ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN VE VELĠLERĠN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME PROGRAMI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN VE VELĠLERĠN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME PROGRAMI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ"

Transkript

1 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN VE VELĠLERĠN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME PROGRAMI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ Salih ÇEPNĠ 1, Ahmet BACANAK 2, Miraç AYDIN 3, Mustafa ÜREY 4, Hasan BAKIRCI 4 1 Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Bursa. 2 Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Amasya. 3 Yrd. Doç. Dr., KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Söğütlü/Trabzon. 4 ArĢ. Gör., KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Söğütlü/Trabzon. Özet Yeni fen ve teknoloji programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımı öğretmen-öğrenci ve veli işbirliğine dayanmaktadır. Bu durum; öğretmen, öğrenci ve özellikle velilerin ölçme ve değerlendirme sürecindeki görev ve sorumluluklarının farkında olmalarını ve uygulama düzeyine gelmelerini/getirilmelerini ve bu sürece aktif katılımlarını gerektirmektedir. Öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde en az birinin sağlanamamasının, ölçme ve değerlendirmenin etkisiz kalmasına, dolayısıyla öğretimin başarısız olmasına neden olacağı açıktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; ilköğretim öğrencilerin ve velilerin "Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı" hakkında görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada survey yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Trabzon il merkezinde eğitim öğretim dönemi güz döneminde 382 ilköğretim öğrenci ve 343 veli ile yürütülmüştür. Anket ile elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak hesaplanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda ilköğretim öğrencileri velileri hazırlanmış olan "Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı" hakkında olumlu görüşlerini bildirdikleri görülmüştür. Örneğin öğrenciler değerlendirme sürecine katımları onların alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Veliler ise; çocuğunun değerlendirme sürecine aktif olarak katılma olanağı sağlaması bu programın olumlu yönlerden birisi olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında öğrenciler ve veliler Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programının eksik yönlerini konusunda görüşleri bildirdikleri anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Web Tabanlı Program, Alternatif Ölçme ve Değerlendirme, İlköğretim Öğrencileri, Veliler 1. GĠRĠġ 1 Ülkemiz 2004 yılında ilköğretim programlarında önemli değişikliklere gitmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı yapısalcı yaklaşımı ve çoklu zekâ kuramını temel alan öğrenci merkezli yeni bir program geliştirmiştir. Yapısalcı kurama göre öğrenme, öğrencinin yeni bilgileri ile ön bilgileri arasında anlamlı bağlantılar kurması sonucu bilgiyi yapılandırdığı, öğrencinin aktif rol aldığı bir süreçtir. Dolayısıyla, yeni ilköğretim Fen ve Teknoloji programı öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrenciyi araştırmaya, sorgulamaya, eleştirel düşünmeye sevk eden, yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaya çalışan, öğrendikleriyle günlük yaşam arasında daha fazla bağlantı kurmalarını hedefleyen, öğrencilerin bilgisayar ve internet gibi gelişmiş teknolojileri daha fazla kullanmalarına imkân tanıyan bir yapıya kavuşmuştur (MEB, 2004). Bilgi toplumu olma yönünde ilerleyen ülkemizde tüm bireylerin kendilerini yenilemelerini gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle öğrencilerin ve velilerin bilgi toplumunun beklediği şekilde yetiştirebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri için yine bilgi toplumunun kendilerine sunduğu teknolojik imkânlardan yararlanmak durumundadırlar. Bu imkânların başında ise bilgisayar ve İnternet gelmektedir. Öğrenci ve velilerin performans değerlendirme için ihtiyaç duydukları zamanı onlara sağlamada bilgisayar ve İnternet teknolojisinden yararlanılması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu amaçla, özellikle, internetin kullanılması ihtiyaçları karşılamada oldukça uygun bir ortamdır. Çünkü internet herkesin her yerden ve her zaman ulaşabileceği, hızlı dolayısıyla kısa sürede daha fazla işlem yapmayı ve eski bilgilere istenildiği zaman ulaşılmasını sağlayarak gerekli takibin yapılabilmesine imkân tanıyan bir teknolojidir. Yeni fen ve teknoloji programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımı öğretmen-öğrenci ve veli işbirliğine dayanmaktadır. Bu durum; öğretmen, öğrenci ve özellikle velilerin ölçme ve değerlendirme sürecindeki görev ve sorumluluklarının farkında olmalarını ve uygulama düzeyine gelmelerini/getirilmelerini ve bu sürece aktif katılımlarını gerektirmektedir. Öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde en az birinin sağlanamamasının, ölçme ve değerlendirmenin etkisiz 1 Bu çalışma TÜBİTAK tarafında desteklenen 109K571 nolu proje verilerden üretilmiştir. 1

2 kalmasına, dolayısıyla öğretimin başarısız olmasına neden olacağı açıktır. Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılımları akran değerlendirme veya öz değerlendirme şeklinde olabilmektedir (Taras, 2002, Hounsell ve diğ., 1996). Veliler ise bu sürece kendileri için hazırlanan öğrencisini değerlendirmede kullanacakları formlar yardımıyla katılmaktadır. Bu formlarla ilgili bazı örnekler fen ve teknoloji dersi için yayınlanan öğretim programları ve bazı öğretmen kılavuzlarında mevcuttur. Web destekli sistemlerin eğitim yaşamında sağladığı avantajlar göz önüne alındığında alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının uygulanması ve değerlendirilmesinde de kullanılması kaçınılmazdır. Uluslar arası literatüre bakıldığında özelikle e-portfolyo sistemleri, akran değerlendirme, rubrik geliştirme ile ilgili web sitelerinin ve web tabanlı programların geliştirilmesi üzerine çalışmalar olduğu görülmektedir (Lankes, 1998; Aschermann, 1999; Barrett, 2006; Lin, Liu ve Yuan, 2001; Gathercoal, Love, Bryde, ve McKean, 2002; Dornisch ve McLoughlin, 2006). Bu çalışmalarda alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin web tabanlı olarak uygulanabileceği ve bu tür uygulamaların öğrenci ve veliler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte özellikle rubrik, kontrol listesi ve derecelendirilmiş ölçekler gibi değerlendirme formlarının öğretmenler tarafından esnek bir şekilde geliştirilip uygulanabildiği, elde edilen verilerin saklanabildiği, bu verilerin öğrenci gelişimini takip etmede kullanılabildiği, öğretmen, öğrenci ve velilerin aynı değerlendirme sistemi içerisinde yer alabildiği, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında geri bildirimin sağlanabildiği ve geliştirilen değerlendirme formlarının diğer öğretmenlerle paylaşılabildiği bir sistemin tasarlanıp uygulanmadığı ve böyle bir sistemin alternatif ölçme ve değerlendirmenin kullanımı üzerine etkilerine bakılmadığı görülmektedir. Öğrencilerin öğrenmeleri, akademik başarıları ve ilgili derslere karşı tutumları üzerine olumlu etkilerinin olduğu gösterilen çalışmaların yanı sıra eğitimin vazgeçilmez unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirmenin de internet tabanlı olarak gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar da mevcuttur (Doulai ve Stace, 1998; Karakaya, 2002; Semerci ve Bektaş, 2005; Çelik, 2006). Dolaysıyla bu çalışma öğrenci ve velilerin değerlendirme sürecine ya hiç katılmamaları veya çok az katkıda bulunmalarının sebep olduğu eksikliğin, web destekli ortam ve araçlar yardımıyla ne derecede giderilebileceğinin gösterilmesi açısında önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrencileri ve velileri değerlendirme sürecine katabilen, yapılan tüm değerlendirmeleri bir araya getirerek ortalama puanı hesaplayabilen, elde edilen bilgiler ışında geri bildirimin yapılmasına olanak sağlayan web tabanlı bir programın öğretmen, öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve web tabanlı ölçme ve değerlendirme ile ilgili literatüre katkı sağlayabileceği söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; ilköğretim öğrencilerin ve velilerin "Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı" hakkında görüşlerini ortaya çıkarmaktır. 2. YÖNTEM 2.1. AraĢtırmanın Kapsamı Bu çalışmada survey yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem; mevcut durumu tespit etmek için yürütülen bir araştırma türüdür. Daha çok araştırılmak istenen olayın ve problemin mevcut durumu nedir ve nerdeyiz, sorularına cevap aranır. Geniş örnekleme ulaşmanın en kolay yolu olması ve nicel bir çalışma olması nedeniyle bu yöntem tercih edilmiştir (Çepni, 2009) ÇalıĢma Grubu Çalışma, Trabzon il merkezinde eğitim öğretim dönemi güz döneminde 382 ilköğretim öğrencisi ve 343 veli ile yürütülmüştür. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 211 i kız, 171 i erkektir. Çalışma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrencilerin %55.2 sinin kız, %44.8 inin erkek olduğu görülmektedir Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi Çalışmada öğrenci anketi ve veli anketi kullanılmıştır. Öğrenci ve veli ankette yer alan maddeler dört başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar ise; Web tabanlı programın işlevsel özellikleri, web tabanlı programın teknik özellikleri, web tabanlı programın kullanımının sağladığı avantajları ve 2

3 web tabanlı programın kullanımında karşılaşılan sorunlar şeklinde sıralanmıştır. Anket ile elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak hesaplanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. 3. BULGULAR ve YORUMLAR Bu bölümde öğrenci ve veli anketinde elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur Öğrenci Anketinden Elde Edilen Veriler Tablo 1. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Web Tabanlı Programın İşlevsel Özellikleri Konusundaki Görüşleri Web Tabanlı Programın ĠĢlevsel Özellikleri N=382 Web Tabanlı Program, işlevleri doğru şekilde gerçekleştiriyor ,9 Web Tabanlı Program, işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştiriyor ,4 Web Tabanlı Programdaki işlevsel açıklamalar ve yönergeler yeterlidir ,6 Tablo 1 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrenciler web tabanlı programın %81.9 luk oranda işlevleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini düşünürken, %52.6 lık oranda işlevsel açıklama ve yönergeleri yeterli bulmakta ve %26.4 lük oranda ise programın işlevleri güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiğini düşünmektedir. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 313 ü web tabanlı programın işlevleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini, 201 i işlevsel açıklamalar ve yönergelerin yeterli olduğunu ve 101 i programın işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştirdiğini belirtmektedir. ve anket çalışmasına katılan öğrencilerin web tabanlı programın teknik özellikleri konusundaki görüşleri Tablo 2 de sunulmaktadır. Tablo 2. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Web Tabanlı Programın Teknik Özellikleri Konusundaki Görüşleri Web Tabanlı Programın Teknik Özellikleri N=382 Web Tabanlı Programın teknik özellikleri güvenilir ,4 Web Tabanlı Programın veri tabanı düzgün çalışıyor ,8 Web Tabanlı Programa hızlı erişim sağlanıyor ,3 Web Tabanlı Program doğru ve hatasız çalışıyor ,4 Web Tabanlı Programın kullanımı kolay 81 21,2 Web Tabanlı Programda kullanılan dil sade ve anlaşılırdır ,0 Tablo 2 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrenciler %78.8 lik oranda web tabanlı programın veri tabanının düzgün çalıştığını, %70.4 lük oranda web tabanlı programın teknik özelliklerinin güvenilir olduğunu, %49 luk oranda web tabanlı programda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğunu, %28.3 lük oranda web tabanlı programa hızlı erişim sağladığını, %26.4 lük oranda web tabanlı programın doğru ve hatasız çalıştığını ve %21.2 lik oranda web tabanlı programın kullanımının kolay olduğunu düşünmektedirler. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 301 i web tabanlı programın veri tabanının düzgün çalıştığını, 269 u web tabanlı programın teknik özelliklerinin güvenilir olduğunu, 187 si web tabanlı programda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğunu, 108 i web tabanlı programa hızlı erişim sağladığını, 101 i web tabanlı programın doğru ve hatasız çalıştığını ve 81 i web tabanlı programın kullanımının kolay olduğunu belirtmiştir. ve anket çalışmasına katılan öğrencilerin web tabanlı programın sağladığı avantajlar konusundaki görüşleri Tablo 3 de sunulmaktadır. 3

4 Tablo 3. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Web Tabanlı Programın Sağladığı Avantajlar Konusundaki Görüşleri Size göre aģağıda yer alan maddelerden hangileri web sitesinin kullanımının sağladığı N=382 avantajlardandır? Web Tabanlı Program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenilebilmektedir ,7 Web Tabanlı Program sayesinde daha hızlı değerlendirme yapılmaktadır ,2 Web Tabanlı Program, değerlendirme kriterlerini görebilme imkânı sunmaktadır ,1 Web Tabanlı Program, öğrencilerin ders programı, sınav tarihleri ve ödev teslim tarihini sunarak ve uyarı simulasyonları vererek bize hatırlatmalarda bulunmaktadır. Web Tabanlı Program sayesinde tüm notlar görülerek karşılaştırma yapılabilmektedir ,2 Web Tabanlı Program sayesinde öğretmen-öğrenci ve veli doğrudan iletişim ,4 kurabilmektedir Web Tabanlı Program aynı zamanda bilgisayar kullanım becerisini artırmaktadır ,4 Web Tabanlı Program sayesinde objektif bir değerlendirme yapılabilmektedir ,4 Tablo 3 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrenciler %96.1 lik oranda değerlendirme kriterlerini görme imkanı sunduğunu, %87.2 lik oranda web tabanlı programın daha hızlı değerlendirmeyi sağladığını, %81.7 lik oranda web tabanlı program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenebildiklerini, %80.4 lük oranda öğretmen, öğrenci ve veli arasında doğrudan iletişim kurma imkanı sağladığını, %76.2 lik oranda bütün notları görerek karşılaştırma imkanı sağladığını, %69.4 lük oranda bilgisayar kullanım becerisini artırdığını, %53.4 lük oranda objektif bir değerlendirme yapılabildiğini düşünmektedir. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 367 si değerlendirme kriterlerini görme imkânı sunduğunu, 333 ü web tabanlı programın daha hızlı değerlendirmeyi sağladığını, 312 si web tabanlı program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenebildiklerini, 307 si öğretmen, öğrenci ve veli arasında doğrudan iletişim kurma imkânı sağladığını, 291 i bütün notları görerek karşılaştırma imkânı sağladığını, 265 i bilgisayar kullanım becerisini artırdığını ve 204 ü objektif bir değerlendirme yapılabildiğini belirtmiştir. ve anket çalışmasına katılan öğrencilerin web tabanlı programın kullanımı sırasında karşılaştıkları sorunlar konusundaki görüşleri Tablo 4 de sunulmaktadır. Tablo 4. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Web Tabanlı Programın Kullanımı Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar Konusundaki Görüşleri Size göre aģağıda yer alan maddelerden hangileri web sitesinin kullanımında N=382 karģılaģtığınız sorunlardır? Web Tabanlı Program, diğer öğrencilerin notları görmesine müsaade etmemelidir ,5 Ana sayfaya Web Tabanlı Programın kullanımı hakkında bilgilendirici bir video konmalıdır ,3 Web Tabanlı Programa yapılmış örnek çalışmalar eklenmelidir ,1 Web Tabanlı Programa örnek proje ve performans konuları eklenmelidir ,2 Web Tabanlı Programa konu ve kazanımlar eklenmelidir ,6 Tablo 4 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrenciler %97.1 lik oranda örnek uygulamaların olmaması, %93.2 lik oranda örnek proje ve performans konularının eksikliği, %79.3 lük oranda site ve kullanımı konusunda tanıtıcı bir videonun olmaması, %63.6 lık oranda sitede konu ve kazanımların verilmemesini ve %49.5 lik oranda notların diğer öğrenciler tarafından da görülmesi noktasında sorunlar olduğunu düşünmektedirler. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 371 i örnek uygulamaların olmaması, 356 sı örnek proje ve performans konularının eksikliği, 303 ü site ve kullanımı konusunda tanıtıcı bir videonun olmaması, 243 ü konu ve kazanımların verilmemesini ve 189 u notların diğer öğrenciler tarafından da görülmesi noktasında sorunlar olduğunu belirtmiştir. 4

5 3.2. Veli Anketinden Elde Edilen Veriler Tablo 5. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Velilerin Web Tabanlı Programın İşlevsel Özellikleri Konusundaki Görüşleri Web Tabanlı Programın ĠĢlevsel Özellikleri N=343 Web Tabanlı Program, işlevleri doğru şekilde gerçekleştiriyor ,0 Web Tabanlı Program, işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştiriyor ,8 Web Tabanlı Programdaki işlevsel açıklamalar ve yönergeler yeterlidir ,6 Tablo 5 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan velilerin %79 luk oranda web tabanlı programın işlevleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini düşünürken, %61.8 lik oranda ise programın işlevleri güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiğini ve %44.6 lık oranda programın işlevsel açıklama ve yönergelerini yeterli olduğunu düşünmektedir. Anket çalışmasına katılan 343 velinin 271 i web tabanlı programın işlevleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini, 212 si web tabanlı programın işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştirdiğini ve 153 ü web tabanlı programdaki işlevsel açıklamalar ve yönergelerin yeterli olduğunu belirtmektedir. ve anket çalışmasına katılan velilerin web tabanlı programın teknik özellikleri konusundaki görüşleri Tablo 6 da sunulmaktadır. Tablo 6. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Velilerin Web Tabanlı Programın Teknik Özellikleri Konusundaki Görüşleri Web Tabanlı Programın Teknik Özellikleri N=343 Web Tabanlı Programın teknik özellikleri güvenilir ,7 Web Tabanlı Programın veri tabanı düzgün çalışıyor ,3 Web Tabanlı Programa hızlı erişim sağlanıyor ,7 Web Tabanlı Program doğru ve hatasız çalışıyor ,7 Web Tabanlı Programın kullanımı kolaydır ,0 Web Tabanlı Programda kullanılan dil sade ve anlaşılırdır ,7 Tablo 6 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan veliler %84.3 lük oranda web tabanlı programın veri tabanının düzgün çalıştığını, %64.7 lik oranda web tabanlı programa hızlı erişim sağladığını, %57.7 lik oranda web tabanlı programın teknik özelliklerinin güvenilir olduğunu, %48.7 lik oranda web tabanlı programın doğru ve hatasız çalıştığını, %34.7 lik oranda web tabanlı programda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğunu ve %30 luk oranda web tabanlı programın kullanımının kolay olduğunu düşünmektedirler. Anket çalışmasına katılan 343 velinin 289 u web tabanlı programın veri tabanının düzgün çalıştığını, 222 si web tabanlı programa hızlı erişim sağladığını, 198 i web tabanlı programın teknik özelliklerinin güvenilir olduğunu, 167 si web tabanlı programın doğru ve hatasız çalıştığını, 119 u web tabanlı programda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğunu ve 103 ü web tabanlı programın kullanımının kolay olduğunu belirtmiştir. ve anket çalışmasına katılan velilerin web tabanlı programın sağladığı avantajlar konusundaki görüşleri Tablo 7 de sunulmaktadır. 5

6 Tablo 7. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Velilerin Web Tabanlı Programın Sağladığı Avantajlar Konusundaki Görüşleri Size göre aģağıda yer alan maddelerden hangileri web sitesinin kullanımının sağladığı N=343 avantajlardandır? Web Tabanlı Program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenilebilmektedir ,9 Web Tabanlı Program sayesinde daha hızlı değerlendirme yapılmaktadır ,8 Web Tabanlı Program, değerlendirme kriterlerini görebilme imkânı sunmaktadır ,8 Web Tabanlı Program sayesinde tüm notlar görülerek karşılaştırma yapılabilmektedir ,3 Web Tabanlı Program sayesinde öğretmen-öğrenci ve veli doğrudan iletişim kurabilmektedir ,4 Web Tabanlı Program, öğrencilerin ders programı, sınav tarihleri ve ödev teslim tarihini sunarak ve uyarı simulasyonları vererek bize hatırlatmalarda bulunmaktadır. Web Tabanlı Program aynı zamanda bilgisayar kullanım becerisini artırmaktadır ,7 Web Tabanlı Program sayesinde objektif bir değerlendirme yapılabilmektedir ,5 Tablo 7 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan veliler %92.4 lük oranda öğretmen, öğrenci ve veli arasında doğrudan iletişim kurma imkanı sağladığını, %87.8 lik oranda değerlendirme kriterlerini görme imkanı sunduğunu, %81.9 luk oranda web tabanlı program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenebildiklerini, %77.8 lik oranda web tabanlı programın daha hızlı değerlendirmeyi sağladığını, %58.3 lük oranda bütün notları görerek karşılaştırma imkanı sağladığını, %40.5 lik oranda objektif bir değerlendirme yapılabildiğini ve %29.7 lik oranda bilgisayar kullanım becerisini artırdığını düşünmektedir. Anket çalışmasına katılan 343 velinin 317 si öğretmen, öğrenci ve veli arasında doğrudan iletişim kurma imkânı sağladığını, 301 i değerlendirme kriterlerini görme imkânı sunduğunu, 281 i web tabanlı program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenebildiklerini, 267 si web tabanlı programın daha hızlı değerlendirmeyi sağladığını, 200 ü bütün notları görerek karşılaştırma imkânı sağladığını, 139 u objektif bir değerlendirme yapılabildiğini ve 102 si bilgisayar kullanım becerisini artırdığını ve belirtmiştir. ve anket çalışmasına katılan velilerin web tabanlı programın kullanımı sırasında karşılaştıkları sorunlar konusundaki görüşleri Tablo 8' de sunulmaktadır. Tablo 8. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Velilerin Web Tabanlı Programın Kullanımı Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar Konusundaki Görüşleri Size göre aģağıda yer alan maddelerden hangileri web sitesinin kullanımında N=343 karģılaģtığınız sorunlardır? Web Tabanlı Program, diğer öğrencilerin notları görmesine müsaade etmemelidir ,2 Ana sayfaya Web Tabanlı Programın kullanımı hakkında bilgilendirici bir video konmalıdır ,5 Web Tabanlı Programa yapılmış örnek çalışmalar eklenmelidir ,1 Web Tabanlı Programa örnek proje ve performans konuları eklenmelidir ,4 Web Tabanlı Programa konu ve kazanımlar eklenmelidir ,7 Tablo 8 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan veliler %80.5 lik oranda site ve kullanımı konusunda tanıtıcı bir videonun olmaması, %62.1 lik oranda örnek uygulamaların olmaması, %45.2 lik oranda notların diğer veliler tarafından da görülmesi, %41.7 lik oranda sitede konu ve kazanımların verilmemesi ve %29.4 lük oranda örnek proje ve performans konularının eksikliği noktasında sorunlar olduğunu düşünmektedirler. Anket çalışmasına katılan 343 velinin 276 sı site ve kullanımı konusunda tanıtıcı bir videonun olmaması, 213 ü örnek uygulamaların olmaması, 155 i notların diğer veliler tarafından da görülmesi, 143 ü konu ve kazanımların verilmemesi ve 101 i örnek proje ve performans konularının eksikliği noktasında sorunlar olduğunu belirtmiştir. 4. SONUÇLAR Bu çalışmada hazırlanan web tabanlı performans değerlendirme programı hakkındaki ilköğretim öğrencilerinin ve velilerin görüşleri incelenmiştir. Genel olarak çalışmanın bulguları incelendiğinde, 6

7 öğrenciler ve veliler Web Tabalı Performans Değerlendirme Programı hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin ve velilerin Web Tabalı Performans Değerlendirme Programı konusunda aşağıdaki görüşlerde birleştikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçlar ise şunlardır: Web Tabanlı Program, işlevsel özellikler açısından, işlevleri doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektedir. Web Tabanlı Program, teknik özellikler açısından, veri tabanı düzgün bir şekilde çalışan güvenilir bir programdır. Web Tabanlı Program sayesinde değerlendirme süreci kısalmakta ve notlar çok daha hızlı ve kolay öğrenilebilmektedir. Ayrıca program sayesinde objektif bir değerlendirme yapılmakta ve öğretmen tarafından hazırlanan değerlendirme kriterleri anında görülerek öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin görülmesi sağlanmaktadır. Web Tabalı Program, öğretmen-öğrenci ve velinin doğrudan iletişim kurmasını sağlamaktadır. Web Tabanlı Programda yeterince örnek proje ve performans çalışmaları bulunmamaktadır ve sitenin kullanımı hakkında bilgilendirici bir video yoktur. Web Tabalı Performans Değerlendirme Programı; öğrencilerin ders programını, sınav tarihlerini ve ödev teslim tarihini sunarak ve uyarı simülasyonları vererek öğrenciyi ve veliyi bilgilendirmektedir. 7

8 5. KAYNAKLAR Aschermann, J. R. (1999). Electronic portfolios: Why? what? how? Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education, 10th International Conference Barrett, H. (2006). Using Electronic Portfolios for Formative/Classroom-based Assessment. Connected Newsletter, Volume 13, No. 2, pp. 4-6 Çelik, Z., (2006). Web Tabanlı Otomasyon ve Ölçme Değerlendirme Yönetim Sistemi : KTU Fatih Eğitim Fakültesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 4. Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık. Doulai, P., ve Stace, R., (1998). Web-Based Surveys And Assessment, ASCILITE 98 Conference Proceedings, Dornisch, M. M. & McLoughlin, A.S., 2006, Limitations of Web-Based Rubric Resources: Addressing The Challenges, Practical Assessment, Research & Evaluation. ISSN (3). Gathercoal, P., Love, D., Bryde, B., ve McKean, G., On Implementing Web-Based Electronic Portfolios, Educause Quarterly, 2, Hounsell, D., McCulloch, M. & Scott, M. (1996) The ASSHE Inventory : Changing Assessment Practices İn Scottish Higher Education (Edinburgh, Centre for Teaching, Learning and Assessment, University of Edinburgh and Napier University). Karakaya, Z., 2002, Çevirimiçi (On-line) Sınav Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Mayıs, Eskişehir. Lankes, A. M. D. (1998, April). Portfolios: a new wave in assessment. T.H.E. Journal, 25, 18. Lin, S.S.J., Liu E.Z.F., &. Yuan, S.M Web-based peer assessment: feedback for students with various thinking-styles, Journal of Computer Assisted Learning, 17, Milli Eğitim Bakanlığı (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. Semerci, Ç. ve Bektaş, C., İnternet Temelli Ölçmelerin Geçerliğini Sağlamada Yeni Yaklaşımlar, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4, 1, 17. Taras, M., (2002). Using Assessment for Learning and Learning from Assessment, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 27, No. 6,

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 1 12 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ PROBLEMS CONCERNING ALTERNATIVE

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 Özet Bu

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2008, sayfa 38-51. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

TARĐH ÖĞRETĐMĐNDE BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNĐN KULLANILMASI KONUSUNDA BĐLĐMSEL ÇALIŞMALAR VE YAKLAŞIMLAR *

TARĐH ÖĞRETĐMĐNDE BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNĐN KULLANILMASI KONUSUNDA BĐLĐMSEL ÇALIŞMALAR VE YAKLAŞIMLAR * TARĐH ÖĞRETĐMĐNDE BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNĐN KULLANILMASI KONUSUNDA BĐLĐMSEL ÇALIŞMALAR VE YAKLAŞIMLAR * Yrd. Doç. Dr. Đbrahim Hakkı ÖZTÜRK Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ibra.ozturk@gmail.com

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Designing and Evaluating a Web Supported Instructional Material based on Brain Based Learning

Designing and Evaluating a Web Supported Instructional Material based on Brain Based Learning Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 6, Sayı 1, Haziran 2012, sayfa 67-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

THE PROCESS OF DEVELOPING 3-DIMENSIONAL GEOMETRY ACTIVITIES FOR TABLETS AND INTERACTIVE WHITEBOARDS

THE PROCESS OF DEVELOPING 3-DIMENSIONAL GEOMETRY ACTIVITIES FOR TABLETS AND INTERACTIVE WHITEBOARDS TABLETLER VE ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR İÇİN 3 BOYUTLU GEOMETRİ ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME SÜRECİ Alper Burmabıyık Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı