Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28084

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE HAVA BANDI TELSİZHABERLEŞME SİSTEM VEYA CİHAZLARI İLE SEYRÜSEFER CİHAZLARINA KURMA VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ, RUHSATLANDIRILMASI İLE TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına kurma ve kullanım izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması, deniz bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına uygulanacak çağrı kodu ve benzeri tahsis ve tescil işlemleriyle ilgili usul ve esasları belirlemek ve tarifelerini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarını kurma, kullanma, ruhsatlandırma iş ve işlemlerini kapsar. (2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün telsiz haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri ile bedeli bu kurumlar tarafından ödenerek işletmeciler tarafından kurulan veya kurulacak telsiz haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, b) EHK: Elektronik Haberleşme Kanununu, c) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü, ç) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü, d) MMSI: Deniz mobil hizmet kimliğini, e) TİM: Telsiz İşletme Müdürlüğünü, ifade eder.

2 Tanımlar MADDE 5 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Deniz aracı: Gemi dışında denizde yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı, b) Gemi: Cinsi, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her türlü aracı, c) Kullanım izni: Kurulan telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için KEGM TİM tarafından verilen kullanım iznini, ç) Kurma izni: Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için KEGM TİM tarafından verilen kurma iznini, d) Ruhsatname: Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için KEGM TİM tarafından verilen ruhsatnameyi, e) Sabit platform: Denizde zemine sabit tesisli yapıları, f) Seyrüsefer cihazı: Gemi, deniz aracı ve hava araçlarının emniyetli seyirleri için ses ve veri şeklinde yayın alan ve/veya gönderen sistem ve cihazları, g) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri alıp vermeye veya yalnızca almaya veya vermeye yarayan sistem ve cihazları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Deniz Bandı Telsiz Haberleşme Sistem veya Cihazları ile Seyrüsefer Cihazlarına İlişkin Esaslar Kurma izni MADDE 6 (1) Kurma izni için: a) Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, özel yat kayıt belgesi, 14/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği uyarınca verilen hak sahipliği belgesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti, bu belgeleri gerektirmeyen gemi veya deniz aracı için müracaat sahibinin beyanı, b) Telsiz haberleşme sistem veya cihazı ile seyrüsefer cihazının BTK tarafından onaylı cihazlar listesi ile karşılaştırılması için proforma fatura veya fatura, ile birlikte TİM-01 (Ek-1) formu doldurularak TİM e başvurulur. (2) Şahsen veya posta yoluyla müracaat edilebilir. Posta ile müracaatlarda işlemleri hızlandırmak amacıyla belge suretleri faks veya elektronik posta yoluyla gönderilebilir. (3) Müracaatlar TİM e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içinde değerlendirilir, uygun görülenlere kurma izni verilir.

3 (4) İzin tarihinden itibaren altı ay içerisinde telsiz haberleşme sistem veya cihazı ile seyrüsefer cihazı kurularak ruhsatname ve kullanım izni için müracaat edilir. (5) İlave cihaz talepleri ruhsatname aslı görülerek sureti, aslının tevdi edilememesi hâllerinde tasdikli sureti ile birlikte yapılır. Talepler hakkında bu madde uyarınca işlem yapılır. (6) Tekne imalatçıları tarafından ihraç edilmek amacıyla imal edilen gemi veya deniz araçlarında kullanılacak telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için kurma izni aranmaz. Gemi veya deniz aracının ihracını müteakip ihraç beyannamesi TİM e gönderilir. (7) Sabit platform, gemi veya deniz araçlarında kullanılmak üzere ithal edilecek telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için Ekonomi Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı, fatura ve gümrük beyannamesinin ibrazı istenir. (8) Yurt dışında inşa ettirilen ve Denizcilik Müsteşarlığından kalıcı tonilato belgesi alan gemi veya deniz araçlarına birinci fıkrada sayılan belgeleri tevdi etmesi hâlinde kurma izni verilir. (9) Karada veya sabit platformda kurulacak olan deniz bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için birinci fıkranın (a) bendi ile altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralar haricindeki hükümler uygulanır. Ruhsatname ve kullanım izni MADDE 7 (1) Ruhsatname ve kullanım izni için; a) Cihaz faturasının sureti, yurtdışından alınmış ise ayrıca gümrük giriş beyannamesi sureti, b) Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair belge, c) Tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için dernek tüzüğü ve imza sirküleri, ile birlikte TİM-03 (Ek-3) formu doldurularak TİM e başvurulur. (2) Belgeler TİM e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun görülenlere ruhsatname TİM- 04 (Ek-4)/TİM-06 (Ek-6) ile birlikte kullanım izni, çağrı kodu ve/veya MMSI numarası verilir. (3) Telsiz haberleşme sistemi veya cihazı ile seyrüsefer cihazlarının yer, adres, unvan değişikliği ile gemi veya deniz aracının isim, bağlama limanı, sınıf ve tonilato gibi ruhsatnamede yazılı bulunan bilgilerden herhangi birinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde bir ay içerisinde TİM-02 (Ek-2) formu ile TİM e müracaat edilerek ruhsatname değişikliği yapılır. (4) İlave cihaz talepleri hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır. (5) Yurt dışından satın alınan gemi veya deniz araçlarına ilk Türk limanına gelinceye kadar geçerli geçici ruhsatname verilir. a) Geçici ruhsatname verilebilmesi için; belgesi, 1) Tonilato belgesi veya Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği uyarınca verilen hak sahipliği 2) Liman Başkanlığından alınan isim mahfuz yazısı, 3) Bayrak şahadetnamesi,

4 4) Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair belge, 5) Tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için dernek tüzüğü ve imza sirküleri, ile birlikte TİM-03 formu doldurularak TİM e başvurulur. b) Belgeler; TİM e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun görülenlere geçici ruhsatname TİM-10 (Ek-10) ve kullanım izni, çağrı kodu ve/veya MMSI no su verilir. Bu işlemlerde telsiz haberleşme sistemi veya cihazı ile seyrüsefer cihazlarının BTK onaylı cihazlar listesinde olup olmadığına bakılmaz. (6) Yurt dışında inşa ettirilen ve Denizcilik Müsteşarlığından kalıcı tonilato belgesi alan gemi veya deniz araçlarına birinci ve ikinci fıkra hükümlerince işlem yapılır. (7) Geçici ruhsatnamelerin asıl ruhsatnameye çevrilebilmesi için, a) Geçici ruhsatname aslı, b) Gemi veya deniz araçlarının gümrük giriş beyannamesi, c) Gemi veya deniz araçlarının gümrük onaylı demirbaş listesi, ile birlikte TİM-03 formu doldurularak TİM e başvurulur. (8) Gemi veya deniz araçlarındaki telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının zaruri nedenlerle yurt dışında değiştirilmesi veya sistem, cihaz ilave edilmesi hâlinde ilk Türk limanına geldikten sonra bir ay içinde söz konusu değişiklikler ruhsatnameye işletilir. (9) Karada veya sabit platformda kullanılacak olan deniz bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına ruhsatname ve kullanım izni verilmesi için yapılacak başvurular hakkında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında işlem yapılır. Devir ve nakil işlemleri MADDE 8 (1) Sabit platform veya gemi veya deniz araçları ile birlikte telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satışı hâlinde; a) Satış sözleşmesi veya fatura, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğine tabi olanlar için de resmî sözleşme, b) Ruhsatname aslı, c) Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, özel yat kayıt belgesi, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği uyarınca verilen hak sahipliği belgesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti, bu belgeleri gerektirmeyen sabit platform, gemi veya deniz araçları için müracaat sahibinin beyanı, ile birlikte TİM-02 formu doldurularak TİM e başvurulur. (2) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının bir kısmının sabit platform, gemi veya deniz araçları ile birlikte satışı hâlinde birinci fıkradaki belgelerle birlikte TİM e başvurulur. (3) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının tamamı veya bir kısmının gemi veya deniz araçlarından bağımsız satışı hâlinde; ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ile birlikte TİM-02 formu doldurularak TİM e başvurulur.

5 (4) Sabit platform veya gemi veya deniz araçlarının telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satıcıda kalması kaydıyla satışı hâlinde ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ile birlikte TİM-02 formu doldurularak TİM e başvurulur. (5) Karada ve sabit platformda kullanılan deniz bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satışı hâlinde; ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ile birlikte TİM-02 formu doldurularak TİM e başvurulur. (6) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının hibe edilmesi hâlinde hibeye ait sözleşme veya resmî belgeler ile ruhsatname aslı ve TİM-02 formu ile TİM e başvurulur. (7) Satış, hibe ve benzeri nedenlerle devir ve nakil işlemlerinin gerçekleşmesi tarihinden itibaren bir ay içinde başvurulur. Başvuru 6 ncı ve 7 nci maddeler ile 14 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca neticelendirilir. (8) Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait telsiz haberleşme sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazlarının, sabit platform veya gemi veya deniz araçları arasında nakli hâlinde; ruhsatname aslı, sabit platform veya gemi veya deniz araçları arasında nakil yapılacağına ilişkin beyanı içeren TİM-02 formu ile birlikte TİM e başvurulur. (9) İkinci fıkra uygulamasında satıcıda kalan cihazlar için, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki işlemlerden sonra telsiz haberleşme sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazları 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca kurma, kullanma izni ve ruhsatname alınmadan kullanılamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistem veya Cihazları ile Seyrüsefer Cihazlarına İlişkin Esaslar Kurma izni MADDE 9 (1) Kurma izni için; a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tescil rezerv yazısı veya hava aracı tescil sertifikası ve havacılık işletme ruhsatnamesinin tasdikli sureti, b) Hava araçlarındaki telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının ICAO nun kurallarına göre üretildiğini gösterir sertifika, belgeler ile proforma fatura veya fatura, ile birlikte TİM-01 formu doldurularak TİM e başvurulur. (2) Şahsen veya posta yoluyla müracaat edilebilir. Posta ile müracaatlarda işlemleri hızlandırmak amacıyla belge suretleri faks veya elektronik posta yoluyla gönderilebilir. verilir. (3) Müracaatlar TİM e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun görülenlere kurma izni (4) İzin tarihinden itibaren altı ay içerisinde, telsiz haberleşme sistem veya cihazı ile seyrüsefer cihazları kurularak ruhsatname ve kullanım izni için müracaat edilir. (5) Hava aracı ve meydanlarda kullanılmak üzere ithal edilecek telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları için Ekonomi Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı, fatura ve gümrük beyannamesinin ibrazı gereklidir.

6 (6) Karada kullanılan hava bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına kurma izni verilmesi için TİM-01 formu ve proforma fatura veya fatura ile birlikte TİM e başvurulur. BTK onaylı cihazlar listesine bakılarak uygun görülenlere on beş gün içerisinde kurma izni verilir. (7) İlave cihaz talepleri; ruhsatname aslı görülerek sureti, aslının tevdi edilememesi hâllerinde tasdikli sureti ile birlikte yapılır. Söz konusu taleplerle ilgili bu madde uyarınca işlem yapılır. Ruhsatname ve kullanım izni MADDE 10 (1) Ruhsatname verilmesi için; tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için dernek tüzüğü ve imza sirküleri, ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair belge ve TİM-03 formu ile birlikte başvurulur. (2) Belgeler, TİM e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun görülenlere ruhsatname TİM- 04/TİM-05 (Ek-5) ile birlikte kullanım izni verilir. (3) Telsiz haberleşme sistemi veya cihazı ile seyrüsefer cihazlarının yer, adres, unvan ve benzeri bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde bir ay içerisinde TİM-02 formu ile TİM e müracaat edilerek ruhsatname değişikliği yapılır. (4) İlave cihaz talepleri hakkında birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır. (5) Hava aracının düşme, yanma ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hâle gelmesi veya yurt dışına satılması durumunda, bu durumu ispatlayan belgeler ve ruhsatnamenin aslı ile birlikte TİM-02 formu doldurularak üç ay içinde TİM e müracaatla ruhsatname iptal ettirilir. (6) Yurt dışından satın alınan hava araçlarına; a) Geçici ruhsatname verilebilmesi için; 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak tescil rezerv yazısı, 2) Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair belge, 3) Tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için dernek tüzüğü ve imza sirküleri, ile birlikte TİM-03 formu doldurularak TİM e başvurulur. b) Belgeler TİM e ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde, uygun görülenlere geçici ruhsatname TİM-09 (Ek-9) ve kullanım izni verilir. (7) Geçici ruhsatnamelerin asıl ruhsatnameye çevrilmesi için, geçici ruhsatname aslı, hava aracı tescil sertifikası, havacılık işletme ruhsatnamesinin tasdikli sureti ve TİM-03 formu ile birlikte TİM e başvurulur. (8) Hava araçlarındaki telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının zaruri nedenlerle yurt dışında değiştirilmesi hâlinde söz konusu değişiklikler bir ay içinde ruhsatnameye işletilir. (9) Karada kullanılan hava bandı telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına kullanım izni ve ruhsatname verilmesi için birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümlerine göre işlem yapılır. (10) Arama kurtarma amaçlı (SAR) hava taşıtlarına MMSI numarası verilir. Devir ve nakil işlemleri

7 MADDE 11 (1) Hava aracı ile birlikte telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satışı hâlinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak tescil yazısı, ruhsatname aslı ve TİM- 02 formu ile birlikte TİM e başvurulur. (2) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının bir kısmının hava aracı ile birlikte satışı hâlinde birinci fıkradaki belgeler ile birlikte başvurulur. (3) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının tamamının veya bir kısmının hava aracından bağımsız satışı hâlinde ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ve TİM-02 formu ile birlikte TİM e başvurulur. (4) Hava aracının satışı sırasında telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satıcıda kalması hâlinde ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ve TİM-02 formu ile birlikte TİM e başvurulur. (5) Karada olup da hava bandında kullanılan telsiz sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazlarının satışı halinde ruhsatname aslı, satış sözleşmesi veya fatura ve TİM-02 formu ile birlikte TİM e başvurulur. (6) Hava araçları ile birlikte telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının hibe edilmesi hâlinde; hava aracı tescil sertifikası, ruhsatname aslı ve TİM-02 formu ile birlikte TİM e başvurulur. (7) Satış, hibe ve benzeri nedenlerle devir ve nakil işlemlerinin gerçekleşme tarihinden itibaren bir ay içinde TİM e başvurulur. Başvuru 9 uncu ve 10 uncu maddeler ile 14 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca değerlendirilerek neticelendirilir. (8) Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının hava araçları arasında nakli hâlinde; ruhsatname aslı ve hava araçları arasında nakil yapılacağına ilişkin beyanı içeren TİM-02 formu ile TİM e başvurulur. (9) İkinci fıkra uygulamasında satıcıda kalan cihazlar için, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki işlemlerden sonra telsiz haberleşme sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazları 9 uncu ve 10 uncu maddeler uyarınca kurma, kullanma izni ve ruhsatname alınmadan kullanılamaz. Yedek cihaz kullanımı MADDE 12 (1) Hava bandında yedek olarak bulundurulacak telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarına kullanım izni verilmesi için; a) TİM-08 (Ek-8) formu doldurarak TİM e müracaat edilir. b) Müracaatlara kurma ve kullanma izni ile ruhsatname için 9 uncu ve 10 uncu madde hükümleri uyarınca işlem yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurma ve Kullanma Esasları, Ruhsatname İptali ve Ücretler Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının kurma ve kullanım esasları MADDE 13 (1) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazları kurma izninde belirtilen teknik özelliklere uygun olarak kurulur ve ruhsatname ile kullanılır. (2) TİM tarafından verilen 6 aylık kurma izni süresi, mücbir bir sebep ortaya çıkmadıkça ve gösterilen sebep kabul edilerek ek süre verilmedikçe, verilen sürenin sonunda yazışmaya gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

8 (3) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının hurdaya ayrılması hâlinde TİM- 02 formu ile TİM e bildirim yapılır. (4) Telsiz haberleşme sistem ve cihazları ile seyrüsefer cihazlarının; kaybolması veya kullanılmaz hâle gelmesi durumunda gerekli beyanı içeren TİM-02 formu ile çalınması hâlinde ise kolluk kuvvetlerince düzenlenmiş tutanak ve TİM-02 formu ile birlikte bir ay içinde TİM e müracaat edilir. (5) Ruhsatnameler beş yıllık süre için düzenlenir. (6) Bu Yönetmelik uyarınca düzenlenecek geçici ruhsatnameler en az 3 ay en fazla 1 yıl süreli olarak düzenlenir. aranır. (7) Vekil tarafından yürütülecek işlemlerde vekâletname veya tüzel kişilerce düzenlenmiş yetki belgesi (8) Yurt içinde üretilen BTK onaylı deniz ve hava bandı seyrüsefer cihazları için kurma izni aranmaz. (9) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile bütünleşik seyrüsefer cihazları ruhsatnamede ayrı ayrı gösterilir, ayrı cihaz olarak ücretlendirilir. Ruhsatname iptali MADDE 14 (1) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının devir, nakil veya kullanımdan kaldırılmaları hâlinde ruhsatnamenin iptali için bir ay içinde TİM-02 formu ile TİM e başvurulur. (2) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarında yapılacak ilave ve değişikliklerde TİM den izin alınır. İzin alınmadan sistem ve cihazlarının sisteme dâhil edildiği, kullanıldığı veya değişiklik yapıldığı tespit edilirse ruhsatname iptal edilir, durum ilgili makamlara bildirilir. (3) Telsiz haberleşme sistem veya cihazları ile seyrüsefer cihazlarının kurma iznine aykırı kurulması, işletilmesi, başka bir yere nakledilmesi, amaç dışı kullanıldığının tespiti hâlinde, verilen süre sonunda söz konusu aykırılık giderilmezse ruhsatname iptal edilir, durum ilgili makamlara bildirilir. (4) Süresi sonunda yenilenmeyen ruhsatnameler herhangi bir yazılı bildirime gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. (5) 7 nci ve 10 uncu maddelerin sekizinci fıkralarında belirtilen sürelerde işlem yapılmadığı tespit edilirse, ruhsatname iptal edilir. Tebligat MADDE 15 (1) Ayrıca tebligat adresi bildirilmedikçe en son bildirilmiş adres tebligat adresi olarak kabul edilir. Adres değişiklikleri bir ay içinde yazılı olarak bildirilir. Aksi hâlde, bildirilmiş adrese yapılacak tebligat geçerlidir. Yabancılara uygulanacak işlemler MADDE 16 (1) Yabancı devletlerle yapılan anlaşmalara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak telsiz haberleşme sistem ve cihazları, varsa bu anlaşmalardaki özel hükümlere tabidir. (2) Yabancı devletlerin Türkiye deki diplomatik temsilciliklerine karşılıklılık esasına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden telsiz cihaz, haberleşme sistemi kurma ve kullanma izni ile ruhsatname verilebilir. Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri

9 MADDE 17 (1) EHK nin 42 nci maddesi gereği ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri KEGM Yönetim Kurulunca belirlenen tarifeye göre (Ek 7) alınır. (2) Tarifede belirtilen ücretleri ve gecikme cezasını artırmaya veya azaltmaya KEGM Yönetim Kurulu yetkilidir. Güncellenen ücret listesi KEGM internet sitesinden yayımlanır. (3) İlk müracaatta ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri birlikte alınır. Yıl içi müracaatlar ile geçici ruhsatname müracaatlarında kullanım ücretleri kıst olarak alınır. (4) Ruhsatname iptallerinde yıllık kullanım ücreti iadesi yapılmaz. (5) Yıllık kullanım ücretleri her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenir. Süresi içinde ödenmeyen ücretler için tarife uyarınca gecikme cezası uygulanır. (6) Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerinde muafiyet uygulaması EHK nin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır. (7) Seyrüsefer cihazları sadece ruhsatname ücretine tabidir. (8) Yedek cihazlardan tarifede belirtilen ruhsatname ve yıllık kullanım ücreti alınır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 18 (1) 3/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut ruhsatnameler GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan ruhsatnameler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenilenmeyen ruhsatnameler herhangi bir yazılı bildirime gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür. Ekleri için tıklayınız.

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004

Detaylı

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ 28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Nisan 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26482 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (19.03.2009

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, halka açık

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İş bu Esaslar, TOBB Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2014 tarihli ve 94 sayılı Kararına istinaden, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1

Detaylı