ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN VE VELĠLERĠN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME PROGRAMI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN VE VELĠLERĠN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME PROGRAMI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ"

Transkript

1 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN VE VELĠLERĠN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME PROGRAMI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ Salih ÇEPNĠ 1, Ahmet BACANAK 2, Miraç AYDIN 3, Mustafa ÜREY 4, Hasan BAKIRCI 4 1 Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Bursa. 2 Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Amasya. 3 Yrd. Doç. Dr., KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Söğütlü/Trabzon. 4 ArĢ. Gör., KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Söğütlü/Trabzon. Özet Yeni fen ve teknoloji programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımı öğretmen-öğrenci ve veli işbirliğine dayanmaktadır. Bu durum; öğretmen, öğrenci ve özellikle velilerin ölçme ve değerlendirme sürecindeki görev ve sorumluluklarının farkında olmalarını ve uygulama düzeyine gelmelerini/getirilmelerini ve bu sürece aktif katılımlarını gerektirmektedir. Öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde en az birinin sağlanamamasının, ölçme ve değerlendirmenin etkisiz kalmasına, dolayısıyla öğretimin başarısız olmasına neden olacağı açıktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; ilköğretim öğrencilerin ve velilerin "Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı" hakkında görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada survey yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Trabzon il merkezinde eğitim öğretim dönemi güz döneminde 382 ilköğretim öğrenci ve 343 veli ile yürütülmüştür. Anket ile elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak hesaplanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda ilköğretim öğrencileri velileri hazırlanmış olan "Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı" hakkında olumlu görüşlerini bildirdikleri görülmüştür. Örneğin öğrenciler değerlendirme sürecine katımları onların alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Veliler ise; çocuğunun değerlendirme sürecine aktif olarak katılma olanağı sağlaması bu programın olumlu yönlerden birisi olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında öğrenciler ve veliler Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programının eksik yönlerini konusunda görüşleri bildirdikleri anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Web Tabanlı Program, Alternatif Ölçme ve Değerlendirme, İlköğretim Öğrencileri, Veliler 1. GĠRĠġ 1 Ülkemiz 2004 yılında ilköğretim programlarında önemli değişikliklere gitmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı yapısalcı yaklaşımı ve çoklu zekâ kuramını temel alan öğrenci merkezli yeni bir program geliştirmiştir. Yapısalcı kurama göre öğrenme, öğrencinin yeni bilgileri ile ön bilgileri arasında anlamlı bağlantılar kurması sonucu bilgiyi yapılandırdığı, öğrencinin aktif rol aldığı bir süreçtir. Dolayısıyla, yeni ilköğretim Fen ve Teknoloji programı öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrenciyi araştırmaya, sorgulamaya, eleştirel düşünmeye sevk eden, yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaya çalışan, öğrendikleriyle günlük yaşam arasında daha fazla bağlantı kurmalarını hedefleyen, öğrencilerin bilgisayar ve internet gibi gelişmiş teknolojileri daha fazla kullanmalarına imkân tanıyan bir yapıya kavuşmuştur (MEB, 2004). Bilgi toplumu olma yönünde ilerleyen ülkemizde tüm bireylerin kendilerini yenilemelerini gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle öğrencilerin ve velilerin bilgi toplumunun beklediği şekilde yetiştirebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri için yine bilgi toplumunun kendilerine sunduğu teknolojik imkânlardan yararlanmak durumundadırlar. Bu imkânların başında ise bilgisayar ve İnternet gelmektedir. Öğrenci ve velilerin performans değerlendirme için ihtiyaç duydukları zamanı onlara sağlamada bilgisayar ve İnternet teknolojisinden yararlanılması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu amaçla, özellikle, internetin kullanılması ihtiyaçları karşılamada oldukça uygun bir ortamdır. Çünkü internet herkesin her yerden ve her zaman ulaşabileceği, hızlı dolayısıyla kısa sürede daha fazla işlem yapmayı ve eski bilgilere istenildiği zaman ulaşılmasını sağlayarak gerekli takibin yapılabilmesine imkân tanıyan bir teknolojidir. Yeni fen ve teknoloji programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımı öğretmen-öğrenci ve veli işbirliğine dayanmaktadır. Bu durum; öğretmen, öğrenci ve özellikle velilerin ölçme ve değerlendirme sürecindeki görev ve sorumluluklarının farkında olmalarını ve uygulama düzeyine gelmelerini/getirilmelerini ve bu sürece aktif katılımlarını gerektirmektedir. Öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde en az birinin sağlanamamasının, ölçme ve değerlendirmenin etkisiz 1 Bu çalışma TÜBİTAK tarafında desteklenen 109K571 nolu proje verilerden üretilmiştir. 1

2 kalmasına, dolayısıyla öğretimin başarısız olmasına neden olacağı açıktır. Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılımları akran değerlendirme veya öz değerlendirme şeklinde olabilmektedir (Taras, 2002, Hounsell ve diğ., 1996). Veliler ise bu sürece kendileri için hazırlanan öğrencisini değerlendirmede kullanacakları formlar yardımıyla katılmaktadır. Bu formlarla ilgili bazı örnekler fen ve teknoloji dersi için yayınlanan öğretim programları ve bazı öğretmen kılavuzlarında mevcuttur. Web destekli sistemlerin eğitim yaşamında sağladığı avantajlar göz önüne alındığında alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının uygulanması ve değerlendirilmesinde de kullanılması kaçınılmazdır. Uluslar arası literatüre bakıldığında özelikle e-portfolyo sistemleri, akran değerlendirme, rubrik geliştirme ile ilgili web sitelerinin ve web tabanlı programların geliştirilmesi üzerine çalışmalar olduğu görülmektedir (Lankes, 1998; Aschermann, 1999; Barrett, 2006; Lin, Liu ve Yuan, 2001; Gathercoal, Love, Bryde, ve McKean, 2002; Dornisch ve McLoughlin, 2006). Bu çalışmalarda alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin web tabanlı olarak uygulanabileceği ve bu tür uygulamaların öğrenci ve veliler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte özellikle rubrik, kontrol listesi ve derecelendirilmiş ölçekler gibi değerlendirme formlarının öğretmenler tarafından esnek bir şekilde geliştirilip uygulanabildiği, elde edilen verilerin saklanabildiği, bu verilerin öğrenci gelişimini takip etmede kullanılabildiği, öğretmen, öğrenci ve velilerin aynı değerlendirme sistemi içerisinde yer alabildiği, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında geri bildirimin sağlanabildiği ve geliştirilen değerlendirme formlarının diğer öğretmenlerle paylaşılabildiği bir sistemin tasarlanıp uygulanmadığı ve böyle bir sistemin alternatif ölçme ve değerlendirmenin kullanımı üzerine etkilerine bakılmadığı görülmektedir. Öğrencilerin öğrenmeleri, akademik başarıları ve ilgili derslere karşı tutumları üzerine olumlu etkilerinin olduğu gösterilen çalışmaların yanı sıra eğitimin vazgeçilmez unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirmenin de internet tabanlı olarak gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar da mevcuttur (Doulai ve Stace, 1998; Karakaya, 2002; Semerci ve Bektaş, 2005; Çelik, 2006). Dolaysıyla bu çalışma öğrenci ve velilerin değerlendirme sürecine ya hiç katılmamaları veya çok az katkıda bulunmalarının sebep olduğu eksikliğin, web destekli ortam ve araçlar yardımıyla ne derecede giderilebileceğinin gösterilmesi açısında önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrencileri ve velileri değerlendirme sürecine katabilen, yapılan tüm değerlendirmeleri bir araya getirerek ortalama puanı hesaplayabilen, elde edilen bilgiler ışında geri bildirimin yapılmasına olanak sağlayan web tabanlı bir programın öğretmen, öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve web tabanlı ölçme ve değerlendirme ile ilgili literatüre katkı sağlayabileceği söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; ilköğretim öğrencilerin ve velilerin "Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı" hakkında görüşlerini ortaya çıkarmaktır. 2. YÖNTEM 2.1. AraĢtırmanın Kapsamı Bu çalışmada survey yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem; mevcut durumu tespit etmek için yürütülen bir araştırma türüdür. Daha çok araştırılmak istenen olayın ve problemin mevcut durumu nedir ve nerdeyiz, sorularına cevap aranır. Geniş örnekleme ulaşmanın en kolay yolu olması ve nicel bir çalışma olması nedeniyle bu yöntem tercih edilmiştir (Çepni, 2009) ÇalıĢma Grubu Çalışma, Trabzon il merkezinde eğitim öğretim dönemi güz döneminde 382 ilköğretim öğrencisi ve 343 veli ile yürütülmüştür. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 211 i kız, 171 i erkektir. Çalışma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrencilerin %55.2 sinin kız, %44.8 inin erkek olduğu görülmektedir Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi Çalışmada öğrenci anketi ve veli anketi kullanılmıştır. Öğrenci ve veli ankette yer alan maddeler dört başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar ise; Web tabanlı programın işlevsel özellikleri, web tabanlı programın teknik özellikleri, web tabanlı programın kullanımının sağladığı avantajları ve 2

3 web tabanlı programın kullanımında karşılaşılan sorunlar şeklinde sıralanmıştır. Anket ile elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak hesaplanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. 3. BULGULAR ve YORUMLAR Bu bölümde öğrenci ve veli anketinde elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur Öğrenci Anketinden Elde Edilen Veriler Tablo 1. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Web Tabanlı Programın İşlevsel Özellikleri Konusundaki Görüşleri Web Tabanlı Programın ĠĢlevsel Özellikleri N=382 Web Tabanlı Program, işlevleri doğru şekilde gerçekleştiriyor ,9 Web Tabanlı Program, işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştiriyor ,4 Web Tabanlı Programdaki işlevsel açıklamalar ve yönergeler yeterlidir ,6 Tablo 1 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrenciler web tabanlı programın %81.9 luk oranda işlevleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini düşünürken, %52.6 lık oranda işlevsel açıklama ve yönergeleri yeterli bulmakta ve %26.4 lük oranda ise programın işlevleri güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiğini düşünmektedir. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 313 ü web tabanlı programın işlevleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini, 201 i işlevsel açıklamalar ve yönergelerin yeterli olduğunu ve 101 i programın işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştirdiğini belirtmektedir. ve anket çalışmasına katılan öğrencilerin web tabanlı programın teknik özellikleri konusundaki görüşleri Tablo 2 de sunulmaktadır. Tablo 2. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Web Tabanlı Programın Teknik Özellikleri Konusundaki Görüşleri Web Tabanlı Programın Teknik Özellikleri N=382 Web Tabanlı Programın teknik özellikleri güvenilir ,4 Web Tabanlı Programın veri tabanı düzgün çalışıyor ,8 Web Tabanlı Programa hızlı erişim sağlanıyor ,3 Web Tabanlı Program doğru ve hatasız çalışıyor ,4 Web Tabanlı Programın kullanımı kolay 81 21,2 Web Tabanlı Programda kullanılan dil sade ve anlaşılırdır ,0 Tablo 2 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrenciler %78.8 lik oranda web tabanlı programın veri tabanının düzgün çalıştığını, %70.4 lük oranda web tabanlı programın teknik özelliklerinin güvenilir olduğunu, %49 luk oranda web tabanlı programda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğunu, %28.3 lük oranda web tabanlı programa hızlı erişim sağladığını, %26.4 lük oranda web tabanlı programın doğru ve hatasız çalıştığını ve %21.2 lik oranda web tabanlı programın kullanımının kolay olduğunu düşünmektedirler. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 301 i web tabanlı programın veri tabanının düzgün çalıştığını, 269 u web tabanlı programın teknik özelliklerinin güvenilir olduğunu, 187 si web tabanlı programda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğunu, 108 i web tabanlı programa hızlı erişim sağladığını, 101 i web tabanlı programın doğru ve hatasız çalıştığını ve 81 i web tabanlı programın kullanımının kolay olduğunu belirtmiştir. ve anket çalışmasına katılan öğrencilerin web tabanlı programın sağladığı avantajlar konusundaki görüşleri Tablo 3 de sunulmaktadır. 3

4 Tablo 3. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Web Tabanlı Programın Sağladığı Avantajlar Konusundaki Görüşleri Size göre aģağıda yer alan maddelerden hangileri web sitesinin kullanımının sağladığı N=382 avantajlardandır? Web Tabanlı Program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenilebilmektedir ,7 Web Tabanlı Program sayesinde daha hızlı değerlendirme yapılmaktadır ,2 Web Tabanlı Program, değerlendirme kriterlerini görebilme imkânı sunmaktadır ,1 Web Tabanlı Program, öğrencilerin ders programı, sınav tarihleri ve ödev teslim tarihini sunarak ve uyarı simulasyonları vererek bize hatırlatmalarda bulunmaktadır. Web Tabanlı Program sayesinde tüm notlar görülerek karşılaştırma yapılabilmektedir ,2 Web Tabanlı Program sayesinde öğretmen-öğrenci ve veli doğrudan iletişim ,4 kurabilmektedir Web Tabanlı Program aynı zamanda bilgisayar kullanım becerisini artırmaktadır ,4 Web Tabanlı Program sayesinde objektif bir değerlendirme yapılabilmektedir ,4 Tablo 3 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrenciler %96.1 lik oranda değerlendirme kriterlerini görme imkanı sunduğunu, %87.2 lik oranda web tabanlı programın daha hızlı değerlendirmeyi sağladığını, %81.7 lik oranda web tabanlı program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenebildiklerini, %80.4 lük oranda öğretmen, öğrenci ve veli arasında doğrudan iletişim kurma imkanı sağladığını, %76.2 lik oranda bütün notları görerek karşılaştırma imkanı sağladığını, %69.4 lük oranda bilgisayar kullanım becerisini artırdığını, %53.4 lük oranda objektif bir değerlendirme yapılabildiğini düşünmektedir. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 367 si değerlendirme kriterlerini görme imkânı sunduğunu, 333 ü web tabanlı programın daha hızlı değerlendirmeyi sağladığını, 312 si web tabanlı program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenebildiklerini, 307 si öğretmen, öğrenci ve veli arasında doğrudan iletişim kurma imkânı sağladığını, 291 i bütün notları görerek karşılaştırma imkânı sağladığını, 265 i bilgisayar kullanım becerisini artırdığını ve 204 ü objektif bir değerlendirme yapılabildiğini belirtmiştir. ve anket çalışmasına katılan öğrencilerin web tabanlı programın kullanımı sırasında karşılaştıkları sorunlar konusundaki görüşleri Tablo 4 de sunulmaktadır. Tablo 4. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Web Tabanlı Programın Kullanımı Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar Konusundaki Görüşleri Size göre aģağıda yer alan maddelerden hangileri web sitesinin kullanımında N=382 karģılaģtığınız sorunlardır? Web Tabanlı Program, diğer öğrencilerin notları görmesine müsaade etmemelidir ,5 Ana sayfaya Web Tabanlı Programın kullanımı hakkında bilgilendirici bir video konmalıdır ,3 Web Tabanlı Programa yapılmış örnek çalışmalar eklenmelidir ,1 Web Tabanlı Programa örnek proje ve performans konuları eklenmelidir ,2 Web Tabanlı Programa konu ve kazanımlar eklenmelidir ,6 Tablo 4 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan öğrenciler %97.1 lik oranda örnek uygulamaların olmaması, %93.2 lik oranda örnek proje ve performans konularının eksikliği, %79.3 lük oranda site ve kullanımı konusunda tanıtıcı bir videonun olmaması, %63.6 lık oranda sitede konu ve kazanımların verilmemesini ve %49.5 lik oranda notların diğer öğrenciler tarafından da görülmesi noktasında sorunlar olduğunu düşünmektedirler. Anket çalışmasına katılan 382 öğrencinin 371 i örnek uygulamaların olmaması, 356 sı örnek proje ve performans konularının eksikliği, 303 ü site ve kullanımı konusunda tanıtıcı bir videonun olmaması, 243 ü konu ve kazanımların verilmemesini ve 189 u notların diğer öğrenciler tarafından da görülmesi noktasında sorunlar olduğunu belirtmiştir. 4

5 3.2. Veli Anketinden Elde Edilen Veriler Tablo 5. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Velilerin Web Tabanlı Programın İşlevsel Özellikleri Konusundaki Görüşleri Web Tabanlı Programın ĠĢlevsel Özellikleri N=343 Web Tabanlı Program, işlevleri doğru şekilde gerçekleştiriyor ,0 Web Tabanlı Program, işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştiriyor ,8 Web Tabanlı Programdaki işlevsel açıklamalar ve yönergeler yeterlidir ,6 Tablo 5 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan velilerin %79 luk oranda web tabanlı programın işlevleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini düşünürken, %61.8 lik oranda ise programın işlevleri güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiğini ve %44.6 lık oranda programın işlevsel açıklama ve yönergelerini yeterli olduğunu düşünmektedir. Anket çalışmasına katılan 343 velinin 271 i web tabanlı programın işlevleri doğru şekilde gerçekleştirdiğini, 212 si web tabanlı programın işlevleri güvenilir şekilde gerçekleştirdiğini ve 153 ü web tabanlı programdaki işlevsel açıklamalar ve yönergelerin yeterli olduğunu belirtmektedir. ve anket çalışmasına katılan velilerin web tabanlı programın teknik özellikleri konusundaki görüşleri Tablo 6 da sunulmaktadır. Tablo 6. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Velilerin Web Tabanlı Programın Teknik Özellikleri Konusundaki Görüşleri Web Tabanlı Programın Teknik Özellikleri N=343 Web Tabanlı Programın teknik özellikleri güvenilir ,7 Web Tabanlı Programın veri tabanı düzgün çalışıyor ,3 Web Tabanlı Programa hızlı erişim sağlanıyor ,7 Web Tabanlı Program doğru ve hatasız çalışıyor ,7 Web Tabanlı Programın kullanımı kolaydır ,0 Web Tabanlı Programda kullanılan dil sade ve anlaşılırdır ,7 Tablo 6 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan veliler %84.3 lük oranda web tabanlı programın veri tabanının düzgün çalıştığını, %64.7 lik oranda web tabanlı programa hızlı erişim sağladığını, %57.7 lik oranda web tabanlı programın teknik özelliklerinin güvenilir olduğunu, %48.7 lik oranda web tabanlı programın doğru ve hatasız çalıştığını, %34.7 lik oranda web tabanlı programda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğunu ve %30 luk oranda web tabanlı programın kullanımının kolay olduğunu düşünmektedirler. Anket çalışmasına katılan 343 velinin 289 u web tabanlı programın veri tabanının düzgün çalıştığını, 222 si web tabanlı programa hızlı erişim sağladığını, 198 i web tabanlı programın teknik özelliklerinin güvenilir olduğunu, 167 si web tabanlı programın doğru ve hatasız çalıştığını, 119 u web tabanlı programda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olduğunu ve 103 ü web tabanlı programın kullanımının kolay olduğunu belirtmiştir. ve anket çalışmasına katılan velilerin web tabanlı programın sağladığı avantajlar konusundaki görüşleri Tablo 7 de sunulmaktadır. 5

6 Tablo 7. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Velilerin Web Tabanlı Programın Sağladığı Avantajlar Konusundaki Görüşleri Size göre aģağıda yer alan maddelerden hangileri web sitesinin kullanımının sağladığı N=343 avantajlardandır? Web Tabanlı Program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenilebilmektedir ,9 Web Tabanlı Program sayesinde daha hızlı değerlendirme yapılmaktadır ,8 Web Tabanlı Program, değerlendirme kriterlerini görebilme imkânı sunmaktadır ,8 Web Tabanlı Program sayesinde tüm notlar görülerek karşılaştırma yapılabilmektedir ,3 Web Tabanlı Program sayesinde öğretmen-öğrenci ve veli doğrudan iletişim kurabilmektedir ,4 Web Tabanlı Program, öğrencilerin ders programı, sınav tarihleri ve ödev teslim tarihini sunarak ve uyarı simulasyonları vererek bize hatırlatmalarda bulunmaktadır. Web Tabanlı Program aynı zamanda bilgisayar kullanım becerisini artırmaktadır ,7 Web Tabanlı Program sayesinde objektif bir değerlendirme yapılabilmektedir ,5 Tablo 7 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan veliler %92.4 lük oranda öğretmen, öğrenci ve veli arasında doğrudan iletişim kurma imkanı sağladığını, %87.8 lik oranda değerlendirme kriterlerini görme imkanı sunduğunu, %81.9 luk oranda web tabanlı program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenebildiklerini, %77.8 lik oranda web tabanlı programın daha hızlı değerlendirmeyi sağladığını, %58.3 lük oranda bütün notları görerek karşılaştırma imkanı sağladığını, %40.5 lik oranda objektif bir değerlendirme yapılabildiğini ve %29.7 lik oranda bilgisayar kullanım becerisini artırdığını düşünmektedir. Anket çalışmasına katılan 343 velinin 317 si öğretmen, öğrenci ve veli arasında doğrudan iletişim kurma imkânı sağladığını, 301 i değerlendirme kriterlerini görme imkânı sunduğunu, 281 i web tabanlı program sayesinde notları çok daha hızlı ve kolay öğrenebildiklerini, 267 si web tabanlı programın daha hızlı değerlendirmeyi sağladığını, 200 ü bütün notları görerek karşılaştırma imkânı sağladığını, 139 u objektif bir değerlendirme yapılabildiğini ve 102 si bilgisayar kullanım becerisini artırdığını ve belirtmiştir. ve anket çalışmasına katılan velilerin web tabanlı programın kullanımı sırasında karşılaştıkları sorunlar konusundaki görüşleri Tablo 8' de sunulmaktadır. Tablo 8. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Web Sayfasını Kullanan ve Anket Çalışmasına Katılan Velilerin Web Tabanlı Programın Kullanımı Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar Konusundaki Görüşleri Size göre aģağıda yer alan maddelerden hangileri web sitesinin kullanımında N=343 karģılaģtığınız sorunlardır? Web Tabanlı Program, diğer öğrencilerin notları görmesine müsaade etmemelidir ,2 Ana sayfaya Web Tabanlı Programın kullanımı hakkında bilgilendirici bir video konmalıdır ,5 Web Tabanlı Programa yapılmış örnek çalışmalar eklenmelidir ,1 Web Tabanlı Programa örnek proje ve performans konuları eklenmelidir ,4 Web Tabanlı Programa konu ve kazanımlar eklenmelidir ,7 Tablo 8 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan web sayfasını kullanan ve anket çalışmasına katılan veliler %80.5 lik oranda site ve kullanımı konusunda tanıtıcı bir videonun olmaması, %62.1 lik oranda örnek uygulamaların olmaması, %45.2 lik oranda notların diğer veliler tarafından da görülmesi, %41.7 lik oranda sitede konu ve kazanımların verilmemesi ve %29.4 lük oranda örnek proje ve performans konularının eksikliği noktasında sorunlar olduğunu düşünmektedirler. Anket çalışmasına katılan 343 velinin 276 sı site ve kullanımı konusunda tanıtıcı bir videonun olmaması, 213 ü örnek uygulamaların olmaması, 155 i notların diğer veliler tarafından da görülmesi, 143 ü konu ve kazanımların verilmemesi ve 101 i örnek proje ve performans konularının eksikliği noktasında sorunlar olduğunu belirtmiştir. 4. SONUÇLAR Bu çalışmada hazırlanan web tabanlı performans değerlendirme programı hakkındaki ilköğretim öğrencilerinin ve velilerin görüşleri incelenmiştir. Genel olarak çalışmanın bulguları incelendiğinde, 6

7 öğrenciler ve veliler Web Tabalı Performans Değerlendirme Programı hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin ve velilerin Web Tabalı Performans Değerlendirme Programı konusunda aşağıdaki görüşlerde birleştikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçlar ise şunlardır: Web Tabanlı Program, işlevsel özellikler açısından, işlevleri doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektedir. Web Tabanlı Program, teknik özellikler açısından, veri tabanı düzgün bir şekilde çalışan güvenilir bir programdır. Web Tabanlı Program sayesinde değerlendirme süreci kısalmakta ve notlar çok daha hızlı ve kolay öğrenilebilmektedir. Ayrıca program sayesinde objektif bir değerlendirme yapılmakta ve öğretmen tarafından hazırlanan değerlendirme kriterleri anında görülerek öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin görülmesi sağlanmaktadır. Web Tabalı Program, öğretmen-öğrenci ve velinin doğrudan iletişim kurmasını sağlamaktadır. Web Tabanlı Programda yeterince örnek proje ve performans çalışmaları bulunmamaktadır ve sitenin kullanımı hakkında bilgilendirici bir video yoktur. Web Tabalı Performans Değerlendirme Programı; öğrencilerin ders programını, sınav tarihlerini ve ödev teslim tarihini sunarak ve uyarı simülasyonları vererek öğrenciyi ve veliyi bilgilendirmektedir. 7

8 5. KAYNAKLAR Aschermann, J. R. (1999). Electronic portfolios: Why? what? how? Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education, 10th International Conference Barrett, H. (2006). Using Electronic Portfolios for Formative/Classroom-based Assessment. Connected Newsletter, Volume 13, No. 2, pp. 4-6 Çelik, Z., (2006). Web Tabanlı Otomasyon ve Ölçme Değerlendirme Yönetim Sistemi : KTU Fatih Eğitim Fakültesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 4. Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık. Doulai, P., ve Stace, R., (1998). Web-Based Surveys And Assessment, ASCILITE 98 Conference Proceedings, Dornisch, M. M. & McLoughlin, A.S., 2006, Limitations of Web-Based Rubric Resources: Addressing The Challenges, Practical Assessment, Research & Evaluation. ISSN (3). Gathercoal, P., Love, D., Bryde, B., ve McKean, G., On Implementing Web-Based Electronic Portfolios, Educause Quarterly, 2, Hounsell, D., McCulloch, M. & Scott, M. (1996) The ASSHE Inventory : Changing Assessment Practices İn Scottish Higher Education (Edinburgh, Centre for Teaching, Learning and Assessment, University of Edinburgh and Napier University). Karakaya, Z., 2002, Çevirimiçi (On-line) Sınav Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Mayıs, Eskişehir. Lankes, A. M. D. (1998, April). Portfolios: a new wave in assessment. T.H.E. Journal, 25, 18. Lin, S.S.J., Liu E.Z.F., &. Yuan, S.M Web-based peer assessment: feedback for students with various thinking-styles, Journal of Computer Assisted Learning, 17, Milli Eğitim Bakanlığı (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. Semerci, Ç. ve Bektaş, C., İnternet Temelli Ölçmelerin Geçerliğini Sağlamada Yeni Yaklaşımlar, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4, 1, 17. Taras, M., (2002). Using Assessment for Learning and Learning from Assessment, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 27, No. 6,

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (* 1 )

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (* 1 ) FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (* 1 ) Salih ÇEPNİ 1 Ahmet BACANAK 2 Miraç AYDIN 3 Mustafa ÜREY 4 Hasan BAKIRCI 5 1 Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION Perşembe 12 Eylül 2008 Hall A Hall B Hall C Hall D 08:40-09:00 09:00-09:20 09:20-09:40 KONGRE KAYIT 09:40-10:00 10:00-10:30 10:30-10:50 AÇILIŞ TÖRENİ 10:50-11:10 11:10-11:30 MÜZİK KONSERİ 11:30-11:50 11:50-12:50

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Ders No : 0310190177 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN

Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Eğitim Bilgileri 1998-2003 Yüksek Lisans Ve Fen Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBilimleri Eğitimi

Detaylı

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Avrupa Okulları İçin Ağ etwinning faaliyeti, Avrupa ülkelerinde yaşayan öğretmen ve öğrencilerin, internet aracılığıyla herhangi bir konu

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Araştırmacı Öğretmenler

Araştırmacı Öğretmenler Araştırmacı Öğretmenler 23.01.2012 Ebru Mugaloglu akturkeb@boun.edu.tr İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 1 Araştırmacı Öğretmen Eylem Araştırmalarının temel adımları 2007-2009 Araştırmacı

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL 2016-2017 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAM: Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme YL PROGRAMIN AMACI İnsan

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 08:00-08:45 Fen ve teknoloji öğretiminin önemi 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı Materyal tasarlama ve geliştirme süreci hazırlama (Vee diagramı) 09:00-09:45 10:00-10:45

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazınbilim I BİS 303 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Almanca Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

ONLĐNE DERS PROJESĐ. Proje Açıklaması

ONLĐNE DERS PROJESĐ. Proje Açıklaması ONLĐNE DERS PROJESĐ Proje Açıklaması Öğrencilerin başarılı olmaları için öğrendiklerini kaliteli şekilde tekrar etmeleri gerekmektedir. Her veli çocuğunun okulda ne öğrendiğini kontrol edecek ona derslerinde

Detaylı