Programlamaya Giri³ Ders Notlar. H. Turgut Uyar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Programlamaya Giri³ Ders Notlar. H. Turgut Uyar"

Transkript

1 Programlamaya Giri³ Ders Notlar H. Turgut Uyar ubat 2004

2 ii

3 Önsöz (C) , H. Turgut Uyar Bunotlar, stanbultekniküniversitesi'ndeverilenintroductiontoscienticandengineering Computation tarafndan hazrlanm³tr. dersi için Bilgisayar Yazarnn Mühendisli i açkça belirtilmesi Bölümü ko³uluyla ö retim e itim görevlisi amaçl H. Turgut kullanlabilir Uyar ve da tlabilir. Di er her türlü kullanm için yazarndan izin alnmaldr. Sürüm: Son düzenleme Web sayfas: tarihi: 5 ubat Bu manda dersin temel amac, saysal ö renciye yöntemleri yalnzca ve sralama programlamay algoritmalar ya da gibi C dilini skça ö retmek kullanlan de il, programlama ayn za- tekniklerini örnekler seçilmeye de göstermektir. çal³lm³tr. Bu Bu amaçla örneklerin uygulamalarda ço u Prof. daha Dr. Nadir çok saysal Yücel'in yöntemler Saysal üzerine Algoritmalar kitabndan uyarlanm³tr. Analiz Notlarn tirdi i baz hazrlanmasnda yeniliklerden yararlanlm³tr. yeni standartlara Metin uyumu içinde kolayla³trmas yeri geldikçe, açsndan C++ dilinde C++ geçerli dilinin olup ge- C dilinin izin vermedi i özellikler belirtilmi³tir. Programlarn ekran çktlarnda kullancnn yazd de erler italik olarak i³aretlenmi³tir. Örnek snda bulunabilir. programlar ve ders için hazrlanan sunumlar ( ngilizce) yukarda belirtilen web sayfa- iii

4 iv

5 çindekiler 1 Giri³ Veriler Taban Tipler Kaytlar Diziler Algoritmalar Algoritmalarn Kar³la³trlmas Blok Yapl Programlama Soyutlama Giri³ / Çk³ Program Geli³tirme Programlarn De erlendirilmesi Programlarn Çal³trlmas Kitaplklar Standartlar Derleme A³amalar C Diline Giri³ simler De erler De i³kenler Veri Tipleri De i³mezler Aritmetik Deyimler Tip Dönü³ümleri Artrma / Azaltma Matematik Kitapl Giri³ / Çk³ v

6 ÇINDEKILER 3 Ak³ Denetimi Ko³ul Deyimleri Kar³la³trma ³lemleri Mantksal ³lemler Seçim Ko³ullu ³leç Çoklu Seçim Ko³ul Denetiminde Yineleme Döngü Denetimi Sayaç Denetiminde Yineleme Türetilmi³ Veri Tipleri Numaralandrma Yaplar Diziler Tek Boyutlu Diziler Katarlar Katar Kitapl Çok Boyutlu Diziler Ba³vurular Fonksiyonlar Fonksiyon Bildirimi ve Tanm Parametre Aktarm Yerel De i³kenler Genel De i³kenler Ba³vuru Aktarm Giri³ Parametreleri Üzerinden De er Döndürme Dizilerin Fonksiyonlara Aktarlmas E³ simli Fonksiyonlar Varsaylan Parametreler vi

7 vii ÇINDEKILER 7 ³aretçiler ³aretçi Tipinden De i³kenler Bellek Yönetimi ³aretçi - Dizi li³kisi ³aretçi Tipinden Parametreler Statik De i³kenler Adres Aktarm Giri³-Çk³ Çk³ Giri³ Ana Fonksiyona Parametre Aktarma Dosyalar Dosya Açma - Kapama Dosyada Okuma-Yazma Standart Giri³ / Çk³ Birimleri Hata letileri Katarlar ile Giri³-Çk³ kili Dosyalar Öni³lemci Makrolar Projeler Ba lantl Listeler Yaplara ³aretçiler Rekürsiyon 171 A Simgelerin Kodlanmas 177 B Unix'de Program Geli³tirme 179 B.1 Yardmc Belgeler 179 B.2 Derleme 179 B.3 Editörler B.4 Hata Ayklayclar 182 B.5 Ba³arm nceleme

8 ÇINDEKILER viii

9 Bölüm 1 Giri³ Bir problemi çözmek üzere bir bilgisayar program yazarken iki temel soruna çözüm getirmek gerekir: Problemin nasl temsil edilece i. Bilgisayarlar dolaysyla tandklar temelde varlk saylar yelpazesi üzerinde fazla i³lem geni³ yapmak de ildir. üzere Örne in tasarlanm³ Türkiye'deki makinalardr; laryla ilgili bir program yazlacaksa ³ehirlerin ve aralarndaki yollarn bir ³ekilde karayol- edilmesi gerekir çünkü bilgisayarn ³ehir, yol gibi kavramlar yoktur. Bir ³ehri temsil etmek için ³ehrin ad, enlemi ve boylam kullanlabilir. Bir yolun temsili içinse temsil seçenekler dü³ünülebilir: farkl Yolun yalnzca düz ba³langç oldu unu ve varsayarak biti³ ³ehirlerini bir do ruyla (yani enlem, göstermek boylam ( ekil ve 1.1a). isimlerini) Bu durumda yeterli olacaktr. Bu yöntem i³lemleri çok basitle³tirmekle birlikte gerçek durumdan bilmek büyük ölçüde sapmaya neden olur. Yolu Ankarayoluiki, stanbul- zmiryoludört,ankara- zmiryoluüçdo ruparçasndan ucuca eklenmi³ do ru parçalaryla göstermek ( ekil 1.1b). ekilde stanbulolu³maktadr. isterseniz o kadar Ancak fazla bu do ru yöntem parças daha zordur kullanmanz ve yolu gerekir. ne kadar ayrntl temsil etmek Problemi olu³turan varlklarn nasl temsil edileceklerinin belirlenmesi, problem için bir model ve yeterli olu³turulmas ayrntda bir anlamna model olu³turmaktr. gelir. Problemin Yukardaki çözümünde örnekten ilk ve en de önemli görülebilece i adm do ru çözece iniz problemi nasl modelledi iniz son derece önemlidir, çünkü çözdü ünüz gibi, problemin kendisi de il, sizin o problemi temsil etmek üzere tasarlad nz modeldir. ³ey Modeliniz edece iniz problemden sonuç anlamsz uzaksa olur. siz ne kadar iyi bir çözüm uygularsanz uygulayn elde Di er gereksinimleriylebelirlenir.gerekendendahaayrntlbirmodelhazrlarsanzbelkidaha yandan, modelin ne kadar ayrntl olmas gerekti i, çözmek istedi iniz problemin iyi çaba bir ya sonuç da çözümüzün elde edersiniz gerçekleme ama o daha maliyeti iyi sonuca aradaki ula³mak farka de meyebilir. için harcamanz Yine gerekecek yukardaki ek 1

10 2 örneklesürdürürsek, stanbul-ankarakarayolunun274.kilometresi edecekseniz yolu do ru parçalaryla modellemeniz gerekecektir çünkü gibibilgilerdensöz bu nokta büyük olaslkla o iki ³ehri birle³tiren çizginin üzerinde bir yere gerçek dü³meyecektir. ya³amda Ancak dir; bu yollarn durumda yalnzca da do ru uzunluklaryla parçalaryla ilgileniyorsanz modellemek yolun do rularla uzunlu unun modellemeniz bulunmasnda yeterli- zorluk çkaracaktr. Istanbul Istanbul Ankara Ankara Izmir Izmir Çözümün nasl ifade edilece i. (a) (b) ekil 1.1: Karayollarnn gösterilmesi. Bir meniz problem gerekir. için Adm dü³ündü ünüz adm hangi çözümü i³lemlerin ba³ka yaplaca nn birine (insan açklanmas ya da bilgisayar) ³eklinde anlatabil- bir çözüme anlatlan algoritma yemektarieridir.a³a da,bezelyelijamaikapilavyapmakiçin nternet'tenalnm³bir ad verilir. Algoritmalara günlük ya³amdan skça verilen bir örnek tarif algoritma biçiminde yazlm³tr: /2 kutu bezelyeyi 4-5 ncan suya koy. 2. 1/4kutuhindistancevizisütü,1tutamkekikvea ztadnagöretuzvebiberekle. 3. Bezelyeler yumu³ayncaya kadar ha³la. 4. Bir kekik so ann ile birlikte dibini suya ez ve ekle. 2 ncan pirinç, 1/4 kutu hindistan cevizi sütü ve 2 tutam 5. Pirincin üstünden 2 cm kadar su kalacak ³ekilde fazla suyu al dakika kaynat. 7. Pirinç yumu³ayncaya kadar pi³irmeye devam et. Algoritmann ldr: bir bilgisayar tarafndan yürütülebilmesi için iki önemli özellik sa lanma- Her memelidir. admda Yukardaki ne yaplaca örnek açk bu olarak bakmdan belli bir olmal, algoritma hiçbir saylamaz ³ekilde yorum çünkü gerektir- admda ne yaplaca yoruma braklm³tr. Sözgelimi, 4-5 bardak, a z pek tadna çok göre, bezelyeler yumu³ayncaya kadar gibi deyimler yeterince kesin de ildir. Sonlu sayda admda ya çözüm bulunmal ya da bulunamad bildirilmelidir.

11 3 Giri³ 1.1 Veriler Modelinizde ramda bir kulland nz büyüklükler programnzn verilerini olu³turur. Her büyüklük prog- de i³ken ba³ka bir ³ey de ildir. ile temsil De i³kenler, edilir. De i³ken programn aslnda i³leyi³i o srasnda büyüklü e verilmi³ simgesel bir isimden de erler bellekte tutulduklar gözönüne alnrsa, de i³ken bir bellek gözünün ad, alrlar. de er De i³kenlerin içeri idir. ise bu gözün Örne in, yüklü e bir bir de i³ken ³ehri modellemek kar³ dü³ürmemiz için üç büyüklük gerekti inden öngörmü³tük: isim bilgisini isim, isim, enlem enlem ve boylam. bilgisini Her bü- enlem ve boylam bilgisini boylam etti imiz³ehregörebude i³kenlereuygunde erlervermemizgerekir.sözgelimi, stanbul³ehrini temsil etmek için isim de i³kenine stanbul, enlem de i³kenine 41, boylam de i³kenleriyle temsil etti imizi varsayalm. Bu durumda temsil 29 de erleri verilmelidir ( ekil 1.2). de i³kenine 1 isim enlem boylam "Istanbul" ekil 1.2: ehri temsil eden de i³kenler ve örnek de erler. Birde i³kenebirde erverilmesii³lemine atama denirvesolabakanbiroki³aretiylegösterilir: enlem Atama i³aretinin sol tarafna bir de i³ken ad, sa tarafna bir deyim Deyim, bir de er üreten bir hesaplama olarak tanmlanabilir. Bir deyim, tek bir de er ya yazlr. de i³ken olabilece i gibi, bunlarn i³lemler ile çe³itli ³ekillerde ba lanmalarndan da olu³abilir: da bir 41: yalnzca bir de er boylam: yalnzca bir de i³ken 4 * boylam: bir de er ile bir de i³kenin çarpma i³lemiyle ba lanmas enlem + boylam: iki de i³kenin toplama i³lemiyle ba lanmas Atama i³lemi bir matematiksel e³itlik de ildir. Örne in 41 enlem yoktur. Benzer ³ekilde, atamasnn bir anlam i i + 1 atamas, i artrlmas demektir; yani de eri bu i³lemden önce de i³keninin 5 ise, i³lemden de erinin sonra o anki 6 olur. de erine Oysa, göre bu bir bir e³itlik olsayd yanl³ olurdu (0= 1). Örnek. Takas Programlarda mektir. Sözgelimi, skça gerekebilen i³lemlerden biri, iki de i³kenin de erlerini kar³lkl de i³tir- say1 de i³keninin de eri 32 ve say2 den sonra de i³keninin de eri 154 ise bu i³lem- say1 de i³keninin 154, say2 de i³keninin de 32 de erini almas istenir( ekil 1.3). Takas i³lemini yapmak üzere ³u atamalarn kullanld n dü³ünelim: 1 Burada kuzey enlemlerinin ve do u boylamlarnn pozitif saylarla gösterildi i varsaylm³tr. Güney enlemleri ve bat boylamlar negatif saylarla gösterilirse örne in New York ³ehrinden söz edildi inde isim de i³keni New York, boylam de i³keni -74, enlem de i³keni 40 de erini almaldr. 2 Bu i³lem için programlama dilleri genelde= ya da := i³aretini kullanrlar.

12 Veriler 4 sayi1 32 sayi2 154 (a) Önce sayi1 154 sayi2 32 say1 say2 say2 say1 (b) Sonra ekil 1.3: Takas i³lemi. Birinci atama i³leminden ( ekil 1.4a) sonra say1 de i³keni 154 de erini alr, say2 ninde ise bir de i³iklik olmaz. kinci atama i³lemi ( ekil 1.4b) ise de i³ke- say2 de i³kenine say1 de i³keninin o anki de erini atad ndan say2 her iki de i³ken de 154 de erini alm³ olur ( ekil de i³kenine 1.4c). yine 154 de eri atanr ve sonuçta sayi1 sayi (a) sayi1 154 sayi2 154 (b) sayi1 154 sayi2 154 (c) ekil 1.4: Takas i³lemi çözümü (hatal). kiatamai³lemininyetersizoldu ugörülmektedir.yaplmasgereken,de i³kenlerinde erlerini yitirmemek için, bir de i³kenin de erini ba³ka bir de i³kende yedeklemektir: ara say1 say1 say2 say2 ara

13 5 Giri³ Birinciatama( ekil1.5a)sonucunda arade i³keni32de erinialr. kinciatamada( ekil1.5b) say1 de i³kenine 154, üçüncü atama ( ekil 1.5c) sonucunda da say2 atanr( ekil 1.5d). Bu atamalardan sonra de i³kenine 32 de eri ara yoktur. de i³keninin de erinin ne oldu unun bir önemi sayi1 sayi2 ara xxx (a) sayi1 sayi2 ara (b) sayi1 sayi2 ara (c) sayi1 sayi2 ara (d) ekil 1.5: Takas i³lemi çözümü (do ru). De i³kenlerin,temsilettiklerivarl agöre,bir programcnn de i³kenin hangi veri tipinden oldu unu tiplerivardr.bazprogramlamayakla³mlarnda de i³kenin tipi, içinde kullanld ba lamdan kestirilmeye belirtmesi çal³lr. ³art ko³ulurken, bazlarnda Taban Tipler En sk kullanlan de i³ken tipi saylardr. Örnekteki enlem ve boylam birer tamsay ya da kesirli say olarak seçilebilir. Ço u programda gerekecek de i³kenleri temel duruma veri tipleri göre ³unlardr: tamsay Bir uzunlu u, insann bir do um i³lemin yl, kaç soyadndaki kere yapld n harf sayan says, sayaç boyunun gibi bilgiler. santimetre cinsinden kesirli say lamas, Bir insann bir saynn boyunun karekökü metre cinsinden gibi bilgiler. uzunlu u, iki snavdan alnan notlarn orta-

14 Veriler 6 mantksal Bir büyük ö rencinin olup olmad, bir dersten kullancnn ba³arl bast olup tu³un olmad, bir rakam bir insann tu³u olup onsekiz olmad ya³ndan bilgiler. Bu tipten de i³kenler gibi Do ru ya da Yanl³ de erini alabilirler. 3 simge Birinin adnn ba³ har, programn çal³mas srasnda Devam etmek istiyor musunuz ve yl arasna (E/H)? hangi sorusuna i³aretin kar³lk konaca (nokta, hangi tu³a tire, bast, bölü, bir vs.) tarih gibi bilgisinde bilgiler. Simgeler gün, ay ço unlukla yaplmas gereken tek trnak önemli i³aretleri bir nokta, içinde rakamlar yazlrlar: ile rakamlar 'E', '?', '4' gösteren gibi. Burada i³aretleri ayrm birinekar³trmamaktr.örne in5rakamile'5'simgesifarklbüyüklüklerdir(bkz. bir- Ek A). katar Bir temsil insann edilmeye ad, uygundur. do du u ³ehir, Katarlar bir kitabn ço unlukla ISBN çift numaras trnak içinde gibi bilgiler yazlrlar: katarlarla nis Ritchie, gibi. Bir büyüklük bütünüyle rakamlardan olu³sa Den- baz durumlarda say yerine katarla göstermek daha uygun olabilir. Bir de i³kenin bile ancak Örne in, üzerinde stanbul aritmetik Teknik bir Üniversitesi'nde i³lem yaplacaksa ö renci say numaralar tipinden olmas dokuz anlaml haneli tamsaylardr olur. ö renci numaralar ancak bunlar üzerinde tamsay aritmetik olarak i³lem temsil yapmak etmenin gerekmeyecektir(iki bir anlam yoktur ö rencinin numaralarn toplamak ya da çarpmak çünkü gibi) Kaytlar Birden ten ya da fazla farkl büyüklü ü tiplerden ortak olabilir. bir tip Örne in altnda bir toplarlar. ³ehri temsil Burada etmek gruplanan üzere kullanlan büyüklükler üç büyüklük ayn tip- (³ehrin ismi, enlemi ve boylam) birle³tirilerek ³ehirleri gösterecek bir kent labilir. Bu veri tipinin biri bir katar (³ehir ismi), di er ikisi de birer kesirli veri say tipi olan olu³turu- ve boylam) üç alan olacaktr ( ekil 1.6a). Bu tipten diyelim bir (enlem ba³kent d nda, de i³kenin alanlarna eri³mek için de i³keni tanmlan- ba³kent kentinin ismi, ba³kent gibi deyi³ler kullanlmaldr. Bu amaçla ço unlukla noktal gösterilimden yararlanlr; kentinin enlemi örne in ba³kent de i³kenininisim alannaankara de eriniatamakiçinba³kent.isim Ankara yazlr ( ekil 1.6b). Kaytlar (katar), uzunlu u alan olarak (tamsay) ba³ka kaytlar ve ba³langç da içerebilirler. ve biti³ kentleri Örne in, bilgileri bir yolu kullanlabilir temsil için yolun ( ekil kodu Eri³im, tek düzeyli kaytlara benzer ³ekilde yaplr 1.7). (tem.son_kent.isim Ankara ve tem.kod E-6 gibi) Diziler Ayn dizinin tipten bütünü varlklardan tek bir de i³ken olu³an bir olarak grubu de erlendirilir. tek bir çat altna Örne in toplamak 50 ö rencili için kullanlrlar. bir snfta Bir snavdan alnan notlar i³lenece inde, her bir ö rencinin notunu göstermek üzere not1, not2, bir, not50 gibi ayr ayr 50 tamsay de i³ken tanmlanaca na, notlar adnda 50 elemanl 3 Bu de erler örneklerde D ve Y ³eklinde ksaltlacaktr.

15 7 Giri³ kent kent baskent isim isim "Ankara" enlem enlem boylam boylam (a) (b) ekil 1.6: Kayt tipinden de i³ken örne i. yol tem kod uzunluk ilk_kent isim son_kent isim enlem enlem boylam boylam ekil 1.7: çiçe kaytlar tipinden de i³ken örne i.

16 Veriler 8 bir tamsay dizisi tanmlanabilir. Ayr ayr de i³kenler bellekte da nk bir yap olu³tururken dizinin elemanlar bellekte birbirini izleyen gözlere yerle³tirilir ( ekil 1.8). not4 not13 not1 not22 notlar ekil 1.8: Dizi tipinden de i³ken örne i. Elemanlar gerekir. Sözgelimi, üzerinde 22. i³lem ö rencinin yapmak ald için dizinin not 95 kaçnc ise yaplacak elemanndan atama söz etti inizi söylemeniz notlar gösterilir ³eklinde 4. Katarlar eleman bir ço u simge programlama olan bir dizidir. dilinde Sözgelimi, simge dizileri birinin olarak ad ve görülürler; soyad yani bir katar her bir adsoyad kende tutulacaksa, bu de i³ken simge dizisi tipinden olacaktr ( ekil 1.9). Örnekte isimli bir de i³- adsoyad büyüklü ünün de eri 'D', 1 adsoyad 7 büyüklü ünün de eri ' ' (bo³luk) simgesidir. adsoyad D e n n i s R i ekil 1.9: Katar tipinden de i³ken örne i. Dizilerle üzere bir kaytlar dizi kullanabiliriz birlikte de kullanlabilir. Sözgelimi, bir saynn asal çarpanlarn temsil etmek (6776 = gösterir, her bir asal çarpan da bir taban ve bir üs ). Dizinin her bir eleman bir asal çarpan 2 edilir( ekil 1.10). Elemanlara eri³im daha önce belirtilen de erinden kurallarda olu³tu u görüldü ü için bir gibi kaytla olacaktr: temsil ç arpanlar 2.taban 7 carpanlar taban 2 taban 7 taban üs 3 üs 1 üs ekil 1.10: Kayt dizisi tipinden de i³ken örne i. 4 Bu i³lem için programlama dillerinde kö³eli ayraçlar kullanlr: notlar[22] gibi.

17 9 Giri³ Örneklerden de görülebilece i gibi, bir dizinin bütünüyle temsil edilmesi için dizinin eleman de erlerinin yansra kaç eleman oldu u bilgisinin de bir ³ekilde tutulmas gerekir. 1.2 Algoritmalar Algoritmalar neklerinde ³u simgeler göstermek kullanlr: için skça kullanlan yöntemlerden biri ak³ çizenekleridir. Ak³ çize- Kutu: Bir i³lemi gösterir. Kutunun içine i³lemi anlatan bir komut yazlr. Ok: Ak³ yönünü belirtir. Algoritmann bir sonraki admnn hangisi oldu unu gösterir. E³kenardörtgen:Kararnoktalarngösterir. çineyazlansorununyantnndo ruyada yanl³ olmasna göre farkl bir yöne gidilmesini sa lar. Paralelkenar: Giri³/çk³ i³lemlerini gösterir. Algoritmann nan ba³la komutuyla tamam belirtilmi³se ba³lar ve dur ak³ komutuyla çizene i kö³eleri biter. Algoritmann yuvarlatlm³ tamam kutular de il, içinde yalnzca bulu- ilgilenilen varlak ile sona bir parças erer. Ak³ belirtilmek çizene inin isteniyorsa büyümesi çizenek ve topluca bo³ bir görülmesinin yuvarlak ile zorla³mas ba³lar ve durumunda bo³ bir yu- ak³ parçann çizene i hangi parçalarnn parçaya nereden ba³ndaki ba land ve sonundaki belirtilebilir. yuvarlaklarn içine etiketler yazarak hangi Algoritmalarn kullanlabilir. Tablonun örnek de erler her bir üzerinde satr algoritmann i³leyi³lerini daha bir admna kolay izleyebilmek kar³ dü³er amacyla ve o admda tablolar ³itli de i³kenlerin ya da deyimlerin aldklar de erlerin görülmesini sa lar; yani de i³kenler çedeyimler tablonun sütunlarn olu³turur. ve Örnek. En Büyük Eleman Bulma Bir en yüksek dizinin notun en büyük bulunmas elemann örne i bulma üzerinde algoritmasn, inceleyelim. 50 ö rencili Bu i³i bir yapacak snfta bir bir snavdan algoritma alnan yazlabilir: ³öyle 1. Dizideki ilk notu en yüksek not olarak seç ve sray ikinci ö renciye geçir. 2. Srada ö renci varsa 3. adma, yoksa 5. adma git. 3. Sradaki yüksek not ö rencinin olarak seç. notu ³u ana kadarki en yüksek nottan büyükse bu yeni notu en 4. Sray bir sonraki ö renciye geçir ve 2. adma dön. 5. En yüksek notu bildir.

18 Algoritmalar 10 Daha ö rencilerin çok gündelik notlarn dil 50 kullanlarak elemanl bir yazlm³ tamsay bu dizisi(bu algoritmay de i³kene biçimsel olarak ifade edebilmek için notlar kadar bulunmu³ en yüksek notu bir adn verelim), o ana tamsay(max kaçnc ö renci oldu unu tutmak için bir sayaç de i³keni diyelim) ile ve sradaki ö rencinin (i de i³keni) tanmlarsak: 1. max notlar 1, i 2 2. i 50 ise 3. adma, de ilse 5. adma git. 3. notlar i > max ise max notlar i 4. i i + 1 ve 2. adma dön. 5. en yüksek not: max Yukarda yerine 6 elemanl verilen algoritma bir dizide örne inin en büyük ak³ elemann çizene i bulunmas ekil 1.11'de algoritmasnn görüldü ü i³leyi³i gibidir. Tablo 50 eleman verilmi³tir(notlarnsrasyla43,74,65,58,82,37olduklarvarsaylm³tr,sürmeko³ulu 1.1'de i 6 ³eklinde de i³melidir). basla max notlar 1 i 2 i 50 Y D notlar i > max Y D max notlar i bas: max dur i i + 1 ekil 1.11: En büyük eleman bulma algoritmasnn ak³ çizene i. Örnek. Say Tahmin Etme Arkada³nzn önceden aranzda kar³la³trd nz iki snr arasnda bir tamsay tuttu unu ve sizin bu sayy bulmaya çal³t nz varsayn. Siz bir say söyledi inizde arkada³nz, tuttu u

19 11 Giri³ max i i 6 notlar i > max 43 2 (2 6) D (74 > 43) 74 3 (3 6) (65 74) 4 (4 6) Y (58 < 74) 5 (5 < 6) D (82 > 74) 82 6 D (6 = 6) Y (37 < 82) 7 Y (7 > 6) Tablo 1.1: En büyük eleman bulma algoritmasnn örnek de erlerle i³leyi³i. say nizde sizin oyun söyledi inizden sona erecektir. büyükse Bu oyunu büyük, oynarken küçükse nasl bir küçük algoritma diyecek, kullanrsnz? do ru sayy söyledi i- Kararla³trd nz snr de erlerinden küçük olann taban, büyük olann tavan isimli birer de i³kenilegösterelim.ayrca,biriarkada³nzntuttu usayytemsiledecek(tutulan di eriyse sizin söyledi iniz sayy temsil edecek isimli), (söylenen kullanalm. isimli) iki tamsay de i³ken daha Algoritma 1. Alt snrdan ba³la, bulana kadar birer artrarak ilerle. 1. söylenen taban 2. söylenen = tutulan ise buldun, dur 3. söylenen söylenen + 1 ve 2. adma dön Algoritma 2. anki aral n Deneme üst ksmna, aral nn küçük ortasndaki derse alt sayy ksmna söyle. daralt. Büyük Bu derse algoritmay deneme gerçeklemek aral n ³u için o anki deneme aral nn alt ve üst snrlarn gösterecek iki yeni de i³kene (alt ve üst diyelim) gerek duyulur. 1. alt taban, üst tavan 2. söylenen (alt + üst) / 2 3. söylenen = tutulan ise buldun, dur 4. söylenen > tutulan ise üst söylenen - 1, de ilse alt söylenen adma dön. ve Bu unuvearkada³nzn19saysntuttu unuvarsayarsak,herturdade i³kenlerinaldklar algoritmann ak³ çizene i ekil 1.12'de verilmi³tir. Alt snrn 1, üst snrn 63 oldude erler Tablo 1.2'de görüldü ü gibi olacaktr Algoritmalarn Kar³la³trlmas Yukardaki örneklerde görüldü ü gibi, ço u zaman bir problemi çözmenin birden fazla yolu vardr. Ayn problemi çözen iki algoritmadan hangisinin daha iyi oldu una karar vermek üzere algoritmalar iki özelliklerine göre kar³la³trlrlar:

20 Algoritmalar 12 basla alt taban üst tavan söylenen (alt + üst) / 2 söylenen = tutulan D Y bas: söylenen Y söylenen > tutulan D dur alt söylenen + 1 üst söylenen - 1 ekil 1.12: Say tahmin etme algoritmasnn ak³ çizene i. alt üst söylenen söylenen = tutulan Y (32 > 19) Y (16 < 19) Y (24 > 19) Y (20 > 19) Y (18 < 19) D (19 = 19) Tablo 1.2: Say tahmin etme algoritmasnn örnek de erlerle i³leyi³i.

21 13 Giri³ 1. Hzlar: için incelenir: Hangi algoritma çözümü daha çabuk buluyor? Bu sorunun yant da iki durum (a) en kötü durumda (b) ortalama durumda Saybulmaiçinverilenyukardakiikialgoritmaybubakmdankar³la³trrsak,birincialgoritmann bulaca görülür. örnek de erlerle Oysa ikinci sayy algoritma en kötü sayy durumda en kötü 63, ortalama durumda durumda 6, ortalama 32 denemede 5.09 denemede bulur. durumda 2. Harcadklar yer: Hangi algoritma bellekte daha fazla yer kullanyor? Say landklarna bulma algoritmalarnda ek olarak iki de i³ken gördü ümüz daha gerektirmektedir. gibi, ikinci algoritma birinci algoritmann kul- Günümüzde yer ölçütünün bilgisayarlarn önemi göreli olarak kapasiteleri azalm³tr. eskiye Yine oranla de projenin çok yükselmi³ boyutuna oldu u ve çal³lan için harcanlan yeteneklerine göre algoritma geli³tirirken hzn yansra harcanacak yerin de gözönüne alnmas ortamn gerekebilir. Algoritmalarn sudur. Bu dalda hzlarnn geli³tirilmi³ ve harcadklar bulunan karma³klk yerlerin incelenmesi kuram, benzer algoritma problemlerin analizi dalnn çözümü konu- önerilen algoritmalarn kar³la³trlmasnda ba³vurulan en önemli araçtr. için 1.3 Blok Yapl Programlama Blok yapl programlamann temelinde blok olu³turdu u gruptur. Her algoritma birbirlerine kavram çe³itli yatar. ³ekillerde Blok, ba lanm³ birbiriyle bloklardan ili³kili komutlarn Bloklar ba lamann üç yolu vardr: olu³ur. Sra Bloklarn yaps, komutlarn yukardan yazl³ a³a ya sralarnn do ru yazldklar önemli oldu unu srayla vurgular. yürütülürler Bölüm ( ekil 1.1'de 1.13a). görülen Sra takas varlacak örne i sonuçlar için verilen yanl³ do ru olabilir. çözümde yaplan üç atama i³leminin sralar de i³tirilirse Seçim do ruysa Bir ko³ulun bir blok, do ru yanl³sa olup olmamasna ba³ka bir blok göre yürütülür farkl bir ( ekil blo un 1.13b). yürütülmesidir. ki bloktan Yani herhangi ko³ul biri bir yap bo³ olabilir, kurulabilir. yani ko³ul do ruysa ³u blo u yürüt, yanl³sa hiçbir ³ey yapma ³eklinde Yineleme Ak³ çizene inden Belirli bir ko³ul ( ekil sa land 1.13c) görülebilece i sürece (ya da gibi, sa lanana bu yapdan kadar) çklabilmesi bir blok yinelenebilir. ko³ulu de i³tiren bir komut içermesi gerekir, aksi durumda ko³ul ba³langçta için do ruysa blo un hep bir di er do ru özellik olaca ndan de, ko³ul yapdan ba³langçta çklamayacaktr. yanl³sa blo un Yine hiç ak³ yürütülmeyece idir. çizene inden görülebilecek gulamalarda blok ko³uldan önce de yer alabilir ( ekil 1.12 böyle bir örnektir); Baz böyle uy- durumlarda ko³ul ba³tan yanl³ olsa bile blok en az bir kere yürütülür.

22 Soyutlama 14 blok1 D kosul Y kosul Y blok2 blok1 blok2 D blok (a) (b) (c) ekil 1.13: Temel yaplarn ak³ çizenekleri. Bu blo un yaplarn çk³ öbür ortak blo un bir özelli i, giri³ine hepsinin ba lanabilir; bir giri³ ba³ka ve bir bir çk³larnn deyi³le, bloklar olmasdr. ardarda Böylelikle eklenebilir. bir Ayrca, bir blo un içinde ba³ka bir blok yer alabilir. ekil 1.12'de söylenen > tutulan ³uluyla belirlenen seçim yaps, kosöylenen = tutulan bir alt bile³eni durumundadr. ko³uluyla belirlenen yineleme yapsnn Bir alan programn dallanma okunmasn komutlardr. ve imdiye anla³lmasn kadar en yazd mz çok zorla³tran baz algoritmalarda etkenlerden biri geçen programda n. adma yer git tipi komutlar için -programlama dillerinde genellikle goto bulunmas gerekti i dü³ünülebilir (özellikle yineleme yaplar için). olarak Ancak adlandrlanblok yapl bir komut ramlamada yineleme için özel yaplar vardr ve prog- goto komutunun kullanlmamas özendirilir Soyutlama Programlamann temel düzeneklerinden biri soyutlama paca i³in daha küçük ve birbirinden olabildi ince ba msz kavramdr. alt-i³lere Soyutlama, bölünmesidir. programn Alt-i³ler ya- de, benzer ³ekilde, yapacaklarn alt-alt-i³lere bölebilirler ( ekil 1.14). Bu tip tasarma yukardan a³a ya tasarm ad verilir. Her i³ bir 6 yordam alt-i³leri gerçekleyen (C yordamlar dilindeki adyla ba³latmak fonksiyon) ve bunlar tarafndan arasnda gerçeklenir. e³güdümü Ana-yordamn sa lamaktr. Bir görevi, yordam, kulland alt-yordamlarn nasl çal³tklaryla de il, yalnzca sonuçlaryla ilgilenir. üst- Soyutlamann kazandrdklar ³öyle özetlenebilir: Bir i³i gerçekleyen yordam yazlrken, kulland alt-yordamlarn ayrntlaryla u ra³l- maz;alt-yordamndo ruçal³t varsaylarakyordamnkendii³ineyo unla³labilir.böy- 5 Bu konuyla ilgili olarak, Edsger W. Dijkstra'nn Go To Statement Considered Harmful ba³lkl klasik makalesini adresinde bulabilirsiniz. 6 Bu konuyla ilgili olarak, Niklaus Wirth'ün Program Development by Stepwise Renement ba³lkl klasik makalesini adresinde bulabilirsiniz.

23 15 Giri³ ana-is alt-is-1 alt-is-2 alt-is-3 alt-is-1a alt-is-3a alt-is-3b ekil 1.14: Ana i³in alt i³lere bölünmesi. lelikle lebilir sorunlarla büyük ve çözülmesi u ra³lr ve zor bunlar olan bir daha sorunla sonra u ra³mak biraraya getirilir. yerine, her biri küçük ve çözü- Programn undan bir bakm alt-yordamda kolayla³r. bir Alt-yordamlarn de i³iklik yapld nda çal³malar bunu birbirlerinden kullanan üst-yordam ba msz olduyordamla olan etkile³im de i³medi i sürece) de i³iklikten etkilenmez. (üst- Yordamlarolabildi incegenelamaçlyazlmaldr.sözgelimibiryordamni³ib L105Edersini alan i³i herhangi ö rencilerin bir dizinin ylsonu en snav büyü ünü notlarnn bulmak en büyü ünü olarak bulmak tanmlanan ³eklinde bir yordam tanmlanabilir. geli³tirmek Oysa bu yordam kullanrken hangi dizinin en büyü ünün bulunmasnn istendi i belirtmek daha ve etkin mn bir çal³ma biçimidir. Bu durumda hangi dizi üzerinde i³lem yaplaca bilgisi yorda- giri³ parametresi olur. Yordam, çal³mas sonucu üretti i de eri çk³ parametresi döndürür. Örnekteki yordam kullanlrken giri³ parametresi olarak B L105E dersini alan olarak rencilerin ylsonu snav notlar verilirse snavda alnan en yüksek not, Los Angeles Lakers ö - basketbol oyuncusunun takmnn ayakkab oyuncularnn numaras çk³ ayakkab parametresi numaralar olur. belirtilirse takmn en büyük ayakl Örnek. En Büyük Ortak Bölen Bulma ki saynn en büyük ortak bölenini bulma i³i ³u ³ekilde alt i³lere bölünebilir: 1. Birinci sayy asal çarpanlarna ayr. 2. kinci sayy asal çarpanlarna ayr. 3. Saylarn ortak çarpanlarn belirleyerek en büyük ortak bölenin asal çarpanlarn bul. 4. Bir önceki admda belirledi in asal çarpanlardan en büyük ortak böleni hesapla. Saylarn 9702 ve 945 olduklar varsaylrsa:

24 Soyutlama = 2 * 3 * 3 * 7 * 7 * 11= 2 * 3 * 7 * = 3 * 3 * 3 * 5 * 7= 3 * 5 1 * ortak çarpanlar: 3 * en büyük ortak bölen: asal ve çarpanlarna 2. admlar için ayrlacak herhangi say bir bu sayy yordama asal parametre çarpanlarna olarak ayran yollanabilir. bir yordam Benzer yazlabilir ³ekilde, ve 3. çarpanlardan admdaki ortak en büyük çarpanlarn ortak bölenin bulunmas hesaplanmas i³i de bir i³lemleri alt-yordama için alt-yordam verilebilir. kullanmann 4. admda ortak bir anlam yoktur, ana yordama brakmak daha yerinde olur. Böylece ekil 1.15'deki yap fazla taya çkar. Örnek saylar üzerinde yordamlarn hangi giri³ ve çk³ parametreleriyle çal³tklar or- ekil 1.16'da verilmi³tir. 1. sayi en büyük ortak bölen hesapla 2. sayi 1. sayinin çarpanlari 2. sayinin çarpanlari 1. sayinin çarpanlari asal çarpanlara ayir 2. sayinin çarpanlari ortak çarpanlari bul ortak çarpanlar ekil 1.15: En büyük ortak bölen hesaplama algoritmasnn yukardan a³a ya tasarm. Asal çarpanlarna çarpanlara ayrma ayrma i³inin algoritmasnda bir alt-i³i olarak görülen dü³ünülerek bir sonraki bir ba³ka asal sayy yordama bulma braklabilir. i³i de asal yordam kendisine parametre olarak gönderilen saydan bir sonraki asal sayy bularak sonucu Bu geri ba³ka yollayacaktr. bir yordamdan Benzer yararlanmak ³ekilde bu isteyebilir. yordam da Bu bir örnek saynn için asal verilen olup olmad n yordamlar snamak gerçekleyecek üzere algoritmalar bölümün sonundaki uygulamada verilmi³tir. Örnek. Euclides Algoritmas Yukarda ayrmann verilen zorlu udur. algoritmann Bilinen en en eski önemli algoritma sorunu, örneklerinden özellikle büyük biri olan saylar Euclides asal çarpanlarna ikisaynnenbüyükortakbölenininçarpanlaraayrmadanhzlbiçimdehesaplanmasnsa lar. algoritmas, En büyük ortak böleni bulunacak saylardan büyük olanna a, küçük olanna b dersek:

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

C Programlama. C Programlama. Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu

C Programlama. C Programlama. Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu C Programlama Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 2014 Sunuma Genel Bakış Sunuma Genel Bakış I 1 Akış Çizgeleri Blok Yapılı Programlama Giriş / Çıkış Programların Çalıştırılması Kitaplıklar

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

Çarpm ve Bölüm Uzaylar

Çarpm ve Bölüm Uzaylar 1 Ksm I Çarpm ve Bölüm Uzaylar ÇARPIM UZAYLARI 1 ÇARPIM TOPOLOJ S 2 KARMA P R O B E M L E R 1. A ile B, srasyla, (X, T )X ile (Y, S ) topolojik uzaylarnn birer alt-kümesi olsunlar. (a) (A B) = A B (b)

Detaylı

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009 XIV. Ulusal ntalya Matematk Olmpyat rnc ³ama Snav Sorular -009 c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Soru 1. dar açl üçgeninde m() = 45 'dir. 'dan 'ye indirilmi³ dikmenin aya E ve 'den

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

S = {T Y, X S T T, S S} (9.1)

S = {T Y, X S T T, S S} (9.1) Bölüm 9 ÇARPIM UZAYLARI 9.1 ÇARPIM TOPOLOJ S Bo³ olmayan kümelerden olu³an bo³ olmayan bir ailenin kartezyen çarpmnn da bo³ olmad n, Seçme Aksiyomu [13],[20], [8] ile kabul ediyoruz. imdi verilen aileye

Detaylı

A = i IA i = i I A = A = i IA i = {x α((α I) (x A α ))} (7.7) A = (α,β I) (α β) A α A β = (7.8) A A

A = i IA i = i I A = A = i IA i = {x α((α I) (x A α ))} (7.7) A = (α,β I) (α β) A α A β = (7.8) A A Bölüm 7 KÜME A LELER 7.1 DAMGALANMI KÜMELER E er inceledi imiz kümelerin says, alfabenin harerinden daha çok de ilse, onlara,b,...,w gibi harerle temsil edebiliriz. E er elimizde albenin harerinden daha

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek :

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : scanf() Fonksiyonu Birçok programda ekrana verilerin yazdırılması yanısıra klavyeden veri okunması gerekebilir. scanf() fonksiyonu klavyeden veri okumak

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Melik³ah Üniversitesi Ders -2: Metod ve Veri Analizi çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Bölüm 2 Programlama Dilleri 2.1 Programlama Dilleri ve C Bölüm ba³l nn aksine, burada programlama dillerinin çok uzun ve ilginç geli³im öykülerine girmeyecek ve onlarn tam snandrmasn yapmak gibi zor bir

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

A = i I{B i : B i S} A = x A{B x A : B x S}

A = i I{B i : B i S} A = x A{B x A : B x S} Bölüm 4 TOPOLOJ TABANI 4.1 TOPOLOJ TABANI Tanm 4.1.1. Bir S P(X) ailesi verilsin. S ye ait kümelerin her hangi bir bile³imine e³it olan bütün kümelerin olu³turdu u aileye S nin üretti i (do urdu u) aile

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler Simülasyon Modelleme Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler çerik Contents 1 Çe³itli Araçlar 1 1.1 Pareto Analizi.............................

Detaylı

ndrgemel Dzler Ders Notlar

ndrgemel Dzler Ders Notlar ndrgemel Dzler Ders Notlar c wwww.sbelian.wordpress.com Bu ders notunda diziler konusunun bir alt konusu olan First Order Recursions ve Second Order Recursions konular anlatlm³ ve bu konularla alakal örnekler

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T Bölüm 15 TIKIZLIK 15.1 TIKIZ UZAYLAR 15.1.1 Problemler 1. Her sonlu topolojik uzay tkzdr. 2. Ayrk bir topolojik uzayn tkz olmas için gerekli ve yeterli ko³ul sonlu olmasdr. 3. Ayn bir küme üzerinde S T

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir.

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. BÖLÜM 1 0, Q 1. f() = 1, R/Q, Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. Buna göre a³a da verilen tanm bölgeleri altnda görüntü cümlelerini

Detaylı

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Bu bölümde veri yaplarnda önemli bir konu olan binary tree konusunu anlatmaya

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

Soru Toplam Puanlama Alnan Puan

Soru Toplam Puanlama Alnan Puan ..04 No: Ad-Soyad: mza: Soru.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Toplam Puanlama 0 0 0 5 0 0 0 0 00 Alnan Puan 04043006. CEB RSEL TOPOLOJ ARASINAVI CEVAP ANAHTARI ( K NC Ö RET M) Not: Süre 90 Dakika. stedi iniz 7 soruyu

Detaylı

Soyut Matematik Test A

Soyut Matematik Test A 1 Soyut Matematik Test A 1. A³a dakilerden hangisi do rudur? (a) * A B C(C B) A C) (b) A B C(C B) A C) (c) A B C(B C) A C) (d) A B C(B C) A C) (e) A B C(B C) (A C) 2. Her hangi bir A kümeler ailesi üzerinde

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

ç- çe Tasarmlar Birdal eno lu ükrü Acta³ eno lu & Acta³ statistiksel Deney Tasarm Giri³ ki A³amal ç- çe Üç A³amal ç- çe l A³amal ç- çe

ç- çe Tasarmlar Birdal eno lu ükrü Acta³ eno lu & Acta³ statistiksel Deney Tasarm Giri³ ki A³amal ç- çe Üç A³amal ç- çe l A³amal ç- çe lar Birdal eno lu ükrü çindekiler 1 2 3 4 5 A³amal tasarmlar (hierarchical designs) olarak da bilinen iç-içe tasarmlarda (nested designs), ³u ana kadar gördü ümüz tasarmlardan farkl olarak iki veya ikiden

Detaylı

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA, Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA, Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13/11/2009 devam Dokümantasyon & Aç klamalar Üç türlü yöntem vard r: // Bu i aret sat r sonuna kadar olan tüm ifadeyi aç

Detaylı

C++ Operatörler (Operators)

C++ Operatörler (Operators) C++ Operatörler (Operators) Konular Operatörler o Aritmetiksel (Matematiksel) Operatörler o Karşılaştırma Operatörleri o Mantıksal Operatörler o Atama Operatörleri o Bit Düzeyinde Operatörler o Özel Amaçlı

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

BÖLÜM 1. Matematiksel ndüksiyon Prensibi

BÖLÜM 1. Matematiksel ndüksiyon Prensibi BÖLÜM 1 Matematiksel ndüksiyon Prensibi Matematiksel indüksiyon prensibini kullanarak a³a daki e³it(siz)liklerin her n N için gerçeklendi ini ispatlaynz. 1. 1 2 + 2 2 + 3 2 + + n 2 = n(n+1)(2n+1) 6 2.

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER (1) A³a daki her bir önermenin do ru mu yanl³ m oldu unu belirleyiniz. Do ruysa, gerekçe gösteriniz; yanl³sa, bir kar³-örnek veriniz. (a) (a n ) n N dizisi yaknsak

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU İÇİNDEKİLER 1. Ön Bilgi... 1 2. Çalışmaları Kimler Teslim Edecekler?... 1 3. Çalışmalar

Detaylı

PROJE RAPORU TANJANT Q_MATR S

PROJE RAPORU TANJANT Q_MATR S PROJE RAPORU TANJANT Q_MATR S 1 Ç NDEK LER Ç NDEK LER çindekiler 1 G R 3 1.1 Projenin Amac............................ 3 YÖNTEM 3.1 Fibonacci Saylar........................... 3. Altn Oran ve Altn Matris.....................

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

(sf) F C = [(s,f) sf] x [0,1] = (sf)(x) = sf(x)

(sf) F C = [(s,f) sf] x [0,1] = (sf)(x) = sf(x) Bölüm 13 MATEMAT KSEL YAPILAR 13.1 YAPI KAVRAMI Ça da³ Matematik kümeleri, kümeler üzerindeki yaplar, yaplar arasndaki dönü³ümleri inceler. Buraya dek ö e, küme, i³lem, fonksiyon kavramlarn kullandk. Bunlar

Detaylı

x = [x] = [x] β = {y (x,y) β} (8.5) X = {x x X}. x,y X [(x = y) (x y = )]. b(b [x]) b [y] [x] [y] (8.8)

x = [x] = [x] β = {y (x,y) β} (8.5) X = {x x X}. x,y X [(x = y) (x y = )]. b(b [x]) b [y] [x] [y] (8.8) Bölüm 8 DENKL K BA INTILARI 8.1 DENKL K BA INTISI 8.1.1 E³itlik Kavramnn Genelle³mesi Matematikte ve ba³ka bilim dallarnda, birbirlerine e³it olmayan, ama e³itli e benzer niteliklere sahip nesnelerle sk

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyun aşamalı bir araba oyunudur.oyuncunun yönlendirmesiyle ilerleyen araç engellerle ve Sorularla oluşturulmuş

Detaylı

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z.

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z. MODÜLER ARİTMETİK ( BÖLME BÖLÜNEBİLME KURALLARI ÖKLİT ALGORİTMASI DEĞERLENDİRME ) BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...5 : A, B, C birbirinden

Detaylı

B05.11 Faaliyet Alanı

B05.11 Faaliyet Alanı 82 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B05. C de Fonksiyonlar) Bir tanıtıcının faaliyet alanı, tanıtıcının kod içinde kullanılabileceği program kısmıdır. Örneğin, bir blok içinde

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 6 *********(ilk 4 soru çıktı üzerinde

Detaylı

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm)

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Birdal eno lu ükrü Acta³ çindekiler 1 Giri³ Giri³ 2 3 4 LS Tahmin Edicilerinin Özellikleri 5 Genel Kareler Toplamnn Parçalan³ ndirgenmi³ Model-Tam Model Yakla³m

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Epay, Turkcell MobilÖdeme Altyaps

Epay, Turkcell MobilÖdeme Altyaps Turkcell Epay, Turkcell Epay Firmas için geli³tirdi imiz, Turkcell MobilÖdeme Sistemini kullanan platform Deniz Bahadr GÜR M.Onur YALAZI Özgür Web Teknolojileri Günleri, 2010 Anahatlar Turkcell 1 2 Turkcell

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

ISBN Sertifika No: 11748

ISBN Sertifika No: 11748 ISN - 978-0--- Sertifika No: 78 GENEL KOORDİNTÖR: REMZİ ŞHİN KSNKUR REDKTE: REMZİ ŞHİN KSNKUR SERDR DEMİRCİ - SRİ ŞENTÜRK SERVET SVŞ ÇETİN as m Yeri: UMUT MTCILIK - MERTER / STNUL u kitab n tüm bas m ve

Detaylı

C/C++ DERS KONULARI. Kaynaklar 1. C Programlama dili, Kemal Yarcı 2. C/C++, Gürcan Banger 3. C ve Siz, Fatih Ekici

C/C++ DERS KONULARI. Kaynaklar 1. C Programlama dili, Kemal Yarcı 2. C/C++, Gürcan Banger 3. C ve Siz, Fatih Ekici 1 1. Problem çözme ve algoritmalar 2. Veri Tipleri 3. Döngüler ve Kontrol komutları 4. Diziler ve Karakter dizileri 5. Pointers (İşaretçiler) 6. Fonksiyonlar 7. Structure & Union 8. Dosya Giriş/Çıkış Fonksiyonları

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır

Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır stringh floath Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır 32 Sorgulama İfadesi - if Deyimi (5 Hafta) Bu deyim sorgulamanın tek basamakta yapılacağı yerlerde

Detaylı

Soyut Matematik Test B

Soyut Matematik Test B 1 Soyut Matematik Test B 1. Hangisi tümel (tam, linear) sralama ba ntsdr? (a) Yansmal, antisimetrik, geçi³ken ve örgün olan ba ntdr. (b) Yansmal, simetrik, geçi³ken ve örgün olan ba ntdr. (c) Yansmaz,

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz.

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz. MC 411/ANAL Z IV ARA SINAV II ÇÖZÜMLER 1 x k k N, R n içinde yaknsak iti x olan bir dizi olsun. {x} = {x m m k} k=1 Çözüm. Her k N için A k := {x m m k} olsun. x k k N dizisinin iti x oldu undan, A k =

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

Soru Toplam Puanlama Alnan Puan

Soru Toplam Puanlama Alnan Puan 26.11.2013 No: Ad-Soyad: mza: Soru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Toplam Puanlama 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 105 Alnan Puan 405024142006.1 CEB RSEL TOPOLOJ ARASINAVI CEVAP ANAHTARI SORULARI (ÖRGÜN Ö

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ANT TÜREV VE NTEGRAL HESAPLAMA YÖNTEMLER

ANT TÜREV VE NTEGRAL HESAPLAMA YÖNTEMLER ANT TÜREV VE NTEGRAL HESAPLAMA YÖNTEMLER 1 TEMEL YÖNTEM VE DE KEN DE T RME Bir kapal aralkta tanmlanm³ olan f ve F fonksiyonlar için e er bu aralkta F () f() ko³ulu sa lanyorsa F fonksiyonu, f fonksiyonunun

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç

SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç Kahramanmara³ Sütçü mam Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Eylül 2010 çindekiler 1 Önermeler ve spat Yöntemleri 1 2 Kümeler 13

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı