TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ VE CBS İLE ENTEGRASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ VE CBS İLE ENTEGRASYONU"

Transkript

1 TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ VE CBS İLE ENTEGRASYONU A MODELING EXAMPLE WHICH IS AIMED REAL ESTATE VALUATION AND ENTEGRATION WITH GIS Gülgün Özkan, Şükran Yalpır Ali Erdi, Okan Bekdik Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Kampüs/KONYA ÖZET Planlı şehirleşmenin yürütülmesi, imar planlarının ekonomik olarak değerlendirilebilmesi, kamulaştırma, vergilendirme ve alım-satım değerlerine ulaşmak ancak taşınmazların bilimsel olarak değerlendirilmesi ile mümkündür. Değerlendirmede en büyük sorun kesin bir model oluşturulamamasıdır. Değerin subjektif olması onun bir matematiksel modele veya yönteme bağlanmasını güçleştirmektedir. Çalışmanın amacı istatistik bilgilerden faydalanarak model oluşturmak ve hesaplama yapmaktır. Bu amaçla taşınmazın değerini hesaplayabilmek için program geliştirilmiştir. Hesaplama için veri tabanı bakanlar kurulunun her yıl yayınladığı mesken ve işyeri maliyet birim fiyat cetveli ve belediyelerin hazırlamış oldukları arsa ve arazi m 2 birim değerleri kitapçığından faydalanılarak oluşturulmuştur. Programlamada özellikle veri tabanı oluşturma ve grafiksel uygulama tasarımı açısından oldukça güçlü olan Inprise Corporation firmasının bir programlama editörü olan Delphi program yazılımı tercih edilmiştir. Ayrıca taşınmaz kriterlerinin de ağırlıkları tespit edilip hesaplamalara dahil edilmiştir. Hesaplamalarda nominale ve maliyete göre değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler kullanılarak yapılan programdan elde edilen sonuçların, alım satım değerine daha yakın sonuçlar olduğu tespit edilmiştir. Üretilen yazılım WEB ortamına uyumlu halde olup, kullanıcılara hizmet verebilecek durumdadır. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) uygulamalarına, bilgi sistem teknolojilerinin depolama, hesaplama, analiz vb. özellikleri kullanılarak oluşturulacak arayüzler yardımı ile taşınmaz değerlerini hesaplama yeteneği ilave edilebilir. Taşınmaz değerlendirme programının CBS ye entegre edilmesi ile başta belediyeler olmak üzere tüm kullanıcıların istenilen sonuca çabuk ve doğru ulaşımı sağlanacaktır. Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, Değerlendirme, Web, CBS ABSTRACT Urbanization with plan, economical improvement plans nationalization, reaching the most appropriate values at taxation and trade is possible only with valuating them in scientific ways. The most important problem is that formation of a certain model is easy. Values being subjective make difficult the formation of mathematical model or method. Aim of this study is forming a model by using statistical information and make calculation. A program is improved to calculate real estate s value under this aim. For this calculation, a data base is formed with respect to the domicile and business cost price list which is regularly broadcasted by the council of ministers every year and, plot and estate unit cost m 2 which is prepared by municipalities. In programming, Inprise Corporation Firm s programming editor s Delphi program software, which is powerful in forming data base and graphic applications is preferred. Also real estate criterion s weights were computed and included into the calculations. In 1

2 calculations nominal and valuation methods which are chosen with respect to cost is used. Results which were obtained from the program using this methods, showed that they were highly close to trade value. Software, which was produced, is compatible to WEB ambience and ready for serving to users. Real estate value calculation ability can be added to Geographical Information Systems (GIS) applications by using information system technology s store, features of calculation, analysis and etc. as interfaces. After the addition of real estate valuation ability which is integrated to GIS, mainly municipalities, and then all the other users can reach the result fast and true. Key Words: Real Estate, Valuation WEB, GIS 1.GİRİŞ Taşınmaz sosyal ve fiziki alanda mevcut olan taşınamayan eşya olarak tanımlanabilir. Değer ise taşınmazın özelliklerinin yanı sıra insanın özelliğine, ihtiyacın o andaki şiddetine göre farklılık gösteren bir kavramdır. Taşınmazın değerinin tespitinde değere etki eden faktörler belirlenirken yöresel özellikler çeşitlilik göstermekte, ayrıca bölgede yaşayan insanların değere etki eden faktörlere bakışı değişmektedir. Bu nedenlerle taşınmaz değerlemesinde her bölge için geçerli kesin modellerden söz etmek zorlaşmaktadır. Ülkemizde arazi, arsa ve binaların değerlendirilmesini gerektiren uygulamaları şu şekilde sıralayabiliriz. Emlak vergisi Kamulaştırma Özelleştirme Arazi toplulaştırma Serbest piyasadaki alım satım Banka işlemleri (İpotek v.b) Arsa ve arazi düzenleme Değerlendirilen aynı taşınmaz, yukarıda sözü edilen uygulamalarda farklı farklı sonuçlarla karşımıza çıkabilmektedir. Bu farklılığın sebebi ise her uygulamanın kendine has yöntemlerle ve yine kendi belirledikleri taşınmaz özellikleriyle değerlendirilmesidir. Taşınmaza ilişkin belirlenen değerlerin farklı olması, ülke ekonomisini etkilemesinin yanı sıra kişileri de mağdur etmektedir. Bu çalışmanın amacı taşınmaz piyasa değerine yakın bir model oluşturarak, program hazırlamak ve ilgililerin kullanması için WEB ortamına aktarmaktır. Ayrıca günümüz teknolojilerinin en son basamağı olarak, CBS ye entegrasyonunun araştırılmasıdır. 2. TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ Ülkemizin şu andaki mevcut sisteminde, taşınmazın değerinin tespit edilmesi önemli ülke problemi olma özelliğini korumaktadır. Taşınmazın değerinin tek bir değerle ifade edilmesi ülke ekonomisi ve kişilere çok büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Kullanıcılara hizmet verebilmek amacı ile taşınmaz değerlerini hesaplayabilen modeller üzerinde çalışma günümüzün uğraş alanlarının başında gelmektedir. Hangi çalışma olursa olsun çalışmadan beklentiler doğru olarak ortaya konulabilirse, beklentilere uygun verileri sisteme aktarılabilir, iş akışı oluşturulabilir ve doğru sonuçlara ulaşılabilir. Modellemede amaç, taşınmaz değerini hesaplayabilen program geliştirmek olacağına göre blok diyagram şu şekilde sıralanabilir: 2

3 Yöntemlerin irdelenmesi ve yöntem seçiminin yapılması Programlama dili irdelenmesi Veri tabanının oluşturulması Elde edilen sonuçların sunulması Seçilen yönteme göre verileri sisteme aktarma, Şekil 2. Programın blok diagramı analiz ve hesaplama Figure 2. Block Diagram of Programme 2.1 TAŞINMAZ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ, İRDELENMESİ VE YÖNTEM SEÇİMİ Değerlendirme, taşınmazların sahip olduğu özelliklerin ekonomik gelişmeler karşısında topyekün analiz edilerek, piyasa koşullarındaki değişim değerinin bulunması işlemidir. Genel olarak taşınmaz değerlendirme yöntemleri ve özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.(açlar,1977) (Yalpır,2002) TAŞINMAZ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ EMSALE GÖRE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Çevresindeki diğer taşınmazlar ile karşılaştırma yapmayı esas alan yöntemdir. Anlaşılma kolaylığı açısından tercih edilir. Karşılaştırılacak nitelikte, benzer özellikleri gösteren taşınmaz bulunma imkanı olmayacağından uygulanması güçtür. Emsal olarak gösterilen parsel sayısı artırıldıkça karşılaştırma ile bulunacak parselin değeri gerçeğe yaklaşmaktadır. GELİRE GÖRE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Taşınmazın gelecekteki kazancı enflasyon etkisi dikkate alınarak hesaplanan yöntemdir. Yatırımlar için tercih edilir. Bu yöntemde ekonomileri belli bir sisteme oturmamış ülkelerde faiz oranının ve enflasyon rakamlarının seçilmesi güçtür. Belirli zamanlarda gelirlerin hassas olarak belirlenmesi mümkün olmayabilir. MALİYETE GÖRE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Taşınmaz üzerindeki yapıların birim m 2 fiyatları yardımıyla maliyet hesaplanması ilkesine dayanan yöntemdir. Olumsuz değerler, yıpranma payı vb. gibi değerler maliyet değerinden çıkarılarak veya olumlu değerler eklenerek maliyet hesabı kesinleştirilebilmektedir. Piyasa koşullarındaki hızlı değişimi takip edilemeyebilir. STOKASTİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Bir küme oluşturan taşınmaz değerleri arasındaki ilişkiler ilkesinden hareketle sayısal ve oransal bağıntılar elde edilme esasına dayanan yöntemdir. İstatistiki yöntemlerde kullanılan rayiç bedeller ülkenin ekonomik yapısına bağlı olarak değişebilmektedirler. Sürekli takip gerekmektedir. Stokastik değerlendirme yapılacak alanların büyük olması ve taşınmaz sayılarının fazla olması yapılacak değerlendirmede bilgisayar teknolojisi kullanmayı gerektirmektedir. NOMİNAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ REGRASYON ANALİZİ MATRİS YÖNTEMİ LİNEERLEŞTİRME Şekil Taşınmaz değerleme yöntemleri Figure Real estate valuation methods 3

4 Yukarıda sözü edilen yöntemlerden emsale göre değerlendirme uygulamalarda en çok tercih edilen yöntemdir. İhtiyaca göre gelir ve maliyet yöntemleri de kullanılabilmektedir. Ancak günümüz bilgisayar teknolojileri yardımı ile daha çok veriden hareketle istatistiki yöntemler kullanılarak istenilen sonuçlara ulaşmak kolay ve hızlı şekilde olabilmektedir. (bkz.yalpır,2002) Bu nedenle çalışmada maliyete ve nominal değerlendirme yöntemleri tercih edilmiştir TAŞINMAZ DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK PROGRAMLAMA DİLİNİN SEÇİMİ Taşınmaz değerinin belirlenmesi için kullanılabilecek pek çok programlama dili mevcuttur. Ancak programlamada özellikle veri tabanı oluşturma ve grafiksel uygulama tasarımı açısından oldukça güçlü olan Inprise Corporation firmasının bir programlama editörü olan Delphi program yazılımı bu çalışmada tercih edilmiştir. Delphi sadece Windows için yazılmış bir uygulama geliştirme arabirimi olmakla beraber, Paskal programlama dilinin Windows için geliştirilmiş halidir. Ancak Delphi ile Pascal a birçok yenilikler getirilmiştir. Örneğin fonksiyon ve prosedür tanımlarının birçoğunu Delphi artık otomatik olarak programcının yerine yapmaktadır. Bu sayede programcı direk program kodlarını yazmaya başlamakta ve zamandan oldukça büyük bir kazanç sağlamaktadır. Delphi yi üstünleştiren bir diğer konu da sanal ortamda tasarımdır. Yani grafiksel bir biçimde uygulamayı tasarlayıp geliştirmektedir. Bir de kullanılan öğeler üzerinde işlem yapılması Object Inspector penceresi sayesinde çok kolay olmaktadır. (Memik, 1998) 2.3. TAŞINMAZ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN VERİ TABANI OLUŞTURMA PROGRAMLAMADA VERİ TABANI SEÇME Bir veri tabanı kayıt etmek istediğimiz tüm verileri tutmaya yarayan yapıdır. Yani adından da anlaşıldığı gibi verileri tutan tabandır. Veri tabanı gerçekten önemli bir konu olduğu için birçok veri tabanı türü çıkmıştır. Bunlarda en yaygın olanları Microsoft Access, Borland Paradox ve Visual dbase dir. Delphi dbase ve Paradox veri tabanlarını desteklemektedir. Çalışmada; veri tabanı olarak Paradox seçilerek veri tabanı geliştirme programı olarak da Borland Database Desktop 7.0 ı kullanıldı. Borland Database Desktop 7.0 bir veri tabanı uygulamasıdır. Aslında tam amacı veri tabanı uygulaması olmak değil, programcıların veri tabanlarını oluşturmalarını sağlayabilmektir. (Memik, 1998) Hazırlanılan programda veri tabanına tüm bilgiler sırasıyla aktarılmakta ve istenildiği zaman bu kayıtlı bilgilere ulaşılıp, istenilen değişiklikler yapılabilmekte ve hatta istenildiğinde silinebilmektedir HAZIRLANAN PROGRAMDA KULLANILAN VERİLER VE PROGRAMIN İŞLEYİŞİ Programda taşınmaz değerlendirme yöntemlerinden nominal ve maliyet değerleme yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bakanlar kurulunun her yıl yayınladığı iş yeri ve mesken maliyet birim fiyatları (Tablo ) ve belediyelerce belirlenen cadde ve sokak emlak vergisi asgari değer cetveli veri tabanında kullanıldı. (Örnek değerleri tablo de gösterilmiştir.) bu cetvellerdeki değerlerin güncellenmesinde belediyelerin her yıl belirledikleri kat sayılardan yaralanıldı. Bu katsayılar 2002 den 2003 yılına geçişte 29,5 ve 2003 yılından 2004 e geçişte 14,25 ile çarpıldı. Taşınmazı etkileyen diğer kriterlerinde hesaba katılabilmesi için anketörlerden faydalanıldı. (Şekil ) Ankette cephe özelliği, yol durumu, yapının yaşı, ısınma özelliği, kat özelliği ve otopark durumu kişilerden bunları önem sırasına göre puanlamaları istenildi ve program bu verilerden yararlanılarak oluşturuldu. 4

5 Tablo Bakanlar kurulunun her yıl yayınladığı mesken ve işyeri maliyet birim fiyat listesi Tablo The domicile and business cost price list regularly broadcasted by the council of ministers every year MERAM İLÇESİ KARATAY İLÇESİ SELÇUKLU İLÇESİ Öğretmenevleri mah. Hacıveyiszade mah. Nişantaşı mah. Larende 49,200,000 43,050,000 Hulusi B. 127,920,000 Fetih M.Asker 39,360,000 6,150,000 Rauf D. 127,920,000 Farabi Havzan mah. Fevzi Çakmak mah. Aydınlıkevler mah. Alay 78,720,000 Büyük Çam 36,900,000 Ataseven 39,360,000 Safir 31,488,000 Ankara 24,600,000 29,520,000 Malas Ç.Yolu Yaka mah. Keçeciler mah. Bosnahersek mah. Köyceğiz 29,520,000 Keçeciler 24,600,000 İstanbul 19,680,000 Yaka 34,440,000 Cizreli 9,840,000 Mesaj 19,680,000 sokak sokak Tablo Belediyelerin hazırladıkları arsa ve arazi m 2 birim değerleri Tablo Plot and estate unit cost m 2 prepared by municipalities Çelik Karkas Mesken Lüks İnşaat 670,062,000 Mesken 1. Sınıf 445,579,000 Mesken 2. Sınıf 298,898,000 Mesken 3. Sınıf 202,647,000 B.Arma Yığma Kargir Yarı Yığ. Ahşap Karkas Kargir 408,218, ,425, ,509, ,141, ,926, ,568, ,380, ,944, ,206, ,303,000 94,556, ,940, ,543, ,711,000 66,730, ,702,000 Mesken Basit 87,639,000 67,497,000 31,981,000 31,981,000 39,974, ,078,000 İşyeri Lüks İnşaat 759,241, ,757, ,039, ,742, ,864,000 İşyeri 1. Sınıf 519,230, ,226, ,898, ,843,000 İşyeri 2. Sınıf 352,096, ,324, ,520,000 94,711, ,467, ,671,000 İşyeri 3. Sınıf 237,702, ,013,000 64,422, ,279,000 İşyeri Basit 102,244,000 58,733,000 41,973,000 33,671,000 44,743,000 5

6 Kuzey Güney Kuzey Güney- Doğu- Batı Güney Doğu Güney Batı Kuzey Doğu Kuzey Batı Ana Yol Ara Cadde Ara Sokak May 06.Eki Kas CEPE ÖZELLİĞİ YOL KONUMU YAPININ YAŞI Full Aksesuar Kalorifer + Sobalı Sobalı + Kaloriferli Kapalı Otoparklı Açık Otoparklı Otoparksız Asansör Asansörlü Zemin Kat Ara Kat Son Kat Müstakil ISINMA ÖZELLİĞİ KAT ÖZELLİĞİ OTOPARK ÖZELLİĞİ Şekil Taşınmaz kriterlerinin ağırlıkları Figure Real estate criterion s weights Programın çalışma yapısı aşağıda Şekil de şematik olarak gösterilmiştir. Şekilde gözlenebileceği gibi arsa alanı, yapı alanı ve yapım tarihi manuel olarak sisteme dahil edilmektedir. Programda temel prensip bölge seçiminin ve kullanım amacının başlangıçta belirlenmesidir. Hesaplama değerini öğrenmek istediğiniz taşınmaz özelliklerinin seçiminden sonra yapılmaktadır. Taşınmazın beyan değeri ve piyasa değeri ayrı ifade edilmektedir. Bu şekilde ifade edilmesinin nedeni veri tabanımızda kullandığımız verilerin yasal kaynaklara dayandırılması gerekliliğinin benimsenmesindendir. GİRİŞ Arsa alanı GENEL BİLGİ GİRİŞİ Yapı alanı Yapım yılı TAŞINMAZIN BEYAN DEĞERİ TAŞINMAZ DEĞERİNİN HESAPLAMASI İÇİN GEREKLİ ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ Cephe özelliği Kat özelliği Isınma durumu Yol durumu Otopark durumu Yapı yaşı TAŞINMAZIN PİYASA DEĞERİ Şekil Programın çalışma yapısı Figure Working structure of programme 6

7 2.4. PROGRAMIN KULLANIŞI VE ELDE EDİLEN SONUÇLARIN SUNULMASI Program ilk çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir (Resim 2.4.1). Bu ekran kişisel Bilgi Kayıt formu bölümüdür. Kimlik bilgileri (ad, soyad, adres, telefon numarası, e- mail adresi) uygun boşluklara yazıldıktan sonra ileri düğmesi tıklanırsa hesaplamanın yapıldığı ikinci sayfaya geçiş sağlanır. Çıkış düğmesi tıklanırsa program kapatılarak Windows sistemine dönülmüş olur. Program hakkında kısa bilgi edinmek için Hakkında düğmesi ile bir tanıtım bölümü karşımıza çıkmaktadır. (Bekdik, 2003) Resim 2.4.1: Programın ekran görüntüsü Figure 2.4.1: Screen view of Program Eski Kayıt Arama bölümü yapılmış olan kayıtların incelenmesi için oluşturulmuş bir bölümdür. Bu bölüm ancak yetkili kişi tarafından açılabilecek şekilde şifrelenilmiştir. İleri düğmesi tıklandıktan sonra ekrana Resim deki form gelmektedir. Bu form ise hesaplamaların yapıldığı bölümdür. Arsanın metrekaresi ve yapının metrekaresi uygun boşluklarına yazılıp, binanın yapım yılı yazıldıktan sonra Tapu evrakında bulunan Pafta adı, Ada numarası ve Parsel numarası yazılır. Daha sonra çalışılan bölgeye ait önceden girilen ilçelerden seçilerek, ilgili ilçenin mahalleleri arasından hesaplanılacak taşınmazın bulunduğu mahalle Mahalle düğmesi ile daha sonra da, Cadde/Sokak düğmesiyle de cadde veya sokağı seçilir. Aşağıdaki Resim de görüldüğü üzere binaya ait: Yapı Türü, Yapı Cinsi, Yapı Sınıfı ve Yapı yaşı onay kutularından uygun olanlar işaretlenilir. 7

8 Bir sonraki adım ise Yapı Özellikleri Bölümünde bulunan seçeneklerde uygun olanların seçimidir. Bu seçimlerde yapıldıktan sonra Hesapla düğmeleri tıklanırsa program uygun formülleri kullanarak yapılan seçimler doğrultusunda taşınmaz malın beyanname ve piyasa fiyatlarını hesaplayacaktır. Aynı kimlik bilgileri ile başka bir taşınmaz malın fiyatı sorgulanacaksa Yeniden Hesapla Düğme si tıklanırsa bütün bölümler sıfırlanır ve yeniden doldurulur. Geri düğmesi tıklanarak kimlik bilgilerinin doldurulduğu sayfaya geçiş yapılır. Çıkış düğmesi ile de programdan çıkış sağlanır. Resim Taşınmazın hesabını yapan bölüm Figure Estimation of real estate makes part Resim de bulunan Eski Kayıt Arama dan Giriş Düğmesi tıklandığı zaman karşımıza şifre giriş penceresi gelecektir. Kullanıcı tarafından uygun şifre girildikten sonra, daha önceden kaydedilen bilgilere ulaşılacaktır. Eski tüm kayıtların bulunduğu form Resim de yer almaktadır. Buradaki veri tabanına kayıt işlemi için herhangi bir ilave düğme bulunmamaktadır. Çünkü kayıt işlemini Hesapla Düğmesini tıkladığımız anda otomatik olarak program kendisi yapmaktadır. Resim de bulunan Yeniden Hesapla düğmesi tıklandıktan sonrada yeni değerlerle yapılan hesaplamalarda aynı kimlik ve adres bilgileri ile ayrıca veri tabanına kaydedilir. 8

9 Resim2.4.3: Veri tabanını görünümü Figure 2.4.3:Data_base showing Eski kayıt bölümüne kaydedilen bilgiler sırasıyla ad, soyad, adres, telefon, adresi, arsa alanı, yapı alanı, mahalle, sokak/cadde ve son olarak hesaplanan beyanname fiyatıdır. Ayrıca ilk sırada kayıt no bulunmaktadır. Buraya kaydedilen numaralar kullanıcı tarafından değil, program tarafından otomatik olarak ve sırayla verilmektedir. Bunun sebebi ise aynı isimde birden fazla kayıt olduğu zaman herhangi bir tersliğin çıkmasını engellemektir. Hemen alt tarafta yan yana dizilmiş olarak bulunan düğmelerle: ilk kayıt, bir önceki kayıt, bir sonraki kayıt, son kayıt, kayıt ilave etme, kayıt silme ve bilgi değiştirme gibi işlemler gerçekleştirilir. Ayrıca şahısa yönelik aramalarda yapılabilir. Taşınmaz değerlerini web ortamında hesaplayabilen kullanıcılara hizmet verebilecek uygulama örneklerine ülkemizde rastlanmamaktır. Çalışmada hazırlanan programın internet ortamında çalışması, aynı değişken ve değerler kullanılarak hazırlanmıştır. Programdan farklı olarak bir giriş sayfası tasarlanmış ve bazı standart internet fonksiyonları ile desteklenmiştir.(resim ) WEB ortamına aktarımda ASP teknolojisinden faydalanılmıştır. Sunucu taraflı bir teknoloji olan ASP, (Active Server Pages/Aktif Sunucu Sayfaları) kullanıcı tarafına etkileşimli, dinamik Web sayfaları göndermek için kullanılır. ASP, Web programcılarına HTML, scripting ve kullanıcıdan bağımsız veritabanı uygulamalarını kullanma fırsatı verir. ASP programlama ortamının özelliği tüm derleme işleminin sunucu tarafında bitmesi ve kullanıcının sadece sonuçta oluşan HTML sayfalarını görmesidir. Bu fonksiyonlar ise; ana sayfada bulunan bazı tanıtım ve bilgi sayfaları, iki adet link, öneriler bölümü, üyelik sistemi ve sayaçtan oluşmaktadır.bunların listesi aşağıda verilmektedir. Taşınmaz Mal Değerlendirme Programına Geçiş 9

10 Program Hakkında Proje Sorumlusu (Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÖZKAN) Önerileriniz Üye Girişi Üye Olmak İstiyorum Resim2.4.4: Programın WEB görüntüsü Figure 2.4.4:WEB imaging of Programme 3. TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ PROGRAMININ CBS İLE ENTEGRASYONU Coğrafi bilgi sistemlerinin veri girişi, depolama, analiz, sunum fonksiyonları düşünüldüğünde, taşınmazlara ilişkin veri elemanları arasında istenilen bilgiyi üretmek, gerekli mantıksal bağlantılar kurmak kolayca sağlanabilecektir. Taşınmaz alım-satımında bir taşınmazın değerine ve kapasitesine temelde onun bölgesine bakılarak karar verilir. Alım satım için taşınmazın bölgesinin özelliklerinin yanı sıra konumu, malik bilgileri, ulaşım imkanları, tapu ve imar bilgileri, satış yada kira bedelleri gibi taşınmaza ait bir çok sorunun cevabı aranmaktadır (Selçuk,2001). CBS teknolojisi hiç kuşkusuz bu bilgilere ulaşmada iyi bir araçtır. Bu taşınmazın değerini tespit edebilen yazılımların CBS ye entegresi ile geliştirilebilir. Bu sistemin rolü alıcı ve satıcı için karar veren kimselere yardımda bulunmaktır. Taşınmazın değerine ve bulunduğu konuma ihtiyaç duyanlar taşınmazların yönetiminde ve satışında rol oynayan, belediyeler ve emlak ticareti yapanlardır. Ayrıca CBS satılık taşınmazlarda, alıcılara karar vermede danışman olarak çalıştırılabilir. (Zeng,2001) 10

11 Taşınmazın değerinin belirlenmesi, konuma bağlı mekansal analizler gerektirdiği için bu konuda CBS ile iyi bir altlık oluşturacaktır. CBS, taşınmaz değerinin belirlenmesin de kullanım kolaylığı ve ülke ekonomisine de fayda sağlayacaktır. Taşınmazın yaklaşık değerini hesaplayan bu program CBS yazılımlarına entegresi ile taşınmazın değerini etkileyen daha çok kriter ilave edilebilir. Örneğin ulaşım durumu, sosyal hizmet tesisleri ve alanları, şehir ve alış_veriş merkezlerine olan mesafe, vb. gibi mekana ilişkin kriterlerde taşınmazın değerine katılabilir. Taşınmazların değerlerinin hesaplanabilmesi için öncelikli olarak veri girişlerinin gerekli standartlarda sağlanması ve veri tabanının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca oluşturulan ekran haritası üzerinden alan, mesafe gibi bilgilerin kolayca elde edilmesi, istenilen ölçekte büyütme ve küçültme yapılabilmesi farklı ölçekte verileri girilmesi ve bilgi sunulabilmesi, değişikliklerin işlenmesi ve izlenmesi yazıcı çıktısı olarak harita ve belgelerin alınabilmesi mümkün olacaktır. 4. SONUÇ Taşınmaz değerinin tespitinde kesin modellerden bahsedilememesi, yasal düzenlemelerin olmaması, ülke ekonomisini etkilemektedir. Değişik uygulamalarda farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Değerlendirmede belirli standartlar getirilmesi zorunluluktur. Taşınmazın değerlendirilmesi için hazırlanan bu program sosyal ve ekonomik alanda olumlu değişiklikler getirecektir. Çalışma bu şekliyle daha çok kullanıcılara hizmet etmektedir. Bu ve buna benzer çalışmalara destek vererek çoğaltılması, geliştirilmesi gerekliliği düşünülmektedir. Taşınmaz değerlendirmesi ve CBS ye entegrasyonu sonucu oluşacak sistem emlak bilgi sistemi olarak isimlendirilebilir. Oluşturulacak emlak bilgi sistemi daha gerçekçi değerlendirmelerde kullanılabilecek ve değer haritalarının oluşturulmasını sağlayabilecektir. Üretilen haritalar ile pek çok kurum ve kuruluşun çalışmalarına kolaylık getirecektir. 5. KAYNAKLAR Açlar, A., Kentsel Alanlarda Taşınmaz Değerinin Saptanması ve Stokastik Yöntemler; Ders notu Bekdik, O., 2003.Taşınma Mal Değerlendirmesinin Web Ortamında Uygulanması; Bitirme ödevi Selçuk, M., Emlakçılık Sektörüne Yönelik CBS Tasarımı ve Uygulaması;CBS bildirileri Fatih Üniversitesi Yalpır, Ş., Kentsel Alanlarda Taşınmaz Değerlerinin Belirlenmesi ve Konya Örneği; 30. Yıl sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Yanık, M., Borland Delphi 3 İle Görsel Programlama; Beta Yayınları, İstanbul Zeng, Q. T.,2001, Optimal Spatial Decision Making Using GIS: A Prototype of A Real Estate Geographical Information System (REGIS); Int. J. Geographical Information Science, S

KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ Şükran

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGOMAPS. Ürün : TIGER2 / UNITY2 Bölüm : Finans

DESTEK DOKÜMANI LOGOMAPS. Ürün : TIGER2 / UNITY2 Bölüm : Finans LOGOMAPS LOGOmaps hizmeti, firmaların coğrafi analiz ve raporlama ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, LOGO ve INFOTECH işbirliği ile geliştirilmiştir ve LOGO ürünleri ile entegre çalışmaktadır. LOGOmaps

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ Mustafa ALTIN Novruz ALLAHVERDI Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Selçuklu, KONYA, maltin@selcuk.edu.tr Selcuk Üniversitesi, Teknik

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA BÖLÜM 8 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA 8.1 ACCESS İLE RAPOR OLUŞTURMA Raporlar; tablolardaki ve hazırlanan sorgulardaki bilgilerin istenilen düzenlemelere göre ekran veya yazıcıdan liste

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

İçindekiler. Sayfa 2 / 22

İçindekiler. Sayfa 2 / 22 Sayfa 1 / 22 İçindekiler 1. Kendi Adına Başvuru... 3 1.1. Kullanıcı Kodu Şifre Bilgisi Girme... 4 1.2. Kimin Adına Başvuru Yapılacağının Seçilmesi... 6 1.3. Defter-Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi... 7

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

1. VERİ TABANI ARAÇLARI

1. VERİ TABANI ARAÇLARI 1.1. Veri Tabanı Yazılımı 1. VERİ TABANI ARAÇLARI Veri tabanı yazılımı veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya

Detaylı

İlköğretim Okullarının 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerine Ve Öğrencilerine Mail Adresi Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sistem Hakkında 1. Yapılacaklar 2. Sınıf Ekleme 3. Eklenen Sınıfa Öğretmen Atama 4. Sınıf Öğretmeni

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLEMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI Arş. Gör. Zühal KARAKAYACI Prof. Dr. Cennet OĞUZ

TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLEMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI Arş. Gör. Zühal KARAKAYACI Prof. Dr. Cennet OĞUZ TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLEMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI Arş. Gör. Zühal KARAKAYACI Prof. Dr. Cennet OĞUZ Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Konya 2007 GİRİŞ Küreselleşme

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Recep NİŞANCI, Tahsin YOMRALIOĞLU KTÜ, JFM, GISLab, Trabzon, rnisanci@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr 1 KÜTLESEL DEĞERLEME (KD) Kütlesel değerleme

Detaylı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir. Sirküler No: 2013/196 Tarih: 25.11.2013 ADIM ADIM E-FATURA NASIL KESİLİR -4 E-Fatura Nasıl Oluşturulur? Fatura Oluştur ekranında yer alan alanlar doldurularak taslak fatura oluşturulur. Fatura Oluştur

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU Erhan Akbal Mustafa Ulaş Aytuğ Boyacı Gürkan Karabatak Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi BİTİRME RAPORU Tekstil sektöründe veritabanı sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde satış işlemlerin kayıtları tutulup buna bağlı olarak çeşitli sorgulamalarla raporlama hizmetleri

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

İHRACAT E-FATURA KULLANIMI

İHRACAT E-FATURA KULLANIMI İHRACAT E-FATURA KULLANIMI İhracat E-fatura : E-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 01/07/2017 tarihinden itibaren e-fatura düzenleme zorunluluğu

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Numarataj KBS Hakkında MapCodeX Numarataj KBS; verilerin veri

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU 1 I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 3 2. GİRİŞ EKRANI... 3 3. KAYIT VE

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Genel Merkezi

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Genel Merkezi MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Genel Merkezi Tarih :06 / 06 / 2015 Sayı :2015 / 05-348 GENELGE-18 İL BAŞKANLIĞINA 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde: Yüksek Seçim Kurulu

Detaylı

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU 13.11.2012 Ticari Gizli Belge Bu doküman ULUSAL CAD A.Ş nin fikri mülkiyetindedir ve proje kapsamında kullanılır. Bu dokümanın kısmen ya da tamamen,

Detaylı

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek muayeneye başlanır. Anamnez Toplu Metin sekmesinde kullanıcı

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu GENEL MÜDÜRLÜK Taksim Mete Caddesi No: 26/7, Beyoğlu / İstanbul Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 20.11.2013 tarihli talebi üzerine hazırlanmıştır. (MERSİN

Detaylı

Türkiye de Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi

Türkiye de Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/1 Sayı 104 www.hkmo.org.tr Türkiye de Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi Tarık TÜRK 1 Özet: Toplum biliminin

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Ayhan Akbal 1, Erhan Akbal 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU 2016 1 İÇİNDEKİLER SATINALMA TALEP GİRİŞİ... 3 TALEPTEN TEKLİF OLUŞTURMA... 11 TALEPTEN SİPARİŞ OLUŞTURMA... 16 2 SATINALMA TALEP

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar Destekli Çözümleri Proje No:2013-2-FMBP-73 Proje Türü ÖNAP SONUÇ

Detaylı

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir TANITIM KILAVUZU Amaç: Bu kılavuz, 2012 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI

C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI 1. C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler (Command Control & Cybernetics Systems) Ltd. Şti. 2007 yılında kurulmuş aynı

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com, Fırat Üniversitesi Akademik Personel Otomasyonu Haluk Dilmen 1, Yunus Santur 2 1 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ 2 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1. Uygulamaya Giriş E-Bildirge ekranına giriş yaptıktan sonra 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş linkine tıklandığında uygulama

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 AMACIMIZ Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda veri tabanı oluşturmak, Coğrafi ve kent bilgi

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

Data Structures Lab 1 2012-Güz

Data Structures Lab 1 2012-Güz Data Structures Lab 1 2012-Güz C# Ortamı Tanıtımı ve Uygulama Geliştirilmesi Visual Studio 2010 Ortamının Temini -NYG'ndan MSDN üyeliği için başvuru dilekçesi alınıp doldurulmalı ve yine NYG'ye teslim

Detaylı

BÖLÜM 19 5. RAPORLAR. Şekil 5.1. Rapor sihirbazı ile rapor oluşturma 1. pencere.

BÖLÜM 19 5. RAPORLAR. Şekil 5.1. Rapor sihirbazı ile rapor oluşturma 1. pencere. BÖLÜM 19 5. RAPORLAR Raporlar; tablolardaki ve hazırlanan sorgulardaki bilgilerin istenilen düzenlemelere göre ekran veya yazıcıdan liste halinde alınabilmesi sağlayan bir ortamdır. Raporları hazırlayabilmek

Detaylı

İ İ İ. Ortofo ve Uydu Görüntüsü Seçimi. Haritalar Arasında Karşılaştırma Yapma. Ölçüm Araçları Kullanımı. Panoromık Görüntü / Sokak Görünümü Modülü

İ İ İ. Ortofo ve Uydu Görüntüsü Seçimi. Haritalar Arasında Karşılaştırma Yapma. Ölçüm Araçları Kullanımı. Panoromık Görüntü / Sokak Görünümü Modülü İ İ İ ( İlgili Yardım Dokümanın Gitmek İçin Başlığın Üzerine Tıklayınız!!! ) Ortofo ve Uydu Görüntüsü Seçimi Haritalar Arasında Karşılaştırma Yapma Ölçüm Araçları Kullanımı Panoromık Görüntü / Sokak Görünümü

Detaylı

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri Terimler ve Kısaltmalar Terim / Kısaltma ABAP HR (HCM) OM SAP ASAP O S C P Açıklama Advanced Business Application Programming

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 7 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu ve bundan sonraki bölümlerde bir veritabanı üzerinde form ve rapor oluşturma konuları anlatılacaktır. Veritabanı üzerinde yapılabilecek işlemler;

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS) Otomasyon Programı TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ABİS Nedir?... 2 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ KENDİ FONKSİYONUMUZU YAZALIM

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ KENDİ FONKSİYONUMUZU YAZALIM Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ KENDİ FONKSİYONUMUZU YAZALIM Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan bilgilerin

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDE İNTERAKTİF UYGULAMALAR

İNTERNET ÜZERİNDE İNTERAKTİF UYGULAMALAR TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara İNTERNET ÜZERİNDE İNTERAKTİF UYGULAMALAR İ.B.Gündoğdu Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır.

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır. Kullanım Kılavuzu 1. Sisteme Giriş... 2 2. JetMail Ana Sayfa... 2 3. Kişi Listesi Ekleme... 3 3.1. Özel Alan Ekleme... 3 3.2. Segment Görüntüleme... 4 3.3. Bounced Kabul Edilen Mailler... 5 4. Kişi Ekleme...

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı