ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET"

Transkript

1 ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek amacıyla web tabanlı bir örenme materyali tasarlanmı, uygulanmı ve örencilerden materyalin kullanılabilirlii ve etkililii hakkındaki görüleri toplanmıtır. Aratırma kapsamına Burdur Eitim Fakültesine devam edip Geliim ve Örenme dersini alan örenciler alınmıtır. Aratırmada örenci görülerini almak üzere 21 maddeden oluan bir anket gelitirilmi, örencilerin cinsiyetleri, öretim türleri ve bölümlerine balı olarak görüleri arasında anlamlı farklılıkların olup olmadıına bulmak amacıyla analizler yapılmıtır. Materyalin kullanılabilirlii ile ilgili örenci görülerinde bazı bölümler arasında anlamlı farklılıklar bulunmu; etkililiine ilikin örenci görülerinde cinsiyet ve bölümler arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıtır. Anahtar Kelimler: Web Tabanlı Uzaktan Örenme, Çevrimiçi Örenme Çevreleri, Web Tabanlı Öretim, Web Tabanlı Öretim. PRE-SERVICE TEACHERS OPINIONS ABOUT THE USABILITY AND EFFECTIVENESS OF A SUPPORTIVE WEB-BASED LEARNING MATERIAL ABSTRACT In this study, a web based support material for a required teaching credential course entitled Geliim ve Örenme was designed and developed in order to support students classroom instructions in Burdur Faculty of Education. Opinions of students were obtained to examine the effectiveness and usability of the material. For this study, a likert-type questionnaire with 25 items was developed to obtain students perceptions. First, a descriptive analysis was conducted to calculate means and percentages for each item of the questionnaire. In order to test differences among students perceptions regarding to their department, gender, and type of program, a t-test and independent samples ANOVA were used. For these analyses, confidence interval was set as.05. Most students indicated that they found the material effective and usable. Results revealed that there were significant differences in students opinions regarding to the usability of the material between Preschool Education and Physical Education, Turkish Language Education, Classroom Teacher departments, although there were not any significant differences in students opinions regarding to their gender and type of program. In respect to the effectiveness of the material, there were no significant differences in students opinions based on their gender, type of program, and departments. Keywords: Web Based Distance Learning, Online Learning Environments, Web Based Instruction, Web Based Training. * Anadolu Üniv. Eitim Bil.Enst Bilg.ve Ör.Tekn.Et.ABD. ESKEHR, ** Selçuk Üniv. Eitim Fakültesi, Bilg.ve Ör.Tekn.Et.Böl. KONYA, 137

2 Öretmen Adaylarının Web Tabanlı Örenme Giri Son yıllarda nternet ve web teknolojilerindeki gelimeler, eitimcileri, nternet in esnek yapısından yararlanma arayılarına götürmektedir. Web tabanlı eitim ile ilgili dünya da ve ülkemizde birçok çalıma yapılmaktadır. Mevcut durum, bazı olumsuzluklarıyla birlikte nternet ortamının ne kadar çekici olduunu açıkça ortaya koymaktadır. Aratırmacılar olumsuzlukları en aza indirgeyerek, nternet in bu kendine özgü doasından faydalanmanın yollarını aramaktadırlar. Eitimde nternet ten yararlanma çabaları uzaktan eitim kavramı içerisinde deerlendirilmektedir. Uzaktan eitim, uzaktan örenme, açık örenme, tele örenme gibi kavramlar öretici ve örencinin bir ekilde aynı mekanda bulunmadan gerçekletirdikleri öretme-örenme sürecidir (Demirel vedi., 2002:192). Uzaktan eitim, aynı zamanda, aynı mekanda bulunmaksızın gerçekletirilen, klasik sınıfın yerini alacak olan bir eitim yaklaımı olarak da tanımlanabilir (Volery ve Lord 2000:23). Uzaktan Eitim, uzakta bulunan bir örenci ile dorudan balantı kurularak gerçekletirilen eitimdir. Uzaktan Eitim programı eitim alanında en ön planda yerini alan bir yöntem olabilecei gibi dier yöntemleri takviye eden bir program olarak da yorumlanabilir. Uzaktan eitim, eitimde fırsat eitlii çalımaları kapsamında tarihi çok eskilere dayanan bir eitim eklidir. Bu tarihi süreç içerisinde, uzaktan eitimde mektup, basılı materyaller, radyo ve televizyon gibi pek çok kitle iletiim aracı kullanıla gelmitir. Günümüzde ise nternet ve mobil teknolojiler uzaktan eitimde eitimciler tarafından kullanılmaya çalıılmaktadır. Bu çalımada nternet teknolojilerinden biri olan www nin kendine özgü esnek yapısından yararlanılmaya çalıılmıtır. Eitimde nternet ten ve www den yararlanma çabaları Web Tabanlı Kurumsal Eitin (Web Based Training), Web Tabanlı Eitim (Web Based Education), Web Tabanlı Öretim (Web Based nstruction) ve E-örenme (E-learning) kavramları ile özdeletirilmektedir. Literatürde kavaramlar ile ilgili birbirine yakın birçok tanım bulunmaktadır. Web tabanlı eitim, herhangi bir amaç için, önceden planlanmı öretmeörenme etkinliklerinin düzenlenmesinde, web teknolojilerinden yararlanılarak bireylerin eitiminin gerçekletirilmesi olarak tanımlanabilir. Web Tabanlı Kurumsal Eitim (WTKE), terim olarak sıklıkla, endüstride, örenmede web teknolojilerinden faydalanılması olarak kullanılırken, üniversitelerde Web Tabanlı Eitim (WTE) ve Web Tabanlı Öretim (WTÖ) in kullanımı yaygındır. Sonuçta birey açısından baktıımızda, ister endüstriyel anlamda, isterse akademik anlamda bir eitim olsun, amaç bireyin örenmesini gerçekletirmektir. Bu anlamda ise E-Örenme (E-Learning) terimi kullanılmaktadır. Günümüzde E-Örenme, yani elektronik örenme, çok genel bir ifadeyle örenmede elektronik ortamın hemen her türlü özelliinden yaralanılarak gerçekletirilen örenmedir. Bununla birlikte E-Örenme, WTKE ve WTE terimlerinin yerine kullanılan bir terim olarak karımıza çıkmaktadır. Bu anlamda E-örenme, kısaca, Internet/ntranet veya bir bilgisayar aı bulunan platform üzerinde sunulan bir eitimdir (Horton,2000:2). WTE, daha çok yapısalcı örenme anlayıına balı olarak Internet in zaman ve mekân baımsızlıı gibi özelliklerini de kullanarak, bireyin kendi örenmesini gerçekletirmeyi amaçlar. Türkçede yapısalcı ya da oluturmacı yaklaım olarak adlandırılan constructivism, örenenin nasıl örendii ve yeni bilgiyi nasıl özümsediine ilikin bir bilgi kuramıdır. Bu kuramın temelleri Kant, Giambatista Vico, John Dewey, William James, Jean Piaget, L. S. Vygotsky ye dayanmaktadır. (Hove ve Berv, 2000; Von Glasersfeld,1995). Yapısalcı örenmenin temelinde yatan düünce örenenlerin sürece aktif bir biçimde katılarak kendi bilgilerini yapılandırmaları ve bu sırada kendi deneyimlerinden de yararlanmalarıdır (Steffe ve Gale, 1995). Seçilen WTE yaklaımı, bireyin kendi örenmesini gerçekletirmede rolünün ne olacaının belirlenmesindeki en büyük etkendir. Teknolojinin gelimesi ile birçok sürecin yanı sıra, öretme yöntemleri ve örenme stratejileri de her geçen gün farklılamaktadır. Bu çalımada web in yukarıda bahsedilen esnek yapısından ve kendine özgü bir takım özelliklerinden yararlanılarak örencilerin zamandan baımsız olarak kullanabilecekleri, oluturmacı örenme yaklaımı ilkelerini ie koan bir örenme materyali gelitirilmitir. Aaıda web tabanlı örenme ortamları ile ilgili yapılmı çalımaların özetlerine yer verilmitir. 138

3 Özçelik ve Yıldırım (2002), Ortadou Teknik Üniversitesi'nin deiik bölümlerinde okuyan ve "Bilgisayar Aları ve letiim " dersini alan 32 örencinin katıldıı aratırmalarında, nternet üzerinden verilen bir derste örencilerin bilisel örenmelerini desteklemek amacıyla gelitirilen bilisel araçlar hakkında kuramsal bir çerçeve oluturmayı ve Web destekli örenme ortamında bu araçların kullanımını etkileyen öeleri ortaya çıkarmayı amaçlamılardır. Aratırma sonunda bilisel araçların web destekli eitimde kullanımını etkileyen balıca öelerin araçların kullanım kolaylıı, yönlendirme eksiklii; ortamın doası, pahalılıı; dersin türü ve deerlendirme kıstasları olarak belirlenmitir. Michau, Gentil ve Barrault (2001) çalımalarında, Grenoble Ulusal Politeknik Enstitüsü tarafından Kontrol Mühendislii için gelitirilen web tabanlı örenme araçlarını ve uzaktan örenme deneyimlerini incelemilerdir. Gelitirilen dört farklı yaklaımdan ilk üçü sınıf içi yüz yüze eitimde örenmeleri destekleyici ve tamamlayıcı nitelikteki hipermetin, alıtırmalar, benzeimler, sanal laboratuarları da içeren kendi kendine örenmeyi amaçlayan etkileimli (interactive) yapılardan olumaktadır. Dördüncüsü ise sınıf içi yüz yüze eitim yerine geçen açık uzaktan eitim programıdır. Aratırma sonunda nternet in özellikle de web in yeni öretme ve örenme yolları saladıı, web in sadece bilginin miktarını ve eklini deitirmedii, aynı zamanda eitimcileri ve eitim çalımalarını da deitirdii, ileride akademik eitimin örencilerin motivasyonlarına ve örenme hızlarına balı daha esnek bir yapıya dönüebilecei, bu süreçte endüstri-eitim ibirliinin salanmasıyla endüstrinin ve bireylerin ihtiyaçlarının birbiriyle daha çok örtüecei, yeni teknolojilerin güçlü yapılarının sınıf içi yüz yüze öretme ve örenme sistemini derinden deitirecei sonuçlarına varılmıtır. Chang (2003) aratırmasında, kolej örencileri için bilgi paylaımı salayan çoklu bir web tabanlı örenme ortamı tasarlamı, uygulamı ve deerlendirmitir. Tasarlanan sistemin amacı, örencilerin örenmelerini kolaylatıran ve gelitiren web tabanlı örenmeye dayalı sanal bir örenme ortamında örencilere yardım etmektir. Sistem, bilgi paylaımı, kaynak paylaımı, bilgi alıverii, deneyim paylaımı, görü paylaımı salayarak örencilerin amaçlarına ulaabilmelerini salamaktadır. Aratırma sonunda birçok örencinin tasarlanan bu web tabanlı örenme ortamının daha çok ve hızlı örenmelerine yardım ettii konusunda hemfikir olduu ortaya çıkmıtır. Web Tabanlı Örenmeyi Destekleyici Materyalin Hazırlanması Bu çalımada, Geliim ve Örenme dersi Bilgiyi leme Kuramı Ünitesi için web tabanlı örenmeyi destekleyici bir materyal gelitirilmitir. Bu web tabanlı örenme materyali Lisans düzeyinde Geliim ve Örenme dersini alan örencilerin sınıf içi örenmelerini pekitirmek ve desteklemek amaçlanmıtır. Bu amaç dorultusunda gerekli içerik analizi ve materyalin taslak çalıması yapılmıtır. çerik analizi ve taslak çalıması uzman görüü dorultusunda onay aldıktan sonra esas tasarım gerçekletirilmitir. lgili materyale kullanıcı adı ve ifresini soran bir giri ekranına kullanıcı adı ve ifre bilgileri doru bir ekilde girildikten sonra giri yapılabilmektedir (ekil 1). 139

4 Öretmen Adaylarının Web Tabanlı Örenme ekil 1. Kullanıcı Giri Ekranı Kullanıcı adı ve ifre bilgileri doru olarak girildikten sonra materyal ana sayfası açılmaktadır. Ana sayfa materyalin amacının ve materyalin alt bölümlerinin açıklandıı Hakkında sayfası ile birlikte açılmaktadır. Ana sayfada, ünite içerisindeki konuların grafikler ve imajlarla desteklenmi anlatımlarının bulunduu Bilgiyi leme Kuramı Ünitesi, örencilerin bilgilerini pekitirmek maksadıyla Alıtırmalar, örenmelerini sınayabilmeleri için Testler, konuyla ilgili nternet te bulunan dier kaynaklara ulaabilmeleri için Balantılar, farklı arama motorlarını aynı ekran içinde bir liste kutusundan seçerek web üzerinde arama yapabilmeleri için Arama, soru ve sorunlar için iletiim kurabilecekleri e-posta adreslerinin bulunduu letiim bölümleri bulunmaktadır. Materyalde Bilgiyi leme Kuramı ünitesinde ele alınan konular grafikler ve imajlarla desteklenerek açıklanmaya çalıılmıtır. Aaıda, örnek konu sayfası görülmektedir (ekil 2). ekil 2. Örnek Konu Sayfası Alıtırmalar bölümünde örencilerin örenmelerini pekitirmek amacıyla görsel öeler kullanılmaya çalıılmıtır. Aaıda Örnek Alıtırma Sayfası görülmektedir (ekil 3). 140

5 ekil 3. Örnek Alıtırma Sayfası Aratırmanın Amacı Bu aratırmanın amacı; Web tabanlı olarak gelitirilen bir örenme materyalinin kullanılabilirlii ve etkililii hakkındaki örenci görülerini almaktır. Bu anlamda aratırma ile cevaplanmaya çalıılan problem u ekilde yazılabilir: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Burdur Eitim Fakültesi birinci ve ikinci öretim Sosyal Bilgiler, Türkçe, Okulöncesi, Fen Bilgisi, Sınıf Öretmenlii, Beden ve Müzik bölümleri ikinci sınıflarında örenim gören öretmen adaylarının, lisans düzeyinde okutulan Geliim ve Örenme dersi için gelitirilen web tabanlı örenme materyalinin kullanılabilirlii ve etkililii hakkındaki görüleri nelerdir? Aratırmanın amacına ulaılabilmesi için aaıdaki alt problemlerin de cevaplanması gerekmektedir: 1. Öretmen adaylarının lisans düzeyinde okutulan Geliim ve Örenme dersi Bilgiyi leme Kuramı ünitesi için web tabanlı olarak gelitirilen örenme materyalinin kullanılabilirlii ve etkililii ile ilgili görüleri nelerdir? 2. Öretmen adaylarının materyalin kullanılabilirlii hakkındaki görüleri arasında öretim türlerine, cinsiyetlerine ve okudukları bölüme balı olarak anlamlı farklılıklar var mıdır? 3. Öretmen adaylarının materyalin etkililii hakkındaki görüleri arasında öretim türlerine, cinsiyetlerine ve okudukları bölüme balı olarak anlamlı farklılıklar var mıdır? Sınırlılıklar Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eitim Fakültesi Fen Bilgisi, Sınıf Öretmenlii, Sosyal Bilgiler, Okulöncesi, Türkçe, Beden, Müzik Bölümleri birinci ve ikinci öretim ikinci sınıf örencileri ile sınırlıdır. Örneklem Grupları Bu çalımada aratırma evreni SDÜ Burdur Eitim Fakültesi öretim yılı güz döneminde Geliim ve Örenme dersini alan Fen Bilgisi, Sınıf Öretmenlii, Sosyal Bilgiler, Okulöncesi, Müzik, Beden, Türkçe I. ve II. Öretim 2. sınıf örencileridir. Ayrıca bir örneklem tayinine gidilmeden yukarıdaki gruplar üzerinde çalıılmıtır. Bu aratırmaya katılan bölümler ile örenci sayıları Çizelge 1 de verilmitir. 141

6 Öretmen Adaylarının Web Tabanlı Örenme Çizelge 1. Aratırma Kapsamında Yer Alan Deneklerin Bölümlere Göre Daılımı Aratırma Modeli BÖLÜM N Fen Bilgisi 21 Sınıf Öretmenlii 123 Sosyal Bilgiler 100 Okulöncesi 66 Müzik 24 Beden 19 Türkçe 61 Toplam 414 Bu aratırmada, hazırlanan Geliim ve Örenme dersi Bilgiyi leme Kuramı ünitesi örenme materyalinin etkililii ve kullanılabilirlii hakkında örenci görülerinin alındıı ve bu görülerin örencilerin, cinsiyet, bölüm, öretim türü deikenleriyle karılatırıldıı betimsel bir yaklaım izlenmitir. Veri Toplama Yolları ve Araçları Örencilerin hazırlanan web tabanlı materyal hakkındaki görüleri ile ilgili veri toplamak için bir anket hazırlanmıtır. Anket hazırlama süreci aaıdaki gibi gerçeklemitir. 1. Örenciler Geliim ve Örenme dersinde Bilgiyi leme Kuramı ünitesini yüz yüze eitim yoluyla aldılar. Daha sonra, örenmelerini destekleyici olarak hazırlanan web tabanlı materyal örencilere tanıtılmı ve ders öretim elemanları tarafından kullanılmaya tevik edilmitir. 2. Örenciler hazırlanan materyali kullanmaya baladıktan belirli bir süre sonra, örencilere Hazırlanan bu web tabanlı materyal hakkındaki görüleriniz nelerdir? eklinde açık uçlu bir soru sorulmutur. 3. Literatür taranarak daha önce bu konuda hazırlanmı anketlerden ve sorulan açık uçlu sorunun cevaplarından elde edilen kapalı uçlu sorularla 28 adet anket maddesi ortaya çıkarılmıtır. Bunun yanı sıra ankette, çeitli karılatırmalar yapmak amacıyla, örencilerin cinsiyet, bölüm ve öretim türü bilgilerine yönelik sorular da yer almıtır. Anket maddelerinin yanıtlanmasında be dereceli ölçek kullanılmıtır. Bunlar Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum olarak belirlenmitir. 4. Uzman kanısına bavurulmutur kiilik bir grup üzerinde pilot çalıma yapılmıtır. Pilot çalıma sonuçlarına göre, uzman kanısına bavurularak anket iki faktörlü olarak belirlenmitir. Bu faktörlerden birincisi Materyalin etkililii ; ikincisi ise Materyalin kullanılabilirlii olarak belirlenmitir. 6. Anketin güvenirlii α =.843 olarak hesaplanmıtır. Bu haliyle aratırmanın veri toplama aracı olan anket formu son halini almıtır. 7. Anket son haliyle yaklaık 3 hafta bu sürece dahil olan ve materyal ile etkiletii varsayılan 7 bölümden yaklaık 500 örenciye uygulanmı; geçerli geriye dönü sayısı ise 414 olarak ortaya çıkmıtır. Verilerin Çözümlenmesi Aratırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde çeitli betimsel istatistiklerden yararlanılmıtır. Çözümlemeler bilgisayarda SPPS 11.0 programı kullanılarak gerçekletirilmitir. Anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul edilmitir. 142

7 Birinci Alt Probleme likin Deerlendirmeler Kullanılabilirlik ile ilgili olan ilk dokuz maddeden sekiz tanesinin aritmetik ortalaması 3,40 ın üzerinde ve 4,20 nin altındadır. Yalnız dördüncü maddenin( Materyaldeki yazılar okunaklı ve anlaılabilir ) aritmetik ortalaması 4,26 olarak hesaplanmıtır. Bu durum katılımcıların ilgili maddedeki görüe tamamen katıldıkları eklinde yorumlanabilir. Yani katılımcıların %90 ı materyaldeki metinlerin okunaklı ve anlaılır olduu görüündedir. Anketin birinci maddesinin ( Materyali kullanabilmek için yeterli bilgisayar ve nternet bilgisine sahibim. ) aritmetik ortalaması 3,54 olarak bulunmutur. Bu maddeye örencilerin %25,6 sı ya kesinlikle katılmamı ya da katılmamıtır. Bunun nedeni bazı bölümlerin ders programlarında III. Yarıyıl itibariyle bilgisayar dersinin henüz yer almaması olabilir. Sonuç olarak katılımcıların çounluu genel olarak materyali kullanabilmek için yeterli bilgisayar ve nternet bilgisine sahip oldukları görüündedir. Anketin ikinci maddesinin ( Materyalde kullanılan renkler birbiri ile uyumludur. ) aritmetik ortalaması 3,84 olarak hesaplanmıtır. Örencilerin yaklaık %72 si materyaldeki renklerin birbirleri ile uyumlu olduu görüündedir. Anketin üçüncü maddesinin ( Materyalde sık kullanılan menülerin sürekli olarak ekranın sol kısmında bulunması olumludur. ) aritmetik ortalaması 4,17 olarak hesaplanmıtır. Örencilerin yaklaık %81 i sık kullanılan menülerin sürekli olarak ekranın sol kısmında bulunmasının olumlu olduu görüündedir. Anketin beinci maddesinin ( Materyalin sayfa yapısı, materyalin kullanımını kolaylatırıyor. ) aritmetik ortalaması 3,97 olarak hesaplanmıtır. Örencilerin yaklaık %80 i materyalin sayfa yapısının materyalin kullanımını kolaylatırdıı görüündedir. Anketin altıncı maddesinin ( Materyaldeki bilgi, belli bir bütünlüü ifade edecek ekilde sunulmutur. ) aritmetik ortalaması 3,89 olarak hesaplanmıtır. Örencilerin yaklaık %71 i materyaldeki bilginin belli bir bütünlüü ifade edecek ekilde sunulduu görüündedir. Anketin yedinci maddesinin ( Materyalde anlaılabilirlii etkileyecek düzeyde yazım (imla) yanlıları yoktur. ) aritmetik ortalaması 3,94 olarak hesaplanmıtır. Örencilerin yaklaık %75 i materyalin anlaılabilirliini etkileyecek düzeyde yazım (imla) yanlıı olmadıı görüündedir. Anketin sekizinci maddesinin ( Materyalin kullanımı kolay ve anlaılabilirdir. ) aritmetik ortalaması 4,09 olarak hesaplanmıtır. Örencilerin yaklaık %82 si materyalin kullanımının kolay ve anlaılabilir olduu görüündedir. Anketin dokuzuncu maddesinin ( Materyal kullanılma amacını net ve anlaılabilir bir ekilde açıklamaktadır. ) aritmetik ortalaması 3,96 olarak hesaplanmıtır. Örencilerin yaklaık %75 i materyalin kullanılma amacını net ve anlaılabilir bir ekilde ortaya koyduu görüündedir. Anketin, materyalin kullanılabilirlii ile ilgili örenci görülerinin alındıı bu ilk dokuz maddedeki görülere örencilerin katıldıkları söylenebilir. Yukarıdaki açıklamalar dorultusunda örenciler, Geliim ve Örenme dersi Bilgiyi leme Kuramı ünitesi için sınıf içi örenmelerini desteklemek amacıyla hazırlanan web tabanlı bu materyalin, genel olarak kullanılabilir olduu görüündedirler. Anketin maddeleri materyalin etkililii ile ilgili maddeleridir. Anketin onuncu maddesinin ( Materyal örenme sürecinde örenciyi aktif kılmaktadır. ) aritmetik ortalaması 3,98 olarak hesaplanmıtır. Bu sonuca göre örencilerin yaklaık %75 i, materyalin örenme sürecinde örenciyi aktif kıldıı görüündedir. Anketin on birinci maddesinin ( Gelitirilen bu materyal konuyu örenmeme katkı yapmıtır. ) aritmetik ortalaması 3,93 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 78 i konuyu örenmelerinde materyalin katkı yaptıı görüündedirler. Anketin on ikinci maddesinin ( Materyal ele aldıı ünite göz önünde bulundurulduunda içerik bakımından yeterlidir. ) aritmetik ortalaması 3,64 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 61 i materyalin içerik açısından yeterli olduu görüündedir. 143

8 Öretmen Adaylarının Web Tabanlı Örenme Anketin on üçüncü maddesinin ( Materyaldeki sınav ve sorular yeterlidir. ) aritmetik ortalaması 3,32 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 45 i sınav ve soru sayısının yeterlilii konusunda ortada kalmıtır. %15 i sınav ve soru sayısının yetersiz olduu görüünde iken,% 40 ı ise yeterli olduu görüündedir. Bu madde için genel olarak örencilerin sınav soru ve sayısının yeterlilii konusunda ortada kaldıkları söylenebilir. Anketin on dördüncü maddesinin ( Materyal konu ile ilgi farklı türde materyallere eriim salamaktadır. ) aritmetik ortalaması 3,58 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 62 si materyalin konu ile ilgili farklı türde materyallere eriim saladıı görüündedir. Anketin on beinci maddesinin ( Materyal konu ile ilgili derste örenilen bilgileri pekitirmektedir ) aritmetik ortalaması 4,21 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 88 inin görüü, materyalin hazırlanmasındaki temel amaç olan konu ile ilgili örenmelerin pekitirildii yönündedir. Anketin on altıncı maddesinin ( Materyal ilgili konuyu örenmeyi kolaylatırmaktadır. ) aritmetik ortalaması 4,15 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 85 i materyalin ilgili konuyu örenmeyi kolaylatırdıı görüündedir. Anketin on yedinci maddesinin ( Materyal bende, konuyla ilgili yeterince örenme istei uyandırıyor. ) aritmetik ortalaması 3,72 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 65 i materyalin yeterince örenme istei uyandırdıı görüündedir. Anketin on sekizinci maddesinin ( Testlerde sunulan soruların çeitlilii doru ve yeterli sayıda kullanılmıtır. ) aritmetik ortalaması 3,40 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 40 ı testlerde sunulan soruların çeitliliinin doru ve yeterli sayıda kullanıldıı görüünde ortada kalırken; %45 i ise testlerde sunulan soruların çeitliliinin doru ve yeterli sayıda olduu görüündedir. Anketin on dokuzuncu maddesinin ( Materyal örenciye yeterince kendini sınama(örenmeleri izleme) fırsatı veriyor. ) aritmetik ortalaması 3,74 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 65 i materyalin örencilere yeterince kendilerini sınama olanaı verdii görüündedir. Anketin yirminci maddesinin ( Materyal konu ile ilgili bilgileri tekrar etmeyi salıyor. ) aritmetik ortalaması 4,14 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 86 sı materyalin konu ile ilgili bilgileri tekrar etmeyi saladıı görüündedir. Anketin yirmi birinci maddesinin ( Materyal yeterince alıtırma yapmaya olanak salıyor. ) aritmetik ortalaması 3,76 olarak bulunmutur. Örencilerin yaklaık % 68 i materyalin yeterince alıtırma yapmaya olanak saladıı görüündedir. Anketin, materyalin etkililii ile ilgili görülerin alındıı maddelerine cevaplayıcılar genel olarak katılmılardır. Ancak materyaldeki sınav ve soru sayısı ile soru tipi çeitliliinin yeterlilii konusunda katılımcıların yaklaık %45 i ortada kalmılardır. Web tabanlı e zamansız bu materyalin temel amacı olan, materyalin sınıf içi örenmeleri pekitirdii ve destekledii görüüne katılımcıların yaklaık % 90 ı katılmılardır. kinci Alt Probleme likin Deerlendirmeler Öretmen adaylarının materyalin kullanılabilirlii hakkındaki görüleri arasında öretim türlerine, cinsiyetlerine ve okudukları bölüme balı olarak anlamlı bir fark var mıdır? Birinci ve kinci öretim örencilerinin kullanılabilirlik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak.05 anlamlılık düzeyinde SPSS programı yardımıyla, ilikisiz örneklemler için t- testi yapılmıtır. Elde edilen bulgulara göre öretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliine ilikin görülerinde öretim türüne balı anlamlı bir fark bulunamamıtır. Bu, birinci ve ikinci 144

9 öretim örencilerinin genel olarak bu tür materyallerin kullanılabilirlii hakkında benzer düüncelere sahip oldukları biçiminde yorumlanabilir. Fakültede bulunan örencilerin benzer demografik özelliklere sahip olmaları bu sonucun çıkmasında etkili olmu olabilir. Kız ve erkek örencilerin kullanılabilirlik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak. 05 anlamlılık düzeyinde SPSS programı yardımıyla, ilikisiz örneklemler için t-testi yapılmıtır. Elde edilen bulgulara göre öretmen adaylarının materyalin kullanılabilirliine ilikin görülerinde cinsiyete balı anlamlı bir fark bulunamamıtır. Bu, kız ve erkek örencilerin bilgisayarda hazırlanmı bu tür materyallerin kullanılabilirlii hakkında benzer düüncelere sahip oldukları biçiminde yorumlanabilir. Ayrıca materyal hazırlama ilkeleri göz önüne alınarak materyal hazırlanırsa, cinsiyet deikeninin materyalin kullanılabilirliini önemli ölçüde etkilemeyecei söylenebilir. Öretmen adaylarının materyalin kullanabilirlii hakkındaki görüleri arasında okudukları bölüme balı olarak anlamlı bir farkın olup olmadıının çözümlenmesi için ilikisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) yapılmıtır. Analiz sonuçları..05 anlamlılık düzeyinde incelenmitir. Yapılan çözümlemelerin sonuçları Çizelge 4 dedir. Çizelge 4. Bölümlere Göre Kullanılabilirlik Puanları Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynaı Kareler Top. Sd Kareler Ort. F P Gruplararası Gruplariçi Toplam Yapılan çözümlemeler sonucunda hesaplanan F [6-407] =3.95 deeri P<.01 düzeyinde anlamlı bulunmutur. Gruplararası farkların hangi gruplar arasında olduunu bulmak amacıyla Scheffe testi yapılmıtır. Yapılan Scheffe testi sonuçları Çizelge 6 da verilmitir. 145

10 Öretmen Adaylarının Web Tabanlı Örenme Çizelge 6. Gruplararası Aritmetik Ortalamaların Scheffe Testi Sonuçları Bölümler Beden Türkçe Sınıf Öretmenlii Sosyal Bilgiler Müzik Fen Bilgisi Okulöncesi Okulöncesi Fen Bilgisi Müzik Sosyal Bilgiler X ,46* Sınıf Öretmenlii Türkçe ,09* ,75* , , , Beden *p<.05 Bu bulgulara göre Okulöncesi bölümünün materyalin kullanılabilirlii ile ilgili görüleri ile Beden, Türkçe, Sınıf Öretmenlii bölümlerinin görüleri arasında.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmutur. Okulöncesi örencilerinin kullanılabilirlik puanları ortalaması bu üç bölümün örencilerinin kullanılabilirlik puanları ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. SDÜ Burdur Eitim Fakültesi nde Okulöncesi bölümünde örenciler bilgisayar yazılımları ve materyallerini deerlendirmeye yönelik bir ders almaktadır. Bu nedenle Okulöncesi örencilerinin bu tür materyallere yaklaımları dier bölümlerden farklı olabilir. Ayrıca bazı gruplarda örenci sayısının az olması bu sonucun çıkmasında etkili olmu olabilir. Üçüncü Alt Probleme likin Deerlendirmeler Öretmen adaylarının materyalin etkililii hakkındaki görüleri arasında öretim türlerine, cinsiyetlerine ve okudukları bölüme balı olarak anlamlı bir fark var mıdır? Birinci ve kinci öretim örencilerinin etkililik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak.05 anlamlılık düzeyinde SPSS programı yardımıyla, ilikisiz örneklemler için t- testi yapılmıtır. Elde edilen bulgulara göre öretmen adaylarının materyalin etkililiine ilikin görülerinde öretim türüne balı anlamlı bir fark bulunamamıtır. Bu, birinci ve ikinci öretim örencilerinin genel olarak bu tür materyallerin etkililii hakkında benzer düüncelere sahip oldukları biçiminde yorumlanabilir. Fakültede bulunan örencilerin benzer demografik özelliklere sahip olmaları bu sonucun çıkmasında etkili olmu olabilir. Kız ve erkek örencilerin etkililik puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanarak.05 anlamlılık düzeyinde SPSS programı yardımıyla, ilikisiz örneklemler için t-testi yapılmıtır. Elde edilen bulgulara göre öretmen adaylarının materyalin etkililiine ilikin görülerinde cinsiyete balı anlamlı bir fark bulunamamıtır. Bu, kız ve erkek örencilerin bilgisayarda hazırlanmı bu tür materyallerin kullanılabilirlii hakkında benzer düüncelere sahip oldukları biçiminde yorumlanabilir. Ayrıca materyal hazırlama ilkeleri göz önüne alınarak materyal hazırlanırsa, cinsiyet deikeninin materyalin kullanılabilirliini önemli ölçüde etkilemeyecei söylenebilir. 146

11 Öretmen adaylarının materyalin etkililii hakkındaki görüleri arasında okudukları bölüme balı olarak anlamlı bir farkın olup olmadıının çözümlenmesi için ilikisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) yapılmıtır. Analiz sonuçları..05 anlamlılık düzeyinde incelenmitir. Yapılan çözümlemelerin sonuçları Çizelge 9 da verilmitir. Çizelge 9. Bölümlere Göre Etkililik Puanları Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kareler Kareler Sd Kaynaı Toplamı Ortalaması Gruplararası Gruplariçi Toplam F p Yapılan çözümlemeler sonucunda hesaplanan F [6-407] =2.07 deeri anlamlı bulunmamıtır. Dier bir deyile gruplar arası etkilililik puanları aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Elde edilen bulgulara göre öretmen adaylarının materyalin etkililiine ilikin görülerinde bölümlerine balı anlamlı bir fark bulunamamıtır. Bu, farklı bölümlerde örenim gören öretmen adaylarının bilgisayarda hazırlanmı bu tür materyallerin etkililii hakkında benzer düüncelere sahip oldukları biçiminde yorumlanabilir. Sonuçlar ve Öneriler Bu aratırmadan elde edilen bulgular genel anlamda alan yazındaki benzer aratırmalar çerçevesinde ele alındıında aaıdaki sonuç ve önerilere varılabilir. 1. Katılımcıların büyük çounluunun görüü materyalin kullanılabilir ve etkili olduu yönündedir. Bu nedenle materyal, hazırlanma amacı olan, ilgili konuya ait örenmelerin desteklenmesi ve örenilen bilgilerin pekitirilmesi ilevini yerine getirmitir. 2. Materyal hazırlanırken öretimsel sistem tasarımı ve her türlü öretimsel materyal gelitirilirken dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden faydalanılmıtır. Bu dorultuda hazırlanan materyalin etkililii ve kullanılabilirlii hakkında örencilerin olumlu görüleri, materyalin tasarım ve uygulama sürecinin geçerliini onaylamaktadır. 3. Bazı katılımcıların materyali kullanabilmek için bilgisayar ve nternet yeterlilikleri bakımından kendilerini yeterli görmemeleri, ilgili katılımcıların bulundukları yarıyıla kadar henüz gerekli önkoul örenmeleri salamamı olmalarından kaynaklanabilir. 4. Bazı katılımcıların materyaldeki soru ve sınav sayısının yeterlilii ve çeitlilii konusundaki kararsız görülerinin kaynaı, katılımcıların kendilerini aktif kılan ve örenmelerini izlemelerini salayan etkileimli testlerin materyalde yeterince bulunmaması olabilir. 5. Aratırmaya katılan örencilerin materyalin etkililii hakkındaki görüleri bölüm, cinsiyet ve öretim türü fark etmeksizin anlamlı düzeyde birbirinden farklı deildir. Örencilerin materyalin kullanılabilirlii hakkındaki görülerinde, bazı bölümler arasında anlamlı düzeyde farklılıklar var iken; cinsiyet ve öretim türüne balı anlamlı farklılıklar yoktur. Eer sistem iyi tasarlanırsa bu deikenler örenci görülerini etkilemeyecei düünülmektedir. 6. Örencilerin sınıf içi örenmelerini desteklemek amacıyla man vd. nin (2002) de belirttii gibi, bu tür web tabanlı örenme destek sistemleri eitim fakültelerinde okutulan bütün dersler için gelitirmeli ve gelitirilmesi tevik edilmelidir. Bunların örencilerin nternet kullanım düzeylerini artıracaı unutulmamalıdır. 7. Örencilerin nternet i ve bilgisayarı ve web tabanlı örenme materyalini, kullanabilmeleri için gerekli önkoul örenmelerin salanması amacıyla Lisans eitiminin ilk yılında örencilerin temel bilgisayar ve nternet kullanımı derslerini almaları gerekmektedir. 147

12 Öretmen Adaylarının Web Tabanlı Örenme 8. Bu tür materyaller tasarlanırken örencilerin aktif olarak katılımını salayan, çevrimiçi testler yeterli sayıda ve farklı türde konulmalıdır. 9. Bu çalıma daha da gelitirilerek örencilerin konuyu örenmelerini gerçekletirmek üzere, dersin hedeflerine uygun, etkileimli etkinlikler gelitirilerek örencilerin geleneksel eitimle örenmeleri ile dersi web tabanlı olarak almaları arasındaki erii farklarını sınayan deneysel bir çalıma yapılabilir. 148

13 KAYNAKÇA Chang, C. (2003) Towards a Distributed Web Based Learning Community, nnovation in Education and Teaching, National Taipei Universty of Technology,Taipei, Taiwan. Demirel, Ö., S. S. Seferolu ve E. Yacı.(2002) Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara. Howe, R. K., J. Berv.(2000) Constructing Constructivism, Epistemological and Pedagogical, Constructivism in Education: Ninety-ninth Yearbook of the National Society for the Study of Education, Cilt No 1, s man, A., Baytekin, Ç., Kıyıcı,M. ve M. B. Horzum.(2002) nternet Destekli Materyal Gelitirme Dersi Alan Örencilerin nternet i Kullanma Durumları, Açık/Uzaktan Eitim Sempozyumu, Mayıs, Anadolu Üniversitesi, Eskiehir. Michau, F., Gentil, S. ve M. Barrault.(2001) Expected Benefits of Web Based, Learning For Engineering Education:Examples in Control Engineering, Europan Journal of Enginnering Education, Cilt 26, Sayı 2, s Özçelik, S. ve S. Yıldırım.(2002) Web-Destekli Örenme Ortamlarında Bilisel Araçların Kullanımı: Bir Durum Çalıması, Açık/Uzaktan Eitim Sempozyumu, Mayıs, Anadolu Üniversitesi, Eskiehir. Steffe, L. P., J. Gale.(1995) Constructivism in Education, Lawrance Erlbaum Inc., Hillsdale. Volery, T., D. Lord.(2000) Critical Success Factors in Online Education,", International Journal of Educational Management, Cilt 14, Sayı 5, s

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Nejdet KARADAĞ, Anadolu Üniversitesi, nkaradag@anadolu.edu.tr ÖZET Ölçme ve değerlendirme, her türlü

Detaylı