BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU HUKUKU (CEZA VE CEZA MUHAKEMESĠ HUKUKU) ANABĠLĠM DALI BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Yüksek Lisans Tezi Eylem BAġ ANKARA, 2013

2 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU HUKUKU (CEZA VE CEZA MUHAKEMESĠ HUKUKU) ANABĠLĠM DALI BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Yüksek Lisans Tezi Eylem BAġ Tez DanıĢmanı Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR ANKARA, 2013

3

4 T. C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE, Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranıģ ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalıģmada bana ait olmayan tüm veri, düģünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (29/07/2013). Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Eylem BAġ Ġmzası

5 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... i KISALTMA CETVELĠ... iv GĠRĠġ...1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. BĠLĠġĠM ALANINDA SUÇLARA ĠLĠġKĠN GENEL AÇIKLAMALAR... 5 A. BĠLĠġĠM... 8 B. VERĠ... 9 C. BĠLGĠSAYAR...10 D. BĠLĠġĠM ALANI...11 E. BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ...12 F. BĠLĠġĠM SUÇU...19 G. ĠNTERNET...28 II. BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNA ĠLĠġKĠN KANUNĠ DÜZENLEME...36 III. SUÇUN HUKUKĠ KONUSU...53 IV. SUÇUN MADDĠ KONUSU...74 A. BANKA KARTI...78 B. KREDĠ KARTI...84 V. SUÇUN FAĠLĠ VI. SUÇUN MAĞDURU ĠKĠNCĠ BÖLÜM SUÇUN UNSURLARI I. SUÇUN MADDĠ UNSURU A. GENEL OLARAK i

6 B. SUÇUN BAġKASINA AĠT BĠR BANKA VEYA KREDĠ KARTINI, HER NE SURETLE OLURSA OLSUN ELE GEÇĠREN VEYA ELĠNDE BULUNDURAN KĠMSENĠN, KART SAHĠBĠNĠN VEYA KARTIN KENDĠSĠNE VERĠLMESĠ GEREKEN KĠġĠNĠN RIZASI OLMAKSIZIN BUNU KULLANARAK YA DA KULANDIRARAK KENDĠSĠNE VEYA BAġKASINA YARAR SAĞLANARAK ĠġLENMESĠ (TCK M. 245/1) BaĢkasına Ait Bir Banka Veya Kredi Kartının Her Ne Suretle Olursa Olsun Ele Geçirmek Veya Elde Bulundurmak Kart Sahibinin Veya Kartın Kendisine Verilmesi Gereken KiĢinin Rızası Olmaksızın Kartın Kullanılması Veya Kullandırılması KiĢinin Kendisine Veya BaĢkasına Yarar Sağlaması C. SUÇUN BAġKALARINA AĠT BANKA HESAPLARIYLA ĠLĠġKĠLENDĠRĠLEREK SAHTE BANKA VEYA KREDĠ KARTI ÜRETEREK, SATARAK, DEVREDEREK, SATIN ALARAK VEYA KABUL EDEREK ĠġLENMESĠ (TCK M. 245/2) BaĢkalarına Ait Banka Hesaplarıyla ĠliĢkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Böyle Bir Kartı Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek Suçun Tamamlanma Anı D. SUÇUN, SAHTE OLUġTURULAN VEYA ÜZERĠNDE SAHTECĠLĠK YAPILAN BĠR BANKA VEYA KREDĠ KARTINI KULLANMAK SURETĠYLE KĠġĠNĠN KENDĠSĠNE VEYA BAġKASINA YARAR SAĞLAYARAK ĠġLENMESĠ (TCK M. 245/3) Sahte OluĢturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Bir Banka veya Kartını Kullanmak Bu Kullanım ile Yarar Sağlamak E. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERĠNĠN BULUNMAMASI II. SUÇUN MANEVĠ UNSURU A. KAST B. HATANIN ETKĠSĠ ii

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SUÇUN ORTAYA ÇIKIġ BĠÇĠMLERĠ, YAPTIRIMI, SORUġTURULMASI, KOVUġTURULMASI VE BENZER SUÇLARLA OLAN ĠLĠġKĠSĠ I. SUÇUN ORTAYA ÇIKIġ BĠÇĠMLERĠ A. TEġEBBÜS B. ĠġTĠRAK C. ĠÇTĠMA BileĢik Suç Zincirleme Suç Fikri Ġçtima II. SUÇA ĠLĠġKĠN ġahsġ CEZASIZLIK NEDENLERĠ III. ETKĠN PĠġMANLIK IV. YAPTIRIM V. ZAMANAġIMI VI. YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ MAHKEME VII. SUÇUN BENZER SUÇLARLA OLAN ĠLĠġKĠSĠ A. HIRSIZLIK B. DOLANDIRICILIK SONUÇ ÖZET ABSTRACT KAYNAKÇA iii

8 KISALTMA CETVELĠ ABD : Ankara Barosu Dergis Al. CK : Almanya Ceza Kanunu AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi BGH : Bundesgerichtshof (Alman Federal Yüksek Mahkemesi Kararı) BKKK K : 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu BTHD : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi C. : Cilt CD. : Ceza Dairesi CGK : Ceza Genel Kurulu DEÜHFD : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ETCK : 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu GÜHFD : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi HAEHD : Hukuk ve Adalet EleĢtirel Hukuk Dergisi HD. : Hukuk Dairesi HPD : Hukuki Perspektifler Dergisi iv

9 ĠBD : Ġzmir Barosu Dergisi ĠHAS : Ġnsan Hakları Avrupa SözleĢmesi ĠHEB : Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi ĠÜHFM : Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası ĠÜHFM : Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası LHD : Legal Hukuk Dergisi s. : Sayfa S. : Sayı ss. : Sayfalar SÜHFD : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TBBD : Türkiye Barolar Birliği Dergisi TCK : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu TCKÖT : Türk Ceza Kanunu Öntasarısı TMK : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Y. : Yıl YD : Yargıtay Dergisi YKD : Yargıtay Kararları Dergisi YÜHFD : Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi v

10 GĠRĠġ Toplumsal yaģamın bünyesinde, özellikle de biliģim alanında, zamanla meydana gelen değiģimler, geliģimler ve yenilikler sağladıkları faydaların yanı sıra, beraberinde korunması gereken yeni hukuki yarar ya da menfaatleri getirmektedir. 1 Ġlkel dönemlerde dahi örneğin mağarada yaģayan (A) nın, bir baģka mağarada yaģayan (B) nin kullandığı basit araç gereçleri (B) nin rızası olmaksızın almasında olduğu gibi, yalın ve basit olsa da, suçlarla karģı karģıya kalınmaktaydı. Günümüzde uygarlığın ve teknolojinin geliģmesiyle birlikte artık suçların türleri ve iģleniģ biçimlerinde önemli artıģlar meydana gelmektedir. 2 Teknoloji alanındaki geliģmelerle birlikte örneğin para gibi pek çok Ģey ulusal sınırları aģarak uluslararası sınırdan rahatça ve saniyeler içinde geçebilir hale gelmiģtir. Bu hukuki yarar ve menfaatlere yönelik ihlallerle karģı karģıya kalınması, yeni koruma alanlarının ve suçların düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. 3 BiliĢim suçları da bu geliģimin ceza hukukundaki görünümünün bir bölümünü oluģturmaktadır. YaĢanan geliģmeler bankacılık sektörünü de etkilemiģtir. Kullanımı giderek yaygınlaģan, para gibi diğer ödeme araçları kapsamında değerlendirilen banka veya kredi kartlarının kullanımıyla, artık piyasada nakit kullanımı azalmaktadır. Böylece alım satımın kolaylıkla vergilendirilebilmesi ve kayıt dıģı ekonominin kayıt altına 1 ÜNVER, Yener: Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003, s. 490, SOKULLU AKINCI, Füsun: Kriminoloji, Ġstanbul 2012, s DÖNMEZER, Sulhi: KiĢilere ve Mala KarĢı Cürümler, Ġstanbul 2001, s

11 alınabilmesi sağlanmaktadır. 4 Özellikle bu kartlarla zamana ve mekâna bağlı olmaksızın bankacılık hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Bu kartlar alıģ veriģlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Artık örneğin kredi kartı bilgilerinin girilmesi suretiyle internetten ya da telefonla yahut postayla alıģ veriģ yapılabilmesi mümkündür. Tüm bunlar biliģim alanındaki geliģmelerle paralel olarak ortaya çıkmıģtır. ÇalıĢmada TCK m. 245 te yer alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu incelenmiģtir. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu, TCK nın Ġkinci Kitabının, Topluma KarĢı Suçlar baģlıklı Üçüncü Kısmının, BiliĢim Alanında Suçlar baģlıklı Onuncu Bölümünde, 245. maddede düzenlenmektedir. Bu suç biliģim alanında iģlenen suçlardan biridir ve suçla toplumun biliģim sistemlerine duyduğu güven ihlal edilmektedir. Suçun iģlenmesiyle bir yandan kiģilerin malvarlığına iliģkin menfaatleri bir yandan da banka veya kredi kartlarında yapılan sahteciliklerle toplumun kamu güvenine iliģkin menfaatleri ihlal edilmektedir. Bu suç diğer suç tipleri ile ilintili olsa da, suçun iģlenmesinde biliģim alanının kullanılması ve kendine özgü niteliği, ayrıca düzenlenmesini gerekli kılmıģtır. Suçun söz konusu etkileri, yapısındaki karmaģıklıklar ve sorunlar, suçla uygulamada sık sık karģı karģıya kalınması, suçu üzerinde durulmaya ve yakından incelemeye değer önemli bir konu haline getirmektedir. 765 sayılı TCK (ETCK) döneminde hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgelerde sahtecilik gibi klasik suç tiplerinin, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması Ģeklinde gerçekleģen ihlalleri cezalandırmak sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu nun (BKKKK) genel gerekçesi (bkz. 2

12 bakımından kanunilik ilkesi gereğince uygulama alanı bulamaması üzerine ETCK ya 1991 yılında m. 525b/2 eklenmiģtir sayılı TCK (TCK) m. 245 ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması na yönelik fiiller; ilk kez bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmiģtir. BiliĢim Alanında Suçlar arasında düzenlenen Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçu, banka veya kredi kartlarının hamiline sağlamıģ olduğu faydalarının yanı sıra, bünyelerinde barındırdıkları güvenlik açıkları nedeniyle saldırılara açık bir alanı oluģturmasından dolayı suç haline getirilmiģtir. Zira banka veya kredi kartlarının kullanımının hızla artmasıyla birlikte, bu kartlara yönelik gerçekleģtirilen hukuka aykırı eylemler giderek artmaktadır. Özellikle ATM ve POS cihazından yapılan iģlemlerin kolaylığı ve hızlılığı, bu makineler etrafında yoğunlaģan suçların ortaya çıkmasına neden olmuģtur. Bu kartların ya da kart üzerindeki bilgilerin, kart hamili dıģındaki üçüncü bir kiģinin eline geçmesi durumunda, bu kartlardan hukuka aykırı olarak yararlanılması imkânı oldukça fazladır. Ancak bu hukuka aykırı kullanımları gerçekleģtirenlerin tespit edilmeleri kolay değildir. Söz konusu tehlikelerin ortaya çıkmasını önlemek için kanun koyucunun, doğması muhtemel ihtiyaçlara cevap verecek Ģekilde düzenlemeler ve değiģen toplumsal Ģartları gözeterek değiģime uygun çözümler üretebilmesi gerekir. Bu kartların kötüye kullanımına yönelik davranıģlara karģı hem özel hukuk hem de ceza hukuku alanında bazı düzenlemelere yer verilmiģtir. Bu hukuka aykırı fiillerin önlenmesi için alınan hukuki tedbirlerin yanında; banka veya kredi kartı çıkarma yetkisini haiz kurumlar tarafından da kartların kötüye kullanılmasına yönelik tedbirlerin alınması gereklidir. Örneğin bu kartların kullanımında, kartlara iliģkin 3

13 Ģifreler gibi güvenlik tedbirlerinin yanında, kart hamillerinin biometrik özellikleri de tanımlama için kullanılmalıdır. ÇalıĢma üç bölümden oluģmuģtur. Birinci bölümde, suçun biliģim alanında suçlar içinde düzenlenmesi nedeniyle biliģim alanında suçlara iliģkin genel açıklamalar yapılmıģtır. Ardından suçun; TCK m. 245 teki kanuni düzenleniģ Ģekline, gerekçesine, yürürlüğe girdiği tarihten günümüze değin geçirdiği değiģikliklere ve ETCK daki karģılığına yer verilerek; hukuki konusu, maddi konusu, faili ve mağduru incelenmiģtir. Ġkinci bölüm suçun unsurlarına, üçüncü bölüm ise suçun ortaya çıkıģ biçimlerine, yaptırımına, soruģturulmasına, kovuģturulmasına ve benzer suçlarla olan karģılaģtırılmasına ayrılmıģtır. ÇalıĢmada inceleme konusu hükümle ilgili olarak doktrinde yer alan görüģlere, internet aracılığıyla ulaģılan veri tabanlarına, Yargıtay kararlarına olabildiğince ve sistematik bir Ģekilde yer verilmiģtir. 4

14 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. BĠLĠġĠM ALANINDA SUÇLARA ĠLĠġKĠN GENEL AÇIKLAMALAR Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, TCK nın, Özel Hükümler baģlıklı ikinci kitabının, Topluma Karşı Suçlar baģlıklı üçüncü kısmının Bilişim Alanında Suçlar 5 baģlıklı onuncu bölümünde m. 245 te 6 düzenlenmiģtir. 7 Bu bölümde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 5 Bu baģlık, ilgili bölüm Genel Kurul da görüģülürken önerge olarak sunulmuģtur. Genel Kurul un önüne gelmeden önce baģlık Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar Ģeklindeydi. DeğiĢiklik yapılmasının gerekçesini; örneğin bir bankamatiğe gidip herhangi bir kimsenin hesabına zarar verilmesi halinde, failin yalnızca sisteme karģı suç iģlemeyip, hem malvarlığına zarar verdiği kiģiye hem de bankaya karģı suç iģlemesi oluģturmuģtur. (Ayrıntılı bilgi ve önerge metni için bkz. GÜNEY, Niyazi/ÖZDEMĠR, Kenan/BALO, Yusuf S.: Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2004, s , ). Gerçekten de bu bölümde yer alan suçlar yalnızca biliģim sistemlerine karģı iģlenen suçlar değildir. Aynı zamanda bu bölümde biliģim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı suçlar da düzenlenmiģtir. BiliĢim suçları hem biliģim sistemlerine karģı hem de biliģim sistemleri kullanılarak yani biliģim alanında iģlenen suçları ifade ettiğinden bu değiģiklik yerinde olmuģtur. Aksinin kabulü halinde baģlık, içeriğinde yer alan suçlara oranla daha sınırlı kalırdı. Bkz. DEĞĠRMENCĠ, Olgun: 2004 Türk Ceza Kanunu nun BiliĢim Suçları Bakımından Değerlendirilmesi, TBBD, S. 58, 2005 s. 198; DOĞAN, Koray: BiliĢim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu, HAEHD, Y. 2, S. 6-7, Ekim 2005, s. 291, dp. 12; YAZICIOĞLU, Yılmaz R.: BiliĢim Suçları, HPD, S: 2, Sonbahar 2004, BKKKK da kanunun amacını düzenleyen ve amaç baģlığı taģıyan m. 1 de Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır Ģeklinde bir düzenlemeye yer verilmesinin ardından; suçun BKKKK da düzenlenmeyip, TCK da düzenlenmesinin doğru olmadığı, suçun BKKKK kapsamına alınması gerektiği akla gelmektedir. Suçun neden TCK da yer alıp da BKKKK kapsamına alınmadığı sorusunun cevabı, aydınlatıcı bir niteliğe sahip olmayan TCK m. 245 in gerekçesinden anlaģılamamaktadır. Ancak bu durumun gerekçesinin BKKKK nın, TCK ya oranla daha yeni bir yasa olması ve TCK daki söz konusu hükmün varlığı karģısında artık suçun BKKKK kapsamına alınmamıģ olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Bkz. DONAY, Süheyl: Bankacılık Ceza Hukuku, Ġstanbul 2007, s TCK da özel hükümler baģlığı altındaki ikinci kitapta suçlar, dört kısım halinde düzenlenmiģtir. Ġlk kısmı, Uluslararası Suçlar oluģturur. Diğer üç kısım ise ETCK döneminde onbir kısım halinde düzenlenen cürümlerin sıralamasının, insan hakları çağı olan günümüzün öne çıkardığı anlayıģ doğrultusunda tersine çevrilerek TCK da yer almasıyla oluģturulmuģtur. Bkz. TEZCAN, DurmuĢ/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2012, 5

15 suçunun yanı sıra, m. 243 te Bilişim Sistemine Girme ve m. 244 te Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme suçlarına da yer verilmiģtir. Ġnceleme konusu suç, TCK da Bilişim Alanında Suçlar baģlığı altında düzenlendiğinden Bilişim Alanında Suçlar a iliģkin genel açıklamaların yapılmasında fayda vardır. Bilişim Alanında Suçlar kavramına ilk kez bağımsız bir cezai himaye alanı 8 ve aynı zamanda yerinde ve gerekli bir düzenleme olarak kabul tarihli 3756 sayılı 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun da 10 yer verilmiģtir. Bu kanunla, ETCK da hukuki konu kriteri esas alınarak 11 on bab halinde düzenlen cürümlere, 525. maddeden sonra gelmek üzere "Bilişim Alanında Suçlar" baģlığı altında 12 "Onbirinci Bab" olarak 525a, b, c 15 ve 525d 16 maddeleri eklenmiģtir. 17 s. 41. Böylece ikinci kısmı KiĢilere KarĢı Suçlar, üçünü kısmı Topluma KarĢı Suçlar, dördüncü kısmı ise Millete ve Devlete KarĢı Suçlar ve Son Hükümler oluģturmuģtur. 8 HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma KarĢı Suçlar, Ankara 2012, s YÜCEL, Mustafa Tören: BiliĢim Suçları, ABD, Y. 49, S. 4, Temmuz 1992, s. 508; EREM, Faruk: Bilgisayar Suçları ve Türk Ceza Kanunu, YD., C. 17, Ocak-Nisan 1991, S. 1-2, s Bu düzenlemelerin yetersiz ve tutarsız olduğu hususundaki eleģtiriler için bkz. ERSOY, Yüksel: Genel Hukuki Koruma Çerçevesinde BiliĢim Suçları, Prof. Dr. Yılmaz Günal a Armağan, AÜSBFD, C. 49, Haziran-Aralık 1994, No: 3-4, s. 164, 183. Bu düzenlemeyle getirlen suçların esasında hırsızlık suçu kapsamında cezalandrılabileceği yönünde bkz. AYDIN, Emin D.: BiliĢim Suçları ve Hukukuna GiriĢ, Ankara 1992, s sayılı Tarihli Resmi Gazete. 11 KETĠZMEN, Muammer: Türk Ceza Hukukunda BiliĢim Suçları, Ankara 2008, s Bu düzenlemeyle sistemsiz bir Ģekilde, hukuki konuları birbirinden farklı hükümlere bir arada yer verilmiģtir. Bu durumun sakıncalı olduğu, hükümlerin yorumunda hangi yararın ve esasın izlenmekte olduğunun tespitinin güç olduğu belirtilmiģtir. Bkz. ÖNDER, ġahıslara ve Mala KarĢı Cürümler ve BiliĢim Alanında Suçlar, Ġstanbul 1994, s. 506; HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler KiĢilere KarĢı Suçlar, Ankara 2013, s Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistemden, programları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçiren kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve birmilyon liradan onbeşmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 6

16 Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemde yer alan bir programı, verileri veya diğer herhangi bir unsuru başkasına zarar vermek üzere kullanan, nakleden veya çoğaltan kimseye de yukarıdaki fıkrada yazılı ceza verilir. 14 Başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla, bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi veya verileri veya diğer herhangi bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip eden veya değiştiren veya silen veya sistemin işlemesine engel olan veya yanlış biçimde işlemesini sağlayan kimseye iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşmilyon liradan ellimilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlayan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ikimilyon liradan yirmimilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 15 Hukuk alanında delil olarak kullanılmak maksadıyla sahte bir belgeyi oluşturmak için bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutan bir sisteme, verileri veya diğer unsurları yerleştiren veya var olan verileri, diğer unsurları tahrif eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar, tahrif edilmiş olanları bilerek kullananlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir /a ve 525/b maddeleri hükümlerini ihlal eden kişiler hakkında, maddelerde yazılı cezalara ek olarak, meslek icrası sırasında veya icrası dolayısıyla suçun işlendiği bir kamu hizmetinden veya meslek veya sanat veya ticaretten altı aydan üç yıla kadar yasaklanma cezası da verilir. 17 Örneğin 1987 tarihli Türk Ceza Kanunu Öntasarısında (TCKÖT) biliģim alanında suçlara ve dolayısıyla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına yönelik olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiģti. Bkz. TÜRK CEZA KANUNU ÖNTASARISI: KOMĠSYONCA HAZIRLANAN METĠN, Ankara 1987, s. 25 vd. Ceza hukukunda biliģim suçlarının düzenlenmesinde, bu düzenleme yapılana kadar korunan hukuki değerlerin yanında maddi olmayan değerlere de zarar verilmesi ve mevcut olan hükümlerin geniģ yorumlanması yerine yeni düzenlemelerin ihdas edilmesi etkili olmuģtur. Aksi halde ceza hukukunda geçerli olan kanunilik ilkesi ve kıyas yasağına aykırılıklarla karģı karģıya kalınır. Bkz. BOZDOĞAN AKBULUT, Berrin: BiliĢim Suçları, SÜHFD, C. 8, Y. 2000, S. 1-2, s Türk Ceza Hukukunda, biliģim kavramına ilk kez 1989 TCK Tasarısında m. 342 ila m. 346 arasında yer verilmiģti. ETCK m. 525a, 525b ve 525c maddeleri; suçlardan dolayı fer i cezaları gösteren m. 525d nin ise birinci bendindeki ceza 1989 tarihli TCK Tasarısından aynen alınmıģtır tarihli TCKÖT için bkz. TÜRK CEZA KANUNU ÖNTASARISI: ĠKĠNCĠ KOMĠSYON TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDĠRME SONUNDA HAZIRLANAN METĠN, Ankara 1989, s TCK Tasarısının hazırlanmasında Yeni Fransız Ceza Kanunu Öntasarısındaki ila maddelerinden esinlenildiği belirtilmiģtir. Yeni Fransız Ceza Kanunu Öntasarısındaki ilgili maddelerin büyük ölçüde Eski Fransız Ceza Kanunu na tarih ve no.lu BiliĢim Sahtekârlığına ĠliĢkin Kanun ile eklenen ila maddelerinden model alındığı belirtilmiģtir. Bkz. DÖNMEZER, KiĢilere, s. 613; EREM, s. 441; YAZICIOĞLU, Yılmaz: Yeni Türk Ceza Kanunundaki BiliĢim Suçlarının Genel Değerlendirmesi, YÜHFD, C. 3, S. 2, Y. 2005, s Ancak model alınan bu yasada, biliģim alanında meydana gelen geliģmeler nedeniyle yeni bazı suç tiplerinin ihdası ya da cezaların artırılması gibi ihtiyaçlar sebebiyle 2004 ve 2009 tarihlerinde değiģikliklere gidildiği belirtilmiģtir. TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, s Model alınan bu yasanın Avrupa Topluluğu nun bilgisayar suçları konusundaki tavsiye kararlarına, OECD tarafından hazırlanan raporlara, Dünya Ticaret Örgütü ve BirleĢmiĢ Milletler in bu konudaki çalıģmlarına paralle olduğu belirtilmiģtir. YAZICIOĞLU, BiliĢim Suçları, s

17 A. BĠLĠġĠM BiliĢim alanında suçlarla beraber biliģim ve bilgisayar ile ilgili birçok kavram ceza hukukunda kullanılmaya baģlanmıģtır. Bu suçlardan bahsetmeden önce biliģim 18 kavramının tanımlanması gereklidir. Güncel Türkçe Sözlükte biliģim kavramı; insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiģiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde iģlenmesi bilimi, enformatik Ģeklinde tanımlanmaktadır. 19 Doktrinde ise temelde aynı olan benzer nitelikte tanımlara rastlanmaktadır. Bu tanımlamalara göre biliģim; bilginin, iletiģim yapısı ve özellikleri, saklanması, organize hale getirilmesi ve aktarılması, tekrar elde edilmesi, değerlendirilmesi ve dağıtımı için gerekli olan kuram ve yöntemlerdir. Diğer bir yandan ise biliģim; bilgiyi kaynağından alarak kullanıcıya aktaran, genel sistem bilimiyle sibernetik; otomasyonla insanların çalıģma çevrelerinde kullanılan teknolojileri temel alan bilgi sistemleri, Ģebekeleri, iģlevleri, süreçleri ve etkinlikleridir. 20 Yani biliģim bir veri iģlem 21 sürecidir BiliĢim kavramının, Fransızca information (=bilgi) ve automatique (=otomatik) kelimelerinin birleşiminden türeyen informatique kelimesinin Türkçeye çevrilmesiyle Türk dilinde yer aldığı belirtilmiģtir. Bkz. YAZICIOĞLU, BiliĢim Suçları, s BiliĢim Terimleri Sözlüğü nde ise bu kavram İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinlerarası özellik taşıyan bir öğretim ve hizmet kesimi olan bilişim bilgisayar da içeride olmak üzere, bilişim ve bilgi erişim dizgelerinde kullanılan türlü araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan başka her türlü endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine ilişkin teknikleri kapsayan özdevin alanına giren birçok konu da, geniş anlamda, bilişimin kapsamı içerisinde yer alır. bk. özdevimli bilgi işlem Ģeklinde tanımlanmıģtır. Tanımlar için Bkz. COLLIN, Dictionary of ICT, London 2004, s. 125; MARCINKO/HETICO, Dictionary of Healt Information Technology and Security, Newyork 2007, s. 161; GATTIGER, The Information Security Dictionary, Boston, 2004, s BiliĢim biliminin köklerini matematik, fizik ve elektrotekniğin oluģturduğu belirtilmiģtir. BiliĢimle bir mühendislik alanı olarak, verileri aktarabilen, depolayabilen ve algoritmalar yardımıyla verileri iģleyebilen matematiksel makineler tasarlanır ve böylece özellikle de gerçek süreçlerin 8

18 B. VERĠ TCK da veri kavramına biliģim alanında suçlar baģlığı altında hem m. 244 ün baģlığında 23 hem de m. 244/2 de 24 yer verilmesine karģın; veri kavramından anlaģılması gerekenin ne olduğu belirtilmemiģtir. Ancak TCK m. 243 ün gerekçesinde sistem içindeki tüm soyut unsurların veri kavramının kapsamında olduğu belirtilmiģtir. 25 Esasında veri ile kast edilen kesin ve formal bir Ģekilde yani sayılar, harfler ya da virgül, tire gibi diğer tipografik hareketlerle ifade edilen isimler, adresler, tarihler, tutarlar, araģtırma değiģkenleri gibi hususlardır kabul tarihli 5651 simulasyonu mümkün kılınır. BiliĢim yardımcı bilim olarak düģünüldüğündeyse diğer bilimlerdeki olguları soyutlaģtırır ve algoritmalar yardımıyla iģler. Günümüzde pek çok alanda biliģim yer almaktadır. Ġnternetin yoğun bir Ģekilde kullanılması da bu geliģimi hızlandırmıģtır. Bilgisayarların da dünya çapında bir ağ haline gelmesiyle firmaların iletiģiminde, lojistikte, medyada, ev yaģamında ve daha birçok alanda devrim niteliğinde değiģimler yaģanmıģtır. BiliĢim, her ne kadar fark edilmese de çamaģır makinesi, fotoğraf makinesi, müzik sistemleri gibi pek çok araçta yer alarak gündelik hayatın bir parçası haline gelmiģtir. Bkz. ÖZBEK, Veli Özer: Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 245), Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu na Armağan, DEÜHFD, C. 9, Özel Sayı, 2007, s Veri iģlem ifadesi için hem bilgi iģlem hem de veri iģlem ifadelerini tercih edenler de bulunmaktadır. Bkz. BOZDOĞAN AKBULUT, s. 546; YAZICIOĞLU, Yılmaz: Bilgisayar Suçları, Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuki Boyutları Ġle, Ġstanbul 1997, s YENĠDÜNYA, A. Caner/DEĞĠRMENCĠ, Olgun: Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda BiliĢim Suçları, Ġstanbul 2003, s. 27; KURT, Levent: Açıklamalı Ġçtihatlı Tüm Yönleriyle BiliĢim Suçları ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması, Ankara 2005, s. 25; KETĠZMEN, s ; YAZICIOĞLU, Yeni Türk Ceza Kanunundaki, s. 403; BOZDAĞAN AKBULUT, s Avrupa Konseyi Siber Suç SözleĢmesi tanımlar baģlıklı m. 1 de ise; biliģim kavramı yerine bilgisayar sistemi"nden bahsedilmiģ ve bu kavram bir veya daha fazlası, bir program uyarınca otomatik veri işlemi gerçekleştiren herhangi bir aygıt ya da birbirine bağlı bir grup yahut ilişkili aygıtlar Ģeklinde tanımlanmıģtır. ("computer system" means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data) Bkz. 23 Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme 24 Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 25 Sistem içindeki bütün soyut unsurlar, fıkrada geçen veri teriminin kapsamındadır. Madde gerekçesi için bkz. Dönem: 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 664) Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593). 26 COLLIN, s. 125; MARCINKO/HETICO, s. 76; GATTIGER, s. 82; AYDIN, Emin D., s. 3, 171; DEĞĠRMENCĠ, 2004 Türk Ceza Kanunu nun, s. 200; KOCA, Mahmut: Hukukumuzda TCK nun 9

19 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun un 27 tanımlar baģlıklı m. 2/1- k da ise veri ; bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değer Ģeklinde tanımlanmıģtır. Yani veri nin; biliģim sistemlerinin üzerinde iģlem yapabildiği, bu iģlemlere dayalı olarak sonuçlar üretebildiği, saklayabildiği, sakladıklarını sonradan okuyup iģleyebildiği ve diğer biliģim sistemlerine iletebildiği her türlü bilgi olarak tanımlanması mümkündür. 28 Avrupa Konseyi Siber Suç SözleĢmesi nin 29 Tanımlar baģlıklı birinci maddesinde ise bilgisayar verisi, bir bilgisayar sisteminin belli bir işlevi yerine getirmesini sağlayan yazılımlar da dâhil olmak üzere, bir bilgisayar sisteminde işlenmeye uygun nitelikteki her türlü bilgi ve konsept Ģeklinde tanımlanmıģtır. 30 C. BĠLGĠSAYAR Konuyla ilgili olan bir diğer kavram ise bilgisayar dır ve bu kavram Güncel Türkçe Sözlük te çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin Ģeklinde tanımlanmaktadır. 31 BiliĢim Sistemi nin ana unsurunu bilgisayar, 244. Maddesi Kapsamında BiliĢim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya DeğiĢtirme Suçu, BiliĢim Hukuku Konferansı (09-10 Ekim 2008), Yargıtay, s. 94; KURT, s ; YAZICIOĞLU, BiliĢim Suçları, s sayılı tarihli Resmi Gazete 28 DÜLGER, Murat Volkan: BiliĢim Suçları, Ankara 2004, s. 50; HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Topluma KarĢı Suçlar, s BiliĢim sistemlerinin kullanımının ceza hukukundaki etkisi yalnızca ulusal düzeydeki düzenlemelere değil aynı zamanda Avrupa Konseyi Siber Suç SözleĢmesi ne de konu olmuģtur tarihinde Macaristan ın baģkenti BudapeĢte de bu sözleģme imzaya açılmıģtır. Türkiye ise da sözleģmeyi imzalamıģtır. Bkz BiliĢim Terimleri Sözlüğünde ise Çok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, çalışması sırasında bir işletmen'in işe karışması gerekmeksizin, önceden verilmiş bir izlenceye göre, özdevimli olarak yürüten bir veri işleyici. Bir bilgisayar dizgesi elektronik ve mekanik 10

20 bilgisayarın ana unsurunu ise donanım ve yazılım oluģturur. Donanım, bilgisayarın ekran, klavye, fare, sabit disk, RAM, mikro iģlemci, kart okuyucu vb. kısımlarına verilen addır. 32 Yazılım ise donanımı oluģturan elemanlara nasıl hareket edeceklerini belirten, donanıma hayat veren komutlardır. 33 D. BĠLĠġĠM ALANI Bölüm baģlığında biliģim alanı ifadesine yer verilmesi nedeniyle ve hangi fiillerin biliģim alanında suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirlemek bakımından, biliģim alanının sınırlarının belirlenmesi önemlidir. 34 Ancak bu bölümde yer alan m. 243 ün gerekçesinde biliģim alanı tanımlanmamıģ, biliģim sistemi ifadesi tanımlanmıģtır. Bu nedenle, bölüm baģlığıyla, bölümde yer alan hükümlerde cezalandırılmak istenen suçların iģlendiği alanın anlatılması için kullanılan ifadelerin, bir uyum içinde olmadığı söylenebilir. Ayrıca m. 142/2-e ve m. 158/1-f hükümlerinde de biliģim sistemi ifadesine yer verilmiģtir. BiliĢim alanı 2003 tarihli TCKÖT de m. 346 nın gerekçesinde verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren birimlerden oluşan donanım ile bu donanım birimlerini ya da kaynakları istenen işlere yöneltip verimli bir çalışma düzeni içerisinde kullanabilmek için gerekli tüm izlencelerden ve veri yapılarından oluşan yazılım öğelerini kapsar. Minibilgisayar, mikrobilgisayar tanımlarının dışındaki geleneksel bilgisayarlar ana işlem birimlerinin hız ve yapısına, ana belleklerinin sığasına, dış belleklerin ve giriş-çıkış birimlerinin türlülüğüne, sayısına ve hızına göre büyük, orta boy ya da küçük dizgeler olarak sınıflandırılır. Ģeklinde tanımlanmıģtır. (Bkz. Benzer yönde diğer tanımlar için bkz. COLLIN, s. 54; MARCINKO/HETICO, s. 62; GATTIGER, 2004, s. 56; KURT, s. 31, 141; MAHONEY, The History of Computing in the History of Technology, Annals of the History of Computing, Volume 10, Number, 2, 1988, s. 113; BOZDAĞAN AKBULUT, s. 546; ERSOY, s. 150; YENĠDÜNYA/DEĞĠRMENCĠ, s COLLIN, s. 113; MARCINKO/HETICO, s. 136; GATTIGER, s. 141; GUPTA, Dictionary of Information Technology, 2010, s. 144; YENĠDÜNYA/DEĞĠRMENCĠ, s ; KURT, s ; KOCA, Hukukumuzda, s. 92; YAZICIOGLU, Bilgisayar Suçları, s COLLIN, s. 224; MARCINKO/HETICO, s. 278; GATTIGER, s. 308; GUPTA, s. 144; KURT, s ; YENĠDÜNYA/DEĞĠRMENCĠ, s. 22; AYDIN, Emin D., s KURT, s

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426) Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Yol kenarı otopark hizmeti veren

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2013-19

A K A D E M İ SİRKÜLER 2013-19 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) KULLANIMI HAKKINDA AÇIKLAMA Bilindiği üzene 69 ve 70 seri no'lu Katma Değer Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları(yazar kasa) kullanmaları mecburiyeti

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1 Sirküler Rapor 27.09.2013/175-1 ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1 ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek muhtemel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 64 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 64 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 64 İST, 19.06.2013 ÖZET: 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 426 sıra no.lu Genel Tebliğ ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2016/27-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2016/27-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2016/27-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466) YAYIMLANDI Mükelleflerin 01/01/2016 olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici

Detaylı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. Bilindiği üzere, 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/105

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/105 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/105 18.06.2013 KONU: Maliye Bakanlığı tarafından, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti ve kullanmaya başlama süresi

Detaylı

Eski Tip Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazar Kasaları) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirmek İçin 31 Aralık 2015 Tarihini Beklemeyiniz

Eski Tip Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazar Kasaları) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirmek İçin 31 Aralık 2015 Tarihini Beklemeyiniz Eski Tip Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazar Kasaları) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirmek İçin 31 Aralık 2015 Tarihini Beklemeyiniz Eski Tip Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazar Kasaları) Yeni

Detaylı

Faaliyetlerinde Seyyar EFT-POS Cihazı Kullanan Mükellefler

Faaliyetlerinde Seyyar EFT-POS Cihazı Kullanan Mükellefler Faaliyetlerinde Seyyar EFT-POS Cihazı Kullanan Mükellefler Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, Faaliyetlerinde 1/7/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TE BAŞLAYACAK EFT-POS ÖZELLİKLİ CİHAZLARI KULLANMA ZORUNLULUĞU 1/10/2013 TARİHİNE ERTELENDİ

1 TEMMUZ 2013 TE BAŞLAYACAK EFT-POS ÖZELLİKLİ CİHAZLARI KULLANMA ZORUNLULUĞU 1/10/2013 TARİHİNE ERTELENDİ Sirküler Rapor 01.07.2013/141-1 1 TEMMUZ 2013 TE BAŞLAYACAK EFT-POS ÖZELLİKLİ CİHAZLARI KULLANMA ZORUNLULUĞU 1/10/2013 TARİHİNE ERTELENDİ ÖZET : 427 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde zorunda

Detaylı

No: 2013/46 Tarih: 24.06.2013. Konu: 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 15 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

No: 2013/46 Tarih: 24.06.2013. Konu: 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 15 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. No: 2013/46 Tarih: 24.06.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER 2013/27. : Tarih Ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 426 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

SİRKÜLER 2013/27. : Tarih Ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 426 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği SİRKÜLER 2013/27 SİRKÜLERİN Tarihi : 21.06.2013 Konusu : Seyyar EFT-POS Cihazı Kullanan Mükellefler 01.07.2013 Tarihinden İtibaren, EFT-POS Özelliği Olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak Zorundalar

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ 1 : YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -II

ÖZEL SİRKÜ 1 : YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -II ÖZEL SİRKÜ 01.07.2013/140-1 ÖZEL SİRKÜ 1 : YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -II ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek muhtemel sorunlarla

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN YAPISAL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ I. TEKNİK KAVRAMLAR... 5 A. Bilgisayar... 5 B. Bilişim... 13

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2017/S 42 ĠST YENĠ NESĠL ÖDEME KAYDEDĠCĠ CĠHAZLARI KULLANMA ZORUNLULUĞU VE MUAFĠYET ġartlari

SİRKÜLER NO: YORDAM 2017/S 42 ĠST YENĠ NESĠL ÖDEME KAYDEDĠCĠ CĠHAZLARI KULLANMA ZORUNLULUĞU VE MUAFĠYET ġartlari SİRKÜLER NO: YORDAM 2017/S 42 ĠST. 09.10.2017 YENĠ NESĠL ÖDEME KAYDEDĠCĠ CĠHAZLARI KULLANMA ZORUNLULUĞU VE MUAFĠYET ġartlari ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflere söz konusu cihazların kullanma,

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZEL SİRKÜ 21.06.2013/135-1 ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek muhtemel sorunlarla

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Sorular ve Cevaplar

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Sorular ve Cevaplar YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek 1 / 12 I-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarının Tanımı EFT-POS

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2015 Sayı: 2015/189 Ref: 4/189

SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2015 Sayı: 2015/189 Ref: 4/189 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2015 Sayı: 2015/189 Ref: 4/189 Konu: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 25.12.2015

Detaylı

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU 3 1. Giriş 3 2. Elektronik Ortamda Bankacılık Yöntemleri 6 2.1 İnternet Bankacılığı 6 2.2 İnternette Kredi

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN BU CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ KOŞULLARI YENİDEN BELİRLENDİ

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN BU CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ KOŞULLARI YENİDEN BELİRLENDİ 03.10.2017/122-1 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN BU CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ KOŞULLARI YENİDEN BELİRLENDİ ÖZET : Tebliğde, kullanma zorunluluğu getirilen

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) TASLAK

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) TASLAK VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) TASLAK Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ) 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı

Detaylı

483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 30.09.2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete de 483 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Bu Sirkülerimiz; Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarının Kullanılması İle İlgili Bilgilendirme Hakkında Olacaktır.

Bu Sirkülerimiz; Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarının Kullanılması İle İlgili Bilgilendirme Hakkında Olacaktır. SİRKÜLER Tarih : 21.10.2015 No : 2015/68 Bu Sirkülerimiz; Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarının Kullanılması İle İlgili Bilgilendirme Hakkında Olacaktır. Bilindiği üzere 426 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 13.04.2012 Sayı: 2012/84 Ref: 4/84

SİRKÜLER İstanbul, 13.04.2012 Sayı: 2012/84 Ref: 4/84 SİRKÜLER İstanbul, 13.04.2012 Sayı: 2012/84 Ref: 4/84 Konu: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HAKKINDA KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA

Detaylı

Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (YN ÖKC) Kullanımda Öngörülen Kademeli Geçişe İlişkin Muafiyetler

Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (YN ÖKC) Kullanımda Öngörülen Kademeli Geçişe İlişkin Muafiyetler 2017-031 Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (YN ÖKC) Kullanımda Öngörülen Kademeli Geçişe İlişkin Muafiyetler 30 Eylül 2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 483

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/58

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/58 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 05.10.2017 Sayı : 2017/58 Değerli Müşterimiz; Bazı mükelleflere; -Mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını(ökc) 10 yıla kadar kullanma imkanı, -Bütün satışlarına elektronik

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Sunum Planı Bilgisayar Suçları Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Digital Delil Adli Bilşim Süreçleri 1.

Detaylı

Eylül ayında bu köşede bahsettiğim, mükelleflerin e-tebliğ adresi alma işleminin, bu ay sonu itibarıyla yerine getirilmesi gerekiyor.

Eylül ayında bu köşede bahsettiğim, mükelleflerin e-tebliğ adresi alma işleminin, bu ay sonu itibarıyla yerine getirilmesi gerekiyor. E-Tebliğ Adresi Almayı İhmal Etmeyin / Yusuf Keleş Sayfa 1 / 3 www.muhasebetr.com TÜRKİYE'NİN MUHASEBE SİTESİ iletisim@muhasebetr.com E-Tebliğ Adresi Almayı İhmal Etmeyin / Yusuf Keleş (22.12.2015) Eylül

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

426 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (GÜNCEL HALİ)

426 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (GÜNCEL HALİ) 426 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (GÜNCEL HALİ) Resmi Gazete No: 28678 Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2013 (427, 437, 450, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri İle Değişen

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 01.10.2013 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Başlıyor. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğler ile ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) TASLAK

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) TASLAK VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) TASLAK Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ) 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Murat Volkan Dülger 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni TCK, hızlı

Detaylı

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI. azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI. azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr mniyet Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr SUNUM PLANI Hukuk ve Suç nedir? Bilişim Suçu ve unsurları nelerdir?

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ Ülkemizde faaliyette bulunan GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b.

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

b) Şirketiniz tarafından yine Şirketiniz adına düzenlenen faturaların e-fatura olarak düzenlenip düzenlenmeyeceği

b) Şirketiniz tarafından yine Şirketiniz adına düzenlenen faturaların e-fatura olarak düzenlenip düzenlenmeyeceği Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC Fişlerinin e-faturaya Dönüştürülüp Dönüştürülemeyeceği, Kendi Şirketine e- Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği ve Geriye Dönük Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği hk, Sayı:

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/138 Ref: 4/138

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/138 Ref: 4/138 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.06.2013 Sayı: 2013/138 Ref: 4/138 Konu: YENĐ NESĐL ÖDEME KAYDEDĐCĐ CĐHAZLARIN KULLANILMA MECBURĐYETĐ VE ONAYLANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYINLANMIŞTIR 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı

Detaylı

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Sunum Planı Bilgisayar Suçları Bilişim Suçları ile Mücadele Adli Bilişimi Digital Delil Adli Bilişim Süreçleri Bilişim Suçları Yöntemler

Detaylı

DUYURU: /52 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMASI MECBURİYETİ İLE İLGİLİ 483 SERİ NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

DUYURU: /52 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMASI MECBURİYETİ İLE İLGİLİ 483 SERİ NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURU: 01.11.2017/52 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMASI MECBURİYETİ İLE İLGİLİ 483 SERİ NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 30.09.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 483 seri no.lu

Detaylı

1- Mevcut eski nesil ÖKC leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilen mükellefler

1- Mevcut eski nesil ÖKC leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilen mükellefler SİRKÜLER: 2017/52: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) İle Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları (YN ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Konusunda Yapılan Düzenlemeler 30.09.2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum GİRİŞ Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, ülkemizin uzun yıllardır çaba harcadığı konulardan biridir. Bu konuda birçok unsurun yanında teknolojik gelişmelerden

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ sıra numaralı VUK Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SİRKÜLER 2017/ sıra numaralı VUK Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. SİRKÜLER 2017/55 06/10/2017 483 sıra numaralı VUK Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 14 Mayıs 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27934 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı : 2009/5 Karar Sayısı : 2011/31 Karar Günü : 3.2.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bursa

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: )

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) 1. Giriş Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11].

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11]. 5. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BİLİŞİM SUÇLARI 5.1. Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen Bilişim Suçları TCK da bilişim suçları, esas olarak bilişim alanında suçlar ve özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:.)

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) dan: VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:.) GiriĢ MADDE 1 - (1) 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 69 Seri No.lu ve 06/06/2012

Detaylı

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: )

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: ) Tebliğ Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: ) 1. Giriş Banka kartları (kredi kartları dahil) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

Telif Hakları ve Bilişim Suçları

Telif Hakları ve Bilişim Suçları Telif Hakları ve Bilişim Suçları Telif Hakkı İhlali, İnternet ve Telif Hakkı İhlali, Bilişim Suçları, Sık Karşılaşılan Bilişim Suçları hakkında bilgiler... Telif Hakkı İhlali Telif Hakkı, Herhangi bir

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : PROF. DR. VEYSEL BAġPINAR (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : YRD. DOÇ. DR. MEHMET ERDEM (GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. GİRİŞ...1 II. GENEL BİLGİLER...2 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler kimlerdir?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler kimlerdir? Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş süreci b Ödeme kaydedici cihaz ile EFT-POS cihazı tek bir elektronik yapı altında toplanarak oluşturulan EFT-POS özelliği

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 REKLAM, PROMOSYON, SPONSORLUK ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER, EKSĠKLĠKLER VE ÖNERĠLER 2 Tütün Kontrol Çerceve SözleĢmesi 4207 sayılı

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNU makaleler ÖZTÜRK / ERGÜN ELEKTRONİK İMZA KANUNU Av. Mehtap Yıldırım ÖZTÜRK * Av. Çağdaş Evrim ERGÜN ** I. GİRİŞ Son yıllarda elektronik ticarette (e-ticaret) ve elektronik iletişimde (e-iletişim) güvenlik

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/57. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/57. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı