3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum."

Transkript

1 Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki Gökhan Çetintaþ öldü, aðabeyi 18 yaþýndaki Habib Çetintaþ yakalandý. Ayvacýk ilçesinde kaçan üç kiþiyi aramak üzere operasyon baþlatan askerler, Radikal gazetesinin haberine göre, dün (19 Temmuz) akþam saat sýralarýnda karþýlaþtýklarý iki kiþiye "Dur" ihtarýnda bulundu. "Teslim ol" çaðrýsýna silahla karþýlýk verildiði ileri sürülen iki kardeþin üzerine ateþ açýldý. 7 DE 4 DE 2 DE 7 DE Nevþehir in Acýgöl ilçesinde açýlan halk çeþmelerinden arýtýlmýþ, saf su akýyor. Acýgöl Belediyesi nce yapýmýna yaklaþýk bir ay önce baþlanan halk çeþmeleri tamamlandý. Halk çeþmelerinden arýtýlmýþ su veriliyor. Bahçeli, Cumhuriyet, Çayýrlýk ve Yukarý mahallelerine birer halk çeþmesi yapýldý. Bu çeþmelerde su özel cihazlarla arýtýlarak damacana kalitesine yükseltiliyor. Çeþmelerdeki sular sadece içmede kullanýlmak þartýyla ücretsiz olarak halkýn hizmetine sunuluyor. Acýgöl Belediye Baþkaný Ýsmail Çavuþoðlu, evlere verdikleri þebeke suyunun içilebilir durumda olmasýna raðmen halkýn damacana kalitesinde su içebilmesi için 100 bin TL yatýrýmla 4 halk çeþmesi kurduklarýný söyledi. Ýsmail Çavuþoðlu, yaptýrdýðý çeþmeden ilk suyu içtikten sonra yaptýðý açýklamada, 3 DE 8 DE Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Ovaören beldesi sýnýrlarý içerisinde kalan Ovaören arkeolojik yerleþim alaný içerisindeki Yassýhöyük kazýsýnýn bu yýlki bölümüne baþlandý. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Yücel Þenyurt'un bilimsel baþkanlýðýnda, 15 arkeolog ve 25 iþçiden oluþan 40 kiþilik bir ekip ile yürütülen Ovaören beldesindeki Yassýhöyük kazýsýnýn bu yýlki bölümünün 15 Aðustos'a kadar devam etmesi planlanýyor. Yürütülen kazý çalýþmalarý ile ilgili bilgiler veren Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Yücel Þenyurt, Ovaören beldesinin yaklaþýk 2 km güneydoðusunda yer alan Ovaören Arkeolojik alanýnýn zengin tarihi potansiyeli ile ön plana çýktýðýný söyledi. 6 DA Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. 2 DE Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi, il genelinde üreticilere özellikle çilek üretiminde destek saðlýyor. 3 DE Sözcükler, mýsralar, notalar bir kültürü sonsuzluða kaydetti... Ve efsane ölümsüzleþti. Bu sözler Gülcan Altan ýn son albümü Gunef de yer alýyor. Kafkas müziklerini dillendiren bir sanatçý olan Altan ýn albümünde, Abhazca ve Adigece dillerinde þarkýlar yer alýyor. Bunun sebebi ise UNESCO nun belirlediði diller atlasýnda, risk altýnda olanlarýn en üstünde yer almasý. Bu soruna dikkat çekmek isteyen Altan, Þarkýlar bu kaybolma sürecini biraz daha yavaþlatýr diyor. Altan la Gunef i, Çerkes halkýnýn yaþadýðý soykýrýmýný, Türkiye de Çerkes olmayý ve Çerkes kültürünü konuþtuk. 5 DE Yapýlan basýn açýklamasýnda, yoðun biber gazý bombardýmanýna maruz býrakýlarak, etkinliklere katýlanlarýn evlerinin basýlmasý, gözaltýna alýnmalarý, bir kýsmýnýn tutuklanmasý ve duruþmalarýn aylar hatta yýllar sonra baþlatýlmasý gerçeði ile karþý karþýya kalýndýðýný açýklayan emek ve meslek örgütleri, 2 DE

2 Ustalýk dönemine hýzlý bir giriþ yapan AKP, çalýþma yaþamýnda kapsamlý deðiþiklikler için düðmeye bastý. Son yýllarda esnek çalýþma uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasýna paralel olarak iþ gücü maliyetleri ciddi anlamda azaltýlmýþtý. Bugüne kadar fazla mesai ücretleri, ikramiye, prim vb gibi ödemeler adým adým ortadan kaldýrýlýrken, sýra ihbar ve kýdem tazminatý gibi en temel iþ gücü maliyetlerini azaltmaya, iþçi sýnýfý ve sendikalarýn kolunu kanadýný kýrmaya geldi. Geçmiþte defalarca gündeme getirilen Kýdem Tazminatý Fonu, genel olarak sermayenin olasý bir kriz ile karþý karþýya bulunduðu yeni dönemdeki ihtiyaçlarýna paralel bir adým. Fonun asýl amacý, patronlarýn yaklaþan kriz ortamýnda iþçileri, en az maliyetle bireysel ya da toplu olarak daha kolay iþten çýkarmasýnýn önünün açýlmasý. Yapýlmasý düþünülen düzenleme ile iþçilerin fondan en az 10 yýl sonra para alabileceði için, hükümet patronlara 10 yýl boyunca iþçileri istediði gibi çalýþtýracak açýk çek veriyor. Söz konusu 10 yýl içinde kýdem tazminatý için ayrýlmasý düþünülen fonlar sermaye birikim sürecine aktif destek olarak sunulacak. Fonun birikimleri borsa, mevduat vb. yöntemlerle kullanýlacaðý için, yerli ve yabancý sermayeye, özellikle olasý bir kriz ortamýnda, sýcak para servis etmek kolaylaþacak. Hükümetin elinin altýnda istediði zaman kullanabileceði hazýr kaynak olacak. Ýþçilerin kýdem tazminatlarý en az bir yýl çalýþmalarý karþýlýðýnda 30 günlük ücret tutarýnda ödeniyor. Ancak sendikalý iþçilerin önemli bir bölümü, toplu iþ sözleþmelerinde 40, 45, hatta 50 gün üzerinden kýdem tazminatý alabiliyor. Fon sistemine geçildiðinde bu kazanýmlarýn hiçbir hükmü kalmayacak. Kýdem tazminatý hakkýnýn tüm iþçiler için geçerli olmasý ve bu alanda doðacak mutlak hak kayýplarý ile toplumun önemli bir kesimi bu düzenlemeden olumsuz etkilenecek. Mevcut uygulamada erkek iþçiler askerlik hizmeti nedeniyle, kadýn iþçiler ise evlilik gerekçesiyle istediklerinde kýdem tazminatlarýný alabiliyorlar. Kýdem tazminatý fonu kurulmasý halinde bu önemli hak ortadan kalkacak. Üstelik týpký sigorta primlerinde olduðu gibi, kýdem tazminatý fonu primlerinin iþçinin gerçek ücretinden deðil, daha düþük bir tutar üzerinden yatýrýlmasý gündemde TL alan bir iþçi yýl sonunda 1000 TL kýdem tazminatý alabilirken, iþverenlerin fona aktarmasý düþünülen yüzde 3 lük prim sonrasýnda bu rakam yýllýk sadece 360 TL olacak. Ýþçinin kýdemi arttýkça, alacaðý kýdem tazminatý miktarý þimdiki sisteme göre çok daha düþük olacak. Hükümet ve patronlar Kýdem tazminatý ile iþ güvencesi birlikte olmaz iddialarýný sýk sýk gündeme getiriyorlar. Oysa Avrupa ülkelerinin çoðunda hem kýdem tazminatý, hem de iþ güvencesi hükümleri birlikte varlýðýný sürdürüyor. Üstelik Türkiye de iþ güvencesinden 30 dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerleri (toplam iþyerlerinin sadece yüzde 4 ü) yararlanabiliyor. Fonun devlet güvencesinde olmasý olumlu bir þeymiþ gibi yansýtýlýyor. Çalýþtýrdýðý iþçilerin sigortalarýný bile düzenli yatýrmayan patronlarýn, devlet güvencesini suistimal etmeyeceðinin garantisini kim verecek? Öte yandan Fon kaynaklarýnýn týpký iþsizlik sigortasý fonunun GAP a ve karayollarýna kaynak olarak aktarýlmasý gibi asýl amacý dýþýnda kullanýlmayacaðýnýn da garantisi yok. Kýdem tazminatý fonu üzerinden yürütülen tartýþmalar ve getirilmek istenen sistem ile patronlarýn iþgücü maliyet kalemleri kuþa çevrilirken, sermayenin sözcülüðünü yapan gazete ve televizyonlarda fon tartýþmalarý, týpký saðlýk ve sosyal güvenlik alanýnda önemli hak kayýplarýna neden olan reformlar gibi, iþçilerin lehine düzenlemeler içerdiðine iliþkin aldatýcý haberler yayýlýyor. Yoðun iþten atýlmalarýn yaþandýðý, emekliliðin mezarda bile imkansýz hale geldiði Türkiye koþullarýnda, iþçilerin en önemli güvencesi olan kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi, iþçi sýnýfý ve sendikalar açýsýndan son önemli kalenin de düþürülmesi demek. Ayný tehlike çok kýsa bir süre içinde kamu emekçilerinin de kapýsýný çalacak. Çünkü kýdem tazminatýnýn kamudaki karþýlýðýný memurlarýn emekli ikramiyeleri oluþturuyor. Kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasýný Genel grev nedeni sayarýz iddiasýnda bulunan sendika ve konfederasyonlar sözlerinde samimilerse, zaman geçirmeden bir araya gelerek emeðe yönelik kapsamlý saldýrýlara karþý ortak eylem ve mücadele programý çýkarmak zorundalar. Bir taraftan bunlar yapýlýrken, diðer taraftan tüm iþyerlerinde, kýdem tazminatýný ve diðer saldýrýlara karþý grev komiteleri oluþturulmaya baþlansa iyi olacak! Evrensel ONUR EREM/BÝRGÜN Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Kamu Emekçileri Sendikasý (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliði (TTB), bir araya gelerek Hopa'da Metin Lokumcu'nun öldürülmesiyle baþlayan gözaltý ve tutuklama dalgasýna karþý neler yapabileceklerini tartýþtý. Örgüt temsilcileri davalara getirilen kýsýtlýlýk kararý nedeniyle þu ana kadar ne tutuklama kararýna, ne de dosyadaki herhangi bir bilgi ve beldeye ulaþamadýklarýný, bunun da savunma hakkýnýn açýkça ihlali olduðunu anlattý. Baþta Halkevleri MYK üyesi Dilþat Aktaþ olmak üzere bir çok insanýn iþkence gördüðünü ve darp edildiðini anlatan örgütler bütün bunlara karþý neler yapýlabileceðini tartýþtý. AKP'YÝ ÝFÞA ETMELÝYÝZ Yapýlan basýn açýklamasýnda, yoðun biber gazý bombardýmanýna maruz býrakýlarak, etkinliklere katýlanlarýn evlerinin basýlmasý, gözaltýna alýnmalarý, bir kýsmýnýn tutuklanmasý ve duruþmalarýn aylar hatta yýllar sonra baþlatýlmasý gerçeði ile karþý karþýya kalýndýðýný açýklayan emek ve meslek örgütleri, ülkemizde dile getirilen her türlü demokrasi talebinin ve emeðin deðerinin korunmasý çabasýnýn takipçisi kurumlar olduklarýný belirttiler. Toplantýya katýlan örgütlerin önerileri sonucunda AKP'nin demokrasi söylemiyle tamamen ters düþen baskýcý uygulamalarýný halkýn her kesimine Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Çocuk yüreðime sýðdýramadým orada yaþananlarý. Büyüsem yine sýðmayacak bu acý yüreðime biliyorum. O kadar çok büyük yürek varki çevremde, sýðmýyorlar duyduklarý acýya. Sizler için "ateþte semaha duranlar" diyorlar. Bu söz geliyor aklýma her semah döndüðümde. Gurur duyuyorum sizlerle. 18 yýldýr Madýmak otelinin utanç müzesi olmasý için mücadele veren herkes gurur duyuyor sizinle. Ýzin vermiyorlar Madýmaðýn utanç müzesi daha iyi anlatmak ve bunu ayný zamanda dünya basýnýyla da paylaþmak gerektiði sonucu çýktý. NELER YAPILACAK? - Sosyal medya verimli bir þekilde kullanýlacak ve ana akým medyanýn yer vermediði görüþler halka buradan anlatýlacak. Ýnsanlar eylemlere ve protestolara buradan da davet edilcek. - Dünya genelinde AKP'nin yaratmýþ olduðu Geliþmiþ ve demokratikleþmiþ Türkiye imajýna karþýlýk Uluslar arasý örgütlere ve dünya basýnýna Türkiye'de yaþanmakta olan baskýlar ve demokrasi skandallarý anlatýlacak. - Hopa ve sonrasýnda yapýlan uygulamalarý protesto etmek için ayný gün Türkiye genelinde her þehirde kitlesel eylemler düzenlenecek. - Tutuklanan ve hastanede tedavi görmekte olan protestoculara ziyaretler yapýlacak. - Metin Lokumcu'nun da yýllarca emek verdiði Hopa Festivali bu yýl Metin Lokumcu anýsýna düzenlenecek. Bir yandan konserler organize edilirken bir yandan da akademisyenlerin, hukukçularýn, siyasetçilerin ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin katýlacaðý paneller düzenlenecek Temmuz saat 15:00'te Taksim Meydan'dan Galata Postanesi'ne yürüyüþ yapýlacak., olmasýna, çünkü hala utanmýyorlar bu katliamdan. Bu yýl yine Sivas a gittik, "bilim ve kültür merkezi" yapmýþlar Madýmak otelini. Koca bir kültürü yaktýklarý yerde hangi kültürden bahsediyorlar anlamadým. Ama biz, izin vermeselerde utanç müzesi tabelasýný Madýmaðýn duvarýna astýk. Mücadelemizden vazgeçmeyerek o tabelayý indiremeyecekleri günleri getireceðimize inanýyorum, sende inan. Bu ülkenin bütün güzel çocuklarý adýna söz veriyorum size, "Madýmak oteli utanç müzesi olacak" PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ ÇÝÐLÝ ÞUBESÝ ÇOCUK KOLLARI Ýdilcan ARPACI

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi, il genelinde üreticilere özellikle çilek üretiminde destek saðlýyor. Tarým Ýl Müdürlüðünden alýnan bilgilere göre, Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen sebzeciliði geliþtirme projesine Ýl Özel Ýdaresi de destek verdi. SulucakarahöyükNEVÞEHÝR Nevþehir merkeze baðlý Kaymaklý Belediyesi nce 2011 yýlý yatýrým programýna alýnan Yapay Sulak Alan projesi inþaatý baþladý. Kaymaklý Belediye Baþkaný Halit Elma, Hoyuk yolu mevkiinde dere yataðý kenarýnda bulunan 17 bin metrekare alan üzerine inþaatýna baþlanan yapay sulak alan projesi tamamlandýðýnda kasabanýn kanalizasyondan kaynaklanan atýk sularýnýn arýtýlacaðýný söyledi. Elma, proje çerçevesinde bu alan üzerinde yeþil kuþak oluþturulacaðýný belirtti. Tesis alaný olan arazinin belediye bütçesiyle satýn alýndýðýný kaydeden Elma, uygulanacak yapay sulak alan projesinin Özel Ýdare desteðiyle merkeze baðlý Uçhisar beldesinde bazý bahçelerde çilek üretimi yapýldý. Özel Ýdare katkýsýyla düzenlenen Nevþehir'Ürgüp karayolu çevresinde oluþturulan çilek bahçesinde, 22 Temmuzda tarla günü yapýlacak. Çilek üretim alanlarýnýn inceleneceði tarla gününde, Vali Abdurrahman Savaþ da katýlarak, üreticilerle görüþecek. Çukurova Üniversitesi ile koordineli olarak yürütüldüðünü ve bölgede bir ilk olduðunu vurguladý. Bu proje ile hem kasabanýn atýk sularýnýn arýtýlmýþ olacaðýný, hem de 17 bin metrekarelik mesire yeri kazanýlacaðýný belirten Elma, böylece kasabanýn önemli bir eksiði olan piknik alaný sorununun da çözüme kavuþacaðýný söyledi. Baþkan Elma, projenin keþif bedelinin ise bir milyon TL olduðunu, ihale süresinin bir yýl olmasýna raðmen kendilerinin 6 ay gibi bir sürede tamamlamayý hedeflediklerini söyledi. Elma, projeye Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ndan 200 bin TL destek aldýklarýný, 200 bin TL için de söz aldýklarýný kaydetti. Sulucakarahöyük/ACIGÖL Hüseyin KAÝM Nevþehir in Acýgöl ilçesinde açýlan halk çeþmelerinden arýtýlmýþ, saf su akýyor. Acýgöl Belediyesi nce yapýmýna yaklaþýk bir ay önce baþlanan halk çeþmeleri tamamlandý. Halk çeþmelerinden arýtýlmýþ su veriliyor. Bahçeli, Cumhuriyet, Çayýrlýk ve Yukarý mahallelerine birer halk çeþmesi yapýldý. Bu çeþmelerde su özel cihazlarla arýtýlarak damacana kalitesine yükseltiliyor. Çeþmelerdeki sular sadece içmede kullanýlmak þartýyla ücretsiz olarak halkýn hizmetine sunuluyor. Acýgöl Belediye Baþkaný Ýsmail Çavuþoðlu, evlere verdikleri þebeke suyunun içilebilir durumda olmasýna raðmen halkýn damacana kalitesinde su içebilmesi için 100 bin TL yatýrýmla 4 halk çeþmesi kurduklarýný söyledi. Ýsmail Çavuþoðlu, yaptýrdýðý çeþmeden ilk suyu içtikten sonra yaptýðý açýklamada, söz verdikleri üzere bir ay içerisinde halk çeþmeleri için çalýþmalarý tamamladýklarýný ve halkýn kullanýmýna açtýklarýný belirtti. Çavuþoðlu, hem saðlýklý hem de leziz sularýn Acýgöllülerden büyük ilgi ve talep görmesinin de kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiðini söyledi. Çavuþoðlu, vatandaþlarýn bidon bidon evlerine, iþ yerlerine arýtýlmýþ, saðlýklý sularý götürmelerinden de büyük bir keyif aldýðýný kaydetti Basýn Toplantýsý na davet Deðerli Basýn Mensuplarý, Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Alevilere yönelik hak ihlalleri baþta olmak üzere, ayrýmcýlýk ve eþitsiz uygulamalara karþý alevirapor baþlýðýyla hak ihlalleri raporu yayýnlamaya baþladý. Birinci sayýsý yayýnlanan, Türkçe nin yaný sýra Almanca, Ýngilizce ve Franszýca dayayýnlanacak olan alevirapor un tanýtýmýyla ilgili olarak 22 Temmuz 2011, Cuma günü Ankara da ABF Genel Baþkaný Selahattin Özel in katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenliyoruz: Ýlginizi ve katýlýmýnýzý bekliyoruz. Saygýlarýmýzla, 22 Temmuz 2011, Cuma, Saat 10:30 Mülkiyeliler Birliði, Petrol Konur Sok No: 1 Kýzýlay / AnkaraFýrýn Ankara, 20 Temmuz 2011 Necdet Saraç ABF Genel Baþkan Yardýmcýsý KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite < BEÞTAÞ YOLU 643m m m2 Otel Ýnþaatý m m2 610m Dedebað >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Nolu parseller satýlýktýr. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir'i çevre illere baðlayan karayollarýnda ve il merkezindeki yol yapým çalýþmalarý trafikte aksamalara neden oluyor. Karayollarý Bölge Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, Acýgöl-Nevþehir-Avanos yolunun kilometreleri arasýnda yol yapým çalýþmalarý baþlatýldý. Hacýbektaþ-Nevþehir yolunun kilometreleri arasýndaki yol yapým çalýþmalarý da devam ediyor. Öte yandan il merkezinde de Yeni Kayseri Caddesi üzerindeki Köprülü kavþakta yapýlan yol yapým çalýþmalarý nedeniyle trafik kontrollü olarak saðlanýyor. Yol yapým çalýþmalarý trafikte aksamalara da yol açýyor. Özellikle Yeni Kayseri Caddesi üzerindeki Köprülü kavþaktaki çalýþmalar nedeniyle caddede uzun araç kuyruklarý oluþuyor. Yetkililer, sürücüleri trafik iþaret ve iþaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyardý.

4 Uyurken üstüme gelen erenler Gafil aç gözünü uyan dediler Serseri kalma bu cihan içinde Yürü bir gerçeðe hey can dediler Materyalist tarih anlayýþýný savunanlar, tarihin bir bilim olduðunu, nasýl yaþanmýþsa öyle yaþanmak zorunda olduðunu söylerler[1]. Ülkemizde böylesi, bilimsel bir tarih anlayýþý var mý yâda hiç oldu mu bu sorulmasý gereken bir sorudur[2]. Bizdeki tarih algýsý daha çok bir anlatý niteliðindedir. Anlatý olunca da anlatýlandan çok, anlatanýn durduðu yer onun olaylara bakýþ açýsýna göre bu anlatý deðiþiyor; bu konun anlaþýlmasý için milli maç anlatan radyo spikerlerinin tutumlarýnýn hatýrlanmasýný isterim, Osmanlý tarihçileri de tarihi bize böyle anlattýlar. Bu durumu þu Afrika özdeyiþi çok güzel anlatýr; aslanlar kendi tarihlerini yazana kadar av hep avcýlarýn maceralarýný anlatan serüvenler olmaya devam edecektir. Ama aslanlar kendi tarihlerini yazýnca bu köklü bir deðiþim geçirecek. Avcýlarýn kendi serüvenleri olarak anlattýklarýna, bu defa aslanlar bizim yaþam alanlarýmýza saldýran bir takým canlýlara karþý bizler aslanlar gibi mücadele ettik, þöyle kaçtýk böyle saldýrdýk onlarla onurluca savaþtýk diye baþlayacaklardýr tarihlerini anlatmaya. Bugüne kadar, Türkiye de tarihçiliðe soyunan, öyle bilinen zatý muhteremler, sanki Osman Oðullarý Beyliði nin basýn yayýn -enformasyon bürosu gibi çalýþmýþlar; Osmanlýnýn yaptý katliamlarý örneðin Kýzýlbaþlarý deftere kaydedip[3], defterlerini dürmelerini bile eleþtirmek bir yana yazdýklarý kitaplarda bunu mazur göstermeye çalýþmýþlar[4]. Eleþtirel olmayan bir kalem, aydýn olamaz. Böyle anlatýlan tarihte tarih bilimi olmaz. Ben hem Çukobirlik in hem de Seyhan Belediyesi nin basýn bürolarýnda çalýþtýðýmdan, hem de bu tür yerlerde çalýþanlarý tanýdýðýmdan dolayý buralarda çalýþanlarýn nasýl düþündüklerini, mantýklarýnýn nasýl iþlediðini bilirim; buralardaki sistemin mantýðý aynýdýr: temel kural baðlý olduðun, ekmeðini yediðin, sana maaþ veren kurumu yaðlayýp ballamaktýr. Osmanlý Hanedanlýðý döneminde bunlara zaten bürokrat yerine kapýkulu denirmiþ. Bu kapýkulu tabirinin bu durumu anlatan harika bir deyim olduðunu düþünmüþümdür hep. Bugünde bürokrat yerine kapýkulu dense yerindedir. Bu tarihçilerde kendilerini Osmanlýnýn bir kapýkulu gibi görüp öyle hareket etmiþlerdir. Bu insanlar, týpký milli maçlarý anlatan radyo spikerlerinin, görmediðimiz sahneleri bize anlattýklarý gibi tarih anlatmýþlar, bu yüzdende bunlarýn anlattýklarýnýn tümüne kuþkuyla yaklaþmamýz gerekir. Ama aklýmýzdan çýkarmayalým ki Anadolu nun asýl tarihi bunlarýn anlattýklarýndan çok farklý bir tarihtir. Bir gün gelecek, iþte bu tarihi yaþadýðý Anadolu topraðýna gönülden baðlý, taþýyla, topraðýyla, kurduyla kuþuyla, ona verdiði emekle, ondan yediði ekmekle, ona saygýlý bu insanlar tarafýndan yaþanýlan bu anlar resmedilir gibi hiçbir karesi gözden kaçýrýlmadan bu tarih anlatýlýp, bu tarih yazýlacaktýr. Bizler, bir olguyu ya da bir olayý anlatýlýrken, o olgunun resmini çeker gibi, görünen görünmeyen bütün iliþkilerini, bütün çeliþkilerini olanca canlýlýðý ile anlatýp resmetmeye çalýþmalýyýzdýr[5]. Osman Oðullarý Beyliðinin tarih sahnesine çýktýðý zamanlarda, Anadolu da buna benzer birçok beylik var; hatta bunlara padiþahlýk var demek daha doðru olur. Kendini Osman Oðullarý Beyliði ile eþit gören, onunla rekabet eden bu beyliklerin kendine has bir yaþamý biçimi var. Gelenekleri görenekleri var, baðlý olduðu deðer yargýlarý var. Osman Oðullarý Beyliði de bu beyliklerden biri[6]. Osman Oðullarý Beyliði batýda kuruluyor, Edirne'den sonra 1453 de Konstantinopol i (Ýstanbul'u) alýp baþkent yapýyor. Zaman içinde kurulduðu topraklarda hazýr bulduðu, Bizans ýn geleneklerini alýp onu yaþatýyor[7]. Batýdan özelikle de Sýrbistan dan gelen Sokullu Mehmet Paþa gibi insanlar Osmanlý devletine önemli katkýlarda bulunuyorlar[8]. Hele de Osmanlýnýn ikinci kez kuruluþu diyebileceðimiz, Timur un Osmanlýyý yýkmasýndan sonra, Osmanlý Devletinin ikinci kuruluþ döneminden itibaren, Osmanlý Devletinde devþirmelerin tahakkümü artýyor. Osmanlý Devletinin bu ikinci döneminde, Osmanlý vezirlerinin büyük bir çoðunluðu devþirme denilen bu insanlardan oluþuyor. Örneðin Kýzýlbaþ katliamlarýný filen yürüten Kuyucu Murat Paþa gibi insanlarýn hepsi bunlardan oluþuyor. Hem savaþta, hem de barýþta padiþahý korumakla görevli olan, Yeniçeri Ordusu bu topraklarda yaþayan halký baský altýnda tutan, bu topraklarýn insanlarýna yabancý -lejyon ordularý gibibir güç. Osmanlý aristokrasisindeki bu devþirmeler kendilerini Osmanlý, Anadolu da kendine düþman olarak gördükleri halký ise Kýzýlbaþlar, Türkmenler diye niteleyip onlara anlayýþsýz Türkler anlamýnda etraki bi idrak diyorlar[9]. Osmanlýnýn ikinci kuruluþundan sora devþirmelerin etkisinin bu kadar artmasýnýn nedenlerinden biride Timur ile Yýldýrým Beyazýt ýn arasýnda gecen Ankara yakýnlarýndaki savaþta, Osmanlý Beyliðinde ikinci plana atýlýp, horlanmaya baþlanan Kýzýlbaþ Türkmenlerin büyük bir çoðunluðunun Timur un saflarýna geçip onu desteklemiþ olmalarýdýr[10]. Devlet yönetmek bir sanattýr, bu sanatý bilenler ezilip horlanan kesimlerin, bir savaþ anýnda karþý tarafý destekleme tehlikesinin olduðunu bilirler. Bunun böyle olacaðý N. Machiavelli nin devlet yönetme sanatýný anlattýðý Prens adlý kitabýnda vardýr; Machivelli, devlet içinde ezilen horlanan guruplarýn, halklarýn bir savaþ anýnda karþý tarafýn safýna geçebileceðini söyler, bunun için türlü önlemler önerir. Osmanlý Devletini yöneten aristokrasi devlet yönetme sanatýný iyi bilirler. Yavuzun Sultan Selimin yönetimindeki Osmanlý Devletinin, Þah Ýsmail in (Hatayi nin) yönettiði kendilerine Devlet-i Kýzýlbaþ diyen Safevilerin üzerine gitmeden önce, Anadolu daki resmi rakamlara göre otuz bin Kýzýlbaþý deftere kaydettirip sonrada onlarýn defterlerini dürdürmesi yani bunlarý katletmesi bundandýr[11]. Ayný tarihlerde doðuda yükselen güç Uzun Hasan'ýn liderliðindeki Akkoyunlu Devletiydi, Osman Oðullarýnýn Ýstanbul u aldýðý 1453 yýlýnda Akkoyunlular da Amet'i (yani Diyarbakýr'ý) alýp baþkent yapmýþlardý. Bu yüzden batýda Osmanlý padiþahýna büyük Fatih, Akkoyunlu Devletinin Padiþahýna ise küçük Fatih diyorlardý; çünkü ayný tarihlerde biri Ýstanbul u fethetmiþ diðeri ise Diyarbakýr ý fethetmiþti[12]. Uzun Hasan liderliðindeki Akkoyunlular Mýsýr daki Memluklu devletine[13] de þeklen baðlý. Bu coðrafyada yükselip git gide güçlenen bir baþka güçse Safevi yolunun (tarikatýnýn) þeyhi Cüneyd in gücüydü. Yükselen bu iki gücün buluþup güç birliði yapmasý bu coðrafyadaki güç dengeleri açýsýndan çok önemli bir hadise olabilirdi.[14] Ýþte bunun neler doðuracaðýný önceden gören Uzun Hasan bir mektup yazýp Þey Cüneyd i ülkesine davet eder[15]. Þey Cüneyd in Diyarbakýr a gelmekte olduðunu duyunca buna çok sevinen Uzun Hasan onlarý karþýlamalarý için aþiretinin ileri gelenlerini onlarý karþýlamaya gönderir, sonra bizzat kendisi Akkoyunlu emirlerini yanýna alarak onlarý karþýlamaya gider Þeyh Cüneyd le karþýlaþýnca atýndan inip onula kucaklaþýp hoþ geldiniz der[16]. Sonra Uzun Hasan, Þeyh Cüneyd i bacýsý Hatice Begüm ile evlendirir. Bu evlikten üç yýl sonra Hatice Begüm bir çocuk dünyaya getirir, adýný Haydar koyarlar. Þeyh Cüneyt, oðlunun doðumunu göremeden, oðlunun doðumundan bir ay önce, bir savaþ meydanýnda ölür. Safevi tarikatýnýn varisi olup, Þeyh Haydar diye ünlenecek olan bu çocuk dayýsý Uzun Hasan yanýnda, onun sarayýnda büyür. Uzun Hasan kendi sarayýnda, bir oðlu gibi yanýnda büyüyen yeðeni Þeyh Haydar ý kýzý ile evlendirir, bu evlikten üç þeyh zade dünya ya gelir: Yar Ali[17], Þah Ýsmail, Ýbrahim[18]. Uzun Hasan ölünce, kendi aralarýnda taht kavgasýna düþen oðullarý, bacýlarýnýn çocuklarýný, bir gün gelir devlete varis olurlar diye, bir tehlike olarak gördüklerinden dolayý, bu üç þeyh zadeyi de ortadan kaldýrmak isterler. Devam Edecek... [1] Nazým Hikmet bu tarih anlayýþýyla anlattýðý Þey Bedrettin destanýnda Þeyh Bedrettin in yenilgisini anlatýnca þöyle der: Tarihi, sosyal, ekonomik þartlarýn zaruri neticesi bu! Deme, bilirim / O dediðin nesnenin önünde kafamla eðilirim. / Ama bu yürek, o bu dilden anlamaz pek. / O hey gidi kambur felek, hey gidi kahpe devran hey, der. Bende anlattýðým bu tarihsel serüvenin böyle yaþanmasýnýn zorunlu olduðunu bilirim ama gel gör ki neyleyim bu yürek iþte bundan anlamýyor. Bu yürek kendini ezilen yüreklerin yanýna atýp oranýn ruhunu yansýtmaya devam ediyor. [2] Konumuz bu olmadýðý için böyle geçiyorum yoksa Dr. Hikmet Kývýlcýmlý, Abidin Nesimi, Nazým Hikmet baþta olmak üzere bu ekolü yaþatmak isteyenler olduðunu biliyorum. [3] Defterdar Ebu l Fadl Mehmet Efendi nin Selimþah-nâme, Sayfa 651 den aktaran Baki Öz Alevilikle Ýlgili Osmanlý Belgeleri. Can yayýnlarý, baský sayfa [4] Buna sade bir örnek olsun diye Cahit Öztelli nin Bektaþi Gülleri adlý Bektaþi Alevi Þiir Antolojisi ne yazdýðý önsözden þu cümleleri alayým: Yavuz Anadolu da büyük bir temizliðe giriþti. Kýrk bin Alevi yi kýlýçtan geçirdi. Sayfa 10. Gördüðünüz gibi büyük bir temizlik olmuþ birileri de kýlýçtan geçmiþler; katliam öldürme vs bile yok yani. Osmanlýya hayran Kapý Kulu takýmýnýn tarih kitaplarýn da bu böyle. [5] 1961 yazý ortalarýnda Devrim anýný yaþayan Kübaya gittiðinde Nazým ressam dostu Abidine Sen mutluluðun resmini yapabilir misin derken bunu anlatýyordu. Lenin, Tostoy için Rus devriminin aynasý derken Tostoy un Rus toplumunu aynasýnda, yaptýðý sanatýnda böyle gösterdiðini söylüyordu. [6] Türkmenlerin oluþturduðu bu beyliklerle ilgili, Sovyetler döneminde yetiþmiþ Azeri kökenli bir tarihçi olan Oktay Efendiyev Safevi Devleti nin kuruluþunda Türk aþiretlerin rolü adlý bir yazýsýnda þöyle diyor: V. Minorski, bu aþiretleri Türkmen diye adlandýrýr ve Safeviler i, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen hanedanlarýnýn doðrudan mirasçýlarý olarak düþünür. Bakýnýz Tuttum Aynayý Yüzüme Ali Göründü gözüme adlý derleme kitapta. ANT Yayýnlarý sayfa 30 [7] Konuyla ilgili kastimi daha iyi anlamak için, Alevilerin Tarihsel Ayrýlýklarý adlý yazýma bakýnýz. [8] Timur ile Yýldýrým Bayezid in komutasýnda 1402 de olan Ankara civarýndaki savaþta Osmanlý ordusunda Sýrplardan oluþan önemli bir kuvvet var. Osmanlý ordusundaki Türkmenler bile bu savaþta Timur un safýna geçiyorlar. Bakýnýz Reha Bilge 1514 adlý kitabýnda durumu þöyle anlatýr: Osmanlý hükümdarý, Sýrp kralý ve Bizans veliahtý Türkmenlere karþý birleþmiþtir. Sanki ortada Türkmenlere karþý bir Balkan ittifaký vardýr ve Saruhan, Aydýn, Germiyanoðullarý, Aydýnoðullarý, Menteþe ve Hamit beyliklerinin hepsi bu hareketin hedefi olur..ankara Savaþý. 1514, Sayfa 275 [9] Aslýnda Osmanlý hanedan zümresi Arap dilinin mantýðý ile mevzû-i ilm-i edeb, kelâm Arab týr diye düþünüp bu dilin mantýðý ile konuþtuklarý için Türk demiyorlar Terk diyorlar ; Etrak sözcüðü Türk sözcüðünün deðil Terk sözcüðünün çoðuludur. Bu yüzden Yusuf Akçura gil yeni Türkçülük akýmýný baþlattýklarýnda Türk sözcüðünü Osmanlýlar gibi Týrk diye deðil de VAV ile Türk diye yazmaya baþlýyorlar. Ýþte bu yüzden Yusuf Akçura Bâbýâli Caddesinde kendilerine Vavlý Türkler dendiðini yazýyor. Bunun için Yusuf Akçura nýn 1928 yýlý yazýlarýna, Yeni Türk Devletinin Öncüleri adlý kitabýna bakýnýz. Kültür Bakanlýðý baskýsý sayfa 88. Bence Kýzýlbaþlar baþýndan beri Türk sözcüðünü Vav la Türk diye yazýyorlardý; bu yüzden tarihte Vavlý Türkler diye bir paye verilecekse bu baþta Kaygusuz Abdal olmak üzere Kýzýlbaþ yazýnýna verilmelidir. [10] Yukarda 8. Dipnottaki Reha Bilgenin 1514 adlý kitabýndan aktardýðým pasaja bakýnýz. [11] Konuyla ilgili 3. dipnotta gösterdiðim kaynaða bakýnýz ( yani, Defterdar Ebu l Fadl Mehmet Efendi nin Selimþahnâme, Sayfa 651 den aktaran Baki Öz Alevilikle Ýlgili Osmanlý Belgeleri. Can yayýnlarý, baský sayfa ) [12] Konuyla ilgili okunmasý gerek en önemli kitap Walther Hýnz Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd, TTK yayýnlarý 2.baský sayfa 31.W. Hýnz Küçük Türk büyük Türk diyor, böylede denile bilinir tabi Timur un yýktýðýndan sonra kurulan ikinci Osmanlý Türk devleti olarak kabuledilecekse. [13] Memluklu Devleti kendini Et Devlet et Türkiye, Türkiye Devleti diye tanýtýyorlar. Çetin Altan ýn Memluklu Devletinin Kuzey sýnýrý adlý kitabýndan aktaran Reha Bilge 1514 sayfa 28. [14] Walter Hýnz Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd, sayfa 25. [15] Welte Hýnz, Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd sayfa 26. Türk Tarih Kurumu yayýnlarý. 2 baský. [16] Walter Hýnz Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd, sayfa [17] Alevi köylerinde düðünlerde davul zurna ile oynanan Yarâli (Yarâlim) denen oyunun buna atfen söylendiðini sanýyorum. Buna dýþ semahta denir, bu iç semaha þeklen çok benzer, davul zurna ile oynanýr. Þah Ýsmail in abisi Aliye Yar Ali dendiðini Nejat Birdoðan Þah Ýsmail HATAYÝ adlý kitabýnda yazar. [18] Bakýnýz Walter Hýnz Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd, sayfa 63.

5 Sözcükler, mýsralar, notalar bir kültürü sonsuzluða kaydetti... Ve efsane ölümsüzleþti. Bu sözler Gülcan Altan ýn son albümü Gunef de yer alýyor. Kafkas müziklerini dillendiren bir sanatçý olan Altan ýn albümünde, Abhazca ve Adigece dillerinde þarkýlar yer alýyor. Bunun sebebi ise UNESCO nun belirlediði diller atlasýnda, risk altýnda olanlarýn en üstünde yer almasý. Bu soruna dikkat çekmek isteyen Altan, Þarkýlar bu kaybolma sürecini biraz daha yavaþlatýr diyor. Altan la Gunef i, Çerkes halkýnýn yaþadýðý soykýrýmýný, Türkiye de Çerkes olmayý ve Çerkes kültürünü konuþtuk. Biraz kendinizden ve albümlerinizden bahseder misiniz? Ben Samatya doðumluyum. Kuzey Kafkasya da 1800 lü yýllarda yaþanan sürgünle bu topraklara göçmüþüz. Ben bu sürgünle gelenlerin beþinci nesline tekabül eden bir Adigeyim. Çerkes bize dýþardan söylenilen bir kelime. Adige, Abazha, Ubýhlar gibi bir çok topluluðu kapsayan bir isim. Þöyle de bir þansým vardý. Samatya da çok kültürlü bir ortamda yetiþtim. Süryani si, Ermeni si, Rum u... hatta zannederdim ki herkes evinde kendi dillerini konuþuyor, dýþarýda Türkçe konuþuyor. Çok dilli bu ortamdan aldýklarýmý müzik çalýþmalarýma yansýttým. KÜLTÜRLERÝN KAYBOLDUÐU BÝR DÜNYA ÝSTEMÝYORUM Bir dili sürdürebilmek albüm yaparak olabilir mi? Halk açýsýndan kendi dillerinde yapýlan sanat ürünleri, kültürde kalýcý öðeler býrakýyor. Müzik, bu anlamda önemli. Çünkü çocuklara kendi dillerinde þarkýlar, türküler dinletirseniz ana diliniz risk altýna daha geç girer. Benim kültürel anlamda yoðunlaþtýðým nokta da burasý. Kültürlerin kaybolduðu, dillerin kaybolduðu bir dünya istemiyorum. Dünyayý ayakta tutan, zenginleþtiren çok kültürlülüktür. Sistem, bizleri tek tip bir dünyaya zorluyor. Bu yüzden sadece kendi dilimde deðil, diðer dillerde de çalýþmalar yapýyorum. Derneklerin, kurumlarýn bu konuda yaptýklarý çalýþmalara elimden geldiðince katký sunmaya çalýþýyorum. NART TANRIÇASINDAN SÜRGÜNE, ÜRETÝMDEN AÞKA DEÐÝNEN ÞARKILAR Gunef albümü içindeki öykülerden bahseder misiniz? Kafkasya da, Diaspero larda üretilen pek çok þarký var. Önceliðimizi Kafkasya da üretilen þarkýlara verdik. Orada zaten herkesin bildiði bu þarkýlarý dillendirmek istedik. Adige Vataným bir marþ gibidir Çerkeslerde. Herkes bilir ve çok severek söylenir. Adiyuf ise bir Nart Tanrýçasýný anlatýr. Anneler her kültürde çok önemli benim albümümde de Annem diye bir þarký var. Ama annelere dair birçok þarký aðýt gibidir. Daha doðrusu hüznü barýndýrýr ama bu þarký çok coþkulu, tamamen sevinçle söylenen bir þarký. Azamat Abhazca þarkýlardan. Albümde hem Adigece, hem de Abhazca þarkýlar var ve bu þarký bir Abhazya çiftçisini anlatýyor. Bu iki dili özellikle tercih ettim. Çünkü UNESCO nun dil atlasýnda risk altýndaki dillerin, en üst sýrasýnda yer alýyor. Ana dillerde eðitim yapýlmamasý, edebiyatta, sanatta ürün verilmemesi yok oluþa götürüyor. Þarkýlar bu kaybolma sürecini biraz daha yavaþlatýr. Albümün kapak tasarýmý ilginç çizimlerden oluþmuþ. Bu çizgiler ne anlatýyor? Kapak herkeste farklý etkiler uyandýrýyor. Bu kapakta biraz Nart mitolojisine eðilmek istedik. Tasarýmý Ceren Aksungur yaptý. Bu albümde çalýþmalarýmý sürdüren çoðu arkadaþým Çerkes deðil ama benim kültürüme, mitolojime saygý duyduklarý için çalýþmada yer almak istediler. Ceren de hayalinde beni böyle canlandýrmýþ, bir Nart Tanrýçasý gibi motiflemeyi tercih etti. Kapaktaki bir çok þey; atlar, koyunlar, þelaleler, gemiler, elma gibi fügürlerin hepsinin nart mitolojisine dayanan hikayesi var. Nartlar lar Kafkasya nýn mitolojik kahramanlarýný temsil ediyor. Kapaktaki armada þöyle, bizde her sülalenin kendi armasý vardýr. Eskiden ülkemizde bu armalar evin çeþitli yerlerine asýlýr, nakýþlarla iþlenirmiþ. Ben Taymaz sülalesindenim ve kapaktaki arma benim sülalemin armasý. Bugün çok eski motifler olan bu armalarýn hikayelerini öðrenemiyoruz. Biz bu motifi babaannemizin nakýþ olarak iþlediði bir yastýktan bu yana çeþitli þekillerde kullanýyoruz. YA BÝZÝ BURADAN DA SÜRERLERSE Türkiye de azýnlýk sorunlarý çok ciddi bir mesele. Sizin için Çerkes olmak ve sürgünle gelmiþ olmak ne anlama geliyor? Çerkesler gittikleri ülkelerde hep içe kapalý yaþamýþlar. Evlilikleri bile bunu korumuþ. Bu ülkelerden bir þeyler talep etmek bir kenara, bunu tehlikeli bile görmüþler. Ya bizi buradan da sürerlerse diye çok büyük acý çekmiþler fakat bu içe kapalýlýk kültürlerine sahip çýkmayý da beraberinde getirmiþ. Ama tabii bütün bu dil, kültür vb. gibi þeylerin yok olmamasý için de bulunduklarý ülkelerdeki iktidarlara talepler götürmeliler. Þimdiye kadar hiç seslerini çýkarmamýþlar fakat bunun altýnda sürgünlüðün getirdiði bir ezilmiþlik var. Ama artýk dönem deðiþiyor. Diðer taraftan ben hiç azýnlýk gibi hissetmedim kendimi. Bir yere gittiðinizde önce sorulan nerelisin sorusuna Çerkesim cevabý ikinci plandaydý. Þimidi direkt Çerkesim diyip noktayý koyuyorum. Bu artýk gerekiyor, kendini dayatýyor demek ki. Peki dünyanýn bir çok ülkesinde sanatçýsýndan aydýnýna, eðitimcisinden öðrencisine herkes soykýrýmlarý gündeme taþýyor. Yahudi soykýrýmý, Ermeni soykýrýmý gibi ama Çerkeslerin yaþadýðý acýlar ve soykýrým gündemleþtirilmiyor. Sizce bu bahsettiðiniz içe kapanýklýktan mýdýr? Sürgünden sonra ulaþtýklarý ülkelerle uyum içinde yaþayan bir toplumuz. Kýrýlgan ve her þeyden çok etrafýndakileri düþünen bir kültürel yapýmýz var. Bu yüzden içe kapanýk bir yaþamýmýz olmuþ. Bu karakteri deðiþtirmek gerekli belki de. Bir soykýrým olarak tanýnmalý Çerkes sürgünü. Çünkü bu kadar insan dünyaya daðýlmýþ, milyonlarca insan ölmüþ bunlarýn bir sebebi var o da soykýrým oluþu. Yeni çalýþmalarýnýzdan bahseder misin? Türkiye de risk altýndaki dillerle ilgili bir albüm yapmayý planlýyoruz. Ýçinde Süryanice, Safarat, Kürtçe, Zazaca, Lazca gibi dillerde þarkýlar söylemeyi istiyorum. Vedat Sakman, Hayyam ýn rubailerini besteledi hem bunlarýn olduðu hem de benim bestelerimin olduðu bir albüm de çýkaracaðýz. (Ýstanbul/EVRENSEL) YAÞAYAN HÝÇBÝR KÜLTÜR BÝRBÝRÝNÝ ERÝTMEMELÝ Ana dilde eðitim tartýþmalarý yürüten Kürtler bu konuda pek çok mücadele veriyor. Kafkas halklarý da Türkiye de ana dilde eðitim almak istediklerini duyuruyorlar. Sizce bu konuda neler yapýlmalý? Ana dilde eðitim olmayýnca yaptýðmýz çalýþmalarýn getirdiði uzantýlar daha kýsalýyor. Yani ben ne kadar kendi dilimde þarký söylersem söyleyeyim kendi dilimizde eðitim almadýkça, okumadýkça yok olmaya mahkum kalýr. Ýçerisinde bulunduðumuz Ülkenin anayasasýnýn ve kurallarýnýn paralelinde devam eden bir þey olmasý gerektiðini düþünüyorum. Bu ülkede yaþayan her kültür birbirinin içine geçmeli, birbirini eritmemeli. Çerkeslerde bu noktada taleplerini söylediler, yürüyüþler yaptýlar. Bu hafta New York Books ta ilginç bir Çehov metni vardý. Çehov metni demek çok da doðru deðil gerçi. Peter Sekirin yýllardýr devam eden araþtýrmasýný sonunda kitaba dönüþtürdü ve Çehov a yazýlan ve Çehov un yazdýðý mektuplarý, aile üyelerinin anýlarýný, baþka yazarlarýn Çehov la ilgili anýlarýný aktardýklarý metinleri ve yazarýn günlüklerinden pasajlarý birleþtirerek bir Çehov biyografisi oluþturdu. NyBooks ta yayýmlanansa bu biyografinin Bunin in aktardýðý haliyle Çehov-Tolstoy iliþkisini anlatan bölümüydü. Hepsine burada yer vermeme imkân yok ama Çehov un Bunin e söylediði bir söz çok hoþuma gitti. Yazýyor musun? diye soruyor Çehov, Bunin e. Aslýnda pek yazmýyorum diye yanýtlýyor Bunin. Bunun üzerine þöyle diyor Çehov: Yazýk. Ellerinin tembelleþmesine izin vermemelisin. Her zaman çalýþmalýsýn ( el tembelliði sözünü okumak dahi beni gülümsetmeye yetti) ve devam ediyor; bana öyle geliyor ki kýsa öykülerde öykünün hem baþýný hem sonunu kesiyorsun, oysa biz yazarlar en güzel yalanlarýmýzý o bölümlerde söyleriz. Tolstoy la ilgiliyse þunlarý söylüyor: Ona hayraným. En hayran olduðum özelliðiyse biz yazarlarý derinden küçümsemesi. Daha doðru bir þekilde ifade etmek gerekirse, bizlere yani geri kalan yazarlara boþ kafalý muamelesi yapmasý. Bazen Maupassant ý, Kuprin i ya da beni övdüðünü söyleyerek buna itiraz edebilirsin. Ýyi de bizi neden övüyor? Çünkü bizi çocuk olarak görüyor. Kýsa hikâyelerimiz hatta romanlarýmýz onun için çocuk oyunundan ibaret. Ama Shakespeare O farklý. Shakespeare onu rahatsýz ediyor çünkü o, yetiþkin bir yazar ve Tolstoy un yazdýðý gibi yazmýyor. Gnediç in kitabýndan yapýlan bir alýntýysa Tolstoy un bir Çehov yorumunu bize sunuyor. Tiyatro yazarý seyirciyi elinden tutup gitmesini istediði yere götürmeli diyor Tolstoy. Senin karakterlerinin peþinden nereye gidebilirim? Olsa olsa salondaki kanepeye. Çünkü karakterlerinin gidecek baþka yeri yok. (Çehov da Tolstoy da bu sözlere gülmüþler.) Yine ayný yapýta göre hasta olduðu dönemde de Tolstoy, ziyaretine gelen Çehov a þunu söylemiþ: Oyunlarýndan nefret ediyorum. Shakespeare kötü bir yazardý, senin oyunlarýn onunkilerden de kötü. Ölüye rahat yok Macera romanlarýnýn 26 önemli ismi polisiyenin en önemli dergilerinden Strand ýn editörü Andrew Gulli tarafýndan Lösemi vakfý uðruna bir araya gelerek bir roman yazmaya davet edilmiþti, sonunda roman tamamlandý ve eleþtirilere göre ortaya eklektik deðil oldukça nitelikli bir çalýþma çýktý. Aralarýnda yeni Bond romanýnýn yazarý Jeffrey Deaver, David Baldacci, Jeff Abbott, Alexander McCall ve Bones karakterinin yaratýcýsý Kathy Reichs in de yer aldýðý bu yazarlarýn her biri Ölüye Rahat Yok a (No Rest For the Dead) kendilerinden bir parça kattýlar. The Guardian ýn haberine göre projenin ana hatlarýný belirlemek Gulli nin dört yýlýný aldý. Ýþlemediði bir suç yüzünden cezalandýrýlan bir kadýnla ilgili bir fikir buldum diyor Gulli. Böylece giriþi yazýp dosyayý ilk yazara teslim ettim ve o ve diðerleri yazmaya baþladýlar. Katkýda bulunan yazarlarýn satýþ rakamlarýný topladýðýnýzda yüz milyonlara ulaþýyorsunuz. Yayýncýlýkta, þimdiye kadar bu çapta bir proje hiç gerçekleþtirilmedi. Romanýn merkezinde Jon Nunn adlý bir dedektif var. Zamanýnda bir kadýnýn San Fransisko Müzesi nin küratörü olan kocasýný öldürmek suçundan bir kadýnýn mahkûm edilmesine yardým etmiþ. Ama on yýl sonra yanlýþ kiþiyi yakaladýklarýna kanaat getiriyor gerçi çoktan idam edildiði için artýk Rosemary yi kurtarmak için çok geç. Yine de Christopher Thomas küratör- öldüðü gece orada olan herkesi bir araya getiriyor ve tek tek þüphelileri gözden geçirerek o gece gerçekte neler olduðunu öðrenmeye çalýþýyor. Bu yeni bir Agatha Christie romaný deðil diye devam ediyor Gulli. Ýnsanlar bir odaya toplanýp katili bulmaya çalýþýrken dedektif çýkýp son noktayý koymuyor. Sonucun herkesi þaþýrtacaðýný söyleyebilirim. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Ovaören beldesi sýnýrlarý içerisinde kalan Ovaören arkeolojik yerleþim alaný içerisindeki Yassýhöyük kazýsýnýn bu yýlki bölümüne baþlandý. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Yücel Þenyurt'un bilimsel baþkanlýðýnda, 15 arkeolog ve 25 iþçiden oluþan 40 kiþilik bir ekip ile yürütülen Ovaören beldesindeki Yassýhöyük kazýsýnýn bu yýlki bölümünün 15 Aðustos'a kadar devam etmesi planlanýyor. Yürütülen kazý çalýþmalarý ile ilgili bilgiler veren Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Yücel Þenyurt, Ovaören beldesinin yaklaþýk 2 km güneydoðusunda yer alan Ovaören Arkeolojik alanýnýn zengin tarihi potansiyeli ile ön plana çýktýðýný söyledi. Bölgede 2007 yýlýndan beri sürdürülen kazý çalýþmalarý ile Kalkolitik Çað'da baþlayýp (M.Ö.5500) Demir Çaðý sonuna kadar (M.Ö. 330) kesintisiz þekilde devam eden bir yerleþimin varlýðýný saptadýklarýný belirten Þenyurt, günümüzden 7500 yýl önceye kadar dayanan bu tarihsel zenginliðin, bölgenin jeopolitik konumundan kaynaklandýðýný belirtti. Kral Yolu ve Ýpek Yolu'nu, Anadolu'nun orta kesiminde birbirine baðlayan doðal bir güzergah üzerinde yer alan bölgede ayrýca, Alayhan Kervansarayý, Suvasa Hiyeloglif Yazýtý, Zeus Kaya Anýtý, Geç Antik döneme ait Osiana yerleþmesi ve Ortaçað'a ait Filiköreni gibi kültürel kalýntýlarýn var olduðunu, bölgenin Anadolu tarihi açýsýndan vazgeçilmez bir öneme sahip olduðunu belirten Þenyurt, Yassýhöyük'de 4 yýldan beri Demir Çaðý tabakalarýnda yoðunlaþtýrýlan kazý çalýþmalarý ile Tabal Krallýðýnýn ana merkezlerinden birisini ortaya çýkardýklarýný vurguladý. Þenyurt, "Son 4 yýldan beri Kentin tamamýný kapsayan Tabal Krallýðý dönemine tarihlenen (M.Ö yüzyýl) yaklaþýk 1250 metre uzunluðunda þehir surlarý ortaya çýkartýldý.hali hazýrda 5 metre yüksekliðe ulaþan bu surlarýn kalýnlýðý 4-5 metreye kadar ulaþýyor. Taþ bedenli olmasýna karþýn surlarýn üst kýsmýnda kerpicin de kullanýldýðý ve toplam yüksekliðin en alçak kesimde 8 metreye kadar ulaþtýðýný tespit ettik. Bölgede 1900'lü yýllarýn baþýndan beri bilinen Acýgöl- Topada ve Gülþehir-Suvasa Luwi Hiyeroglifli yazýtlarýnýn bulunmasýnýn yaný sýra, bizim yeni tespit ettiðimiz ve koruma altýna aldýðýmýz bir yazýt da bölgenin Tabal Krallýðý'nýn merkezi coðrafyasýný oluþturduðunu gösteriyor. Bu yýl ki kazý çalýþmalarýnda özellikle kent surlarýnýn yapým tekniði ve dönemsel geliþim aþamalarý tespit edilmeye çalýþýlacak. Kazýlardan elde ettiðimiz bilimsel veriler, surlarýn ilk kez Hitit Ýmparatorluðu döneminde yapýldýðýný göstermektedir. Demir Çaðý yerleþimcileri mevcut surda onarýmlar ve eklemeler yaparak kentin savunmasýný daha güçlü bir hale getirmiþler. Dönemi içerisinde oldukça büyük bir askeri garnizon kimliðine de sahip olduðu anlaþýlan Yassýhöyük yöredeki insanlarýn olasý saldýrýlar karþýsýnda sýðýndýðý bir kale kenttir. Bu yýlki en önemli hedeflerimizden birisi de, Yassýhöyük'ün daha eski yerleþim tabakalarýný tespit etmek. Þu ana kadar yüzeyden 4 metre derinliðe kadar indik ve Hitit dönemi tabakalarýna ulaþtýk. Ancak Yassýhöyük'ün M.Ö. 2. Bin yýlda önemli bir Hitit kenti olabileceðini gösteren buluntular þimdilik baþlangýç aþamasýndadýr. Bu yýl gücümüzün ve maddi olanaklarýmýzýn yettiði ölçüde en alt tabakalara kadar inmeyi planlýyoruz. Öyle inanýyorum elde edebileceðimiz yazýlý belgeler yardýmýyla, Ovaören Anadolu arkeolojisinin son 30 yýl içerisindeki en önemli kazý alanlarýndan birisi olacaktýr" diye konuþtu. 15 Aðustos tarihine kadar devam edecek olan Ovaören kazýsýna, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'da 100 bin TL'lik maddi kaynak saðladý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in merkeze baðlý peribacalarý ve kayadan oyma butik otelleriyle ünlü Uçhisar beldesinin tarihi kültürel deðerleri için çalýþtay düzenlenecek. Çalýþtay; Uçhisar Belediyesi, Mimarlar Odasý KayseriÞubesi ve Þehir Plancýlarý Odasý KayseriÞubesi ortaklaþa olarak yapýlacak Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak çalýþtayýn çalýþma alanlarý Uçhisar Kent Giriþleri, Cevizlibað Giriþi, Tekelli Yolu Düzenlemesi, Kale ve Yakýn Çevresi, Afet Evleri Bölgesi belirlendi. Çalýþtay; üniversitelerin mimarlýk ve þehir planlama bölümlerinden lisans ve lisansüstü düzeyde 25 öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþtirilecek. Farklý temalar doðrultusunda, belde bütününde çözüme ihtiyaç duyan odaklar üzerine çalýþmalarýn gerçekleþtirileceði çalýþtay süresince tasarýmlar yol gösterici nitelikte konferanslarla desteklenecek ve davetli uzmanlarýn yürütücülüðünde yürütülmesi saðlanacak. Çalýþtaya davetli uzmanlar þöyle açýklandý: Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr. Güzin Konuk, Doç. Dr. Emre Madran, Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demir, Öðr. Gör. Ýnci Olgun, Araþ. Gör. Sevgi Türkkan, Faruk Göksu, Gökþin Ilýcalý, Aslý Özbay, Nergis Arifoðlu ve Esra Altýntaþ. Ayrýca çalýþmalarý yönlendirmek için Özlem Atak, Neþe Yýlmaz Bakýr, Demet Dinçer, Umut Doðan, Hikmet Eldek, Hale Kozlu, Ýnci Olgun, Selen Onur, Duygu Ovacýk, Özlem Sümengen, Feride Þener, Sevgi Türkkan, Ceyhan Yücel görev alacak. Seven Yücel de moderatör olarak katýlacak.

7 Çocuklarýn sevgiyi öðrenmeleri için mutlaka sevilmeleri gerekiyor. Sevgi görmeden büyüyen bir çocuk sevgisini ifade etme ve gösterme konusunda sýkýntý yaþar. Çocuða gösterilen ilgi düzeyi ayný zamanda çocuðun ilgisini de belirler. Hiçbir anne babanýn çocuðumu sevmiyorum diyeceðini zannetmiyorum. Anne babalar olanaklarý dahilinde çocuklarýný en iyi þekilde yetiþtirmeye çalýþýyorlar. Ne yazýk ki, çocuklara karþý var olan duyarlýlýða raðmen ailelerin gösterdikleri sevginin çoðu zaman yetersiz kaldýðýný belirtmek zorundayým. Duygularýmýzý çok rahat ifade edemeyen bir toplum olduðumuzu söylersek herhalde kimsenin itirazý olmaz. Geniþ bir yapýya sahip olan ailelerimizde, geçmiþ yýllarda özellikle genç anne babalarýn, yakýnlarýnýn yanýnda çocuklarýný sevemediklerini biliyoruz. Genç anne-baba, kendi anne ve babasýndan gerekli sevgiyi almadýðý için çocuðuna da sevgisini yansýtmada zorluk yaþamaktadýr. Anne babalarýn çocuklarýna karþý bazý yaklaþýmlarýný burada vermek istiyorum. Çocuk istismarýnýn bu konunun dýþýnda tutulmasý gerektiðini de belirtmeden geçmeyelim. Eleþtiri, toplumumuzda belki de en sýk baþvurulan iletiþim biçimidir. Çocuklarýn yaptýklarý en ufak bir yanlýþ, çoðu zaman sert bir tepkiyle karþýlýk bulur. Ya da yapma, etme gibi söylemlerle yasaklayýcý tutumlar sergilenir. Oysa ki çocuklarýn en küçük bir hareketliliði bile istek ve ihtiyaçlarýnýn göstergesi olabilir. Bir diðer yanlýþ tutum ilgisizliktir. Çocuðun beslenme ihtiyaçlarýný karþýlamak ya da ona karþý gülümsemek gereken ilginin saðlandýðýný göstermez. Çocuklarýn oyun oynama ve konuþma isteklerini çoðu anne baba geri çevirmektedir. Oysa ki onlara zaman ayýrmak ve onlarýn isteklerine cevap olmak onlarý çok sevindirecektir. Çocuklarýn tercihlerini anlamak, anne-babalarýn dikkat etmeleri gereken önemli bir noktadýr. Toplumumuzda son yýllara kadar çocuklarýn tercihlerine çok önem verilmezdi. Çocuðun ne istediðini bilmek ve desteklemek özgüven geliþiminde çok önemlidir. Çocuklarý sevmek ve onlara sevildiklerini hissettirmek güçlü bir çaba gerektirir. Çocuklara gösterilecek sevgi konusunda, Gary CHAPMAN ýn Beþ Sevgi Dili yaklaþýmýnýn özetini sunmak istiyorum. Evlilik danýþmanlýðý alanýnda uzman olan Chapman, çiftler arasýnda sevgi iletiþiminin saðlanmasý için Beþ Sevgi Dili yaklaþýmýný geliþtirmiþtir. Bu beþ sevgi dili; onaylayýcý kelimeler, kaliteli zaman, hediye alma, hizmet eylemleri ve fiziksel temastýr. Chapman a göre her insanýn baskýn bir sevgi dili vardýr ve eðer bu sevgi ihtiyacý karþýlýklý olarak karþýlanýrsa iliþkide güçlü duygusal baðlar geliþir. Bu yaklaþýmýn çocuklar için de geçerli olduðunu belirten Chapman, eðer çocuðun baskýn sevgi dili bilinip bu ihtiyacý karþýlanýrsa çocuðun sevgi dolu büyüyeceðini savunmuþtur. Þimdi bu beþ sevgi dilini örneklerle açýklayalým. Onaylayýcý kelimeler: Anne babalar, çocuklarý küçükken genellikle onaylayýcý kelimeler kullanýrlar. Daha konuþmaya baþlamadan çocuklarýyla iletiþim kurar ve ne güzel gözlerin var, benim güzel çocuðum gibi güzel sözler söylerler. Yürümeye baþladýðýnda aferin, çok güzel, hadi gel derler. Çocuk yalpalayýp düþtüðünde, Seni aptal! Hâlâ yürümeyi öðrenemedin! demeyiz. Aferin, harika deriz. Böylece çocuk kalkýp tekrar dener. Çocuðumuz büyürken neden onaylayýcý kelimelerin yerini eleþtiriler alýr? Ýlkokul birinci sýnýfa giden bir çocuk ödevi kapsamýnda on sorudan beþini yapýp diðer beþini yapmadýðýnda neden hemen Ödevini tamamlamamýþsýn, tamamlamazsan dýþarý çýkamazsýn vb. sözler söyleriz. Peki, çözdüðü beþ soru ne olacak? Neden Aferin ne güzel yapmýþsýn demeyiz. Eðer bunu söylersek muhtemelen çocuk diðer beþ soruyu çözmek için çok daha istekli olacaktýr. Kýsacasý çocuk büyürken baþarýlarý yerine giderek baþarýsýzlýklarýna odaklanýrýz. Baskýn sevgi dili onaylayýcý kelimeler olan bir çocuða olumsuz, eleþtirel, aþaðýlayýcý sözler, onun ruhunu dehþete sürükler. Orta yaþa gelmiþ birçok yetiþkinin kulaklarýnda, yirmi yýl önce söylenmiþ sözler çýnlar: Sen iyi bir öðrenci deðilsin, Neden bu kadar aptalsýn?, Sen sorumsuzsun, sen adam olamazsýn. Baskýn sevgi dilleri hasar yaratacak þekilde ihmal edilen yetiþkinler, özgüven mücadelesine giriþir ve ha-yatlarý boyunca sevilmediklerini düþünürler. Birlikte kaliteli zaman geçirmek: Belirli bir zaman diliminde bütün ilginin çocuða yöneltilmesi demektir. Küçük çocuk için bunun anlamý, yere oturup karþýlýklý top yuvarlamak, oyuncaklarla oynamak ya da baþka oyunlar oynamaktýr. Kýsacasý onun dünyasýna dalmak ve onunla bir þeyler yapmaktýr. Çocukla iyi bir zaman geçirmek için mutlaka onun seviyesine inmek gerekir. Çocuk büyüdükçe merak duyduðu þeyleri bilmeli ve onunla bu yönlü faaliyetler gerçekleþtirilmelidir. Bu faaliyetler çocuðun ilgisine göre, top oynamak, resim çizmek, müzik aleti çalmak vb. olabilir. Çocuðunuza tüm ilginizi odakladýðýnýzda, onun sizin için önemli olduðu, ona deðer verdiðiniz ve onunla olmaktan zevk aldýðýnýz mesajýný verirsiniz. Çocuðunuz, birlikte oyun oynamaktan çok hoþlanýyorsa onun baskýn sevgi dili kaliteli zaman geçirmektir. Çocuðunuzu ilgiyle büyüttüyseniz, bunlarý unutmayacak ve büyüdüðünde de sizinle kaliteli zaman geçirmeye devam edecektir. Büyük ihtimalle en fazla ihtiyacýnýz olduðu zamanda yanýnýzda bulunacaktýr. Hediye almak: Ekonomik durumu iyi olan anne babalar, çoðu zaman çocuklarýna hediye almayý abartýrlar. Bazýlarý bunun sevgiyi göstermenin en iyi yolu olduðunu sanýr. Bazýlarý, kendi anne babalarýnýn kendileri için yapmadýðý þeyleri çocuklarý için yapmaya çalýþýr. Çocukluklarýnda sahip olmak istedikleri þeyleri çocuklarýna alýrlar. Ancak çocuk hediye (oyuncak) almaktan çok fazla hoþlanmýyorsa, yani hediye almak çocuðun sevgi dili deðilse duygusal açýdan alýnan bu kadar oyuncak bir iþe yaramayacaktýr. Verdiðiniz hediyeler hemen bir tarafa atýlýyorsa, çocuk pek sýk teþekkür etmiyorsa, hediyelere çok özenli davranmýyorsa büyük ihtimalle çocuðunuzun baskýn sevgi dili hediye almak deðildir. Çocuðunuz hediye almaktan çok hoþlanýyor ama sizin hediye alacak durumunuz yoksa, yapacaðýnýz þey hediyenin kalitesinin ve deðerinin önemli olmadýðýný unutmamaktýr. Önemli olan çocuðunuzu düþünmektir. Kendi yaptýðýnýz en küçük bir hediye kutusu dahi onun çok hoþuna gidebilir. Hizmet eylemleri: Çocuðunuzun temizliðini yapmak, beslenmesini hazýrlamak, ödevlerine yardýmcý olmak onun çok hoþuna gidiyor ve bunlarý yaptýðýnýz için size teþekkür ediyorsa onun baskýn sevgi dili hizmet eylemleridir. Bir ödevinde ona yardýmcý olduðunuzda, bu iyi not almaktan fazlasýný ifade eder. Çocuk, Annem/babam beni seviyor diye düþünür. Size iþlerinizde yardýmcý olmayý öneriyorsa, muhtemelen ona göre bu bir sevgi ifadesidir. Fiziksel temas: Fiziksel temas çocuklar için bir sevgi ifadesidir. Araþtýrmalara göre, sýk sýk kucaklanan çocuklar, diðerlerine oranla duygusal açýdan daha iyi geliþirler. Kucaklama, sarýlma, öpme vb. fiziksel temas hareketleriyle çocuk sevildiðini sevgi kelimesini öðrenmeden çok önce algýlar. Baskýn sevgi dili fiziksel temas olan bir kiþi, hangi yaþta olursa olsun dokunulmaktan hoþlanýr. Dikkat edilirse, bazý çocuklar özellikle anne babalarýnýn ellerinden tutmaktan ya da fýrsat buldukça dokunmaktan hoþlanýr. Anne babalarýn yapmasý gereken çocuklarýný iyi gözlemlemek ve sevgilerini nasýl ifade ettiklerini keþfetmektir. Ýstekleri, ricalarý çocuklarýn sevgi dillerini iþaret eder. Chapman, her insanýn bir sevgi deposunun olduðunu ve bu sevgi deposu doldukça insanlar arasýndaki sevginin ve baðlýlýðýn da artacaðýný savunmaktadýr. Çocuklarýn da bir sevgi deposu vardýr. Çocuklara gösterilen ilgi onlarýn bu sevgi depolarýný doldurur. Sevgi deposu dolu olan çocuklar büyüdüklerinde sevgiyi daha kolay verebilir. Özgür Gündem Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki Gökhan Çetintaþ öldü, aðabeyi 18 yaþýndaki Habib Çetintaþ yakalandý. Ayvacýk ilçesinde kaçan üç kiþiyi aramak üzere operasyon baþlatan askerler, Radikal gazetesinin haberine göre, dün (19 Temmuz) akþam saat sýralarýnda karþýlaþtýklarý iki kiþiye "Dur" ihtarýnda bulundu. "Teslim ol" çaðrýsýna silahla karþýlýk verildiði ileri sürülen iki kardeþin üzerine ateþ açýldý. 16 yaþýndaki Gökhan Çetintaþ hayatýný kaybetti, cesedi otopsi yapýlmak üzere Samsun'un Havza Ýlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yakalanan aðabeyi 18 yaþýndaki Habib Çetintaþ da sorgulanmak üzere Havza Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Olay yerinde yapýlan arama bir kuru sýký tabanca ele geçirildi. Amasya Valisi Halil Ýbrahim Daþöz, "Ýki kardeþin güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarýna uymayýp ateþ etmeleri sonucu çatýþma çýkmýþ. Kardeþlerden biri öldü. Soruþturma devam ediyor" açýklamasýný yaptý. Ýki kardeþin, Samsun'un Havza Ýlçesi'ne baðlý Paþapýnar Köyü'nde oturan annelerini ziyarete gittikleri ileri sürüldü. (bianet)

8 Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn ismi deðiþti(rildi): 639 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý oldu. Bu deðiþiklik basit bir isim deðiþikliði deðildir; hayvancýlýðýn tarýmdan ayrý bir alan olduðu þeklinde yanlýþ bir algý yaratýlmýþtýr. Tarým, bitkisel üretim ile hayvan yetiþtiriciliðinin bir arada yapýldýðý iþin adýdýr. Bitkisel üretim ile hayvan yetiþtiriciliðinin birlikteliði doðanýn ve çiftçilerin, ayrýþtýrýlmasý ise þirketlerin yararýnadýr. Hayvan yetiþtiriciliði ile bitkisel üretimin birlikte yapýlmasý ekolojik dengeyi korur, çiftçiyi baðýmsýz kýlar. Ayrýca, çiftçilerin üretim girdilerini þirketlerden para karþýlýðý almalarýný engellediði için de refah düzeyini arttýran bir durumdur. Hayvan yetiþtiriciliði ve bitkisel üretim birbirinden ayrýþtýrýlýyor Çiftçiler hayvan yetiþtiriciliðini bitkisel üretimden ayrý yaparlarsa ihtiyaçlarý olan yemi dýþardan (temin edici þirketten) almak zorunda kalýrlar. Ayný þekilde, bitkisel üretimi hayvan yetiþtiriciliðinden ayrý yapan çiftçiler de gübre ihtiyaçlarýný temin edici þirketlerden para karþýlýðýnda satýn almak zorunda kalýrlar. Bu nedenle, hayvancýlýðý bitkisel üretimden ayrý konumlandýrmak ve/veya uygulamak olsa olsa þirket yanlýsý politik bir tercih olur. Bu tercih, ne yazýk ki, üretim tarzýna da yansýr. Çiftçiler, endüstriyel kimyasal ve fosil yakýt aðýrlýklý, hibrit tohum, antibiyotik gibi girdilerin zorunlu olarak dýþarýdan para karþýlýðý þirketlerden temin edildiði- bir üretim tarzýna mecbur býrakýlýr. Endüstriyel üretim tarzýnýn doðal varlýklar üzerinde yarattýðý tahribat ve oluþturduðu sömürü taþýnamaz olur. Ýnsan ve doða saðlýðý risk altýna girer. 9. maddenin (ç) bendinde belirtilen hayvansal üretimin insan saðlýðý ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapýlmasýna iliþkin çalýþmalar yapmak ve denetlemek olarak özetlenebilecek görevi hayvancýlýk ve bitkisel üretimin ayrý yapýlmasý halinde Bakanlýk nasýl gerçekleþtirecektir? Baþka bir deyiþle, hayvan yetiþtiriciliði ile bitkisel üretimin birlikte yapýlmasýnýn yaný sýra kimyasalsýz üretimi de kapsayan ekolojik tarým yerine hayvan yetiþtiriciliði ile bitkisel üretimi ayrýksýlaþtýran ve ekolojik dengeyi bozma özelliðine sahip yani kimyasala dayalý olan endüstriyel tarým modeli ile bu görev nasýl yerine getirilebilecek? Köyiþleri Bakanlýðýn görevleri arasýndan çýkarýlýyor 639 sayýlý KHK ile köyiþleri, bakanlýðýn adýndan sadece bir ifade olarak kaldýrýlmadý, bakanlýðýn görevleri arasýndan da çýkarýldý ler öncesinde bakanlýðýn uyguladýðý eðitim desteði, öncülük, önderlik gibi çiftçiyi geliþtirici görevleri bundan böyle Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn görevleri arasýnda sarih bir biçimde yer almýyor. Baþka bir deyiþle, Bakanlýk adýndan köyiþleri ifadesinin kaldýrýlmasý ve hayvancýlýk ifadesinin eklenmesi sanýldýðý kadar masum deðildir lere kadar çiftçinin yanýnda olan, ona bilgi desteði veren, öncülük eden, önderlik yapan Tarým Bakanlýðý sözü edilen görevleri þirketlere terk etmiþ oluyor. Þirketler ise doðal varlýklarýn tahribatýna ve insan saðlýðýna verilen zarara aldýrmaz, kendi kârýna bakar; karakteri gereði çiftçiye vereceði bilgi desteðini, yapacaðý öncülüðü ve önderliði kâr odaklý programlar. Görev kargaþasý ve keyfilik ile karþý karþýyayýz Tarým Bakanlýðýnýn adýnda yapýlan bu deðiþikliklerin yanýnda, yeniden dizayn edilen bakanlýðýn görev ve yetkilerine baktýðýmýzda, yanlý olabilecek bir çok görev tanýmý, kargaþa ve keyfilik görülmektedir. 9. Maddede yer aldýðý üzere, Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü nün alanýndaki bazý görevler Gýda Kontrol Genel Müdürlüðü ne verilmektedir. Bu görev deðiþikliði ile Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü nün yararlý çalýþabilmesi mümkün olmayacaktýr. Bu durumda, örneðin, hayvan kimlik sistemi kurma ve hayvan hareketlerini kontrol etme gibi görevleri elinden alýnan Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü yüksek vasýflý hayvan ýrklarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný nasýl mümkün kýlacaðý öenmli bir soru iþaretidir. Bu görevin tevdi edildiði Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü nün hayvan refahýný saðlamaya yönelik çalýþmalar yapmasý iþleri daha fazla karmaþýklaþtýrmayacak mýdýr? Benzer karmaþa Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü ile Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü nün görev alanlarý arasýnda da gözlenmektedir. Sadece eleþtiren olmamak için küçük bir öneri sunabiliriz: Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü nün görevleri arasýnda yer alan hayvan saðlýðý ile ilgili görevler Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü ne verilerek karmaþa azaltýlabilir. Ayný þekilde, Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü görevleri arasýnda yer alan bitki saðlýðý ile ilgili görevler Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðüne verilebilir. Böylece konu ve görev bütünlüðü saðlanmýþ olur. Kooperatif teþviki yerine þirket yanlýsý politikalar Tarýmsal kooperatifçiliðin entegre tesisleri ile pazarlama birimleri önemli ölçüde þirketleþtirilmiþ durumda. Bakanlýðýn yapýlanmasýnda yeni oluþturulan Teþkilatlanma ve Desteklenme Genel Müdürlüðü (TEDGEM) bünyesinde kooperatiflere yapýlacak desteðe iliþkin kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunlarýn iþtiraklerini desteklemek ifadesi yer alýyor. Kooperatiflerin desteklenmesini doðru buluyor, bu desteðin önemine elbette inanýyoruz. Ancak, destek, kurulmuþ kooperatiflere verilmekte. Halbuki, küçük üreticilerin pazarlama ve üretim girdilerini satýn alýrken þirketlere karþý çýkarlarýný koruyabilmeleri için öncelikle bu yapýlarýn ortaya çýkarýlmasý, yani yeni kooperatiflerin kurulmasýnýn teþviki gerekmektedir. Bu görev, Tarým Reformu Genel Müdürlüðü nün (TRGM) görevleri arasýnda olmasý gerekirken yer almamaktadýr. Yeni kooperatif yapýlanmalarýnýn teþvikine yer verilmemesi bakanlýðýn küçük üreticileri gözden çýkardýðý algýsýný güçlendirmektedir. Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü kuruluyor Bir baþka durum ise AB ilerleme raporlarýnda Balýkçýlýk faslýnýn (13. fasýl) eleþtirisinde yer alan genel müdürlük kurulmasý talebini karþýlamak için kurulan yeni bir genel müdürlük var: Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü Yeni genel müdürlüðün bu isimle adlandýrýlmasý yanlýþlýk mý yoksa, politik bir tercih mi belli deðil. Çünkü Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü ismindeki balýkçýlýk ve su ürünleri aslýnda ayný anlama gelmekte. Yaygýn olarak kullanýlan ifade su ürünleri dir. Kaldý ki balýk da bir su ürünü, canlýsýdýr. Ýsminin baþlýklarda ayrýca zikredilmesinin ne anlamý olabilir? Bu yanlýþlýk veya tercih genel müdürlüðün görevlerinin anlatýmýnda da -balýkçýlýk ve su ürünleri kaynaklarý, balýkçýlýk ve su ürünleri girdileri, balýkçýlýk ve su ürünleri avcýlýðý vb. kavramlaþtýrýlmalar ile- yer almakta, yanlýþlýk sürdürülmektedir. Üç yaný denizle çevrili ülkemizde denizlerimizi koruyamadýk; denizlerin sunduðu ürünleri yetkililerin denetleyememesi veya görev kusuru iþlemesinden ötürü yoksullaþtýrdýk. Denizlerimizin birçok bölgesinde þirketler suni-kültür balýkçýlýðý yapmaya baþladý. Biz biliyoruz ki, doðal su ürünleri lezzetlidir, besin deðeri yüksektir. Bu doðal su ürünleri, suni üretilen ayný zamanda kirletici olan, kalite ve besin deðeri bakýmýndan fakir þirket balýkçýlýðý ile ayný deðildir. Acaba, bu yeni genel müdürlük kurulurken, suni üretimi ve doðal su ürünlerini birbirinden ayýrmak için mi böylesi bir adlandýrmaya gidilmiþtir? Açýkçasý bu hiç de anlaþýlýr bir durum deðil. Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü de deðiþti Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü nün (TAGEM) adý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir. Bu yapýlanmada dikkati çeken en önemli deðiþiklik, araþtýrma enstitü sayýsýnýn azaltýlmasý ile iþlevsiz hale getirilmiþ olan toprak ve su alanýndaki araþtýrma enstitülerinin gelenekleriyle birlikte ortadan kaldýrýlmasýdýr. Böylelikle, sermayenin kendisini yeniden üretme alaný olarak toprak ve su gibi doðal varlýklarý ele geçirmeye yönelmesi, tarým arazilerinin konuta, sanayiye ve karayollarý gibi amaç dýþý ve rant getirici amaçla kullanýlmasýnýn önünün açýlmasýyla örtüþmektedir. Þube müdürlükleri kaldýrýlýyor, keyfilik dönemi baþlýyor 639 sayýlý KHK ile Merkez teþkilatlarýndaki þube müdürlükleri kaldýrýlýyor. Bu tasfiye, bürokrasinin kaldýrýlmasý olarak meþrulaþtýrýlmakta. Þube müdürlüklerinin görevlerininin altýndan Daire baþkanlýklarýnýn tek baþlarýna kalkmalarý mümkün görünmemektedir. Kaldýrýlan þube müdürlüklerinin görevlerini yetkisiz yetkililer yürüteceðinden, yetkisi olmayanlarýn sorumluluðu da olamayacaðýndan keyfilik esas olacaktýr. Baþka bir deyiþle, hukuka aykýrý olan kimi iþler, yetkisiz yetkililerin buyurmasý ile gerçekleþecek, yetkisizliklerinden ötürü bu yetkisiz yetkililer sorumlu tutulamayacak ve iþler keyfilikle sorunsuz halledilebilecektir. Bakan yardýmcýlýklarý oluþturuluyor Yeni bakanlýklarýn kuruluþunun gerçekleþtirildiði 643 sayýlý KHK nin 3. maddesiyle, ilk kez Bakan yardýmcýsý kadrosu oluþturulmuþtur. Atanacak bu yardýmcýlar için eðitim þartý aranmayacaðý gibi kamu tecrübesinden yoksun olunmasýna da bakýlmayacaktýr. Parti temsilcisi, özel sektör temsilcisi gibi görev yapacak olan bu Bakan yardýmcýlarýnýn yapýn dediði þeyler yapýlacaðýndan, bu yardýmcýlar bir tür iþbitirici olarak görev yapacaktýr. Böylelikle, özel sektör temsilcileri politikacýlarýn, bürokratlarýn üstünde konumlanarak toplumun genelinin çýkarý yerine sektörlerin çýkarýna hizmet eden uygulamalar yaptýrabileceklerdir. Özel sektör temsilcilerinin bakan yardýmcýsý olmalarý ile birlikte þirketlerin lehine iþleyen sistem tamamlanmýþ ve politikacýlar ile özel sektör arasýndaki paralellik kurulmuþ olacaktýr. 639 KHK ile getirilen deðiþiklikler basit ve masum bir adlandýrma deðiþikliði olmayýp ekolojik hayatý, insan saðlýðýný, bitkisel üretim ve hayvan yetiþtiriciliðini olumsuz yönde etkileyebilecek tarýmdan sorumlu bakanlýðýn önemli görev deðiþikliklerine iþaret etmektedir. Bu kurumsal yeniden yapýlanma ile hayvan yetiþtiricileri, bitkisel üreticiler ve hatta tüketiciler þirketlerin dümende olduðu bir tarým sistemine daha da baðýmlý hale gelmekte, ekolojik tarým sistemi gittikçe mümkünsüzleþtirilmektedir.

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ RÝEDRÝCH ENGELS [142], Mart sonu ile 26 Mayýs 1884 arasýnda. Engels

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ PARTÝMÝZDE BUNALIM V. Ý. LENÝN Þubat-Mayýs 1904 de yazýldý. Mayýs 1904 de Cenevre de

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı