekten destekleyerek, baþarýlarýna yenilerini eklemesini bekliyor. Mimar Sinan HEM Türk Halk Müziði Korosu Arif Sade Çolak yönetiminde hazýrlýklarýný tamamladý. Eðitim Hizmetlerini Geliþtirme Derneði Genel Kurulu yapýldý Çorum Eðitim Hizmetlerini Geliþtirme Derneði Genel Kurulu Öðretmen Evi'nde gerçekleþtirildi. Divan Baþkanlýðý'ný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen'in yaptýðý genel kurul, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve dernek üyelerinin hazýr bulunduðu genel kurulda, faaliyet raporlarý oy birliði ile kabul edildi. Genel Kurul'da yapýlan seçimle oluþan yönetim kurulu þu isimler yer aldý; Ali Özdemir, Mustafa Ilýca, Ferit Çubukcu, Hakký Hacýismaioðlu, Sinan Yalnýz. Denetim Kurulu; Bahri Abraþ, Rahmi Çubukcu, Nurettin Arslan. Sendika üyesi adliye personeli akþam yemeðinde bir araya geldi. Ýdarecilerden adaletli olmalarýný istiyoruz Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, dün Türk Büro Sen e üyesi adalet çalýþanlarýný Paþa Lahmacun Ýskender de düzenlenen akþam yemeðinde aðýrladý. Adli çalýþanlarýn sorunlarýnýn deðerlendirildiði yemekte konuþan Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, kamu idarecilerinin kamu çalýþanlarýna uyguladýðý baskýnýn hat safhaya geldiðini söyledi. Türk Büro Sen olarak idarecilerden adaletli olmalarýný istediklerini belirten Çam, Allah rýza için adaletli olsunlar dedi. Yemekte ayrýca adli çalýþanlarýn Adalet Bakanlýðý ndan öncelikli talepleri de deðerlendirildi. Programa Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam ev sahipliði yaptý. Sendika üyeleri sohbet etti. Halkoyunlarý þenliði Çorum Eðitim Hizmetlerini Geliþtirme Derneði Genel Kurulu yapýldý. Divan Baþkanlýðý'ný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen'in yaptýðý genel kurulda yeni yönetim belirlendi. Ziraat Odasý ndan Kutlu Doðum Mevlidi Ziraat Odasý yöneticileri tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ulu Camii nde mevlit okutuldu. Ýkindi namazý öncesi okunan mevlide çok sayýda cami cemaati katýlýrken, alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratýldýðý Peygamber Efendimiz dualarla anýldý. Ulu Camii Ýmam Hatipleri nin okuduðu aþrý þerif ve dualara el açarak amin diyen cemaat, ilahi ve kasideleri huþû içinde dinledi. Ulu Cami de Kutlu Doðum Haftasý kutlandý. nikler geleneksel dalda Habib Güleser Öztaþ Ýlköðretim Okulu birinci, Sunguroðlu Ýlköðretim Okulu ikinci, minikler sitilize dalda Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu birinci, yýldýzlar geleneksel dalda Hürriyet Ýlköðretim Okulu birinci, Memiþ Meryem Bekmezci Ýlköðretim Okulu ikinci, Mehmetçik Ýl- köðretim Okulu üçüncü, yýldýzlar sitilize dalda Dr. Sedat- Dr. Melahat Baran Ýlköðretim Okulu birinci, Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu ikinci, Hürriyet Ýlköðretim Okulu üçüncü, gençler geleneksel dalda Ýmam-Hatip Lisesi birinci, Saðlýk Meslek Lisesi ikinci, Anadolu Öðretmen Lisesi üçün- cü, gençler sitilize dalýnda ise Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi birinci oldu. Yarýþmalarda dereceye giren okullar kupalarýný Kaymakam Hulusi Þahin, Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Kývanç Saðlam ve Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun'dan aldý yýlý okullararasý stilize ve geleneksel dalda halkoyunlarý yarýþmasý düzenlendi. Tuðla fabrikasýnda kaza Ýskilip yolundaki tuðla fabrikasýnda çalýþan iþçi yaralandý. A.B. nin kullandðý týra tuðla yükledikten sonra bant üzerinde duran Y.G. týr hareket edince dengesini kaybedip bandýn üzerinden düþtü. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Program Öðle namazý öncesinde gerçekleþtirildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2011 yýlý okullararasý stilize ve geleneksel dalda Kaymakamlýk Kupasý Halk Oyunlarý yarýþmasý düzenlendi. Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen yarýþmalarý Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Kývanç Saðlam, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Emniyet Müdürü Ýsmail Maden, çok sayýda okul müdürü, öðretmen ve öðrenciler izledi. Sungurlu Belediyesi ve Halk Eðitim Merkezi Halk Oyunlarý ekiplerinin gösterileriyle baþlayan yarýþmalarda, yarýþma organizatörlüðünü Milli Eðitim Þube Müdürü Ayhan Özkan ve Þefik Karaçaylý yaptý. Yarýþmalarda mi- Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen yarýþmalarda dereceye girenlere kupalarý verildi.

17 CUMARTESÝ 16 NÝSAN Yýldýzlar 2. Güreþ Ligine terfi müsabakalarý bugün baþlýyor Belediyespor da hedef 2. lig Çorum Belediyespor yýldýz güreþ takýmý 2. lige terfi müsabakalarý için bugün Çankýrý da mindere çýkacak. Çankýrý ya Belediyespor da kafile baþkanlýðýný Nurettin Karakaya ile Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teki ve antrenörler ile 10 sporcu gitti. Dün yapýlan teknik toplantýda 30 kulübün baþvurmasýna karþýn 20 kulübün katýldýðý ve bugün baþlayacak müsabakalara 20 kulüpten sporcular katýlacak. Bugün baþlayýp yarýn sona erecek olan müsabakalar sonunda ferdi olarak yapýlacak müsabakalarýn ardýndan sporcularýn elde ettiði derecelere göre yapýlacak puanlama sonunda ilk dört sýrayý alan takýmlar yýldýzlar 2. Güreþ Liginde mücadele etmeye hak kazanacaklar. Ýlköðretimli Küçükler Yüzme il birinciliði dün yapýldý Bahçelievler çifte þampiyon Ýlköðretim küçükler yüzme il birinciliði dün yapýlan yarýþmalarla sona erdi. 6 okuldan 102 sporcunun mücadele ettiði yarýþmalar sonunda puanlamada yapýlan hata nedeniyle yaþanan olumsuzluk sýkýntý yarattý. Oldukça çekiþmeli yarýþmalar sonunda erkeklerde ve kýzlarda Bahçelievler birinciliði kazandý. Yapýlan yarýþmalar sonunda Bahçelievler Ýlköðretim birinci olurken 23 Nisan Ýlköðretim ikinci Özel Pýnar Ýlköðretim ise üçüncülük ödülünün sahibi oldular. Kýzlarda ise þampiyon olan Bahçelievler in ardýndan Özel Pýnar Ýlköðretim ikinci Yahya Kemal Beyatlý ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupalarý verildi. Velilerden madalya tepkisi Ýlköðretimli Küçükler yüzme yarýþmalarýnda sporcu velileri madalya tepkisi gösterdi. Üç ayrý doðumlular arasýnda düzenlenen yarýþmalara katýlan minik yüzücülere öðleden önce yapýlan yarýþmalar sonunda öðleden sonra yapýlacak ödül töreninde madalya verileceði belirtilerek bekletildi. Uzun süre alacaðý madalyanýn heyecaný ile bekleyen minikler ödül töreni sýrasýnda sadece bir doðum gruplulara madalya verileceðinin açýklanmasý üzerine büyük hayal kýrýklýðý yaþadýlar. Sporcu velileride çocuklarýnýn uzun süre bekletilmesine raðmen madalya verilmemesine tepki gösterdiler. ERKEKLER : 50 metre sýrt üstü: 1. Emircan Demir (Bahçelievler), 2. Giray Mülayým (Özel Pýnar), 3. Gökberk Ünal (23 Nisan), Eren Taþkýn (Bahçelievler). 50 metre kurbaða: 1. Emircan Demir (Bahçelievler), 2. Doðukan Temel (Özel Pýnar), 3. Kaan Bayrak (Bahçelievler), Canberk Kýlýç (Bahçelievler). 50 metre serbest: 1. Emircan Demir (Bahçelievler), 2. Sami Gerçek (23 Nisan), 3. Utku Karaman (23 Nisan). Mert Babadað (Bahçelievler). 50 metre kelebek: 1. Doðukan DEmen (Özel Pýnar). 100 metre serbest: 1. Erkan Göçmen (Özel Pýnar), 2. Utku Karaman (23 Nisan), 3. Sami Gerçek (23 Nisan), Batuhan Saraç (Bahçelievler) 100 metre sýrt üstü: 1. Kaan Bayrak (Bahçelievler), 2. Utku Karaman (23 Nisan), 3. Giray Mülayým (Özel Pýnar), Berk Tüzün (Bahçelievler). 100 metre kurbaðýlama: 1. Emircan Demir (Bahçelievler), 2. Canberk Kýlýç (Bahçelievler), 3. Kaan Bayrak (Bahçelievler), Bilgiay Kaydý (23 Nisan Ýlköðretim. 200 metre serbest: 1. Gökberk Ünal (23 Nisan), 2. Giray Mülayim (Özel Pýnar), 3. Batuhan Saraç (Bahçelievler), Berk Tüzün (Bahçelievler). KIZLAR : 50 metre kurbaða: 1. Çiðdem Kýlýç (Özel Pýnar), 2. Egem Çýtak (Bahçelievler), 3. Zeren Özkurt (Özel Pýnar), Ýmge Bozoðlan (Bahçelievler) 100 metre Sýrt üstü: 1. Melike Ýpek (Mustafa Kemal), 2. Egem Çýtak (Bahçelievler), 3. Buse Sarpkaya (Bahçelievler), Dilay Öðretir (Bahçelievler). 50 Metre sýrt üstü: 1. Nevval Tütüncüoðlu (Bahçelievler), 2. Dilara Erdem (Fatih Sultan Mehmet), 3. Egem Çýtak (Bahçelievler), Beray Tuzca (Samanyolu Koleji. 100 metre serbest: 1. Dilara Erdem (Fatih Sultan Mehmet), 2. Buse Sarpkaya (Bahçelievler), 3. Ýmge Bozoðlan (Bahçelievler), Zeynep Akpýnar (Özel Pýnar). 50 metre serbest: 1. Dilara Erdem (Fatih Sultan Mehmet), 2. Aybala Gök (23 Nisan), 3. Buse Sarpkaya (Bahçelievler), Melike Ýpek (Mustafa Kemal YÝBO). 100 metre kurbaðýlama: 1. Nilay Tanrýverdi (Özel Pýnar), 2. Ýmge Bozoðlan (Bahçelievler), 3. Ýpeksu Arun (Bahçelievler), Beste Tekin (Bahçelievler). 200 metre serbest: 1. Beray Tuzcu (Samanyolu), 2. Nevval Tütüncüoðlu (Bahçelievler), 3. Beste Tekin (Bahçelievler), Dilay Özsaraç (Bahçelievler). Küçük Kýzlarda ilk üç sýrayý alan okullarýn kupasýný Yüzme Ýl Temsilcisi Davut Üstünay verdi Aksaray ve Trabzon Türkiye finallerinde Liseli Genç Kýzlar Futsal Yarý Final grubunda ilk iki srayý alan Aksaray ve Trabzon temsilcileri Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý. Yarý final maçýnda Aksaray Yunus Emre Anadolu Lisesi, Sivas Ahmet Ayýk Spor Lisesi ni 4-2 yenerek final grubuna yükselirken Trabzon Spor Lisesi de Kastamonu Kýz Meslek Lisesi ni 10-2 yenerek final grubuna yükseldi. Ýlimizde önceki gün baþlayan liseli genç bayanlar futsal yarý final grup birinciliðinde ilk iki sýrayý alan Aksaray ve Trabzon temsilcileri final grubuna yükselmeyi baþardýlar. Dört grupta 11 okulun mücadele ettiði grup maçlarý sonunda gruplarýnda birinci olan dört takým dün akþam final grubuna yükselmek için karþýlaþtýlar. Günün ilk yarý final maçýnda Aksaray Yunus Emre Anadolu Lisesi, Sivas Ahmet Ayýk Spor Lisesi karþýsýnda 4-2 lik skorla kazanarak final grubuna yükselen ilk okul oldu. Günün ikinci yarý final maçýnda ise Trabzon Spor Lisesi, Kastamonu Kýz Meslek Lisesi karþýsýnda üstün bir futbol sonunda 10-1 gibi skorla galip gelerek final grubuna yükselen ikinci takým oldu. Fenerbahçe maçýndan daha önemli Yeni Malatyaspor'da hafta sonu sahasýnda yapacaðý Bandýrmaspor maçýnýn hazýrlýklarý sürüyor. Sarý siyahlý kulübün yönetim kurulu üyesi Þahin Özer,k arþýlaþmanýn zorlu ve çekiþmeli geçeceðine dikkati çeken Özer, sezonun en kritik maçýný oynayacaklarýný ifade etti. Özer, þunlarý kaydetti ''Pazar günü seyircimiz önünde yapacaðýmýz Bandýrmaspor maçý, bizim için kupadaki Fenerbahçe maçýndan bile daha önemli. Final niteliðinde, sezonun en kritik maçý olacak. Sahadan galip ayrýldýðýmýz takdirde play-off yolundaki en þanslý takýmlardan biri olacaðýz. Þampiyonluða oynayan rakibimizin de direk çýkma iddiasý olduðu için maç çok çekiþmeli ve çetin geçecek.'' Bandýrmaspor maçýndan galip ayrýlmak için Yeni Malatyaspor olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarýný dile getiren Özer, önlerindeki 4 maçý aldýklarý takdirde kesinlikle play-off'a kalacaklarýný anlattý. Özer, þunlarý söyledi: Ýleride de þu anda da baþarýnýn gelmesi için stadýn tamamýnýn taraftarla dolmasý gerekiyor. Bu aþamada ekstra bir motiveye gerek yok. Takým olarak herkes ne yapmasý gerektiðinin bilincinde. Futbolcularýmýz da kendilerini göstermek adýna ellerinden geleni yapacaklar. Ýnþallah galip gelen taraf biz olacaðýz dedi. Final maçý oynatýlmadý Yarý Final maçlarýný kazanan iki okul Aksaray Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Trabzon Spor Lisesi arasýnda oynanmasý gereken final maçý ise takýmlarýn ayný günde iki maç yapmalarý ve iki takýmýnda final grubuna yükselme hakký kazanmasý nedeniyle Ankara yla yapýlan görüþme sonunda oynatýlmadý. Düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupalarý verildi. SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Mustafa Ecevit. TRABZON SPOR LÝSESÝ: Nida, Tuðba, Nurten, Gamze, Nazlýcan, Gülnur, Deniz. KASTAMONU KIZ MESLEK LÝ- SESÝ: Büþra, Arzu, Duygu, Hatice, Ýlknur, Nagihan, Sultan, Gülþen, Tuðba, Zeliha. GOLLER: Gamze (3), Nazlýcan (3), Gülnur (2) Tuðba, Nurten (Trabzon). Nagihan (Kastamonu). Küçük erkeklerde dereceye giren okullarýn kupalarýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi Mardinspor kenetlendi Mardinspor, Bugsaþspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýna devam ediyor. Mardinspor Basýn Sözcüsü Ahmet Çýray son 4 maçýn çok zor geçeceðini belirterek "Bilindiði bibi takýmýmýz bu hafta sonu düþmeme yolunda çok önemli ve kritik bir 90 bakikaya Ççkýyor. Gecen hafta aldýðýmýz galibiyet bizi çok sevindirse de önümüzde 4 kritik maç olduðunu unutmayalým. Gün birlik beraberlik günüdür, tek yumruk olma günüdür. Ne olursa olsun her turlu olumlu o lumsuz sonuçta bile kenetlenip takýmýmýza ve kulübümüze sahip çýkma günüdür. Kalan 4 haftada Kýrmýzý lacivertl, taraftarlarýn olumlu desteðine ihtiyaçlarýnýn bulunduðunu dile getiren ÇIRAY, þöyle devam etti: "Futbolda mutlaka 3 sonuç vardýr ama seyircinin futbolcu üzerinde, özellikle kümede kalma mücadelesi yaptýðýmýz þu günlerde, olumlu etkisi son derece önemli. Hem futbolcularýmýzý ateþlemek hem de rakip takým oyuncularýný baský altýna almak için 90 dakika susmadan, bilinçli bir tezahürat ile takýma destek vermeye davet ediyoruz. Son haftalarda desteklerini esirgemeyen Mardin Valisi Turhan AYVAZ Onursal Baþkanýmýz Süleyman BÖLÜNMEZ ve mülki Ýdare amirlerini bu haftada destek olma adýna yanýmýzda görmekten büyük mutluluk duyacaðýmýzý ifade etmek istiyorum dedi Trabzon Spor Lisesi nin kupasýný Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Aksaray Yunus Emre nin kupasýný Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin verdi SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Mustafa Ecevit, Yunus Emre Öztaþ. AKSARAY YUNUS EMRE ANADOLU LÝSESÝ: Naciye, Büþra, Kübra, Mehtap, Esma, Funda, Nadiye, Hatice, Leyla, Nazife. SÝVAS AHMET AYIK SPOR LÝ- SESÝ: Yasemin, Büþra, Hülya, Türkan, Buse, Seda, Fatma, Gülþah, Neþe, Özge.

18 18 CUMARTESÝ 16 NÝSAN 2011 Mazeret üretmeyeceðiz çýkýp mücadele edeceðiz Çorumspor Teknik Direktörü Gürses Kýlýç takým olarak saha dýþýndaki sorunlarý bugüne kadar saha içine yansýtmadýklarýný ve hiç bir mazeretin arkasýna sýðýnmadýklarýný belirterek Ýskenderunspor maçýnda da sahaya kazanmak için çýkacak ve bunun içinde gereken mücadeleyi vereceðiz dedi. Final için kazanmak þart Çorumspor U 17 takýmý yarý final grubu ikinci maçýnda bugün saat da Giresunspor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým final oynamak için bu maçý kazanmaktan baþka bir çaresi yok. Temsilcimiz bugün oynayacaðý maçý kazanmasý durumunda yarýn diðer grubun birincisi ile saat da final grubuna yükselmek için karþýlaþacak. Samsun da devam eden U 17 yarý final grup mücadelesinde Çorumspor bugün saat da Giresunspor ile finale yükselme maçý oynayacak. Altý takýmýn mücadele ettiði yarý final grubunda Çorumspor grubundaki ilk maçýnda Rize Belediyespor ile 1-1 berabere kalmýþtý. Grupta dün oynanan maçta ise Giresunspor, Rize Belediyespor u 3-0 yenerek finale yükselmek için avantaj yakaladý. Çorumspor U 17 takýmý bugün saat da 19 Mayýs yan Suni Çim Saha da Giresunspor ile karþýlaþacak ve finale yükselmek için kazanmaktan baþka bir düþüncesi bulunmuyor. U 17 takým antrenörü Alpay Ardýk, gruptaki takýmlarý izlediklerini ve bugünki maçý kazanan takýmýn final grubuna yükseleceðine inandýðýný söyledi. Diðer gruptada ilk maçta Sivasspor 2-0 geriye düþtüðü maçta Trabzon Yalýspor u 3-2 yenerek galibiyetle baþlamýþtý. Dün oynanan maçta ise Trabzon Yalýspor, Çaykur Rizespor u 3-0 yenerek final grubu umutlarýný bugünki maçýn sonucuna taþýdý. Bugünde Çaykur Rizespor ile Sivasspor takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Bu maçýn sonucuna göre yarýn finale yükselecek takým belli olacak. Çorumspor Teknik Direktörü Gürses Kýlýç, bugüne kadar olduðu gibi bugünde hiç bir mazeretin arkasýna sýðýnmadan sahaya kazanmak için çýkacaklarýný söyledi. Kýlýç, takým olarak oldukça sýkýntýlý günler geçirdiklerini ancak saha dýþýndaki bu sýkýntýlarý hiç saha içine yansýtmamak adýna ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini Ýskenderun maçýnda da bunu devam ettireceklerini söyledi. Ýskenderunspor la son iki sezonda oynadýklarý üç maçýda kaybetmenin verdiði bir psikolojik sorun olduðunu belirten Teknik Direktör Gürses Kýlýç Rakibimiz devre arasýnda yaptýðý transferlerle kadrosunu güçlendirdi ancak ikinci yarýda istenilen sonuçlarý alamadý. Geçtiðimiz hafta ceza sýnýrýndaki dört futbolcusunu Bandýrma maçýnda oynatmadýlar ve bizim maça tam kadro olarak çýkacaklar. Ýlk beþ yolundaki bu maçý evlerinde kazanarak yollarýna devam etmek isteyecekler. Bizde takým olarak hiç bir mazeretin arkasýna sýðýnmadan bugüne kadar olduðu gibi yarýnda Ýskenderun maçýnda sahaya çýkýp elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Rabibize karþý son iki sezonda oynadýðýmýz üç maçýda kaybettik ve onun psikolojik etkisini bu maçý kazanarak silmek istiyoruz. Ýskenderunspor un oldukça etkili oyuncularý var. Özellikle kanatlarý çok iyi kullanýyorlar ve üç tane Emre bu alanlarda etkili. Birde tabiki savunmada Çorumlu futbolcu Yaþar Kabakçý baþarýlý futbol ortaya koyuyor. Biz rakibin etkili alanlarýndan çok zaaflarýndan yararlanarak bu maçý kazanýp ilk beþ þansýmýzý kalan üç maça taþýmak istiyoruz dedi. 2. Küme de 2. yarý baþlýyor 2. Amatör Küme de ikinci yarý heyecaný yarýn oynanacak dört karþýlaþmayla baþlýyor. Kýrmýzý grupta ikinci yarýnýn ilk maçlarýnda lider Sungurluspor ligden çekilen Gençlerbirliði-Bayat maçýný Mahmut Selçok yönetecek Mahmut Selçok 2. Amatör Küme Beyaz Grupta yarýn lider Bayat Belediyespor ve ayný puana sahip ikinci takým Gençlerbirliði arasýnda 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak maçý ilimiz bölgesel yardýmcý hakemlerinden Mahmut Selçok yönetecek. Ýl Hakem Komitesi haftanýn en kritik maçýna hakem triosu olarak tecrübe eksikliði bulunan isimleri atarken hiç bir iddiasý bulunmayan takýmlara atadýðý tecrübeleri yüksek hakemler olmasý yadýrgandý. Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre ilimiz amatör futbolunda bugün ve yarýn oynanacak maçlar ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle: U 13 LÝGÝ: Çorumspor - Ço- Tahkim Bandýrmaspor u sevindirdi Tahkim Kurulu ndan Bandýrmaspor u sevindiren karar. Tahkim Kurulu üçer maç ceza verilen Galip Güzel ve Ekrem Vatansever in cezalarýnda indirime gitti. Ýki hafta önce Beypazarý Þekerspor ile oynanan maçýn ardýndan Bandýrmaspor dan Galip Güzel ve Ekrem Vatansever e üçer maç ceza verilmiþti. Ayný maçta Beypazarý takýmýndan da iki futbolcuya 3 er maç ceza veril- rum Belediyespor: Mustafa Ecevit. Hitit Gençlikspor - Gençlerbirliði: Veli Türkmen. Turgutspor - Osmancýkgücüspor: Celal Bayraklý. Çimentospor Gençlikspor: Serkan Anaklý. Oðuzlar Belediyespor - Ulukavakspor: Altuð Ataþ. U 16 FÝNAL GRUBU: Gençlerbirliði - Eti Lisesi Gençlikspor: Mehmet Ali Cýrýl, Mustafa Ecevit, Mustafa Özdemir. Çorum Belediyespor - Osmancýkgücüspor: Ýlhan Aycan, Veli Türkmen, Güven Özer. 2. KÜME U 19 LÝGÝ: Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor: Özgür Demirci, Ömür Soytemiz, Yunus Emre Öztaþ. Oðuzlar Belediyespor - Gençlerbirliði: Özkan Kaya, Zafer Yýldýz, Mustafa Özdemir. 2. KÜME BÜYÜKLER LÝGÝ: Gençlerbirliði - Bayat miþti. Bandýrmaspor kulübü iki sporcusunun cezasýna itiraz etti ve dosya Tahkim Kurulu na gitti. Tahkim Kurulu yapýlan görüþme sonunda Galip Güzel in cezasýný 1 maça indirirken Ekrem Vatansever in cezasý ise iki maça indirdi. Bu kararla Galip Güzel yarýn oynanacak maçta forma giyebilecek. Ekrem ise cezasýný bu hafta sonunda oynanacak maçla tamamlayacak. Belediyespor: Mahmut Selçok, M, Zeki Sevim, Zafer Yýldýz. Mecitözüspor - Kargýserispor: Muhittin Uysal, Erdoðan Yandým, Aykut Bayraktar. Kargýgücüspor - Hitit Gençlikspor: Yüksel Basar, Yunus Emre Öztaþ, Celal Bayraklý. Osmancýk Gemicispor Uðurludað Belediyespor: Ömür Soytemiz, Özkan Kaya, Emre Alagöz. Gül: Baþarýnýn her zaman yanýndayýz Ýlköðretimli Yýldýzlar Futbol Ýl birinciliðinde þampiyonluðu kazananan Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim Okulu Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ü makamýnda ziyaret etti. Okul Müdürü Hu- lusi Ayaröz, ziyaretlerindeki amaçlarýnýn þampiyon olan takýmlarýna destek amaçlý olduðunu belirterek, Okul olarak Antalya'da yapýlacak grup maçlarýna gideceklerini bu konuda Çorum Belediyesinden yardým beklediklerini söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, bugüne kadar Belediye olarak baþarýlý sporculara ve takýmlara yardým ettiklerini belirterek, "Biz ilimizin baþarýlý sporcularýnýn her zaman yanýndayýz. Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün baþarýlý insanlara destek olunmasý konusunda kendilerinin kesin talimatý var. Biz de bu talimatý seve seve yerine getiriyoruz" dedi. Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim Okulu öðrencilerini ve okul idarecilerini yakaladýklarý baþarýdan dolayý tebrik eden Zeki Gül, yakýn bir zamanda Antalya'da yapýlacak grup maçlarýnda da baþarýlý olacaklarýna yürekten inandýðýný bildirdi. Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim Okulunun Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e yaptýðý ziyarette Beden Eðitimi Öðretmeni ve þampiyon takýmýn bazý sporcularý da hazýr bulundu. GGL sezonu Samsun da kapatýyor Gençlik Geliþtirme Ligi U 18 kategorisi Karadeniz Grubunda mücadele bugün oynanacak dört maçla sona erecek. Çorumspor sezonun son maçýnda bugün saat da Samsunspor ile deplasmanda karþý karþýya gelecek. Ligde 36 puanla üçüncü sýrada bulunan Samsunspor ile 23 puanla altýncý sýrada bulunan Çorumspor arasýndaki maç saat da 19 Mayýs Yan Çim Saha da karþýlaþacaklar. Grupta oynanacak diðer maçlarda ise Akçaabat Sebatspor - Tokatspor, Sivasspor - Orduspor ve Çay- HAFTA SONU PROGRAMI Futbol: BUGÜN: 1 Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Çimentospor-Ýl Özel Ýdare (U 19). Oðuzlar Sahasý: Saat Oðuzlar Belediye - Gençlerbirliði (U 19) II Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Çorumspor - Çorum Belediye (U 13) Saat Hitit Gençlik-Gençlerbirliði (U 13) Saat Turgutspor- Osmancýkgücü (U 13) Basketbol : Atatürk Spor Salonu: Saat YÝBO A - YÝBO B (Minik K) Saat HE Kültür A-HE Kültür B (Minik K) Futbol: YARIN : II Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Çimentospor-1907 Gençlikspor (U 13) Saat Oðuzlar Belediye-Ulukavakspor (U 13) 1 Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Gençlerbirliði-Eti Lisesi Gençlik (U 16) Saat Gençlerbirliði-Bayat Bele. (2. Küme) Saat Çorum Belediye-Osmancýkgücü ( U 16) Kargý Sahasý: Saat Kargýgücü - Hitit Gençlik (2. Küme). Mecitözü Sahasý: Saat Mecitözüspor-Kargýserispor (2. Küme) Osmancýk Sahasý: Saat Osm. Gemici-Uðurludað Bel (2. Küme) Basketbol : Atatürk Spor Salonu: Saat YÝBO A - YÝBO B (Küçük K) Saat HE Kültür A-HE Kültür B (Küçük K) kur Rizespor - Pazarspor takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Hakem bayan Samsunspor -Çorumspor GGL U 18 takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Samsun bölgesi bayan klasman hakemlerinden Mürvet Yavuztürk yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Ümit Ordulu ve Kadir Bolat yapacak. Maçýn gözlemcisi ise Kadir Akturan. Dodurgaspor ile oynayacaðý maçtan hükmen galibiyet ve üç puan alacaðý için oynamadan liderliðini sürdürecek. Grupta liderin takipcilerinden Mecitözüspor sahasýnda oynayacaðý maçta Kargýserispor önünde galibiyet ararken Hitit Gençlikspor ise Kargýgücüspor deplasmanýnda üç puan mücadelesi verecek. Beyaz grupta ise haftanýn en kritik maçýnda ilk yarýyý 9 ar puanla ilk iki sýrada tamamlayan Bayat Belediyespor ile Gençlerbirliði takýmlarý 1 nolu sentetik çim sahada karþý karþýya gelecekler. Diðer maçta ise Osmancýk Gemicispor sahasýnda konuk edeceði Uðurludað Belediyespor maçýný kazanarak yeniden çýkýþa geçmek istiyor. Özcan Genel e PursaklarOfspor maçýnda görev Ýlimiz Ulusal Klasman Yardýmcý hakemlerinden Özcan Genel e 2. Lig Kýrmýzý Grupta yarýn Ankara da oynanacak Pursaklarspor - Ofspor maçýnda görev verildi. MHK den yapýlan açýklamaya göre yarýn saat da Cebeci Ýnönü Stadý nda ligde kalmak için mücadele edecek iki takým Pursaklar AÞ ile OFspor arasýndaki maçý Malatya Bölgesi üst klasman hakemlerinden Zafer Demir yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Özcan Genel ile Elazýð dan Murat Demir yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Elazýð dan Kenan Koç yapacak. Grupta Pursaklar AÞ 34 puanla 13. sýrada yer alýrken Ofspor ise 30 puanla 14. sýrada yer alýyor. U 16 Final Grubu nda ikinci hafta heyecaný U 16 Final Grubunda ikinci hafta maçlarý yarýn 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak. Grupmarýnda ilk iki sýrayý alan dört takýmýn mücadele ettiði U 16 Final Grubunda ilk hafta evinde Eti Lisesi ni 5-0 yenerek liderlik koltuðuna oturan Osmancýkgücü ikinci maçýnda yarýn saat da Çorum Belediyespor ile karþý karþýþa gelecek. Haftanýn diðer maçýnda ise ilk maçýnda Çorum Belediyespor u 3-0 yenen Gençlerbirliði gruba puansýz baþlayan Eti Lisesi Gençlikspor ile yarýn saat de baþlayacak maçta 1 nolu sahada karþý karþýya gelecekler.

19 CUMARTESÝ 16 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 18 NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: Çorum 1. Ýcra Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 7 katlý binanýn 5. katýndaki 144 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Trafik ve sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Çorum merkez Eþençay 1. kýsým barajdan pompajla toplu damla sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi-Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: Çorum Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Devlet Hastanesi Týbbi cihaz (Eforlu EKG ve Otoskop Oflatmaskop) alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Karo dökümü yaptýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ** 19 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 712,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan 7 katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 alanýndaki dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 85 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. YÝTÝK Çorum Valiliðinden almýþ olduðum Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Buse ÜNVERDÝ Yakup kýzý 1993 Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1127) Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 117 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum Belediye Baþkanlýðý Buhar kürsüz muayene bacasý alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Çorum Emniyet Mecitözü Ýlçe Emniyet Amirliði 20 daireli polis lojmaný onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Emniyet 2. Kat Brifing Salonu Saat: ** 20 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Giriþ kapýsý ve kulübe yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý ** 21 NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. Çorum ** 22 NÝSAN Mecitözü Ýcra Massey Ferguson 240-S tenteli kabinsiz 2008 model kýrmýzý renkli traktörün satýþý iþi. Yer: Mecitözü Ýtfaiye Amirliði Saat: Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Çorum Ýl Sosyal Hizmeler Huzurevi, Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Yangýn ihbar sistemi tesisatý yapým iþi. Yer: Bahçelievler Mahallesi Þenyurt 2, Sokak No: 14 Çorum Saat: ** 25 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Ýhale Servisi Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Oksijen tanký ( LT lik) yapý iþi. Yer: Çorum Devlet hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: ** 26 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Uðurludað a baðlý Yeniyapan Köyü nde bulunan deðiþim büyüklük ve vasýflardaki 17 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çepni Mahallesi Sebze Halinde bulunan 65 m2 alanlý 12 iþyeri ve 10 m2 alanlý bir çay ocaðýnýn 1 yýllýðýna kiraya verilmesi iþi. Yer: Çorum Belediyesi Meclis salonu ** Çorum 4. Ýcra 2006 model, MAN D 20 TGA18430 BLS/LX marka beyaz renkli çekicinin satýþý iþi. Yer: Güleryüz Otoparký, Samsun Yolu 5. Km. Çorum Saat: ** 28 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, Cumartesi Pazarý mevkii, Bahabey Caddesi üzerindeki mesken vasfýndaki 4 taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Belediye Meclis Salonu ** 29 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Hdpe Koruge Boru alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý ** 2 MAYIS Çorum 1. Ýcra Buharaevler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 135 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Karayollarý 7. Bölge 73. Þube Þefliðine baðlý , K.K. nolu Çorum-Samsun arasý Devlet Yolunda sanat yapýsý yapým iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum Samsun Karayollarý 7. Bölge 73. Þube Þefliðine baðlý K.K. nolu Ortaköy-Karakaya Ýl Yolu toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapým iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum Samsun Saat: * 3 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Halannesi Ýnönü Caddesi No. 179 Çorum Saat: Çorum Þeker Fabrikasý 2011/2012 Kampanya dönemi Kristal Þeker Ambalajlanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. Çorum ** 4 MAYIS Çorum 3. Ýcra 2003 model Serin marka, beyaz renkli yarý römork çcinsinde aracýn satýýþý iþi. Yer: Ankara Yolu 7. Km. Hizmetgaz Dolum Tesisi- Çorum Çorum 4. Ýcra 2006 model, Scoda Octavia marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra 2008 model, Peugeot marka, beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Saat: Karayollarý 7. Bölge 71. Þube (Osmanýck) Þefliði Ambar Hizme Binasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Ýhale Solanu Saat: * 9 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Lastik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý ** 20 MAYIS Çorum 3. Ýcra Çorum Merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan bodrum kat dairenin satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Çorum Merkeze baðlý Uðrak Köyü nde, deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 5 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan 475 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: ** 23 MAYIS Çorum 3. Ýcra Tepecik Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn bodrum katýndaki 100 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum 2. Ýcra Gülabibey Mahallesinde bulunan 7 katlý binadaki 81 m2 alanlý dükkanýn satýþý iþi. Saat: Çorum 2. Ýcra Gülabibey Mahallesinde bulunan 7 katlý binadaki 65 m2 alanlý dükkanýn satýþý iþi. Saat: HAZÝRAN Çorum 3. Ýcra Buharýaevler Mahallesinde bulunan 7 katlý binanýn zemin katýndaki, yaklaþýk 142 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Bahçelievler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 2. katýndaki, yaklaþýk 100 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su (Ç.HAK:988) Sahibinden Satýlýk Bað Bakýmlý evi, elektriði, suyu bulunan 1250 m2 Çomar Barajý manzaralý bað satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1081) Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere E Sýnýfý ehliyeti olan, gýda sektöründe deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, tercihen lise mezunu personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 2. Blok No: 28 (Ç.HAK:1113) (Ç.HAK:1110) (Ç.HAK:973) (Ç.HAK:863) Satýlýk Bað Parselleri Merkeze 4 km. Murathan Koleji karþýsý, ormana bitiþik, elektiriði, suyu ve tel örgü ile çevrili bað, yaþal alanlarý 1000 m2 olarak satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1049) (Ç.HAK:1078) SATILIK DÜKKAN Buharaevler Mah. Dr. Sadýk Ahmet Caddesinde güney batý köþe baþý cadde cepheli 175 m2+60 m2 deposu, fýrýn ruhsatlý dükkan satýlýktýr. (Ç.HAK:1057) SADETTÝNOÐLU ÝNÞAAT Mür. Tel: Elemanlar Alýnacak Pvc imalat ve montaj iþinde çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Zirvem Plastik Egepen Deceunink Tel: KÝRALIK DAÝRE Bahçelievler 1. Cadde de 2+1, 3. kat daire kiralýktýr SATILIK FORKLÝFT ORJÝNAL LPG LÝ HYSTER MARKA 1998 MODEL 3 TONLUK FORKLÝF SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. (Ç.HAK:1070) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR GAZ ALTI KAYNAKÇILARI MONTAJ ELEMANLARI BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SAN. BÖL. 4. CAD. NO:13 ÇORUM TEL: KÝRALIK BÜRO (Ç.HAK:1116) (Ç.HAK:1115) Gazi Caddesi Amasyalýlar Ýþ Merkezi 5. katta Kiralýk Büro KÝRALIK BÜRO Segam Ýþ Merkezinde Kiralýk Bürolar. Adres: Ziraat Odasý Karþýsý Gazi 3. Sokak 3/ Ziraat Mühendisi Alýnacak Firmamýzýn pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere Ziraat Mühendisi Alýnacaktýr. Yurtben Yem Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Mür. Tel: Eleman Aranýyor Fabrikamýz ihtiyacý için gýda üretimi konusunda, kalite kontrol sorumlu yönetici, yeterlilik belgesine sahip erkek Mühendis alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Yüksel Un A.Þ. (Ç.HAK:1121) Ankara Yolu 4. Km. Çorum adresine yapýlmasý rica olunur. MÜR. TEL: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:883) (Ç.HAK:1076) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: SEÇÝMLERE KÜÇÜK OTOBÜS KÝRALANIR Ýrt. Tel: (Ç.HAK:1128) (Ç.HAK:1124) Nitelikli Eleman Aranýyor Ejder Otomotiv de çalýþtýrýlmak üzere Kaportacý kalfasý ya da usta aranýyor. (Ç.HAK:1085) (Ç.HAK:1089) SATILIK TOPLU BAÐ PARSELLERÝ Yukarý Ilýca Baðlarý, Mühendislik Fakültesi yanýnda þehir manzaralý 6 Adet bað parseli toplu olarak satýlýktýr. Müracat Tel: Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ön muhasebe konusunda deneyimi olan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn aþaðýda belirtmiþ olduðumuz telefon numarasýndan akþam 16:30 dan sonra ulaþarak þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Müracat Tel: (Ç.HAK:923) Devren Satýlýk Bay-Bayan Giyim Maðazasý Yeniyol Mah. Sel Sokakta bulunan maðaza devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:986) Bayan Eleman Alýnacak Muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere konusunda tecrübeli Logo programý kullanabilen Bayan Eleman Alýnacak. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir Benli Yem Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1126) Eleman Aranýyor Firmamýzýn beton ekibinde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli eleman alýnacaktýr. Kakaçlar Petrol Yeni Sanayi Cad. No: 6 (Terminal Yaný) Tel: Mür. Tel: Adres: K.S.S. 35. Sokak No: 3 KÝRALIK DÜKKAN Bahabey Cad. Karakol Yaný Tel: SATILIK BÜRO Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 4. Kat No: 46 da 200 m2 alanlý büro satýlýktýr. Mür. Tel:

20 CUMARTESÝ 16 NÝSAN 2011 Çorum un Aslanlarý finalde Mehmet Akif Ersoy erkek voleybol takýmý Kütahya da yapýlan yarý final grup çaprazýnda Kayseri Develi Ýlköðretim i dün zorlanmadan 3-0 lýk galibiyetle yenerek Türkiye nin en iyi sekiz okulunun mücadele edeceði final grubu biletini aldý. Son yýllarda Final Grubu müsabakalarýna yükselme sevinci yaþayamayan Çorum a bu Mehmet Akif Ersoy Yýldýz erkek voleybol takýmý Çorum un gururu oldu. Son yýllarda hiç bir branþta yükselemediðimiz final grubu sevincini dün Mehmet Akif Ersoy ile yaþadýk. Yarý Final Grubu yarý final maçýnda mutluluðu yaþatan Mehmet Akif Ersoy takýmý sporcu, antrenör ve idarecilerini gururla alkýþlýyor. Kayseri Develi Ýlköðretim i 3-0 yenen temsilcimiz Türkiye nin en iyi sekiz takýmýnýnýn mücadele edeceði final grubunda mücadele edecek. Dün grubunda ikinci olarak yarý finale yükselen Kayseri Develi Ýlköðretim ile karþýlaþan Çorum Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim rakibi önünde ilk seti zorlanmadan lik skorla kazanarak maça moralli baþladý. Ýkinci sette Kayseri þampiyonu maça ortak olmak için çok iyi mücadele etti ancak hücumdaki etkili oyunu sonunda bu setide le kazanan Mehmet Akif Ersoy 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ise rakibi önünde Mehmet Akif Ersoy takýmý dün oynadýðý yarý final maçýnýn serenomisinde öðretmenleri Hasan Öztürk ile birlikte oyun disiplininden kopmadan mücadele eden temsilcimiz bu setide kazanarak maçtan 3-0 galibiyetle ayrýlýp Türkiye nin en iyi sekiz okulunun mücadele edeceði final grubuna yükseldi. Maçýn bitimi ile birlikte Mehmet Akif Ersoy sporcularý Beden Eðitimi Öðretmenleri ve yýllardýr kendilerine büyük fedakarlýkla çalýþtýran Hasan Öztürk e koþarak final grubuna yükselmenin sevincini yaþadýlar. Kafile baþkaný olarak Kütühya da bulunan okul müdürü Salim Söylemez de bir taraftandan çocuklarýn bu sevincini görüntülemeye çalýþýrken bir taraftanda onlarýn sevincine ortak olmaya Kafile bugün yola çýkýyor Çorumspor da yarýn Ýskenderunspor ile karþýlaþacak olan kafile bugün öðleden sonra yola çýkacak. Dün yapýlan çalýþma ile Ýskenderun hazýrlýklarýný tamamlayan Çorumspor da Teknik Direktör Gürses Kýlýç Ýskenderun maçý kadrosunu açýkladý. Kadroda cezalý Muhammet ve Ömür ile kadro dýþý býrakýlan Ceyhun yer almadý. Ýskenderun maçý çalýþtý. Mehmet Akif Ersoy voleybol takýmý il birinciliði, ardýndan Sivas ta yapýlan grup birinciliði ve son olarakta yarý final grubunda oynadýðý maçlarda rakiplerine set vermeden galip gelerek ne kadar kaliteli bir takým olduðunu açýkca ortaya koydu. Temsilcimiz bugün yarý final grup birinciliðinde yarý finalin diðer galibi Ýstanbul Altunizade Hafize Özal Ýlköðretim ile karþý karþýya gelecek. Ýki okulda Mayýs tarihleri arasýnda Karaman da yapýlacak olan Yýldýzlar Türkiye Voleybol Þampiyonasý nda mücadele edecekler. kadrosunda Ozan, Emrah, Hasan Ali, Orhan, Volkan, Oðuz, Mustafa, Abdullah, Sefa, Vedat, Erkan, Emrah Kaya, Þaban, Ali Köse, Veysi, Eren, Ferdi, Özkan. Çorumspor kafilesi bugün saat da karayoluyla Ankara ya gidecek buradan uçaðýyla Adana ya uçacak. Karayoluyla Ýskenderun a geçecek olan Çorumspor kafilesi maçtan sonrada ayný güzergahla Çorum a dönecek. Mehmet Akif Ersoy takýmý dünki yarý final maçýnda kazandýðý bir setin ardýndan Tamam yada devam maçý Çorumspor play-off yarýþýnda bende varým demek için en kritik maçýnda yarýn Ýskenderunspor deplasmanýnda üç puan arayacak. Grupta beþinci sýrada bulunan ve düþüþteki tek kaným konumundaki Ýskenderunspor ile son iki sezonda bugüne kadar oynanan üç maçtada rakibine yenilen Çorumspor dördüncü maçta kazanan taraf olmak istiyor. Maçýn diðer bir ilginç yaný ise Ýskenderunspor un iki galibiyeti sonrasýnda Çorumspor da iki Teknik Direktör deðiþikliði yaþandý. Yarýnki maçý Çorumspor un kazanmasý halinde bu kez Ýskenderun de ayný durum söz konusu. Kýrmýzý Siyahlý camia bu kez ibrenin tersine dönmesini istiyor. Oluþum Külcü ile görüþtü Yusuf Ahlatçý ve Ýbrahim Eceviþ in dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Çorumspor yönetimi konusunda görüþtükleri ve Külcü nün olumlu yaklaþtýðý öðrenildi. Ahlatçý ve Eceviþ in öncülüðündeki yönetimin mevcut kadronun borçlarýnýn ödenmesi þartý dýþýnda bir istekte bulunmadýðý belirtildi. Ceyhun Yelkenci Ceyhun kadro dýþý Çorumspor da dün yapýlan son antrenmanda yaptýðý hareket nedeniyle Ceyhun kadro dýþý býrakýldý. Teknik Direktör Gürses Kýlýç, önceki gün yapýlan çalýþma sýrasýnda yaptýklarýna raðmen sýkýntýlar nedeniyle müsabaha gösterdiði Ceyhun un dün yapýlan ter idmaný sýrasýnda hiç bir kimseyle görüþmeden soyunma odasýna gitmesinin bardaðý taþýrdýðýný söyledi. Ceyhun u kadro dýþý býrakan Teknik Direktör Gürses Kýlýç kadroyu daha sonra açýkladý. Dün yapýlan Çorumspor da bugün ilk toplantýsý yapýlacak olan Olaðanüstü Genel Kurul öncesinde yeni yönetim oluþturma çalýþmalarýnda dün yeni bir geliþme yaþandý. Geçtiðimiz hafta içinde Çorumspor un son borçlarýný öðrenen ve bu konudaki görüþmelerini sürdüren Yusuf Ahlatçý ve Ýbrahim Eceviþ dünde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþtüðü öðrenildi. Yapýlan görüþmede Muzaffer Külcü nün yönetime talip olan ekibe karþý bir düþüncesinin olmadýðýný söylediði ve kulübün biran önce yeni yönetime kavuþmasý için çalýþmalarýn biran önce sonuçlandýrýlmasýný istediði belirtildi. Ahlatçý ve Eceviþ in bu görüþmede de daha önce söyledikleri gibi mevcut kadronun yaklaþýk 900 bin TL tutan alacaklarýnýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün çalýþmasý ile kapatýlmasýný istediði öðrenildi. Görüþmelerin ardýndan yeni oluþumunda isim olarak þekillenmeye baþladýðý öðrenildi. Bu isimler arasýnda Osman Müftüoðlu, Özcan Ekmekçi, Selahattin Karakaþ, Halil Ýbrahim Kaya, Tuncay Yýlmaz gibi isimlerin kesin olduðu ve diðer isimler içinde görüþmelerin sürdüðü belirtildi. Dün yapýlan görüþmelerin ardýndan yeni oluþumda ismi geçenlerin yeniden bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptýðý ve son kararlarýný vererek çalýþmalarýna hýz vermesinin beklendiði öðrenildi. Umutsuz ilk toplantý bugün Çorumspor da Olaðanüstü Genel Kurul un ilk toplantýsý bugün yapýlacak. Ýbrahim Necmi Özkaya baþkanlýðýnda oluþan Çorumspor Yönetimi ekonomik sorunlar nedeniyle geçtiðimiz ay içinde istifa etmiþ ve Çorumspor Meclisi içinden de yeni bir yönetim çýkmadýðý için Olaðanüstü Genel Kurul kararý alýnmýþtý. Genel Kurul un ilk toplantýsý bugün saat da Belediye Turgut Özal Konferans Salonu nda yapýlacak. Toplantýda üye sayýsý olan 220 nin yarýsýnýn imza atmasý gerekiyor. Henüz yönetimi talipli kimsenin aday olmamasý ve çalýþmalarýn devam etmesi nedeniyle Genel Kurul un 23 Nisan cumartesi günü yapýlmasý bekyeniyor. çalýþma sýrasýnda tüm takým sahada antrenmany yaparken Ceyhun un kimseye bir þey söylemeden soyunma odasýna gitti. Daha sonrada Genel Kaptan Yetkin Özbey i arayarak yanlýþ anlaþýldýðýný söylediði öðrenildi. Kadro dýþý býrakýlan Ceyhun un lojmanda valizini toplayarak Çorum dan ayrýldýðý belirtildi. Sözleþmesi sona eren futbolcunun Federasyon a baþvurduðu için böyle bir hareket yaptýðý edinilen bilgiler arasýnda. Çorumspor playoff yolunda tamam yada devam yolunda en önemli maçta yarýn Ýskenderunspor deplasmanýnda galibiyet arayacak. Grupta beþinci sýrada bulunan ve ligde son dönemde yaþadýðý düþüþ nedeniyle bu hedefi kovalayan takýmlarýn yakalamak istediði tek takým konumundaki Ýskenderunspor karþýsýnda Çorumspor un kazanmaktan baþka bir düþüncesi yok. Ligde son altý haftadýr yenilmeyen, maçlarda ortaya koyduðu performans ile tüm Çorumspor camiasýnýn büyük takdirini kazanan teknik heyet ve futbolcular bu mücadeleyi yarýn oynayacaklarý Ýskenderun maçýnda da sürdürmek istiyor. Üç ayý aþkýn bir süredir ekonomik olarak hiç bir destek görmeyen buna raðmen ligde oynadýðý maçlardaki ortaya koyduklarý performansla beðeni toplayan Çorumspor da tüm hedef Ýskenderunspor maçýnýda kazanarak ilk beþ umutlarýný kalan üç haftaya taþýmak istiyor. Çorumspor da Beypazarý Þekerspor maçýnda sarý kart görerek cezalý duruma düþen kaptan Ömer ve Muhammet Ýskenderunspor maçýnda forma giyemeyecekler. Ev sahibi takýmda ise ceza sýnýrýndaki dört futbolcu Bandýrmaspor maçýnda bu cezalarýný tamamlayarak Çorumspor maçýna tam kadro olarak çýkacaklar. Son iki sezonda iki takým arasýnda oynanan üç maçýda Ýskenderunspor kazandý. Yükselme Grubunda ilk maçta deplasmanda rakibine 3-0 yenilen Çorumspor da Bora Budak ikinci kez Çorumspor maçýnda Sizler bunu da baþarýrsýnýz : Çorumspor da ligin ikinci yarýda yaþanýlan her türlü olumsuz þartlara raðmen futbolcular ortaya koyduklarý performansla büyük takdir topluyor. Sakatlýklar kadro darlýðý ve hepsinden önemlisi üç ayý aþkýn bir süredir para alamadýklarý halde sahaya çýkarak ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyan ve son altý haftada maðlup olmayarak ilk beþ umutlarýný son dört maça taþýyan futbolcular. Bu futbolcular inançlarýný Ýskenderun maçýnda da sahaya yansýtarak kazanmak adýna gerekeni yapacaklarýndan tüm Çorumspor camiasý emin. Bu inanç sahadaki futbolcularada olumlu yansýyacaðý kesin. Çorumspor un yarýn Ýskenderun Demir Çelikspor ile deplasmanda oynayacaðý zorlu maçý Ankara bölgesi klasman hakemlerinden Bora Budak yönetecek. Ankara bölgesi hakemlerinden Bora Budak bugüne kadar kýrmýzý siyahlý takýmýn bir maçýnda görev yapmýþ. Ýki sezon önce yükselme grubu ilk maçýnda 18 Ocak 2009 da Bucaspor deplasmanýnda oynanan ve 1-0 Çorumspor un kaybettiði maçta düdük çalan Bora Budak yarýn ikinci kez kýrmýzý siyahlý takýmýn maçýnda görev yapacak. Budak ýn yardýmcýlýklarýný ise Konya dan Tamer Tekbaþ ve Ankara dan Fevzi Demirhan yapacaklar. Maçýn dördüncü hakemide Konya dan Hulusi Akýrþan. Maçýn hakem gözlemcisi Balýkesir den Mustafa Iþýktaþ, temsilciliklerini ise Mersin den Yener Gürsel ve Þanlý Urfa dan Ziya Dilmen yapacaklar. Bora Budak bu maçýn ardýndan Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ile yollar ayrýlmýþtý. Bu maçýn rövanþýnda da rakibine sahasýnda 2-1 yenilen kýrmýzý siyahlý takým bu sezonun ilk yarýsýnda da Ýskenderunspor a sahasýnda 2-0 yenilmiþti. Ýlginçtir bu maçýn ardýndan da Teknik Direktör Ali Güneþ istifa etmiþ ve yerine Gürses Kýlýç gelmiþti. Ýki takým arasýndaki dördüncü maç ve ikisinde Çorumspor da Teknik Heyet deðiþikliði yaþandý. Bu kez deðiþiklik sýrasý Ýskenderunspor da olmasý tüm Çorumspor camiasýnýn ortak dileði tabiki. Çorumspor Muhtemel Onbiri Ozan Hasan Ali Oðuz Mustafa Sefa Emrah Volkan Erkan Vedat Eren Özkan 2. Lig Beyaz Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn: Ýskenderun-Çorumspor: Bora Budak (Ankara). Beypazarý Þeker-Gebze:Levent Aktan (Muþ) Akçaabat Sebat - Sarýyer: Polat Mersin ( Aydýn) Alanyaspor-Hacettepe:Koray Gencerler (Manisa) Mardinspor-Bugsaþ:Volkan Bayarslan (Ýstanbul) Y. Malatya - Bandýrma:M. Ýlker Coþkun (Ankara) Turgutluspor -Çankýrý Belediye:Ali Zaðlý (Muðla) Bozüyükspor - Adýyaman:Taner Gizlenci (Denizli) Göztepe - Körfezspor:Serkan Çýnar (Ýstanbul)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı