DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b = 24 ise b = 4 6. c = 0 ise c = 5 6. d = 42 ise d = 7 b + c + d = = 16 dır. 4. x y = 5 x y+z = 20 ise x y. x z = x z = 20 x z = 4 Buradan.x z =. 4 = 12 dir. 5. x +1 x 2 1 : x 2 x+1 x 1 (x+1)( x 2 x+1) (x 1)(x+ 1) (x 1). (x 2 x+1) =1dir. 2. Ardışık 8 pozitif tamsayının toplamı 60 ise 60 8 Ortanca 56 7,5 sayıdır , Bu sayılardan en büyüğü 11 dir = 2 2 x 6x+ 11 x 6x = ifadesi x= için enbüyü kolur. 2 ( x ) Enbüü y kde er dir a = 4b = 2c ise a = 4k, b = k, c = 6k. x+ 1 4 = x + 1 = 4 x + 1= 16 x= 15 bulunur. a. b. c = 72 ise 4k. k. 6k = 72k = 72 k = 1 dir. a = 4, b =, c = 6 bulunur. a + b + c = 1 tür. 1

2 8. 2x + y = ise y = 2x x < 5 ise 2x > 10 2x > 7 y > 7 dir. alabileceği en küçük tamsayı değeri 6 dır. 12. abab = ab.x x = abab ab ab ab ab 00 x = 101 dir. 9. 5x 2y = 10 (2 ile çarp) x + 4y = 6 10x 4y = 20 x + 4y = 6 + 1x = 26 x = 2 dir ve 6 sayılarının OBEB i OBEB(48, 6) = dir Pozitif ortak tam bölenlerinin toplamı; ( ). ( ) = ( ). ( + 1) = 7. 4 = 28 dir. 1. x 2 2 = y 2 x 2 y 2 = 2 (asal) (x y)(x + y) = 1. 2 x y = 1 x + y = 2 + 2x = 24 ve 12 y = 1 x = 12 y = 11 x.y = = 12 dir a 4 = 5b koşulunu sağlayan en küçük a değeri a = 7 ve b = 2 dir. a. b = 14 olur. 15. a b = ab 4 (a b). 4 = 10a + b Rakamlar toplamı bulunur = 57 dir. 57 nin 9 ile bölümünden kalan tür. Cevap : A 12a 4b = 10a + b 2a = 5b a = 5 ve b = 2 dir. a. b = 10 olur. 2

3 16. 5 < x < y < z için 21. x = y z x = 6 ise y = 7 z = 8 y =, z = 2 için x = 9 dur. y = 7 z = 9 y = 8 z = 9 x = 7 ise y = 8 z = 9 dur. En büyük xyz = 92 dir. x + y + z = = 14 tür. 4 farklı xyz sayısı yazılabilir ten sonra 4 ile başlayanlar bittiği için sıradaki sayı 5 ile başlar yani, 5467 dir. Cevap : A 22. z = 0, y = 2 için x = 1 dir. xyz = 120 Ra kam lar top la mı tür ile başlayan 6 sayıdan sonraki sıradaki sayılar 5467, 5476, 5647, 5674, 5746, 5764 dür. Yani 12. sayıdır. x y = x+ 2y 4 iin ç x = ve y = 1 yazılırsa 1 D 2 = D C B A E F G H = = 7 dir f p-f p-f p = = 42 olur D a = 20 için a yerine 12 ve y yerine a 2 yazılır. 4 D a = a 2 4 = a 4 4 = 20 4 = 12 a 1 a = tür. 24. Bir kö şe A ola cak sa di ğer 2 kö şe {B, C, D} den bi ri ve {E, F, G, H} den bi ri olur. 4 f p. f p=12 1 1

4 = 4 (5 ile bö lü mün den ka lan) 4 2 = = (4 2 ) 1005 = = 1 dir. 26. Ma li yet = 100 ol sun. %60 kâr lı eti ket fi ya tı = Üç çocuğun yaşları toplamı x olsun. Baba = 2x olur. 4 yıl sonra Baba = 2x + 4 Üç çocuk = x + 12 olur. 2x + 4 = x x = 18 Baba = 2x = 6 yaşındadır = 112 (Sa tış) = 12 (%12 kâr) 27. Açı lar = {2k, 7k, 9k} 2k + 7k + 9k = k = 180 k = 10 Açı lar = {20, 70, 90} En kü çük dış Açı = = 90 dır. 28. Yol = x Hız = V ol sun 1 x = V. t 2 x = (V + 2). (t 1) = V. t V + 2t 2 x = (V + 5). (t 2) = V. t 2V + 5t 10 1 ve 2 den x = V. t = V. t V + 2t 2 V 2t = 2 olur. I. denklem 1 ve ten x = V. t = V. t 2V + 5t 10 2V 5t = 10 olur. II. denklem 2 / V 2t = 2 2V 5t = 10 2V + 4t = 4 2V 5t = 10 t = 6 olur. 2V 5t = 10 2V 0 = 10 2V = 20 V = 10 olur. x = V. t = = 60 km olur. 0. Depo = 6 birim olsun. Boş = 5 birim, Dolu = 1 birim olur. Depoya a birim su konursa, Boş = 5 a birim Dolu = 1 + a birim olur. 5 a 1 & 25 ( a) 1.( 1 a) 1+ a = 2 = a = 1 + a a = 9 a = olur. Bu durumda, deponun i doldurulmalıdırċevap 5 : C = 400. x =400.x 540 =40x x=1,5 tuz oranı 100 1,5=86,5 su oranı 2. Pınar = 6 gün Betül = 8 gün m. f = p 8 ( 4) ( ) 7m + = m + = 24 7m = 21 m = 4

5 . İngilizce x y z İtalyanca t 8. Doktorlar = 2x + 40 = = 60 x+z=14 olduğuna göre t = 2 dir. t+x+z=16 60 sayısı 80 nin % m si olsun. m 60 = m=75 4. Büyük = 2x + 10 Küçük = x 5 ise 2x + 10 > x 5 x > 15 x < 15 tir. x = 14 için 2x + 10 = 8 olur. 9. Hemşire = 80 Doktor = 60 Hastabakıcı = k = k = Taksimetre 2 sabit açılış ücreti ve her 400 m yola 0,5 yazmaktadır. 400 m ye 0,5 ise 200 m ye x 200.( 05, ) x = = = x= tane 16 tane rakam 25. rakam İlk 9 rakamın toplamı = 45 Sonraki 20 rakamın içinde 10 tane 1 var ve 1 den 9 a kadar rakamlar var yani (0,5).x = 8 (0,5).x = 6 x = = 4800m = 4,8 km = 168 Birler basamağı 0 dır. 7. (2x + 40) + (x + 50) + (5x 20) = x + 70 = x = 100 x = 10 Hemşire = x + 50 = = x= sa yı sı nın 11 ile bö lü mün den ka lan bu lu nur ken ( ) ( ) hesaplanır = basamak 20basamak 20basamak 12 basamak = 198 5

6 44. A(11) = = gazoza balonsa 45. A(n) = 17 ise n Œ {8, 9, 10, 11} dir. (4 değer) 12 gazoza x balon 12. x = =99 balon A(n) = 41 ise = 41 olduğundan n Œ {14, 15, 16, 17} olabilir = veya = olabilir gazoza balonsa x gazoza 78 balon x = = 104 gazoz En fazla = 107 gazoz almalıdır. 47. Ders çalışma da 80 ise 24 saatte x x= saat x= saat = dak. = 20 dak. 48. Spor = 60 4Fark 20 Ders = A gazetesi = = = , 5 B gazetesi = = C gazetesi = = = Dgazetesi = Egazetesi = = En çok B gazetesi 60 da 20 ise 24 sa at te x x= = saat sa =. 60 = 80 dak A gazetesi = Dgazetesi = Uyku = 120 Ders = 80 Uyku yerine 20 ders çalışsa 100 eşit olarak dağılırlar. 60 da 20 ise 24 sa at te x x= = sa. = 80 dak A + C + E = = 205 alış A + C + E = = 155 satış = olur

7 55. A E x B 10 D C 58. D A S E x 2S 2x S C B AC = 12 2 ise BC = 12 6S = S = 144 S = 24 x = 60 x = A D 10 C E 12 6 A 4 H K 20 B D den indirilen DK yüksekliği 12 dir. ( ). 12 AABCD ( ) = = C 60 B O 6 AB = 12 cm ise OB = 6 cm AO = 6 cm dir. 1 2 Hacim= rr. h 1 2 =. r = 72 r 57. A 60. x y = 6 ve 2x + 2y = 4 doğrularının ortak çözümü yapılır x y = 6 + x + y = 2 B x D 5 Açıortay teoreminden 8 10 x = & x = 4 5 C Cevap : A 4x = 8 x = 2 ve y = 0 A(2, 0) noktası bulunur. 7

8 DENEME SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. Dü şün ce uf ku nun ge liş me si, ya şa m n yo rumlan ma s, söy le ye cek sö zün ol ma s için in sa n n yap ma s ge re ken ki tap oku mak tır. Çün kü ki tap oku ma n n in sa n bu be lir ti len yön ler den ge liş ti rece i dü şü nü le bi lir. 6. II. cüm le de ki... bul du ğuy la ye tin me yip da ha ötesi ni is te yen bir şa ir. ifa de sin den an la şıl dı ğı ka darıy la dü şün ce nin IV. cüm le de de de vam et ti ril di ği gö rül mek te dir. Çün kü IV. cüm le is te mek söz cüğüy le baş la mak ta ol du ğun dan bu cüm le ya pı ve an lam ca II. cüm le nin de va mı ni te li ğin de dir. Bu iki cüm le nin art ar da ge le bil me si için II I. ile IV. cüm leler bir bi riy le yer de ğiş tir me li dir. 2. Par ça da ki boş lu a 17. yy. ma te ma tik, 18. yy. fi zik, 20. yy. kor ku ça d r. ifa de si ge ti ril me li dir. Çün kü de vam eden ifa de ler de kor ku nun bi lim ol ma d ama tek nik ol du u söy len miş tir. Do la y s y la boş bırakılan yere ge ti ri le cek ifa de nin so nun da 20. yy. n kor ku yüz y l ol du u be lir til me li dir.. Par ça n n ta ma m n dan Ya kup Kad ri ile il gi li bil gi ler ve ril mek tey ken II I. cüm le de ko nu nun kap sa m daral t l m ş ve Yaban ro ma n y la il gi li bil gi ler ve ril miş tir. 4. Par ça da ede bi eser le rin an la şı lır ol ma öl çüt le ri di le ge ti ril me ye ça lı şıl mış, II I. cüm le de ise ko nu, şi i rin te mel öge si olan an la ma in dir gen miş tir. Bu du rum par ça nın an lam akı şı nı boz muş tur. 7. II. cüm le de ki ayık la ma ifa de si V. cüm le de örnek len di ril mek te dir. Do la yı sıy la V. cüm le nin II. cüm le den son ra ge le bil me si için II I. ile V. cüm leler bir bi riy le yer de ğiş tir me li dir. 8. I. ile II. cüm leler yer de ğiş tir di ğin de nes ne nin bir ki tap ol du ğu bil gi si, Fe ri dun An daç ın de ne me lerin de her şey so mut ya da so yut bir nes ne ile baş lıyor. ifa de sin den son ra getirilerek par ça nın an lam akı şı sağ lan mış olur. 5. Par ça da Kral Oi di pus ad lı eser le il gi li bil gi len di ri ci açık la ma lar vardır ama II I. cüm le de oyu nun ko rosu nu il gi len dir me yen açık la ma lar da bu lu nul muştur. Bu du rum, par ça nın an lam akı şı nı boz muş tur I. cüm le de ge çen... Kı na lıa da da ki ba ba dan kal ma eve gi de riz. sö zü II I. cüm le de de vam et ti ril miş, bir tek ge çen yaz ço cuk la rı mın ıs ra rı na kar şı koya ma dı ğım dan bir baş ka ye re gi dil di. ifa de si di le ge ti ril miş tir. Bu cüm le le rin art ar da ge le bil me si için II. ile II I. cüm le le rin yer de ğiş tir me si ge rek mek te dir.

9 10. Ve ri len söz ler Geç miş ten gü nü mü ze ka dar sa yısız me de ni ye tin ya şam bul du ğu Ana do lu coğ raf yasın da, in sa noğ lu nun bi li nen yıl lık se rü ve ni ara sın da sa yı sız ve eş siz ni te lik te anıt lar ve eser ler gü nü mü ze ka dar ulaş mış tır. bi çi min de sı ra landı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le oluş tu rur. Bu cüm le nin baş tan dör dün cü ise sö zü C de ve ril miş tir. 11. Ve ri len söz ler, Eleş tir me nin öz gür lü ğü, gö nül al ma an la yı şıy la da ol sa ki ra lık ka lem hâ li ne gel me me si, inan dık la rın dan ödün ver me me si di ye yo rum la nabi lir. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le hâ li ne ge lir. Bu cüm le nin üçüncü sö zü ise D de ve ril miş tir. 12. Ve ri len söz ler, Keş fet ti ği ba kı rı ka lay ile ka rış tırıp bronz el de eden top lum lar za man la gü müş ve al tı nı da kul la na rak bü tün dün ya ulus la rı nın hayran lı ğı nı ka za nan en üs tün eser le ri ya rat mış lar dır. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le oluş tu rur. Bu cüm le nin baş tan üçün cü sö zü ise D de ve ril miş tir. 15. Top ka pı Sa ra yı nın an la tıl dı ğı bu par ça da A seçe ne ği ne yı lın da baş lan mış ve 1478 de bit miş tir. sö zün den; B se çe ne ği ne,... sul tan ların yap tır dı ğı bir çok de ği şik lik ve ek le me ler le geniş le ti le rek ih ti ya ca ce vap ve re cek şe kil de sü rek li ge liş miş tir. sö zün den, C se çe ne ği ne son cümle den; E se çe ne ği ne Ta ri hî İs tan bul üç gen ya rıma da sı nın en uç nok ta sın da, zey tin lik böl ge sin de ku rul muş tur. sö zün den ula şı la bi lir. An cak ta ri hte, Topkapı nın, en es ki ya pı sı ol du ğu na da ir bir bil gi ver il me miş tir. 16. Nu ma ra lan mış cüm le ler den II I. cüm le de ya zar, an lat mak is te dik le ri ni söz cük le rin tam kar şı la yama dı ğın dan, bu konudaki ye ter siz li ğin den söz etmek te dir. 17. Ve ri len cüm le de ki şi le rin en çok kor ku la rı nı me rak et ti ği be lir til miş tir. 1. Ve ri len söz ler, Yak la şık ola rak yıl ön ce Ana do lu da iz le ri tes pit edi len in sa noğ lu kişi lik kü çük top lu luk lar hâ lin de ma ğa ra, ka ya al tı sı ğı nak la rı ve il kel ku lü be ler de ya şam la rı nı sür dürme ye ça lış mış tır. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le oluş tu rur. Bu cüm le nin baş tan ikin ci sö zü ise E de ve ril miş tir. 14. Ve ri len par ça da, IV. cüm le de se nar yo la rın ya zılır ken pek çok kim se den yar dım alın dı ğı söy lenmek te dir. An cak D se çe ne ğin de ki açık la ma her ke sim den in sa nın gö rüş le ri ne yer ve ril di ği yö nünde dir. Bu ifa de IV. cüm le de geç me mek te dir Par ça da an cak ha ya ta gü lüm se ye rek yak la şa bi len in san la rın ba şa rı yı ya ka la ya bi le ce ği üze rin de durul mak ta dır. bu dü şün ce özel lik le fi lo zo fun dü şünce le riy le pe kiş ti ril miş tir. 19. B ve E için, Ye ni bir şey yaz mak için ma sa ya oturdu ğum za man, he men her se fe rin de, o bil dik bo şuna lık ve ye ter siz lik duy gu su yok lar içi mi. sö zü; C için, Oy sa ko nu yu, te mel ay rın tı la rı uzun uza dı ya dü şü nüp ta şın mış, ka fam da kur muş, çok tan ka rar ver mi şim dir yaz ma ya. sö zü; D için, Ya za cak la rımın ya zıl ma ya de ğer olup ol ma dı ğı nı bir kez da ha so ra rım ken di me. sö zü; parçada A yla ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir.

10 20. V. cüm le de Plü ton un ya pı sal özel li ği ve ril miş, sıcak bir ge ze gen ol du ğun dan söz edil me miş tir. 26. Par ça da Ha lit Zi ya ile il gi li söy le nen Kah ra man ları nın iyi ye ve kö tü ye yö ne li şi ni ta raf sız bir şe kil de ve rir. sö zü E de ve ri len bil gi nin yan lış ol du ğu nu gös ter mek te dir. 21. Parçada yazar, gü nü müz eleş ti ri dün ya sı ile il gi li gö rüş le ri ni di le ge tir miş tir. Eleştiri ortamının uygunsuzluğunu anlatan yazar bu nedenle E deki soruya cevap vermiş olur. 27. Par ça da Ni etz che ile il gi li D de ve ri len bil gi nin tam ter si be lir til miş tir. Ya ni ya zar, dü şün ce le ri ni is tik rar lı bir bi çim de ver mez; ak si ne, baş la dı ğı bir pa rag raf so nu kes ti ri le me ye cek bir yar gıy la so nuç lan dı rı lır. 22. Sa it Fa ik in ver di ği ce vap tan ya şa dık la rı nı, hi kâ yele rin de ko nu et ti ği so nu cu na va rı la bi lir. 2. Par ça da öy kü nün, şi ir ve ti yat ro dan da ha faz la tutul du ğu gö rü şü ne yer ve ril me miş tir. 24. Par ça da dü şün ce le ri ni di le ge ti ren ki şi kü çük kızıy la il gi li ba zı açık la ma lar da bu lun muş tur. Te le vizyon lar da bi lim ve sa nat la il gi li eği ti ci prog ram la ra yer ve ril me si nin ya rar lı ola ca ğı nı vur gu la mak ta dır. 28. Ya za rın, dil bil gi si ku ral la rı nı bir ya na it me si dil bilgi si ku ral la rı na uy ma dı ğı an la mı na ge lir. 29. Bu par ça da di le ge ti ri len iki ay rı ko nu dan ikin ci si IV. cüm le ile baş la mak ta dır. Çün kü IV. cüm le de ya zar der gi ler de duy du ğu gü zel di ze ler le il gi li yak la şımla rı nı di le ge tir me ye ba şa mış tır. 0. Par ça da ge çen şa ir le ri ni ta nı ma dı ğım iyi şi ir le re de... ifa de si ki şi nin bil gi si nin yan lış ol du ğu nu göster mek te dir. 25. A için,... top lu mun her ke si min den se çi len kahra man lar yü zey sel bi çim de ta nı tıl maz. sö zü; B için, Ya zar, kah ra man la rın mi za cı ve psi ko lo ji le ri üze rin de yo ğun la şa rak... sö zü; C için,... Top lumun her ke si min den se çi len kah ra man lar... sö zü; D için,... iyi ye ya da kö tü ye yö ne li şi ni ta raf sız bir şe kil de ve rir. sö zü de ği nil di ği ni gös ter mek te dir. 1. Par ça da Türk çe nin ye ni ke li me le re ih ti yaç duy madı ğı be lir ti len gö rüş ler ara sın da yer al maz. Ak si ne ge liş mek te olan her di lin ye ni söz cük le re ih ti yaç duy du ğu be lir til mek te dir. 10

11 2. Par ça nın ilk cüm le sin de Bi lim de ve tek no lo ji de yaşa nan ge liş me le rin di le yan sı ya ca ğı be lir til mek tedir. 7. B se çe ne ği,... bel ki de yüz yı lın en bü yük şa i riy di. ifa de sin den; C se çe ne ği,... İn gi liz di lin de ya zan ka dın şa ir le rin en bü yü ğüy dü. ifa de sin den; D seçe ne ği,... ol duk ça al çak gö nül lü bir şa ir di. ifa desin den; E se çe ne ği ise par ça nın son cüm le sin den çı ka rı la bi lir.. IV. cüm le de Yah ya Ke mal in Atik Va li de den İnen So kak ad lı şi i ri yaz ma se be bi nin ken di ni kim se siz ve ya ban cı his set me si ola rak ve ril miş tir. 8. Par ça nın son bö lü mün de sö zü edi len şa i rin et kilen di ği ki şi ler den söz edi le rek ön ce ki cüm le ler de bah se di len ler den fark lı bir ko nu ya ge çil miş tir. 4. Par ça da Yah ya Ke mal in Mo da da otur du ğu na yöne lik bir açık la ma da bu lu nul ma mış tır. 5. A se çe ne ği, Bu söz Türk çe den İn gi liz ce ye ge çen köşk sö züdür. ifa de sin den, B se çe ne ği, Dil de ki ya ban cı söz le rin bir öl çü sü ol ma lı dır. Bu öl çü di lin kim li ği ni bo za cak de re ce de ol ma ma lı dır. ifa desin den; C se çe ne ği, İn gi liz ce de ki osk bi çi mi ne dö nüş müş ve bi zim sö zün den müz bu de fa fark lı bir an lam da kar şı mı za çık mış tır. ifa de sin den; E se çe ne ği, Her dil de ya ban cı kö ken li söz var dır. ifa de sin den çı ka rı la bi lir. 9. A, B, C ve E seçeneklerinde Coğrafi Keşifler in sonuçlarından behsedilmiştir. Ancak D seçeneğindeki bilgi parçada Coğrafi Keşifler in sonucu olarak verilmemiştir. 40. Parçanın yazılma nedeni doğrudan, tarihî bir bilgi vermektir. 41. Par ça da pul sar la rın Dün ya ya ben ze di ği yö nün de bir açık la ma ya pıl ma mış tır. 6. Par ça da, Türk çe de ki ya ban cı laş ma so ru nu üzerin de bil gi ler nes nel bir dil le an la tıl mış tır. Oku ra bir ko nu hak kın da bil gi ver me yi he def le yen me tin ler de açık la ma an la tım bi çi mi kul la nı lır. 42. Bi li nen her şe ye mey dan oku mak sö zü bi li nen değer le rin doğ ru lu ğu na ya da var lı ğı na kar şı çık mak an la m n or ta ya koy mak ta d r. 11

12 4. Par ça da pul sar la rın Bing Bang pat la ma sı so nu cu de ğil, sü per no va pat la ma sı so nu cu oluş tu ğu söylen miş tir. 44. Par ça da eko no mi po li ti ka la rı nın ta rı mı ve eko lo jik ta rı mı sı kın tı ya sok tu ğu be lir til miş tir. B de be lir tilen eko lo ji ta rı mı nın Tür ki ye de ki ta rım sek tö rü nü olum suz et ki le di ği yar gı sı par ça dan çı ka rı la maz. 49. Sö zün ıs sız kal ma sı, sö zün yal nız lı ğı nın söz konu su ol ma sı ki şi leş tir me sa na tı na ör nek kul la nımlar dır. IV. cüm le de ki şi i rin var lık la ba ğı ku ru lur ken abar tı ya ka çı lır sa... sö zü şart il gi si ni gös ter mekte dir. II I. cüm le de, ya zar öne ri de bu lun muş tur. I. cüm le de, yar gı ge rek çe siy le ve ri le rek ay nı zaman da se bep - so nuç il gi si ör nek len miş tir. An cak bir var lı ğın ta nı mı ya pıl ma mış tır. 50. Par ça da ek me k a ğa cı adıy la anı lan ürü nün ih raç edil di ği bil gi si ne yer ve ril me miş tir. 45. Tür ki ye de ki mak roeko no mik po li ti ka la rın eko lo jik ta rı ma yö nel me yi zo run lu kıl dı ğı gö rü şü par ça da di le ge ti ril memiştir. 46. Par ça da ta rım la il gi li sı kın tı la rın te mel se be bi olarak eko no mi po li ti ka la rı gös te ril miş tir. Tür ki ye de ki eko no mi po li ti ka sı üre ti mi des tek ler özel lik le re sa hip ol maz sa ta rım ala nın da bir çok so run la kar şı kar şı ya ge le ce ği miz be lir til miş tir. 51. II I. cüm le den iti ba ren ek me k a ğa cı nın in san la rın ya şa mı na kat kı sı ve ya ra rı ko nu sun da bil gi ve rilme ye baş lan mış tır. 47. IV. cüm le de şi i rin var lık la olan ba ğı nın abar tı ya kaç ma dan ku rul ma sı ge rek ti ği sa vu nul muş, varlık la olan ba ğın za yıf la ma sı ge rek ti ği söy len memiş tir. 52. Par ça dan ek me ka ğa cı nın ne re de, ne za man, na sıl kul la nıl dı ğıy la il gi li bil gi ler ve ril mek te ama öm rü nün ne ka dar ol du ğuy la il gi li açık la ma la ra yer ve ril memiştir. 48. I. cüm le de sö zün ıs sız kal ma sı nın ge rek çe si ola rak sö zün var lık la olan ba ğı nın kop tu ğu söy len miş tir. 5. Par ça da ekmek ağacı hakkında bilgi verildiğinden açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. 12

13 54. So ru da ve ri len bil gi le re gö re tur nu va nın 1. aşa ması na 8 ta kım 2. aşa ma sı na 4 ta kım. aşa ma sı na 2 ta kım ka tıl mış tır. Yi ne ve ri len M ve N ta kım la rı 2. aşa ma da kar şı laş mış lar dır. P, L ve S ta kım larıy la yap tı ğı kar şı laş ma lar da ga lip gel miş tir. O nun bi rin ci aşa ma da kar şı laş tı ğı ta kım S dir. R ile M kar şı kar şı ya gel miş tir. N, P ile kar şı laş ma mış tır. bil gi le ri ne gö re 2. aşa ma da ki iki ta kım M ve N, L ve S ta kım la rıy la kar şı laş mış olan P de en az iki kar şı laş ma yap tı ğı na gö re aşa ma lı tur nu va nın ilk iki si ne ke sin lik le ka tıl mış tır. Ayrıca 2. aşa ma da kar şı laş tı ğı L ve S ta kım la rın dan bi ri si de ikin ci aşa ma da ki ra ki bi de mek tir. Fi nal de ki ya ni. aşama da ki ta kım lar dan bir ta ne si M ve N ta kım la rından bir ta ne si ol du ğun dan P nin L ve S ta kım la rı ile yap tı ğı kar şı laş ma lar fi nal kar şı laş ma la rı ola maz. Bi rin ci ve ikin ci aşa ma da kar şı laş ma lar dır. S bi rin ci aşa ma da O ile kar şı laş tı ğı na gö re P de bi rin ci aşama da L ile, ikin ci aşa ma da da S ile kar şı laş ma yapmış tır de mek tir. M ve N bi rin ci aşa ma yı geç ti ği ne gö re M, R ile yap tı ğı kar şı laş ma yı ka zan mış tır. Geri ye K ta kı mı kal dı ğı na gö re N de bu ta kım la bi rin ci aşa ma da kar şı laş mış ve ga lip gel miş de mek tir. N, P ile kar şı laş ma dı ğı na gö re 2. aşa ma yı ge çen P ta kı mı nın. aşa ma da ki ra ki bi M ol muş tur. Ya ni bi rin ci aşa ma eş leş me si; K ile N, M ile R, P ile L, S ile O şek lin de dir. İkin ci aşa ma eş leş me si; M ile N, P ile S şek lin de dir. Üçün cü aşa ma fi nal eş leş me si; P ile M şek lin de dir. Yu ka rı da an la tıl dı ğı üze re R, bi rin ci aşa ma ya ka tılmış fa kat ikin ci aşa ma ya ka tıl ma mış tır. Bu na gö re doğ ru ce vap C se çe ne ği dir. 55. Yu ka rı da an la tıl dı ğı üze re N, K ve M ile L ise yalnız P ile kar şı laş mış tır. Bu na gö re doğ ru ce vap B se çe ne ği dir. 57. M tur nu va şam pi yo nu ol du ğu na gö re sa de ce iki kar şı laş ma yı ka za nan ta kım bi rin ci ve ikin ci aşama yı ka za nıp üçün cü aşa ma yı ka za na ma yan takı mı dır. Bu ta kım da üçün cü aşa ma da ya ni fi nal de M ile kar şı la şan P dir. Bu na gö re doğ ru ce vap A se çe ne ği dir. 58. M ge ze ge ni nin yö rün ge ça pı K den kü çük tür. L ge ze ge ni nin yö rün ge ça pı 2 ge ze gen den bü yük di ğer 2 ge ze gen den ise kü çük tür. bil gi le ri ne gö re K, Yıl dız a M den da ha uzak tır. L ise uzak lık ya da ya kın lık ba kı mın dan. sı ra da dır. K Yıl dız a M den da ha uzak ol du ğun dan as len en ya kın ge ze gen ola maz. Bu na gö re doğ ru ce vap E se çe ne ği dir. 59. M ve K nin yö rün ge ça pları, L ninkinden da ha faz la ol du ğu na gö re N ve O nun Yıl dız a ya kın olan 2 ge ze gen ol du ğu nu an la rız. K, M den da ha uzak ol du ğu na gö re Yıl dız a en uzak ge ze gen K, on dan son ra M, da ha son ra da L ge ze ge ni dir. N ve O geze gen le ri ise di ğer üçün den da ha ya kın dır. Bu na gö re doğ ru ce vap B se çe ne ği dir. 56. Bi rin ci aşa ma da mağ lup olan ta kım lar ikin ci aşama ya ka tıl ma yan ta kım lar dır. İkin ci aşa ma ya N, M, P ve S ta kım la rı ka tıl dı ğı na gö re ge ri ye ka lan K, R, L ve O ta kım la rı bi rin ci aşa ma da mağ lup olan takım lar dır. Bu na gö re doğ ru ce vap D se çe ne ği dir Yu ka rı da an la tıl dı ğı üze re Yıl dız a en ya kın ge zegen ler N ve O dur. Han gi si nin da ha ya kın ol du ğu bi lin me di ği için her iki si de Yıl dız a ya kın ge ze gen ola bi lir. Bu na gö re doğ ru ce vap A se çe ne ği dir.

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Cevap : C. Cevap : E

Cevap : C. Cevap : E DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. 7 1 1 9 e + o + 7 7 8 8 1 9 = e + o + 7 7 8 8 1 9 = - - + 7 7 8 8 8 = = 1dir. 8 5. x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

İbn Haldun un Medeniyet Tasarımı ve İnsan

İbn Haldun un Medeniyet Tasarımı ve İnsan İbn Haldun un Medeniyet Tasarımı ve İnsan Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALBAYRAK a a Din Psikolojisi AD, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi, Rize Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

ÖRNEKTİR TÜRKÇE YGS / LYS. Sözcük Anlamı (Kavramlar)

ÖRNEKTİR TÜRKÇE YGS / LYS. Sözcük Anlamı (Kavramlar) TÜRKÇE Sözcük Anlamı (Kavramlar) YGS / LYS MF-TM-TS-YGS 01 1. Aşa ğı da ki ler den han gi sin de al tı çi zi li söz cük ger çek an la mıy la kul la nıl mış tır? A) Yu mu şak bir ses to nuy la ko nu şur

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

9. SINIF DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLI

9. SINIF DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLI 9. SINIF DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLI Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.08.2011 tarih ve 114 sayılı kararı ile değiştirilen 9. Sınıf Dil ve Anlatım Öğretim Programı

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon MAKRO editör Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon Makro Vizyon, 2008 yılının bu son sayısında yine oldukça renkli bir içerikle sizlerle buluşuyor. Soğuk günlerin kapıda olduğu bugünlerde, içinizi

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015]

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] 1 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur.

Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur. 1 Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur. 3 Bu kitabın sahibi:... İçindekiler Küçük Dâhinin Sihirli Notaları,

Detaylı