VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET Vedat BAL Çalışma Türkye de Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelernn etknlk sevyelern belrlemek ve Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn (PACS) performansa etklern tespt etmek amacıyla yapılmıştır. Hastanelern etknlk düzeyn belrleme yöntem olarak Ver Zarflama Analz (VZA) teknğ kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; Türkye dek devlet hastanelernn büyük çoğunluğunun etkn olarak çalıştığı tespt edlmştr. Araştırmada elde edlen bulgular; blg şlem yatırımları le etknlk skorları arasında dolaylı olarak poztf yönlü br lşk olduğunu ve PACS ye sahp olan devlet hastanelernn etknlk değerler ortalamalarının dğerlerne göre daha yüksek olduğunu göstermektedr. Anahtar Kelmeler: Sağlık İşletmeler Performansı, İletşm Sstemler, Ver Zarflama Analz DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND MEDICAL IMAGE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEMS TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF THE PERFORMANCE OF PUBLIC HOSPITALS ABSTRACT The am of ths study s to nvestgate the effcency level of the State Hosptals under the Mnstry of Health as well as to analyse the performance effects of the Medcal Imagng, Archvng and Communcaton Systems. Data Envelopng Analyses (DEA) technque s used to determne the effcency level of hosptals. Accordng to the results of the study, an mportant part of state hosptals operate effcently. The fndngs of ths study also ndcates that there s an ndrect postve relatonshp between the Informaton Technologes nvestments and effcency level; moreover the average effcency scores of the State Hosptals have hgher PACS than others. Yrd.Doç.Dr. Celal Bayar Ünverstes, Uygulamalı Blmler YO, Bankacılık Fnans Bölümü, Mansa, Türkye, [31]

2 Vedat BAL Keywords: The performance of the health frms, Communcaton Systems, Data Envelopng Analyss. 1. GİRİŞ Gün geçtkçe daha sık oranda duyduğumuz teknoloj kavramı her alanda hayatımızı poztf yönde etkleyen br unsur halne gelmştr. Teknoloj ve getrdğ nmetler artan oranda günlük hayatın her anında kullanır hâle gelmşlerdr. Dolayısıyla sağlık sektöründe teknolojnn gelşm ve kullanılması da kaçınılmaz olmuştur. Sağlık sektöründe teknolojnn kullanılması, sağlık hzmetlernn daha kaltel ve sürdürüleblr olmasını berabernde getrmektedr. Çalışmada öncelkle teknolojnn sağlık sektörüne getrdğ yenlklerden olan Pcture Archvng and Communcaton System (PACS) ncelenmştr. Devamında çalışmamızın unsurlarını oluşturan performans, vermllk ve etknlk kavramları ele alınmıştır. İzleyen başlık altında se lteratürde grd-çıktı analz olarak blnen ve performans, vermllk ve etknlk ölçümünde kullanılan Ver Zarflama Analz teork açıdan açıklanmış ve analz aracılığıyla sağlık sektöründe br uygulama gerçekleştrlmştr. Son bölümde se uygulama sonuçları detaylı br şeklde rdelenerek yorumlanmıştır. 2. TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) Gelşen teknoloj her alanda olduğu gb sağlık sektöründe de br çok yenlğ getrmştr. Bunlardan brs de son dönemde radyoloj bölümlernde kullanılan blg sstemlernn başında PACS dr. PACS farklı brmlerde yer alan görüntüleme sstemlernn elde ettğ görüntülern br mekanda arşvlenmesne ve gerektğnde farklı noktalardak kullanıcıların kullanımına sunulmasını olanaklı kılan br elektronk flm arşv sstemdr (Mansoor, vd, 2012:230). Hasta kayıtlarının tutulmasında kolaylık sağlayan hasta blg otomasyonlarının daha verml br sayısal arşvleme sunablmeler çn, hastalık teşhsnde çok büyük önem olan medkal görüntülern sayısal ortamda saklanmasını sağlamaları gerekmektedr. Bu konuda brçok çalışma yapılmış olup standart br yapı ortaya konulmuştur (Weterng, vd, 2011:980). Bu yapı PACS (Pcture Archvng and Communcaton System) sstem olup medkal görüntülern sayısal arşvleme yöntemler le pratk br yapıda saklanması ve yönetlmesn sağlayan sstemlerdr. Bu sstemler çersnde DICOM (Djtal Image Communcaton n Medcne) standardı adı verlen standart br medkal görüntü formatı da kullanılır. DICOM standardı le hasta hakkında sadece medkal görüntü değl, berabernde ek blgler de saklanablr (Ulaş ve Tatar, 2005:245). [32]

3 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması Şekl 1 de klask br PACS sstem görülmektedr. Manyetk Rezonans Görüntüleme (MR), Blgsayarlı Tomograf (CT), Ultrasonograf, Anjograf ve Djtal Radograf chazlarından elde edlen görüntüler, uygun format olan Dgtal Imagng and Communcatons n Medcne yan DICOM a dönüştürülerek yerel ağ aracılığı le PACS server a letlr. PACS server gelen bu görüntüler alarak gerekl ayrıştırmaları yapar ve görüntülern kalıcı olarak saklanacağı Vertabanı Sunucusu (DB Server) ve Dosya Sunucusuna (Fle Server) letr. Bu şlem tamamlandıktan sonra Radyoloj brmlernde ve doktorların kend blgsayarlarında bulunan stemc arayüzler kullanılarak görüntülere ulaşılablr, üzernde görüntü şleme şlemler yapılablr, teşhs ve tedav çn notlar ekleneblr ve görüntülern raporları alınablr. (Özbek, vd, 2007:3) Şekl 1: PACS Sstem Kaynak: ÖZBEK, F., M. YARDIMSEVER ve O. SAKA, Akdenz Ünverstes Hastanes Laboratuar ve Radyoloj Blg Sstem Mmars, Akademk Blşm 2007 Dumlupınar Ünverstes, Kütahya 31 Ocak-2 Şubat PERFORMANS, VERİMLİLİK, ETKİNLİK Blg ve teknoloj çağında, blg sstemlernn hızla gelşmes ve rekabetn küresel boyutlara taşınması şletmelern daha verml ve etkn çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluğun gereğ olarak performans kavramı son dönemde özellkle hzmet şletmelernde öneml br hale gelmştr (Randall, vd, 2012:34). Performans başarım olarak tanımlanmaktadır. Günlük hayatta başarım yerne Fransızca "performance" kelmesnn Türkçeleştrlmş hal [33]

4 Vedat BAL olan performans kelmes kullanılmaktadır (Akal, 2000:15). Lteratürde performansla lgl çeştl tanımlara rastlamak mümkündür: Akal a göre (2000:15) performans, br ş yapan breyn veya grubun o şle amaçlanan hedefe yönelk olarak, nereye varabldğ, ney sağlayabldğnn fades; Şmşek ve Nursoy a göre (2002:43) se amaçlı ve planlanmış br etknlk sonucunda elde edlen ncel ya da ntel olarak belrleyen br kavramdır. Performansı belrleyen ölçütlern başında vermllk gelmektedr. Vermllk "üretlen mal ve hzmet mktarı le bu mal ve hzmet mktarının üretlmesnde kullanılan grdler arasındak oran" olarak fade edleblr. Genellkle bu ölçü, çıktı/grd olarak formüle edlr (Özçer, 1988:23). Vermllk artışı le lgl yapılan çalışmalar son zamanlarda bütün dünyada büyük artış göstermştr. Söz konusu artışta başlıca faktör kaynakların daha etkn kullanılmasının zorunlu hale gelmesdr (Kong ve Fu,2012:542). Türkye de de kaynak sorunu sebebyle her geçen gün bu konuya daha çok önem verlmektedr. Kamu kesmnde özellkle de sağlık sektöründe kısıtlı kaynakların daha etkn kullanımı hayat önem arz etmektedr (Kayalı, vd, 2004:67). Vermllk kadar öneml olan br dğer kavram olan etknlk se; Br grd unsurunun fl kullanım durumunun bell teknklerle tespt edlmş standartlarla kıyaslanması le bulunan br göstergedr şeklnde tanımlanmaktadır. Bu göstergeye yeterllk dereces de denlmektedr (Takan, 2002:666). Dğer br tanıma göre etknlk; "mnmum çaba veya malyet le maksmum sonuçlar elde etme kapastes" olarak fade edlrken, organzasyonel anlamda se "br grd-çıktı mekanzması aracılığı le şlern en doğru şeklde yapılması" şeklnde fade edlmektedr. (Kök ve Delktaş, 2003: 43). Etknlk; Teknk etknlk, Ölçek etknlğ ve Fyat etknlğ olarak üç alt başlıkta tanımlanablmektedr. Teknk etknlk mevcut blg ve teknoloj ışığında, belrl br grd bleşm kullanılarak en fazla çıktının elde edlmes ya da belrl br çıktı bleşmnn en az grd kullanılarak üretlmes başarısıdır. Ölçek etknlğ en uygun ölçekte üretm yapma başarısıdır. Üretm sürecnde grd faktörü malyetlernn blndğ ve önem taşıdığı durumda, teknk ve ölçek etknlğne ek olarak, fyat etknlğnn veya aynı anlamda kullanılan tahss etknlğnn ncelenmes gerekr. Tahss etknlğ; karar verme brmnn (KVB) mnmum malyetle üretm yapmasını sağlayan en uygun faktör bleşmyle mevcut durumun kıyaslanmasını fade eder (Tarım, 2001:14,16,27). 4. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Parametrk olmayan br yöntem olan Ver Zarflama Analz (VZA) performans ölçümünde sık kullanılır. Bu çalışmada da kullanılan VZA temel [34]

5 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması sağlık hzmetler değerlendrlmesne çok uygun br yöntemdr (Guuffrfa ve Gravelle, 1999:36). Bu yöntem, özellkle her br karar verme brmnn etkn olmama mktarını ve kaynaklarını tanımlayablme becersne sahptr (Güngör ve Oruç, 2009:18). Bu özellğ le yöntem, etkn olmayan brmlerde ne mktarda br grd azaltma ve/veya çıktı mktarını artırmak gerektğne lşkn olarak yönetclere yol göstereblr (Donnelly, 2000:9). Ver Zarflama Analznde br karar verme brmnn etknlk skoru, çıktıların ağırlıklı toplamının grdlern ağırlıklı toplamına bölünmesyle tanımlanmaktadır. Doğrusal Programlamadan yararlanarak çözülen bu problemde ağırlıkları atamak güçtür. Bu noktada Ver Zarflama Analz le her br karar verme brmnn kend etknlk skorunu en büyük yapacak şeklde grd ve çıktı ağırlıklarının seçleceğ ve aynı ağırlık değerler altında tüm dğer karar verme brmlernn etknlk skorlarının bre eşt ya da daha küçük olacağı varsayılmaktadır (Golany, 1988:239). Bu koşul altında çözülen problemde amaç fonksyon değer bre eşt olan karar verme brmler etkn olarak ntelendrlr ve etkn sınırda yer alırlar. Etkn sınırda yer almayan, yan etknlk skoru brden küçük olan karar verme brmler etkn olmayan brmler olarak tanımlanırlar. Ver Zarflama Analz, etkn olmayan karar verme brmlernn etkn olmayışının kaynağını ve mktarını tanımlamaktadır. Dolayısıyla, karar verme brm ya da yönetcs kaynağı ve mktarı bell olan bu etkn olmayış sorununu gderecek gerekl önlemler alablecektr (L, vd, 2012:613). Toplam faktör vermllğ ya da çıktıların grdlere oranından elde edlen bast vermllk formülü aşağıdak gbdr; Ç ık tıla r ın a ğ ır lık lık lı to p la m ı V e r m llk G r d le r n a ğ ır lık lık lı to p la m ı Belrl br brmn vermllğ se, (1.1) v y 1 1 j 2 2 j w x v y w x 1 1 j 2 2 j (1.2) şeklndek br matematksel fadeyle gösterldğnde burada, v 1 = brnc çıktı ağırlığı y 1j = j brmden elde edlen lk çıktı w 1 = brnc grd ağırlığı x 1j = j brm tarafından tüketlen lk grd VZA modeln açıklamanın en y yollarından br toplam faktör vermllğdr. Yukarıda tek br KVB nn vermllğn hesaplamak çn [35]

6 Vedat BAL kullanılan formül, aynı zamanda toplam faktör vermllğn hesaplamayı tek br oran le özetleyen formüldür (Kutlar, vd, 2004:139). Br KVB nn xk, k=1,2,...,m grdlerden, y, =1,2,...,t çıktılarını ürettğn varsayarsak, değşkenler üzerndek uygun ağırlıklar (v = 1, t; wk = 1,...,m) yoluyla denklemn özet aşağıdak şeklde yazılablr: t 1 m k 1 v y w k x k (1.3 ) Kesrl program toplam faktör vermllğ oranından yola çıkmaktadır. Bu program VZA nın kavramsal model olarak düşünülmel; doğrusal programlama se vermllk hesaplaması çn kullanılan pratk br yöntem olarak görülmeldr. Ağırlıkların doğrusal programlama aracılığıyla belrlenmesnde k kısıt söz konusudur. Brncs ağırlıkların poztf olma zorunluluğu; kncs se modeldek KVB çn ağırlıklı çıktıların ağırlıklı grdlere oranının brden büyük olmamasıdır. Ağırlıklar bazen sanal transformasyon veya sanal çarpanlar olarak tanımlanır ve bunların ekonomk anlamı bulunmamaktadır. VZA, bu orandak gözlenen grdler (x k ) le çıktıları (y ) ver olarak alır, bu grd ve çıktılar çn p karar brmnn performansını benzerlernn performanslarına göre maksmze eden ağırlıklar seçmektedr; t p 1. k (1.4) m Max v w k 1 v y w x k kp z tane brden küçük eşttr kısıtı altında; 0 v y w x 1 (1.5) c k kc c= 1, p,.,z v w 0 tüm grd ve çıktılar çn. k Modeldek v ve w, grd ve çıktı ağırlıklarını göstermektedr. Modeln esas çözümü, p, kadar KVB çn elde edlen br vermllk değer ve bu değere ulaşmak çn gerekl ağırlıklar sepetn verr. [36]

7 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması Kesrl programın üst taraftak denklem Charnes, Cooper ve Rhodes un (1978,1979) çalışmalarından derlenmştr. Denklem, her karar brm çn ayrı ayrı hesaplama yaparak Z adet KVB sayısı kadar ağırlık kümes elde etmektedr. Amaç fonksyonundak ağırlıklar, brmn vermllk değern ( 1) kısıtı altında maksmze etmektedr. Denklem aracılığıyla hesaplanan performansın 1.00 olması durumunda gözlemlenen le potansyel performansın çakıştığı anlamı çıkar. Bu durumdak her KVB nn en y durumu meydana getrdğ veya en y durumda olduğu anlaşılır. Gözlemlenen performansı potansyel performansın altında olan br KVB nn 1 den düşük br vermllk değer olur (Kutlar vd., 2004:140). VZA da en genel anlamda şletmelern etknlğ tüm karar verc dğer şletmelere ya da frmalara göre ölçülür. Tüm karar verc ünteler se etkn sınırda veya sınırın altında yer alırlar (Delktaş, 2006:9). Sınırın altında yer alan yan etkn olmayan frmaların etknlk sınırına uzaklığı belrlenr ve performans yleştrme seçenekler sunulur. Bu sayede etkn olmayan frmaların da etknlk sınırına ulaştırılmaları amaçlanır. VZA nın yaygın olarak CCR ve BCC modeller kullanılmaktadır. CCR Model 1978 yılında önerlen bu model grdye yönelk ve çıktıya yönelk olmak üzere k yönlü olarak kullanılablmektedr. Charnes, Cooper ve Rhodes Farrell n etknlk tanımından faydalanılarak VZA modelnn lk şekln oluşturmuştur. Bu modele bu kşlern smlernn baş harflernden esnlenerek CCR model ya da amaç çarpan değerlern bulmak olduğundan çarpan model de denmektedr (Yıldız, 2005:286). CCR model ölçeğe göre sabt getr varsayımına dayanır. Eğer j. karar brmnn etknlğ h se amaç bu değern maksmzasyonu olmalıdır. j Bu durumda amaç fonksyonu grd odaklılık varsayımı altında aşağıdak şeklde formüle edleblr (Tarım, 2001:61): Enbh j n r1 m 1 u y r v x r (3.1) Kısıtlar se şu şeklde formülle gösterleblr. [37]

8 Vedat BAL n r1 m 1 u r u y r v x 0 v 0 r 1 (3.2) Grdye Yönelk CCR Model Grdye yönelk modellerde, bell br çıktı bleşmnn en etkn şeklde elde edleblmes amacı le en uygun grd bleşmnn ne olması gerektğ araştırılmaktadır. Başka br deyşle; grdye yönelk VZA'da, belrl br çıktı sevyes garant altına alındıktan sonra grd sevyesn mnmze etmey hedefleyen br model çözümü gerçekleştrlmektedr (Matthews ve Ismal, 2006:7). Bu model aşağıdak gb formüle edlmştr (Chen ve Al, 2002:477): E o Kısıtlar, s r ro r1 max (3.3) m 1 u y v x o j 1,2,... n v, u 0 r 1, 2,... s 1, 2,... m r Burada, n : KVB sayısı j=1,2,..n s : Çıktı sayısı r=1,2,..s m : Grd sayısı =1,2,..m v u r x o : o. KVB tarafından r. Çıktıya verlen ağırlık değer : o. KVB tarafından. Grdye verlen ağırlık değer : o. KVB nn kullandığı. grd mktarı [38]

9 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması y ro x j : o. KVB nn elde ettğ r. çıktı mktarı : j. KVB nn kullandığı. grd mktarı y rj : j. KVB nn elde ettğ r. çıktı mktarı Problemlern VZA model le çözüleblmes tüm grd ve çıktılar çn sayısal verler mevcuttur. N adet KVB nn grd ve çıktı verlernden oluşan br örneklem kümes çersnde her br KVB 'nn görel etknlğn ölçmek çn n adet optmzasyon model çözmek gerekr. Herhang br optmzasyondak etknlğ ölçülmek stenen KVB j ' ye genel olarak KVBo sm verlmştr. Yan o, j=1,2,.n kümesnn br elemanıdır. Yukarıdak model kesrsel programlama modeldr ve amaç fonksyonu değernn 1 geçemeyeceğ çok açıktır. Model çözüldüğü zaman o. KVB çn ağırlıklar ( u v ) bulunacaktır (Oruç, 2008: 24). r, BCC Model BCC modellernn CCR modellernden tek farkı sabt ölçek altında değl, değşken dönüşümlü ölçek varsayımı altında şlev görmesdr yılında R.D. Banker, A. Charnes, ve W.W. Cooper tarafından lk defa ortaya atılan bu model bu kşlern adlarının baş harfler (BCC) le kullanılmaktadır (Banker, vd, 1984:1078). Grdye Yönelk BCC Model Çıktıların sabt tutularak grdlern azaltılmaya çalışıldığı BCC model aşağıdak gb fade edlmştr (Yun, vd, 2004:91). E o s u y r ro o r1 max (4.1) m 1 v x u o j Kısıtlar, s u y r rj o r1 m 1 v x u j 1, (4.2) j=1,2,..n v, u r=1,2,..s =1,2,..m r [39]

10 Vedat BAL Burada, u o :o.kvb ye at serbest şaretl değşken Kesrsel programlama model doğrusal programlama model olarak aşağıdak gb yazılablr (Oruç, 2008:25): s E max u y u (4.3) o r ro o r1 Kısıtlar, m 1 s v x o 1 r rj o j r1 1 m u y u v x (4.4) j=1,2,..n v, u 0 r=1,2,.s =1,2,..m r 5. SAĞLIK ALANINDA YAPILAN VZA ÇALIŞMALARI Sağlık hzmetler alanında Ver Zarflama Analz nn terch edldğ brçok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Worthngton 1999 yılında "An emprcal Survey of Fronter Effcency Measurement Technques n Healthcare Servces" adlı çalışmasında, sınırlı bütçelerden dolayı kamu hastanelernn görecel olarak etkn olmadıklarını ler sürmüştür. Sebep olarak kamu hastanelernn kabul edleblr br hzmet sunma potansyelnn tahss edlen fnansal kaynaklara bağlı olması olarak açıklamıştır. Bu nedenle sağlık harcamalarının artırılması üzerne br baskı oluşturmaktadır. Ayrıca Worthngton, hasta başına alınan katkı payının kamu hastaneler etknlğnn artmasında öneml br krter olduğunu tespt etmştr (Worthngton 1999: 67). Harrs ve arkadaşları (2000) tarafından yapılan br başka çalışmada se hastanelern brleşmelernn hastane etknlğ üzerne etks VZA yöntemyle ncelenmştr. Hastane brleşmelernn genel olarak etknlğe olumlu yansıdığı gözlemlenmştr. Baysal ve Çerçoğlu nun (2004), "Sağlık Sektöründe Br Performans Değerlemes Çalışması" adlı çalışmasında, hastanelern yönetm şeklne, bulundukları coğraf bölgeye ve büyüklüklerne göre VZA le etknlkler ölçülmüştür. Yönetm şeklne göre yapılan analzde SSK hastanelernn, devlet hastanelernn ve ünverste hastanelernn görel etknlkler ölçülmüştür. Yatak sayısı esas alınarak hastaneler büyüklüklerne göre sınıflandırılmıştır. Özata (2004), tarafından blşm sstemlernn hastane performansına etksn araştıran br doktora tez [40]

11 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması çalışması gerçekleştrlmştr. Türkye dek ünverste ve devlet hastaneler üzernden gerçekleştrlen çalışmada, hastanelern sahp oldukları sağlık blşm chazlarının performans üzernde olumlu katkısı olduğu tespt edlmştr. Güleş ve arkadaşları (2007), Sağlık İşletmelernde Örgütsel Etknlğn Artırılmasına Yönelk Ver Zarflama Analzne Dayalı Br Uygulama adını taşıyan çalışmalarında; SSK hastanelernn etknlk düzeylern belrlemey ve etkn çalışmayan hastanelerde ne kadar grd/çıktının atıl durumda bulunduğunu tespt etmey amaçlamışlardır. Etknlk ölçümünde Ver Zarflama Analz (VZA) teknğnden faydalanılan çalışmaya 50 adet SSK hastanes dahl edlmştr. Çalışma bulgularına göre; Ölçeğe Göre Değşken Getr (VRS) varsayımı altında 50 SSK hastanesnden, sadece 14 tanes tam etkn çalışmakta; ger kalan 36 hastane se etknlk sınırı altında bulunmaktadır (Güleş vd., 2007:69). Temür ve Bakırcı (2008), Türkye de Sağlık Kurumlarının Performans Analz: Br VZA Uygulaması başlıklı çalışmalarında, Türkye'de Sağlık Bakanlığına bağlı hzmet veren 81 lde 846 adet Devlet Hastanesnn (yataklı tedav kurumlarının) ller ve bölgeler bazında 2003, 2004, 2005, 2006 yılları tbaryle performanslarının değerlendrmesn yapmıştır. Performans değerlendrmesn yaparken metodolojk olarak Ver Zarflama Analzn (VZA) kullanmışlardır. Performans değerlendrmesnde; hastanelere at uzman ve pratsyen hekm sayıları, yatak sayısı ve döner sermaye harcamaları gb değşkenler grd olarak kullanılmış; polklnkte ve yatarak tedav gören hasta sayısı, ölen hasta sayısı, yapılan amelyat sayıları, döner sermaye gelrler ve doğum sayısı gb değşkenler de çıktı olarak kullanılmıştır. Analz sonrasında etkn olan ve olmayan hastaneler tespt edlmş; etkn olmayan hastaneler çn potansyel yleştrme önerler gelştrlmeye çalışılmıştır (Temür ve Bakırcı, 2008:261). Androutsou ve arkadaşları (2011) tarafından Yunanstan dak bölge hastanelernn yıllarına at performanslarını araştıran ve Pham (2011) tarafından Vetnam dak hastanelerne uygulanan reformların vermllk üzerne etksn araştıran çalışmalar da yapılmıştır. Yapılan lteratür taramasında gerek dünyada gerekse Türkye de sağlık alanında PACS ın performans üzerndek etksn belrlemeye çalışan br araştırmaya rastlanılmamış olmasından dolayı bu çalışmanın oluşturulması fkr doğmuştur. 6. UYGULAMA VZA çn seçlecek karar verme brmlernn (KVB) homojen olması gerekmektedr. Homojenlğ sağlamak adına seçlecek hastanelern en az 300 yatak ve 50 Uzman hekm kapastel büyük amelyat yapılablenlerden olması kararlaştırılmış ve seçlen hastanelern aynı özellklere sahp KVB [41]

12 Vedat BAL oldukları varsayılmıştır yılı tbarı le Sağlık Bakanlığı na bağlı 606 devlet hastanesnden stenlen şartları 46 hastanenn sağladığı tespt edlmştr. Ancak bu hastanelerden bazılarının sonrak yıllarda brleşmes veya araştırma hastanes olarak yapı değştrmes ya da bazılarının uç değerler çermes gb sebeplerden dolayı araştırmaya 39 hastane dahl edlmştr. Blg sstemlerne yapılan yatırımın etksnn ve yararlarının algılanması yıllar süreblmektedr. Bu nedenle araştırma çn seçlen hastanelern analz çn, ve 2009 yılı verlernn ortalaması alınarak kullanılmıştır. Bu verler Sağlık Bakanlığı nın resm verlernden temn edlmştr. Sağlık kurumları gb çıktıların planlanması ve kontrolünün oldukça güç olduğu kamu hzmet alanlarında genellkle grd yönelml VZA modeller kullanılmaktadır (Şahn, 1998: 46). Araştırmada grdler mnmze etmey amaçlayan, ölçeğe göre sabt getr varsayımına dayanan CCR model le brlkte, ölçeğe göre değşen getr varsayımına dayanan BCC model de kullanılmıştır. Çzelge 5.1: Çalışmada Kullanılan Değşkenler Grd Değşkenler Tanımlama Uzman Hekm (Uz. Dr.) Devlet hastanelernde görev yapan kadrolu uzman hekm ve cerrahların toplam sayısı* Pratsyen Hekm (Pr.Dr.) Devlet hastanelernde görev yapan kadrolu pratsyen hekm sayısı* Yatak Devlet hastanelernn fl yatak sayısı* Toplam Gder Devlet hastanelernn blançolarındak toplam gder mktarı* Çıktı Değşkenler Muayene Devlet hastanelernde polklnkler ve aclden yapılan ayaktan muayene sayısı* Amelyat Devlet hastanelernde yapılan büyük amelyat sayısı* Yatılan Gün Devlet hastanelernde servslerde yatılan gün sayısı* Toplam Gelr Devlet hastanelernn blonçolarındak toplam gelr mktarı* * ve 2009 yıllarına at verlern ortalaması alınmıştır. Şekl 2 de, VZA çn araştırmada kullanılacak olan hastane etknlk model tanımlanmıştır. [42]

13 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması Uz. Hekm Pr. Hekm Yatak Gder Karar Verme Brm (HASTANE) Muayene Amelyat Yatılan Gün Gelr Şekl 2: VZA çn Hastane Etknlk Model 6.1. Etknlk Skorlarının Hesap Edlmes ve İstatstksel Analzlern Yapılması Bu çalışmada, VZA yöntem le etknlk skorlarının hesap edlmesnde Banxa Fronter Analyst 2.0 VZA paket programından faydalanılmıştır. Üç çeşt etknlk skoru hesap edlmştr. Bunlar, teknk etknlk (VRS), ölçek etknlğ ve toplam etknlk (CRS) skorlarıdır. Br şletmenn elnde bulundurduğu grd bleşmn en uygun bçmde kullanarak mümkün olan en çok çıktıyı üretmedek başarısı "teknk etknlk", en uygun ölçekte üretm gerçekleştrme başarısı se "ölçek etknlğ" olarak tanımlanmaktadır. Teknk etknlk ve ölçek etknlğnn çarpımı se toplam etknlğ vermektedr (Özata, 2004:125). Hastanelere at grd ve çıktı verler paket programa grlmş ve program yardımı le hastanelern görel etknlk skorları, etkn olarak kullanılmayan grd mktarları, etkn olmayan hastanelern etkn çalışablmes çn referans almaları gereken hastaneler belrlenmştr. Elde edlen etknlk skorları, blg sstemlerne sahp olma durumları ve blg şlem hzmet alım gderler SPSS 17.0 for Wndows statstk paket programına grlerek araştırmanın hpotezler doğrultusunda çeştl statstksel analzler yapılmıştır. VZA da grd ve çıktılar arasında poztf yönlü br korelasyon lşksnn olması zorunluluk olmamakla beraber, analzn güvenlrlğn arttırıcı br etkendr (Behdoğlu ve Özcan, 2009:304). Bu sebeple Çzelge 5.2 de araştırmada kullanılan grd ve çıktılara at korelasyon lşkler ncelenmştr. [43]

14 Vedat BAL Yatak 1 Çzelge 5.2: Grd ve Çıktı Değşkenlernn Korelasyon İlşks Yatak Uz.Dr. Pr.Dr. Gder Muayene Yat.Gün Amelyat Gelr Uz.Dr Pr.Dr (**) 1 Gder 0.645(**) 0.616(**) 0.431(**) 1 Muayene (**) 0.559(**) 0.584(**) 1 Yat.Gün 0.808(**) (**) Amelyat 0.554(**) 0.430(**) 0.337(*) 0.728(**) 0.338(*) 0.746(**) 1 Gelr 0.583(**) 0.653(**) 0.462(**) 0.970(**) 0.678(**) 0.597(**) 0.670(**) 1 (**) p<0.01, (*) p<0.05 Hücrelerde (r) katsayısı verlmştr. Grd ve çıktı değşkenler arasında genel olarak poztf yönlü br korelasyon olduğu belrlenmştr. Çzelge 5.3: VZA Kullanılan Değşkenlern Tanımlayıcı İstatstkler Mktar Mnmum Maksmum Ortalama Std. Sapma Yatak (Adet) ,82 Uzman Doktor (Kş) ,97 Pratsyen Doktor (Kş) ,77 Gder (T.L.) Muayene (Adet) Yatılan Gün (Gün) Amelyat (Adet) Gelr (T.L.) [44]

15 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması Çzelge 5.4: Hastanelern Etknlk Skorları No Hastane Adı Toplam Teknk Ölçek Etknlk Etknlk Etknlğ 1 Adana Çukurova D.H Adana D.H Afyon D.H. 0,97 1 0,97 4 Amasya S. Ş. D.H. 0,93 1 0,93 5 Antalya Atatürk D.H Aydın D.H. 0,94 0, Aydın Nazll D.H. 0,96 1 0,96 8 Balıkesr Atatürk D.H Balıkesr D.H Bursa Çekrge D.H Bursa Şevket Yılmaz D.H Çanakkale D.H. 0,91 0, Dyarbakır D.H. 0,99 1 0,99 14 Edrne D.H Eskşehr D.H. 0,92 0, Eskşehr Yunus Emre D.H. 0,96 0,99 0,97 17 Gazantep 25 Aralık D.H. 0,99 0, Gazantep C. Gökçek D.H. 0,92 0,94 0,98 19 Hatay Antakya D.H Hatay İskenderun D.H Isparta D.H. 0,92 0,96 0,96 22 İstanbul Kartal Y.Selm D.H İstanbul Paşabahçe D.H İstanbul Üsküdar D.H İzmr Alsancak N. S. İşgören D.H İzmr Buca Seyf Demrsoy D.H İzmr Karşıyaka D.H. 0,93 0,95 0,98 28 K.Maraş D.H. 0,85 0,88 0,97 29 Kütahya D.H. 0,97 1 0,97 30 Mersn 70.Yıl Tarsus D.H Mersn Toros D.H Muğla D.H. 0,94 0,96 0,98 33 Ordu D.H. 0,98 1 0,98 34 Samsun Gaz D.H Tekrdağ D.H. 0,91 0,98 0,93 36 Tokat D.H Trabzon Fath D.H. 0,93 1 0,93 38 Zonguldak Atatürk D.H Zonguldak Karadenz Ereğl D.H [45]

16 Vedat BAL Çzelge 5.5: Tanımlayıcı Ölçüler Tanımlayıcı Ölçüler Toplam Etknlk (CRS) Teknk Etknlk (VRS) Ölçek Etknlğ Toplam Hastane Sayısı Tam Etkn Hastane Sayısı Tam Etkn Olmayan H. S Ortalama Standart Sapma Mnmum Maksmum Araştırma çn 2 adet hpotez üretlmş ve SPSS 17.0 programı le test edlmştr. Çzelge 5.6: Hastanelern Etknlk Durumları le PACS İlşks (Bağımsız Gruplar Arası t test) Hpotez 1) H a : Toplam etknlk açısından, Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstem ne (PACS) sahp olan hastaneler le sahp olmayan hastanelern etknlk düzeyler arasında fark vardır. * Gruptak hastane sayısı Ortalama Toplam Etknlk t test Olan Olmayan t p 0.99 (9)* 0.96 (30)* Çzelge 5.6 da sonuçları görülen Hpotez1 e göre; PACS ı olan hastanelerle olmayan hastanelern etknlk skorları arasında statstksel olarak fark olmamasına karşın PACS ı olan hastanelern dğerlerne göre daha yüksek etknlk ortalamasına sahp olduğu görülmektedr. PACS a sahp olma durumlarına göre, hastanelern gelr, Radyoloj gelr ve muayene sayıları arasındak lşk ncelenmştr. Çzelge 5.7: PACS a Sahp Olma Durumlarına Göre Değşkenlern Durumu (Bağımsız Gruplar Arası t Test Hpotez 2) H a : PACS a sahp olan hastaneler le olmayan hastanelern gelr mktarı, BİHAG, Radyoloj gelr, muayene sayılarının ortalamasında fark vardır. PACS İstatstksel Değşken PACS olan t p olmayan Karar Gelr Kabul Radyoloj Kabul Gelr Muayene Kabul Çzelge 5,7 dek sonuçlara göre; PACS ı olan hastanelern Gelr, Radyoloj Gelr ve Muayene sayısı PACS ı bulunmayan hastanelerden [46]

17 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması statstksel olarak farklıdır. PACS a sahp hastanelern dğerlerne göre daha fazla hzmet ürettğ ve gelr elde ettğ görülmektedr. 7. SONUÇ ve ÖNERİLER Hzmet şletmeler yoğunluklu olmak üzere genel olarak tüm şletmeler, vermllk düzeylern artırmak, şlem malyetlern düşürmek, müşter memnunyetn sağlamak ve rekabette öne geçeblmek çn blşm sstemlern yoğun olarak kullanma eğlmndedr. Sağlık şletmeler de blşm sstemlernden başta teşhs ve tedav olmak üzere, hasta bakımı, tıbb blg yönetm, tıbb dokümantasyon ve kalte yönetm gb brçok alanda faydalanmaktadır. Sağlık blg sstemlernden br olan PACS, malyetlern azalmasını sağlarken hastane etknlğnn artırılmasında da anahtar br rol oynamaktadır. PACS ın hastane performansı üzerndek etklernn araştırıldığı çalışmanın bulgularına göre; PACS a sahp olan hastanelern daha fazla Radyoloj gelr elde ettğ ve daha fazla sayıda muayene yaptığı tespt edlmştr. PACS le hastane performansını yansıtan etknlk skorları arasında statstksel olarak anlamlı lşk bulunamamasına rağmen PACS ı olan hastanelern daha yüksek etknlk değerne sahp oldukları görülmüştür. Dolayısı le PACS le hastane performansı arasında dolaylı yönde poztf br lşknn olduğu görüşüne varılmıştır. Ayrıca devlet hastanelernde, etknlk sevyesnn düşük olmadığı, ancak yne de kaynakların tam olarak etkn kullanılmadığı görülmüştür. Bu aşamada ülkenn sağlık poltkasını belrleyen planlamacıların ve hastane dareclernn kaynakların etkn kullanılmama nedenlern araştırarak, daha rasyonel br kaynak dağılımı yapılması çn gerekl tedbrler almaları gerekmektedr. VZA teknğ başta hastaneler olmak üzere, sağlık ocaklarının ve dğer benzer sağlık kurumlarının görel etknlklernn değerlendrlmesnde kullanılablecek öneml br yöntemdr. Ülke kaynaklarının daha etkn kullanılablmes çn bu yöntemn tüm darecler ve planlamacılar tarafından yaygın bçmde kullanılması sağlanmalı ve sağlık kurumlarında etknlk ölçümü sürekl hale getrlmeldr. Ayrıca performansı artırmada blşm sstemlernn büyük br öneme sahp olduğu bulgusundan hareketle, hastanelern bu yöndek yatırımları htyaçlar doğrultusunda arttırılmalıdır. [47]

18 Vedat BAL KAYNAKÇA AKAL, Z, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetm Çok Yönlü Performans Göstergeler, MPM Yayınları, No: 473, Ankara, ANDROUTSOU, L., GEITONA, M and J. YFANTOPOULOS, Measurng Effcency and Productvty Across Hosptals n the Regonal Health Authorty of Thessaly n Greece, Journal of Health Management, 2011, 13(2), s BANKER, R.D., A. ChARNES ve W.W. COOPER, Some Models for Estmatng Techncal and Scale Ineffcences n Data Envelopment Analyss, Management Scence, 30(9), 1984, s BEHDİOĞLU, S. ve ÖZCAN, G., Ver Zarflama Analz ve Bankacılık Sektöründe Br Uygulama, Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 14(3), 2009, s CHEN, Y. ve A. I. ALI, Contnuous Optmzaton Output Input Rato Analyss and DEA Fronter, European Journal of Operatonal Research, 142(3), 2002, s DONNELLY, M., A Radcal Scorng System For The European Foundaton For Qualty Management Busness Excellence Model, Manageral Audtng Journal MCB Unversty Press, 15(1/2) s GOLANY, B., A Note On Includng Ordnal Relatons Among Multplers In Data Envelopment Analyss, Management Scence, 34(8), 1988, s GUUFFRIFA, A. ve H. GRAVELLE, Measurng Performance In Prmary Care: Econometrc Analyss and DEA, Dscusson Papers n Economcs, The Unversty Of York, York, Unted Kngdom, GÜNGÖR, İ ve K.O. ORUÇ, Bulanık Ver Zarflama Analz Modellernn Karşılaştırılması: Sıralı ve Sınırlandırılmış Bulanık Verler İçn, Alanya İşletme Fakültes Dergs, 1(1), 2009, s KAYALI, C.A., N. KAYALI ve B.KARTAL, Ver Zarflama Analznn Türk Sağlık Sektöründe Br Uygulaması, Celal Bayar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, 2(2), 2004, s KONG, WH ve T.T. FU, Assessng the performance of busness colleges n Tawan usng data envelopment analyss and student based value-added performance ndcators, Omega-Internatonal Journal of Management Scence, 40(5), 2012, s KÖK, R. ve E. DELİKTAŞ, Endüstr İktsadında Vermllk Ölçme ve Stratej Gelştrme Teknkler, İzmr Dokuz Eylül Ünverstes İİBF Yayını, [48]

19 Ver Zarflama Analz İle Tıbb Görüntü, Arşv ve İletşm Sstemlernn Devlet Hastaneler Performansına Etklernn Araştırılması KUTLAR, A., A. GÜLCÜ ve Y. KARAGÖZ, Cumhuryet Ünverstes Fakültelernn Performans Değerlendrmes, C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, 5(2), 2004, s LI, Y.J., CHEN Y., LIANG L, XIE JH, DEA Models for Extended Two-Stage Network Structures, Omega-Internatonal Journal of Management Scence, 40(5), 2012, s MANSOORI, B., ERHARD K.K. and J.L. SUNSHINE, Pcture Archvng and Communcaton System (PACS) Implementaton, Integraton & Benefts n an Integrated Health System, Academc Radology,19(2), 2012, s MATTHEWS, K. ve M. ISMAIL, Effcency and Productvty Growth of Domestc and Foregn Commercal Banks n Malaysa, Cardff Economcs Workng Papers, Cardff, U.K.,January 2006, s erşm tarh: ORUÇ, K. O., Ver Zarflama Analz le Bulanık Ortamda Etknlk Ölçümler ve Ünverstelerde Br Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tez, Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü, Isparta, ÖZATA, M., Sağlık Blşm Sstemlernn Hastane Etknlğnn Arttırılmasında Yer ve Önem, Yayınlanmış Doktora Tez, Selçuk Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü, Konya, ÖZBEK, F., M. YARDIMSEVER ve O. SAKA, Akdenz Ünverstes Hastanes Laboratuar Ve Radyoloj Blg Sstem Mmars, Akademk Blşm 2007 Dumlupınar Ünverstes, Kütahya 31 Ocak-2 Şubat 2007, s ÖZÇER, S., Vermllğe Etkler Açısından Sına şletmelernde Örgüt Yapıları ve Lderlk Bçmler, MPM Yayınları, Ankara, PHAM, T. L., Effency and Productvty of Hosptals n Vetnam, Journal of Health Organzaton and Management, 25(2), 2011, s RANDAL, WS., BRADY, SP., NOWICKI DR, Busness Case Analyss and the Confounds of Innovaton Drven by Performance-Based Postproducton Support Strateges, Transportaton Journal, 51(1), 2012, s ŞAHİN, İ., Sağlık Bakanlığı Hastanelernn İllere Göre Karşılaştırmalı Vermllk Analz: Ver Zarflama Analzne Dayalı Br Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tez, Hacettepe Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü, Ankara, ŞİMŞEK, M. ve M. NURSOY, Toplam Kalte Yönetmnde Performans Ölçümü, Hayat Yayıncılık, İstanbul, [49]

20 Vedat BAL TAKAN, M., Bankacılık Teor Uygulama ve Yönetm, 2. Baskı, Nobel Yayınları, İstanbul, TARIM, A., Ver Zarflama Analz: Matematksel Programlama Tabanlı Görel Etknlk Ölçüm Yaklaşımı, Sayıştay Yayınları, Ankara, ULAŞ, M. ve Y. TATAR, Medkal Görüntülern Sayısal Ortamda Arşvlenmes, BİYOMUT 2005, Natonal Symposum on Bomedcal Engneerng- Byomedkal Mühendslğ Ulusal Toplantısı, İstanbul, s YILDIZ, A., İMKB de İşlem Gören Şrketlern Etknlklernn Ver Zarflama Analz ve Malmqust Endeks Yöntemler İle Değerlendrlmes, 9. Ulusal Fnans Sempozyumu, Nevşehr, YUN, Y.B., H. NAKAYAMA ve T. TANINO, Contnuous Optmzaton A Generalzed Model for Data Envelopment Analyss, European Journal of Operatonal Research, 157(1), 2004, s WETERING, R., R. BATENBURG, M. OUDKERK,P OOIJEN, S. BRINKKEMPER, W SCHEPER, A Stuatonal Algnment Framework for PACS, Journal of Dgtal Imagng, 24(6), 2011, s [50]

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler blg 45-70 Avrupa Brlğ Ülkeler ve Türkye de Yükseköğretmde Etknlğ Belrleyen Faktörler Sbel Aybarç Bursalıoğlu Sbel Selm Öz Günümüz blg toplumunu şekllendren yükseköğretm kurumları, ülkeler açısından ekonomk

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

ÖZET. M. Ensar YEŞİLYURT * Filiz YEŞİLYURT **

ÖZET. M. Ensar YEŞİLYURT * Filiz YEŞİLYURT ** 128 POLİKLİNİK VE DOĞUM HİZMETİ VEREN HASTANELERDE GİRDİ TIKANIKLIĞI VE AYLAK GİRDİLER ÖZET M. Ensar YEŞİLYURT * Flz YEŞİLYURT ** Ver zarflama analzn kullanan çalışmalarda genellkle sadece teknk etknlk

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 6 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 6 2013 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Vedat

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: zbayramoglu@selcuk.edu.tr Araştırma Makales www.zraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Ünverstes Selçuk Tarım ve Gıda Blmler Dergs 24 (3): (2010) 62-68 ISSN:1309-0550 KAYNAKLARIN RASYONEL KULLANIMININ

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı