A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları"

Transkript

1 A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A.5 Information security policies Bilgi güvenliği politikaları A A Policies for information security Bilgi güvenliği için politikalar Review of the policies for information security Bilgi güvenliği politikalarını gözden geçirme A A 5.1.2

2 A.6 ORGANISATION OF INFORMATION SECURITY Bilgi güvenliği organizasyonu A.6.1 A A A A A A.6.2 A A Internal Organisation İç organizasyon Information security roles and responsibilities Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları Segregation of duties Görev ayırımları Contact with authorities Otoriteler ile iletişim Contact with special interest groups Özel ilgi grupları ile iletişim Information security in project management Proje yönetiminde bilgi güvenliği Mobile Devices and Teleworking Mobil bilgi işleme ve uzaktan çalışma Mobile device policy Mobil cihaz politikası Teleworking Uzaktan çalışma A / A A A A New Yeni New Yeni A

3 A.7 HUMAN RESOURCES SECURITY A.7 İnsan kaynakları güvenliği A.7.1 A A A.7.2 A A A A.7.3 A Prior to Employment İstihdam öncesi Screening Tarama Terms and conditions of employment İstihdam koşulları During Employment Çalışma esnasında Management responsibilities Yönetim sorumlulukları Information security awareness, education & training Bilgi güvenliği farkındalığı, eğitim ve öğretimi Disciplinary process Disiplin prosesi Termination or Change of Employment İstihdamın sonlandırılması veya değiştirilmesi Termination or change of employment responsibilities Sonlandırma veya değişiklik sorumlulukları A A A A A A.8.3.1

4 A.8 ASSET MANAGEMENT A.8 Varlık yönetimi ISO 27001:2013 ISO 27001:2005 A.8.1 Responsibility for Assets Varlıkların sorumluluğu A Inventory of assets Varlıkların envanteri A A Ownership of assets Varlıkların sahipliği A A A A.8.2 A A A Acceptable use of assets Varlıkların kabul edilebilir kullanımı Return of assets Varlıkların iadesi Information Classification Bilgi sınıflandırması Classification of information Sınıflandırma kılavuzu Labeling of information Bilgi etiketleme Handling of assets Varlıkların muamelesi A A A A A

5 A.8 ASSET MANAGEMENT A.8 Varlık yönetimi A.8.3 A A A Media handling Ortam İşleme Management of removable media Taşınabilir ortam yönetimi Disposal of media Ortamın yok edilmesi Physical media transfer Fiziksel medyanın taşınması A A A

6 A.9 ACCESS CONTROL A.9 Erişim kontrolü A.9.1 Business requirements of access control Erişim kontrolü için iş gereksinimi A A A.9.2 A A A A Access control policy Erişim kontrol politikası Access to networks and network services Ağ hizmetlerinin kullanımına ilişkin politika User access management Kullanıcı erişim politikası User registration and de-registration Kullanıcı kaydı ve kaydın silinmesi User access provisioning Kullanıcıya erişim sağlamak Management of privileged access rights Ayrıcalık yönetimi Management of secret authentication information of users Kullanıcı gizli erişim bilgilerinin yönetimi A A A A A A A A Review of user access rights Kullanıcı erişim haklarının gözden geçirilmesi Removal or adjustment of access rights Erişim haklarının kaldırılması veya ayarlanması A A.8.3.3

7 A.9 ACCESS CONTROL A.9 Erişim kontrolü A.9.3 A A.9.4 A A A A A User Responsibilities Kullanıcı sorumlulukları Use of secret authentication information Gizli doğrulama bilgilerinin kullanımı System and application access control Sistem ve uygulama erişim kontrolü Information access restriction Bilgi erişim kısıtlaması Secure log-on procedures Güvenli oturum açma prosedürleri Password management system Parola yönetim sistemi Use of privileged utility programs Öncelikli program kullanımı Access control to program source code Program kaynak koduna erişim kontrolü A A A A A A

8 A.10 CRYPTOGRAPHY A. 10 Kriptografi A.10.1 A A Cryptographic Controls Kriptografik kontroller Policy on the use of cryptographic controls Kriptografik kontrollerin kullanımına ilişkin politika Key management Anahtar yönetimi A A

9 A.11 PHYSICAL & ENVIRONMENTAL SECURITY A.11 Fiziksel ve çevresel güvenlik A.11.1 A A A A A A A.11.2 A A Secure Areas Güvenli alanlar Physical security perimeter Fiziksel güvenlik çevresi Physical entry controls Fiziksel giriş kontrolleri Securing offices, rooms and facilities Ofisler, odalar ve olanakları korumaya alma Protecting against external end environmental threats Dış ve çevresel tehditlre karşı koruma Working in secure areas Güvenli alanlarda çalışma Delivery and loading areas Dağıtım ve yükleme alanları Equipment Ekipman Equipment siting and protection Teçhizat yerleştirme ve koruma Supporting utilities Destek hizmetleri A A A A A A A A.9.2.2

10 A.11 PHYSICAL & ENVIRONMENTAL SECURITY A.11 Fiziksel ve çevresel güvenlik A A A A A A A ISO 27001:2013 Cabling security Kablolama güvenliği Equipment maintenance Teçhizatın bakımı Removal of assets Mülkiyet çıkarımı Security of equipment and assets off-premises Kuruluş dışındaki teçhizatın güvenliği Security disposal or re-use of equipment Teçhizatın güvenli olarak elden çıkarılması ya da tekrar kullanımı Unattended user equipment Gözetimsiz teçhizat kullanımı Clear desk and clear screen policy Temiz masa, temiz ekran politikası ISO 27001:2005 A A A A A A A

11 A.12 OPERATIONS SECURITY A.12 Operasyon güvenliği ISO 27001:2013 ISO 27001:2005 A.12.1 A A A A A.12.2 Operational procedures & responsibilities Operasyonel prosedürler ve sorumluluklar Documented operating procedures Dokümante edil iş işletim proedürleri Change management Değişim yönetimi Capacity management Kapasite yönetimi Separation of development, testing & operational environments Geliştirme, test ve işletim olanaklarının ayırımı Protection from malware Kötü niyetli koda karşı kontroller A A A A A Controls against malware A A.12.3 A Backup Yedekleme Information backup Bilgi yedekleme A

12 A.12 OPERATIONS SECURITY A.12 Operasyon güvenliği A.12.4 A A A Logging and monitoring Kayıt etme ve izleme Event logging Olay kaydetme Protection of log information Kayıt bilgisinin korunması Administrator and operator logs Yönetici ve operator kayıtları A A A A A.12.5 Clock synchronisation Saat senkronizasyonu Control of operational software Operasyonel yazılımın kontrolü A A Installation of software on operational systems Operasyonel sistemlere yazılım yükleme A

13 A.12 OPERATIONS SECURITY A.12 Operasyon güvenliği A.12.6 A A A.12.7 Technical vulnerability management Teknik açıklık yönetimi Management of technical vulnerabilities Teknik açıklıkların yönetilmesi Restrictions on software installation Yazılım yüklemelerinde kısıtlamalar Information systems audit considerations Bilgi sistemleri denetim hususları A New Yeni A Information systems audit controls Bilgi sistemleri denetim kontrolleri A & A

14 A.13 COMMUNICATIONS SECURITY A.13 Haberleşme güvenliği A.13.1 A A A A.13.2 A A A A Network Security Management Ağ güvenliği yönetimi Network controls Ağ kontrolleri Security of network services Ağ hizmetleri güvenliği Segregation in networks Ağlarda ayırım Information Transfer Bilgi değişimi Information transfer policies and procedures Bilgi değişim politika ve prosedürleri Agreements on information transfer Bilgi değişim anlaşmaları Electronic messaging Elektronik mesajlaşma Confidentiality or non-disclosure agreements Gizlilik veya açıklamama anlaşmaları A A A A A A A 6.1.5

15 A.14 SYSTEM ACQUISITION, DEVELOPMENT & MAINTENANCE A.14 Bilgi sistemleri edinim, geliştirme ve bakımı A.14.1 ISO 27001:2013 Security requirements of information systems Bilgi sistemlerinin güvenlik gereksinimleri ISO 27001:2005 A.12.1 A A A A.14.2 Information security requirements analysis and specification Güvenlik geresinimi analizi ve belirtimi Securing applications services on public networks Açık ağlarda güvenli uygulama hizmetleri Protecting application services transactions Uygulama hizmetleri değişimlerini koruma Security in development and support processes Geliştirme ve destek proseslerinde güvenlik A A A A A Secure development policy Güvenli geliştirme politikası Change control procedures Değişim kontrol prosedürleri New Yeni A

16 A.14 SYSTEM ACQUISITION, DEVELOPMENT & MAINTENANCE A.14 Bilgi sistemleri edinim, geliştirme ve bakımı A A A A A A A ISO 27001:2013 Technical review of applications after operating platform changes Platform değişikliklerinden sonra uygulamaların teknik gözden geçirilmesi Restrictions on changes to software packages Yazılım paketlerindeki değişikliklerdeki kısıtlamalar Secure system engineering principles Güvenli system mühendisliği prensipleri Secure development environment Güvenli geliştirme ortamı Outsourced development Dışarıdan sağlanan yazılım geliştirme System security testing Sistem güvenliği testi System acceptance testing Sistem Kabul testi ISO 27001:2005 New (ref: A ) A New New A New Yeni A

17 A.14 SYSTEM ACQUISITION, DEVELOPMENT & MAINTENANCE A.14 Bilgi sistemleri edinim, geliştirme ve bakımı A.14.3 A Test Data Test verisi Protection of test data Test verisinin korunması A

18 A.15 SUPPLIER RELATIONSHIPS A.15 Tedarikçi ilişkileri A.15.1 A A A A.15.2 A A Information security in supplier relationships Tedarikçi ilişkilerinde bilgi güvenliği Information security policy for supplier relationships Tedarikçi ilişkileri için bilgi güvenliği politikası Addressing security within supplier agreements Tedarikçi anlaşmalarında güvenliği ifade etme Information and communication technology supply chain Bilgi ve iletişim teknolojisi tedarik zinciri Supplier service delivery management Tedarikçi hizmet sağlama yönetimi Monitoring and review of supplier services Tedarikçi hizmetlerini izleme ve gözden geçirme Managing changes to supplier services Tedarikçi hizmetlerindeki değişiklikleri yönetme New/A6.2.1 Yeni A New Yeni A A

19 A.16 INFORMATION SECURITY INCIDENT MANAGEMENT A.16 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi A.16.1 A A A A A A A ISO 27001:2013 Management of information security incidents and improvements BG ihlal olayı yönetimi ve iyileştirilmesi Responsibilities and procedures Sorumluluk ve prosedürler Reporting information security events Bilgi güvenliği olaylarının rapor edilmesi Reporting information security weaknesses Güvenlik zayıflıklarının rapor edilmesi Assessment of and decision on information security events BG olaylarının değerlendirilmesi ve karar Response to information security incidents BG ihlal olaylarına cevap verme Learning from information security incidents Bilgi güvenliği ihlal olaylarından öğrenme Collection of evidence Kanıt toplama ISO 27001:2005 A A A New Yeni New Yeni A A

20 A.17 IS ASPECTS OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT A.17 İş sürekliliği yönetiminin BG hususları A.17.1 A A ISO 27001:2013 Information security continuity Bilgi güvenliği sürekliliği Planning information security continuity Bilgi güvenliği sürekliliğini planlamak Implementing information security continuity Bilgi güvenliği sürekliliğini işletmek ISO 27001:2005 A A A A A A.17.2 Verify, review and evaluate information security continuity Bilgi güvenliği sürekliliğini doğrulama, gözden geçirme ve değerlendirme Redundancies A A Availability of information processing facilities Bilgi işleme altyapısının bulunurluğu New Yeni

21 A.18 COMPLIANCE A. 18 Uyum ISO 27001:2013 ISO 27001:2005 A.18.1 A A A A A Compliance with legal and contractual requirements Yasa ve sözleşme ile uyum Identification of applicable legislation and contractual requirements Uygulanabilir yasa ve anlaşmaları tanımlama Intellectual property rights (IPR) Fikri mülkiyet hakları Protection of records Kayıtların korunması Privacy and protection of personally identifiable information Özel bilgi ve kişisel bilgilerin gizliliği Regulation of cryptographic controls Kriptografik kontroller hakkında yasa A A A A A

22 A.18 COMPLIANCE A. 18 Uyum ISO27001:2013 ISO 27001:2005 A.18.2 A A A Information security reviews Bilgi güvenliğini gözden geçirme Independent review of information security Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirilmesi Compliance with security policies and standards Güvenlik politika ve standartlarıyla uyum Technical compliance review Teknik uyumun gözden geçirilmesi A A A

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI İlk yayınlanma: 01.10.2013 R2: 05.01.2014 R3: 24.03.2014 R4: 15.04.2014 R5: 02.05.2014 R6: 16.05.2014 R7: 28.05.2014 Bu dokümana

Detaylı

Duyuru. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLERİ

Duyuru. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLERİ YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 02 Aralık 2013 Dr. Orhan Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Duyuru 9 Aralık Pazartesi DERS YAPILMAYACAKTIR.

Detaylı

CISA Exam Terminology List

CISA Exam Terminology List Abrupt changeover Acceptable use policy Acceptance testing Access control Access path Access rights Accountability Address Administrative controls Adware Alternative routing Analogue, analog Annual loss

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

ITA 2008. önlemler... 11-12 Kasım 2008. BT risklerine karşı, III.Uluslararası Sempozyumu. Paralel Oturum Konuları: Uzmanlar İstanbul da tartışıyor

ITA 2008. önlemler... 11-12 Kasım 2008. BT risklerine karşı, III.Uluslararası Sempozyumu. Paralel Oturum Konuları: Uzmanlar İstanbul da tartışıyor BT Denetimi, Risk Yönetimi Yönetişimi & Güvenliği ITA 2008 III.Uluslararası Sempozyumu BT risklerine karşı, önlemler... 11-12 Kasım 2008 Hyatt Regency İstanbul Workshop lar 13-15 Kasım CPE 22 KREDİ MISTI

Detaylı

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi: 02.09.2014 ISO REFERANSLARI ISO27001 Ref. Madde No 5.2 Politika Rev. No Tarih Hazırlayan DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Değişiklik Nedeni /Sayfa No 0

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

işimiz bizim ISO 14001 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim

işimiz bizim ISO 14001 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz bizim işimiz ISO 14001 OHSAS 18001 İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim Mühendislik ve Laboratuar İnsan Kaynakları ve Özel İstihdam Yazılım

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER : KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi - ETM. İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi. 01.03.2014 - İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi - ETM. İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi. 01.03.2014 - İstanbul Boğaziçi Üniversitesi - ETM İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi 01.03.2014 - İstanbul İçindekiler 1. Tanışma 2. Deloitte Hakkında 3. İş ve BT Stratejilerinin Uyumu 4.

Detaylı

Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG)

Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) www.btgrubu.com Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) B ilgi ve Teknoloji Grubu Ltd. (BTG) yazılım geliştirme süreçleri ve test aşamalarında Türkiye çapında çeşitli büyük kurumsal projelerde danışmanlık, eğitim

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI C. POLİTİKALAR C.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi C.1.1. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları kolay

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO NART BİLİŞİM HİZMETLERİ ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok 2/A 06510 Çankaya, Ankara Telefon: + 90 (312)

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Ersun BAYRAKTAROĞLU İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü Yazılım Test ve Kalite Derneği Terimler Sözlüğü Çalışma Grubu Tarafından Türkçeleştirilmiştir Versiyon 1.0 Kaynak gösterildiği takdirde kopyalanması ve kullanımı serbesttir.

Detaylı

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TERİMLERİ

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TERİMLERİ Sunuş Bilişim Güvenliği Terimleri Taslak Sürüm (15.02.2002) BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TERİMLERİ Bilişim güvenliği konusunun Türkiye de daha geniş kitlelere anlatõlmasõnõn, bu konuda Türkiye de ve Türkçe yayõn

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı