ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3948 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT LAF OLA SEVGÝ!..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3948 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT LAF OLA SEVGÝ!.."

Transkript

1 Asker geldi önce... Sonra nüfus... Sonra sermaye... Su da gelecek þimdi, elektrik de... Baðlayýn kemerlerinizi, havalanýyoruz... Bir tek TC nüfus cüzdaný kaldý geriye!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 948 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DÝNGÝLÝ VAR MIYDI KÝ KOPTU? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ANKARA'YA GÜVEN, GERÝSÝNÝ MERAK ETME SEN! Turgut Afþaroðlu LAF OLA SEVGÝ!.. Erdoðan Baybars ANLAMINI ANLAMADIÐIM HABERLER Dolgun Dalgýçoðlu KORKARIM SUYU DA YÜZÜMÜZE KAKACAKLAR Mehmet Levent SKANDALLAR ÜLKESÝ Sezan Artun 201 Þubat'ýndan sonra Kýbrýslý Türklere güneyde bedava saðlýk hizmeti yok! Evetçiye bak 2004 Annan Planý referandumunda 'evet' diyerek toplumumuzun gönlünde taht kuran DÝSÝ lideri Nikos Anastasiadis Þubat'ta yapýlacak baþkanlýk seçimlerinde seçildiði takdirde Kýbrýslý Türklere güneyde bedava saðlýk hizmeti uygulamasýný kaldýracaðýný þimdiden açýkladý... Bedava saðlýk hizmetine üç baþkan adayýndan Yorgos Lillikas da karþý çýktý, bir tek AKEL'in adayý Stavros Malas onlara katýlmadý... 'Politis' gazetesinin "Baþkanlýk adaylarýnýn 10 tabusu" olarak adaylara yönelttiði sorularda kumarhane izni de yer aldý. Üç aday da güneyde kumarhane izni verilmesini onayladý... Ölülerin yakýlmasýyla ilgili bir soruya Anastasiadis 'referandum', Lillikas ile Malas ise 'evet' dedi... Pulya avý ile ilgili cezanýn kaldýrýlmasýna Anastasiadis 'evet', Lillikas 'evet' ve Malas 'hayýr' yanýtýný verdi sayfada KAFA KAFAYA TOKUÞ- Toplumumuzda selamlaþma þekli de deðiþiyor artýk. Kucaklaþýp iki yanaktan öpme tarihe karýþýyor. Artýk kafa kafaya tokuþ var. Ýrsen Küçük de Anamur'da böyle selamlaþtý iþte... Türkiye'nin su ve elektrik projeleri... Toplumumuza son darbe Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý Baþkaný Çaðlayan Cesurer, "Elektrik ve su projeleri Kýbrýs Türk halkýný yok etmeye yönelik son darbe" dedi... Su konusunda pek çok soru iþareti bulunduðunu belirten Cesurer, elektrik nakil hattý çekilmesinin de Elektrik Kurumu'nun kapatýlmasý anlamýna geldiðini vurguladý... Cesurer: Denizden hat çekilerek 200 MW elektrik getirilmesinin hiçbir olumlu sonucu olmayacak. Tam tersine Kýbrýs Türk halký elindeki enerji üretme kaynaklarýný da kaybedecek sayfada SAMANYOLU VE KANADI KIRIK BÝR GÜVERCÝN Ali Osman KORUMASIZ KADINLAR 4. sayfada Selma Bolayýr 6. sayfada Nerde bu bolluk Özgün Kutalmýþ 8. sayfada EGEMEN PAZAR! Ali Kiþmir 10. sayfada BEKTAÞ'IN BULGARÝSTAN YOLCULUÐU... Yalçýn Okut 8. sayfada SÝZ DA HER ÞEYE MUHALEFET! Burak Kurtcebe 1. sayfada Boþluk Serdar Durukan 10. sayfada Çöpe teslim Lefkoþa Belediyesi'nde BES süresiz greve baþlýyor sayfada

2 KTÖS 4 OKULDA GREV YAPACAK Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS)'ün okullardaki eksiklikleri protesto için baþlattýðý grevler bugün 4 okulda devam edecek. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in açýklamasýna göre Alsancak, Necati Taþkýn, Þht. Hüseyin Akil ve Arabahmet ilkokullarýnda saatleri arasýnda grev yapýlacak. Elcil ayrýca, bugün saat 11.00'de Arabahmet ve Geçitkale ilkokullarýna Öðretmen Akademisi mezunu geçici öðretmen "atamasý" yapacaklarýný; bu amaçla saat 11.00'de Arabahmet Ýlkokulu önünde basýn toplantýsý düzenleneceðini de açýklamýþtý. "TELE KUTU" ÝÞYERÝ SORUMLUSUNA YASAL ÝÞLEM Lefkoþa'da izinsiz "Tele Kutu" olarak bilinen telefon ve ses hizmeti alt yapýsý kurup cihazlarý temin ettikleri ve internet üzerinden sesli görüþme hizmeti verdikleri tespit edilen "Kuðulu Park Aile Çay Bahçesi" isimli iþyeri sorumlusu hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis, "Elektronik Haberleþme Yasasý'na aykýrý hareket" baþlýðýyla duyurduðu olayla ilgili soruþturma baþlattý. CÝNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP ELE GEÇÝRÝLDÝ Girne'de dün polis tarafýndan yapýlan operasyonda 4 bin 05 adet cinsel gücü artýrýcý hap bulundu. Olayla ilgili 2 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis açýklamasýna göre, önceki gün öðlen saatlerinde yapýlan operasyonda haplar 27 yaþýndaki M.A'nýn tasarrufunda bulundu. Haplar emare olarak alýnýrken, M.A. yanýnda meseleyle baðlantýsý olduðu tespit edilen E.Ý (E-25) hakkýnda da yasal iþlem baþlatýldý. MUTFAKTA ÇIKAN YANGINDA ELEKTRÝKLÝ EÞYALAR TAMAMEN YANDI Geçitkale'de bulaþýk makinesinin elektrik aksamlarýnýn kýsa devre yapmasýyla çýkan yangýnda mutfaktaki elektrikli eþyalar tamamen yandý. Polisten verilen bilgiye göre, Mehmet Boþnak'ýn evinde önceki gün çýkan yangýnda, bulaþýk makinesi, gaz ocaðý, su sebili, aspiratör, elektrikli kahve makinesi ve müzik seti yandý. DAÜ'DE KANSERLÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN KAN BAÐIÞ KAMPANYASI Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öðrencisi Elena Gnedova, kanserli çocuklar için ikinci kez kan baðýþ kampanyasý düzenliyor. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Yüksek Lisans öðrencisi Elena Gnedova tarafýndan "Bir Damla, Bir Hayat" adý altýnda yapýlacak kampanya Ekim tarihleri arasýnda DAÜ Atatürk Meydaný'nda yer alacak. Kampanya Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhekimliði'nin onayýyla ve hastane personel ile teçhizat yardýmýyla gerçekleþtirilecek. Kampanyaya ayný zamanda DAÜ Saðlýk Merkezi de katký koyacak. Halka da açýk olacak kampanyada 10:00 ile 17:00 saatleri arasýnda kan baðýþý yapýlabilecek. Gnedova, "Amacým kanserli çocuklara yardýmcý olmak. Çünkü onlarýn kana ihtiyaçlarý olabilir. Bu sayede iyileþmelerine bir nebze de olsa yardým edebilmeyi çok istiyorum" dedi. Lefkoþa þimdiden çöp yýðýnlarýna teslim (Mustafa Erkan)- Belediye Emekçileri Sendikasý Çalýþma Bakanlýðý ile vardýklarý anlaþmaya uyulmamasý ve Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý'nda yapýlacaðý söz verilen düzenlemelerin yapýlmamasý nedeniyle bir haftadan beridir iþ yavaþlatmasýna gitmiþti. Belediyenin ve Çalýþma Bakanlýðý'nýn uyarý nitelikli iþ yavaþlatmasý eylemine tepkisiz kalmasý nedeniyle BES bugünden itibaren süresi eyleme baþlama kararý alýndý. Ýþ yavaþlatmasýndan doðan çöplerin yeterince toplanmamasý nedeniyle Lefkoþa þimdiden çöp yýðýnlarýna teslim oldu. Lefkoþa'nýn merkezi yerlerinden ve turistlerin mutlak ziyaret noktalarýndan biri olan Sarayönü ve Mahkemeler önü þimdiden çöplerden geçilmiyor. BES LTB'de süresiz grev baþlatýyor Bulutoðlularý: Hükümet de ben de artýk bu iþin bitmesini istiyoruz Ziraat Bankasý'nýn saðlayacaðý bir yýl ödemesiz, düþük faizli krediyle borçlar yeniden yapýlandýrýlacak ve bu çerçevede sorun çözülecek Lefkoþa Türk Belediyesi'nde (LTB) geçen haftadan beri "iþ yavaþlatma" eylemi yapan Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), bugünden itibaren süresiz greve gidiyor. BES Baþkaný Savaþ Bozat, TAK muhabirinin sorusu üzerine, gelinen aþamada herhangi bir geliþme olmadýðýný, dün açýkladýklarý süresiz grev kararlarýnýn geçerliliðini koruduðunu söyledi. Bozat, yaþadýklarý sorunlara tahammül edecek güçleri kalmadýðýný belirterek, süresiz grevin ancak sigorta, ihtiyat sandýðý ve vergi primlerinin yatýrýlmasý ve maaþlarýn gününde ödenmesi taahhüdü verilmesi halinde kalkacaðýný ifade etmiþti. BULUTOÐLULARI Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ise TAK muhabirinin sorusuna karþýlýk, Belediye çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözme yönündeki giriþimlerinin sürdüðünü belirterek, "Hükümet de ben de artýk bu iþin bitmesini istiyoruz" dedi. Ziraat Bankasý'nýn saðlayacaðý bir yýl ödemesiz, düþük faizli krediyle belediyenin borçlarýn yeniden yapýlandýrýlacaðýný ve bu çerçevede sorunlarýn çözüleceðini belirten Bulutoðlularý, milyon TL'nin belediyeye verilmeyeceðini, borçlarýn kapatýlmasý için kullanýlacaðýný ve bunun da önemli bir katký olacaðýný anlattý. CTP-BG ve TDP'li Belediye Meclis üyelerinin toplantýlara katýlmamasýndan da yakýnan Bulutoðlularý, belediye meclisinin toplanamadýðý ve bu durumun da kendilerini sýkýntýya soktuðunu, çalýþmalarýný engellediðini kaydetti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DÝNGÝLÝ VAR MIYDI KÝ KOPTU? Önce asker geldi... Sonra nüfus... Sonra sermaye... Þimdi su da gelecek... Elektrik de... Peki ya sonra? Sonra da Türkiye'ye mi baðlanacaðýz? Gidiþ o gidiþ mi? Kimbilir... Bana göre yalnýz bizim memleketin deðil, dünyanýn dingili koptu. Böyle bir dingil var mýydý da koptu, onu da bilemem. Emin deðilim... Ama en azýndan þimdi böyle dingilsiz bir dönemden geçtiðimiz belli... Hukuk, adalet falan deðil, yalnýz güç egemen dünyada... Güçlü olan 'haklý'... Güçsüz olan 'haksýz'... Nerden mi anlýyorum? Çok basit... Hemen aklýma geleni yazayým... WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange aylardýr Londra'da Ekvador Büyükelçiliði'nde... Dýþarýya çýkamýyor. Ýngiliz polisi tarafýndan kuþatýlmýþ elçilik. Çýkarsa tutuklanacak... Sonra Ýsveç'e, oradan da Amerika'ya teslim edilecek... Ve gün yüzü görmeyecek bir daha... Sebep? Baþta Amerika ile birçok ülkenin kirli iþlerini yakalayýp, onlarý teþhir etmek... Ne büyük bir gazetecilik baþarýsý... Böyle bir kimseye ceza deðil, ödül yaraþýr. Hem de dünyanýn en yüksek gazetecilik ödülü... Ama ne yazýk þu dingili kopmuþ dünyada en aklý baþýnda görünenler bile Julian'ýn peþinde... Ýlle de onu tutuklayýp cezalandýracaklar. Bizim de þemsiyesi altýna girdiðimiz Avrupa Birliði de dahil buna... Ki yatýp kalkarlar, Fidel Castro'nun ölmesi, Chavez'in kansere yenilmesi ve Morales'in bir darbeyle devrilmesi için dua ederler bir de... Ýngiliz parlamenter Andrew Dismore konuðumdu geçtiðimiz gün... Eksik olmasýn, Kýbrýs'a her nabýz yoklamaya geliþinde beni de ziyaret eder. Asil Nadir'i de sordu bana bu geliþinde... Mahkeme kararýný nasýl bulduðumu falan... -Adil bulmadým, dedim. Ve ekledim: -Madem ki Asil Nadir'in þirket kasasýndan Ýngiliz Muhafazakar Parti'ye 1 milyon sterlin baðýþta bulunmasý bir yolsuzluk sayýlýyor, o halde Margaret Thatcher'in de sorgulanmasý ve yargýlanmasý gerekmez miydi? Rüþvet veren suçlu da, alan suçlu deðil mi? Asil nadir'in þu anda tutulduðu Belmarsh Hapisanesi'ni de 'Esaretin Bedeli' filmindeki hapisaneye benzettim... -Bizim buradaki hapisane bile ondan daha iyi herhalde, dedim... Dünyanýn halini beðenmiyorum. Ve beðenmeye de mecbur deðilim. Yine de o meþhur erotik haliyle sahneye fýrlayan Madonna'nýn "Fucking politicans" diye dünyaya meydan okumasý hoþuma gidiyor. Dün bir vatandaþ sordu bana: -Ne olacak bu memleketin hali? E, bu soruyu elli yýldýr sormayan kalmadý... Ne olacaksa olacak... Taksim... Ayrý devlet... Türkiye'ye baðlanma... Hepsi ayný kapýya çýkar... Taksim ve iki ayrý baðýmsýz devleti Rumlar bir gün kabul etse bile, biz yine baðýmsýz olamayacaðýz... Yine Türkiye'nin idaresi altýnda yaþayacaðýz... Milletvekillerimizi, bakanlarýmýzý ve cumnhurbaþkanýmýzý o belirleyecek yine... Ki Türkiye'ye baðlanmakla böyle olmak arasýnda hiçbir fark yok... Ankara bu demokrasicilik oyununu bir yana býraksa ve buraya bir elçi deðil de doðrudan bir vali atasa, þimdi ne yaptýðýný bilmeyen siyasi partilerimizle örgütlerimiz adam olurdu belki... En azýndan kime karþý mücadele etmeleri gerektiðini anlardý... Anlarlar mýydý gerçekten?.. Ondan da emin deðilim... Kanýmýza iþleyen grasoculuk aðýr basmaz mýydý yine acaba? Su da gelecek, elektrik de gelecekmiþ... Bir TC nüfus cüzdaný kalýr geriye ondan sonra...

3 AFRÝKA dan mektup... DENKTAÞ'IN AÐZINDAN KAÇIRDIÐI GERÇEÐÝ BÝLE GÖREMÝYORLAR En çok aydýnlar tarafýndan yanýltýlýyor toplum. Yanlýþ yönlendiriliyor. Herkes kimin hangi hesaplarla, hangi kiþisel çýkar kaygýsýyla hareket ettiðini bilmez ki... Toplumsal çýkarlarýn hep geriden geldiðini, kiþisel çýkarlarýn ise hep önde koþtuðunu görebilenler de var elbette... Ama yanýltýlanlar galiba daha çok... Þu iþe bakýn mesela yýlýndan sonra solun yükseliþi ve yönetime geliþi bakýn nasýl deðerlendiriliyor. Güya halk, uzun soluklu mücadeleyi kavramýþ ve sonunda ödüllendirmiþ solu! Hayret de edersiniz okuyunca... Ne biçim bir mantýk bu? Herkes kör ve saðýr mý? O sýralarda neler olup bittiðinin farkýnda deðil mi? Yani muhalefetin ilk kez Ankara ile büyük bir uyum saðladýðýný ve buradaki zaferlerini Ankara sayesinde elde ettiðini bu ahali bilmez mi? Bilmezse hiçbir þey bilmez demek! Denktaþ gözümüzün içine baka baka söylemedi mi? "Burada Ankara'nýn istediði seçilir"... Bu bir sýr deðildi gerçi, ama sonunda onun aðzýndan da çýktý ya, ona bakýn siz... * Ankara elinden tutmasa CTP yüzde onlardan yüzde kýrklara fýrlar mýydý hiç? Ankara Denktaþ'ýn altýndan koltuðunu çekip almasa, biz alabilir miydik? CTP o sýralarda yalnýz Ankara hükümetinin deðil, Amerika ve Ýngiltere'nin de desteðini aldý... E, arkasýna bu kadar güç geçtikten sonra yüzde onlardan yüzde kýrklara fýrlamasýnda þaþýlacak birþey mi var? 'Baþarýlý' olan sol eski sol deðildi artýk. Eser bile kalmamýþtý ondan... Ankara'ya gidip Erdoðan sýnavýndan geçmiþ, toplumumuzda Türkiye'nin iþgaline karþý direnenleri curnallamýþ, bu 'marjinallerin' hakkýndan gelmeye ve Türkiye'nin önünü açmaya söz vermiþ bir muhalefet... Muhalefet mi? Amerika, Ýngiltere ve Türkiye ile bir olup Denktaþ'ý ve UBP'yi yere sermek... Büyük bir marifet mi? ABD Kýbrýs Özel Koordinatörü Thomas Weston Ýnönü Meydaný'na gelmiþ, mitingimizi alkýþlýyor! Ýngiliz Lordu David Hannay yanýbaþýmýzda... Habire bizi gazlýyor... Ve bu muhalefet de sol muhalefet ha! Da onca zaman deðerini anlamayan ahali, iþte o an anladý! Ne yutturmaca þeyler bunlar... * Ancak buradaki seçimlerin bile demokratik seçim olmadýðýný ve uydu bir devlette hiçbir zaman demokratik seçim olamayacaðýný hala kavrayamayanlardan ne beklenebilir ki baþka? Kendi partilerinin yönetime gelmesinden gayrý kaygýsý olmayanlarýn yaptýklarý siyasi analizler analiz deðil... Ýster profesör olsun, ister akademisyen... Yazýlarýnda ne Türkiye'ye, ne Amerika'ya, ne de Ýngiltere'ye laf var... Ne olduklarý bundan bile belli deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE "Petrol Dolum Tesisine Hayýr" Ýskele'de konserli protesto eylemi Petrol Dolum Tesisine Hayýr Ýnisiyatifi, Kalecik'te petrol dolum tesisi kurulmasý kararýný konserli eylemle protesto etti. Ýskele Balýkçý Barýnaðý'nda "Doða Ýçin Çal Söyle, Ülkene Kara Leke Sürdürme" sloganýyla düzenlenen eyleme muhalefet parti baþkanlarý ve çeþitli sivil toplum örgütlerinin yetkilileri de katýlarak destek verdi. Etkinlikte yapýlan konuþmalarda ülkenin hiçbir yerinde petrol dolum tesisi kurulmasýna izin verilmeyeceði, kurulsa dahi iktidara gelindiðinde yýkýlacaðý mesajlarý parti baþkanlarý tarafýndan verildi. Ýnisiyatif tarafýndan eylem yerinde dolum tesisine karþý imza kampanyasý da açýldý. Baraka Kültür Merkezi Sokak Tiyatrosu ile Otello Folklor Ekibi'nin de gösteri sunduðu etkinlikte, Grup Sýký Fýký, Grup Sol Anahtarý, Serkan Soyalan, Kuzey Tarýk, Arda Gündüz, Osman ve Petek Cankoy, Yýltan Taþcý, Kubilay, Mehmet ve Hasan Uluel ile Fadýl Baþkal konser verdi. ÖZTÖREL Etkinlikte ilk konuþmayý Ýskele Kurumsallaþma Platformu adýna Hüseyin Öztörel yaptý. Öztörel, mesajlarýnýn net olduðunu, toplumun geleceði adýna katý bir duruþ sergilediklerini, ülkede petrol dolum tesisi ve kirli atýk istemediklerini söyledi. Öztörel, Bakanlar Kurulu'nun 2 Aðustos'ta aldýðý kararla ülkeye zehir saçýlmasýný yasallaþtýrdýðýný savundu. DENKTAÞ Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ da, asrýn kirliliði ile asrýn siyasi kirliliðinin UBP'ye ait olduðunu söyleyerek, petrol dolum tesisi hangi noktaya ulaþýrsa ulaþsýn iktidara geldiklerinde kapatýlacaðýný belirtti. ÇAKICI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, "Ülkede petrol mü çýktý bilmiyoruz da, birileri depo edip oraya koyacak... Petrol dolum tesisine ihtiyacýmýz var da her gün yeni bir yer aranýyor..!" dedi. Ülkede hukuk sisteminin olmadýðýný, adaletsizliðin hüküm sürdüðünü söyleyen Çakýcý, mevcut düzeni yarattýklarýný iddia ettiði eski siyasetçilerden kurtulmak gerektiðini kaydetti. Çakýcý, TDP'nin iktidarýnda bileþik faizleri kaldýracaklarýný, mazbata yüzünden hapis cezalarýna son verileceðini, hukuk sisteminde reforma gidileceðini, sivilleþme ve demokratikleþmenin hemen gerçekleþeceðini, petrol dolum tesisi yapýldýysa da yýkýlacaðýný söyledi. YORGANCIOÐLU Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu da, "Ödünç aldýðýmýz ülkeyi çocuklarýmýza daha iyi býrakmak zorundayýz" dedi. Yorgancýoðlu, UBP tarafýndan verilen sözlerin ülkenin geleceðini karartmaya yönelik sözler olduðunu ileri sürerek, ülkede petrol dolum tesisine ihtiyaç olmadýðýný söyledi. Petrol dolum tesisi kurulmasýna izin vermeyeceklerini belirten Yorgancýoðlu, söz konusu tesisin yaratacaðý tahribatýn çok büyük olacaðýný söyledi. Turizm ve eðitimin öncü sektör olmasýnýn bir anlamý olmasý gerektiðini belirten Yorgancýoðlu, petrol dolum tesisinin bu iki sektöre hiçbir katkýsý olmadýðýný kaydetti. SARPTEN Petrol Dolum Tesisine Hayýr Ýnisiyatifi adýna konuþan Biyologlar Derneði Baþkaný Hasan Sarpten de, petrol dolum tesisine izin verenlerin ülkenin deðil, birlerinin çýkarlarýný gözettiklerini savundu. Sarpten, toplumun tüm kesimleri dolum tesisine karþý topyekun direnç gösterirken, niçin inatla dolum tesisi konusunda ýsrar edildiðini sordu. Devleti yönetenlerin de yasalara uymak zorunda olduðunu ve dolum tesisinin yasalara aykýrý olduðunu iddia eden Sarpten, dolum tesisine izin vermenin ülkenin geleceðini çalmak anlamýna geleceðini ifade etti. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra ANKARA'YA GÜVEN, GERÝSÝNÝ MERAK ETME SEN! Ah Ýrsen Bey, ah... Onca telaþa, onca heyecana ne gerek vardý? Sen, dünkü bugünkü çocuk deðilsin ki! Yaþýn 70'i geçmiþ... Siyasetin duayenlerinden biri olmuþsun... Halâ öðrenemedin mi, UBP'ye Genel Baþkan ve KKTC'ye Baþbakan nasýl olunduðunu? Baba Denktaþ kaç kez söyledi: -Türkiye kimi isterse, KKTC'de o seçilir. Neden? Çünkü KKTC, Türkiye'nin bir alt yönetimidir ve KKTC iline kimin vali, kimin kaymakam, kimin muhtar olacaðýna Ankara'nýn hükümetleri karar verir. Denktaþ, 2005 seçimlerinde neden aday olmadý acaba? Olmadý çünkü, AKP hükümeti Denktaþ'ýn deðil, Talat'ýn Cumhurbaþkaný olmasýný istiyordu. Ankara kimi isterse, o... Ah Ýrsen Bey, ah... Bunca telaþa, bunca heyecana gerek yoktu. Çünkü, rivayetler doðru ise... Ankara, senden çok memnun. Ankara'nýn paketi, týkýr týkýr uygulanýyor. Talimatlar, harfiyen yerine getiriliyor. Ankara, bir alt yönetimden baþka ne bekler? Külliye dediler... Ýkiletmedin... Ýlahiyat Koleji, Ýlahiyat Fakültesi dediler... Anýnda açtýn... Öðrenci yoktu, ithal ettin. Her üniversiteye bir cami projesini teþvik ettin. Ankara'dan aldýðýn kredilerle, okul yapmadýn, cami yaptýn. KTHY'ný 'kapat' dediler, kapattýn. Ercan Havaalaný'ný 'sat' dediler, sattýn. Eee daha ne? Geçmiþte, Türklüðümüzü ispatlamak için, her tarafý bayraklarla donatýrdýk. Þimdi de Müslümanlýðýmýzý ispatlamak için, her tarafa cami yapmaya baþladýk. Ah Ýrsen Bey, ah... Neden telaþlandýðýný ve neden heyecanlandýðýný anlamýyor, deðiliz. Ankara, Ahmet Kaþif'e, -Çekil dediðinde, çekilseydi... Sorun yoktu. Ne telaþlanýr, ne de heyecanlanýrdýn. Ama olmadý... Kaþif çekilmedi... Ve sen, iþte o noktada kuþkulandýn. -Acaba Ankara, ikili mi oynuyor diye, heyecanlandýn. O noktadan sonra da, hata üstüne hata yapmaya baþladýn. Ne gerek vardý, Kurultay'a iki ay kala, Kaþif ve Dürüst'ü görevden almaya? Ve Kaþif potada deðilken, Kaþif'i potaya sokmaya? Ne gerek vardý, Sunat Atun'u, Kemal Dürüst'ü, Ersan Saner'i karþýna almaya? Sen yine de, Ankara'ya dua et... Ýki dakikada, Sunat'ýn iþini halletti. Senin saflarýna katýp, Kaþif'e ciddi bir madik attý. Þimdi sýrada, baþkalarý da var. Ah Ýrsen Bey, ah... O belge var ya, o belge... Gizli Talimat belgesi... Ýmza sahte olsa bile, belgede yazýlanlar harfi harfine gerçek... Ve 1976'dan beri muhalefete karþý uygulananlarý, þimdi kendi partililerine karþý uyguladýðýn da gerçek... Özdemir Tokel'e yapýlanlar da gerçek... Eþinizin, bir UBP delegesini polise þikayet ettiði de gerçek... Ýstihdam vaatleri de gerçek... Baskýlar, tehditler de gerçek... Ah Ýrsen Bey ah... Yine de çok þanslý sayýlýrsýn. Ankara, aslýnda bu konuda ikili oynadý. Tavþana kaç tazýya tut, dedi. Hangi noktaya kadar? Ercan Ýhalesi, Taþyapý'ya kalana kadar. Taþyapý, AKP'nin gözbebeði müteahhitlerinden biri... Havaalaný iþletmesinden zerre kadar anlamaz. Ama önemli deðil... AKP'ye yakýn olmasý yeter... Ýþte o noktadan sonra, Ankara kararýný verdi. Ve Ýrsen Bey'i, Ankara'nýn adayý olarak iþaret etti. Ah Ýrsen Bey ah... Artýk rahatla... Ankara, seni istiyor... Ve sen kazanacaksýn. Telaþa, heyecana gerek yok. Ankara'ya güven... Gerisini merak etme sen...

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Benzemez hiçbir þey öyle söz vermesine Çok bile sabretti belediye emekçileri Omuz vermeli herkes süresiz grevlerine Çekmeli hesaba bütün hak yiyicileri Kalay TAYYÝP ERDOÐAN'IN HAKKINI YEDÝLER, YAZIK!!! Nobel Barýþ Ödülü'ne Avrupa Birliði'nin layýk görülmesine gerekçe olarak, AB'nin Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnýn en baþarýlý "Barýþ Projesi" olmasý gösterildi. Oysa köprülerin altýndan çok sular akmýþtý. AB, ABD'nin iþgallerinin destekçisi olmuþtu. Irak'ta da, Afganistan'da da Libya'nýn iþgalinde ise AB en önde gidiyordu. NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in "NATO için eþsiz bir ortak" sözleriyle tarif ettiði AB'nin barýþ ödülüne layýk görülmesi akýllara "NATO'nun en sadýk müttefiki Türkiye"yi getirdi. Bu durumda Tayyip Erdoðan'ýn hakkýnýn yendiðini bile söyleyebiliriz. Çýlgýn Türkler "Nobel'de þike var" diye galeyana gelirse hiç þaþýrmayýn Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KORKARIM SUYU DA YÜZÜMÜZE KAKACAKLAR SAMANYOLU VE KANADI KIRIK BÝR GÜVERCÝN Kanadý ve bir bacaðý kýrýktý Onu yakalayýp getirdiklerinde titriyordu.. Avucuma aldým Kalbi o kadar hýzlý atýyordu ki, minicik vücudundan çýkýp uçacak gibiydi Biraz yem koydum önüne, biraz da su Balkonun bir köþesine býraktým onu Ýyileþirse gitsin diye Her gün ziyaretine gidiyorum Bir ayý geçti Hala uçup gitmedi býraktýðým yerden Hafta sonu köyümdeydim Gece geçmiþ gecelere göre biraz daha soðuktu Kümesteki tavþanlarýmýn üþüyüp üþümedikleri takýldý kafama Haftasonu UBP'nin kurultayý var Zerre kadar umurumda deðil "Büyük UBP, büyük proje ve büyük KKTC" yazýyor köþe baþlarýna konmuþ reklam panolarýnda Omuzuma bir battaniye attým Sýký sýký sarýldým sonra Karanlýðýmý aydýnlatan yýldýzlar oldu Hep bir þeyler düþünürdüm geleceðe dair Nostaljik takýlýrdým Formatladým düþüncelerimi Yepyeni bir boþluk yarattým kendime Hafif bir esinti vardý Rüzgara çevirir mi diye düþündüm bir ara Çevirse ne olur? Hükümet edenler Ankara'dan aldýklarý güçle, elerindeki tüm olanaklarý kullansalar bile boþ Rüzgara da kelepçe vuramazlar ki Bu yönünü sevdim rüzgarýn Fýrtýnalara aþýk oldum! Teslim olmuþ ruhumu, henüz esintisi olan fýrtýnaya býraktým... "Es" dedim, "es baðrýma" Gece vakti çiçek toplamaya çalýþtým bahçemden Vaktinden önce çiçek açmaz bitkiler Açarsa eðer faydasý yok kimseye Yalancýdýr Yalancý mevsimin yalancý çiçekleridir onlar Yaseminler karanlýðýn ýþýðý gibiydiler, bir avuç toplayýp cebime koydum Çam aðacýnýn altýna oturdum Cebimde yaseminler, gökyüzünde Samanyolu Bundan daha güzeli olur mu? Samanyolu'nu yasemin kokularýyla donattým Mahkemelerimiz devam ediyor Tam 1 yýldýr gidip geliyoruz Bizden fazla mahkemeye giden birisi olduðunu sanmam Ýþsiz mi kalýrdý acaba hakimler, savcýlar bizim mahkemelerimiz olmasa? Nadasa býraksak düþüncelerimizi Kýbrýs'ta barýþ mümkün olurdu mutlaka Adýna sað dediler bize saldýrdýlar, sol dediler bize vurdular Ýþbirlikçiliði meslek edindiler üç kuruþa kiþiliklerini satanlar Formatladýðým düþüncelerimi gene ayný duygularla doldurmaya baþladým anlaþýlan Buruk düþüncelerimi kurþuna dizmeliyim Mahkemeye vermeliyim kaderimi Pazar günü balkonda, özgürlüðe uçmasýný beklediðim güvercini ziyaret ettim Özgürlüðe uçmasýný bekliyorum ya,"benim güvercinim" diyemiyorum ona Ters geliyor Geçtiðimiz hafta tsunami bekleniyordu Keþke yaþansaydý Ne UBP kurultayý, ne pahalýlýk, ne düþmanlýk insanlarla Ne kavga, ne dövüþ Tam da kurultaya rast gelse bu tsunami ne güzel olurdu 'Sahte' belgeler, iþe adam almalar, didiþmeler, çevik kuvvet, askerler, polisler kurtarabilir miydi onlarý? Ben Nuh gibi hayvanlarýma sýðýnýrdým mesela Samanyolu'nu takip ederdim Kimbilir belki beni özgürlüðe götürürdü KAFA KAFAYA - Þimdilerde kafa kafaya tokuþmak moda oldu... Ýrsen Küçük de Anamur da iþte böyle selamlaþtý... MUZA BAYILDILAR - Anamur muzlarýyla meþhur... Konuklarýný da muzlarýyla aðýrladý... Muz projenin simgesi oldu... Su ve elektrik projelerine tepki n EL-SEN: Elektrik ve su projeleri Kýbrýs Türk halkýný yok etmeye yönelik Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (EL-Sen), Türkiye'den gelecek suyun koþullarýnýn açýklanmasýný istedi. ElSen, Türkiye ile KKTC arasýnda elektrik nakil hattý çekilmesinin, Elektrik Kurumu'nun kapatýlmasý anlamýna geldiðini de savundu. El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'den su ve elektrik getirme projelerini sorguladý. Su ve elektrik projelerini "Kýbrýs Türk halkýný yok etme giriþimi" olarak niteleyen Cesurer, "Ýrsen Küçük hükümeti ile Recep T. Erdoðan hükümeti, Kýbrýs Türk halkýný yok etmek için son darbeyi vuruyor" dedi. Türkiye'den su getirme projesi ile ilgili olarak Cesurer, "Bu konuda pek çok bilinmez varlýðýný korumaya devam ediyor. En baþta gelecek olan su kimin kontrol ve denetiminde olacak; suyun alým ve satýmý nasýl olacak? Garantili bir miktarda su alýnmasý zorunlu olacak mý? Bedeli ne olacak?" diye sordu. HEM HALK HEM KIB-TEK ZARARA SOKULUYOR Boru hattý ile birlikte 200 MW enerji hattýnýn çekileceðinin söylendiðine dikkat çeken Cesur er, "Yýllardýr ülkemizde faaliyet gösteren AKSA Enerji Üretim AÞ isimli þirket, sadece üretim yapmakta ve her ne hal ise faaliyete geçtiði günden beridir zarar etmektedir. Basýn ve resmi gazetede yer alan verilere göre de yine daha önceki yýllarda olduðu gibi son dönemde de 27 Milyon TL zarar etmiþtir. AKSA yüzünden halkýmýz, elektrik kesintileri ile karþý karþýya kalmakta ve pahalý elektrik kullanmaya zorlanmaktadýr. AKSA ne üretirse KIB-TEK'in satýn almak zoruna býrakýldýðý garantili alým sistemi ile hem halkýmýz hem KIB-TEK zarara sokulmakta, üstüne üstlük tek kuruþ kurumlar vergisi de ödenmemektedir" dedi. ELEKTRÝK GETÝRÝLMESÝNÝN HÝÇBÝR OLUMLU SONUCU OLMAYACAK Cerurer, "Denizden hat çekilerek 200 MW elektrik getirilmesinin hiçbir olumlu sonucu olmayacak. Tam tersine Kýbrýs Türk halký elindeki enerji üretme kaynak ve olanaklarýný da tamamýyla kaybedecektir" ifadelerini kullandý. Çaðlayan Cesurer, ülkenin ihtiyaçlarýný karþýlayabilen Kýb-Tek'in kapatýlmasýnýn ne yurtseverlik ne de ekonomik açýdan doðru olmayacaðýný, pek çok çalýþanýn iþsiz kalacaðýný, Türkiye'den getirilecek elektriðin bugünkü fiyatlarýn üzerinde olacaðýný, ülkenin gelirinin düþeceðini de savundu. Su projesinin temeli önceki gün atýldý. Bir temel Anamur'da... Bir temel bizim Karþýyaka'da... Ve eþzamanlý olarak... Burada Ali Çetin Amcaoðlu, Anamur'da Ýrsen Küçük bol grasolu þükran nutuklarý çektiler anavatanlarýna! Amcaoðlu, "Anavatan nasýl bizle daha önce ekmeðini bölüþmüþse, þimdi de suyunu bölüþüyor" dedi! "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti hazýr anavatan" diye seslendi ardýndan. "Türkiye de hazýr" diye yanýt verdi "anavatan"! Onlarca mübarek parmak heyecanla butonlara götürüldü! Beþ... Dört... Üç... Ýki... Bir... "Bismillâh ya Allah hayýrlý olsun" dedi "Anavatan"! Ayný anda Ali Çetin Amcaoðlu da "Bismillah ya Allah, hayýrlý olsun" dedi! Ve her iki yakada da mübarek parmaklar butonlara bastý! Projenin "en önemli" denilen ayaðýna start verilmiþ oldu. Eskiden Ýstiklâl Marþý ile baþlardý böylesi törenler... Þimdi besmeleler, Kuran ayetleri ve ilâhilerle baþlýyor! AKP'nin kodamanlarý Kýbrýslýtürkleri dine imana ve Allah yoluna getireceklerini, "namaz kýlmayý bile bilmiyorlar" dedikleri bize namaz kýlmayý da öðreteceklerini söylüyorlar ikide bir! Hedefleri, sabahleyin evden çýkarkan bile "Bismillah ya Allah" diye sokaða adým atan bir nesil yetiþtirmek! Öyle bir nesil ki... Gerektiðinde týpký Sivas Madýmak'taki gibi, ülkenin aydýnlarýný ve sanatçýlarýný diri diri yakabilsin! Öyle bir nesil ki, yýllar önce Atatürk devrimlerini coþkuyla karþýlayýp kara çarþafý atan kadýnlarý, yeniden kara çarþafa ve peçeye bürünsün! Hiç kuþkunuz olmasýn... Su projesindeki temellerin hangi sözlerle atýlacaðý da AKP'nin talimatýyla belirlenmiþ ve "Bismillâh ya Allah, hayýrlý olsun" nidalarý da, yedi kat arþ-ý âlâya böyle yükselmiþtir. Kendimi bildim bileli, Türkiye'den Kýbrýs'a su getirileceðini duymuþumdur hep. Ömrümün çoðunu yaþamýþ sayýlýrým. Yani yaþama sýramý büyük ölçüde savdým. Su hâlâ gelmedi! Þimdi gün saat veriyorlar! Dünyada ilk olacaðý söylenen böyle bir projede böylesine kesin bir takvim belirlemek ne kadar ciddiye alýnabilir bilmem. Ama dilerim 12'den vurmasalar bile hedefe yaklaþmýþ olsunlar. Üç aþaðý beþ yukarý da olsa su buralara kadar ulaþsýn. Ancak iki mesele var... Ya bu suyun astarý bize yüzünden pahalý gelecek... Ya da bugüne kadar her yerde ve her koþulda, "Sizi biz kurtardýk" diye þiþinen "anavatanýn" kahraman evlâtlarý, bu böbürlenmelerine ve Kýbrýslýtürkleri aþaðýlayýp horlamalarýna yeni bir çeþni katmanýn dayanýlmaz fýrsatýný yakalayacaklar! "Kurtardýðýmýz, yedirdiðimiz yetmedi, suyunuzu bile biz veriyoruz" diyecekler! Ve bunu, yüzümüze kakýlacak yeni bir diyet olarak alnýmýza yazacaklar! Sevinmeli mi yoksa kahrolmalý mý bilemiyorum!

5 15 Ekim 2012 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Fehmi Bey'e laf söyletmem Keþke onun gibi halký uyarma cesaretini gösterecek ve halktan yana olacak 2- müdür daha olsa. MÝÞ-MIÞLAR *Halkýn kaybedecek hiçbir þeyi kalmamýþ. - Tüh Yazýk oldu Onur da mý gitti?! * Kuzeydeki Rum malýný satanlar 7 yýl hapse mahkum olacakmýþ. - Rum da avaracý!.. Ölüler bitti, dirileri de gömmeye çalýþýyorlar. * Kamuda yetkili sendikalar Baþbakan Küçük ile görüþmüþ. - Maliye Bakaný Tatar'ý þikayet etmiþlerse boþuna!.. O bir prens *Baþbakan Küçük, "UBP kimsenin malý deðil" demiþ. - Eroðlu da ayný þeyi söylüyor Eee, kimin bu UBP Onun bunun mu? * Türkiye'den gelecek suyun temeli atýlmýþ. - Hade hayýrlýsý arkadaþlar... N'apalým Kaderde taþýma su ile ayakta kalmak varmýþ! * Ahmet Kaþif, kurultayda kaybetse de, meclisteki yerini alacaðýný söylemiþ. -Meclisteki yerini kaybetmesi söz konusu deðil ki zaten... * Çakýcý, halkýn UBP'ye acý bir ders vereceðini söylemiþ. - Hade inþallah inþallah Gerçi bu halkýn ipi ile kuyuya inilmez ama, umut güzel þey! * Nobel Barýþ Ödülü AB'ye verilmiþ * Hýmmm!.. Güzel doping Ama iþe yaramaz! LAF OLA SEVGÝ!.. Ve þimdi de, hayvanseverler ayakta. Hükümet bir yasa yapmýþ Yaptýðý her yasada olduðu gibi taraflarý yine memnun edememiþ. Yine yüzüne gözüne bulaþtýrmýþ, insanlarý yine sokaða dökmüþ. Hoþ Ýnsanýmýz da, sokaða dökülmeye dünden hazýr maþallah. Anýnda pankartçýklarýný hazýrlayýp, kaldýrýmlara dikilivermiþler. Hayvan haklarý var mý? Var tabii. "Yoktur" diyen yoktur. En baþta, yaþama hakký vardýr hayvanýn. Hayvana bu hakký tanýdýnýz mý, otomatik olarak "hayvaný yaþatma görevini" de üstlenmiþ olursunuz. Ve yasa yaparken, "öldürme üstüne" deðil, "yaþatma üstüne" yaparsýn yasaný. Adamcasý ve hakçasý böyledir. Amma "Nasýl yaþatacaksýn? Nasýl?" Bütün sorun budur, çözen de yoktur. Evdeki hayvaný sevmek yetmez. Sokaktakini seveceksin Evdeki için deðil, sokaktaki için bir þeyler yapacaksýn. Bunca hayvansevere karþýlýk, sadece birkaç barýnak olmasý, "utanýlacak bir durum" deðil mi bizler (hayvanseverler tabii ki) adýna? Bu nasýl sevgi arkadaþlar? Þöyle sevgi: Çoðumuzunki laf ola! Ya da evdekine! Dinsizin hakkýndan imansýz gelir!.. Oh be KTÖS, nihayet aðzýndaki baklayý çýkardý. Alýnan karar þu: "Bakanlýk kapatýlsýn - Öðretmen atamalarýný KTÖS yapacak." Buuuuuuuuuuuuuuum. Nasýl bomba ama! Süper. Böyle bir karar almakta niye bu kadar geç BÖYLE BÝR ANDI kaldýlar anlamadým. Bütün veliler bayram ediyor þimdi. Ohhh. Bundan sonra öðretmen eksikliði söz konusu deðil. Hademe eksikliði söz konusu deðil. Terfiler, tayinler, ödenekler Hiç aksamayacak Okul tamiratlarý Kitaplar... Defterler Gününde hazýr olacak, eðitim asla aksamayacak Ve en mühimi nedir bilir misiniz? Grev mrev de yok bundan sonra Sen çok yaþa KTÖS! Dinsizin hakkýndan imansýz gelir. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Öðretmen atamalarýný KTÖS'ün yapmasý, hükümet için büyük þans. Eðitim Bakaný'nýn baþýna talih kuþu kondu da farkýnda deðil...

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun SKANDALLAR ÜLKESÝ GÜNLÜK Bir alemdir memleket Sabahleyin yaptýðýnýz kahvaltý, yaþamýn doðallýðýndan sayýldýðý gibi yeni yeni skandallar da Kuzey'in doðal geliþmeleri sayýlýr. Bir skandal, baþka bir skandal ile bastýrýlýr. "Sahte belge" skandalýnýn dumaný daðýlmadan Þimdi de "Öðretmen atama" skandalý dumanýný tütüyor. Memur kadrolarýnýn þiþirilmiþliðinden yakýnýlýrken Kuzey'deki Cumhur'un Baþkaný, insanýn kanýný donduran açýklamalar yapýyor. "Kurultay yatýrýmý hesabý ile bin geçici memur ve iþçi alýndý." Kuzey'deki iktidar, gelecek için parlak senaryolar çiziyor. Onlarýn koltuðuna oturma planlarý yapan ve adýna "muhalif" denenler de sistemin çöküþünden, kirlenmiþliðinden söz ediyor. Her biri bir skandal olan bütün bu tartýþmalý geliþmeler, çocuk psikolojisi yöntemi ile yürütülmektedir: -Senin yaptýðýn deðil, benim yaptýðým doðru -Senin söylediðin deðil, benim Doðrudan Selma Bolayýr Savaþlarda kocalarý ölen kadýnlarýn, korumasýz kalmamalarý için, adamlar; çok kadýnla evlenirlermiþ... Acaba sebep gerçekten bu muymuþ? Masal gibi anlatýlan olaylarýn yorumu kiþilerin dünya görüþü ve hayat felsefesine göre deðiþir... Kaldý ki; Kuran-ý Kerim bile farklý, farklý tefsir edilir. Bazý kaynaklar; Hz Muhammed'in "Allahýn izni ile" oniki kadýnla evlendiðini yazar. O öldükten sonra; ardýnda dokuz dul kadýn býrakmýþ.. "Allah yasakladýðý" için "miþ"! Hiç biri de tekrar evlenmemiþ... Korumasýz kalmýþlar.. Ýçlerinden Ayþe, en genci ve peygamberin gözdesiymiþ... Henüz dokuz yaþýndayken evlenmiþ "sabicik"... Peygambere baþ kaldýrdýðýndan mýdýr nedir, feminist olduðu yorumu yapýlýr.. Halife Ali yönetimine karþý silahlý ayaklanma baþlatan oymuþ... Camilerde insanlarýn öfkesini körükleyen konuþmalar yapmýþ.. Bunun; halâ bu güne dek süren Sünnilerle Þiiler arasýndaki nefretin baþlangýcý olduðu söylenir.. Teologlarýn; bazý kadýnlarýn da erkekler gibi davrandýklarýný gözardý ederek yaptýklarý yorumlara göre Ayþe "Mutfaktan çýkan kadýnýn"; ne tür felaketlere neden olacaðýnýn göstergesi olarak yorumlanýr... Ayþe; mezheplerarasý çatýþmalarý alevlendiren bir kiþilik olarak þimdilerde bu coðrafyada yaþasaydý, "Gavurdan dost domuzdan post olmaz" da diyebilirdi örneðin... Bir bakan karýsýnýn dediði gibi... Yalnýzca kocasýnýn, karýsý olmaktan dolayý.. Biraz da çizmeyi aþarak, kendi kendine aldýðý yetkiyle.. Romalý filozof, avukat, söylediðim doðru. Hükümet muhalefeti, sendikayý, sivil toplum örgütünü takmýyor, bildiði yolda yürüyor Þu anda parmaklarý bal çanaðýnda. Siyasette kirlilikmiþ Siyasi ahlakmýþ, kimin umurunda. Pembe tablolar çizerek, koltuklarýný saðlamlaþtýrmak için sebeb-i varlýklarýna hizmette kusur etmeme uðraþýndalar. Muhalefet de hükümete çullanýyor. Siyaset çöktü Sistem kirlendi Partizanlýk aldý yürüdü Devlet çiftlik gibi kullanýlýyor Vesaire vesaire Hükümeti kukla gibi oynatan Ankara'ya ses yok. TDP Genel Baþkaný Çakýcý, siyasetin çöküþünden ve kirlenmesinden söz ediyor. Doðru söze ne denir ki? Ancak teþhisin doðru olmasý, tedavinin tamam olduðu anlamýna gelmez. Doðru ilacý da kullanmak gerekir. Siyaseti çökmüþ, kirlenmiþ bir sistemi, o sistemin çizdiði sýnýrlar dahilinde ve yöntemler ile temizlemek mümkün olmaz. "UBP'ye karþý topyekün mücadele" neyi deðiþtirecek ki? KORUMASIZ KADINLAR politikacý Çiçero Milattan Önce'ki tarihlerde, yaþadýðýmýz deneyimlerle doðruluðuna yüzde yüz inandýðýmýz bir gerçeði dillendirmiþ.. "En kötü barýþ, savaþtan daha iyidir" diyerek... Gelin görün ki... Kadýnlar için yaptýðý yorum ; tek kelimeyle þanssýzlýk... Ne buyurmuþ Çiçero? "Akýl düzeyleri düþük olduðundan; kadýnlar mutlaka erkek bir koruyucunun tahakkümü altýnda olmalýlar"mýþ.. Babalar ve kocalar gibi... Bakan olan bir kadýnýn da kendini "Kadýn baþýna korumasýz" hissetmesi Arkaik dönemden kalma korkularýn, bu tip bastýrýlmýþlýklarýn yansýmasýdýr mý dersiniz? Ýþin garip tarafý nedir? Korumasýz olan yalnýz kadýnlar mý? Ne can ve mal güvenliði... Ne çalýþma, ne de sosyal güvencesi olan korumasýz halkýn... Çalýþma ve Sosyal güvenlik bakaný Þerife Haným, onu izleyenin, partisinden biri olmasýna karþýn... Belki de haklýdýr kendini korumasýz hissetmekte.. Deðiþen demografik yapýsýyla Kýbrýs artýk eskisi gibi deðil... Eskidendi Kýbrýs'ta; kadýnýn toplum içinde saygýn bir yeri olduðu... Kadýna yan gözle bakýlmadýðý, onun "evin sahibisi" olarak algýlandýðý... Sorumsuz ve halkýn sesine kulak vermeyen... Halkýn geleceðini düþünmeyen... Sýrf o yerlerde olmak ve kalmak için kimlikle giriþlere bile"yok" deme yürekliliðini gösteremeyen politikacýlar yüzünden... Sorma gir haný oldu Kuzey Kýbrýs.. Çiçero kadýnlar için kötü söylemiþ ama þu güzel söz de onun... "Anlayýþ, algýlama gücü ve akýl bilge kiþiliklerde toplanýr.. Bilge kiþiler yoksa devlet de yoktur..." Kuzey Kýbrýs'ta yaþanan kirlenmiþlik ve çöküþlerin birinci derecede sorumlusu sadece UBP'yi gördüðünüz sürece Ona yüklediðiniz her kusurun ayni aðýrlýðýný kendi sýrtýnýza da almalýsýnýz. Kuzey'deki sistem bir kukla rejimdir. Bunu gözardý ederek bir yerlere ulaþmak mümkün deðil. Ýktidarda olan Türkiye'den talimatlarý alacak ve uygulayacak Gerek ekonomik, gerek siyasal kararlar, öncelikle Ankara'nýn çýkarlarýný gözetecek. Kýbrýslý, Ankara'nýn bu emellerine alet edilecek. Kýbrýslýnýn çýkarlarý ve haklarý söylemleri ile, Ankara'nýn Kýbrýs ve Doðu Akdeniz'de çýkarlarý takip edilecek. Bunlar uygulanýrken de Kuzey'deki iktidar "Kýbrýslýnýn çýkarlarý bunlardýr" deme gafletine kapýlacak. Býrakýnýz iktidarý, düzene karþý olduðunu iddia eden muhalefet de farklý düþünmeyecek. Böyle bir düzenin yürütüldüðü iktidara, ayni þartlarda talip olacak. "O gitsin ben geleyim, ben hizmet edeyim" mantýðý ile düzen kirlilikten kurtulmaz. Muhalefetin, iktidarý suçlamasý da onu aklamaz. Sistem ile ilgili rahatsýzlýk duyanlarýn Ýster kiþi, ister parti olsun Öncelik vermek zorunda olduðu temel hedefler vardýr. Bu mücadeleye partisel kazanýmlar için mi, toplumsal kazanýmlar için mi girilecek? Partisel kazanýmlar saðlamak için giriliyorsa mesele deðil. Ýstediðiniz kadar UBP'ye çullanýn. UBP gitsin bilmem kim gelsin! Bunu baþarabilirsiniz de Ancak toplumsal hiçbir kazaným elde edemezsiniz. Çünkü siyaseti çökertip kirleten, tek baþýna UBP deðildir. Kuzey'deki sistem bir bütündür. Bunun içinde aðýrlýklý olarak Ankara, iktidar ve muhalefet vardýr. Muhalefete de rol verilmiþtir. Ne yazýk ki muhalefet, düzenin istediði tarzda muhalefet ederek, düzenin tamamlanmasýný saðlamaktadýr. Bir nevi ayakta durmasý için omuz vermektedir. Kuzey'de "var" olduðu iddia edilen "farklý görüþ ve siyaset" görüntüsünün tamamlanmasýný saðlamaktadýr. Bu açýdan bakýldýðý zaman iktidardaki UBP ne kadar vebal altýnda ise, sistemin "muhalifliðini" kabullenenler de Yaþanan kirlenmiþliðin vebaline ortaktýrlar. Doðru teþhis olan siyasetin çöküþü ve kirlenmiþliði, mecliste parmak sayýsý veya erken seçim ile, UBP'nin gitmesi ile de temizlenemez. Meclis ve seçimler, "çöken ve kirlenen sistemi" paklamaktan baþka bir iþe hizmet etmez. Her beþ kiþiden dördünün dýþtan taþýndýðý Kuzey Kýbrýs seçimlerinden, bu kirlenmiþlik ve çöküþü düzeltecek bir irade çýkmaz. Herþeyden önce bu tür iradenin çözüm getirmediði gerçeðini kabullenmek gerekiyor. Bunu kabullendikten sonra, bu irade dýþýnda, Kýbrýslý'nýn iradesini belirlemek mücadelesi gerekli. Kýbrýslýnýn saf iradesine sahip siyasetçilerle bugünkü kirlenmiþlik temizlenebilir. Yorgancýoðlu ile Çakýcý istedikleri kadar "seçim olsun, UBP gitsin" desinler Kirlenmiþlik, UBP'yi tumba ederek "temizlenir", iddiasýnda olanlar hem kendilerini, hem toplumu yanýltmýþ olurlar. Ve "kirlenen" sistemin cilalanmasýna, daha güçlü olarak ayakta kalmasýna omuz vermiþ olurlar. Ýçine düþülen fasit daireden de çýkýþ mümkün olmaz. AB'NÝN TÜRKÝYE DEFTERÝ KAPANDI Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu Baþkaný Fransýz Parlamenter Alain Lamassoure, "Türkler ve Avrupalýlar Türkiye'nin Avrupa Birliði üyeliðini istemedikleri için AB açýsýndan "Türk sorunu" diye bir meselenin kalmadýðýný savundu. Fransa'da Pazar günleri yayýmlanan "Journal du Dimanche" gazetesine demeç veren Lamassoure, ekonomik kriz nedeniyle Avrupa entegrasyonuna ara verilmesi gerekip gerekmediðine dair bir soruya, "Hýrvatistan yakýnda AB üyesi olacak ama bu küçük ülke 4 milyon nüfusuyla sorun oluþturmaz. AB'nin sýnýrlarý konusu da artýk kapanmýþtýr. 2000'li yýllarýn baþlarýnda gündemde olan Türk sorunu, Türkler de, Avrupalýlar da ortak olmak istemedikleri için artýk gündemden kalkmýþtýr" yanýtýný verdi. AB'ye Noble Barýþ Ödülü verilmesini "Avrupa mucizesinin taçlandýrýlmasý" olarak tanýmlayan Lamassoure, buna karþýlýk AB'nin baþaramadýðý konular olduðunu, bunun baþýnda da Kýbrýs meselesinin geldiðini söyledi. ÇÖP ÞEHÝR Lefkoþa yine çöpe teslim oldu. Belediye Emekçileri Sendikasý henüz süresiz greve baþlamadan çöpe boðulduk. Bir de bundan sonrasýný düþünün... CEMAL BAÞKAN Cemal Baþkan konuþtu, ama ne yazýk grevin ertelenmesine yarayacak hiçbir þey söyleyemedi. "Borçlar yeniden yapýlandýrýlacak ve ödenecek" diyor. Bu konuda en son Þubat'ta bakanlýk tarafýndan söz verilmiþti, ancak sekiz aydýr yapýlmadý... Emekçiler size inanmamakta haksýz mý? SÖZ VE NOTA Petrol dolum tesisine karþý Ýskele'de konserli bir protesto eylemi düzenlendi. Sözden anlamayanlar notadan anlarlar mý acaba? EVETÇÝYE BAK 'Evetçi' Anastasiadis'e bakýn... Kýbrýslý Türklere güneyde bedava saðlýk hizmeti verilmesine karþýymýþ... Referandumda barýþçý kesilenlerin ne mal olduðunu þimdi anladýnýz mý? Týrnak... "Daðda ölen Kürt'e aðlamýyorsanýz zaten ölüsünüz demektir. Ve bu tür insanlarýn çoðunlukta olduðu bir ülke çoktan bölünmüþ demektir..." Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) "Basit þekliyle; UBP'nin fotoðrafýný çektiðimizde karþýmýza çýkan görüntü; sýnýf bilinci olmayýþýnýn en belirgin görüntüsüdür. Ýþsiz, güçsüz, ezilen, aç býrakýlan insanlar; geri kalmýþlýðýn manipülatif atmosferinde, patronlarýn partisinin etrafýnda militanlýk yapar." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Kuzey Kýbrýs dindar bir yere dönüþür mü? Bu soru son zamanlarda çok fazla gündeme geliyor. Soruyu akýllara getiren þey, esas olarak, Türkiye'den komuta edilen dindarlaþma projeleri. Türkiye'de hiddetle yumruklarýný masaya vurarak, 'Kýbrýslýlara namaz kýlmayý öðreteceðim' diyen bakanlar var. Baþbakan ise zaten her fýrsatta, KKTC'nin inanç açýðýný kapatmaya kararlý olduðunu ifade ediyor." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Yarýnki grev sadece BES'in grevi deðildir, toplumun, demokrasi, insan haklarý ve köleliðe karþý duruþunun grevidir. O yüzden o grevde ortada durmak yoktur. Ya insanca yaþamýn kavgasýný verenlerin yanýndasýn. Ya da insanlara köleliði reva gören zalimlerin." Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) Günün Kahramaný ÇAÐLAYAN CESURER Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý Baþkaný Çaðlayan Cesurer, Türkiye'nin kuzey Kýbrýs'taki su ve elektrik projelerini "Kýbrýs Türk halkýný yok etme" giriþimi olarak niteledi. Toplumumuzu yok etme yolunda bunun 'son darbe' olduðunu vurgulayan Cesurer'in açýklamasý önemli... Siyasi partilerimizden de böyle bir açýklama beklerdik doðrusu... Ama nedense ses çýkmadý kimseden... Çaðlayan cesurer özellikle elektrik getirilmesinin hiçbir olumlu sonucu olmayacaðýna da dikkat çekti... Umarýz siyasilerimiz de bu konu üzerinde biraz kafa patlatýr.

7 15 Ekim 2012 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ANLAMINI ANLAMADIÐIM HABERLER (Ýstanbul)- Bazen anlamakta güçlük çektiðim haberler çýkar karþýma. Okurum Bir daha okurum. Sonra biraz ara verip tekrar okurum. Anlamam. Anlayýp da anlayamadýðým haberler var bir de. Nasýl olur, diyeceklerim de. Aþaðýda yazacaðým bazý haberler de onlardan birileridir. Nasýl olur? Mesela haberlerden biri Rum Meclisi Hukuk Komitesi'ne öneri sunuldu. Kabul edilirse ceza verecekler. Öneri þu; KKTC'deki Rum mallarýný alýp satanlar hakkýnda hapislik cezasý öngören bir yasa tasarýsý. Yani anladýðým kadarýyla yasadýþý sayýlan KKTC'nin yasal olmayan mührü ile Türk askerinin iþgali altýndaki Rum topraklarýnýn alýnýp satýlmasý yasaklanacak. Bu arada kendi istekleri ile veya istekleri dýþýnda kuzeye göç etmek zorunda kalanlarýn oturmak için mecburen yine yasadýþý sayýlan KKTC'nin mührü ile mal almalarý da hapisle cezalandýrýlacak. Hadi diyelim alanlar TC'lidirler. Onlar zaten Kýbrýs'ýn yasal topraklarýna geçemiyorlar. Geçebilseler bile zaten geçmeye gerek görmezler. Çünkü onlarýn güneyle ne duygusal, ne de menfaat baðlarý var. Ancak kendi gerçek evlerini görmek, topraklarýnýn kokusunu içlerine çekmek için güneye gitmek zorunda olan bizlere ne demeli? Gelelim diðer habere Su projesi. Ýstemeyiz ya. Gerek de yok ya. Alsýnlar yasadýþý taþýdýklarý kendi vatandaþlarýný, koysunlar feribotlara, götürsünler. Sadece bunu yaparak bile bu topraklarda kalanlarýn bir damla suya ihtiyacý kalmaz. Temel attýlar Cumartesi saat 14.00'te. Ve alkýþladýlar anavatanlarýnýn onlar için yaptýklarý hayýrlý iþi. Ýrsen Küçük'ün "çok teþekkürlü" konuþmasýna þaþýrmadým Hele kendini baþbakan yerine koyarken bile RTE'ye "baþbakanýmýz" diye hitap etmesine hiç þaþýrmadým Neyse. Eþ zamanlý tören dedikleri temel atma töreninin Anamur tarafýna Ýrsen, Atun, birçok kendini hala yetkili sananlar ve Girne'den feribota bindirilip karþýya götürülen 500 kiþi katýldý, Ancak Kýbrýs yakasýna sadece Ali Çetin Amcaoðlu katýldý. Haberi yanlýþ mý okudum yoksa böyle mi olmalýydý? Þimdi dönüp iki haberi alt alta yazýp toplayalým. Topaklarýnýn bir kýsmýnýn Türk askeri iþgali altýnda olduðunu söyleyenler meclise öneri sunarak yasadýþý mal satanlarý da alanlarý da hapse atmak istiyorlar. Oysaki ayný gün yasadýþý iþgalin sürdüðü kuzeyde birçok yasadýþý unvanlý adam yasadýþý temeller atýp çevreyi bozdular Ben iki haberden de iki haberin baðlantýsýndan da hiç bir þey anlamadým. Anlayan varsa beri gelsin. Beri gelsin de bana da anlatsýn. Bana da anlatsýn da, ben de ne yapacaðýmý bileyim. "KKTC'de mülk alana 7 yýl hapis" Tatar: Sünnetçi korkusu Maliye Bakaný Ersin Tatar, Kýbrýs Rum Yönetimi tarafýndan hazýrlanan "KKTC'de mülk alým satýmýnýn cezalandýrýlmasýna" iliþkin yasa tasarýsýný "sünnetçi korkusu" diye niteledi. Yazýlý açýklamasýnda, böylesi bir düzenlemenin ýrkçý bir yaklaþým ve AÝHM kararlarýna aykýrý olduðunu belirten Tatar, "Kendileri batýyor ve Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurular artýyor. Bunu engellemeye ve Kýbrýs Türkü'ne de terör estirmeye yönelik sünnetçi korkusu" dedi. Tatar, haksýz yere AB dönem baþkanlýðýný yürüten Kýbrýs Rum Yönetimi'nin bu tür haberler ile birinci amacýnýn Taþýnmaz Mal Komisyonu'na Rum baþvurularýnýn önünü kesmek olduðunu belirtti. Tatar, "Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurular artýk binlerle ifade ediliyor. Bu adamlar geliyor, baþvuruyor ve AÝHM de kabul ediyor. Paniklerinin asýl nedeni bu" dedi. Nobel Barýþ Ödülü'nün bu yýl AB'ye verildiðine dikkat çekerken de, "ýrkçý Türk düþmaný bir Rum liderin AB'a baþkan olmasý þaka gibi" diyen Tatar, özetle þunlarý kaydetti: "Hem AB baþkanýyým diyeceksin; hem de böylesine ýrkçý, Türk düþmaný giriþimlerde bulunacaksýn. Rum ekonomisi batýyor, AB Troykasý sýkýþtýrýyor.bankalarý da battý batacak. Bu gibi kararlar hezeyandýr, paniktir. Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuranlara ve Kýbrýs Türklerine terör uygulamaya çalýþýyorlar. Yapmaya çalýþtýklarý insan haklarýna aykýrý terörist bir adýmdýr. Zaten kendileri Kýbrýs Cumhuriyeti'ni iþgal eden terörist bir yönetimdir. AB deðerleri diyorlar ancak kendi deðerlerini de iðfal ediyorlar." Kapýlardan geçiþler yarý yarýya Sýnýr kapýlarýnýn açýldýðý 200 yýlýndan bu yana Kýbrýslý Türklerin Güney Kýbrýs'a 1,5 milyon, Rumlarýn da Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye 7,4 milyon kez geçiþ yaptýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rumlarýn KKTC'ye daha çok kumarhaneler, Kýbrýslý Türklerle ürün alýmý ve Güney Kýbrýs'ta satýmý için anlaþma imzalamak ve sevdikleri yerleri ziyaret için; Kýbrýslý Türklerin ise çalýþmak, alýþveriþ yapmak ve çocuklarýný Güney'deki okullara götürmek için geçtiðini yazdý. Gazete, Kýbrýslý Türklerden bazýlarýnýn da devlet dairelerinde iþ bulmak veya iþsizlik fonuna kaydolmak için güneye geçtiðini belirtirken, Türklerin geçiþlerde en çok Metehan Sýnýr Kapýsý'ný kullandýklarýný kaydetti. Haberde, günde 100, hafta sonunda ise yaklaþýk 50 Rum'un kumarhane için KKTC'ye geçtiði de belirtildi. Gazete, bu yýlýn ocak ayýndan aðustos ayýna kadar Rumlarýn kredi kartlarýyla KKTC'deki oteller için 1 milyon 24 bin Euro para ödediðini de yazdý. BKP ANKARA'DA KESK VE ÖDP YETKÝLÝLERÝYLE GÖRÜÞTÜ Birleþik Kýbrýs Partisi, Ankara'da gerçekleþtirdiði temaslar çerçevesinde Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) ve Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) ile görüþtü. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýkalamada, Ankara'da bulunan BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan ve BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan'ýn temaslarý çerçevesinde KESK Genel Merkezi'ni ziyaret ederek konan Genel Baþkan Lami Özgen ve ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ ile görüþtüðü kaydedildi. Ýzcan, görüþmelerde yaptýðý konuþmalarda, AKP hükümetinin Türkiye'deki politikalarýný eleþtirerek, barýþ ve demokrasi mücadelesini yürüten ilerici kesimlerin keyfi bir þekilde tutuklanarak hapse atýldýðýný söyledi. Ýzcan, "BKP, Türkiye'deki emek ve demokrasi güçleri ile dayanýþma içerisinde birlikte mücadele etmeye kararlýlýkla devam edecektir" dedi. AKP hükümetinin Kýbrýs'a ve Kýbrýslý Türklere yönelik politikalarýnýn Türkiye'deki politikalarýnýn devamý olduðu kaydeden Ýzcan, "AKP'nin dayatma ekonomik paketlerini reddediyoruz. Kendi toplumuna ihanet içerisinde olan Baþbakan Ýrsen Küçük ve iþbirlikçi UBP hükümeti Kýbrýs Türk toplumunu temsil etmemektedir" ifadelerini kullandý. Ýzcan, Türkiye halký ile Kýbrýs Türk toplumunun sorunlarýnýn ve mücadelesinin ortak olduðunu da söyledi. ÇAVUÞOÐLU ÝLE SANER TRABZON'A GÝTTÝ Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Trabzon'da bugün baþlayacak Mimar Sinan Uluslararasý Proje Olimpiyatlarý finallerine ve Türk Dünyasý Mühendislik Mimarlýk Þehircilik Kurultayý'nýn açýlýþ törenlerine katýlacak. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan görevlendirilen iki bakan dün adadan ayrýldý. Mimar Sinan Uluslararasý Proje Olimpiyatlarý Finalleri T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý himayelerinde, Türk Dünyasý Mühendisler ve Mimarlar Birliði organizasyonunda Uluslararasý Türk Kültürü Teþkilatý TÜRKSOY Genel Sekreterliðinin koordinasyonunda Türk Dünyasý Cumhurbaþkanlarýnýn huzurlarýnda yer alacak. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ'NDE NELER OLUYOR? Elektronik postayla gazetemize mektup gönderen GAÜ çalýþaný bir vatandaþýmýzýn þikayeti de GAÜ'de çalýþanlarýn sosyal haklarýnýn yatýrýlmamasý, ayrýca insan hak ve hukukunun bu üniversitede çiðnenmekte olmasý... Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Girne Amerikan Üniversitesi'nde çalýþanlarýn 2010'dan beri Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarý yapýlmýyor. Yatýrýmlar yapýlmadýðý için personel devletin saðlýk hizmetlerinden yararlanamýyor. Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden GAÜ yönetiminin çalýþanlarýn Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarýný 2010 yýlýndan beri yapmadýðýný kendi haklarýmýzý ararken yaptýðýmýz soruþturmalar sýrasýnda öðrendik. Gereken yerlere þikayetlerimizi ilettik. Þikayetlere kulak týkayan Maliye Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn þimdiye kadar çalýþanlar lehine herhangi bir giriþimde bulunmadýklarýný da öðrendik. Bir çok kez sosyal sigortalar konusunda af yasalarý çýkarýlmasýna raðmen GAÜ sahipleri ve yöneticileri bu yatýrýmlarý yapmaktan kaçýndýlar. Bundan anlaþýlan da budur. Ameliyat veya doðum yapacak olan personelin doktor raporu sunmasý halinde yatýrýmlarý yapýlmaktadýr. Geriye kalanlarýn yatýrýmlarý yapýlmamaktadýr. Bir hamile personel için geriye dönük olarak Sosyal Sigortalar Girne þubesine sosyal sigorta primlerinin yatýrýldýðý yaptýðýmýz araþtýrmada ortaya çýktý. Bu durumda 2010'dan beri sadece doðum yapan ve ameliyat olan personele ameliyat gününe kadar Sosyal Sigorta primleri yatýrýlmakta, Ýhtiyat Sandýðý primleri ile Gelir Vergisi ise bordro üzerinde personelden kesilmesine raðmen ilgili devlet dairelerine yatýrýlmamaktadýr. Öte yandan okullarýn açýlmasýna iki hafta kala GAÜ sahip ve yöneticilerinin GAÜ'de çalýþan personelin, eðer KKTC'de baþka özel okullarda okuyan çocuklarý varsa derhal GAÜ Koleji'ne getirilmeleri, aksi halde iþlerine son verileceði duyurulmuþ, bu emre uymayan öðretim üyelerinden beþ kiþinin iþine son verilmiþtir. Evrensel insan hak ve hukukuna, insanlarýn eðitim ve öðrenim haklarýna aykýrý olan bu duruma da gerek Milli Eðitim Bakanlýðý gerekse YÖDAK seyirci kalmýþtýr. Ýþine son verilenler arasýnda þehit çocuðu olan bir öðretim üyesi de diðerleri gibi þu an iþsiz. Ýþveren tarafýndan 'Verdiðiniz hizmetlere teþekkür eder ancak bundan böyle sizlerle birlikte olamayacaðýz' yazýlý mektuplarla, iþlerine son verilen öðretim elemanlarýnýn çalýþmak için yurt dýþýna gitmeleri veya Rum tarafýna geçip çalýþma alaný aramalarý ailelerini de çevrelerini de üzüntüye sevkediyor..." BÝZÝM DUVAR "SU"YUN DA BOKUNU ÇIKARDINIZ Bizim Mandra Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný tarafýndan 24 Þubat 2012 tarihinde yazýlý taahhütte bulunulmasýna raðmen, hiçbir sosyal yatýrýmlarý yapýlmayýnca BES bu günden itibaren süresiz greve gider. Bir haftadan beri uygulanan iþ yavaþlatmasý nedeniyle toplanmayan çöpler, Lefkoþa'yý yeniden bir mezbeleye döndürmeye baþlarken, sokaktaki adam, "Nedir be bu çektiðimiz çile? Cehennemin dibine batsýn partiniz da kurultayýnýz da" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 15 Ekim 2012 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Nerde bu bolluk 2007 yýlýnda baþlayan kendi ekonomik ve bütçe krizimiz halen devam etmektedir. Bu krizin nedenlerini defalarca irdelemiþtik. En büyük neden de kontrolsuz artan nüfustur. Nitekim her yýl istihdam edilen yüzlerce öðretmene raðmen öðretmen ve derslik ihtiyaçlarý artan nüfusla birlikte artmaktadýr. Bu nedenle KKTC denen bu kurumsal yapýnýn bütçesi her yýl artan oranlarda açýk vermektedir. Kýbrýs Türkünden kaynaklanmayan bu açýklar ne yazýk ki Kýbrýs Türküne fatura edilmekte ve yerli iþbirlikçiler vasýtasý ile de bu faturalar kapatýlmak istenmektedir. Açýklar bahane edilerek çalýþanlara maaþ artýþý yapýlmadýðý için düþen harcamalarla birlikte talep de düþmekte ve ekonomide sürekli daralma yaþanmaktadýr. Bunun neticesinde ise binlerce iþ yeri kapanmakta, iþ yerini açýk tutmak için direnenler ise çek yasaðý ve mazbatalarla karþý karþýya gelmektedirler. Buna mukabil hükümet ettiðini sanan emir kullarý tüm bu sýkýntýlarý görmezden gelerek adeta Lale Devri yaþamaktadýrlar. Yenilenen lüks makam araçlarý, yurt dýþý gereksiz seyahatlar, efendilerine yaranmak için inanmadýklarý halde lüks mekânlarda devlet kesesinden iftar yemekleri ve þimdi de delege avý için yine lüks mekânlarda çuvalcýnýn kesesinden yemeler içmeler. Bunlar yetmezmiþ gibi her ay sözde devlet daireleri için ödenen onbinlerce sterlin tutarýnda bina kiralarý. Geçtiðimiz günlerde Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý ile baðlý olduðu dairelerin bulunduðu ve aylýk kirasý 7,500 sterlin olan binalar boþaltýldý. Ekonomi Bakanlýðý belediye sarayý yapýlmak için plânlanan ancak kermiya yolunun açýlmasý izni karþýlýðý zamanýn belediye baþkaný Þemi Bora tarafýndan KTKA'na baðýþlanan 11 dönümlük arazi üzerine askeri dinlenme tesisi olarak inþa edilen binalarýn bir bölümüne taþýndý. Bunun için ne kadar kira verildiðini bilmiyoruz. Kira verilmiyorsa askere bunun karþýlýðý olarak ne verildiðini de bilmiyoruz. Öyle ya askerin yol yapýmý için izin vermesi karþýlýðýnda Lefkoþa'nýn en güzel yerinde belediyeye ait 11 dönüm arazi askere hibe edilmiþti. Bu arada Tasarruf Sigorta Mevduat Fonuna ait, bir zamanlar Kýbrýs Kredi Bankasý Genel Merkezi olan binada bedava oturan Çalýþma Bakanlýðý da Ekonomi Bakanlýðýnýn boþalttýðý ve aylýk kirasý 7500 sterlin olan özel þahýs malý olan binalara taþýnmak için hazýrlýk yapýyor. Cuma günü gittiðim Ekonomi Bakanlýðýnýn boþalttýðý binalarda hummalý bir tamirat çalýþmasý vardý. Çalýþanlara tamiratý kimin yaptýrdýðýný sorduðumda hükümetin yaptýrdýðýný söylediler. Ýnanýn oraya yapýlacak tamirat parasý ile yeni bir bina yapýlabilir. Kadýn aktivistler tarafýndan Gülin Hanýmýn çantasý olarak nitelenen çok baþarýlý (!) Çalýþma Bakaný Ünverdi'ye bedava oturduðu yer dar gelmiþ olmalý ki aylýk kirasý 7,500 sterlin olan baþka bir yere taþýnacak. Ýnsanlar çaresizlik içinde yaþarken Þerife Hanýma sormak gerekir. Nerede bu bolluk? Fakat iþin en acý yaný ne olacak bilir misiniz? Çalýþma Bakanlýðý eski Kredi Bankasý binasýný boþalttýktan çok kýsa bir süre sonra bu binanýn eski sahibi tarafýndan satýldýðýný duyacaðýz. Týpký kayyum gözetiminde olmasý gereken bazý gayri menkûllerin satýldýðý gibi. ÜSTEL TÜRKÝYE'DEKÝ TURÝZM ACENTELERÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre Üstel, Türkiye'den KKTC'ye turist taþýyan seyahat acentelerinin yetkilileri ile Ýstanbul The Marmara Otel'de gerçekleþtirdiði görüþmede, turist sayýsýný arttýrmak için yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Görüþmede turizmcilerin de Üstel'e, KKTC pazarýnda yaþadýklarý sýkýntýlarý aktardýðý, özellikle teþvik konusuyla ilgili uygulamanýn iyileþtirilmesi ve milli havayolunun kurulmasýný talep ettikleri belirtildi. Anastasiadis Kýbrýslý Türklere güneyde bedava saðlýk hizmetine karþý Güney Kýbrýs'ta þubat ayýnda yapýlacak baþkanlýk seçimlerinin güçlü adaylarý Nikos Anastasiadis, Stavros Malas ve Yorgos Lillikas sýnýr kapýlarýndan Kýbrýslý Türklere ücretsiz tedavi hakkýna kadar bir dizi konuyu içeren 14 ortak soruya yanýt verdi. Birçok konuda farklý yanýt veren aday, Kýbrýslý Türklere Bakanlar Kurulu kararýyla ücretsiz saðlýk hizmeti verilmesi konusunda da farklý görüþ belirtti ve seçimin güçlü adayý Anastasiadis bu uygulamaya karþý çýktý. Politis gazetesi "Baþkanlýk Adaylarýnýn 10 Tabusu" baþlýðýyla manþetten verdiði habere göre sorular ve üç adayýn yanýtlarý þöyle: 1. Sýnýr kapýlarýnýn kapatýlmasý: Anastasiadis "hayýr", Lillikas "yeniden birleþmeye yanýt vermiyor?", Malas "hayýr - iki yeni sýnýr kapýsý açýlmalý".2. Kumarhane izni: Anastasiadis "evet", Lillikas "evet", Malas "evet".. Yatay oylamanýn benimsenmesi: Anastasiadis "kýsmen evet", Lillikas "kýsmen evet", Malas "kýsmen evet".4. Yüksek rütbelilerin ödeneklerinin kaldýrýlmasý: Anastasiadis "evet", Lillikas "evet", Malas "hayýr".5. ÝÞ KADINLARI ANKET DÜZENLEDÝ... EKONOMÝ KÖTÜ VEYA ÇOK KÖTÜ Ýþ Kadýnlarý Derneði tarafýndan yaptýrýlan ankette, yoðunlukla ekonomik durumun kötü veya çok kötü olduðu; gelecek üç yýl içerisinde herhangi bir deðiþikliðin beklenmediði görüþü belirtildi.dernek'ten verilen bilgiye göre ankette iþ kadýnlarýna, hem kendi faaliyet alanlarý, hem de genel ekonomiyle ilgili gelecek yýl içerisindeki beklentileri soruldu. Anket sonuçlarýna göre, hem kadýnlarýn faaliyet gösterdiði iþ alanlarýnda, hem de ekonomide mevcut durum kötü veya çok kötü, gelecek yýl içerisinde ise herhangi bir deðiþiklik beklenmiyor. Ankete katýlanlarýn çoðu, KKTC'ye uygulanana izolasyonlar ve Kýbrýs sorunundan kaynaklanan sýkýntýlarýn yanýnda, ülkedeki "siyasi iktidarsýzlýk", yaslardaki eksiklikler, toplumdaki "nemelazýmcýlýk", finansmana eriþim zorluðunun ekonomik sýkýntýnýn baþlýca nedeni olduðu görüþünde. Ankete katýlanlar ayrýca, girdi maliyetleri ile üretim ve servis kalitesinin düþüklüðünü de ana sorun olarak gösterdi. Ankette ekonomideki sýkýntýlar arasýnda gösterilen diðer sýkýntýlar ise þöyle: Eþel Mobil'in kaldýrýlmasý: Anastasiadis "yeniden düzenleme", Lillikas "yeniden düzenleme", Malas "yeniden düzenleme".6. 1'üncü maaþýn kaldýrýlmasý: Anastasiadis "hayýr", Lillikas "hayýr", Malas "hayýr".7. Rum göçmenlerin ödeneklerinin kaldýrýlmasý: Anastasiadis "hayýr", Lillikas "hayýr", Malas "hayýr".8. Kýbrýslý Türklere yönelik tedavi imtiyazýnýn kaldýrýlmasý: Anastasiadis "evet", Lillikas "evet", Malas "hayýr". 9. Eþcinsellerin birlikte yaþamasýnýn kurumsallaþmasý: Anastasiadis "evet", Lillikas "evet", Malas "hayýr".10. Maruana cezalarýnýn kaldýrýlmasý: Anastasiadis "þartlar altýnda evet", Lillikas "hayýr", Malas "hayýr".11. Fuhuþla ilgili yasal düzenleme: Anastasiadis "evet", Lillikas "evet", Malas "hayýr".12. Ölülerin yakýlmasýyla ilgili yasal düzenleme: Anastasiadis "referandum", Lillikas "evet", Malas "evet".1. Keyfi kürtajýn yasallaþmasý: Anastasiadis "evet", Lillikas "evet", Malas "hayýr".14. Pulyalarýn tuzaða düþürülmesiyle ilgili cezanýn kaldýrýlmasý: Anastasiadis "evet", Lillikas "evet", Malas "hayýr". "Uygulama eðitiminin az olmasý, yapýlan iþin standart ve kalitesinin belirsizliði ve ücretle/fiyatla baðlantýsý; iþ güvenliðinin önemsenmemesi, hizmet içi (sürekli) eðitim noksanlýðý ve ara eleman; kalifiye eleman sýkýntýsý; plansýz (bilinçsiz) yatýrýmlar; sektöre giriþlerdeki plansýzlýk, kritersizlik; kamunun emek piyasasýndaki haksýz rekabeti (kamunun özel sektörde yetiþmiþ elemanlarý almasý); kamu sektörünün verimsizliði; hantal bürokrasi; haksýz rekabet, her þey dahil çalýþan büyük otellerin olmasý; 2.el arabalarýn sýfýr km gibi satýþa sunulmasý; devlet hastanelerinin özel eczanelerin kazancýna ortak olup ilaç daðýtmasý ve satmasý; kontrolsüz þekilde ve sýklýkta eczane açýlmasý ve ilaç fiyatlarýnýn devamlý düþmesi; hastalarýn saðlýk hizmetlerini ve ilaçlarýný güneyden temin ediyor olmasý." Açýklamada, Derneðin, baþka ülkelerdeki iþ kadýnlarý dernekleri ile iliþkileri geliþtirmek, ülke ekonomisi ile ilgili kararlarda söz sahibi olmak ve kadýnlarýn iþ dünyasýndaki statülerini saðlamlaþtýrmak için çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýðý da kaydedildi. Kalem Yalçýn Okut BEKTAÞ'IN BULGARÝSTAN YOLCULUÐU... Dün akþam Bektaþ Dostum geldi. Birkaç duble raký içerek uzun uzun sohbet ettik. Günümüz siyasi ve ekonomik geliþmelerini irdelerken geçmiþe de gittik; eski anýlarýmýzý da tazeledik. Dünkü yazýda, Bektaþ'ýn sýnrýdýþý edilen arkadaþlarýmýzý bulmak için gittiði Bulgaristan'da Sofya'da trenden indiðini yazmýþtým. Yanýlmýþým. Aradan çok uzun zaman geçti. Arþivsiz çalýþýnca böyle yanýlgýlara düþebiliyor insan. Dün akþamki sohbetimizde Bektaþ'a sordum o Bulgaristan 'seferini'. Dünkü gibi anýmsýyor. Zaten onun hafýzasý benimkinden çok daha kuvvetlidir. Yeniden anlattý. Yola çýkmadan önce, koleraya karþý aþý yaptýrmýþ ve aþýlý olduðuna dair belge de almýþtý. Aþýyý da Ergün Vehbi'nin eþi Sevgili Dr. Vesile Haným yapmýþtý. (Daha sonraki yýllarda, Kýbrýs'a gelip Akgünler Kliniði'ni açtýðýnda, ilk çocuðumuz Gün'ü doðurtan da Dr. Vesile Haným idi. Meccanen...) Bektaþ, cebindeki aþý belgesine güvenerek Sofya'da inebileceðini düþünüyordu. Fakat tren Sofya'ya vardýðýnda Gar'daki görevliler: "aþý-maþý belgesi tanýmayýz" diyerek trenden indirmemiþler. Ve Bektaþ da diðer arkadaþlar gibi Belgrad'a gitmiþti. Belgrad koca bir þehir. Kime soracak?.. Üniversite yurduna gidip Kýbrýslýrum öðrencileri bulmuþ. Onlardan, Fadýl'la Taner'in bir süre yurtta yanlarýnda kaldýklarýný, daha sonra da Avrupa'ya gittiklerini öðrenmiþ. Avrupa'ya ama nereye?.. Bilen yok... Bunun üzerine geri dönüp Sofya'da trenden inmiþ ve Ýbrahim Aziz'in kardeþi Erdoðan Aziz ile buluþmuþtu. Bektaþ'ýn Belgrad'ta arkadaþlarýmýzý bulamamasý bir yana, (dün Dr. Turhan Korun Dostuma telefon açýp tarihleri sordum), 28 Kasým'da sýnýrdýþý edilen Turhan Korun ile Kuydul Turan da, 24 Kasým'da sýnýrdýþý edilen Fadýl'la Taner ile ayný günlerde Belgrad'ta olmalarýna raðmen buluþamadýlardý. "Biz Kuydul ile eski Belgrad'ta idik, Taner'le Fadýl ise yeni Belgrad'ta Sava Nehri'nin öteki tarafýnda" diye anlattý Dr. Turhan Korun. Fadýl Dostumdan dinlemiþtim: Belgrad'ta Ýngiliz Elçiliðine gidip yardým istemiþler, olmayýnca, üniversite yurduna giderek Kýbrýslýrum öðrencileri bulmuþlar. Kýbrýslýrum öðrenciler kendilerine ellerinden gelen yardýmý yapmýþlar; yurtta barýndýrmýþlar, yemeklerini paylaþmýþlar, sonra da ceplerine harçlýk koyarak Almanya'ya kadar gidecek tren biletlerini almýþlar. Münih'te Türkiye'li öðrencileri bulup onlarýn evlerinde kalmýþlar, ama bir yandan da sabahýn köründe kalkýp Münih sebze-meyve Hali'nde hammal olarak çalýþmýþlardý. Biraz para biriktirdikten sonra da trene atlayýp Paris'e gitmiþlerdi. Paris'te Ýstanbul'dan tanýdýklarý Dev-Genç'lileri bulmuþlardý. Paris'ten sonra, Taner Londra'ya gitti, Fadýl ise - anýmsýyorum- Ýstanbul'a geldiydi. Dt. Kuydul Turan ile Dr. Turhan Korun'un sürgün ve Belgrad günleri daha farklý geliþti. Kuydul Dostum Londra'daki abisine telefon açýp para istedi. Abisi de Belgrad'taki tanýþlarýna telefon açýp Kuydul'la Turhan'a bir miktar para vermelerini saðladý. Kuydul o para ile Londra'ya gitti. Turhan'a: "Sen de gel, Londra'da barýnacak yerimiz var, iþ de buluruz" demiþ, fakat dün konuþtuðum Turhan Korun, "Kuydul'un daha önceden Ýngiltere'de çalýþma izni vardý, girebileceði garanti idi, ama benim o garantim yoktu" dedi. Ve Turhan Kýbrýs'a, ailesine telefon açýp bilet göndermelerini istedi. Ailesi de ünlü bir turizm þirketini arayarak Turhan'a bilet gönderilmesini saðladý. Atina- Lefkoþa bileti... Böylece, Turhan Belgrad'tan Atina'ya giderek o Atina-Lefkoþa bileti ile Kýbrýs'a ulaþtý. Harper'le Saydam mý?.. Onlar o günlerde saklanýyorlardý. Anýmsýyorum, ben Cumhuriyet gazetesine gidip durumu Ýlhan Abi'ye anlatmýþtým da, Ýlhan Abi sinirlenmiþ, "Böyle rezalet olmaz, Yavruvatan öðrencilerini Anavatan'dan atýyor Morrison Süleyman hükümeti" diye tepki göstermiþti. Sonra da yanýma bir muhabir vermiþ ve o muhabirle Sevgili Harper'i sakladýðýmýz eve gitmiþtik. O muhabirin Harper ile yaptýðý röportaj ertesi gün Cumhuriyet'te çýkmýþtý. Bütün bunlarý niye anlatýyorum ki?.. Gençler için ne ifade eder ki bütün bunlar?.. Ama, inanýyorm ki birilerinin yazmasý gerekirdi... Gençlerin yakýn tarihimizi bilmeleri açýsýndan elzemdi... O günlerde aldýðýmýz duyumlara göre, Kýbrýs ' Türk Liderliði'nin Türkiye'den sýnýrdýþý edilmeleri için MÝT'e verdiði listede 0-5 Kýbrýslý öðrenci vardý. Fakat MÝT, "Anavatan"dan bu kadar çok "Yavruvatan" öðrencisinin atýlmasýnýn büyük bir skandal olacaðýný düþünerek olsa gerek ki, o listeyi 6 kiþi ile sýnýrlayarak revize etmiþti.

9 15 Ekim 2012 Pazartesi 9 Tünel ALINTI BATININ ZOKASINI YUTAN TÜRKÝYE Suriye konusunda Batýnýn zokasýný yutan Türkiye görüntüsü her geçen gün daha çetrefilli bir hal alýyor. Türkiye, pimi çekilmiþ bir bombayý elinde taþýyarak dolanýyor dýþ politikanýn sýnýrlarýnda. Saldýrgan bir dil ile komþu ülkelere ayar vermeye çalýþtýkça yalnýzlaþýyor. Avrupa Biriliði'nin 2012 Türkiye raporunda alt alta sýralanan hak ihlallerine "Rum dönem baþkanlýðýnýn etkisi" diyerek tepki gösteren Egemen Baðýþ'ýn güllük gülistanlýk demokrasimize gölge düþüren rapora "RUM" oyunu göndermesi yaparak milli Ýslamcý ruha seslenmesi gibi. Her þeyin altýndan çýkan þu Rumlar, Ermeniler, Yahudiler de olmasa yanmýþýz. Baðýþ'ýn tavrý iç politikadaki sertliðe uygun. Tam da rapor'un anlattýðý gibi. Ýktidarýn neresinden tutsanýz elinizde kalýyor. Sürekli balkabaðýna dönüþen demokrasi masalý ile bir harikalar ülkesi pazarlamasý yapýlýyor. AKIN OLGUN (Birgün) DÝPNOT Türkiye'de cezaevlerinde bulunan PKK'li tutsaklarýn baþlattýðý süresiz açlýk grevi. gününe girdi. ARÞÝV TARÝH 1 EYLÜL 2011 Gazetemizi Malatya'dan aradýðýný söyleyen Ýsmet Felek çetesi üyesi, iþadamý Mehmet Çangar'ýn da ölüm listesinde olduðunu söyledi... Ýsmet Felek çetesiyle ilgili olarak yayýnýmýz üzerine gazetemizi ziyaret eden polisler bilgi aldý ve olayý araþtýrmaya baþladý... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Artýk Anavatan'dan gelecek berrak sularla bahçelerimiz, tarlalarýmýz sulanacak" Derviþ EROÐLU (.Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... TÜRK SORUNU Fransýz Parlamenter Alain Lamassoure "AB'nin sýnýrlarý konusu kapanmýþtýr. Artýk Türk sorunu gündemden kalkmýþtýr" dedi diye küplere bindi Egemen Baðýþ. Allah onu Türkiye'ye baðýþlasýn ama sinirlendi mi, hiçbir çýlgýn ona zincir vuramaz. "Böyle düþünenlerin akýl sorunu var" dedi. Ve ekledi: "AB için Türk sorunu yoktur, Türk fýrsatý vardýr." Ne kýzýyor anlamadýk ki Aha her þey ortada Kürt sorunu dediðiniz þey de Türk sorunudur, Kýbrýs sorunu da Türk sorunudur. NE MARAZ NE MARAZ ÝLERÝ DEMOKRASÝNÝN KÝTABI AKP Hükümeti ileri demokrasinin kitabýný yazarken, ahlak dersi de veriyor Tayyip bey aracýlýðýyla. Bir bakýyorsunuz ahlak zabýtasý gibi dikilmiþ toplumun tepesine içki içme diye buyuruyor. Cesaret alanlar da dalýyor mevzuya. Mesela Kýrýkkale'de, Belediye il merkezinde bulunan içkili mekanlarý kent dýþýna taþýyacakmýþ. Peki KKTC'de Tayyip Erdoðan'dan cesaret alarak meyhaneleri þehirlerin dýþýna taþýyacak bir belediye baþkaný da mý yok? Biz bu gidiþle nasýl yazacaðýz ileri demokrasinin kitabýný "Her acý verecek konuda 'Ne yapalým Türkiye böyle ister' propagandasý yapýlýyor. Bu, Kýbrýs Türkü ile Türkiye'yi karþý karþýya getiriyor" Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "AKP Hükümeti, bir dünya savaþýna yol açabilecek bombanýn fitilini ateþlemek üzere" Neden dünyada geliþmiþ, asgari refah düzeyini tutturmuþ, insani hak ve özgürlüklerini yerleþtirmiþ, kadýnerkek eþitliðini saðlamýþ tek bir Müslüman ülke bile yok? Niçin bütün Müslüman ülkeler yoksulluk ve ilkellik içinde çýrpýnýp duruyorlar? Nasýl oluyor da petrol zengini bazý Arap ülkeleri derin bir karanlýðýn içinde kývranýyorlar. Bu nasýl bir zavallýlýktýr ki, kadýnlarýn seçme ve seçilme hakkýnýn bulunduðu Müslüman ülkelerin sayýsý 21. Yüzyýlda bile bu kadar az? Nasýl oluyor da pek özgürlükçü taleplerle baþlatýlan "Arap Baharý" bile Ýslamýn uzayan Ortaçaðýný yeniden üretiyor. Ýslam kendi Ortaçaðýný neden bir türlü aþamýyor? Bu nasýl bir paradokstur ki, demokratikleþme diye yola çýkan ve iktidarý ele geçiren siyasal Ýslamcýlar, Selefiler, Müslüman Kardeþler gibi dinci hareketler, ilk iþ olarak eski rejimlerden kalan 'yarým yamalak' kadýn haklarýný bile ortadan kaldýrýyor. Bu nasýl bir iki yüzlülüktür ki, daha birkaç ay önce KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Bahreyn ve Katar gibi ülkelerde demokratik taleplerle gösteri yapan ve çoðunluðunun Þii olduðu belirtilen muhaliflere yönelik büyük katliamlar düzenlenirken, kimsenin aklýna bu ülkelere "reform yap" demek gelmiyor? Ve bu nasýl bir utanmazlýktýr ki, Batý ve Türk medyasýnda bu konuda tek satýr haber bile çýkmýyor? "Ýnsan haklarý savunucusu Batý", nasýl oluyor da, yanlarýnda birinci dereceden erkek akrabalarý olmadan kadýnlarýn hâlâ sokaða bile çýkamadýklarý Müslüman ülkelere hiç sesini çýkarmýyor. Darfur'da yüzbinlerce muhalif insaný katleden, Sudan'ýn soykýrým suçlusu þeriatçý Devlet Baþkaný Ömer El Beþir ile 8 karýsý olan Suudi Kralý Abdullah ve Ortaçað artýðý Körfez Emirleri hep birlikte Suriye'ye "demokratikleþme" çaðrýsý yapýyor. Onlarýn çaðrýsýný ABD, Ýngiltere, Fransa, Türkiye ve Ýsrail hararetle destekliyor. Bu bir þaka mý? AKP Hükümeti'nin yönettiði Türkiye, bir dünya savaþýna yol açabilecek bombanýn fitilini ateþlemek üzere. AKP, dinci hedeflerine ulaþmak uðruna ülkeye ve bölge halklarýna ihanet ediyor. ( ) Ýmam Gazali'nin "aklý" deðil "nakli", yani vahiyi esas alan doktrinini benimseyen Müslüman kitleler bu tercihlerinin cezasýný çekiyorlar. Müslüman ülkelerin (Sünni ve Þii) egemen sýnýflarý, Gazali'nin öðretisini bin yýldýr resmi din ve ideoloji haline getirdiler. Gazali Ýslam'ýn uzayan Ortaçaðý'ný baþlatan âlimdir. Gazali'nin yolundan giden Müslümanlar kurtuluþ için daha çok dine sarýldýkça daha geriye gidiyor. Suriye'nin direniþi bu bakýmdan önem taþýyor. Çünkü Suriye'de emperyalizm ve gericiler kazandýðý taktirde insanlýk kaybedecek. Bütün kusurlarýna karþýn BAAS ve Esad kazandýðýnda ise insanlýk kazanacaktýr. Suriye savaþý salt Suriye'nin savaþý deðildir. Ýnsanlýk, biriktirdiði bütün deðerler adýna Suriye'de "nefs-i müdaafa" halindedir. (Bu yazý MERDAN YANARDAÐ'ýn "Yurt" gazetesinde yayýmlanan "Batý, Ýslam ve yüz kýzartýcý ikiyüzlülük" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 15 Ekim 2012 Pazartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir EGEMEN PAZAR! Pazar günü hava çok güzeldi... Zaten Meteoroloji Dairesi de öyle olacak diye açýklama yapmýþtý. Yazdan kalma bir gün yaþadýk... Saat 15:0 civarýnda oðlum ile birlikte Lokmacý Kapýsý ndan uzun yola geçmek için evimizden hareket ettik. Bu güneþli havadan yararlanýrken biraz da sorunlardan uzaklaþmak vardý aklýmda. Fakat bu mümkün olmadý! Girne Kapýsý ný gerçerken o inanýlmaz görüntü ile karþýlaþtým. Býrakýn ortalýðýn çöpler ile dolu olduðunu, tam bir insan kirliliði yaþanýyordu. Kýbrýs ýn kimlere kaldýðýný net olarak görmek için sizleri mutlaka Pazar günleri o yolu kullanmaya davet ediyorum. Eðer mideniz kaldýrýr ise... Sokakta iðne atsanýz yere düþmez, ortalýk turist kaynýyor ama bizim istediðimiz, bize katký koyanlardan deðil, aksine bizden çalanlar ile dolu. Býraktým bir Kýbrýslýnýn o manzaradan rahatsýz olmasýný, aklý baþýnda olan ve bu ülkenin yapýsýný kabul edip burada hayatýný sürdüren bir Türkiyeli bile eminim rahatsýz olurdu gördüðü bu manzaradan. Taþlarýn üstünde terlikleri ile oturup gelen geçen kadýnlara gözleri ile tecavüz edenleri mi... Bir yol boyunca kurduklarý kumar masalarý ile yolun bir bölümünü kapatanlarý mý... Her iki adýmda bir yerlere tükürenleri mi... Ýþgal ettikleri bölgelerdeki pislikleri mi? Hangisini sayayým size, gerçekten anlatýlmaz yaþanýlýr... Uzun yola geçer geçmez Rumca ve Türkçe konuþan Kýbrýslýlarý görünce biraz olsun düzeldim. Geriye dönüþ vakti yaklaþtýðýnda ayaklarým gitmek istemiyordu o iðrenç manzaranýn yaþandýðý yere... Kapýda iþlemimi yaptýrýr yaptýrmaz arabaya doðru koþarak uzaklaþtým Kýbrýs ýn benim olmayan bu iþgal altýndaki iþgal yerinden... Arabamý son hýzla sürüp uzaklaþtým, kaçtým evime, týpký tüm Kýbrýslýlarýn yaptýðý gibi... Eskiden Kýbrýslý esnafýn sesinin yükseldiði yerlerde artýk lan, hadi len, a... koyum vs sesleri yükseliyor... Lefkoþalý, Baflý, Leymosunlu gardaþlar yerine kök salmýþ buralara Hataylý, Adanalý, Antepli kardeþler... Gözüm yaþarýyor/ Yüreðim yanýyor/ Olmasaydý sonumuz böyle... Egemen Baðýþ AKP Hükümeti nin söylemleri ile neþe kaynaðý olan bir isim... Son olarak AEL-Fenerbahçe maçý içinde yorumlar yapmýþtý. Kendini dünyanýn odak noktasý sanan Baðýþ, Rumlar ile alay etmeden duramadý. Rum yönetimi Fenerbahçe yi koruyamayacak ise KKTC den yardým istesin demiþti... Aklý sýra Hristofyas a taþ atan Baðýþ ý gözleri kapalý alkýþlayan kahramanlar ile dolu bu ülke, adam resmen KKTC den yardým istesin söylemi ile Kýbrýslý Türklere hakaret ediyor ama bizim ileri zekalý bazý insanlarýmýz bravo sayýn bakaným diye çýðlýklar atýyorlar. Kendi kadýnýný, yaþlýsýný, çocuðunu ülkede elini kolunu sallayýp doþan sapýklardan koruyamayan KKTC polisi, Fenerbahçe yi koruyacakmýþ. Yaþþa be Baðýþ, Cem Yýlmaz bir, sen ikisin bu konularda... Peki Egemen Bey benim de size bir tavsiyem var! Türkiye Süper Ligi ndeki derbi maçlarýna deplasman takýmýnýn seyircileri maçlara alýnmýyor. Bunun nedeni çok açýk... Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet i derbi maçlarýnda deplasman seyircilerinin güvenliðini saðlayamadýðý için stadlara giriþlerini yasakladý... Sayýn Baðýþ madem bu insanlarýn güvenliðini saðlayamýyorsunuz size önerim KKTC den yardým almanýz yönündedir. Hem böylece Rumlara da KKTC nin nasýl geliþmiþ bir koruma yeteneðine sahip olduðunu göstermiþ olursunuz!.. Kelin merhemi olsa... Büyükkonuk'ta Eko Gün Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin Büyükkonuk Kampüsü açýldý Büyükkonuk Belediyesi'nin düzenlediði 11. Geleneksel Eko Gün dün yapýldý. Büyükkonuk Meydaný'nda geleneksel köy ürünlerinin satýþý ile gün boyu köy kültürüne özgü aktivitelerin yer aldýðý etkinliðe ilgi yine büyük oldu. Halk danslarý, sportif etkinlikler, tiyatro gösterisi ve konserlere de yer verilen Eko Gün, Ayna grubunun saat 20.0'daki konseriyle sona erdi. BÜYÜKKONUK'A KAMPÜS Eko günün açýlýþ töreninde bir de sürpriz yaþandý ve kýsa bir süre önce Lefoþa'da kuruluþu ilan edilen Akdeniz Karpaz Üniversitesi Büyükkonuk'ta kampüs açtý. Belediye bünyesindeki tarihi Kemerli Konak artýk Akdeniz Karpaz Üniversitesi bünyesinde Uygulamalý Turizm Meslek Yüksek Okulu olarak faaliyet gösterecek. Okul bugünden itibaren eðitim öðretime baþlayacak. Öte yandan Agro-Eko Turizm Araþtýrma Merkezi'nin de açýlýþý gerçekleþtirildi. Merkez Akdeniz Karpaz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek. Merkez, Karpaz'ýn flora, fauna ve kültür yapýsý ile ilgili envanter oluþturacak. Baf'lýlar Salamis Otel'de buluþtu Adanýn her tarafýna daðýlan ve yaþamýný farklý yerlerde sürdüren Baflýlar Salamis Bay Conti Resort Hotel'de buluþarak hasret giderdiler ve 40 yýl kadar öncesini þarkýlarla,türkülerle,manilerle fýkralarla andýlar. Gecenin sunuculuðunu usta sunucu Hüseyin Kanatlý yaparken eski futbolculara plaket takdimi,sanatcý ARÝF ve arkadaþlarý, Birol Özkaya ile Zalihe Susuzlu-Ercan Saymen ikilisi sahne aldýlar. Birol Özkaya 7 yaþýný bu kadar kalabalýk ( bin kadar ) hemþehrisi ile birlikte kutlamanýn büyük sevincini yaþarken her zaman ki gibi sahne alýp Cem Karaca þarkýlarýný seslendirdi. MARJÝN Serdar Durukan Baraka Aktivisti Boþluk Ýçinden geçtiðimiz dönemde hiç kuþku yok ki gözle görülen en yalýn gerçeklik yeni bir siyasi alternatife olan ihtiyaç. Bu ileriye dönük bir tespit olmanýn da ötesinde de facto bir durum haline gelmiþ durumda. Ve bu boþluðun bir yansýmasý olarak, son dönemde bazý yaþanan deneyimlerle birlikte alevlenen sol içi ittifak tartýþmalarý halkýmýzýn olmasa da çeþitli yapýlarda aktif olan kiþilerin gündemini oluþturmakta. Ne yazýk ki, saðlýklý bir tartýþma ortamýnýn oluþamamýþ ve isteyerek oluþturulmamýþ olmasýndan dolayý henüz tartýþmalarýn duygusal boyutunu aþamamýþ durumdayýz. Bu durumu bir kenara býrakýrsak, varolan siyasi boþlukla beraber ortaya çýkan duruma dair birþeyler söylemek önemli diye düþünüyorum. Çünkü bu tarz siyasi boþluðun hakim olduðu dönemde sol içinden çeþitli ideolojik açýlýmlar veya varolan açýlýmlara eklemlenme hali sýkça görülebiliyor. Mesela, Birikim Özgür'ün son dönemde ýsrarla vurguladýðý bilgi toplumu ve deðiþimin gerekliliði solu yeniden tanýmlama hedefi olarak okunabilir. Sosyalist sol açýsýndan önemli bir sapma olan bu yaklaþýmýn tartýþýlýp bilinmesi gerçekten önemli bir gereklilik olarak duruyor. Veya, anti-militarizmin kapsayýcý bir ideoloji olarak ortaya atýlýþý ve baðýmsýzlýk mücadelesinin mutlak þekilde ulusalcýlýða varacaðý iddialarýnýn yine bu dönemde ortaya çýkýþý aslýnda bahsi geçen boþluðun ideolojik alana yansýmasý olarak görülebilir. * * * Böyle bir boþluðun olduðu dönemde bu konularý tartýþmak, tartýþabilmek gerçekten önemli. Ancak tartýþmak için gerekli olan asgari düzeyde ortak zemini yakalayamamýþ olmak ortaya konulan her türlü eleþtirinin ya "saldýrý" ya da "gereksiz" olarak anlaþýlmasýný beraberinde getiriyor. Bu da halihazýrda varolan boþluða saðlýksýz bir yýðýn tartýþmanýn da eklenmesine neden oluyor. Siyasi yapýlar arasýnda her dönem olmasý gereken fikir tartýþmalarýnýn bu dönemde sürekli saldýrý ve hareketi bölücü tavýrlar olarak algýlanmasýnýn bir çok farklý nedeni olabilir. Ancak hem bir siyasi boþluðun varlýðýný kabul edip hem de "bu dönem tartýþma dönemi deðil, birlik olma dönemi" diye haykýrmak bana kalýrsa yapýlan en ciddi yanlýþlýklardan birisi. Ortada bir hareket yokken, o hareketin nasýl bölüneceði gerçekten merak ettiðim bir konu açýkcasý! Ortaya atýlan fikri tartýþmak yerine, fikri ortaya atanlara karþý bir duruþ sergilemek ileriye doðru atýlabilecek tüm adýmlarýn da önünü týkamakta. Bunlarýn yanýnda her ne olursa olsun þunu belirtmek de fayda var: Tartýþmanýn önemi veya varolan siyasi boþluðun doldurulmasý gerektiði aþikar. Tüm bu süreçte yapýlan yanlýþlýklar ve tartýþamama hali de bir aþmamýz gereken sorunlar olarak önümüzde duruyor. Ancak içinde yaþadýðýmýz toplum tüm bunlar olurken capcanlý olmaya devam ediyor. Politik tartýþmalardan bir haber yaþamaya devam eden insanlar bizim tartýþtýðýmýz zorluklarý birebir kendi yaþamlarýnda hissetmeye ve tanýk olmaya devam ediyor. Kimisi iþini kaybediyor, kimisi yakýnýn kaybederken özel hastanenin çýkardýðý faturayý nasýl ödeyeceðini düþünüyor, kimisi hayatýna ve kültürüne yapýlan müdahaleden rahatsýz olmaya devam ediyor ve bunu dillendirmeye baþlýyor. O yüzden hayatýn canlý olduðunu, ve bizim yapamadýðýmýz bu tartýþmalarý durup bir kenarda beklemediðini hiçbir zaman unutmamýz lazým. Pratikte ne yaptýðýnýz, halkýnýzýn hayatýna ne kadar temas ettiðiniz; attýðýnýz mail sayýsýndan, yaptýðýnýz durum deðerlendirmelerinden ve ettiðiniz cafcaflý laflardan çok daha önemlidir diye düþünüyorum. Bunu akýlda tutmak, siyasi yapýlar arasý tartýþmalarýn da daha saðlýklý bir hale gelmesine katký saðlayacaktýr. "Biz ne yapýyoruz" sorusunu kendi kendine sormak daha iyi bir tartýþmanýn sanýrým ilk adýmý olacaktýr.

11 15 Ekim 2012 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Atwan: "Türkiye Suriye'ye girerse,. Dünya Savaþý çýkabilir" Ýstanbul Küresel Forumu'na katýlan 'El Kuds El Arabi' gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Abdülbari Atwan, Ankara -Þam hattýndaki gerginliði deðerlendirdi. El Kuds El Arabi gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Abdülbari Atwan, ''Türkiye çok dikkatli olmalý ve provokasyonlara aldýrýþ etmemeli. Suriye ile bir savaþa girerse, bu. Dünya Savaþý'na dönüþebilir'' dedi. Ýstanbul Küresel Forumu'na katýlan "El Kuds El Arabi" gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Abdülbari Atwan, Ankara - Þam hattýndaki gerginliði ve Suriye'deki geliþmeleri NTV'ye deðerlendirdi. Bölgedeki gerilimin. Dünya Savaþý'na dönüþebileceði uyarýsýnda bulunan Atwan, ''Bence sýnýrda yaþanan gerginlik Türkiye'yi Davutoðlu kural tanýmýyor Suriye'nin Türk uçaklarýna yasak getirmesini yorumlayan Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, "Suriye'nin açýklamasýnýn kýymeti yok" dedi. Rusya'nýn diyalog önerisini de reddeden Davutoðlu, uçak krizinin Ankara ve Þam arasýnda olduðunu savundu. ''Biz zaten askeri uçuþlarýna kapattýðýmýz hava sahamýzý Suriye uçaklarýnýn kullanacaðý sivil uçuþlar için de kapatmýþtýk'' diyen Davutoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Askeri nitelikli malzemenin taþýndýðýný, sivil uçuþlarýn istismar edildiðini tespit ettiðimiz için Suriye'ye bildirimde bulunulmuþtu. Türk hava sahasýnýn, kendi halkýna savaþ açmýþ bir rejime destek saðlamak üzere yapýlacak uçuþlara kapanmýþ olduðunu teyit etmiþtik. Suriye yönetiminin bu açýklamasýnýn bizim açýmýzdan bir kýymeti harbiyesi yoktur.'' Rusya'nýn diyalog önerisiyle ilgili Davutoðlu þöyle dedi: "Þimdi kendi halkýna kendi þehirlerine bu zulmü yapan insanlarýn bize diyalog çaðrýsýnda bulunmanýn ne anlamý var? Rusya'dan gelen savaþa çekmek için bir provokasyon. Suriye'nin kaybedecek bir þeyi yok. Zaten bir iç savaþ içerisinde. Türkiye'nin kaybedecek çok þeyi var. Bu yüzden Türkiye, saðduyulu olmalý ve provokasyonlara aldýrýþ etmemeli'' dedi. 6 Kasým'daki baþkanlýk seçimlerinden sonra ABD'nin Suriye politikasýnda büyük deðiþik beklemeyen Atwan, ''Washington Suriye'ye asker göndermeyecek çünkü petrol yok" diye konuþtu. Türkiye'nin bölge için büyük önem taþýdýðýný ifade eden Atwan, ''Türkiye, demokrasi, insan haklarý ve istikrar açýsýndan rol model olarak görülüyor. Bu yüzden Arap dünyasýndaki çok sayýda ülke Türkiye modelini taklit etmeye çalýþýyor'' dedi. (T24) açýklamalarý takip ediyoruz. Kamuoyu önünde bu konuda karþýlýklý bir açýklama ihtiyacý içinde deðiliz. Bu mesele öncelikle Türkiye ile Suriye arasýnda." "Suriye uçaðýndaki malzemeler kesinlikle silah deðil" Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliði Bölümü Radar Savunma Sistemleri Uzmaný Doç. Dr. Aþkýn Demirkol, Suriye uçaðýndaki malzemelerin silah olarak deðerlendirilemeyeceðini söyleyerek, "Suriye uçaðýndan çýkan parçalarýn radarda kullanýlan tipik parçalar, bunlarla herhangi bir silah oluþturulamaz, kesinlikle silah deðil" dedi. Gazetecilere, Suriye uçaðýnda bulunan ve basýna yansýyan parçalarla ilgili açýklamalarda bulunan Doç. Dr. Demirkol uçakta bulunan Magnetron ve 'Traveling Wave Tube (TWT) malzemelerinin radar sistemleri olduðunu belirterek þöyle devam etti: "Magnetron ve yürüyen dalga tüpü dediðimiz 'Traveling Wave Tube (TWT) çýkan iki parça idi. Bunlar radarlarda kullanýlan parçalardýr. Bunlar kesinlikle silah deðildir. Bunlar o anlamda bir algýlama sistemi, radar diyebileceðimiz bir sistemin aksamlarý. Bunlarla herhangi bir silah oluþturmak mümkün deðil. Bu klasik anlamda radarlarda kullandýðýmýz aksamlardýr silah deðildir." (T24) Mahi: KKTC makamlarý Rum polisinin veri tabanýna eriþim olanaðý yakaladý! Coþkun Alaslan isimli 19 yaþýndaki genci kovalarken Akýncýlar bölgesinde KKTC sýnýrýný ihlal ederek tutuklanan Rum polisin tasarrufundaki elektronik teçhizata el koyan KKTC makamlarýnýn, Rum polisinin veri tabanýna eriþim olanaðý yakaladýðý iddia edildi. Mahi "yeni büyük skandal" olarak nitelediði haberi "Flaþ: Mahi Megatonluk Bomba Açýklýyor... Kýbrýs Vatandaþlarýnýn Verileri Attila'nýn Elinde" baþlýðýyla manþete çekti. Gazete, sýnýr ihlalinden tutuklanan Rum polislerin üzerinde, mahkeme dýþý ceza kesmek ve kiþilerin kimlik verilerine ulaþmak için kullanýlan taþýnabilir elektronik cihazlar bulunduðunu; bu cihazlarý alan KKTC makamlarýnýn þu anda Rum polis teþkilatýnýn merkezi bilgisayarýna ve Rumlarla ilgili bütün kimlik verilerine kesintisiz eriþim olanaðý yakaladýðýný yazdý. Gazete, özetle þunlarý kaydetti: "Yeni skandal bu sefer polisle ilgilidir. Hazýrlýksýz yakalanmasý ve merkezî bilgisayarýný yeterince korumakta acizlik göstermesi nedeniyle bu bilgisayarda bulunan kimlik verileri, iþgal rejimi tarafýndan sadece birkaç saat içerisinde iþgal rejimi tarafýndan indirildi (download). Bu, ana bilgisayarýn operatörlerinin þaþkýn bakýþlarý önünde gerçekleþti. Bilgisayar operatörleri, bütün verilerin aktarýlmasýný izlemekle yetindi. Sonunda polis merkezindekilerden biri ana bilgisayarýn fiþini çekti ancak artýk çok geçti. Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn bütün kimlik/kiþisel verileri Attila'nýn elinde bulunuyor. Polis mensuplarýnýn Luricina'da (Akýncýlar) tutuklanmasýnýn verdiði mesaj, sonuçlarý ve polisin utancý ötesinde baþka bir parametresi daha vardý. Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn güvenlik düzeyi ve bundan kaynaklanan diðer birçok baþka konuyu gündeme getirdiðinden bu parametre ne açýklandý ne de yayýnlandý. Aksine güvenlik güçlerinin bu yeni büyük hatasý, yaþamý ve güvenliði doðrudan tehlikeye sokulan vatandaþtan gizlendi." Ýki Kýbrýslý Türk çocuk hýrsýzlýktan gözaltýna alýndý Baf'a baðlý Stavrokono (Aydoðan) köyünde yaþayan 12 ve 16 yaþlarýndaki iki Kýbrýslý Türk çocuðun, 58 yaþýndaki bir Rum'un evine girerek hýrsýzlýk yaptýklarý iddiasýyla gözaltýna alýndýklarý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, iki çocuðun 58 yaþýndaki Rum'u tartaklayarak evinin anahtarlarý ile içinde 180 Euro para bulunan cüzdanýný çaldýklarýný ve kaçtýklarýný yazdý. Haberde, 58 yaþýndaki Rum'un durumu polise bildirdiði ve polisin dün sabah çocuklarý bularak gözaltýna aldýðý kaydedildi. Gazete, 16 yaþýndaki çocuðun suçunu itiraf ettiðini ve tutuklandýðýný belirtirken, 12 yaþýndaki çocuðun ise yaþýnýn çok küçük olmasý nedeniyle yasa gereði serbest býrakýldýðýný ekledi. Yeni ankete göre büyük çoðunluk kötümser Memoranduma yüzde 60'lýk destek Anastasiadis her iki turda da önde Güney Kýbrýs'ta yapýlan yeni bir ankette, vatandaþlarýn büyük bir çoðunluðunun ülkenin gidiþatýna iliþkin kötümser olduðu ortaya çýktý. Haftalýk Kathimerini gazetesi bugünkü sayýsýnda, "Symmetron Market Research" adlý þirketin 4-10 Ekim tarihlerinde 18 yaþ ve üstü 800 kiþiyle telefonla yaptýðý ankete yer verdi. Anketin sonuçlarýný deðerlendirerek, ülkenin geleceði ve ekonomi süreciyle ilgili iyimserliðin yerlerde süründüðünü yazan gazete, vatandaþlarýn ekonomik yükümlülükleriyle baþa çýkamadýðýný ve önümüzdeki aylarda iþsiz kalacaklarýna dair endiþelerinin gittikçe kötü bir hal aldýðýný belirtti. Ankete göre, ülkenin gidiþatýna iliþkin endiþelilerin yüzde 94'e ulaþarak "kýrmýzý"ya vurduðunu kaydeden gazete, ankete katýlanlarýn yüzde 90'ýnýn önümüzdeki 12 ay boyunca ekonomik durumda bir iyileþme olmasýný beklemediðini aktardý. Ankete göre çoðunluðun (yüzde 59) bankalar karþýsýnda yükümlülüklerini yerine getiremediðine ya da zorlandýðýna iþaret eden gazete, 5-54 yaþlarýnda bu oranýn yüzde 70'lere dayandýðýný belirtti. Habere göre vatandaþlarýn iþlerini kaybetme endiþeleri de gittikçe artýyor. Önümüzdeki 12 ay iþlerini kaybetme endiþesine sahip olanlarýn oraný temmuz ayýnda yapýlan ankete göre yüzde 9 artýþ göstererek yüzde 44'e yükseldi. Gazete, iþlerini kaybetme korkusu taþýyanlarýn ilk kez sadece özel sektör ya da KOBÝ çalýþanlarýyla sýnýrlý kalmadýðýný da belirterek, kamu çalýþanlarý için de bu oranýn yüzde 19'a ulaþtýðýna dikkat çekti. MEMORANDUM Vatandaþlarýn yüzde 61'inin Troyka ile imzalanacak memorandumu bugünkü ekonomik çýkmaz için tek çözüm olarak gördüðünü kaydeden gazete, bu görüþün AKEL ve muhalefet seçmeni tarafýndan da desteklendiðinin altýný çizdi. Ankete göre memorandumun imzalanmasýna karþý çýkanlar yüzde 20'de kalýrken, yüzde 18 görüþ belirtmedi. HÜKÜMETE KARÞI MEMNUNÝYET DÜÞÜK Ankete göre, Rum hükümetinin ekonomik krizin göðüslenmesine iliþkin faaliyetlerinden memnuniyet belirtenler ise sadece yüzde 1. Geri kalan yüzde 85 memnun deðil. ANASTASÝADÝS HER ÝKÝ TURDA DA ÖNDE Þubat ayýnda yapýlacak Baþkanlýk seçimleriyle ilgili verilerde ise, Rum vatandaþlarýn yüzde 6'sýnýn temmuz ayýna göre yüzde 0.7 artýþla DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'e oy verme eðilimi ortaya çýktý. Anastasiadis'i yüzde 19 ile AKEL'in adayý Stavros Malas ve yüzde 17 ile baðýmsýz aday Yorgos Lillikas takip ediyor. Yüzde 14 henüz karar vermediðini belirtirken, ayný oranda seçmen oy kullanmayacaðýný beyan etti. Haberde DÝSÝ Baþkaný Anastasiadis'in DÝKO'nun seçmenlerinden yüzde 'ünün, Lillikas'ýn ise yüzde 7'sinin oylarýný topladýðý belirtildi. Birinci senaryoya göre Anastasiadis ve Malas'ýn ikinci tura kalmasý durumunda Anastasiadis yüzde 46 ile, yüzde 2'lük orana sahip olan Malas karþýsýnda zafer kazanacak. Ýkinci tura Anastasiadis ile Lillikas'ýn kalmasý durumunda Anastasiadis yüzde 40 oranýnda oy toplarken, Lillikas yüzde 27 oy elde ediyor. Bu aþamada DÝKO seçmenlerinin oylarýna bakýldýðýnda Anastasiadis DÝKO seçmenlerinin yüzde 0'unun, Lillikas ise yüzde 47'sinin oylarýný alýyor. TÜRKÝYE'NÝN ÝLERLEME RAPORU RUM YÖNETÝMÝ'NE KOZ VERDÝ AB Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili Ýlerleme Raporu'nun, Rum Yönetimi'nin eline önemli kozlar verdiði iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "(Türkiye'nin) Suçlarýndan Arýndýrýlmasýnýn Engellenmesi Ýçin Pencere" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Komisyon'un bu yýlki Ýlerleme Raporu'nda Türkiye'nin "alternatif çözümler" ile ilgili ifadesini vurgulamasýnýn, Rum Yönetimi'ne aralýk ayýndaki sonuç bildirgesi için bu yönde deðerlendirme yapýp Türkiye'nin BM çerçevesi dýþýnda çözüm aradýðý argümanýný kullanma konusunda koz verdiðini yazdý. Gazete, Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkaný sýfatýyla "dürüst bir arabulucu" olarak görev yapmasý gerektiðini, ancak Ýlerleme raporunun bir "pusula" olduðunu ve Türkiye'nin "alternatif çözümlerden" bahsettiði bu argümanýn Güney Kýbrýs tarafýndan deðerlendirileceðini öne sürdü.

12 KÜLTÜR - SANAT Ekim 2012 Pazartesi Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tepenin ardýndayým Harnýbýn altýndayým Zannedme ki uyurum Her þeyin farkýndayým Mrs. Dalloway Virginia Woolf KIRMIZI KEDÝ Çeviren: Ýlknur Özdemir Yayýn Yýlý: sayfa "Ölçülü eþitliðe dayanmayan, herkese kendi hakkýný vermeyen hiçbir hükümet sürekli olamaz." Aristoteles bu topraklarý paylaþanlarýn hepsi silâhlý paylaþtýklarýný silahlarý ile koruyorlar ne insan haklarý umurlarýnda ne Cenevre anlaþmalarý "Burasý benim yurdum" diyorum "hepsi benim" "nah" diyorlar bana elimdeki kaðýda kaleme bakýp bakýp gülüyorlar Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým gardaþimu" adlý þiirinden Madonna'dan Taliban'a çýplak protesto Sahne þovlarýyla gündemden düþmeyen þarkýcý Madonna bu kez Pakistan'da Taliban tarafýndan vurulan çocuk aktiviste destek vermek için konserinde soyundu. Sanatçýnýn "dikkat çekmek için ucuz bir yol seçtiði" yönünde yazýlan mesajlar sosyal medyada geniþ yer buldu. Sahnede gerçekleþtirdiði "sýra dýþý" þovlarýyla ünlü þarkýcý Madonna "MDNA Tour" konser turnesinin Los Angeles ayaðýnda verdiði "mesajla" yine adýndan söz ettirdi. Ünlü sanatçý Pakistan'da Taliban tarafýndan okul servisinde vurulan ve yaþam savaþý veren aktivist Malala Yousafzay'ya destek vermek amacýyla sahnede soyundu. Los Angeles'ta bulunan Staples Center'daki konserinde kendisini izlemeye gelen hayranlarýyla ciddi bir mesele konuþmak istediðini söyleyen Madonna Pakistan'da kýz çocuklarýn okutulmasý için kampanya yürüten 14 yaþýndaki Malala Yusufzay'a olanlarý duyduktan sonra aðladýðýný söyledi. Entertainment Today sitesinin haberine göre salonda bulunan kalabalýða "eðitime destek" çaðrýsý yapan Madonna daha sonra sahnede soyunmaya baþladý. Hayranlarýna arkasýný dönerek sýrtýna yazdýrdýðý "Malala" yazýsýný gösteren Madonna daha sonra "Human Nature" adlý þarkýsýný genç kýz için söyleyeceðini anons etti. Ünlü sanatçýnýn þovu özellikle Pakistanlýlar tarafýndan Twitter'da yayýnlanan mesajlarla eleþtirildi. Pakistanlýlar Madonna'ya sosyal medya üzerinden "Malala'yý rahat býrak" ve "Cesur Malala'ya saygýný sunmak için hiç de doðru bir yol deðil" þeklinde seslendiler. Yusufzay, BBC'nin Urduca servisine yaþadýklarý bölgenin kontrolünü ele geçiren Taliban militanlarýyla yaþamanýn nasýl bir þey olduðuyla ilgili yazdýðý günlükle gündeme gelmiþti. BANDABULÝYA'DA ÜCRETSÝZ EL ÝÞÝ KURSU Lefkoþa'da restore edilerek bir süre önce yeniden kullanýma sokulan tarihi Bandabuliya çarþýsýnda ücretsiz el iþi kurslarý baþlatýldý. BM Kalkýnma Programý (UNDP) katkýlarýyla tamamlanan restorasyonun ardýndan Bandabuliya'yý yaþatmak ve canlandýrmak amacýyla haftanýn üç günü düzenlenen Kýbrýs el iþleri kurslarýný el sanatlarý öðretmeni Behice Sönmez Biran veriyor. Biran'ýn TAK'a yaptýðý açýklamaya göre, UNDP tarafýndan düzenlenen üç aylýk sosyal kültürel aktiviteler projesi çerçevesindeki el iþi kurslarý Ýngiliz Film Enstitüsü'nce (BFI) düzenlenen 56. Londra Film Festivali Amerikalý yönetmen Tim Burton'ýn üç boyutlu animasyon filmi Frankenweenie'nin Avrupa galasýyla açýlýyor. Siyah beyaz film, küçük bir çocuðun, köpeði Sparky'yi yeniden hayata döndürme çabalarýný konu alýyor. 12 gün sürecek olan Londra Film Festivali'nde dünyanýn dört bir yanýndan 225 uzun metrajlý film ve belgesel yer alýyor. Festival 21 Ekim akþamý, bir Charles Dickens klasiði olan Büyük Umutlar romanýndan Mike Newell'ýn uyarlamasýyla son bulacak. David Nicholls'ýn senaryosunu yazdýðý Büyük Umutlar'da, Miss Havisham'ý Helena Bonham Carter, Magwitch'i ise Ralph Fiennes canlandýrýyor. Festivalin bu akþamki açýlýþýndan kýsa bir süre önce, Helena Bonham Carter ile hayat arkadaþý yönetmen Tim Burton'a, meslek yaþamlarýndaki baþarýlarý dolayýsýyla, 20 Ekim'deki ödül gecesinde BFI Fellowship ödülü verileceði açýklandý. 56. Londra Film Festivali'nde galasý yapýlacak diðer filmler arasýnda, Dustin Hoffman'ýn ilk yönetmenlik denemesi Quartet (Dörtlü) de bulunuyor. Filmde, aralarýnda Ýngiliz tiyatro ve sinemasýnýn en önemli oyuncularýndan Maggie Smith'in de bulunduðu bir grup yaþlý opera sanatçýsýnýn öyküsü anlatýlýyor. geçen hafta baþladý. Pazartesi, çarþamba ve perþembe günleri düzenlenen kurslara katýlmak isteyenlerin Bandabuliya'nýn giriþindeki LTB zabýta ofisine kayýt yaptýrabileceði veya ( ) ile ( ) numaralý telefonlarý arayabileceði belirtildi. Pazartesi günleri saatleri arasýndaki kursta Lefkara ve Lapta iþi; çarþamba günleri yine ayný saatlerde resim, dekoratif, ahþap eskitme üzerine sedef iþleri; perþembe günleri ise saatleri arasýnda ipek böceði kozasý ile Süryani (boncuk iþleme) iþleri öðretiliyor. 56. Londra Film Festivali 'Frankenweenie' ile baþlýyor Ben Affleck'in Ýran rehine krizini konu alan ve Ýran'a iliþkin bölümleri geçen yýl Ýstanbul'un Balat, Eminönü ve Etiler'de çektiði Argo da, bir diðer gala filmi olacak. John Hawkes'un baþrolü paylaþtýðý, geçirdiði çocuk felci yüzünden boynundan aþaðýsýný hareket ettiremeyen ve soluk alabilmek için ömrü boyunca 'demir bir akciðer'e baðýmlý yaþayan Mark O'Brien adlý þairin gerçek öyküsüne dayanan The Sessions (Seanslar) da, festivalin öne çýkan filmleri arasýnda. Film, O'Brien'ýn bekâretini kaybetmek için çaresizce verdiði uðraþý, kendisine seks terapisi uygulayan Cheryl Cohen-Greene'e (Helen Hunt) duymaya baþladýðý ve giderek yoðunlaþan yakýnlýðý, hüzünlü aþký ve bütün bunlarý yaþarken, rahip Brendan'la (William H. Macy) yaptýðý, izleyiciyi sýk sýk güldüren konuþmalarýný konu alýyor. Londra'da ilk dünya gösterimleri yapýlacak 14 film arasýnda, bu yýl 50. kuruluþ yýl dönümlerini kutlayan Rolling Stones'a ait belgesel film Crossfire Hurricane de var. Grup üyelerinin 18 Ekim'deki ilk gösterim gecesine katýlmalarý bekleniyor. 56. Londra Film Festivali'nde bir dönemde kitaplarýyla büyük siyasi ve dini tartýþmalara yol açmýþ olan yazar Salman Rüþdi ve Fransa'nýn gözde kadýn oyuncularýndan Marion Cotillard'ýn söyleþileri de yer alýyor. 5 YAÞINDA SAHNEYE ÇIKACAK Genç piyanistler, Kuzey Kýbrýs Doðayý ve Kuþlarý Koruma Derneði (KUÞKOR) yararýna Perþembe gecesi Bellepais Manastýrý'nda resital verecek. Cyprus Piano tarafýndan düzenlenen Piyanist Rauf Kasimov'un öðrencilerinin yer alacaðý resital, saat 20.00'de baþlayacak. Gecede Buket Dansýk, Ýlke Aslým, Cemile Özcan, Batu Özgün, Ýsmet Ersalýcý, Miryem Marancos, Ýpek Zorba ve Erol Emmioðlu'nun yaný sýra 5 yaþýndaki Suna Alsancak piyano çalacak. Ýlyas Salman: Brad Pitt'ten daha yakýþýklýyým 'LAL Gece' adlý filmle uzun bir aradan sonra yeniden sinemaya dönen Ýlyas Salman, Antalya 'da katýldýðý filminin söyleþisinde Brad Pitt 'ten daha yakýþýklý olduðunu belirterek, "Brad Pitt beni görseydi dünyayý terk ederdi" dedi. Türk sinemasýnýn ünlü isimi Ýlyas Salman, baþrolünü oynadýðý 'Lal Gece' filmini Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda seyircilerle birlikte izledikten sonra filmin yönetmeni Reis Çelik ile birlikte söyleþiye katýldý. Filmin yönetmeni Reis Çelik, "Özellikle bu ülkede deðerini bilemediðimiz, ezdiðimiz kadýnlara teþekkür ediyorum" dedi. Çelik, "Bu filmi yapma derdimiz de buradan çýktý, erkekler olarak ayýbýmýz o kadar çok ki, sokaklarda yüzümü kapatýyor oldum. Hiçbir cins diþiliði ya da erkekliðinden dolayý birbirinden utanmaz. Ama birbirimize haksýzlýk ediyor, kadýný iteliyorsak bugünkü çaðdaþ dünyada, sokaklarda ve evlerde kadýna nasýl davranýldýðýný gördüðüm için acaba bir sanatçý olarak bu ayýbýmýzla yüzleþebilir miyiz diye böyle bir filme niyetlendim" dedi. "Ben hiç bir zaman müzelik olmadým" Salman ise, "Ben müzeyi geziyordum. Nazým diyor ya 'müzeyi gezmek iyi müzelik olmak fena. Ben hiçbir zaman müzelik olmadým. Bazen 'oyunculuk nedir?' derler? Derim ki çeyrek eðitim, çeyrek yetenek, yarým da yaþam. Denize girip yüzmeyi öðrenmek çok kolay da sokakta insanlarýn arasýnda yüzmeyi öðrenmek çok zor. Ben 24 yýldýr sokakta insanlar arasýnda yüzmeyi öðrenmeye çalýþýyordum" dedi.

13 15 Ekim 2012 Pazartesi Haftada Bir Öðrenci Ýnisiyatifi Öznesi Burak Kurtcebe Kýbrýs Sorunu diye yýllardýr konuþulan sorununun gerçekte ne olduðunu düþünemedik uzun süre.. Genelde olaya bütünsel bakýlmýyor, arada bütünsel bakanlar olursa da ''þimdi x hedefi gerçekleþtirelim'' deyip sorunun üstü örtülüp, x hedef gerçekleþince de aslýnda olayýn öyle olmadýðý anlaþýlýyor, umutlar baþka bahara kalýyor... Kýbrýs Sorunu'na ''iki liderin masada imzalamasý gereken'' bir sorun olarak bakabilirdiniz ancak bu çok sýð bir 'bakýþ' olurdu takdiriniz üzere.. Halbuki Kýbrýs Sorunu, Kýbrýs halklarýnýn ada üzerinde söz sahibi olma sorunudur... ''Ada üzerinde söz sahibi olma'' durumu sadece politikayý kapsamýyordu. Ekonomik, kültürel, adanýn yeraltý ve yerüstü zenginliklerini de kapsýyordu aslýnda. 'Asrýn Projesi' dedikleri 'TC'den su getirilmesi' haberlerini okurken hep bu 'bakýþ' problemi geldi aklýmýza.. Genel bakýþ ''Susuz mu kalalým? Siz da her þeye muhalefet ediyorsunuz!'' yönündeydi... Oysa daha geçen yýl 'siz kimsiniz' diyenler, bir padiþah edasýyla 'bu memleket bizim!'' diyenlere ders verenlere ne oluyordu da bir anda bizi düþünüyorlardý? Peki yýllarca Lefkoþa Belediyesi'nin kötü yöneltiðinde ses çýkarmayan, LTB'nin uçan kuþa borcu olunmasýna, otopark mafyasýnýn, inþaat mafyasýnýn belediye içerisinde andrez oynamasýna ses çýkartmayanlar, ne oldu da bir sabah Lefkoþa Belediyesi'ne el atma gereði duyuyorlardý? Ama biz de her þeye ''muhalefet'' ediyorduk! Ne olurdu Lefkoþa Belediyesi 'düzelse'!? Kurtulsa bu durumdan fena mý diyordu yine bazý kafalar Baþbakanlýk sonunda (!) öðretmen münhali için Milli Eðitim Bakanlýðý'ný görevlendirdi. Kamu Hizmeti Komisyonu da sýnavý yaptý. Sonra ortaya çýkan sahte belgeyle baþka bir sýnavýn pazartesi günü yapýlacaðý duyuruldu. Daha eski sýnav yargýdayken(!), hem de baþsavcýlýðýn, 'ilk yapýlan sýnavýn kazananlarýnýn atanmasýnda bir problem yoktur' görüþünden sonra hükümet ''baþka'' bir sýnav yapmayý uygun görmüþtü en acilinden! Sýnavý kazanan arkadaþlarýmýz ikinci sýnava girmediler! Bir sürü muallakýn olduðunu, yapýlan sýnavda alanlarla ilgili sorularýn bulunmamasýný, istenilen þahýslarýn öðretmen yapýlabileceðini ve UBP'li olmayana iþ verilmemesinin yanlýþlýðýný belirttiler yaptýklarý ortak açýklamada.. Bir baþka açýdan bakýldýðýnda, ikinci sýnava girmeyerek kamuya girme durumlarýný da ortadan kaldýrýyorlardý belki de. Ne olurdu sinip de girselerdi buna da deyebilirdiniz! Bir anda olmamýþtý hiçbir þey aslýnda. Bunlarý reddedenler kendileri kurtulsa da bunun esas kurtuluþ olmadýðýný biliyorlardý. Protestolarýn ve reddetmelerin nedeni de susuz kalmak istememiz, Lefkoþa Belediyesi'nin 'düzelmesini' istemememiz ya da 'iþsiz kalmak istenmesi' deðildi! Biraz detaylara indiðimizde hepsinin gerçekte ne dolaplar içerdiði görülüyordu! Örneðin 'Asrýn Projesi' olayýnýn içeriðine bakýldýðýnda gerçekler bir anda yüzümüze vuruyordu. Projenin inþasý ve mülkiyeti baþlangýcýndan itibaren TC'nin olmaktaydý. 'Bizim' topraklarýmýz üzerinden Ýsrail ve üçüncü dünya ülkelerine su satýþý yapýlacak. Ayrýca bunlar yapýlýrken ithal edilen malzemelerden ve iþlemlerden vergi alýnmayacak!(1) Olayýn TC halklarý bakýmýndan durumu ise vahim.. Proje için ''boþaltýlmasý gereken'' köyler var.. Çevresel talan ve canlýlar için de bu proje tehlike oluþturmakta.. ''Suyu illa da isterik'' deyenler bunlarý bir daha düþünsün SÝZ DA HER ÞEYE MUHALEFET! lütfen.. ''Lefkoþa belediyesi'ne Erdoðan müdahalesi'' isimli haberleri okuduk geçtiðimiz günlerde.. Güya beyefendi LTB'nin durumunun düzelmesi gerektiðini düþünmüþ, Ziraat Bankasý'ndan maaþlarýn ödenmesi için kredi vereceðini de söylemiþ. Ancak þart koþmuþ, iþçiler atýlmaya devam edilecek ve ''devlet katký payý'' Ziraat Bankasý'na yatacak! Devlet katký paylarý da belediyeye deðil doðal olarak TC'ye gitmiþ olacak! Erdoðan'ýn çalýþanlarý ve Lefkoþa'yý ne kadar sevdiðini de sorgulamanýn zamaný gelmiþ olmalý! Son olarak sýnavý protesto eden öðretmenlerin duruþlarý hepimize ders verecek nitelikteydi. Onlar, bir iþe girmenin bize bir özgürlük getirmeyeceðini görerek, esas sorunun çürümüþ siyasi düzen olduðunu gösteriyorlardý! Mücadeleniz, mücadelemizdir. Partizanlýða,þaibeye, herkese her iþin yaptýrýlmasýna son! (1)Asrýn Projesi maddeleri 1 MUHARÝP GAZÝLER DERNEÐÝNDE BAÞKAN YÝNE SALMAN KKTC Muharip Gaziler Derneði Genel Baþkanlýðý görevine yeniden Sümmani Salman getirildi. Dernekten verilen bilgiye göre, dün yapýlan Genel Kurul'da belirlenen yönetim kurulu ardýndan yapýlan görevlendirme þöyle: Orhan Ceylan ile M. Faruk Bozay Genel Baþkan Yardýmcýsý; Ýsmail Baylan Genel Sekreter; Ahmet Türken Genel Muhasip; Halil Ayaz Disiplin Kurulu Baþkaný; Yaþar Kaplan Denetleme Kurulu Baþkaný; A. Rahmi Gümüþoðlu Lefkoþa Þube Baþkaný, Kadir Aztekin Güzelyurt Þube Baþkaný; Ahmet Menek Girne Þube Baþkaný; Celal Aka Gazimaðusa Þube Baþkaný; Bayram Ulaþtý Faal Üye Girne MYK; Þenel Özcan Lefkoþa Yönetim Kurulu Üyesi; Ali Þuuri Çetin, Vedat Malkoç, Galip Atilla Güneri MYK üyesi.

14 14 15 Ekim 2012 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bir þeyi eskiden beri olduðu þekilde yapma alýþkanlýðý. Gelecek. 2-Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Elle ekin biçme aracý. -Bir iþin bitirilmesi için tanýnan ek süre. Çocuðu olan kadýn. 4-Katýþýksýz duruma getirme, tasfiye etme. Bir þeyin geçtiði veya daha önce bulunduðu yerde býraktýðý belirti. 5-Boþlukta yayýlan elektromanyetik dalgalarý toplayarak bu dalgalarýn transmisyon hatlarý içerisinde yayýlmasýný saðlayan cihaz. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. 6-Ters okunuþu "Umulandan ve gerekenden eksik, çok karþýtý". Ýnsan eti yiyen kimse. 7-Çok etkili, coþkun, genellikle kiþisel duygularý dile getiren edebiyat türü. Yarýþmacýlarýn otomobille belli yollarý izleyerek ve özel kurallara uyarak belirli bir yere ulaþmalarýna dayanan otomobil yarýþmasý. 8-Ýyi, pek iyi. Dolaylý anlatým. 9-Üzeri düzleþmiþ, aþýnmýþ olan vida gibi þeyler için kullanýlýr. Belirli geçmiþ zaman eki. 10-Benzer hale getirme, kendine benzetme. 11-Bir þeyi belli etmeden gizlice yapmaya çalýþma. Rumcada "Bir". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent, Damdelen Petrol Yanýt olarak: Tel: Gül Eczanesi Salih Mecit Sokak 16/ Haydarpaþa Lisesi yaný Turkcell yolu Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi yaný Tel: Girne Defne Eczanesi Atatürk Cad. 20- Girne Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi Ecevit Cad. No:18 B Güzelyurt Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Birinin yaptýðý iþi, söylediði sözü yermek, kötülemek, birini yerip çekiþtirmek, kovlamak. 2-Bulunulan yere göre karþý yanda olan. Eriþmiþ, baþarmýþ, kazanmýþ. Vurgusuz þart eki. -Üzüntü, sýkýntý ve tedirginliði olmayan. Bir malýn satýþ ve sürüm deðeri. 4-Eskiden subaylarýn kýta ve daire dýþýnda buyruklarýnda bulunan asker (iki kelime). Gözü görmeyen, kör. 5-Hamam gibi tabaný ýslak olan yerlerde kullanýlan, üstü tasmalý, tabaný yüksek, aðaçtan bir çeþit takunya. Döþeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, kalýn, kýl veya yün dokuma. 6-Ýlave. Harç alýp sürmeye yarayan, çoðu üçgen biçiminde, yassý, demirden, tahta saplý duvarcý ve sývacý aracý. 7-Amerikyum'un kýsaltmasý. Bulmaya çalýþmak. 8-Tamir etme. Ýskambil oyununda "Birli". 9-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Ayýn ve bazý yýldýzlarýn dolayýndaki ýþýk çehresi, hale. Harf okunuþu. 10-Uzaklýk bildirir. Hammaddeyi iþleyip mal üretme. Hava sýcaklýðýnýn sýfýrdan aþaðý düþmesiyle sularýn buz tutmasý. 11-Uyarý. Balýkçýlarýn olta ipi olarak kullandýklarý kýl veya naylondan iplik. TV'DE BU AKÞAM TRT1 Buz Devri 2: Erime Baþlýyor Saat: 19:50 Bir ailesi olsun isteyen mamut Manny dünyada kalan tek diþi mamut olan Ellie ile tanýþýr ancak pek de iyi anlaþamazlar. Çünkü Ellie nedense kendisini bir mamut deðil de opossum sanmaktadýr. Üstelik opossum olan iki çýlgýn kardeþi de vardýr: Crash ve Eddie... Hep birlikte vadinin diðer tarafýna geçmeye çalýþacaklardýr. Çünkü eriyen buzlar bir felakete dönüþmek üzeredir. Bütün bunlar olurken Scrat da yine kucaðýnda çok sevdiði meþe palamudu ile beraber onlarýn arasýndadýr. Orijinal Ýsmi: Ice Age: The Meltdown Türkçe Ýsmi: Buz Devri 2 Yapým Yýlý: 2006 Tür: Animasyon, Komedi Yönetmen: Carlos Saldanha Ülke: Amerika Kanaltürk Geçmiþin Ýntikamý Saat: 19:50 Orijinal Ýsmi: NEW POLICE STORY Türkçe Ýsmi: GEÇMÝÞÝN ÝNTÝKAMI Yapým Yýlý: 2004 Tür: AKSÝYON/POLÝSÝYE Yönetmen: BENNY CHAN Oyuncular: JACKIE CHAN, NICHOLAS TSE, MAK BAU Hong Kong da bir karakolda görevli þef olan Wing, bütün elemanlarýný bir çete saldýrýsýnda kaybetmiþtir. Bu olayda kendisini suçlu hissedince alkol kullanmaya baþlar. Eskiden sýkýntý ve problemler yaþamýþ bir kiþi de Wing e polis olduðunu söyleyerek onunla beraber çalýþmaya baþlar. Wing i kötü yaþamdan kurtarmak istemektedir. TV 8 Sýnýrlarýn Ötesinde Saat: 20:00 Ünlü biri olan Sarah Jordan ile maceraperest doktor Nick Callahan ilk kez 1984 yýlýnda Londra daki bir baðýþ etkinliðinde tanýþmýþtýr. Sarah, Nick in Etopya da açlýktan ölen çocuklarla ilgili yaptýðý çok tutkulu konuþmadan etkilenir ve bu ülkeye yardým etmeye karar verir. Orijinal Adý : Beyond Borders Yönetmen : Martin Campbell Oyuncular : Clive Owen,Anglina Jolie,Linus Rooche. Yapým : 200 Macera Cine-5 Av Partisi Saat: 20:05 Yýllar boyunca bir savaþtan diðerine koþturarak savaþ muhabirliði yapmakta olan gazeteci Simon Hunt, Bosna savaþý sýrasýnda yaptýðý bir canlý yayýn esnasýnda kendisini kaybeder. Bundan sonra kariyeri tepe taklak gitmeye baþlarken, uzan zamandýr kameramanlýðýný yapmakta olan Duck ýn durumu ise tersine iþlemeye baþlar. Ancak Duck, yýllar sonra Bosna ya geri döndüðünde eskiden yaptýðý atýlgan savaþ kameramanlýðýný hatýrlar. Orijinal Adý : The Hunting Party Yönetmen : Richard Shepard Oyuncular: Terrence Howard, Richard Gere, Godana Vunkres, James Brolin, Sanela Seferagic. Yapým : 2007 Macera-Savaþ DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ SURÝYE, TÜRKÝYE ÝLE DÝYALOÐA HAZIR Suriye'nin, iki ülke arasýndaki gerilimi ortadan kaldýrmak için Türkiye ile doðrudan diyalog kurmaya hazýr olduðu bildirildi. Suriye'nin resmi haber ajansý SANA'nýn haberine göre, Suriye Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, "Suriye'nin, Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov'un Türkiye ve Suriye arasýnda güvenlik konularýnda doðrudan iletiþim saðlayacak bir mekanizma kurulmasýyla ilgili önerisine sýcak baktýðý" belirtildi. HÝNDÝSTAN'DA YANGIN: 10 ÖLÜ Hindistan'ýn kuzeyindeki bir evde elektrik tesisatýnýn kýsa devre yapmasý sonucu çýkan yangýn, ayný aileden 10 kiþinin hayatýný kaybetmesine yol açtý. Uttar Pradeþ eyaletinin Agra kentinde meydana gelen olayda hayatýný kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduðunu belirten polis sözcüsü Surendra Srivastava, yangýnda iki kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Srivastava, itfaiye aracýnýn yanan eve ulaþmasýnýn dar ve dolambaçlý yollar yüzünden uzun sürdüðünü kaydetti. MORÝTANYA'DA DEVLET BAÞKANI ABDÜLAZÝZ, ASKERLERÝN YANLIÞLIKLA ATEÞ AÇMASI SONUCU YARALANDI Moritanya Devlet Baþkaný Muhammed Veled Abdülaziz'in, baþkent Novakþot yakýnlarýnda askerlerin yanlýþlýkla aracýna ateþ açmasý sonucu yaralandýðý bildirildi. Haberleþme Bakaný Hamdi Veled Mahcub, çöle yaptýðý geziden dönen Devlet Baþkaný Abdülaziz'in konvoyuna baþkentin 40 kilometre kuzeyinde askerler tarafýndan ateþ açýldýðýný söyledi. Devlet Baþkaný Abdülaziz'in kolundan yaralandýðýný belirten Mahcub, Abdülaziz'in Novakþot'taki askeri hastanede tedavi altýna alýndýðýný ve durumunun iyi olduðunu kaydetti. SURÝYE ULUSAL KONSEYÝ SEÇÝMLERÝ ERTELENDÝ Suriye Ulusal Konseyi (SUK) seçimleri, teknik sebepler nedeniyle 4 Kasým'a ertelendi. Suriye Ulusal Konseyi Yönetim Kurulu üyesi George Sabra AA muhabirine yaptýðý açýklamada, konsey seçimlerinin, üzerinde tartýþýlacak belgelerin hazýrlýðýnýn bitmemesi, otel ve uçak rezervasyonlarýnda bazý sorunlar yaþanmasý sebebiyle ertelendiðini söyledi. Suriye Ulusal Konseyi'nin genel kurul toplantýsýnda, seçimlerin Katar'ýn baþkenti Doha'da 18-2 Ekim tarihleri arasýnda yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý.

15 15 15 Ekim 2012 Pazartesi KAYIP DÝPLOMA Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden 2001 yýlýnda aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Perihan Acar SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux. Full Stg OTOBÜS TURU 27 Ekim Cumartesi (Bayramýn. günü) Çiçek bahçelerinde kahve molasýjumbo- Hala Sultan'da dua- Tuz Gölü'nde gezinti- Ayianapa'da yemek, alýþveriþ- kahve molasý Tel: SATILIK ARSA Alayköy de dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasýnda sendeli dükkan kiralýktýr. Tel: Satýlýk villa Minareliköy HEBO karþýsýnda satýlýk villa. Tel: KAYIP DÝPLOMA Þht. Turgut Ortaokulu ndan 1994 yýlýnda aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Diclehan Dikmen SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber KÝRALIK SHOWROOM Banka, oto galeri, mobilya, spor salonu ve her iþe uygun, çok geniþ sergileme imkaný veren, her tarafý camlý köþe dükkan. Maliye, Meclis, Merkez Bankasý ve TC Elçiliði kesiþim noktasýnda. Not: Lüzumu halinde dükkan 2'ye bölünüp 2 dükkan halinde kiralanabilir. SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: Kiralýk ev Marmara bölgesinde öðrenciye kiralýk eþyalý +1 daire Lefkoþa Çaðlayan bölgesinde Türk malý +1 daire 4000 Stg. Tel: AYZER EMLAK MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de kat yeni daire Stg * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare arsa Stg * Hamitköy'de 8500 ayakkare anayola yakýn Türk malý arsa Kültür ve Sanat Merkezi olarak hayata geçirildi. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da katýlýmýyla önceki gece törenle açýlan merkezde, KKTC ve Türkiye baþta olmak üzere dünyanýn dört bir yanýnda "Modern Meddah" sloganýyla üretilen "Hüseyin Köroðlu Ýle Iþýða Yürüten Adam" adlý gösteri de sahneye kondu. Gecede konuþan ünlü tiyatro sanatçýsý Hüseyin Köroðlu, doðduðu köy Gönendere'de ilk kez sahneye çýkmanýn heyecanýný taþýdýðýný belirtti. Köroðlu, "Mesarya bölgesine adeta bir ýþýk gibi doðacak olan ARTAM Kültür ve Sanat Merkezi, bölgenin tekrar eski günlerdeki gibi hareketlenmesine ve üzerindeki ölü topraðýný atmasýna yardýmcý olacaktýr" dedi. Tel: SATILIK EVLER KÝRALIK Yeniþehir'de 2+1 sýfýr eþyalý daire 850 TL * Metropol yolunda +1 müstakil ev 00 Stg * K. Kaymaklý'da +1 yeni eþyalý lüks daire * Ortaköy'de 2+1 full eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda +1 eþyalý daire 650 TL GÖNENDERE'DE NOSTALJÝ- Gönendere'deki eski Hürriyet Sinemasý, Artam SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, 2000 Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta +1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg MARATONA 700 KÝÞÝ KATILDI Lefkoþa Türk Belediyesi, Lefkoþa Þehir Kulübü ve Kýbrýs Atletizm Federasyonu iþbirliðinde dün düzenlenen Lefkoþa Maratonu'nun 'üncüsü yapýldý. Dereboyu'ndan start alan, geliri Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na baðýþlanacak olan yarýþa bu yýl 700 civarýnda kayýt yapýldý. Bu yýl KKTC temsilciliðini Atakom'un yaptýðý Ülker sponsorluðunda düzenlenen yarýþ 4, 8 ve 21 kilometre olmak üzere etapta yapýldý.

16 16 15 Ekim 2012 Pazartesi

17 15 Ekim 2012 Pazartesi 17

18 18 15 Ekim 2012 Pazartesi

19 15 Ekim 2012 Pazartesi Karadað dan gol sesi çýkmadý Lefke 0 Küçük Kaymaklý 0 Yer: 16 Aðustos Stadý Hakemler: Mehmet Malek, Hakan Gök, Ali Özer Lefke: Mehmet, Enyong, Aykut, Ersen, Salih, Uçaner (Antoni), Aziz (Ali), Kasým, Joseph, Arif, Kemal (Cahit) Kaymaklý: Ufuk, Çaðrý, Taner, Mehmet, Bilal, Hamis, Yasin Kurt, Hüseyin, Yasin Kansu (Bayram) (Jacques), Debola, M.Yaþýnses Gol: Yok Lefke de oynanan ve oldukça kalabalýk bir seyirci kitlesinin izlediði Lefke Küçük Kaymaklý karþýlaþmasý beklenenin aksine vasatýn altýnda bir futbolla izleyenlere tat vermedi. Her iki ekibin de defans güvenliðini ön planda tutarak oynadýðý karþýlaþmada gol pozisyonu çok fazla olmadý. 14. dakikada geliþen Lefke ataðýnda Kasým ýn gollük vuruþunu kaleci Ufuk zorlukla kontrol etti. 45. dakikada Debola sað kanattan sýfýra kadar inerek topu ceza alaný içerisine gönderdi, ancak hiçbir Kaymaklý futbolcusu topa dokunamayýnca gollük bir pozisyon harcanmýþ oldu. 55. dakikada Debola nýn ceza alaný içerisine yaptýðý ortaya Yasin Kansu vuramayýnca Kaymaklý bir golden oldu. 87. dakikada Lefke ceza alaný içerisinde geliþen pozisyonda top Salih Say ýn eline vurduðu gerekçesi ile Kaymaklý futbolcularý uzun süre hakeme itiraz etti. Kalan dakikalarda takýmlarýn çabasý gol getirmeyince her iki takým da 1 er puan almýþ oldu. Göçmenköy e Faye yetti (0-2) Göçmenköy ile Serdarlý arasýnda oynanan Süper Lig ncü hafta karþýlaþmasýnda Ýbrahim Faye attýðý 2 golle takýmý Serdarlý nýn puan almasýný saðladý Yer: Göçmenköy Stadý Hakemler: Ecvet Kanatlý, Ali Orçan, Necmi Bulut Göçmenköy: Okan, Umut, Rifat, Beytullah, M.Salman, Kemal(Emre), Tonguz, Sabri(Halil), Hüseyin(Mehmet Hamidi), Tabi, Cem Serdarlý: Uygar, Ýbrahim Faye, Kaan, Ýsmet, Mete, Nurettin(Serdar), Ertan(Emrah), Salih, Ali, Ümit, Ufuk(Efe) Gol: dk. 8, 58 Ýbrahim Faye (Serdarlý) Telsim Süper Liginin ncü haftasýnda karþý karþýya gelen Göçmenköy ile Serdarlý mücadelesinde, konuk takým Serdarlý daha üstün oynadýðý karþýlaþmada Ýbrahim Faye nin attýðý iki golle puanýn sahibi oldu. 28. dakikada Serdarlýnýn ceza alaný dýþýndan kazandýðý serbest atýþý kullanan Nurettin topu tam köþeye gönderdi, ancak kaleci Okan bu topu uçarak kornere gönderdi. 1. dakikada Ufuk Fýrat ýn ceza alaný içerisine gönderdiði topta meydana gelen karambolde Kaan ýn zayýf þutu kaleci Okan da kaldý. 8. dakikada Serdarlýnýn kullandýðý köþe atýþýnda defans topu bir türlü uzaklaþtýramayýnca topa son vuran Ýbrahim Faye fileleri havalandýrarak takýmýný 1 0 öne geçirdi. 58. dakikada Serdarlý takýmýnýn sað taraftan geliþtirdiði atakta ceza alanýna yapýlan ortaya iyi yükselen Ýbrahim Faye kalecinin öne çýktýðýný da görerek aþýrtma bir kafa vuruþuyla topu filelere gönderince Serdarlý 2 0 öne geçmiþ oldu. 66. dakikada geliþen Göçmenköy ataðýnda topla ceza alaný dýþýnda buluþan Beytullah ýn vuruþu kale üzerinden az farkla dýþarý gitti. 82. dakikada Ýbrahim Faye nin büyük hatasý sonucu kaleci ile karþý karþýya kalan Cem topa çok kötü vurunca kaleci Uygar bu topu önledi ve gole izin vermedi. Kalan dakikalarda karþýlaþmada baþka gol olmayýnca, konuk Serdarlý attýðý iki golle puanýn sahibi oldu. Temposuz maçýn galibi Doðan Telsim Süper Ligi nin üçüncü hafta maçýnda Doðan Türk Birliði konuk ettiði Hamitköy ü Ahmet Sönmez in penaltýdan ve Sabri nin attýðý gollerle 2 0 maðlup etti... Yer: 20 Temmuz Stadý Hakemler: Serdar Bilgimer, Hakký Emir, Fatih Bardakçý Doðan T.Birliði: Emre, Eser, Ahmet Sönmez, Çaðan, Raif, Kenan, Sabri (Gökhan), Münür, Aydýn (Salih), Zuma (Mustafa), Muteba Hamitköy: Çaðatay, M.Özkasnak, Hamza, Hamdi, Sedat (Ýbrahim), Cemre (Erkan), Halil (Onur), Ender, Çaðýn, Kenneth, Tevrat Gol: dk. 20 pen. Ahmet Sönmez, dk. 47 Sabri (Doðan T. Birliði) Süper Ligin ncü haftasý, Girne 20 Temmuz Stadýnda oynanan karþýlaþmada Doðan Türk Birliði rakibi Hamitköy ü 2 0 maðlup etti. Gol pozisyonunun çok az olduðu karþýlaþmada izleyiciler oldukça zevksiz bir karþýlaþma izlediler. 20. dakikada Kenan seri çalýmlarla Hamitköy ceza alanýna girdiði anda yere düþürülünce hakem Serdar Bilgimer penaltý kararý verdi. Atýþý kullanan Ahmet Sönmez topu filelere gönderince DTB rakibi karþýsýnda 1 0 öne geçmiþ oldu. 1. dakikada ani geliþen Hamitköy ataðýnda Kennedy in ceza alaný dýþýndan sert vuruþunu kaleci Emre iki hamlede önleyebildi. 47. dakikada sað taraftan son çizgiye kadar inen Aydýn ýn yaptýðý ortaya çok iyi yükselen Sabri kafa ile topu filelere göndererek skoru 2 0 yaptý. Bu golden sonra takýmlar adeta seyirciyi uyutarak uzun süre gol pozisyonu üretemediler. 89 ncu dakikada ani geliþen DTB ataðýnda Raif in pasýnda kaleci ile karþý karþýya kalan Münür ün vuruþunu Çaðatay güzel bir refleksle çýkararak bir golü önlemiþ oldu. Karþýlaþmanýn bundan sonraki bölümünde takýmlar baþka gol atamayýnca ev sahibi DTB sahadan 2 0 galip ayrýlarak puanýn sahibi oldu. 19 Yenicami, Lapta yý 90 da vurdu (2-1) Yenicami konuk ettiði Lapta yý 90. dakikada bulduðu golle maðlup etti. 7. dakikada geliþen Yenicami ataðýnda Tansel saðdan son çizgiye kadar indi, kaleci Cenk de kalesini boþaltmýþtý. Buna raðmen Tansel çok kötü bir vuruþla topu ters taraftan taca attý. 7. dakikada Lapta A.Coþkun un düþürülmesiyle rakip ceza alanýnýn hemen dýþýnda serbest vuruþ kazandý. Çarpraz bir pozisyonda Brkiç in vuruþu barajdan sekti ve defans topu uzaklaþtýrdý. Ýlk yarý golsüz sona erdi. Ýkinci yarýya Yenicami golle baþladý. 47. dakikada geliþen Yenicami ataðýnda ceza alaný içinde topla buluþan Çýdamlý nýn düzgün vuruþu aðlara gidince Yenicami 1-0 öne geçti. 65. dakikada Neval, Çýdamlý nýn pasýnda kaleci Cenk ile karþý karþýya kalmasýna raðmen vuruþunda top yan direðin dibinden dýþarý çýktý. 7. dakikada skora denge geldi. Bu dakikada A.Coþkun un sað taraftan getirip kale içerisine kestiði topa ayak koyan Brkiç topu aðlara yolladý ve Lapta ya beraberliði getirdi dakikada Ahmet Coþkun rakiplerini bir bir geçip kaleci Ali ile karþý karþýya kaldý. Ancak yapýlmasý zor olaný yaparak topu dýþarý attý dakikada sonradan oyuna giren Cenker sað taraftan Çýdamlý nýn getirdiði topa kale aðzýnda ayak koyarak aðlara yollayýnca Yenicami nin galibiyetini de ilan ediyordu. Yenicami:2 Lapta: 1.. TOPLU SONUÇLAR: Telsim Süper Ligi'nde Çetinkaya - B. Baðcýl: Gençlik Gücü - Türk Ocaðý L.:. 0-2 Maðusa T.G. - Cihangir: Lefke - K. Kaymaklý: Doðan T.B. - Hamitköy: Göçmenköy - Serdarlý: Yenicami - Lapta: 'inci Lig'de Mormenekþe - Ozanköy: Düzkaya - Gönyeli: Binatlý - Dumlupýnar: Gençler B. - Y. Boðaziçi: Tatlýsu - Vadili: Türkmenköy - Esentepe: Yalova - Görneç: Telsim 1'inci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yalova Düzkaya Y. Boðaziçi Mormenekþe Esentepe Gönyeli Ozanköy Tatlýsu Dumlupýnar Türkmenköy Vadili G. Birliði Binatlý Görneç

20 Karadað'dan gol sesi çýkmadý Süper Lig'de haftanýn en önemli karþýlaþmasý Karadað'da oynandý. Lider Küçük Kaymaklý, Lefke deplasmanýnda galibiyet elde edemedi. Golsüz biten karþýlaþmada takýmlar birer puan alýrken ligin yeni lideri Çetinkaya oldu. (Sayfa 19'da) Yenicami, Lapta'yý 90'da vurdu n Gönyeli Sahasý'nda Lapta'yý konuk eden Yenicami son 10 dakikada ecel terleri dökerken, mücize bir galibiyet aldý. Maç 1-1 iken Lapta'nýn baskýlý oyunu sonucu deðiþtirebilirdi. Ahmet Coþkun'un son 10 dakikada kýrmýzý kart görmesi dengeleri bozdu 2-1 YER: Gönyeli Ali Naci Karacan Stadý HAKEMLER: Olkan Özyanýk-Mehmet Tarým-Ömer Doðru YENÝCAMÝ:Ali-M.Göktaþ(Ünal)-NevalOkan-Joseph-Behiç-Ýbrahim-AdilCaðdaþ(Hasan)-Ercan(Cenker)-Tansel LAPTA:Cenk-Berhun-A.Coþkun-ÞahinHüseyin(Hasan)-Umut-Mustafa(Gökhan)Dennis-Celal(Murat)-Brkiç-Gökhan GOLLER: Dk.47 Ý.Çýdamlý, Dk.90+1 Cenker(YENÝCAMÝ), Dk.69.Brkiç (LAPTA) Kýrmýzý Kart:Ahmet Coþkun(Lapta) (Haberi sayfa 19'da) Telsim Süper Lig Puan Durumu G B M A Y P ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Necati ÖZSOY Kartal'ý genç Cenker kurtardý n Oyuna son bölümlerde giren genç Cenker 90. dakikada Lapta kalesi önünde topu filelere gönderdi ve takýmýna hayat veren golü kaydetti. Karþýlaþma sonrasý galibiyete imza atan Cenker'i kaptan Ali Duvarcý kucaðýna alarak tebrik etti TAKIMLAR O 1 Çetinkaya 2 Kaymaklý T.O.L. 4 Serdarlý 5 G. Gücü 6 Cihangir 7 B. Baðcýl 8 D.T.B. 9 Lefke 10 Yenicami 11 Hamitköy 12 M.T.G. 1 Lapta 14 Göçmenköy Gün Iþýðýnda Karþýlaþmada Yenicami'in galibiyet golüne imza atan genç Cenker maç sonrasý takým kaptaný Ali Duvarcý'nýn kucaðýnda sevinç yaþadý. (FOTOÐRAFLAR: NECATÝ ÖZSOY) Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Yenicami, 2 haftalýk hazimetin ardýndan. haftada da direkten döndü. Gönyeli sahasýnda konuk ettiði Lapta karþýsýna farklý bir on birle sahaya çýkan ve özellikle maçýn son bölümlerinde rakibinin baskýlý ataklarýndan maðlubiyeti zor kurtaran Yenicami 90. dakikada genç Cenker'in kaydettiði gol ile galibiyet ile tanýþtý. Yenicami sezona baþlarken yaptýðý flaþ transferlerinden yoksun bu maça baþladý. Hüseyin Sadýklar sakat. Erdoð ve Macheal yedek. Daha çok gençlerden oluþan bir kadro Lapta karþýsýnda mücadele ederken futbol seviyesi beklenen kalitede olmadý. Ýlk devrede uzun toplarla rakip alede pozisyon arayan Yenicami 10 kez atak yapmýþsa 8'inde of sayte düþtü. 2 kez de uzaktan çekilen þutlarla gol aradý ve devre golsüz tamamlandý. Ýkinci devrenin baþlamasý ile Ýbrahim Çýdamlý'nýn kale önünden kaydettiði gol ile üstünlük yakalayan Yenicami'de bir oyun hýzlanmasý beklendi. Ancak mecvut kadroda oyunu ateþleyecek biri olmadýðýndan konuk ekip Lapta rakibi ile baþa baþ mücadele etti. Hatta 70. dakikakadan sonra Lapta daha etkili ve atak oynamaya baþladý. Saðlý sollu geliþen ataklarda Lapta gol aradý. Nitekim Ahmet Coþkun'un sýfýra kadar getirdiði topu ortalamasý ile Birkic, defansýn bakýþlarý arasýnda topu filelere gönderdi ve skora denge geldi. Bu gol Yenicami futbolcularýnda telaþ yaratýrken Lapta'nýn oyunda tempoyu daha da artýrdý. Teknik Direktör Hüseyin Cantürk rakibin ofansif yönündeki etkisiz oluþunu iyi deðerlendirdi ve çok adamla hücum baþlattý. Golden hemen sonra 2 kez yakalanan net pozisyondan sonuç alýnamadý. Daha da kötüsü Ahmet Coþkun düþünmeden yaptýðý bir hareket ile kýrmýzý kart gördü. Son 10 dakikaya en etkili oyuncusu Ahmet Coþkun'dan yoksun giren Lapta skoru koruma yerine gol atmada ýsrarcý olunca son dakikada hem savunmanýn hem de kaleci Cenk'in durgunluðu genç Cenker'in gol kaydemesine neden oldu. Ýlk kez A takým formasý ile sahaya çýkan Cenker attýðý bu golle Yenicami'nin galibiyetle tanýþmasýna neden olurken, kendi futbolculuk kariyerine de iyi bir baþlangýç yapmýþ oldu. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TARÝH: 8 Mayýs 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3788 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) 1958 MODEL BEYÝNLER UMUT KOMÞULARDA. Ali Osman

TARÝH: 8 Mayýs 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3788 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) 1958 MODEL BEYÝNLER UMUT KOMÞULARDA. Ali Osman Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý yeni bir eylem türü icat etmiþ. "Göz göze gelme eylemi"... Ýlk aþklarýný yaþayan çocuklar gibi... Neyse, alt alta, üstüste gelmekten iyidir herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı