BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönerge, Bursa Orhangazi Üniversitesi nde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. MADDE 2. Bu yönerge, bilgi hizmetlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine, Kütüphane kullanıcılarının bu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin genel çerçeveyi oluşturur. Kapsam MADDE 3. Bu yönerge, Bursa Orhangazi Üniversitesi Kütüphanesi ile bağlı birimlerdeki hizmetlerin yürütülmesini kapsar. Tanımlar MADDE 4. Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesi ni, Kütüphane Komisyonu: Kütüphane yönetimiyle ilgili her türlü kararın alınması, alınan kararların uygulanması ve materyal alımlarının belirlenmesi için oluşturulmuş heyeti, Kütüphane: Bursa Orhangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nı, Sistem: Kütüphane Otomasyon Sistemi ni, Bilgi kaynakları: Üniversite kütüphanesinin koleksiyonlarında bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor, vb.), elektronik (çevrimiçi veritabanları, CD; DVD, vb.) kaynakları, nadir eserleri, harita koleksiyonları, vb. kaynakları, Kullanıcı: Kütüphanenin sunduğu bilgi hizmetlerinden ve sahip olduğu bilgi kaynaklarından yararlananları ifade eder. Rezerv: Kısa süreli ödünç verilen, bilgi kaynaklarının bulunduğu yeri, Dönemlik ders kitapları: Akademik personelin dersleri ile ilgili kullanabileceği ve dönemlik ödünç alabileceği kitapları,

2 İKİNCİ BÖLÜM Yönetim ve İşleyiş MADDE 5. Kütüphane, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından idare edilir. MADDE 6. Kütüphane Komisyonu, Rektörün atayacağı bir öğretim üyesi başkanlığında her fakülte ve yüksekokuldan bir temsilci ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanından oluşur. MADDE 7. Bilgi hizmetlerinin tasarlanması ve politikaları, Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir ve Rektörlük Makamının onayına sunulur. MADDE 8. Üniversitedeki bilgi hizmetleri Kütüphane tarafından örgütlenir ve yürütülür. MADDE 9. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Görevleri: a. Kütüphane Komisyonu ile birlikte misyon, vizyon ve politikalar oluşturmak, bunların benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. b. Bilgi hizmetlerini planlamak; hizmetlerin sunumunu ve kullanıcıların hizmetlerden yararlandırılmasını sağlamak. c. Bilgi hizmetlerinin yönetimine ve sunumuna uygun personeli belirleyip, görevlendirmek. d. Kullanıcı ve personel memnuniyetinin ölçülmesine yönelik yöntemler belirlemek ve analiz etmek. e. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni uygulamaların ve teknolojilerin Kütüphane de uygulanmasını sağlamak. f. Kütüphane personelinin eşgüdümlü çalışmasını sağlamak ve denetlemek. g. Üniversite içinde ve dışında yapılan toplantı, vb. etkinliklerde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını temsil etmek. h. Üniversite içi birimler ve üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişimi sağlamak ve işbirliği çalışmalarını yürütmek. MADDE 10. Kütüphanecilerinin Görevleri: Kütüphaneciler, uzmanlık alanlarına göre aşağıda belirtilen hizmet alanlarında ve oluşturulacak birimlerde görev alır. Üniversitenin vizyonu ve misyonu; kullanıcı gereksinimleri ve bilgi hizmetlerinin gelişimi doğrultusunda yeni hizmet alanları ve birimler oluşturulabilir. a. Kataloglama ve Sağlama

3 b. Basılı Süreli Yayınlar c. Elektronik Kaynaklar d. Enformasyon Teknolojileri e. Dolaşım Hizmetleri f. Raf Hizmetleri g. Tanıtım ve Sosyal Medya h. Bilimsel İletişim i. Arşiv ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hizmetler Teknik Hizmetler Koleksiyonda yer alan bilgi kaynaklarının seçiminden kullanıcıya sunumuna kadar geçirdiği işlemlerin tamamıdır. MADDE 11. Koleksiyon Geliştirme: Koleksiyonu planlama ve oluşturma sürecidir. Mevcut bilgi kaynaklarının yönetimini ve koleksiyona dâhil edilmesi istenilen yeni bilgi kaynaklarının seçim ve sağlamasını kapsar. Bilgi kaynakları Kütüphane kullanıcıları ve kütüphaneciler tarafından önerilir. Öneriler, Kütüphane Komisyonu tarafından kabul edilen koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde değerlendirilir. MADDE 12. Kataloglama ve Sınıflama: Kütüphane koleksiyonuna dâhil edilen bilgi kaynaklarının, kullanıma sunulmak üzere kurallara, yeni teknolojilere, araçlara ve kaynaklara uygun şekilde düzenlenmesini kapsar. MADDE 13. Elektronik Kaynak Yönetimi: Sahip olunan ve Üniversite tarafından oluşturulacak olan elektronik koleksiyonların (kurumsal dijital arşiv, dijital nadir eserler koleksiyonu, vb.) projelendirilmesini, erişime sunulmasını ve yönetimini; elektronik kaynak erişim ve sunum politikalarının oluşturulmasını, denetimini; e-kaynakların hizmete sunumunu kapsar. Kullanıcı Hizmetleri Kullanıcıların bilgi kaynak ve hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanması için tasarlanan ve sunulan hizmetlerin tamamıdır.

4 MADDE 14. Danışma Hizmeti: Farklı bilgi gereksinimi içindeki kütüphane kullanıcılarının beklentilerini karşılamak amacıyla, gereksinimler doğrultusunda özel olarak tasarlanan, bilgi teknolojileri ile desteklenen hizmetler bütünüdür. Kütüphane kaynak ve hizmetlerine yönelik kullanıcı eğitimleri, tanıtıcı faaliyetler, enformasyon okuryazarlığı seminer programları, ders malzemesi hazırlama; araştırma ve proje destek, atıf analizleri, vb. hizmetleri kapsar. MADDE 15. Dolaşım Hizmeti (Ödünç Verme): Kütüphane koleksiyonunun dolaşımını (kısa ve uzun süreli ödünç verme; dönemlik ders kitabı (rezerv) koleksiyonunun oluşturulması, sunumu, vb.) sağlamayı-denetlemeyi; kütüphaneler arası ödünç verme ve doküman sağlama hizmetlerini planlamayı ve yürütmeyi kapsar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kütüphane Kullanım Koşulları MADDE 16. Kütüphane ve bilgi kaynakları, yararlanmak isteyen herkese açıktır. MADDE 17. Üniversite nin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin bilgi hizmet ve kaynaklarından yararlanmaları önceliklidir. MADDE 18. Üyeler: a. Bursa Orhangazi Üniversitesi nde çalışan veya emekli olan akademik ve idari personel, lisansüstü, lisans ve önlisans öğrencileri (uluslararası değişim öğrencileri dahil), Bursa Orhangazi Üniversitesi ile protokol yapılan üniversitelerin akademik personeli ve resmi kurumların uzman personeli Kütüphane ye üye olabilirler. b. Üyeler, kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri zamanında Kütüphane ye bildirmekle yükümlüdürler. c. Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite ye hiçbir hukuki sorumluluk yükleyemez. MADDE 19. Bilgi hizmet ve kaynaklarından yararlanma konusunda bu yönergede yer almayan hususlar Kütüphane Komisyonu tarafından ayrıca belirlenir. MADDE 20. Bursa Orhangazi Üniversitesi Kütüphanesi çalışma saatleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

5 BEŞİNCİ BÖLÜM Kütüphane Genel Kurallar MADDE 21. a. Üniversite öğretim elemanları ve idari personeli görev yaptığı sürece; öğrencileri üniversitedeki öğrenimleri süresince; protokol aracılığı ile Kütüphane den yararlanan araştırmacıları protokolde belirtilen tarih aralıklarında; mezunları, Mezunlar Derneği kartıyla bilgi kaynak ve hizmetlerinden yararlanabilirler. b. Üyelerin, Kütüphaneye girişte ve ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı göstermeleri zorunludur c. Kütüphane ye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar Kütüphane yönergesine ve kurallarına uymayı kabul eder. d. Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür. e. Kütüphane ye su haricinde yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. f. Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından Kütüphane sorumlu tutulamaz. g. Kütüphanenin içerisinde cep telefonlarını sessize almak zorunludur. h. Bilgi kaynakları, elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına bilgi kaynağı çıkarılamaz. Bilgi kaynaklarını izinsiz çıkarmaya teşebbüs eden kullanıcılar, haklarında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir. i. Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) zarar veren kullanıcılar, haklarında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir ve kullanıcılardan verdikleri zarar tazmin edilir. j. Kütüphanedeki bilgisayarlar, sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır. k. Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır. l. Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır. m. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında kural ve cezalarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük Makamına bildirilir.

6 Değişiklikler, Senato kararıyla yapılır ve o eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer. n. Bireysel çalışma odalarına ilişkin esaslar, komisyon üyeleri tarafından belirlenir ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamının onayına sunulur. Esaslar, Kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcılarla paylaşılır. o. Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır. p. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır. MADDE 22. Genel kurallar; ALTINCI BÖLÜM Ödünç Verme a. Bursa Orhanagazi Üniversitesi mensuplarına üniversite kimlik kartları ile, diğer üyelere Kütüphane tarafından verilen kimlik kartı ile bilgi kaynakları ödünç verilir. b. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ndan belge getirmelidir. Bursa Orhanagazi Üniversitesi mensubu olmayan üyeler ise, kurumlarının Personel veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ndan belge getirmek koşuluyla, belirtilen kurallar doğrultusunda bilgi kaynaklarını ödünç alabilirler. c. Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz. d. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz. e. Gecikme ceza puanı limitine ulaşan kullanıcıya, gecikme cezasını ödemeden bilgi kaynağı ödünç verilmez. f. Süreli yayınlar, referans kaynakları, tezler, nadir eserler ve haritalar kütüphane dışına ödünç verilmez. g. Proje kaynaklarıyla temin edilerek, proje yazısıyla Kütüphane koleksiyonuna kaydettirilen bilgi kaynakları, proje yetkilisi/yöneticisi olan öğretim elemanlarına bir (1) yıl süre ile ödünç verilir. Gerektiği takdirde birer yıllık süreyle iki (2) kez uzatma işlemi yapılır. h. Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin kurum adı uzantılı e- posta adresine, Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak, Kütüphane den ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi

7 kullanıcıya aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilemez. i. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için üç (3) kez hatırlatma yazısı gönderilir. Bilgi kaynağı, bir (1) ay içinde iade edilmezse kayıp kabul edilir. j. Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkında sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra, özel durumlar dışında, bilgi kaynağının beş (5) gün içinde iadesi zorunludur. Belirtilen sürede iade edilmeyen bilgi kaynakları için gecikme cezası alınır. k. Üyelerle ilgili bilgiler başka kullanıcılarla paylaşılmaz. MADDE 23. Ödünç verme kurallarına ilişkin esaslar (bilgi kaynağı türüne ve kullanıcı tipine göre ödünç alınacak yayın sayıları; bilgi kaynağının ödünç süresi, uzatma ve ayırtma sayısı; uygulanacak gecikme cezaları, ceza puanı limiti, vb.) Komisyon üyeleri tarafından belirlenir ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamının onayına sunulur. Esaslar, Kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcılarla paylaşılır. MADDE 24. Ödünç Süresi Uzatma; a. Ödünç alınan bilgi kaynağına, o kaynak için belirlenen ödünç verme süresinin yarısı kadar zaman geçmedikçe uzatma işlemi yapılmaz. b. Kullanıcıların ödünç aldıkları bilgi kaynakları için uzatma işlemi, Sistem üzerinden yapılır. c. E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz. d. Uzatma hakkı dolan bilgi kaynağı, aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez. Bu durumdaki bilgi kaynakları rafta bir (1) gün kaldıktan sonra aynı kişiye ödünç verilebilir. e. Başkası tarafından ayırtılan bilgi kaynakları için uzatma işlemi yapılamaz. f. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı ve/veya gecikme ceza puanı limitinin üzerinde bulunan kullanıcılar, uzatma işlemi yapamaz. MADDE 25. Bilgi Kaynağı Ayırtma; a. Ödünç alınmış veya ayırtma rafında bulunan bilgi kaynakları, diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir. b. Bilgi kaynağı ayırtma işlemi Sistem üzerinden yapılır.

8 c. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı ve/veya gecikme ceza puanı limitinin üzerinde bulunan kullanıcılar ayırtma işlemi yapamaz. d. Ayırtılan bilgi kaynağı, önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum, ayırtma işlemi yapan diğer kullanıcıya, e-posta mesajı ile bildirilir. e. Ayırtılan bilgi kaynağı, kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren üç (2) gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa ayırtma işlemi Sistem tarafından iptal edilir ve bilgi kaynağı rafına gönderilir. MADDE 26. Bilgi Kaynağı İadesinin Gecikmesi; Zamanında iade edilmeyen bilgi kaynakları için Kütüphane Komisyonunca belirlenen ve Rektörlük Makamınca onaylanan para cezaları uygulanır. a. Zamanında iade edilmeyen her bilgi kaynağı için bir (1) ceza puanı uygulanır. Ceza puanı beş (5) olduğunda kullanıcı, Kütüphane den dönem sonuna kadar materyal ödünç alamaz. b. Gecikme mesaj/yazılarına rağmen ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeyen öğrencilerin, öğrenci otomasyon sistemindeki kayıtlarına blok konulur; öğretim elemanı ve idari personelin görev yaptığı birime; protokol anlaşması ve/veya kütüphanelerarası ödünç verme hizmetleri kapsamındaki üyelerin kütüphanelerine yazı yazılır. c. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için üç (3) kez hatırlatma yazısı gönderilir. Bilgi kaynağı, bir (1) ay içinde iade edilmezse kayıp kabul edilir. MADDE 27. Bilgi Kaynağının Kaybolması veya Zarar Görmesi; a. Kullanıcılar, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını korumakla yükümlüdürler. b. Kaybedilen bilgi kaynağının baskısı mevcutsa kullanıcı, 15 gün içinde, mümkünse aynı yayınevince yapılan aynı baskısını temin etmek veya bedelini ödemek zorundadır. c. Baskısı tükenmiş bilgi kaynağının kaybedilmesi durumunda, bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, Kütüphane nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır. Bilgi kaynağının piyasa değeri saptanamıyorsa Kütüphane Komisyonunca belirlenen bedel kullanıcıdan alınır. d. Kaybedilen bilgi kaynağı, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası uygulanır.

9 e. Rezerv Koleksiyonu ndan ödünç alınan kitabın kaybı durumunda güncel fiyatına %100 işlem ücreti eklenerek bedeli kullanıcıdan alınır. f. Kitap eki olan CD-ROM, DVD-ROM, vb. belirlenen para cezaları kullanıcıdan alınır. g. Bağış/değişim yoluyla Kütüphane ye sağlanan bilgi kaynaklarının değerinin belirlenmesinde Kütüphane nin ilgili koleksiyon geliştirme politikaları dikkate alınır. Bilgi kaynağının piyasa değeri saptanamıyorsa Kütüphane Komisyonunca belirlenen bedel kullanıcıdan alınır. h. Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen bilgi kaynağına kayıp işlemi uygulanır. i. Kasıtlı olarak bilgi kaynağına zarar verdiği tespit edilen kullanıcıların birimlerine, durum yazı ile bildirilir. j. Tahakkuk ettirilen cezanın bir (1) ay içinde ödenmemesi durumunda, bilgi kaynağını kaybeden ve/veya bilgi kaynağına zarar veren kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulur. k. Kütüphanelerden izinsiz bilgi kaynağı çıkardığı tespit edilip fakülte/enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara iki (2) ay süreyle bilgi kaynağı ödünç verilmez. l. Cezalar Kütüphane Komisyonunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. MADDE 28. Kütüphaneler Arası Ödünç/Belge Sağlama Hizmeti: Bu hizmet, üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde bilgi kaynaklarının karşılıklı kullandırılmasını kapsar. Bursa Orhangazi Üniversitesi Mensuplarının Yararlanma Koşulları; a. Akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanır. b. Kullanıcı, aradığı bilgi kaynağının Kütüphanede bulunup bulunmadığını katalogdan tarayarak tespit etmelidir. c. İstekler, Kütüphane web sayfasındaki Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Makale İstek Formu doldurularak yapılır. d. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması, kısaltma kullanılmaması gerekir. Eksik ve yanlış bilgilerden doğacak hatalardan istekte bulunan kullanıcı sorumludur. Form doldurulurken başlık (kitap, makale adı vb.), yazar, sayı, yıl vb. gibi bilgilerin doğru olduğundan mutlaka emin olunmalıdır. Süreli yayınlar için ISSN, kitaplar için ISBN numarası belirtilmelidir.

10 e. Eksik olarak doldurulan formlar işleme konulmaz ve bu durum istekte bulunan kullanıcıya e-posta mesajı ile bildirilir. f. Kullanıcılar sadece kendileri için istekte bulunabilirler. g. Kullanıcı bir seferde en fazla beş (5) kaynak isteğinde bulunabilir. h. Kitaplar şehir içinde, Bursa Orhangazi Üniversitesi ile protokol anlaşması olan kütüphanelerden kullanıcının kendisi tarafından ödünç alınır. Doküman istekleri, ilgili kütüphaneci tarafından kaynağın mevcut olduğu kütüphaneden fotokopi yolu ile sağlanır. i. İstek yapan kullanıcı, kaynağı telif hakkını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder. j. Kütüphaneden çıkarılmasına izin verilmeyen kaynak, kütüphane içerisinde kullanılır. k. Kullanıcı, istek yaptığı kaynağı kendisi için ayrılan kullanım süresi içerisinde almazsa, aynı kaynak için tekrar istek yapamaz. l. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya ceza puanı limitinin üzerinde bulunan kullanıcı, geciken bilgi kaynağını iade etmediği ve cezasını ödemediği sürece bu hizmetten yararlanamaz. m. İstekte bulunulan yayınlarda, Sağlayıcı Kütüphane nin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. n. Belirlenen ceza puanı limitine kadar olan posta ve fotokopi masrafları Üniversite tarafından karşılanır. Bu ceza puanı limiti her yıl akademik dönemin başında Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Rektörlük Makamının onayına sunulur. Diğer Kütüphanelerin Yararlanma Koşulları; a. İstekler Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS), Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden ve Kütüphane web Sayfasında bulunan Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Makale İstek Formu doldurularak yapılır. b. Dergi Koleksiyonu, Referans Koleksiyonu, Nadir Eser Koleksiyonu, Harita Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Tez Koleksiyonu, kitap dışı bilgi kaynakları ile Kütüphane tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez. c. Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul eder.

11 d. Ödünç verilen kaynağın kullanım süresi, şehir içi protokol anlaşması olanlar için 30 gün, şehir içi protokol anlaşması olmayanlar için 15 gün, Şehir dışı için 30 gündür. e. Gerekli görüldüğü takdirde ödünç verilen bilgi kaynağı, kullanım süresi dolmadan geri istenebilir. f. Başka bir kullanıcı tarafından istenmediği sürece bir (1) kez süre uzatma işlemi yapılabilir ancak ayırtma işlemi yapamazlar. g. g.doküman isteğinde bulunan kütüphaneler; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının belirlediği banka hesabına fotokopi ücretini yatırarak dekontu e-posta ile gönderebilir h. Fotokopi ücretleri her yıl akademik dönemin başında Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir. i. ı. Ödünç istenen kitaplar ilgili kütüphanedeki yetkili kütüphaneci adına ödemeli olarak gönderilir. j. İstek yapan kurum kaynağın posta ücretini öder. k. Ödünç alınan kitaplardan öncelikle kullanıcılar sorumludur. Ödünç kitap alıp kurallara uygun olarak iade etmeyen kullanıcılarla iletişim kurulamaması durumunda oluşan zararı kullanıcıların bağlı bulunduğu üniversite karşılar. l. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde Bursa Orhangazi Üniversitesi Kütüphanesi nin o tarihte yürürlükte olan kuralları geçerlidir. Bir dönemde ödünç aldığı kitapları on (10) günden fazla geciktiren ve bunu üç (3) kez tekrar eden kullanıcıya bir (1) yıl süreyle ödünç kitap verilmez. Yurt Dışı; İstekler e-posta ve Kütüphane web Sayfasında bulunan Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Makale İstek Formu doldurularak yapılır. a. Dergi Koleksiyonu, Referans Koleksiyonu, Nadir Eser Koleksiyonu, Harita Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Tez Koleksiyonu, kitap dışı bilgi kaynakları ile Kütüphane tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez. b. Beş (5) kaynak 30 gün süreyle ödünç verilir. c. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde Bursa Orhangazi Üniversitesi Kütüphanesi nin o tarihte yürürlükte olan kuralları geçerlidir. YEDİNCİ BÖLÜM

12 Elektronik Kaynakların Kullanımı MADDE 29. a. Elektronik kaynaklara erişim, imzalanan lisans anlaşmalarıyla sınırlanmıştır. b. Lisans anlaşmasında belirtilen istisnai durumlar hariç, elektronik kaynaklara yerleşke içinden ve dışından sadece Üniversite mensupları erişebilir. c. Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz. d. Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez. e. Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı na bildirilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Rezerv Hizmeti MADDE 30. Rezerv Hizmeti kapsamında basılı bilgi kaynakları Bursa Orhangazi Üniversite Kütüphanesi sınırları içerisinde sınırlı olmak üzere Üniversite mensuplarının hizmetine sunulur. Basılı Rezerv koleksiyonu Kütüphane Kataloğu ndan öğretim üyesi ve ders adına göre taranabilir. Basılı Rezerv Koleksiyonu; Öğretim üyelerinin önerdiği ve kütüphanenin sahip olduğu basılı yayınlar, ders notları, öğretim üyelerinin kendi koleksiyonu, problem çözüm kitapları, sınav soru (test) kitapları, makaleler, kitap bölümleri, öğrenci ödevleri (çalışmaları öğrencinin izni öğretim üyesinin onayı ile), derse yardımcı görsel işitsel materyalleri ve malzemeleri, vb. içerir. Her akademik dönem sonunda bu materyaller rezerv koleksiyonundan kaldırılır. Rezerv Koleksiyonu İçin Yayın Ayırtma; Sadece akademik personel, ders veren araştırma görevlisi ve yarı zamanlı öğretim elemanları Rezerv koleksiyonuna materyal ekleyebilir veya koleksiyondan materyal çıkartabilir. a. Öğretim elemanları, Rezerv Koleksiyonuna katılmasını istediği bilgi kaynağı Kütüphane koleksiyonunda yer alıyorsa dönem başlamadan bir ay; yer almıyorsa iki ay önce Ders Yayını İstek Formu ile Kütüphane ye bilgilendirmede bulunur. b. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitapları için doldurulan Ders Yayını İstek Formu bölüm başkanlığı tarafından onaylanmalıdır.

13 c. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitaplarının kopya sayısı, dersin türüne, öğrenci sayısına ve yayının kullanım oranına göre öğretim üyesinin önerisi doğrultusunda Kütüphane tarafından belirlenir. d. Öğretim elemanları, sahip olduğu bilgi kaynağını öğrencilerin kullanımına sunmak amacı ile Rezerv Koleksiyonunda bulundurabilir. Bu kaynaklar dönem sonunda öğretim üyesine iade edilir. Kişisel kopyaların zarar görmesinden ve kaybolmasından Kütüphane sorumlu değildir. MADDE 31. İlişik Kesme; DOKUZUNCU BÖLÜM İlişik Kesme ve Çeşitli Hükümler a. Personel, emeklilik, istifa, nakil, görevlendirme ve askerlik nedeniyle belli bir süre veya bütünüyle Üniversite den ayrıldığında, Kütüphane den ilişiğini kestirmek zorundadır. b. Bir öğretim elemanı, ilişiğini kesmek durumunda kaldığında Kütüphane, öğretim elemanının protokol yapılan üniversite kütüphanelerinden de ilişiğinin kesilmesine engel olmadığına ilişkin onay alır. c. Öğrenci, mezuniyetinde veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda Kütüphane den ilişiğini kestirmek zorundadır. d. Ödünç alınan bilgi kaynakları iade edilmeden ve varsa para cezası ödenmeden ilişik kesme işlemleri tamamlanamaz. e. Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle Üniversite den ayrılan üye, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı na bildirilir. MADDE 32. Kütüphane Salonu ve Odalarının Kullanımı ve burada yer verilmeyen diğer hizmetler; Kütüphane Komisyonunca belirlenen kurallar doğrultusunda hizmete sunulur. MADDE 33. Kopyalama, Çoğaltma ve Dijital Ortama Aktarma Hizmetleri; Kütüphane Komisyonunca belirlenen kurallar doğrultusunda hizmete sunulur. ONUNCU BÖLÜM Son Hükümler MADDE 34. Bu yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 35. Bu yönerge hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI Madde 1 Amaç ve Kapsam Bu Talimat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi nin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile

Detaylı

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii BiRiNCi AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANıMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge Gedik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak; yönetim ve örgütlenme

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ EL KİTABI KÜTÜPHANE KULLANICILARI İÇİN 2015-2016 Akademik Yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tel.:

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Merkez ve Taşra Teşkilatı... 3 Kütüphanenin İşlevi

Detaylı

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, NEÜ Açık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

2014-2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI REKTÖR DEN 4 ŞEHİR HAKKINDA 6 DİLLER OKULU 8 ÜNİVERSİTE YAŞAMINDA KULLANACAĞINIZ FAYDALI BİLGİLER 14 ŞEHİR DE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 42 ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI 28 ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı