POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Metin SOYCAN, Arzu SOYCAN Yõldõz Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalõ, Barbaros Bulvarõ Beşiktaş-Yõldõz/İSTANBUL Özet: Başlangõçta askeri amaçlõ navigasyon için A.B.D tarafõndan geliştirilen GPS özellikle son 15 yõldaki teknolojik gelişmeler ve sistemin sivil kullanõma açõk hale gelmesi ile nokta konumlarõnõn daha hõzlõ ve duyarlõ olarak belirlenebilmesi mümkün olmuştur.pratikte, mühendislik ve jeodezik amaçlar için kullanõlan rölatif GPS prensibi olup, statik, hõzlõ statik, kinematik yöntemler ile nokta konumlarõ belirlenmektedir.büyük ölçekli harita yapõmõna altlõk oluşturacak olan poligon noktalarõnõn konumlarõnõn da bu yöntemlerle etkin bir şekilde belirlenebilmesi mümkündür. Bu çalõşmada poligon nokta konumlarõnõn GPS tekniği ile belirlenebilirliği araştõrõlmõştõr. 1. GİRİŞ Detay noktalarõnõn ölçülebilmesi için, sabit nirengi noktalarõna dayalõ olarak oluşturulan poligon noktalarõnõn koordinatlarõn hesabõ bilindiği gibi, klasik olarak kõrõlma açõlarõ ve poligon kenar uzunluklarõ ölçülmesi ile mümkündür.günümüz modern ölçme tekniklerinden birisi olan GPS uydu tekniği, özellikle son 15 yõllõk gelişimi ve sivil kullanõma açõlmasõ ile, jeodezik ve mühendislik amaçlõ ölçmeler için yeterli duyarlõğa erişmiş ve bir çok haritacõlõk amaçlõ ölçmeler için kullanõlabilir bir hal almõştõr. Özellikle, çok zaman gerektiren ve ekonomik bakõmdan külfetli olan klasik ve elektronik yersel ölçmeler ile karşõlaştõrõldõğõnda çok sayõda üstünlük sağlamaktadõr. Bu çalõşmanõn amacõ GPS ölçme yöntemlerin poligon noktalarõnõn ölçülmesinde kullanõlabilirliğinin doğruluk bakõmõndan irdelenmesi, poligon noktalarõnõn GPS yöntemleri ile ölçülmesine dair kriterlerin belirlenmesidir. Uygulamalarda klasik yersel ölçme yöntemleri ile, poligon noktalarõnõn konumlarõna bir kaç cm duyarlõğõnda erişmek mümkündür. GPS ölçme yöntemleri ile bu duyarlõğa erişebilmek için gerekli koşullarõn ve uygun ölçme konfigürasyonunun standartlaştõrõlmasõ gerekmektedir. Bu amaçla, yaklaşõk 2km uzunluğunda 9 noktadan oluşan bir dayalõ güzergah seçilmiş ve nokta koordinatlarõ hem yersel açõ,uzunluk,yükseklik farkõ ölçmeleriyle hem de statik, hõzlõ statik, tekrarlõ, dur-git ve kinematik GPS gözlemleri ile belirlenerek doğruluk bakõmõndan karşõlaştõrmalarõ yapõlmõş, elde edilen sonuçlar irdelenerek, her GPS yöntemi için geçerli ölçme konfigürasyonlarõ ve standartlarõ belirlenmiştir. 2. GPS İLE RÖLATİF KONUM BELİRLEME Rölatif konumlamada iki veya daha fazla alõcõ tarafõndan eşzamanlõ olarak toplanan pseudorange ve taşõyõcõ faz ölçüleri kullanõlõr. Aynõ uydu grubundan yapõlan eşzamanlõ gözlemler, tekli, ikili ve üçlü fark veya başka bir yaklaşõmla değerlendirilerek çözüme ulaşõlõr.rölatif konumlamanõn amacõ, bilinmeyen nokta koordinatlarõnõn bilinen noktalara dayalõ olarak yapõlmasõdõr. Bilinen nokta veya noktalar ile bilinmeyen noktalarda yapõlan eşzamanlõ gözlemlerin değerlendirilmesi suretiyle, eşzamanlõ gözlem 505

2 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme yapõlan noktalar arasõndaki baz vektörlerinin belirlenmesi mümkündür [Aydõn ve Soycan, 2000]. U 3 U 2 U 4 U 5 U 1 A b r B Şekil 1: Rölatif konumlama Şekil 1 de; A noktasõ bilinen nokta olarak kabul edilirse, B noktasõnõn konumu için; X B YB ZB X A X AB YA + YAB Z A Z AB = (1) eşitliği yazõlabilir.burada, X, Y, Z baz vektörünün bileşenleri olup aşağõdaki gibi tanõmlanabilir[hoffman-wellenhof vd.]. X r AB r r bab = qb q A = YAB Z AB = X B YB Z B X A YA Z A (2) Buradaki temel düşünce A ve B noktalarõnda taşõyõcõ faz, pseudo-range ve doppler değişimlerinin eş zamanlõ olarak toplanmasõ, ortak uydular arasõndaki fark alma modellerinin kullanõlmasõ ve baz uzunluğuna bağlõ olarak atmosfer koşullarõnõn birbirine yakõn kabul edilebilmesidir. Yani A ve B noktalarõnõn mutlak konumlarõnõn aynõ miktarda hatalõ olduğu varsayõlõr, bu durumda iki nokta arasõndaki uzaklõk çok az miktarda hatalõ olacaktõr. Baz uzunluğuna ve istenilen doğruluğa bağlõ olarak ölçme süresi, değerlendirme tekniği ve modelleme yöntemleri değişmektedir. Pratikte en çok kullanõlan değerlendirme stratejisi ikili fark çözümüdür [Soycan, 1999]. 3. GPS ÖLÇME YÖNTEMLERİ 3.1 Statik GPS Ölçme Yöntemi Statik GPS ölçme yöntemi, yüksek duyarlõk gerektiren çalõşmalarda, ölçülecek baz vektörlerinin uzun olmasõ durumunda, sistematik etkilerin(troposfer,iyonosfer) dikkate alõnmasõ gerektiğinde ve mevcut uydu geometrisinin başka bir ölçme yöntemine olanak 506

3 Soycan, Soycan tanõmadõğõ durumlarda, minimum iki veya daha fazla alõcõ ile eşzamanlõ olarak aynõ uydulardan alõnan verilerin rölatif yaklaşõmla değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Rölatif değerlendirme ile uydu ve alõcõ saat hatalarõnõ giderebilmek ve atmosferik hatalarõ minimuma indirgemek mümkün olmaktadõr. Bu ölçü yönteminde, baz vektörü uzunluğuna bağlõ olarak, 30-60dk ölçü süresi ile milimetre düzeyinde duyarlõk elde etmek mümkündür. Genel olarak yöntemin doğruluğu 5mm+1ppm civarõndadõr [Kahveci ve Yõldõz, 2001]. Koordinatlarõ bilinen sabit noktalar Ölçülecek yeni noktalar Koordinatlarõ bilinen sabit nokta Ölçülecek yeni noktalar Şekil 2: Statik ve hõzlõ statik GPS ölçme yöntemleri 3.2 Hõzlõ Statik GPS Ölçme Yöntemi Statik GPS ölçme yöntemine alternatif olarak, daha kõsa sürede yeterli duyarlõğõ sağlayabilecek bir yöntemdir. Hõzlõ statik GPS ölçme yönteminde, alõcõlardan birisi koordinatlarõ bilinen sabit bir referans noktasõ üzerinde sürekli veri toplamaktadõr. Diğer alõcõ veya alõcõlar ile ölçü yapõlacak diğer noktalar üzerinde 5-30 dakikalõk veriler toplanarak, her noktadaki veri referans noktasõnda toplanan veri ile rölatif yaklaşõma göre değerlendirilerek çözüm yapõlmaktadõr. Hõzlõ statik GPS ölçme yöntemi, uydu sayõsõna ve geometrisine ve ölçü süresine bağlõ olarak 20km nin altõndaki baz vektörleri için, 5-10mm+1ppm civarõnda doğruluk sağlamaktadõr[kahveci ve Yõldõz, 2001]. 3.3 Tekrarlõ GPS Ölçme Yöntemi Değişen uydu geometrisinden yararlanarak, ölçülecek noktalarõn 1-4 saatlik zaman aralõğõnda, birkaç dakikalõk süre ile en az iki kez ölçülmesi ile gerçekleştirilen bir GPS ölçme yöntemidir[eren ve Uzel,1995]. Gerek statik yönteme gerekse kinematik yönteme benzerlik gösteren bu yöntem, özellikle uydu geometrisinin zayõf olduğu durumlarda veya tek frekanslõ alõcõlarõn kullanõldõğõ durumlarda uygun sonuçlar vermektedir. Yöntem merkezsel baz veya travers yöntemi olarak ikiye ayrõlabilir. Merkezsel baz yönteminde alõcõlardan birisi sabit kalmakta diğer alõcõlar ölçülecek noktalarda gezdirilerek, hõzlõ statik yönteme benzer şekilde referans istasyonu ile ölçülen noktalar arasõ baz vektörleri elde edilerek çözüm sağlanõr. Travers yönteminde ise, sabit alõcõ olmayõp her iki alõcõda hareketlidir. Bu yöntemde ölçüler atlamalõ olarak yapõlmaktadõr. Bu şekilde birbirine komşu ardõşõk baz vektörleri bir dizi boyunca ölçülmektedir. Her iki yöntemde ölçü tekrarõ sõrasõnda aynõ alõcõnõn aynõ noktada bulunmasõ sağlanarak alõcõlarõn homojen olmamasõndan kaynaklanan birtakõm hatalar indirgenebilir. Yöntemin doğruluğu 5-10mm+1ppm civarõndadõr[kahveci ve Yõldõz, 2001]. 507

4 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme Şekil 2: Tekrarlõ (Travers ve Merkezsel Baz)GPS ölçme yöntemleri 3.4 Dur-Git GPS Ölçme Yöntemi Bu yöntemde de bir alõcõ sabit bir referans istasyonunda bulunmakta ve diğer alõcõ veya alõcõlar ise ölçülecek noktalarõ gezmektedir. Dur-Git ölçüsüne başlarken, ilk noktada birkaç dakikalõk statik ölçü yapõlarak, faz belirsizliği çözülmekte ve alõcõ kapatõlmadan aynõ uydularõ izlerken diğer noktalar birkaç epokluk veri ile ölçülmektedir. Uydu sayõsõnõn 4 ün altõna düşmesi durumunda faz belirsizliğinin yeniden çözülmesi gerekmektedir. Bunun için, ölçülere başlangõçtan itibaren yeniden başlanõr veya bir sonraki noktada daha uzun süre beklenerek faz belirsizliği yeniden belirlenir. Yöntem özellikle birbirine çok yakõn noktalarõn ölçülmesinde uygun sonuçlar vermektedir. Doğruluğu ise 1-2cm+1ppm civarõndadõr [Kahveci ve Yõldõz, 2001]. Şekil 2: Dur-git ve kinematik GPS ölçme yöntemleri 3.5 Kinematik GPS Ölçme Yöntemi Dur-Git GPS ölçme yöntemine benzer olmakla beraber, burada tek tek noktalarõn ölçülmesi yerine gezici alõcõnõn izlediği güzergah belirlenmektedir. Bu yöntemde de ölçü başlangõcõnda faz belirsizliği çözülerek ölçüye başlanõr. Bu ölçme yöntemi oldukça hõzlõ ve ekonomik bir ölçme yöntemi olup özellikle hareket halindeki araçlarõn takibinde ve hidrografik ölçmelerde kullanõlmaktadõr. 1-2cm+1ppm civarõnda doğruluğa sahiptir[kahveci ve Yõldõz, 2001]. 4. POLİGON NOKTALARININ ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN GPS ÖLÇME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 4.1 Test Bölgesi ve Kullanõlan Donanõm ve Yazõlõm Hakkõnda Bilgi Yukarõda teorik esaslarõ sunulan GPS ölçme yöntemlerinin poligon noktalarõnõn ölçülmesinde kullanõlabilirliğinin araştõrõlmasõ amacõyla İstanbul ili Beykoz ilçesinde 508

5 Soycan, Soycan bir dayalõ poligon güzergahõ oluşturulmuştur. Güzergah yaklaşõk 2km civarõnda ve 9 noktadan oluşmaktadõr. Test bölgesinde Ashtech Z-Surveyor isimli 3 adet GPS alõcõsõ, Geodimeter 520 totalstation aleti kullanõlmõştõr. GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde de yine Ashtech firmasõna ait Winprism ve PNAV adlõ yazõlõmlar kullanõlmõştõr. 4.2 Test Bölgesinde Yapõlan Ölçme ve Değerlendirmeler Statik GPS ölçüleri, ITRF-94 ve ED-50 koordinatlarõ bilinen iki IGNA(İstanbul GPS Nirengi Ağõ) noktasõna dayalõ olarak, 9 poligon noktasõnda 30 dakikalõk, 18 bağõmsõz baz vektörü ölçüsü yapõlarak gerçekleştirilmiştir. Statik GPS ölçmelerinin değerlendirilmesi Winprism yazõlõmõ ile yapõlmõştõr ve nolu İGNA noktalarõnõn ED-50 koordinatlarõ sabit alõnarak 3 boyutlu zorlamalõ dengeleme yapõlarak 9 poligon noktasõnõn duyarlõ bir şekilde ED-50 koordinatlarõ belirlenmiştir. Değerlendirme sonucu elde edilen istatistiksel bilgiler tablo 1 de verilmiştir. Hõzlõ statik, travers, dur-git ve kinematik GPS ölçmelerinde 1,2,8 ve 9 nolu noktalarõn statik ölçme ve dengeleme sonucu bulunan ED-50 koordinatlarõ sabit alõnarak diğer noktalarõn koordinatlarõ hesaplanmõştõr. Söz konusu ölçme yöntemlerinin, baz vektörü ölçme doğruluklarõnõn belirlenebilmesi için, baz vektörü uzunluğu ve standart sapmalarõnõn oluşturduğu veri kümesine doğrusal regresyon uygulanmõş ve baz vektörü standart sapmasõ uzunluğa bağõmlõ ve uzunluktan bağõmsõz iki parametre ile belirlenmiştir. Ayrõca; 3,4,5,6 ve 7 nolu noktalar için, statik ölçü sonucu bulunan nokta koordinatlarõ gerçek değerlere en yakõn değerler olarak ele alõnmõş ve diğer tüm yöntemlerin statik ölçmeler sonucu bulunan koordinat değerlerine hangi derecede yaklaşabildiği araştõrõlmõştõr. Tablo 1: Statik GPS ölçü planõ ve konfigürasyonu STATİK ÖLÇÜ PLANI AÇIKLAMALAR Maksimum Baz Uzunluğu: m GPS ÖLÇME KONFİGRASYONU --3 ADET ALICI --2 ALICI İGNA NOKTALARINDA SABİT --30 DAKİKALIK STATİK OTURUMLAR Minimum Baz Uzunluğu: m. Koordinatlarõ Bilinen Nokta Sayõsõ 2(34694,34699) Yeni Nokta Sayõsõ: 9(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

6 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme Tablo 2: Statik GPS ölçülerinin değerlendirme sonuçlarõ ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI DEĞERLENDİRME SONUNDA ELDE EDİLEN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER Enlem Hatasõ: Boylam Hatasõ: E. Yükseklik Hatasõ: 0,011 0,010 0,009 0,008 y = 0, x + 0, R 2 = 0, , Max.=0.010m Min.=0.001m RMS=0.006m Max.=0.009m Min.=0.002m RMS=0.005m Standartlaştõrõlmõş Düzeltmelerin Dağõlõmõ Max.=0.012m Min.=0.004m RMS=0.009m X Y I I I I I I X DÜZ. Y DÜZ. Z DÜZ. Max.=0.030m Min.=0.006m RMS=0.020m Max.=0.033m Min.=0.001m RMS=0.019m Max.=0.020m Min.=0.002m RMS=0.013m Tablo 3: Hõzlõ statik GPS ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi HIZLI STATİK ÖLÇÜ PLANI GPS ÖLÇME KONFİGRASYONU ISTA sabit GPS istasyonu referans olarak kullanõlarak,kaydedilen GPS verisi Web aracõlõğõ ile elde edildi Ölçülecek yeni noktalarda 10 dakikalõk süre ile GPS ölçüleri yapõlarak, baz vektörleri çözüldü. Statik GPS ölçmeleri sonucunda bulunan 1,2,8 ve 9 nolu noktalarõn ED50 koordinatlarõ sabit alõnarak, tüm noktalarõn koordinatlarõ ED50 datumunda hesaplandõ. ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI ISTA ,022 0,021 0,020 0,019 y = 0, x + 0, R 2 = 0, ,

7 Soycan, Soycan Tablo 4: Tekrarlõ(Travers) GPS ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi TRAVERS ÖLÇÜ PLANI GPS ÖLÇME KONFİGÜRASYONU adet jeodezik anten kullanõlarak, 1. noktadan başlayarak ardõşõk komşu baz vektörleri 10 dakikalõk iki grup ölçü halinde ölçüldü. Alõcõlarõn tamamõ gezici konumdaydõ sabit alõcõ yoktu. 1,2,8 ve 9 nolu noktanõn statik ölçü ile bulunan koordinatlarõ sabit alõnmak suretiyle yeni noktalarõn ED50 datumundaki konumlarõ belirlendi. ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI ,035 0,025 y = 0, x + 0, R 2 = 0, ,015 0, Tablo 5: Dur-Git GPS ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi DUR-GİT ÖLÇÜ PLANI GPS ÖLÇME KONFİGÜRASYONU nolu nokta sabit referans noktasõ olarak seçildi. 2 nolu noktada birkaç dakikalõk statik ölçü ile faz bilinmeyeni çözüldü. Gezici alõcõ hiç kapatõlamadan, tüm noktalarda kayõt aralõğõ 5sn. seçilerek 10 epok(50sn.) ölçü yapõldõ. 1,2,3 ve 4 nolu noktalarõn statik ölçmeler sonucu bulunan ED50 koordinatlarõ sabit alõnarak diğer tüm noktalarõn konumlarõ ED50 datumunda hesaplandõ. ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI ,030 0,020 y = 0, x + 0, R 2 = 0, ,010 0,

8 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme Tablo 6: Kinematik GPS ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi KİNEMATİK ÖLÇÜ PLANI GPS ÖLÇME KONFİGRASYONU ISTA sabit GPS istasyonu referans olarak kullanõlarak,kaydedilen GPS verisi Web aracõlõğõ ile elde edildi. Ölçülecek yeni noktalarda 1 dakikalõk süre ile kinematik ölçü modunda GPS ölçüleri yapõlarak, baz vektörleri çözüldü. Statik GPS ölçmeleri sonucunda bulunan 1,2,8 ve 9 nolu noktalarõn ED50 koordinatlarõ sabit alõnarak, tüm noktalarõn koordinatlarõ ED50 datumunda hesaplandõ. ÖLÇÜLEN BAZ VEKTÖRLERİ VE STANDART SAPMALARI ,036 ISTA y = 0, x + 0, R 2 = 0, , ,032 0, Tablo 7: Klasik ölçü planõ, konfigürasyonu ve değerlendirmesi KLASİK ÖLÇÜ PLANI N.NO β α S X Y X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9263 TOPLAM 141, , (77,9317) fβ =54 cc 141, ,3334 Fβ =4 c fq= 0.090m fl= 0.026m FX= FY= 0.094m 0.064m ÖLÇME KONFİGÜRASYONU Açõ ve uzunluk ölçüleri Geodimeter 520 modeli totalstation aleti ile ölçüldü. Uzunluklar Dbar hassas ölçü modunda karşõlõklõ olarak ölçülüp gerekli düzeltmeler yapõldõ. Açõlar iki yarõm silsile olarak ölçüldü. 512

9 Soycan, Soycan Tablo 8: Her bir ölçme yöntemi ile elde edilen ED50 sistemindeki düzlem koordinatlar STATİK HIZLI STATİK TRAVERS N.NO Y X Y X Y X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3480 DUR-GİT KİNEMATİK KLASİK N.NO Y X Y X Y X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3374 Tablo 9: Her bir ölçme yöntemi ile elde edilen koordinatlarõn statik GPS ölçmeleri ile bulunan duyarlõ koordinatlarla karşõlaştõrõlmasõ Y Farkları(m) 0,040 0,020 0,000-0,020-0,040-0,060 Noktalar Hızlı Statik -0,019-0,0143-0,0105-0,0282 0,0119 Travers 0,0273-0,0080-0,0185-0,0081 0,0013 Dur-Git -0,0511-0,0384-0,0365-0,0547-0,0155 Kinematik -0,0354-0,055-0,03-0,0448 0,0086 Klasik -0,0056-0,0199-0,0353-0,0236 0,006 İstatistiksel Bilgiler Hõzlõ Statik Travers Dur-Git Kinematik Klasik Maximum fark (m) 0,012 0,027-0,015 0,009 0,006 Minumum Fark (m) -0,028-0,019-0,055-0,055-0,035 Ortalama Fark (m) -0,012-0,001-0,039-0,031-0,016 Farklarõn RMS si 0,018 0,016 0,042 0,038 0,021 0,040 X Farkları(m) 0,020 0,000-0,020-0,040 Noktalar Hızlı Statik -0,004-0,011-0,016 0,008 0,001 Travers -0,017-0,010-0,008 0,008 0,008 Dur-Git 0,001-0,020-0,033-0,014-0,031 Kinematik 0,004-0,003-0,032-0,006-0,013 Klasik -0,018-0,020-0,004-0,020 0,019 İstatistiksel Hõzlõ Statik Travers Dur-Git Kinematik Klasik Bilgiler Maximum fark (m) 0,008 0,008 0,001 0,004 0,019 Minumum Fark (m) -0,016-0,017-0,033-0,032-0,020 Ortalama Fark (m) -0,004-0,004-0,019-0,010-0,008 Farklarõn RMS si 0,010 0,011 0,023 0,016 0,

10 Poligon Noktalarõnõn Gps İle Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme 5. SONUÇLAR Statik GPS ölçmeleri ile duyarlõ ED50 koordinatlarõ, ve nolu IGNA noktalarõna dayalõ olarak hesaplanan 9 poligon noktasõnõn, güzergah başlangõcõnda ve sonunda ikişer olmak üzere 4 ü sabit olarak alõnarak dayalõ güzergah oluşturulmuştur. Hõzlõ statik, travers, dur-git, kinematik ve klasik ölçülerin değerlendirilmesinde bu 4 noktanõn koordinatlarõ değişmez kabul edilerek, diğer 5 ara noktanõn koordinatlarõ her yönteme göre ayrõ ayrõ hesaplanmõştõr. Baz vektörü standart sapmalarõnõn statik yöntemde 6.5mm+1.5ppm, hõzlõ statik yöntemde 11mm+1ppm, tekrarlõ ölçmelerde 13mm+1.6ppm, dur-git ölçmelerinde 3.7mm+2ppm, kinematik yöntemde 9mm+2ppm olduğu görülmüştür. Statik ölçmeler sonucu bulunan koordinatlarõn en duyarlõ olduğu kabul edilerek, her bir yöntemle bulunan 5 ara nokta koordinatõ statik ölçme sonuçlarõ ile karşõlaştõrõlmõştõr. Karşõlaştõrmalarda, x ve y koordinatlarõ arasõndaki farklar incelenerek maksimum, minumum, ortalama farklar hesaplanmõş ve farklarõn RMS değerleri elde edilmiştir. Elde edilen RMS değerleri incelendiğinde, hõzlõ statik yöntemle bulunan koordinatlarõn, statik yöntemle bulunan koordinatlarla x yönünde 10mm, y yönünde 18mm RMS, travers yöntemle bulunan koordinatlarõn statik ölçme ile bulunan koordinatlarla x yönünde 11mm, y yönünde 16mm RMS, dur-git yöntemiyle bulunan koordinatlarõn statik ölçme ile bulunan koordinatlarla x yönünde 23mm, y yönünde 42mm RMS, kinematik yöntemle bulunan koordinatlarõn statik ölçme ile bulunan koordinatlarla x yönünde 16mm, y yönünde 38mm RMS, klasik yöntemle bulunan koordinatlarõn statik ölçme ile bulunan koordinatlarla x yönünde 17mm, y yönünde 21mm RMS, ile uyuşumlu olduğu görülmektedir(tablo 9). Yapõlan bu çalõşma sonucunda, söz konusu yöntemlerin tamamõ poligon noktalarõnõn ölçülmesinde uygun sonuçlar vermektedirler. Ölçü süresi dikkate alõndõğõnda, dur-git ve kinematik ölçme yöntemlerin en ekonomik seçenek olduğu söylenebilir. Bu yöntemler ekonomik olmalarõna karşõn, izlenen uydu sayõsõnõn az ve geometrinin zayõf olduğu durumlarda sakõncalõ olabilirler. Statik yöntem poligon noktalarõnõn ölçülmesi için ekonomik olmayan ve gereksiz bir seçenektir. Travers yöntemi ile ölçmelerin yapõlmasõ diğer yöntemlere göre daha zahmetli ve karmaşõktõr. Bunun yerine hõzlõ statik veya merkezsel baz yöntemi ile tekrarlõ ölçmelerin yapõlmasõ tavsiye edilebilir. 6. KAYNAKLAR Aydõn, Ö., Soycan M., GPS Tekniği Ders Notlarõ, (Basõlmadõ) Eren, K., Uzel, T., GPS Ölçmeleri, İstanbul, 1995 Hoffman-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. and Collins, J., GPS Theory and Practice, New York, 1997 Kahveci, M., Yõldõz, F., GPS(Global Konum Belirleme Sistemi), Teori ve Uygulama, Ankara, 2001 Soycan, M., GPS Tekniği ve Matematiksel Modellerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ R. Gürsel HOŞBAŞ 1, Nihat ERSOY

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT ÖZET KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Gravite Datumu nun belirlenmesi

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Arzu SOYCAN, Metin

Detaylı

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu16-18 Ekim 2002 Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Halil ERKAYA R.Gürsel HOŞBAŞ V.Engin

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

HARİTA DERGİSİ TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AĞI-1999 ( TUTGA-99A

HARİTA DERGİSİ TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AĞI-1999 ( TUTGA-99A ISSN 13-579 HARİTA DERGİSİ TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AĞI-1999 ( TUTGA-99A ) 42 41 4 39 38 37 36 26 ( 28 ( 3 ( 32 34 36 38 4 42 44 Harita Genel Komutanlõğõ Mayõs 22 Özel Sayõ : 16 ÖNSÖZ Global Konumlama

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, Hesap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Klasik Yöntemlerle Üretilmiþ Kontrol Noktalarýnýn (Poligon Noktalarýnýn) GPS Koordinatlarý ile Karþýlaþtýrýlmasýna Ýliþkin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Ferruh YILDIZ, Hakan KARABÖRK,

Detaylı

SANAL REFERANS İSTASYONU SİSTEMİ (VRS)

SANAL REFERANS İSTASYONU SİSTEMİ (VRS) Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 00, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ SANAL REFERANS İSTASYONU SİSTEMİ (VRS) Niyazi ARSLAN 1,Cüneyt AYDIN 1, Aydõn

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN GPS VE HARİTA KOORDİNATLARI KULLANILARAK ANALİZİ

GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN GPS VE HARİTA KOORDİNATLARI KULLANILARAK ANALİZİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜĞE BAĞLI GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN GPS VE HARİTA

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl D U L K Kredi 2 0 2 3 ECTS 2 0 2 3 UYGULAMA-1 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ

GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ Nihat ERSOY*. ÖZET Ülkemizde sanayileşmenin getirdiği kentleşme toprak rantını da beraberinde getirmiştir. Böylece toprağın kullanımı, planlaması ülke menfaatleri

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999 RASTER Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk Soru Son Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI)

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) 3.hafta, Ders 2 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA, 2007 Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI, 2017 Yeryüzünün bütününün

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

ERDEK MAREOGRAF İSTASYONU VE ÇEVRESİNDE DENİZ SEVİYESİ VE JEODEZİK ÖLÇÜLER YARDIMIYLA DÜŞEY YER KABUĞU HAREKETLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ERDEK MAREOGRAF İSTASYONU VE ÇEVRESİNDE DENİZ SEVİYESİ VE JEODEZİK ÖLÇÜLER YARDIMIYLA DÜŞEY YER KABUĞU HAREKETLERİNİN ARAŞTIRILMASI ERDEK MAREOGRAF İSTASYONU VE ÇEVRESİNDE DENİZ SEVİYESİ VE JEODEZİK ÖLÇÜLER YARDIMIYLA DÜŞEY YER KABUĞU HAREKETLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET Coşkun DEMİR Hasan YILDIZ Erdek mareograf istasyonu 17 Ağustos (M=7.4)

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. İlk 5 Soru Son 5 Soru Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğõrlõklõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI Gözlem noktasına baglı yöntemler: Yerden uyduya Uydudan yer noktasına Uydudan uyduya Ölçünün cinsine baglı yöntemler: Dogrultu ölçmeleri (geometrik yöntem) Çift

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörler: Doç.Dr.Engin GÜLAL Doç.Dr.Atınç PIRTI 2014-2015 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi.

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. AKM 0 Akõşkanlar Mekaniği Ders Notları 7.Bölüm Boyut Analizi ve Benzerlik İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:47 Tel: () 85 638 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. Sunu 1- Yatay Ölçme. Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin YURTSEVEN

ÖLÇME BİLGİSİ. Sunu 1- Yatay Ölçme. Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin YURTSEVEN ÖÇME BİGİİ unu - atay Ölçme rd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin URTEVEN COĞRAFİ BİGİ İTEMİNİ OUŞTURABİMEK İÇİN BİGİ TOPAMA ÖNTEMERİ ATA ÖÇMEER (,) ATA AÇIAR VE MEAFEERİN ÖÇÜMEİ ERE ÖÇMEER DÜŞE

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

Yatay Kontrol Noktaları

Yatay Kontrol Noktaları Yatay Kontrol Noktaları Bir alanın üzerindeki detaylarla birlikte harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değeri belli olan noktalara ihtiyaç vardır. Bu noktalara yatay

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon GIS? Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Kemal ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon ÖZET : Geographical Information

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ Tuna AYDEMİR 1 Serhan TANYEL 2 SUMMARY In common, roundabouts are treated as series of T-junctions in roundabout capacity and performance analysis.

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE ÇÖZÜMÜNDE UYGUN ÇAPRAZLAMA OPERATÖRÜNÜN BELİRLENMESİ

AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE ÇÖZÜMÜNDE UYGUN ÇAPRAZLAMA OPERATÖRÜNÜN BELİRLENMESİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002/6, 27-35 AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE ÇÖZÜMÜNDE UYGUN ÇAPRAZLAMA OPERATÖRÜNÜN BELİRLENMESİ Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2004/1 RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI Ömer AYDIN, Ercenk ATA *, Atınç PIRTI Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE FARKLI GNSS AĞ VE İSTASYONLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN STATİK KONUMLAMANIN İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ E. AVCIOĞLU 1, M. SOYCAN 2 1 Himtek Mühendislik İnş. Tic. San. Ltd. Şti., İstanbul ercan@himtek.com.tr

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU Jeodezik Ağların Tasarımı 10.HAFTA Dr.Emine Tanır Kayıkçı,2017 OPTİMİZASYON Herhangi bir yatırımın gerçekleştirilmesi sırasında elde bulunan, araç, hammadde, para, işgücü

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları elimine etmek için aşağıda sıralanan analizler yapılır.

GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları elimine etmek için aşağıda sıralanan analizler yapılır. 13. GPS AĞLARININ DENGELENMESİ 13.1 GPS ÖLÇMELERİ GPS ( Global Positioning System ) alıcıları kullanılarak yer istasyonu ile uydu arasındaki uzunluklar ölçülür ve noktaların konumları belirlenir. GPS ile

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000 ÖNSÖZ Bu standard, ISO tarafõndan kabul edilen ISO 2171 standardõ esas alõnarak, TSE Ziraat Hazõrlõk Grubu nca TS 1511 in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 24 Ekim 2000 tarihli toplantõsõnda

Detaylı

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ POMPLRD ÖMÜR OYU MLİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ ora Nalbantoğlu larko Carrier Sanayi ve Ticaret.Ş. KIS ÖZET u gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk. Gelecekteki

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ SUNUM ÖZETİ GPS Nedir? DGPS ve RTK Kavramları VRS Nedir? VRS Nasıl Çalışır? VRS de Modellenmesi Gereken Hata Kaynakları Sonuç ve Öneriler ANTALYA AKHİSAR MİHALIÇÇIK EŞME YUNAK

Detaylı

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Zaide DURAN,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

1. GLOBAL POSITONING SYSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. GLOBAL POSITONING SYSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. GLOBAL POSITONING SYSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİLER Global Positioning System (GPS), A.B.D. Savunma Dairesi tarafından geliştirilen, konumlama ve navigasyon amaçlı kulanılan uydular kümesidir. Bu uydu

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr.

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörü: Prof.Dr. Engin GÜLAL 2015-2016 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ Grup No Kapasite

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

GPS/INS Destekli Havai Nirengi

GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS (IMU) destekli hava nirengide izdüşüm merkezi koordinatları (WGS84) ve dönüklükler direk ölçülür. İzdüşüm merkezi koordinatları kinematik GPS ile ölçülür. GPS ile

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Tahsin YOMRALIOĞLU Karadeniz Teknik

Detaylı

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN KEMALDERE Jeodezik Noktaların Sınıflandırması (BÖHHBÜY-Md:8) Noktaların sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir: a) Uzay ve uydu

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

DALGACIK TABANLI SENKRON GENERATÖR KORUMA ALGORİTMASI

DALGACIK TABANLI SENKRON GENERATÖR KORUMA ALGORİTMASI DALGACIK TABANLI SENKRON GENERATÖR KORUMA ALGORİTMASI Okan ÖZGÖNENEL 1 Güven ÖNBİLGİN 2 Erdinç ARISOY 3 1,2,3 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Ondokuz Mayõs Üniversitesi, 55139,

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları

Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Kısaca GNSS Jeodezik amaçlı konum belirleme teknikleri tarih

Detaylı

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ 1. GİRİŞ İnsanoğlu daha kaliteli ve güvenli bir yaşam amacıyla, bulunduğu bölgeleri terk edip daha uygun yaşam alanları bulmak için geçmişten günümüze sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Bunun için

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

EKSTERNAL RADYOTERAPİ CİHAZLARINA AİT DOZİMETRİK PARAMETRELERİN ÖLÇÜM VE FABRİKA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI *

EKSTERNAL RADYOTERAPİ CİHAZLARINA AİT DOZİMETRİK PARAMETRELERİN ÖLÇÜM VE FABRİKA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI * 28 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ) 34 (1) EKSTERNAL RADYOTERAPİ CİHAZLARINA AİT DOZİMETRİK PARAMETRELERİN VE FABRİKA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI * Bayram DEMİR, Ayşe KOCA, Basri GÜNHAN, Songül KARAÇAM,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı