Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler Androjenler; baş lıca etkilerini deri, kas, ke mik ve üreme organları üzerinde gösteren steroid yapıda hormonlardır. Androjen fazlalı ğı peripübertal ve post pü ber tal kızlarda, hirsutizm, akne, virilizasyon ya da menstrüasyon bozukluklarına neden olabilir. Hirsutizm; kızlarda özellikle yüz, çene, bo yun, göv de ön-or ta hat, sırt ve uyluk iç yüzünde görülen, erkek tipi kıllanma artı şına verilen isimdir. Genel toplumda görülme sıklı ğı %5-8 ola rak bildirilmektedir. Androjen fazlalı ğı nın ya da de ri de art mış and ro jen et ki si nin gös ter ge si dir. Hi pert ri koz ise; ay nı yaş ve cin se gö re kılların aşı rı büyümesine verilen isimdir. Hipertrikozun androjen fazlalı ğı ile ilişkisi yoktur. Genetik ve etnik nedenlerin rol oynadı ğı dü şünülmektedir. Peripübertal kız çocuklarında adrenal korteks ve overler baş lıca androjen kaynakları dır. And ro jen ler ya di rekt ola rak bu organlardan salgılanır ya da periferde diğer steroid yapıdaki prekürsörlerden dönüşümle elde edilir. Adrenal kortekste üretilen baş lıca androjenler; dehidroepiandosteron (DHEA), de hid ro epi an dos te ron-sül fat (DHEA-S) ve and ros te ne di on dur (Δ 4 - AS) 1. Adrenal androjen sentezi ve salı nı mından sorumlu hormon ise; adrenokortikotropin hormondur (ACTH) (Tablo 1). Overlerde; androjen üretimi luteiniz hormon (LH) uyarı sı al tın da te ka ve stro ma hüc re le ri ile kor pus lu te um dan olur. Overlerde sentezlenen baş lıca androjenler ise; Δ 4 - AS ve testosterondur. Hirsutizm; fizik muayene sırasında Ferriman-Gallwey derecelendirme tablosuna göre de ğerlendirilip puanlandı rılabilir. 2 Kızlarda androjene duyarlı 11 böl ge de (üst du dak, çe ne, gö ğüs, üst kol, alt kol, üst sırt, alt sırt, uy luk, kalça, üst ab do men ve alt ab do men) 0 dan (ter mi nal kıl yok) 4 e (be lir gin si yah, kalın kıl) ka dar pu an la ma ya pılarak skor be lir le nir. Bu pu an la ma sis te min de; <8 pu an nor mal, 8-16 ha fif, or ta ve >25 ağır hirsutizm olarak değerlendiri lir (Tab lo 2 ve Şekil 2). 169

2 Müge Gökçe, Feyza Darendeliler 170

3 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Tab lo 2. Ferriman Gallwey skorlama tablosu Üst dudak Dış kenarlarda birkaç adet Dış kenarlarda biraz daha fazla Dış kenarlardan orta hatta yayılma Dış kenarlardan içe doğru yayılma Çene Birkaç adet Biraz daha fazla Tümüyle kaplı Tümüyle kaplı Göğüs Areola çevresinde Areola çevresi ve orta hat ayrı ayrı Areola çevresi ve orta hat birleşik Tümüyle kaplı Üst sırt Birkaç adet Biraz daha fazla Tümüyle kaplı Tümüyle kaplı Alt sırt Sakral bölgede az Sakral bölgeden yana doğru uzanım Sakral bölgenin 3/4 ü Tümüyle kaplı Üst karın Orta hatta birkaç Orta hatta biraz fazla Tümüyle kaplı Tümüyle kaplı Alt karın Orta hatta birkaç adet Orta hatta biraz daha fazla Orta hatta band tarzında Ters V şeklinde Üst kol ünden az _-1/2 arası Tümüyle kaplı Tümüyle kaplı Ön kol Birkaç adet Biraz daha fazla Yaygın Tümüyle kaplı Uyluk Birkaç adet Biraz daha fazla Yaygın Tümüyle kaplı Bacak Birkaç adet Biraz daha fazla Yaygın Tümüyle kaplı Tab lo 3. Peri ve postpübertal kızlarda hiperandrojenemi nedenleri I- Adrenal nedenler II - Over kaynaklı nedenler Konjenital adrenal hiperplazi Polikistik over sendromu (nonklasik) İnsülin direnci birlikteliği/ veya yokluğu 21-hidroksilaz eksikliği Stromal hipertekozis 11-hidroksilaz eksikliği Over tümörleri 3-hidroksisteroid dehidrogenaz Lipoma Fonksiyonel adrenal hiperandrojenizm Luteoma Cushing Sendromu/hastalığı Stroma hücreli tümör Adrenal tümörler Hilar hücreli tümör Hiperprolaktinemi Hilar hücre hiperplazisi Glikokortikoid reseptör mutasyonu Steroidogenez defektleri 11-hidroksisteroid dehidrogenaz 1 eksikliği 17 hidrosteroid dehidrogenaz eksikliği eksikliği Aromataz eksikliği Tip-2 3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği III- Periferik nedenler IV- İdiyopatik Obezite Artmış organ duyarlılığı 171

4 Müge Gökçe, Feyza Darendeliler Şekil 1. Ferriman-Gallwey değerlendirme tablosu 172

5 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm 173

6 Müge Gökçe, Feyza Darendeliler Adolesan kızlarda; hirsutizm nedenlerini gonadal, adrenal ve periferik nedenler olmak üzere üç ana grupta toplayabiliriz. Hirsutizm nedenleri Tablo 3 de özetlenmiş tir. Çok na dir gö rü len ba zı olgularda, germ hücreli ya da diğer tümörler aşı rı androjen üretimine yol açarlar. İdiyopatik hirsutizm ise; normal serum androjen düzeyine rağmen, 5α redüktaz enziminin derideki aktivitesinin art mış olmasına bağ lı ola rak ge li şir. 3 Diazoksit, minoksidil, fenitoin ve siklosporin gibi ilaçların kullanı mı da hirsutizme yol açabilir. 3 ADRENAL KAYNAKLI NEDENLER Kon je ni tal Ad re nal Hi perp la zi (KAH) Adrenal kaynaklı hir su tiz min en sık nedenidir. Steroid biyosentezinde gerekli adrenokortikal enzimlerden birinin aktivitesinde, otozomal resesif geçen bir defekt sonucu azalma ile ortaya çıkan konjenital adrenal hiperplazilerin da ha ha fif ve fark lı mutasyonlarla oluşan nonklasik (NKKAH) formları; hirsutizme yol açar. Adrenokortikal enzimlerin eksikli ğinde; kortizol sentezinin azalması ile ne ga tif ge ri bil di rim or ta dan kal kar ve ACTH sti mülasyonunun artmasıyla aşı rı androjen sentezi baş lar. NKKAH için de en sık olan 21-hid roksilaz eksikli ğidir. Prematür adrenarşla gelen çocuklarda %0-40 arasında, hirsutizm ve/veya menstrüasyon bozukluğu ile gelenlerde %1-30 gibi de ğişken oranlarda bildirilmektedir. Nonklasik 21 hidroksilaz eksikli ğinin toplumda sıklı ğı 1/100-1/1000 ara sında verilmektedir. 4,5 Foliküler fazda sabah alınan 17-hidroksiprogesteron (17OHP) düzeyinin 2ng/ml nin üzerinde ve ya ACTH uya rı lı 17OHP düzeyinin 12ng/ml üzerinde olması ta nı koydurucudur. 6 Ke sin ta nı mo leküler analiz ile konur. Fonksiyonel Adrenal Hiperandrojenizm Abartı lı adrenarş veya izole adrenal androjen artı şı olarak tanımlanır. Ba zal ve/ve ya ACTH uya rı sı sonrası ha fif DHEA-S ar tı şı ile be ra ber and rostenedion ve 17OHP artı şı da var dır. Bu adrenal androjen artı şı nın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bazı yazarlar tarafından fonksiyonel adrenal hiperandrojenemi olarak adlandı rıl mak ta ve 17 hid rok si laz (17OH) ve ya liyaz aktivite artı şına bağlanmaktadır. Cushing Sendromu Hastalığı Cushing Sendromu ya da hastalı ğı sadece glikokortikoid fazlalı ğı bulgularına yol aç maz ay nı zamanda hirsutizm veya virilizm bulguları da gösterebilir. Hirsutizmin nadir görülen nedenleri arasındadır. 2-4 yaş al tı çocuklarda %75 174

7 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm oranında adrenal tümörden, 10 yaş üze ri ço cuk lar da ise %75 hi po ta la mo-hi pofizer sistemden kaynaklanır. Hir su tizm ise %75-80 ara sında görülür. Obezite, aydede yüzü, stria ve hipertansiyon gibi hiperkortizolemi bulguları sıklıkla hirsutizme eşlik eder. Adrenal tümörlerden kaynaklanan Cushing sendromlu olguların yak la şık %40 ın da tek ba şına hiperandrojenemi ve virilizasyon bulguları bulunur. Ad re nal Tü mör ler Ad re nal ade nom ya da kar sinomlar serum DHEA ve DHEA-S düzeylerinde aşı rı ar tı şa neden olabilirler. Bu olgularda hiperandrojenizm bulguları aniden ortaya çı kar ve hızla ilerler. Çoğunlukla virilizm bulguları da eş lik eder. Bazı adrenal tümörlerde, Δ 4 -AS ve tes tos te ron dü zey le ri de ar tış gös te re bi lir. Radyolojik ve hormonal değerlendirme sonrası tü mö rün bir an ön ce çıkarılması gerekmektedir. Hi perp ro lak ti ne mi Hiperprolaktineminin en sık ne de ni pro lak ti no ma dır. Hiperprolaktinemi, mens tü rel bo zuk luk la ra, ga lak to re ye ve in fer ti li te ye yol aça bi lir. Pro lak tin düzeyi yüksek olan kızlarda, serum DHEA ve DHEA-S düzeyleri yüksek saptanır. 7 Hi perp ro lak ti ne mi si olan ol gu lar da ACTH uya rı sına Δ 4 -AS ve kor ti zol yanıtları nın yüksek oldu ğu gösterilmiştir. 8 Ay rıca prolaktin androjenlerin doku düzeyinde etkilerini göstermelerinde rol oy nar. 9 Polikistik over sendromuna da, hiperprolaktinemi eşlik edebilir. OVER KAYNAKLI NEDENLER Polikistik Over Sendromu (PKOS) PKOS; kli nik ve/ve ya biyokimyasal hiperandrojenizm bulguları (hir sutizm, ak ne, vi ri lizm) ve kro nik anovülasyon (amenore, oligomenore, polimenore ve infertilite) ile karakterize bir tablodur. PKOS na insülin direnci ve obe zite eşlik edebilir. Görülme sıklı ğı %4-7 dir. PKOS semp tom ve bulguları püberteden sonra ortaya çıkar. Serbest ve total testosteron, Δ 4 -AS dü ze yi ve LH/FSH oranı yükselmiş, IGF-1 düzeyi ise azalmış t ır. PKOS lu olguların %31-35 in de glikoz toleransı bozuk bulunmuş, %7,5-10 nun da ise tip 2 di ya bet sap tan mıştır. 10 Aşı rı insülin karaciğerden cins hormon bağlayan globulinin sentezini azaltarak serbest testosteron düzeyini arttı rır. Bu da LH da ar tı şa ve FSH da baskı lan ma ya yol açar. PKOS nda ki kro nik hi pe rand ro je niz min ne de ni bu şekilde açıklanmaktadır. 175

8 Müge Gökçe, Feyza Darendeliler Tab lo 4. Dekzametazon süpresyon testi Kortizol, serbest testosteron, DHEAS Deksametazon 1mg/m 2 x 5gün Androjenler baskılı değil Androjenler baskılı Kortizol Kortizol Anormal Normal baskılı baskılı değil ACTH testi ACTH testi PKOS Tümör Cushing KAH Hiperprolaktinemi İdyopatik And ro jen Sal gı la yan Over Tü mör le ri Androjen salgılayan over tümörlerine çocukluk yaş grubunda oldukça az rastlanır. Hızlı ge li şen tablolarda ve özellikle Δ 4 -AS ya da testosteron düzeyinin belirgin olarak artmış ol du ğu ol gu lar da ak la gel me li dir. Over tü mör le rinin en sık görüleni germ hücre kaynaklı olanlardır. Aro ma taz Ek sik li ği Aromataz enzimi; testosteronu periferde östrojene dönüştüren bir enzimdir. Eksikliğinde; hirsutizm, kliteromegali, primer amenore ve overlerde çok sayı da kist gö rü le bi lir. Bu ol gu la rın serum testosteron ve LH düzeyleri yüksek, östrojen düzeyleri düşüktür. AYIRICI TANI Hirsutizm tablosunda başvuran bir olgudan önce ayrıntı lı bir öy kü alınmalı ve dikkatlice fizik muayenesi yapılmalı dır. Öyküde etnik köken, aile öyküsü, bulguların ortaya çı kı şı zamanı ve iler le me hı zı sorgulanmalı dır. Ferriman-Gallwey skorlama sistemine göre hirsutizmin derecesi değerlendirilmeli dir. Kli te ro me ga li, ses ka lınlaşması gibi virilizm bulguları nın ve mens trü el bozuklukların eş lik edip et me di ği iyice sorgulanmalı dır. İlk basamak olarak, se rum 17-OHP, DHEA-S, Δ 4 -AS ve to tal/serbest testosteron düzeyleri ölçülmelidir. Eğer bu hormonların serum düzeyleri normal saptanırsa, idiopatik hirsutizm olabileceği dü şünülerek cins hormonu bağlayan globülin (SHBG) düzeyine bakılmalı dır. Peripübertal kızlarda zaman içinde yavaş ge li şen hirsutizm/akne hikayesi ve be lir gin mens trüel bo zuk luk lar söz ko nu su ise, PKOS, nonk la sik KAH, idiyopatik adrenal hiperandrojenizm, tiroid hastalıkları ve hiperprolaktinemi 176

9 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm akla gelmelidir. Serum 17-OH P, androstenedion, DHEA-S, testosteron, LH, FSH, st4, TSH, prolaktin düzeylerine bakılmalı dır. Vi ri lizm bul guları nın eşlik etmediği olgularda adrenal tümör olası lığı oldukça düşüktür ancak oldukça yüksek DHEA ve DHEA-S (>700 g/dl) düzeylerinde adrenal tümör unutulmamalı dır. Böy le bir du rum da ba tın ult rasonografisi, ileri görüntüleme yöntemleri yapılmalı dır. Dekzametazon süpresyon tes ti ayı rı cı ta nıda yardımcı olabilir (Tablo 4). Hiperprolaktinemi olguların da ise, ön ce lik le bu du ru ma yol aça bi le cek bir ilaç kul la nı mı (antipsikotik ya da oral kontraseptif) sorgulanmalı dır. Da ha sonra prolaktin salgılayan bir hipofiz adenomunu atlamamak için hipotalamo-hipofizer bölgeyi ayrıntı lı gösteren bir görüntüleme yapılmalı dır. LH düzeyi ile be raber özellikle serbest testosteron (>200ng/dl) ve Δ 4 - AS (>3,5ng/ml) dü zey le ri nin yük sel di ği ol gu lar da mut la ka over gö rün tü le me si ve se rum Δ-hCG incelemesi yapılarak PKOS, androjen salgılayan over tümörü ya da hcg üre ten germ hüc re li tü mör ler dışlanmalı dır. PKOS lu olgularda ya da ovarian steroid enzim defektlerinde, LHRH stimülasyon testinde LH cevabı yüksek saptanır. 11 Bu durumda mutlaka jinekolojik muayene, gerekirse laparoskopi, önerilmelidir. TEDAVİ Hiperandrojenizmde tedaviyi başlatabilmek için öncelikle etiyolojinin doğru ola rak sap tanması gerekmektedir. A. Nonklasik KAH/İdiyopatik Adrenal Hiperandrojenizm Aşı rı adrenal androjen sentezinin baskılanması dü şük doz oral glikokortikoid tedavisi ile sağlanabilir. Çocukluk ça ğında tercih edilen mg/m2/ gün 2-3 dozda olmak üzere hidrokortizondur. Stres durumların da doz 2-3 ka tına art tı rılabilir. Daha ileri yaşlarda ise tercih edilen gece yatarken 0,25-0,375 mg dozunda dekzametazondur. Tedavi başlangı cından yakla şık 2-3 ay son ra menstürel düzensizlikler ortadan kalkarken, 1 yıl sonra ise hirsutizm bulguları kaybolur. Tedavi sırasında düzenli aralıklarla serum 17-OH P, Δ 4 -AS ve DHEA düzeylerine bakılmalı dır. B. Polikistik Over Sendromu / Stromal Hipertekosis İnsülin direncinin ve/veya obezitenin eşlik etti ği PKOS lu ol gularda; öncelikle hiperandrojenizmin asıl ne de ni olan hi pe rin sü li ne mi nin te da vi edil me si şarttır. Bu nedenle öncelikle diyet ve egzersiz önerileri ile tartı kay bı nın sağ- 177

10 Müge Gökçe, Feyza Darendeliler lanması gerekmektedir. Bunun yeterli olmadı ğı durumlarda bazı farmakolojik ajanlara başvurulur. Metformin hidroklorid; intestinal glikoz emilimini, hepatik glikoz üretimini azal tıp, periferik dokularda glikoz kullanı mı nı art tırarak etkisini gösterir. 12 Gün de mg ola rak 2 ya da 3 doz da- kul la nıldı ğında glisemik parametreleri düzenler, insülin düzeyini düşürür. Böylelikle menstürel siklüs düzene girer. Troglitazon; insülin duyarlı lı ğı nı art tıran baş ka bir ilaç tır. PKOS lu olgularda; günde mg kul lanı mı ile tüm glisemik parametreleri ve ovülasyonu düzene sokmaktadır. Ço cuk ve ado lesanlarda kullanı mı öne rilmemektedir. Eğer PKOS lu olgularda ana sorun hirsutizm ise; kombine oral kontraseptiflerle beraber anti-androjen tedavi kullanılabilir. Anti-androjen tedavi idiyopatik hirsutizm tedavisinde anlatılacaktır. Siklik kombine oral kontraseptif kullanı mı ile, uzun dönemde serbest östrojene bağ lı ge li şebilecek endometrial hiperplazi riski ortadan kalkmış olur. Sik lik oral kont ra sep tif ile be ra ber, go na dot ro pin sal gı la tı c ı hor mon (GnRH) analog tedavisi kemik mineral yo ğunlu ğunun korunması açı sından önemlidir. Bu kombine tedavi ile, over kaynaklı androjen sentezi azalıp, cins steroidlerini bağ la yan glo bü lin (SHBG) dü ze yi ar tar. Bu ne den le, bu te da vi protokolü PKOS ya da stromal hipertekozis olgularında oldukça başarı lı dır Hiperprolaktineminin eşlik etti ği PKOS lu olgularda dopamin agonisti olan bromokriptin tedavisi de önerilmektedir. Böylece menstürel siklüs düzene girmekte, ancak hirsutizm üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. C. İdiyopatik Hirsutizm İdiyopatik hiperandrojenizm olgularında, anti-androjenik ilaçlar ilk tercihtir. Ancak; tüm anti-androjenik ilaçların teratojenik oldu ğu tedavi sırasında unutulmamalı dır. Spironolakton ( mg/gün); dihidrotestosteronun reseptörüne bağlanması nı engelleyerek anti-androjenik etkisini gösterir. Uzun sü reli kullanımda deride 5α redüktaz aktivitesini azaltmaktadır. Sip ro te ron ase tat; pro ges te ro nun sen te tik bir ana lo gu dur. Hem an ti-and rojenik hem de anti-gonadotropik etkisi vardır. 13 Dü şük doz öst rojenle beraber 178

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 255-262 Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı Prof. Dr. Sibel

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı