3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum."

Transkript

1 Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki Gökhan Çetintaþ öldü, aðabeyi 18 yaþýndaki Habib Çetintaþ yakalandý. Ayvacýk ilçesinde kaçan üç kiþiyi aramak üzere operasyon baþlatan askerler, Radikal gazetesinin haberine göre, dün (19 Temmuz) akþam saat sýralarýnda karþýlaþtýklarý iki kiþiye "Dur" ihtarýnda bulundu. "Teslim ol" çaðrýsýna silahla karþýlýk verildiði ileri sürülen iki kardeþin üzerine ateþ açýldý. 7 DE 4 DE 2 DE 7 DE Nevþehir in Acýgöl ilçesinde açýlan halk çeþmelerinden arýtýlmýþ, saf su akýyor. Acýgöl Belediyesi nce yapýmýna yaklaþýk bir ay önce baþlanan halk çeþmeleri tamamlandý. Halk çeþmelerinden arýtýlmýþ su veriliyor. Bahçeli, Cumhuriyet, Çayýrlýk ve Yukarý mahallelerine birer halk çeþmesi yapýldý. Bu çeþmelerde su özel cihazlarla arýtýlarak damacana kalitesine yükseltiliyor. Çeþmelerdeki sular sadece içmede kullanýlmak þartýyla ücretsiz olarak halkýn hizmetine sunuluyor. Acýgöl Belediye Baþkaný Ýsmail Çavuþoðlu, evlere verdikleri þebeke suyunun içilebilir durumda olmasýna raðmen halkýn damacana kalitesinde su içebilmesi için 100 bin TL yatýrýmla 4 halk çeþmesi kurduklarýný söyledi. Ýsmail Çavuþoðlu, yaptýrdýðý çeþmeden ilk suyu içtikten sonra yaptýðý açýklamada, 3 DE 8 DE Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Ovaören beldesi sýnýrlarý içerisinde kalan Ovaören arkeolojik yerleþim alaný içerisindeki Yassýhöyük kazýsýnýn bu yýlki bölümüne baþlandý. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Yücel Þenyurt'un bilimsel baþkanlýðýnda, 15 arkeolog ve 25 iþçiden oluþan 40 kiþilik bir ekip ile yürütülen Ovaören beldesindeki Yassýhöyük kazýsýnýn bu yýlki bölümünün 15 Aðustos'a kadar devam etmesi planlanýyor. Yürütülen kazý çalýþmalarý ile ilgili bilgiler veren Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Yücel Þenyurt, Ovaören beldesinin yaklaþýk 2 km güneydoðusunda yer alan Ovaören Arkeolojik alanýnýn zengin tarihi potansiyeli ile ön plana çýktýðýný söyledi. 6 DA Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. 2 DE Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi, il genelinde üreticilere özellikle çilek üretiminde destek saðlýyor. 3 DE Sözcükler, mýsralar, notalar bir kültürü sonsuzluða kaydetti... Ve efsane ölümsüzleþti. Bu sözler Gülcan Altan ýn son albümü Gunef de yer alýyor. Kafkas müziklerini dillendiren bir sanatçý olan Altan ýn albümünde, Abhazca ve Adigece dillerinde þarkýlar yer alýyor. Bunun sebebi ise UNESCO nun belirlediði diller atlasýnda, risk altýnda olanlarýn en üstünde yer almasý. Bu soruna dikkat çekmek isteyen Altan, Þarkýlar bu kaybolma sürecini biraz daha yavaþlatýr diyor. Altan la Gunef i, Çerkes halkýnýn yaþadýðý soykýrýmýný, Türkiye de Çerkes olmayý ve Çerkes kültürünü konuþtuk. 5 DE Yapýlan basýn açýklamasýnda, yoðun biber gazý bombardýmanýna maruz býrakýlarak, etkinliklere katýlanlarýn evlerinin basýlmasý, gözaltýna alýnmalarý, bir kýsmýnýn tutuklanmasý ve duruþmalarýn aylar hatta yýllar sonra baþlatýlmasý gerçeði ile karþý karþýya kalýndýðýný açýklayan emek ve meslek örgütleri, 2 DE

2 Ustalýk dönemine hýzlý bir giriþ yapan AKP, çalýþma yaþamýnda kapsamlý deðiþiklikler için düðmeye bastý. Son yýllarda esnek çalýþma uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasýna paralel olarak iþ gücü maliyetleri ciddi anlamda azaltýlmýþtý. Bugüne kadar fazla mesai ücretleri, ikramiye, prim vb gibi ödemeler adým adým ortadan kaldýrýlýrken, sýra ihbar ve kýdem tazminatý gibi en temel iþ gücü maliyetlerini azaltmaya, iþçi sýnýfý ve sendikalarýn kolunu kanadýný kýrmaya geldi. Geçmiþte defalarca gündeme getirilen Kýdem Tazminatý Fonu, genel olarak sermayenin olasý bir kriz ile karþý karþýya bulunduðu yeni dönemdeki ihtiyaçlarýna paralel bir adým. Fonun asýl amacý, patronlarýn yaklaþan kriz ortamýnda iþçileri, en az maliyetle bireysel ya da toplu olarak daha kolay iþten çýkarmasýnýn önünün açýlmasý. Yapýlmasý düþünülen düzenleme ile iþçilerin fondan en az 10 yýl sonra para alabileceði için, hükümet patronlara 10 yýl boyunca iþçileri istediði gibi çalýþtýracak açýk çek veriyor. Söz konusu 10 yýl içinde kýdem tazminatý için ayrýlmasý düþünülen fonlar sermaye birikim sürecine aktif destek olarak sunulacak. Fonun birikimleri borsa, mevduat vb. yöntemlerle kullanýlacaðý için, yerli ve yabancý sermayeye, özellikle olasý bir kriz ortamýnda, sýcak para servis etmek kolaylaþacak. Hükümetin elinin altýnda istediði zaman kullanabileceði hazýr kaynak olacak. Ýþçilerin kýdem tazminatlarý en az bir yýl çalýþmalarý karþýlýðýnda 30 günlük ücret tutarýnda ödeniyor. Ancak sendikalý iþçilerin önemli bir bölümü, toplu iþ sözleþmelerinde 40, 45, hatta 50 gün üzerinden kýdem tazminatý alabiliyor. Fon sistemine geçildiðinde bu kazanýmlarýn hiçbir hükmü kalmayacak. Kýdem tazminatý hakkýnýn tüm iþçiler için geçerli olmasý ve bu alanda doðacak mutlak hak kayýplarý ile toplumun önemli bir kesimi bu düzenlemeden olumsuz etkilenecek. Mevcut uygulamada erkek iþçiler askerlik hizmeti nedeniyle, kadýn iþçiler ise evlilik gerekçesiyle istediklerinde kýdem tazminatlarýný alabiliyorlar. Kýdem tazminatý fonu kurulmasý halinde bu önemli hak ortadan kalkacak. Üstelik týpký sigorta primlerinde olduðu gibi, kýdem tazminatý fonu primlerinin iþçinin gerçek ücretinden deðil, daha düþük bir tutar üzerinden yatýrýlmasý gündemde TL alan bir iþçi yýl sonunda 1000 TL kýdem tazminatý alabilirken, iþverenlerin fona aktarmasý düþünülen yüzde 3 lük prim sonrasýnda bu rakam yýllýk sadece 360 TL olacak. Ýþçinin kýdemi arttýkça, alacaðý kýdem tazminatý miktarý þimdiki sisteme göre çok daha düþük olacak. Hükümet ve patronlar Kýdem tazminatý ile iþ güvencesi birlikte olmaz iddialarýný sýk sýk gündeme getiriyorlar. Oysa Avrupa ülkelerinin çoðunda hem kýdem tazminatý, hem de iþ güvencesi hükümleri birlikte varlýðýný sürdürüyor. Üstelik Türkiye de iþ güvencesinden 30 dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerleri (toplam iþyerlerinin sadece yüzde 4 ü) yararlanabiliyor. Fonun devlet güvencesinde olmasý olumlu bir þeymiþ gibi yansýtýlýyor. Çalýþtýrdýðý iþçilerin sigortalarýný bile düzenli yatýrmayan patronlarýn, devlet güvencesini suistimal etmeyeceðinin garantisini kim verecek? Öte yandan Fon kaynaklarýnýn týpký iþsizlik sigortasý fonunun GAP a ve karayollarýna kaynak olarak aktarýlmasý gibi asýl amacý dýþýnda kullanýlmayacaðýnýn da garantisi yok. Kýdem tazminatý fonu üzerinden yürütülen tartýþmalar ve getirilmek istenen sistem ile patronlarýn iþgücü maliyet kalemleri kuþa çevrilirken, sermayenin sözcülüðünü yapan gazete ve televizyonlarda fon tartýþmalarý, týpký saðlýk ve sosyal güvenlik alanýnda önemli hak kayýplarýna neden olan reformlar gibi, iþçilerin lehine düzenlemeler içerdiðine iliþkin aldatýcý haberler yayýlýyor. Yoðun iþten atýlmalarýn yaþandýðý, emekliliðin mezarda bile imkansýz hale geldiði Türkiye koþullarýnda, iþçilerin en önemli güvencesi olan kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi, iþçi sýnýfý ve sendikalar açýsýndan son önemli kalenin de düþürülmesi demek. Ayný tehlike çok kýsa bir süre içinde kamu emekçilerinin de kapýsýný çalacak. Çünkü kýdem tazminatýnýn kamudaki karþýlýðýný memurlarýn emekli ikramiyeleri oluþturuyor. Kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasýný Genel grev nedeni sayarýz iddiasýnda bulunan sendika ve konfederasyonlar sözlerinde samimilerse, zaman geçirmeden bir araya gelerek emeðe yönelik kapsamlý saldýrýlara karþý ortak eylem ve mücadele programý çýkarmak zorundalar. Bir taraftan bunlar yapýlýrken, diðer taraftan tüm iþyerlerinde, kýdem tazminatýný ve diðer saldýrýlara karþý grev komiteleri oluþturulmaya baþlansa iyi olacak! Evrensel ONUR EREM/BÝRGÜN Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Kamu Emekçileri Sendikasý (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliði (TTB), bir araya gelerek Hopa'da Metin Lokumcu'nun öldürülmesiyle baþlayan gözaltý ve tutuklama dalgasýna karþý neler yapabileceklerini tartýþtý. Örgüt temsilcileri davalara getirilen kýsýtlýlýk kararý nedeniyle þu ana kadar ne tutuklama kararýna, ne de dosyadaki herhangi bir bilgi ve beldeye ulaþamadýklarýný, bunun da savunma hakkýnýn açýkça ihlali olduðunu anlattý. Baþta Halkevleri MYK üyesi Dilþat Aktaþ olmak üzere bir çok insanýn iþkence gördüðünü ve darp edildiðini anlatan örgütler bütün bunlara karþý neler yapýlabileceðini tartýþtý. AKP'YÝ ÝFÞA ETMELÝYÝZ Yapýlan basýn açýklamasýnda, yoðun biber gazý bombardýmanýna maruz býrakýlarak, etkinliklere katýlanlarýn evlerinin basýlmasý, gözaltýna alýnmalarý, bir kýsmýnýn tutuklanmasý ve duruþmalarýn aylar hatta yýllar sonra baþlatýlmasý gerçeði ile karþý karþýya kalýndýðýný açýklayan emek ve meslek örgütleri, ülkemizde dile getirilen her türlü demokrasi talebinin ve emeðin deðerinin korunmasý çabasýnýn takipçisi kurumlar olduklarýný belirttiler. Toplantýya katýlan örgütlerin önerileri sonucunda AKP'nin demokrasi söylemiyle tamamen ters düþen baskýcý uygulamalarýný halkýn her kesimine Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Çocuk yüreðime sýðdýramadým orada yaþananlarý. Büyüsem yine sýðmayacak bu acý yüreðime biliyorum. O kadar çok büyük yürek varki çevremde, sýðmýyorlar duyduklarý acýya. Sizler için "ateþte semaha duranlar" diyorlar. Bu söz geliyor aklýma her semah döndüðümde. Gurur duyuyorum sizlerle. 18 yýldýr Madýmak otelinin utanç müzesi olmasý için mücadele veren herkes gurur duyuyor sizinle. Ýzin vermiyorlar Madýmaðýn utanç müzesi daha iyi anlatmak ve bunu ayný zamanda dünya basýnýyla da paylaþmak gerektiði sonucu çýktý. NELER YAPILACAK? - Sosyal medya verimli bir þekilde kullanýlacak ve ana akým medyanýn yer vermediði görüþler halka buradan anlatýlacak. Ýnsanlar eylemlere ve protestolara buradan da davet edilcek. - Dünya genelinde AKP'nin yaratmýþ olduðu Geliþmiþ ve demokratikleþmiþ Türkiye imajýna karþýlýk Uluslar arasý örgütlere ve dünya basýnýna Türkiye'de yaþanmakta olan baskýlar ve demokrasi skandallarý anlatýlacak. - Hopa ve sonrasýnda yapýlan uygulamalarý protesto etmek için ayný gün Türkiye genelinde her þehirde kitlesel eylemler düzenlenecek. - Tutuklanan ve hastanede tedavi görmekte olan protestoculara ziyaretler yapýlacak. - Metin Lokumcu'nun da yýllarca emek verdiði Hopa Festivali bu yýl Metin Lokumcu anýsýna düzenlenecek. Bir yandan konserler organize edilirken bir yandan da akademisyenlerin, hukukçularýn, siyasetçilerin ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin katýlacaðý paneller düzenlenecek Temmuz saat 15:00'te Taksim Meydan'dan Galata Postanesi'ne yürüyüþ yapýlacak., olmasýna, çünkü hala utanmýyorlar bu katliamdan. Bu yýl yine Sivas a gittik, "bilim ve kültür merkezi" yapmýþlar Madýmak otelini. Koca bir kültürü yaktýklarý yerde hangi kültürden bahsediyorlar anlamadým. Ama biz, izin vermeselerde utanç müzesi tabelasýný Madýmaðýn duvarýna astýk. Mücadelemizden vazgeçmeyerek o tabelayý indiremeyecekleri günleri getireceðimize inanýyorum, sende inan. Bu ülkenin bütün güzel çocuklarý adýna söz veriyorum size, "Madýmak oteli utanç müzesi olacak" PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ ÇÝÐLÝ ÞUBESÝ ÇOCUK KOLLARI Ýdilcan ARPACI

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi, il genelinde üreticilere özellikle çilek üretiminde destek saðlýyor. Tarým Ýl Müdürlüðünden alýnan bilgilere göre, Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen sebzeciliði geliþtirme projesine Ýl Özel Ýdaresi de destek verdi. SulucakarahöyükNEVÞEHÝR Nevþehir merkeze baðlý Kaymaklý Belediyesi nce 2011 yýlý yatýrým programýna alýnan Yapay Sulak Alan projesi inþaatý baþladý. Kaymaklý Belediye Baþkaný Halit Elma, Hoyuk yolu mevkiinde dere yataðý kenarýnda bulunan 17 bin metrekare alan üzerine inþaatýna baþlanan yapay sulak alan projesi tamamlandýðýnda kasabanýn kanalizasyondan kaynaklanan atýk sularýnýn arýtýlacaðýný söyledi. Elma, proje çerçevesinde bu alan üzerinde yeþil kuþak oluþturulacaðýný belirtti. Tesis alaný olan arazinin belediye bütçesiyle satýn alýndýðýný kaydeden Elma, uygulanacak yapay sulak alan projesinin Özel Ýdare desteðiyle merkeze baðlý Uçhisar beldesinde bazý bahçelerde çilek üretimi yapýldý. Özel Ýdare katkýsýyla düzenlenen Nevþehir'Ürgüp karayolu çevresinde oluþturulan çilek bahçesinde, 22 Temmuzda tarla günü yapýlacak. Çilek üretim alanlarýnýn inceleneceði tarla gününde, Vali Abdurrahman Savaþ da katýlarak, üreticilerle görüþecek. Çukurova Üniversitesi ile koordineli olarak yürütüldüðünü ve bölgede bir ilk olduðunu vurguladý. Bu proje ile hem kasabanýn atýk sularýnýn arýtýlmýþ olacaðýný, hem de 17 bin metrekarelik mesire yeri kazanýlacaðýný belirten Elma, böylece kasabanýn önemli bir eksiði olan piknik alaný sorununun da çözüme kavuþacaðýný söyledi. Baþkan Elma, projenin keþif bedelinin ise bir milyon TL olduðunu, ihale süresinin bir yýl olmasýna raðmen kendilerinin 6 ay gibi bir sürede tamamlamayý hedeflediklerini söyledi. Elma, projeye Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ndan 200 bin TL destek aldýklarýný, 200 bin TL için de söz aldýklarýný kaydetti. Sulucakarahöyük/ACIGÖL Hüseyin KAÝM Nevþehir in Acýgöl ilçesinde açýlan halk çeþmelerinden arýtýlmýþ, saf su akýyor. Acýgöl Belediyesi nce yapýmýna yaklaþýk bir ay önce baþlanan halk çeþmeleri tamamlandý. Halk çeþmelerinden arýtýlmýþ su veriliyor. Bahçeli, Cumhuriyet, Çayýrlýk ve Yukarý mahallelerine birer halk çeþmesi yapýldý. Bu çeþmelerde su özel cihazlarla arýtýlarak damacana kalitesine yükseltiliyor. Çeþmelerdeki sular sadece içmede kullanýlmak þartýyla ücretsiz olarak halkýn hizmetine sunuluyor. Acýgöl Belediye Baþkaný Ýsmail Çavuþoðlu, evlere verdikleri þebeke suyunun içilebilir durumda olmasýna raðmen halkýn damacana kalitesinde su içebilmesi için 100 bin TL yatýrýmla 4 halk çeþmesi kurduklarýný söyledi. Ýsmail Çavuþoðlu, yaptýrdýðý çeþmeden ilk suyu içtikten sonra yaptýðý açýklamada, söz verdikleri üzere bir ay içerisinde halk çeþmeleri için çalýþmalarý tamamladýklarýný ve halkýn kullanýmýna açtýklarýný belirtti. Çavuþoðlu, hem saðlýklý hem de leziz sularýn Acýgöllülerden büyük ilgi ve talep görmesinin de kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiðini söyledi. Çavuþoðlu, vatandaþlarýn bidon bidon evlerine, iþ yerlerine arýtýlmýþ, saðlýklý sularý götürmelerinden de büyük bir keyif aldýðýný kaydetti Basýn Toplantýsý na davet Deðerli Basýn Mensuplarý, Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Alevilere yönelik hak ihlalleri baþta olmak üzere, ayrýmcýlýk ve eþitsiz uygulamalara karþý alevirapor baþlýðýyla hak ihlalleri raporu yayýnlamaya baþladý. Birinci sayýsý yayýnlanan, Türkçe nin yaný sýra Almanca, Ýngilizce ve Franszýca dayayýnlanacak olan alevirapor un tanýtýmýyla ilgili olarak 22 Temmuz 2011, Cuma günü Ankara da ABF Genel Baþkaný Selahattin Özel in katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenliyoruz: Ýlginizi ve katýlýmýnýzý bekliyoruz. Saygýlarýmýzla, 22 Temmuz 2011, Cuma, Saat 10:30 Mülkiyeliler Birliði, Petrol Konur Sok No: 1 Kýzýlay / AnkaraFýrýn Ankara, 20 Temmuz 2011 Necdet Saraç ABF Genel Baþkan Yardýmcýsý KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite < BEÞTAÞ YOLU 643m m m2 Otel Ýnþaatý m m2 610m Dedebað >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Nolu parseller satýlýktýr. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir'i çevre illere baðlayan karayollarýnda ve il merkezindeki yol yapým çalýþmalarý trafikte aksamalara neden oluyor. Karayollarý Bölge Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, Acýgöl-Nevþehir-Avanos yolunun kilometreleri arasýnda yol yapým çalýþmalarý baþlatýldý. Hacýbektaþ-Nevþehir yolunun kilometreleri arasýndaki yol yapým çalýþmalarý da devam ediyor. Öte yandan il merkezinde de Yeni Kayseri Caddesi üzerindeki Köprülü kavþakta yapýlan yol yapým çalýþmalarý nedeniyle trafik kontrollü olarak saðlanýyor. Yol yapým çalýþmalarý trafikte aksamalara da yol açýyor. Özellikle Yeni Kayseri Caddesi üzerindeki Köprülü kavþaktaki çalýþmalar nedeniyle caddede uzun araç kuyruklarý oluþuyor. Yetkililer, sürücüleri trafik iþaret ve iþaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyardý.

4 Uyurken üstüme gelen erenler Gafil aç gözünü uyan dediler Serseri kalma bu cihan içinde Yürü bir gerçeðe hey can dediler Materyalist tarih anlayýþýný savunanlar, tarihin bir bilim olduðunu, nasýl yaþanmýþsa öyle yaþanmak zorunda olduðunu söylerler[1]. Ülkemizde böylesi, bilimsel bir tarih anlayýþý var mý yâda hiç oldu mu bu sorulmasý gereken bir sorudur[2]. Bizdeki tarih algýsý daha çok bir anlatý niteliðindedir. Anlatý olunca da anlatýlandan çok, anlatanýn durduðu yer onun olaylara bakýþ açýsýna göre bu anlatý deðiþiyor; bu konun anlaþýlmasý için milli maç anlatan radyo spikerlerinin tutumlarýnýn hatýrlanmasýný isterim, Osmanlý tarihçileri de tarihi bize böyle anlattýlar. Bu durumu þu Afrika özdeyiþi çok güzel anlatýr; aslanlar kendi tarihlerini yazana kadar av hep avcýlarýn maceralarýný anlatan serüvenler olmaya devam edecektir. Ama aslanlar kendi tarihlerini yazýnca bu köklü bir deðiþim geçirecek. Avcýlarýn kendi serüvenleri olarak anlattýklarýna, bu defa aslanlar bizim yaþam alanlarýmýza saldýran bir takým canlýlara karþý bizler aslanlar gibi mücadele ettik, þöyle kaçtýk böyle saldýrdýk onlarla onurluca savaþtýk diye baþlayacaklardýr tarihlerini anlatmaya. Bugüne kadar, Türkiye de tarihçiliðe soyunan, öyle bilinen zatý muhteremler, sanki Osman Oðullarý Beyliði nin basýn yayýn -enformasyon bürosu gibi çalýþmýþlar; Osmanlýnýn yaptý katliamlarý örneðin Kýzýlbaþlarý deftere kaydedip[3], defterlerini dürmelerini bile eleþtirmek bir yana yazdýklarý kitaplarda bunu mazur göstermeye çalýþmýþlar[4]. Eleþtirel olmayan bir kalem, aydýn olamaz. Böyle anlatýlan tarihte tarih bilimi olmaz. Ben hem Çukobirlik in hem de Seyhan Belediyesi nin basýn bürolarýnda çalýþtýðýmdan, hem de bu tür yerlerde çalýþanlarý tanýdýðýmdan dolayý buralarda çalýþanlarýn nasýl düþündüklerini, mantýklarýnýn nasýl iþlediðini bilirim; buralardaki sistemin mantýðý aynýdýr: temel kural baðlý olduðun, ekmeðini yediðin, sana maaþ veren kurumu yaðlayýp ballamaktýr. Osmanlý Hanedanlýðý döneminde bunlara zaten bürokrat yerine kapýkulu denirmiþ. Bu kapýkulu tabirinin bu durumu anlatan harika bir deyim olduðunu düþünmüþümdür hep. Bugünde bürokrat yerine kapýkulu dense yerindedir. Bu tarihçilerde kendilerini Osmanlýnýn bir kapýkulu gibi görüp öyle hareket etmiþlerdir. Bu insanlar, týpký milli maçlarý anlatan radyo spikerlerinin, görmediðimiz sahneleri bize anlattýklarý gibi tarih anlatmýþlar, bu yüzdende bunlarýn anlattýklarýnýn tümüne kuþkuyla yaklaþmamýz gerekir. Ama aklýmýzdan çýkarmayalým ki Anadolu nun asýl tarihi bunlarýn anlattýklarýndan çok farklý bir tarihtir. Bir gün gelecek, iþte bu tarihi yaþadýðý Anadolu topraðýna gönülden baðlý, taþýyla, topraðýyla, kurduyla kuþuyla, ona verdiði emekle, ondan yediði ekmekle, ona saygýlý bu insanlar tarafýndan yaþanýlan bu anlar resmedilir gibi hiçbir karesi gözden kaçýrýlmadan bu tarih anlatýlýp, bu tarih yazýlacaktýr. Bizler, bir olguyu ya da bir olayý anlatýlýrken, o olgunun resmini çeker gibi, görünen görünmeyen bütün iliþkilerini, bütün çeliþkilerini olanca canlýlýðý ile anlatýp resmetmeye çalýþmalýyýzdýr[5]. Osman Oðullarý Beyliðinin tarih sahnesine çýktýðý zamanlarda, Anadolu da buna benzer birçok beylik var; hatta bunlara padiþahlýk var demek daha doðru olur. Kendini Osman Oðullarý Beyliði ile eþit gören, onunla rekabet eden bu beyliklerin kendine has bir yaþamý biçimi var. Gelenekleri görenekleri var, baðlý olduðu deðer yargýlarý var. Osman Oðullarý Beyliði de bu beyliklerden biri[6]. Osman Oðullarý Beyliði batýda kuruluyor, Edirne'den sonra 1453 de Konstantinopol i (Ýstanbul'u) alýp baþkent yapýyor. Zaman içinde kurulduðu topraklarda hazýr bulduðu, Bizans ýn geleneklerini alýp onu yaþatýyor[7]. Batýdan özelikle de Sýrbistan dan gelen Sokullu Mehmet Paþa gibi insanlar Osmanlý devletine önemli katkýlarda bulunuyorlar[8]. Hele de Osmanlýnýn ikinci kez kuruluþu diyebileceðimiz, Timur un Osmanlýyý yýkmasýndan sonra, Osmanlý Devletinin ikinci kuruluþ döneminden itibaren, Osmanlý Devletinde devþirmelerin tahakkümü artýyor. Osmanlý Devletinin bu ikinci döneminde, Osmanlý vezirlerinin büyük bir çoðunluðu devþirme denilen bu insanlardan oluþuyor. Örneðin Kýzýlbaþ katliamlarýný filen yürüten Kuyucu Murat Paþa gibi insanlarýn hepsi bunlardan oluþuyor. Hem savaþta, hem de barýþta padiþahý korumakla görevli olan, Yeniçeri Ordusu bu topraklarda yaþayan halký baský altýnda tutan, bu topraklarýn insanlarýna yabancý -lejyon ordularý gibibir güç. Osmanlý aristokrasisindeki bu devþirmeler kendilerini Osmanlý, Anadolu da kendine düþman olarak gördükleri halký ise Kýzýlbaþlar, Türkmenler diye niteleyip onlara anlayýþsýz Türkler anlamýnda etraki bi idrak diyorlar[9]. Osmanlýnýn ikinci kuruluþundan sora devþirmelerin etkisinin bu kadar artmasýnýn nedenlerinden biride Timur ile Yýldýrým Beyazýt ýn arasýnda gecen Ankara yakýnlarýndaki savaþta, Osmanlý Beyliðinde ikinci plana atýlýp, horlanmaya baþlanan Kýzýlbaþ Türkmenlerin büyük bir çoðunluðunun Timur un saflarýna geçip onu desteklemiþ olmalarýdýr[10]. Devlet yönetmek bir sanattýr, bu sanatý bilenler ezilip horlanan kesimlerin, bir savaþ anýnda karþý tarafý destekleme tehlikesinin olduðunu bilirler. Bunun böyle olacaðý N. Machiavelli nin devlet yönetme sanatýný anlattýðý Prens adlý kitabýnda vardýr; Machivelli, devlet içinde ezilen horlanan guruplarýn, halklarýn bir savaþ anýnda karþý tarafýn safýna geçebileceðini söyler, bunun için türlü önlemler önerir. Osmanlý Devletini yöneten aristokrasi devlet yönetme sanatýný iyi bilirler. Yavuzun Sultan Selimin yönetimindeki Osmanlý Devletinin, Þah Ýsmail in (Hatayi nin) yönettiði kendilerine Devlet-i Kýzýlbaþ diyen Safevilerin üzerine gitmeden önce, Anadolu daki resmi rakamlara göre otuz bin Kýzýlbaþý deftere kaydettirip sonrada onlarýn defterlerini dürdürmesi yani bunlarý katletmesi bundandýr[11]. Ayný tarihlerde doðuda yükselen güç Uzun Hasan'ýn liderliðindeki Akkoyunlu Devletiydi, Osman Oðullarýnýn Ýstanbul u aldýðý 1453 yýlýnda Akkoyunlular da Amet'i (yani Diyarbakýr'ý) alýp baþkent yapmýþlardý. Bu yüzden batýda Osmanlý padiþahýna büyük Fatih, Akkoyunlu Devletinin Padiþahýna ise küçük Fatih diyorlardý; çünkü ayný tarihlerde biri Ýstanbul u fethetmiþ diðeri ise Diyarbakýr ý fethetmiþti[12]. Uzun Hasan liderliðindeki Akkoyunlular Mýsýr daki Memluklu devletine[13] de þeklen baðlý. Bu coðrafyada yükselip git gide güçlenen bir baþka güçse Safevi yolunun (tarikatýnýn) þeyhi Cüneyd in gücüydü. Yükselen bu iki gücün buluþup güç birliði yapmasý bu coðrafyadaki güç dengeleri açýsýndan çok önemli bir hadise olabilirdi.[14] Ýþte bunun neler doðuracaðýný önceden gören Uzun Hasan bir mektup yazýp Þey Cüneyd i ülkesine davet eder[15]. Þey Cüneyd in Diyarbakýr a gelmekte olduðunu duyunca buna çok sevinen Uzun Hasan onlarý karþýlamalarý için aþiretinin ileri gelenlerini onlarý karþýlamaya gönderir, sonra bizzat kendisi Akkoyunlu emirlerini yanýna alarak onlarý karþýlamaya gider Þeyh Cüneyd le karþýlaþýnca atýndan inip onula kucaklaþýp hoþ geldiniz der[16]. Sonra Uzun Hasan, Þeyh Cüneyd i bacýsý Hatice Begüm ile evlendirir. Bu evlikten üç yýl sonra Hatice Begüm bir çocuk dünyaya getirir, adýný Haydar koyarlar. Þeyh Cüneyt, oðlunun doðumunu göremeden, oðlunun doðumundan bir ay önce, bir savaþ meydanýnda ölür. Safevi tarikatýnýn varisi olup, Þeyh Haydar diye ünlenecek olan bu çocuk dayýsý Uzun Hasan yanýnda, onun sarayýnda büyür. Uzun Hasan kendi sarayýnda, bir oðlu gibi yanýnda büyüyen yeðeni Þeyh Haydar ý kýzý ile evlendirir, bu evlikten üç þeyh zade dünya ya gelir: Yar Ali[17], Þah Ýsmail, Ýbrahim[18]. Uzun Hasan ölünce, kendi aralarýnda taht kavgasýna düþen oðullarý, bacýlarýnýn çocuklarýný, bir gün gelir devlete varis olurlar diye, bir tehlike olarak gördüklerinden dolayý, bu üç þeyh zadeyi de ortadan kaldýrmak isterler. Devam Edecek... [1] Nazým Hikmet bu tarih anlayýþýyla anlattýðý Þey Bedrettin destanýnda Þeyh Bedrettin in yenilgisini anlatýnca þöyle der: Tarihi, sosyal, ekonomik þartlarýn zaruri neticesi bu! Deme, bilirim / O dediðin nesnenin önünde kafamla eðilirim. / Ama bu yürek, o bu dilden anlamaz pek. / O hey gidi kambur felek, hey gidi kahpe devran hey, der. Bende anlattýðým bu tarihsel serüvenin böyle yaþanmasýnýn zorunlu olduðunu bilirim ama gel gör ki neyleyim bu yürek iþte bundan anlamýyor. Bu yürek kendini ezilen yüreklerin yanýna atýp oranýn ruhunu yansýtmaya devam ediyor. [2] Konumuz bu olmadýðý için böyle geçiyorum yoksa Dr. Hikmet Kývýlcýmlý, Abidin Nesimi, Nazým Hikmet baþta olmak üzere bu ekolü yaþatmak isteyenler olduðunu biliyorum. [3] Defterdar Ebu l Fadl Mehmet Efendi nin Selimþah-nâme, Sayfa 651 den aktaran Baki Öz Alevilikle Ýlgili Osmanlý Belgeleri. Can yayýnlarý, baský sayfa [4] Buna sade bir örnek olsun diye Cahit Öztelli nin Bektaþi Gülleri adlý Bektaþi Alevi Þiir Antolojisi ne yazdýðý önsözden þu cümleleri alayým: Yavuz Anadolu da büyük bir temizliðe giriþti. Kýrk bin Alevi yi kýlýçtan geçirdi. Sayfa 10. Gördüðünüz gibi büyük bir temizlik olmuþ birileri de kýlýçtan geçmiþler; katliam öldürme vs bile yok yani. Osmanlýya hayran Kapý Kulu takýmýnýn tarih kitaplarýn da bu böyle. [5] 1961 yazý ortalarýnda Devrim anýný yaþayan Kübaya gittiðinde Nazým ressam dostu Abidine Sen mutluluðun resmini yapabilir misin derken bunu anlatýyordu. Lenin, Tostoy için Rus devriminin aynasý derken Tostoy un Rus toplumunu aynasýnda, yaptýðý sanatýnda böyle gösterdiðini söylüyordu. [6] Türkmenlerin oluþturduðu bu beyliklerle ilgili, Sovyetler döneminde yetiþmiþ Azeri kökenli bir tarihçi olan Oktay Efendiyev Safevi Devleti nin kuruluþunda Türk aþiretlerin rolü adlý bir yazýsýnda þöyle diyor: V. Minorski, bu aþiretleri Türkmen diye adlandýrýr ve Safeviler i, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen hanedanlarýnýn doðrudan mirasçýlarý olarak düþünür. Bakýnýz Tuttum Aynayý Yüzüme Ali Göründü gözüme adlý derleme kitapta. ANT Yayýnlarý sayfa 30 [7] Konuyla ilgili kastimi daha iyi anlamak için, Alevilerin Tarihsel Ayrýlýklarý adlý yazýma bakýnýz. [8] Timur ile Yýldýrým Bayezid in komutasýnda 1402 de olan Ankara civarýndaki savaþta Osmanlý ordusunda Sýrplardan oluþan önemli bir kuvvet var. Osmanlý ordusundaki Türkmenler bile bu savaþta Timur un safýna geçiyorlar. Bakýnýz Reha Bilge 1514 adlý kitabýnda durumu þöyle anlatýr: Osmanlý hükümdarý, Sýrp kralý ve Bizans veliahtý Türkmenlere karþý birleþmiþtir. Sanki ortada Türkmenlere karþý bir Balkan ittifaký vardýr ve Saruhan, Aydýn, Germiyanoðullarý, Aydýnoðullarý, Menteþe ve Hamit beyliklerinin hepsi bu hareketin hedefi olur..ankara Savaþý. 1514, Sayfa 275 [9] Aslýnda Osmanlý hanedan zümresi Arap dilinin mantýðý ile mevzû-i ilm-i edeb, kelâm Arab týr diye düþünüp bu dilin mantýðý ile konuþtuklarý için Türk demiyorlar Terk diyorlar ; Etrak sözcüðü Türk sözcüðünün deðil Terk sözcüðünün çoðuludur. Bu yüzden Yusuf Akçura gil yeni Türkçülük akýmýný baþlattýklarýnda Türk sözcüðünü Osmanlýlar gibi Týrk diye deðil de VAV ile Türk diye yazmaya baþlýyorlar. Ýþte bu yüzden Yusuf Akçura Bâbýâli Caddesinde kendilerine Vavlý Türkler dendiðini yazýyor. Bunun için Yusuf Akçura nýn 1928 yýlý yazýlarýna, Yeni Türk Devletinin Öncüleri adlý kitabýna bakýnýz. Kültür Bakanlýðý baskýsý sayfa 88. Bence Kýzýlbaþlar baþýndan beri Türk sözcüðünü Vav la Türk diye yazýyorlardý; bu yüzden tarihte Vavlý Türkler diye bir paye verilecekse bu baþta Kaygusuz Abdal olmak üzere Kýzýlbaþ yazýnýna verilmelidir. [10] Yukarda 8. Dipnottaki Reha Bilgenin 1514 adlý kitabýndan aktardýðým pasaja bakýnýz. [11] Konuyla ilgili 3. dipnotta gösterdiðim kaynaða bakýnýz ( yani, Defterdar Ebu l Fadl Mehmet Efendi nin Selimþahnâme, Sayfa 651 den aktaran Baki Öz Alevilikle Ýlgili Osmanlý Belgeleri. Can yayýnlarý, baský sayfa ) [12] Konuyla ilgili okunmasý gerek en önemli kitap Walther Hýnz Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd, TTK yayýnlarý 2.baský sayfa 31.W. Hýnz Küçük Türk büyük Türk diyor, böylede denile bilinir tabi Timur un yýktýðýndan sonra kurulan ikinci Osmanlý Türk devleti olarak kabuledilecekse. [13] Memluklu Devleti kendini Et Devlet et Türkiye, Türkiye Devleti diye tanýtýyorlar. Çetin Altan ýn Memluklu Devletinin Kuzey sýnýrý adlý kitabýndan aktaran Reha Bilge 1514 sayfa 28. [14] Walter Hýnz Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd, sayfa 25. [15] Welte Hýnz, Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd sayfa 26. Türk Tarih Kurumu yayýnlarý. 2 baský. [16] Walter Hýnz Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd, sayfa [17] Alevi köylerinde düðünlerde davul zurna ile oynanan Yarâli (Yarâlim) denen oyunun buna atfen söylendiðini sanýyorum. Buna dýþ semahta denir, bu iç semaha þeklen çok benzer, davul zurna ile oynanýr. Þah Ýsmail in abisi Aliye Yar Ali dendiðini Nejat Birdoðan Þah Ýsmail HATAYÝ adlý kitabýnda yazar. [18] Bakýnýz Walter Hýnz Uzun Hasan ve Þeyh Cüneyd, sayfa 63.

5 Sözcükler, mýsralar, notalar bir kültürü sonsuzluða kaydetti... Ve efsane ölümsüzleþti. Bu sözler Gülcan Altan ýn son albümü Gunef de yer alýyor. Kafkas müziklerini dillendiren bir sanatçý olan Altan ýn albümünde, Abhazca ve Adigece dillerinde þarkýlar yer alýyor. Bunun sebebi ise UNESCO nun belirlediði diller atlasýnda, risk altýnda olanlarýn en üstünde yer almasý. Bu soruna dikkat çekmek isteyen Altan, Þarkýlar bu kaybolma sürecini biraz daha yavaþlatýr diyor. Altan la Gunef i, Çerkes halkýnýn yaþadýðý soykýrýmýný, Türkiye de Çerkes olmayý ve Çerkes kültürünü konuþtuk. Biraz kendinizden ve albümlerinizden bahseder misiniz? Ben Samatya doðumluyum. Kuzey Kafkasya da 1800 lü yýllarda yaþanan sürgünle bu topraklara göçmüþüz. Ben bu sürgünle gelenlerin beþinci nesline tekabül eden bir Adigeyim. Çerkes bize dýþardan söylenilen bir kelime. Adige, Abazha, Ubýhlar gibi bir çok topluluðu kapsayan bir isim. Þöyle de bir þansým vardý. Samatya da çok kültürlü bir ortamda yetiþtim. Süryani si, Ermeni si, Rum u... hatta zannederdim ki herkes evinde kendi dillerini konuþuyor, dýþarýda Türkçe konuþuyor. Çok dilli bu ortamdan aldýklarýmý müzik çalýþmalarýma yansýttým. KÜLTÜRLERÝN KAYBOLDUÐU BÝR DÜNYA ÝSTEMÝYORUM Bir dili sürdürebilmek albüm yaparak olabilir mi? Halk açýsýndan kendi dillerinde yapýlan sanat ürünleri, kültürde kalýcý öðeler býrakýyor. Müzik, bu anlamda önemli. Çünkü çocuklara kendi dillerinde þarkýlar, türküler dinletirseniz ana diliniz risk altýna daha geç girer. Benim kültürel anlamda yoðunlaþtýðým nokta da burasý. Kültürlerin kaybolduðu, dillerin kaybolduðu bir dünya istemiyorum. Dünyayý ayakta tutan, zenginleþtiren çok kültürlülüktür. Sistem, bizleri tek tip bir dünyaya zorluyor. Bu yüzden sadece kendi dilimde deðil, diðer dillerde de çalýþmalar yapýyorum. Derneklerin, kurumlarýn bu konuda yaptýklarý çalýþmalara elimden geldiðince katký sunmaya çalýþýyorum. NART TANRIÇASINDAN SÜRGÜNE, ÜRETÝMDEN AÞKA DEÐÝNEN ÞARKILAR Gunef albümü içindeki öykülerden bahseder misiniz? Kafkasya da, Diaspero larda üretilen pek çok þarký var. Önceliðimizi Kafkasya da üretilen þarkýlara verdik. Orada zaten herkesin bildiði bu þarkýlarý dillendirmek istedik. Adige Vataným bir marþ gibidir Çerkeslerde. Herkes bilir ve çok severek söylenir. Adiyuf ise bir Nart Tanrýçasýný anlatýr. Anneler her kültürde çok önemli benim albümümde de Annem diye bir þarký var. Ama annelere dair birçok þarký aðýt gibidir. Daha doðrusu hüznü barýndýrýr ama bu þarký çok coþkulu, tamamen sevinçle söylenen bir þarký. Azamat Abhazca þarkýlardan. Albümde hem Adigece, hem de Abhazca þarkýlar var ve bu þarký bir Abhazya çiftçisini anlatýyor. Bu iki dili özellikle tercih ettim. Çünkü UNESCO nun dil atlasýnda risk altýndaki dillerin, en üst sýrasýnda yer alýyor. Ana dillerde eðitim yapýlmamasý, edebiyatta, sanatta ürün verilmemesi yok oluþa götürüyor. Þarkýlar bu kaybolma sürecini biraz daha yavaþlatýr. Albümün kapak tasarýmý ilginç çizimlerden oluþmuþ. Bu çizgiler ne anlatýyor? Kapak herkeste farklý etkiler uyandýrýyor. Bu kapakta biraz Nart mitolojisine eðilmek istedik. Tasarýmý Ceren Aksungur yaptý. Bu albümde çalýþmalarýmý sürdüren çoðu arkadaþým Çerkes deðil ama benim kültürüme, mitolojime saygý duyduklarý için çalýþmada yer almak istediler. Ceren de hayalinde beni böyle canlandýrmýþ, bir Nart Tanrýçasý gibi motiflemeyi tercih etti. Kapaktaki bir çok þey; atlar, koyunlar, þelaleler, gemiler, elma gibi fügürlerin hepsinin nart mitolojisine dayanan hikayesi var. Nartlar lar Kafkasya nýn mitolojik kahramanlarýný temsil ediyor. Kapaktaki armada þöyle, bizde her sülalenin kendi armasý vardýr. Eskiden ülkemizde bu armalar evin çeþitli yerlerine asýlýr, nakýþlarla iþlenirmiþ. Ben Taymaz sülalesindenim ve kapaktaki arma benim sülalemin armasý. Bugün çok eski motifler olan bu armalarýn hikayelerini öðrenemiyoruz. Biz bu motifi babaannemizin nakýþ olarak iþlediði bir yastýktan bu yana çeþitli þekillerde kullanýyoruz. YA BÝZÝ BURADAN DA SÜRERLERSE Türkiye de azýnlýk sorunlarý çok ciddi bir mesele. Sizin için Çerkes olmak ve sürgünle gelmiþ olmak ne anlama geliyor? Çerkesler gittikleri ülkelerde hep içe kapalý yaþamýþlar. Evlilikleri bile bunu korumuþ. Bu ülkelerden bir þeyler talep etmek bir kenara, bunu tehlikeli bile görmüþler. Ya bizi buradan da sürerlerse diye çok büyük acý çekmiþler fakat bu içe kapalýlýk kültürlerine sahip çýkmayý da beraberinde getirmiþ. Ama tabii bütün bu dil, kültür vb. gibi þeylerin yok olmamasý için de bulunduklarý ülkelerdeki iktidarlara talepler götürmeliler. Þimdiye kadar hiç seslerini çýkarmamýþlar fakat bunun altýnda sürgünlüðün getirdiði bir ezilmiþlik var. Ama artýk dönem deðiþiyor. Diðer taraftan ben hiç azýnlýk gibi hissetmedim kendimi. Bir yere gittiðinizde önce sorulan nerelisin sorusuna Çerkesim cevabý ikinci plandaydý. Þimidi direkt Çerkesim diyip noktayý koyuyorum. Bu artýk gerekiyor, kendini dayatýyor demek ki. Peki dünyanýn bir çok ülkesinde sanatçýsýndan aydýnýna, eðitimcisinden öðrencisine herkes soykýrýmlarý gündeme taþýyor. Yahudi soykýrýmý, Ermeni soykýrýmý gibi ama Çerkeslerin yaþadýðý acýlar ve soykýrým gündemleþtirilmiyor. Sizce bu bahsettiðiniz içe kapanýklýktan mýdýr? Sürgünden sonra ulaþtýklarý ülkelerle uyum içinde yaþayan bir toplumuz. Kýrýlgan ve her þeyden çok etrafýndakileri düþünen bir kültürel yapýmýz var. Bu yüzden içe kapanýk bir yaþamýmýz olmuþ. Bu karakteri deðiþtirmek gerekli belki de. Bir soykýrým olarak tanýnmalý Çerkes sürgünü. Çünkü bu kadar insan dünyaya daðýlmýþ, milyonlarca insan ölmüþ bunlarýn bir sebebi var o da soykýrým oluþu. Yeni çalýþmalarýnýzdan bahseder misin? Türkiye de risk altýndaki dillerle ilgili bir albüm yapmayý planlýyoruz. Ýçinde Süryanice, Safarat, Kürtçe, Zazaca, Lazca gibi dillerde þarkýlar söylemeyi istiyorum. Vedat Sakman, Hayyam ýn rubailerini besteledi hem bunlarýn olduðu hem de benim bestelerimin olduðu bir albüm de çýkaracaðýz. (Ýstanbul/EVRENSEL) YAÞAYAN HÝÇBÝR KÜLTÜR BÝRBÝRÝNÝ ERÝTMEMELÝ Ana dilde eðitim tartýþmalarý yürüten Kürtler bu konuda pek çok mücadele veriyor. Kafkas halklarý da Türkiye de ana dilde eðitim almak istediklerini duyuruyorlar. Sizce bu konuda neler yapýlmalý? Ana dilde eðitim olmayýnca yaptýðmýz çalýþmalarýn getirdiði uzantýlar daha kýsalýyor. Yani ben ne kadar kendi dilimde þarký söylersem söyleyeyim kendi dilimizde eðitim almadýkça, okumadýkça yok olmaya mahkum kalýr. Ýçerisinde bulunduðumuz Ülkenin anayasasýnýn ve kurallarýnýn paralelinde devam eden bir þey olmasý gerektiðini düþünüyorum. Bu ülkede yaþayan her kültür birbirinin içine geçmeli, birbirini eritmemeli. Çerkeslerde bu noktada taleplerini söylediler, yürüyüþler yaptýlar. Bu hafta New York Books ta ilginç bir Çehov metni vardý. Çehov metni demek çok da doðru deðil gerçi. Peter Sekirin yýllardýr devam eden araþtýrmasýný sonunda kitaba dönüþtürdü ve Çehov a yazýlan ve Çehov un yazdýðý mektuplarý, aile üyelerinin anýlarýný, baþka yazarlarýn Çehov la ilgili anýlarýný aktardýklarý metinleri ve yazarýn günlüklerinden pasajlarý birleþtirerek bir Çehov biyografisi oluþturdu. NyBooks ta yayýmlanansa bu biyografinin Bunin in aktardýðý haliyle Çehov-Tolstoy iliþkisini anlatan bölümüydü. Hepsine burada yer vermeme imkân yok ama Çehov un Bunin e söylediði bir söz çok hoþuma gitti. Yazýyor musun? diye soruyor Çehov, Bunin e. Aslýnda pek yazmýyorum diye yanýtlýyor Bunin. Bunun üzerine þöyle diyor Çehov: Yazýk. Ellerinin tembelleþmesine izin vermemelisin. Her zaman çalýþmalýsýn ( el tembelliði sözünü okumak dahi beni gülümsetmeye yetti) ve devam ediyor; bana öyle geliyor ki kýsa öykülerde öykünün hem baþýný hem sonunu kesiyorsun, oysa biz yazarlar en güzel yalanlarýmýzý o bölümlerde söyleriz. Tolstoy la ilgiliyse þunlarý söylüyor: Ona hayraným. En hayran olduðum özelliðiyse biz yazarlarý derinden küçümsemesi. Daha doðru bir þekilde ifade etmek gerekirse, bizlere yani geri kalan yazarlara boþ kafalý muamelesi yapmasý. Bazen Maupassant ý, Kuprin i ya da beni övdüðünü söyleyerek buna itiraz edebilirsin. Ýyi de bizi neden övüyor? Çünkü bizi çocuk olarak görüyor. Kýsa hikâyelerimiz hatta romanlarýmýz onun için çocuk oyunundan ibaret. Ama Shakespeare O farklý. Shakespeare onu rahatsýz ediyor çünkü o, yetiþkin bir yazar ve Tolstoy un yazdýðý gibi yazmýyor. Gnediç in kitabýndan yapýlan bir alýntýysa Tolstoy un bir Çehov yorumunu bize sunuyor. Tiyatro yazarý seyirciyi elinden tutup gitmesini istediði yere götürmeli diyor Tolstoy. Senin karakterlerinin peþinden nereye gidebilirim? Olsa olsa salondaki kanepeye. Çünkü karakterlerinin gidecek baþka yeri yok. (Çehov da Tolstoy da bu sözlere gülmüþler.) Yine ayný yapýta göre hasta olduðu dönemde de Tolstoy, ziyaretine gelen Çehov a þunu söylemiþ: Oyunlarýndan nefret ediyorum. Shakespeare kötü bir yazardý, senin oyunlarýn onunkilerden de kötü. Ölüye rahat yok Macera romanlarýnýn 26 önemli ismi polisiyenin en önemli dergilerinden Strand ýn editörü Andrew Gulli tarafýndan Lösemi vakfý uðruna bir araya gelerek bir roman yazmaya davet edilmiþti, sonunda roman tamamlandý ve eleþtirilere göre ortaya eklektik deðil oldukça nitelikli bir çalýþma çýktý. Aralarýnda yeni Bond romanýnýn yazarý Jeffrey Deaver, David Baldacci, Jeff Abbott, Alexander McCall ve Bones karakterinin yaratýcýsý Kathy Reichs in de yer aldýðý bu yazarlarýn her biri Ölüye Rahat Yok a (No Rest For the Dead) kendilerinden bir parça kattýlar. The Guardian ýn haberine göre projenin ana hatlarýný belirlemek Gulli nin dört yýlýný aldý. Ýþlemediði bir suç yüzünden cezalandýrýlan bir kadýnla ilgili bir fikir buldum diyor Gulli. Böylece giriþi yazýp dosyayý ilk yazara teslim ettim ve o ve diðerleri yazmaya baþladýlar. Katkýda bulunan yazarlarýn satýþ rakamlarýný topladýðýnýzda yüz milyonlara ulaþýyorsunuz. Yayýncýlýkta, þimdiye kadar bu çapta bir proje hiç gerçekleþtirilmedi. Romanýn merkezinde Jon Nunn adlý bir dedektif var. Zamanýnda bir kadýnýn San Fransisko Müzesi nin küratörü olan kocasýný öldürmek suçundan bir kadýnýn mahkûm edilmesine yardým etmiþ. Ama on yýl sonra yanlýþ kiþiyi yakaladýklarýna kanaat getiriyor gerçi çoktan idam edildiði için artýk Rosemary yi kurtarmak için çok geç. Yine de Christopher Thomas küratör- öldüðü gece orada olan herkesi bir araya getiriyor ve tek tek þüphelileri gözden geçirerek o gece gerçekte neler olduðunu öðrenmeye çalýþýyor. Bu yeni bir Agatha Christie romaný deðil diye devam ediyor Gulli. Ýnsanlar bir odaya toplanýp katili bulmaya çalýþýrken dedektif çýkýp son noktayý koymuyor. Sonucun herkesi þaþýrtacaðýný söyleyebilirim. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Ovaören beldesi sýnýrlarý içerisinde kalan Ovaören arkeolojik yerleþim alaný içerisindeki Yassýhöyük kazýsýnýn bu yýlki bölümüne baþlandý. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Yücel Þenyurt'un bilimsel baþkanlýðýnda, 15 arkeolog ve 25 iþçiden oluþan 40 kiþilik bir ekip ile yürütülen Ovaören beldesindeki Yassýhöyük kazýsýnýn bu yýlki bölümünün 15 Aðustos'a kadar devam etmesi planlanýyor. Yürütülen kazý çalýþmalarý ile ilgili bilgiler veren Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Yücel Þenyurt, Ovaören beldesinin yaklaþýk 2 km güneydoðusunda yer alan Ovaören Arkeolojik alanýnýn zengin tarihi potansiyeli ile ön plana çýktýðýný söyledi. Bölgede 2007 yýlýndan beri sürdürülen kazý çalýþmalarý ile Kalkolitik Çað'da baþlayýp (M.Ö.5500) Demir Çaðý sonuna kadar (M.Ö. 330) kesintisiz þekilde devam eden bir yerleþimin varlýðýný saptadýklarýný belirten Þenyurt, günümüzden 7500 yýl önceye kadar dayanan bu tarihsel zenginliðin, bölgenin jeopolitik konumundan kaynaklandýðýný belirtti. Kral Yolu ve Ýpek Yolu'nu, Anadolu'nun orta kesiminde birbirine baðlayan doðal bir güzergah üzerinde yer alan bölgede ayrýca, Alayhan Kervansarayý, Suvasa Hiyeloglif Yazýtý, Zeus Kaya Anýtý, Geç Antik döneme ait Osiana yerleþmesi ve Ortaçað'a ait Filiköreni gibi kültürel kalýntýlarýn var olduðunu, bölgenin Anadolu tarihi açýsýndan vazgeçilmez bir öneme sahip olduðunu belirten Þenyurt, Yassýhöyük'de 4 yýldan beri Demir Çaðý tabakalarýnda yoðunlaþtýrýlan kazý çalýþmalarý ile Tabal Krallýðýnýn ana merkezlerinden birisini ortaya çýkardýklarýný vurguladý. Þenyurt, "Son 4 yýldan beri Kentin tamamýný kapsayan Tabal Krallýðý dönemine tarihlenen (M.Ö yüzyýl) yaklaþýk 1250 metre uzunluðunda þehir surlarý ortaya çýkartýldý.hali hazýrda 5 metre yüksekliðe ulaþan bu surlarýn kalýnlýðý 4-5 metreye kadar ulaþýyor. Taþ bedenli olmasýna karþýn surlarýn üst kýsmýnda kerpicin de kullanýldýðý ve toplam yüksekliðin en alçak kesimde 8 metreye kadar ulaþtýðýný tespit ettik. Bölgede 1900'lü yýllarýn baþýndan beri bilinen Acýgöl- Topada ve Gülþehir-Suvasa Luwi Hiyeroglifli yazýtlarýnýn bulunmasýnýn yaný sýra, bizim yeni tespit ettiðimiz ve koruma altýna aldýðýmýz bir yazýt da bölgenin Tabal Krallýðý'nýn merkezi coðrafyasýný oluþturduðunu gösteriyor. Bu yýl ki kazý çalýþmalarýnda özellikle kent surlarýnýn yapým tekniði ve dönemsel geliþim aþamalarý tespit edilmeye çalýþýlacak. Kazýlardan elde ettiðimiz bilimsel veriler, surlarýn ilk kez Hitit Ýmparatorluðu döneminde yapýldýðýný göstermektedir. Demir Çaðý yerleþimcileri mevcut surda onarýmlar ve eklemeler yaparak kentin savunmasýný daha güçlü bir hale getirmiþler. Dönemi içerisinde oldukça büyük bir askeri garnizon kimliðine de sahip olduðu anlaþýlan Yassýhöyük yöredeki insanlarýn olasý saldýrýlar karþýsýnda sýðýndýðý bir kale kenttir. Bu yýlki en önemli hedeflerimizden birisi de, Yassýhöyük'ün daha eski yerleþim tabakalarýný tespit etmek. Þu ana kadar yüzeyden 4 metre derinliðe kadar indik ve Hitit dönemi tabakalarýna ulaþtýk. Ancak Yassýhöyük'ün M.Ö. 2. Bin yýlda önemli bir Hitit kenti olabileceðini gösteren buluntular þimdilik baþlangýç aþamasýndadýr. Bu yýl gücümüzün ve maddi olanaklarýmýzýn yettiði ölçüde en alt tabakalara kadar inmeyi planlýyoruz. Öyle inanýyorum elde edebileceðimiz yazýlý belgeler yardýmýyla, Ovaören Anadolu arkeolojisinin son 30 yýl içerisindeki en önemli kazý alanlarýndan birisi olacaktýr" diye konuþtu. 15 Aðustos tarihine kadar devam edecek olan Ovaören kazýsýna, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'da 100 bin TL'lik maddi kaynak saðladý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in merkeze baðlý peribacalarý ve kayadan oyma butik otelleriyle ünlü Uçhisar beldesinin tarihi kültürel deðerleri için çalýþtay düzenlenecek. Çalýþtay; Uçhisar Belediyesi, Mimarlar Odasý KayseriÞubesi ve Þehir Plancýlarý Odasý KayseriÞubesi ortaklaþa olarak yapýlacak Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak çalýþtayýn çalýþma alanlarý Uçhisar Kent Giriþleri, Cevizlibað Giriþi, Tekelli Yolu Düzenlemesi, Kale ve Yakýn Çevresi, Afet Evleri Bölgesi belirlendi. Çalýþtay; üniversitelerin mimarlýk ve þehir planlama bölümlerinden lisans ve lisansüstü düzeyde 25 öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþtirilecek. Farklý temalar doðrultusunda, belde bütününde çözüme ihtiyaç duyan odaklar üzerine çalýþmalarýn gerçekleþtirileceði çalýþtay süresince tasarýmlar yol gösterici nitelikte konferanslarla desteklenecek ve davetli uzmanlarýn yürütücülüðünde yürütülmesi saðlanacak. Çalýþtaya davetli uzmanlar þöyle açýklandý: Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr. Güzin Konuk, Doç. Dr. Emre Madran, Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demir, Öðr. Gör. Ýnci Olgun, Araþ. Gör. Sevgi Türkkan, Faruk Göksu, Gökþin Ilýcalý, Aslý Özbay, Nergis Arifoðlu ve Esra Altýntaþ. Ayrýca çalýþmalarý yönlendirmek için Özlem Atak, Neþe Yýlmaz Bakýr, Demet Dinçer, Umut Doðan, Hikmet Eldek, Hale Kozlu, Ýnci Olgun, Selen Onur, Duygu Ovacýk, Özlem Sümengen, Feride Þener, Sevgi Türkkan, Ceyhan Yücel görev alacak. Seven Yücel de moderatör olarak katýlacak.

7 Çocuklarýn sevgiyi öðrenmeleri için mutlaka sevilmeleri gerekiyor. Sevgi görmeden büyüyen bir çocuk sevgisini ifade etme ve gösterme konusunda sýkýntý yaþar. Çocuða gösterilen ilgi düzeyi ayný zamanda çocuðun ilgisini de belirler. Hiçbir anne babanýn çocuðumu sevmiyorum diyeceðini zannetmiyorum. Anne babalar olanaklarý dahilinde çocuklarýný en iyi þekilde yetiþtirmeye çalýþýyorlar. Ne yazýk ki, çocuklara karþý var olan duyarlýlýða raðmen ailelerin gösterdikleri sevginin çoðu zaman yetersiz kaldýðýný belirtmek zorundayým. Duygularýmýzý çok rahat ifade edemeyen bir toplum olduðumuzu söylersek herhalde kimsenin itirazý olmaz. Geniþ bir yapýya sahip olan ailelerimizde, geçmiþ yýllarda özellikle genç anne babalarýn, yakýnlarýnýn yanýnda çocuklarýný sevemediklerini biliyoruz. Genç anne-baba, kendi anne ve babasýndan gerekli sevgiyi almadýðý için çocuðuna da sevgisini yansýtmada zorluk yaþamaktadýr. Anne babalarýn çocuklarýna karþý bazý yaklaþýmlarýný burada vermek istiyorum. Çocuk istismarýnýn bu konunun dýþýnda tutulmasý gerektiðini de belirtmeden geçmeyelim. Eleþtiri, toplumumuzda belki de en sýk baþvurulan iletiþim biçimidir. Çocuklarýn yaptýklarý en ufak bir yanlýþ, çoðu zaman sert bir tepkiyle karþýlýk bulur. Ya da yapma, etme gibi söylemlerle yasaklayýcý tutumlar sergilenir. Oysa ki çocuklarýn en küçük bir hareketliliði bile istek ve ihtiyaçlarýnýn göstergesi olabilir. Bir diðer yanlýþ tutum ilgisizliktir. Çocuðun beslenme ihtiyaçlarýný karþýlamak ya da ona karþý gülümsemek gereken ilginin saðlandýðýný göstermez. Çocuklarýn oyun oynama ve konuþma isteklerini çoðu anne baba geri çevirmektedir. Oysa ki onlara zaman ayýrmak ve onlarýn isteklerine cevap olmak onlarý çok sevindirecektir. Çocuklarýn tercihlerini anlamak, anne-babalarýn dikkat etmeleri gereken önemli bir noktadýr. Toplumumuzda son yýllara kadar çocuklarýn tercihlerine çok önem verilmezdi. Çocuðun ne istediðini bilmek ve desteklemek özgüven geliþiminde çok önemlidir. Çocuklarý sevmek ve onlara sevildiklerini hissettirmek güçlü bir çaba gerektirir. Çocuklara gösterilecek sevgi konusunda, Gary CHAPMAN ýn Beþ Sevgi Dili yaklaþýmýnýn özetini sunmak istiyorum. Evlilik danýþmanlýðý alanýnda uzman olan Chapman, çiftler arasýnda sevgi iletiþiminin saðlanmasý için Beþ Sevgi Dili yaklaþýmýný geliþtirmiþtir. Bu beþ sevgi dili; onaylayýcý kelimeler, kaliteli zaman, hediye alma, hizmet eylemleri ve fiziksel temastýr. Chapman a göre her insanýn baskýn bir sevgi dili vardýr ve eðer bu sevgi ihtiyacý karþýlýklý olarak karþýlanýrsa iliþkide güçlü duygusal baðlar geliþir. Bu yaklaþýmýn çocuklar için de geçerli olduðunu belirten Chapman, eðer çocuðun baskýn sevgi dili bilinip bu ihtiyacý karþýlanýrsa çocuðun sevgi dolu büyüyeceðini savunmuþtur. Þimdi bu beþ sevgi dilini örneklerle açýklayalým. Onaylayýcý kelimeler: Anne babalar, çocuklarý küçükken genellikle onaylayýcý kelimeler kullanýrlar. Daha konuþmaya baþlamadan çocuklarýyla iletiþim kurar ve ne güzel gözlerin var, benim güzel çocuðum gibi güzel sözler söylerler. Yürümeye baþladýðýnda aferin, çok güzel, hadi gel derler. Çocuk yalpalayýp düþtüðünde, Seni aptal! Hâlâ yürümeyi öðrenemedin! demeyiz. Aferin, harika deriz. Böylece çocuk kalkýp tekrar dener. Çocuðumuz büyürken neden onaylayýcý kelimelerin yerini eleþtiriler alýr? Ýlkokul birinci sýnýfa giden bir çocuk ödevi kapsamýnda on sorudan beþini yapýp diðer beþini yapmadýðýnda neden hemen Ödevini tamamlamamýþsýn, tamamlamazsan dýþarý çýkamazsýn vb. sözler söyleriz. Peki, çözdüðü beþ soru ne olacak? Neden Aferin ne güzel yapmýþsýn demeyiz. Eðer bunu söylersek muhtemelen çocuk diðer beþ soruyu çözmek için çok daha istekli olacaktýr. Kýsacasý çocuk büyürken baþarýlarý yerine giderek baþarýsýzlýklarýna odaklanýrýz. Baskýn sevgi dili onaylayýcý kelimeler olan bir çocuða olumsuz, eleþtirel, aþaðýlayýcý sözler, onun ruhunu dehþete sürükler. Orta yaþa gelmiþ birçok yetiþkinin kulaklarýnda, yirmi yýl önce söylenmiþ sözler çýnlar: Sen iyi bir öðrenci deðilsin, Neden bu kadar aptalsýn?, Sen sorumsuzsun, sen adam olamazsýn. Baskýn sevgi dilleri hasar yaratacak þekilde ihmal edilen yetiþkinler, özgüven mücadelesine giriþir ve ha-yatlarý boyunca sevilmediklerini düþünürler. Birlikte kaliteli zaman geçirmek: Belirli bir zaman diliminde bütün ilginin çocuða yöneltilmesi demektir. Küçük çocuk için bunun anlamý, yere oturup karþýlýklý top yuvarlamak, oyuncaklarla oynamak ya da baþka oyunlar oynamaktýr. Kýsacasý onun dünyasýna dalmak ve onunla bir þeyler yapmaktýr. Çocukla iyi bir zaman geçirmek için mutlaka onun seviyesine inmek gerekir. Çocuk büyüdükçe merak duyduðu þeyleri bilmeli ve onunla bu yönlü faaliyetler gerçekleþtirilmelidir. Bu faaliyetler çocuðun ilgisine göre, top oynamak, resim çizmek, müzik aleti çalmak vb. olabilir. Çocuðunuza tüm ilginizi odakladýðýnýzda, onun sizin için önemli olduðu, ona deðer verdiðiniz ve onunla olmaktan zevk aldýðýnýz mesajýný verirsiniz. Çocuðunuz, birlikte oyun oynamaktan çok hoþlanýyorsa onun baskýn sevgi dili kaliteli zaman geçirmektir. Çocuðunuzu ilgiyle büyüttüyseniz, bunlarý unutmayacak ve büyüdüðünde de sizinle kaliteli zaman geçirmeye devam edecektir. Büyük ihtimalle en fazla ihtiyacýnýz olduðu zamanda yanýnýzda bulunacaktýr. Hediye almak: Ekonomik durumu iyi olan anne babalar, çoðu zaman çocuklarýna hediye almayý abartýrlar. Bazýlarý bunun sevgiyi göstermenin en iyi yolu olduðunu sanýr. Bazýlarý, kendi anne babalarýnýn kendileri için yapmadýðý þeyleri çocuklarý için yapmaya çalýþýr. Çocukluklarýnda sahip olmak istedikleri þeyleri çocuklarýna alýrlar. Ancak çocuk hediye (oyuncak) almaktan çok fazla hoþlanmýyorsa, yani hediye almak çocuðun sevgi dili deðilse duygusal açýdan alýnan bu kadar oyuncak bir iþe yaramayacaktýr. Verdiðiniz hediyeler hemen bir tarafa atýlýyorsa, çocuk pek sýk teþekkür etmiyorsa, hediyelere çok özenli davranmýyorsa büyük ihtimalle çocuðunuzun baskýn sevgi dili hediye almak deðildir. Çocuðunuz hediye almaktan çok hoþlanýyor ama sizin hediye alacak durumunuz yoksa, yapacaðýnýz þey hediyenin kalitesinin ve deðerinin önemli olmadýðýný unutmamaktýr. Önemli olan çocuðunuzu düþünmektir. Kendi yaptýðýnýz en küçük bir hediye kutusu dahi onun çok hoþuna gidebilir. Hizmet eylemleri: Çocuðunuzun temizliðini yapmak, beslenmesini hazýrlamak, ödevlerine yardýmcý olmak onun çok hoþuna gidiyor ve bunlarý yaptýðýnýz için size teþekkür ediyorsa onun baskýn sevgi dili hizmet eylemleridir. Bir ödevinde ona yardýmcý olduðunuzda, bu iyi not almaktan fazlasýný ifade eder. Çocuk, Annem/babam beni seviyor diye düþünür. Size iþlerinizde yardýmcý olmayý öneriyorsa, muhtemelen ona göre bu bir sevgi ifadesidir. Fiziksel temas: Fiziksel temas çocuklar için bir sevgi ifadesidir. Araþtýrmalara göre, sýk sýk kucaklanan çocuklar, diðerlerine oranla duygusal açýdan daha iyi geliþirler. Kucaklama, sarýlma, öpme vb. fiziksel temas hareketleriyle çocuk sevildiðini sevgi kelimesini öðrenmeden çok önce algýlar. Baskýn sevgi dili fiziksel temas olan bir kiþi, hangi yaþta olursa olsun dokunulmaktan hoþlanýr. Dikkat edilirse, bazý çocuklar özellikle anne babalarýnýn ellerinden tutmaktan ya da fýrsat buldukça dokunmaktan hoþlanýr. Anne babalarýn yapmasý gereken çocuklarýný iyi gözlemlemek ve sevgilerini nasýl ifade ettiklerini keþfetmektir. Ýstekleri, ricalarý çocuklarýn sevgi dillerini iþaret eder. Chapman, her insanýn bir sevgi deposunun olduðunu ve bu sevgi deposu doldukça insanlar arasýndaki sevginin ve baðlýlýðýn da artacaðýný savunmaktadýr. Çocuklarýn da bir sevgi deposu vardýr. Çocuklara gösterilen ilgi onlarýn bu sevgi depolarýný doldurur. Sevgi deposu dolu olan çocuklar büyüdüklerinde sevgiyi daha kolay verebilir. Özgür Gündem Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki Gökhan Çetintaþ öldü, aðabeyi 18 yaþýndaki Habib Çetintaþ yakalandý. Ayvacýk ilçesinde kaçan üç kiþiyi aramak üzere operasyon baþlatan askerler, Radikal gazetesinin haberine göre, dün (19 Temmuz) akþam saat sýralarýnda karþýlaþtýklarý iki kiþiye "Dur" ihtarýnda bulundu. "Teslim ol" çaðrýsýna silahla karþýlýk verildiði ileri sürülen iki kardeþin üzerine ateþ açýldý. 16 yaþýndaki Gökhan Çetintaþ hayatýný kaybetti, cesedi otopsi yapýlmak üzere Samsun'un Havza Ýlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yakalanan aðabeyi 18 yaþýndaki Habib Çetintaþ da sorgulanmak üzere Havza Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Olay yerinde yapýlan arama bir kuru sýký tabanca ele geçirildi. Amasya Valisi Halil Ýbrahim Daþöz, "Ýki kardeþin güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarýna uymayýp ateþ etmeleri sonucu çatýþma çýkmýþ. Kardeþlerden biri öldü. Soruþturma devam ediyor" açýklamasýný yaptý. Ýki kardeþin, Samsun'un Havza Ýlçesi'ne baðlý Paþapýnar Köyü'nde oturan annelerini ziyarete gittikleri ileri sürüldü. (bianet)

8 Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn ismi deðiþti(rildi): 639 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý oldu. Bu deðiþiklik basit bir isim deðiþikliði deðildir; hayvancýlýðýn tarýmdan ayrý bir alan olduðu þeklinde yanlýþ bir algý yaratýlmýþtýr. Tarým, bitkisel üretim ile hayvan yetiþtiriciliðinin bir arada yapýldýðý iþin adýdýr. Bitkisel üretim ile hayvan yetiþtiriciliðinin birlikteliði doðanýn ve çiftçilerin, ayrýþtýrýlmasý ise þirketlerin yararýnadýr. Hayvan yetiþtiriciliði ile bitkisel üretimin birlikte yapýlmasý ekolojik dengeyi korur, çiftçiyi baðýmsýz kýlar. Ayrýca, çiftçilerin üretim girdilerini þirketlerden para karþýlýðý almalarýný engellediði için de refah düzeyini arttýran bir durumdur. Hayvan yetiþtiriciliði ve bitkisel üretim birbirinden ayrýþtýrýlýyor Çiftçiler hayvan yetiþtiriciliðini bitkisel üretimden ayrý yaparlarsa ihtiyaçlarý olan yemi dýþardan (temin edici þirketten) almak zorunda kalýrlar. Ayný þekilde, bitkisel üretimi hayvan yetiþtiriciliðinden ayrý yapan çiftçiler de gübre ihtiyaçlarýný temin edici þirketlerden para karþýlýðýnda satýn almak zorunda kalýrlar. Bu nedenle, hayvancýlýðý bitkisel üretimden ayrý konumlandýrmak ve/veya uygulamak olsa olsa þirket yanlýsý politik bir tercih olur. Bu tercih, ne yazýk ki, üretim tarzýna da yansýr. Çiftçiler, endüstriyel kimyasal ve fosil yakýt aðýrlýklý, hibrit tohum, antibiyotik gibi girdilerin zorunlu olarak dýþarýdan para karþýlýðý þirketlerden temin edildiði- bir üretim tarzýna mecbur býrakýlýr. Endüstriyel üretim tarzýnýn doðal varlýklar üzerinde yarattýðý tahribat ve oluþturduðu sömürü taþýnamaz olur. Ýnsan ve doða saðlýðý risk altýna girer. 9. maddenin (ç) bendinde belirtilen hayvansal üretimin insan saðlýðý ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapýlmasýna iliþkin çalýþmalar yapmak ve denetlemek olarak özetlenebilecek görevi hayvancýlýk ve bitkisel üretimin ayrý yapýlmasý halinde Bakanlýk nasýl gerçekleþtirecektir? Baþka bir deyiþle, hayvan yetiþtiriciliði ile bitkisel üretimin birlikte yapýlmasýnýn yaný sýra kimyasalsýz üretimi de kapsayan ekolojik tarým yerine hayvan yetiþtiriciliði ile bitkisel üretimi ayrýksýlaþtýran ve ekolojik dengeyi bozma özelliðine sahip yani kimyasala dayalý olan endüstriyel tarým modeli ile bu görev nasýl yerine getirilebilecek? Köyiþleri Bakanlýðýn görevleri arasýndan çýkarýlýyor 639 sayýlý KHK ile köyiþleri, bakanlýðýn adýndan sadece bir ifade olarak kaldýrýlmadý, bakanlýðýn görevleri arasýndan da çýkarýldý ler öncesinde bakanlýðýn uyguladýðý eðitim desteði, öncülük, önderlik gibi çiftçiyi geliþtirici görevleri bundan böyle Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn görevleri arasýnda sarih bir biçimde yer almýyor. Baþka bir deyiþle, Bakanlýk adýndan köyiþleri ifadesinin kaldýrýlmasý ve hayvancýlýk ifadesinin eklenmesi sanýldýðý kadar masum deðildir lere kadar çiftçinin yanýnda olan, ona bilgi desteði veren, öncülük eden, önderlik yapan Tarým Bakanlýðý sözü edilen görevleri þirketlere terk etmiþ oluyor. Þirketler ise doðal varlýklarýn tahribatýna ve insan saðlýðýna verilen zarara aldýrmaz, kendi kârýna bakar; karakteri gereði çiftçiye vereceði bilgi desteðini, yapacaðý öncülüðü ve önderliði kâr odaklý programlar. Görev kargaþasý ve keyfilik ile karþý karþýyayýz Tarým Bakanlýðýnýn adýnda yapýlan bu deðiþikliklerin yanýnda, yeniden dizayn edilen bakanlýðýn görev ve yetkilerine baktýðýmýzda, yanlý olabilecek bir çok görev tanýmý, kargaþa ve keyfilik görülmektedir. 9. Maddede yer aldýðý üzere, Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü nün alanýndaki bazý görevler Gýda Kontrol Genel Müdürlüðü ne verilmektedir. Bu görev deðiþikliði ile Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü nün yararlý çalýþabilmesi mümkün olmayacaktýr. Bu durumda, örneðin, hayvan kimlik sistemi kurma ve hayvan hareketlerini kontrol etme gibi görevleri elinden alýnan Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü yüksek vasýflý hayvan ýrklarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný nasýl mümkün kýlacaðý öenmli bir soru iþaretidir. Bu görevin tevdi edildiði Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü nün hayvan refahýný saðlamaya yönelik çalýþmalar yapmasý iþleri daha fazla karmaþýklaþtýrmayacak mýdýr? Benzer karmaþa Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü ile Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü nün görev alanlarý arasýnda da gözlenmektedir. Sadece eleþtiren olmamak için küçük bir öneri sunabiliriz: Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü nün görevleri arasýnda yer alan hayvan saðlýðý ile ilgili görevler Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü ne verilerek karmaþa azaltýlabilir. Ayný þekilde, Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü görevleri arasýnda yer alan bitki saðlýðý ile ilgili görevler Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðüne verilebilir. Böylece konu ve görev bütünlüðü saðlanmýþ olur. Kooperatif teþviki yerine þirket yanlýsý politikalar Tarýmsal kooperatifçiliðin entegre tesisleri ile pazarlama birimleri önemli ölçüde þirketleþtirilmiþ durumda. Bakanlýðýn yapýlanmasýnda yeni oluþturulan Teþkilatlanma ve Desteklenme Genel Müdürlüðü (TEDGEM) bünyesinde kooperatiflere yapýlacak desteðe iliþkin kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunlarýn iþtiraklerini desteklemek ifadesi yer alýyor. Kooperatiflerin desteklenmesini doðru buluyor, bu desteðin önemine elbette inanýyoruz. Ancak, destek, kurulmuþ kooperatiflere verilmekte. Halbuki, küçük üreticilerin pazarlama ve üretim girdilerini satýn alýrken þirketlere karþý çýkarlarýný koruyabilmeleri için öncelikle bu yapýlarýn ortaya çýkarýlmasý, yani yeni kooperatiflerin kurulmasýnýn teþviki gerekmektedir. Bu görev, Tarým Reformu Genel Müdürlüðü nün (TRGM) görevleri arasýnda olmasý gerekirken yer almamaktadýr. Yeni kooperatif yapýlanmalarýnýn teþvikine yer verilmemesi bakanlýðýn küçük üreticileri gözden çýkardýðý algýsýný güçlendirmektedir. Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü kuruluyor Bir baþka durum ise AB ilerleme raporlarýnda Balýkçýlýk faslýnýn (13. fasýl) eleþtirisinde yer alan genel müdürlük kurulmasý talebini karþýlamak için kurulan yeni bir genel müdürlük var: Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü Yeni genel müdürlüðün bu isimle adlandýrýlmasý yanlýþlýk mý yoksa, politik bir tercih mi belli deðil. Çünkü Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü ismindeki balýkçýlýk ve su ürünleri aslýnda ayný anlama gelmekte. Yaygýn olarak kullanýlan ifade su ürünleri dir. Kaldý ki balýk da bir su ürünü, canlýsýdýr. Ýsminin baþlýklarda ayrýca zikredilmesinin ne anlamý olabilir? Bu yanlýþlýk veya tercih genel müdürlüðün görevlerinin anlatýmýnda da -balýkçýlýk ve su ürünleri kaynaklarý, balýkçýlýk ve su ürünleri girdileri, balýkçýlýk ve su ürünleri avcýlýðý vb. kavramlaþtýrýlmalar ile- yer almakta, yanlýþlýk sürdürülmektedir. Üç yaný denizle çevrili ülkemizde denizlerimizi koruyamadýk; denizlerin sunduðu ürünleri yetkililerin denetleyememesi veya görev kusuru iþlemesinden ötürü yoksullaþtýrdýk. Denizlerimizin birçok bölgesinde þirketler suni-kültür balýkçýlýðý yapmaya baþladý. Biz biliyoruz ki, doðal su ürünleri lezzetlidir, besin deðeri yüksektir. Bu doðal su ürünleri, suni üretilen ayný zamanda kirletici olan, kalite ve besin deðeri bakýmýndan fakir þirket balýkçýlýðý ile ayný deðildir. Acaba, bu yeni genel müdürlük kurulurken, suni üretimi ve doðal su ürünlerini birbirinden ayýrmak için mi böylesi bir adlandýrmaya gidilmiþtir? Açýkçasý bu hiç de anlaþýlýr bir durum deðil. Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü de deðiþti Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü nün (TAGEM) adý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir. Bu yapýlanmada dikkati çeken en önemli deðiþiklik, araþtýrma enstitü sayýsýnýn azaltýlmasý ile iþlevsiz hale getirilmiþ olan toprak ve su alanýndaki araþtýrma enstitülerinin gelenekleriyle birlikte ortadan kaldýrýlmasýdýr. Böylelikle, sermayenin kendisini yeniden üretme alaný olarak toprak ve su gibi doðal varlýklarý ele geçirmeye yönelmesi, tarým arazilerinin konuta, sanayiye ve karayollarý gibi amaç dýþý ve rant getirici amaçla kullanýlmasýnýn önünün açýlmasýyla örtüþmektedir. Þube müdürlükleri kaldýrýlýyor, keyfilik dönemi baþlýyor 639 sayýlý KHK ile Merkez teþkilatlarýndaki þube müdürlükleri kaldýrýlýyor. Bu tasfiye, bürokrasinin kaldýrýlmasý olarak meþrulaþtýrýlmakta. Þube müdürlüklerinin görevlerininin altýndan Daire baþkanlýklarýnýn tek baþlarýna kalkmalarý mümkün görünmemektedir. Kaldýrýlan þube müdürlüklerinin görevlerini yetkisiz yetkililer yürüteceðinden, yetkisi olmayanlarýn sorumluluðu da olamayacaðýndan keyfilik esas olacaktýr. Baþka bir deyiþle, hukuka aykýrý olan kimi iþler, yetkisiz yetkililerin buyurmasý ile gerçekleþecek, yetkisizliklerinden ötürü bu yetkisiz yetkililer sorumlu tutulamayacak ve iþler keyfilikle sorunsuz halledilebilecektir. Bakan yardýmcýlýklarý oluþturuluyor Yeni bakanlýklarýn kuruluþunun gerçekleþtirildiði 643 sayýlý KHK nin 3. maddesiyle, ilk kez Bakan yardýmcýsý kadrosu oluþturulmuþtur. Atanacak bu yardýmcýlar için eðitim þartý aranmayacaðý gibi kamu tecrübesinden yoksun olunmasýna da bakýlmayacaktýr. Parti temsilcisi, özel sektör temsilcisi gibi görev yapacak olan bu Bakan yardýmcýlarýnýn yapýn dediði þeyler yapýlacaðýndan, bu yardýmcýlar bir tür iþbitirici olarak görev yapacaktýr. Böylelikle, özel sektör temsilcileri politikacýlarýn, bürokratlarýn üstünde konumlanarak toplumun genelinin çýkarý yerine sektörlerin çýkarýna hizmet eden uygulamalar yaptýrabileceklerdir. Özel sektör temsilcilerinin bakan yardýmcýsý olmalarý ile birlikte þirketlerin lehine iþleyen sistem tamamlanmýþ ve politikacýlar ile özel sektör arasýndaki paralellik kurulmuþ olacaktýr. 639 KHK ile getirilen deðiþiklikler basit ve masum bir adlandýrma deðiþikliði olmayýp ekolojik hayatý, insan saðlýðýný, bitkisel üretim ve hayvan yetiþtiriciliðini olumsuz yönde etkileyebilecek tarýmdan sorumlu bakanlýðýn önemli görev deðiþikliklerine iþaret etmektedir. Bu kurumsal yeniden yapýlanma ile hayvan yetiþtiricileri, bitkisel üreticiler ve hatta tüketiciler þirketlerin dümende olduðu bir tarým sistemine daha da baðýmlý hale gelmekte, ekolojik tarým sistemi gittikçe mümkünsüzleþtirilmektedir.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı