POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Metin SOYCAN, Arzu SOYCAN Yõldõz Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalõ, Barbaros Bulvarõ Beşiktaş-Yõldõz/İSTANBUL Özet: Başlangõçta askeri amaçlõ navigasyon için A.B.D tarafõndan geliştirilen GPS özellikle son 15 yõldaki teknolojik gelişmeler ve sistemin sivil kullanõma açõk hale gelmesi ile nokta konumlarõnõn daha hõzlõ ve duyarlõ olarak belirlenebilmesi mümkün olmuştur.pratikte, mühendislik ve jeodezik amaçlar için kullanõlan rölatif GPS prensibi olup, statik, hõzlõ statik, kinematik yöntemler ile nokta konumlarõ belirlenmektedir.büyük ölçekli harita yapõmõna altlõk oluşturacak olan poligon noktalarõnõn konumlarõnõn da bu yöntemlerle etkin bir şekilde belirlenebilmesi mümkündür. Bu çalõşmada poligon nokta konumlarõnõn GPS tekniği ile belirlenebilirliği araştõrõlmõştõr. 1. GİRİŞ Detay noktalarõnõn ölçülebilmesi için, sabit nirengi noktalarõna dayalõ olarak oluşturulan poligon noktalarõnõn koordinatlarõn hesabõ bilindiği gibi, klasik olarak kõrõlma açõlarõ ve poligon kenar uzunluklarõ ölçülmesi ile mümkündür.günümüz modern ölçme tekniklerinden birisi olan GPS uydu tekniği, özellikle son 15 yõllõk gelişimi ve sivil kullanõma açõlmasõ ile, jeodezik ve mühendislik amaçlõ ölçmeler için yeterli duyarlõğa erişmiş ve bir çok haritacõlõk amaçlõ ölçmeler için kullanõlabilir bir hal almõştõr. Özellikle, çok zaman gerektiren ve ekonomik bakõmdan külfetli olan klasik ve elektronik yersel ölçmeler ile karşõlaştõrõldõğõnda çok sayõda üstünlük sağlamaktadõr. Bu çalõşmanõn amacõ GPS ölçme yöntemlerin poligon noktalarõnõn ölçülmesinde kullanõlabilirliğinin doğruluk bakõmõndan irdelenmesi, poligon noktalarõnõn GPS yöntemleri ile ölçülmesine dair kriterlerin belirlenmesidir. Uygulamalarda klasik yersel ölçme yöntemleri ile, poligon noktalarõnõn konumlarõna bir kaç cm duyarlõğõnda erişmek mümkündür. GPS ölçme yöntemleri ile bu duyarlõğa erişebilmek için gerekli koşullarõn ve uygun ölçme konfigürasyonunun standartlaştõrõlmasõ gerekmektedir. Bu amaçla, yaklaşõk 2km uzunluğunda 9 noktadan oluşan bir dayalõ güzergah seçilmiş ve nokta koordinatlarõ hem yersel açõ,uzunluk,yükseklik farkõ ölçmeleriyle hem de statik, hõzlõ statik, tekrarlõ, dur-git ve kinematik GPS gözlemleri ile belirlenerek doğruluk bakõmõndan karşõlaştõrmalarõ yapõlmõş, elde edilen sonuçlar irdelenerek, her GPS yöntemi için geçerli ölçme konfigürasyonlarõ ve standartlarõ belirlenmiştir. 2. GPS İLE RÖLATİF KONUM BELİRLEME Rölatif konumlamada iki veya daha fazla alõcõ tarafõndan eşzamanlõ olarak toplanan pseudorange ve taşõyõcõ faz ölçüleri kullanõlõr. Aynõ uydu grubundan yapõlan eşzamanlõ gözlemler, tekli, ikili ve üçlü fark veya başka bir yaklaşõmla değerlendirilerek çözüme ulaşõlõr.rölatif konumlamanõn amacõ, bilinmeyen nokta koordinatlarõnõn bilinen noktalara dayalõ olarak yapõlmasõdõr. Bilinen nokta veya noktalar ile bilinmeyen noktalarda yapõlan eşzamanlõ gözlemlerin değerlendirilmesi suretiyle, eşzamanlõ gözlem 505

2 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme yapõlan noktalar arasõndaki baz vektörlerinin belirlenmesi mümkündür [Aydõn ve Soycan, 2000]. U 3 U 2 U 4 U 5 U 1 A b r B Şekil 1: Rölatif konumlama Şekil 1 de; A noktasõ bilinen nokta olarak kabul edilirse, B noktasõnõn konumu için; X B YB ZB X A X AB YA + YAB Z A Z AB = (1) eşitliği yazõlabilir.burada, X, Y, Z baz vektörünün bileşenleri olup aşağõdaki gibi tanõmlanabilir[hoffman-wellenhof vd.]. X r AB r r bab = qb q A = YAB Z AB = X B YB Z B X A YA Z A (2) Buradaki temel düşünce A ve B noktalarõnda taşõyõcõ faz, pseudo-range ve doppler değişimlerinin eş zamanlõ olarak toplanmasõ, ortak uydular arasõndaki fark alma modellerinin kullanõlmasõ ve baz uzunluğuna bağlõ olarak atmosfer koşullarõnõn birbirine yakõn kabul edilebilmesidir. Yani A ve B noktalarõnõn mutlak konumlarõnõn aynõ miktarda hatalõ olduğu varsayõlõr, bu durumda iki nokta arasõndaki uzaklõk çok az miktarda hatalõ olacaktõr. Baz uzunluğuna ve istenilen doğruluğa bağlõ olarak ölçme süresi, değerlendirme tekniği ve modelleme yöntemleri değişmektedir. Pratikte en çok kullanõlan değerlendirme stratejisi ikili fark çözümüdür [Soycan, 1999]. 3. GPS ÖLÇME YÖNTEMLERİ 3.1 Statik GPS Ölçme Yöntemi Statik GPS ölçme yöntemi, yüksek duyarlõk gerektiren çalõşmalarda, ölçülecek baz vektörlerinin uzun olmasõ durumunda, sistematik etkilerin(troposfer,iyonosfer) dikkate alõnmasõ gerektiğinde ve mevcut uydu geometrisinin başka bir ölçme yöntemine olanak 506

3 Soycan, Soycan tanõmadõğõ durumlarda, minimum iki veya daha fazla alõcõ ile eşzamanlõ olarak aynõ uydulardan alõnan verilerin rölatif yaklaşõmla değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Rölatif değerlendirme ile uydu ve alõcõ saat hatalarõnõ giderebilmek ve atmosferik hatalarõ minimuma indirgemek mümkün olmaktadõr. Bu ölçü yönteminde, baz vektörü uzunluğuna bağlõ olarak, 30-60dk ölçü süresi ile milimetre düzeyinde duyarlõk elde etmek mümkündür. Genel olarak yöntemin doğruluğu 5mm+1ppm civarõndadõr [Kahveci ve Yõldõz, 2001]. Koordinatlarõ bilinen sabit noktalar Ölçülecek yeni noktalar Koordinatlarõ bilinen sabit nokta Ölçülecek yeni noktalar Şekil 2: Statik ve hõzlõ statik GPS ölçme yöntemleri 3.2 Hõzlõ Statik GPS Ölçme Yöntemi Statik GPS ölçme yöntemine alternatif olarak, daha kõsa sürede yeterli duyarlõğõ sağlayabilecek bir yöntemdir. Hõzlõ statik GPS ölçme yönteminde, alõcõlardan birisi koordinatlarõ bilinen sabit bir referans noktasõ üzerinde sürekli veri toplamaktadõr. Diğer alõcõ veya alõcõlar ile ölçü yapõlacak diğer noktalar üzerinde 5-30 dakikalõk veriler toplanarak, her noktadaki veri referans noktasõnda toplanan veri ile rölatif yaklaşõma göre değerlendirilerek çözüm yapõlmaktadõr. Hõzlõ statik GPS ölçme yöntemi, uydu sayõsõna ve geometrisine ve ölçü süresine bağlõ olarak 20km nin altõndaki baz vektörleri için, 5-10mm+1ppm civarõnda doğruluk sağlamaktadõr[kahveci ve Yõldõz, 2001]. 3.3 Tekrarlõ GPS Ölçme Yöntemi Değişen uydu geometrisinden yararlanarak, ölçülecek noktalarõn 1-4 saatlik zaman aralõğõnda, birkaç dakikalõk süre ile en az iki kez ölçülmesi ile gerçekleştirilen bir GPS ölçme yöntemidir[eren ve Uzel,1995]. Gerek statik yönteme gerekse kinematik yönteme benzerlik gösteren bu yöntem, özellikle uydu geometrisinin zayõf olduğu durumlarda veya tek frekanslõ alõcõlarõn kullanõldõğõ durumlarda uygun sonuçlar vermektedir. Yöntem merkezsel baz veya travers yöntemi olarak ikiye ayrõlabilir. Merkezsel baz yönteminde alõcõlardan birisi sabit kalmakta diğer alõcõlar ölçülecek noktalarda gezdirilerek, hõzlõ statik yönteme benzer şekilde referans istasyonu ile ölçülen noktalar arasõ baz vektörleri elde edilerek çözüm sağlanõr. Travers yönteminde ise, sabit alõcõ olmayõp her iki alõcõda hareketlidir. Bu yöntemde ölçüler atlamalõ olarak yapõlmaktadõr. Bu şekilde birbirine komşu ardõşõk baz vektörleri bir dizi boyunca ölçülmektedir. Her iki yöntemde ölçü tekrarõ sõrasõnda aynõ alõcõnõn aynõ noktada bulunmasõ sağlanarak alõcõlarõn homojen olmamasõndan kaynaklanan birtakõm hatalar indirgenebilir. Yöntemin doğruluğu 5-10mm+1ppm civarõndadõr[kahveci ve Yõldõz, 2001]. 507

4 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme Şekil 2: Tekrarlõ (Travers ve Merkezsel Baz)GPS ölçme yöntemleri 3.4 Dur-Git GPS Ölçme Yöntemi Bu yöntemde de bir alõcõ sabit bir referans istasyonunda bulunmakta ve diğer alõcõ veya alõcõlar ise ölçülecek noktalarõ gezmektedir. Dur-Git ölçüsüne başlarken, ilk noktada birkaç dakikalõk statik ölçü yapõlarak, faz belirsizliği çözülmekte ve alõcõ kapatõlmadan aynõ uydularõ izlerken diğer noktalar birkaç epokluk veri ile ölçülmektedir. Uydu sayõsõnõn 4 ün altõna düşmesi durumunda faz belirsizliğinin yeniden çözülmesi gerekmektedir. Bunun için, ölçülere başlangõçtan itibaren yeniden başlanõr veya bir sonraki noktada daha uzun süre beklenerek faz belirsizliği yeniden belirlenir. Yöntem özellikle birbirine çok yakõn noktalarõn ölçülmesinde uygun sonuçlar vermektedir. Doğruluğu ise 1-2cm+1ppm civarõndadõr [Kahveci ve Yõldõz, 2001]. Şekil 2: Dur-git ve kinematik GPS ölçme yöntemleri 3.5 Kinematik GPS Ölçme Yöntemi Dur-Git GPS ölçme yöntemine benzer olmakla beraber, burada tek tek noktalarõn ölçülmesi yerine gezici alõcõnõn izlediği güzergah belirlenmektedir. Bu yöntemde de ölçü başlangõcõnda faz belirsizliği çözülerek ölçüye başlanõr. Bu ölçme yöntemi oldukça hõzlõ ve ekonomik bir ölçme yöntemi olup özellikle hareket halindeki araçlarõn takibinde ve hidrografik ölçmelerde kullanõlmaktadõr. 1-2cm+1ppm civarõnda doğruluğa sahiptir[kahveci ve Yõldõz, 2001]. 4. POLİGON NOKTALARININ ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN GPS ÖLÇME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 4.1 Test Bölgesi ve Kullanõlan Donanõm ve Yazõlõm Hakkõnda Bilgi Yukarõda teorik esaslarõ sunulan GPS ölçme yöntemlerinin poligon noktalarõnõn ölçülmesinde kullanõlabilirliğinin araştõrõlmasõ amacõyla İstanbul ili Beykoz ilçesinde 508

5 Soycan, Soycan bir dayalõ poligon güzergahõ oluşturulmuştur. Güzergah yaklaşõk 2km civarõnda ve 9 noktadan oluşmaktadõr. Test bölgesinde Ashtech Z-Surveyor isimli 3 adet GPS alõcõsõ, Geodimeter 520 totalstation aleti kullanõlmõştõr. GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde de yine Ashtech firmasõna ait Winprism ve PNAV adlõ yazõlõmlar kullanõlmõştõr. 4.2 Test Bölgesinde Yapõlan Ölçme ve Değerlendirmeler Statik GPS ölçüleri, ITRF-94 ve ED-50 koordinatlarõ bilinen iki IGNA(İstanbul GPS Nirengi Ağõ) noktasõna dayalõ olarak, 9 poligon noktasõnda 30 dakikalõk, 18 bağõmsõz baz vektörü ölçüsü yapõlarak gerçekleştirilmiştir. Statik GPS ölçmelerinin değerlendirilmesi Winprism yazõlõmõ ile yapõlmõştõr ve nolu İGNA noktalarõnõn ED-50 koordinatlarõ sabit alõnarak 3 boyutlu zorlamalõ dengeleme yapõlarak 9 poligon noktasõnõn duyarlõ bir şekilde ED-50 koordinatlarõ belirlenmiştir. Değerlendirme sonucu elde edilen istatistiksel bilgiler tablo 1 de verilmiştir. Hõzlõ statik, travers, dur-git ve kinematik GPS ölçmelerinde 1,2,8 ve 9 nolu noktalarõn statik ölçme ve dengeleme sonucu bulunan ED-50 koordinatlarõ sabit alõnarak diğer noktalarõn koordinatlarõ hesaplanmõştõr. Söz konusu ölçme yöntemlerinin, baz vektörü ölçme doğruluklarõnõn belirlenebilmesi için, baz vektörü uzunluğu ve standart sapmalarõnõn oluşturduğu veri kümesine doğrusal regresyon uygulanmõş ve baz vektörü standart sapmasõ uzunluğa bağõmlõ ve uzunluktan bağõmsõz iki parametre ile belirlenmiştir. Ayrõca; 3,4,5,6 ve 7 nolu noktalar için, statik ölçü sonucu bulunan nokta koordinatlarõ gerçek değerlere en yakõn değerler olarak ele alõnmõş ve diğer tüm yöntemlerin statik ölçmeler sonucu bulunan koordinat değerlerine hangi derecede yaklaşabildiği araştõrõlmõştõr. Tablo 1: Statik GPS ölçü planõ ve konfigürasyonu STATİK ÖLÇÜ PLANI AÇIKLAMALAR Maksimum Baz Uzunluğu: m GPS ÖLÇME KONFİGRASYONU --3 ADET ALICI --2 ALICI İGNA NOKTALARINDA SABİT --30 DAKİKALIK STATİK OTURUMLAR Minimum Baz Uzunluğu: m. Koordinatlarõ Bilinen Nokta Sayõsõ 2(34694,34699) Yeni Nokta Sayõsõ: 9(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

6 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme Tablo 2: Statik GPS ölçülerinin değerlendirme sonuçlarõ ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI DEĞERLENDİRME SONUNDA ELDE EDİLEN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER Enlem Hatasõ: Boylam Hatasõ: E. Yükseklik Hatasõ: 0,011 0,010 0,009 0,008 y = 0, x + 0, R 2 = 0, , Max.=0.010m Min.=0.001m RMS=0.006m Max.=0.009m Min.=0.002m RMS=0.005m Standartlaştõrõlmõş Düzeltmelerin Dağõlõmõ Max.=0.012m Min.=0.004m RMS=0.009m X Y I I I I I I X DÜZ. Y DÜZ. Z DÜZ. Max.=0.030m Min.=0.006m RMS=0.020m Max.=0.033m Min.=0.001m RMS=0.019m Max.=0.020m Min.=0.002m RMS=0.013m Tablo 3: Hõzlõ statik GPS ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi HIZLI STATİK ÖLÇÜ PLANI GPS ÖLÇME KONFİGRASYONU ISTA sabit GPS istasyonu referans olarak kullanõlarak,kaydedilen GPS verisi Web aracõlõğõ ile elde edildi Ölçülecek yeni noktalarda 10 dakikalõk süre ile GPS ölçüleri yapõlarak, baz vektörleri çözüldü. Statik GPS ölçmeleri sonucunda bulunan 1,2,8 ve 9 nolu noktalarõn ED50 koordinatlarõ sabit alõnarak, tüm noktalarõn koordinatlarõ ED50 datumunda hesaplandõ. ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI ISTA ,022 0,021 0,020 0,019 y = 0, x + 0, R 2 = 0, ,

7 Soycan, Soycan Tablo 4: Tekrarlõ(Travers) GPS ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi TRAVERS ÖLÇÜ PLANI GPS ÖLÇME KONFİGÜRASYONU adet jeodezik anten kullanõlarak, 1. noktadan başlayarak ardõşõk komşu baz vektörleri 10 dakikalõk iki grup ölçü halinde ölçüldü. Alõcõlarõn tamamõ gezici konumdaydõ sabit alõcõ yoktu. 1,2,8 ve 9 nolu noktanõn statik ölçü ile bulunan koordinatlarõ sabit alõnmak suretiyle yeni noktalarõn ED50 datumundaki konumlarõ belirlendi. ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI ,035 0,025 y = 0, x + 0, R 2 = 0, ,015 0, Tablo 5: Dur-Git GPS ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi DUR-GİT ÖLÇÜ PLANI GPS ÖLÇME KONFİGÜRASYONU nolu nokta sabit referans noktasõ olarak seçildi. 2 nolu noktada birkaç dakikalõk statik ölçü ile faz bilinmeyeni çözüldü. Gezici alõcõ hiç kapatõlamadan, tüm noktalarda kayõt aralõğõ 5sn. seçilerek 10 epok(50sn.) ölçü yapõldõ. 1,2,3 ve 4 nolu noktalarõn statik ölçmeler sonucu bulunan ED50 koordinatlarõ sabit alõnarak diğer tüm noktalarõn konumlarõ ED50 datumunda hesaplandõ. ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI ,030 0,020 y = 0, x + 0, R 2 = 0, ,010 0,

8 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme Tablo 6: Kinematik GPS ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi KİNEMATİK ÖLÇÜ PLANI GPS ÖLÇME KONFİGRASYONU ISTA sabit GPS istasyonu referans olarak kullanõlarak,kaydedilen GPS verisi Web aracõlõğõ ile elde edildi. Ölçülecek yeni noktalarda 1 dakikalõk süre ile kinematik ölçü modunda GPS ölçüleri yapõlarak, baz vektörleri çözüldü. Statik GPS ölçmeleri sonucunda bulunan 1,2,8 ve 9 nolu noktalarõn ED50 koordinatlarõ sabit alõnarak, tüm noktalarõn koordinatlarõ ED50 datumunda hesaplandõ. ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI ,036 ISTA y = 0, x + 0, R 2 = 0, , ,032 0, Tablo 7: Klasik ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi KLASİK ÖLÇÜ PLANI N.NO β α S X Y X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9263 TOPLAM 141, , (77,9317) fβ =54 cc 141, ,3334 Fβ =4 c fq= 0.090m fl= 0.026m FX= FY= 0.094m 0.064m ÖLÇME KONFİGÜRASYONU Açõ ve uzunluk ölçüleri Geodimeter 520 modeli totalstation aleti ile ölçüldü. Uzunluklar Dbar hassas ölçü modunda karşõlõklõ olarak ölçülüp gerekli düzeltmeler yapõldõ. Açõlar iki yarõm silsile olarak ölçüldü. 512

9 Soycan, Soycan Tablo 8: Her bir ölçme yöntemi ile elde edilen ED50 sistemindeki düzlem koordinatlar STATİK HIZLI STATİK TRAVERS N.NO Y X Y X Y X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3480 DUR-GİT KİNEMATİK KLASİK N.NO Y X Y X Y X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3374 Tablo 9: Her bir ölçme yöntemi ile elde edilen koordinatlarõn statik GPS ölçmeleri ile bulunan duyarlõ koordinatlarla karşõlaştõrõlmasõ Y Farkları(m) 0,040 0,020 0,000-0,020-0,040-0,060 Noktalar Hızlı Statik -0,019-0,0143-0,0105-0,0282 0,0119 Travers 0,0273-0,0080-0,0185-0,0081 0,0013 Dur-Git -0,0511-0,0384-0,0365-0,0547-0,0155 Kinematik -0,0354-0,055-0,03-0,0448 0,0086 Klasik -0,0056-0,0199-0,0353-0,0236 0,006 İstatistiksel Bilgiler Hõzlõ Statik Travers Dur-Git Kinematik Klasik Maximum fark (m) 0,012 0,027-0,015 0,009 0,006 Minumum Fark (m) -0,028-0,019-0,055-0,055-0,035 Ortalama Fark (m) -0,012-0,001-0,039-0,031-0,016 Farklarõn RMS si 0,018 0,016 0,042 0,038 0,021 0,040 X Farkları(m) 0,020 0,000-0,020-0,040 Noktalar Hızlı Statik -0,004-0,011-0,016 0,008 0,001 Travers -0,017-0,010-0,008 0,008 0,008 Dur-Git 0,001-0,020-0,033-0,014-0,031 Kinematik 0,004-0,003-0,032-0,006-0,013 Klasik -0,018-0,020-0,004-0,020 0,019 İstatistiksel Hõzlõ Statik Travers Dur-Git Kinematik Klasik Bilgiler Maximum fark (m) 0,008 0,008 0,001 0,004 0,019 Minumum Fark (m) -0,016-0,017-0,033-0,032-0,020 Ortalama Fark (m) -0,004-0,004-0,019-0,010-0,008 Farklarõn RMS si 0,010 0,011 0,023 0,016 0,

10 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme 5. SONUÇLAR Statik GPS ölçmeleri ile duyarlõ ED50 koordinatlarõ, ve nolu IGNA noktalarõna dayalõ olarak hesaplanan 9 poligon noktasõnõn, güzergah başlangõcõnda ve sonunda ikişer olmak üzere 4 ü sabit olarak alõnarak dayalõ güzergah oluşturulmuştur. Hõzlõ statik, travers, dur-git, kinematik ve klasik ölçülerin değerlendirilmesinde bu 4 noktanõn koordinatlarõ değişmez kabul edilerek, diğer 5 ara noktanõn koordinatlarõ her yönteme göre ayrõ ayrõ hesaplanmõştõr. Baz vektörü standart sapmalarõnõn statik yöntemde 6.5mm+1.5ppm, hõzlõ statik yöntemde 11mm+1ppm, tekrarlõ ölçmelerde 13mm+1.6ppm, dur-git ölçmelerinde 3.7mm+2ppm, kinematik yöntemde 9mm+2ppm olduğu görülmüştür. Statik ölçmeler sonucu bulunan koordinatlarõn en duyarlõ olduğu kabul edilerek, her bir yöntemle bulunan 5 ara nokta koordinatõ statik ölçme sonuçlarõ ile karşõlaştõrõlmõştõr. Karşõlaştõrmalarda, x ve y koordinatlarõ arasõndaki farklar incelenerek maksimum, minumum, ortalama farklar hesaplanmõş ve farklarõn RMS değerleri elde edilmiştir. Elde edilen RMS değerleri incelendiğinde, hõzlõ statik yöntemle bulunan koordinatlarõn, statik yöntemle bulunan koordinatlarla x yönünde 10mm, y yönünde 18mm RMS, travers yöntemle bulunan koordinatlarõn statik ölçme ile bulunan koordinatlarla x yönünde 11mm, y yönünde 16mm RMS, dur-git yöntemiyle bulunan koordinatlarõn statik ölçme ile bulunan koordinatlarla x yönünde 23mm, y yönünde 42mm RMS, kinematik yöntemle bulunan koordinatlarõn statik ölçme ile bulunan koordinatlarla x yönünde 16mm, y yönünde 38mm RMS, klasik yöntemle bulunan koordinatlarõn statik ölçme ile bulunan koordinatlarla x yönünde 17mm, y yönünde 21mm RMS, ile uyuşumlu olduğu görülmektedir(tablo 9). Yapõlan bu çalõşma sonucunda, söz konusu yöntemlerin tamamõ poligon noktalarõnõn ölçülmesinde uygun sonuçlar vermektedirler. Ölçü süresi dikkate alõndõğõnda, dur-git ve kinematik ölçme yöntemlerin en ekonomik seçenek olduğu söylenebilir. Bu yöntemler ekonomik olmalarõna karşõn, izlenen uydu sayõsõnõn az ve geometrinin zayõf olduğu durumlarda sakõncalõ olabilirler. Statik yöntem poligon noktalarõnõn ölçülmesi için ekonomik olmayan ve gereksiz bir seçenektir. Travers yöntemi ile ölçmelerin yapõlmasõ diğer yöntemlere göre daha zahmetli ve karmaşõktõr. Bunun yerine hõzlõ statik veya merkezsel baz yöntemi ile tekrarlõ ölçmelerin yapõlmasõ tavsiye edilebilir. 6. KAYNAKLAR Aydõn, Ö., Soycan M., GPS Tekniği Ders Notlarõ, (Basõlmadõ) Eren, K., Uzel, T., GPS Ölçmeleri, İstanbul, 1995 Hoffman-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. and Collins, J., GPS Theory and Practice, New York, 1997 Kahveci, M., Yõldõz, F., GPS(Global Konum Belirleme Sistemi), Teori ve Uygulama, Ankara, 2001 Soycan, M., GPS Tekniği ve Matematiksel Modellerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur.

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları Gürültü hatası, PRN kod gürültüsü

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

YAŞAYAN : Son olarak benim sormadığım fakat sizin söylemek istediğiniz bir sözünüz veya mesajınız var mı?

YAŞAYAN : Son olarak benim sormadığım fakat sizin söylemek istediğiniz bir sözünüz veya mesajınız var mı? bir oda olduğumuz bilinsin, yaptığımız iş de zeminde görünsün istedik. Biz böyle bir imaj oluşturmaya çalıştık. Sanırım bunda da başarılı olduk. Bugün artık mesleğimizin böyle bir imaja ve tanıtıma ihtiyacı

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu. CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Hamdi GENÇ Marmara Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF)

PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF) PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF) AÇIKLAMA: Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayõlõ Tebliğler

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı