PROGRAMLI ÖĞRETĠME GÖRE ÖĞRENMEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER KONUSUNA WEB TABANLI EĞĠTĠM UYGALAMASI GELĠġTĠRĠLMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAMLI ÖĞRETĠME GÖRE ÖĞRENMEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER KONUSUNA WEB TABANLI EĞĠTĠM UYGALAMASI GELĠġTĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 PROGRAMLI ÖĞRETĠME GÖRE ÖĞRENMEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER KONUSUNA WEB TABANLI EĞĠTĠM UYGALAMASI GELĠġTĠRĠLMESĠ *Ceyhun KOLLU (*) Öğrenci, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Sistemleri, ANKARA Özet- Bu web tabanlı eğitim uygulaması Adobe Flash Professional CS5 programı ve ActionScript 2 programlama dili ile hazırlanmıştır. Programlı Öğretim ve ilkelerine dayalı olarak Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler konusunun bir Web Tabanlı Eğitim Uygulaması hazırlanmıştır. Uygulamanın hedef kitlesi üniversite mezunlarıdır. Anahtar Kelimeler- Web Tabanlı Eğitim Yazılımı, Programlı Öğretim, Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler THE DEVELOPĠNG OF THE APPLICATION OF WEB-BASED EDUCATION TO THE SUBJECT OF THE FACTORS AFFECTING LEARNING BASED ON PROGRAMMED TEACHING Abstract- This web-based education application is prepared with the program of Adobe Flash Professional CS5 and the language of programming ActionScript 2.Application of web-based education of the subject about the factors affecting learning based on programmed teaching and principles is prepared. The target audience of university graduates of the application. Key word- web-based Education Application, Programmed Teaching, Factors Affecting Learning 1. GĠRĠġ Öğrenenin ve öğreticinin aynı zamanda ve ortamda bulunmasını gerektiren ayrıca öğreticinin hem yönetici hem de kaynak olduğu öğretim biçimleri artık yetersiz kalmaktadır. Günümüzdeki insanların yaşamlarındaki tercih ve sorumluluklarından dolayı belirli bir zaman veya ortamlarda olamaması öğrenme ihtiyaçlarını

2 karşılayamamasına yol açmaktadır. Böylelikle öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler teknolojilerinin ve internetin yaygınlaşması yeni eğitim ortamlarını ortaya çıkarmış. İhtiyaç duyulan öğrenme yollarına yeni bir yol açmıştır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla kitlenin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak mümkün hale geldiğinden web tabanlı öğretim uygulamaları geliştirmenin önemi artmıştır. Web tabanlı öğretim sistemlerinin alanı açık, esnek ve dağıtılmış öğrenme ortamlarıdır. Açık, esnek ve dağıtılmış öğrenme sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, çevrimiçi öğrenme ortamlarının çeşitli boyutlarına, öğretim tasarımı ilkelerine ve özellikle öğretmeöğrenme modellerine uygun olması gerekmektedir. Bilgisayar destekli öğretime bakıldığında; öğrencilerin programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkileşimde bulunduğu görülür. Bunların doğrultusunda öğretme-öğrenme modellerinden biri olan Programlı Öğretim modeli incelenmiş ve incelemeler ışığında bir web tabanlı eğitim uygulaması geliştirilmiştir. 2. PROGRAMLI ÖĞRETĠM Programlı öğretim bireysel, kendi kendine öğrenme yöntemidir. Bilginin özel parçalara veya temel öğelere ayrılarak belirli bir sıraya göre düzenlenip bireysel esasa göre öğrenilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Programlı öğrenme, ilk olarak pekiştirme kuramcıları tarafından değil, Pressey (1926,1927) tarafından önerilmiştir. Fakat o zamanlarda yaygınlaşamamıştır. Daha sonra programlı öğrenme, Skinner tarafından yeniden keşfedilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Programlı öğretim Skinner ın edimsel koşullanmanın öğretim sürecine uygulanması için pekiştirme ilkelerine uygun olarak geliştirdiği bir yöntemdir. Programlı öğretimin temel amacı öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak, öğrenen kişinin kendi hızıyla öğrenmesine olanak sağlayarak öğretimi bireyselleştirmektedir. Bu yöntemle hata oranı en aza indirilirken, öğrencilerin başarı oranları artırılmaya çalışılmıştır. farklı öğrenme yollarına ihtiyaç duymaktadır. Bilgisayarların, mobil cihazların, iletişim Programlı öğretim materyallerini sunmak üzere kullanılan makinelere öğretme makineleri adı verilmiştir. Öğretme makinelerinin temel öğesi programdır. Programda öğrenciye öğretilecek konu, aşamalılık ilkesi (önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri destekleyecek şekilde sıralanması) dikkate alınarak küçük birimler halinde analiz edilir. Her birimi öğrenmek için öğrencilerin ne yapacağına ilişkin yönergeler verilir. Öğrencinin, her bir öğrenme birimini tamamladıktan sonra ne derece öğrendiği test edilir. Öğrencinin cevapları ile doğru cevaplar karşılaştırılarak, öğrenci doğru cevaplamışsa pekiştirilerek bir sonraki öğrenme birimine geçilir. Yanlış cevaplamışsa, öğrencinin yanlışını düzeltmesi için yeni yönergeler verilir, bu durum, öğrenme birimi tam olarak öğrenilinceye kadar sürer (Senemoğlu, 2004). 2.1 Programlı Öğretim in Yararları Öğrenciyi sürekli aktif tutmakta, bireyi öğrenmeye isteklendirecek bir yapıya sahiptir, güdülemeye olanak sağlamaktadır. Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun basamaktaki bilgiyi sunmakta, düzeyinin üstünde ya da altındaki bilgiyi sunarak öğrencinin zamanını boşa harcamamaktadır. Öğrencinin bir başka konuya geçmeden önce belirlenen adımı, konuyu tam olarak öğrenmesini sağlamakta, öğrencinin kendi hızıyla öğrenmesine yardım etmektedir. Anlaşılmayan konuların istenildiği kadar tekrar edilme olanağı vardır. Öğretmenin yükünü hafifletir. Öğrencinin doğru cevabı bulmasını sağlayıncaya kadar ona rehberlik etmekte, gerekli uyarıcıları vermektedir. Öğrenmenin sonucu hakkında anında geribildirim sağlar. Tekrar etme, düzeltme gibi rutin görevlerden öğretmenleri kurtarır; mesleki bilgi ve becerilerini yenilemek için onlara zaman ve imkân kazandırır.

3 2.2 Programlı Öğretim in Sınırlılıkları Bütün disiplinleri programlanması kolay olmamaktadır. Bu açıdan güçlükler ortaya çıkmaktadır. İçerikte fazla parçalanma nedeniyle öğrencinin sentez yapabilme olanağı sınırlanmaktadır. Bireyler arasındaki etkileşim azalmaktadır. Araçlar pahalıdır. Ticari yatırım aracı olarak örülmesi nedeniyle programların kalitesinin düşme olanağı vardır. Öğretmenler yeniden yetiştirme gereksinmesinden çekinebilirler. Bu yöntemin öğretimden çok değerlendirmeye ağırlık verme olasılığı bulunmaktadır. 2.3 Programlı Öğretim Ġlkeleri Programlı öğretim materyalini hazırlamada edimsel koşullama ilkeleri kullanılmaktadır. Programlı öğrenmenin temel özellikleri şunlardır: 1. Küçük Adımlar İlkesi: Bir öğrenme ünitesini oluşturan konuların öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek şekilde, mümkün olan en küçük anlamlı birimlere ayrılarak öğretilmesidir. Yani öğrencinin ilerlemesi adım adım olacaktır. 2. Etkin Katılım İlkesi: Programlı öğretimde mevcut program ile öğrenci arasında sürekli etkileşim vardır. Program her küçük adım sonunda öğrenciye o adımla ilgili sorular yönelterek bir yandan öğrencinin öğrenip öğrenmediğini kontrol eder, bir yandan da öğrencinin sürece etkin olarak katılmasını sağlamış olur. 3. Anında Düzeltme İlkesi: Sorulan soruya öğrencinin verdiği yanıtın doğruluğu, yanlışlığı anında bildirilmeli; yanlışsa hemen düzeltme fırsatı verilmelidir. Yanlış yanıt düzeltilmeden, diğer bilgiye geçilmemelidir. 4. Başarı İlkesi: Öğrencinin etkin katılımını sağlamak için her adım sonunda yöneltilen sorulara daima doğru cevap vermesi yani başarması gerekir. Herhangi bir adımda yöneltilen soru doğru olarak cevaplanıncaya kadar bir sonraki öğrenme adımına geçilmez. Böylece öğrencinin başarması sağlanır. 5. Bireysel Hız İlkesi: Programlı öğretimde zaman açısından bir sınırlama yoktur. Yani her öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenmesi sağlanır. Böylelikle hızlı öğrenen öğrencilerin yavaş öğrenen öğrencileri bekleme gerekliliği de ortadan kalkmış olur. (Tanık, 2011) 2.4 Programlı Öğretim Modelleri Günümüzde programlı öğretim alanında üzerinde en fazla durulan iki program modeli bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Skinner ın ortaya attığı Doğrusal Program ikincisi ise klasik öğretim yöntemlerinin uygulanışı sırasında ortay çıkan kayıpları gidermeyi ve öğrenimi de zaman yönünden ekonomi sağlamayı ve öğrenmenin etkinliğini arttırmayı amaçlayan Crowder ın Dallara Ayrılan Program yöntemidir (Tandoğan, 1983, s.353). 1. Skinner ın Doğrusal Program Modeli: Skinner ın öğrenmeye ilişkin şartlanma kuramının uygulamaya konmasında bir araçtır. Bu program modelinde öğrenciye kazandırılacak içerik madde diye adlandırılan küçük ünitelere ayrılarak sunulmaktadır. Belirli sayıda programlanmış maddeler birleşerek bir programlı basamak oluşturmaktadır. Bir programlı basamağın geleneksel ders kitabının bir ünitesi hacminde olduğu kabul edilmektedir. Programlı basamağı oluşturan her madde genellikle dört öğeden oluşmaktadır. Bunlar; bilgi ve bilginin öğrenilip öğrenilmediğini kontrol etmek amacıyla konulmuş bulunan soru ve cevabın yazılacağı yer, cevap yazıldıktan sonra öğrencinin ne yapacağını bildiren yönergedir. Bu program modelinde içerik öğrenciye maddeler halinde sunulmakta, öğrenci her maddeye ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruya cevap vermekte ve kendi cevabının doğru olup olmadığını programdaki doğru cevap ile karşılaştırmaktadır. Bu program türünde aynı dersi alan tüm öğrenciler aynı sırayı izlemektedir.

4 2. Crowder ın Dallara Ayrılan Programı: Bu modelde öğrenciye kazandırılacak içerik maddeler halinde sunulmaktadır. Bu maddeler; bilgi ve bilginin öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin soru ve soru ile bağlantılı cevap seçeneği öğelerinden oluşmaktadır. Öğrencinin ilerlemesi soruya verdiği cevabın niteliğine bağlıdır. Eğer öğrenci kendisine sunulan içeriğe ilişkin soruya doğru cevap vermiş ise kendisine yeni programlı madde sunulmaktadır. Eğer verdiği cevap yanlış ise niçin yanlış yaptığını kendisine açıklayan başka maddeler sunulur ve bu nedenle de ilerlemesi verdiği cevaba göre düzenli değil atlamalı olur. Bu modelde de her öğrenci bireysel hızına göre ilerlemektedir. Verilen cevaplar arasından doğru olanın seçilmesi yönünde uğraş gösterilmesi nedeniyle bu program modeline Çoktan Seçmeli Program da denilmektedir. 3. WEB TABANLI EĞĠTĠM UYGALAMASININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Uygulamanın geliştirilmesinden önce Öğretim- Öğrenme modelleri incelenmiş ve bu modellerden Programlı Öğretim seçilmiştir. Programlı Öğretim ilke ve modelleri hakkında yeterince bilgi sahibi olunmuştur. Öğretilmesi hedeflenen ünitenin Öğrenmeyi Etkileyen faktörler olması belirlenmiştir. Bu ünitenin içeriği hakkında bilgi toplanmış ve bilgi sahibi olunmuştur. Ünitenin uygulamasının hazırlanmasında Programlı Öğretim modellerinden Skinner ın Doğrusal Programı uygun görülmüştür. Bunların doğrultusunda ilkelere ve modele sadık kalınarak uygulamanın geliştirilmesine ön hazırlık yapılmıştır. Uygulamanın algoritması ve akış şeması oluşturulmuş ve uygulamada nelerin olması, nasıl bir yol izleneceği belirlenmiştir. Tüm bunlar dikkate alınarak, Adobe Flash Professional CS5 programı kullanılarak öğretim uygulamasının hazırlanması aşamasına geçilmiştir. Ayrıca uygulamadaki bilgilerle ilişkili resimler düzenlenerek eklenmiştir. Böylelikle görsel öğeler eklenerek tek düze bir anlatımdan kurtarılmaya çalışılmıştır ve öğrenmesinde resimlerle ilişkiler kurması sağlanarak bilgilerin hatırlanması kolaylaştırılmıştır. 3.1 Uygulamanın GeliĢtirilme AĢamaları Geliştirilecek öğretim yazılımıyla öğretimi yapılacak konu Öğrenmeyi Etkileyen faktörler ünitesi olarak seçilmiştir. Ünite konuları 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar, Öğrenen ile İlgili Faktörler, Yöntemle İlgili Faktörler ve Öğrenme Malzemesi ile İlgili Faktörler ana başlıklarıdır. Her ana başlık kendi içerisinde alt konulara ayrılarak en küçük adımlara ayrılmıştır. Bu adımlar kolaydan-zora, basitten-karmaşığa kuralıyla sıralanmıştır. Eğitim uygulaması hazırlanırken her bir ana başlık modül halinde hazırlanmış ve konuların birbirinden bağımsız olarak öğrenilebilmesine olanak verilmiştir. Burada doğrusal programlama tekniğinde olduğu gibi, öğrenilen içeriğin tekrar incelenme zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve hazırlanan yazılımı sıkıcılıktan kurtarmak amaçlanmıştır. Öğrencinin öğrenme süresinin uzunluğu dikkate alındığında, üçüncü ana başlığının konularını öğrenmek isteyen diğer ana başlıktaki konuların içeriğini yeniden incelemesi ve her konunun sonundaki soruları cevaplaması anlamsız ve zaman kaybettirici olacaktır. Öğrencilerin bir ana konuyu tekrar etme ihtiyaçları da dikkate alındığında, modüller şeklinde ana konuları hazırlamak daha uygun bir yöntem olacaktır. İstenilen ana konu başlığı menüden seçilerek incelenebilecektir. Bu eğitim uygulaması hazırlanırken programlı öğretimin ilkeleri ve doğrusal program modelinin özellikleri temel alınarak geliştirilmiştir. Öğretilmesi hedeflenen ünite ana başlıklara, ana başlıklar alt başlıklara ayrılarak en küçük adımlara ayrıldığından Küçük Adımlar İlkesi ne, öğrencinin bireysel olarak öğretimi tamamlaması ve her küçük adımdan sonra soru sorularak etkin olarak katılımı sağladığından Etkin Katılım İlkesi ne, her bir adımda yöneltilen soruya doğru cevap verilinceye kadar bir sonraki öğrenme adımına geçilememesi sağlanarak öğrencinin başarı duygusu tatması

5 sağlandığından Başarı İlkesi ne, sorulan soruya öğrencinin verdiği yanıtın doğruluğu veya yanlışlığı anında bildirildiğinden Anında Düzeltme İlkesi ne ve bireysel öğrenme hız farklılıkları dikkate alınarak herhangi bir zaman kısıtlaması konulmadığından Bireysel Hız İlkesi ne uygundur. ADIM 1 ADIM 2 ADIM 3 ADIM 4 vb. Şekil 1: Skinner ın Doğrusal Programlı Modeli nin Şeması Başla Ana Başlık Seçimi Seçilen Ana Başlığın İlk Konusunun İçeriği (İçeriğin Sunumları) İlk Konu Sorusu (Konu Sorusu) İlk Konu Sorusu Doğru Mu? Hayır Evet Seçilen Ana Başlığın Son Konusunun İçeriği (İçeriğin Sunumları) Son Konu Sorusu (Konu Sorusu) Son Konu Sorusu Doğru Mu? Hayır Evet Hayır Konular Bitti Mi? Evet Çıkış Şekil 2: Geliştirilen Eğitim Uygulamasının Algoritmasının Akış Şeması

6 Eğitim uygulamasında öğretimi yapılacak ünitene küçük konu adımlarına ayrılarak öğrenciye sunulmuş, öğrenciye her konuya ilişkin olarak kendisine sorular yöneltilerek, yöneltilen soruya cevap vermesi ve kendi cevabının doğru olup olmadığı hakkında dönüt olarak bildirimde bulunulmuştur ve soru doğru cevaplanıncaya kadar diğer konuya geçilmesi sağlanmamıştır. Bu özelliklere bakıldığında doğrusal program modeline uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Skinner ın doğrusal programlı öğrenme yaklaşımı Şekil 1 de şematize edilmiştir. Söz konusu eğitim uygulamasının algoritmasına ait akış şeması Şekil 2 de görülmektedir. Akış şeması üzerinde bulunan işlem basamakları incelenirse; BaĢla: Eğitim uygulamasının düzgün bir şekilde çalıştırılabilinmesi için öğrencinin kullanacağı bilgisayara uygun programların önceden kurulması gerekmektedir. Öğrenci hazır duruma geldiğinde ve eğitim uygulamasını başlattığında Şekil 3 de de görüldüğü gibi uygulamanın kısa bir tanıtım ekranı gelecektir. Bu ekran eğitim yazılımının çalıştığını ve başladığını da belirtmektedir. Şekil 3: Eğitim Uygulaması Giriş/Tanıtım Ekranı Ana BaĢlık Seçimi: Ünite konuları 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar, Şekil 4 de görüldüğü gibi, Öğrenen ile İlgili Faktörler, Yöntemle İlgili Faktörler ve Öğrenme Malzemesi ile İlgili Faktörler ana başlıklarıdır. Ekrandan istenilen ana başlık seçilir seçilmez ilgili konuların içeriğinin sunumuna başlanır. eklenmiş ve ilişkilendirme yaparak öğrencinin hatırında daha çok kalması sağlanmıştır. Şekil 5 de görüldüğü gibi konu anlatılmış, konuyla ilişkili resimler verilmiştir. Öğrenci konu sunumu tamamladıktan sonra Devam Et tuşuna basarak konuyla ilgili soru ekranına geçecektir. Ġçeriğin Sunumu: İçerik anlamlı en küçük birimlere ayrılarak, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, doğru çerçeveler halinde sunulmuştur. Ayrıca öğrencinin dikkatini çekici ve ilgisini canlı tutucu resimler de

7 Şekil 4: Eğitim Uygulaması Ana Başlık Seçimi Şekil 5: Eğitim Uygulaması İçeriğin Sunumu Konu Sorusu: Her konu sonunda sorulan sorulardır (Şekil 6). Sorulan soruya doğru cevap verilmelidir. Doğru cevap verilmediği takdirde soruya verilen cevabın yanlışlığı hakkında dönüt verilir (Şekil 7). Doğru cevap verilinceye kadar Devam Et veya Menü tuşları görülmez. Doğru cevap verildiğinde cevabın doğruluğu hakkında dönüt verilerek

8 Devam Et veya Menü tuşları görünür hale gelir (Şekil 8). Bu sayede her konunun başarıyla bitirilmesi sağlanır ve başarıyla bitirilmediği takdirde diğer konulara veya ana başlıklara geçilmesi engellenir. Şekil 6: Eğitim Uygulaması Konu Sorusu Şekil 7: Eğitim Uygulaması Konu Sorusu Yanlış Dönütü Şekil 8: Eğitim Uygulaması Konu Sorusu Doğru Dönütü

9 Seçilen ana başlığın tüm konu sunumu ve soruları tamamlanınca ilgili ana başlık tamamlanmış olur ve öğrenci giriş yapmadığı diğer ana başlıkları varsa ya da tekrar etmek istiyorsa Menü tuşuna basarak Ana Başlık Seçimi basamağına dönerek istediği ana başlığı seçerek öğrenmeye başlayabilir. ÇıkıĢ: Öğrenci tüm konuları tamamladığında, tekrarlarını yaptığında ya da eksik konularını tamamladığında çıkış yaparak eğitim uygulamasından çıkar. Ayrıca her ekranda yer alan Hakkında ve Yardım tuşları bulunmaktadır. Hakkında tuşuna basıldığında çıkan ekranda uygulama hakkında kısaca bilgiler bulunmaktadır. Yardım tuşuna basıldığında ise uygulamanın kullanımı hakkında yardımcı bilgiler verilmiştir. 4. SONUÇ VE ÖNERĠLER Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla eğitim uygulamalarının web tabanlı hale getirilmesi eğitim uygulamalarını daha çok kitleye ulaşmasını ve daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla web tabanlı eğitim tasarım ve uygulama ilkelerinin önemi artmıştır. Web tabanlı eğitim uygulamasının içeriğinin hazırlanmasında ve içeriğin aktarılmasında içerikle uygun ve iyi yapılanmış Öğretim Modelleri nin kullanılması gerekmektedir. Hata çeşitli Öğretim Yöntem ve Teknikler kullanılarak eğitim uygulaması zenginleştirilmelidir. Yapılan araştırmalara göre bir eğitim yazılımı, uygulaması aracılığı ile yapılan bir öğretim modelinin ya da yönteminin, geleneksel öğretim model ve yöntemlerine göre öğrenciler üzerindeki başarı düzeyi ve kalıcılık düzeylerinde daha olumlu etkilere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öğretme-öğrenme süreçlerinde bilgisayar ve öğretim teknolojileri ile desteklenen eğitim yazılımı destekli öğretim modellerine, öğretim yöntem ve tekniklerine daha fazla yer verilmelidir. Ayrıca öğrencilere ve velilerine bilgisayar ve öğretim teknolojileri hakkında bilgi verilmeli, öğrenmenin sadece eğitim kurumlarıyla sınırlandırılmadığı ve öğretim yöntemleriyle iyi yapılandırılmış ve hazırlanmış eğitim yazılımları, uygulamaları ile eğitim kurumları dışında da öğrenmenin sağlanabileceği anlatılmalıdır. Öğretim kuramları, yöntem ve teknikleri gibi eğitim dersleri alan ve bu alanlarda uzmanlaşma yolunda olan öğretmen adaylarına üniversitelerde öğretim teknolojileri dersleri verilerek eğitim uygulamaları geliştirmelerine olanak sağlanmalıdır. 5. KAYNAKLAR Senemoğlu, N., Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Fersa Matbaacılık, Ankara, Tandoğan, Mahmut. Bilgisayarlar ve Eğitimde Kullanımları, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi : 352, Hızal, Alişan. Programlı Öğretim Yönteminin Etkenliği. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Tanık, B., Öğrenme Psikolojisi, yediiklim Eğitim Bilgisayar Yayıncılık, Aydın, A. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Tekağaç Yayınevi, Ankara, Erden, M.; Akman Y. Gelişim ve Öğrenme, Arkadaş Yayınevi, Ankara, Özden, Y. Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayıncılık, Ankara, Selçuk, Z. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Nobel Yayın Dağılım, Ankara, 1999.

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0487 NWSA-EDUCATION SCIENCES Funda Dağ Received: June 2011 Esma BuluĢ Kırıkkaya Accepted: January 2012

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR 1619 YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ŞAHİN, Esin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada ve Türkiye de her alanda gelişim devam etmekte ve buna paralel

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç BÖLÜM 1 ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç Yrd. Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale mhbaturay@hotmail. com ÖZET Yrd. Doç Dr. Yalın

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ METİN İŞLEME SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ METİN İŞLEME SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ METİN İŞLEME SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Ali Göçer Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü gocer@erciyes.edu.tr

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı, (8), (-6) İlköğretim Birinci Sını Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

WEB-BASED DISTANCE EDUCATION TURKISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS

WEB-BASED DISTANCE EDUCATION TURKISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS Volume 1(2), April 2014 WEB-BASED DISTANCE EDUCATION TURKISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS YABANCI DİL EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Fatih Mehmet TÜRKER 1 Abstract The purpose

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ Arş. Gör. Eren Halil Özberk Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199 ÜNİVERSİTE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN MODÜLER SİSTEMDEKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Okt. Baki Karakuş Yalova Üniversitesi bakikarakus@hotmail.com Özet Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi

Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Uygar AYDIN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı