DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b = 24 ise b = 4 6. c = 0 ise c = 5 6. d = 42 ise d = 7 b + c + d = = 16 dır. 4. x y = 5 x y+z = 20 ise x y. x z = x z = 20 x z = 4 Buradan.x z =. 4 = 12 dir. 5. x +1 x 2 1 : x 2 x+1 x 1 (x+1)( x 2 x+1) (x 1)(x+ 1) (x 1). (x 2 x+1) =1dir. 2. Ardışık 8 pozitif tamsayının toplamı 60 ise 60 8 Ortanca 56 7,5 sayıdır , Bu sayılardan en büyüğü 11 dir = 2 2 x 6x+ 11 x 6x = ifadesi x= için enbüyü kolur. 2 ( x ) Enbüü y kde er dir a = 4b = 2c ise a = 4k, b = k, c = 6k. x+ 1 4 = x + 1 = 4 x + 1= 16 x= 15 bulunur. a. b. c = 72 ise 4k. k. 6k = 72k = 72 k = 1 dir. a = 4, b =, c = 6 bulunur. a + b + c = 1 tür. 1

2 8. 2x + y = ise y = 2x x < 5 ise 2x > 10 2x > 7 y > 7 dir. alabileceği en küçük tamsayı değeri 6 dır. 12. abab = ab.x x = abab ab ab ab ab 00 x = 101 dir. 9. 5x 2y = 10 (2 ile çarp) x + 4y = 6 10x 4y = 20 x + 4y = 6 + 1x = 26 x = 2 dir ve 6 sayılarının OBEB i OBEB(48, 6) = dir Pozitif ortak tam bölenlerinin toplamı; ( ). ( ) = ( ). ( + 1) = 7. 4 = 28 dir. 1. x 2 2 = y 2 x 2 y 2 = 2 (asal) (x y)(x + y) = 1. 2 x y = 1 x + y = 2 + 2x = 24 ve 12 y = 1 x = 12 y = 11 x.y = = 12 dir a 4 = 5b koşulunu sağlayan en küçük a değeri a = 7 ve b = 2 dir. a. b = 14 olur. 15. a b = ab 4 (a b). 4 = 10a + b Rakamlar toplamı bulunur = 57 dir. 57 nin 9 ile bölümünden kalan tür. Cevap : A 12a 4b = 10a + b 2a = 5b a = 5 ve b = 2 dir. a. b = 10 olur. 2

3 16. 5 < x < y < z için 21. x = y z x = 6 ise y = 7 z = 8 y =, z = 2 için x = 9 dur. y = 7 z = 9 y = 8 z = 9 x = 7 ise y = 8 z = 9 dur. En büyük xyz = 92 dir. x + y + z = = 14 tür. 4 farklı xyz sayısı yazılabilir ten sonra 4 ile başlayanlar bittiği için sıradaki sayı 5 ile başlar yani, 5467 dir. Cevap : A 22. z = 0, y = 2 için x = 1 dir. xyz = 120 Ra kam lar top la mı tür ile başlayan 6 sayıdan sonraki sıradaki sayılar 5467, 5476, 5647, 5674, 5746, 5764 dür. Yani 12. sayıdır. x y = x+ 2y 4 iin ç x = ve y = 1 yazılırsa 1 D 2 = D C B A E F G H = = 7 dir f p-f p-f p = = 42 olur D a = 20 için a yerine 12 ve y yerine a 2 yazılır. 4 D a = a 2 4 = a 4 4 = 20 4 = 12 a 1 a = tür. 24. Bir kö şe A ola cak sa di ğer 2 kö şe {B, C, D} den bi ri ve {E, F, G, H} den bi ri olur. 4 f p. f p=12 1 1

4 = 4 (5 ile bö lü mün den ka lan) 4 2 = = (4 2 ) 1005 = = 1 dir. 26. Ma li yet = 100 ol sun. %60 kâr lı eti ket fi ya tı = Üç çocuğun yaşları toplamı x olsun. Baba = 2x olur. 4 yıl sonra Baba = 2x + 4 Üç çocuk = x + 12 olur. 2x + 4 = x x = 18 Baba = 2x = 6 yaşındadır = 112 (Sa tış) = 12 (%12 kâr) 27. Açı lar = {2k, 7k, 9k} 2k + 7k + 9k = k = 180 k = 10 Açı lar = {20, 70, 90} En kü çük dış Açı = = 90 dır. 28. Yol = x Hız = V ol sun 1 x = V. t 2 x = (V + 2). (t 1) = V. t V + 2t 2 x = (V + 5). (t 2) = V. t 2V + 5t 10 1 ve 2 den x = V. t = V. t V + 2t 2 V 2t = 2 olur. I. denklem 1 ve ten x = V. t = V. t 2V + 5t 10 2V 5t = 10 olur. II. denklem 2 / V 2t = 2 2V 5t = 10 2V + 4t = 4 2V 5t = 10 t = 6 olur. 2V 5t = 10 2V 0 = 10 2V = 20 V = 10 olur. x = V. t = = 60 km olur. 0. Depo = 6 birim olsun. Boş = 5 birim, Dolu = 1 birim olur. Depoya a birim su konursa, Boş = 5 a birim Dolu = 1 + a birim olur. 5 a 1 & 25 ( a) 1.( 1 a) 1+ a = 2 = a = 1 + a a = 9 a = olur. Bu durumda, deponun i doldurulmalıdırċevap 5 : C = 400. x =400.x 540 =40x x=1,5 tuz oranı 100 1,5=86,5 su oranı 2. Pınar = 6 gün Betül = 8 gün m. f = p 8 ( 4) ( ) 7m + = m + = 24 7m = 21 m = 4

5 . İngilizce x y z İtalyanca t 8. Doktorlar = 2x + 40 = = 60 x+z=14 olduğuna göre t = 2 dir. t+x+z=16 60 sayısı 80 nin % m si olsun. m 60 = m=75 4. Büyük = 2x + 10 Küçük = x 5 ise 2x + 10 > x 5 x > 15 x < 15 tir. x = 14 için 2x + 10 = 8 olur. 9. Hemşire = 80 Doktor = 60 Hastabakıcı = k = k = Taksimetre 2 sabit açılış ücreti ve her 400 m yola 0,5 yazmaktadır. 400 m ye 0,5 ise 200 m ye x 200.( 05, ) x = = = x= tane 16 tane rakam 25. rakam İlk 9 rakamın toplamı = 45 Sonraki 20 rakamın içinde 10 tane 1 var ve 1 den 9 a kadar rakamlar var yani (0,5).x = 8 (0,5).x = 6 x = = 4800m = 4,8 km = 168 Birler basamağı 0 dır. 7. (2x + 40) + (x + 50) + (5x 20) = x + 70 = x = 100 x = 10 Hemşire = x + 50 = = x= sa yı sı nın 11 ile bö lü mün den ka lan bu lu nur ken ( ) ( ) hesaplanır = basamak 20basamak 20basamak 12 basamak = 198 5

6 44. A(11) = = gazoza balonsa 45. A(n) = 17 ise n Œ {8, 9, 10, 11} dir. (4 değer) 12 gazoza x balon 12. x = =99 balon A(n) = 41 ise = 41 olduğundan n Œ {14, 15, 16, 17} olabilir = veya = olabilir gazoza balonsa x gazoza 78 balon x = = 104 gazoz En fazla = 107 gazoz almalıdır. 47. Ders çalışma da 80 ise 24 saatte x x= saat x= saat = dak. = 20 dak. 48. Spor = 60 4Fark 20 Ders = A gazetesi = = = , 5 B gazetesi = = C gazetesi = = = Dgazetesi = Egazetesi = = En çok B gazetesi 60 da 20 ise 24 sa at te x x= = saat sa =. 60 = 80 dak A gazetesi = Dgazetesi = Uyku = 120 Ders = 80 Uyku yerine 20 ders çalışsa 100 eşit olarak dağılırlar. 60 da 20 ise 24 sa at te x x= = sa. = 80 dak A + C + E = = 205 alış A + C + E = = 155 satış = olur

7 55. A E x B 10 D C 58. D A S E x 2S 2x S C B AC = 12 2 ise BC = 12 6S = S = 144 S = 24 x = 60 x = A D 10 C E 12 6 A 4 H K 20 B D den indirilen DK yüksekliği 12 dir. ( ). 12 AABCD ( ) = = C 60 B O 6 AB = 12 cm ise OB = 6 cm AO = 6 cm dir. 1 2 Hacim= rr. h 1 2 =. r = 72 r 57. A 60. x y = 6 ve 2x + 2y = 4 doğrularının ortak çözümü yapılır x y = 6 + x + y = 2 B x D 5 Açıortay teoreminden 8 10 x = & x = 4 5 C Cevap : A 4x = 8 x = 2 ve y = 0 A(2, 0) noktası bulunur. 7

8 DENEME SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. Dü şün ce uf ku nun ge liş me si, ya şa m n yo rumlan ma s, söy le ye cek sö zün ol ma s için in sa n n yap ma s ge re ken ki tap oku mak tır. Çün kü ki tap oku ma n n in sa n bu be lir ti len yön ler den ge liş ti rece i dü şü nü le bi lir. 6. II. cüm le de ki... bul du ğuy la ye tin me yip da ha ötesi ni is te yen bir şa ir. ifa de sin den an la şıl dı ğı ka darıy la dü şün ce nin IV. cüm le de de de vam et ti ril di ği gö rül mek te dir. Çün kü IV. cüm le is te mek söz cüğüy le baş la mak ta ol du ğun dan bu cüm le ya pı ve an lam ca II. cüm le nin de va mı ni te li ğin de dir. Bu iki cüm le nin art ar da ge le bil me si için II I. ile IV. cüm leler bir bi riy le yer de ğiş tir me li dir. 2. Par ça da ki boş lu a 17. yy. ma te ma tik, 18. yy. fi zik, 20. yy. kor ku ça d r. ifa de si ge ti ril me li dir. Çün kü de vam eden ifa de ler de kor ku nun bi lim ol ma d ama tek nik ol du u söy len miş tir. Do la y s y la boş bırakılan yere ge ti ri le cek ifa de nin so nun da 20. yy. n kor ku yüz y l ol du u be lir til me li dir.. Par ça n n ta ma m n dan Ya kup Kad ri ile il gi li bil gi ler ve ril mek tey ken II I. cüm le de ko nu nun kap sa m daral t l m ş ve Yaban ro ma n y la il gi li bil gi ler ve ril miş tir. 4. Par ça da ede bi eser le rin an la şı lır ol ma öl çüt le ri di le ge ti ril me ye ça lı şıl mış, II I. cüm le de ise ko nu, şi i rin te mel öge si olan an la ma in dir gen miş tir. Bu du rum par ça nın an lam akı şı nı boz muş tur. 7. II. cüm le de ki ayık la ma ifa de si V. cüm le de örnek len di ril mek te dir. Do la yı sıy la V. cüm le nin II. cüm le den son ra ge le bil me si için II I. ile V. cüm leler bir bi riy le yer de ğiş tir me li dir. 8. I. ile II. cüm leler yer de ğiş tir di ğin de nes ne nin bir ki tap ol du ğu bil gi si, Fe ri dun An daç ın de ne me lerin de her şey so mut ya da so yut bir nes ne ile baş lıyor. ifa de sin den son ra getirilerek par ça nın an lam akı şı sağ lan mış olur. 5. Par ça da Kral Oi di pus ad lı eser le il gi li bil gi len di ri ci açık la ma lar vardır ama II I. cüm le de oyu nun ko rosu nu il gi len dir me yen açık la ma lar da bu lu nul muştur. Bu du rum, par ça nın an lam akı şı nı boz muş tur I. cüm le de ge çen... Kı na lıa da da ki ba ba dan kal ma eve gi de riz. sö zü II I. cüm le de de vam et ti ril miş, bir tek ge çen yaz ço cuk la rı mın ıs ra rı na kar şı koya ma dı ğım dan bir baş ka ye re gi dil di. ifa de si di le ge ti ril miş tir. Bu cüm le le rin art ar da ge le bil me si için II. ile II I. cüm le le rin yer de ğiş tir me si ge rek mek te dir.

9 10. Ve ri len söz ler Geç miş ten gü nü mü ze ka dar sa yısız me de ni ye tin ya şam bul du ğu Ana do lu coğ raf yasın da, in sa noğ lu nun bi li nen yıl lık se rü ve ni ara sın da sa yı sız ve eş siz ni te lik te anıt lar ve eser ler gü nü mü ze ka dar ulaş mış tır. bi çi min de sı ra landı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le oluş tu rur. Bu cüm le nin baş tan dör dün cü ise sö zü C de ve ril miş tir. 11. Ve ri len söz ler, Eleş tir me nin öz gür lü ğü, gö nül al ma an la yı şıy la da ol sa ki ra lık ka lem hâ li ne gel me me si, inan dık la rın dan ödün ver me me si di ye yo rum la nabi lir. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le hâ li ne ge lir. Bu cüm le nin üçüncü sö zü ise D de ve ril miş tir. 12. Ve ri len söz ler, Keş fet ti ği ba kı rı ka lay ile ka rış tırıp bronz el de eden top lum lar za man la gü müş ve al tı nı da kul la na rak bü tün dün ya ulus la rı nın hayran lı ğı nı ka za nan en üs tün eser le ri ya rat mış lar dır. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le oluş tu rur. Bu cüm le nin baş tan üçün cü sö zü ise D de ve ril miş tir. 15. Top ka pı Sa ra yı nın an la tıl dı ğı bu par ça da A seçe ne ği ne yı lın da baş lan mış ve 1478 de bit miş tir. sö zün den; B se çe ne ği ne,... sul tan ların yap tır dı ğı bir çok de ği şik lik ve ek le me ler le geniş le ti le rek ih ti ya ca ce vap ve re cek şe kil de sü rek li ge liş miş tir. sö zün den, C se çe ne ği ne son cümle den; E se çe ne ği ne Ta ri hî İs tan bul üç gen ya rıma da sı nın en uç nok ta sın da, zey tin lik böl ge sin de ku rul muş tur. sö zün den ula şı la bi lir. An cak ta ri hte, Topkapı nın, en es ki ya pı sı ol du ğu na da ir bir bil gi ver il me miş tir. 16. Nu ma ra lan mış cüm le ler den II I. cüm le de ya zar, an lat mak is te dik le ri ni söz cük le rin tam kar şı la yama dı ğın dan, bu konudaki ye ter siz li ğin den söz etmek te dir. 17. Ve ri len cüm le de ki şi le rin en çok kor ku la rı nı me rak et ti ği be lir til miş tir. 1. Ve ri len söz ler, Yak la şık ola rak yıl ön ce Ana do lu da iz le ri tes pit edi len in sa noğ lu kişi lik kü çük top lu luk lar hâ lin de ma ğa ra, ka ya al tı sı ğı nak la rı ve il kel ku lü be ler de ya şam la rı nı sür dürme ye ça lış mış tır. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le oluş tu rur. Bu cüm le nin baş tan ikin ci sö zü ise E de ve ril miş tir. 14. Ve ri len par ça da, IV. cüm le de se nar yo la rın ya zılır ken pek çok kim se den yar dım alın dı ğı söy lenmek te dir. An cak D se çe ne ğin de ki açık la ma her ke sim den in sa nın gö rüş le ri ne yer ve ril di ği yö nünde dir. Bu ifa de IV. cüm le de geç me mek te dir Par ça da an cak ha ya ta gü lüm se ye rek yak la şa bi len in san la rın ba şa rı yı ya ka la ya bi le ce ği üze rin de durul mak ta dır. bu dü şün ce özel lik le fi lo zo fun dü şünce le riy le pe kiş ti ril miş tir. 19. B ve E için, Ye ni bir şey yaz mak için ma sa ya oturdu ğum za man, he men her se fe rin de, o bil dik bo şuna lık ve ye ter siz lik duy gu su yok lar içi mi. sö zü; C için, Oy sa ko nu yu, te mel ay rın tı la rı uzun uza dı ya dü şü nüp ta şın mış, ka fam da kur muş, çok tan ka rar ver mi şim dir yaz ma ya. sö zü; D için, Ya za cak la rımın ya zıl ma ya de ğer olup ol ma dı ğı nı bir kez da ha so ra rım ken di me. sö zü; parçada A yla ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir.

10 20. V. cüm le de Plü ton un ya pı sal özel li ği ve ril miş, sıcak bir ge ze gen ol du ğun dan söz edil me miş tir. 26. Par ça da Ha lit Zi ya ile il gi li söy le nen Kah ra man ları nın iyi ye ve kö tü ye yö ne li şi ni ta raf sız bir şe kil de ve rir. sö zü E de ve ri len bil gi nin yan lış ol du ğu nu gös ter mek te dir. 21. Parçada yazar, gü nü müz eleş ti ri dün ya sı ile il gi li gö rüş le ri ni di le ge tir miş tir. Eleştiri ortamının uygunsuzluğunu anlatan yazar bu nedenle E deki soruya cevap vermiş olur. 27. Par ça da Ni etz che ile il gi li D de ve ri len bil gi nin tam ter si be lir til miş tir. Ya ni ya zar, dü şün ce le ri ni is tik rar lı bir bi çim de ver mez; ak si ne, baş la dı ğı bir pa rag raf so nu kes ti ri le me ye cek bir yar gıy la so nuç lan dı rı lır. 22. Sa it Fa ik in ver di ği ce vap tan ya şa dık la rı nı, hi kâ yele rin de ko nu et ti ği so nu cu na va rı la bi lir. 2. Par ça da öy kü nün, şi ir ve ti yat ro dan da ha faz la tutul du ğu gö rü şü ne yer ve ril me miş tir. 24. Par ça da dü şün ce le ri ni di le ge ti ren ki şi kü çük kızıy la il gi li ba zı açık la ma lar da bu lun muş tur. Te le vizyon lar da bi lim ve sa nat la il gi li eği ti ci prog ram la ra yer ve ril me si nin ya rar lı ola ca ğı nı vur gu la mak ta dır. 28. Ya za rın, dil bil gi si ku ral la rı nı bir ya na it me si dil bilgi si ku ral la rı na uy ma dı ğı an la mı na ge lir. 29. Bu par ça da di le ge ti ri len iki ay rı ko nu dan ikin ci si IV. cüm le ile baş la mak ta dır. Çün kü IV. cüm le de ya zar der gi ler de duy du ğu gü zel di ze ler le il gi li yak la şımla rı nı di le ge tir me ye ba şa mış tır. 0. Par ça da ge çen şa ir le ri ni ta nı ma dı ğım iyi şi ir le re de... ifa de si ki şi nin bil gi si nin yan lış ol du ğu nu göster mek te dir. 25. A için,... top lu mun her ke si min den se çi len kahra man lar yü zey sel bi çim de ta nı tıl maz. sö zü; B için, Ya zar, kah ra man la rın mi za cı ve psi ko lo ji le ri üze rin de yo ğun la şa rak... sö zü; C için,... Top lumun her ke si min den se çi len kah ra man lar... sö zü; D için,... iyi ye ya da kö tü ye yö ne li şi ni ta raf sız bir şe kil de ve rir. sö zü de ği nil di ği ni gös ter mek te dir. 1. Par ça da Türk çe nin ye ni ke li me le re ih ti yaç duy madı ğı be lir ti len gö rüş ler ara sın da yer al maz. Ak si ne ge liş mek te olan her di lin ye ni söz cük le re ih ti yaç duy du ğu be lir til mek te dir. 10

11 2. Par ça nın ilk cüm le sin de Bi lim de ve tek no lo ji de yaşa nan ge liş me le rin di le yan sı ya ca ğı be lir til mek tedir. 7. B se çe ne ği,... bel ki de yüz yı lın en bü yük şa i riy di. ifa de sin den; C se çe ne ği,... İn gi liz di lin de ya zan ka dın şa ir le rin en bü yü ğüy dü. ifa de sin den; D seçe ne ği,... ol duk ça al çak gö nül lü bir şa ir di. ifa desin den; E se çe ne ği ise par ça nın son cüm le sin den çı ka rı la bi lir.. IV. cüm le de Yah ya Ke mal in Atik Va li de den İnen So kak ad lı şi i ri yaz ma se be bi nin ken di ni kim se siz ve ya ban cı his set me si ola rak ve ril miş tir. 8. Par ça nın son bö lü mün de sö zü edi len şa i rin et kilen di ği ki şi ler den söz edi le rek ön ce ki cüm le ler de bah se di len ler den fark lı bir ko nu ya ge çil miş tir. 4. Par ça da Yah ya Ke mal in Mo da da otur du ğu na yöne lik bir açık la ma da bu lu nul ma mış tır. 5. A se çe ne ği, Bu söz Türk çe den İn gi liz ce ye ge çen köşk sö züdür. ifa de sin den, B se çe ne ği, Dil de ki ya ban cı söz le rin bir öl çü sü ol ma lı dır. Bu öl çü di lin kim li ği ni bo za cak de re ce de ol ma ma lı dır. ifa desin den; C se çe ne ği, İn gi liz ce de ki osk bi çi mi ne dö nüş müş ve bi zim sö zün den müz bu de fa fark lı bir an lam da kar şı mı za çık mış tır. ifa de sin den; E se çe ne ği, Her dil de ya ban cı kö ken li söz var dır. ifa de sin den çı ka rı la bi lir. 9. A, B, C ve E seçeneklerinde Coğrafi Keşifler in sonuçlarından behsedilmiştir. Ancak D seçeneğindeki bilgi parçada Coğrafi Keşifler in sonucu olarak verilmemiştir. 40. Parçanın yazılma nedeni doğrudan, tarihî bir bilgi vermektir. 41. Par ça da pul sar la rın Dün ya ya ben ze di ği yö nün de bir açık la ma ya pıl ma mış tır. 6. Par ça da, Türk çe de ki ya ban cı laş ma so ru nu üzerin de bil gi ler nes nel bir dil le an la tıl mış tır. Oku ra bir ko nu hak kın da bil gi ver me yi he def le yen me tin ler de açık la ma an la tım bi çi mi kul la nı lır. 42. Bi li nen her şe ye mey dan oku mak sö zü bi li nen değer le rin doğ ru lu ğu na ya da var lı ğı na kar şı çık mak an la m n or ta ya koy mak ta d r. 11

12 4. Par ça da pul sar la rın Bing Bang pat la ma sı so nu cu de ğil, sü per no va pat la ma sı so nu cu oluş tu ğu söylen miş tir. 44. Par ça da eko no mi po li ti ka la rı nın ta rı mı ve eko lo jik ta rı mı sı kın tı ya sok tu ğu be lir til miş tir. B de be lir tilen eko lo ji ta rı mı nın Tür ki ye de ki ta rım sek tö rü nü olum suz et ki le di ği yar gı sı par ça dan çı ka rı la maz. 49. Sö zün ıs sız kal ma sı, sö zün yal nız lı ğı nın söz konu su ol ma sı ki şi leş tir me sa na tı na ör nek kul la nımlar dır. IV. cüm le de ki şi i rin var lık la ba ğı ku ru lur ken abar tı ya ka çı lır sa... sö zü şart il gi si ni gös ter mekte dir. II I. cüm le de, ya zar öne ri de bu lun muş tur. I. cüm le de, yar gı ge rek çe siy le ve ri le rek ay nı zaman da se bep - so nuç il gi si ör nek len miş tir. An cak bir var lı ğın ta nı mı ya pıl ma mış tır. 50. Par ça da ek me k a ğa cı adıy la anı lan ürü nün ih raç edil di ği bil gi si ne yer ve ril me miş tir. 45. Tür ki ye de ki mak roeko no mik po li ti ka la rın eko lo jik ta rı ma yö nel me yi zo run lu kıl dı ğı gö rü şü par ça da di le ge ti ril memiştir. 46. Par ça da ta rım la il gi li sı kın tı la rın te mel se be bi olarak eko no mi po li ti ka la rı gös te ril miş tir. Tür ki ye de ki eko no mi po li ti ka sı üre ti mi des tek ler özel lik le re sa hip ol maz sa ta rım ala nın da bir çok so run la kar şı kar şı ya ge le ce ği miz be lir til miş tir. 51. II I. cüm le den iti ba ren ek me k a ğa cı nın in san la rın ya şa mı na kat kı sı ve ya ra rı ko nu sun da bil gi ve rilme ye baş lan mış tır. 47. IV. cüm le de şi i rin var lık la olan ba ğı nın abar tı ya kaç ma dan ku rul ma sı ge rek ti ği sa vu nul muş, varlık la olan ba ğın za yıf la ma sı ge rek ti ği söy len memiş tir. 52. Par ça dan ek me ka ğa cı nın ne re de, ne za man, na sıl kul la nıl dı ğıy la il gi li bil gi ler ve ril mek te ama öm rü nün ne ka dar ol du ğuy la il gi li açık la ma la ra yer ve ril memiştir. 48. I. cüm le de sö zün ıs sız kal ma sı nın ge rek çe si ola rak sö zün var lık la olan ba ğı nın kop tu ğu söy len miş tir. 5. Par ça da ekmek ağacı hakkında bilgi verildiğinden açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. 12

13 54. So ru da ve ri len bil gi le re gö re tur nu va nın 1. aşa ması na 8 ta kım 2. aşa ma sı na 4 ta kım. aşa ma sı na 2 ta kım ka tıl mış tır. Yi ne ve ri len M ve N ta kım la rı 2. aşa ma da kar şı laş mış lar dır. P, L ve S ta kım larıy la yap tı ğı kar şı laş ma lar da ga lip gel miş tir. O nun bi rin ci aşa ma da kar şı laş tı ğı ta kım S dir. R ile M kar şı kar şı ya gel miş tir. N, P ile kar şı laş ma mış tır. bil gi le ri ne gö re 2. aşa ma da ki iki ta kım M ve N, L ve S ta kım la rıy la kar şı laş mış olan P de en az iki kar şı laş ma yap tı ğı na gö re aşa ma lı tur nu va nın ilk iki si ne ke sin lik le ka tıl mış tır. Ayrıca 2. aşa ma da kar şı laş tı ğı L ve S ta kım la rın dan bi ri si de ikin ci aşa ma da ki ra ki bi de mek tir. Fi nal de ki ya ni. aşama da ki ta kım lar dan bir ta ne si M ve N ta kım la rından bir ta ne si ol du ğun dan P nin L ve S ta kım la rı ile yap tı ğı kar şı laş ma lar fi nal kar şı laş ma la rı ola maz. Bi rin ci ve ikin ci aşa ma da kar şı laş ma lar dır. S bi rin ci aşa ma da O ile kar şı laş tı ğı na gö re P de bi rin ci aşama da L ile, ikin ci aşa ma da da S ile kar şı laş ma yapmış tır de mek tir. M ve N bi rin ci aşa ma yı geç ti ği ne gö re M, R ile yap tı ğı kar şı laş ma yı ka zan mış tır. Geri ye K ta kı mı kal dı ğı na gö re N de bu ta kım la bi rin ci aşa ma da kar şı laş mış ve ga lip gel miş de mek tir. N, P ile kar şı laş ma dı ğı na gö re 2. aşa ma yı ge çen P ta kı mı nın. aşa ma da ki ra ki bi M ol muş tur. Ya ni bi rin ci aşa ma eş leş me si; K ile N, M ile R, P ile L, S ile O şek lin de dir. İkin ci aşa ma eş leş me si; M ile N, P ile S şek lin de dir. Üçün cü aşa ma fi nal eş leş me si; P ile M şek lin de dir. Yu ka rı da an la tıl dı ğı üze re R, bi rin ci aşa ma ya ka tılmış fa kat ikin ci aşa ma ya ka tıl ma mış tır. Bu na gö re doğ ru ce vap C se çe ne ği dir. 55. Yu ka rı da an la tıl dı ğı üze re N, K ve M ile L ise yalnız P ile kar şı laş mış tır. Bu na gö re doğ ru ce vap B se çe ne ği dir. 57. M tur nu va şam pi yo nu ol du ğu na gö re sa de ce iki kar şı laş ma yı ka za nan ta kım bi rin ci ve ikin ci aşama yı ka za nıp üçün cü aşa ma yı ka za na ma yan takı mı dır. Bu ta kım da üçün cü aşa ma da ya ni fi nal de M ile kar şı la şan P dir. Bu na gö re doğ ru ce vap A se çe ne ği dir. 58. M ge ze ge ni nin yö rün ge ça pı K den kü çük tür. L ge ze ge ni nin yö rün ge ça pı 2 ge ze gen den bü yük di ğer 2 ge ze gen den ise kü çük tür. bil gi le ri ne gö re K, Yıl dız a M den da ha uzak tır. L ise uzak lık ya da ya kın lık ba kı mın dan. sı ra da dır. K Yıl dız a M den da ha uzak ol du ğun dan as len en ya kın ge ze gen ola maz. Bu na gö re doğ ru ce vap E se çe ne ği dir. 59. M ve K nin yö rün ge ça pları, L ninkinden da ha faz la ol du ğu na gö re N ve O nun Yıl dız a ya kın olan 2 ge ze gen ol du ğu nu an la rız. K, M den da ha uzak ol du ğu na gö re Yıl dız a en uzak ge ze gen K, on dan son ra M, da ha son ra da L ge ze ge ni dir. N ve O geze gen le ri ise di ğer üçün den da ha ya kın dır. Bu na gö re doğ ru ce vap B se çe ne ği dir. 56. Bi rin ci aşa ma da mağ lup olan ta kım lar ikin ci aşama ya ka tıl ma yan ta kım lar dır. İkin ci aşa ma ya N, M, P ve S ta kım la rı ka tıl dı ğı na gö re ge ri ye ka lan K, R, L ve O ta kım la rı bi rin ci aşa ma da mağ lup olan takım lar dır. Bu na gö re doğ ru ce vap D se çe ne ği dir Yu ka rı da an la tıl dı ğı üze re Yıl dız a en ya kın ge zegen ler N ve O dur. Han gi si nin da ha ya kın ol du ğu bi lin me di ği için her iki si de Yıl dız a ya kın ge ze gen ola bi lir. Bu na gö re doğ ru ce vap A se çe ne ği dir.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 975-6324 -06-6 Kitabın Adı Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi Yazarı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Köylü

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Cevap : C. Cevap : E

Cevap : C. Cevap : E DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. 7 1 1 9 e + o + 7 7 8 8 1 9 = e + o + 7 7 8 8 1 9 = - - + 7 7 8 8 8 = = 1dir. 8 5. x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer:

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer: SAKIZKÖY GÜNCELER Azad Ziya Eren 27 Ekim 1976 da Diyarbakır da doğdu. Bijar ve Mari Jiyan adında iki çocuğu var. Kültür sanat politikaları üzerine makaleleri Avrupa Birliği Yayınları nda yayımlandı. Uluslararası

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 SPİNOZA Geometrik Düzende Tanıtlı Törebilim 1 BÖLÜMLER I VE II Çeviren Aziz Yardımlı idea istanbul İDEA CEP

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Ali Püsküllüoğlu ... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ...

Ali Püsküllüoğlu ... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ... aa... 2...bb 1 Ali Püsküllüoğlu... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ... aa... 2...bb Can Yayınları: 1741 Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2008 1. basım: 1996 Can Yayınları nda 1. basım: Mayıs 2008 2. basım: Kasım 2009 Bu

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Beyaz Diş. Jack London

Beyaz Diş. Jack London Jack London Beyaz Diş Jack London: Maceraperest-yazar. Bir müddet John Barleycorn kimliğiyle de yaşadı. İntihal ettiği iddia ediliyor: Şüyuu vukuundan beter. İntihar ettiği kabul ediliyor: Şüyuu vukuundan

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

www.islamic-invitation.com F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı